Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Thai Edition (5.49 MB)

ZenBook 3 UX390UA Language

Download Asus Zenbook 3 Ux390ua User’s Manual For Thai Edition (5.49 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

TH11633 - Page 1

TH11633 การแก ้ไขคร ั ้งท ี ่ 1 ม ิถ ุนายน 2016 ค ู ่มืออ ิเล ็กทรอน ิกส ์

..

2 - Page 2

2 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับลิขสิทธิ ์ ห้ามทำาซ ้ ำา ส ่งต ่อ คัดลอก เก ็บในระบบท ี ่สามารถเรียกกล ับมาได้ หร ือแปลส ่วนหนึ ่งส่วนใดของค ู ่มือฉบ ับนี ้เป ็นภาษาอ ื ่น ซ ึ ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟ..

สารบัญ - Page 3

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 3 สารบัญ เกี ่ยวกับคู ่ม ือฉบับนี ้ ..................................................................... 7 ข ้อก ำาหนดที ่ใช ้ในค ู ่ม ือน ี ้ .................................................................. 8 ไอคอน ........................................................................................ 8 การใช้ต ัวพิมพ์ ...............................

® - Page 4

4 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ บทที ่ 3: การท ำางานกับ Windows ® 10 การเร ิ ่มต้นใช ้งานในคร ั ้งแรก ......................................................... 40 เมน ูเร ิ ่ม .................................................................................... 41 แอป Windows ® ........................................................................ 43 การทำางานก ับแอป Windows ® ......

77 - Page 5

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 5 การกู ้คืนระบบของคุณ ................................................................. 71 การดำาเน ินการตัวเล ือกการกู ้ค ืน ......................................................... 72 เทคนิคและค ำาถามท ี ่พบบ่อยๆ เทคน ิคท ี ่ม ีประโยชน์สำาหร ับโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ .....

6 - Page 6

6 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ประกาศผล ิตภ ัณฑ์ของ Macrovision Corporation ................................ 96 การป้องก ันการส ูญเส ียการได ้ยิน ........................................................ 96 ข ้อควรระวังของชาวนอร ์ด ิก (ส ำาหร ับโน ้ตบุ ๊คที ่ใช ้แบตเตอร ี ่ล ิเธ ียมอิออน) ................

® - Page 7

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 7 เก ี ่ยวก ับคู ่มือฉบ ับน ี ้ ค ู ่ม ือน ี ้ให้ข ้อม ูลเกี ่ยวกับค ุณสมบ ัต ิด ้านฮาร์ดแวร์และซอฟต ์แวร์ของโน ้ตบุ ๊ค PC ของคุณ โดยจ ัดหมวดหม ู ่เป ็นบทต ่างๆ ด ังน ี ้: บทที ่ 1: การต ั ้งค ่าฮาร ์..

ตัวหนา - Page 8

8 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ข ้อก ำาหนดที ่ใช ้ในค ู ่ม ือน ี ้ เพื ่อเน ้นข ้อม ูลส ำาค ัญในค ู ่ม ือน ี ้ ข้อความจะถ ูกน ำาเสนอด ังน ี ้: ส ำาคัญ! ข้อความน ี ้ประกอบด ้วยข้อม ูลส ำาคัญท ี ่ค ุณต้องท ำาตาม เพ ื ่อทำางานให้..

9 - Page 9

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 9 คุณควรใช ้ โน ้ตบ ุ ๊คพ ีซ ีเฉพาะในสภาพแวดล ้อมท ี ่ม ีอ ุณหภ ูม ิอย ู ่ระหว ่าง 5˚C (41˚F) ถึง 35˚C (95˚F) อย ่าถือ หรือปกคลุมโน ้ตบ ุ ๊คพีซ ีในขณะ ท ี ่เป ิดเครื ่องอยู ่ด้วยว ัสดุใดๆ เน ื ่องจาก จะท ำาใ..

10 - Page 10

10 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอร ี ่แพคออก (ถ้าท ำาได้) ก ่อนท ำาความสะอาดโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณ ใช ้ฟองน้ ำาเซลลูโลสหร ือผ้าชามัวร ์ท ี ่สะอาด ช ุบสารละลายผงซ ักฟอกท ี ่ไม่มีฤทธิ ์กัด ผสมน้ ำาอ ุ ่..

การท - Page 11

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 11 อย ่าท ิ ้งโน้ตบ ุ ๊คพ ีซีปะปนกับของเส ียจากภายในบ ้าน ตรวจ ผล ิตภัณฑ์นี ้ได้รับการออกแบบเพื ่อให้น ำาชิ ้นส ่วนต่างๆ มาใช้ซ ้ ำา และรีไซเคิลได้อย ่างเหมาะสม ส ัญล ักษณ ์ถังขยะติดล้อ..

12 - Page 12

12 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์

..

13 - Page 13

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 13 บทท ี ่ 1: การต ั ้งค ่าฮาร ์ดแวร ์

..

มุมมองด้านบน - Page 14

14 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ท ำาความรู ้จ ักโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ มุมมองด้านบน หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างก ันไปตามภ ูม ิภาคหรือประเทศ ร ูปล ักษณ์โน ้ตบุ ๊คอาจแตกต่างจากน ี ้ ขึ ้นอย ู ่ก ับรุ ่นโน ้ตบุ ๊..

หมายเหตุ: - Page 15

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 15 อาเรย ์ไมโครโฟน อาเรย ์ไมโครโฟน ม ีค ุณสมบ ัต ิในการต ัดเส ียงก ้อง การต ัดเส ียงรบกวน และฟ ังก ์ช ั ่นบ ีมฟอร ์มม ิ ่ง เพ ื ่อให ้ได ้ย ินและสามารถบ ันท ึกเส ียงได ้ด ีข ึ ้น กล้อง กล ้องในต ..

หมายเหตุ: - Page 16

16 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ แป้นพ ิมพ ์ แป้นพ ิมพ ์ให้ปุ ่มคิวเวอร ์ต ี ้ขนาดมาตรฐาน พร ้อมระยะลึกในการกดป ุ ่มที ่กำาล ังสบาย นอกจากน ี ้ แป้นพ ิมพ ์ย ังอน ุญาตให้ใช ้ป ุ ่มฟ ังก์ช ั ่น เพ ื ่อให ้การเข ้าถ ึงยัง Windows ® ..

17 - Page 17

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 17 ป ุ ่มเพาเวอร กดปุ ่มเพาเวอร ์ เพ ื ่อเปิดและป ิดโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซีของค ุณ นอกจากน ี ้ ค ุณสามารถใช ้ปุ ่มเพาเวอร์เพ ื ่อสั ่งให ้โน ้ตบ ุ ๊คพ ีซีเข ้าสู ่โหมดสล ีป หรือโหมดไฮเบอร ์เนต และปล ุ..

ด้านล - Page 18

18 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ด้านล ่าง หมายเหตุ: ปุ ่มด ้านล ่างอาจม ีล ักษณะแตกต่างก ัน ขึ ้นอย ู ่ก ับรุ ่น คำาเตือน! ปุ ่มของโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซ ีสามารถอ ุ ่นขึ ้นจนถึงร้อนได้ในขณะท ี ่ใช ้ งาน หร ือในขณะที ่กำาล ังชาร์..

ส - Page 19

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 19 ช ่องระบายอากาศ ช ่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย ็นไหลเข ้ามาในโน ้ตบ ุ ๊ค PC และอากาศอุ ่นระบายออกไปนอกเครื ่อง ส ำาคัญ! ตรวจด ูให ้แน ่ใจว่าไม ่ม ีกระดาษ หน ังส ือ เส ื ้อผ ้า สายเคเบิล ..

ด้านขวา - Page 20

20 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ด้านขวา ไฟแสดงสถานะ ต ัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถ ึงสถานะของฮาร ์ดแวร์ของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณในป ัจจุบ ัน ไฟแสดงสถานะการชาร ์จแบตเตอร ี ่สองส ี LED สองส ี ให้การแสดงสถานะของพล ังงานแบตเตอร..

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร - Page 21

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 21 ส ี สถานะ สีเขียวต ่อเนื ่อง โน ้ตบ ุ ๊ค PC ถ ูกเสียบเข ้ากับแหล ่งพล ังงาน, กำาล ังชาร์จแบตเตอรี ่ และพล ังงานแบตเตอรี ่อยู ่ระหว่าง 95% ถ ึง 100% สีส้มต ่อเนื ่อง โน ้ตบ ุ ๊ค PC ถ ูกเสียบเข ้ากับแ..

คำาเตือน! - Page 22

22 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ พอร ์ต USB Type-C/DisplayPort/พอร ์ตพล ังงาน (DC) แบบคอมโบ พอร ์ต USB (Universal Serial Bus) ชน ิด C ม ีอัตราการถ ่ายโอน ข ้อม ูลสูงสุดถ ึง 5 กิกะบิต/วินาที และสามารถใช ้ได ้กับอุปกรณ์ USB 2.0 ใช ้อะแดปเตอร ์ USB Type-C เพ ื ่อเช ื ่อมต ..

ด้านซ - Page 23

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 23 ด้านซ ้าย แจ ็คเฮดโฟน/เฮดเซ ็ต/ไมโครโฟน พอร ์ตน ี ้ ช ่วยให้ค ุณสามารถเช ื ่อมต ่อกับล ำาโพงที ่ม ีแอมปล ิฟายข ับ หร ือเฮดโฟน คุณย ังสามารถที ่จะใช ้พอร์ตน ี ้ เช ื ่ อมต ่อเฮดเซ็ต หร ือไมโค..

24 - Page 24

24 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์

..

25 - Page 25

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 25 บทท ี ่ 2: การใช ้โน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ

..

หมายเหตุ: - Page 26

26 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ เร ิ ่มต ้นการใช้งาน ชาร ์จโน ้ตบุ ๊ค PC เป็นเวลา 3 ช ั ่วโมง ก ่อนท ี ่จะใช้ในครั ้งแรก ชาร ์จโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ A. เส ียบอะแดปเตอร ์เพาเวอร์ AC เข้าก ับแหล ่งจ ่ายไฟ 100V~240V B. เส ียบข ั ้วต ่อเพาเวอ..

สำาคัญ! - Page 27

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 27 สำาคัญ! • ค ้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พ ุตบนโน ้ตบุ ๊ค PC ของค ุณ และตรวจด ูให้แน ่ใจว ่าตรงก ับข้อม ูลอ ินพ ุต/ เอาต ์พุตที ่ระบ ุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของค ุณ โน ้ตบุ ๊ค PC บางรุ ่น มีกระแสเอาต ์พ..

28 - Page 28

28 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ยกเพื ่อเป ิดหน้าจอแสดงผล กดปุ ่ม Start (เริ ่ม)

..

การใช - Page 29

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 29 เลื ่อนตามแนวนอน เลื ่อนตามแนวต ั ้ง เลื ่อนตามแนวทแยงม ุม การเคลื ่อนย้ายตัวช ี ้ คุณสามารถแทป หร ือคลิกท ี ่ใดก ็ได ้บนท ัชแพด เพื ่อเป ิดท ำางานต ัวชี ้ จากน ั ้นเลื ่อนน ิ ้วของค ุณบนท..

30 - Page 30

30 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ เกสเจอร ์หน ึ ่งน ิ ้ว แทป/ดับเบ ิลแทป • แทปท ี ่แอปเพื ่อเลือกแอป • ดับเบิลแทปท ี ่แอปเพื ่อเรียกใช้งานแอป ลากและปล ่อย ด ับเบ ิลแทปรายการ จากน ั ้นเล ื ่อนน ิ ้วเด ียวก ันโดยไม ่ต ้องยกอ..

หมายเหตุ: - Page 31

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 31 คลิกซ ้าย คล ิกขวา • แทปที ่แอปเพื ่อเล ือกแอป • ด ับเบ ิลคล ิกที ่แอปเพื ่อเร ียกใช้งานแอป คล ิกป ุ ่มน ี ้ เพ ื ่อเป ิดเมน ูคล ิกขวา หมายเหตุ: พื ้นที ่ด ้านในเส ้นประ แทนต ำาแหน ่งของปุ ่มเ..

32 - Page 32

32 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ซ ูมออก ซ ูมเข ้า ห ุบน ิ ้วทั ้งสองเข ้าหากันบนท ัชแพด แยกน ิ ้วท ั ้งสองออกจากก ันบนท ัชแพด ี ่ เลื ่อนสองน ิ ้ว (ขึ ้น/ลง) เล ื ่อนสองนิ ้ว (ซ ้าย/ขวา) สไลด ์สองน ิ ้ว เพ ื ่อเลื ่อนข ึ ้นหร ือลง ..

ลากและปล - Page 33

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 33 ลากและปล ่อย เล ือกรายการ จากน ั ้นกดปุ ่มคลิกซ้ายค ้างไว้ ใช้น ิ ้ วอ ื ่ นของคุณ เลื ่ อนบนท ัชแพดเพ ื ่ อลากรายการ ยกน ิ ้ วออกจากปุ ่ มเพ ื ่ อปล่อยรายการ่ เจสเจอร ์สามน ิ ้ว แทป แทปสามน ..

34 - Page 34

34 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ปัดซ ้าย/ป ัดขวา ถ ้าค ุณเปิดหลายแอป ปัดด ้วยสามน ิ ้วไปทางซ้ายหรือขวา เพ ื ่อสล ับระหว่าง แอปเหล ่าน ี ้ ปัดข ึ ้น ป ัดลง ป ัดข ึ ้นเพ ื ่อด ูภาพรวมของแอป ทั ้งหมดที ่เปิดอย ู ่ในปัจจุบัน ..

35 - Page 35

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 35 เจสเจอร ์สี ่น ิ ้ว แทป แทปส ี ่น ิ ้วบนท ัชแพด เพ ื ่อเร ียก Action Center ข ึ ้นมา การก ำาหนดค่าทัชแพดของคุณ 1. เร ียกใช ้ All settings (การต ั ้งค ่า ทั ้งหมด) จาก Action Center 2. เล ือก Devices (อ ุปกรณ ์) จากน ั ้นเล ือก Mouse & tou..

36 - Page 36

36 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ปุ ่มฟังก์ช ั ่น ปุ ่มฟ ังก ์ช ั ่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณสามารถทร ิกเกอร ์ค ำาส ั ่งต ่อไปน ี ้ได ้: การใช้แป ้นพ ิมพ ์ ส ั ่งให้โน ้ตบ ุ ๊ค PC เข ้าสู ่ Sleep mode (โหมดสล ีป) เปิดหร ือปิด Airplane ..

ปุ - Page 37

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 37 เปิดท ำางานหรือป ิดทำางานทัชแพด เปิดหร ือป ิดล ำาโพง ลดระดับเสียงล ำาโพงลง เร ่งระด ับเสียงล ำาโพงข ึ ้น ปุ ่ม Windows ® 10 ม ีปุ ่ม Windows ® พิเศษสองป ุ ่มบนแป ้นพิมพ์ของโน ้ตบ ุ ๊ต PC ของคุณโดยใช ้ง..

38 - Page 38

38 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์

..

39 - Page 39

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 39 บทท ี ่ 3: การท ำางานก ับ Windows ® 10

..

หมายเหตุ: - Page 40

40 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ การเริ ่มต ้นใช้งานในครั ้งแรก เม ื ่อค ุณใช ้เร ิ ่มคอมพิวเตอร ์ในครั ้งแรก จะม ีหน ้าจอต ่างๆ ปรากฏข ึ ้นมาเป็นช ุด เพื ่อแนะน ำาค ุณในการก ำาหนดค ่าการต ั ้งค ่าพื ้นฐานต ่างๆ ส ำาหร ับ..

เมนูเร - Page 41

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 41 เมนูเร ิ ่ม เมน ูเร ิ ่ม เป ็นทางเข ้าหลักไปยังโปรแกรม, แอป Windows ® , โฟลเดอร์ และการตั ้งค ่าต ่าง ๆ บนโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ คุณสามารถใช ้เมนูเร ิ ่ม เพื ่อท ำาก ิจกรรมต ่าง ๆ เหล ่าน ี ้: • เร ิ ่มโป..

42 - Page 42

42 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ การเป ิดเมน ูเร ิ ่ม วางต ำาแหน ่งเมาส์เหน ือป ุ ่ม Start (เริ ่ม) ท ี ่ม ุมซ ้ายล่างของเดสก์ทอปของค ุณ จากน ั ้นคล ิกที ่ป ุ ่ม กดปุ ่มโลโก้ Windows บนแป ้นพ ิมพ ์ของค ุณ การเป ิดโปรแกรมจากเมน ูเริ ่..

หมายเหต - Page 43

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 43 แอป Windows ® น ี ่ค ือแอปท ี ่อย ู ่ท ี ่แผงด ้านขวาของเมน ูเริ ่ม และแสดงในร ูปแบบส ี ่เหลี ่ยมเรียงต ิดก ันเพื ่อให้ง่ายแก ่การเข้าถ ึง หมายเหต ุ: แอป Windows ® บางต ัวจ ำาเป ็นต ้องให ้ค ุณลงช ื ่อเ..

44 - Page 44

44 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ การท ำางานกับแอป Windows ® ใช ้ท ัชสกร ีน, ท ัชแพด หร ือแป ้นพ ิมพ ์ของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณเพ ื ่อเร ียกใช ้ ปร ับแต่ง และปิดแอป การเป ิดแอป Windows ® จากเมน ูเริ ่ม วางต ำาแหน ่งตัวช ี ้เมาส์ของค ุณเหน ..

45 - Page 45

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 45 การเล ิกป ักหมุดแอป วางต ำาแหน ่งตัวช ี ้เมาส์เหน ือแอป และคล ิกขวา จากน ั ้นคล ิก Unpin from Start (เล ิกป ักหม ุดจากหน้าจอเริ ่ม) ใช ้ปุ ่มลูกศรเพ ื ่อเคล ื ่อนที ่ระหว่างแอปต ่าง ๆ กด , จากน ั ้นเล ื..

46 - Page 46

46 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ การป ักหมุดแอปมากขึ ้นบนหน้าจอเริ ่ม จาก All apps (แอปทั ้งหมด) วางต ำาแหน ่งตัวช ี ้เมาส์ของค ุณเหน ือแอปที ่ค ุณต ้องก ารเพ ิ ่มไปย ังเมนูเริ ่ม และคล ิกขวา จากน ั ้นแทป Pin to Start (ป ักหมุดไปยังหน..

การเป - Page 47

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 47 ม ุมมองงาน สลับระหว่างแอปและโปรแกรมท ี ่เป ิดอยู ่โดยใช้ค ุณสมบ ัต ิม ุมมองงาน นอกจากน ี ้ค ุณย ังสามารถใช ้ม ุมมองงานเพื ่อสล ับระหว่างเดสก ์ทอปต ่าง ๆ ได ้ด ้วย การเป ิดมุมมองงาน วาง..

สแน็ปฮ - Page 48

48 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ค ุณสมบ ัติสแน็ป คุณสมบัติสแน็ป แสดงแอปเคียงข้างก ัน ช ่วยให้ค ุณท ำางานหร ือสลับไปมาระหว่างแอปต ่าง ๆ ได ้ สแน็ปฮ ็อตสป ็อต คุณสามารถลากและปล่อยแอปไปยังฮ ็อตสป ็อตเหล ่าน ี ้ เพื ่อ..

การใช - Page 49

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 49 การใช ้สแน ็ป 1. เปิดแอปท ี ่ค ุณต ้องการสแน ็ป 2. ลากแถบชื ่อของแอปของค ุณ และปล่อยแอปไปยังขอบของหน ้าจอเพื ่อสแน ็ป 3. เปิดอีกแอปหน ึ ่ง และท ำาขั ้นตอนด ้านบนซ ้ ำา เพื ่อสแน็ปอ ีกแอปหน ึ ..

การเร - Page 50

50 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ศ ูนย ์การกระท ำา ศูนย ์การกระท ำา รวมการแจ ้งเตือนจากแอปต ่าง ๆ เพื ่อใส ่ไว ้ในสถานท ี ่เด ียวซ ึ ่งค ุณสามารถด ำาเน ินการต ่าง ๆ ก ับการแจ้งเต ือนเหล่านี ้ได ้ นอกจากน ี ้ ยังม ีการเล ือ..

® - Page 51

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 51 ทางล ัดแป ้นพ ิมพ ์อ ื ่นๆ นอกจากน ี ้ ด ้วยการใช ้แป้นพิมพ์ของค ุณ คุณย ังสามารถใช ้ทางลัดต ่อไปน ี ้เพื ่อช่วยค ุณเป ิดแอพพล ิเคชั ่น และเคลื ่อนท ี ่ใน Windows ® 10 ได ้ด ้วย เปิด Start menu (เมนูเริ ่ม..

52 - Page 52

52 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ เร ียกใช ้ Search (ค ้นหา) เปิดหน ้า Project (โครงการ) เปิดหน ้าต ่าง รัน เปิด ศูนย์การเข ้าถ ึงอย่างง ่าย เปิดเมน ูเน ื ้อหาของป ุ ่ม เริ ่ม เปิดไอคอนแว่นขยาย และซูมในหน ้าจอของค ุณ ซ ูมหน ้าจอของค ..

การเชื - Page 53

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 53 การเชื ่อมต ่อไปยังเครือข ่ายไร้สาย การเชื ่อมต่อ Wi-Fi เข ้าถึงอ ีเมล ท ่องอินเทอร ์เน ็ต และแชร ์แอพพลิเคช ั ่นผ ่านไซต ์เครือข่ายส ังคมออนไลน ์ โดยใช้โน ้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณผ ่านการเช ื ่อม..

บล - Page 54

54 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ บล ูท ูธ ใช ้บลูทูธเพื ่อถ่ายโอนข ้อม ูลไร้สายแบบง่ายๆ ก ับอุปกรณ ์ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิบลูท ูธอ ื ่น ส ิ ่งส ำาคัญ! Airplane mode (โหมดเครื ่องบ ิน) จะปิดการใช ้งานค ุณสมบัต ิน ี ้ ให้แน ่ใจว่า Airplane mode (โ..

หมายเหตุ: - Page 55

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 55 โหมดเครื ่องบ ิน Airplane mode (โหมดการบ ิน) จะป ิดท ำางานการส ื ่อสารไร้สาย ช ่วยให้ค ุณใช ้โน ้ตบุ ๊ค PC ได ้อย ่างปลอดภัยในระหว ่างท ี ่อยู ่บนเครื ่องบ ิน หมายเหตุ: ต ิดต ่อพน ักงานสายการบินของค..

56 - Page 56

56 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ การปิดเครื ่องโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ คุณสามารถปิดเคร ื ่องโน้ตบุ ๊ค PC ของคุณโดยการด ำาเนินการอย่างใดอย่างหน ึ ่งต ่อไปน ี ้: • เปิดเมนู Start (เริ ่ม) จากน ั ้นเล ือก > Shut down (ป ิดเคร ื ่อง) เพื ่อท ำ..

หมายเหตุ: - Page 57

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 57 การส ั ่งให ้โน้ตบ ุ ๊ค PC เข ้าสู ่โหมดสลีป ในการส ั ่งให้โน้ตบุ ๊ค PC เข ้าส ู ่โหมดสล ีป: • เปิดเมนู Start (เริ ่ม) จากน ั ้นเล ือก > Sleep (สล ีป) เพื ่อส ั ่งให้โน ้ตบ ุ ๊ค PC เข ้าส ู ่โหมดสล ีป • จากหน้าจ..

58 - Page 58

58 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์

..

59 - Page 59

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 59 บทท ี ่ 4: การทดสอบต ัวเองเม ื ่อเป ิดเคร ื ่อง (POST)

..

คำาเตือน: - Page 60

60 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ การทดสอบตัวเองเมื ่อเป ิดเครื ่อง (POST) การทดสอบต ัวเองเม ื ่อเปิดเคร ื ่อง (POST) เป็นช ุดของการทดสอบว ิน ิจฉ ัยท ี ่ควบค ุมโดยซอฟต ์แวร์ ซึ ่งร ันเม ือค ุณเปิดเคร ื ่อง หร ือเริ ่มโน ้ตบ ุ ๊ค PC ..

คำาเตือน: - Page 61

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 61 1. บนหน ้าจอ Boot (บ ูต) , เล ือก Boot Option #1 (ต ัวเล ือกการบ ูต #1) การตั ้งค่า BIOS คำาเตือน: ต ำาแหน ่งที ่แท้จริงของพอร์ต LAN แตกต ่างกันในแต ่ละร ุ ่น ด ูบทก ่อนหน ้า เพ ื ่อค้นหาพอร์ต LAN บ ูต เมน ูน ี ้อน ุญาตใ..

Boot Configuration - Page 62

62 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ 2. กด และเลือกอ ุปกรณ์เป็น Boot Option #1 (ต ัว เลือกการบ ูต #1) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Add New Boot Option Delete Boot Option Se..

ความปลอดภัย - Page 63

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 63 ความปลอดภัย เมน ูน ี ้อน ุญาตให้ค ุณต ั ้งค ่ารหัสผ ่านผ ู ้ด ูแลระบบ และรหัสผ่านผ ู ้ใช ้ของโน ้ตบุ ๊ต PC ของค ุณ นอกจากน ี ้ ยังอน ุญาตให้ค ุณควบค ุมการเข้าถ ึงไปยังฮาร์ดด ิสก ์ไดรฟ ์, ระบ..

64 - Page 64

64 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ในการตั ้งค ่ารหัสผ ่าน: 1. บนหน ้าจอ Security (ระบบป ้องกัน) , เล ือก Setup Administrator Password (ต ั ้งรห ัสผ ่านผ ู ้ด ูแลระบบ) หรือ User Password (รห ัสผ ่านผ ู ้ใช ้) 2. เลือกแต ่ละรายการ และกด เพื ่อเล ือกอ ุปกรณ์ 3. พิมพ์รหั..

I/O Interface Security - Page 65

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 65 ระบบป ้องกันอินเตอร ์เฟซ I/O ในเมน ู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถเข ้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื ่อมต ่อ I/O เพื ่อล็อคหร ือปลดล็อคฟ ังก ์ชั ่นระบบเชื ่อมต ่อบางอย่างของโน ้..

USB Interface Security - Page 66

66 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ระบบป ้องกันอินเตอร ์เฟซ USB นอกจากนี ้ ค ุณย ังสามารถเข้าถ ึงระบบเชื ่อมต ่อ USB เพื ่อล็อคหร ือปลดล็อคพอร์ต และอ ุปกรณ์ต ่างๆ ผ ่านเมน ู I/O Interface Security (ระบบร ักษาความปลอดภ ัยระบบเช ื ่อมต ่อ I/O) ..

Set Master Password - Page 67

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 67 ตั ้งรหัสผ่านหล ัก ในเมน ู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), ค ุณสามารถใช้ Set Master Password (ต ั ้งรห ัสผ ่านหล ัก) เพื ่อต ั ้งค ่ารหัสผ ่านท ี ่ใช ้ส ำาหรับเป ิดการเข้าถ ึงไปยังฮาร์ดด ิสก ์ไดรฟ์ของคุณ ใน..

Save Changes and Exit - Page 68

68 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ บ ันทึก & ออก ในการเก ็บการต ั ้งค ่าการก ำาหนค ่าต ่างๆ ของค ุณ, เล ือก Save Changes and Exit (บ ันท ึกการเปล ี ่ยนแปลงและออก) ก ่อนท ี ่จะออกจาก BIOS Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 A..

Start Easy Flash - Page 69

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 69 การอ ัปเดต BIOS 1. ตรวจสอบร ุ ่นท ี ่แน่นอนของโน ้ตบ ุ ๊ค PC จากน ั ้นดาวน ์โหลดไฟล ์ BIOS ล่าส ุดส ำาหร ับร ุ ่นของค ุณจากเว็บไซต ์ ASUS 2. บันท ึกส ำาเนาของไฟล์ BIOS ท ี ่ดาวน ์โหลดมาไปยังแฟลชด ิสก ์ ไดรฟ ..

ASUSTek EasyFlash Utility - Page 70

70 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ 6. ค้นหาไฟล์ BIOS ท ี ่ดาวน ์โหลดมาในแฟลชด ิสก ์ไดรฟ ์ จากน ั ้นกด 7. หล ังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คล ิก Exit (ออก) > Restore Defaults (กู ้ค ืนค ่าเร ิ ่มต ้น) เพื ่อก ู ้ค ืนระบบกล ับเป ็น ค่าเร ิ ่มต ้น FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <D..

สำาคัญ! - Page 71

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 71 การก ู ้คืนระบบของค ุณ การใช ้ต ัวเลือกการกู ้ค ืนบนโน้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณ ช ่วยให้ค ุณกู ้ค ืนระบบกล ับเป ็นสถานะ ด ั ้งเด ิม หร ือเพียงร ีเฟรชการต ั ้งค ่าของระบบเพื ่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะ..

72 - Page 72

72 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ • Advanced startup (เร ิ ่มต ้นข ั ้นส ูง) - การใช้ต ัวเล ือกน ี ้ อนุญาตให้ค ุณใช ้ต ัวเลือกการก ู ้ค ืน ขั ้นส ูงอ ื ่น ๆ บนโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ เช ่น: - การใช ้ USB ไดรฟ ์, การเชื ่อมต ่อเครือข่าย หรือแผ ่น DVD กา..

73 - Page 73

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 73 2. ภายใต ้ต ัวเลือก Update and security (อัปเดตและระบบร ักษาความปลอดภัย) เล ือก Recovery (การกู ้ค ืน) จากน ั ้นเล ือกต ัวเล ือก การก ู ้ค ืน ที ่ค ุณต ้องการด ำาเน ินการ

..

74 - Page 74

74 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์

..

75 - Page 75

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 75 เทคน ิคและค ำาถามท ี ่พบบ ่อยๆ

..

76 - Page 76

76 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ เทคน ิคท ี ่มีประโยชน ์สำาหรับโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ เพื ่อช ่วยให้ค ุณใช ้โน ้ตบุ ๊ค PC ของค ุณให้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุด, คงไว้ซึ ่งสมรรถนะระบบท ี ่ส ูง และม ั ่นใจว ่าข ้อม ูลท ั ้งหมดของค ุณถ ..

77 - Page 77

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 77 ค ำาถามท ี ่พบบ ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์ 1. จุดส ีด ำา หร ือบางคร ั ้งเร ียกว่าจุดส ี ปรากฏบนหน้าจอเม ื ่อเป ิด โน้ตบ ุ ๊ค PC ควรท ำาอย ่างไร? แม ้ว ่าโดยปกต ิจ ุดส ีเหล่าน ี ้จะปรากฏบนหน ้าจอ แต่ก็ไม ..

78 - Page 78

78 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ 4. LED แสดงสถานะแบตเตอร ี ่ไม ่ต ิดข ึ ้นมา ม ีอะไรผ ิดปกต ิ? • ตรวจสอบว ่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หร ือแบตเตอร ี ่แพคต ่ออยู ่อย่างถ ูกต ้อง ค ุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หร ือแบตเตอร ี ่แพคอ..

79 - Page 79

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 79 8. โน้ตบ ุ ๊ค PC ของฉ ันไม ่สามารถร ับการกดแป ้นที ่ถูกต ้อง เน ื ่องจากเคอร ์เซอร ์ของฉันเคล ื ่อนที ่ตลอดเวลา ควรท ำาอย ่างไร? ตรวจด ูให้แน่ใจว ่าไม ่ม ีอะไรส ัมผ ัสถ ูกหรือกดบนท ัชแพด โดย..

80 - Page 80

80 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ค ำาถามท ี ่พบบ ่อยๆ ของซอฟต ์แวร์ 1. เม ื ่อเป ิดโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของฉัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร ์ต ิดข ึ ้น แต ่ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ไม ่ต ิด ระบบไม ่บ ูตด ้วย ต้องท ำาอย ่างไรในการแก้ไข? คุณ..

81 - Page 81

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 81 4. โน้ตบ ุ ๊ค PC ของฉ ันไม ่บ ูตข ึ ้นมา จะแก้ไขได ้อย่างไร? ค ุณสามารถลองท ำาตามค ำาแนะน ำาต ่อไปน ี ้: • ถอดอุปกรณ ์ท ี ่เช ื ่อมต ่ออยู ่ก ับโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณท ั ้งหมดออก จากน ั ้นเริ ่มระบบข..

82 - Page 82

82 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์

..

ภาคผนวก - Page 83

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 83 ภาคผนวก

..

ข - Page 84

84 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ข ้อมูลเกี ่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให ้คุณดูและสร ้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ ค ุณสามารถซื ้อซอฟต์แวร์ส ำาหรับดู DVD เพื ่อดู ภาพยนตร ์บน DVD ได้ หมายเหต ุ: DVD-ROM ไดรฟ์ม ีในเครื ่องบาง..

85 - Page 85

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 85 ข ้อก ำาหนดเกี ่ยวกับเขต เขต 1 แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหร ัฐอเมร ิกา เขต 2 เช ็ก, อ ีย ิปต ์, ฟินแลนด์, ฝรั ่งเศส, เยอรมันน ี, กัลฟ ์สเตทส ์, ฮังการ ี, ไอซ ์แลนด ์, อ ิหร่าน, อ ิรัก, ไอร์แลนด..

หมายเหตุ: - Page 86

86 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ข้อก ำาหนดเกี ่ยวกับเขต เขต A ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้ และดินแดนของประเทศเหล ่านั ้น; ไต้หว ัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี ่ป ุ ่น, เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศแถบเอเชียตะว ันออกเฉียงใต..

87 - Page 87

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 87 การประกาศความเข ้าก ันได ้ของเคร ือข ่าย ถ้อยแถลงท ี ่สร้างโดยผ ู ้ผล ิตไปย ังบ ุคคล และผู ้จำาหน ่ายท ี ่แจ้งให้ทราบ: “การประกาศนี ้ จะระบ ุเครือข ่ายซึ ่งอุปกรณ์ได้ร ับการออกแบบมาเพ..

88 - Page 88

88 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ตารางนี ้แสดงประเทศต ่างๆ ท ี ่อย ู ่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะน ี ้ ประเทศ มีการใช้ ทดสอบเพิ ่มเติม ออสเตรียออสเตรีย 1 ใช่ ไม่ เบลเย ี ่ยม ใช่ ไม่ สาธารณร ัฐเชค ไม่ ไม่ใช้ เดนมาร ์ก 1 ใช่ ใช่ ฟ..

89 - Page 89

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 89 ข้อม ูลนี ้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM และเตร ียมให้โดยไม่มีการร ับผิดชอบใดๆ สำาหร ับข้อม ูลอ ัปเดตของตารางนี ้ คุณสามารถดูข ้อมูลได้ท ี ่ http://www.cetecom.de/ technologies/ctr_21.html 1 ใช ้ความต ้องการในประเทศ เฉพาะเม..

ค - Page 90

90 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ถ ้อยแถลงของคณะกรรมการการส ื ่อสารกลาง อ ุปกรณ์นี ้สอดคล ้องก ับกฎระเบ ียบ FCC ส ่วนท ี ่ 15 การท ำางานต้องเป ็นไปตามเง ื ่อนไขสองข ้อต่อไปน ี ้: • อุปกรณ์ต ้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนท ี ่เป..

ค - Page 91

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 91 ถ้อยแถลงข้อควรระว ังการสัมผ ัสถูกความถี ่ว ิทยุ ของ FCC ค ำาเต ือน! การเปล ี ่ยนแปลงหร ือการดัดแปลงที ่ไม ่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที ่ม ีหน ้าท ี ่ร ับผ ิดชอบเร ื ่องความสอดคล ้อง จะท..

คำาเตือนเครื - Page 92

92 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ คำาเตือนเครื ่องหมาย CE อ ุปกรณ์นี ้สอดคล ้องก ับข ้อก ำาหนด R&TTE 1999/5/EC (แทนท ี ่ในป ี 2017 ด้วย RED 2014/53/EU), ข ้อก ำาหนด EMC Directive 2004/108/EC (แทนท ี ่ในเดือนเมษายน 2016 ด้วย 2014/30/EU) และข ้อกำาหนดแรงดันไฟฟ ้าต่ ำา 2006/95/EC (แ..

หมายเหต - Page 93

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 93 แชนเนลการทำางานไร ้สายส ำาหร ับโดเมนต ่างๆ อเมร ิกาเหน ือ 2.412-2.462 GHz Ch01 ถ ึง CH11 ญ ี ่ป ุ ่น 2.412-2.484 GHz Ch01 ถ ึง Ch14 ย ุโรป ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 ถ ึง Ch13 แถบความถี ่ไร้สายที ่ถ ูกจำาก ัดของฝร ั ่งเศส บางพ ื ้นท ี ่ของประเ..

หมายเหต - Page 94

94 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ เขตซ ึ ่งใช ้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้ร ับอน ุญาต โดย EIRP ในอาคารน ้อยกว ่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว ่า 10mW: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Py..

95 - Page 95

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 95 ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL บ ังคับใช ้ UL 1459 ซึ ่งครอบคล ุมถึงอุปกรณ์การส ื ่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท ์) ที ่ออกแบบมาเพ ื ่อ เช ื ่อมต่อทางไฟฟ ้าไปยังเคร ือข ่ายการส ื ่อสารโทรคมนาคม ซ ึ ่งม ..

96 - Page 96

96 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ข ้อก ำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ผลิตภ ัณฑ์ท ี ่ใช ้กระแสไฟฟ้าส ูงถึง 6A และมีน ้ ำาหน ักมากกว ่า 3 กก. ต ้องใช้สายไฟท ี ่ได้รับการรับรองท ี ่มากกว ่า หร ือเท ่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 ..

97 - Page 97

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 97 ข ้อควรระวังของชาวนอร ์ด ิก (ส ำาหรับโน้ตบ ุ ๊คที ่ใช้แบตเตอร ี ่ล ิเธียมอ ิออน) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sosti..

98 - Page 98

98 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ ข ้อมูลด้านความปลอดภัยเก ี ่ยวก ับออปต ิค ัลไดรฟ ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์ คำาเตือนเพ ื ่อความปลอดภ ัยของ CD-ROM ไดรฟ ์ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1 ค ำาเต ือน! เพื ่อป ้องก ันการสัมผัสถ ูกเ..

99 - Page 99

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 99 การอน ุม ัติ CTR 21 (ส ำาหร ับโน ้ตบ ุ ๊ค PC ท ี ่มีโมเด็มในตัว) Danish Dutch English Finnish French

..

100 - Page 100

100 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

หมายเหต - Page 101

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 101 ผล ิตภัณฑ ์ท ี ่สอดคล ้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ENERGY STAR เป ็นโครงการท ี ่ท ำางานร่วมก ันระหว ่างตัวแทนการปกป ้องส ิ ่งแวดล้อมของสหร ัฐอเมร ิกา และกระทรวงพล ังงานของสหรัฐอเมร ิกา เพื ่อช่วยพวกเ..

102 - Page 102

102 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์ การรีไซเคิลของ ASUS / บร ิการน ำากล ับ โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากล ับของ ASUS มาจากความมุ ่งมั ่นของเราในการสร้างมาตรฐานส ูงส ุดส ำาหร ับการปกป ้องส ิ ่งแว ดล้อมของเรา เราเช ื ่อว ่าการให ้..

EU Declaration of Conformity - Page 103

โน้ตบ ุ ๊ค PC ค ู ่มืออิเล ็กทรอน ิกส ์ 103 EU Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : UX390U,ZenBook3U The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EMC – Directive 2004/1..

104 - Page 104

104 โน ้ตบุ ๊ค PC ค ู ่ม ืออ ิเล ็กทรอน ิกส์

..

Sponsored links

Latest Update