Dell Xps 13 9370 אני ו -dell שלי Manual Hebrew

XPS 13 9370 Language

Download Dell Xps 13 9370 אני ו -dell שלי Manual Hebrew

Sponsored links


Download Request Is In Process

הניקתל תומיאת תוינידמ   - Page 1

הניקתל תומיאת תוינידמ    84 הניקתל תומיאת תוינידמ . www.dell.com/regulatory_compliance תבותכב רקב ,םיאלמה םיטרפה תלבקל הניקתל תומיאת אשונב טנרטניאה רתא לש רשק תריציל םיטרפ ל"אוד חלש ,הימונוגראל וא תיטנגמורטקלא תומיאתל ,רצומה תוחיטבל הרושקה הלאש לכב . Regulatory_Compliance@dell.com תבותכל תומיאת אשונב ףסונ עדימ Dell לש תויצה לוהינל יארחאה אוה )רחס יניינעב תו..

הביבסהו - Page 2

83  הביבסהו Dell עבטהמ הביבסל יתודידי הזירא ןורתפ – קובמב רמשל תושדח םיכרד תאיצמ לש ףתושמה דעיל עיגהל רוזעל ידכ תקפסמ Dell תרבח ,ונלש תכלה בכוכ לש םייעבטה ויבאשמ תא תא רעזמל םירזועה ,םיינשדח ךא םייטקרפ הזירא תונורתפ תוחפ םתועמשמ הזירא ירמוח תוחפ .הביבסה לע תועפשהה םירזחמתמו םילכתמ הזירא ירמוח .תוחוקלה לצא ןגלב בכוכל םיבוט אמייק-ינ..

הביבסהו - Page 3

הביבסהו Dell  82 1 רתוי ךומנ וא םייניעה הבוגב גצה 4 הפצרה לע תוחנומ םיילגר תופכ 2 ינפל תורישי םימקוממ תדלקמהו גצה שמתשמה 5 ןחלושה הבוגב תועורזה 3 גצ דמעמ 6 םייקפואו םייופר דיה ףכ יקרפ ,רתויב תוינכדעה תוימונוגראה תויחנהל :הרעה . www.dell.com/regulatory_compliance האר הביבסהו Dell .רתוי הבוט ךרדב רוחבל תורשפא וז .תויונמדזהל חתפ אלא ,הלבגמ הניא הקורי הביש..

תוימונוגרא תוארוה - Page 4

81  תוימונוגרא תוארוה השדח הלעפה תכרעמל Windows לש תחא הלעפה תכרעממ הרבעה Windows לש רתוי תכרעממ הריגה יבגל Microsoft לש תויחנהב ןייע ,השדח הלעפה תכרעמ לא הריגהה תעב . www.microsoft.com האר ,םיטרפל .הינשמל תחא הלעפה תוימונוגרא תוארוה .תינפוג העיגפל םורגל לולע תדלקמב ךשוממ וא ןוכנ אל שומיש :הארתה .םייניעה תא ץמאל הלולע גצה ךסמב תכשוממ הייפצ :הארתה :ו..

הרבעהל םיפיט   - Page 5

הרבעהל םיפיט    80 : Dell לש םייח תכראה בצמ תא רידגהל ידכ 1 . לע ץחל ןכמ רחאלו , Windows לש תועדוהה רוזאב הללוסה למס לע תינמי הציחל ץחל .)Dell לש הללוס ייח תכראה תויורשפא( Dell Extended Battery Life Options .)הללוס דמ( Battery Meter חיש-ודה תבית עיפות 2 . .)םיכורא הללוס ייח בצמ( Longevity mode הייסיטרכה לע שקה וא ץחל 3 . תא תובכל ידכ )לרטנ( Disable לע וא ליעפהל ידכ )רשפא( Enable לע שק..

Dell - Page 6

79  למשח תכירצ לוהינ Windows 7 1 . . למשח תכירצ תויורשפא ← הרקבה חול ← לחתה לע ץחל 2 . . הלעפהה ינצחל םישוע המ רחב לע ץחל 3 . תויורשפאה ןיבמ הלעפהה ןצחל לע הציחל תעב השעי בשחמהש ךנוצרב המ רחב . הלעפהה ןצחל לע ץחול ינא רשאכ דיל ,חתפנה טירפתב רבוחמ אוה רשאכו הללוסה תועצמאב לעופ בשחמה רשאכ תרחא תורשפא רוחבל ןתינ .למשח םאתמל 4 . . םייוניש רומש לע ..

הלעפהה ןצחל תלועפ ןפוא תרדגה - Page 7

למשח תכירצ לוהינ    78 למשח תכירצ תורדגה לש הרוצתה תעיבק :למשחה תכירצ לוהינ לש תורדגהה תרוצת תא עובקל ידכ Windows 10/8.1 1 . . םימושייה לכ ← לחתה לע שקה וא ץחל 2 . . הרקבה חול לע שקה וא ץחל , Windows תכרעמ תחת דצה לגרסב תורדגה לע שקה וא ץחל ,Windows 8.1/Windows RT רובע :הרעה . הרקבה חול לע שקה וא ץחלו ,סמרא'צה לש 3 . :יפל גצה חתפנה טירפתה לע שקה וא ץחל ,הירוגטק ..

רזע עדימ - Page 8

77  בשחמה תקוזחת רזע עדימ בשחמה תקוזחת :תויללכ בשחמ תולקתמ ענמיהל ידכ ץלמומ תואבה תומישמה עוציב ± .בשחמה תא וילע דימעהל חוטש חטשמו םלוה רורווא ,חוכ רוקמל הרישי השיג קפס ± .םהב רבטצהל קבאל רשפאל וא םיצפח םכותל סינכהל ,רורוואה יחתפ תא םוסחל ןיא ± .רידס ןפואב ךלש םיצבקה תא הבג ± .רידס ןפואב םיסוריו דגנ תוקירס עצב ± .בשחמב םינימזה םירח..

לא היינפ   - Page 9

Dell לא היינפ    76 Dell לא היינפ האר ,תוחוקל תוריש וא תינכט הכימת ,תוריכמ אשונב Dell לא היינפל . www.dell.com/contactdell םינימז ויהי אל םיתורישהמ קלחש ןכתייו ,רצומהו ץראה יפל הנתשמ תונימזה :הרעה .ךלש ץראב תינובשחב רשק תריצי יטרפ אוצמל לכות ,ליעפ טנרטניא רוביח ךתושרב ןיא םא :הרעה .Dell לש םירצומה גולטק וא ןובשחה ,חולשמה תדועת ,השיכרה

..

לא היינפו הרזע תלבק - Page 10

75  הרזע תלבק Dell לא היינפו הרזע תלבק הרזע תלבק :הלא תימצע הרזע יבאשמ תועצמאב Dell לש םיתורישהו םירצומה רובע הרזעו עדימ לבקל ןתינ Dell לש םיתורישו םירצומ לע עדימ www.dell.com Windows 10 -ו Windows 8.1 Dell Help & Support םושיי )Dell לש הכימתו הרזע( Windows 10 הדובע תלחתה םושיי Windows 8.1 םיפיט + הרזע םושיי , Windows 8 -ב עויסל השיג Windows 10 -ו Windows 8.1 ,) Windows שופיח( Windows search -ב ,)הכימ..

:הרעה - Page 11

לוחתאה ףצר יוניש    74 לוחתאה ףצר יוניש לעפומה לוחתאה ןקתה וניאש ןקתהמ לחתאלו לוחתאה ףצר תא תונשל ךילע היהיש ןכתיי קסידב שומישה תעב וא הלעפהה תכרעמ לש שדחמ הנקתה תעב ,לשמל ;לדחמ תרירבכ .USB ןנוכב וא רוזחש תועצמאב וא )לוחתאה טירפת( Boot Menu-ה תועצמאב לוחתאה רדס תא רוחבל לכות . BIOS-ה תרדגה תינכות Boot Menu-ב שומיש .יחכונה לוחתאה ךרוצל ךלש בשח..

BIOS-ה תמסיס סופיא - Page 12

73  BIOS-ה תמסיס סופיא BIOS-ה תמסיס סופיא תרוצת תא עובקל ןתינ .םיבשחמל תפסונ החטבא תפסוהל תושמשמ BIOS תואמסיס . BIOS-ה לש הרדגהה תינכותל הסינכ וא לוחתא תעב המסיס שקביש ךכ בשחמה גוסל םאתהב ,וחכשנ וא ודבאש BIOS תואמסיס ספאל ידכ תואבה םיכרדה תחאב לעפ .ךלש בשחמה תיניש םא .CMOS-ה ךותמ םינותנה לכ יוקינב ךורכ BIOS-ה תמסיס סופיא :הארתה .המסיסה סופיא רחאל ..

BIOS - Page 13

BIOS-ה תורדגה יוניש    72 BIOS הלעפהה תכרעמ לא הלא םיטרפ ריבעמו ךבשחמ לש הרמוחה יבגל םינותנ ןסחאמ BIOS-ה BIOS-ב תורומשה תויסיסבה הרמוחה תורדגה תא תונשל ןתינ .בשחמה תלעפה תעב . BIOS-ה לש הרדגהה תינכות תועצמאב :ידכ BIOS -ה תרדגהל תינכותב שמתשהל ךתורשפאב ± .שמתשמה תמסיס ןוגכ ,שמתשמה ידי-לע הריחבל תנתינש תורשפא תונשל וא רידגהל ± ןנוכה גוס ,ןקתומה..

ףוצפצ ידוק - Page 14

71  ןוחבא :האבה העדוהה ךסמה לע עיפות ,החלצהב תמייתסמ ePSA -ה תלועפ םא ”.Testing completed. One or more errors were detected“ .)רתוי וא תחא האיגש התלגתה .ומלשוה תוקידבה( תואיגשה תא הגיצמ )בצמ( Status ןולחבש )םיעוריא ןמוי( Event Log היסיטרכה .ePSA -ה תוקידב ךלהמב ושחרתהש ףוצפצ ידוק .תויעב וא תואיגש תומייק םא ,לוחתאה ךלהמב םיפוצפצ לש הרדס עימשהל יושע בשחמה תא ךמצעל םושר..

LCD BIST-ה תלעפה - Page 15

ןוחבא    70 LCD BIST םרוג LCD -ה םא עובקל תעייסמ )תינבומ תימצע הקידב - Built-In Self Test( LCD BIST םיטסקטו םיעבצ גיצהל היושע הקידבה .םירחאה םיקלחה דחא הל םרוגש וא הגוצת תייעבל .LCD -ל ץוחמ תאצמנ היעבה ,הקידבה ךלהמב היעבל בל תמש אל םאו ךסמה לע םינוש דועיתב ןייע ,ףסונ עדימ תלבקל .ורובע יפיצפס ןוחבא היהי יפקיה דויצלש ןכתיי :הרעה .ינוציחה ןקתהל ףרוצמה LCD ..

ןוחבא - Page 16

69  ןוחבא ביכרה תא בוש קודבל ,האבה הקידבה לא רובעל ידכ ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב .בשחמה תא בוש לחתאלו הקידבה תא קיספהל וא הלקת וב התלגתהש :האבה העדוהה ךסמה לע עיפות ,החלצהב תמייתסמ PSA -ה תלועפ םא "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? תא עצבל הצור התא םאה .הכ דע וז תכרעמב תו..

לוחתא ינפל תכרעמה תקידב ןוחבא - Page 17

יסיסב תויעב ןורתפב םיבלש    68 תויעב ןורתפ יסיסב תויעב ןורתפב םיבלש .בשחמה םע תוחיכש תויעב רותפל ידכ ליעפהל לכותש תויעב ןורתפ ידעצ רפסמ ראתמ הז ףיעס ± .למשח תקפסא םילבקמ םיביכרה לכשו לעפומ ךלש בשחמהש אדו ± .תומיאתמה תואיציל בטיה םירבוחמ םילבכה לכש אדו ± .םייולב וא םימוגפ םניא םילבכהש אדו ± .םירובש וא םימוקע םיניפ םירבחמב ןיאש א..

הלעפהה תכרעמ קסיד - Page 18

67  הלעפהה תכרעמ קסיד הלעפהה תכרעמ קסיד הלעפהה תכרעמ קסיד תועצמאב הלעפהה תכרעמ לש שדחמ הנקתה :הארתה .בשחמהמ תונכותהו םינותנה לכ לש תותימצל הקיחמל האיבמ .ךתושרבש בשחמל ףרוצי אלש ןכתייו ,ילנויצפוא הלעפהה תכרעמ קסיד :הרעה הלעפהה תכרעמ תא שדחמ ןיקתהל וא ןיקתהל ידכ הלעפהה תכרעמ קסידב שמתשהל ןתינ םינקתהה ילהנמ לכ תא שדחמ ןיקתהל ךילע..

Windows 8.1 - Page 19

תכרעמה רוזחש    66 Windows 8.1 תכרעמה רוזחשב שומישה 1 . .סמרא'צה לש דצה לגרסב תורדגה לע שקה וא ץחל 2 . . הרקבה חול לע שקה וא ץחל 3 . .שופיחה תביתב רוזחש דלקה 4 . . תכרעמ רוזחש חתפ לע שקה וא ץחלו רוזחש לע שקה וא ץחל 5 . .ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב ןורחאה תכרעמה רוזחש לוטיב 1 . .סמרא'צה לש דצה לגרסב תורדגה לע שקה וא ץחל 2 . . הרקבה חול לע שקה וא ץחל..

Windows 10 - Page 20

65  תכרעמה רוזחש תכרעמה רוזחש אלו תרטנמ אל System Restore תכרעמ .עובק ןפואב םינותנ יצבוק הבג :הארתה .ךלש םינותנה יצבוק תא תרזחשמ םייוניש לטבל ךל עייסמה , Microsoft Windows לש ילכ איה System Restore תכרעמ ,םיכמסמ תמגודכ ,ךלש םיישיאה םיצבקה לע עיפשהל ילבמ ,בשחמה לש הנכותב תכרעש .המודכו ל"אוד תועדוה ,םימוליצ תכרעמה יצבוק תא ןכדעמ ךלש בשחמה ,םינקתה להנמ וא ..

Dell Factory Image Restore תלעפה - Page 21

לעפמהמ בשחמה חלשנ ובש בצמל הנומת רוזחש    64 Dell Factory Image Restore תלעפה םינותנה לכ תא תותימצל קחומ Dell Factory Image Restore-ב שומיש :הארתה תלבק רחאל ונקתוהש םינקתהה ילהנמ וא תוינכותה לכ תא ריסמו חישקה ןנוכב תועצמאב רוזחש עוציב ינפל םינותנה לכ לש יוביג עצב ,רשפאה תדימב .בשחמה קר Dell Factory Image Restore -ב שמתשה .Dell Factory Image Restore .הלעפהה תכרעמב היעבה תא רתפ ..

.)Dell - Page 22

63  לעפמהמ בשחמה חלשנ ובש בצמל הנומת רוזחש תויקיתו םיצבק יוביג ךותמ תומיוסמ תויקית וא םיצבק רוזחש 1 . .)Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ( Dell Backup and Recovery תא לעפה 2 . Recover your Data רחב ןכמ רחאלו ,)רוזחש( Recovery חיראה לע שקה וא ץחל .)ךלש םינותנה תא רזחש( 3 . רחב ןכמ רחאלו ,ךלש תויקיתה תאו םיצבקה תא רחב ,)ןויע( Browse לע שקה וא ץחל .)רושיא( OK 4 . .)תעכ רזחש( Restore Now ..

Dell Backup and Recovery premium - Page 23

Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ    62 תכרעמה לש שדחמ הנקתהל םיקסיד תריצי 1 . .)Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ( Dell Backup and Recovery תא לעפה 2 . . Factory Recovery Media חיראה לע שקה וא ץחל 3 . .ךסמה לע תועיפומה תוארוהה תא עצב בשחמה רוזחש 1 . .)Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ( Dell Backup and Recovery תא לעפה 2 . .)רוזחש( Recovery חיראה לע שקה וא ץחל 3 . .)תכרעמ רוזחש( System Recovery לע שקה וא ץחל 4..

Dell - Page 24

61  Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ :תואסרג יתש שי Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמל ± )יסיסב רוזחשו יוביג להנמ( Dell Backup and Recovery Basic ± )םוימרפ רוזחשו יוביג להנמ( Dell Backup and Recovery Premium תונוכת יסיסב םולשתב תוריש ירוקמה בצמל ךתושרבש תכרעמה תנכות רוזחש   ינדי םיצבק יוביג   יוביגהמ םיצבק רוזחש   ןנעהמו לא רוזחשו יובי..

Operating System - Page 25

תכרעמ רוזחש תויורשפא    60 הלעפהה תכרעמ רוזחש תכרעמ רוזחש תויורשפא :תואבה תויורשפאהמ תחא לכ תועצמאב בשחמבש הלעפהה תכרעמ תא רזחשל ןתינ Operating System קסידב וא Dell Factory Image Restore-ב שומיש :הארתה תדימב .בשחמהמ םיצבקה לכ לש תותימצל הקיחמל איבמ )הלעפהה תכרעמ( .הלא תויורשפאב שומיש ינפל םינותנה יצבוק לש יוביג עצב ,רשפאה תורשפא רואית Dell Backup and Reco..

תדלקמ ירוציק - Page 26

59  DellConnect תדלקמ ירוציק דמימ-תלתב קחשמ רובע םינימזה תדלקמה ירוציקמ המכ ןלהל םישקמ רואית היצקנופ >Ctrl±>t± ריתסמ/גיצמ םיטקפא םייפוקסואירטס דמימ-תלתב . 3DTV בצמב םיקחשמ הבכמו ליעפמ עגפיהל םילולע קחשמה יעוציב :הרעה תורשפא םא םג , HD 3D בצמ תלעפה תעב עיגהל ידכ .תלטובמ 3DTV בצמב קחשמה DS וא HD בצמב רחב ,םייבטימ םיעוציבל .לרטונמ 3DTV בצמ רשאכ >Ctr..

Quickset תנקתה - Page 27

Quickset    58 Quickset Dell -ה בשחמ לש תוילנויצקנופה תא םירפשמה הנכות ימושיי לש הליבח איה Quickset רפסמ תושרוד ללכ ךרדב ויה רשא תויצקנופ רפסמל הלק השיג תקפסמ וז הליבח .ךלש :תוללוכ Dell Quickset תועצמאב ןהילא תשגל לכותש תונוכתהמ המכ .םידעצ ± יטוחלא שומישל רוציק שקמ תרדגה ± הללוסה תניעט לש הלעפה וא לוטיב ± Fn שקמ לש הלועפה ןפוא יוניש . Quickset -ב הכימת הי..

הכימת ,ןופלטב הכימת - Page 28

57  תונורתפה תנחת תונורתפה תנחת הכימת םיקפסמה ,םוימרפ תמרב הכימת יתוריש רותיאל םוקמה איה Solution Station רודיב תכרעמ תנקתה ,תשרב הכימתו הרדגה ,םתקוזחתו םיבשחמ לש הרוצת תעיבק רובע .המודכו תיתיב הכימת ,ןופלטב הכימת :ךיכרצל םאתהב ,תואבה הכימתה תוירוגטק ןיבמ רוחבל לכות .םינווקמ םיתוריש וא )תיבב הכימת( רתאב תא ץיאהלו בטמל ידכ ,םולשת אלל בשח..

System Performance Improvement Offers - Page 29

Dell לש SupportAssist    56 Dell לש SupportAssist ,ךלש ןקתהל םאתהב תוארתה חלושו תויעב ההזמ ,תכרעמ ינוכדע קפסמ SupportAssist ןורתפב תועייסמש תונוכת םע הכימת קפסמ הז םושיי .תויעב תעינמו ןורתפ טשפמ ךכבו :תולולכה תונוכתהמ קלח .תושדח תויעב תעינמו תומייק תויעב ± םינוכדעו תוארתה ± תישיא תמאתומ הכימת ± םילשכ תעינמל ,יוזיח ךמס לע תויעב ןורתפ Dell SupportAssist תדרוה ן..

Absolute רובע הרזע תלבק - Page 30

55  Absolute םימושייו הנכות Absolute ,םיבשחמל םינותנ ינוכיס לוהינו הצק תודוקנ לש העובק החטבא תונורתפ קפסמ Absolute .םימכח םינופלטלו םיטלבאטל לכ לש םייחה רוזחמ תחטבא ,תויבקעב םינוכיס תכרעה תרשפאמ Persistence תייגולונכט .החטבא תוירקתל ענמ תבוגתו ןקתה .Persistence תייגולונכטב הכימת היהת םיבשחמה לכב אלש ןכתיי :הרעה Absolute רובע הרזע תלבק . Absolute Software תועצמא..

HDMI תאיצי   - Page 31

HDMI תאיצי    54 HDMI תאיצי היצולוזרב הידמיטלומ קשממ וא HDMI ( High Definition Multimedia Interface תאיצי .םירחא הידמיטלומ ינקתהו הגוצת ינקתה ,בשחמה ןיב ילטיגיד רוביח תקפסמ )ההובג .עמש תותואב םגו ואידיו תותואב םג תכמות וז האיצי ,Blu-ray -ו DVD ינגנ ,תויזיוולט יריממ ,תויזיוולט ,םיבשחמב תוצופנו תונימז HDMI תואיצי .המודכו קחשמ תולוסנוק HDMI תאיצי לש היתונורתי ± ם..

Mini DisplayPort - Page 32

53  )DVI( ילטיגיד ואידיו קשממ )DVI( ילטיגיד ואידיו קשממ ,םיקד םיגצ תמודכ תוגוצתל בשחמה תא רבחל ךל רשפאמ ) DVI ( ילטיגיד ואידיו קשממ .המודכו םינרקמ : DVI לש םירוביח יגוס השולש םנשי ± .ילטיגיד גצהו ךסמה סיטרכ ןיב ילטיגיד ואדיו תותוא ריבעמ — )DVI-Digital( DVI-D .ההובג תוכיאבו ריהמ ואדיו טלפ קפסמ הז רוביח ± גצ וא CRT גצ ומכ ,יגולנא גצל יגולנא ואדיו תותוא ..

eSATA   - Page 33

eSATA    52 ימושייל ףסונ ספ בחור קפסמ הז ןקת .Hi-Speed USB םג הנוכמ הז ןקת — USB 2.0 . 480 Mbps דע לש תוריהמב םינותנ תרבעהב ךמות USB 2.0 .ןוסחאו הידמיטלומ . 11 Mbps דע םינותנ תרבעה תויוריהמב ךמותה םדוק רודמ יטרדנטס USB ןקת — USB 1.x םג USB ינקתה ןועטל תרשפאמ USB PowerShare -ה תנוכת — USB PowerShare תכמות USB -ה תאיציש ןייצמ למסה .הניש בצמב אצמנ וא הבוכמ בשחמה רשאכ .PowerShare תנו..

USB תואיצי - Page 34

51  עמש הרמהב ךרוצ אלל ילטיגיד עמש הריבעמ — RCA S/PDIF תאיצי .יגולנא עמשמ תותוא תועצמאב ילטיגיד עמש הריבעמ — תיטפוא S/PDIF תאיצי .יגולנא עמשמ הרמהב ךרוצ אלל ,םייטפוא USB םינקתה .טלבאט בשחמל וא בשחמל םיינוציח םינקתה רבחל ךל תרשפאמ USB תאיצי .המודכו םינופלט ,תומלצמ ,םיינוציח םיננוכ ,תספדמ ,תדלקמ ,רבכע םיללוכ הלא םיינוציח םינקתה תניעטל םגו ןק..

םירבחמו תואיצי - Page 35

עמש    50 םירבחמו תואיצי עמש וא םירבגמ ,עמש תוכרעמ ,םינופורקימ ,תוינזא ,םילוקמר רבחל ךל םירשפאמ עמש ירבחמ .עמשה טלפל תויזיוולט תונימזה תואיציה לע עדימל .עמשה תואיצי לכב ךומתי אל ךלש בשחמהש ןכתיי :הרעה טרפמ -ב וא בשחמל ףרוצמה הריהמה הלחתהה ךירדמ ב ןייע ,ךלש טלבאטב וא בשחמב . www.dell.com/support רתאב עמש תואיצי יגוס וא למשח רוקמ םע לוקמר ,תו..

ןופורקימהו המלצמה תריחב - Page 36

49  טנרטניאה תמלצמב שומיש ןופורקימהו המלצמה תריחב לכות ,)םיינוציח וא םיללכומ( םינופורקימ וא טנרטניא תומלצמ רפסמב דיוצמ בשחמה םא .Dell Webcam Central תועצמאב םייוצרה ןופורקימבו טנרטניאה תמלצמב רוחבל 1 . .Dell Webcam Central תא חתפ 2 . הנותחתה תילאמשה הניפב המלצמה למס דיל תחתפנה המישרה ץח לע שקה וא ץחל .ןולחה לש 3 . .היוצרה המלצמה לע שקה וא ץחל 4 . .)ואדי..

סליטס תנומת םוליצ - Page 37

טנרטניאה תמלצמב שומיש    48 Windows 7 1 . .םיאתמ התאש ןקתהבו טלבאטב וא בשחמב Bluetooth תא רשפא לע ףסונ עדימ תלבקל .Bluetooth רשפאל ידכ טוחלא לעפה , Dell לש דיינ בשחמב .ןקתהל ףרוצמש דועיתב ןייע ,ןקתהב Bluetooth תלעפה 2 . . הרקבה חול ← לחתה לע ץחל 3 . תורדגה הנש לע ץחל ןכמ רחאלו Bluetooth דלקה ,הרקבה חול לש שופיחה תביתב . Bluetooth 4 . ןומיסה תביתב רחב ,ךלש בשחמה תא תוה..

Bluetooth - Page 38

47  Bluetooth -ב שומיש Bluetooth -ב שומיש ,םינופלט ,תוינזוא ,תודלקמ ,םירבכע תמגודכ Bluetooth ינקתה )דימצהל( רבחל לכות .ןקתהה דועית האר ,בשחמה םע ןקתהה תדמצה לע םיטרפ תלבקל .המודכו היזיוולט . Bluetooth לש םינקתה ילהנמ םינקתומ בשחמבש אדו :הרעה טלבאטל וא בשחמל Bluetooth ןקתה תמאתה Windows 10 1 . .םיאתמ התאש ןקתהבו טלבאטב וא בשחמב Bluetooth רשפא לע ףסונ עדימ תלבקל .Bluetooth..

בוביס - Page 39

עגמה ךסמב שומישה    46 בוביס ןהוב וא עבצא לע הרימש ךות — ןועשה ןוויכב בבוס .הנימי תשק תעונתב תרחאה עבצאה תא זזה ,םוקמב ןהוב וא עבצא לע הרימש ךות — ןועשה ןוויכ דגנ בבוס .הלאמש תשק תעונתב תרחאה עבצאה תא זזה ,םוקמב יתש תזזה ידי-לע ליעפה ןכותה תא בבוסל םג ןתינ .תיבוביס העונתב תועבצאה הלילג ,רחבנה טקייבואל דוקימה תא רבעה – תימרונפ לו..

םוז - Page 40

45  עגמה ךסמב שומישה םוז ידכ וזמ וז ןתוא קחרהו עגמה ךסמ לע תועבצא יתש חנה .הגוצתה תא לידגהל ידכ וזל וז ןתוא ברקו עגמה ךסמ לע תועבצא יתש חנה .הגוצתה תא ןיטקהל תוהתשה .רשקהה טירפת תא חותפל ידכ ותוא קזחהו ךסמה לע טירפב עג הצפקה ןכותה תא ךופהל ידכ ,יוצרה ןוויכב תוריהמב עבצא זזה .רפסב םיפד ומכ ,ליעפה ןולחב ,ןכותב טווינ תעב תיכנא םג תלעופ ..

עגמ ךסמ תווחמ - Page 41

עגמה ךסמב שומישה    44 הריהמ הלעפה .ךילע תוביבחה תויצקילפאה תא חותפל רשפאמ תא ליעפהל ידכ עגמה חטשמ לע תועבצא שולש תועצמאב שקה .שארמ העבקנ ותרוצתש םושייה ידכ עגמה חטשמ לש הרוצתה תעיבק ילכב שמתשה :הרעה .לעפויש םושייב רוחבל עגמה ךסמב שומישה .החל וא המח ,תקבואמ הביבסב עגמה ךסמב שומישמ ענמיה :הרעה .ךסמה לש ימינפה ודצב תובעתהל םורגל ל..

לותיפ - Page 42

43  עגמה חטשמב שומישה ןיטקהל ידכ וזל וז ןתוא ברקו עגמה חטשמ לע תועבצא יתש חנה .הגוצתה תא בוביס ,תולעמ 90 לש תוציפקב ליעפ ןכות לש בוביס רשפאמ — לותיפ .תועבצא יתש תועצמאב תעונתב הרומה עבצאה תא זזה ,םוקמב לדוגאה לע הרימש ךות 90 -ב רחבנה םצעה תא בבוסל ידכ ,הלאמש וא הנימי תשק .ןועשה ןוויכ דגנ וא םע תולעמ הצפקה .רוחאל וא םינפל ןכותה תא ךופהל..

םוז - Page 43

עגמה חטשמב שומישה    42 .הנימי/הלאמש הלילג תרשפאמ — הנימי/הלאמש תילגעמ הלילג זזה ,עגמה חטשמ לש ןותחתה הצקב תיקפואה הלילגה רוזאב ידכ ןועשה ןוויכ דגנו ,הנימי לולגל ידכ ןועשה ןוויכב ךעבצא תא .הלאמש לולגל םוז ידי-לע הגוצתה לש הנטקה וא הלדגה רשפאמ — תחא עבצאב םוז .)עגמה חטשמ לש ילאמשה הצקב( םוזה רוזאב תחא עבצא תזזה .הגוצתה תא לידגהל י..

הלילג - Page 44

41  עגמה חטשמב שומישה הלילג טקייבואל דוקימה תא ריבעהל תרשפאמ — תימרונפ הלילג .ןיעל ואולמב יולג וניא רשאכ ,רחבנש .רחבנה טקייבואה תא תימרונפ לולגל ידכ ,יוצרה ןוויכב תועבצא יתש זזה הטמל וא הלעמל הלילג תרשפאמ – תיכנא תיטמוטוא הלילג .ליעפה ןולחב הלילג ליעפהל ידכ ריהמ בצקב הטמ וא הלעמ תועבצא יתש זזה .תיכנא תיטמוטוא .תיטמוטואה הלילגה ..

 - Page 45

עגמה חטשמב שומישה    40 דיינ בשחמב תירמונ תדלקמב שומיש 1 תירמונ תדלקמ תדלקמה .תדלקמב תבלושמה תירמונ תדלקמ דיוצמ תויהל יושע ךתושרבש דיינה בשחמה .תבחרומ תדלקמב תדלקמל המיאתמ ± .יוצרה שקמה לע שקהו Fn תא קזחהו ץחל ,ןמיס וא רפסמ דילקהל ידכ ± .הליעפ תדלקמהש תנייצמ תירונה .Num Lock שקה ,תירמונה תדלקמה תא רשפאל ידכ ± . Num Lock בוש שקה ,תירמונה תד..

ךירדמ - Page 46

39  תדלקמב שומישה spacebar-ו , Ctrl , Windows שקמ .ןכל םדוק ורחבנש תדלקמ תסירפו טלק תפשל רובע Tab-ו Windows שקמ דצ לגרסב םתגצה ךות םיחותפ םימושיי ןיב רבעמ .ךסמה לש ילאמשה ודצב יכנא Tab-ו , Ctrl , Windows שקמ ותראשהו םיחותפ םימושיי לש דצה לגרס תגצה טוונל ןתינ .םישקמה רורחש רחאל םג ךסמה לע םיציחה ישקמ תועצמאב םיחותפ םימושיי ןיב .הטמל/הלעמל '.'-ו , Shift , Windows שקמ ...

 - Page 47

תדלקמב שומישה    38 m -ו Shift -ו Windows שקמ הז םישקמ ףוריצ .םירעזוממה תונולחה לכ רוזחש תונולח רזחשל ידכ םיבצמ ןיב רבעמל שמשמ Windows שקמ ףוריצב שומיש רחאל ,ורעזומש .m שקמו e -ו Windows שקמ .Windows רייס תלעפה r -ו Windows שקמ .)הלעפה( Run חיש-ודה תבית תחיתפ f -ו Windows שקמ Search Results חיש-ודה תבית תחיתפ .)שופיח תואצות( f -ו Ctrl -ו Windows שקמ Search Results- חיש-ודה תבית תחיתפ )ב..

:הארתה - Page 48

37  תדלקמב שומישה F2 .רחבנש טירפה לש ומש יוניש F3 .הייקית וא ץבוק שופיח F4 -ב תבותכה תרוש לש תחתפנה המישרה תגצה . Windows Explorer F5 .ליעפה ןולחה ןונער F6 ןחלושב וא ןולחב ךסמ יביכר ןיב ירוזחמ רבעמ .הדובעה F10 .הליעפה תינכותב םיטירפתה תרוש תלעפה c -ו Ctrl .רחבנש טירפה תקתעה x-ו Ctrl .רחבנש טירפה תריזג v-ו Ctrl .רחבנש טירפה תקבדה z -ו Ctrl .הלועפ לוטיב a -ו Ctrl .ןול..

הללוסה תניעט   - Page 49

הללוסה תניעט    36 בשחמב שומישה הללוסה תניעט הללוסה .הללוסה תא ןועטל ידכ טלבאטה בשחמ לא וא בשחמה לא למשחה םאתמ תא רבח םיילמשחה םילגעמה .םייובכ וא שומישב םיאצמנ טלבאטה וא בשחמהש ןמזב תנעטנ .רתי תניעט ןעטיהל הנממ םיענומ הללוסה לש םיימינפה ןכתיי ,המח הביבסב תאצמנ איהש ןוויכמ הדימה לע רתי תממחתמ הללוסה םא :הרעה לכות איהש ידכ ןנטצה..

Bluetooth - Page 50

35  תשר Bluetooth טלבאטה בשחמ לא וא בשחמה לא םירחא Bluetooth ינקתה רבחל ךל רשפאמ Bluetooth ,תודלקמ ,תוינזוא ,םינופלט לולכל םייושע Bluetooth ינקתה .הזמ הז לודג אל קחרמב ,ךלש חולב םיבלושמ( םיימינפ תויהל םילוכי Bluetooth ימאתמ .המודכו תוספדמ ,םירבכע .םיינוציח וא )תכרעמה יבתנ לא ISP תותשר וא םילודג םיקסע םירבחמ ,םייקסע םיבתנ ומכ ,רתוי םימכחותמ םיבתנ דומע לש ם..

WLAN - Page 51

תשר    34 םדומ תויהל םילוכי םימדומ .טנרטניאה לא בתנה תא וא בשחמה תא רבחל ךל םירשפאמ םימדומ לע ללכ ךרדב םיקפוסמ םילבכ וא DSL ימדומ .)םילבכ וא DSL ( םיילטיגיד וא )גויח( םייגולנא .ךלש טנרטניאה תוריש קפס ידי ± תותואל םייגולנא ןופלט תותוא םיריממה םיינורטקלא םירישכמ םה הלא – גויח םדומ םייגולנא תותואל בשחמה לש םיילטיגיד תותוא םיריממו ,דבע..

טנרטניא תמלצמ - Page 52

33  טנרטניא תמלצמ טנרטניא תמלצמ .ואידיו תוחישב שמשל םג הלוכיו םימוליצו ואידיו דוכלל ךל תרשפאמ טנרטניא תמלצמ ךלש בשחמה לא רבחל לכותש וא תללכומ טנרטניא תמלצמ לולכל היושע ךלש הגוצתה איהש םילסקיפה רפסמ יפ לע רקיעב תרדגומ המלצמה תוכיא .תינוציח טנרטניא תמלצמ .דוכלל הלוכי טנרטניאה תמלצמ לש םינקתהה ילהנמ תא ןיקתהל ךילע ,טנרטניאה תמלצ..

םילוקמר   - Page 53

םילוקמר    32 יטלקמ םע םימיוסמ ךסמ יסיטרכ םימייק ,םלואו םידרפנ םירישכמ םה היזיוולטה יטלקמ בור .םיללכומ היזיוולט .היזיוולטה טלקמ לש דועיתה תא האר ,היזיוולט יטלקמב שומישה לע ףסונ עדימ תאירקל םילוקמר .)עמש( וידוא טלפ ךרוצל םיללכומ םילוקמר םיללוכ טלבאט יבשחמו םידיינ םיבשחמ םיפוצפצ תעמשהל קר םישמשמ םה ,תאז םע .םינבומ םילוקמר םג שי ..

היזיוולט יטלקמ - Page 54

31  היזיוולט יטלקמ יבצק תקפסמו דבעמה ומכ היבוק התואב תבלושמ ) APU תדיחי( ץאומ דוביע תדיחי .למשחה תכירצ תדרוה ךות רתוי םיהובג םינותנ תרבעה ± ךסמ יסיטרכ .דרפנב תכרעמה חולב םינקתומ םידרפנ ךסמ יסירכ — דרפנ סיטרכ םיקפסמ ללכ ךרדב םהו ,םיסיטרכה ךותב ללכומה ,ידועיי ןורכיזב םידיוצמ םידרפנ דחוימב םימיאתמ הלא םיסיטרכ .םיבלושמ ךסמ יסיטרכמ ר..

רוריק ףוג - Page 55

תימרת החשמ    30 רוריק ףוג םיללכושמה םייפרגה םיסיטרכהמ קלח ,דבעמה םיקיפמש םוחה רוזיפל םישמשמ רוריק יפוג םהילע ןקתומה ,ררוואמב ללכ ךרדב םידיוצמ רוריק יפוג .תכרעמה חולב םיבבש תוכרעו רתוי .ריוואה תמירז תא ריבגהל ידכ ,םדיצל וא חטש תא לידגהל רזוע הז הנבמ .דיחי תכתמ שוג וניאו םיבהל וא "םימיז"מ בכרומ רוריקה ףוג סיטרכה וא דבעמה ןיב תחש..

דבעמ - Page 56

29  דבעמ דבעמ .הנכותה תשקב יפ לע ,םינותנה תא םידבעמו םימושיימ תוארוהו םינותנ םילבקמ םידבעמ .המודכו םידיינ םינקתה ,םידיינ םיבשחמ ,םיינחלוש םיבשחמ רובע דחוימב םיבצועמ םידבעמ .רחא גוסמ ןקתהב וב שמתשהל ןתינ אלו ןקתה לש דחא גוס רובע ללכ ךרדב ןנכותמ דבעמה םידבעמהמ למשח תוחפ םיכרוצ םידיינ םינקתהו םיבשחמ רובע םיבצועמה םידבעמ .םיתרשו ם..

ןורכיז לודומ   - Page 57

ןורכיז לודומ    28 ןורכיז לודומ םושיי וא ץבוק לכ .תומישמ עצבל ידכ םהל קוקז בשחמהש םיינמז םינותנ ןסחאמ ןורכיז לודומ ןורכיז ילודומ .םהב שמתשהל וא םתוא חותפל לכותש ינפל ןורכיזה ילודומ ךותל ונעטיי רתוי ריהמ ןורכיז .)ץרה-הגמב( תוריהמהו )םיתב-הגי'גב( םהלש תלוביקה יפל םירדגומ :ןורכיז ילודומ לש םיצופנ םיגוס .רתוי םיבוט םיעוציב ללכ ךרדב ..

ןוסחא ןקתה - Page 58

27  ןוסחא ןקתה םידיינ םירישכמל )MMC( MultiMedia הידמיטלומ סיטרכ RS MMC )xD( Extreme Digital )MSXC( Memory Stick XC Compact Flash I, II/Compact Flash MD Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo Memory Stick Pro-HG Duo Memory Stick )MS(/Memory Stick Pro )MS Pro( Smart Media/Smart Media XD

..

םייטפוא םיקסידו םיננוכ - Page 59

ןוסחא ןקתה    26 םייטפוא םיקסידו םיננוכ םיקסיד .Blu-ray-ו DVD RW בלשמה ןנוכב וא DVD RW ןנוכב ךמות בשחמהש ןכתיי .תרזוח הביתכ וא הדיחי הביתכ ,דבלב האירק רשפאמה גוסמ תויהל םילוכי םייטפוא :םה רתויב םיצופנה םיננוכה יגוסמ המכ ± .CD -ו DVD יקסיד לעו Blu-ray יקסיד לע בתוכו ארוק – הביתכל Blu-ray ןנוכ ± יקסיד לע בתוכו ארוק .Blu-ray יקסיד ארוק – DVD RW םע Blu-ray ארוק ב..

םיימינפ ןוסחא ינקתה - Page 60

25  ןוסחא ןקתה Dell לש הכימתה לש טנרטניאה רתא 1 . . www.dell.com/support לא רובע 2 . לע תועיפומה תוארוהה תא עצבו )רצומ רותיא( Detect Product לע שקה וא ץחל .ךסמה BIOS תרדגה תינכות 1 . .בשחמה תא )שדחמ לעפה וא( לעפה 2 . ידכ F2 דימ שקהו F2 יבגל היחנהה תעפוהל בל םיש , DELL לש למסה גצומ רשאכ . BIOS-ה תרדגהל תינכותל סנכיהל תא תצמחה םא .דבלב רצק ןמז ךשמל הליעפ תרתונ F2 יבגל היחנ..

הריהמה הלחתהה ךירדמ - Page 61

ריהמ תוריש דוקו תוריש גת    24 ךסמה לע םישקמ חול םישמשמ םה ,תאז םע .םיטלבאטהו םיבשחמה לכב טעמכ םינימז ךסמה לע םישקמ תוחול םישקמב רוחבל ןתינ . All-in-one יבשחמו םיטלבאט ומכ ,עגמ ךסמ ינקתהב ללכ ךרדב .עגמ ךסמב םישקמב העיגנ ידי לע וא רבכע תועצמאב תדלקמ רוביח יגוס תותוא תועצמאב וא )טווחמ רוביח( לבכ תועצמאב בשחמל רבחתהל תולוכי תודלקמ .)יטוח..

תיזיפ תדלקמ - Page 62

23  תדלקמ תיזיפ תדלקמ שי םידיינ םיבשחמל .םיינחלוש םיבשחמ םעו םידיינ םיבשחמ םע תושמשמ תויזיפ תודלקמ .םיינחלוש םיבשחמ םע ללכ ךרדב תושמשמ תוינוציח תודלקמ .תללכומ תדלקמ ללכ ךרדב ךרד ירוציק ,לוקה תמצוע ןונווכל םישקמ ומכ ,תופסונ תונוכת תוללוכש תודלקמ ןנשי .האלה ןכו תירוחא הרואת ,תונכתל םינתינ רוציק ישקמ ,הנבומ עגמ חטשמ ,םימושייל תדלק..

המלצמ   - Page 63

המלצמ    22 המלצמ טנרטניא תמלצמ .ואדיו ינוטרס טילקהלו תונומת םלצל ,ואדיווב םיטא'צ עצבל תרשפאמ דממ-תלת תמלצמ ,קחרמב ןיחבהל ןתינש ךכ ,תוידממ-תלת תונומת רדשלו םלצל ךל רשפאמ דממ-תלת תמלצמ תא רפשמ רבדה .םינבומה םינשייחה תועצמאב םיטקייבוא לש םהידממבו ,לדוגב .ב"ויכו םינווקמ םיקחשמ ,ואידיו תוחיש ךלהמב תויביטקארטניאה Intel לש RealSense 3D תמלצ..

עגמ ךסמ - Page 64

21  עגמ חטשמ עגמ חטשמ חטשמ ול שי .רבכע לש תוילנויצקנופה תא קפסמו םידיינה םיבשחמה בורב ןימז עגמ חטשמ זיזהל ידכ עגמה חטשמב שמתשהל ןתינ .ךיתועבצא לש םוקימבו העונתב שחש ,עגמל שיגר יחטשמ .חטשמה לע השקה ידי לע ץוחלל ידכו םירחבנ םיטירפ זיזהל וא רורגל ,ןמסה תא םג ןתינ .המודכו הלילג ,בוביס ,הטיבצ ,םוז תמגודכ תווחמב םיכמות תווחמ ירשפואמ עגמ ..

הללוס    - Page 65

הללוס     20 הללוס העשל טאוו 64 ,העשל טאוו 45 תמגודכ ,ןהלש חוכה יגוריד יפ לע רקיעב תוגווסמ תוללוס .למשח עקשל רבוחמ אל אוהשכ רישכמב שמתשהל ךל תרשפאמ הללוסה .המודכו ילבמ ,שדחמ התוא ןועטלו ןקורל ןתינש םימעפה רפסמ אוה הללוסה לש םייחה רוזחמ םייחה רוזחמ ףוס לא העיגמ הללוסהש רחאל .הלועפה ךשמ לע יתועמשמ ןפואב עיפשהל .הללוסה תא ףילחהל ךילע ..

Dell - Page 66

19  למשח םאתמ בשחמה תודוא למשח םאתמ .םימיוסמ םיינחלוש םיבשחמלו םיטלבאטל ,םידיינ םיבשחמל למשח םיקפסמ למשח ימאתמ .למשחה לבכמו ןיפוליחה םרז םאתממ תבכרומ Dell לש ןיפוליחה םרז םאתמ תכרע בשחמל םאתהב הנתשמ )האלה ןכו טאו 90 ,טאו 65 ( למשחה םאתמ לש קפסהה גוריד .למשחה םאתמ שכרנ הב ץראל םאתהב הנתשמ למשחה לבכו ,ול דעוימ אוהש ףרוצמה למשחה םאתמב קר..

טנרטניאה תמלצמ תרדגה - Page 67

בשחמה תרדגה    18 טנרטניאה תמלצמ תרדגה תבלושמ טנרטניא תמלצמ תמלצמ תא תנמזה םא .ינוציח גצ לע וא דיינה בשחמה גצ לע תמקוממ תבלושמה המלצמה לבקמ התאש תעב רבכ םינקתומ הנכותהו םינקתהה ילהנמ ,בשחמה תשיכר תעב טנרטניאה ףסונ עדימל .שדחמ םתוא ןיקתהל ידכ קר בשחמה םע החלשנש הידמב רזעיה .בשחמה תא . "טנרטניאה תמלצמב שומיש" האר ,טנרטניאה תמלצמב ..

תספדמה תרדגה - Page 68

17  בשחמה תרדגה תספדמה תרדגה ירוביחב םג תוכמותש תוספדמ תומייק . USB רוביח תועצמאב בשחמל תספדמ רבחל לכות . Bluetooth-ו Wi-Fi םגדל םאתהב םינתשמ הנקתהה יבלשו תספדמה תכמות ןהבש תונוכתה :הרעה .תספדמל ףרוצמה דועיתב ןייע ,תספדמה תנקתה לע ףסונ עדימ תאירקל .תספדמה USB -ה לבכ תועצמאב בשחמה לא תספדמה תא רבח ,תטווחמ תספדמ ןיקתמ התא םא תועיפומה תוארוהה ..

םילוקמר רוביח - Page 69

בשחמה תרדגה    16 7.1 םילוקמר רוביח 1 בשחמב ירוחא עמש רבחמ 6 Center/LFE surround out רבחמ לוקמרב 2 LFE /יזכרמ דנוארס תאיצי בשחמב 7 לוקמרב ימדק עמש רבחמ 3 בשחמב ידדצ עמש רבחמ 8 לוקמרב ירוחא עמש רבחמ 4 בשחמב ימדק עמש רבחמ 9 לוקמרב ידדצ עמש רבחמ 5 7.1 ץורע עמש לבכ

..

םילוקמר רוביח - Page 70

15  בשחמה תרדגה 5.1 םילוקמר רוביח 1 בשחמב ירוחא עמש רבחמ 5 לוקמרב Center/LFE surround out רבחמ 2 LFE /יזכרמ דנוארס תאיצי בשחמב 6 לוקמרב ימדק עמש רבחמ 3 בשחמב ימדק עמש רבחמ 7 לוקמרב ירוחא עמש רבחמ 4 5.1 ץורע עמש לבכ

..

5.1/7.1 - Page 71

בשחמה תרדגה    14 5.1/7.1 עמש תרוצת תעיבק .יצורע-בר עמש טלפ קפסל ידכ ךלש בשחמה תרוצת תא רדגה Windows 8.1/10 1 . .שופיחה תביתב עמש דלקה .שופיחה תביתל תשגל ידכ שופיחה למס לע שקה וא ץחל , Windows 10 -ב :הרעה .שופיחה תביתל תשגל ידכ שופיח םרא'צה לא שג , Windows 8.1 -ב 2 . . עמש ינקתה להנ לע שקה וא ץחל 3 . . תוינזוא וא םילוקמר לע שקה וא ץחל , העמשה הייסיטרכה תחת 4 . .קוד..

טרפמ - Page 72

13  בשחמה תרדגה Windows 8.1/Windows RT 1 . .סמרא'צה לש דצה לגרסב תורדגה לע שקה וא ץחל 2 . . לע שקה וא ץחל 3 . .הילא רבחתהל ךנוצרבש תשרה לע שקה וא ץחל 4 . . רבחתה לע שקה וא ץחל 5 . שמתשמה םש תא , PIN -ה תא וא ) APN ( השיגה תדוקנ םש תא דלקה ,שקבתת םא .המסיסה תאו Windows 7 1 . . Enter שקהו שופיחה תביתב Mobile Broadband Utility דלקה , לחתה לע ץחל 2 . . רבחתה לע ץחל , םידיינ םירישכמל בחר ספל..

תועצמאב טנרטניאל תורבחתה - Page 73

בשחמה תרדגה    12 Windows 8.1 1 . . לע שקה וא ץחל ןכמ רחאלו סמרא'צה לש דצה לגרסב תורדגה לע שקה וא ץחל 2 . .הילא רבחתהל ךנוצרבש תשרה לע ץחל 3 . . רבחתה לע ץחל 4 . .ןכ תושעל תשקבתה םא ,תשרה תמסיס תא דלקה רדגומש וא ,בתנה תרדגה ךלהמב תשרה חתפמ תרוצת תא תעבקש ןכתיי :הרעה .בתנה ןרצי םע רשק רוצ ,םיטרפל .לדחמ תרירב תשר חתפמ בתנל 5 . .)ילנויצפוא( םיצבק ףותיש ..

תועצמאב טנרטניאל תורבחתה - Page 74

11  בשחמה תרדגה בשחמה תרדגה וא בשחמל תויפיצפסה הנקתה תוארוה תלבקל .בשחמל םאתהב הנתשמ הנקתהה ךילה רתאב רקב וא בשחמל ףרוצמש הריהמ הנקתהל ךירדמ ב ןייע ,ךתושרבש טלבאטל . www.dell.com/support טנרטניאל תורבחתה .WWAN וא גויח , DSL ,לבכ רוביח תועצמאב טנרטניאל ךלש בשחמה תא רבחל ןתינ תועצמאב וא לבכב טנרטניאה רוביח תא ףתשל ידכ ,יטוחלא וא יווק בתנ ןיקתהל ..

לא היינפו הרזע תלבק - Page 75

םיניינע ןכות  10 75 Dell לא היינפו הרזע תלבק 75 הרזע תלבק 76 Dell לא היינפ 77 רזע עדימ 77 בשחמה תקוזחת 77 למשח תכירצ לוהינ 78 למשח תכירצ תורדגה לש הרוצתה תעיבק 78 הלעפהה ןצחל תלועפ ןפוא תרדגה 79 הללוסה ייח רופיש 79 Dell לש םיכורא הללוס ייח בצמ 80 Dell לש הדובע ןחלוש בצמ 80 הרבעהל םיפיט תכרעמל Windows לש תחא הלעפה תכרעממ הרבעה 81 Windows לש רתוי השדח הלעפה 81 תוי..

םיניינע ןכות - Page 76

9  םיניינע ןכות 67 הלעפהה תכרעמ קסיד 67 הלעפהה תכרעמ קסיד תועצמאב הלעפהה תכרעמ לש שדחמ הנקתה 67 תכרעמה לש שדחמ הנקתהל הידמ 67 תכרעמה לש שדחמ הנקתהל הידמ תועצמאב בשחמה רוזחש 68 תויעב ןורתפ 68 יסיסב תויעב ןורתפב םיבלש 68 ןוחבא 68 לוחתא ינפל תכרעמה תקידב ןוחבא 68 PSA תלעפה 69 רפושמ PSA 70 LCD BIST 70 LCD BIST-ה תלעפה 70 ePSA-ה תלעפה 71 ףוצפצ ידוק 72 BIOS 72 BIOS-ה תור..

םיניינע ןכות - Page 77

םיניינע ןכות  8 60 הלעפהה תכרעמ רוזחש 60 תכרעמ רוזחש תויורשפא 61 Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ 61 Dell Backup and Recovery basic 61 ) Dell לש רוזחשהו יוביגה תכרעמ( Dell Backup and Recovery תלעפה 62 תכרעמה לש שדחמ הנקתהל םיקסיד תריצי 62 בשחמה רוזחש 62 Dell Backup and Recovery premium 62 Dell Backup and Recovery premium-ל גורדש 62 תכרעמ יוביגמ םינותנ רוזחש 62 אלמ תכרעמ יוביג ךותמ תומיוסמ תויקית וא םיצ..

םיניינע ןכות - Page 78

7  םיניינע ןכות 53 )DVI( ילטיגיד ואידיו קשממ 53 DisplayPort 53 Mini DisplayPort 53 DisplayPort תאיצי לש היתונורתי 54 HDMI תאיצי 54 HDMI תאיצי לש היתונורתי 54 Mini HDMI תאיצי 54 Micro HDMI תאיצי 54 S/PDIF תאיצי 55 םימושייו הנכות 55 Absolute 55 Absolute רובע הרזע תלבק 55 My Dell Downloads 56 Dell לש SupportAssist 56 Dell SupportAssist תדרוה 56 SupportAssist לא השיג 56 בשחמה תקידבל תוריש תינכות 57 תונורתפה תנחת 57 )תונורתפה תנחת(..

םירבחמו תואיצי - Page 79

םיניינע ןכות  6 40 עגמה חטשמב שומישה 40 עגמ חטשמ תווחמ 40 הלילג 42 םוז 43 בוביס 43 הצפקה 43 הריהמ הלעפה 44 עגמה ךסמב שומישה 44 עגמ ךסמ תווחמ 45 םוז 45 תוהתשה 45 הצפקה 46 בוביס 46 הלילג 47 Bluetooth -ב שומיש 47 טלבאטל וא בשחמל Bluetooth ןקתה תמאתה 48 טנרטניאה תמלצמב שומיש 48 סליטס תנומת םוליצ 48 ואדיו תטלקה 49 ןופורקימהו המלצמה תריחב 50 םירבחמו תואיצי 50 עמש 50 עמש ..

םיניינע ןכות - Page 80

5  םיניינע ןכות 31 היזיוולט יטלקמ 31 םיימינפ םינקתה 31 םיינוציח םינקתה 32 םילוקמר 32 2.1 עמש 32 5.1 עמש 32 7.1 עמש 33 טנרטניא תמלצמ 33 תשר 33 ) LAN ( תימוקמ תרושקת תשר 33 ) WLAN ( תיטוחלא תימוקמ תרושקת תשר 33 ) WWAN ( תיטוחלא תיבחרמ תרושקת תשר 33 ) WPAN ( תיטוחלא תישיא תרושקת תשר 34 םדומ 34 בתנ 34 )NIC( תשר סיטרכ 34 ) WLAN ( תיטוחלא תימוקמ תרושקת תשר םאתמ 34 ) WWAN ( תיטוחלא תיב..

םיניינע ןכות - Page 81

םיניינע ןכות  4 22 המלצמ 22 טנרטניא תמלצמ 22 דממ-תלת תמלצמ 22 Intel לש RealSense 3D תמלצמ 22 יטוחלא גצ 22 תדלקמ 23 תיזיפ תדלקמ 23 תדלקמה לש תירוחא הרואת 24 ךסמה לע םישקמ חול 24 תדלקמ רוביח יגוס 24 טווחמ רוביח 24 יטוחלא רוביח 24 ריהמ תוריש דוקו תוריש גת 24 בשחמב תיוותה רותיא 25 Dell לש הכימתה לש טנרטניאה רתא 25 BIOS תרדגה תינכות 25 ןוסחא ןקתה 25 םיימינפ ןוסחא ינק..

םיניינע ןכות - Page 82

3  םיניינע ןכות םיניינע ןכות 11 בשחמה תרדגה 11 טנרטניאל תורבחתה 11 LAN תועצמאב טנרטניאל תורבחתה 11 WLAN תועצמאב טנרטניאל תורבחתה 12 WWAN תועצמאב טנרטניאל תורבחתה 13 עמש תרדגה 14 5.1/7.1 עמש תרוצת תעיבק 15 5.1 םילוקמר רוביח 16 7.1 םילוקמר רוביח 17 תספדמה תרדגה 18 טנרטניאה תמלצמ תרדגה 18 תבלושמ טנרטניא תמלצמ 18 תינוציח טנרטניא תמלצמ 18 Bluetooth תרדגה 18 Intel Real..

2015 - Page 83

.בשחמב רתוי בוט שמתשהל ךל עייסמש בושח עדימ תנייצמ "הרעה" :הרעה יא לש הרקמב ,םינותנ ןדבוא וא הרמוחל ירשפא קזנ תנייצמ "הארתה" :הארתה .תוארוהל תויצ .תוומ וא תינפוג העיגפ ,שוכרל קזנ לש תורשפא תנייצמ "הרהזא" :הרהזא ינחור ןיינקו םירצוי תויוכז יקוחב ןגומ הז רצומ .תורומש תויוכזה לכ Dell Inc. 2015 © תוצראב Dell Inc. לש םיירחסמ םינמיס םה Dell לש למסהו Dell ™ ..

Dell - Page 84

ילש Dell -הו ינא Dell Inc. 2015 ©

..

Sponsored links

Latest Update