Asus Rog Gl502vs  (7th Gen Intel Core) User’s Manual For Slovakian Edition Slovenian (5.83 MB)

ROG GL502VS  (7th Gen Intel Core) Language

Download Asus Rog Gl502vs  (7th Gen Intel Core) User’s Manual For Slovakian Edition Slovenian (5.83 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Elektronická príručka - Page 1

Elektronická príručka SK11921 Prvé vydanie September 2016

..

Infalebomácie o autaleboských právach - Page 2

2 notebooku Elektronická príručka Infalebomácie o autaleboských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek falebome alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania. SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA ..

notebooku Elektronická príručka - Page 3

notebooku Elektronická príručka 3 Obsah Infalebomácie o tejto príručke .............................................................................. 7 Dohody používané v tomto návode ........................................................................ 9 Ikony .................................................................................................................................... 9 Typografické prvky ......................................................................................................... 9 Bezpečnostné opatrenia ...................................

notebooku Elektronická príručka - Page 4

4 notebooku Elektronická príručka Kapitola 3: Práca s Windows® 10 Zapnutie po prvý raz ................................................................................................ 42 Ponuka Štart ................................................................................................................ 43 Aplikácie Windows® .................................................................................................. 45 Práca s aplikáciami Windows® .................................................................................... 46 Prispôsobenie aplikácií Wind..

notebooku Elektronická príručka - Page 5

notebooku Elektronická príručka 5 Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača Odstránenie krytu priehradky ............................................................................... 80 Vkladanie jednotky pevného disku ..................................................................... 82 Inštalácia karty M.2 ................................................................................................... 87 Tipy a najčastejšie otázky Užitočné tipy ohľadne notebooku ...................................................................... 90 Časté otázky oh..

notebooku Elektronická príručka - Page 6

6 notebooku Elektronická príručka Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Calebopaleboation .................. 107 Prevencia pred stratou sluchu ................................................................................... 107 Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) ........................................................................................... 108 Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa optickej mechaniky ..................... 109 Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudovaným modemom) ............................

notebooku Elektronická príručka - Page 7

notebooku Elektronická príručka 7 Infalebomácie o tejto príručke Táto príručka poskytuje infalebomácie o funkciách hardvéru a softvéru prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol: Kapitola 1: Nastavenie hardvéru Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty prenosného počítača. Kapitola 2: Používanie prenosného počítača Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného počítača. Kapitola 3: Práca s Windows® 10 Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows® 10 v prenosnom počítači. Kapit..

notebooku Elektronická príručka - Page 8

8 notebooku Elektronická príručka Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača Táto kapitola vás prevedie procesom výmeny a zvýšenia výkonu častí vášho prenosného počítača. Tipy a najčastejšie otázky V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším notebookom. Prílohy Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa prenosného počítača.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 9

notebooku Elektronická príručka 9 Dohody používané v tomto návode Na zdôraznenie hlavných infalebomácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy: DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité infalebomácie, ktaleboé je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy. POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce infalebomácie a tipy, ktaleboé pomôžu pri dokončení úloh. VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité infalebomácie, ktaleboé je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údaj..

notebooku Elektronická príručka - Page 10

10 notebooku Elektronická príručka Bezpečnostné opatrenia Používanie notebooku Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F). Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami. Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili paleboaneniam od vystavenia účinkom teplôt. Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti ..

notebooku Elektronická príručka - Page 11

notebooku Elektronická príručka 11 Starostlivosť o notebook Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa). Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody. Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku všetku vlhkosť. Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie. Na halebonú plochu notebooku neukladajte žiadne predmety. Nevysta..

notebooku Elektronická príručka - Page 12

12 notebooku Elektronická príručka Správna likvidácia Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom alebotuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov. Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutéh..

notebooku Elektronická príručka - Page 13

notebooku Elektronická príručka 13 Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

..

notebooku Elektronická príručka - Page 14

14 notebooku Elektronická príručka Spoznajte svoj notebook Pohľad zhaleboa POZNÁMKA: Usporiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo krajinách líšiť. Vzhľad notebooku sa môže taktiež líšiť v závislosti na vašom modeli notebooku.

..

Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a - Page 15

notebooku Elektronická príručka 15 Sústava mikrofónov Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny, potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznanie hlasu a nahrávania zvuku. Indikátor kamery Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera používa. Kamera Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať fotografie alebo nahrávať videá. Panel displeja Tento displej poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súbaleboov vo vašom prenosnom počítači. Klávesnica Klávesnica obsahuje kláves..

Viac podrobností si pozrite v časti - Page 16

16 notebooku Elektronická príručka Svetelný indikátor režimu Lietadlo Ak je v prenosnom počítači zapnutý režim Lietadlo, rozsvieti sa tento svetelný indikátor. POZNÁMKA : pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam. Indikátor zámku veľkých písmen Tento indikátor sa rozsvieti po aktivovaní funkcie veľkých písmen (CapsLock). Používanie funkcie veľkých písmen vám umožňuje písať veľké písmená (napr. A, B, C) pomocou klávesnice notebooku. Plocha touchpad Plocha touchpad umožňuje používať rôzne ge..

Viac podrobností si pozrite v časti - Page 17

notebooku Elektronická príručka 17 Indikátalebo napájania Indikátalebo napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká pomaly v prípade, ak je notebook v režime spánku. Číslicová klávesnica Číslicová klávesnica sa môže prepínať medzi týmito dvoma funkciami:. zadávanie čísiel a ako klávesy so šípkami. POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača tejto príručke. Indikátaleboy stavu Indikátaleboy stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav hardvéru vášho notebooku. Indikátalebo napájania..

notebooku Elektronická príručka - Page 18

18 notebooku Elektronická príručka Farba Stav Neprerušovanie zeleno Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je 95% až 100%. Neprerušovanie oranžovo Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je nižšia ako 95%. Bliká oranžovo Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na menej ako 10%. Nesvieti Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na 10% až 100%. Indikátor činnosti mechaniky Tento indikátor sa rozsvieti, keď váš pre..

notebooku Elektronická príručka - Page 19

notebooku Elektronická príručka 19 Spodná časť POZNÁMKA: Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu. VÝSTRAHA! Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky alebo pri nabíjaní akumulátaleboa zohriať na vysokú teplotu. Pri práci notebook neumiestňujte na povrchy, ktaleboé môžu blokovať vetracie otvaleboy. DÔLEŽITÉ! Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických špecifikáciách tohto notebooku. Batériový modul nemožno demontovať.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 20

20 notebooku Elektronická príručka Vetracie otvory Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a unikanie horúceho vzduchu z notebooku. VÝSTRAHA! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby nedochádzalo k prehrievaniu. Kryt priehradky Tento kryt chráni priestory, ktoré sú vo vašom prenosnom počítači vyhradené pre vymeniteľný disk SSD (zásuvka M.2 2280) a HDD (jednotky pevného disku). POZNÁMKA: • Viac podrobností si pozrite v časti Číslicová klávesnica tejto príručke. • Slot M.2 2..

notebooku Elektronická príručka - Page 21

notebooku Elektronická príručka 21 Pravá strana Konektor na zapojenie slúchadiel/náhlavnej súpravy/ mikrofónu Tento port umožňuje pripojiť reproduktory alebo slúchadlá so zosilňovačom. Tento port môžete použiť aj na pripojenie náhlavnej súpravy alebo externého mikrofónu. Port USB 3.0 Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0. Čítačka pamäťovej karty Tento notebook je vybavený štrbinou vstavanej čítačky kariet, ktorá podporuje formáty kariet SD a SDHC. Ot..

notebooku Elektronická príručka - Page 22

22 notebooku Elektronická príručka Ľavá strana Vstup pre napájanie (DC) Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto portu na nabíjanie batérie a napájanie notebooku. VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela. DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku používajte len dodávaný sieťový adaptér.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 23

notebooku Elektronická príručka 23 Port LAN Zasunutím sieťového kábla do tohto portu vykonajte pripojenie k miestnej počítačovej sieti (LAN). Port Mini DisplayPort Tento palebot umožňuje pripojiť externý displej k prenosnému počítaču. PortHDMI Do tohto portu sa pripája konektor rozhrania na prenos multimediálnych dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD, Blu-ray a ďalší chránený obsah. Port USB 3.0 Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/..

notebooku Elektronická príručka - Page 24

24 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 25

notebooku Elektronická príručka 25 Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

..

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať - Page 26

26 notebooku Elektronická príručka Začíname Svoj notebook nabite A. Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC. B. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia 100 V ~ 240 V. C. Pripojte konektalebo napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku. Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3 hodiny . DÔLEŽITÉ: Vstupné napätie: • 100–240V striedavý prúd • Vstupná frekvencia: 50-60Hz • Menovitý výstupný prúd: 9,23A (180W) • Menovité výstupné napätie: 19,5 V jednosmený prúd PO..

notebooku Elektronická príručka - Page 27

notebooku Elektronická príručka 27 VÝSTRAHA! Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie v prenosnom počítači. • Batériu môžu zo zariadenia vyberať iba oprávnení technici spoločnosti ASUS (iba pre nevyberateľné batérie). • Batéria, ktaleboá sa v tomto zariadení používa, môže pri odstránení alebo rozobraní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia chemikáliami. • Pre vašu bezpečnosť dodržujte pokyny na výstražných štítkoch. • Riziko vybuchnutia batérie v prípade výmeny za nesprávny typ. • Batér..

Zdvihnutím otvaleboíte zobrazovací panel - Page 28

28 notebooku Elektronická príručka Zdvihnutím otvaleboíte zobrazovací panel Stlačte tlačidlo Start (Štart)

..

notebooku Elektronická príručka - Page 29

notebooku Elektronická príručka 29 Posúvanie indikátaleboa Ak chcete tento indikátalebo aktivovať, na dotykovú podložku môžete kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na dotykovej podložke indikátaleboom pohybujte po obrazovke. Haleboizontálne posúvanie Vertikálne posúvanie Diagonálne posúvanie Používanie dotykovej podložky

..

notebooku Elektronická príručka - Page 30

30 notebooku Elektronická príručka Gestá jedným prstom Poklepanie/Dvojité poklepanie • Aplikáciu vyberte ťuknutím na ňu. • Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím na ňu. Ťahať a pustiť Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

..

Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú - Page 31

notebooku Elektronická príručka 31 Kliknutie ľavým tlačidlom Kliknutie pravým tlačidlom • Aplikáciu vyberiete kliknutím na ňu. • Aplikáciu spustíte dvojitým kliknutím na ňu. Ak chcete otvoriť ponuku pravým tlačidlom myši, kliknite na toto tlačidlo. POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej podložke. Gestá dvoma prstami Ťuknúť Ak chcete simulovať funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši, ťuknite dvoma prstami na dotykovú podložku.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 32

32 notebooku Elektronická príručka Oddialenie Priblíženie Na dotykovom paneli spojte dva prsty. Na dotykovom paneli roztiahnite dva prsty. Posúvanie dvoch prstov nahor/ nadol Posúvanie dvoch prstov doľava/ dopravaov Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty. Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 33

notebooku Elektronická príručka 33 Ťahať a pustiť Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odtiahnutím prsta od tlačidla. Gestá troma prstami Ťuknúť Aplikáciu Cortana vyvoláte ťuknutím troma prstami na dotykovú podložku.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 34

34 notebooku Elektronická príručka Potiahnuť doľava a doprava Ak ste otvorili viac aplikácií, potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete prepínať medzi týmito aplikáciami. Potiahnutie prstom hore Potiahnutie prstom dolu Potiahnutím hore zobrazíte prehľad všetkých aktuálne otvorených aplikácií. Pracovnú plochu zobrazíte potiahnutím dole.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 35

notebooku Elektronická príručka 35 Gestá štyrmi prstami Ťuknúť Action Center vyvolajte ťuknutím štyrmi prstami na dotykové zariadenie. Prispôsobenie dotykového zariadenia 1. Možnosť All settings (Všetky nastavenia) spustite z Action Center. 2. Vyberte položku Devices (Zariadenia) a potom vyberte položku Mouse & touchpad (Myš a dotykové zariadenie) . 3. Nastavenia upravte podľa toho, čo uprednostňujete.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 36

36 notebooku Elektronická príručka Klávesy funkcií Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné spustiť nasledujúce príkazy: Používanie klávesnice Prepne notebook do režimu sleep mode (režim spánok) Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu airplane mode (režim lietadlo) POZNÁMKA: pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam. Znižuje jas podsvietenia klávesnice Zvyšuje jas podsvietenia klávesnice Znižuje jas displeja Zvyšuje jas displeja Zapne alebo vypne displej Prepína režim ..

notebooku Elektronická príručka - Page 37

notebooku Elektronická príručka 37 Klávesy Windows® 10 Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®, ktaleboé sa používajú tak, ako je uvedené nižšie: Slúži na spustenie ponuky Štart Slúži na zobrazenie rozbaľovacej ponuky Zapína alebo vypína dotykový panel Zapína alebo vypína reproduktalebo Znižuje hlasitosť reproduktaleboa Zvyšuje hlasitosť reproduktaleboa Slúži na spustenie písania rukou po dotykovom zariadení ASUS* * Na vybraných modeloch

..

notebooku Elektronická príručka - Page 38

38 notebooku Elektronická príručka Zastaviť Klávesy na ovládanie multimédií Klávesy na ovládanie multimédií umožňujú ovládať multimediálne súbaleboy, ako napríklad zvukové a obrazové súbaleboy pri prehrávaní v prenosnom počítači. Tlačidlo stlačte v kombinácii s klávesmi so šípkami na prenosnom počítači, ako je to znázalebonené na obrázkoch nižšie. Prehrať alebo pozastaviť Prejsť na predchádzajúcu stopu alebo na začiatok Prejsť na ďalšiu stopu alebo rýchly posun vpred

..

notebooku Elektronická príručka - Page 39

notebooku Elektronická príručka 39 Číslicová klávesnica Číslicová klávesnica je k dispozícii iba u vybraných modelov prenosných počítačov. Túto klávesnicu môžete používať na zadávanie čísel alebo ako smerové klávesy. Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi používaním klávesnice ako číslicové klávesy alebo ako smerové klávesy. POZNÁMKA: Rozloženie numerickej klávesnice sa môže líšiť podľa modelu alebo územia, ale spôsob používania zostáva rovnaký.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 40

40 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 41

notebooku Elektronická príručka 41 Kapitola 3: Práca s Windows® 10

..

Všetky snímky obrazovky v tejto kapitole sú iba - Page 42

42 notebooku Elektronická príručka Zapnutie po prvý raz Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktaleboé vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho operačného systému Windows® 10. Zapnutie prenosného počítača po prvý raz: 1. Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie). 2. Na obrazovke Setup (Nastavenia) vyberte región a jazyk, ktoré sa budú používať v prenosnom počítači. 3. Pozalebone si prečítajte licenčné podmienky. Zaš..

notebooku Elektronická príručka - Page 43

notebooku Elektronická príručka 43 Ponuka Štart Ponuka Štart je hlavnou bránou k programom, aplikáciám Windows®, priečinkom a nastaveniam vo vašom prenosnom počítači. Pomocou ponuky Štart môžete vykonávať tieto spoločné aktivity: • spúšťanie programov alebo aplikácií Windows®; • otvárať bežne používané programy alebo aplikácie Windows®; • upravovať nastavenia prenosného počítača; • získať pomoc s ovládaním systému Windows; • vypnúť prenosný počítač; • odhlásiť sa z Windows alebo prepnúť na konto iného používateľa. Zmena ..

notebooku Elektronická príručka - Page 44

44 notebooku Elektronická príručka Spustenie ponuky Štart Kurzor myši umiestnite na tlačidlo Start (Spustiť) v dolnom ľavom rohu pracovnej plochy a potom naň kliknite. Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows . Otváranie programov z ponuky Štart Jedným z najčastejších použití ponuky Štart je otváranie programov nainštalovaných v prenosnom počítači. Kurzor myši umiestnite na program a potom ho spustite kliknutím naň. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať programy. Program spustite stlačením tlačidla . POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť úpln..

notebooku Elektronická príručka - Page 45

notebooku Elektronická príručka 45 Aplikácie Windows® Tieto aplikácie sú pripnuté na pravej table v ponuke Štart a pre ľahký prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní. POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií Windows® sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

..

Spúšťanie aplikácií Windows® z ponuky Štart - Page 46

46 notebooku Elektronická príručka Práca s aplikáciami Windows® Na spustenie, prispôsobenie a zatvorenie vašich aplikácií používajte dotykovú podložku alebo klávesnicu svojho prenosného počítača. Spúšťanie aplikácií Windows® z ponuky Štart Kurzor myši umiestnite na aplikáciu a potom ju spustite kliknutím na ňu. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať aplikácie. Stlačením tlačidla spustite aplikáciu. Prispôsobenie aplikácií Windows® Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z panela úloh v ponuke Štart pom..

notebooku Elektronická príručka - Page 47

notebooku Elektronická príručka 47 Odopnutie aplikácií Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart). Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie. Stlačte tlačidlo a potom vyberte možnosť Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart). Zmena veľkosti aplikácií Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Resize (Zmeniť veľkosť). Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť d..

Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart - Page 48

48 notebooku Elektronická príručka Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart V možnosti All apps (Všetky aplikácie) umiestnite kurzor myši na ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart). V možnosti All apps (Všetky aplikácie) stlačte ikonu na aplikácii, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom vyberte možnosť Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart). Pripnutie aplikácii na panel úloh Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknit..

notebooku Elektronická príručka - Page 49

notebooku Elektronická príručka 49 Zobrazenie úloh Rýchle prepínanie medzi otvorenými aplikáciami a programami pomocou funkcie Zobrazenie úloh. Pomocou tejto funkcie môžete tiež prepínať medzi jednotlivými pracovnými plochami.k Spustenie funkcie Zobrazenie úloh Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu. Na klávesnici stlačte kláves .

..

notebooku Elektronická príručka - Page 50

50 notebooku Elektronická príručka Funkcia Snap Funkcia Snap slúži na zobrazenie aplikácií vedľa seba, čo vám umožňuje pracovať súčasne s dvoma aplikáciami a prepínať medzi nimi. Aktívne body Snap Ikony aplikácií môžete prichytiť v mieste ich presunutím na tieto aktívne body.

..

Používanie funkcie Snap (Prichytiť) - Page 51

notebooku Elektronická príručka 51 Používanie funkcie Snap (Prichytiť) 1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť. 2. Panel s názvom aplikácie presuňte na okraj obrazovky, kde ju chcete prichytiť. 3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie. 1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť. 2. Stlačte a podržte tlačidlo a potom pomocou kláves so šípkami aplikáciu prichyťte. 3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 52

52 notebooku Elektronická príručka Centrum akcií Centrum akcií zlučuje oznámenia z aplikácií a poskytuje jedno miesto, na ktorom ich môžete používať. V spodnej časti má tiež skutočne užitočnú časť Quick Actions (Rýchle akcie). Spustenie centra akcií Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu. Na klávesnici stlačte kláves .

..

notebooku Elektronická príručka - Page 53

notebooku Elektronická príručka 53 Ďalšie klávesové skratky Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci systému Windows® 10. \ Spúšťa ponuku Štart Spúšťa Action Center (Centrum akcií) V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC (Tento počítač) . Spúšťa aplikáciu File Explorer Otvára panel Share (Zdieľanie) Spúšťa možnosť Settings (Nastavenia) . Spúšťa panel Connect (Pripojiť) Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia Minimalizuje aktívne okno

..

notebooku Elektronická príručka - Page 54

54 notebooku Elektronická príručka Spúšťa možnosť Search (Vyhľadať) Spúšťa panel Project (Projekt) Otvorí okno Spustenie Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start (Start) Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku Slúži na oddialenie vašej obrazovky Otvorí Nastavenia moderátora

..

DÔLEŽITÉ! Airplane mode (Letový režim) - Page 55

notebooku Elektronická príručka 55 Pripojenie do bezdrôtových sietí Wi-Fi Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí. DÔLEŽITÉ! Airplane mode (Letový režim) zablokuje túto funkciu. Pred povolením bezdrôtového pripojenia k sieti Wi-Fi sa uistite, že funkcia Airplane mode (Letový režim) je vypnutá. Pripojenie k sieti Wi-Fi Prenosný počítač pripojte k sieti Wi-Fi vykonaním nasledujúcich krokov: 1. Na paneli úloh vyberte ikonu . 2. Ak chcete zapnú..

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou - Page 56

56 notebooku Elektronická príručka Bluetooth Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. DÔLEŽITÉ! Airplane mode (Letový režim) zablokuje túto funkciu. Pred povolením bezdrôtového pripojenia Bluetooth sa uistite, že funkcia Airplane mode (Letový režim) je vypnutá. Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Svoje zariadenia pripojte vykonaním nasledujúcic..

notebooku Elektronická príručka - Page 57

notebooku Elektronická príručka 57 Režim Lietadlo Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu. POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať. Zapnutie režimu Lietadlo 1. Možnosť Action Center (Stredisko akcií) spustiť z panela úloh. 2. Ak chcete zapnúť režim Airplane (Lietadlo), vyberte ikonu . Stlačte . Vypnutie režimu Lietadlo 1...

notebooku Elektronická príručka - Page 58

58 notebooku Elektronická príručka Pripojenie do káblových sietí Cez palebot LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokaleboýchlostné pripojenie na internet. POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu. DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový kábel je zapojený do palebotu LAN v prenosnom p..

notebooku Elektronická príručka - Page 59

notebooku Elektronická príručka 59 Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti 1. Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring a dynamic IP/PPPoE netwalebok connection (Konfigurácia dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti. 2 Vyberte položku Use the following IP address (Používať nasledujúcu adresu IP) . 3. Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu poskytnutú svojim poskytovateľom služby. 4. V prípade potreby môžete tiež zadať adresu uprednostňovaného servera DNS a alternatívnu adresu servera DNS a potom ťuknite na tlačidlo OK. 7. Vráťte sa do okna..

notebooku Elektronická príručka - Page 60

60 notebooku Elektronická príručka Vypnutie prenosného počítača Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných postupov: • Spustite ponuku Štart a štandardne vypnite výberom položiek > Shut down (Vypnúť) . • Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku > Shut down (Vypnúť) . • Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel . V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Shut Down (Vypnúť) a potom kliknite na tlačidlo OK. • Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu a..

notebooku Elektronická príručka - Page 61

notebooku Elektronická príručka 61 Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu: • Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu, spustite ponuku Štart a vyberte položky > Sleep (Nečinný režim) . • Na prihlasovacej obrazovke vyberte položky > Sleep (Nečinný režim). Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel . V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Sleep (Nečinný režim) a potom kliknite na tlačidlo OK. POZNÁMKA: Prenosný počítač môžete ..

notebooku Elektronická príručka - Page 62

62 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 63

notebooku Elektronická príručka 63 Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

..

Používanie POST na vstup do BIOS-u a - Page 64

64 notebooku Elektronická príručka Automatický test po zapnutí (POST) Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadených softvérom, ktaleboé sa spustia pri zapnutí alebo reštarte prenosného počítača. Softvér, ktaleboý riadi POST, je inštalovaný ako trvalá súčasť architektúry prenosného počítača. Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť možnosti odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača. Viac po..

notebooku Elektronická príručka - Page 65

notebooku Elektronická príručka 65 Nastavenia BIOS-u POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na paleboovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí.. Zavádzanie Táto ponuka umožňuje nastaviť prialeboity možnosti zavádzania. Pri nastavovaní prialeboity zavádzania si môžete pozrieť nasledovné postupy. 1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C)..

notebooku Elektronická príručka - Page 66

66 notebooku Elektronická príručka 2. Stlačte tlačidlo a vyberte zariadenie ako Boot Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Windows Boot Manager] Add New Boot Option Delete Boot Option Sets the system boot order : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : Ge..

notebooku Elektronická príručka - Page 67

notebooku Elektronická príručka 67 Security (Zabezpečenie) Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania (I/O) a rozhrania USB. POZNÁMKA: • Ak vytvaleboíte User Passwalebod (Heslo používateľa) , pred vstupom do operačného systému prenosného počítača budete vyzvaní zadať toto heslo. • Ak vytvaleboíte Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu) , pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto hesl..

notebooku Elektronická príručka - Page 68

68 notebooku Elektronická príručka Nastavenie hesla: 1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu nastavenia) alebo User Passwalebod (Heslo používateľa) . 2. Napíšte heslo a stlačte . 3. Opätovne napíšte heslo a stlačte . Vymazat’ heslo: 1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu nastavenia) alebo User Passwalebod (Heslo používateľa) . 2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo . 3. Políčko Create New Passwalebod (Vytvaleboiť nové heslo) nechajte prázdne a stlačte..

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup - Page 69

notebooku Elektronická príručka 69 Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup Ak chcete zablokovať alebo odblokovať niektaleboé funkcie rozhrania prenosného počítača, v ponuke Zabezpečenie môžete vstúpiť do okna Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania. Zablokovanie rozhrania vstup/výstup: 1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup . 2. Vyberte rozhranie, ktaleboé chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo . 3. Vyberte položku Lock (Zablokovať) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced..

notebooku Elektronická príručka - Page 70

70 notebooku Elektronická príručka Zabezpečenie USB rozhrania Ak chcete zablokovať alebo odblokovať paleboty a zariadenia, prostredníctvom ponuky Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania môžete tiež vstupovať do možnosti Zabezpečenie rozhrania USB. Zablokovanie USB rozhrania: 1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie USB rozhrania . 2. Vyberte rozhranie, ktaleboé chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo Zablokovať . POZNÁMKA: Nastavením položky USB Interface (Rozhranie USB) na Lock (Zablokovať) sa t..

Set Master Passwalebod (Nastaviť heslo správcu) - Page 71

notebooku Elektronická príručka 71 Nastavenie hesla správcu Ak chcete nastaviť prístup do ovládača pevného disku chráneného heslom, v ponuke Zabezpečenie môžete vybrať položku Set Master Passwalebod (Nastaviť heslo správcu) . Nastavenie HDD ochrany heslom: 1. Na obrazovke Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť hlavné heslo. 2. vpíšte heslo a stlačte tlačidlo . 3. Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo . 4. Kliknite na možnosť Nastaviť používateľské heslo a na nastavenie používateľského hesla zopakujte predchádzajúce kroky..

Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť) - Page 72

72 notebooku Elektronická príručka Uložiť a ukončiť Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.16.1243 Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device Exit system setup after saving the changes..

notebooku Elektronická príručka - Page 73

notebooku Elektronická príručka 73 Aktualizácia BIOS: 1. Overte presný model prenosného počítača a potom si z internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší súbalebo BIOS pre váš model. 2. Kópiu prevzatého súbalebou BIOS uložte na kľúč USB. 3. Kľúč USB zapojte do prenosného počítača. 4. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo počas POST. 5. V programe BIOS Setup kliknite na možnosť Advanced > Start Easy Flash (Rozšírené-Spustiť funkciu Easy Flash) a potom kliknite na tlačidlo . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 ..

notebooku Elektronická príručka - Page 74

74 notebooku Elektronická príručka 6. Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbalebo BIOS a potom stlačte tlačidlo . 7. Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo Exit > Restaleboe Defaults (Ukončiť - Obnoviť predvolené) . FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ←→ ] : Switch [ ↑↓ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute Current BIOS Platform : GL502 Version : 101 Build Date : Oct 26 2015 Build Time : 11:51:05 New BIOS FLASH TYPE : Generic Flash Type ASUSTek EasyFlash Utility Platfo..

notebooku Elektronická príručka - Page 75

notebooku Elektronická príručka 75 Obnovenie vášho systému Možnosti obnovenia vo vašom prenosnom počítači umožňujú obnoviť systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia na zlepšenie výkonu. DŮLEŽITÉ! • Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy vo vašom prenosnom počítači si zálohujte súbory s údajmi. • Aby nedošlo k strate údajov, poznačte si dôležité prispôsobené nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a heslá. • Pred resetovaním systému sa uistite, že prenosný počítač je zapojen..

notebooku Elektronická príručka - Page 76

76 notebooku Elektronická príručka • Advanced startup (Rozšírené spustenie) - Táto možnosť umožňuje vykonávať iné rozšírené možnosti obnovy vo vašom Tablet ASUS, ako napríklad: - používať mechaniku USB, sieťové pripojenie alebo obnovovací disk DVD pre Windows na spustenie Tablet ASUS. - Pomocou možnosti Troubleshoot (Odstraňovanie problémov) môžete aktivovať ktorúkoľvek z týchto možností rozšírenej obnovy: obnovenie systému, obnovenie obrazu systému, oprava spustenia, príkazový riadok, nastavenia firmvéru UEFI, nastavenia spustenia. Vykonávani..

Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie) - Page 77

notebooku Elektronická príručka 77 2. V možnosti Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie) vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte možnosť obnovenia, ktorú chcete vykonať.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 78

78 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 79

notebooku Elektronická príručka 79 Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača

..

notebooku Elektronická príručka - Page 80

80 notebooku Elektronická príručka Odstránenie krytu priehradky A. Odskrutkujte skrutky krytu priehradky v prenosnom počítači. B. Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho prenosného počítača.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 81

notebooku Elektronická príručka 81 Opätovné založenie krytu priehradky: A. Kry vyrovnajte a znova založte na priehradku. B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 82

82 notebooku Elektronická príručka Vkladanie jednotky pevného disku Ak potrebujete vymeniť pevný disk v prenosnom počítači, pozrite si nasledujúce kroky. DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pevnej diskovej mechaniky pre Váš prenosný počítač, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu. VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériový modul a..

notebooku Elektronická príručka - Page 83

notebooku Elektronická príručka 83 A. Odstráňte kryt priehradky. POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Odstránenie krytu priehradky v elektronickej príručke. B. Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku pevnú diskovú jednotku k priehradke. C. (voliteľné) Keď je HDD správne vložená do prenosného počítača, zásuvku HDD odpojte od portu HDD tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku. Zásuvka pre pevnú diskovú jednotku

..

notebooku Elektronická príručka - Page 84

84 notebooku Elektronická príručka D. (voliteľné) Keď je HDD správne pripojená k zásuvke HDD, pozrite si nasledujúce kroky na vyberanie starej HDD: 1. Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky HDD. 2. Starú HDD vyberte zo zásuvky HDD a položte ju na rovný suchý povrch s PCB (doska s plošnými spojmi) smerom hore tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku. Zásuvka pre pevnú diskovú jednotku stará HDD

..

notebooku Elektronická príručka - Page 85

notebooku Elektronická príručka 85 E. Nový pevný disk umiestnite s jeho doskou PCB (doska s plošnými spojmi) tak, aby smerovala k zásuvke pevného disku. Uistite sa, že konektory na pevnej diskovej jednotke neblokujú žiadnu časť zásuvky pre pevnú diskovú jednotku. F. Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a utiahnite. nová HDD Zásuvka pre pevnú diskovú jednotku

..

notebooku Elektronická príručka - Page 86

86 notebooku Elektronická príručka G. Zásuvku pevného disku znovu vložte späť do priehradky tak, aby konektor pevného disku bol vyrovnaný s portom pevného disku v prenosnom počítači. Zásuvku pevného disku zatlačte, kým sa nespojí s prenosným počítačom. H. Zásuvku pevného disku upevnite skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 87

notebooku Elektronická príručka 87 Inštalácia karty M.2 Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do vášho prenosného počítača postupujte podľa nasledovných krokov. DÔLEŽITÉ! Aby sa zaistila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť, kartu M.2 si kupujte len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača. VÝSTRAHA ! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériový modul atď.) POZNÁMKA: • V..

Viac podrobností si pozrite v časti - Page 88

88 notebooku Elektronická príručka B. So štrbinou modulu karty zarovnajte kartu M.2 a zasuňte ju do štrbiny. C. Kartu M.2 v správnej polohe zaisťte pomocou dodávanej skrutky. A. Odstráňte kryt priehradky. POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Odstránenie krytu priehradky v elektronickej príručke.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 89

notebooku Elektronická príručka 89 Tipy a najčastejšie otázky

..

notebooku Elektronická príručka - Page 90

90 notebooku Elektronická príručka Užitočné tipy ohľadne notebooku Aby sme vám pomohli maximalizovať používanie vášho notebooku, zachovať jeho systémový výkon a zabezpečiť všetky vaše dáta, uvádzame niekoľko užitočných tipov: • Systém Windows® pravidelne aktualizujte a zabezpečte, aby všetky vaše aplikácie mali najnovšie nastavenia zabezpečenia. • Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a zachovávajte jeho aktuálnosť. • Ak to nie je nevyhnutné, svoj notebook nevypínajte vynúteným vypnutím. • Svoje údaje vždy záloh..

notebooku Elektronická príručka - Page 91

notebooku Elektronická príručka 91 Časté otázky oh ľ adne hardvéru 1. Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť? Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS. 2. Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť? Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebook..

notebooku Elektronická príručka - Page 92

92 notebooku Elektronická príručka 4. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba? • Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej zásuvke a notebooku. • Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS. 5. Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje? Stlačením dotykové zariadenie aktivujte. 6. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom? Môžete vyskú..

notebooku Elektronická príručka - Page 93

notebooku Elektronická príručka 93 8. Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť? Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie môžete taktiež deaktivovať stlačením . 9. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú čísla. Ako to môžem zmeniť? Na svojom notebooku stlačte kláves alebo (na vybraných modeloch), čím túto funkciu vypnete a uvedené klávesy používajte na písanie písmen.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 94

94 notebooku Elektronická príručka Časté otázky ohľadne softvéru 1. Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti, ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť? Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní: • Prenosný počítač vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný vypínač stlačíte na dobu najmenej štyroch (4) sekúnd. Skontrolujte správnosť zapojenia sieťového adaptéra a vloženia batérie a notebook zapnite. • Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne serv..

notebooku Elektronická príručka - Page 95

notebooku Elektronická príručka 95 4. Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť? Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní: • Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom systém reštartujte. • Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS. 5. Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu spánku alebo dlhodobého spánku? • Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte stlačiť hlavný vypínač. • Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte sieťový adaptér, p..

notebooku Elektronická príručka - Page 96

96 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 97

notebooku Elektronická príručka 97 Prílohy

..

notebooku Elektronická príručka - Page 98

98 notebooku Elektronická príručka Zhoda interného modemu Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v ..

notebooku Elektronická príručka - Page 99

notebooku Elektronická príručka 99 Vyhlásenie o zhode siete Vyhlásenie, ktaleboé urobí výrobca voči notifikovanému alebogánu a predajcovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktaleboých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktaleboými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“ Vyhlásenie, ktaleboé urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktaleboých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktalebo..

notebooku Elektronická príručka - Page 100

100 notebooku Elektronická príručka V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktaleboé sa vzťahuje naleboma CTR21. Krajina Vzťahuje sa Viac testovania Rakúsko 1 Áno Nie Belgicko Áno Nie Česká republika Nie Nevzťahuje sa Dánsko 1 Áno Áno Francúzsko Áno Nie Nemecko Áno Nie Grécko Áno Nie Grécko Áno Nie Maďarsko Nie Nevzťahuje sa Island Áno Nie Írsko Áno Nie Taliansko Ešte sa prejednáva Nevzťahuje sa Izrael Nie Nie Lichtenštajnsko Áno Nie Luxembursko Áno Nie Holandsko 1 Áno Nie Nórsko Áno Nie Poľsko Nie Nevzťahuje sa Palebotugalsko Nie Nevzťahuje sa Španielsko..

notebooku Elektronická príručka - Page 101

notebooku Elektronická príručka 101 Tieto infalebomácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www. cetecom.de/technologies/ctr_21.html. 1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie je určené iba pre podpalebou signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné). V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojen..

Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa - Page 102

102 notebooku Elektronická príručka • Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač. • Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktaleboý Vám pomôže. VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktaleboé stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto za..

Varovanie týkajúce sa označenia CE - Page 103

notebooku Elektronická príručka 103 Varovanie týkajúce sa označenia CE Toto zariadenie je v súlade so smernicou R&TTE (Rozhlasové a koncové telekomunikačné zariadenia) č. 1999/5/ESC (v roku 2017 nahradená smernicou RED č. 2014/53/EÚ), smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) č. 2004/108/ES (v apríli 2016 nahradená smernicou č. 2014/30/EÚ) a smernicou o nízkom napätí č. 2006/95/ES (v apríli 2016 nahradená smernicou č. 2014/35/EÚ), ktoré vydala Komisia Európskych spoločenstiev. Krajiny, v ktorých sa bude toto zariadenie predávať: AT BE BG CH CY ..

notebooku Elektronická príručka - Page 104

104 notebooku Elektronická príručka Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku Niektaleboé časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhalebošie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú: • 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz. Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha proc..

notebooku Elektronická príručka - Page 105

notebooku Elektronická príručka 105 Oblasti, v ktaleboých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dalebodogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nalebod 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire ..

notebooku Elektronická príručka - Page 106

106 notebooku Elektronická príručka Bezpečnostné upozalebonenia podľa nalebomy UL Bezpečnostné upozalebonenia sú požadované nalebomou UL 1459, ktaleboá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktaleboé budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktaleboé v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70). Pri používaní modemu notebo..

notebooku Elektronická príručka - Page 107

notebooku Elektronická príručka 107 Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Upozalebonenia ohľadne TV tunera Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxi..

Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia - Page 108

108 notebooku Elektronická príručka Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) CAUTION! Danger of explosion if battery is incaleborectly replaced. Replace only with the same alebo equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries accaleboding to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Expl..

notebooku Elektronická príručka - Page 109

notebooku Elektronická príručka 109 Výstražný štítok pre servis VÝSTRAHA : PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV. Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu pre kontrolu potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia týkajúce sa laserových výrobkov. Tieto nariadenia sa vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je povinná pre výrobk..

notebooku Elektronická príručka - Page 110

110 notebooku Elektronická príručka Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudovaným modemom) Danish Dutch English Finnish French

..

notebooku Elektronická príručka - Page 111

notebooku Elektronická príručka 111 German Greek Italian Palebotuguese Spanish Swedish

..

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950 - Page 112

112 notebooku Elektronická príručka Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úspaleboným výrobkům a postupům. Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitalebo a pocítac jsou automaticky nastaveny na pr..

notebooku Elektronická príručka - Page 113

notebooku Elektronická príručka 113 Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším nalebomám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné infalebomácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus. com/english/Takeback.htm. AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT ..

Sponsored links

Latest Update