Asus Pro Advanced B53v User’s Manual For Slovakian Edition Slovenian (7.88 MB)

PRO ADVANCED B53V Language

Download Asus Pro Advanced B53v User’s Manual For Slovakian Edition Slovenian (7.88 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Návod na obsluhu - Page 1

Návod na obsluhu notebooku November 2012 SK7523 15.6” : série B53 14.0” : série B43 série B43 B43

..

Kapitola 1 Predstavenie notebooku - Page 2

2 Návod na obsluhu notebooku Obsah Kapitola 1 Predstavenie notebooku O tomto návode na obsluhu .......................................................................... 6 Poznámky k tomuto návodu .......................................................................... 6 Bezpečnostné opatrenia .................................................................................. 7 Príprava notebooku ......................................................................................... 11 Kapitola 2 : Spoznanie súčastí Horná strana ..................................................

Kapitola 4 : Používanie notebooku - Page 3

Návod na obsluhu notebooku 3 Kapitola 4 : Používanie notebooku Dotykový nástroj .............................................................................................. 54 Používanie dotykovej podložky ................................................................ 55 Obrázky znázorňujúce používanie dotykovej podložky .................. 56 Starostlivosť o dotykovú podložku .......................................................... 59 Pamäťové zariadenia ....................................................................................... 60 Prídavná doska .....

Návod na obsluhu notebooku - Page 4

4 Návod na obsluhu notebooku Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ........................... P-23 Označenie CE ............................................................................................... P-24 Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu ... ......................................................................................................... P-24 Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény .................... P-25 Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku ................................

Predstavenie notebooku - Page 5

1 Predstavenie notebooku

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 6

6 Návod na obsluhu notebooku O tomto návode na obsluhu Práve čítate návod na obsluhu notebooku. Tento návod poskytuje informácie o rôznych prvkoch nachádzajúcich sa v notebooku a o tom, ako tieto prvky používať. Hlavné časti návodu na obsluhu sú� 1. Predstavenie notebooku Predstavenie notebooku Predstavenie notebooku a tohto návodu na obsluhu. Predstavenie notebooku a tohto návodu na obsluhu. 2. Spoznanie súčastí Spoznanie súčastí Poskytuje informácie o prvkoch notebooku. Poskytuje informácie o prvkoch notebooku. 3. Začíname Začíname Poskytuje informácie o..

Návod na obsluhu notebooku - Page 7

Návod na obsluhu notebooku 7 Bezpečnostné opatrenia Nasledujúce bezpečnostné opatrenia zvýšia životnosť notebooku. Postupujte podľa všetkých opatrení a pokynov. Okrem činností popísaných v manuáli, všetky ostatné servisné činnosti zverte do rúk kvalifikovanému personálu. Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérie� Batériu NEVHADZUJTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. Batériu NEODPÁJAJTE. Notebook NENECHÁVAJTE na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, čím zabezpečíte vlastné pohodlie a zabránite vystaveniu vysokým teplotám. NEVYSTAVUJT..

Návod na obsluhu notebooku - Page 8

8 Návod na obsluhu notebooku BEZPEČNÉ TEPLOTY� Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 10°C (50°F) až 35°C (95°F). Notebook, ktorý je pripojený do elektrickej siete NEPRENÁŠAJTE a ani ho NEZAKRÝVAJTE materiálmi (ako je napríklad brašna), ktoré by mohli znížiť obeh vzduchu. Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektroni..

Návod na obsluhu notebooku - Page 9

Návod na obsluhu notebooku 9 Opatrenia pri preprave Notebook pripravíte na prepravu tak, že ho vypnete a odpojíte všetky periférne zariadenia, čím zabránite poškodeniu konektorov (prípojných článkov) . Pri vypnutí sa hlava jednotky pevného disku vtiahne, čím sa zabráni poškriabaniu povrchu pevného disku počas prepravy. Preto by ste notebook nemali prepravovať počas doby, kedy je zapnutý. Zatvorte panel displeja a skontrolujte, že je bezpečne zablokovaný v polohe zatvorenia, čím ochránite klávesnicu a panel displeja. Upozornenie na akustický tlak Nadmerný ak..

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel - Page 10

10 Návod na obsluhu notebooku Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel Ak si želáte svoj notebook používať na palube lietadla, spojte sa so zastúpením leteckej spoločnosti. Väčšina leteckých spoločností má zavedené obmedzenia týkajúce sa používania elektronických zariadení. Väčšina leteckých spoločností povolí používanie elektronických zariadení v čase medzi vzletom a pristávaním, avšak nie počas vzletu a pristávania. DÔLEŽITÉ! Existujú tri hlavné typy zariadení bezpečnosti letísk� Röntgenové zariadenia (používané v prípade ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 11

Návod na obsluhu notebooku 11 Príprava notebooku Pre používanie notebooku existuje iba niekoľko krátkych pokynov. Nainštalujte batériu Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu 2 1 3 HDMI 1 2 3 Keď ste si zakúpili voliteľné zariadenie ASUS Power Station a prenosný počítač dokujete v ASUS Power Station, musíte používať dodaný 90 W napájací adaptér.

..

Otvorenie panela LCD displeja - Page 12

12 Návod na obsluhu notebooku Otvorenie panela LCD displeja 1. Panel displeja opatrne zdvihnite palcom. 2. Panel displeja pomaly nakloňte dopredu alebo dozadu tak, aby bol uhol sledovania pre vás pohodlný. Zapnutie napájania 1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo na spodnej strane LCD displeja. 2. Jas LCD nastavte pomocou [Fn]+[F5] alebo [Fn]+[F6].

..

Spoznanie súčastí - Page 13

2 Spoznanie súčastí

..

Typ klávesnice bude iný pre každú inú lokalitu. - Page 14

14 Návod na obsluhu notebooku Horná strana Typ klávesnice bude iný pre každú inú lokalitu. 15.6” model ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Insert Break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 Tab Caps Lock O F ON 5 6 9 7 8 10 1 2 4 11 3

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 15

Návod na obsluhu notebooku 15 14.0” model Mikrofón (zabudovaný) Zabudovaný mono mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky. Kryt objektívu kamery s posuvným prepínačom (na vybraných modeloch) Pomocou posuvného prepínača na kryte objektívu kamery môžete tento ochranný kryt objektívu otvoriť a zatvoriť. Posunutím prepínača doľava kryt objektívu kamery zatvoríte. Posunutím prepínača doprava kryt objektívu kamery otvoríte. 1 2 O F ON 5 9 7 10 2 11 4 1 3 6 8

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 16

16 Návod na obsluhu notebooku Indikátor kamery (na vybraných modeloch) Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera používa. Kamera (na vybraných modeloch) Zabudovaná kamera umožňuje zachytávanie snímok alebo nahrávanie videa. Je možné ju používať počas video konferencií a v prípade ostatných interaktívnych aplikácií. U niektorých typoch sa kamera zapne/vypne tak, že dverovú kameru posuniete do polohy ON/OFF (Zap./Vyp.). Panel displeja Funkcie panela displeja sú také isté ako u stolového monitora. Notebook využíva aktívny maticový TFT LCD, ktorý ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 17

Návod na obsluhu notebooku 17 Sieťový vypínač Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypínača ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sieťový vypínač je funkčný iba v prípade, ak je panel displeja otvorený. Klávesy pre okamžitý prístup Klávesy pre okamžitý prístup vám umožňujú spustenie často používaných aplikácií jediným stlačením tlačidla. Podrobnosti sú uvedené v časti 3. Klávesnica odolná proti rozliatiu tekutiny Táto klávesnica má klávesy v plnej veľkosti s pohodlným pohybom (hĺb..

Návod na obsluhu notebooku - Page 18

18 Návod na obsluhu notebooku Spodná strana Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu. Rozmer batérie sa líši v závislosti na modeli. VÝSTRAHA! Spodná strana notebooku sa môže prehriať. Buďte opatrní pri narábaní s notebookom, ktorý je v prevádzke, alebo ktorého prevádzka sa práve skončila. Vysoké teploty sú bežným javom počas nabíjania alebo počas prevádzky. Nepoužívajte na mäkkých povrchoch, akými sú postele alebo pohovky, ktoré môžu zablokovať vetracie otvory. NOTEBOOK NEKLAĎTE NA SVOJE LONO ALEBO INÚ ČASŤ SVOJHO TELA, ČÍM ZABR..

Návod na obsluhu notebooku - Page 19

Návod na obsluhu notebooku 19 14.0” model 5 6 7 1 4 2 3

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 20

20 Návod na obsluhu notebooku Zámok ° pružina batérie Zámok ° pružina batérie Zámok batérie s pružinou sa používa na zaistenie batérie. Po vložení batérie sa automaticky uzamkne. V prípade vyberania batérie je potrebné tento zámok podržať v odomknutej polohe. Batéria Batéria Batéria sa po pripojení notebooku k zdroju striedavého prúdu začne automaticky nabíjať a počas pripojenia notebooku k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie notebooku na tento zdroj. Takto je možné notebook dočasne používať počas presunov medzi jednotlivými miestami pou..

Priehradka pre pamäť (RAM) - Page 21

Návod na obsluhu notebooku 21 Priehradka pre pamäť (RAM) Priehradka pre pamäť je vybavená pre rozšírenie pamäte, a to pomocou prídavnej pamäte. Prídavná pamäť zvýši výkon aplikácie znížením prístupu na pevný disk. BIOS automaticky zisťuje objem pamäte v systéme a na základe tohto zistenia vykonáva konfiguráciu. Po nainštalovaní pamäte nie je potrebné žiadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vrátane BIOS). Informácie o možnostiach modernizácie pamäte pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpeč..

Návod na obsluhu notebooku - Page 22

22 Návod na obsluhu notebooku Pravá strana 15.6” model 14.0” model 1 2 3 Prepínač pre bezdrôtové spojenie Aktivuje alebo deaktivuje zabudovanú bezdrôtovú LAN a Bluetooth (vybrané modely). V prípade aktivovania sa rozsvieti indikátor stavu bezdrôtového pripojenia. Pred použitím je potrebné nastaviť softvér Windows. Štrbina pre kartu ExpressCard K dispozícii je 26 kolíková štrbina pre kartu ExpressCard podporujúca jednu kartu ExpressCard/34 mm alebo jednu rozšírenú kartu ExpressCard/54 mm. Toto nové rozhranie je rýchlejšie a využíva sériovú zbernicu podp..

Návod na obsluhu notebooku - Page 23

Návod na obsluhu notebooku 23 USB umožňuje simultánne fungovanie mnohých zariadení na jednom počítači s niekoľkými perifériami fungujúcimi ako dodatočné miesta pre pripojenie alebo ako rozbočovače. USB podporuje aktívne odpojenie zariadení, a tak mnoho periférií je možné pripojiť alebo odpojiť bez reštartovania počítača. Tento port podporuje aj funkciu USB nabíjačky+, ktorá pomáha nabíjať pripojené zariadenie s rozhraním USB aj počas doby, kedy je notebook vypnutý. Podrobnosti nájdete v posledných častiach. E-SATA Port E-SATA & Kombinovaný USB ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 24

24 Návod na obsluhu notebooku Núdzové vysunutie optickej mechaniky Núdzové vysunutie sa používa na vysunutie zásobníka optickej mechaniky v prípadoch, kedy nefunguje elektronické vysunutie. Núdzové vysunutie nepoužívajte ako náhradu elektronického vysunutia. Port pre modem (na vybraných modeloch) Port pre modem RJ-11 s dvoma kolíkmi je menší ako LAN port RJ-45 a podporuje štandardný telefónny kábel. Interný modem podporuje prenosy až do hodnoty 56K V.90. Zabudovaný konektor umožňuje bežné používanie bez prídavných adaptérov. DÔLEŽITÉ! Zabudovaný mode..

Návod na obsluhu notebooku - Page 25

Návod na obsluhu notebooku 25 HDMI Port HDMI HDMI (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) je určené na prenos nekomprimovaných digitálnych zvukových a obrazových signálov z DVD prehrávačov, digitálnych dekodérov a ďalších audiovizuálnych zdrojov do televíznych zostáv, projektorov a ďalších obrazových displejov. Dokáže prenášať vysokokvalitné viackanálové zvukové údaje, ako aj všetky štandardné formáty obrazu s vysokým rozlíšením z výrobkov spotrebnej elektroniky. Zobrazovacie zariadenia s rozhraním HDMI využívajú metódu rýchleho pre..

Návod na obsluhu notebooku - Page 26

26 Návod na obsluhu notebooku Vstup pre napájanie (DC) Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Elektrická energia dodávaná prostredníctvom tohto konektora napája notebook a nabíja internú batériu. Aby ste zabránili poškodeniu notebooku a batérie, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér. VAROVANIE� POČAS POUŽÍVANIA MÔŽE BYŤ PREHRIATY. ADAPTÉR NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ OD SVOJHO TELA. USB port (2.0) Vetracie otvory Vetracie otvory umožňujú vstup chladné..

Návod na obsluhu notebooku - Page 27

Návod na obsluhu notebooku 27 Výstup pre displej (monitor) 15 kolíkový D-sub port pre monitor podporuje štandardné VGA kompatibilné zariadenie, akým je monitor alebo projektor a umožňuje sledovanie na väčšom externom displeji. HDMI Port HDMI Výstup DisplayPort DisplayPort je rozhranie digitálnej komunikácie, ktoré využíva diferenciačný signál na dosiahnutie rozhrania zbernice s veľkou šírkou pásma navrhnuté na podporu prepojenia medzi PC a monitormi, projektormi a TV displejmi. DisplayPort je vhodný aj na pripojenia displejov k zariadeniami spotrebnej elektroniky..

Návod na obsluhu notebooku - Page 28

28 Návod na obsluhu notebooku Výstupný konektor pre slúchadlá Konektor pre stereo slúchadlá (1/8 palcový) sa používa na pripojenie výstupného zvukového signálu z notebooku k reproduktorom so zosilňovačom alebo k slúchadlám. Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje zabudované reproduktory. Výstupný konektor SPDIF Tento konektor poskytuje spojenie pre digitálny zvukový výstup pre zariadenia zhodné s SPDIF (Digitálne rozhranie Sony/Philips). Touto funkciou prepnete svoj notebook na domáci hi-fi systém zábavy. E-SATA Port E-SATA & Kombinovaný USB Š..

Návod na obsluhu notebooku - Page 29

Návod na obsluhu notebooku 29 Predná strana Indikátory stavu (predné) Indikátory stavu predstavujú rôzne podmienky hardvéru alebo softvéru. Podrobnosti o indikátoroch nájdete v časti 3. Štrbina pre pomocnú pamäť Aby bolo možné používať pamäťové karty zo zariadení akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a PDA je bežne potrebné zvlášť zakúpiť externú čítačku pamäťových kariet. Tento notebook je vybavený zabudovanou vysoko rýchlostnou čítačkou pamäťových kariet, ktorá dokáže pohodlne čítať množstvo pamäťov..

Návod na obsluhu notebooku - Page 30

30 Návod na obsluhu notebooku

..

Začíname - Page 31

3 Začíname

..

Používanie napájania striedavým prúdom - Page 32

32 Návod na obsluhu notebooku Systém napájania Používanie napájania striedavým prúdom Napájanie notebooku obsahuje dve súčasti, systém napájania sieťovým adaptérom a batériou. Sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd dodávaný prostredníctvom stenovej zásuvky na jednosmerný prúd hodnoty požadovanej pre napájanie notebooku. Váš notebook sa dodáva s univerzálnym AC-DC adaptérom. To znamená, že sieťový kábel môžete pripojiť k akejkoľvek zásuvke 100 – 120 V, ako aj 220 - 240 V, a to bez nastavenia prepínačov alebo používania sieťových konvert..

Návod na obsluhu notebooku - Page 33

Návod na obsluhu notebooku 33 DÔLEŽITÉ! Môže dôjsť k poškodeniu v prípade, ak pre napájanie notebooku použijete iný adaptér, alebo ak použijete adaptér slúžiaci na napájanie notebooku na napájanie aj iných elektrických zariadení. V prípade že z AC-DC adaptéra vystupuje dym, je cítiť zápach spálenia alebo ak z adaptéra uniká nadmerné teplo, vyhľadajte pomoc servisného strediska. Pomoc servisného strediska vyhľadajte aj v prípade, ak máte podozrenie, že AC-DC adaptér je chybný. Chybným AC-DC adaptérom môžete poškodiť ako batériu(e), tak aj note..

Návod na obsluhu notebooku - Page 34

34 Návod na obsluhu notebooku DÔLEŽITÉ! Nikdy sa nepokúšajte batériu vybrať počas doby, kedy je notebook zapnutý, pretože môže dôjsť k strate pracovných údajov. Používanie napájania batériou Notebook bol navrhnutý tak, aby mohol pracovať aj s odpojiteľnou súpravou batérie. Súprava batérie pozostáva zo sady batériových článkov, ktoré sú spolu zmontované. Úplne nabitá súprava batérie zabezpečí niekoľko hodín životnosti batérie, ktorú možno následne predĺžiť pomocou funkcie správy napájania v rámci nastavenia BIOS. Voliteľné sú prídavn..

Návod na obsluhu notebooku - Page 35

Návod na obsluhu notebooku 35 DÔLEŽITÉ! Používajte jedine batérie a sieťové adaptéry dodávané spolu s týmto notebookom alebo tie, ktoré boli špeciálne schválené výrobcom alebo predajcom pre používanie s týmto modelom. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu notebooku. Vybratie batérie: VÝSTRAHA! Z bezpečnostných dôvodov batériu NEVHADZUJTE do ohňa, NESKRATUJTE kontakty a NESNAŽTE sa batériu rozmontovať. Ak dôjde k nie bežnej činnosti alebo k poškodeniu batérie, ktoré bolo spôsobné nárazom, notebook vypnite a spojte sa s autorizovaným servis..

Návod na obsluhu notebooku - Page 36

36 Návod na obsluhu notebooku DÔLEŽITÉ! Aby ste ochránili mechaniku pevného disku, vždy po vypnutí vyčkajte do opätovného zapnutia notebooku aspoň 5 minút. VÝSTRAHA! Notebook, ktorý je pripojený do elektrickej siete, neprenášajte a ani ho nezakrývajte materiálmi (ako je napríklad brašna), ktoré by mohli znížiť obeh vzduchu. Po zapnutí napájania a pred začatím zavádzania operačného softvéru bude panel displeja blikať. Ide o súčasť testovacieho programu notebooku a nejde o problém displeja. Zapnutie notebooku Ak notebook zapnete, na obrazovke sa objaví ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 37

Návod na obsluhu notebooku 37 DÔLEŽITÉ! Ak sa výstražné hlásenia aj naďalej zobrazujú počas zavádzania operačného softvéru a po spustení pomocného programu na kontrolu disku, mali by ste svoj notebook zaniesť do servisného strediska. Ďalšie používanie by mohlo spôsobiť stratu údajov. Technológa vlastného monitorovania a ohlasovania S.M.A.R.T. (Technológia vlastného monitorovania ohlasovania) kontroluje mechaniku pevného disku počas POST a v prípade, ak pevný disk potrebuje vykonanie servisnej údržby, odošle výstražné hlásenie. Ak sa počas zavádzani..

Návod na obsluhu notebooku - Page 38

38 Návod na obsluhu notebooku V prípade nedostatočného nabitia batérie budete varovaní. Ak budete pokračovať v ignorovaní varovaní týkajúcich sa nedostatočného nabitia batérie, notebook môže prejsť do režimu dočasného zastavenia (prednastavenie Windows používa STR). Tu zobrazené zobrazenia obrazovky predstavujú iba príklady a nemusia odrážať to, čo vidíte v rámci vášho systému. Kontrola výkonu batérie Systém batérie obsahuje v rámci prostredia Windows štandard modernej batérie, ktorý umožňuje batérii presne oznamovať hodnotu jej zostávajúceho..

Návod na obsluhu notebooku - Page 39

Návod na obsluhu notebooku 39 VÝSTRAHA! Nenechávajte batériu vybiť sa. Batéria sa časom vybije. Ak batériu nepoužívate, je potrebné ju raz za tri mesiace nabiť, aby sa predĺžila jej obnovovacia kapacita. V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu nabíjania. Nabíjanie batérie sa zastaví ak je teplota veľmi vysoká, alebo ak je napätie batérie veľmi vysoké. Nabíjanie batérie Pred používaním batérie na cestách je potrebné batériu nabiť. Nabíjanie batérie začne akonáhle notebook pomocou sieťového adaptéra pripojíte k externému napájaniu . Pred prvý..

Návod na obsluhu notebooku - Page 40

40 Návod na obsluhu notebooku DÔLEŽITÉ! Aby ste ochránili pevný disk, pred opätovným zapnutím vyčkajte aspoň 5 sekúnd od vypnutia. Voľby pre napájanie Sieťovým vypínačom zapnete (ON) a vypnete (OFF) notebook alebo notebook prepnete do režimu spánku alebo hybernácie. Aktuálne funkcie sieťového spínača dokážete prispôsobiť vo Windows Control Panel (Ovládací panel Windows). „Power Options (Možnosti napájania).“ Ďalšie možnosti ako „Switch User (Prepnúť užívateľa), Restart (Reštartovať), Sleep (Spánok), alebo Shut Down (Vypnúť),” získate k..

Návod na obsluhu notebooku - Page 41

Návod na obsluhu notebooku 41 Núdzové vypnutie V prípade, ak nedokážete svoj operačný systém správne vypnúť alebo reštartovať, existuje ďalší spôsob vypnutia notebooku� • Podržte sieťový vypínač počas doby dlhšej ako 4 sekundy, alebo. DÔLEŽITÉ! Núdzové vypnutie nepoužívajte počas zapisovania údajov, v opačnom prípade dôjde k strate alebo k zničeniu údajov.

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 42

42 Návod na obsluhu notebooku Spánok a hybernácia Nastavenia týkajúce sa správy napájania je možné nájsť vo Windows > Control Panel (Ovládací panel) > Power Options (Možnosti napájania) . V systémových nastaveniach dokážete zadefinovať “Sleep (Spánok)/Hibernate (Hybernácia)” alebo “Shut Down (Vypnutie)” pre prípad zatvorenie panelu displeja alebo stlačenie sieťového tlačidla. “Sleep (Spánok)” a “Hibernate (Hybernácia)” šetrí elektrickú energiu v prípade, ak sa notebook nepoužíva, a to vypnutím určitých prvkov. Ak svoju prácu obno..

Návod na obsluhu notebooku - Page 43

Návod na obsluhu notebooku 43 Regulácia teplotného výkonu Existujú tri metódy regulácie teplotného výkonu slúžiace na reguláciu teplotného stavu notebooku. Tieto ovládače teplotného výkonu nemôžu byť nakonfigurované užívateľom a mali by byť známe pre prípad, ak notebook prejde do týchto teplotných stavov. Nasledujúce teploty predstavujú teploty skrinky (nie jednotky centrálneho procesora (CPU). • Ventilátor sa zapne za účelom aktívneho chladenia ak teplota dosiahne bezpečnú hornú hranicu. • Jednotka centrálneho procesora (CPU) zníži z dôvodu p..

Funkcie špeciálnej klávesnice - Page 44

44 Návod na obsluhu notebooku Umiestnenia aktivačných klávesov na funkčných klávesoch sa môžu líšiť v závislosti od modelu, avšak funkcie by mali byť rovnaké. Namiesto funkčných klávesov sledujte ikony. Ikona "Zz" (F1): Zavádza režim dočasného pozastavenia (buď zastavenie RAM alebo zastavenie disku, a to v závislosti od nastavenia tlačidla pre spánok v rámci nastavenia spravovania napájania). Rozhlasová veža (F2): Iba v prípade modelov s možnosťou bezdrôtového pripojenia� Zapína alebo vypína bezdrôtovú LAN alebo Bluetooth (na vybraných modeloch) po..

Návod na obsluhu notebooku - Page 45

Návod na obsluhu notebooku 45 Ikony LCD/Monitor (F8): Prepína medzi LCD displejom notebooku a externým sériovo zapojeným monitorom� Iba LCD -> Iba CRT (Externý monitor) -> Klonovať LCD + CRT -> Rozšíriť LCD + CRT. (Táto funkcia nie je funkčná (Táto funkcia nie je funkčná pri 256 farbách; v rámci Nastavení vlastností displeja zvoľte Vysokú kvalitu farieb. DÔLEŽITÉ: Externý monitor pripojte pred vykonaním zavedenia operačného softvéru notebooku. Preškrtnutá dotyková plocha (F9) (na vybraných modeloch): Prepína zamknutie (zablokovanie) a odomknutie..

Návod na obsluhu notebooku - Page 46

46 Návod na obsluhu notebooku Power4 Gear Hybrid (Fn + medzerník): Tlačidlom Power4 Gear+ prepínate úspory napájania v rámci rôznych režimov úspor napájania elektrickou energiou. Režimy úspory napájania riadia mnoho aspektov notebooku s cieľom maximalizovať výkon v závislosti od doby používania batérie. Použitie alebo odpojenie sieťového adaptéra automaticky prepne systém na režim striedavého prúdu a režim napájania batériou. Aktuálne nastavený režim si môžete pozrieť prostredníctvom obrazovkového displeja (OSD). Fn+Enter: (rozšírená klávesnica)..

Návod na obsluhu notebooku - Page 47

Návod na obsluhu notebooku 47 Klávesy Microsoft Windows Na klávesnici sa nachádzajú dva špeciálne klávesy Windows. Tie sú popísané v ďalšej časti. Kláves s logom Windows aktivuje menu Štart umiestnené na spodnej ľavej strane pracovnej plochy Windows. Druhý kláves, ktorý vyzerá ako menu Windows s malým kurzorom, aktivuje menu s vlastnosťami a je rovnocenný so stlačením pravého tlačidla myši na objekte Windows. Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch) Rozšírená klávesnica sa dodáva s vybranými modelmi. Rozšírená klávesnica obsahuje priradenú n..

Klávesy multimediálnych ovládačov - Page 48

48 Návod na obsluhu notebooku Klávesy multimediálnych ovládačov Klávesy multimediálnych ovládačov umožňujú pohodlné ovládanie multimediálnych aplikácií. V nasledujúcej časti sú zadefinované funkcie pre každý z klávesov multimediálnych ovládačov nachádzajúcich sa na notebooku. Pre funkcie ovládania CD použite kláves [Fn] v kombinácii s klávesmi so šípkami. Niektoré funkcie ovládacích klávesov sa môžu líšiť v závislosti na modeli notebooku. Prehrávanie / pozastavenie prehrávania CD Ak je prehrávanie CD zastavené, začne sa prehrávanie CD. Po..

Prepínače a indikátory stavu - Page 49

Návod na obsluhu notebooku 49 Prepínače Prepínače a indikátory stavu Horné Bok 15.6” model 14.0” model ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F 1 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Insert Break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 Tab Caps Lock

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 50

50 Návod na obsluhu notebooku Kláves Power4Gear V rámci OS Windows funguje tento kláves ako kláves Power4Gear Hybrid. Klávesom prepínate úspory napájania v rámci rôznych režimov úspor napájania elektrickou energiou. Režimy úspory napájania riadia mnoho aspektov notebooku s cieľom maximalizovať výkon v závislosti na životnosti batérie. Použite alebo odpojenie sieťového adaptéra automaticky prepne systém na režim striedavého prúdu a režim napájania batériou. Vybraný režim je zobrazený na displeji. Sieťový vypínač Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE..

Návod na obsluhu notebooku - Page 51

Návod na obsluhu notebooku 51 Indikátory stavu Horné Bok Indikátor napájania Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká pomaly v prípade, ak je notebook v režime pozastavenia RAM (režim spánku). Indikátor nesvieti ak je notebook vypnutý alebo je v režime pozastavenia disku (Hybernácia). ESC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F 1 F12 Pause Prt Sc Sysrq Delete Backspace Home Num Lk Scr Lk PgUp PgDn Enter Enter Shift Shift Ctrl Alt Ctrl Fn Alt End Home PgUp PgDn End Insert Delete Insert Break 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 Tab Caps Lock 15.6” model 14.0” model Caps Lo..

Návod na obsluhu notebooku - Page 52

52 Návod na obsluhu notebooku Indikátor nabíjania batérie (dvojfareb.) Dvojfarebné indikátory nabíjania batérie zobrazujú stav nabitia batérie podľa nasledujúceho� nabitie batérie je v rozsahu 95 % až 100 % (pri napájaní striedavým prúdom). nabitie batérie je menej ako 95% (pri napájaní striedavým prúdom). nabitie batérie je menej ako 10% (pri napájaní striedavým prúdom). nabitie batérie je v rozsahu 10 % až 100 % (bez napájania striedavým prúdom) Indikátor činnosti mechaniky Naznačuje, že notebook získava prístup k jednému alebo k viacerým pamäť..

Používanie notebooku - Page 53

4 Používanie notebooku

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 54

54 Návod na obsluhu notebooku DÔLEŽITÉ! Na obsluhu dotykovej podložky nepoužívajte okrem svojho prsta žiadne iné predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu dotykovej podložky. Dotykový nástroj Dotykové zariadenie, ktorým je integrovaná dotyková podložka notebooku, je plne kompatibilná s dvoj/trojtlačidlovou myšou typu PS/2 vybavenou gombíkom na rolovanie. Dotyková podložka je citlivá na tlak a neobsahuje žiadne pohybujúce sa súčasti; z tohto dôvodu nedochádza k žiadnym mechanickým poruchám. Pre prácu s niektorými aplikačnými softvérmi je ..

Používanie dotykovej podložky - Page 55

Návod na obsluhu notebooku 55 Používanie dotykovej podložky Ľahký tlak konca prsta je všetko, čo potrebujete na ovládanie dotykovej podložky. Pretože dotyková podložka je elektrostaticky senzitívna, nie je možné namiesto prstov používať žiadne iné predmety. Primárnou funkciou dotykovej podložky je pohyb kurzora po vybraných predmetoch a výber položiek zobrazených na obrazovke, a to pomocou pohybu prsta, ktorý nahrádza bežnú stolovú myš. Na nasledujúcich obrázkoch je znázornené správne používanie dotykovej podložky. Pohyb kurzora Položte svoj prst na..

Obrázky znázorňujúce používanie dotykovej - Page 56

56 Návod na obsluhu notebooku Stlačte a uvoľnite ľavé tlačidlo kurzora. Zľahka, avšak rýchlo, sa dotknite dotykovej podložky. Obrázky znázorňujúce používanie dotykovej podložky Kliknutie/poklepanie - ak sa kurzor nachádza na položke, stlačte ľavé tlačidlo, alebo sa prstom ľahko dotknite dotykovej podložky a prst na dotykovej podložke ponechajte, a to až dokiaľ nedôjde k vybratiu položky. Dôjde k zmene farby vybranej položky. Dôsledkom nasledujúcich 2 činností bude rovnaký výsledok. Dvojité kliknutie/Dvojité poklepanie - Ide o bežný postup pre spuste..

Návod na obsluhu notebooku - Page 57

Návod na obsluhu notebooku 57 Ťahanie - Ťahanie znamená uchytenie položky a jej umiestnenie na ktorékoľvek vami zvolené miesto v rámci obrazovky. Kurzor môžete umiestniť na zvolenú položku. Pri stlačenom ľavom tlačidle posúvajte kurzorom na vami požadované miesto. Následne tlačidlo uvoľnite. Následne držte a ťahajte položku pomocou prsta. Dôsledkom oboch nasledujúcich príkladov bude rovnaký výsledok. Držte ľavé tlačidlo zatlačené a prstom posúvajte po dotykovej podložke. Ľahko sa dvakrát dotknite dotykovej podložky, počas druhého poklepania posú..

Návod na obsluhu notebooku - Page 58

58 Návod na obsluhu notebooku Poklepanie pomocou dvoch prstov - Dvoma prstami poklepte po dotykovej ploche. Táto činnosť simuluje kliknutie na rolovacie koliesko myši.

..

Starostlivosť o dotykovú podložku - Page 59

Návod na obsluhu notebooku 59 Dotyková podložka reaguje na pohyb, nie na silu. Nie je potrebné klepať na dotykovú podložku veľmi silno. Silné poklepanie nezvýši odozvu dotykovej podložky. Dotyková podložka najlepšie reaguje v prípade slabého tlaku. Starostlivosť o dotykovú podložku Dotyková podložka je citlivá na tlak. Ak sa o ňu nebudete správne starať, môže ľahko dôjsť k jej poškodeniu. Do úvahy zoberte nasledujúce upozornenia. • Zabezpečte, aby nedochádzalo k styku dotykovej podložky s prachom, tekutinami alebo mazivom. • Dotykovej podložky sa ne..

Vloženie prídavnej dosky - Page 60

60 Návod na obsluhu notebooku Pamäťové zariadenia Pamäťové zariadenia umožňujú notebooku načítať alebo zapísať dokumenty, obrázky a ostatné súbory na rôzne zariadenia pre uloženie údajov do pamäte. Prídavná doska K dispozícii je 26 kolíková štrbina pre kartu ExpressCard podporujúca jednu kartu ExpressCard/34 mm alebo jednu rozšírenú kartu ExpressCard/54 mm. Toto nové rozhranie je rýchlejšie a využíva sériovú zbernicu podporujúcu USB 2.0 a PCI Express namiesto pomalšej paralelnej zbernice používanej v štrbine pre karty na PC. (Nie je kompatibilná ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 61

Návod na obsluhu notebooku 61 Vybratie prídavnej dosky Štrbina pre kartu ExpressCard nie je vybavená tlačidlom pre jej vysunutie. Kartu ExpressCard uvoľníte tak, že ju zatlačíte dopredu a následne ju uvoľníte. Kartu ExpressCard následne opatrne vytiahnite zo štrbiny.

..

Čítačka pamäťovej karty - Page 62

62 Návod na obsluhu notebooku Pamäťové zariadenia Pamäťové zariadenia umožňujú notebooku načítať alebo zapísať dokumenty, obrázky a ostatné súbory na rôzne zariadenia pre uloženie údajov do pamäte. Čítačka pamäťovej karty Aby bolo možné používať pamäťové karty zo zariadení, akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a PDA, je bežne potrebné zvlášť zakúpiť čítačku pamäťových kariet. Tento notebook je vybavený jednou zabudovanou čítačkou pamä ových kariet, ktorá dokáže čítať množstvo pamäťových kari..

Optická mechanika (na vybraných modeloch) - Page 63

Návod na obsluhu notebooku 63 Optická mechanika (na vybraných modeloch) Vloženie optického disku 1. Kým je napájanie notebooku zapnuté, stlačte tlačidlo pre vysunutie mechaniky. Zásobník sa čiastočne vysunie. 2. Jemne vytiahnite predný panel mechaniky a zásobník úplne vytiahnite. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli šošoviek CD mechaniky a ostatných mechanizmov. Presvedčte sa, že sa pod zásobník mechaniky nedostanú žiadne prekážky, ktoré by ju mohli upchať. 1 2

..

V prípade správneho uloženia by malo - Page 64

64 Návod na obsluhu notebooku 3. Disk držte za okraje tak, aby jeho strana s potlačou smerovala nahor. Zatlačte na obe strany stredného otvoru disku tak, aby sa disk zachytil o hrdlo. V prípade správneho uloženia by malo byť hrdlo vyššie ako disk. 4. Pomaly zatlačte zásobník mechaniky dovnútra. Mechanika začne načítavať obsah (TOC) disku. Ak sa mechanika zastaví, disk je pripravený na používanie. Je bežné, ak budete počuť aj cítiť ako CD disk v CD mechanike počas načítania údajov rotuje s veľkou intenzitou.

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 65

Návod na obsluhu notebooku 65 Núdzové vysunutie Núdzové vysunutie sa nachádza v otvore na optickej mechanike a používa sa na vysunutie zásobníka optickej mechaniky v prípade, ak elektronické vysunutie zlyhá. Núdzové vysunutie nepoužívajte ako náhradu elektronického vysunutia. Poznámka� Dávajte pozor na to, aby ste nepichli do indikátora činnosti, ktorý sa nachádza na tom istom mieste. Vybratie optického disku Vysuňte zásobník a jemne vypáčte okraj disku smerom nahor, a to pod uhlom, ktorý umožní vybratie disku z hrdla. Skutočné umiestnenie môže byť p..

Návod na obsluhu notebooku - Page 66

66 Návod na obsluhu notebooku Zabudovaný modem a sieť nie je možné nainštalovať počas neskoršej modernizácie. Po zakúpení modemu a/alebo siete je možné vykonať inštaláciu formou prídavnej karty. Pripojenia Sieťové pripojenie Jeden koniec sieťového kábla s konektormi typu RJ-45 na oboch koncoch pripojte k vstupnému/výstupnému otvoru pre modem/sieť na notebooku a druhý koniec pripojte k sieťovému rozbočovaču alebo k sieťovej prípojke. Pre rýchlosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T je potrebné, aby bol váš kábel kategórie 5 alebo vyššej (nie kategória 3) s t..

Točený dvojžilový kábel - Page 67

Návod na obsluhu notebooku 67 E-SATA Točený dvojžilový kábel Kábel, ktorý sa používa na pripojenie karty Ethernet k hostiteľovi (vo všeobecnosti ide o sieťový rozbočovač alebo prípojku), sa nazýva priamy točený dvojžilový Ethernet (TPE) kábel. Koncové konektory sa nazývajú aj konektory RJ-45 a nie sú kompatibilné s telefónnymi konektormi RJ-11. Ak spájate spolu dva počítače bez sieťového rozbočovača medzi nimi, je potrebné použiť krížový LAN kábel (model s rýchlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporujú automatické kríženie a preto krížový ..

Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných - Page 68

68 Návod na obsluhu notebooku Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch) Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje kompaktný, na používanie jednoduchý, adaptér Ethernet. Implementujúc normu IEEE 802.11 pre bezdrôtové LAN (WLAN) je voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN schopná prenosu údajov pri vysokých rýchlostiach prenosu a využíva technológiu priamej sekvencie v rozprestretom spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technológiu viacnásobného delenia pravouhlého kmitočtu (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na frekven..

Návod na obsluhu notebooku - Page 69

Návod na obsluhu notebooku 69 Účelový režim Účelový režim umožňuje notebooku pripojiť sa k inému bezdrôtovému zariadeniu. V rámci tohto bezdrôtového spojenia nie je potrebný žiadny prístupový bod (AP). (Všetky zariadenia musia mať nainštalované voliteľné adaptéry typu 802.11 pre bezdrôtovú LAN.) Režim infraštruktúry Režim infraštruktúry umožňuje, aby sa notebook a ostatné bezdrôtové zariadenia pripojili k bezdrôtovej sieti vytvorenej prístupovým bodom (AP) (predáva sa samostatne). Tento bod poskytuje centrálne spojenie pre bezdrôtových klient..

Pripojenie modemu (na vybraných modeloch) - Page 70

70 Návod na obsluhu notebooku Pripojenie modemu (na vybraných modeloch) Telefónne vedenie používané na pripojenie interného modemu notebooku by malo mať dva alebo štyri káble (modem využíva iba dva káble (telefónna linka č.1)) a na oboch koncoch by malo mať konektor typu RJ-11. Jeden koniec pripojte k portu vstupnému/ výstupnému otvoru na modeme a druhý koniec pripojte k analógovej telefónnej zásuvke na stene (tie zásuvky, ktoré je možné nájsť v obytných budovách). Po nastavení mechaniky je modem pripravený na používanie. Ak ste pripojení k on-line služb..

Návod na obsluhu notebooku - Page 71

Návod na obsluhu notebooku 71 Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows Pripojenie k sieti 1. Ak je to v prípade vášho modelu potrebné, prepnite spínač bezdrôtového pripojenia do polohy ON (ZAPNUTÉ) (pozrite si spínače v časti 3). 2. Opakovane stláčajte [FN+F2] dokiaľ sa nezobrazí ikona bezdrôtovej LAN a ikona Bluetooth. Na ploche s notifikáciami vo Windows môžete taktiež kliknúť na ikonu Konzola bezdrôtovej komunikácie a zvoliť ikonu bezdrôtovej LAN. 3. Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete s oranžovou hviezdičkou , a to v rámci plochy s upozorneniam..

Prečiarknutá ikona bezdrôtovej siete - Page 72

72 Návod na obsluhu notebooku 5. Možno bude potrebné, aby ste počas pripojenia zadali heslo. 6. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu. 7. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete . Prečiarknutá ikona bezdrôtovej siete sa zobrazí po stlačení <Fn> + <F2> s cieľom zablokovať funkciu WLAN.

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 73

Návod na obsluhu notebooku 73 Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na (na vybraných modeloch) Notebook vybavený technológiou Bluetooth eliminuje potrebu káblov pre pripojenie zariadení s podporou Bluetooth. Ak váš notebook nebol dodaný so zabudovaným Bluetooth, je pre používanie Bluetooth potrebné pripojiť modul USB alebo modul ExpressCard Bluetooth. Mobilné telefóny s podporou Bluetooth Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k svojmu mobilnému telefónu. V závislosti na možnostiach mobilného telefónu dokážete presúvať údaje z telefónneho zoznamu, fotografie, zv..

Návod na obsluhu notebooku - Page 74

74 Návod na obsluhu notebooku Na ploche s notifikáciami vo Windows môžete taktiež kliknúť na ikonu Konzola bezdrôtovej komunikácie a zvoliť ikonu Bluetooth. 3. V rámci Ovládací panel prejdite na Sieť a internet > Centrum sietí a následne kliknite na Zmeniť nastavenia adaptéra v ľavom modrom okne. 4. Pravým tlačidlom kliknite na Sieťové pripojenie Bluetooth a zvoľte Zobraziť sieťové zariadenia Bluetooth. 5. Kliknutím na Pridať zariadenie vyhľadáte nové zariadenia .

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 75

Návod na obsluhu notebooku 75 6. V zozname zvoľte zariadenie s aktívnou funkciou Bluetooth a kliknite na Ďalej. 7. Zadajte zabezpečovací kód pre Bluetooth pre svoje zariadenie a začnite párovanie. 8. Spárovaný vzťah sa úspešne zrealizoval. Kliknutím na Zatvoriť nastavenie dokončíte.

..

Modul Trusted Platform Module (TPM) - Page 76

76 Návod na obsluhu notebooku Modul Trusted Platform Module (TPM) (na vybraných modeloch) TPM, alebo modul Trusted Platform Module predstavuje zabezpečovacie hardvérové zariadenie na systémovej doske, ktoré bude uchovávať počítačom generované kľúče určené pre kódovanie. Je to riešenie na báze hardvéru, ktoré pomáha vyhnúť sa útokom hackerov snažiacich sa získať heslo a kódovacie kľúče k citlivým údajom. TPM poskytuje notebooku schopnosť bezpečnejšieho spúšťania aplikácií a vykonávať transakcie a komunikáciu dôveryhodnejším spôsobom. Zabezpe..

Aktivovanie TPM zabezpečenia - Page 77

Návod na obsluhu notebooku 77 Aktivovanie TPM zabezpečenia Vstúpte do Nastavenie BIOS (pri spúšťaní systému stlačte [F2]).Možnosť TPM Support (Podpora TPM) nastavte na [Enable] (Zapnúť) v nastavení BIOS Advanced (Rozšírené) > Trusted Computing (Dôveryhodný systém spracovania údajov) . Dôležité� Aby ste vytvorili zálohu údajov zabezpečenia pomocou TPM, použite funkciu “Opraviť” alebo “Presun”. Tieto funkcie sú súčasťou aplikácie využívajúcej TPM.

..

Vymazanie údajov zabezpečených TPM - Page 78

78 Návod na obsluhu notebooku Vymazanie údajov zabezpečených TPM Keď sa možnosť TPM State (Stav TPM) nastaví na [Enabled] (Zapnuté), zobrazí sa hlásenie Pending TPM Operation (Prebieha funkcia TPM) . Túto položku nastavte na [TPM Clear] (Vymazať TPM), aby sa vymazali všetky údaje zabezpečené pomocou TPM alebo na [None] (Žiadne), aby sa zrušil tento výber. Dôležité� TPM zabezpečené údaje by ste mali zálohovať bežným spôsobom.

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 79

Návod na obsluhu notebooku 79 • Notebook zastaví nabíjanie vášho pripojeného zariadenia s rozhraním USB keď nabitie batérie poklesne pod vami nastavenú kritickú kapacitu nabitia batérie. • USB port, ktorý podporuje USB nabíjačku+ nepodporuje funkciu zobudenia zariadenia s rozhraním USB. • Ak sa vami pripojené zariadenie prehrieva, dymí, alebo vydáva nadmerný zápach, zariadenie okamžite odpojte. USB nabíjačka+ USB nabíjačka+ pomáha nabíjať vaše zariadenia s rozhraním USB, kompatibilné so špecifikáciami verzie nabíjania batérií 1.1 (BC 1.1) bez ohľ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 80

80 Návod na obsluhu notebooku

..

Príloha - Page 81

A Príloha

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 82

P-2 Návod na obsluhu notebooku Operačný systém a softvér Tento notebook môže svojim užívateľom (je to teritoriálne podmienené) ponúkať možnosť vopred nainštalovaného operačného systému Microsoft Windows. Možnosti a jazyky budú teritoriálne podmienené. Stupne hardvérovej a softvérovej podpory sa môžu líši na základe nainštalovaného operačného systému. Stabilitu a kompatibilitu iných operačných systémov nemožno zaručiť. Podporný softvér Tento notebook je dodávaný s podporným CD nosičom, ktorý obsahuje BIOS, ovládače a aplikácie pre aktivov..

Návod na obsluhu notebooku - Page 83

Návod na obsluhu notebooku P-3 Nastavenia pre systém BIOS Zavádzacie zariadenie 1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1). Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na porovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí.

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 84

P-4 Návod na obsluhu notebooku 2. Stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup) a vyberte zariadenie ako Boot Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1).

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 85

Návod na obsluhu notebooku P-5 Bezpečnostné nastavenia Nastavenie hesla� 1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User Password (Heslo používateľa). 2. Napíšte heslo a stlačte [Enter]. 3. Opätovne napíšte heslo a stlačte [Enter]. 4. Heslo je týmto nastavené. Vymazat’ heslo� 1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User Password (Heslo používateľa). 2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup). 3. Políčko Cr..

Návod na obsluhu notebooku - Page 86

P-6 Návod na obsluhu notebooku Zmeny uložte Ukončiť nastavenie systému po uložení zmien� na túto operáciu sa môže použiť tlačidlo F10. Ukončiť nastavenie systému bez uloženia zmien� na túto operáciu sa môže použiť tlačidlo ESC.

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 87

Návod na obsluhu notebooku P-7 Bežné problémy a riešenia Problém hardvéru ° optická mechanika Optická mechanika nedokáže načítať ani zapísať disk. 1. Aktualizujte BIOS na jeho najnovšiu verziu a pokúste sa o načítanie/zápis opäť. 2. Ak aktualizácia BIOS nepomáha, vyskúšajte disk lepšej kvality a pokúste sa o načítanie/zápis opäť. 3. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným strediskom a o pomoc požiadajte technika. Neznámy dôvod ° systém je nestabilný Nie je možné prebudenie zo stavu hybernácie. 1. Odinštalujte aktualizovan..

Návod na obsluhu notebooku - Page 88

P-8 Návod na obsluhu notebooku Problém hardvéru ° zabudovaná kamera Zabudovaná kamera nepracuje správne. 1. Skontrolujte “Device Manager (Správca zariadenia)”, či sa vyskytujú nejaké problémy. 2. Aby ste problém vyriešili, pokúste sa o preinštalovanie ovládača web kamery. 3. Ak sa problém nevyriešil, zaktualizujte BIOS na jeho najnovšiu verziu a vyskúšajte kameru opäť. 4. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným strediskom a o pomoc požiadajte technika. Problém hardvéru ° batérie Údržba batérie 1. Pomocou nasledujúcej internetovej..

Control Panel (Ovládací panel)-> Device Manager - Page 89

Návod na obsluhu notebooku P-9 Príznak a riešenia: A. Problém môže by v MB, HDD, alebo NB; pomoc vyhľadajte v miestnom servisnom stredisku. B. Problém spôsobený operačným systémom, pokúste sa o obnovenie systému pomocou obnovovacej časti alebo pomocou disku DÔLEŽITÉ� Je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste. C. Problém adaptéra; skontrolujte pripojenia sieťového kábla alebo navštívte miestne servisné stredisko a požiadajte o výmenu. D. Problém batérie; skontrolujte kontakty batérie alebo navštívte ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 90

P-10 Návod na obsluhu notebooku UPOZORNENIE� Nepripájajte sa k internetu pred nainštalovaním antivírového programu a bezpečnostnej brány pre internet, aby ste takto chránili počítač pred vírusmi. Problém softvéru ° Softvérový balík ASUS Po zapnutí notebooku sa zobrazí hlásenie “Open policy file error (Chyba pri otváraní súboru zásad)” A. Kvôli vyriešeniu problému opätovne nainštalujte najnovšiu verziu pomocného programu “Power4 Gear”. Je dostupný na internetovej stránke ASUS. Neznáma príčina ° Modrá obrazovka s bielym textom Po zavedení op..

Návod na obsluhu notebooku - Page 91

Návod na obsluhu notebooku P-11 5. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, použite proces obnovenia a preinštalujte celý systém. DÔLEŽITÉ� Je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste. UPOZORNENIE� Nepripájajte sa k internetu pred nainštalovaním antivírového programu a bezpečnostnej brány pre internet, aby ste takto chránili počítač pred vírusmi . POZNÁMKA� Presvedčte sa, že ste predtým nainštalovali ovládače “Intel INF Update (Aktualizácia Intel INF)” a “ATKACPI” a že tieto hardvérové zariadeni..

Návod na obsluhu notebooku - Page 92

P-12 Návod na obsluhu notebooku Problém softvéru - BIOS Aktualizácia BIOS. 1. Overte si aký je presný model vášho notebooku a internetovej stránke ASUS si stiahnite najnovší súbor BIOS; uložte ho na svoju mechaniku flash disku. 2. Pripojte svoju mechaniku flash disku k notebooku a notebook zapnite. 3. Použite funkciu „Jedn. flash“ na stránke Pokročilé pomocného programu pre nastavenie BIOS. Dodržiavajte vyobrazené pokyny. 4. Nájdite najnovší BIOS súbor a spustite aktualizáciu (bliká) BIOSu. 5. Po aktualizovaní (blikanie) BIOSu musíte na stránke Exit (Ukon..

Zvoľte jazyk pre obnovu a kliknite na - Page 93

Návod na obsluhu notebooku P-13 Obnova systému notebooku Používanie segmentu obnovy Pomocou segmentu obnovy dokážete rýchlo obnoviť softvér notebooku do jeho pôvodného prevádzkového stavu. Pred použitím segmentu pre obnovenie si skopírujte súbory s údajmi (ako napríklad PST súbory aplikácie Outlook) na diskety alebo sieťovú mechaniku a poznačte si všetky konfiguračné nastavenia (ako napríklad sieťové nastavenia). O segmente pre obnovenie Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovaný na mechanike pevného disku používaný na obnovenie operačného s..

Používanie DVD pre obnovenie (na vybraných - Page 94

P-14 Návod na obsluhu notebooku Obnovenie Windows v rámci celého pevného disku s dvoma segmentmi. Touto vobou dôjde k vymazaniu všetkých segmentov pevného disku a vytvoreniu dvoch nových segmentov „C“ (40%) a „D“ (60 %). 6. Pre dokončenie procesu obnovenia postupujte podľa krokov na obrazovke. Aktualizované ovládače a pomocné programy nájdete na stránke www.asus.com. Používanie DVD pre obnovenie (na vybraných modeloch) Vytvorenie DVD pre obnovenie� 1. Na pracovnej ploche Windows dvakrát kliknite na ikonu AI Recovery Burner (Napaľovačka pre obnovu AI). 2. Do ..

Používanie DVD pre obnovenie: - Page 95

Návod na obsluhu notebooku P-15 Používanie DVD pre obnovenie: 1. Do optickej mechaniky vložte DVD pre obnovenie. Je potrebné, aby bol notebook zapnutý. 2. Notebook reštartujte a počas zavádzania operačného systému stlačte <Esc> a pomocou šípky smerujúcej nadol zvoľte optickú mechaniku (môže byť označená ako “CD/DVD”). Následne stlačte <Enter>, čím dôjde k zavedeniu systému z DVD pre obnovenie. 3. Pre začatie obnovy obrazu zvoľte OK . 4. Pre potvrdenie obnovy systému zvoľte OK . Obnovou dôjde k prepísaniu vášho pevného disku. Pred obnovou..

Regionálne informácie týkajúce sa prehrávania - Page 96

P-16 Návod na obsluhu notebooku Informácie o DVD-ROM mechanike Notebook sa dodáva s voliteľnou DVD-ROM mechanikou, alebo s CD-ROM mechanikou. Aby ste mohli sledovať DVD tituly, je potrebné nainštalovať vlastný softvér DVD prehrávača. Voliteľný softvér DVD prehrávača je možné zakúpiť spolu s týmto notebookom. DVD-ROM mechanika umožňuje prehrávanie CD aj DVD diskov. Regionálne informácie týkajúce sa prehrávania Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2 videa, digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného CSS. CSS (niekedy sa n..

Návod na obsluhu notebooku - Page 97

Návod na obsluhu notebooku P-17 Definície regiónov Región 1 Kanada, USA, teritoriálne územia USA Región 2 Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny Perzského zálivu, Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Saudská Arábia, Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie, Slovensko Región 3 Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan, Thajsko, Vietnam Región 4 Austrália,..

Návod na obsluhu notebooku - Page 98

P-18 Návod na obsluhu notebooku Zhoda interného modemu Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v prvom..

Návod na obsluhu notebooku - Page 99

Návod na obsluhu notebooku P-19 Vyhlásenie o zhode siete Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi� „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné, kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s ..

Návod na obsluhu notebooku - Page 100

P-20 Návod na obsluhu notebooku V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma CTR21. Krajina Vzťahuje sa Viac testovania Rakúsko 1 Áno Nie Belgicko Áno Nie Česká republika Nie Nevzťahuje sa Dánsko 1 Áno Áno Fínsko Áno Nie Francúzsko Áno Nie Nemecko Áno Nie Grécko Áno Nie Maďarsko Nie Nevzťahuje sa Island Áno Nie Írsko Áno Nie Taliansko Ešte sa prejednáva Ešte sa prejednáva Izrael Nie Nie Lichtenštajnsko Áno Nie Luxembursko Áno Nie Holandsko 1 Áno Áno Nórsko Áno Nie Poľsko Nie Nevzťahuje sa Portugalsko Nie Nevzťahuje sa Španielsko Nie Nev..

Návod na obsluhu notebooku - Page 101

Návod na obsluhu notebooku P-21 Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http�//www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné). V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a zariaden..

Návod na obsluhu notebooku - Page 102

P-22 Návod na obsluhu notebooku Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC) Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam� • Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu. • Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť. Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v..

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa - Page 103

Návod na obsluhu notebooku P-23 (Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC� Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády USA.) Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF) Upozornenie FCC� Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci..

Návod na obsluhu notebooku - Page 104

P-24 Návod na obsluhu notebooku Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania údajov. Koncoví užívatelia musia spĺňať špecifické prevádzkové pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom vysokofrekvenčného žiarenia. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam..

Návod na obsluhu notebooku - Page 105

Návod na obsluhu notebooku P-25 Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény Severná Amerika 2,412-2.462 GHz Kanál 01 až Kanál 11 Japonsko 2,412-2.484 GHz Kanál 01 až Kanál 14 Európa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanál 01 až Kanál 13 Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú� • 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v r..

Prevencia pred stratou sluchu - Page 106

P-26 Návod na obsluhu notebooku 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke A..

Návod na obsluhu notebooku - Page 107

Návod na obsluhu notebooku P-27 Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70). Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodr..

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania - Page 108

P-28 Návod na obsluhu notebooku Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa� H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Oznámenia ohľadne REACH Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese HYPERLINK “http�// green.asus.com/english/REACH.htm” ..

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia - Page 109

Návod na obsluhu notebooku P-29 Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei u..

Návod na obsluhu notebooku - Page 110

P-30 Návod na obsluhu notebooku Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera Interné alebo externé optické mechaniky predávané spolu s týmto notebookom sú vybavené LASEROVÝM VÝROBKOM TRIEDY 1. VÝSTRAHA� Vykonávanie nastavení alebo vykonávanie postupov, ktoré sú v rozpore s tými, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, môže mať za následok rizikové vystavenie účinkom lasera. Nepokúšajte sa optickú mechaniku rozmontovať. Kvôli vlastnej bezpečnosti prenechajte servisné činnosti týkajúce sa opt..

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision - Page 111

Návod na obsluhu notebooku P-31 Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv, na ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v určitých patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva vlastnených spoločnosťou Macrovision Corporation a inými vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou prípadov autorizovaných spoločnosťo..

Návod na obsluhu notebooku - Page 112

P-32 Návod na obsluhu notebooku Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudovaným modemom) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese

..

Návod na obsluhu notebooku - Page 113

Návod na obsluhu notebooku P-33 Spanish Swedish

..

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu - Page 114

P-34 Návod na obsluhu notebooku Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ENERGY STAR je spoločný program Agentúry na ochranu životného prostredia USA a Ministerstva energetiky USA, ktorý nám všetkým pomáha šetriť finančné prostriedky a prostredie, a to pomocou energeticky efektívnych výrobkov a postupov. Všetky výrobky značky ASUS, ktoré sú označené logom ENERGY STAR vyhovujú štandardom podľa programu ENERGY STAR a v rámci predvoľby je v prípade týchto výrobkov aktivovaná funkcia správy napájania. Monitor a pocítac sa automaticky prep..

Návod na obsluhu notebooku - Page 115

Návod na obsluhu notebooku P-35 Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie. Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení n..

Informácie o autorských právach - Page 116

P-36 Návod na obsluhu notebooku Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania. SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TA..

Návod na obsluhu notebooku - Page 117

Návod na obsluhu notebooku P-37 Obmedzenie zodpovednosti Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zaned..

EC Declaration of Conformity - Page 118

P-38 Návod na obsluhu notebooku EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : B43V, B43A, conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 610..

EC Declaration of Conformity - Page 119

Návod na obsluhu notebooku P-39 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : B53V, B53A conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 61000-3-3:20..

Návod na obsluhu notebooku - Page 120

P-40 Návod na obsluhu notebooku

..

Sponsored links

Latest Update