Medion Erazer P7652 Priročnik Prenosnega Računalnika Akoya Md 61200 Manual Slovenian

ERAZER P7652 Language

Download Medion Erazer P7652 Priročnik Prenosnega Računalnika Akoya Md 61200 Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

43,9 CM/17,3‘‘ PRENOSNI - Page 1

Navodila za uporabo 43,9 CM/17,3‘‘ PRENOSNI RAČUNALNIK P7652

..

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR - Page 2

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete i nformacije o izdelkih , nadomestne dele , d odatno opremo , podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas : Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za ..

9241-307 - Page 3

Dok./Rev.-Nr. 61200 P7652 SI Hofer SI Cover MSN 4006 5297 fi nal Pregled ............................................................................................ 4 Deli naprave .................................................................................... 6 O teh navodilih za uporabo .......................................................... 10 Informacije o blagovni znamki ..................................................... 13 Varnostni napotki .......................................................................... 13 Ergonomija ...............................................

4 - Page 4

4 A 1 2 4 5 6 7 8 9 10 3 B 11 12 13 14 15 16 17

..

5 - Page 5

5 C 20 21 22 18 19 23

..

Deli naprave - Page 6

6 Deli naprave 1 Spletna kamera 2 Lučka LED za spletno kamero 3 Mikrofon 4 Zaslon 5 Zvočniki 6 Tipkovnica 7 Touchpad 8 Večstandardni bralnik pomnilniških kartic (na prednji strani) 9 Indikatorji stranja in delovanja 10 Stikalo za vklop/izklop 11 Priključek za električni adapter 12 Prezračevalne odprtine 13 Zunanji priključek za monitor VGA 14 Omrežni priključek LAN RJ-45 15 Priključek HDMI 16 Priključek USB 3.0 (tip A) 17 Priključek USB 3.1 (tip C) 18 Kombinirani zvočni vmesnik (mikrofonski vhod in zvočni izhod) 19 Priključek USB 2.0 20 Optični pogon 21 Tipka za odpiranje o..

Kazalo - Page 7

Kazalo Pregled ............................................................................................................ 4 Deli naprave .................................................................................................... 6 O teh navodilih za uporabo ........................................................................... 10 Pomen znakov ................................................................................................... 10 Pravilna uporaba ................................................................................................ 11 Informacije o sk..

- Page 8

Vnos podatkov .............................................................................................. 28 Tipkovnica .......................................................................................................... 28 Drsna ploščica .................................................................................................... 30 Optični pogon ................................................................................................ 30 Vstavljanje ploščka ............................................................................................ 30 Regionalne..

9241-307 - Page 9

Nadgradnje, predelave in popravila ............................................................ 43 Napotki za serviserje ......................................................................................... 43 Recikliranje in odlaganje med odpadke ...................................................... 44 Evropski standard EN ISO 9241-307 , razred II ................................................ 45 Energy Star® .................................................................................................. 47 Tehnični podatki .........................................................

Uporaba v notranjih prostorih - Page 10

O teh navodilih za uporabo Pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo in obvezno upoštevajte varnostne napotke! Z napravo je dovoljeno ravnati samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če izdelek predate tretji osebi, ji hkrati z njim izročite tudi navodila za uporabo. Pomen znakov NEVARNOST! Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite. OPOZORILO! Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost s srednje visoko st..

Oznaka polaritete - Page 11

Slika A Slika B Oznaka polaritete Pri napravah z votlimi vtiči ti simboli označujejo polariteto vtiča. Obsta- jata dve različici polaritete – z notranjim pozitivnim in zunanjim negati- vnim polom (slika A) ali z notranjim negativnim in zunanjim pozitivnim polom (slika B). Pravilna uporaba Ta naprava je namenjena uporabi, upravljanju in obdelavi elekt- ronskih dokumentov in večpredstavnostnih vsebin ter digitalni ko- munikaciji. Naprava je namenjena le zasebni uporabi in ni primer- na za industrijsko ali poslovno uporabo. Upoštevajte, da v primeru neprimerne uporabe izgubite pravico ..

Informacije o skladnosti - Page 12

Informacije o skladnosti Ta naprava je opremljena z naslednjimi brezžičnimi vmesniki: • brezžično omrežje WLAN in • Bluetooth®. Zaradi 5 GHz frekvenčnega območja vgrajene rešitve WLAN je uporaba v državah EU (glejte razpredelnico) dovoljena le v notranjosti zgradb. Podjetje Medion AG izjavlja, da naprava izpolnjuje osnovne zahteve in druga ustrezna določila: • direktiva RE 2014/53/EU, • direktivi o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2009/125/ES, • direktivi RoHS 2011/65/EU Celotne različice izjav o skladnosti so na voljo na spletni strani www.medion.com/conformity. AT ..

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo - Page 13

Informacije o blagovni znamki Windows® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft®. Intel, Intelov logotip, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook in Core Inside so blagovne znamke podjetja Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državahs. , logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so registrirane bla- govne znamke družbe HDMI Licensing LLC. Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc in jih podjetji Lenovo/Medion uporabljata licenčno. Druge blagovne znamke in imena znamk so last njihovih posameznih lastnikov. Varnostni napot..

Varnost pri uporabi - Page 14

Varnost pri uporabi Skrbno preberite to poglavje in upoštevajte vse navedene napotke. Tako boste zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo svojega prenosnega računalnika. Tekočina, ki steče v napravo, lahko ogrozi električno varnost. − Naprave ne izpostavljajte vodnim kapljicam ali razpršenim vod- nim curkom in nanjo ali v njeno neposredno bližino ne postav- ljajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer vaz. − V napravo ne vlivajte nobenih tekočin. − Poskrbite, da vtični kontakti nikoli ne pridejo v stik z vodo, da preprečite poškodbe. Če ..

Nikoli ne popravljajte sami - Page 15

V naslednjih primerih takoj izklopite napravo oziroma je sploh ne vklopite, izvlecite električni vtič in se obrnite na službo za pomoč kupcem: • če so ožgani ali poškodovani električni napajalnik ali nanj priklopljeni električni kabli ali vtiči. − Poskrbite, da bo okvarjen električni kabel ali električni napajal- nik zamenjan z originalnim nadomestnim delom. Omenjenih delov ni dovoljeno popravljati v nobenem primeru. • če je poškodovano ohišje naprave ali če je vanj stekla tekočina. − Napravo naj najprej preveri služba za pomoč kupcem. V na- sprotnem primeru obsta..

Varnostni napotki - Page 16

Mesto postavitve − Prenosni računalnik in priključene naprave zavarujte pred vlago in se izogibajte nabiranju prahu, vročini in neposredni sončni svetlobi. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči mo- tnje ali poškodbe prenosnega računalnika. − Prenosnega računalnika ne uporabljajte na prostem, saj ga lahko poškodujejo zunanji vplivi, kot so dež, sneg ipd. − Da preprečite padec prenosnega računalnika, vse komponente postavite in uporabljajte na stabilni in ravni podlagi, ki se ne trese. − Prenosnega računalnika ali električnega napajalnika ne upo- rabljajte dlje časa..

Električno napajanje - Page 17

nastajanja vlage v notranjosti prenosnega računalnika, ki lahko povzroči električni kratki stik. Električno napajanje OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka! V notranjosti električnega napajalnika so deli, ki so pod električno napetostjo. Pri navedenih delih obstaja v primeru nenamernega kratkega stika nevarnost udara električnega toka ali požara! − Ne odpirajte ohišja električnega napajalnika. − Električna vtičnica mora biti v bližini prenosnega računalnika in zlahka dostopna. − Električno napajanje prenosnega računalnika (z električnim napajalnikom) prekinete..

Varnostni napotki - Page 18

OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Neprimerni električni napajalniki lahko poškodujejo napravo. − Za polnjenje naprave uporabljajte izključno priloženi električni napajalnik. Kabli − Kable položite tako, da nanje ne more nihče stopiti ali se ob njih spotakniti. − Na kable ne odlagajte predmetov, saj se lahko poškodujejo. − Dodatne naprave, kot so tipkovnica, miška, zaslon itd., vedno priključite, ko je prenosni računalnik izklopljen, da prepre- čite poškodbe prenosnega računalnika ali dodatnih naprav. Nekatere naprave je mogoče priključiti tudi, ko je računalnik vkloplj..

Varnostni napotki - Page 19

Opozorila glede akumulatorske baterij OPOZORILO! Nevarnost eksplozije! Nevarnost eksplozije zaradi nepravilne zamenjave akumulatorske baterije. − Akumulatorske baterije ne segrevajte na temperaturo, ki pre- sega največjo temperaturo, navedeno v temperaturah okolice. − Akumulatorske baterije nikoli ne odpirajte. − Akumulatorske baterije ne vrzite v ogenj. − Na akumulatorski bateriji ne povzročajte kratkega stika. − Baterijo zamenjajte samo z drugo baterijo istega ali enakovred- nega tipa, ki ga priporoča izdelovalec. − Izrabljene akumulatorske baterije odložite med odpadke po..

Zaslon se lahko poškoduje, če je premočno obremenjen. - Page 20

− Če je akumulatorska baterija fi ksno vgrajena v napravo, je stro- kovno neusposobljen uporabnik ne more zamenjati sam. V tem primeru mora akumulatorsko baterijo zamenjati serviser. Nasveti za drsno ploščico Drsno ploščico upravljate s palcem ali z drugim prstom, odziva pa se na energijo, ki jo oddaja koža. Prah ali mastni madeži na drsni ploščici poslabšujejo njeno občutljivost. − Ne uporabljajte kemičnih svinčnikov ali drugih predmetov, saj lahko uničite drsno ploščico. − Zato prah ali mastne madeže s površine drsne ploščice odstra- nite z mehko, suho krpo, ki ..

Ergonomija - Page 21

Ergonomija Varujte svoje oči, zato preprečite slepeče učinke, zrcaljenje svetlobe na zaslonu in premočne svetlo-temne kontraste. Prenosnega računalnika nikoli ne postavite v neposredno bližino okna, saj je delovni prostor tam zaradi dnevne svetlobe najbolj os- vetljen. Dnevna svetloba oteži prilagoditev oči na temnejši zaslon. Prenosni računalnik vedno postavite tako, da je smer gledanja vz- poredna z oknom. Postavitev, kjer je smer gledanja obrnjena stran od okna, je na- pačna, saj tako ne boste mogli preprečiti zrcaljenja svetlih oken na zaslonu. Prav tako napačna je postavi..

Prikaz stanja baterije - Page 22

Vsebina kompleta Preverite popolnost prodajnega kompleta in nas v roku 14 dni od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Prodajni komplet vsebuje naslednje: • prenosni računalnik Medion® Akoya® P7652, • akumulatorska baterija, • zunanji električni napajalnik s priključnim kablom, • navodila za uporabo, • garancijski list NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Embalažne folije se lahko pogoltnejo ali uporabljajo nepravilno, za- to obstaja nevarnost zadušitve! − Embalažni material, na primer folije ali plastične vrečke, odstra- nite iz bližine otrok. Površine prenosnika so ..

Caps Lock – velike črke - Page 23

A Caps Lock – velike črke Ta lučka LED sveti, če ste vklopili pisanje velikih črk s tipko Caps Lock. Pri tem se vse črke na tipkovnici samodejno pišejo v veliki pisavi. 1 Num Lock - številčnica Če sveti ta lučka LED, je vklopljena numerična dodelitev tipk na tipkovnici [Num Lock] Prvi zagon Da zagotovite varno uporabo in dolgo življenjsko dobo prenosnega računalnika, pred uporabo preberite poglavje „Varnost pri uporabi“ na začetku teh navodil za uporabo. Vsa potrebna programska oprema na prenosniku je že prednameščena, zato vam ni treba nameščati gonilnikov in ga la..

Stikalo za vklop/izklop - Page 24

Električno napajanje Stikalo za vklop/izklop − Odprite prenosni računalnik in ga vklopite oziroma izklopite, tako da pritisnete in za kratek čas pridržite pritisnjeno stikalo za vklop/izklop 10 . Prenosnik lahko ne glede na operacijski sistem izklopite, če stikalo neprekinjeno drži- te dlje kot 4 sekunde. Ne izklopite prenosnika, ko ta dostopa do podatkov na trdem disku ali v optičnem pogonu. Sicer lahko podatke izgubite. Za zaščito trdega diska po izklopu prenosnika vedno počakajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite. Napajanje iz električnega omrežja Prenosniku je ob n..

Licenčna pogodba - Page 25

Zagon prenosnika − Odprite zaslon, kot je opisano zgoraj, in pritisnite stikalo za vklop/izklop. − Upoštevajte navodila na zaslonu. Posamezna pogovorna okna opisujejo vse zahtevane korake. − Pozdravni postopek opisuje več zaslonov in pogovornih oken. − Izberite želeni jezik in nato želene nastavitve države. Licenčna pogodba Pozorno preberite licenčno pogodbo. Ta vsebuje pomembna pravna opozorila o uporabi programske opreme. Za ogled celotnega besedila morate z miško pomikati drsnik navzdol, da dosežete konec dokumenta. Če se strinjate s pogoji v pogodbi, kliknite polje Spr..

Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami - Page 26

Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami Pri ravnanju z akumulatorskimi baterijami bodite pozorni na pravilno uporabo in pol- njenje, da čim bolje izkoristite zmogljivost akumulatorske baterije in čim dlje ohranite njeno polno življenjsko dobo. Optimalna temperatura polnjenja je približno 20 °C. Obvezno upoštevajte tudi varnostna obvestila. − Poskrbite za pravilno shranjevanje akumulatorske baterije, ko dlje časa ne uporabljate naprave. − Enkrat mesečno opravite popoln cikel praznjenja in polnjenja. Nato shranite napravo s približno 50-odstotno napolnjeno akumulatorsko ba..

Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) - Page 27

Zmogljivost baterije Čas delovanja je odvisen od nastavitev funkcij varčevanja z energijo. Če želite te funk- cije prilagoditi svojim potrebam, odprite meni Nadzorna plošča in poiščite Sistem in varnost, Možnosti porabe energije . Prenosnik prav tako porabi več energije, če uporabljate zahtevnejše programe, na primer ob predvajanju DVD-ja. Če ne upoštevate opozoril o prazni bateriji, se bo prenosnik samodejno izklopil. Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) Prenosnik nudi številne samodejne in nastavljive funkcije varčevanja z energijo, ki jih lahko izkoristite za..

Odpiranje in zapiranje zaslona - Page 28

Zaslon Odpiranje in zapiranje zaslona Zaslon se zapre s posebnimi zaslonskimi tečaji, zato dodatni zapahi niso potrebni. − S palcem in kazalcem odprite zaslon do želene višine. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Razpiranje zaslona na silo lahko poškoduje napravo. − Pri odpiranju, prestavljanju in zapiranju zaslon vedno trdno držite na sredini. − Zaslona ne odpirajte za več kot 120°. Zapiranju in odpiranju zaslona lahko v nastavitvah porabe energije dodelite različne funkcije. Priklop zunanjega monitorja Prenosnik je opremljen s priključkom VGA 13 in priključkom HDMI 15 za zunanj..

Kombinacije tipk, značilne za prenosnike - Page 29

Kombinacije tipk, značilne za prenosnike Opis Fn + F1 Spanje Fn + F2 Način v letalu S to kombinacijo tipk vklopite oziroma izklopite način v letalu. Fn + F4 Način ECO Funkcijo vklopite s kombinacijo tipk Fn+F4 Fn + F5 Temneje Zmanjša svetlost zaslona. Fn + F6 Svetleje Poveča svetlost zaslona. Fn + F7 Osvetlitev zaslona Izklop ozadne osvetlitve vgrajenega zaslona, kar prispeva k var č evanju z energijo. Osvetlitev se ponovno vklopi ob pritisku Fn+F7 . Fn + F8 Prikaz S to kombinacijo tipk lahko preklapljate med prikazom namizja na vgrajenem zaslonu LCD, zunanjem monitorju ali hkratnim ..

pritisnete natančno na nosilec - Page 30

Drsna ploščica OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Uporaba neprimernih predmetov za upravljanje naprave lahko trajno poškoduje drsno ploščico. − Ne uporabljajte nobenih predmetov z ostrimi robovi (na primer kemičnih svinčnikov). Optični pogon Vstavljanje ploščka Drugače kakor pri optičnih pogonih za namizne računalnike so optični pogoni pre- nosnikov opremljeni z nosilcem za pritrditev ploščka. Pri vstavljanju ploščka bodite pozorni, da ga pritisnete natančno na nosilec in da plošček tam zaskoči . OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Okvarjene digitalne plošče se lahko zaradi..

Zasilna odstranitev zataknjenega ploščka - Page 31

− Ko je naprava vklopljena, pritisnite tipko za odpiranje predala 21 na optičnem pogonu 20 , da se prikaže pladenj. − S popisano stranjo navzgor obrnjeno ploščo položite na pladenj in jo previdno potisnite navzdol. Plošča mora ravno ležati na pladnju in slišno zaskočiti na nosilcu. − Preverite, ali se lahko plošča prosto vrti, in nato pladenj previdno potisnite nazaj v optični pogon, da zaskoči. OBVESTILO! Izguba podatkov! Nikar ne poskušajte odstraniti ploščka iz pogona, dokler prenosnik še dostopa do podatkov na njem. Zasilna odstranitev zataknjenega ploščka Če ..

Zunanji zvočni priključki - Page 32

Nastavitev regije lahko s predvajalno programsko opremo spremenite na- jveč petkrat, nato pa se nastavitev regije zaklene in obvelja le nazadnje izbrana. Če želite nato ponovno spremeniti nastavitev regije, je postopek treba opraviti pri proizvajalcu. Stroške pošiljanja in nastavitve mora uporabnik kriti sam. Zvočni sistem Vaš prenosnik je opremljen z visokoločljivostnim zvočnim sistemom z 2 zvočnikoma, ki ima certifikat Dolby ® *. V meniju Dolby lahko v pogovornem oknu Lastnosti zvočni- kov prilagodite osebne nastavitve. To zagotavlja optimalno podporo za vse sodobne programe ..

Brezžični omrežni vmesnik WLAN - Page 33

Brezžični omrežni vmesnik WLAN Brezžični omrežni vmesnik WLAN je neobvezna oprema, ki omogoča vzpostavitev brezžične omrežne povezave z ustreznim sprejemnikom. Preberite opis zahtevanih pogojev. Funkcijo brezžičnega omrežnega vmesnika LAN lahko vključite oziroma izključite v meniju sistema Windows ® in je tovarniško že vklopljena. Funkcije brezžičnega omrežja WLAN ne uporabljajte v bližini naprav, ki so občutljive na brezžične motnje (na primer v bolnišnicah, na letalu itd.). Na- pravo vklopite le, če je mogoče zagotoviti, da teh naprav ne boste ovirali ali motil..

Večstandardni bralnik kartic - Page 34

• Tiskanje s tiskalnikom Bluetooth. • Uporaba tipkovnice in miške Bluetooth. • Povezovanje z omrežjem PAN (Personal Area Network). Hitrost prenosa podatkov z brezžično tehnologijo Bluetooth se lahko razlikuje od naprave do naprave oziroma glede na pogoje okolice. Z napravo Bluetooth lahko po- datke prenašamo tudi skozi stene, žepe oblačil in aktovke. Prenos podatkov med napra- vami Bluetooth poteka z visokofrekvenčnimi valovi pri frekvenci 2,4 gigahercev (GHz). Funkcije Bluetooth ne uporabljajte v bližini naprav, ki so občutljive na brezžične motnje (na primer v bolnišnic..

Odstranjevanje pomnilniške kartice - Page 35

Odstranjevanje pomnilniške kartice − Pri odstranjevanju kartice najprej potisnite v režo, da sprostite varovalo. − Sedaj izvlecite kartico iz reže in jo ustrezno shranite. Priključek USB Priključek Universal Serial Bus je standardni vmesnik za priklop naprav za vnos po- datkov, optičnih bralnikov in drugih dodatnih naprav. Priključki USB 3.0 so povsem združljivi. Da preprečite poškodbe kontaktov, pazite, da se medsebojno natanko pri- legata vtič in vtičnica. Zaradi razporeditve kontaktov je vtič v vtičnico mo- goče priključiti le v enem položaju (izjema: USB tipa C). Č..

Varnostna ključavnica Kensington - Page 36

Varnostna ključavnica Kensington S tako imenovano varnostno ključavnico Kensington 23 lahko prenosnik zaščitite pred krajo. To varnostno ključavnico s kablom lahko kupite v specializirani trgovini z dodatno opremo. Varnostno ključavnico namestite tako, da kabel zavijete okrog nepremičnega pred- meta, na primer okrog noge mize. Nato vstavite ključavnico v pripravo Kensington in obrnite ključ, da jo zaklenete. Ključ shranite na varno. Ponastavitev prenosnika na tovarniške nastavitve Če se sistem ne odziva pravilno in ga je treba obnoviti, uporabite programsko opremo, priloženo va..

Obnovitev sistema Windows z Možnostmi obnovitve - Page 37

• Odstrani vse Izbrisani bodo vsi podatki, programi in nastavitve. • Obnovi Računalnik se bo znova zagnal in obnovil tovarniške nastavitve. • Ponastavitev s trdega diska brez varnostnega kopiranja uporabniških podatkov Nepreklicno bodo izbrisani vsi podatki na računalniku. Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve. • Ponastavitev s trdega diska z varnostnim kopiranjem uporabniških po- datkov Znova bodo obnovljene tovarniške nastavitve in ohranjeni bodo vsi uporabni- ški podatki v mapi C:\USERS . − Kliknite Naprej in upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu, da obnovite..

Nastavitev strojne programske opreme - Page 38

Osvežitev naprave − Prikažite meni Start. − Na seznamu izberite program Nastavitve . − Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. − V meniju pritisnite ali kliknite možnost Obnovitev . − Pritisnite ali kliknite ukaz Začni . − Za osvežitev računalnika v pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite možnost obnovitve sistema Ohrani moje datoteke . Ponastavitev naprave − Prikažite meni Start. − Na seznamu izberite program Nastavitve . − Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. − V meniju pritisnite ali kliknite možnost Obnovitev . − Prit..

Zagon programa za nastavljanje strojne programske - Page 39

Nastavitve spreminjajte le, če je to nujno potrebno in če ste dobro seznan- jeni z različnimi možnostmi nastavitev. Zagon programa za nastavljanje strojne programske opreme UEFI Nastavitveni program lahko zaženete le takoj po zagonu sistema. Če se je prenosnik že zagnal, ga izklopite in ponovno zaženite. − Nastavljanje strojne programske opreme UEFI zaženete s funkcijsko tipko F2 . FAQ – pogosto zastavljena vprašanja Kako aktiviram sistem Windows ® ? • Sistem Windows ® se aktivira samodejno, ko vzpostavite internetno povezavo. Kdaj je priporočljivo opraviti ponastavitev s..

10 - Page 40

Zaslon je povsem temen. • Ta napaka ima lahko različne vzroke: • Indikatorska lučka delovanja (stikalo za vklop/izklop) 10 ne sveti in prenosnik je v stanju mirovanja. Rešitev : Pritisnite stikalo za vklop/izklop. • Indikatorska lučka za varčevanje z energijo utripa. Prenosnik je v stanju za varčevanje z energijo. Rešitev : Pritisnite stikalo za vklop/izklop. • Osvetlitev zaslona ste izklopili s kombinacijo tipk Fn+F7 . Rešitev : Osvetlitev zaslona lahko ponovno vklopite s pritiskom Fn+F7 . Prenosnik se med delovanjem izklopi. − Baterija je morda prazna. Priklopite prenosn..

Prva pomoč pri težavah s strojno opremo - Page 41

1 V spodnjem delu okna  je prikazan dodatni trdi disk. − Z desnim gumbom miške kliknite v zgoraj označeno območje  . − Izberite prvo prikazano možnost in jo potrdite s klikom z levim gumbom miške. − Tako dolgo klikajte gumb Naprej , dokler se ne prikaže gumb Dokončaj , ki ga potrdite. Po nekaj sekundah se v Raziskovalcu sistema Windows prikaže trdi disk, ki ga nato lahko uporabljate. Služba za stranke Prva pomoč pri težavah s strojno opremo Za nepravilno delovanje so lahko včasih krivi prav vsakdanji vzroki, spet drugič pa je nepravilno delovanje lahko posledica okv..

Podpora za gonilnike - Page 42

• Katera sporočila se prikažejo na zaslonu, če se sploh prikažejo? • Katero programsko opremo ste uporabljali, ko se je pojavila napaka? • Kaj ste že naredili, da bi rešili težavo? Podpora za gonilnike Celoten sistem z nameščenimi gonilniki smo izčrpno in uspešno preizkusili v naših laboratorijih. Kljub temu je v računalniški panogi običajno, da se gonilniki vsake toliko časa posodobijo. Vzrok je v tem, da se pogosto pojavijo težave z združljivostjo z novi- mi, še nepreizkušenimi komponentami (tako s programi kot tudi z drugimi naprava- mi). Najnovejše gonilnike n..

Nadgradnje, predelave in - Page 43

Vzdrževanje V notranjosti ohišja prenosnika ni delov, ki bi jih bilo treba vzdrževa- ti ali čistiti. − Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse povezovalne kable. − Prenosnik čistite samo z vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. − Ne uporabljajte topil in jedkih ali plinastih čistil. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Poskrbite, da vtični kontakti nikoli ne pridejo v stik z vodo, da pre- prečite poškodbe. − Če vtični kontakti kljub temu pridejo v stik z vodo, jih je treba pred naslednjo uporabo zdrgniti do suhega. − Za čiščenje optičnega pogona ne uporabl..

Nasveti glede laserskega sevanja - Page 44

kovinskega predmeta. Popravila, ki so potrebna zaradi nestrokovnega ravnanja, so plačljiva. Nasveti glede laserskega sevanja • V prenosnik so lahko vgrajene laserske naprave laserskega razreda 1 do laser- skega razreda 3b. Naprava ustreza zahtevam laserskega razreda 1. • Če odprete ohišje optičnega pogona, imate dostop do laserskih naprav do laser- skega razreda 3b. Pri demontaži in/ali odpiranju teh laserskih naprav je treba upoštevati naslednje: • Vgrajeni optični pogoni ne vsebujejo delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati ali popravljati. • Popravila optičnih pogonov sme ..

Evropski standard EN ISO - Page 45

Evropski standard EN ISO 9241-307 , razred II Zaradi zelo visokega števila tranzistorjev in s tem povezanega izredno zapletenega proizvodnega postopka se lahko v posameznih primerih pojavi okvara ali napačno krmiljenje slikovnih pik oziroma posameznih podpik. V preteklosti so se vedno znova pojavljali različni načini definiranja števila dovoljenih napak slikovnih pik, ki pa so bili običajno zelo zapleteni in različni od proizvajalca do proizvajalca. Podjetje MEDION zaradi tega za vse zaslone TFT pri garancijskih postop- kih upošteva stroge in transparentne zahteve standarda EN ISO ..

- Page 46

EN ISO 9241-307, razred napake II Ločljivost Vrsta 1 Vrsta 2 Vrsta 3 Skupina Vrsta 1, Vrsta 2 Skupina Vrsta 3 1024 x 768 2 2 4 0 2 1280 x 800 3 3 6 0 3 1280 x 854 3 3 6 0 3 1280 x 1024 3 3 7 0 3 1366 x 768 3 3 7 0 3 1400 x 1050 3 3 8 0 3 1600 x 900 3 3 8 0 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3 Evropski standard EN ISO 9241-307, razred II 46

..

Baterijsko napajanje - Page 47

Energy Star® ENERGY STAR® je skupen program ameriške agencije za zaščito okolja in ameriškega ministrstva za energetiko, ki z energetsko učinkovitejšimi iz- delki in postopki omogoča večje prihranke denarja in boljšo zaščito okolja. MEDION® svojim strankam ponosno ponuja izdelke, ki so skladni z oznako ENERGY STAR®. Prenosnik Medion® Akoya® P7652 je bil oblikovan po smernicah programa ENERGY STAR® 6 za računalnike, skladnost pa potrjujejo tudi testi. Z uporabo izdelkov, ki ustrezajo smernicam ENERGY STAR, in z uporabo naprednih možnosti porabe energije svojega računalni..

Tehnični podatki - Page 48

Tehnični podatki Splošno Vrsta sistema P7652 Vgrajene dodatne naprave 2 stereo zvočnika Dimenzije (Š x G x V v mm) 420 x 279 x 28 Teža približno 2,8 kg (z akumulatorsko baterijo) Vgrajen delovni pomnilnik (RAM) 8 GB Vrsta pomnilnika DDR4 RAM SSD 256 GB HDD 1 TB Optični pomnilnik pogon DVD-RW Zaslon Vrsta približno 43,9 cm (17,3") Največja ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik Električni napajalnik AC/DC FSP Group, FSP135-ABBN2-M Potrebna napetost električnega omrežja 110 - 240 V~ 50/60 Hz Vhodna napetost AC 110 - 240 V~ 1,8A, 50/60 Hz Izhodna napetost DC 19 V 7,1 A OPOZORILO! Ne..

- Page 49

Akumulatorska baterija GLW, A41-D17 Napetost 14,56 V Kapaciteta 3050 mAh Energija 44 Wh Čas delovanja približno 2 - 4 u (odvisno od nastavitev prenosnega računalnika in načina uporabe) Pogoji okolice Najmanjša temperatura med delovanjem 5 °C Največja temperatura med delovanjem 30 °C Dovoljena zračna vlažnost med delovanjem 20 – 80 % (brez kondenzacije) Priključki večstandardni bralnik pomnilniških kartic, 1 x USB 3.1 (tip C), 1 x USB 3.0 (tip A), 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) Priključki za zvok 1 x kombiniran zvočni priključek (mikrofon in linijski izhod) ..

Informacije o WLAN/Bluetooth® - Page 50

Informacije o WLAN/Bluetooth® Frekvenčno območje: 2,4 GHz/ 5 GHz Standard WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac Šifriranje: WEP/WPA/WPA2 Frekvenčno območje v MHz Kanal Največja oddajna moč v dBm 2400 - 2483,5 1 - 13 19,6 BT 2402 - 2480 --- 15,6 5150 - 5250 36 - 48 22,3 5250 - 5350 52 - 64 22,3 5470 - 5725 100 - 140 22,4 Impresum Copyright © 2017 Vse pravice pridržane. Navodilo za uporabo je zaščiteno z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Razmnoževanje na mehanski, elektronski in kakršen koli drug način brez pisnega dovoljenja izdelovalca je prepovedano. Imetnik avtorskih pravic je po..

Index - Page 51

Index A Akumulatorske baterije .......................... 19 B Baterijsko napajanje Polnjenje baterije ................................. 26 Praznjenje baterije ............................... 26 Zmogljivost baterije ............................. 27 Bluetooth ................................................... 33 C Caps Lock – velike črke ............................ 23 D Drsna ploščica ........................................... 30 E Električno napajanje ............................... 24 Napajanje iz električnega omrežja .... 24 Stikalo za vklop/izklop ......................... 24 ..

- Page 52

Potrebujete dodatno pomoč? ............. 41 Prevoz ..................................................... 42 Prva pomoč pri težavah s strojno opremo ............................................... 41 Vzdrževanje ........................................... 43 T Tehnični podatki ....................................... 48 Akumulatorska baterija ....................... 49 Električni napajalnik AC/DC ................. 48 Priključki ................................................ 49 Priključki za zvok .................................. 49 Zaslon .............................................

cena medkrajevnih telefonskih pogovorov - Page 53

Distributer: MEDION AG AM ZEHNTHOF 77 45307 ESSEN NEMČIJA POPRODAJNA PODPORA www.medion.com/si/ 01/60 01 870 IZDELEK: MD 61200 70455 12/2017 cena medkrajevnih telefonskih pogovorov 3 LETA GARANCIJE SLO SLO

..

Sponsored links

Latest Update