Medion Akoya P6678 Handleiding Md 61550 Notebook Manuel Ordinateur Portable Handbuch Manual Multilanguage

AKOYA P6678 Language

Download Medion Akoya P6678 Handleiding Md 61550 Notebook Manuel Ordinateur Portable Handbuch Manual Multilanguage

Sponsored links


Download Request Is In Process

39,6 cm / 15,6‘‘ Notebook - Page 1

39,6 cm / 15,6‘‘ Notebook MEDION ® AKOYA ® P6678 (MD 61550) Handleiding Mode d‘emploi Bedienungsanleitung

..

Inhoudsopgave - Page 2

1 NL FR DE Inhoudsopgave 1. Betreffende deze handleiding .................................................................... 3 1.1. Tekenuitleg .............................................................................................................. 3 1.2. Gebruik voor het beoogde doel ...................................................................... 4 2. Conformiteitsinformatie ............................................................................ 5 3. Handelsmerk informatie ............................................................................. 6 4. Veiligheidsaanwi..

- Page 3

2 15. Netwerkgebruik ......................................................................................... 28 15.1. Netwerkaansluiting ............................................................................................ 28 15.2. Wireless LAN (draadloos netwerk) ................................................................ 28 15.3. Bluetooth® ............................................................................................................. 29 15.4. Vliegtuigmodus ................................................................................................... 30 ..

1.1. - Page 4

3 NL FR DE 1. Betreff ende deze handleiding Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan. Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden. 1.1. Tekenuitleg GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel! WAARSCHUWING! Waarsch..

Gebruik in binnenruimten - Page 5

4 Gebruik in binnenruimten Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor ge- bruik in binnenruimten. Afb. A Afb. B Polariteitsaanduiding Bij apparaten met holle stekker geven deze symbolen de polari- teit van de stekker. Er zijn twee varianten voor de polariteit, na- melijk binnen plus en buiten min (afb. A) of binnen min en bui- ten plus (afb. B). 1.2. Gebruik voor het beoogde doel Dit toestel is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het be- werken van elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het toestel is alleen bedoeld voor particulier ge..

2. - Page 6

5 NL FR DE 2. Conformiteitsinformatie Dit product ondersteunt de volgende functies: • Wireless LAN • Bluetooth® Doordat de ingebouwde WLAN-oplossing werkt in de 5 GHz frequentieband, is gebruik in de EU-landen (zie tabel) uitsluitend toegestaan binnen gebouwen. Hiermee verklaart Medion AG dat dit apparaat voldoet aan de basiseisen en andere rele- vante voorschriften: • RE-richtlijn 2014/53/EU • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG • RoHS-richtlijn 2011/65/EU Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.medion.com/conformity. AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT EL ES CY LV LI ..

GEVAAR! - Page 7

6 3. Handelsmerk informatie Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft®. Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn han- delsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. , HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia Interface zijn geregistreerde handelsmerken van de firma HDMI Licensing LLC. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Lenovo/Medion onder licentie gebruikt. Andere merkaanduidingen en merknamen zijn het eigendom van de desbetr..

4.2. - Page 8

7 NL FR DE 4.2. Veiligheid Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levens- duur van uw notebook. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn.  Bescherm het apparaat tegen drup- en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.  Giet geen vloeistoffen in het apparaat.  Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het vol- gende gebruik absoluut worden gedroogd. Als de behuizing / voedingsadapter ..

8 - Page 9

8 Schakel het apparaat onmiddellijk uit of schakel hem zelfs niet in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecenter wanneer: • de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stek- ker beschadigd is.  Vervang de defecte netkabel/voedingseenheid door originele onderdelen. Repareer nooit beschadigde kabels en stekkers. • de behuizing van het apparaat beschadigd is of wanneer er vloeistoffen in de behuizing binnengedrongen zijn.  U laat het apparaat door de klantendienst controleren alvo- rens u hem weer gebruikt. Zo vermijdt u elektrische kortslui..

9 - Page 10

9 NL FR DE 4.5. Plaats van opstelling • Houd uw notebook en alle aangesloten apparaten uit de buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Wan- neer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot storingen of tot beschadiging van het notebook. • Gebruik uw notebook niet in de open lucht, omdat externe invloeden zoals regen, sneeuw etc. schade aan het notebook kunnen toebrengen. • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond zodat het notebook niet kan vallen. • Gebruik het notebook of de voedingsadapter niet ge..

4.7. - Page 11

10 4.7. Voeding WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Binnenin de netadapter bevinden zich stroomvoerende onderdelen. Hierbij bestaat bij onopzettelijke kortslui- ting gevaar voor een elektrische schok of brand!  Open de behuizing van de voedingsadapter niet. • Onderbreek de stroomvoorziening van uw notebook door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. • Gebruik de netadapter uitsluitend aan geaarde stopcontac- ten met AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Als u niet zeker bent van de stroomvoorziening op de plaats van installatie, raadpleegt u het energiebedrijf. ..

4.8. - Page 12

11 NL FR DE 4.8. Kabels • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of er- over kan struikelen. • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die beschadigd raken. • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis en monitor al- leen aan wanneer het notebook is uitgeschakeld om scha- de aan het notebook of de andere apparatuur te voorkomen. Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten wan- neer het notebook is ingeschakeld. Dit is meestal het geval bij apparatuur met een USB-aansluiting. Volg in elk geval de in- structies in de bijbehorende handleiding. • Houd mini..

WAARSCHUWING! - Page 13

12 4.9. Opmerkingen voor de accu WAARSCHUWING! Gevaar voor explosie! Bij ondeskundige vervanging van de accu bestaat ge- vaar voor explosie.  Verwarm de accu niet boven de bij de omgevings- temperaturen genoemde maximumtemperatuur.  De accu mag nooit worden geopend.  Gooi de accu niet in open vuur.  Sluit de accu niet kort.  De accu mag uitsluitend worden vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangege- ven door de fabrikant.  Voer een verbruikte accu af volgens de voorschriften van de fabrikant. Neem ook de volgende instructies in acht voor een maximale l..

13 - Page 14

13 NL FR DE • Als de accu vast is ingebouwd, kan deze niet zonder meer door de gebruiker zelf worden vervangen. In dat geval moet de accu door een servicetechnicus worden vervangen. 4.10. Opmerkingen over het touchpad Het touchpad wordt bediend met de duim of een andere vinger en reageert op de energie die via de huid wordt afgegeven. Stof of vet op de touchpad verminderen de gevoeligheid. • Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad hier- door beschadigd kan worden. • Verwijder stof of vet op het oppervlak van de touchpa..

OPMERKING! - Page 15

14 5. Ergonomie OPMERKING! Vermijd verblinding, spiegelingen en te sterke licht-donker-contrasten, om uw ogen te ontzien. Het toestel mag niet worden opgesteld in de directe omgeving van een raam omdat de werkruimte hier overdag zeer fel wordt verlicht. Deze sterke verlichting bemoeilijkt de aanpassing van de ogen aan het donkere display. Het toestel moet altijd wor- den opgesteld in een kijkrichting, parallel aan het venster. Opstelling van het venster af gericht is niet goed omdat reflec- ties van het heldere venster in het display dan onvermijdelijk zijn. Ook opstelling met de kijkrichti..

GEVAAR! - Page 16

15 NL FR DE 6. Leveringsomvang Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet com- pleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u verworven heeft, heeft u gekregen: • Notebook Medion® Akoya® P6678 • accu • lichtnetadapter met aansluitingskabel • handleiding • garantiekaart GEVAAR! Gevaar voor verstikking! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd wor- den gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!  Houd het verpakki..

7. - Page 17

16 7. Aanzichten 1 2 4 5 8 7 9 3 6 10 11 12 13 19 14 16 17 18 19 15 (vergelijkbare afbeeldingen)

..

NL - Page 18

17 NL FR DE 1 Webcam 2 Led webcam 3 Microfoon 4 Beeldscherm 5 Toetsenbord 6 Touchpad 7 Status leds 8 Multikaartlezer (aan de voorkant) 9 Aan-/uitschakelaar 10 Aansluiting Kensington-slot ® 11 LAN poort (RJ-45) 12 HDMI poort 13 USB 3.0 poort 14 Audio combo (audio-out & mic-in) 15 USB 2.0 poort 16 Optische drive 17 Ejecttoets optische drive 18 Nood eject 19 Netadapter-aansluiting

..

OPMERKING! - Page 19

18 8. Status leds Het systeem toont via LED´s stroomverzorging en gebruikstoestand aan. De functie- LED´s branden bij de desbetreffende activiteit van het notebook: Led accu oplaad Deze led licht op wanneer de accu wordt opgeladen. Toegangsweergave Wanneer deze LED oplicht resp. knippert, spreekt het notebook de har- de schijf aan. WLAN-/Bluetooth Weergave voor draadloze gegevensuitwisseling. Licht de weergave on- ophoudend op, dan is de draadloze LAN/Bluetooth functie geïnstalleerd. A Capital Lock – Hoofdletters De hoofdlettertoets [Caps Lock] werd d.m.v. de vergrendeltoets geacti- ve..

OPMERKING! - Page 20

19 NL FR DE  Schakel het notebook in door middel van de in-/uitschakelaar. Het notebook start op en doorloopt nu verschillende fases. OPMERKING! Er mag zich geen systeemschijf in de optische drive bevinden aangezien anders het besturingssysteem niet van de harde schijf geladen wordt. Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. De eerste keer duurt het opstarten iets langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het be- sturingssysteem geïnstalleerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, als een welkomstscherm word getoond. OPMERKING! De eerste installati..

OPMERKING! - Page 21

20 10.2. Gebruik op het lichtnet Uw notebook is voorzien van een universele voedingsadapter die zichzelf automa- tisch instelt op de beschikbare voedingsspanning. De volgende voedingsspannin- gen worden ondersteund: AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Neem de veiligheidsinstructies met betrekking tot de voeding in acht. De adapter levert stroom aan het notebook. Daarnaast wordt in deze stand de accu opgeladen. De accu wordt ook opgeladen wanneer de netvoeding tijdens het wer- ken is aangesloten. De voedingsadapter verbruikt ook stroom wanneer het note- book niet op de adapter is aangesloten. Trek daa..

10.3. Algemene omgang met accu’s - Page 22

21 NL FR DE uw nieuwe Windows ® besturingssysteem. Tijdens de animaties kan er niets worden ingevoerd. Na deze welkomstprocedure verschijnt de Windows ® interface. OPMERKING! Het is mogelijk dat Windows gedurende enkele dagen na de eerste in- stallatie gegevens moet bijwerken en configureren (b.v. door nieuwe updates) waardoor vertragingen bij het uitschakelen en inschakelen van het toestel kunnen ontstaan. Schakel het toestel daarom niet voortijdig uit. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie. 10.3. Algemene omgang met accu’s Bij de omgang met accu’s is het belangrijk ..

 - Page 23

22 OPMERKING! Gevaar voor schade! Beschadigde of vervuilde contacten van de accu en no- tebook kunnen tot storingen leiden.  Let er bij opslag van de accu en het gebruik van het notebook op dat de contacten niet worden bescha- digd of vuil worden. OPMERKING! Verwijder de accu niet terwijl het notebook in gebruik is omdat u dan gegevens kunt verliezen.. 10.4.3. Accu opladen De accu wordt opgeladen met behulp van de voedingsadapter. Wanneer de voe- dingsadapter is aangesloten, wordt de accu automatisch opgeladen, ook wanneer het notebook is uitgeschakeld. Volledig opladen duurt bij uitgesc..

10.5.1. - Page 24

23 NL FR DE 10.5. Energiebeheer Uw notebook is voorzien van automatische en instelbare voorzieningen voor ener- giebesparing en - beheer voor een maximale gebruikstijd van de accu en beperking van de totale gebruikskosten. 10.5.1. Tips voor energiebesparing • Gebruik de toets Fn+F1 voor de slaapstand om de energiezuinige stand in te schakelen. • Schakel de instellingen in Energiebeheer in om het energiebeheer van de com- puter te optimaliseren. • Haal altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de accu of schakel de wandschakelaar van het stopcontact uit als de c..

Houd het display bij het openklappen, positioneren - Page 25

24 11. Display 11.1. Openen en sluiten van de display Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat geen extra vergrendeling nodig is.  Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste positie open. OPMERKING! Gevaar voor schade!  Houd het display bij het openklappen, positioneren en sluiten altijd in het midden vast.  Klap het display niet verder dan 120° open. In energiebeheer kunnen verschillende functies worden toegewezen aan het slui- ten en openen van het display. 11.2. Externe monitor aansluiten Het notebook i..

Beschreibung - Page 26

25 NL FR DE Beschreibung Fn + F4 ECO-Modus Mit dieser Tastenkombination rufen Sie das Menü des ECO- Modus auf. Fn + F5 Donker Vermindert de schermhelderheid Fn + F6 Helder Verhoogt de schermhelderheid Fn + F7 Achtergrondverlichting Met deze toetscombinatie kan de ingebouwde achtergrondver- lichting worden uitgeschakeld om energie te besparen. De ver- lichting kan door het indrukken van Fn+F7 weer worden inge- schakeld. Fn + F8 Beeldschermweergave Wisselt de beeldschermweergave tussen LCD, externe monitor en gelijktijdige weergave Fn + F9 Touchpad Schakelt het touchpad in/uit Fn + F10 Mute ..

13.1. Een disk aanbrengen - Page 27

26 13. Optische station 13.1. Een disk aanbrengen In tegenstelling tot de stations in gewone desktop pc‘s, wordt er bij een notebook gebruik gemaakt van een houder om de disks te vergrendelen. Bij het inleggen van de disk moet u er op letten dat deze exact op de houder wordt gedrukt en daar wordt geborgd. OPMERKING! Gevaar voor schade! Door de hoge snelheden in het station kunnen defecte media breken en uw apparaat beschadigen. Schade die ontstaat door het gebruik van defecte media valt bui- ten de garantie en moet tegen betaling worden gere- pareerd.  Gebruik geen bekraste, gescheurde..

13.2. Regionale weergave-informatie bij dvd‘s - Page 28

27 NL FR DE 13.1.1. Verwijderen van een geblokkeerde disk Wanneer de lade niet meer automatisch wordt geopend, kan de lade met de hand worden geopend wanneer uw notebook is voorzien van een noodopening.  Sluit Windows af en schakel het notebook uit.  Voer een lang, puntig voorwerp (b.v. een open gebogen paperclip) zo ver in de opening tot u een weerstand voelt.  Met een lichte druk kan nu de lade worden geopend.  Verwijder de disk en start het notebook weer op. 13.2. Regionale weergave-informatie bij dvd‘s De weergave van dvd-films omvat decodering van mpeg2-Video, digitale ac..

WAARSCHUWING! - Page 29

28 14. Geluidssysteem Uw notebook is uitgerust met een High Definition audiosysteem met 2 luidsprekers (Dolby ® * ). Via het menu Dolby in de luidsprekereigenschappen kunnen persoon- lijke voorkeuren worden ingesteld. Op deze manier wordt optimale ondersteuning voor alle gangbare programma‘s en games gewaarborgd. 14.1. Externe audio-aansluitingen Uw notebook is voorzien van ingebouwde stereoluidsprekers zodat u altijd geluid kunt weergeven zonder aanvullende apparatuur. Het gebruik van de externe aan- sluitingen geeft u de mogelijkheid om uw notebook aan te sluiten op externe appa- ratuu..

OPMERKING! - Page 30

29 NL FR DE OPMERKING! Gebruik de WLAN-functie niet op locaties (b.v. ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen. Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent dat er geen gevaar voor storing bestaat. 15.2.1. Voorwaarden Als verbinding kunt u gebruik maken van een zgn. WLAN Access Point. Een WLAN Access Point is een draadloos communicatieapparaat dat met uw notebook com- municeert en de toegang tot het aangesloten netwerk regelt. WLAN Access Points zijn te vinden in grote kantoren, luchthavens, treinstations, uni- ver..

OPMERKING! - Page 31

30 OPMERKING! Gebruik de Bluetooth functie niet op locaties (b.v. ziekenhuizen, vlieg- tuig etc.) waar apparatuur wordt gebruikt die gevoelig is voor radiografi- sche signalen. Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent dat er geen gevaar voor storing bestaat. 15.4. Vliegtuigmodus In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen (b.v. WLAN, Bluetooth®) uitgeschakeld. Standaard is de vliegtuigmodus uitgeschakeld zodat alle draadloze verbindingsmogelijkheden beschikbaar zijn. 16. Multikaartlezer Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotografie worden..

UEFI-instelling - Page 32

31 NL FR DE 17. USB-aansluiting De USB is een standaard voor het aansluiten van invoerapparatuur, scanners en an- dere randapparatuur. De USB 3.0-aansluitingen zijn volledig achterwaarts compatibel. OPMERKING! Gevaar voor schade! Let erop dat de stekker en de aansluiting precies in elkaar passen om schade aan de contacten te vermijden. Door de specifieke vorm van de contacten kan de stekker maar op één manier in de aansluiting worden gestoken (uitzondering: USB type C). Sluit de USB-apparatuur indien mo- gelijk altijd aan op de aansluiting die bij de installatie is gebruikt. Anders krijgt..

19.1. Systeemherstel met PowerRecover - Page 33

32 19. Notebook herstellen van de oorspronkelijke fabriekstoestand Wanneer uw systeem niet meer correct reageert en het systeem hersteld moet wor- den, kunt u afhankelijk van de uitrusting van uw notebook gebruikmaken van Cy- berlink PowerRecover of de herstelopties van Windows zelf. 19.1. Systeemherstel met PowerRecover Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het noodza- kelijk is m de software opnieuw te installeren, biedt Windows ® u meerdere mogelijk- heden om Windows ® opnieuw op uw notebook te installeren. Voor dat u dit doet moet u controleren of u een ..

19.2.1. U kunt uw apparaat als volgt vernieuwen - Page 34

33 NL FR DE  Klik op Volgende en volg de verdere instructies op het scherm om de toestand bij levering te herstellen. OPMERKING! Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten netvoe- ding. Bij de optie met back-up van de gebruikersgegevens kan het toe- stelherstel geruime tijd in beslag nemen. Alleen de bestanden en ge- gevens in de map C:\USERS worden opgeslagen. Alle andere gegevens worden gewist. Voer daarom altijd regelmatig een back-up uit op een externe gegevensdrager. Er kan in geen geval aanspraak worden ge- maakt op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en ..

19.2.2. U kunt uw apparaat als volgt terugzetten - Page 35

34 19.2.2. U kunt uw apparaat als volgt terugzetten  Open het menu Start.  Selecteer de app Instellingen in de lijst.  Tik of klik op Bijwerken en beveiliging .  Tik of klik op de menuoptie Systeemherstel .  Tik of klik op Aan de slag .  Er wordt een selectievenster geopend. Selecteer hier de hersteloptie Alles verwijderen om Windows volledig opnieuw te installeren. OPMERKING! Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten netvoeding. OPMERKING! Als u het Windows wachtwoord van uw apparaat vergeten bent, kunt u het toestel ook terugzetten naar de fabrieksinst..

21. - Page 36

35 NL FR DE 21. FAQ - veel gestelde vragen Hoe kan in Windows® activeren? • Windows® wordt automatisch geactiveerd zodra er een internetverbinding be- schikbaar is. Wanneer is herstel van de fabriekstoestand nodig? • Deze methode is altijd een laatste redmiddel. In het hoofdstuk Systeemherstel kun u nalezen welke alternatieven er beschikbaar zijn. Hoe maak ik een back-up? • U kunt hiervoor een back-up en herstel uitvoeren met bepaalde gegevens op externe media om met deze techniek vertrouwd te raken. Een back-up is on- bruikbaar wanneer u niet in staat bent om de gegevens te herstel..

 - Page 37

36 Het notebook wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.  De accu kan leeg zijn. Sluit het notebook aan via de voedingsadapter en laadt de accu op. Het notebook kan niet worden ingeschakeld.  Als u het notebook op accu‘s gebruikt kunt u controleren of de accu‘s correct zijn geplaatst en opgeladen. Er kunnen geen gegevens worden gelezen vanaf het optische station.  Controleer of de disk op de juiste manier is geplaatst. De WLAN-/Bluetooth verbindingen werken niet.  Controleer of de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Het touchpad werkt niet.  Om het touchpad in te schakelen, d..

22. Klantenservice - Page 38

37 NL FR DE 22. Klantenservice 22.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook worden veroor- zaakt door defecte onderdelen. Wij willen u hiermee een handleiding bieden om het probleem op te lossen. Als de hier beschreven maatregelen geen resultaat opleveren, helpen wij u graag verder. Bel ons gerust op! 22.2. Oorzaak vaststellen Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Wanneer er randapparatuur op het notebook is aangesloten, controleert u ook hier de stekker- verbindingen van alle kabels. 22.3. Heeft u verde..

OPMERKING! - Page 39

38 22.5. Transport Neem de volgende richtlijnen in acht bij het vervoeren van het notebook:  Schakel het notebook uit. Verwijder dvd‘s/cd‘s uit het station.  Wacht na transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote schom- melingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.  Gebruik tijdens vervoer altijd een notebooktas om het notebook te beschermen tegen vuil, vocht, trillingen en krassen.  Maak voor v..

23.1.1. Opmerkingen over laserstraling - Page 40

39 NL FR DE  Maak voor het schoonmaken van uw optische stations geen gebruik van cd-rom-reinigingsdisks of vergelijkbare producten die de lens van de laser schoonmaken. 23. Upgrade/uitbreiden en reparatie Laat het upgraden en/of uitbreiden van uw notebook over aan vakkundig perso- neel. Wanneer u niet zelf over de benodigde kennis beschikt, kunt u contact opne- men met een servicetechnicus. Neem bij technische problemen met uw notebook s.v.p. contact op het de klantenservice. Indien een reparatie is vereist, neemt u uitsluitend contact op met een van onze ge- autoriseerde servicepartners..

- Page 41

40 24. Recycling en afvoer Wanneer u vragen heeft over de juiste afvoer, kunt u contact opnemen met de ver- koper of onze klantenservice. Verpakking Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. Verpak- kingen zijn grondstoffen en kunnen dus worden hergebruikt of terug in de grondstoffenkringloop worden gebracht. Apparaat Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afge- voerd. Volgens EG-richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. Hier- bij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat..

Opbouw van een pixel - Page 42

41 NL FR DE Opbouw van een pixel 5 Pixels Regels Subpixel Pixel blauw groen rood 5 Pixels Type pixelfouten: • Type 1: pixel brandt permanent (felle witte punt) terwijl deze niet wordt aangestuurd. Een witte pixel ontstaat doordat alle drie subpixels branden. • Type 2: pixel brandt niet (donkere zwarte punt) hiewel de pixel wordt aangestuurd. • Type 3: abnormale of defecte subpixel in de kleur rood, groen of blauw (b.v. permanent brandend met halve helderheid, niet branden van een kleur, knipperen maar niet van het type 1 of 2). Aanvulling: clusters van type 3 ( = uitvallen van twee of..

26. - Page 43

42 Resolutie Type 1 Type 2 Type 3 Cluster Type 1/ Type 2 Cluster Type 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3 26. Energy Star® ENERGY STAR® is een samenwerkingsprogramma van de Environmental Protection Agency en het Ministerie van Energie in de VS dat zich richt op het besparen van geld en het beschermen van het milieu via ener- gie-efficiënte producten en werkwijzen. MEDION® is er trots op dat zij haar klanten producten kan aanbieden met een ENERGY STAR®-keurmerk. De Medion® Akoya® P6678 is ontwikkeld en getest om te voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR® 6-programma voor ..

WAARSCHUWING! - Page 44

43 NL FR DE 27. Technische gegevens Algemeen Type systeem P6678 Ingebouwde randapparatuur 2 stereoluidsprekers Afmetingen (b x d x h in mm) ca. 384 x 270 x 27 Gewicht ca. 2,3 kg (incl. accu) Geïnstalleerd werkgeheugen 8GB Type werkgeheugen DDR4 RAM SSD 256 GB HDD 1 TB Optische opslag Dvd-rewriter Display Type ca. 39,6 cm (15,6“) Max. resolutie 1920 x 1080 pixels AC/DC adapter FSP Group, FSP065-REC Vereiste netspanning 100 - 240 V~ 50/60 Hz AC-ingang 100 - 240 V~, 1,5A, 50/60 Hz DC-uitgang 19 V 3,42 A WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Binnen in het toestel bevinden zich str..

27.1. Informatie over Wireless LAN - Page 45

44 Accu (batterij) SMP, A41-E15 Spanning 15,12V Capaciteit 2950mAh Energie 44 Wh Werkingsduur ca. 3 - 5 uur (afhankelijk van de instellingen en gebruiksgedrag) Omgevingsvoorwaarden Min. werktemperatuur 5 °C Max. werktemperatuur 30 °C Max. luchtvochtigheid tijdens ge- bruik 20 - 80 % (niet-condenserend) Aansluitingen Multikaartlezer 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1x HDMI 1x LAN (RJ45) Aansluitingen audio 1 x Audio combo (audio-out & mic-in) 27.1. Informatie over Wireless LAN Frequentiebereik: 2,4 GHz / 5 GHz WLAN-standaard: 802.11 a/b/g/n/ac Encryptie: WEP/WPA/WPA2 Frequentiebereik/MHz Kanaal M..

28. Colofon - Page 46

45 NL FR DE 28. Colofon Copyright © 2017 Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden. Het copyright berust bij de firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland Technische wijzigingen voorbehouden. De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal beschikbaar voor download. U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het service- portal naar uw mobiele toestel downloaden..

46 - Page 47

46

..

29. Index - Page 48

47 NL FR DE 29. Index A Aansluiten Kabels ........................................................ 11 Voeding .................................................... 10 Accubedrijf ................................................... 21 Accucapaciteit ........................................ 22 Accu ontladen ........................................ 22 Accu opladen ......................................... 22 Plaatsen van de accupack .................. 21 Verwijderen van de accu .................... 21 Afvoer ............................................................. 40 B Back-ups .............

letzte Seite - Page 49

48 letzte Seite Transport ....................................................... 38 Type pixelfouten ......................................... 41 U UEFI-instelling .............................................. 34 Upgrade/uitbreiden .................................. 39 USB .................................................................. 31 V Veiligheid .......................................................... 7 Vliegtuigmodus .......................................... 30 W Wireless LAN Voorwaarden .......................................... 29

..

Sommaire - Page 50

1 NL FR DE Sommaire 1. À propos de ce mode d’emploi ................................................................... 3 1.1. Explication des symboles ................................................................................... 3 1.2. Utilisation conforme ............................................................................................ 4 2. Déclaration de conformité .......................................................................... 5 3. Informations sur les marques ..................................................................... 6 4. Consignes de sécuri..

- Page 51

2 15. Fonctionnement du réseau ....................................................................... 28 15.1. Port réseau ............................................................................................................. 28 15.2. WiFi (réseau sans fil) ........................................................................................... 28 15.3. Bluetooth® ............................................................................................................. 29 15.4. Mode Avion .......................................................................................

1.1. - Page 52

3 NL FR DE 1. À propos de ce mode d’emploi Lisez attentivement le présent mode d’emploi avant la première mise en service et respectez impérativement les consignes de sécurité ! Toutes les opérations exécutées sur et avec le présent appareil doivent l’être uniquement comme décrit dans ce mode d’emploi. Conservez ce mode d’emploi pour pouvoir vous y référer ultérieure- ment. Si vous donnez ou vendez l’appareil, pensez également à re- mettre ce mode d’emploi. 1.1. Explication des symboles DANGER ! Avertissement d’un risque vital immédiat ! AVERTISSEMENT ! A..

1.2. - Page 53

4 Utilisation à l’intérieur Les appareils comportant ce symbole ne doivent être utilisés qu’en intérieur. Illustr. A Illustr. B Repères de polarité Sur les appareils avec connecteurs creux, ces symboles dé- signent la polarité du connecteur ; il existe deux variantes de polarité : plus à l‘intérieur et moins à l‘extérieur (illustr. A) ou moins à l‘intérieur et plus à l‘extérieur (illustr. B). 1.2. Utilisation conforme Cet appareil est destiné à l’utilisation, la gestion et le traitement de documents et contenus multimédia électroniques ainsi qu’à la co..

2. - Page 54

5 NL FR DE 2. Déclaration de conformité Ce produit est livré avec les équipements sans fil suivants : • WiFi • Bluetooth® En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution WiFi intégrée, dans les pays de l’UE (voir tableau), l’utilisation est autorisée uniquement à l’intérieur de bâ- timents. Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes : • Directive RE 2014/53/UE • Directive sur l’écoconception 2009/125/CE • Directive RoHS 2011/65/UE Vous pouvez obtenir l..

DANGER ! - Page 55

6 3. Informations sur les marques Windows® est une marque déposée de la société Microsoft®. Intel, le Logo Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, et Core Inside sont les marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. , le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés sous licence par Lenovo/Medion. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs res- pect..

4.2. - Page 56

7 NL FR DE 4.2. Sécurité de fonctionnement Veuillez lire attentivement ce chapitre et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre ordinateur portable. Du liquide pénétrant à l’intérieur de l’appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique .  N’exposez pas l’appareil à des gouttes d’eau ou éclaboussures et ne posez sur l’appareil aucun récipient rempli de liquide tel qu’un vase .  Ne pas verser de liquides dans l‘appareil.  Afin d‘éviter tout dommage, veillez à ..

. - Page 57

8 Éteignez immédiatement l’ordinateur portable ou ne l’allu- mez pas du tout, débranchez-le et adressez-vous au service après-vente (SAV) si: • le bloc d’alimentation, le cordon d’alimentation ou la fiche a fondu ou est endommagé .  Faites remplacer les cordons d’alimentation ou bloc d’alimen- tation défectueux uniquement par des pièces d’origine. Ces pièces ne doivent en aucun cas être réparées . • le boîtier de l’ordinateur portable est endommagé ou si du li- quide a coulé à l’intérieur.  Faites tout d’abord examiner l’ordinateur par le serv..

FR - Page 58

9 NL FR DE 4.5. Lieu d’installation • Gardez votre ordinateur portable et tous les appareils qui lui sont raccordés à l’abri de l’humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. En cas de non-respect de ces consignes, vous exposez votre ordi- nateur à des risques de dysfonctionnement ou de détérioration. • N’utilisez pas votre ordinateur portable en plein air : selon les conditions météorologiques (pluie, neige, etc.), vous risquez de l’endommager. • Placez et utilisez tous les éléments sur un support stable, bien horiz..

AVERTISSEMENT ! - Page 59

10 sible que, par condensation, de l’humidité se forme à l’inté- rieur de l’ordinateur, pouvant provoquer un court-circuit. 4.7. Alimentation AVERTISSEMENT ! Risque d’électrocution ! Des pièces conductrices de courant se trouvent à l’inté- rieur de l’adaptateur secteur. Ces pièces présentent un risque d’électrocution ou d’incendie en cas de court-cir- cuitage accidentel !  N’ouvrez pas le boîtier du bloc d’alimentation. • La prise de courant doit se trouver à proximité de l’ordinateur portable et être facilement accessible. • Pour couper votre ord..

REMARQUE ! - Page 60

11 NL FR DE REMARQUE ! Risque de dommages ! Les adaptateurs secteur non adaptés peuvent endom- mager l’appareil.  Pour recharger l’appareil, utilisez uniquement le bloc d’alimentation vendu avec l‘appareil. 4.8. Câblage • Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus. • Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être en- dommagés. • Ne raccordez les périphériques tels que clavier, souris, écran, etc., à l’ordinateur portable que lorsqu’il est éteint afin d’éviter tout dommage de l’ordinateur ou des p..

AVERTISSEMENT ! - Page 61

12 • Débranchez les câbles dont vous ne vous servez pas. 4.9. Remarques concernant la batterie AVERTISSEMENT ! Risque d‘explosion ! Risque d’explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.  Ne chauffez pas la batterie au-delà de la température maximale indiquée dans les températures ambiantes.  N’ouvrez jamais la batterie.  Ne jetez pas la batterie au feu.  Ne court-circuitez pas la batterie.  Remplacement uniquement par une batterie du même type ou de type équivalent recommandée par le fabricant.  Élimination des batteries usagées conformém..

13 - Page 62

13 NL FR DE • N’oubliez pas de mettre l’ordinateur hors tension avant de remplacer la batterie. • Si la batterie est fixée à l‘intérieur de l‘appareil, elle ne peut pas être remplacée par l‘utilisateur lui-même. Seul un techni- cien SAV peut dans ce cas remplacer la batterie. 4.10. Remarques concernant le pavé tactile L’utilisation du pavé tactile se fait par l’intermédiaire du pouce ou d’un autre doigt et réagit à l’énergie émise par la peau. La présence de poussière ou de graisse sur la surface du pavé tac- tile réduit sa sensibilité. • N’utilis..

REMARQUE ! - Page 63

14 • Vous risquez de vous blesser si l’écran se brise. Si cela devait se produire, enfilez des gants de protection pour ramasser les morceaux cassés et envoyez ceux-ci au service après-vente (SAV) qui les recyclera dans les règles de l’art. Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il est possible qu’il y ait eu émanation de produits chimiques. 5. Ergonomie REMARQUE ! Évitez les effets d’éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop importants afin de ménager vos yeux. L’ordinateur portable ne doit jamais se trouver à proximité d’une fenêtre, car ..

DANGER ! - Page 64

15 NL FR DE 6. Contenu de l‘emballage Veuillez vérifier si le contenu est complet et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d’achat si ce n’est pas le cas. Avec cet appareil que vous venez d’acheter, vous recevez : • Ordinateur portable Medion® Akoya® P6678 • Bloc d’alimentation externe • Mode d‘emploi • Carte de garantie DANGER ! Risque de suffocation ! Les films d’emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu, il y a donc risque d’asphyxie !  Conservez les emballages tels que les films ou sachets ..

7. - Page 65

16 7. Vues détaillées 1 2 4 5 8 7 9 3 6 10 11 12 13 19 14 16 17 18 19 15 (Illustrations non contractuelles)

..

FR - Page 66

17 NL FR DE 1 Webcam 2 Indicateur LED de fonctionnement webcam 3 Microphone 4 Écran 5 Clavier 6 Pavé tactile 7 Voyants de fonctionnement et d’état 8 Lecteur multicartes (sur la face avant) 9 Bouton marche/arrêt 10 Verrouillage Kensington® 11 Port réseau LAN RJ-45 12 Prise HDMI 13 Ports USB 3.0 14 Audio Combo (entrée microphone & sortie audio) 15 Ports USB 2.0 16 Lecteur optique 17 Bouton d’éjection lecteur optique 18 Ouverture de secours 19 Alimentation électrique

..

REMARQUE ! - Page 67

18 8. Voyants de fonctionnement et d’état Le système indique par l’intermédiaire de voyants l’état de l’alimentation et du fonc- tionnement. Ces voyants s’allument selon l’activité de l’ordinateur portable: Voyant de l’état de chargement de la batterie S’allume lorsque le pack batterie est en cours de chargement. Le voyant s’éteint lorsque la batterie est rechargée. Voyant d’accès Lorsque cette LED est allumée ou clignote, c’est que l’ordinateur accède au disque dur ou au lecteur optique. Voyant Wifi /Bluetooth Voyant pour l’échange de données sans f..

REMARQUE ! - Page 68

19 NL FR DE  Allumez l‘ordinateur portable en appuyant sur le bouton marche/arrêt. L‘ordina- teur démarre et passe maintenant par différentes phases. REMARQUE ! Aucun disque de démarrage ne doit se trouver dans le lecteur optique, car le système d’exploitation ne serait alors pas chargé à partir du disque dur. Le système d’exploitation est chargé à partir du disque dur. Le chargement dure un peu plus longtemps à la première installation. Une fois que toutes les données nécessaires ont été saisies, le système d’exploitation est configuré. L’affichage de l’..

Contrat de licence - Page 69

20 10.2. Fonctionnement sur secteur Votre ordinateur portable est vendu avec un bloc d’alimentation universel pour courant alternatif qui s’adapte automatiquement à la source de courant proposée et peut prendre en charge les voltages suivants : AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Veuillez respecter les consignes de sécurité concernant l’alimentation. Le bloc d’alimentation alimente l’ordinateur portable et charge simultanément la batterie. Votre batterie se recharge aussi lorsque vous travaillez avec l’ordinateur en laissant le bloc d’alimentation branché. Le bloc d’alimentation..

REMARQUE ! - Page 70

21 NL FR DE REMARQUE ! Durant quelques jours après la première installation, Windows peut ac- tualiser et configurer des données (p. ex. par de nouvelles mises à jour), ce qui peut entraîner des ralentissements dans le téléchargement et dans le démarrage de l’ordinateur. N’éteignez donc pas prématurément l’ordinateur. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur l’instal- lation. 10.3. Manipulation des batteries de manière générale Lors de la manipulation de batteries, il est important de veiller à les utiliser et à les recharger correctement afin d’explo..

 - Page 71

22 REMARQUE ! Risque de dommages ! Des dysfonctionnements sont possibles si les contacts de la batterie et de l’ordinateur portable sont endom- magés ou sales.  Faites attention, lors du stockage des batteries et de l’utilisation de l’ordinateur sur batterie, à ne pas salir ou endommager les contacts. 10.4.3. Chargement de la batterie La batterie est chargée sur le bloc d’alimentation. Si ce dernier est branché, la batte- rie se recharge automatiquement, que l’ordinateur portable soit allumé ou non. Un chargement complet nécessite quelques heures si l’ordinateur est ..

10.5.1. - Page 72

23 NL FR DE 10.5. Gestion de l’alimentation Votre ordinateur portable offre des fonctions d’économie d’énergie automatiques et configurables, que vous pouvez utiliser pour optimiser la durée d’utilisation de la batterie et réduire les coûts de consommation d’électricité en général. 10.5.1. Conseils pour économiser de l‘énergie • Les touches Fn+F1 vous permettent de passer en mode Économie d‘énergie. • Vous pouvez optimiser la gestion de l‘alimentation de votre ordinateur avec les paramètres des options d‘alimentation. • Pour ne pas consommer d‘énergi..

REMARQUE ! - Page 73

24 11. Écran 11.1. Ouverture et fermeture de l’écran L’écran est fermé par la construction spéciale de ses charnières, un verrouillage sup- plémentaire est donc inutile.  Pour ouvrir l’écran, dépliez-le à l’aide du pouce et de l’index jusqu’à la position désirée. REMARQUE ! Risque de dommages ! N’essayez jamais d’ouvrir l’écran de force. Vous risque- riez sinon de l’endommager.  Tenez toujours fermement l’écran en son centre pour l’ouvrir, le positionner et le refermer.  N’ouvrez pas l’écran à plus de 120°. Différentes fonctions peuve..

12.1. Clavier - Page 74

25 NL FR DE 12. Saisie des données 12.1. Clavier Grâce à la double fonction de certaines touches, vous disposez des mêmes fonc- tions que sur un clavier Windows normal. Certaines fonctions sont obtenues à l’aide des touches Fn propres à l’ordinateur. 12.1.1. Combinaisons de touches spécifiques à l’ordinateur portable Description Fn + F1 Veille Fn + F2 Mode Avion Cette combinaison de touches permet d’activer ou de désacti- ver le mode avion. Fn + F4 Mode ECO Cette combinaison de touches permet d’activer le mode ECO. Fn + F5 Plus sombre Réduit la luminosité de l’écran...

13. - Page 75

26 12.2. Pavé tactile REMARQUE ! Risque de dommage ! L’utilisation d’objets non appropriés pour commander l’appareil peut endommager le pavé tactile de manière irréversible.  N’utilisez pas d’objets contondants (p. ex. stylo à bille). 13. Lecteur optique 13.1. Chargement d’un disque Contrairement au lecteur optique d’un ordinateur de bureau, celui de l’ordinateur portable dispose d’un système de maintien du disque. Lorsque vous insérez un disque, vérifiez qu’il est bien enfoncé sur le support et se verrouille . REMARQUE ! Risque de dommage ! En raison de l..

REMARQUE ! - Page 76

27 NL FR DE  L’appareil étant allumé, appuyez sur le bouton d’éjection du lecteur optique pour ouvrir le tiroir.  Posez le disque dans le tiroir, face imprimée vers le haut, et appuyez prudem- ment sur le disque. Le disque est maintenant à plat dans le tiroir et s’enclenche distinctement sur le support de disque.  Vérifiez si le disque peut tourner librement puis repoussez le tiroir avec précau- tion dans le lecteur : il doit s’enclencher distinctement. REMARQUE ! Tant que l’ordinateur portable accède au lecteur optique, n’essayez pas de retirer le disque du le..

AVERTISSEMENT ! - Page 77

28 14. Système audio Votre ordinateur portable est équipé d’un système audio haute définition avec 2 haut-parleurs (certifié Dolby*). Vous pouvez effectuer des réglages personnels dans le menu Dolby sous Caractéristiques de l’enceinte . Ceci garantit un fonctionne- ment optimal pour tous les programmes et les jeux courants. * Connexions audio externes Votre ordinateur est équipé de haut-parleurs stéréo intégrés, vous pouvez donc tou- jours reproduire du son sans besoin d’appareils supplémentaires. L’utilisation des ports externes vous permet de raccorder facilement vo..

REMARQUE ! - Page 78

29 NL FR DE REMARQUE ! N’utilisez pas la fonction WiFi dans des endroits (p. ex. hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes ra- dio. Désactivez cette fonction si vous n’êtes pas certain qu’il n’y a aucun risque d’influence néfaste ni d’interférence. 15.2.1. Conditions requises Il est possible d’utiliser comme récepteur un point d’accès WiFi. Un point d’accès WiFi est un appareil de transmission radio qui communique avec votre ordinateur et pilote l’accès au réseau auquel vous êtes raccordé. Les points d’accès WiFi ..

REMARQUE ! - Page 79

30 REMARQUE ! N’utilisez pas la fonction Bluetooth dans des endroits (p. ex. hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes radio. Désactivez cette fonction si vous n’êtes pas certain qu’il n’y a au- cun risque d’influence néfaste ni d’interférence. 15.4. Mode Avion Le mode Avion permet de désactiver toutes les connexions radio (p. ex. WiFi, Blue- tooth®). En standard, le mode Avion est désactivé et toutes les connexions radio sont donc disponibles. 16. Lecteur multicartes Les cartes mémoire sont des supports utilisés p. ex. dans ..

REMARQUE ! - Page 80

31 NL FR DE 17. Port USB Le port série universel ou Universal Serial Bus est une norme pour le branchement d’appareils de saisie, de scanners et d’autres périphériques. Les ports USB 3.0 sont totalement rétro-compatibles. REMARQUE ! Veillez à bien ajuster la fiche dans la prise pour éviter tout endommage- ment des contacts. De par la disposition de ses contacts, la fiche ne peut être positionnée que d’une seule manière dans la prise (exception: USB type C). Branchez toujours, dans la mesure du possible, vos appareils USB sur le port sur lequel ils ont été installés. Dans l..

19. Restauration de la - Page 81

32 19. Restauration de la configuration d’origine Si votre système ne réagit plus correctement et qu’une récupération du système est nécessaire, utilisez selon l’équipement de votre ordinateur portable soit Cyberlink PowerRecover soit les options de récupération propres à Windows. 19.1. Récupération système avec PowerRecover En cas de problèmes lors de l’installation ou d’autres problèmes avec les logiciels qui exigent de redémarrer le logiciel, Windows ® vous offre plusieurs possibilités pour réinstaller Windows ® sur votre ordinateur. N’oubliez pas de sauv..

REMARQUE ! - Page 82

33 NL FR DE REMARQUE ! Exécutez chaque type de restauration uniquement lorsque le bloc d’ali- mentation est raccordé. Si vous choisissez l’option avec sauvegarde des données utilisateur, l’opération de restauration dure très longtemps. Seules les données du dossier C:\USERS sont sauvegardées. Toutes les autres données sont supprimées. Exécutez donc toujours régulièrement des sauvegardes de vos données sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue. REMARQUE ! S..

REMARQUE ! - Page 83

34 19.2.1. Pour actualiser votre appareil, procédez comme suit :  Ouvrez le menu Démarrer.  Sélectionnez l’application Paramètres dans la liste.  Tapotez ou cliquez sur Mise à jour et sécurité.  Tapotez ou cliquez sur l’option de menu Récupération .  Tapotez ou cliquez sur Commencer .  Vous voyez s’ouvrir une fenêtre de sélection. Sélectionnez alors dans cette fenêtre l’option de récupération Conserver mes fichiers pour actualiser le système. 19.2.2. Pour réinitialiser votre appareil, procédez comme suit :  Ouvrez le menu Démarrer.  Sélect..

REMARQUE ! - Page 84

35 NL FR DE 20. Configuration UEFI La configuration UEFI (configuration de base du matériel de votre système) vous offre diverses possibilités de réglage pour l’utilisation de votre ordinateur portable. Vous pouvez par exemple modifier le fonctionnement des interfaces, les caractéris- tiques de sécurité ou la gestion de l’alimentation. L’ordinateur portable est configu- ré départ usine de façon à vous garantir un fonctionnement optimal. REMARQUE ! Ne modifiez les configurations que si cela est absolument nécessaire et si vous êtes familiarisé avec ce type de manipulati..

− - Page 85

36 L’écran est noir. • Cette erreur peut avoir différentes causes : − Le voyant de fonctionnement (bouton on/off) n’est pas allumé et l’ordinateur se trouve en mode Veille. Solution : Appuyez sur le bouton on/off. − Le voyant de veille clignote. L’ordinateur portable se trouve en mode d’éco- nomie d’énergie. Solution  : Appuyez sur le bouton on/off. − Le rétro-éclairage a été désactivé avec la combinaison de touches Fn+F7 . Solution : Appuyez sur la combinaison de touches Fn+F7 pour rallumer le rétro-éclai- rage. L’ordinateur portable s’éteint en cours..

Suivant - Page 86

37 NL FR DE 1 Vous voyez alors le disque dur supplémentaire dans la partie inférieure de la fenêtre  .  Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone marquée en haut  .  Sélectionnez la première option affichée et confirmez-la d‘un clic de souris gauche.  Cliquez maintenant sur Suivant jusqu‘à ce que Terminer apparaisse et confirmez. Après quelques secondes, le disque dur est visible dans l‘explorateur Windows et est à votre disposition. 22. Service après-vente (SAV) 22.1. Première aide en cas de problèmes de matériel Les dysfonctionnements ont de..

- Page 87

38 22.4. Assistance pour les pilotes Nous avons testé longuement et avec succès dans nos laboratoires d’essai le sys- tème équipé des pilotes installés. En informatique, il est cependant usuel d’ac- tualiser les pilotes de temps en temps. D’éventuels problèmes de compatibilité avec d’autres composants (programmes, appareils) qui n’ont pas encore été testés peuvent surgir. Vous trouverez les pilotes actuels à l’adresse Internet suivante : http://www.medion.com Veuillez vous adresser au service après-vente (SAV) du pays dans lequel vous avez acheté l’appareil. 22...

REMARQUE ! - Page 88

39 NL FR DE 22.6. Maintenance Le boîtier de l’ordinateur portable ne contient aucune pièce à entretenir ou à nettoyer.  Débranchez toujours la fiche secteur et tous les câbles de connexion avant de nettoyer l’ordinateur.  Nettoyez l’ordinateur à l’aide d’un chiffon humide non pelucheux.  N’utilisez pas de solvants ni de produits d’entretien corrosifs ou gazeux. REMARQUE ! Risque de dommages ! Afin d’éviter tout dommage, les contacts à fiche ne doivent en aucun cas être en contact avec de l’eau.  Si cela devait malgré tout se produire, séchez impé..

23.1.1. Consignes concernant les rayons laser - Page 89

40 23.1.1. Consignes concernant les rayons laser • Le présent ordinateur portable peut utiliser des dispositifs laser de la classe 1 à la classe 3b. Lorsque le boîtier de l’ordinateur est fermé, le dispositif répond aux ca- ractéristiques du laser classe 1. • En ouvrant le boîtier de l’ordinateur, vous avez accès à des dispositifs laser allant jusqu’à la classe 3b. Lorsque vous démontez ou ouvrez ces dispositifs, respectez les consignes suivantes: • Les lecteurs optiques intégrés ne contiennent aucune pièce à entretenir ou à réparer. • La réparation des lecte..

5 Pixels - Page 90

41 NL FR DE 25. Norme européenne EN ISO 9241-307 classe II Compte tenu du très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut se produire par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels. Par le passé, il existait de nombreuses méthodes permettant de définir le nombre d’erreurs de pixels tolérées. Mais elles étaient généralement très compliquées et variaient fortement d’un fabricant à l’autre. C’est la raison pour laquelle MEDION, en matière de garantie, se conforme..

EN ISO 9241-307, classe d’erreurs II - Page 91

42 EN ISO 9241-307, classe d’erreurs II Résolution Type 1 Type 2 Type 3 Cluster Type 1, type 2 Cluster Type 3 1024 x 768 2 2 4 0 2 1280 x 800 3 3 6 0 3 1280 x 854 3 3 6 0 3 1280 x 1024 3 3 7 0 3 1366 x 768 3 3 7 0 3 1400 x 1050 3 3 8 0 3 1600 x 900 3 3 8 0 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3

..

26. Energy Star® - Page 92

43 NL FR DE 26. Energy Star® ENERGY STAR® est un programme conjoint de l’Agence américaine de protection de l’environnement et de l’US Département de l’énergie vi- sant à économiser de l’argent et à protéger l’environnement grâce à des produits et à des pratiques économes en énergie. MEDION® est fier d’offrir à ses clients des produits avec une haute efficacité de dési- gnation conforme ENERGY STAR® . Le Medion® Akoya® P6678 a été conçu et testé pour se conformer aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les ordinateurs. L’utilisation des produit..

AVERTISSEMENT ! - Page 93

44 27. Caractéristiques techniques Généralités Modèle P6678 Périphériques intégrés 2 haut-parleurs stéréo Dimensions (L x P x H en mm) env. 384 x 270 x 27 Poids env. 2,3 kg (avec batterie) Mémoire vive installée 8 Go Type de mémoire Mémoire vive DDR4 SSD 256 Go HHD 1 To Lecteur optique DVD-ReWriter Écran Type env.. 39,6 cm (15,6“) Résolution max. 1920 x 1080 pixels Adaptateur CA/CC FSP Group, FSP065-REC Tension secteur nécessaire 100 - 240 V~ 50/60 Hz Entrée CA 100 - 240 V~, 1,5A, 50/60 Hz Sortie CC 19 V 3,42 A AVERTISSEMENT ! Risque d’électrocution ! Des pièces co..

27.1. Informations sur Wi-Fi - Page 94

45 NL FR DE Batterie SMP, A41-E15 Tension 15,12V Capacité 2950mAh Energie 44 Wh Temps de fonctionnement env. ± - ² heures (en fonction des réglages de l’ordinateur portable et du mode d’utilisation en fonctionnement) Conditions ambiantes Température de service min. 5° C Température de service max. 30° C Humidité de l'air admissible en fonctionnement 20 – 80 % (sans condensation) Connectique Lecteur multicartes 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) Connectique audio 1 x Audio combo (audio-out & mic-in) 27.1. Informations sur Wi-Fi Plage de fréquence : 2,4 GHz/5 ..

URL - Page 95

46 28. Mentions légales Copyright © 2017 Sous droits réservés. Le présent mode d‘emploi est protégé par le copyright. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l‘autorisation écrite du fabricant. Le copyright est la propriété de la société : Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d’erreurs d’impression. Le mode d‘emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et télé- chargé sur le portail de service. Vous pou..

29. Index - Page 96

47 NL FR DE 29. Index A Aide supplémentaire ................................. 37 Alimentation ................................................ 19 Bouton marche/arrêt ........................... 19 Fonctionnement sur secteur ............ 20 Assistance pour les pilotes ...................... 38 B Bluetooth ....................................................... 29 Branchements Câblage ..................................................... 11 C Caractéristiques techniques ................... 44 Adaptateur CA/CC ................................ 44 Batterie .....................................

letzte Seite - Page 97

48 letzte Seite T Transport ....................................................... 38 Types d’erreur de pixels ............................ 41 U UEFI .................................................................. 35 W Webcam ......................................................... 17

..

Inhaltsverzeichnis - Page 98

1 NL FR DE Inhaltsverzeichnis 1. Zu dieser Anleitung ..................................................................................... 3 1.1. Zeichenerklärung .................................................................................................. 3 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................................................................... 4 2. Konformitätsinformation ............................................................................ 5 3. Informationen zu Markenzeichen .............................................................. 6 4. Sicherheitshinweis..

- Page 99

2 15. Netzwerkbetrieb ........................................................................................ 29 15.1. Netzwerkanschluss ............................................................................................. 29 15.2. Wireless LAN (Funk-Netzwerk) ....................................................................... 29 15.3. Bluetooth® ............................................................................................................. 29 15.4. Flugzeugmodus ................................................................................................... 3..

1.1. - Page 100

3 NL FR DE 1. Zu dieser Anleitung Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise! Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu. 1.1. Zeichenerklärung GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder ..

Benutzung in Innenräumen - Page 101

4 Benutzung in Innenräumen Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in In- nenräumen geeignet. Abb. A Abb. B Polaritätskennzeichnung Bei Geräten mit Hohlsteckern kennzeichnen diese Symbole die Polarität des Steckers, es gibt zwei Varianten der Polarität: ent- weder Innen Plus und Außen Minus (Abb. A) oder Innen Minus und Außen Plus (Abb. B). 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Gerät ist für die Nutzung, Verwaltung und Bearbeitung elektronischer Dokumente und Multimediainhalte sowie für di- gitale Kommunikation bestimmt. Das Gerät ist nur für den pri- vaten u..

2. - Page 102

5 NL FR DE 2. Konformitätsinformation Mit diesem Gerät wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert: • Wireless LAN • Bluetooth® Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern (s. Tabelle) nur innerhalb von Gebäuden gestattet . Hiermit erklärt Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen be- findet: • RE-Richtlinie 2014/53/EU • Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG • RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Vollständige Konformitätser..

GEFAHR! - Page 103

6 3. Informationen zu Markenzeichen Warenzeichen: Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Microsoft®. Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. , das HDMI Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind ein- getragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Lenovo/Medion unter Lizenz verwendet. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 4. ..

4.2. - Page 104

7 NL FR DE 4.2. Betriebssicherheit Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässi- gen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit be- einträchtigen.  Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße – wie z. B. Va- sen – auf das Gerät oder in seine unmittelbare Nähe.  Gießen Sie keine Flüssigkeiten in das Notebook.  Achten Sie darauf, dass die Steckkont..

- Page 105

8 Schalten Sie das Notebook sofort aus bzw. erst gar nicht ein, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kun- dendienst, wenn: • der Netzadapter oder die daran angebrachten Netzkabel oder Stecker angeschmort oder beschädigt sind.  Lassen Sie das defekte Netzkabel/Netzadapter gegen Origi- nalteile austauschen. Auf keinen Fall dürfen diese repariert werden. • das Gehäuse des Notebooks beschädigt ist, oder Flüssigkei- ten hineingelaufen sind.  Lassen Sie das Notebook erst vom Kundendienst überprü- fen. Andernfalls kann es sein, dass das Notebook nicht sicher betri..

DE - Page 106

9 NL FR DE 4.5. Aufstellungsort • Halten Sie Ihr Notebook und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direk- te Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Notebooks führen. • Betreiben Sie Ihr Notebook nicht im Freien, da äußere Einflüs- se, wie Regen, Schnee etc. das Notebook beschädigen könnten. • Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabi- len, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Notebooks zu vermeiden. • Betreiben Sie das Notebook oder de..

4.7. - Page 107

10 4.7. Stromversorgung WARNUNG! Stromschlaggefahr! Im Inneren des Netzadapters befinden sich stromfüh- rende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes!  Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapter. • Die Steckdose muss sich in der Nähe des Notebooks befinden und leicht zugänglich sein. • Um die Stromversorgung zu Ihrem Notebook (über Netzadapter) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. We..

4.8. - Page 108

11 NL FR DE 4.8. Verkabelung • Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann. • Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten. • Schließen Sie die Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus, Monitor etc. nur an, wenn das Notebook ausgeschaltet ist, um Beschä- digungen des Notebooks oder der Geräte zu vermeiden. Eini- ge Geräte können auch im laufenden Betrieb angeschlossen werden. Dies ist meist bei Geräten mit USB- Anschluss der Fall. Befolgen Sie in jedem Fall die Hinweise der entsprechenden Bedienungsanl..

WARNUNG! - Page 109

12 4.9. Hinweise zum Akku WARNUNG! Explosionsgefahr! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.  Erwärmen Sie den Akku nicht über die, in den Umge- bungstemperaturen genannte, Maximaltemperatur.  Öffnen Sie niemals den Akku.  Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer.  Schließen Sie den Akku nicht kurz.  Ersatz nur durch den gleichen oder einen vom Her- steller empfohlenen gleichwertigen Typ.  Entsorgung gebrauchter Akkus nach Angaben des Herstellers. Um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus zu ver- längern sowie einen sicheren Betrieb zu..

13 - Page 110

13 NL FR DE 4.10. Hinweise zum Touchpad Das Touchpad wird mit dem Daumen oder einem anderen Fin- ger bedient und reagiert auf die von der Haut abgegebene Ener- gie. Staub oder Fett auf dem Touchpad beeinträchtigt seine Empfindlichkeit. • Benutzen Sie keine Kugelschreiber oder andere Gegenstände, da dies zu einem Defekt Ihres Touchpads führen könnte. • Entfernen Sie Staub oder Fett auf der Oberfläche des Touch- pads mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch. 4.11. Hinweise zum Display Das Display ist der empfindlichste Bestandteil des Notebooks, da es aus dünnem Glas beste..

HINWEIS! - Page 111

14 5. Ergonomie HINWEIS! Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dun- kel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen. Das Notebook soll niemals in unmittelbarer Nähe eines Fensters stehen, weil an dieser Stelle der Arbeitsraum durch das Tages- licht am hellsten beleuchtet ist. Diese Helligkeit erschwert die Anpassung der Augen an das dunklere Display. Das Notebook soll stets mit einer zur Fensterfront parallelen Blickrichtung auf- gestellt sein. Falsch ist die Aufstellung mit vom Fenster abgewandter Blick- richtung, da dann Spiegelungen der hellen Fenster im Bild- schirm unv..

GEFAHR! - Page 112

15 NL FR DE 6. Lieferumfang Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten: • Notebook Medion® Akoya® P6678 • Akku • Netzadapter mit Anschlusskabel • Bedienungsanleitung • Garantiekarte GEFAHR! Erstickungsgefahr! Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachge- mäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!  Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kinder..

7. - Page 113

16 7. Ansichten 1 2 4 5 8 7 9 3 6 10 11 12 13 19 14 16 17 18 19 15 (Abbildungen ähnlich)

..

DE - Page 114

17 NL FR DE 1 Webcam 2 Webcam LED 3 Mikrofon 4 Display 5 Tastatur 6 Touchpad 7 Betriebs- und Statusanzeigen 8 Multikartenleser (an der Vorderseite) 9 Ein-/Ausschalter 10 Öffnung für Kensingtonschloss® 11 Netzwerkanschluss (LAN) (RJ-45) 12 HDMI-Anschluss 13 USB 3.0 Anschlüsse 14 Audio-Kombo (Mic-in & Audio-out) 15 USB 2.0 Anschlüsse 16 Optisches Laufwerk 17 Auswurftaste optisches Laufwerk 18 Notentnahmeöffnung 19 Netzadapteranschluss

..

8. - Page 115

18 8. Betriebs- und Statusanzeigen Das System zeigt über LEDs Stromversorgungs- und Betriebszustände an. Die Be- triebsanzeigen leuchten jeweils bei der entsprechenden Aktivität des Notebooks auf. Akkuladeanzeige Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Akku geladen wird. Die Anzeige er- lischt, wenn der Akku aufgeladen ist. Zugriffsanzeige Wenn diese LED leuchtet bzw. blinkt, greift das Notebook auf die Fest- platte oder auf das optische Laufwerk zu. WLAN-/Bluetooth Anzeige Anzeige für drahtlosen Datenaustausch. Leuchtet die Anzeige dauerhaft, ist die WLAN-/Bluetooth Funktion aktiviert. A ..

HINWEIS! - Page 116

19 NL FR DE 9. Erste Inbetriebnahme Um Ihr Notebook sicher zu betreiben und eine hohe Lebenserwartung zu gewähr- leisten sollten Sie das Kapitel „Betriebssicherheit“ am Anfang dieses Handbuches gelesen haben. Das Notebook ist bereits vollständig vorinstalliert, so dass Sie keine Treiber mehr laden müssen und Sie sofort starten können.  Legen Sie vor der Inbetriebnahme den Akku ein, indem Sie ihn in das Fach hin- einlegen bis er einrastet. Verriegeln Sie unbedingt den Akku, um ein ungewoll- tes Herausfallen des Akkus zu vermeiden.  Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter ..

HINWEIS! - Page 117

20 10. Stromversorgung 10.1. Ein-/Ausschalter  Klappen Sie das Notebook auf und halten Sie den Ein-/Ausschalter kurz ge- drückt, um das Notebook ein- bzw. auszuschalten. Unabhängig vom Betriebssystem wird das Notebook ausgeschaltet, wenn der Schalter länger als 4 Sekunden ununterbrochen betätigt wird. HINWEIS! Schalten Sie Ihr Notebook nicht aus, während auf die Festplatte oder das optische Laufwerk zugegriffen wird. Andernfalls können Daten verlo- ren gehen. Zum Schutz der Festplatte sollten Sie nach Ausschalten des Notebooks immer mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie es wieder..

10.3. Genereller Umgang mit Akkus - Page 118

21 NL FR DE Lizenzvertrag Lesen Sie bitte den Lizenzvertrag aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige rechtli- che Hinweise zur Nutzung Ihres Softwareproduktes. Um den gesamten Text zu se- hen, müssen Sie den Scrollbalken mit dem Mauszeiger nach unten verschieben, bis Sie das Ende des Dokumentes erreicht haben. Sie stimmen dem Vertrag zu, indem Sie auf das Optionsfeld Ich nehme den Vertrag an klicken. Nur dies berechtigt Sie, das Produkt gemäß den Bedingungen zu nutzen. Nach Eingabe eines Computernamens, können Sie auf der Seite „ Funk “ Ihr Note- book sofort mit dem Internet verbinde..

10.4. - Page 119

22 10.4. Akkubetrieb HINWEIS! Akkus speichern elektrische Energie in ihren Zellen und geben sie dann bei Bedarf wieder ab. Bitte laden und entladen Sie den neuen Akku zwei- bis dreimal hintereinander vollständig, damit dieser seine volle Leistungsfähigkeit erreicht! 10.4.1. Einsetzen des Akkus  Legen Sie den Akku ein, indem Sie ihn in das Fach gleiten lassen bis er einrastet. Verriegeln Sie unbedingt den Akku, um ein ungewolltes Herausfallen des Akkus zu vermeiden. 10.4.2. Entnehmen des Akkus  Stellen Sie sicher, dass das Notebook ausgeschaltet und nicht mit dem Strom- netz verbunde..

HINWEIS! - Page 120

23 NL FR DE 10.4.4. Entladen des Akkus Betreiben Sie das Notebook über den Akku, bis es sich aufgrund der niedrigen Akkuladung von allein ausschaltet. HINWEIS! Denken Sie daran, Ihre geöffneten Dateien rechtzeitig zu sichern, um eventuellen Datenverlust zu vermeiden. 10.4.5. Akkuleistung Die jeweilige Betriebsdauer variiert je nach Einstellung der Stromsparfunktionen. Ihr Notebook erfordert einen höheren Leistungsanspruch bei der Ausführung be- stimmter Anwendungen, wie z. B. das Abspielen einer DVD. HINWEIS! Wenn Sie die Warnsignale bei niedrigem Akkustand ignorieren, wird Ihr Notebook..

10.5.2. - Page 121

24 10.5.2. ECO-Modus Sie können durch Aktivierung des ECO-Modus Energie sparen und die Laufzeit Ihres Akkus verlängern. Mit der Tastenkombination Fn+F4 rufen Sie das Menü des ECO- Modus auf. 11. Display 11.1. Öffnen und Schließen des Displays Das Display wird durch die spezielle Konstruktion der Displayscharniere verschlos- sen, so dass eine zusätzliche Verriegelung nicht erforderlich ist.  Zum Öffnen klappen Sie das Display mit Daumen und Zeigefinger bis zur ge- wünschten Position auf. HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Gewaltsames Aufklappen des Displays kann zu Beschä- digungen ..

Schaltet das Touchpad ein oder aus. - Page 122

25 NL FR DE 12. Dateneingabe 12.1. Tastatur Durch Doppelbelegung einiger Tasten steht Ihnen der gleiche Funktionsumfang wie bei einer herkömmlichen Windows-Tastatur zur Verfügung. Einige Funktionen werden mit Hilfe der für Notebooks typischen Fn -Taste eingegeben. 12.1.1. Notebookspezifische Tastenkombinationen Beschreibung Fn + F1 Sleep Fn + F2 Flugzeugmodus Mit dieser Tastenkombination schalten Sie den Flugzeugmodus ein oder aus. Fn + F4 ECO-Modus Mit dieser Tastenkombination rufen Sie das Menü des ECO- Modus auf. Fn + F5 Dunkler Verringert die Helligkeit des Displays Fn + F6 Heller E..

13. Optisches Laufwerk - Page 123

26 12.2. Touchpad HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Bei Verwendung von nicht geeigneten Gegenständen zur Steuerung des Gerätes kann das Touchpad dauer- haft beschädigt werden.  Benutzen Sie keine Kugelschreiber oder anderen Ge- genstände, da dies zu einem Defekt Ihres Touchpads führen könnte. 13. Optisches Laufwerk 13.1. Einlegen einer Disc Anders als bei optischen Laufwerken in einem Desktop-PC verwendet das Note- book eine Halterung zum Arretieren der Disc. Beim Einlegen der Disc ist darauf zu achten, dass sie genau auf die Halterung ge- drückt wird und dort einrastet. HINWEIS! Bes..

13.1.1. Notentnahme einer blockierten Disc - Page 124

27 NL FR DE  Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Auswurftaste am optischen Lauf- werk, um die Lade zu öffnen.  Legen Sie die Disc mit der Beschriftung nach oben auf die Lade und drücken sie vor- sichtig hinunter. Die Disc liegt nun flach auf der Lade und rastet hörbar auf der Disc-Halterung ein.  Prüfen Sie, ob die Disc sich frei drehen kann und schieben Sie die Lade dann vor- sichtig wieder zurück, bis sie einrastet. HINWEIS! Solange das Notebook auf das optische Laufwerk zugreift, versuchen Sie nicht, die Disc aus dem Laufwerk zu nehmen. 13.1.1. Notentnahme einer blo..

WARNUNG! - Page 125

28 14. Soundsystem Ihr Notebook ist mit einem High Definition Audiosystem mit 2 Lautsprechern (Dolby® * ) ausgestattet. Über das Menü Dolby in den Eigenschaften von Lautspre- cher können persönliche Einstellungen vorgenommen werden. Dies gewährleistet eine optimale Unterstützung für alle gängigen Programme und Spiele. 14.1. Externe Audioverbindungen Ihr Notebook verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher, so dass Sie stets ohne zusätzliche Geräte Klänge wiedergeben können. Die Benutzung der externen An- schlüsse gibt Ihnen eine gute Möglichkeit, Ihr Notebook mit externen G..

HINWEIS! - Page 126

29 NL FR DE 15. Netzwerkbetrieb 15.1. Netzwerkanschluss Schließen Sie ein Ende mit dem RJ45-Anschluss (Westernstecker) an die Netzwerk- schnittstelle Ihres Notebooks an und das andere an einen anderen Computer oder Hub/Switch. Weitere Erläuterungen zum Netzwerk finden Sie in der Windows®-Hilfe. 15.2. Wireless LAN (Funk-Netzwerk) Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, über Funk eine Netzwerkverbindung zu einer entsprechenden Gegenstelle aufzubauen. Bitte lesen Sie die erforderlichen Voraus- setzungen. Die Wireless LAN- Funktion kann über das Icon rechts in der Taskleiste ein- bzw. ausgesc..

16. Multikartenleser - Page 127

30 Die Datenübertragungsgeschwindigkeit der Bluetooth-Drahtlostechnologie kann je nach Gerät oder Umgebungsfaktoren unterschiedlich sein. Mit einem Bluetooth-Ge- rät können Daten durch Wände, Jackentaschen und Aktentaschen übertragen wer- den. Die Übertragung zwischen Bluetooth-Geräten erfolgt mit der Hochfrequenz von 2,4 Gigahertz (GHz). HINWEIS! Betreiben Sie die Bluetooth-Funktion nicht an Orten, in denen funkemp- findliche Geräte stehen (Bsp.: Krankenhäuser etc.). Ist nicht sicherge- stellt, dass keine Beeinträchtigung oder Störung dieser Geräte besteht, deaktivieren Sie di..

UEFI-Einstellung - Page 128

31 NL FR DE 17. USB-Anschluss Der Universal Serial Bus ist ein Standard für den Anschluss von Eingabegeräten, Scannern und weiteren Peripherien. Die USB 3.0 Anschlüsse sind vollständig ab- wärtskompatibel. HINWEIS! Achten Sie darauf, dass der Stecker und die Buchse ge- nau zusammen passen, um eine Beschädigung der Kontakte zu vermeiden. Durch die Anordnung der Kon- takte passt der Stecker nur in einer Position in die Buchse (Ausnahme: USB Typ C). Schließen Sie Ihre USB-Geräte möglichst immer an dem Anschluss an, an dem sie installiert wurden. Andernfalls erhalten Geräte eine neue ..

19.1. Systemwiederherstellung mit PowerRecover - Page 129

32 19. Notebook in den Auslieferungszustand zurücksetzen Sollte Ihr System einmal nicht mehr ordnungsgemäß reagieren und eine Wieder- herstellung des Systems notwendig sein, nutzen Sie je nach Ausstattung Ihres Note- books entweder Cyberlink PowerRecover oder die Windows eigenen Wiederherstel- lungsoptionen. 19.1. Systemwiederherstellung mit PowerRecover Bei Problemen mit der Installation oder anderen Softwareproblemen, bei denen es nötig ist, die Software neu zu installieren, bietet Ihnen PowerRecover mehrere Mög- lichkeiten, um Windows ® neu auf Ihrem Notebook aufspielen. Achten Sie..

19.2. Systemwiederherstellung mit Windows - Page 130

33 NL FR DE − Auf HDD zurücksetzen - mit gesicherten Benutzerdaten Es wird der Auslieferungszustand erstellt und alle Benutzerdaten unter C:\USERS werden gesichert.  Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bild- schirm, um den Auslieferungszustand wieder herzustellen. HINWEIS! Sollte Ihr System auf das Drücken der Taste F11 nicht mit dem Star- ten des Programms PowerRecover reagieren, dann nutzt Ihr System die Windows eigenen Wiederherstellungsoptionen; lesen Sie in diesem Fall weiter im Kapitel „Systemwiederherstellung mit Windows Wiederherstel- lung..

19.2.2. So setzen Sie Ihr Gerät zurück - Page 131

34 19.2.2. So setzen Sie Ihr Gerät zurück  Öffnen Sie das Startmenü.  Wählen Sie die App Einstellungen aus der Liste aus.  Tippen oder klicken Sie auf Update und Sicherheit.  Tippen oder klicken Sie auf den Menüpunkt Wiederherstellung .  Tippen oder klicken Sie auf Los geht‘s.  Es öffnet sich ein Auswahlfenster, wählen Sie hier die Wiederherstellungsoption Alles entfernen , um Windows komplett neu zu installieren. HINWEIS! Führen Sie jede Art der Wiederherstellung nur mit angeschlossenem Netzteil durch. HINWEIS! Wenn Sie das Windows Passwort Ihres Gerätes verge..

21. - Page 132

35 NL FR DE 21. FAQ - Häufig gestellte Fragen Wie aktiviere ich Windows ® ? • Windows ® aktiviert sich automatisch, sobald eine Internetverbindung herge- stellt wird. Wann empfiehlt sich die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes? • Diese Methode sollte nur als letzte Lösung gewählt werden. Lesen Sie im Kapitel Systemwiederherstellung, welche Alternativen sich anbieten. Wie erstelle ich eine Datensicherung? • Erstellen Sie eine Sicherung und eine Rücksicherung ausgewählter Daten auf ex- ternen Medien, um sich mit der Technik vertraut zu machen. Eine Sicherung ist unbrauc..

 - Page 133

36 Das Notebook schaltet sich während des Betriebs aus.  Der Akku könnte leer sein. Schließen Sie das Notebook über den Netzadapter an und laden Sie den Akku auf. Das Notebook lässt sich nicht einschalten.  Betreiben Sie das Notebook über den Akku, überprüfen Sie, ob dieser richtig ein- gelegt und geladen ist. Vom optischen Laufwerk können keine Daten gelesen werden.  Überprüfen Sie, ob die Disc ordnungsgemäß eingelegt ist. Die WLAN-/Bluetooth-Verbindungen funktionieren nicht.  Überprüfen Sie, ob der Flugzeugmodus ausgeschaltet ist. Das Touchpad ist ohne Funktion...

Weiter - Page 134

37 NL FR DE  Klicken Sie nun solange auf Weiter bis Beenden erscheint und bestätigen Sie. Nach wenigen Sekunden ist die Festplatte im Windows Explorer sichtbar und steht Ihnen zur Verfügung. 22. Kundendienst 22.1. Erste Hilfe bei Hardwareproblemen Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen. Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gern weiter. Rufen Sie uns an! 22.2. Lokalisieren der Ursache Beginn..

HINWEIS - Page 135

38 22.5. Transport Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie das Notebook transportieren wollen:  Schalten Sie das Notebook aus. Entfernen Sie eingelegte DVDs/CDs.  Warten Sie nach einem Transport des Notebooks solange mit der Inbetriebnah- me, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Notebooks kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.  Verwenden Sie stets eine Notebook-Tragetasche, um das Notebook vor Schmutz, Feuchtigkeit, Ersch..

23.1.1. Hinweise zur Laserstrahlung - Page 136

39 NL FR DE 23. Auf-/Umrüstung und Reparatur Überlassen Sie die Auf- oder Umrüstung Ihres Notebooks ausschließlich qualifizier- tem Fachpersonal. Sollten Sie nicht über die notwendige Qualifikation verfügen, be- auftragen Sie einen entsprechenden Service-Techniker. Bitte wenden Sie sich an Ih- ren Kundendienst, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Notebook haben. Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unse- re autorisierten Servicepartner. 23.1. Hinweise für den Servicetechniker  Das Öffnen des Notebook-Gehäuses sowie die Auf- und Umrüst..

- Page 137

40 24. Recycling und Entsorgung Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service. VERPACKUNG Das Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Ver- packung. Verpackungen sind Rohstoffe, somit wiederverwendungsfähig und können dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden. BATTERIEN/AKKUS Verbrauchte/defekte Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. GERÄT Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entspre- chend Richtlinie ..

Pixelaufbau - Page 138

41 NL FR DE Pixelaufbau 5 Pixel Zeilen Sub-Pixel Pixel blau grün rot 5 Pixel Pixelfehler-Typen: • Typ 1: dauerhaft leuchtende Pixel (heller, weißer Punkt), obwohl nicht angesteuert. Ein weißer Pixel entsteht durch das Leuchten aller drei Subpixel. • Typ 2: nicht leuchtende Pixel (dunkler, schwarzer Punkt), obwohl angesteuert • Typ 3: abnormale oder defekte Subpixel der Farben Rot, Grün oder Blau (z.B. dauerhaft leuchtend mit halber Helligkeit, nicht leuchtend einer Farbe, blinkend oder fla- ckernd, aber nicht vom Typ 1 oder 2) Ergänzung: Cluster vom Typ3 ( = Ausfall von zwei oder..

Batteriebetrieb - Page 139

42 26. Energy Star® ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikani- schen Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) und des U.S. Department of Energy, dessen Ziel darin besteht, durch effiziente Produkte und Verfahren Kosten einzusparen und die Um- welt zu schützen. MEDION® freut sich, unseren Kunden Produkte mit einer ENERGY STAR®-gerechten Kennzeichnung anbieten zu können. Da s Medion® Akoya® P6678 wur de entwickelt und getestet, um die Anforderungen des ENERGY STAR® 6-Programms für Computer zu erfüllen. Durch den Einsatz ENERGY STAR®-gerechter Pro..

Allgemein - Page 140

43 NL FR DE 27. Technische Daten Allgemein Systemtyp P6678 Integrierte Peripheriegeräte 2 Stereo-Lautsprecher Abmessungen (B x Tx H in mm) ca. 384 x 270 x 27 Gewicht ca. 2,3 kg (inkl. Akku) Installierter Arbeitsspeicher 8 GB Speicherart DDR4 Arbeitsspeicher SSD 256 GB HDD 1 TB Optischer Speicher DVD-ReWriter Display Typ ca. 39,6 cm (15,6“) Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel Netzadapter FSP Group, FSP065-REC Erforderliche Netzspannung 100 - 240 V~ 50/60 Hz AC Input 100 - 240 V~, 1,5A, 50/60 Hz DC Output 19 V 3,42 A WARNUNG! Stromschlaggefahr! Im Inneren des Gerätes befinden sich stromfüh..

27.1. Informationen zum WLAN - Page 141

44 Akku SMP, A41-E15 Spannung 15,12V Kapazität 2950mAh Energie 44 Wh Betriebszeit ca. 3 - 5 Stunden (abhängig von den Notebook-Einstel- lungen und dem Nutzungsverhalten im Betrieb) Umgebungsbedingungen Min. Betriebstemperatur 5 °C Max. Betriebstemperatur 30 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 – 80 % (nicht kondensierend) Anschlüsse Multikartenleser für SD-, SDHC-, SDXC- Speicherkarten (nicht im Lieferumfang enthalten) 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x LAN (RJ-45) Anschlüsse Audio Audio-Kombo (Mic-in & Audio-out) 27.1. Informationen zum WLAN Frequenzbereich: 2,4 GHz/..

28. Impressum - Page 142

45 NL FR DE 28. Impressum Copyright © 2017 Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten Das Copyright liegt bei der Firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Die Bedienungsanleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal zum Download zur Verfügung. Sie können auch den unten stehenden QR Code..

29. Index - Page 143

46 29. Index A Akku ................................................................ 13 Akkubetrieb ............................................ 22 Akkuleistung ........................................... 23 Aufladen ................................................... 22 Einsetzen .................................................. 22 Entladen ................................................... 23 Entnehmen .............................................. 22 Akkuladeanzeige ........................................ 18 Anschließen Verkabelung ........................................... 11 Ansic..

DE - Page 144

47 NL FR DE Stromversorgung ................................ 10, 20 Akkubetrieb ............................................ 22 Ein-/Ausschalter .................................... 20 Netzbetrieb ............................................. 20 Systemwiederherstellung ....................... 32 Auslieferungszustand wiederherstellen ................................... 32 PowerRecovery ...................................... 32 T Tastatur .......................................................... 25 Tastenkombinationen ......................... 25 Technische Daten ..............................

48 - Page 145

48

..

AA 52/17 A - Page 146

MSN 4006 5670 AA 52/17 A MEDION B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 02 2006 198 Fax 02 2006 199 Hotline: 34-20 808 664 Fax 34-20 808 665 Maak gebruik van het contactformulier onder:/ Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :/ Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter: www.medion.com/contact BE LUX

..

Sponsored links

Latest Update