Medion Akoya E6437 Handleiding E643x/p668x/s642x/s662x Notebook (windows 10) Manual Dutch

AKOYA E6437 Language

Download Medion Akoya E6437 Handleiding E643x/p668x/s642x/s662x Notebook (windows 10) Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

39,6 cm / 15,6“ Notebook - Page 1

39,6 cm / 15,6“ Notebook Handleiding

..

Inhoudsopgave - Page 2

2 Inhoudsopgave 1. Betreffende deze handleiding .................................................................... 4 1.1. Tekenuitleg .............................................................................................................. 4 1.2. Gebruik voor het beoogde doel ...................................................................... 5 2. Conformiteitsinformatie ............................................................................ 6 2.1. Informatie over Wireless LAN ............................................................................ 7 3. Handelsmerk inform..

- Page 3

3 12.4. Informatie over de brander ............................................................................. 30 13. Geluidssysteem .......................................................................................... 30 13.1. Externe audio-aansluitingen ........................................................................... 30 14. Netwerkgebruik ......................................................................................... 31 14.1. Netwerkaansluiting ............................................................................................ 31 14.2. Bluetooth ........

1.1. - Page 4

4 1. Betreffende deze handleiding Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan. Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden. 1.1. Tekenuitleg GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor..

Gebruik in binnenruimten - Page 5

5 Gebruik in binnenruimten Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor ge- bruik in binnenruimten. Afb. A Afb. B Polariteitsaanduiding Bij apparaten met holle stekker geven deze symbolen de polari- teit van de stekker. Er zijn twee varianten voor de polariteit, na- melijk binnen plus en buiten min (afb. A) of binnen min en bui- ten plus (afb. B). 1.2. Gebruik voor het beoogde doel Dit toestel is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het be- werken van elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het toestel is alleen bedoeld voor particulier ge..

2. - Page 6

6 2. Conformiteitsinformatie Dit product ondersteunt de volgende functies: • Wireless LAN • Bluetooth Hiermee verklaart Medion AG dat dit apparaat voldoet aan de basiseisen en andere relevante voorschriften: • RE-richtlijn 2014/53/EU • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG • RoHS-richtlijn 2011/65/EU Als uw toestel is uitgerust met een ingebouwde WLAN-netwerkverbinding op de 5 GHz-frequentieband, mag het in de EU-landen (zie tabel) uitsluitend binnen ge- bouwen worden gebruikt. Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.medion.com/conformity. AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE ..

Frequentiebereik/MHz - Page 7

7 2.1. Informatie over Wireless LAN Frequentiebereik: 2,4 GHz / 5 GHz WLAN-standaard: 802.11 a/b/g/n/ac Encryptie: WEP/WPA/WPA2 Frequentiebereik/MHz Kanaal Max. zendvermogen/dBm 2400 - 2483,5 1 - 13 < 20 5150 - 5250 36 - 48 < 23 5250 - 5350 52 - 64 < 23 5470 - 5725 100 - 140 < 30 5735 - 5835 149 - 165 -- (indien voorhanden < 14) 3. Handelsmerk informatie Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft®. Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn han- delsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. , HDM..

GEVAAR! - Page 8

8 4. Veiligheidsaanwijzingen 4.1. Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om apparaten te bedienen Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits deze personen onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de daarmee samenhan- gende gevaren begrijpen. • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud door de gebruiker..

4.2. - Page 9

9 4.2. Veiligheid Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levens- duur van uw notebook. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn. ` Bescherm het apparaat tegen drup- en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat. ` Giet geen vloeistoffen in het apparaat. ` Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het vol- gende gebruik absoluut worden gedroogd. Als de behuizing / voedingsadapter / accu zijn geo..

10 - Page 10

10 Schakel het apparaat onmiddellijk uit of schakel hem zelfs niet in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecenter wanneer: • de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stek- ker beschadigd is. ` Vervang de defecte netkabel/voedingseenheid door originele onderdelen. Repareer nooit beschadigde kabels en stekkers. • de behuizing van het apparaat beschadigd is of wanneer er vloeistoffen in de behuizing binnengedrongen zijn. ` U laat het apparaat door de klantendienst controleren alvo- rens u hem weer gebruikt. Zo vermijdt u elektrische kortslui- t..

11 - Page 11

11 4.5. Plaats van opstelling • Houd uw notebook en alle aangesloten apparaten uit de buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Wan- neer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot storingen of tot beschadiging van het notebook. • Gebruik uw notebook niet in de open lucht, omdat externe invloeden zoals regen, sneeuw etc. schade aan het notebook kunnen toebrengen. • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond zodat het notebook niet kan vallen. • Gebruik het notebook of de voedingsadapter niet gedurende ..

4.7. - Page 12

12 4.7. Voeding WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Binnenin de netadapter bevinden zich stroomvoerende onderdelen. Hierbij bestaat bij onopzettelijke kortslui- ting gevaar voor een elektrische schok of brand! ` Open de behuizing van de voedingsadapter niet. • Het stopcontact moet zich in de buurt van het notebook be- vinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. • Onderbreek de stroomvoorziening van uw notebook door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. • Gebruik de netadapter uitsluitend aan geaarde stopcontac- ten met AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Als u n..

4.8. - Page 13

13 4.8. Kabels • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of er- over kan struikelen. • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die beschadigd raken. • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis en monitor al- leen aan wanneer het notebook is uitgeschakeld om scha- de aan het notebook of de andere apparatuur te voorkomen. Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten wan- neer het notebook is ingeschakeld. Dit is meestal het geval bij apparatuur met een USB-aansluiting. Volg in elk geval de in- structies in de bijbehorende handleiding. • Houd minimaal een ..

WAARSCHUWING! - Page 14

14 4.9. Opmerkingen voor de accu WAARSCHUWING! Gevaar voor explosie! Bij ondeskundige vervanging van de accu bestaat ge- vaar voor explosie. ` Verwarm de accu niet boven de bij de omgevings- temperaturen genoemde maximumtemperatuur. ` De accu mag nooit worden geopend. ` Gooi de accu niet in open vuur. ` Sluit de accu niet kort. ` De accu mag uitsluitend worden vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangege- ven door de fabrikant. ` Voer een verbruikte accu af volgens de voorschriften van de fabrikant. Neem ook de volgende instructies in acht voor een maximale le- vensduur,..

4.10. Opmerkingen over het touchpad - Page 15

15 • Als de accu vast is ingebouwd, kan deze niet zonder meer door de gebruiker zelf worden vervangen. In dat geval moet de accu door een servicetechnicus worden vervangen. 4.10. Opmerkingen over het touchpad Het touchpad wordt bediend met de duim of een andere vinger en reageert op de energie die via de huid wordt afgegeven. Stof of vet op de touchpad verminderen de gevoeligheid. • Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad hier- door beschadigd kan worden. • Verwijder stof of vet op het oppervlak van de touchpad met een..

OPMERKING! - Page 16

16 5. Ergonomie OPMERKING! Vermijd verblinding, spiegelingen en te sterke licht-donker-contrasten, om uw ogen te ontzien. Het toestel mag niet worden opgesteld in de directe omgeving van een raam omdat de werkruimte hier overdag zeer fel wordt verlicht. Deze sterke verlichting bemoeilijkt de aanpassing van de ogen aan het donkere display. Het toestel moet altijd wor- den opgesteld in een kijkrichting, parallel aan het venster. Opstelling van het venster af gericht is niet goed omdat reflec- ties van het heldere venster in het display dan onvermijdelijk zijn. Ook opstelling met de kijkrichti..

GEVAAR! - Page 17

17 6. Leveringsomvang Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet com- pleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u verworven heeft, heeft u gekregen: • notebook • lichtnetadapter met aansluitingskabel GEVAAR! Gevaar voor verstikking! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd wor- den gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking! ` Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen. OPMER..

7. - Page 18

18 7. Aanzichten 8 9 2 1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 21 (vergelijkbare afbeeldingen)

..

- Page 19

19 1 Microfoon 2 Webkamera 3 Webkamera led 4 Beeldscherm 5 Stereo luidsprekers 6 Aan-/uitschakelaar 7 Toetsenbord 8 Touchpad 9 LED Accu oplaad 10 Aansluiting Kensington-slot® 11 LAN poort RJ-45 12 HDMI poort 13 USB 3.0 porten (type A) 14 Audio-combo (Mic-in & Audio-out) 15 Multikaartlezer 16 USB-Anschluss 3.1 (type C) (optioneel) 17 USB 2.0 poort 18 Optische drive (optioneel) 19 Ejecttoets optische drive (optioneel) 20 Nood eject (aan de onderkant) (optioneel) 21 Netadapter-aansluiting

..

OPMERKING! - Page 20

20 8. Ingebruikname Om uw notebook met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en een lange levens- duur ervan te garanderen moet u het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften aan het begin van dit handboek hebben gelezen. Het notebook is van tevoren reeds vol- ledig geïnstalleerd, zodat u geen stuurprogramma´s meer hoeft te installeren en u meteen kunt starten. ` Sluit de meegeleverde netadapter op het notebook aan. Verbind vervolgens de netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact. ` Open de display met de duim en dan kan u de display met duim en wijsvinger in de gewenste stand na..

OPMERKING! - Page 21

21 9. Stroomvoorziening 9.1. Aan-/uitschakelaar ` Klap het notebook open en houd de aan/uit-schakelaar even ingedrukt om het notebook in of uit te schakelen. Onafhankelijk van het besturingssysteem wordt het notebook uitgeschakeld, wan- neer de schakelaar langer dan 4 seconden ononderbroken wordt vastgehouden. OPMERKING! Schakel uw notebook niet uit, terwijl de HDD/SSD of het optische stati- on actief zijn en de toegangslampjes branden. Anders kunnen er gege- vens verloren gaan. Om de HDD/SSD te beschermen moet u na het uit- schakelen van het notebook steeds minstens 5 seconden wachten voor..

OPMERKING! - Page 22

22 Licentieovereenkomst Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke juridische in- formatie over het gebruik van de software. Om de volledige tekst te zien moet u de schuifbalk met de muiscursor naar beneden trekken tot u aan het einde van het do- cument bent gekomen. U stemt in met de overeenkomst door de optie accepte- ren aan te klikken. Alleen dan heeft u het recht om dit product volgens de geldende voorwaarden te gebruiken. Wanneer u beschikt over een correct geconfigureerde internetverbinding, kunt u na invoer van de gewenste naam voor uw notebook, via de pagi..

OPMERKING! - Page 23

23 OPMERKING! Als het door u geselecteerde taalpakket hier niet beschikbaar is, klikt u op de geselecteerde taal en verwijdert u het taalpakket weer. Begin dan opnieuw bij Stap 1) en installeer als eerste het Engelse taalpakket. Nadat het Engelse taalpakket correct is geïnstalleerd kunt u elke gewenste an- dere taal toevoegen. 6) Klik opnieuw op de geselecteerde taal. 7) Klik nu op de knop Als standard instellen om de geselecteerde taal tot sys- teemtaal te maken. 8) Kies de geselecteerde taal opnieuw, kies Opties en installeer uw taalpakket, door op de knop Downloaden te klikken. OPMERKIN..

OPMERKING! - Page 24

24 9.4. Algemene omgang met accu’s Bij de omgang met accu’s is het belangrijk te letten op het juiste gebruik en de juis- te lading, zodat de capaciteit van de accu volledig wordt benut en de levensduur zo veel mogelijk wordt verlengd. De optimale oplaadtemperatuur ligt rond de 20 °C. Neem ook de veiligheidsinstructies op „Veiligheidsinstructies“. ` Let op de juiste opslag van de accu als het apparaat langere tijd niet wordt ge- bruikt. ` Voer maandelijks een volledige ontlaad- resp. oplaadcyclus uit. Sla het apparaat vervolgens op met een accucapaciteit van ca. 50%. Op deze manier..

OPMERKING! - Page 25

25 9.5.3. Accucapaciteit De bedrijfsduur van een volledig opgeladen accu hangt af van de instellingen van het energiebeheer. Daarnaast heeft uw notebook meer vermogen nodig bij het uit- voeren van bepaalde toepassingen zoals het afspelen of branden van een dvd. OPMERKING! Wanneer u de waarschuwingen bij lage accucapaciteit negeert, wordt uw notebook automatisch uitgeschakeld. Verwijder nooit de accu terwijl het notebook is ingeschakeld of wanneer het notebook nog niet volle- dig is uitgeschakeld omdat dit aanleiding kan geven tot gegevensverlies. 9.6. Energiebeheer Uw notebook is voorzien v..

11.1.1. Toetsencombinaties, specifiek voor het notebook - Page 26

26 10. Display 10.1. Openen en sluiten van de display Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat geen extra vergrendeling nodig is. ` Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste positie open. OPMERKING! Gevaar voor schade! ` Houd het display bij het openklappen, positioneren en sluiten altijd in het midden vast. ` Klap het display niet verder dan 120° open. In energiebeheer kunnen verschillende functies worden toegewezen aan het slui- ten en openen van het display. 10.2. Externe monitor aansluiten Het notebook is voor..

Beschrijving - Page 27

27 Beschrijving Fn + F4 ECO-Modus Mit dieser Tastenkombination rufen Sie das Menü des ECO- Modus auf. Fn + F5 Donker Vermindert de schermhelderheid. Fn + F6 Helder Verhoogt de schermhelderheid. Fn + F7 Achtergrondverlichting Met deze toetscombinatie kan de ingebouwde achtergrond- verlichting worden uitgeschakeld om energie te besparen. De verlichting kan door het indrukken van een willekeurige toets weer worden ingeschakeld. Fn + F8 Beeldschermweergave Wisselt de beeldschermweergave tussen LCD, externe monitor en gelijktijdige weergave. Fn + F9 Touchpad Schakelt het touchpad in/uit. Fn + F..

12. Optische station (optioneel) - Page 28

28 11.2. Touchpad OPMERKING! Gevaar voor schade! Bij gebruik van ongeschikte voorwerpen voor bedie- ning het apparaat kan de touchpad onherstelbaar be- schadigd raken. ` Gebruik geen scherpe voorwerpen (bv. een balpen). 12. Optische station (optioneel) 12.1. Een disk aanbrengen In tegenstelling tot de stations in gewone desktop pc‘s, wordt er bij een notebook gebruik gemaakt van een houder om de disks te vergrendelen. Bij het inleggen van de disk moet u er op letten dat deze exact op de houder wordt gedrukt en daar wordt geborgd. OPMERKING! Gevaar voor schade! Door de hoge snelheden in he..

12.1.1. Verwijderen van een geblokkeerde disk - Page 29

29 ` Controleer of de schijf vrij kan draaien en schuif de lade vervolgens voorzichtig terug totdat de lade vastklikt. OPMERKING! Probeer niet om de disk uit het optische station te nemen zolang het notebook nog toegang heeft. 12.1.1. Verwijderen van een geblokkeerde disk Wanneer de lade niet meer automatisch wordt geopend, kan de lade met de hand worden geopend wanneer uw notebook is voorzien van een noodopening. ` Sluit Windows af en schakel het notebook uit. ` Voer een lang, puntig voorwerp (b.v. een open gebogen paperclip) zo ver in de opening tot u een weerstand voelt. ` Met een lichte..

12.4. Informatie over de brander - Page 30

30 12.4. Informatie over de brander Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op notebooks die zijn uitgerust met een cd- rw, een combidrive (combinatie van een cd-/dvd-lezer) of een dvd-rw-drive. Ten eer- ste vindt u hieronder informatie over de blanco disks . Normale cd‘s worden geperst met behulp van een glazen matrijs en vervolgens ver- zegeld. Bij blanco disks wordt de digitale informatie met behulp van een laser in de brander op de disk gebrand. Daarom zijn beschrijfbare disks gevoeliger dan gewon- de disks. Voorkom dus, in het bijzonder bij onbeschreven blanco disks, absoluut: • dire..

14.1. Netwerkaansluiting - Page 31

31 14. Netwerkgebruik 14.1. Netwerkaansluiting Sluit het ene uiteinde van de kabel met een RJ45-aansluiting (Westernstekker) aan op de netwerkaansluiting van uw notebook en het andere uiteinde op een andere computer of een hub. Verdere informatie over netwerken vindt u de Windows ® -help. Wireless LAN (draadloos netwerk) Met behulp hiervan is het mogelijk om een draadloze netwerkverbinding op te bouwen. Lees de vereiste voorwaarden hiervoor na. De Wireless LAN-functie wordt via het Windows ® menu in- of uitgeschakeld en is in de fabriek standaard ingeschakeld, OPMERKING! Gebruik de WLAN-f..

14.2. Bluetooth - Page 32

32 14.2. Bluetooth Bluetooth-technologie wordt gebruikt om korte afstanden draadloos te overbrug- gen. Bluetooth-apparatuur verzend de gegevens draadloos (radiografisch) zodat computers, mobiele telefoons, toetsenborden, muizen en andere apparatuur zon- der kabel met elkaar kunnen communiceren. Er bestaat een groot aantal toepas- singsmogelijkheden voor de draadloze Bluetooth-technologie. Hieronder worden er slechts enkele genoemd. • Draadloze verbinding met internet met een mobiele telefoon • Gegevensoverdracht tussen computers of tussen een computer en een ander apparaat. • Afdrukke..

15.1. Geheugenkaart plaatsen - Page 33

33 15. Multikaartlezer Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotografie worden ge- bruikt en langzamerhand de diskette als opslagmedium vervangen. De vorm en de capaciteit van de geheugenkaart kan per fabrikant verschillen. U kunt volgende kaarttypen gebruiken: • SD, SDHC, SDXC 15.1. Geheugenkaart plaatsen OPMERKING! Gevaar voor schade! Verkeerde plaatsing van de geheugenkaart kan tot be- schadigingen aan het apparaat leiden. ` Schuif de geheugenkaart alleen met de contacten naar beneden in de kaartsleuf. ` Schuif de geheugenkaart tot de aanslag in de lezer. 15.2. Geh..

17.3.1. Instelling van de vingerafdruksensor - Page 34

34 17. Notebook beveiligen 17.1. Wachtwoord bij inschakelen U kunt uw notebook tegen onbevoegd gebruik beschermen met behulp van een wachtwoord bij het inschakelen. Wanneer het notebook wordt ingeschakeld ver- schijnt er een scherm om het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord wordt in de UEFI-instelling ingesteld. OPMERKING! Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer u het wacht- woord vergeet heeft u geen enkele mogelijkheid om het te verwijderen. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice. U kunt ook gebruik maken van de beveiligingsmogelijkheden van Windows om uw geg..

18.1. Systeemherstel met PowerRecover (optioneel) - Page 35

35 OPMERKING! De vingerafdruk moet meerdere keren worden ingelezen. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm. ` Nadat de vingerafdruk met succes is ingelezen, klikt of tikt u in het pop-up ven- ster op de knop Andere toevoegen om nog een vingerafdruk te scannen. ` Na het inlezen van alle vingerafdrukken klikt of tikt u in het pop-up venster op de knop Sluiten om de procedure af te sluiten. 17.3.2. Vingerafdrukken verwijderen ` Open het menu Start en klik op Instellingen -> Accounts  -> Aanmeldings- opties . ` Klik of tik op de knop Verwijderen onder het opschrift Vingerafdruck in ..

18.2. Systeemherstel met Windows-herstelopties - Page 36

36 • Uw PC opfrissen zonder uw bestanden te verliezen Het toestel wordt bijgewerkt met behulp van de opties voor systeemherstel van Windows. − Mijn bestanden behouden Alle apps en instellingen worden verwijderd, maar de persoonlijke gegevens blijven behouden. − Alles verwijderen Alle gegevens, apps en instellingen worden verwijderd. • Herstellen Het toestel wordt opnieuw opgestart en de toestand bij levering wordt hersteld. − Herstellen op HDD - geen back-up maken van de gebruikersgegevens Alle gegevens op het toestel worden permanent gewist. De toestand bij levering wordt herstel..

18.2.1. U kunt uw apparaat als volgt vernieuwen - Page 37

37 OPMERKING! Als de toestel drie keer na elkaar niet naar behoren is opgestart, wordt automatisch het herstelmenu van Windows weergegeven. 18.2.1. U kunt uw apparaat als volgt vernieuwen ` Open het menu Start. ` Tik of klik op Alle apps . ` Selecteer de app Instellingen in de lijst. ` Tik of klik op Bijwerken en beveiliging . ` Tik of klik op de menuoptie Systeemherstel . ` Tik of klik op Aan de slag . ` Er wordt een selectievenster geopend. Selecteer hier de hersteloptie Mijn be- standen behouden om de pc te vernieuwen. 18.2.2. U kunt uw apparaat als volgt terugzetten ` Open het menu Star..

19.1. UEFI-instelling uitvoeren - Page 38

38 19. UEFI-instelling In de UEFI-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem) heeft u uitgebreide instelmogelijkheden voor de werking van uw notebook. U kunt hier bij- voorbeeld de werking van de interfaces, de veiligheidsinstellingen of het energie- beheer wijzigen. Het notebook is in de fabriek al ingesteld voor optimale werking. OPMERKING! Wijzig deze instellingen alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is en u bekend bent met de configuratiemogelijkheden. 19.1. UEFI-instelling uitvoeren U kunt het configuratieprogramma alleen oproepen gedurende een korte periode na he..

− - Page 39

39 ` Wanneer u het notebook met de voedingsadapter wilt gebruiken, neemt u de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit u op hetzelfde stop- contact bijv. een lamp aan. Wanneer deze lamp ook niet brandt, kunt u een elek- tricien raadplegen om het stopcontact te controleren. Het beeldscherm blijft zwart. • Deze storing kan verschillende oorzaken hebben: − Het indicatielampje (aan/uit schakelaar) brandt niet en het notebook bevindt zich in de slaapstand. Oplossing : druk de aan/uit schakelaar in. − De led van de energiezuinige modus knippert. Het notebook bevindt zich ..

21.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen - Page 40

40 1 In het onderste gedeelte van het venster  wordt nu de extra harde schijf weerge- geven. ` Klik met de rechtermuisknop in het hierboven gemarkeerde gebied  . ` Selecteer de eerste weergegeven optie en bevestig deze door met de linker- muisknop te klik. ` Klik nu zo vaak op Volgende tot Voltooien wordt weergegeven en bevestig ver- volgens. Na enkele seconden is de harde schijf in Windows Verkenner zichtbaar en kunt u deze gebruiken. 21. Klantenservice 21.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook worden veroor- zaakt door defect..

21.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s - Page 41

41 • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht? • Welke randapparatuur gebruikt u? • Welke meldingen verschijnen er? • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed? • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen? 21.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma‘s in onze testlaboratoria uit- gebreid getest en in orde bevonden. In de computerbranche is het echter gebruike- lijk dat de stuurprogramma‘s van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt omdat er bijvo..

22. Upgrade/uitbreiden en reparatie - Page 42

42 21.6. Onderhoud Het notebook bevat van binnen geen onderdelen die moeten worden gereinigd of onderhouden. ` Neem voor het schoonmaken altijd de netstekker uit het stopcontact, koppel alle aansluitkabels los. ` Reinig het notebook uitsluitend met een licht bevochtigde, pluisvrije doek. ` Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. OPMERKING! Gevaar voor schade! Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindin- gen in geen geval in contact komen met water. ` Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de stek- kerverbindingen voor het volgende gebruik abso- luut word..

22.1.1. Opmerkingen over laserstraling - Page 43

43 22.1.1. Opmerkingen over laserstraling • In een notebook kan gebruik worden gemaakt van laserstralen van klasse 1 tot klasse 3b. Het notebook voldoet aan de eisen van laserklasse 1. • Door de behuizing van het optische station te openen, heeft u toegang tot lase- rapparatuur van max. klasse 3b. Bij demontage en/of openen van deze laserapparatuur moet u het volgende in acht nemen: • De ingebouwde optische stations bevatten geen onderdelen die onderhoud no- dig hebben of gerepareerd moeten worden. • De reparatie van optische stations is uitsluitend voorbehouden aan de fabrikant. ..

24. Europese norm EN ISO 9241-307 klasse II - Page 44

44 24. Europese norm EN ISO 9241-307 klasse II Door de zeer hoge aantal transistors en het daarmee verbonden uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aange- stuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels. In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegesta- ne beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer complex en verschilden per fabrikant. MEDION houdt daarom voor alle tft-displayproducten bij garantiegevallen de strenge en transparante eisen van de norm EN ISO 9241-307, klasse II; aan die hiero..

EN ISO 9241-307, foutklasse II - Page 45

45 EN ISO 9241-307, foutklasse II Resolutie Type 1 Type 2 Type 3 Cluster Type 1/ Type 2 Cluster Type 3 1024 x 768 2 2 4 0 2 1280 x 800 3 3 6 0 3 1280 x 854 3 3 6 0 3 1280 x 1024 3 3 7 0 3 1366 x 768 3 3 7 0 3 1400 x 1050 3 3 8 0 3 1600 x 900 3 3 8 0 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3

..

25. Colofon - Page 46

46 25. Colofon Copyright © 2017 Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden. Het copyright berust bij de firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland Technische wijzigingen voorbehouden. De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal beschikbaar voor download. U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het service- portal naar uw mobiele toestel downloaden. URL QR ..

26. Index - Page 47

47 26. Index A Aansluiten Kabels ........................................................ 13 Voeding .................................................... 12 Accubedrijf ................................................... 24 Accucapaciteit ........................................ 25 Accu ontladen ........................................ 24 Afvoer ............................................................. 43 B Back-ups ........................................................ 10 Bluetooth ....................................................... 32 C Conformiteitsinformatie ....................

letzte Seite - Page 48

48 letzte Seite Upgrade/uitbreiden .................................. 42 USB .................................................................. 33 V Veiligheid .......................................................... 9 Vliegtuigmodus .......................................... 32 W Wireless LAN Voorwaarden .......................................... 31

..

Sponsored links

Latest Update