Medion Akoya E6436 Handbuch Notebook Md 61100 Manuel Ordinateur Portable Handleiding Manual Multilanguage

AKOYA E6436 Language

Download Medion Akoya E6436 Handbuch Notebook Md 61100 Manuel Ordinateur Portable Handleiding Manual Multilanguage

Sponsored links


Download Request Is In Process

39,6 cm/15,6“ Notebook - Page 1

39,6 cm/15,6“ Notebook MEDION ® AKOYA ® E6436 (MD 61100) Handleiding Mode d‘emploi Bedienungsanleitung

..

Inhoudsopgave - Page 2

1 NL FR DE Inhoudsopgave 1. Betreffende deze handleiding .................................................................... 3 1.1. Tekenuitleg .............................................................................................................. 3 1.2. Gebruik voor het beoogde doel ...................................................................... 4 2. Conformiteitsinformatie ............................................................................ 5 3. Handelsmerk informatie ............................................................................. 6 4. Veiligheidsaanwi..

- Page 3

2 15. Netwerkgebruik ......................................................................................... 29 15.1. Netwerkaansluiting ............................................................................................ 29 15.2. Wireless LAN (draadloos netwerk) ................................................................ 29 15.3. Bluetooth® ............................................................................................................. 30 15.4. Vliegtuigmodus ................................................................................................... 30 ..

1.1. - Page 4

3 NL FR DE 1. Betreff ende deze handleiding Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan. Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden. 1.1. Tekenuitleg GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel! WAARSCHUWING! Waarsch..

Gebruik in binnenruimten - Page 5

4 Gebruik in binnenruimten Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor ge- bruik in binnenruimten. Afb. A Afb. B Polariteitsaanduiding Bij apparaten met holle stekker geven deze symbolen de polari- teit van de stekker. Er zijn twee varianten voor de polariteit, na- melijk binnen plus en buiten min (afb. A) of binnen min en bui- ten plus (afb. B). 1.2. Gebruik voor het beoogde doel Dit toestel is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het be- werken van elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het toestel is alleen bedoeld voor particulier ge..

2. - Page 6

5 NL FR DE 2. Conformiteitsinformatie Dit product ondersteunt de volgende functies: • Wireless LAN • Bluetooth® Doordat de ingebouwde WLAN-oplossing werkt in de 5 GHz frequentieband, is gebruik in de EU-landen (zie tabel) uitsluitend toegestaan binnen gebouwen. Hiermee verklaart Medion AG dat dit apparaat voldoet aan de basiseisen en andere rele- vante voorschriften: • RE-richtlijn 2014/53/EU • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG • RoHS-richtlijn 2011/65/EU Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.medion.com/conformity. AT BE BG CZ DK EE FR DE IS IE IT EL ES CY LV LI ..

GEVAAR! - Page 7

6 3. Handelsmerk informatie Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft®. Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn han- delsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Het HDMI-logo en High Definition Multimedia Interface zijn gedeponeerde han- delsmerken van HDMI Licensing LLC. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Lenovo/Medion onder licentie gebruikt. Andere merkaanduidingen en merknamen zijn het eigendom van de desbetreffen- de eigenar..

4.2. - Page 8

7 NL FR DE 4.2. Veiligheid Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levens- duur van uw notebook. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn.  Bescherm het apparaat tegen drup- en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.  Giet geen vloeistoffen in het apparaat.  Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen in geen geval in contact komen met water. Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het vol- gende gebruik absoluut worden gedroogd. Als de behuizing / voedingsadapter ..

8 - Page 9

8 Schakel het apparaat onmiddellijk uit of schakel hem zelfs niet in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecenter wanneer: • de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stek- ker beschadigd is.  Vervang de defecte netkabel/voedingseenheid door originele onderdelen. Repareer nooit beschadigde kabels en stekkers. • de behuizing van het apparaat beschadigd is of wanneer er vloeistoffen in de behuizing binnengedrongen zijn.  U laat het apparaat door de klantendienst controleren alvo- rens u hem weer gebruikt. Zo vermijdt u elektrische kortslui..

9 - Page 10

9 NL FR DE 4.5. Plaats van opstelling • Houd uw notebook en alle aangesloten apparaten uit de buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Wan- neer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot storingen of tot beschadiging van het notebook. • Gebruik uw notebook niet in de open lucht, omdat externe invloeden zoals regen, sneeuw etc. schade aan het notebook kunnen toebrengen. • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond zodat het notebook niet kan vallen. • Gebruik het notebook of de voedingsadapter niet ge..

4.7. - Page 11

10 4.7. Voeding WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Binnenin de netadapter bevinden zich stroomvoerende onderdelen. Hierbij bestaat bij onopzettelijke kortslui- ting gevaar voor een elektrische schok of brand!  Open de behuizing van de voedingsadapter niet. • Onderbreek de stroomvoorziening van uw notebook door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. • Gebruik de netadapter uitsluitend aan geaarde stopcontac- ten met AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Als u niet zeker bent van de stroomvoorziening op de plaats van installatie, raadpleegt u het energiebedrijf. ..

4.8. - Page 12

11 NL FR DE 4.8. Kabels • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of er- over kan struikelen. • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die beschadigd raken. • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis en monitor al- leen aan wanneer het notebook is uitgeschakeld om scha- de aan het notebook of de andere apparatuur te voorkomen. Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten wan- neer het notebook is ingeschakeld. Dit is meestal het geval bij apparatuur met een USB-aansluiting. Volg in elk geval de in- structies in de bijbehorende handleiding. • Houd mini..

WAARSCHUWING! - Page 13

12 4.9. Opmerkingen voor de accu WAARSCHUWING! Gevaar voor explosie! Bij ondeskundige vervanging van de accu bestaat ge- vaar voor explosie.  Verwarm de accu niet boven de bij de omgevings- temperaturen genoemde maximumtemperatuur.  De accu mag nooit worden geopend.  Gooi de accu niet in open vuur.  Sluit de accu niet kort.  De accu mag uitsluitend worden vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangege- ven door de fabrikant.  Voer een verbruikte accu af volgens de voorschriften van de fabrikant. Neem ook de volgende instructies in acht voor een maximale l..

13 - Page 14

13 NL FR DE • Als de accu vast is ingebouwd, kan deze niet zonder meer door de gebruiker zelf worden vervangen. In dat geval moet de accu door een servicetechnicus worden vervangen. 4.10. Opmerkingen over het touchpad Het touchpad wordt bediend met de duim of een andere vinger en reageert op de energie die via de huid wordt afgegeven. Stof of vet op de touchpad verminderen de gevoeligheid. • Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad hier- door beschadigd kan worden. • Verwijder stof of vet op het oppervlak van de touchpa..

OPMERKING! - Page 15

14 5. Ergonomie OPMERKING! Vermijd verblinding, spiegelingen en te sterke licht-donker-contrasten, om uw ogen te ontzien. Het toestel mag niet worden opgesteld in de directe omgeving van een raam omdat de werkruimte hier overdag zeer fel wordt verlicht. Deze sterke verlichting bemoeilijkt de aanpassing van de ogen aan het donkere display. Het toestel moet altijd wor- den opgesteld in een kijkrichting, parallel aan het venster. Opstelling van het venster af gericht is niet goed omdat reflec- ties van het heldere venster in het display dan onvermijdelijk zijn. Ook opstelling met de kijkrichti..

GEVAAR! - Page 16

15 NL FR DE 6. Leveringsomvang Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet com- pleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u verworven heeft, heeft u gekregen: • Notebook Medion® Akoya® E6436 • accu • lichtnetadapter met aansluitingskabel • handleiding • garantiekaart GEVAAR! Gevaar voor verstikking! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd wor- den gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!  Houd het verpakki..

7. - Page 17

16 7. Aanzichten 1 2 4 5 8 7 9 3 6 10 11 12 13 19 14 16 17 18 19 15 (vergelijkbare afbeeldingen)

..

NL - Page 18

17 NL FR DE 1 Webcam 2 Led webcam 3 Microfoon 4 Beeldscherm 5 Toetsenbord 6 Touchpad 7 Status leds 8 Multikaartlezer (aan de voorkant) 9 Aan-/uitschakelaar 10 Aansluiting Kensington-slot ® 11 LAN poort (RJ-45) 12 HDMI poort 13 USB 3.0 poort 14 Audio combo (audio-out & mic-in) 15 USB 2.0 poort 16 Optische drive 17 Ejecttoets optische drive 18 Nood eject 19 Netadapter-aansluiting

..

OPMERKING! - Page 19

18 8. Status leds Het systeem toont via LED´s stroomverzorging en gebruikstoestand aan. De functie- LED´s branden bij de desbetreffende activiteit van het notebook: Led accu oplaad Deze led licht op wanneer de accu wordt opgeladen. Toegangsweergave Wanneer deze LED oplicht resp. knippert, spreekt het notebook de har- de schijf aan. WLAN-/Bluetooth Weergave voor draadloze gegevensuitwisseling. Licht de weergave on- ophoudend op, dan is de draadloze LAN/Bluetooth functie geïnstalleerd. A Capital Lock – Hoofdletters De hoofdlettertoets [Caps Lock] werd d.m.v. de vergrendeltoets geacti- ve..

OPMERKING! - Page 20

19 NL FR DE  Schakel het notebook in door middel van de in-/uitschakelaar. Het notebook start op en doorloopt nu verschillende fases. OPMERKING! Er mag zich geen systeemschijf in de optische drive bevinden aangezien anders het besturingssysteem niet van de harde schijf geladen wordt. Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. De eerste keer duurt het opstarten iets langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het be- sturingssysteem geïnstalleerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, als een welkomstscherm word getoond. OPMERKING! De eerste installati..

OPMERKING! - Page 21

20 10.2. Gebruik op het lichtnet Uw notebook is voorzien van een universele voedingsadapter die zichzelf automa- tisch instelt op de beschikbare voedingsspanning. De volgende voedingsspannin- gen worden ondersteund: AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Neem de veiligheidsinstructies met betrekking tot de voeding in acht. De adapter levert stroom aan het notebook. Daarnaast wordt in deze stand de accu opgeladen. De accu wordt ook opgeladen wanneer de netvoeding tijdens het wer- ken is aangesloten. De voedingsadapter verbruikt ook stroom wanneer het note- book niet op de adapter is aangesloten. Trek daa..

10.3. Algemene omgang met accu’s - Page 22

21 NL FR DE uw nieuwe Windows ® besturingssysteem. Tijdens de animaties kan er niets worden ingevoerd. Na deze welkomstprocedure verschijnt de Windows ® interface. OPMERKING! Het is mogelijk dat Windows gedurende enkele dagen na de eerste in- stallatie gegevens moet bijwerken en configureren (b.v. door nieuwe updates) waardoor vertragingen bij het uitschakelen en inschakelen van het toestel kunnen ontstaan. Schakel het toestel daarom niet voortijdig uit. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie. 10.3. Algemene omgang met accu’s Bij de omgang met accu’s is het belangrijk ..

 - Page 23

22 OPMERKING! Gevaar voor schade! Beschadigde of vervuilde contacten van de accu en no- tebook kunnen tot storingen leiden.  Let er bij opslag van de accu en het gebruik van het notebook op dat de contacten niet worden bescha- digd of vuil worden. OPMERKING! Verwijder de accu niet terwijl het notebook in gebruik is omdat u dan gegevens kunt verliezen.. 10.4.3. Accu opladen De accu wordt opgeladen met behulp van de voedingsadapter. Wanneer de voe- dingsadapter is aangesloten, wordt de accu automatisch opgeladen, ook wanneer het notebook is uitgeschakeld. Volledig opladen duurt bij uitgesc..

10.5.1. - Page 24

23 NL FR DE 10.5. Energiebeheer Uw notebook is voorzien van automatische en instelbare voorzieningen voor ener- giebesparing en - beheer voor een maximale gebruikstijd van de accu en beperking van de totale gebruikskosten. 10.5.1. Tips voor energiebesparing • Gebruik de toets Fn+F1 voor de slaapstand om de energiezuinige stand in te schakelen. • Schakel de instellingen in Energiebeheer in om het energiebeheer van de com- puter te optimaliseren. • Haal altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de accu of schakel de wandschakelaar van het stopcontact uit als de c..

Houd het display bij het openklappen, positioneren - Page 25

24 11. Display 11.1. Openen en sluiten van de display Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat geen extra vergrendeling nodig is.  Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste positie open. OPMERKING! Gevaar voor schade!  Houd het display bij het openklappen, positioneren en sluiten altijd in het midden vast.  Klap het display niet verder dan 120° open. In energiebeheer kunnen verschillende functies worden toegewezen aan het slui- ten en openen van het display. 11.2. Externe monitor aansluiten Het notebook i..

Beschreibung - Page 26

25 NL FR DE Beschreibung Fn + F4 ECO-Modus Mit dieser Tastenkombination rufen Sie das Menü des ECO- Modus auf. Fn + F5 Donker Vermindert de schermhelderheid Fn + F6 Helder Verhoogt de schermhelderheid Fn + F7 Achtergrondverlichting Met deze toetscombinatie kan de ingebouwde achtergrondver- lichting worden uitgeschakeld om energie te besparen. De ver- lichting kan door het indrukken van Fn+F7 weer worden inge- schakeld. Fn + F8 Beeldschermweergave Wisselt de beeldschermweergave tussen LCD, externe monitor en gelijktijdige weergave Fn + F9 Touchpad Schakelt het touchpad in/uit Fn + F10 Mute ..

13.1. Een disk aanbrengen - Page 27

26 13. Optische station 13.1. Een disk aanbrengen In tegenstelling tot de stations in gewone desktop pc‘s, wordt er bij een notebook gebruik gemaakt van een houder om de disks te vergrendelen. Bij het inleggen van de disk moet u er op letten dat deze exact op de houder wordt gedrukt en daar wordt geborgd. OPMERKING! Gevaar voor schade! Door de hoge snelheden in het station kunnen defecte media breken en uw apparaat beschadigen. Schade die ontstaat door het gebruik van defecte media valt bui- ten de garantie en moet tegen betaling worden gere- pareerd.  Gebruik geen bekraste, gescheurde..

13.2. Regionale weergave-informatie bij dvd‘s - Page 28

27 NL FR DE 13.1.1. Verwijderen van een geblokkeerde disk Wanneer de lade niet meer automatisch wordt geopend, kan de lade met de hand worden geopend wanneer uw notebook is voorzien van een noodopening.  Sluit Windows af en schakel het notebook uit.  Voer een lang, puntig voorwerp (b.v. een open gebogen paperclip) zo ver in de opening tot u een weerstand voelt.  Met een lichte druk kan nu de lade worden geopend.  Verwijder de disk en start het notebook weer op. 13.2. Regionale weergave-informatie bij dvd‘s De weergave van dvd-films omvat decodering van mpeg2-Video, digitale ac..

WAARSCHUWING! - Page 29

28 14. Geluidssysteem Uw notebook is uitgerust met een High Definition audiosysteem met 2 luidsprekers (Dolby ® * ). Via het menu Dolby in de luidsprekereigenschappen kunnen persoon- lijke voorkeuren worden ingesteld. Op deze manier wordt optimale ondersteuning voor alle gangbare programma‘s en games gewaarborgd. 14.1. Externe audio-aansluitingen Uw notebook is voorzien van ingebouwde stereoluidsprekers zodat u altijd geluid kunt weergeven zonder aanvullende apparatuur. Het gebruik van de externe aan- sluitingen geeft u de mogelijkheid om uw notebook aan te sluiten op externe appa- ratuu..

15.1. Netwerkaansluiting - Page 30

29 NL FR DE 15. Netwerkgebruik 15.1. Netwerkaansluiting Sluit het ene uiteinde van de kabel met een RJ45-aansluiting (Westernstekker) aan op de netwerkaansluiting van uw notebook en het andere uiteinde op een andere computer of een hub. Verdere informatie over netwerken vindt u de Windows ® -help. 15.2. Wireless LAN (draadloos netwerk) Met behulp hiervan is het mogelijk om een draadloze netwerkverbinding op te bouwen. Lees de vereiste voorwaarden hiervoor na. De Wireless LAN-functie wordt via het Windows ® menu in- of uitgeschakeld en is in de fabriek standaard ingeschakeld, OPMERKING! Ge..

OPMERKING! - Page 31

30 15.3. Bluetooth® Bluetooth-technologie wordt gebruikt om korte afstanden draadloos te overbrug- gen. Bluetooth-apparatuur verzend de gegevens draadloos (radiografisch) zodat computers, mobiele telefoons, toetsenborden, muizen en andere apparatuur zon- der kabel met elkaar kunnen communiceren. Er bestaat een groot aantal toepas- singsmogelijkheden voor de draadloze Bluetooth-technologie. Hieronder worden er slechts enkele genoemd. • Draadloze verbinding met internet met een mobiele telefoon • Gegevensoverdracht tussen computers of tussen een computer en een ander apparaat. • Afdruk..

16.1. Geheugenkaart plaatsen - Page 32

31 NL FR DE 16. Multikaartlezer Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotografie worden ge- bruikt en langzamerhand de diskette als opslagmedium vervangen. De vorm en de capaciteit van de geheugenkaart kan per fabrikant verschillen. U kunt volgende kaarttypen gebruiken: • SD, SDHC, SDXC 16.1. Geheugenkaart plaatsen OPMERKING! Gevaar voor schade! Verkeerde plaatsing van de geheugenkaart kan tot be- schadigingen aan het apparaat leiden.  Schuif de geheugenkaart alleen met de contacten naar beneden in de kaartsleuf.  Schuif de geheugenkaart tot de aanslag in de lez..

19.1.1. Systeemherstel starten - Page 33

32 18. Notebook beveiligen 18.1. Wachtwoord bij inschakelen U kunt uw notebook tegen onbevoegd gebruik beschermen met behulp van een wachtwoord bij het inschakelen. Wanneer het notebook wordt ingeschakeld ver- schijnt er een scherm om het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord wordt in de UEFI-instelling ingesteld. OPMERKING! Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer u het wacht- woord vergeet heeft u geen enkele mogelijkheid om het te verwijderen. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice. U kunt ook gebruik maken van de beveiligingsmogelijkheden van Windows om uw geg..

OPMERKING! - Page 34

33 NL FR DE De volgende mogelijke opties worden aangeboden: • Stuurprogramma en hulpprogramma voor mediaherstel maken Er wordt een back-up van de stuur- en hulpprogramma’s gemaakt op een op- slagmedium. − Stuurprogramma en hulpprogramma voor mediaherstel maken Maken van een Support Disc − USB-herstelschijf maken voor stuur- en hulpprogramma’s Er wordt een USB-opslagmedium voor Support aangemaakt • Uw PC opfrissen zonder uw bestanden te verliezen Het toestel wordt bijgewerkt met behulp van de opties voor systeemherstel van Windows. − Mijn bestanden behouden Alle apps en instell..

19.2.1. U kunt uw apparaat als volgt vernieuwen - Page 35

34 19.2. Systeemherstel met Windows-herstelopties Als bij uw apparaat problemen optreden, kunt u het vernieuwen of terugzetten. Bij het vernieuwen van het apparaat wordt Windows opnieuw geïnstalleerd. Uw per- soonlijke bestanden en instellingen blijven behouden. Bij het terugzetten van het apparaat wordt Windows opnieuw geïnstalleerd. Uw be- standen, instellingen en apps, met uitzondering van de vooraf op het apparaat ge- installeerde apps, gaan echter verloren. OPMERKING! Als de toestel drie keer na elkaar niet naar behoren is opgestart, wordt automatisch het herstelmenu van Windows weer..

20.1. UEFI-instelling uitvoeren - Page 36

35 NL FR DE OPMERKING! Als u het Windows wachtwoord van uw apparaat vergeten bent, kunt u het toestel ook terugzetten naar de fabrieksinstellingen door vanuit het aanmeldscherm opnieuw op te starten. Houd hiervoor op het aanmeldscherm de Shift-toets ingedrukt en kies rechtsonder voor Aan/Uit > Opnieuw starten . Nadat het toestel opnieuw is opgestart kiest u Probleem oplossen > Deze pc opnieuw instellen . 20. UEFI-instelling In de UEFI-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem) heeft u uitgebreide instelmogelijkheden voor de werking van uw notebook. U kunt hier bij- ..

− - Page 37

36 • Gebruik het geïnstalleerde stuurprogramma of sluit het apparaat aan op de aan- sluiting die bij de installatie werd gebruikt. Het notebook wordt niet ingeschakeld.  Bij gebruik op accu sluit u het notebook aan op de voedingsadapter en contro- leert u of de accu is opgeladen.  Wanneer u het notebook met de voedingsadapter wilt gebruiken, neemt u de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit u op hetzelfde stop- contact bijv. een lamp aan. Wanneer deze lamp ook niet brandt, kunt u een elek- tricien raadplegen om het stopcontact te controleren. Het beeldscherm bl..

22. Klantenservice - Page 38

37 NL FR DE  Klik vervolgens met de linkermuisknop op Schijfbeheer en bevestig het ven- ster dat nu wordt geopend met OK .  Maximaliseer het volgende venster om gemakkelijker te kunnen werken. 1 In het onderste gedeelte van het venster  wordt nu de extra harde schijf weerge- geven.  Klik met de rechtermuisknop in het hierboven gemarkeerde gebied  .  Selecteer de eerste weergegeven optie en bevestig deze door met de linker- muisknop te klik.  Klik nu zo vaak op Volgende tot Voltooien wordt weergegeven en bevestig ver- volgens. Na enkele seconden is de harde schijf in Win..

- Page 39

38 Voordat u echter contact opneemt met het Technologie Center, verzoeken wij u om de volgende informatie paraat te hebben: • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht? • Welke randapparatuur gebruikt u? • Welke meldingen verschijnen er? • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed? • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen? 22.4. Ondersteuning van stuurprogramma‘s Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma‘s in onze testlaboratoria uit- gebreid getest en in orde bevonden. In de computerbr..

OPMERKING! - Page 40

39 NL FR DE 22.6. Onderhoud Het notebook bevat van binnen geen onderdelen die moeten worden gereinigd of onderhouden.  Neem voor het schoonmaken altijd de netstekker uit het stopcontact, koppel alle aansluitkabels los.  Reinig het notebook uitsluitend met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.  Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. OPMERKING! Gevaar voor schade! Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindin- gen in geen geval in contact komen met water.  Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de stek- kerverbindingen voor het volgende gebrui..

23.1.1. Opmerkingen over laserstraling - Page 41

40 23.1.1. Opmerkingen over laserstraling • In een notebook kan gebruik worden gemaakt van laserstralen van klasse 1 tot klasse 3b. Het notebook voldoet aan de eisen van laserklasse 1. • Door de behuizing van het optische station te openen, heeft u toegang tot lase- rapparatuur van max. klasse 3b. Bij demontage en/of openen van deze laserapparatuur moet u het volgende in acht nemen: • De ingebouwde optische stations bevatten geen onderdelen die onderhoud no- dig hebben of gerepareerd moeten worden. • De reparatie van optische stations is uitsluitend voorbehouden aan de fabrikant. ..

25. Europese norm EN ISO 9241-307 klasse II - Page 42

41 NL FR DE 25. Europese norm EN ISO 9241-307 klasse II Door de zeer hoge aantal transistors en het daarmee verbonden uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aange- stuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels. In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegesta- ne beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer complex en verschilden per fabrikant. MEDION houdt daarom voor alle tft-displayproducten bij garantiegevallen de strenge en transparante eisen van de norm EN ISO 9241-307, klasse II; aan ..

EN ISO 9241-307, foutklasse II - Page 43

42 EN ISO 9241-307, foutklasse II Resolutie Type 1 Type 2 Type 3 Cluster Type 1/ Type 2 Cluster Type 3 1024 x 768 2 2 4 0 2 1280 x 800 3 3 6 0 3 1280 x 854 3 3 6 0 3 1280 x 1024 3 3 7 0 3 1366 x 768 3 3 7 0 3 1400 x 1050 3 3 8 0 3 1600 x 900 3 3 8 0 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3

..

Accumodus - Page 44

43 NL FR DE 26. Energy Star® ENERGY STAR® is een samenwerkingsprogramma van de Environmental Protection Agency en het Ministerie van Energie in de VS dat zich richt op het besparen van geld en het beschermen van het milieu via ener- gie-efficiënte producten en werkwijzen. MEDION® is er trots op dat zij haar klanten producten kan aanbieden met een ENERGY STAR®-keurmerk. De Medion® Akoya® E6436 is ontwikkeld en getest om te voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR® 6-programma voor computers. Door gebruik te maken van producten die voldoen aan ENERGY STAR en door de energiebeheerfunct..

WAARSCHUWING! - Page 45

44 27. Technische gegevens Algemeen Type systeem E6436 Ingebouwde randapparatuur 2 stereoluidsprekers Afmetingen (b x d x h in mm) ca. 384 x 270 x 27 Gewicht ca. 2,3 kg (incl. accu) Geïnstalleerd werkgeheugen 4 GB Type werkgeheugen DDR4 RAM SSD 128 GB HDD 1 TB Optische opslag Dvd-rewriter Display Type ca. 39,6 cm (15,6“) Max. resolutie 1920 x 1080 pixels AC/DC adapter FSP Group, FSP045-RECN2 Vereiste netspanning 100 - 240 V~ 50/60 Hz AC-ingang 100 - 240 V~, 1,5A, 50/60 Hz DC-uitgang 19 V 2,37 A WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Binnen in het toestel bevinden zich stroomvoe..

27.1. Informatie over Wireless LAN/Bluetooth® - Page 46

45 NL FR DE Accu (batterij) SMP, A41-E15 Spanning 14,52 V Capaciteit 2600mAh Energie 37 Wh Werkingsduur ca. 2 - 4 uur (afhankelijk van de instellingen en gebruiksgedrag) Omgevingsvoorwaarden Min. werktemperatuur 5 °C Max. werktemperatuur 30 °C Max. luchtvochtigheid tijdens ge- bruik 20 - 80 % (niet-condenserend) Aansluitingen Multikaartlezer 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1x HDMI 1x LAN (RJ45) Aansluitingen audio 1 x Audio combo (audio-out & mic-in) 27.1. Informatie over Wireless LAN/Bluetooth® Frequentiebereik: 2,4 GHz / 5 GHz WLAN-standaard: 802.11 a/b/g/n/ac Encryptie: WEP/WPA/WPA2 Frequen..

28. Colofon - Page 47

46 28. Colofon Copyright © 2017 Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden. Het copyright berust bij de firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland Technische wijzigingen voorbehouden. De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal beschikbaar voor download. U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het service- portal naar uw mobiele toestel downloaden. URL QR ..

29. Index - Page 48

47 NL FR DE 29. Index A Aansluiten Kabels ........................................................ 11 Voeding .................................................... 10 Accubedrijf ................................................... 21 Accucapaciteit ........................................ 22 Accu ontladen ........................................ 22 Accu opladen ......................................... 22 Plaatsen van de accupack .................. 21 Verwijderen van de accu .................... 21 Afvoer ............................................................. 40 B Back-ups .............

letzte Seite - Page 49

48 letzte Seite Transport ....................................................... 38 Type pixelfouten ......................................... 41 U UEFI-instelling .............................................. 35 Upgrade/uitbreiden .................................. 39 USB .................................................................. 31 V Veiligheid .......................................................... 7 Vliegtuigmodus .......................................... 30 W Wireless LAN Voorwaarden .......................................... 29

..

Sommaire - Page 50

1 NL FR DE Sommaire 1. À propos de ce mode d’emploi ................................................................... 3 1.1. Explication des symboles ................................................................................... 3 1.2. Utilisation conforme ............................................................................................ 4 2. Déclaration de conformité .......................................................................... 5 3. Informations sur les marques ..................................................................... 6 4. Consignes de sécuri..

- Page 51

2 15. Fonctionnement du réseau ....................................................................... 28 15.1. Port réseau ............................................................................................................. 28 15.2. WiFi (réseau sans fil) ........................................................................................... 28 15.3. Bluetooth® ............................................................................................................. 29 15.4. Mode Avion .......................................................................................

1.1. - Page 52

3 NL FR DE 1. À propos de ce mode d’emploi Lisez attentivement le présent mode d’emploi avant la première mise en service et respectez impérativement les consignes de sécurité ! Toutes les opérations exécutées sur et avec le présent appareil doivent l’être uniquement comme décrit dans ce mode d’emploi. Conservez ce mode d’emploi pour pouvoir vous y référer ultérieure- ment. Si vous donnez ou vendez l’appareil, pensez également à re- mettre ce mode d’emploi. 1.1. Explication des symboles DANGER ! Avertissement d’un risque vital immédiat ! AVERTISSEMENT ! A..

1.2. - Page 53

4 Utilisation à l’intérieur Les appareils comportant ce symbole ne doivent être utilisés qu’en intérieur. Illustr. A Illustr. B Repères de polarité Sur les appareils avec connecteurs creux, ces symboles dé- signent la polarité du connecteur ; il existe deux variantes de polarité : plus à l‘intérieur et moins à l‘extérieur (illustr. A) ou moins à l‘intérieur et plus à l‘extérieur (illustr. B). 1.2. Utilisation conforme Cet appareil est destiné à l’utilisation, la gestion et le traitement de documents et contenus multimédia électroniques ainsi qu’à la co..

2. - Page 54

5 NL FR DE 2. Déclaration de conformité Ce produit est livré avec les équipements sans fil suivants : • WiFi • Bluetooth® En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution WiFi intégrée, dans les pays de l’UE (voir tableau), l’utilisation est autorisée uniquement à l’intérieur de bâ- timents. Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes : • Directive RE 2014/53/UE • Directive sur l’écoconception 2009/125/CE • Directive RoHS 2011/65/UE Vous pouvez obtenir l..

DANGER ! - Page 55

6 3. Informations sur les marques Windows® est une marque déposée de la société Microsoft®. Intel, le Logo Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, et Core Inside sont les marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Le logo HDMI ainsi que High-Definition Multimedia Interface sont des marques dé- posées de la HDMI Licensing LLC La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés sous licence par Lenovo/Medion. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs ..

4.2. - Page 56

7 NL FR DE 4.2. Sécurité de fonctionnement Veuillez lire attentivement ce chapitre et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre ordinateur portable. Du liquide pénétrant à l’intérieur de l’appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique .  N’exposez pas l’appareil à des gouttes d’eau ou éclaboussures et ne posez sur l’appareil aucun récipient rempli de liquide tel qu’un vase .  Ne pas verser de liquides dans l‘appareil.  Afin d‘éviter tout dommage, veillez à ..

. - Page 57

8 Éteignez immédiatement l’ordinateur portable ou ne l’allu- mez pas du tout, débranchez-le et adressez-vous au service après-vente (SAV) si: • le bloc d’alimentation, le cordon d’alimentation ou la fiche a fondu ou est endommagé .  Faites remplacer les cordons d’alimentation ou bloc d’alimen- tation défectueux uniquement par des pièces d’origine. Ces pièces ne doivent en aucun cas être réparées . • le boîtier de l’ordinateur portable est endommagé ou si du li- quide a coulé à l’intérieur.  Faites tout d’abord examiner l’ordinateur par le serv..

FR - Page 58

9 NL FR DE 4.5. Lieu d’installation • Gardez votre ordinateur portable et tous les appareils qui lui sont raccordés à l’abri de l’humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. En cas de non-respect de ces consignes, vous exposez votre ordi- nateur à des risques de dysfonctionnement ou de détérioration. • N’utilisez pas votre ordinateur portable en plein air : selon les conditions météorologiques (pluie, neige, etc.), vous risquez de l’endommager. • Placez et utilisez tous les éléments sur un support stable, bien horiz..

AVERTISSEMENT ! - Page 59

10 sible que, par condensation, de l’humidité se forme à l’inté- rieur de l’ordinateur, pouvant provoquer un court-circuit. 4.7. Alimentation AVERTISSEMENT ! Risque d’électrocution ! Des pièces conductrices de courant se trouvent à l’inté- rieur de l’adaptateur secteur. Ces pièces présentent un risque d’électrocution ou d’incendie en cas de court-cir- cuitage accidentel !  N’ouvrez pas le boîtier du bloc d’alimentation. • La prise de courant doit se trouver à proximité de l’ordinateur portable et être facilement accessible. • Pour couper votre ord..

REMARQUE ! - Page 60

11 NL FR DE REMARQUE ! Risque de dommages ! Les adaptateurs secteur non adaptés peuvent endom- mager l’appareil.  Pour recharger l’appareil, utilisez uniquement le bloc d’alimentation vendu avec l‘appareil. 4.8. Câblage • Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus. • Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être en- dommagés. • Ne raccordez les périphériques tels que clavier, souris, écran, etc., à l’ordinateur portable que lorsqu’il est éteint afin d’éviter tout dommage de l’ordinateur ou des p..

AVERTISSEMENT ! - Page 61

12 • Débranchez les câbles dont vous ne vous servez pas. 4.9. Remarques concernant la batterie AVERTISSEMENT ! Risque d‘explosion ! Risque d’explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.  Ne chauffez pas la batterie au-delà de la température maximale indiquée dans les températures ambiantes.  N’ouvrez jamais la batterie.  Ne jetez pas la batterie au feu.  Ne court-circuitez pas la batterie.  Remplacement uniquement par une batterie du même type ou de type équivalent recommandée par le fabricant.  Élimination des batteries usagées conformém..

13 - Page 62

13 NL FR DE • N’oubliez pas de mettre l’ordinateur hors tension avant de remplacer la batterie. • Si la batterie est fixée à l‘intérieur de l‘appareil, elle ne peut pas être remplacée par l‘utilisateur lui-même. Seul un techni- cien SAV peut dans ce cas remplacer la batterie. 4.10. Remarques concernant le pavé tactile L’utilisation du pavé tactile se fait par l’intermédiaire du pouce ou d’un autre doigt et réagit à l’énergie émise par la peau. La présence de poussière ou de graisse sur la surface du pavé tac- tile réduit sa sensibilité. • N’utilis..

REMARQUE ! - Page 63

14 • Vous risquez de vous blesser si l’écran se brise. Si cela devait se produire, enfilez des gants de protection pour ramasser les morceaux cassés et envoyez ceux-ci au service après-vente (SAV) qui les recyclera dans les règles de l’art. Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il est possible qu’il y ait eu émanation de produits chimiques. 5. Ergonomie REMARQUE ! Évitez les effets d’éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop importants afin de ménager vos yeux. L’ordinateur portable ne doit jamais se trouver à proximité d’une fenêtre, car ..

DANGER ! - Page 64

15 NL FR DE 6. Contenu de l‘emballage Veuillez vérifier si le contenu est complet et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d’achat si ce n’est pas le cas. Avec cet appareil que vous venez d’acheter, vous recevez : • Ordinateur portable Medion® Akoya® E6436 • Bloc d’alimentation externe • Mode d‘emploi • Carte de garantie DANGER ! Risque de suffocation ! Les films d’emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu, il y a donc risque d’asphyxie !  Conservez les emballages tels que les films ou sachets ..

7. - Page 65

16 7. Vues détaillées 1 2 4 5 8 7 9 3 6 10 11 12 13 19 14 16 17 18 19 15 (Illustrations non contractuelles)

..

FR - Page 66

17 NL FR DE 1 Webcam 2 Indicateur LED de fonctionnement webcam 3 Microphone 4 Écran 5 Clavier 6 Pavé tactile 7 Voyants de fonctionnement et d’état 8 Lecteur multicartes (sur la face avant) 9 Bouton marche/arrêt 10 Verrouillage Kensington® 11 Port réseau LAN RJ-45 12 Prise HDMI 13 Ports USB 3.0 14 Audio Combo (entrée microphone & sortie audio) 15 Ports USB 2.0 16 Lecteur optique 17 Bouton d’éjection lecteur optique 18 Ouverture de secours 19 Alimentation électrique

..

REMARQUE ! - Page 67

18 8. Voyants de fonctionnement et d’état Le système indique par l’intermédiaire de voyants l’état de l’alimentation et du fonc- tionnement. Ces voyants s’allument selon l’activité de l’ordinateur portable: Voyant de l’état de chargement de la batterie S’allume lorsque le pack batterie est en cours de chargement. Le voyant s’éteint lorsque la batterie est rechargée. Voyant d’accès Lorsque cette LED est allumée ou clignote, c’est que l’ordinateur accède au disque dur ou au lecteur optique. Voyant Wifi /Bluetooth Voyant pour l’échange de données sans f..

REMARQUE ! - Page 68

19 NL FR DE  Allumez l‘ordinateur portable en appuyant sur le bouton marche/arrêt. L‘ordina- teur démarre et passe maintenant par différentes phases. REMARQUE ! Aucun disque de démarrage ne doit se trouver dans le lecteur optique, car le système d’exploitation ne serait alors pas chargé à partir du disque dur. Le système d’exploitation est chargé à partir du disque dur. Le chargement dure un peu plus longtemps à la première installation. Une fois que toutes les données nécessaires ont été saisies, le système d’exploitation est configuré. L’affichage de l’..

Contrat de licence - Page 69

20 10.2. Fonctionnement sur secteur Votre ordinateur portable est vendu avec un bloc d’alimentation universel pour courant alternatif qui s’adapte automatiquement à la source de courant proposée et peut prendre en charge les voltages suivants : AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Veuillez respecter les consignes de sécurité concernant l’alimentation. Le bloc d’alimentation alimente l’ordinateur portable et charge simultanément la batterie. Votre batterie se recharge aussi lorsque vous travaillez avec l’ordinateur en laissant le bloc d’alimentation branché. Le bloc d’alimentation..

REMARQUE ! - Page 70

21 NL FR DE REMARQUE ! Durant quelques jours après la première installation, Windows peut ac- tualiser et configurer des données (p. ex. par de nouvelles mises à jour), ce qui peut entraîner des ralentissements dans le téléchargement et dans le démarrage de l’ordinateur. N’éteignez donc pas prématurément l’ordinateur. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur l’instal- lation. 10.3. Manipulation des batteries de manière générale Lors de la manipulation de batteries, il est important de veiller à les utiliser et à les recharger correctement afin d’explo..

 - Page 71

22 REMARQUE ! Risque de dommages ! Des dysfonctionnements sont possibles si les contacts de la batterie et de l’ordinateur portable sont endom- magés ou sales.  Faites attention, lors du stockage des batteries et de l’utilisation de l’ordinateur sur batterie, à ne pas salir ou endommager les contacts. 10.4.3. Chargement de la batterie La batterie est chargée sur le bloc d’alimentation. Si ce dernier est branché, la batte- rie se recharge automatiquement, que l’ordinateur portable soit allumé ou non. Un chargement complet nécessite quelques heures si l’ordinateur est ..

10.5.1. - Page 72

23 NL FR DE 10.5. Gestion de l’alimentation Votre ordinateur portable offre des fonctions d’économie d’énergie automatiques et configurables, que vous pouvez utiliser pour optimiser la durée d’utilisation de la batterie et réduire les coûts de consommation d’électricité en général. 10.5.1. Conseils pour économiser de l‘énergie • Les touches Fn+F1 vous permettent de passer en mode Économie d‘énergie. • Vous pouvez optimiser la gestion de l‘alimentation de votre ordinateur avec les paramètres des options d‘alimentation. • Pour ne pas consommer d‘énergi..

REMARQUE ! - Page 73

24 11. Écran 11.1. Ouverture et fermeture de l’écran L’écran est fermé par la construction spéciale de ses charnières, un verrouillage sup- plémentaire est donc inutile.  Pour ouvrir l’écran, dépliez-le à l’aide du pouce et de l’index jusqu’à la position désirée. REMARQUE ! Risque de dommages ! N’essayez jamais d’ouvrir l’écran de force. Vous risque- riez sinon de l’endommager.  Tenez toujours fermement l’écran en son centre pour l’ouvrir, le positionner et le refermer.  N’ouvrez pas l’écran à plus de 120°. Différentes fonctions peuve..

12.1. Clavier - Page 74

25 NL FR DE 12. Saisie des données 12.1. Clavier Grâce à la double fonction de certaines touches, vous disposez des mêmes fonc- tions que sur un clavier Windows normal. Certaines fonctions sont obtenues à l’aide des touches Fn propres à l’ordinateur. 12.1.1. Combinaisons de touches spécifiques à l’ordinateur portable Description Fn + F1 Veille Fn + F2 Mode Avion Cette combinaison de touches permet d’activer ou de désacti- ver le mode avion. Fn + F4 Mode ECO Cette combinaison de touches permet d’activer le mode ECO. Fn + F5 Plus sombre Réduit la luminosité de l’écran...

13. - Page 75

26 12.2. Pavé tactile REMARQUE ! Risque de dommage ! L’utilisation d’objets non appropriés pour commander l’appareil peut endommager le pavé tactile de manière irréversible.  N’utilisez pas d’objets contondants (p. ex. stylo à bille). 13. Lecteur optique 13.1. Chargement d’un disque Contrairement au lecteur optique d’un ordinateur de bureau, celui de l’ordinateur portable dispose d’un système de maintien du disque. Lorsque vous insérez un disque, vérifiez qu’il est bien enfoncé sur le support et se verrouille . REMARQUE ! Risque de dommage ! En raison de l..

REMARQUE ! - Page 76

27 NL FR DE  L’appareil étant allumé, appuyez sur le bouton d’éjection du lecteur optique pour ouvrir le tiroir.  Posez le disque dans le tiroir, face imprimée vers le haut, et appuyez prudem- ment sur le disque. Le disque est maintenant à plat dans le tiroir et s’enclenche distinctement sur le support de disque.  Vérifiez si le disque peut tourner librement puis repoussez le tiroir avec précau- tion dans le lecteur : il doit s’enclencher distinctement. REMARQUE ! Tant que l’ordinateur portable accède au lecteur optique, n’essayez pas de retirer le disque du le..

AVERTISSEMENT ! - Page 77

28 14. Système audio Votre ordinateur portable est équipé d’un système audio haute définition avec 2 haut-parleurs (certifié Dolby*). Vous pouvez effectuer des réglages personnels dans le menu Dolby sous Caractéristiques de l’enceinte . Ceci garantit un fonctionne- ment optimal pour tous les programmes et les jeux courants. * Connexions audio externes Votre ordinateur est équipé de haut-parleurs stéréo intégrés, vous pouvez donc tou- jours reproduire du son sans besoin d’appareils supplémentaires. L’utilisation des ports externes vous permet de raccorder facilement vo..

REMARQUE ! - Page 78

29 NL FR DE REMARQUE ! N’utilisez pas la fonction WiFi dans des endroits (p. ex. hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes ra- dio. Désactivez cette fonction si vous n’êtes pas certain qu’il n’y a aucun risque d’influence néfaste ni d’interférence. 15.2.1. Conditions requises Il est possible d’utiliser comme récepteur un point d’accès WiFi. Un point d’accès WiFi est un appareil de transmission radio qui communique avec votre ordinateur et pilote l’accès au réseau auquel vous êtes raccordé. Les points d’accès WiFi ..

REMARQUE ! - Page 79

30 REMARQUE ! N’utilisez pas la fonction Bluetooth dans des endroits (p. ex. hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes radio. Désactivez cette fonction si vous n’êtes pas certain qu’il n’y a au- cun risque d’influence néfaste ni d’interférence. 15.4. Mode Avion Le mode Avion permet de désactiver toutes les connexions radio (p. ex. WiFi, luetooth®). En standard, le mode Avion est désactivé et toutes les connexions radio sont donc disponibles. 16. Lecteur multicartes Les cartes mémoire sont des supports utilisés p. ex. dans le ..

REMARQUE ! - Page 80

31 NL FR DE 17. Port USB Le port série universel ou Universal Serial Bus est une norme pour le branchement d’appareils de saisie, de scanners et d’autres périphériques. Les ports USB 3.0 sont totalement rétro-compatibles. REMARQUE ! Veillez à bien ajuster la fiche dans la prise pour éviter tout endommage- ment des contacts. De par la disposition de ses contacts, la fiche ne peut être positionnée que d’une seule manière dans la prise (exception: USB type C). Branchez toujours, dans la mesure du possible, vos appareils USB sur le port sur lequel ils ont été installés. Dans l..

19. Restauration de la - Page 81

32 18.2. Verrou de sécurité Kensington Le verrou de sécurité Kensington vous permet de protéger votre ordinateur por- table contre le vol. Vous pouvez vous le procurer comme accessoire avec câble dans le commerce spécialisé. Pour mettre le verrou de sécurité en place, enroulez le câble autour d’un objet fixe, p. ex. un pied de table. Fixez le verrou dans le dispositif Kensington et tournez la clé pour le fermer. Conservez la clé dans un lieu sûr. 19. Restauration de la configuration d’origine Si votre système ne réagit plus correctement et qu’une récupération du sys..

REMARQUE ! - Page 82

33 NL FR DE − Restauration du HDD - pas de sauvegarde des données utilisateur Toutes les données présentes sur l’appareil sont supprimées définitivement. La restauration rétablit la configuration d’origine de l’ordinateur. − Restauration du HDD - sauvegardes des données utilisateur La configuration d’origine est restaurée et toutes les données utilisateur sous C:\USERS sont sauvegardées.  Cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l’écran pour restaurer la configu- ration d’origine. REMARQUE ! Exécutez chaque type de restauration uniquement lorsque le b..

REMARQUE ! - Page 83

34 19.2.1. Pour actualiser votre appareil, procédez comme suit :  Ouvrez le menu Démarrer.  Sélectionnez l’application Paramètres dans la liste.  Tapotez ou cliquez sur Mise à jour et sécurité.  Tapotez ou cliquez sur l’option de menu Récupération .  Tapotez ou cliquez sur Commencer .  Vous voyez s’ouvrir une fenêtre de sélection. Sélectionnez alors dans cette fenêtre l’option de récupération Conserver mes fichiers pour actualiser le système. 19.2.2. Pour réinitialiser votre appareil, procédez comme suit :  Ouvrez le menu Démarrer.  Sélect..

REMARQUE ! - Page 84

35 NL FR DE 20. Configuration UEFI La configuration UEFI (configuration de base du matériel de votre système) vous offre diverses possibilités de réglage pour l’utilisation de votre ordinateur portable. Vous pouvez par exemple modifier le fonctionnement des interfaces, les caractéris- tiques de sécurité ou la gestion de l’alimentation. L’ordinateur portable est configu- ré départ usine de façon à vous garantir un fonctionnement optimal. REMARQUE ! Ne modifiez les configurations que si cela est absolument nécessaire et si vous êtes familiarisé avec ce type de manipulati..

− - Page 85

36 L’écran est noir. • Cette erreur peut avoir différentes causes : − Le voyant de fonctionnement (bouton on/off) n’est pas allumé et l’ordinateur se trouve en mode Veille. Solution : Appuyez sur le bouton on/off. − Le voyant de veille clignote. L’ordinateur portable se trouve en mode d’éco- nomie d’énergie. Solution  : Appuyez sur le bouton on/off. − Le rétro-éclairage a été désactivé avec la combinaison de touches Fn+F7 . Solution : Appuyez sur la combinaison de touches Fn+F7 pour rallumer le rétro-éclai- rage. L’ordinateur portable s’éteint en cours..

Suivant - Page 86

37 NL FR DE 1 Vous voyez alors le disque dur supplémentaire dans la partie inférieure de la fenêtre  .  Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone marquée en haut  .  Sélectionnez la première option affichée et confirmez-la d‘un clic de souris gauche.  Cliquez maintenant sur Suivant jusqu‘à ce que Terminer apparaisse et confirmez. Après quelques secondes, le disque dur est visible dans l‘explorateur Windows et est à votre disposition. 22. Service après-vente (SAV) 22.1. Première aide en cas de problèmes de matériel Les dysfonctionnements ont de..

- Page 87

38 22.4. Assistance pour les pilotes Nous avons testé longuement et avec succès dans nos laboratoires d’essai le sys- tème équipé des pilotes installés. En informatique, il est cependant usuel d’ac- tualiser les pilotes de temps en temps. D’éventuels problèmes de compatibilité avec d’autres composants (programmes, appareils) qui n’ont pas encore été testés peuvent surgir. Vous trouverez les pilotes actuels à l’adresse Internet suivante : http://www.medion.com Veuillez vous adresser au service après-vente (SAV) du pays dans lequel vous avez acheté l’appareil. 22...

REMARQUE ! - Page 88

39 NL FR DE 22.6. Maintenance Le boîtier de l’ordinateur portable ne contient aucune pièce à entretenir ou à nettoyer.  Débranchez toujours la fiche secteur et tous les câbles de connexion avant de nettoyer l’ordinateur.  Nettoyez l’ordinateur à l’aide d’un chiffon humide non pelucheux.  N’utilisez pas de solvants ni de produits d’entretien corrosifs ou gazeux. REMARQUE ! Risque de dommages ! Afin d’éviter tout dommage, les contacts à fiche ne doivent en aucun cas être en contact avec de l’eau.  Si cela devait malgré tout se produire, séchez impé..

23.1.1. Consignes concernant les rayons laser - Page 89

40 23.1.1. Consignes concernant les rayons laser • Le présent ordinateur portable peut utiliser des dispositifs laser de la classe 1 à la classe 3b. Lorsque le boîtier de l’ordinateur est fermé, le dispositif répond aux ca- ractéristiques du laser classe 1. • En ouvrant le boîtier de l’ordinateur, vous avez accès à des dispositifs laser allant jusqu’à la classe 3b. Lorsque vous démontez ou ouvrez ces dispositifs, respectez les consignes suivantes: • Les lecteurs optiques intégrés ne contiennent aucune pièce à entretenir ou à réparer. • La réparation des lecte..

5 Pixels - Page 90

41 NL FR DE 25. Norme européenne EN ISO 9241-307 classe II Compte tenu du très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut se produire par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels. Par le passé, il existait de nombreuses méthodes permettant de définir le nombre d’erreurs de pixels tolérées. Mais elles étaient généralement très compliquées et variaient fortement d’un fabricant à l’autre. C’est la raison pour laquelle MEDION, en matière de garantie, se conforme..

EN ISO 9241-307, classe d’erreurs II - Page 91

42 EN ISO 9241-307, classe d’erreurs II Résolution Type 1 Type 2 Type 3 Cluster Type 1, type 2 Cluster Type 3 1024 x 768 2 2 4 0 2 1280 x 800 3 3 6 0 3 1280 x 854 3 3 6 0 3 1280 x 1024 3 3 7 0 3 1366 x 768 3 3 7 0 3 1400 x 1050 3 3 8 0 3 1600 x 900 3 3 8 0 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3

..

26. Energy Star® - Page 92

43 NL FR DE 26. Energy Star® ENERGY STAR® est un programme conjoint de l’Agence américaine de protection de l’environnement et de l’US Département de l’énergie vi- sant à économiser de l’argent et à protéger l’environnement grâce à des produits et à des pratiques économes en énergie. MEDION® est fier d’offrir à ses clients des produits avec une haute efficacité de dési- gnation conforme ENERGY STAR® . Le Medion® Akoya® E6436 a été conçu et testé pour se conformer aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les ordinateurs. L’utilisation des produit..

AVERTISSEMENT ! - Page 93

44 27. Caractéristiques techniques Généralités Modèle E6436 Périphériques intégrés 2 haut-parleurs stéréo Dimensions (L x P x H en mm) env. 384 x 270 x 27 Poids env. 2,3 kg (avec batterie) Mémoire vive installée 4 Go Type de mémoire Mémoire vive DDR4 SSD 128 Go HHD 1 To Mémoire optique DVD-ReWriter Écran Type env.. 39,6 cm (15,6“) Résolution max. 1920 x 1080 pixels Adaptateur CA/CC FSP Group, FSP045-RECN2 Tension secteur nécessaire 100 - 240 V~ 50/60 Hz Entrée CA 100 - 240 V~, 1,5A, 50/60 Hz Sortie CC 19 V 2,37 A AVERTISSEMENT ! Risque d’électrocution ! Des pièces..

27.1. Informations sur Wi-Fi/Bluetooth® - Page 94

45 NL FR DE Batterie SMP, A41-E15 Tension 14,52 V Capacité 2600mAh Energie 37 Wh Temps de fonctionnement env. 2 - 4 heures (en fonction des réglages de l’ordinateur portable et du mode d’utilisation en fonctionnement) Conditions ambiantes Température de service min. 5° C Température de service max. 30° C Humidité de l'air admissible en fonctionnement 20 – 80 % (sans condensation) Connectique Lecteur multicartes 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) Connectique audio 1 x Audio combo (audio-out & mic-in) 27.1. Informations sur Wi-Fi/Bluetooth® Plage de fréquence :..

URL - Page 95

46 28. Mentions légales Copyright © 2017 Sous droits réservés. Le présent mode d‘emploi est protégé par le copyright. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l‘autorisation écrite du fabricant. Le copyright est la propriété de la société : Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d’erreurs d’impression. Le mode d‘emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et télé- chargé sur le portail de service. Vous pou..

29. Index - Page 96

47 NL FR DE 29. Index A Aide supplémentaire ................................. 37 Alimentation ................................................ 19 Bouton marche/arrêt ........................... 19 Fonctionnement sur secteur ............ 20 Assistance pour les pilotes ...................... 38 B Bluetooth ....................................................... 29 Branchements Câblage ..................................................... 11 C Caractéristiques techniques ................... 44 Adaptateur CA/CC ................................ 44 Batterie .....................................

letzte Seite - Page 97

48 letzte Seite T Transport ....................................................... 38 Types d’erreur de pixels ............................ 41 U UEFI .................................................................. 35

..

Inhalt - Page 98

Inhalt Übersicht .......................................................................................................... 4 Geräteteile ....................................................................................................... 6 Zu dieser Bedienungsanleitung .................................................................... 10 Zeichenerklärung .............................................................................................. 10 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................................................................... 11 Konformitätsinformation .........

- Page 99

Dateneingabe ................................................................................................. 31 Tastatur ................................................................................................................ 31 Touchpad ............................................................................................................ 32 Optisches Laufwerk ........................................................................................ 32 Einlegen einer Disc ............................................................................................ 32 Discs absp..

9241-307 - Page 100

Wartung .............................................................................................................. 47 Auf-/Umrüstung und Reparatur ................................................................... 47 Recycling und Entsorgung ............................................................................ 48 Europäische Norm EN ISO 9241-307 Klasse II ................................................. 49 Energy Star® .................................................................................................. 50 Technische Daten .........................................

Zu dieser Bedienungsanleitung - Page 101

Zu dieser Bedienungsanleitung Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise! Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedie- nungsanleitung dazu. Zeichenerklärung GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermied..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch - Page 102

Abb. A Abb. B Polaritätskennzeichnung Bei Geräten mit Hohlsteckern kennzeichnen diese Symbole die Polari- tät des Steckers, es gibt zwei Varianten der Polarität: entweder Innen Plus und Außen Minus (Abb. A) oder Innen Minus und Außen Plus (Abb. B). Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Gerät ist für die Nutzung, Verwaltung und Bearbeitung elek- tronischer Dokumente und Multimediainhalte sowie für digitale Kommunikation bestimmt. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmun..

Konformitätsinformation - Page 103

Konformitätsinformation Mit diesem Gerät wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert: • Wireless LAN • Bluetooth® Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern (s. Tabelle) nur innerhalb von Gebäuden gestattet. Hiermit erklärt Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grund- legenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet: • RE-Richtlinie 2014/53/EU • Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG • RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Vollständige Konformitätserklärungen sin..

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter - Page 104

Informationen zu Markenzeichen Warenzeichen: Windows ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Microsoft ® . Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. , das HDMI Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind einge- tragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Lenovo/Medion unter Lizenz verwendet. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sich..

Sicherheitshinweise - Page 105

Betriebssicherheit Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässi- gen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. − Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße – wie z. B. Va- sen – auf das Gerät oder in seine unmittelbare Nähe. − Gießen Sie keine Flüssigkeiten in das Notebook. − Achten Sie darauf, dass die Steckkontakte keinesfalls m..

Niemals selbst reparieren - Page 106

Schalten Sie das Notebook sofort aus bzw. erst gar nicht ein, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kun- dendienst, wenn: • der Netzadapter oder die daran angebrachten Netzkabel oder Stecker angeschmort oder beschädigt sind. − Lassen Sie das defekte Netzkabel/Netzadapter gegen Origi- nalteile austauschen. Auf keinen Fall dürfen diese repariert werden. • das Gehäuse des Notebooks beschädigt ist, oder Flüssigkeiten hineingelaufen sind. − Lassen Sie das Notebook erst vom Kundendienst überprü- fen. Andernfalls kann es sein, dass das Notebook nicht sicher betrieben..

Sicherheitshinweise - Page 107

Aufstellungsort − Halten Sie Ihr Notebook und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Notebooks führen. − Betreiben Sie Ihr Notebook nicht im Freien, da äußere Einflüsse, wie Regen, Schnee etc. das Notebook beschädigen könnten. − Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Note- books zu vermeiden. − Betreiben Sie das Notebook oder den Netzadapter nicht..

Sicherheitshinweise - Page 108

Stromversorgung WARNUNG! Stromschlaggefahr! Im Inneren des Netzadapters befi nden sich stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes! − Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapter. − Die Steckdose muss sich in der Nähe des Notebooks befinden und leicht zugänglich sein. − Um die Stromversorgung zu Ihrem Notebook (über Netzad- apter) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. − Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz. Wenn Si..

Sicherheitshinweise - Page 109

HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Nicht geeignete Netzadapter können zu Beschädigungen am Gerät führen. − Verwenden Sie zum Aufladen des Gerätes ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter. Verkabelung − Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann. − Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten. − Schließen Sie die Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus, Monitor etc. nur an, wenn das Notebook ausgeschaltet ist, um Beschä- digungen des Notebooks oder der Geräte zu vermeiden. Eini- ge Geräte kön..

Sicherheitshinweise - Page 110

− Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungskabel mit den dazuge- hörigen Peripheriegeräten verbunden sind, um Störstrahlun- gen zu vermeiden. − Entfernen Sie die nicht benötigten Kabel. Hinweise zum Akku WARNUNG! Explosionsgefahr! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus. − Erwärmen Sie den Akku nicht über die, in den Umgebungstem- peraturen genannte, Maximaltemperatur. − Öffnen Sie niemals den Akku. − Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer. − Schließen Sie den Akku nicht kurz. − Ersatz nur durch den gleichen oder einen vom Hersteller emp- fohlenen ..

Sicherheitshinweise - Page 111

− Achten Sie bei der Lagerung des Akkus und der Benutzung des Gerätes darauf, dass die Kontakte an Akku und Gerät nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Dies könnte zu Fehlfunk- tionen führen. − Wechseln Sie den Akku nur im ausgeschalteten Zustand. − Sollte der Akku fest eingebaut sein, kann dieser nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. In diesem Fall muss der Akku von einem Servicetechniker ausgetauscht werden. Hinweise zum Touchpad Das Touchpad wird mit dem Daumen oder einem anderen Fin- ger bedient und reagiert auf die von der Haut abgegebene Energie. ..

Ergonomie - Page 112

− Zerkratzen Sie das Display nicht mit den Fingernägeln oder harten Gegenständen. − Klappen Sie das Display nicht um mehr als 120° auf. Eine Über- schreitung dieses Wertes kann zur Beschädigung des Gehäuses oder des Gerätes führen. Halten Sie das Display beim Aufklap- pen, Positionieren und Schließen immer mittig fest. − Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Display bricht. Sollte dies passieren, packen Sie mit Schutzhandschuhen die gebors- tenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Ent- sorgung an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Sei..

Erstickungsgefahr! - Page 113

aufzustellen, kann man durch die richtige Positionierung (Drehen, Neigen) des Notebooks/Bildschirms Blendwirkungen, Spiegelun- gen, zu starke Hell-Dunkel-Kontraste usw. verhindern. Durch La- mellen- oder Vertikalstores an den Fenstern, durch Stellwände oder durch Änderungen der Beleuchtungseinrichtung kann ebenfalls in vielen Fällen eine Verbesserung erreicht werden. Lieferumfang Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt habe..

Betriebs- und Statusanzeigen - Page 114

Betriebs- und Statusanzeigen Das System zeigt über LEDs Stromversorgungs- und Betriebszustände an. Die Be- triebsanzeigen leuchten jeweils bei der entsprechenden Aktivität des Notebooks auf. Akkuladeanzeige Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Akku geladen wird. Die Anzeige er- lischt, wenn der Akku aufgeladen ist. Zugriffsanzeige Wenn diese LED leuchtet bzw. blinkt, greift das Notebook auf die Festplatte oder auf das optische Laufwerk zu. WLAN-/Bluetooth Anzeige Anzeige für drahtlosen Datenaustausch. Leuchtet die Anzeige dauerhaft, ist die WLAN-/Bluetooth Funktion aktiviert. A Capital ..

Erste - Page 115

Erste Inbetriebnahme Um Ihr Notebook sicher zu betreiben und eine hohe Lebenserwartung zu gewährleis- ten sollten Sie das Kapitel „Betriebssicherheit“ am Anfang dieses Handbuches gelesen haben. Das Notebook ist bereits vollständig vorinstalliert, so dass Sie keine Treiber mehr laden müssen und Sie sofort starten können. − Legen Sie vor der Inbetriebnahme den Akku ein, indem Sie ihn in das Fach hin- einlegen bis er einrastet. Verriegeln Sie unbedingt den Akku, um ein ungewoll- tes Herausfallen des Akkus zu vermeiden. − Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an das Notebook..

Ein-/Ausschalter - Page 116

Stromversorgung Ein-/Ausschalter − Klappen Sie das Notebook auf und halten Sie den Ein-/Ausschalter 9 kurz gedrückt, um das Notebook ein- bzw. auszuschalten. Unabhängig vom Betriebssystem wird das Notebook ausgeschaltet, wenn der Schal- ter länger als 4 Sekunden ununterbrochen betätigt wird. Schalten Sie Ihr Notebook nicht aus, während auf die Festplatte oder das optische Laufwerk zugegriffen wird. Andernfalls können Daten verloren gehen. Zum Schutz der Festplatte sollten Sie nach Ausschalten des Note- books immer mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie es wieder einschalten. Netzbe..

Ich nehme den Vertrag an - Page 117

Notebook starten − Klappen Sie das Display wie oben beschrieben auf und betätigen Sie den Ein/ Ausschalter. − Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die einzelnen Dialoge erklären die durchzuführenden Schritte. − Die Begrüßungsprozedur führt Sie durch mehrere Bildschirme und Dialoge. − Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache und danach die entsprechenden Länder- einstellungen aus. Lizenzvertrag Lesen Sie bitte den Lizenzvertrag aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige rechtliche Hinweise zur Nutzung Ihres Softwareproduktes. Um den gesamten Text zu sehen, müssen Sie den S..

Genereller Umgang mit Akkus - Page 118

Genereller Umgang mit Akkus Beim Umgang mit Akkus ist es wichtig, auf eine richtige Nutzung und Ladung zu ach- ten, damit die Kapazität des Akkus voll ausgenutzt und seine Lebensdauer so lang wie möglich erhalten bleibt. Die optimale Ladetemperatur liegt bei ca. 20° C. Beachten Sie auch unbedingt die Sicherheitshinweise. − Achten Sie auf die richtige Lagerung des Akkus bei längerer Nichtbenutzung Ihres Gerätes. − Führen Sie einmal monatlich einen kompletten Entlade- bzw. Ladezyklus durch. Lagern Sie das Gerät anschließend mit ca. 50 % der Akku-Kapazität. Somit wird verhindert, ..

Aufladen des Akkus - Page 119

HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Beschädigte oder verschmutzte Kontakte an Akku und Notebook können zu Fehlfunktionen führen. − Achten Sie bei der Lagerung der Akkus und der Benutzung des Notebooks darauf, dass die Kontakte nicht beschädigt oder verschmutzt werden. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Gerät eingeschaltet ist, da an- dernfalls Daten verloren gehen können. Aufladen des Akkus Der Akku wird über den Netzadapter aufgeladen. Wenn der Netzadapter angeschlos- sen ist, lädt sich der Akku automatisch auf, unabhängig davon, ob das Notebook ein- geschaltet ist oder nich..

Energieverwaltung (Power Options) - Page 120

Akkuleistung Die jeweilige Betriebsdauer variiert je nach Einstellung der Stromsparfunktionen. Ihr Notebook erfordert einen höheren Leistungsanspruch bei der Ausführung bestimm- ter Anwendungen, wie z. B. das Abspielen einer DVD. Wenn Sie die Warnsignale bei niedrigem Akkustand ignorieren, wird Ihr Notebook heruntergefahren. Entfernen Sie niemals den Akku, während das Notebook eingeschaltet ist oder wenn das Notebook noch nicht her- untergefahren ist, da dies zu Datenverlusten führen kann. Energieverwaltung (Power Options) Ihr Notebook bietet automatische und modifizierbare Stromspar- ..

Öffnen und Schließen des Displays - Page 121

Display Öffnen und Schließen des Displays Das Display wird durch die spezielle Konstruktion der Displayscharniere verschlossen, sodass eine zusätzliche Verriegelung nicht erforderlich ist. − Zum Öffnen klappen Sie das Display mit Daumen und Zeigefinger bis zur gewünschten Position auf. HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Gewaltsames Aufklappen des Displays kann zu Beschädigungen am Gerät führen. − Halten Sie das Display beim Aufklappen, Positionieren und Schließen immer mittig fest. − Klappen Sie das Display nicht um mehr als 120° auf. Dem Schließen und Öffnen des Displays kö..

Notebookspezifische Tastenkombinationen - Page 122

Dateneingabe Tastatur Durch Doppelbelegung einiger Tasten steht Ihnen der gleiche Funktionsumfang wie bei einer herkömmlichen Windows-Tastatur zur Verfügung. Einige Funktionen wer- den mit Hilfe der für Notebooks typischen Fn -Taste eingegeben. Notebookspezifische Tastenkombinationen Beschreibung Fn + F1 Sleep Fn + F2 Flugzeugmodus Mit dieser Tastenkombination schalten Sie den Flugzeugmodus ein oder aus. Fn + F4 ECO-Modus Mit dieser Tastenkombination rufen Sie das Menü des ECO- Modus auf. Fn + F5 Dunkler Verringert die Helligkeit des Displays Fn + F6 Heller Erhöht die Helligkeit des D..

Optisches Laufwerk - Page 123

Beschreibung Fn + F12 Lauter Erhöht die Lautstärke der Tonwiedergabe. Touchpad HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Bei Verwendung von nicht geeigneten Gegenständen zur Steu- erung des Gerätes kann das Touchpad dauerhaft beschädigt werden. − Benutzen Sie keine scharfkantigen Gegenstände (z. B. Kugelschreiber). Optisches Laufwerk Einlegen einer Disc Anders als bei optischen Laufwerken in einem Desktop-PC verwendet das Notebook eine Halterung zum Arretieren der Disc. Beim Einlegen der Disc ist darauf zu achten, dass sie genau auf die Halterung ge- drückt wird und dort einrastet . HINWEIS! ..

Notentnahme einer blockierten Disc - Page 124

− Bekleben Sie die Discs nicht mit Schutzfolie oder anderen Auf- klebern, der Klebstoff kann die Oberfläche der Discs schädigen und Ihre Daten zerstören. − Schauen Sie sich die Discs genau an, bevor Sie diese einlegen. Sind Schäden oder Verschmutzungen erkennbar, dürfen Sie diese Discs nicht benutzten. − Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Auswurftaste 17 am optischen Lauf- werk 16 , um die Lade zu öffnen. − Legen Sie die Disc mit der Beschriftung nach oben auf die Lade und drücken sie vorsichtig hinunter. Die Disc liegt nun fl ach auf der Lade und rastet hörbar au..

Regionale Wiedergabeinformationen bei DVD - Page 125

Regionale Wiedergabeinformationen bei DVD Die Wiedergabe von DVD-Filmtiteln beinhaltet die Dekodierung von MPEG2-Video, digitalen AC3 Audiodaten und CSS-geschützten Inhalten.CSS (manchmal auch Copy Guard genannt) ist die Bezeichnung eines Datenschutzprogrammes, das von der Filmindustrie als Maßnahme gegen illegale Kopien aufgenommen wurde. Unter den vielen Reglementierungen für CSS-Lizenznehmer sind die wichtigsten die Wiedergabeeinschränkungen bei landesspezifischen Inhalten. Um geographisch abgegrenzte Filmfreigaben zu erleichtern, werden DVD-Titel für bestimmte Regionen freigegeben..

Externe Audioverbindungen - Page 126

Soundsystem Ihr Notebook ist mit einem High Definition Audiosystem mit 2 Lautsprechern (Dolby® * ) ausgestattet. Über das Menü Dolby in den Eigenschaften von Lautspre- cher können persönliche Einstellungen vorgenommen werden. Dies gewährleistet eine optimale Unterstützung für alle gängigen Programme und Spiele. Externe Audioverbindungen Ihr Notebook verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher, so dass Sie stets ohne zu- sätzliche Geräte Klänge wiedergeben können. Die Benutzung der externen Anschlüs- se gibt Ihnen eine gute Möglichkeit, Ihr Notebook mit externen Geräten zu..

Wireless LAN (Funk-Netzwerk) - Page 127

Wireless LAN (Funk-Netzwerk) Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, über Funk eine Netzwerkverbindung zu ei- ner entsprechenden Gegenstelle aufzubauen. Bitte lesen Sie die erforderlichen Voraussetzungen. Die Wireless LAN- Funktion wird über das Windows® Menü ein- bzw. ausgeschaltet und ist ab Werk aktiviert. Betreiben Sie die WLAN Funktion nicht an Orten (Bsp.: Krankenhaus, Flug- zeug etc.), in denen funkempfindliche Geräte stehen. Schalten Sie das Ge- rät nur ein, wenn sichergestellt ist, dass keine Beeinträchtigung besteht. Voraussetzungen Als Gegenstelle kann man einen sog. Access ..

Bluetooth® - Page 128

Bluetooth® Die Bluetooth-Technologie dient dazu, kurze Entfernungen drahtlos zu überbrücken. Bluetooth-Geräte übertragen Daten per Funk, so dass Computer, Mobiltelefone, Dru- cker, Tastaturen, Mäuse und andere Geräte ohne Kabel miteinander kommunizieren können. Es gibt zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten für die Bluetooth-Drahtlos- technologie. Im Folgenden sind nur einige davon aufgezählt: • Erstellen einer drahtlosen Verbindung zum Internet mit einem Mobiltelefon. • Übertragen von Dateien zwischen Computern oder zwischen einem Computer und einem anderen Gerät. • Drucken..

Speicherkarte einlegen - Page 129

Multikartenleser Speicherkarten sind Medien, die z. B. im Bereich der digitalen Fotografie eingesetzt werden. Die Form und Kapazität einer Speicherkarte kann je nach Hersteller variieren. Sie können nachfolgende Kartentypen verwenden: • SD, SDHC und SDXC HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßes Einlegen der Speicherkarte kann zu Beschädi- gungen am Gerät führen. − Schieben Sie die Speicherkarte nur mit den Kontakten nach unten in den Kartenschacht 8 . Speicherkarte einlegen − Schieben Sie die Karte bis zum Anschlag hinein. Speicherkarte entfernen − Um die Karte zu entfer..

UEFI-Einstellung - Page 130

Notebook sichern Einschaltkennwort Sie können Ihr Notebook mit einem Einschaltkennwort gegen unbefugte Benutzung schützen. Beim Einschalten des Notebooks erscheint dann eine Aufforderung zur Ein- gabe des Kennwortes auf dem Bildschirm. Das Kennwort wird in der UEFI-Einstellung eingerichtet. Bewahren Sie Ihr Kennwort an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Ihr Kenn- wort vergessen, haben Sie keine Möglichkeit, dieses zu löschen. Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren Kundendienst. Sie können auch die Sicherheitsoption von Windows ® nutzen, um Ihre Daten vor un- befugtem Zugriff zu schüt..

Systemwiederherstellung starten - Page 131

Systemwiederherstellung starten − Starten Sie das Gerät neu und drücken Sie während des Startvorgangs die Taste F11, um PowerRecover zu starten. oder − Klicken Sie im Startmenü auf die PowerRecover App, um das Programm zu starten. Es werden Ihnen folgende mögliche Optionen angeboten: • Notfallmedium für Treiber und Tools erstellen Die Treiber und Tools werden auf einem Speichermedium gesichert. • Notfallmedium für Treiber und Tools erstellen Erstellung einer Support Disc • Notfall-USB-Disk für Treiber und Tools erstellen Erstellen eines Support-USB-Speichermediums • Aktu..

Systemwiederherstellung mit Windows - Page 132

Sollte Ihr System auf das Drücken der Taste F11 nicht mit dem Starten des Programms PowerRecover reagieren, dann nutzt Ihr System die Windows eigenen Wiederherstellungsoptionen; lesen Sie in diesem Fall weiter im Kapitel „Systemwiederherstellung mit Windows Wiederherstellungs- optionen“. Systemwiederherstellung mit Windows Wiederherstellungsoptionen Falls bei Ihrem Gerät Probleme auftreten, können Sie es auffrischen oder zurückset- zen. Beim Auffrischen des Gerätes wird Windows neu installiert. Ihre persönlichen Dateien und Einstellungen werden beibehalten. Beim Zurücksetzen des ..

Ausführen der UEFI-Einstellung - Page 133

Führen Sie jede Art der Wiederherstellung nur mit angeschlossenem Netz- teil durch. Wenn Sie das Windows Passwort Ihres Gerätes vergessen haben, können Sie das Notebook auch durch einen Neustart vom Anmeldebildschirm aus zurücksetzen. Halten Sie dazu im Anmeldebildschirm die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie dann Ein/Aus > Neustart unten rechts aus. Wählen Sie nach dem Neustart des Gerätes Problembehandlung > Die- sen PC zurücksetzen aus. UEFI-Einstellung In der UEFI-Einstellung (Hardware Basis-Konfiguration Ihres Systems) haben Sie vielfältige Einstellungsmöglichkeite..

FAQ - Häufi - Page 134

FAQ - Häufi g gestellte Fragen Wie aktiviere ich Windows®? • Windows ® aktiviert sich automatisch, sobald eine Internetverbindung herge- stellt wird. Wann empfiehlt sich die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes? • Diese Methode sollte nur als letzte Lösung gewählt werden. Lesen Sie im Kapi- tel Systemwiederherstellung, welche Alternativen sich anbieten. Wie erstelle ich eine Datensicherung? • Erstellen Sie eine Sicherung und eine Rücksicherung ausgewählter Daten auf externen Medien, um sich mit der Technik vertraut zu machen. Eine Sicherung ist unbrauchbar, wenn Sie n..

1 - Page 135

• Die Hintergrundbeleuchtung wurde mit der Tastenkombination Fn+F7 deakti- viert. Lösung : Durch das Drücken von Fn+F7 wird die Hintergrundbeleuchtung wieder aktiviert. • Das Notebook schaltet sich während des Betriebs aus. − Der Akku könnte leer sein. Schließen Sie das Notebook über den Netzadapter an und laden Sie den Akku auf. Das Notebook lässt sich nicht einschalten. − Betreiben Sie das Notebook über den Akku, überprüfen Sie, ob dieser richtig eingelegt und geladen ist. Vom optischen Laufwerk können keine Daten gelesen werden. − Überprüfen Sie, ob die Disc ordnun..

Kundendienst - Page 136

Im unteren Teil des Fensters  sehen Sie nun die zusätzliche Festplatte. − Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den oben markierten Bereich  . − Wählen Sie die erste angezeigte Option aus und bestätigen Sie diese mit einem linken Mausklick. − Klicken Sie nun solange auf Weiter bis Beenden erscheint und bestätigen Sie. Nach wenigen Sekunden ist die Festplatte im Windows Explorer sichtbar und steht Ihnen zur Verfügung. Kundendienst Erste Hilfe bei Hardwareproblemen Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. ..

Treiberunterstützung - Page 137

Treiberunterstützung Das System ist mit den installierten Treibern in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich getestet worden. In der Computerbranche ist es jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z. B. eventu- elle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Pro- gramme, Geräte) ergeben haben. Sie können aktuelle Treiber aus dem Internet auf folgender Adresse finden: http://www.medion.de Bitte wenden Sie sich an die Service-Adresse des Landes, im dem das Gerät erworben wurde. Transport Beachten..

Auf-/Umrüstung und - Page 138

Wartung Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Notebook-Gehäuses. − Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker, alle Verbindungskabel und entfernen Sie den Akku. − Reinigen Sie das Notebook nur mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. − Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Die Steckkontakte keinesfalls mit Wasser in Berührung bringen, um Beschädigungen zu vermeiden. − Sollte dies dennoch passieren, sind die Steckkontakte vor der nächsten Verwendung unbedingt..

Hinweise zur Laserstrahlung - Page 139

− Interne Komponenten des Notebooks können durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt werden. Führen Sie Systemerweiterungen und -veränderung sowie Reparaturen an einem ESD-Arbeitsplatz durch. Ist ein solcher Arbeitsplatz nicht vorhanden, tragen Sie eine Antistatik-Manschette oder berühren Sie einen gut leitenden, metallischen Körper. Schäden, die durch unsachgemäße Handha- bung entstehen, werden von uns kostenpflichtig repariert. Hinweise zur Laserstrahlung • In dem Notebook können Lasereinrichtungen der Laserklasse 1 bis Laserklasse 3b verwendet sein. Die Einrichtung..

Europäische Norm EN ISO - Page 140

Europäische Norm EN ISO 9241-307 Klasse II Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äu- ßerst komplexen Fertigungsprozesses, kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixeln bzw. einzelnen Sub-Pixeln kommen. In der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedenste Ansätze die Anzahl der erlaubten Pixelfehler zu definieren. Diese waren aber zumeist sehr kompliziert und von Hersteller zu Hersteller völlig unterschiedlich. MEDION folgt daher für alle TFT-Display-Produkte bei der Garantieabwicklung den strengen und transpar..

Energy Star® - Page 141

EN ISO 9241-307, Fehlerklasse II Auflösung Typ 1 Typ 2 Typ 3 Cluster Typ 1, Typ 2 Cluster Typ 3 1024 x 768 2 2 4 0 2 1280 x 800 3 3 6 0 3 1280 x 854 3 3 6 0 3 1280 x 1024 3 3 7 0 3 1366 x 768 3 3 7 0 3 1400 x 1050 3 3 8 0 3 1600 x 900 3 3 8 0 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3 Energy Star® ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) und des U.S. Department of Energy, dessen Ziel darin besteht, durch effiziente Produkte und Verfahren Kosten einzusparen und die Umwelt zu schützen. MEDION® freut si..

Technische Daten - Page 142

Batteriebetrieb Netzbetrieb Display abschalten 5 Minuten 10 Minuten Standby-Modus aktivieren 15 Minuten 30 Minuten Festplatten ausschalten 10 Minuten 20 Minuten Ruhezustand aktivieren 30 Minuten 90 Minuten Technische Daten Allgemein Systemtyp E6436 Integrierte Peripheriegeräte 2 Stereo-Lautsprecher Abmessungen (B x T x H in mm) ca. 384 x 270 x 27 Gewicht ca. 2,3 kg (inkl. Akku) Installierter Arbeitsspeicher 4 GB Speicherart DDR4 Arbeitsspeicher SSD 128 GB HDD 1 TB Optisches Laufwerk DVD-ReWriter Display Typ ca. 39,6 cm (15,6“) Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel Netzadapter FSP Group, FSP..

WARNUNG! - Page 143

WARNUNG! Stromschlaggefahr! Im Inneren des Gerätes befi nden sich stromführende Teile. Bei die- sen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes! − Das Gehäuse nicht öffnen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. − Nur innerhalb von Gebäuden benutzen. Akku SMP, A41-E15 Spannung 14,52 V Kapazität 2600mAh Energie 37 Wh Betriebszeit ca. 3 - 5 Stunden (abhängig von den Notebook-Einstel- lungen und dem Nutzungsverhalten im Betrieb) Umgebungsbedingungen Min. Betriebstemperatur 5 °C Max. Betriebstemperatur 30 °C Zulässige Lu..

Informationen zum WLAN/Bluetooth® - Page 144

Informationen zum WLAN/Bluetooth® Frequenzbereich: 2,4 GHz/ 5 GHz WLAN Standard: 802.11 a/b/g/n/ac Verschlüsselung: WEP/WPA/WPA2 Frequenzbereich/MHz Kanal max. Sendeleistung/dBm 2400 - 2483,5 1- 13 19,9 BT 2402 - 2480 -- 9,08 5150 - 5250 36 - 48 21,83 5250 - 5350 52 - 64 21,39 5470 -5725 100 - 140 21,67 Technische Daten 53

..

Impressum - Page 145

Impressum Copyright © 2017 Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Her- stellers ist verboten Das Copyright liegt bei der Firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medion.com/de/service/start/ zum Download zur Verfügung. Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr ..

Index - Page 146

Index A Akku ........................................................... 20 Akkuleistung ......................................... 29 Aufladen des Akkus ............................. 28 Einsetzen des Akkus ............................ 27 Entladen des Akkus ............................. 28 Entnehmen des Akkus ........................ 27 Überprüfen der Akkuladung .............. 29 Akkuladeanzeige ..................................... 23 Anschließen Stromversorgung .................................. 17 Verkabelung .......................................... 18 Anschluss eines externen Monit..

- Page 147

P Pixelfehler ................................................. 49 Pixelfehler-Typen ..................................... 49 R Regionale Wiedergabeinformationen .34 Reparatur .................................................. 47 S Soundsystem ............................................ 35 Externe Audioverbindungen ............. 35 Stromversorgung ................................. 17, 25 Akkubetrieb .......................................... 27 Ein-/Ausschalter ................................... 25 Netzbetrieb ............................................ 25 Systemwiederherstellung .........

AA 43/17 B - Page 148

MSN 4006 5361 AA 43/17 B MEDION B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 02 2006 198 Fax 02 2006 199 Hotline: 34-20 808 664 Fax 34-20 808 665 Maak gebruik van het contactformulier onder:/ Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :/ Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter: www.medion.com/contact BE LUX

..

Sponsored links

Latest Update