Medion Akoya E6418 Handbuch Notebook Md 99620 Manuel Ordinateur Portable Handleiding Manual Multilanguage

AKOYA E6418 Language

Download Medion Akoya E6418 Handbuch Notebook Md 99620 Manuel Ordinateur Portable Handleiding Manual Multilanguage

Sponsored links


Download Request Is In Process

39,6 cm/15,6‘‘ Notebook - Page 1

39,6 cm/15,6‘‘ Notebook MEDION ® AKOYA ® E6418 (MD 99620) Handleiding Mode d‘emploi Bedienungsanleitung

..

Inhoudsopgave - Page 2

1 NL FR DE Inhoudsopgave 1. Betreffende deze handleiding .................................................................... 3 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen .................................................................................................................. 3 1.2. Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 4 1.3. Conformiteitsinformatie ...................................................................................... 4 1.4. Handelsmerk informatie ........................

- Page 3

2 10. Optische station ......................................................................................... 29 10.1. Een disk aanbrengen ........................................................................................... 29 10.2. Disks afspelen / uitlezen ..................................................................................... 30 10.3. Regionale weergave-informatie bij dvd‘s .................................................... 30 10.4. Informatie over de brander ............................................................................... 31 11. Geluidssysteem ..

1.1. - Page 4

3 NL FR DE 1. Betreff ende deze handleiding Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan. Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden. 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar..

- Page 5

4 1.2. Gebruik voor het beoogde doel Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het bewerken van elektroni- sche documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het appa- raat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industrieel/com- mercieel gebruik. Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt te vervallen: • Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randap- paratuur die niet door ons is toegestaan of geleverd. • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane res..

1.4. - Page 6

5 NL FR DE 1.4. Handelsmerk informatie Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft®. Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn han- delsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. ® , HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia Interface zijn geregistreerde handelsmerken van de firma HDMI Licensing LLC. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.

..

GEVAAR! - Page 7

6 2. Veiligheidsaanwijzingen 2.1. Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om apparaten te bedienen • Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door per- sonen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichameli- jke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoen- de ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van of geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Kinder..

2.2. - Page 8

7 NL FR DE 2.2. Veiligheid Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levensdu- ur van uw notebook. • Open nooit de behuizing van het notebook, accu of netadapter! Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of zelfs tot brand, waar- door uw notebook zou worden beschadigd. • Bij CD-ROM-/CDRW-/DVD-eenheden gaat het om installaties van Laserklasse 1, voorzover deze toestellen in een gesloten note- book behuizing worden gebruikt. Verwijder de afdekking van de eenheden niet, omdat onzichtbare laserstraling vrijkomt. Kijk niet in de laserstraal, ook niet met optische instrumenten. ..

− - Page 9

8 gebeuren, moeten de stekkerverbindingen voor het volgende gebruik absoluut worden gedroogd. • Raak het beeldscherm niet aan met uw vingers of met scherpe voorwerpen om beschadigingen te vermijden. • Pak het notebook nooit bij het beeldscherm vast, omdat de scharnieren anders kunnen breken. • Na verloop van tijd kan zich binnen in het notebook stof opho- pen waardoor de koelvinnen verstopt raken. Hierdoor wordt het toerental van de ventilator verhoogd en neemt het geluidsni- veau van uw notebook toe. Daarnaast kan dit leiden tot overver- hitting en storingen. Laat daarom het inwendig..

 - Page 10

9 NL FR DE 2.3. Nooit zelf repareren GEVAAR! Gevaar voor elektrische schok! Wend u zich bij een storing tot het Service Center of een andere geschikte werkplaats, om gevaren te ver- mijden. U loopt het risico van een elektrische schok!  Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of te repareren. 2.4. Back-ups OPMERKING! Gegevensverlies! Maak vóór iedere actualisering van uw gegevens back- ups op externe opslagmedia. Schadevergoeding voor het verlies van gegevens en daardoor ontstane schade is uitgesloten. 2.5. Plaats van opstelling • Houd uw notebook en alle aangesloten appara..

OPMERKING! - Page 11

10 2.6. Omgevingsomstandigheden • Het notebook kan worden gebruikt bij een omgevingstempe- ratuur van +5 °C tot +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 20 % - 80 % (niet condenserend). • In uitgeschakelde toestand kan het notebook worden opgesla- gen bij een temperatuur van 0 °C tot 60 °C. • Neem tijdens onweer de netstekker uit het stopcontact. Wij ad- viseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet. • Wacht..

2.8.1. - Page 12

11 NL FR DE Ook bij gebruik van kunstlicht moet een parallelle opstelling worden aangehouden. Dat wil zeggen, bij werken in een ruimte met kunstlicht gelden in principe dezelfde criteria en overwegingen. Wanneer het van- wege de indeling van de ruimte niet mogelijk is om het beeld- scherm op te stellen zoals beschreven, is het misschien mogeli- jk om door draaien en kantelen van het notebook/beeldscherm, verblinding, reflecties, sterke contrasten en dergelijke te vermi- jden. Met behulp van jaloezieën of verticale lamellen bij de ra- men, door verplaatsbare wanden of door veranderen van de..

OPMERKING! - Page 13

12 • Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebru- ik te maken van een overspanningsbeveiliging om uw note- book te beschermen tegen beschadiging door spanningspie- ken of blikseminslag op het elektriciteitsnet. OPMERKING! Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend de meegeleverde netadapter. WAARSCHUWING! Gehoorbeschadiging! Een te hoog volume bij het gebruik van in-ear- of ge- wone hoofdtelefoons en verandering van de basisin- stellingen van de equalizer, de stuurprogramma’s, de software of het besturingssysteem leidt tot overmatige geluidsdruk en kan result..

2.10. Opmerkingen over het - Page 14

13 NL FR DE • Houd minimaal een meter afstand aan van bronnen van hoge frequentie en/of magnetische interferentie (TV, luidsprekers, mobiele telefoon, DECT-telefoons etc.) om storingen en gege- vensverlies te voorkomen. • Let erop dat u voor verbindingen tussen dit notebook en ex- terne interfaces uitsluitend gebruik mag maken van afge- schermde kabels met een lengte van maximaal 3 meter. Voor het aansluiten van printers moet u gebruik maken van dubbel afgeschermde kabels. • Vervang de meegeleverde kabels niet door andere kabels. Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde kabels omd..

2.11. Opmerkingen voor de accu - Page 15

14 2.11. Opmerkingen voor de accu WAARSCHUWING! Gevaar voor explosie! Bij ondeskundige vervanging van de accu bestaat ge- vaar voor explosie.  Verwarm de accu niet boven de bij de omge- vingstemperaturen genoemde maximumtempera- tuur.  De accu mag nooit worden geopend.  Gooi de accu niet in open vuur.  Sluit de accu niet kort.  De accu mag uitsluitend worden vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangege- ven door de fabrikant.  Voer een verbruikte accu af volgens de voorschrif- ten van de fabrikant. Neem ook de volgende instructies in acht voor een maxim..

2.12. Maatregelen ter bescherming van het - Page 16

15 NL FR DE • Vervang de accu uitsluitend wanneer het notebook is uitge- schakeld. • Als de accu vast is ingebouwd, kan deze niet zonder meer door de gebruiker zelf worden vervangen. In dat geval moet de accu door een servicetechnicus worden vervangen. 2.12. Maatregelen ter bescherming van het display Het display is het meest gevoelige onderdeel van het notebook omdat het bestaat uit dun glas. Het kan daarom bij te sterke be- lasting beschadigd raken. • Zorg dat de afdekking van het notebook niet wordt bekrast omdat eventuele krassen niet kunnen worden verwijderd. • Vermijd contact ..

GEVAAR! - Page 17

16 3. Leveringsomvang Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet com- pleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product dat u verworven heeft, heeft u gekregen: • notebook • stekker met aansluitingskabel • OEM versie van het besturingssysteem • documentatie GEVAAR! Gevaar voor verstikking! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd wor- den gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!  Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie..

4.1. - Page 18

17 NL FR DE 4. Aanzichten 4.1. Open Notebook 1 2 3 4 5 6 7 8 (vergelijkbare afbeelding) 1) Webcam 2) Webcam LED 3) Microfoon 4) Beeldscherm 5) Toetsenbord 6) Touchpad 7) Status leds 8) Aan- / Uitschakelaar

..

* - Page 19

18 4.2. Vooraanzicht 9 (vergelijkbare afbeelding) 9) Multimedia kaartlezer 4.3. Linkerkant 10 11 12 13 14 (vergelijkbare afbeelding) 10) Netadapter-aansluiting 11) Ext. monitor VGA poort 12) LAN poort (RJ-45) 13) HDMI poort 14) USB 3.0 poort 4.4. Rechterkant 15 16 17 18 19 20 (vergelijkbare afbeelding) 15) Audio-uitgang / Aansluiting headset* 16) USB 2.0 poort 17) Optische drive 18) Ejecttoets optische drive 19) Nood eject 20) Aansluiting Kensington-slot® * Aansluitingen met dubbele bezetting. De configuratie gebeurt via software

..

5. - Page 20

19 NL FR DE 5. Status leds Het systeem toont via LED´s stroomverzorging en gebruikstoestand aan. De functie- LED´s branden bij de desbetreffende activiteit van de notebook: LED Accu oplaad Deze led licht op wanneer de accu wordt opgeladent. Toegangsweergave Wanneer deze LED oplicht resp. knippert, spreekt de notebook de har- de schijf of optisch station aan. WLAN-/Bluetooth Weergave voor draadloze gegevensuitwisseling. Licht de weergave onophoudend op, dan is de draadloze LAN/Bluetooth functie geïnstal- leerd. A Capital Lock – Hoofdletters De hoofdlettertoets [Caps Lock] werd d.m.v. de..

OPMERKING! - Page 21

20 6. Ingebruikname Om uw notebook met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en een lange levens- duur ervan te garanderen moet u het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften aan het begin van dit handboek hebben gelezen. Het notebook is van tevoren reeds volle- dig geïnstalleerd, zodat u geen stuurprogramma´s meer hoeft te installeren en u meteen kunt starten.  Sluit de meegeleverde netadapter op het notebook aan. Verbind vervolgens de netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact.  Zet de schakelaar op de netadapter op stand I om het notebook van stroom te voorzien en de acc..

7.1. - Page 22

21 NL FR DE OPMERKING! Gegevensverlies! De eerste installatie kan enige tijd in beslag nemen. Tij- dens de eerste installatie het notebook niet loskop- pelen van het lichtnet en niet uitschakelen. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie. Schakel het notebook pas uit wanneer de installatie met succes is afgerond en het Windows-bureaublad wordt weerge- geven. 7. Stroomvoorziening 7.1. Aan-/uitschakelaar  Klap het notebook open en houd de aan/uit-schakelaar even ingedrukt om het notebook in of uit te schakelen. Onafhankelijk van het besturingssysteem wordt het notebook uitges..

Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegelever- - Page 23

22 7.2. Gebruik op het lichtnet Uw notebook is voorzien van een universele voedingsadapter die zichzelf automa- tisch instelt op de beschikbare voedingsspanning. De volgende voedingsspannin- gen worden ondersteund: AC 100 - 240V~/ 50-60 Hz. Neem de veiligheidsinstruc- ties met betrekking tot de voeding in acht. De adapter wordt met behulp van een kabel op het lichtnet aangesloten. De gelijks- panningskabel van de voedingsadapter wordt aangesloten aan het notebook. De adapter is voorzien van een aan/uit-schakelaar. Wanneer de schakelaar op UIT ( 0 ) staat, wordt geen stroom verbruikt en word..

OPMERKING! - Page 24

23 NL FR DE De Microsoft Store geeft u de mogelijkheid om b.v. nieuwe apps te kopen of besta- ande apps bij te werken. Wanneer u zich met een lokaal account heeft aangemeld, kunt u de aanmelding met een Microsoft account op elk gewenst moment later uitvoeren. De volgende geanimeerde vensters geven alleen informatie over de bediening van uw nieuwe Windows ® besturingssysteem. Tijdens de animaties kan er niets worden ingevoerd. Na deze welkomstprocedure verschijnt de Windows ® interface. OPMERKING! Gegevensverlies! Het is mogelijk dat Windows gedurende enkele dagen na de eerste installatie ..

7.4. - Page 25

24 OPMERKING! Gevaar voor schade! Het opladen wordt onderbroken wanneer de tempera- tuur of de spanning van de accu te hoog worden. 7.3.2. Accu ontladen Gebruik het notebook met de accu tot het notebook omwille van de lage accuspan- ning vanzelf wordt uitgeschakeld. OPMERKING! Gegevensverlies! Denk eraan dat u uw geopende bestanden tijdig ops- laat om verlies van gegevens te voorkomen. 7.3.3. Accucapaciteit De bedrijfsduur van een volledig opgeladen accu hangt af van de instellingen van het energiebeheer. Daarnaast heeft uw notebook meer vermogen nodig bij het uit- voeren van bepaalde toepa..

Fn + F4 - Page 26

25 NL FR DE Om gebruik te maken van deze potentiële energiebesparingen, is de functie voor energiebeheer vooraf ingesteld op het volgende gedrag als het systeem werkt op netvoeding: • Het scherm wordt na 10 minuten uitgeschakeld • De energiebesparende modus wordt na 30 minuten geactiveerds Bij accubedrijf: • Het scherm wordt na 5 minuten uitgeschakeld • De energiebesparende modus wordt na 15 minuten geactiveerds De computer verlaat de energiebesparende modus wanneer op de aan-/uit schake- laar of knop voor de energiebesparende modus wordt gedrukt. 7.4.2. ECO-functie Deze functie ka..

OPMERKING! - Page 27

26 8. Display 8.1. Openen en sluiten van de display Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat geen extra vergrendeling nodig is.  Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste positie open. OPMERKING! Gevaar voor schade! Probeer nooit het display met geweld te openen. Wan- neer u dit niet in acht neemt, kan het display bescha- digd raken.  Houd het display bij het openklappen, positione- ren en sluiten altijd in het midden vast.  Klap het display niet verder dan 120° open. In energiebeheer kunnen verschillende..

Beschrijving - Page 28

27 NL FR DE 9. Gegevensinvoer 9.1. Toetsenbord Door aan een aantal toetsen een dubbele functie toe te kennen, beschikt u over de- zelfde functionaliteit als op een standaard Windows-toetsenbord. Sommige functies worden ingevoerd met behulp van de voor notebooks typische Fn -toets. 9.1.1. Toetsencombinaties, specifiek voor het notebook Beschrijving Fn + F1 Sleep Fn + Vliegtuigmodus Met deze toetsencombinatie activeert, resp. deactiveert u de vliegteuigmodus. Fn + F4 ECO-functie Schakelt de ECO-functie in/uit. Fn + F5 Donker Vermindert de schermhelderheid. Fn + F6 Helder Verhoogt de schermhel..

Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebru- - Page 29

28 9.2. Touchpad OPMERKING! Gevaar voor schade! Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebru- ik van een balpen of andere voorwerpen omdat het touchpad hierdoor beschadigd kan worden. 9.2.1. Touchpad met twee vingers bedienen Het touchpad ondersteunt de bediening met twee vingers waarmee bij sommige toepassingen bepaalde opdrachten kunnen worden uitgevoerd. De volgende opdrachten kunnen op deze manier met het touchpad worden uitge- voerd: Afbeelding Opdracht Functie Twee vingers naar elkaar toe of van elkaar af be- wegen inzoomen / uitzoomen op een object Een vinger in het mid- den pla..

OPMERKING! - Page 30

29 NL FR DE Afbeelding Opdracht Functie Vanaf links in het touch- pad vegen Bladeren door alle geopende vensters 10. Optische station 10.1. Een disk aanbrengen In tegenstelling tot de stations in gewone desktop pc‘s, wordt er bij een notebook gebruik gemaakt van een houder om de disks te vergrendelen. Bij het inleggen van de disk moet u er op letten dat deze exact op de houder wordt gedrukt en daar wordt geborgd. OPMERKING! Gevaar voor schade! Door de hoge snelheden in het station kunnen defecte media breken en uw apparaat beschadigen. Schade die ontstaat door het gebruik van defecte medi..

Probeer niet om de disk uit het optische station te ne- - Page 31

30 OPMERKING! Gegevensverlies! Probeer niet om de disk uit het optische station te ne- men zolang het notebook nog toegang heeft. 10.1.1. Verwijderen van een geblokkeerde disk Wanneer de lade niet meer automatisch wordt geopend, kan de lade met de hand worden geopend wanneer uw notebook is voorzien van een noodopening.  Sluit Windows af en schakel het notebook uit.  Voer een lang, puntig voorwerp (b.v. een open gebogen paperclip) zo ver in de opening tot u een weerstand voelt.  Met een lichte druk kan nu de lade worden geopend.  Verwijder de disk en start het notebook weer op. 1..

OPMERKING! - Page 32

31 NL FR DE OPMERKING! De regio-instelling kan via de afspeelsoftware tot vi- jfmaal worden gewijzigd. Daarna blijft de laatste wij- ziging permanent. Wanneer u de regio-instelling dan opnieuw wilt veranderen, is dit alleen in de fabriek mo- gelijk. De kosten voor het verzenden en instellen ko- men voor rekening van de gebruiker. 10.4. Informatie over de brander Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op notebooks die zijn uitgerust met een cd- rw, een combidrive (combinatie van een cd-/dvd-lezer) of een dvd-rw-drive. Ten eerste vindt u hieronder informatie over de blanco disks . Normale cd..

Audio-uitgang / - Page 33

32 WAARSCHUWING! Gehoorbeschadiging! Een te hoog volume bij het gebruik van in-ear- of ge- wone hoofdtelefoons en verandering van de basisin- stellingen van de equalizer, de stuurprogramma’s, de software of het besturingssysteem leidt tot overmatige geluidsdruk en kan resulteren in het verlies van het ge- hoorvermogen.  Stel het geluidsvolume vóór de weergave in op de laagste stand.  Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt. Audio-uitgang / Aansluiting headset Voor de geluidsweergave via externe stereoap- paraten zoals luidsprekers (actief) of k..

12.1.1. - Page 34

33 NL FR DE 12.1.1. Voorwaarden Als verbinding kunt u gebruik maken van een zgn. WLAN Access Point. Een WLAN Access Point is een draadloos communicatieapparaat dat met uw notebook com- municeert en de toegang tot het aangesloten netwerk regelt. WLAN Access Points zijn te vinden in grote kantoren, luchthavens, treinstations, universiteiten of internetcafés. Deze toegangpunten bieden toegang tot de eigen diensten en netwerken via internet. Meestal zijn er toegangsrechten nodig die in de regel betaald moeten worden. Ac- cess Points zijn vaak ingebouwd in DSL-modems. Deze zogenaamde routers ma..

OPMERKING! - Page 35

34 OPMERKING! Gebruik de Bluetooth functie niet op locaties (b.v. zie- kenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt ge- bruikt die gevoelig is voor radiografische signalen. Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent dat er geen gevaar voor storing bestaat. 12.3. Vliegtuigmodus ( Fn + ) In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen (b.v. WLAN, Bluetooth) uitgeschakeld. Standaard is de vliegtuigmodus uitgeschakeld zodat alle draadloze verbindingsmogelijkheden beschikbaar zijn. 13. Geheugenkaartlezer Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotogra..

2 USB 3.0 aansluitingen - Page 36

35 NL FR DE 14. USB-aansluiting De USB is een standaard voor het aansluiten van invoerapparatuur, scanners en an- dere randapparatuur. De USB 3.0-aansluitingen zijn volledig achterwaarts compati- bel. Uw notebook is voorzien van 2 USB 3.0 aansluitingen en 2 USB 2.0 aansluitingen . OPMERKING! Gevaar voor schade! Let erop dat de stekker en de aansluiting precies in el- kaar passen om schade aan de contacten te vermijden. Door de specifieke vorm van de contacten kan de stek- ker maar op één manier in de aansluiting worden ge- stoken (uitzondering: USB type C). OPMERKING! Sluit de USB-apparat..

UEFI-firmware-instelling - Page 37

36 16. Notebook beveiligen Uw nieuwe notebook biedt hard- en softwarematige beveiliging tegen onbevoeg- de toegang. 16.1. Wachtwoord bij inschakelen U kunt uw notebook tegen onbevoegd gebruik beschermen met behulp van een wachtwoord bij het inschakelen. Wanneer het notebook wordt ingeschakeld ver- schijnt er een scherm om het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord wordt in de UEFI-firmware-instelling ingesteld. OPMERKING! Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer u het wachtwoord vergeet heeft u geen enkele mogeli- jkheid om het te verwijderen. Neem in dit geval contact op met on..

17.1. Systeemherstel met PowerRecover - Page 38

37 NL FR DE 17. Notebook herstellen van de oorspronkelijke fabriekstoestand Wanneer uw systeem niet meer correct reageert en het systeem hersteld moet wor- den, kunt u afhankelijk van de uitrusting van uw notebook gebruikmaken van Cy- berlink PowerRecover of de herstelopties van Windows zelf. 17.1. Systeemherstel met PowerRecover Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het noodza- kelijk is m de software opnieuw te installeren, biedt Windows ® u meerdere mogelijk- heden om Windows ® opnieuw op uw notebook te installeren. Voor dat u dit doet moet u controleren ..

18.1. UEFI-firmware-instelling uitvoeren - Page 39

38 OPMERKING! Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten netvoeding. Bij de optie met back-up van de gebruikersgegevens kan het systeemherstel geruime tijd in beslag nemen. Alleen de bestanden en gegevens in de map C:\User worden opgeslagen. Alle andere gegevens worden ge- wist. Voer daarom altijd regelmatig een back-up uit op een externe gegevensdrager. Er kan in geen geval aan- spraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en daardoor ontstane schade!  Klik op Volgende en volg de verdere instructies op het scherm om de oorspron- kelijke fabriek..

OPMERKING! - Page 40

39 NL FR DE 19. FAQ - veel gestelde vragen Hoe kan in Windows® activeren? • Windows® wordt automatisch geactiveerd zodra er een internetverbinding be- schikbaar is. Wanneer is herstel van de fabriekstoestand nodig? • Deze methode is altijd een laatste redmiddel. In het hoofdstuk Systeemherstel kun u nalezen welke alternatieven er beschikbaar zijn. Hoe maak ik een back-up? • U kunt hiervoor een back-up en herstel uitvoeren met bepaalde gegevens op externe media om met deze techniek vertrouwd te raken. Een back-up is onbru- ikbaar wanneer u niet in staat bent om de gegevens te herstel..

− - Page 41

40 Het notebook wordt niet ingeschakeld.  Bij gebruik op accu sluit u het notebook aan op de voedingsadapter en contro- leert u of de accu is opgeladen.  Wanneer u het notebook met de voedingsadapter wilt gebruiken, neemt u de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit u op hetzelfde stop- contact bijv. een lamp aan. Wanneer deze lamp ook niet brandt, kunt u een elek- tricien raadplegen om het stopcontact te controleren. Het beeldscherm blijft zwart. • Deze storing kan verschillende oorzaken hebben: − Het indicatielampje (aan/uit schakelaar) brandt niet en het not..

NL - Page 42

41 NL FR DE 20.3. Heeft u verder nog ondersteuning nodig? Als u ondanks de bovenstaande suggesties nog steeds problemen heeft, kunt u contact opnemen met uw hotline of gaat u naar www.medion.com. Wij zullen u dan verder helpen. Voordat u echter contact opneemt met het Technologie Center, verzoeken wij u om de volgende informatie paraat te hebben: • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht? • Welke randapparatuur gebruikt u? • Welke meldingen verschijnen er? • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed? • Welke stappen heeft u ree..

OPMERKING! - Page 43

42  Wanneer u de handbagage op een luchthaven passeert wordt aangeraden om het notebook en alle magnetische opslagmedia (externe harde schijven) bij de handbagage te laten controleren. Vermijd de poort of de magneetdetector die de bewaking met de hand gebruikt omdat deze mogelijk uw gegevens kan be- schadigen. 20.6. Onderhoud OPMERKING! Gevaar voor schade! Het notebook bevat van binnen geen onderdelen die moeten worden gereinigd of onderhouden.  Om schade te voorkomen mogen de stekkerver- bindingen in geen geval in contact komen met wa- ter. Wanneer dit toch mocht gebeuren, moeten de ..

21.1.1. Opmerkingen over - Page 44

43 NL FR DE 21.1. Opmerkingen voor de servicetechnicus  Het openen van de behuizing van uw notebook en het uitbreiden en/of upgra- den van uw notebook is voorbehouden aan servicetechnici.  Maak uitsluitend gebruik van originele vervangingsonderdelen.  Verwijder voor het openen van de behuizing alle voedings- en aansluitkabels. Wanneer het notebook voor het openen niet van het lichtnet wordt losgekop- peld, bestaat er een kans dat componenten worden beschadigd.  Interne componenten van het notebook kunnen worden beschadigd door elek- trostatische ontladingen (ESD). Voer de repara..

23. Europese norm EN 9241-307 klasse II - Page 45

44 23. Europese norm EN 9241-307 klasse II Bij Active Matrix TFT‘s met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, die zijn samenge- steld uit elk drie subpixels (rood, groen, blauw), worden in totaal ca. 6,2 miljoen stuurtransistors gebruikt. Door de zeer hoge aantal transistors en het daarmee ver- bonden uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitval- lende of verkeerd aangestuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels. In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegestane beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer com..

Type pixelfouten: - Page 46

45 NL FR DE Type pixelfouten: • Type 1: pixel brandt permanent (felle witte punt) terwijl deze niet wordt aangestuurd. Een witte pixel ontstaat doordat alle drie subpixels branden. • Type 2: pixel brandt niet (donkere zwarte punt) hiewel de pixel wordt aangestuurd. • Type 3: abnormale of defecte subpixel in de kleur rood, groen of blauw (b.v. permanent brandend met halve helderheid, niet branden van een kleur, knipperen maar niet van het type 1 of 2). Aanvulling: clusters van type 3 ( = uitvallen van twee of meer subpixels in een blok van 5x5 pixels). Een cluster is een veld van 5x5 p..

Accumodus - Page 47

46 24. Energy Star® ENERGY STAR® is een samenwerkingsprogramma van de Environmental Protection Agency en het Ministerie van Energie in de VS dat zich richt op het besparen van geld en het beschermen van het milieu via ener- gie-efficiënte producten en werkwijzen. MEDION® is er trots op dat zij haar klanten producten kan aanbieden met een ENER- GY STAR®-keurmerk. De Medion® Akoya® E6418 is ontwikkeld en getest om te voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR® 6-programma voor computers. Door gebruik te maken van producten die voldoen aan ENERGY STAR en door de energiebeheerfuncties van..

Notebook MD 99620 (E6418) - Page 48

47 NL FR DE 25. Technische gegevens Algemeen Type systeem Notebook MD 99620 (E6418) Ingebouwde randapparatuur 2 stereoluidsprekers; WLAN-antennes Afmetingen (b x d x h in mm) ca. 380 x 260 x 24 - 25 Gewicht ca. 2,3 kg Geïnstalleerd werkgeheugen 6 GB Type werkgeheugen DDR3L SDRAM SSD 1 TB 2,5“ SATA HDD Harde schijf 128 GB M.2 2280 SATA SSD Optische opslag Dvd-rewriter Display Type ca. 39,6 cm (15,6“) Max. resolutie 1920 x 1080 pixels AC/DC adapter FSP Group Inc., FSP065-RHC 65W Vereiste netspanning 100-240 V ~ 50/60 Hz AC-ingang 100 - 240 V ~ 2,0A/0,8A 50 - 60 Hz DC-uitgang 19 V 3,42 A ..

Accu (batterij) - Page 49

48 Accu (batterij) Energie 44 Wh Werkingsduur ca. 2 - 4 uur (afhankelijk van de instellingen en gebruiksgedrag) Omgevingsvoorwaarden Min. werktemperatuur 5 °C Max. werktemperatuur 30 °C Max. luchtvochtigheid tijdens gebruik 20 - 80 % (niet-condenserend) Aansluitingen Multikaartlezer voor SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten 2x USB 2.0 2x USB 3.0 1x VGA 1x HDMI 1x LAN (RJ45) Aansluitingen audio 1x audio-combo (microfoon & line out)

..

26. Colofon - Page 50

49 NL FR DE 26. Colofon Copyright © 2015 Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabri- kant is verboden. Het copyright berust bij de firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland Technische wijzigingen voorbehouden. De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/ beschikbaar voor download. U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het ser- vicepor..

27. Index - Page 51

50 27. Index A Aansluiten ..................................................... 11 Kabels ........................................................ 12 Voeding ..................................................... 11 Aanzichten Linkerkant ................................................ 19 Accubedrijf ................................................... 23 Accucapaciteit ........................................ 24 Accu ontladen ......................................... 24 Accu opladen .......................................... 23 Afvoer ...........................................................

NL - Page 52

51 NL FR DE R Recycling ....................................................... 43 Reparatie ....................................................... 42 S Status leds ..................................................... 19 Stroomvoorziening .................................... 21 Aan-/uitschakelaar ................................ 21 Gebruik op het lichtnet ....................... 22 Systeemherstel starten ............................. 37 T Technische gegevens ................................ 47 Aansluitingen .......................................... 48 Aansluitingen audio ..................

52 - Page 53

52

..

Sommaire - Page 54

53 NL FR DE Sommaire 1. À propos de ce mode d’emploi ................................................................. 55 1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d’emploi ............... 55 1.2. Utilisation conforme ............................................................................................ 56 1.3. Déclaration de conformité ................................................................................ 56 1.4. Informations sur la marque ............................................................................... 57 2. Consignes de sécurité ........

- Page 55

54 10.2. Écoute / lecture de CD/DVD .............................................................................. 82 10.3. Informations sur le code régional des DVD ................................................. 82 10.4. Au sujet du graveur .............................................................................................. 83 11. Système sonore .......................................................................................... 83 12. Fonctionnement du réseau ....................................................................... 84 12.1. Port réseau ................

1.1. - Page 56

55 NL FR DE 1. À propos de ce mode d’emploi Lisez attentivement le présent mode d’emploi avant la première mise en service et respectez impérativement les consignes de sécurité ! Toutes les opérations exécutées sur et avec le présent appareil doivent l’être uniquement comme décrit dans ce mode d’emploi. Conservez ce mode d’emploi pour pouvoir vous y référer ultérieure- ment. Si vous donnez ou vendez l’appareil, pensez également à remett- re ce mode d’emploi. 1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d’emploi DANGER ! Avertissement d’un risque..

- Page 57

56 1.2. Utilisation conforme Cet appareil est destiné à l’utilisation, la gestion et le traitement de documents et contenus multimédia électroniques ainsi qu’à la communication numérique. L’appa- reil est prévu uniquement pour une utilisation privée et non industrielle/commerciale. Veuillez noter qu’en cas d’utilisation non conforme, la garantie est annulée : • Ne transformez pas l’appareil sans notre accord et n’utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés. • Utilisez uniquement des pièces de rechange et acces..

1.4. - Page 58

57 NL FR DE 1.4. Informations sur la marque Windows® est une marque déposée de la société Microsoft®. Intel, le Logo Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, et Core Inside sont des marques de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. ® , le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC. Les autres noms de produit mentionnés dans ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

..

DANGER ! - Page 59

58 2. Consignes de sécurité 2.1. Dangers en cas d’utilisation de l’appareil par des enfants et personnes à capacité restreinte • Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, senso- rielles ou mentales sont limitées ou manquant d’expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l’utilisation de l’appareil. • Surveillez les enfants afin de garantir qu’ils ne jouent ..

59 - Page 60

59 NL FR DE • Les lecteurs optiques sont des dispositifs laser de classe 1 lorsqu’ils sont utilisés à l’intérieur d’un boîtier d’ordinateur portable fermé. N’enlevez pas le couvercle de ces lecteurs, des rayons laser invisibles pourraient être émis. • N’introduisez aucun objet à l’intérieur de l’ordinateur portable à travers les fentes et ouvertures. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommage- rait votre ordinateur. • Les fentes et ouvertures de l’ordinateur servent à son aérati- on. Ne recouvrez pas ces ouvertu..

− - Page 61

60 • Ne touchez pas l’écran avec les doigts ou avec des objets pointus, vous éviterez ainsi de l’abîmer. • Ne soulevez jamais l’ordinateur portable en le tenant par l’écran, les charnières pourraient se casser. • Au fil du temps, de la poussière peut s’accumuler à l’intéri- eur de l’ordinateur portable et boucher les ailettes de refroi- dissement. D’où l’augmentation de la vitesse du ventilateur et donc du bruit de fonctionnement de votre ordinateur por- table. Ce qui peut également entraîner des surchauffes et des dysfonctionnements. Faites nettoyer régu..

 - Page 62

61 NL FR DE 2.3. Ne jamais réparer soi-même l’appareil DANGER ! Risque d’électrocution ! Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de pro- blème au centre de service après-vente ou à un autre atelier spécialisé.  N’essayez en aucun cas d’ouvrir ou de réparer vous-même l’appareil. 2.4. Sauvegarde des données REMARQUE ! Perte de données ! Avant chaque actualisation de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résulta..

REMARQUE ! - Page 63

62 • Cet appareil ne convient pas à l’utilisation sur des équipe- ments de postes de travail à écran. 2.6. Environnement prévu • Cet ordinateur portable peut fonctionner à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C et avec une humidité relative de 20 % à 80 % (sans condensation). • Lorsque l’ordinateur est débranché, il peut être stocké à une température comprise entre 0 °C et 60 °C. • En cas d’orage, débranchez la fiche secteur. Pour plus de sécu- rité, nous recommandons d’utiliser une protection contre les surtensions afin de protége..

DANGER ! - Page 64

63 NL FR DE Ne pas s’installer dos à une fenêtre pour éviter que le reflet du jour à travers la fenêtre donne directement sur l’écran. Ne pas s’installer non plus face à une fenêtre, le contraste entre l’écran sombre et la clarté de la lumière du jour pouvant provoquer des difficultés d’adaptation et des douleurs. L’orientation en parallèle vaut également pour la lumière artificielle. Ceci signifie que les mêmes critères et raisons sont valables pour les bureaux et lieux de travail éclairés de manière artificielle. Si la pièce ne permet pas de positionner l..

 - Page 65

64 • Ne branchez le bloc d’alimentation de l’ordinateur portable que sur des prises mises à la terre AC 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz. Si vous n’êtes pas sûr du voltage de votre installation dans cette pièce, renseignez-vous auprès de votre centre EDF. • Utilisez uniquement le bloc d’alimentation et le cordon d’ali- mentation fournis. • Utilisez cet ordinateur portable et l‘adaptateur secteur fourni uniquement ensemble. • Pour plus de sécurité, nous recommandons d’utiliser une pro- tection contre les surtensions afin de protéger votre ordina- teur portable contre..

2.9. - Page 66

65 NL FR DE 2.9. Câblage • Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus. • Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être en- dommagés. • Ne raccordez les périphériques tels que clavier, souris, écran, etc., à l’ordinateur portable que lorsqu’il est éteint afin d’éviter tout dommage de l’ordinateur ou des périphériques. Certains appareils peuvent aussi être raccordés lorsque l’ordinateur fonctionne. Ceci est p. ex. le cas avec la plupart des appareils équipés d’un port USB. Respectez alors impérativem..

2.10. Remarques concernant le - Page 67

66 • Seuls les appareils conformes à la norme EN60950 « Sécurité pour le matériel de traitement de l’information » ou à la nor- me EN60065 « Exigences de sécurité pour les appareils au- dio, vidéo et appareils électroniques analogues » peuvent être raccordés à cet ordinateur portable. 2.10. Remarques concernant le touchpad • L’utilisation du touchpad (ou pavé tactile) se fait par l’intermé- diaire du pouce ou d’un autre doigt et réagit à l’énergie émi- se par la peau. N’utilisez pas de stylo ni tout autre objet : vous pourriez endommager votre touchpad..

2.12. Mesures de protection de - Page 68

67 NL FR DE • Évitez toute salissure et tout contact avec des matériaux con- ducteurs ainsi qu’avec des substances chimiques ou produits d’entretien. • Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d’alimen- tation d’origine fourni. Assurez-vous (voyant d’état de charge ou signal sonore de l’ordinateur portable) que la batterie est complètement déchargée avant de la recharger. • Laissez toujours la batterie se recharger jusqu’à ce que le voyant d’état de charge de la batterie s’éteigne. Veuillez aus- si respecter les consignes indiquées sous « Cha..

REMARQUE ! - Page 69

68 • Veillez à ce qu’aucun liquide ne s’infiltre dans l’ordinateur por- table, qui serait alors endommagé. • Ne rayez pas l’écran avec vos ongles ou des objets durs. • Ne nettoyez pas l’écran avec des produits chimiques. • Nettoyez l’écran avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. REMARQUE ! Les surfaces sont recouvertes de films protecteurs afin de protéger l’appareil des rayures lors de la fabrication et du transport. Enlevez tous les films après avoir cor- rectement installé l’appareil et avant de le mettre en service. 3. Contenu de la livraison Veuille..

4.1. - Page 70

69 NL FR DE 4. Illustrations 4.1. Ordinateur ouvert 1 2 3 4 5 6 7 8 (Illustration non contractuelle) 1) Webcam 2) Indicateur LED de fonctionnement webcam 3) Microphone 4) Écran 5) Clavier 6) Pavé tactile 7) Panneau indicateur 8) Bouton de marche/arrêt

..

* - Page 71

70 4.2. Vue de devant 9 (Illustration non contractuelle) 9) Lecteur cartes multimédia 4.3. Côté gauche 10 11 12 13 14 (Illustration non contractuelle) 10) Alimentation électrique 11) Port VGA pour moniteur externe 12) Port réseau (RJ-45) 13) Prise HDMI 14) Port USB 3.0 4.4. Côté droit 15 16 17 18 19 20 (Illustration non contractuelle) 15) Sortie audio / Prise pour casque micro* 16) Port USB 2.0 17) Lecteur optique 18) Bouton d’éjection lecteur optique 19) Ouverture de secours 20) Verrouillage Kensington® * Ports multi-emploi. La configuration s’eff ectue via le logiciel.

..

5. - Page 72

71 NL FR DE 5. Voyants de fonctionnement et d’état Le système indique par l’intermédiaire de voyants l’état de l’alimentation et du fonc- tionnement. Ces voyants s’allument selon l’activité de l’ordinateur portable: Voyant de l’état de chargement de la batterie S’allume lorsque le pack batterie est en cours de chargement. Le voyant s’éteint lorsque la batterie est rechargée. Voyant d’accès Lorsque cette LED est allumée ou clignote, c’est que l’ordinateur accè- de au disque dur ou au lecteur optique. Voyant Wifi /Bluetooth Voyant pour l’échange de donn..

REMARQUE ! - Page 73

72 6. Première mise en service Pour utiliser votre ordinateur portable en toute sécurité et lui garantir une longue durée de vie, lisez tout d’abord impérativement le chapitre « Sécurité de fonctionne- ment » situé au début de ce mode d’emploi. Cet ordinateur est déjà complètement préinstallé, vous n’avez donc pas à charger les pilotes : vous pouvez démarrer immé- diatement.  Branchez le bloc d’alimentation fourni sur l’ordinateur portable. Puis raccordez le cordon d’alimentation au bloc d’alimentation et branchez-le sur une prise de courant.  Mettez..

REMARQUE ! - Page 74

73 NL FR DE REMARQUE ! La première installation peut durer quelques minutes. Ne coupez pas l’alimentation en courant de l’ordinateur et ne l’éteignez pas pendant la première installation. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur l’in- stallation.  N’éteignez l’ordinateur qu’une fois que l’installation est terminée et que l’écran d’accueil apparaît. 7. Alimentation 7.1. Bouton marche/arrêt  Ouvrez l’ordinateur portable et maintenez le bouton marche/arrêt brièvement enfoncé pour allumer ou éteindre l’ordinateur. L’ordinateur s’étein..

REMARQUE ! - Page 75

74 7.2. Fonctionnement sur secteur Votre ordinateur portable est livré avec un bloc d’alimentation universel pour courant alternatif qui s’adapte automatiquement à la source de courant proposée et peut prendre en charge les voltages suivants : AC 100 - 240 V~/ 50-60 Hz. Veuillez respecter les consignes de sécurité concernant l’alimentation. Le bloc d’alimentation est branché sur une prise de courant alternatif à l’aide d’un cordon d’alimentation. Le cordon d’alimentation à courant continu du bloc d’ali- mentation se branche sur l’ordinateur portable. Le bloc d’..

REMARQUE ! - Page 76

75 NL FR DE À condition que vous ayez déjà établi une connexion Internet, vous pouvez main- tenant vous connecter à votre ordinateur portable au moyen d’un compte Microsoft. Le Microsoft Store vous donne la possibilité p. ex. d’acheter de nouvelles applica- tions ou d’actualiser des applications déjà préinstallées. Si vous vous connectez avec un compte local, le login avec un compte Microsoft est possible à tout moment ultérieurement. Les fenêtres animées suivantes vous donnent uniquement des informations sur l’utilisation du nouveau système d’exploitation Windows ..

7.4. - Page 77

76 7.3.1. Chargement de la batterie La batterie est chargée sur le bloc d’alimentation. Si ce dernier est branché, la batte- rie se recharge automatiquement, que l’ordinateur portable soit allumé ou non. Un chargement complet nécessite quelques heures si l’ordinateur est éteint. S’il est al- lumé, le chargement dure nettement plus longtemps. REMARQUE ! Perte de données ! Le processus de chargement sera interrompu si la température ou la tension de la batterie est trop élevée. 7.3.2. Déchargement de la batterie Utilisez l’ordinateur sur batterie jusqu’à ce qu’il s..

7.4.2. - Page 78

77 NL FR DE Grâce à la fonction de gestion de l‘alimentation, l‘ordinateur peut passer en mode Économie d‘énergie ou en mode Veille lorsqu‘il n‘est pas utilisé durant un certain temps. Pour que ce potentiel d‘économie d‘énergie puisse être utilisé, la fonction de gesti- on de l‘alimentation a été ainsi programmée pour que le système se comporte com- me suit : Fonctionnement sur secteur : • Extinction de l‘écran au bout de 10 minutes • Passage en mode Veille au bout de 30 minutes Fonctionnement sur batterie: • Extinction de l‘écran au bout de 5 minute..

REMARQUE ! - Page 79

78 8. Écran 8.1. Ouverture et fermeture de l’écran L’écran est fermé par la construction spéciale de ses charnières, un verrouillage sup- plémentaire est donc inutile.  Pour ouvrir l’écran, dépliez-le à l’aide du pouce et de l’index jusqu’à la position désirée. REMARQUE ! Risque de dommages ! N’essayez jamais d’ouvrir l’écran de force. Vous risque- riez sinon de l’endommager.  Tenez toujours fermement l’écran en son centre pour l’ouvrir, le positionner ou le fermer.  N’ouvrez pas l’écran à plus de 120°. Différentes fonctions peuvent ..

Description - Page 80

79 NL FR DE 9. Entrée des données 9.1. Clavier Grâce à la double fonction de certaines touches, vous disposez des mêmes fonc- tions que sur un clavier Windows normal. Certaines fonctions sont obtenues à l’aide des touches Fn propres à l’ordinateur. 9.1.1. Combinaisons de touches spécifiques à l’ordinateur portable Description Fn + F1 Veille (Sleep) Fn + Mode Avion Cette combinaison de touches permet d’activer ou de désacti- ver le mode avion. Fn + F4 La fonction ECO Active ou désactive la fonction ECO. Fn + F5 Plus sombre Réduit la luminosité de l’écran. Fn + F6 Plus..

Illustration - Page 81

80 9.2. Touchpad REMARQUE ! Risque de dommages ! N’utilisez pas de crayon à bille ni aucun autre objet, car cela pourrait endommager votre touchpad. 9.2.1. Défilement à deux doigts avec le touchpad Votre touchpad supporte une fonction de défilement à deux doigts permettant l’exécution de certaines commandes avec quelques applications. Les commandes suivantes peuvent être exécutées avec votre touchpad : Illustration Commande Fonction Resserrer ou écarter deux doigts Faire un zoom avant/ arrière sur l'objet Placer un doigt au mili- eu et dessiner un cercle avec le deuxième ..

10.1. - Page 82

81 NL FR DE 10. Lecteur optique 10.1. Chargement d’un disque Contrairement au lecteur optique d’un ordinateur de bureau, celui de l’ordinateur portable dispose d’un système de maintien du disque. Lorsque vous insérez un disque, vérifiez qu’il est bien enfoncé sur le support et se verrouille . REMARQUE ! Risque de dommage ! En raison de la vitesse de rotation élevée dans le lec- teur, les disques défectueux peuvent se casser et en- dommager votre appareil. Les dommages provoqués par des disques défectueux sont exclus de la garantie et devront être réparés à vos frais...

l’explorateur - Page 83

82 10.1.1. Retrait manuel d’un disque bloqué Si le tiroir ne s’ouvre plus automatiquement, il peut être ouvert manuellement, si toutefois votre appareil possède une ouverture de secours.  Quittez Windows et éteignez l’ordinateur portable.  Introduisez un objet fin et long (p. ex. un trombone redressé) dans l’ouverture de secours jusqu’à ce que vous rencontriez une résistance.  Une légère pression provoque l’ouverture du tiroir.  Retirez le disque et redémarrez l’ordinateur portable. 10.2. Écoute / lecture de CD/DVD Votre lecteur optique est en mesure de ..

10.4. - Page 84

83 NL FR DE 10.4. Au sujet du graveur Cette section ne s’applique qu’aux appareils livrés avec un graveur de CD-RW, un combo (combinaison CD/DVD) ou un graveur de DVD-RW. Nous vous donnons tout d’abord quelques informations sur les CD/DVD bruts . Les CD et DVD normaux sont pressés par un Glass Master (Stamper) et ensuite scellés. Dans le cas des disques bruts, des informations numériques sont gravées par le laser du graveur. Ils sont par conséquent plus sensibles que les disques tradi- tionnels. Évitez donc absolument, en particulier pour les supports vierges : • un rayonneme..

Sortie audio / - Page 85

84 AVERTISSEMENT ! Dommages auditifs ! Un volume trop élevé lors de l’utilisation d’oreillettes ou de casques ainsi que la modification des réglages de base de l’égaliseur, des pilotes, des logiciels ou du sys- tème d’exploitation engendrent une surpression acous- tique et peuvent provoquer une surdité.  Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.  Lancez la lecture et augmentez le volume à un ni- veau qui vous semble agréable. Sortie audio / Prise pour casque micro Pour la restitution du son sur des appareils stéréo externes tels que hau..

12.2.1. - Page 86

85 NL FR DE 12.2.1. Conditions requises Il est possible d’utiliser comme récepteur un point d’accès WiFi. Un point d’accès WiFi est un appareil de transmission radio qui communique avec votre ordinateur et pilote l’accès au réseau auquel vous êtes raccordé. Les points d’accès WiFi sont fréquents dans les grandes entreprises, les aéroports, les gares, les universités ou les cafés Internet. Ils permettent l’accès à leurs services propres et à des réseaux ou à Internet. Dans la plupart des cas, des droits d’accès généralement payants sont nécessaires. On trou..

Type de carte - Page 87

86 REMARQUE ! N’utilisez pas la fonction Bluetooth dans des endroits (p. ex. hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes radio. Désactivez cette fonction si vous n’êtes pas certain qu’il n’y a aucun risque d’influence néfaste ni d’interférence. 12.4. Mode Avion ( Fn + ) Le mode Avion permet de désactiver toutes les connexions radio (p. ex. WiFi, Blue- tooth). En standard, le mode Avion est désactivé et toutes les connexions radio sont donc disponibles. 13. Lecteur multicartes Les cartes mémoire sont des supports utilisés p. ex. ..

2 ports USB - Page 88

87 NL FR DE 14. Port USB Le port série universel ou Universal Serial Bus est une norme pour le branchement d’appareils de saisie, de scanners et d’autres périphériques. Les ports USB 3.0 sont totalement rétro-compatibles. Votre ordinateur portable dispose de 2 ports USB 3.0 et de 2 ports USB 2.0 . REMARQUE ! Risque de dommages ! Veillez à bien ajuster la fiche dans la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par la disposi- tion de ses contacts, la fiche ne peut être positionnée que d’une seule manière dans la prise (exception: USB type C). REMARQUE ! Branchez t..

REMARQUE ! - Page 89

88 16. Protéger votre ordinateur portable Votre nouvel ordinateur portable vous propose des solutions logicielles et matériel- les contre les accès non autorisés. 16.1. Mot de passe au démarrage Vous pouvez protéger votre ordinateur portable de toute utilisation non autorisée avec un mot de passe au démarrage. Lorsque vous allumez l’ordinateur portable, vous êtes alors invité à saisir ce mot de passe, que vous pouvez configurer dans la configuration du firmware UEFI. REMARQUE ! Conservez votre mot de passe dans un lieu sûr. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez ..

17. Restauration de la - Page 90

89 NL FR DE 17. Restauration de la configuration d’origine Si votre système ne réagit plus correctement et qu’une récupération du système est nécessaire, utilisez selon l’équipement de votre ordinateur portable soit Cyberlink PowerRecover soit les options de récupération propres à Windows. 17.1. Récupération système avec PowerRecover En cas de problèmes lors de l’installation ou d’autres problèmes avec les logiciels qui exigent de redémarrer le logiciel, Windows ® vous offre plusieurs possibilités pour réinstaller Windows ® sur votre ordinateur. N’oubliez pa..

REMARQUE ! - Page 91

90 REMARQUE ! Exécutez chaque type de restauration uniquement lorsque le bloc d’alimentation est raccordé. Si vous choisissez l’option avec sauvegarde des données utili- sateur, l’opération de restauration dure très longtemps. Seules les données du dossier C:\USER sont sau- vegardées. Toutes les autres données sont supprimées. Exécutez donc toujours régulièrement des sauvegardes de vos données sur des supports de stockage exter- nes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.  Cliquez sur Su..

REMARQUE ! - Page 92

91 NL FR DE 19. FAQ – questions fréquemment posées Comment puis-je activer Windows® ? • Windows® s’active automatiquement dès qu’une connexion Internet est établie. Quand est-il recommandé de restaurer la configuration d’origine de l’ordinateur ? • Cette méthode ne devrait être utilisée qu’en ultime recours. Lisez le chapitre Restauration de la configuration d’origine qui vous propose d’autres alternatives. Comment effectuer une sauvegarde des données ? • Réalisez une sauvegarde et une restauration de données sélectionnées sur des supports externes afin ..

− - Page 93

92  Si vous utilisez déjà l‘ordinateur portable avec l‘adaptateur secteur, débranchez l‘adaptateur secteur de la prise de courant et testez la prise en y branchant p. ex. une lampe. Si la lampe ne fonctionne pas non plus, demandez conseil à un élec- tricien. L’écran est noir. • Cette erreur peut avoir différentes causes : − Le voyant de fonctionnement (bouton on/off) n’est pas allumé et l’ordina- teur se trouve en mode Veille. Solution : Appuyez sur le bouton on/off. − Le voyant de veille clignote. L’ordinateur portable se trouve en mode d’éco- nomie d’é..

FR - Page 94

93 NL FR DE 20.3. Vous avez besoin d’une aide supplémentaire ? Si les suggestions indiquées à la section précédente n’aboutissent pas à la soluti- on souhaitée, veuillez contacter votre hotline ou vous adresser à www.medion.com. Nous vous aiderons volontiers. Mais avant de nous appeler, munissez-vous des informations suivantes : • Avez-vous procédé à des modifications ou extensions de la configuration de base ? • Quels sont les périphériques supplémentaires que vous utilisez ? • Quels messages s’affichent le cas échéant sur l’écran ? • Quel logiciel utilisi..

REMARQUE ! - Page 95

94  Lors du contrôle de vos bagages à main dans un aéroport, il est recommandé de faire passer le portable et tous les médias de stockage magnétiques (disques durs externes) par l’installation à rayons X (le dispositif sur lequel vous déposez vos sacs). Évitez le détecteur magnétique (le dispositif par lequel vous passez) ou le bâton magnétique (l’appareil portatif utilisé par le personnel de la sécurité) : ils peuvent éventuellement détruire vos données. 20.6. Maintenance REMARQUE ! Risque de dommages ! Le boîtier de l’ordinateur portable ne contient aucune p..

21.1.1. Consignes concernant les - Page 96

95 NL FR DE 21.1. Consignes pour le technicien SAV  Seul un technicien SAV est autorisé à ouvrir le boîtier de l’ordinateur, à rajouter ou à remplacer des pièces.  Utilisez uniquement des pièces d’origine.  Débranchez tous les câbles d’alimentation et de connexion avant d’ouvrir le boî- tier. Si l’ordinateur n’est pas mis hors tension avant ouverture du boîtier, les com- posants risquent d’être endommagés.  Les composants internes de l’ordinateur portable peuvent être endommagés par décharge électrostatique (DES). Toute extension du système, tra..

5 Pixels - Page 97

96 23. Norme européenne EN 9241-307 classe II Les écrans LCD à matrice active (TFT) d’une résolution de 1920 x 1080 pixels, com- posés respectivement de trois sous-pixels (rouge, vert et bleu), font appel à un to- tal d’environ 6,2 millions de transistors. Compte tenu du très grand nombre de tran- sistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut se produire par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels. Par le passé, il existait de nombreuses méthodes permettant de définir le nombre d’erreu..

Types d’erreur de pixels : - Page 98

97 NL FR DE Types d’erreur de pixels : • Type 1 : pixel allumé en permanence (point clair, blanc) alors qu’il n’est pas activé. Un pixel devient blanc lorsque les trois sous-pixels sont allumés. • Type 2 : pixel éteint (point sombre, noir) alors qu’il est activé. • Type 3 : sous-pixel anormal ou défectueux pour les couleurs rouge, vert ou bleu (p. ex. al- lumé en permanence avec faible luminosité ; une des couleurs n’est pas allumée, clignote ou vacille, mais n’est pas de type 1 ou 2). Information supplémentaire : cluster de type 3 (= défaut de deux sous-pixels ..

Mode batterie - Page 99

98 24. Energy Star® ENERGY STAR® est un programme conjoint de l’Agence américaine de protection de l’environnement et de l’US Département de l’énergie vi- sant à économiser de l’argent et à protéger l’environnement grâce à des produits et à des pratiques économes en énergie. MEDION® est fier d’offrir à ses clients des produits avec une haute efficacité de dési- gnation conforme ENERGY STAR® . Le Medion® Akoya® E6418 a été conçu et testé pour se conformer aux exigences du programme ENERGY STAR® 6 pour les ordinateurs. L’utilisation des produits certi..

Ordinateur portable MD 99620 (E6418) - Page 100

99 NL FR DE 25. Caractéristiques techniques Généralités Type de système Ordinateur portable MD 99620 (E6418) Périphériques intégrés 2 haut-parleurs stéréo, antennes Wi-Fi Dimensions (l x P x H en mm) Env. 380 x 260 x 24 - 25 Poids Env. 2,3 kg Mémoire vive installée 6 Go Type de mémoire DDR3L SDRAM SSD 128 GB M.2 2280 SATA SSD Disque dur 1 TB 2,5“ SATA HDD Mémoire optique DVD-ReWriter Écran Type Env. 39,6 cm (15,6") Résolution max. 1920 x 1080 pixels Adaptateur CA/CC FSP Group Inc., FSP065-RHC 65W Tension secteur nécessaire 100 - 240 V (50 - 60 Hz) Entrée CA 100 - 240 V~..

Connectique - Page 101

100 Batterie Energie 44 Wh Temps de fonctionnement Env. 2 - 4 heures (en fonction des réglages de l’ordinateur portable et du mode d’utilisation en fonctionnement) Conditions ambiantes Température de service min. 5° C Température de service max. 30° C Humidité de l'air admissible en fonctionnement 20 – 80 % (sans condensation) Connectique Lecteur multicartes SD, SDHC, SDXC 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) Connectique audio 1 x sortie audio combo (microphone & line out)

..

FR - Page 102

101 NL FR DE 26. Mentions légales Copyright © 2015 Tous droits réservés. Le présent mode d‘emploi est protégé par le copyright. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l‘autorisation écrite du fabricant. Le copyright est la propriété de la société : Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d’erreurs d’impression. Le mode d‘emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service w..

27. Index - Page 103

102 27. Index A Aide supplémentaire ................................. 93 Alimentation ................................................ 73 Bouton marche/arrêt ............................ 73 Fonctionnement sur secteur ............. 74 Assistance pour les pilotes ...................... 93 B Bluetooth ....................................................... 85 Branchements ............................................. 63 Alimentation ........................................... 63 Câblage ..................................................... 65 C Caractéristiques techniques ...................

FR - Page 104

103 NL FR DE Lieu d’installation ....................................... 61 Localisation de la cause ........................... 91 M Maintenance ................................................ 94 Mise en service ............................................ 72 Mode Avion .................................................. 86 P Port USB ......................................................... 87 Première aide en cas de problèmes de matériel ..................................................... 91 Protéger votre ordinateur portable ..... 88 Mot de passe au démarrage .............. 88 ..

104 - Page 105

104

..

Inhaltsverzeichnis - Page 106

105 NL FR DE Inhaltsverzeichnis 1. Zu dieser Anleitung ................................................................................. 107 1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter ............ 107 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............................................................... 108 1.3. Konformitätsinformation ................................................................................ 108 1.4. Informationen zu Markenzeichen ................................................................ 109 2. Sicherheitshinweise .................................

- Page 107

106 10.2. Discs abspielen / auslesen .............................................................................. 135 10.3. Regionale Wiedergabeinformationen bei DVD ...................................... 135 10.4. Themen rund um den Brenner ..................................................................... 136 11. Soundsystem ............................................................................................ 136 11.1. Externe Audioverbindungen ......................................................................... 136 12. Netzwerkbetrieb ......................................

1.1. - Page 108

107 NL FR DE 1. Zu dieser Anleitung Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise! Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu. 1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warn..

- Page 109

108 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Gerät ist für die Nutzung, Verwaltung und Bearbeitung elektronischer Doku- mente und Multimediainhalte sowie für digitale Kommunikation bestimmt. Das Ge- rät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt: • Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie kei- ne nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte. • Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Er..

1.4. - Page 110

109 NL FR DE 1.4. Informationen zu Markenzeichen Warenzeichen: Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Microsoft®. Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. ® , das HDMI Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind ein- getragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

..

GEFAHR! - Page 111

110 2. Sicherheitshinweise 2.1. Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (ein- schließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso- rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person be- aufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. • Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerä..

111 - Page 112

111 NL FR DE • Bei optischen Laufwerken (CD/CDRW/DVD) handelt es sich um Einrichtungen der Laser Klasse 1, sofern diese Geräte in einem geschlossenen Notebook-Gehäuse betrieben werden. Entfer- nen Sie nicht die Abdeckung der Laufwerke, da sonst unsicht- bare Laserstrahlung austritt. • Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnun- gen ins Innere des Notebooks. Diese könnten zu einem elektri- schen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädi- gung Ihres Notebooks zur Folge hat. • Schlitze und Öffnungen des Notebooks dienen der Belüftung. Decken Sie die..

112 - Page 113

112 • Achten Sie darauf, dass die Steckkontakte keinesfalls mit Was- ser in Berührung kommen, um Beschädigungen zu vermeiden. Sollte dies dennoch passieren, müssen die Steckkontakte vor der nächsten Verwendung unbedingt trockengerieben werden. • Berühren Sie nicht das Display mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden. • Heben Sie das Notebook nie am Display hoch, da sonst die Scharniere brechen könnten. • Im Laufe der Zeit kann sich im Inneren des Notebooks Staub ansammeln, der die Kühllammellen verschließt. Das führt dazu, dass sich die Lüfterdrehzahl er..

113 - Page 114

113 NL FR DE 2.3. Niemals selbst reparieren GEFAHR! Stromschlaggefahr! Wenden Sie sich im Störungsfall an das Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefähr- dungen zu vermeiden.  Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. 2.4. Datensicherung HINWEIS! Datenverlust! Machen Sie vor jeder Aktualisierung Ihrer Daten Siche- rungskopien auf externe Speichermedien. Die Geltend- machung von Schadensersatzansprüchen für Daten- verlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen. 2.5. Aufstellungsort • Halten Sie Ihr Note..

2.6. - Page 115

114 • Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplät- zen im Sinne der Bildschirmarbeitsplatzverordnung §2 geeig- net. 2.6. Umgebungsbedingungen • Das Notebook kann bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 30 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 80 % (nicht kondensierend) betrieben werden. • Im ausgeschalteten Zustand kann das Notebook bei 0 °C bis 60 °C gelagert werden. • Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker. Wir empfeh- len zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Über- spannungsschutzes, um Ihr Notebook vor Bes..

HINWEIS! - Page 116

115 NL FR DE 2.7. Ergonomie HINWEIS! Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen. Das Notebook soll niemals in unmittelbarer Nähe eines Fensters stehen, weil an dieser Stelle der Arbeitsraum durch das Tages- licht am hellsten beleuchtet ist. Diese Helligkeit erschwert die Anpassung der Augen an das dunklere Display. Das Notebook soll stets mit einer zur Fensterfront parallelen Blickrichtung auf- gestellt sein. Falsch ist die Aufstellung mit vom Fenster abgewandter Blick- richtung, da dann Spiegelungen der hellen Fenster im Bild- ..

2.8.1. - Page 117

116 2.8. Anschließen Beachten Sie nachfolgende Hinweise, um Ihr Notebook ord- nungsgemäß anzuschließen: 2.8.1. Stromversorgung GEFAHR! Stromschlaggefahr! Im Inneren des Netzadapters befinden sich stromfüh- rende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes!  Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapter. • Die Steckdose muss sich in der Nähe des Notebooks befinden und leicht zugänglich sein. • Um die Stromversorgung zu Ihrem Notebook (über Netzad- apter) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus d..

WARNUNG! - Page 118

117 NL FR DE WARNUNG! Hörschädigung! Zu große Lautstärke bei der Verwendung von Ohr- hörern oder Kopfhörern sowie die Veränderung der Grundeinstellungen des Equalizers, der Treiber, der Software oder des Betriebssystems erzeugt übermä- ßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen.  Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.  Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. 2.9. Verkabelung • Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann..

2.10. Hinweise zum - Page 119

118 • Tauschen Sie die mitgelieferten Kabel nicht gegen andere aus. Benutzen Sie ausschließlich die zum Lieferumfang gehö- renden Kabel, da diese in unseren Labors ausgiebig geprüft wurden. • Benutzen Sie für den Anschluss Ihrer Peripherien ebenfalls nur die mit den Geräten ausgelieferten Anschlusskabel. • Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungskabel mit den dazuge- hörigen Peripheriegeräten verbunden sind, um Störstrahlun- gen zu vermeiden. Entfernen Sie die nicht benötigten Kabel. • Am Notebook dürfen nur Geräte angeschlossen werden, wel- che die Norm EN60950 „Siche..

2.11. Hinweise zum Akku - Page 120

119 NL FR DE 2.11. Hinweise zum Akku WARNUNG! Explosionsgefahr! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.  Erwärmen Sie den Akku nicht über die, in den Um- gebungstemperaturen genannte, Maximaltempe- ratur.  Öffnen Sie niemals den Akku.  Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer.  Schließen Sie den Akku nicht kurz.  Ersatz nur durch den gleichen oder einen vom Her- steller empfohlenen gleichwertigen Typ.  Entsorgung gebrauchter Akkus nach Angaben des Herstellers. Um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus zu ver- längern sowie einen sicher..

2.12. Maßnahmen zum Schutz des - Page 121

120 • Achten Sie bei der Lagerung des Akkus und der Benutzung des Notebooks darauf, dass die Kontakte an Akku und Note- book nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen. • Wechseln Sie den Akku nur im ausgeschalteten Zustand. • Sollte der Akku fest eingebaut sein, kann dieser nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. In die- sem Fall muss der Akku von einem Servicetechniker ausge- tauscht werden. 2.12. Maßnahmen zum Schutz des Displays Das Display ist der empfindlichste Bestandteil des Notebooks, da es aus dünnem Glas besteht...

GEFAHR! - Page 122

121 NL FR DE 3. Lieferumfang Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten: • Notebook • Externes Netzteil mit Anschlusskabel • OEM Version des Betriebssystems • Bedienungsanleitung • Garantiekarte GEFAHR! Erstickungsgefahr! Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachge- mäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!  Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel..

4.1. - Page 123

122 4. Ansichten 4.1. Geöffnetes Notebook 1 2 3 4 5 6 7 8 (Abbildung ähnlich) 1) Webcam 2) Webcam LED 3) Mikrofon 4) Display 5) Tastatur 6) Touchpad 7) Betriebs- und Statusanzeigen 8) Ein- / Ausschalter

..

DE - Page 124

123 NL FR DE 4.2. Vorderseite 9 (Abbildung ähnlich) 9) Multimedia Kartenleser 4.3. Linke Seite 10 11 12 13 14 (Abbildung ähnlich) 10) Netzadapteranschluss 11) VGA-Anschluss 12) Netzwerkanschluss (LAN) (RJ-45) 13) HDMI-Anschluss 14) USB 3.0-Anschlüsse 4.4. Rechte Seite 15 16 17 18 19 20 (Abbildung ähnlich) 15) Audioausgang / Headset-Anschluss* 16) USB 2.0 Anschluss 17) Optisches Laufwerk 18) Auswurftaste optisches Laufwerk 19) Notentnahmeöffnung 20) Öffnung für Kensingtonschloss® * Anschlüsse mit Doppelbelegung. Konfiguration erfolgt über Software

..

5. - Page 125

124 5. Betriebs- und Statusanzeigen Das System zeigt über LEDs Stromversorgungs- und Betriebszustände an. Die Be- triebsanzeigen leuchten jeweils bei der entsprechenden Aktivität des Notebooks auf: Akkuladeanzeige Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Akku geladen wird. Die Anzeige erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist. Zugriffsanzeige Wenn diese LED leuchtet bzw. blinkt, greift das Notebook auf die Fest- platte oder auf das optische Laufwerk zu. WLAN-/Bluetooth Anzeige Anzeige für drahtlosen Datenaustausch. Leuchtet die Anzeige dauer- haft, ist die WLAN-/Bluetooth Funktion aktiviert. A..

HINWEIS! - Page 126

125 6. Erste Inbetriebnahme Um Ihr Notebook sicher zu betreiben und eine hohe Lebenserwartung zu gewähr- leisten sollten Sie das Kapitel „Betriebssicherheit“ am Anfang dieses Handbuches gelesen haben. Das Notebook ist bereits vollständig vorinstalliert, so dass Sie keine Treiber mehr laden müssen und Sie sofort starten können.  Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an das Notebook an. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit dem Adapter und schließen es anschließend an ei- ner Steckdose an.  Stellen Sie den Schalter am Netzadapter auf die Stellung I , um das Notebook mit..

AC 100 - 240V~/ 50-60 Hz. - Page 127

126 HINWEIS! Datenverlust! Die Erstinstallation kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Nehmen Sie während der Erstinstallation das Notebook nicht vom Strom und schalten Sie es nicht aus. Dies könnte sich negativ auf die Installation aus- wirken.  Schalten Sie das Notebook erst dann aus, wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde und der Windows® Desktop erscheint. 7. Stromversorgung 7.1. Ein- / Ausschalter  Klappen Sie das Notebook auf und halten Sie den Ein-/Ausschalter kurz ge- drückt, um das Notebook ein- bzw. auszuschalten. Unabhängig vom Betriebssystem wird das N..

Verwenden Sie dieses Notebook und den beiliegenden - Page 128

127 Der Adapter versorgt das Notebook mit Strom in Stellung EIN ( I ) und lädt zudem den Akku auf. Ihr Akku wird auch dann geladen, wenn Sie bei angeschlossenem Netzadapter mit Ihrem Notebook arbeiten. Der Netzadapter verbraucht auch dann Strom, wenn das Notebook nicht mit dem Netzadapter verbunden ist. Ziehen Sie daher den Stecker des Netzadapters aus der Steckdose, wenn er nicht mit dem Notebook verbunden ist oder stellen Sie den Schalter auf AUS ( 0 ). HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Verwenden Sie dieses Notebook und den beiliegenden Netzadapter ausschließlich miteinander. 7.2.1. Notebo..

7.3.1. - Page 129

128 HINWEIS! Datenverlust! Windows® kann in den ersten Tagen nach der Erstinstal- lation Daten aktualisieren und konfigurieren (z. B. durch neue Updates), was zu Verzögerungen des Herunter- fahrens und Startens des Notebooks führen kann.  Schalten Sie daher das Notebook nicht vorzeitig aus. Dies könnte sich negativ auf die Installation auswirken. 7.3. Akkubetrieb HINWEIS! Akkus speichern elektrische Energie in ihren Zellen und geben sie dann bei Bedarf wieder ab.  Bitte laden und entladen Sie den neuen Akku zwei- bis dreimal hintereinander vollständig, damit die- ser seine volle ..

HINWEIS! - Page 130

129 7.3.2. Entladen des Akkus Betreiben Sie das Notebook über den Akku, bis es sich aufgrund der niedrigen Ak- kuladung von allein ausschaltet. HINWEIS! Datenverlust! Denken Sie daran, Ihre geöffneten Dateien rechtzeitig zu sichern, um eventuellen Datenverlust zu vermeiden. 7.3.3. Akkuleistung Die jeweilige Betriebsdauer variiert je nach Einstellung der Stromsparfunktionen. Ihr Notebook erfordert einen höheren Leistungsanspruch bei der Ausführung be- stimmter Anwendungen, wie z. B. das Abspielen einer DVD. HINWEIS! Wenn Sie die Warnsignale bei niedrigem Akkustand ig- norieren, wird Ihr ..

Fn - Page 131

130 7.4.1. Energiespartipps • Mit den Tasten Fn + F1 können Sie in den Energiesparmodus wechseln. • Über die Einstellungen in den Energieoptionen können Sie die Energieverwal- tung Ihres Computers optimieren. • Soll der Computer über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, tren- nen Sie in jedem Fall die Stromzufuhr, damit keine Energie verbraucht wird. Zie- hen Sie dazu den Netzstecker. Dank der Energieverwaltungsfunktion kann das Gerät, wenn es für eine gewisse Zeit nicht benutzt wurde, in den Energiespar- bzw. Ruhemodus wechseln. Damit dieses Energiesparpotenzial gen..

HINWEIS! - Page 132

131 NL FR DE 8. Display 8.1. Öffnen und Schließen des Displays Das Display wird durch die spezielle Konstruktion der Displayscharniere verschlos- sen, sodass eine zusätzliche Verriegelung nicht erforderlich ist.  Zum Öffnen klappen Sie das Display mit Daumen und Zeigefinger bis zur ge- wünschten Position auf. HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Versuchen Sie niemals, das Display mit Gewalt zu öff- nen. Bei Nichtbeachtung könnte es beschädigt werden.  Halten Sie das Display beim Aufklappen, Positionie- ren und Schließen immer mittig fest.  Klappen Sie das Display nicht um mehr ..

Schaltet das Touchpad ein oder aus. - Page 133

132 9. Dateneingabe 9.1. Tastatur Durch Doppelbelegung einiger Tasten steht Ihnen der gleiche Funktionsumfang wie bei einer herkömmlichen Windows-Tastatur zur Verfügung. Einige Funktionen werden mit Hilfe der für Notebooks typischen Fn -Taste eingegeben. 9.1.1. Notebookspezifische Tastenkombinationen Beschreibung Fn + F1 Sleep Fn + Flugzeugmodus Mit dieser Tastenkombination schalten Sie den Flugzeugmodus ein oder aus. Fn + F4 ECO Funktion Mit dieser Tastenkombination rufen Sie das Menü der ECO-Funktion auf. Fn + F5 Dunkler Verringert die Helligkeit des Displays Fn + F6 Heller Erhöht di..

Benutzen Sie keine Kugelschreiber oder anderen Ge- - Page 134

133 NL FR DE 9.2. Touchpad HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Benutzen Sie keine Kugelschreiber oder anderen Ge- genstände, da dies zu einem Defekt Ihres Touchpads führen könnte. 9.2.1. Zweifingerbedienung des Touchpads Ihr Touchpad unterstützt eine Zweifingerbedienung die bei einigen Anwendungen die Ausführung bestimmter Befehle ermöglicht. Folgende Befehle können Sie mit Ihrem Touchpad ausführen: Abbildung Befehl Funktion Zwei Finger zusammen, oder auseinander ziehen aus einem Objekt herauszoomen / in ein Objekt hereinzoomen Einen Finger in der Mitte platzieren und mit dem zweiten Fin..

Abbildung - Page 135

134 Abbildung Befehl Funktion Von links außen ins Touchpad streifen Blättert durch alle geöffneten Fenster 10. Optisches Laufwerk 10.1. Einlegen einer Disc Anders als bei optischen Laufwerken in einem Desktop-PC verwendet das Note- book eine Halterung zum Arretieren der Disc. Beim Einlegen der Disc ist darauf zu achten, dass sie genau auf die Halterung ge- drückt wird und dort einrastet. HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Durch die hohen Geschwindigkeiten im Laufwerk kön- nen defekte Medien brechen und Ihr Gerät beschädi- gen. Schäden, die durch defekte Medien entstehen, sind von der Ge..

Solange das Notebook auf das optische Laufwerk zu- - Page 136

135 NL FR DE HINWEIS! Datenverlust! Solange das Notebook auf das optische Laufwerk zu- greift, versuchen Sie nicht, die Disc aus dem Laufwerk zu nehmen. 10.1.1. Notentnahme einer blockierten Disc Sollte sich die Schublade nicht mehr automatisch öffnen, kann sie manuell geöffnet werden, sofern Ihr Gerät eine Notentriegelung hat.  Beenden Sie Windows ® und schalten Sie das Notebook aus.  Führen Sie einen langen spitzen Gegenstand (z. B. aufgebogene Büroklammer) soweit in die Notentnahmeöffnung ein, bis Sie einen Widerstand spüren.  Durch einen leichten Druck öffnet sich nun ..

HINWEIS! - Page 137

136 HINWEIS! Die Regions-Einstellung kann über die Ansichtssoft- ware bis zu fünf Mal verändert werden, dann bleibt die letzte Einstellung permanent. Wenn Sie die Re- gions-Einstellung dann nochmals verändern wollen, muss dies werksseitig vorgenommen werden. Kosten für Versand und Einstellung müssen vom Anwender ge- tragen werden. 10.4. Themen rund um den Brenner Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf Geräte, die mit einem CD-RW, einem Kombo (Kombination aus CD-/DVD-Leselaufwerk) oder einem DVD-RW-Laufwerk ausgelie- fert wurden. Zunächst erhalten Sie Informationen zu den sog. Rohling..

Audio Ausgang / - Page 138

137 NL FR DE WARNUNG! Hörschädigung! Zu große Lautstärke bei der Verwendung von Ohr- hörern oder Kopfhörern sowie die Veränderung der Grundeinstellungen des Equalizers, der Treiber, der Software oder des Betriebssystems erzeugt übermä- ßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen.  Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.  Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Audio Ausgang / Headset-Anschluss Zur Soundwiedergabe über externe Stereoge- räte wie Lautsprecher (..

HINWEIS! - Page 139

138 12.2.1. Voraussetzungen Als Gegenstelle kann man einen sog. Access Point benutzen. Ein Access Point ist ein Funkübertragungsgerät, das mit Ihrem Notebook kommuniziert und den Zugriff auf das angeschlossene Netzwerk steuert. WLAN Access Points sind häufig in Großraumbüros, Flughäfen, Bahnhöfen, Universi- täten oder Internet-Cafés zu finden. Sie bieten Zugriff auf eigene Dienste und Netz- werke oder das Internet. Meist sind Zugangsberechtigungen erforderlich, die i. d. R. kostenpflichtig sind. Oft findet man Access Points mit integriertem DSL-Modem. Diese sog. Router stellen die ..

Die Speicherkarten können nur in eine Richtung einge- - Page 140

139 NL FR DE 12.4. Flugzeugmodus ( Fn + ) Über den Flugmodus werden alle Funkverbindungen (z. B. WLAN, Bluetooth) deakti- viert. Standardmäßig ist der Flugzeugmodus deaktiviert, somit stehen alle Funkver- bingungen zur Verfügung. 13. Multimedia Kartenleser Speicherkarten sind Medien, die z. B. im Bereich der digitalen Fotografie eingesetzt werden. Die Form und Kapazität einer Speicherkarte kann je nach Hersteller variieren. Ihr Notebook unterstützt folgende Formate: • SD (Secure Digital), SDHC, SDXC Achten Sie beim Einlegen der Speicherkarten darauf, dass die Kontakte, wie in der Au..

2 USB 3.0 Anschlüsse - Page 141

140 14. USB-Anschluss Der Universal Serial Bus ist ein Standard für den Anschluss von Eingabegeräten, Scannern und weiteren Peripherien. Die USB 3.0 Anschlüsse sind vollständig ab- wärtskompatibel. Ihr Notebook verfügt über 2 USB 3.0 Anschlüsse und 2 USB 2.0 Anschlussbuchsen . HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Durch die Anordnung der Kontakte passt der Stecker nur in einer Position in die Buchse (Ausnahme: USB Typ C). Achten Sie darauf, dass der Stecker und die Buchse genau zusammen passen, um eine Beschädi- gung der Kontakte zu vermeiden. HINWEIS! Schließen Sie Ihre USB-Geräte mög..

UEFI-Firmwareeinstellung - Page 142

141 NL FR DE 16. Notebook sichern Gegen unbefugten Zugriff stellt Ihnen Ihr neues Notebook Software- und Hard- warelösungen zur Verfügung. 16.1. Einschaltkennwort Sie können Ihr Notebook mit einem Einschaltkennwort gegen unbefugte Be- nutzung schützen. Beim Einschalten des Notebooks erscheint dann eine Auffor- derung zur Eingabe des Kennwortes auf dem Bildschirm. Das Kennwort wird in der UEFI-Firmwareeinstellung eingerichtet. HINWEIS! Bewahren Sie Ihr Kennwort an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, haben Sie keine Möglichkeit, dieses zu löschen. Wenden Sie sich in..

17.1. Systemwiederherstellung starten - Page 143

142 17. Notebook in den Auslieferungszustand zurücksetzen Bei Problemen mit der Installation oder anderen Softwareproblemen, bei denen es nötig ist die Software neu zu installieren, bietet Ihnen Windows ® drei Möglichkeiten, um Windows ® neu auf Ihrem Notebook aufspielen. Achten Sie vorher darauf, dass Sie alle für Sie wichtigen Daten oder Programme ge- sichert haben. 17.1. Systemwiederherstellung starten  Drücken Sie nach einem Neustart die Taste F11 oder starten Sie das Notebook mit gedrückter F11 Taste, um PowerRecover zu starten oder  Klicken Sie auf die PowerRecover Windo..

Bitte ändern Sie die Einstellungen nur, wenn dies abso- - Page 144

143 NL FR DE  Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bild- schirm, um den Auslieferungszustand wieder herzustellen. 18. UEFI-Firmwareeinstellung In der UEFI-Firmwareeinstellung (Hardware Basis-Konfiguration Ihres Systems) ha- ben Sie vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zum Betrieb Ihres Notebooks. Bei- spielsweise können Sie die Betriebsweise der Schnittstellen, die Sicherheitsmerkma- le oder die Verwaltung der Stromversorgung ändern. Das Notebook ist bereits ab Werk so eingestellt, dass ein optimaler Betrieb gewährleistet ist. HINWEIS! Bitte änder..

HINWEIS! - Page 145

144 19. FAQ - Häufig gestellte Fragen Wie aktiviere ich Windows ® ? • Windows ® aktiviert sich automatisch, sobald eine Internetverbindung herge- stellt wird. Wann empfiehlt sich die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes? • Diese Methode sollte nur als letzte Lösung gewählt werden. Lesen Sie im Kapitel Systemwiederherstellung, welche Alternativen sich anbieten. Wie mache ich eine Datensicherung? • Machen Sie eine Sicherung und eine Rücksicherung ausgewählter Daten auf ex- ternen Medien, um sich mit der Technik vertraut zu machen. Eine Sicherung ist unbrauchbar, wenn Sie..

20.3. Benötigen Sie - Page 146

145 NL FR DE Das Notebook schaltet sich nicht ein.  Befinden sich das Notebook im Akkubetrieb, schließen Sie das Notebook an den Netzadapter an und vergewissern Sie sich, dass der Akku geladen ist bzw. wird.  Wenn Sie das Notebook bereits mit Netzadapter betreiben, trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose und schließen Sie zum Test z. B. eine Lampe an dieselbe Steckdose an. Funktioniert die Lampe auch nicht, fragen Sie einen Elek- triker um Rat. Der Bildschirm ist schwarz. • Dieser Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben: − Die Betriebsanzeige (Ein-/Ausschalter) leuchte..

- Page 147

146 Bevor Sie sich jedoch an Ihr Technologie Center wenden, bereiten Sie bitte folgen- de Daten vor: • Haben Sie Erweiterungen oder Änderungen an der Ausgangskonfiguration vor- genommen? • Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie? • Welche Meldungen, wenn überhaupt, erscheinen? • Welche Software wurde beim Auftreten des Fehlers verwendet? • Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen? 20.4. Treiberunterstützung Das System ist mit den installierten Treibern in unseren Testlabors ausgiebig und er- folgreich getestet worden. In der Computerbran..

HINWEIS! - Page 148

147 NL FR DE  Wenn Sie die Handgepäckkontrolle am Flughafen passieren, ist es empfehlens- wert, dass Sie das Notebook und alle magnetischen Speichermedien (externe Festplatten) durch die Röntgenanlage (die Vorrichtung, auf der Sie Ihre Taschen abstellen) schicken. Vermeiden Sie den Magnetdetektor (die Konstruktion, durch die Sie gehen) oder den Magnetstab (das Handgerät des Sicherheitspersonals), da dies u. U. Ihre Daten zerstören könnte. 20.6. Wartung HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigen- den Teile innerhalb des Notebook-Gehäuses. ..

21.1.1. Hinweise zur - Page 149

148  Interne Komponenten des Notebooks können durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt werden. Führen Sie Systemerweiterungen und -veränderung sowie Reparaturen an einem ESD-Arbeitsplatz durch. Ist ein solcher Arbeitsplatz nicht vorhanden, tragen Sie eine Antistatik-Manschette oder berühren Sie einen gut leitenden, metallischen Körper. Schäden, die durch unsachgemäße Handha- bung entstehen, werden von uns kostenpflichtig repariert. 21.1.1. Hinweise zur Laserstrahlung • In dem Notebook können Lasereinrichtungen der Laserklasse 1 bis Laserklasse 3b verwendet sein. Die ..

23. Europäische Norm EN 9241-307 Klasse II - Page 150

149 NL FR DE 23. Europäische Norm EN 9241-307 Klasse II Bei Aktiv Matrix LCDs (TFT) mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, welche sich aus je drei Sub-Pixeln (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt ca. 6,2 Mio. Ansteuertransistoren zum Einsatz. Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Tran- sistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses, kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixeln bzw. einzelnen Sub-Pixeln kommen. In der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedenste Ansätze die Anzahl der erlaubten Pixelfehle..

Pixelfehler-Typen: - Page 151

150 Pixelfehler-Typen: • Typ 1: dauerhaft leuchtende Pixel (heller, weißer Punkt), obwohl nicht angesteuert. Ein weißer Pixel entsteht durch das Leuchten aller drei Subpixel. • Typ 2: nicht leuchtende Pixel (dunkler, schwarzer Punkt), obwohl angesteuert • Typ 3: abnormale oder defekte Subpixel der Farben Rot, Grün oder Blau (z.B. dauerhaft leuchtend mit halber Helligkeit, nicht leuchtend einer Farbe, blinkend oder fla- ckernd, aber nicht vom Typ 1 oder 2) Ergänzung: Cluster vom Typ3 ( = Ausfall von zwei oder mehr Sub-Pixeln in einem Block von 5 x 5 Pixeln. Ein Cluster ist ein Feld..

Batteriebetrieb - Page 152

151 NL FR DE 24. Energy Star® ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikani- schen Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) und des U.S. Department of Energy, dessen Ziel darin besteht, durch effiziente Produkte und Verfahren Kosten einzusparen und die Um- welt zu schützen. MEDION® freut sich, unseren Kunden Produkte mit einer ENERGY STAR®-gerechten Kenn zeichnung anbieten zu können. Das Medion® Akoya® E6418 wurde entwickelt und getestet, um die Anforderungen des ENERGY STAR® 6-Programms für Computer zu erfüllen. Durch den Einsatz ENERGY STAR®-gere..

Notebook - Page 153

152 25. Technische Daten Allgemein Systemtyp Notebook MD 99620 (E6418) Integrierte Peripheriegeräte 2 Stereo-Lautsprecher; WLAN-Antennen Abmessungen (B x T x H in mm) ca. 380 x 260 x 24 - 25 Gewicht ca. 2,3 kg Installierter Arbeitsspeicher 6 GB Speicherart DDR3L SDRAM SSD 128 GB M.2 2280 SATA SSD Festplatte 1 TB 2,5“ SATA HDD Optischer Speicher DVD-ReWriter Display Typ ca. 39,6 cm (15,6“) Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel AC/DC Adapter FSP Group Inc., FSP065-RHC 65W Erforderliche Netzspannung 100 - 240 V (50 - 60 Hz) AC Input 100 - 240 V ~ 2,0A/0,8A, 50 - 60 Hz DC Output 19 V 3,42 A GE..

Anschlüsse - Page 154

153 NL FR DE Akku Energie 44 Wh Betriebszeit ca. 2 - 4 Stunden (abhängig von den Notebook-Einstel- lungen und dem Nutzungsverhalten im Betrieb) Umgebungsbedingungen Min. Betriebstemperatur 5 °C Max. Betriebstemperatur 30 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 – 80 % (nicht kondensierend) Anschlüsse Multikartenleser für SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x HDMI out 1 x LAN (RJ45) Anschlüsse Audio 1 x Audio-Kombo (Mikrofon & Line out)

..

26. Impressum - Page 155

154 26. Impressum Copyright © 2015 Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten. Das Copyright liegt bei der Firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal zum Download zur Verfügung. Sie können auch den unten stehenden QR Code scannen und die ..

27. Index - Page 156

155 NL FR DE 27. Index A Akku Akkuleistung ......................................... 129 Aufladen des Akkus ............................ 128 Entladen des Akkus ............................. 129 Akkuladeanzeige ...................................... 124 Anschließen ................................................ 116 Stromversorgung ................................ 116 Verkabelung .......................................... 117 Anschluss eines externen Monitors ...131 Aufstellungsort .......................................... 113 Auf-/Umrüstung ....................................... 147 Au..

- Page 157

156 Reparatur ..................................................... 147 S Soundsystem ............................................. 136 Externe Audioverbindungen ........... 136 Stromversorgung ........................... 116, 126 Ein- / Ausschalter ................................. 126 Netzbetrieb ............................................ 126 T Tastatur ........................................................ 132 Technische Daten ..................................... 152 AC/DC Adapter ..................................... 152 Akku ..........................................................

AA 45/15 A - Page 158

MSN 4005 6041 AA 45/15 A MEDION B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 02 2006 198 Fax 02 2006 199 Hotline: 34-20 808 664 Fax 34-20 808 665 Maak gebruik van het contactformulier onder:/ Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :/ Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter: www.medion.com/contact BE LUX

..

Sponsored links

Latest Update