Medion Akoya E4213 Manual De Utilizare E421x Romanian

AKOYA E4213 Language

Download Medion Akoya E4213 Manual De Utilizare E421x Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Notebook 35,6 cm / 14“ - Page 1

Notebook 35,6 cm / 14“ MEDION ® AKOYA ® Manual de utilizare

..

Conţinut - Page 2

2 Conţinut 1. Despre acest manual ................................................................................... 4 1.1. Simbolurile şi cuvintele de avertizare utilizate în acest manual ............ 4 1.2. Utilizarea conform destinaţiei ............................................................................ 5 1.3. Informaţii cu privire la conformitate ................................................................ 5 1.4. Informaţii privind marca înregistrată ............................................................... 6 2. Instrucţiuni de siguranţă ....................

- Page 3

3 10.2. Bluetooth ................................................................................................................. 29 10.3. Modul avion ............................................................................................................ 29 11. Cititor card .................................................................................................. 30 11.1. Introduceţi cardul de memorie ........................................................................ 30 11.2. Scoaterea cardului de memorie ..................................................................

1.1. - Page 4

4 1. Despre acest manual Înainte de prima punere în funcţiune, citiţi manualul de utilizare cu mare atenţie și urmaţi obligatoriu instrucţiunile pentru siguranţă! Toate activităţile la, respectiv cu acest echipament vor fi efectuate con- form descrierii din manualul de utilizare. Păstraţi acest manual de utilizare pentru consultări ulterioare. În cazul în care transmiteţi altcuiva echipamentul, vă rugăm să atașaţi și acest ma- nual de utilizare. 1.1. Simbolurile şi cuvintele de avertizare utilizate în acest manual PERICOL! Avertizare de pericol iminent pentru viaţ..

- Page 5

5 1.2. Utilizarea conform destinaţiei Acest echipament este destinat utilizării, gestionării și prelucrării de documen- te electronice și conţinut multimedia, ca și comunicării digitale. Echipamentul este destinat numai utilizării personale, nu și utilizării industriale/comerciale. Vă rugăm să aveţi în vedere că garanţia încetează în cazul unei utilizări neconform destinației: • Nu modificaţi echipamentul fără acordul nostru și nu folosiţi dispozitive auxiliare care nu sunt autorizate sau furnizate de noi. • Folosiţi numai piese de schimb și accesorii furn..

PERICOL! - Page 6

6 1.4. Informaţii privind marca înregistrată MS-DOS® și Windows® sunt mărci înregistrate ale companiei Microsoft®. Intel, lo- go-ul Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook și Core Inside sunt mărci ale Intel Cor- poration din SUA și din alte ţări. ® , logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înre- gistrate ale HDMI Licensing LLC. 2. Instrucţiuni de siguranţă 2.1. Pericole pentru copii şi persoane cu capacitate redusă de a folosi aparate • Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică..

2.2. - Page 7

7 2.2. Siguranţa în funcţionare Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest capitol și să respectaţi toate in- strucţiunile menţionate. Astfel veţi asigura o funcţionare sigură și o durată îndelungată de viaţă a notebook-ului dvs. • Nu deschideţi niciodată carcasa notebook-ului, a bateriei sau a adaptorului de reţea! Acest lucru ar putea provoca scurtcir- cuit electric sau chiar incendiu, ceea ce poate duce la deterio- rarea notebook-ului dvs. • Nu introduceţi obiecte în interiorul notebook-ului, prin fante- le și deschiderile acestuia. Acestea ar putea provoca scurt..

− - Page 8

8 • Aveţi grijă să nu aduceţi niciodată conectoarele în contact cu apa, pentru a evita deteriorările. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, conectoarele trebuie neapărat șterse până la uscare îna- inte de următoarea utilizare. • Nu atingeţi display-ul cu obiecte ascuţite, pentru a evita dete- riorările. • Nu ridicaţi niciodată notebook-ul ţinându-l de display, pentru că s-ar putea rupe balamalele. • În timp se poate aduna praf în interiorul notebook-ului, care obturează lamelele de răcire. Acest lucru cauzează creșterea turaţiei ventilatorului și a z..

 - Page 9

9 2.3. Nu încercaţi să reparaţi aparatul PERICOL! Pericol de electrocutare! În cazul unei defecţiuni, apelaţi la centrul de service sau la un alt atelier specializat, pentru a evita pericolele.  Nu încercaţi să reparaţi sau să deschideţi singur echipamentul. 2.4. Salvarea datelor INDICAŢIE! Pierderea datelor! Înainte de fiecare actualizare a datelor dvs. faceţi copii de siguranţă pe medii externe de stocare. Este exclusă cererea de despăgubiri pentru pierderea de date și con- secinţele rezultate de aici. 2.5. Locul de amplasare • Păstraţi-vă notebook-ul și toa..

2.6. - Page 10

10 2.6. Condiţiile de mediu • Notebook-ul poate fi utilizat la o temperatură a mediului de 5 °C până la 30 °C și la o umiditate relativă a aerului de 20 % - 80 % (fără condensare). • Dacă este oprit, notebook-ul poate fi depozitat la o tempera- tură de 0 °C până la 60 °C. • În caz de furtună, deconectaţi cablul de alimentare. Pentru o siguranţă suplimentară, vă recomandăm utilizarea unei pro- tecţii la supratensiune, pentru a vă proteja notebook-ul contra deteriorării ca urmare a vârfurilor de tensiune sau a trăsnetu- lui din reţeaua de curent. • ..

INDICAȚIE! - Page 11

11 2.7. Ergonomia INDICAȚIE! Evitaţi efectele de orbire, reflexiile și contrastele prea puternice pentru a vă proteja ochii. Notebook-ul nu trebuie poziţionat niciodată în imediata apro- piere a unei ferestre, pentru că aici spaţiul de lucru va fi iluminat prea puternic de lumina zilei. Această luminozitate îngreunează adaptarea ochilor la display-ul mai întunecat. Notebook-ul tre- buie amplasat tot timpul astfel încât direcţia privirii să fie parale- lă cu fereastra. Este greșită amplasarea dacă direcţia privirii este cu spatele la fe- reastră, pentru că în acest c..

PERICOL! - Page 12

12 2.8. Conectarea Respectaţi următoarele indicaţii pentru o conectare corectă a notebook-ului dvs.: 2.8.1. Alimentarea cu curent electric PERICOL! Pericol de electrocutare! În interiorul adaptorului de reţea se află elemente pur- tătoare de curent. În urma unui scurtcircuit neintenţio- nat există pericolul de electrocutare sau incendiu!  Nu deschideţi carcasa adaptorului de reţea. • Priza trebuie să se afle în apropierea notebook-ului, pentru a fi ușor accesibilă. • Pentru a întrerupe alimentarea cu tensiune a notebook-ului dvs. (prin adaptorul de reţea), scoateţ..

AVERTIZARE! - Page 13

13 AVERTIZARE! Afectarea auzului! Volumul prea mare al sunetului la utilizarea căștilor, ca și modificarea setărilor de bază ale egalizatorului, dri- ver-ului, software-ului sau ale sistemului de operare, generează presiune acustică excesivă și poate cauza pierderea auzului.  Înainte de redare, setaţi volumul pe nivelul cel mai redus.  Începeţi redarea și creșteţi volumul până la nivelul plăcut pentru dvs. 2.9. Cablarea • Poziţionaţi cablurile în așa fel încât nimeni să nu calce peste ele sau să se împiedice de ele. • Nu așezaţi nici un obiect peste c..

2.10. Instrucţiuni privind - Page 14

14 • Nu înlocuiţi cablurile livrate cu altele. Utilizaţi numai cablurile livrate în pachet, întrucât acestea au fost temeinic verificate în laboratoarele noastre. • De asemenea, utilizaţi pentru conectarea echipamentelor pe- riferice numai cablurile livrate împreună cu acestea. • Asiguraţi-vă că toate cablurile de legătură sunt conectate la echipamentele periferice corespunzătoare, pentru a evita ra- diaţiile parazite. Îndepărtaţi cablurile care nu sunt necesare. • La notebook se pot conecta numai echipamente care înde- plinesc cerinţele standardului EN60950 ..

2.11. Instrucţiuni privind - Page 15

15 2.11. Instrucţiuni privind bateria încorporată AVERTIZARE! Pericol de explozie! Pericol de explozie la schimbarea necorespunzătoare a bateriei.  Nu încălziţi bateria la o temperatură care depășește temperatura maximă indicată.  Nu deschideţi niciodată bateria.  Nu aruncaţi bateria în foc.  Nu scurtcircuitaţi bateria.  Înlocuirea este permisă numai cu un tip identic sau un tip asemănător, recomandat de producător.  Eliminaţi bateria folosită conform indicaţiilor pro- ducătorului. Pentru a prelungi durata de viaţă și eficienţa bateriei dvs. ..

2.12. Măsuri pentru protecţia - Page 16

16 2.12. Măsuri pentru protecţia display-ului Display-ul este cea mai sensibilă parte a notebook-ului, pentru că este fabricat din sticlă subţire. În consecinţă, se poate deterio- ra dacă este prea mult solicitat. • Nu zgâriaţi capacul notebook-ului, pentru că eventualele zgâ- rieturi nu pot fi eliminate. • Evitaţi contactul display-ului cu obiecte dure (de ex. nasturi, curea de ceas). • Nu așezaţi obiecte pe display. Nu lăsaţi obiecte să cadă pe display. • Nu turnaţi lichide pe notebook, pentru că astfel poate fi dete- riorat. • Nu zgâriaţi display-ul cu ..

4.1. - Page 17

17 4. Aspectul echipamentului 4.1. Notebook-ul deschis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Imagine similară) 1) Webcam 2) LED webcam 3) Display 4) Microfon 5) Indicator de funcţionare 6) Buton de pornire/oprire 7) Tastatura 8) Touchpad 9) Touchpad tastei

..

10) - Page 18

18 4.2. Partea dreaptă 10 (Imagine similară) 10) Bay suport ( opţional ) 4.3. Partea stângă 11 12 13 14 15 16 17 18 (Imagine similară) 11) Leșire audio/căști/microfon 12) Cititor card 13) Conexiune USB 2.0 14) Conexiune HDMI 15) Conexiune USB 3.0 16) Conexiune rețea (LAN) (RJ-45) 17) Conexiune pentru adaptor de reţea 18) Deschidere pentru lacătul Kensington® (opţional)

..

INDICAȚIE! - Page 19

19 5. Prima punere în funcţiune Pentru a vă folosi notebook-ul în siguranţă și pentru a-i garanta o durată de viaţă în- delungată, trebuie să fi citit capitolul „Siguranţa în funcţionare“ de la începutul aces- tui manual. Notebook-ul are sistem de operare preinstalat, astfel că nu mai trebuie să încărcaţi niciun driver și puteţi începe să-l folosiţi imediat.  Conectaţi la notebook adaptorul de reţea livrat în pachet. Conectaţi apoi cablul de reţea cu adaptorul și în final conectaţi-l la o priză. Poziţionaţi întrerupătorul adaptorului de reţea ..

 - Page 20

20 6. Alimentarea cu curent electric 6.1. Buton de pornire/oprire  Deschideţi capacul notebook-ului și apăsaţi scurt pe butonul pornire/oprire pen- tru a porni, respectiv a opri notebook-ul. Indiferent de sistemul de operare, notebook-ul se închide dacă butonul este apăsat continuu mai mult de 4 secunde. INDICAȚIE! Pierderea datelor! Nu opriţi notebook-ul în timp ce se accesează hard disk-ul. În caz contrar se pot pierde date. Pentru prote- jarea hard disk-ului, după oprirea notebook-ului trebuie să așteptaţi întotdeauna minim 5 secunde înainte de a-l porni din nou. 6.2..

INDICAȚIE! - Page 21

21 6.2.1. Porniţi notebook-ul  Deschideţi display-ul conform descrierii de mai sus și acţionaţi butonul de porni- re/oprire.  Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Fiecare dialog în parte explică pașii de executat.  Procedura de pornire vă poartă prin mai multe ecrane și dialoguri.  Selectaţi limba dorită și apoi setările regionale corespunzătoare. Contractul de licenţă Vă rugăm să citiţi cu atenţie contractul de licenţă. Găsiţi aici indicaţii legale impor- tante pentru utilizarea produsului dvs. software. Pentru a vedea întregul text, tre- buie să d..

6.3. - Page 22

22 6.3. Funcţionarea cu baterie INDICAȚIE! Bateriile economisesc energie electrică în celulele lor și o furnizează ulterior, atunci când este necesar.  Încărcaţi și descărcaţi complet bateria nouă de două sau trei ori consecutiv, astfel încât aceasta să ajungă la capacitatea sa completă! Durata de viaţă și performanţa bateriei dvs. depind de o utilizare atentă a acestora. Bateria ar trebui descărcată întotdeauna complet înaintea unui proces de încărcare și apoi reîncărcată complet, pentru a optimiza durata de viaţă și performanţa aces- teia. Respect..

INDICAȚIE! - Page 23

23 6.3.3. Capacitatea bateriei Durata de funcţionare variază în funcţie de setarea funcţiilor de economisire a ener- giei. Notebook-ul dvs. necesită o performanţă mai mare la executarea anumitor apli- caţii. INDICAȚIE! Dacă ignoraţi semnalele de avertizare privind nivelul re- dus de încărcare a bateriei, notebook-ul dvs. se va închide. 6.4. Gestionarea energiei (Power Options) Notebook-ul dvs. oferă funcţii automate și modificabile de economisire a energiei, pe care le puteţi folosi pentru maximizarea duratei de utilizare a bateriei și reduce- rea costurilor totale de fu..

INDICAȚIE! - Page 24

24 7. Display 7.1. Deschiderea şi închiderea display-ului Display-ul se închide cu ajutorul balamalei cu construcţie specială, astfel că nu este necesară o blocare suplimentară.  Pentru a-l deschide, rabateți display-ul cu degetul mare și degetul arătător până ajunge în poziţia dorită. INDICAȚIE! Pericol de defectare! Nu încercaţi niciodată să deschideţi display-ul cu forţa. Dacă nu respectaţi acest lucru, se poate deteriora.  Menţineţi întotdeauna display-ul centrat la deschi- dere, poziţionare și închidere.  Nu deschideţi display-ul la mai mult de..

Descriere - Page 25

25 8. Introducerea datelor 8.1. Tastatura Prin funcţia dublă a unor taste aveţi la dispoziţie același funcţii ca și la o tastatură Windows obișnuită. Unele funcţii sunt introduse cu ajutorul tastei Fn tipică pentru notebook. 8.1.1. Combinaţii de taste specifice pentru notebook Descriere Fn + F2 Sleep Fn + F3 Mai închis Reduce luminozitatea display-ului Fn + F4 Mai deschis Crește luminozitatea display-ului. Fn + F5 Afișaj Comută afișajul ecranului între LCD, display extern și afișaj simul- tan. Fn + F6 Dezactivare sunet Pornește sau oprește redarea sunetului. Fn + F7 M..

INDICAȚIE! - Page 26

26 8.2. Touchpad INDICAȚIE! Pericol de defectare! Nu folosiţi instrumente de scris sau alte obiecte, pentru că acestea vă pot defecta touchpad-ul. 8.2.1. Deservirea cu două degete a touchpad-ului Touchpad-ul dvs. permite deservirea cu două degete, ceea ce facilitează executarea unor anumite comenzi. Următoarele comenzi pot fi executate cu touchpad-ul dvs.: Imagine Comandă Funcţie Apropiaţi sau depărtaţi două degete prin tragere măriţi un obiect / micșoraţi un obiect Plasaţi un deget în mijloc și cu al doilea deget tra- saţi un cerc rotiţi obiectul în sensul invers al..

AVERTIZARE! - Page 27

27 9. Sistemul audio 9.1. Conexiuni audio externe Notebook-ul dvs. dispune de difuzoare stereo încorporate, astfel că puteţi reda ori- când sunete, fără echipamente suplimentare. Utilizarea conexiunilor externe vă dă posibilitatea să conectaţi notebook-ul cu echipamente exterioare. Cu ajutorul combinaţiei de taste Fn+F7 și Fn+F8 aveţi posibilitatea să reglaţi volu- mul sonor. AVERTIZARE! Afectarea auzului! Volumul prea mare al sunetului la utilizarea căștilor, ca și modificarea setărilor de bază ale egalizatorului, dri- ver-ului, software-ului sau ale sistemului de opera..

Funcţia LAN wi- - Page 28

28 10. Funcţionarea reţelei 10.1. LAN wireless (reţea wireless) Această funcţie vă permite să creaţi o conexiune de emisie/recepție cu un recep- tor corespunzător. Vă rugăm să citiţi condiţiile preliminare necesare. Funcţia LAN wi- reless poate fi pornită, respectiv oprită prin iconiţa din dreapta barei de activităţi și este activată din fabrică. INDICAŢIE! Nu folosiţi funcţia LAN wireless în locuri în care se află aparate de recepție sensibile (de ex.: spitale etc.). Dacă nu sunteţi sigur că nu vor fi afectate sau bruiate aceste aparate, dezactivaţi aceas..

INDICAŢIE! - Page 29

29 10.2. Bluetooth Tehnologia bluetooth servește la conectarea fără fir pe distanţe scurte. Echipamen- tele bluetooth transferă date prin legături radio, astfel încât computerele, telefoane- le mobile, imprimantele, tastaturile, mouse-urile și alte echipamente pot comunica între ele fără fir. Viteza de transfer a datelor prin tehnologia fără fir bluetooth poate varia în funcţie de echipament sau de factorii mediului înconjurător. Cu ajutorul unui echipament cu bluetooth, datele pot fi transmise prin pereţi, buzunare și serviete. Transferul de date între echipamente cu b..

11. Cititor card - Page 30

30 11. Cititor card Cardurile de memorie sunt medii care pot fi utilizate, de exemplu, în domeniul foto- grafiei digitale. Forma și capacitatea unui card de memorie poate varia în funcţie de producător. La introducerea unui card de memorie, poziţionaţi contactele în direcţia corectă, așa cum se descrie în tabel. Introducerea greșită a unui card poate cauza defectarea citi- torului de carduri și/sau a cardului. Tip card Contacte de legătură SD (Secure Digital) indică în jos 11.1. Introduceţi cardul de memorie INDICAȚIE! Pericol de defectare!! Cardurile de memorie pot fi ..

INDICAȚIE! - Page 31

31 13. Hard disk-ul Hard disk-ul este principalul dvs. mediu de stocare, care combină capacitatea mare de memorare cu accesul rapid la date. Odată cu notebook-ul dvs. aţi achiziţionat și o versiune OEM1* a sistemului de operare Microsoft Windows ® , care suportă integral toate caracteristicile de performanţă ale notebook-ului dvs. Am configurat deja hard disk-ul notebook-ului dvs. în așa fel încât, să puteţi lucra optim cu acesta, fără să fie necesară instalarea de către dvs. Sistemul de operare Windows ® necesită o parte din capacitatea hard disk-ului pentru gestionar..

setarea firmware UEFI - Page 32

32 14. Protejaţi-vă notebook-ul Împotriva accesului neautorizat, noul dvs. notebook vă pune la dispoziţie soluţii de hardware și software. 14.1. Parola de pornire Vă puteţi proteja notebook-ul, contra utilizării neautorizate, cu o parolă de pornire. La pornirea notebook-ului, va apărea pe ecran o fereastră care solicită introducerea parolei. Parola este înregistrată în setarea firmware UEFI . INDICAȚIE! Păstraţi-vă parola într-un loc sigur. Dacă v-aţi uitat paro- la, aveţi posibilitatea să o ștergeţi. În asemenea situaţii, apelaţi la serviciul dvs. clienţi. P..

15. Resetarea notebook-ului la starea de livrare - Page 33

33 15. Resetarea notebook-ului la starea de livrare Dacă sistemul dvs. nu mai reacţionează corect și este necesară o restabilire a acestu- ia, utilizaţi, în funcţie de dotarea notebook-ului dvs., fie cyberlink-ul PowerRecover, fie propriile opţiuni de restabilire din Windows. 15.1. Restabilirea sistemului cu PowerRecover (opţional) În caz de probleme de instalare sau alte probleme de software, care necesită rein- stalarea software-ului, PowerRecover vă oferă mai multe posibilităţi de a rula din nou Windows ® pe notebook-ul dvs. Asiguraţi-vă înainte de asta, că v-aţi sa..

INDICAŢIE! - Page 34

34 INDICAŢIE! Executaţi orice tip de restaurare numai cu sursa de ali- mentare de la reţea conectată. La opţiunea cu copie de rezervă a datelor utilizatorului, restaurarea durează foarte mult. Se salvează numai da- tele din fișierul C:\USER. Orice alte date se șterg. De ace- ea, este bine să faceţi cu regularitate o copie de rezervă a datelor pe suporturi de date externe. Este exclusă ce- rerea de despăgubiri pentru pierderea de date și conse- cinţele rezultate de aici.  Faceţi clic pe Continuare și urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a reveni la setările din f..

15.2. Restabilirea sistemului cu opţiunile Windows de - Page 35

35 15.2. Restabilirea sistemului cu opţiunile Windows de restabilire Dacă apar probleme la echipamentul dvs., îl puteţi reîmprospăta sau reseta. La reîm- prospătarea echipamentului, Windows va fi reinstalat. Datele și setările dvs. perso- nale se păstrează. La resetarea echipamentului, Windows se va instala din nou. Datele, setările și apli- caţiile dvs. se vor șterge, cu excepţia aplicaţiilor preinstalate pe echipament. INDICAŢIE! Dacă notebook-ul nu pornește normal de trei ori la rând, se afișează automat meniul de restabilire al Win- dows. 15.2.1. Aşa vă împros..

16.1. Rularea setării firmware UEFI - Page 36

36 16. Setarea firmware UEFI În setarea firmware UEFI (configuraţia hardware de bază a sistemului dvs.) aveţi di- verse posibilităţi de setare pentru funcţionarea notebook-ului dvs. De exemplu pu- teţi modifica modul de funcţionare al interfeţelor, caracteristicile de siguranţă sau gestionarea alimentării cu curent electric. Notebook-ul este setat în așa fel din fabri- că, încât să se garanteze o funcţionare optimă. INDICAŢIE! Vă rugăm să modificaţi setările numai dacă este absolut necesar și dacă sunteţi familiarizat cu posibilităţile de configurare. 16.1...

FAQ - Întrebări frecvente - Page 37

37 17. FAQ - Întrebări frecvente Cum activez Windows ® ? • Windows ® se activează automat imediat ce s-a realizat o conexiune la internet. Când se recomandă revenirea la setările din fabrică? • Această metodă ar trebui aleasă doar ca ultimă soluţie. Citiţi în capitolul ”Recu- perarea sistemului” ce alternative se oferă. Cum fac o copie de siguranţă a datelor? • Faceţi o copie de siguranţă și o restaurare a datelor selectate pe medii externe, pentru a vă familiariza cu tehnica. Copia de siguranţă este inutilă dacă nu puteţi restaura datele, mediul exter..

18.3. Mai aveţi nevoie de - Page 38

38 Notebook-ul nu pornește.  Dacă notebook-ul este pe baterie conectaţi-l la adaptorul de reţea și asiguraţi-vă că bateria este încărcată, respectiv că se încarcă.  Dacă notebook-ul este conectat deja la adaptorul de reţea, deconectaţi-l de la priză și încercaţi să conectaţi, de exemplu, o lampă la aceeași priză. Dacă nici lampa nu funcţionează, cereţi sfatul unui electrician. Ecranul este negru. • Această eroare poate avea diferite cauze: − Indicatorul de funcţionare (butonul pornire/oprire) nu luminează și note- book-ul se află în stare de rep..

- Page 39

39 18.4. Asistenţa pentru driver Sistemul cu driverele instalate a fost testat temeinic și cu succes în laboratoarele noastre de testare. În domeniul informaticii este însă uzuală actualizarea driverelor la intervale de timp. Acest lucru se face, de exemplu, pentru că au apărut eventuale probleme de compatibilitate cu componente (programe, echipamente) încă netes- tate. Puteţi găsi drivere actuale pe internet la următoarea adresă: http://www.medion.com Vă rugăm să vă adresaţi service-ului din ţara de unde s-a achiziţionat echipamentul. 18.5. Transportul Respectaţi urm..

INDICAŢIE! - Page 40

40 18.6. Întreţinerea INDICAŢIE! Pericol de defectare! În carcasa notebook-ului nu se găsesc piese care să ne- cesite întreţinere sau curăţare.  Aveţi grijă să nu aduceţi niciodată conectoarele în contact cu apa, pentru a evita deteriorările. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, conectoarele trebuie neapărat șterse până la uscare înainte de următoa- rea utilizare. Puteţi prelungi durata de viaţă a notebook-ului prin următoarele măsuri:  Deconectaţi întotdeauna înainte de curăţare cablul de alimentare și toate cablu- rile de legătură.  Cură..

5 Pixel - Page 41

41 20. Reciclarea şi colectarea Dacă aveţi întrebări cu privire la colectare, vă rugăm să vă adresaţi magazinului de unde aţi făcut achiziţia sau service-ului nostru. AMBALAJUL Echipamentul se găsește într-un ambalaj pentru a fi protejat împotriva deteriorărilor la transport. Ambalajele sunt materii prime, de aceea sunt refolosibile și pot fi reintroduse în circuitul de materii prime. ECHIPAMENTUL Echipamentul este dotat cu o baterie integrată. La sfârșitul duratei sale de viaţă, nu colectați în niciun caz echipamentul ca deșeu menajer, ci in- formaţi-vă la adm..

Tipuri de pixeli defecţi: - Page 42

42 Tipuri de pixeli defecţi: • Tip 1: pixel continuu luminos (punct alb, luminos), deși nu este acţionat. Un pixel alb ia naștere prin luminarea tuturor celor trei pixeli secundari. • Tip 2: pixel neluminos (punct negru, întunecat), deși este acţionat. • Tip 3: pixeli secundari de culoare roșie, verde sau albastră, anormali sau defecţi (de ex. continuu luminoși cu semi-luminozitate, cu o culoare neluminoasă, clipitori sau pâlpâitori, dar nu de tip 1 sau 2) Completare: Cluster de tip 3 ( = defectarea a doi sau mai mulţi pixeli secundari în- tr-un bloc de 5 x 5 pixeli. U..

22. Menţiuni legale - Page 43

43 22. Menţiuni legale Copyright © 2015 Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare este protejat prin drept de autor. Este interzisă multiplicarea mecanică, electronică și sub orice altă formă fără acordul scris al producătorului. Dreptul de autor aparţine firmei: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Germania Ne rezervăm dreptul pentru modificări tehnice și optice, ca și pentru greșeli de tipărire.

..

23. Index - Page 44

44 23. Index A Alimentarea cu curent electric ....... 12, 20 Alimentarea la reţea ............................. 20 Buton de pornire/oprire ...................... 20 Asistenţa pentru driver ............................. 39 Asistenţă suplimentară ............................. 38 B Bateria ............................................................. 15 Capacitatea bateriei .............................. 23 Descărcarea bateriei ............................. 22 Încărcarea bateriei ................................. 22 Bluetooth ....................................................... 29 C..

S - Page 45

45 S Salvarea datelor ............................................. 9 Serviciu clienţi ............................................. 37 Setarea firmware UEFI ........................ 32, 36 Siguranţa în funcţionare ............................. 7 Sistemul audio ............................................. 27 Conexiuni audio externe .................... 27 T Tastatura ........................................................ 25 Tipuri de pixeli defecţi .............................. 42 Touchpad ....................................................... 26 Deservirea cu două degete .........

Sponsored links

Latest Update