Medion Akoya E2218t Priročnik Prenosnega Računalnika Md 60200 Manual Slovenščina

AKOYA E2218T Language

Download Medion Akoya E2218t Priročnik Prenosnega Računalnika Md 60200 Manual Slovenščina

Sponsored links


Download Request Is In Process

Navodila za - Page 1

Navodila za uporabo 29,5 CM/11,6 “ PRENOSNI RAČUNALNIK E2218T m y h a n s e c o n t r o l . c o m ID: #05000 m y h a n s e c o n t r o l . c o m Uporabniku prijazna navodila

..

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR - Page 2

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete i nformacije o izdelkih , nadomestne dele , d odatno opremo , podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju. Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas : Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov! Postopek: Za ..

9241-307 - Page 3

Dok./Rev.-Nr. 60200 E2218T SLO Hofer SLO Cover MSN 4006 2090 fi nal Pregled ............................................................................................ 4 Deli naprave .................................................................................... 6 O teh navodilih za uporabo .......................................................... 10 Informacije o skladnosti ................................................................ 11 Informacije o blagovni znamki ..................................................... 12 Varnostni napotki ........................................

4 - Page 4

4 A 2 1 3 4 5 6 B 7 9 10 8

..

5 - Page 5

5 C 11 12 13 14 15

..

Deli naprave - Page 6

6 Deli naprave 1 Zaslon na dotik 2 Mikrofon 3 Spletno kamero 4 Tipkovnica 5 Drsna ploščica (touchpad) 6 Indikatorji stranja in delovanja 7 Prikaz stanja baterije 8 Priključek za električni adapter 9 Priključek USB 3.0 10 priključek miniHDMI 11 Zaklep drsne ploščice/tipkovnice 12 Stikalo za vklop/izklop 13 Reža za kartico microSD 14 Priključek USB 2.0 15 Kombinirani zvočni vmesnik (mikrofonski vhod in zvočni izhod)

..

Kazalo - Page 7

Kazalo Pregled ............................................................................................................ 4 Deli naprave .................................................................................................... 6 O teh navodilih za uporabo ........................................................................... 10 Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih .............................. 10 Pravilna uporaba ................................................................................................ 11 Informacije o skladnosti .....................

- Page 8

Predstavitveni način ......................................................................................... 28 Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) ..................................... 29 Zaslon ............................................................................................................. 30 Odpiranje in zapiranje zaslona ....................................................................... 30 Zaslon na dotik (Touchscreen) ........................................................................ 30 Priklop zunanjega monitorja .................................

9241-307 - Page 9

Nadgradnje, predelave in popravila ............................................................. 41 Napotki za serviserje .......................................................................................... 41 Recikliranje in odlaganje med odpadke ...................................................... 42 Evropski standard EN ISO 9241-307 , razred II ................................................ 42 Energy Star® .................................................................................................. 44 Tehnični podatki .......................................................

Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih - Page 10

O teh navodilih za uporabo Pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo in obvezno upoštevajte varnostne napotke! Z napravo je dovoljeno ravnati samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če izdelek predate tretji osebi, ji hkrati z njim izročite tudi navodila za uporabo. Simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih NEVARNOST! Ta opozorilna beseda opozarja na nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če je ne preprečite. OPOZORILO! Ta opozorilna beseda ..

Informacije o skladnosti - Page 11

Pravilna uporaba Ta naprava je namenjena uporabi, upravljanju in obdelavi elektronskih dokumentov in večpredstavnostnih vsebin ter digitalni komunikaciji. Naprava je namenjena le za- sebni uporabi in ni primerna za industrijsko ali poslovno uporabo. Upoštevajte, da v primeru neprimerne uporabe izgubite pravico do uveljavljanja garancije. • Ne spreminjajte izdelka brez našega dovoljenja in ne uporabljajte dodatnih naprav, ki jih nismo odobrili ali dobavili. • Uporabljajte le tiste nadomestne dele in dodatno opremo, ki smo jo odobrili ali dobavili. • Upoštevajte vse informacije v te..

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo - Page 12

Informacije o blagovni znamki Windows® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft®. Intel, Intelov logotip, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook in Core Inside so blagovne znamke podjetja Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državahs. ® , logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so registrirane bla- govne znamke družbe HDMI Licensing LLC. Varnostni napotki Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšano sposobnostjo upravljanja naprav. Napravo smejo uporabljati tudi otroci, stari 8 let in več, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s..

Varnost pri uporabi - Page 13

Varnost pri uporabi Skrbno preberite to poglavje in upoštevajte vse navedene napotke. Tako boste zagotovili zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo svojega prenosnega računalnika. − Nikoli ne odpirajte ohišja prenosnega računalnika, akumula- torske baterije ali električnega napajalnika! To lahko povzroči električni kratki stik ali celo požar, kar bo poškodovalo prenosni računalnik. − Skozi odprtine in reže nikoli ne vstavljajte predmetov v not- ranjost prenosnega računalnika. To lahko povzroči električni kratki stik ali celo požar, kar bo poškodovalo prenosni ra..

Nikoli ne popravljajte sami - Page 14

− Prenosnega računalnika nikoli ne dvigujte za zaslon, saj se lahko zlomijo tečaji. − V naslednjih primerih takoj izklopite prenosni računalnik oz. ga sploh ne vklopite, izvlecite električni vtič in se obrnite na službo za pomoč kupcem: • Če so električni napajalnik ali nanj pritrjeni električni kabli in vtiči ožgani ali poškodovani. Okvarjen električni napajalnik ali električni kabel zamenjajte le z originalnim nadomestnim de- lom. Teh delov nikakor ni dovoljeno popravljati. • Če je ohišje prenosnega računalnika poškodovano ali če je vanj stekla tekočina. Preno..

Varnostno kopiranje podatkov - Page 15

Varnostno kopiranje podatkov Pred vsako posodobitvijo svojih podatkov shranite varno- stno kopijo na zunanje nosilce podatkov. Uveljavljanje od- škodninskih zahtevkov zaradi izgube podatkov in posle- dične škode je izključeno. Mesto postavitve − Prenosni računalnik in priključene naprave zavarujte pred vlago in se izogibajte nabiranju prahu, vročini in neposredni sončni svetlobi. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči mo- tnje ali poškodbe prenosnega računalnika. − Prenosnega računalnika ne uporabljajte na prostem, saj ga lahko poškodujejo zunanji vplivi, kot so dež, sn..

Varnostni napotki - Page 16

− Ob nevihti izvlecite električni in antenski vtič. Za dodatno var- nost vam priporočamo uporabo prenapetostne zaščite, ki prenosni računalnik ščiti pred napetostnimi konicami ali udari strele iz električnega omrežja. − Prenosnega računalnika po prenašanju ne vklopite, dokler ne doseže temperature okolice. Pri večjih temperaturnih nihanjih ali nihanjih vlage lahko zaradi kondenzacije pride do nasta- janja vlage v notranjosti prenosnega računalnika, ki lahko povzroči električni kratki stik. − Shranite originalno embalažo, saj boste napravo morda morali pošiljati po p..

Električno napajanje - Page 17

preprečite tudi z ustrezno spremembo položaja (obračanjem, na- gibanjem) zaslona. Stanje lahko pogosto izboljšate tudi tako, da na okna namestite lamelne ali navpične zavese, da postavite premične stene ali da spremenite smer osvetlitve. Priklop Za pravilen priklop prenosnega računalnika upoštevajte naslednje napotke: Električno napajanje OPOZORILO! Nevarnost udara električnega toka! V notranjosti električnega napajalnika so deli, ki so pod električno napetostjo. Pri navedenih delih obstaja v primeru nenamernega kratkega stika nevarnost udara električnega toka ali požara! − ..

Varnostni napotki - Page 18

Za polnjenje naprave uporabljajte izključno priloženi elek- trični napajalnik. OPOZORILO! Poškodbe sluha! Previsoka glasnost pri uporabi ušesnih ali naglavnih slušalk ter spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonil- nikov, programske opreme ali operacijskega sistema povz- roči premočan zvočni tlak in lahko povzroči izgubo sluha. − Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. − Zaženite predvajanje in zvišajte glasnost na za vas pri- jetno raven. Kabli − Kable položite tako, da nanje ne more nihče stopiti ali se ob njih spotakniti. − Na kable n..

Nasveti za drsno ploščico - Page 19

− Priloženih kablov ne zamenjajte z drugimi. Uporabljajte le kable, ki so del prodajnega kompleta, saj smo te kable temeljito preverili v naših laboratorijih. − Za priklop dodatnih naprav prav tako uporabite le priključne kable, ki so bili priloženi tem napravam. − Preverite, ali so vsi kabli priklopljeni na ustrezne dodatne naprave, da preprečite elektromagnetne motnje. Odstranite kable, ki jih ne potrebujete. − Na prenosni računalnik je dovoljeno priključiti le naprave, ki izpolnjujejo zahteve standarda EN 60950 „Varnost opreme za informacijsko tehnologijo“ ali standard..

Varnostni napotki - Page 20

Opozorila glede akumulatorske baterij OBVESTILO! Nevarnost eksplozije! Nevarnost eksplozije zaradi nepravilne zamenjave akumulatorske baterije. − Akumulatorske baterije ne segrevajte na temperaturo, ki pre- sega največjo temperaturo, navedeno v temperaturah okolice. − Akumulatorske baterije nikoli ne odpirajte. − Akumulatorske baterije ne vrzite v ogenj. − Na akumulatorski bateriji ne povzročajte kratkega stika. − Baterijo zamenjajte samo z drugo baterijo istega ali enakovred- nega tipa, ki ga priporoča izdelovalec. − Izrabljene akumulatorske baterije odložite med odpadke po..

Ukrepi za zaščito zaslona - Page 21

− Če je akumulatorska baterija fi ksno vgrajena v napravo, je stro- kovno neusposobljen uporabnik ne more zamenjati sam. V tem primeru mora akumulatorsko baterijo zamenjati serviser. Ukrepi za zaščito zaslona Zaslon je najobčutljivejši del prenosnika, saj je izdelan iz tanke- ga stekla. Če ga izpostavljate močnim obremenitvam, se lahko poškoduje. − Bodite previdni, da se ohišje prenosnika ne popraska, saj more- bitnih prask ne bo mogoče odstraniti. − Preprečite stik zaslona s trdimi predmeti (na primer z gumbi ali ročno uro). − Na zaslon ne polagajte nobenih predmetov. ..

Lučka zasveti, ko je vklopljena naprava. - Page 22

Vsebina kompleta Preverite popolnost prodajnega kompleta in nas v roku 14 dni od nakupa obvestite, če komplet ni popoln. Prodajni komplet vsebuje naslednje: • prenosni računalnik, • zunanji električni napajalnik • navodila za uporabo • garancijski list NEVARNOST! Nevarnost zadušitve! Embalažne folije se lahko pogoltnejo ali uporabljajo nepravilno, za- to obstaja nevarnost zadušitve! − Embalažni material, na primer folije ali plastične vrečke, odstra- nite iz bližine otrok. Indikatorske lučke delovanja in stanja Sistem z lučkami LED prikazuje stanje električnega napaja..

Stikalo za vklop/izklop - Page 23

Prvi zagon Da zagotovite varno uporabo in dolgo življenjsko dobo prenosnega računalnika, pred uporabo preberite poglavje „Varnost pri uporabi“ na začetku teh navodil za uporabo. Vsa potrebna programska oprema na prenosniku je že prednameščena, zato vam ni treba nameščati gonilnikov in ga lahko takoj začnete uporabljati. − Priključite priloženi električni napajalnik na prenosnik. Električni kabel nato priklopite v električni napajalnik in v električno vtičnico. Pred prvim zagonom prenosnega računalnika poskrbite, da bo priklopljen električni napajalnik. − Vklopite p..

Napajanje iz električnega omrežja - Page 24

Za zaščito trdega diska po izklopu prenosnika vedno poča- kajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite. Napajanje iz električnega omrežja Prenosniku je ob nakupu priložen univerzalni električni napajalnik za izmenično napetost, ki se samodejno prilagodi priključenemu viru električnega toka. Podpira naslednje vrednosti: AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz. Upoštevajte varnostne napotke glede električnega napajanja. Električni napajalnik oskrbuje prenosnik z električnim tokom in hkrati polni akumu- latorsko baterijo. Baterija se polni tudi, ko delate s prenosnikom in je električni na..

Splošno ravnanje z akumulatorskimi baterijami - Page 25

Microsoftovim računom. V spletni trgovini Microsoft Store lahko kupujete nove programe ali posodobite pred- nameščene programe. Če se prijavite z lokalnim računom, se lahko kadar koli pozneje prijavite tudi z Micro- softovim računom. Temu sledijo animirana okna, ki vas podrobneje seznanijo z uporabo novega operaci- jskega sistema Windows ® . Ko se predvajajo animirana okna, je vsakršen vnos s tipko- vnico ali miško onemogočen. Ko je postopek prijave zaključen, se prikaže uporabniški vmesnik sistema Windows ® . Operacijski sistem Windows® bo v prvih nekaj dneh po pr- vem zagon..

Baterijsko napajanje - Page 26

Baterijsko napajanje Baterije hranijo električno energijo v celicah in jo po potre- bi ponovno oddajo. Priporočamo, da novo akumula- torsko baterijo dva- do trikrat napolnite in popolnoma iz- praznite, saj le tako doseže svojo polno zmogljivost. Polnjenje baterije Baterija se polni z električnim napajalnikom. Ko je električni napajalnik priključen, se baterija samodejno polni, ne glede na to, ali je prenosnik vklopljen ali ne. Celotno polnjenje baterije ob izklopljenem prenosniku lahko traja nekaj ur. Ko je prenosnik vklopljen, polnjenje traja bistveno dlje. Polnjenje se prekine, če ..

11 - Page 27

Vklop tipkovnice − Za vklop tipkovnice stikalo 11 na desni strani naprave preklopite v položaj ON . Lučka LED za tipkovnico zasveti, tipkovnica je vklopljena in jo lahko uporabljate. Izklop tipkovnice Pri določenih načinih uporabe, na primer v predstavitvenem načinu, je lahko smisel- no, da izklopite tipkovnico. − Za izklop tipkovnice stikalo na desni strani naprave preklopite v položaj OFF . Lučka LED za tipkovnico preneha svetiti, tipkovnica je izklopljena in je ni več mogoče uporabljati za vnos. Pokončni način  S tipko za zaklep drsne ploščice/tipkovnice 11 izklopite ..

Vklop predstavitvenega načina - Page 28

Predstavitveni način Prenosni računalnik lahko uporabljate tudi v predstavitvenem načinu. Omenjeni način je primeren za programe, ko naprave med uporabo skorajda ali sploh ni treba upravljati, na primer pri zaslonskih predstavitvah, predvajanju videoposnetkov ali prikazovanju fotografij. Vklop predstavitvenega načina − Pritisnite desno izmenjalko (tipko Alt Gr) in  , da zavrtite prikaz na zaslonu. − Zaslon previdno poklopite nazaj do te mere, da dosežete udoben zorni kot. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Prevelika sila pri preklapljanju zaslona lahko poškoduje zaslon ali tečaj..

Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) - Page 29

Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) Prenosnik nudi številne samodejne in nastavljive funkcije varčevanja z energijo, ki jih lahko izkoristite za čim daljši čas baterijskega delovanja in tako zmanjšate skupne stroške obratovanja. Nasveti za varčevanje z energijo • Nastavite nastavitve v Možnostih porabe energije (Power Options), da optimi- zirate računalnikovo upravljanje porabe energije. • Če se računalnik določen čas ne bo uporabljal, vedno izklopite električni kabel, odstranite komplet baterij ali izklopite stensko električno vtičnico, da računalnik ne ..

Odpiranje in zapiranje zaslona - Page 30

Zaslon Odpiranje in zapiranje zaslona Zaslon se zapre s posebnimi zaslonskimi tečaji, zato dodatni zapahi niso potrebni. − S palcem in kazalcem odprite zaslon do želene višine. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Razpiranje zaslona na silo lahko poškoduje napravo. − Pri odpiranju, prestavljanju in zapiranju zaslon vedno trdno držite na sredini. Zapiranju in odpiranju zaslona lahko v nastavitvah porabe energije dodelite različne funkcije. Zaslon na dotik (Touchscreen) Vaš prenosnik računalnik je opremljen z zaslonom 1 , ki je občutljiv na dotik. Za optimalno rabo naprave obvezno upo..

Kombinacije tipk, značilne za prenosnike - Page 31

Vnos podatkov Tipkovnica Tipkovnica prenosnika nudi enak obseg funkcionalnosti kot običajna tipkovnica Windows, saj imajo nekatere tipke dve funkciji. Nekatere funkcije se vnesejo s tipko Fn , ki je običajna pri prenosnikih. Kombinacije tipk, značilne za prenosnike Opis Fn + ESC Spanje Fn + F1 Temneje Zmanjša svetlost zaslona. Fn + F2 Svetleje Poveča svetlost zaslona. Fn + F3 Prikaz S to kombinacijo tipk lahko preklapljate med prikazom namizja na vgrajenem zaslonu LCD, zunanjem monitorju ali hkratnim prika- zom na obeh zaslonih. Fn + F4 Izklop zvoka Vklop ali izklop predvajanja zvoka. ..

Drsna ploščica - Page 32

Opis Fn + F12 Drsenje S to kombinacijo tipk vklopite oziroma izklopite funkcijo drsenja (angl. scroll), ki se v večini programov uporablja za prikaz vsebine izven vidnega področja zaslona, ne da bi bilo potrebno premikati kazalec (kurzor). Drsna ploščica OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Uporaba neprimernih predmetov za upravljanje naprave lahko trajno poškoduje drsno ploščico. − Ne uporabljajte nobenih predmetov z ostrimi robovi (na primer kemičnih svinčnikov). Zvočni sistem Zunanji zvočni priključki Vaš prenosnik je opremljen z vgrajenimi stereo zvočniki, s katerimi lahko bre..

Brezžični omrežni vmesnik WLAN - Page 33

OPOZORILO! Poškodbe sluha! Previsoka glasnost pri uporabi ušesnih ali naglavnih slušalk ter spreminjanje osnovnih nastavitev izenačevalnika, gonil- nikov, programske opreme ali operacijskega sistema povz- roči premočan zvočni tlak in lahko povzroči izgubo sluha. − Pred predvajanjem znižajte glasnost na najnižjo stopnjo. − Zaženite predvajanje in zvišajte glasnost na za vas pri- jetno raven. Uporaba v omrežju Brezžični omrežni vmesnik WLAN Brezžični omrežni vmesnik WLAN je neobvezna oprema, ki omogoča vzpostavitev brezžične omrežne povezave z ustreznim sprejemnikom..

Bluetooth - Page 34

Tudi brez dostopne točke se lahko povežemo z drugo končno napravo, ki mora biti prav tako opremljena z brezžičnim vmesnikom WLAN. V tem primeru je omrežje brez usmerjevalnika omejeno le na neposredno povezane naprave. Če se za prenos podatkov uporablja šifriranje, mora to pri vseh napravah delovati po istem postopku. Šifriranje je postopek, ki omrežje varuje pred nepooblaščenim dosto- pom. Hitrost prenosa podatkov se lahko razlikuje glede na razdaljo in obremenitev oddajnika. Bluetooth Tehnologija Bluetooth je namenjena brezžični povezavi na kratkih razdaljah. Naprave Bluetoot..

Večstandardni bralnik kartic microSD - Page 35

Večstandardni bralnik kartic microSD Pomnilniške kartice so pomnilniški mediji, ki se uporabljajo na primer v digitalni foto- grafiji in ki kot vse bolj razširjen medij postopoma izpodrivajo zastarele diskete. Oblika in velikost pomnilnika pomnilniške kartice se lahko razlikujeta med proizvajalci. OBVESTILO! Nevarnost poškodb! Nepravilno vstavljanje pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo. − Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartico le tako 13 , da so kontakti na kartici obrnjeni navzdol. Vstavljanje pomnilniške kartice − Kartico do konca potisnite v režo bralnika...

Zaščita prenosnika - Page 36

Zaščita prenosnika Geslo za vklop Prenosnik lahko pred nepooblaščeno uporabo zaščitite z geslom za vklop. Ob vklopu prenosnika se na zaslonu prikaže poziv za vnos gesla. Geslo se nastavi v nastavitvah strojne programske opreme UEFI. Geslo shranite na varnem kraju. Če geslo pozabite, ga ni mogoče izbrisati. V tem primeru se obrnite na službo za stranke. Uporabite lahko tudi varnostno možnost sistema Windows®, da zavarujete svoje po- datke pred nepooblaščenim dostopom. Dodatne napotke najdete v poglavju „Varnost podatkov in sistema“. Ponastavitev prenosnika na tovarniške na..

Osvežitev naprave - Page 37

Osvežitev naprave − Prikažite meni Start. − Pritisnite ali kliknite možnost Vsi programi . − Na seznamu izberite program Nastavitve . − Pritisnite ali kliknite možnost Posodobitev in varnost. − V meniju pritisnite ali kliknite možnost Obnovitev . − Pritisnite ali kliknite ukaz Začni . − Za osvežitev računalnika v pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite možnost obnovitve sistema Ohrani moje datoteke . Ponastavitev naprave − Prikažite meni Start. − Pritisnite ali kliknite možnost Vsi programi . − Na seznamu izberite program Nastavitve . − Pritisnite ali klik..

Zagon programa za nastavljanje strojne programske - Page 38

Nastavitev strojne programske opreme UEFI V nastavitvi strojne programske opreme UEFI (osnovnih strojnih nastavitvah vašega sistema) imate več možnosti nastavitev delovanja vašega prenosnega računalnika. Spreminjate lahko na primer delovanje vmesnikov, varnostne nastavitve ali nastavit- ve upravljanja z napajanjem. Prenosnik je že tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja optimalno delovanje. Nastavitve spreminjajte le, če je to nujno potrebno in če ste dobro seznanjeni z različnimi možnostmi nastavitev. Zagon programa za nastavljanje strojne programske opreme UEFI Nastavitveni p..

Prva pomoč pri težavah s strojno opremo - Page 39

Prenosnega računalnika ni mogoče vklopiti − Če prenosni računalnik deluje na baterije, ga priklopite na električni napajalnik in poskrbite, da bo akumulatorska baterija napolnjena oziroma da se bo polnila. − Če je prenosni računalnik že priklopljen na električni napajalnik, izklopite elekt- rični napajalnik iz električne vtičnice in vanjo za preizkus npr. priklopite svetilko. Če tudi svetilka ne deluje, se za nasvet obrnite na električarja. Prenosnik se med delovanjem izklopi. − Baterija je morda prazna. Priklopite prenosnik na električni napajalnik in napol- nite bater..

Potrebujete dodatno pomoč? - Page 40

Potrebujete dodatno pomoč? Če imate kljub predlogom v prejšnjem poglavju še vedno težave, se obrnite na tele- fonsko podporo ali obiščite spletno stran www.medion.com. Pomagali vam bomo. Preden pa se obrnete na tehnološki center, pripravite naslednje podatke: • Ali ste spreminjali oziroma nadgradili začetno konfiguracijo računalnika? • Kakšne dodatne periferne naprave uporabljate? • Katera sporočila se prikažejo na zaslonu, če se sploh prikažejo? • Katero programsko opremo ste uporabljali, ko se je pojavila napaka? • Kaj ste že naredili, da bi rešili težavo? Pod..

Nadgradnje, predelave in - Page 41

− Ko greste na letališču skozi kontrolo prtljage, vam svetujemo, da pošljete pre- nosnik in vse magnetne nosilce podatkov (zunanji trdi diski) skozi rentgensko napravo (naprava, na katero odstavite svojo prtljago). Izogibajte se magnetnega detektorja (konstrukcija, skozi katero se sprehodite) ali magnetne palice (pripo- moček varnostnikov), ker lahko ti dve napravi uničita vaše podatke. Vzdrževanje V notranjosti ohišja prenosnika ni delov, ki bi jih bilo treba vzdrževa- ti ali čistiti. − Pred čiščenjem vedno izvlecite električni vtič in vse povezovalne kable ter odstra- n..

9241-307 - Page 42

− Notranje sestavne dele prenosnika lahko poškoduje elektrostatična razelek- tritev (ESD). Popravila in nadgradnje oz. spremembe sistema opravljajte samo na mestu, zaščitenem pred elektrostatično razelektritvijo. Če takšno mesto ni na voljo, si nadenite antistatično zapestnico ali se dotaknite dobro prevodnega kovinskega predmeta. Popravila, ki so potrebna zaradi nestrokovnega ravnanja, so plačljiva. Recikliranje in odlaganje med odpadke Če imate vprašanja o odlaganju med odpadke, se obrnite na svoje prodajno mesto ali na naš servis. Embalaža Naprava je za zaščito pred poš..

5 Pikslov - Page 43

Sestava slikovnih pik 5 Pikslov Celice Nadomestni podpiksli Piksli modro zeleno rdeče 5 Pikslov Vrste napak slikovnih pik • Vrsta 1: trajno svetleče slikovne pike (svetlejša bela točka), čeprav niso dobile ukaza krmiljenja. Bela slikovna pika nastane s svetenjem vseh treh podpik. • Vrsta 2: nesvetleče slikovne pike (temnejša črna točka), čeprav je krmiljenje dalo ukaz. • Vrsta 3: neobičajne ali okvarjene rdeče, zelene ali modre podpike (npr. trajno polosvet- ljene podpike, ki ne svetijo z eno barvo, ki utripajo ali migljajo, a niso vrst 1 ali 2). Dopolnitev: skupina vrste ..

Energy Star® - Page 44

Ločljivost Vrsta 1 Vrsta 2 Vrsta 3 Skupina Vrsta 1, Vrsta 2 Skupina Vrsta 3 1920 x 1080 4 4 9 0 3 1920 x 1200 4 4 9 0 3 Energy Star® ENERGY STAR® je skupen program ameriške agencije za zaščito okolja in ameriškega ministrstva za energetiko, ki z energetsko učinkovitejšimi iz- delki in postopki omogoča večje prihranke denarja in boljšo zaščito okolja. MEDION® svojim strankam ponosno ponuja izdelke, ki so skladni z oznako ENERGY STAR®. Prenosnik Medion® Akoya® E2218T je bil oblikovan po smernicah programa ENERGY STAR® 6 za računalnike, skladnost pa potrjujejo tudi testi. Z..

Tehnični podatki - Page 45

Tehnični podatki Splošno Vrsta sistema MD 60200 (E2218T) Vgrajene dodatne naprave 2 stereo zvočnika Dimenzije (Š x G x V v mm) približno 278 x 199 x 18,3 Teža približno 1080 g (z akumulatorsko baterijo) Vgrajen delovni pomnilnik (RAM) 4 GB Vrsta pomnilnika DDR3L Fiksni pomnilnik 64 GB eMMC Zaslon Vrsta približno 29,5 cm (11,6") Največja ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik Električni napajalnik AC/DC Ktec KSAS0180500300HE Potrebna napetost električne- ga omrežja 100 - 240 V (50/60 Hz) Vhodna napetost AC 100 - 240 V~, 0,5 A, 50/60 Hz Izhodna napetost DC 5 V 3 A OPOZORILO! Nevarn..

- Page 46

Akumulatorska baterija Energija približno 38 Wh Čas delovanja približno 5 - 9 u (odvisno od nastavitev prenosnega računalnika in načina uporabe) Pogoji okolice Najmanjša temperatura med delovanjem 5 °C Največja temperatura med delovanjem 30 °C Dovoljena zračna vlažnost med delovanjem 20 – 80 % (brez kondenzacije) Priključki Večstandardni bralnik kartic microSD 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x miniHDMI® Priključki za zvok 1 x kombiniran zvočni priključek (mikrofon in linijski izhod) Tehnični podatki 46

..

Impresum - Page 47

Impresum Copyright © 2016 Vse pravice pridržane. Navodilo za uporabo je zaščiteno z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Razmnoževanje na mehanski, elektronski in kakršen koli drug način brez pisnega dovoljenja izdelovalca je prepovedano. Imetnik avtorskih pravic je podjetje: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Nemčija Navodilo lahko naknadno naročite, če pokličete telefonsko pomoč, na voljo pa je tudi za prenos na portalu www.medion.com/si/. Optično lahko preberete tudi zgoraj navedeno kodo QR in navodilo z omenjenega portala naložite na mobilno napravo. Impresum 47

..

Index - Page 48

Index A Akumulatorske baterije .......................... 20 B Baterijsko napajanje Polnjenje baterije ................................. 26 Praznjenje baterije ............................... 26 Zmogljivost baterije ............................. 26 Bluetooth ................................................... 34 C Caps Lock – velike črke ............................ 22 D Drsna ploščica ........................................... 32 E Električno napajanje ............................... 23 Napajanje iz električnega omrežja .... 24 Stikalo za vklop/izklop ......................... 23 ..

V - Page 49

Odstranjevanje pomnilniške kartice .35 Vstavljanje pomnilniške kartice ......... 35 Upravljanje napajanja (Možnosti porabe energije) ................................. 29 V Varnostno kopiranje podatkov ............... 15 Varnost pri uporabi ................................... 13 Večstandardni bralnik kartic .................. 35 Vrste napak slikovnih pik ........................ 43 Vsebina kompleta .................................... 22 Z Zagon ......................................................... 23 Zagon prenosnika .................................... 24 Zaščita prenosnika Geslo..

cena medkrajevnih telefonskih pogovorov - Page 50

Distributer: MEDION AG AM ZEHNTHOF 77 45307 ESSEN NEMČIJA POPRODAJNA PODPORA www.medion.com/si/ 01/60 01 870 IZDELEK: MD 60200 94822 02/2017 cena medkrajevnih telefonskih pogovorov 3 LETA GARANCIJE SLO SLO

..

Sponsored links

Latest Update