Οδηγός γρήγορης έναρξης - Dell Latitude 3390 2-in-1 Manual

Sponsored links

Latitude 3390 2-in-1
Quick Start Guide
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de início rápido
Краткое руководство по началу работы
הריהמ הלעפה ךירדמ
• Supports Intel
®
8th Gen Core™ i Quad Core™ and Dual Core 7th and 6th
Gen processors
• Supports up to 2400 MHz DDR4 memory with 7th Gen -R Intel Core™
processors
• Supports USB Type-C Dell docking
Υποστήριξη επεξεργαστών Intel
®
Core™ i Quad Core™ 8ης γενιάς και Dual Core
7ης και 6ης γενιάς
Υποστήριξη μνήμης DDR4 έως 2.400 MHz με επεξεργαστές Intel Core™ 8ης γενιάς
Υποστήριξη σύνδεσης USB Type-C
• Suporta os processadores Intel
®
Core™ i Quad Core™ de 8.ª geração
e Dual Core das 7.ª e 6.ª gerações
• Suporta memória DDR4 até 2400 MHz com processadores Intel Core™ de
8.ª geração
• Suporta o acoplamento Dell USB Tipo-C
Поддержка четырехъядерных процессоров Intel
®
 Core™ 8-го поколения
и двухъядерных процессоров 7-го и 6-го поколений
Поддержка памяти DDR4 с частотой до 2 400 МГц с процессорами
Intel Core™ 8-го поколения
Поддержка док-станций Dell с интерфейсом USB Type-C
הלופכ הביל ידבעמו
8
רודמ
Intel
®
Core™ i Quad Core™ ידבעמב הכימת
7
6
רודמ
8
רודמ Intel Core™ ידבעמ םע 2,400MHz דע DDR4 ןורכיזב הכימת
USB Type-C תועצמאב
Dell
תניגעב הכימת
What’s New
Τι νέο υπάρχει
|
O que há de novo
Новые возможности
|
שדח המ
1
Connect the power adapter and
press the power button
Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πατήστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o transformador e premir o botão de ligar/desligar
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
הלעפהה ןצחל לע ץחלו למשחה םאתמ תא רבח
Modes
Τρόποι λειτουργίας
| Modos
Режимы
|
םיבצמ
Notebook
Notebook | Notebook
Ноутбук
|
תרבחמ בשחמ
Tablet
Tablet | Tablet
Планшет
|
חול בשחמ
Tent
Tent | Tenda
«Палатка»
|
להוא
Stand
Stand | Suporte
Стойка
|
דמעמ

Sponsored links