Οδηγός γρήγορης έναρξης - Dell Vostro 3578 Manual

Sponsored links

Vostro 3578
Quick Start Guide
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de início rápido
Краткое руководство по началу работы
הריהמ הלעפה ךירדמ
1
Connect the power adapter and
press the power button
Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o transformador e premir o botão de ligar/desligar
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
הלעפהה רותפכ לע ץחלו למשחה םאתמ תא רבח
Product support and manuals
Υποστήριξη προϊόντων και εγχειρίδια
Suporte do produto e manuais
Поддержка и руководства по продукту
שמתשמל םיכירדמו רצומב הכימת
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell
| Contactar a Dell
Обращение в Dell
|
Dell
לא הנפ
Dell.com/contactdell
Regulatory and safety
Κανονισμοί και ασφάλεια
| Regulamentos e segurança
Соответствие стандартам и требованиям безопасности
תוחיטבו תונקת
Dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model
Κανονιστικό μοντέλο
| Modo regulamentar
Модель согласно нормативной документации
|
הניקת בצמ
P63F
Regulatory type
Κανονιστικός τύπος
| Tipo regulamentar
Тип согласно нормативной документации
|
הניקת גוס
P63F002
Computer model
Μοντέλο υπολογιστή
| Modelo do computador
Модель компьютера
|
בשחמ םגד
Vostro 3578
2017-11
© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.
© 2017 Intel Corporation.
What’s New
Τι νέο υπάρχει
|
O que há de novo
Новые возможности
|
שדח המ
• Supports Intel
®
Kaby lake Celeron UMA processors
• Supports Intel
®
Kaby lake Pentium UMA processors
Υποστήριξη επεξεργαστών Intel® Kaby lake Celeron UMA
Υποστήριξη επεξεργαστών Intel® Kaby lake Pentium UMA
• Suporta os processadores Intel
®
Kaby lake Celeron UMA
• Suporta os processadores Intel
®
Kaby lake Pentium UMA
Поддержка процессоров Intel® Kaby lake Celeron UMA
Поддержка процессоров Intel® Kaby lake Pentium UMA
Intel
®
Kaby lake Celeron UMA ידבעמב הכימת
Intel
®
Kaby lake Pentium UMA ידבעמב הכימת
Locate Dell apps in Windows 10
Εντοπίστε εφαρμογές της Dell στα Windows 10
| Localizar as aplicações
Dell no Windows 10 |
Поиск приложений Dell в Windows 10
|
Windows 10-ב
Dell
ימושיי תא רתא
SupportAssist
Scan, optimize, update, and get support for your
computer
Έλεγχος, βελτιστοποίηση, ενημέρωση και λήψη υποστήριξης
για τον υπολογιστή σας
Digitalize, otimize, atualize e obtenha suporte para o seu
computador
Сканирование, оптимизация, обновление и поддержка
вашего компьютера
בשחמה רובע הכימת לבקו ןכדע ,בטמ ,קורס

Sponsored links