Asus Pro B8430ua User Manual Slovenian (6.53 MB)

PRO B8430UA Language

Download Asus Pro B8430ua User Manual Slovenian (6.53 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Elektronická príručka - Page 1

SK10628 Edisi Pertama November 2015 Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 2

2 notebooku Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania. SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU ..

notebooku Elektronická príručka - Page 3

notebooku Elektronická príručka 3 Obsah Informácie o tejto príručke ..................................................................................... 7 Dohody používané v tomto návode ........................................................................ 9 Ikony .................................................................................................................................... 9 Typografické prvky ......................................................................................................... 9 Bezpečnostné opatrenia ...............................

notebooku Elektronická príručka - Page 4

4 notebooku Elektronická príručka Kapitola 3: Práca s Windows® 10 Zapnutie po prvý raz ................................................................................................ 50 Ponuka Štart ................................................................................................................ 51 Aplikácie Windows® .................................................................................................. 53 Práca s aplikáciami Windows® .................................................................................... 54 Prispôsobenie aplikácií Wind..

notebooku Elektronická príručka - Page 5

notebooku Elektronická príručka 5 Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača Vkladanie jednotky pevného disku ..................................................................... 88 Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM) ............... 97 Inštalácia karty M.2 ................................................................................................... 101 Vkladanie karty micro SIM ...................................................................................... 105 Tipy a najčastejšie otázky Užitočné tipy ohľadne notebooku ......

notebooku Elektronická príručka - Page 6

6 notebooku Elektronická príručka Oznámenia ohľadne REACH ....................................................................................... 129 Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ................................ 129 Prevencia pred stratou sluchu ................................................................................... 129 Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) .... 130 Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ............................ 131 Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudova..

notebooku Elektronická príručka - Page 7

notebooku Elektronická príručka 7 Informácie o tejto príručke Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol: Kapitola 1: Nastavenie hardvéru Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty prenosného počítača. Kapitola 2: Používanie prenosného počítača Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného počítača. Kapitola 3: Práca s Windows® 10 Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows® 10 v prenosnom počítači. Kapitola 4:..

notebooku Elektronická príručka - Page 8

8 notebooku Elektronická príručka Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača Táto kapitola vás prevedie procesom výmeny a zvýšenia výkonu častí vášho prenosného počítača Tipy a najčastejšie otázky V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším notebookom. Prílohy Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa prenosného počítača.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 9

notebooku Elektronická príručka 9 Dohody používané v tomto návode Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy: DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy. POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh. VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho n..

notebooku Elektronická príručka - Page 10

10 notebooku Elektronická príručka Bezpečnostné opatrenia Používanie notebooku Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F). Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito hodnotami. Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali vlastné pohodlie a zabránili poraneniam od vystavenia účinkom teplôt. Notebook nenechávajte na svojom lone alebo akejkoľvek časti svo..

notebooku Elektronická príručka - Page 11

notebooku Elektronická príručka 11 Starostlivosť o notebook Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa). Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody. Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku všetku vlhkosť. Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie. Na hornú plochu notebooku neukladajte žiadne predmety. Nevystavuj..

notebooku Elektronická príručka - Page 12

12 notebooku Elektronická príručka Správna likvidácia Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov. Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého o..

notebooku Elektronická príručka - Page 13

notebooku Elektronická príručka 13 Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

..

notebooku Elektronická príručka - Page 14

14 notebooku Elektronická príručka Spoznajte svoj notebook Pohľad zhora POZNÁMKA: Usporiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch alebo krajinách líšiť. Vzhľad notebooku sa môže taktiež líšiť v závislosti na vašom modeli notebooku.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 15

notebooku Elektronická príručka 15 Sústava mikrofónov Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny, potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznanie hlasu a nahrávania zvuku. Snímač okolitého svetla Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja v závislosti na stave okolitého svetla. Kamera Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať fotografie alebo nahrávať videá. Indikátor kamery Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera použív..

notebooku Elektronická príručka - Page 16

16 notebooku Elektronická príručka Indikátor zámku veľkých písmen Tento indikátor sa rozsvieti po aktivovaní funkcie veľkých písmen (CapsLock). Používanie funkcie veľkých písmen vám umožňuje písať veľké písmená (napr. A, B, C) pomocou klávesnice notebooku. ASUSPRO SensePoint The ASUSPRO SensePoint je polohovacie zariadenie citlivé na dotyk, ktoré umožňuje na obrazovke presúvať kurzor. Jeho nastavenia môžete nakonfigurovať aj na aktivovanie funkcií bežnej myši. POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Používanie zariadenia ASUSPRO SensePoint..

Klávesnica ako číslicová klávesnica - Page 17

notebooku Elektronická príručka 17 Klávesnica ako číslicová klávesnica Tieto klávesnice sa prepínajú medzi skutočnými funkciami ich tlačidiel a ako číslicové tlačidlá. POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Klávesnica ako číslicová klávesnica tejto príručke. Snímač odtlačku prsta Tento vstavaný snímač odtlačkov prstov zachytí odtlačok prsta a používa ho ako biometrické overenie pravosti pre prihlásenie do operačného systému vo vašom prenosnom počítači a ďalších programov vnútri operačného systému Windows® 10. POZNÁMKA: Viac po..

notebooku Elektronická príručka - Page 18

18 notebooku Elektronická príručka Spodná časť POZNÁMKA: Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu. VÝSTRAHA! Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky alebo pri nabíjaní akumulátora zohriať na vysokú teplotu. Pri práci notebook neumiestňujte na povrchy, ktoré môžu blokovať vetracie otvory. DÔLEŽITÉ! Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických špecifikáciách tohto notebooku. Batériový modul nemožno demontovať.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 19

notebooku Elektronická príručka 19 Kolíkové zásuvky na dokovacej stanici Na pevné pripojenie k prenosnému počítaču vložte kolíky na dokovacej stanici do týchto otvorov. Zásuvky s háčikmi na dokovacej stanici Na pevné pripojenie dokovacej stanici k prenosnému počítaču vyrovnajte háčiky na dokovacej stanici s týmito otvormi a potom ich opatrne zasuňte. Vetracie otvory Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a unikanie horúceho vzduchu z notebooku. DÔLEŽITÉ! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble alebo iné predmety neblokujú žiadny z v..

notebooku Elektronická príručka - Page 20

20 notebooku Elektronická príručka Pravá strana Čítačka pamäťovej karty Tento notebook je vybavený štrbinou vstavanej čítačky kariet, ktorá podporuje formáty kariet SD. USB 3.0 port Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0. Port LAN Zasunutím sieťového kábla do tohto portu vykonajte pripojenie k miestnej počítačovej sieti. Otvor pre zámok Kensington® Otvor pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť prenosný počítač pomocou zabezpečovacích zariadení, k..

notebooku Elektronická príručka - Page 21

notebooku Elektronická príručka 21 Ľavá strana Vstup pre napájanie (DC) Dodávaný sieťový adaptér zasuňte do tohto portu na nabíjanie batérie a napájanie notebooku. VÝSTRAHA! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Počas pripojenia do elektrickej zásuvky adaptér nezakrývajte a držte ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela. DÔLEŽITÉ! Na nabíjanie batérie a napájanie notebooku používajte len dodávaný sieťový adaptér. Port USB 3.0 s funkciou USB Charger+ Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú..

notebooku Elektronická príručka - Page 22

22 notebooku Elektronická príručka Port VGA Tento port umožňuje pripojiť externý displej k prenosnému počítaču. Mini DisplayPort Tento port umožňuje pripojiť externý displej k prenosnému počítaču. Konektor na zapojenie slúchadiel/náhlavnej súpravy/ mikrofónu Tento port umožňuje pripojiť reproduktory alebo slúchadlá so zosilňovačom. Tento port môžete použiť aj na pripojenie náhlavnej súpravy alebo externého mikrofónu.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 23

notebooku Elektronická príručka 23 Predná strana Indikátory stavu Indikátory stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav hardvéru vášho notebooku. Indikátor napájania Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká pomaly v prípade, ak je notebook v režime spánku. Dvojfarebný indikátor nabíjania batérie Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach:

..

notebooku Elektronická príručka - Page 24

24 notebooku Elektronická príručka Farba Stav Neprerušovanie zeleno Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je 95% až 100%. Neprerušovanie oranžovo Keď je notebooku pripojený k zdroju napájania, nabíja svoju batériu a kapacita batérie je nižšia ako 95%. Bliká oranžovo Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na menej ako 10%. Nesvieti Prenosný počítač beží v režime batérie a batéria je nabitá na 10% až 100%. Indikátor či0nnosti mechanikyr Tento indikátor sa rozsvieti, keď váš p..

notebooku Elektronická príručka - Page 25

notebooku Elektronická príručka 25 Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

..

Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať - Page 26

26 notebooku Elektronická príručka Začíname Svoj notebook nabite. A. Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC. B. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia 100 V ~ 240 V. C. Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) notebooku. Pred prvým použitím nechajte notebook nabíjať 3 hodiny . POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli a Vašej oblasti. DÔLEŽITÉ! Vstupné napätie: • 100–240V striedavý prúd • Vstupná frekvencia: 50-60Hz • Men..

notebooku Elektronická príručka - Page 27

notebooku Elektronická príručka 27 DÔLEŽITÉ! • Na prenosný počítač nalepte štítok so vstupnými/výstupnými parametrami a uistite sa, že sa zhodujú so vstupnými/výstupnými parametrami na napájacom adaptéri. Niektoré modely prenosných počítačov môžu mať viac paraWindows®v výstupných prúdov na základe dostupného SKU. • Pred zapnutím po prvýkrát sa uistite sa, že do prenosného počítača je zapojený sieťový adaptér. Pri používaní prenosného počítača v režime napájacieho adaptéra dôrazne odporúčame používať uzemnenú nástennú ele..

Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel. - Page 28

28 notebooku Elektronická príručka Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel. Stlačte tlačidlo Start (Štart).

..

notebooku Elektronická príručka - Page 29

notebooku Elektronická príručka 29 Horizontálne posúvanie Vertikálne posúvanie Diagonálne posúvanie Posúvanie indikátaleboa Ak chcete tento indikátalebo aktivovať, na dotykovú podložku môžete kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na dotykovej podložke indikátaleboom pohybujte po obrazovke. Používanie dotykovej podložky

..

notebooku Elektronická príručka - Page 30

30 notebooku Elektronická príručka Gestá jedným prstom Poklepanie/Dvojité poklepanie • Aplikáciu vyberte ťuknutím na ňu. • Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím na ňu. Ťahať a pustiť Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

..

Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú - Page 31

notebooku Elektronická príručka 31 Kliknutie ľavým tlačidlom Kliknutie pravým tlačidlom • Aplikáciu vyberiete kliknutím na ňu. • Aplikáciu spustíte dvojitým kliknutím na ňu. Ak chcete otvoriť ponuku pravým tlačidlom myši, kliknite na toto tlačidlo. POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej podložke. Gestá dvoma prstami Posúvanie dvoch prstov nahor/ nadol Posúvanie dvoch prstov doľava/ dopravaov Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty. Ak ch..

notebooku Elektronická príručka - Page 32

32 notebooku Elektronická príručka Ťahať a pustiť Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odtiahnutím prsta od tlačidla. Oddialenie Priblíženie Na dotykovom paneli spojte dva prsty. Na dotykovom paneli roztiahnite dva prsty.

..

Používanie zariadenia ASUSPRO SensePoint - Page 33

notebooku Elektronická príručka 33 Konfigurácia nastavení Podrobnosti o zapínaní funkcií klikania ľavým alebo pravým tlačidlom, presúvaní a o funkcii Release-to-Select (Uvoľniť a vybrať) v zariadení ASUSPRO SensePoint nájdete v nasledujúcich informáciách: 1. Otvorte položky Control Panel (Ovládací panel) > Mouse (Myš). 2. V dialógovom okienku Mouse Properties (Vlastnosti myši) vyberte kartu ASUS Touchpad (Dotyková podložka) a potom položku ASUSPRO SensePoint . 3. Kliknite na položku Options (Možnosti). Používanie zariadenia ASUSPRO SensePoint K vášmu..

notebooku Elektronická príručka - Page 34

34 notebooku Elektronická príručka 4. Ak chcete tieto funkcie povoliť, vyberte niektorú z nasledujúcich položiek: 5. Kliknutím na tlačidlo OK uložte a ukončite alebo kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť) ukončite bez uloženia. Enable Dragging (Povoliť presúvanie) - Pomocou zariadenia ASUSPRO SensePoint umožňuje položky presúvať na obrazovke. Enable Release-to-Select (Povoliť funkciu Uvoľniť a vybrať) - Povolí funkciu Uvoľniť a vybrať v zariadení ASUSPRO SensePoint. Viac podrobností si pozrite v časti Ďalšie funkcie zariadenia ASUSPRO SensePoint v tejto p..

Funkcie zariadenia ASUSPRO Sensepoint - Page 35

notebooku Elektronická príručka 35 Funkcie zariadenia ASUSPRO Sensepoint Presúvanie kurzora na obrazovke Zatlačte a prst podržte na zariadení ASUSPRO SensePoint a potom prst posúvajte v smere, kde chcete presunúť kurzor na obrazovke. DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zariadenie ASUSPRO SensePoint je citlivé na dotyk. Čím viac zatlačíte, tým rýchlejšie sa kurzor posúva na obrazovke.

..

Používanie zariadenia ASUSPRO SensePoint s tlačidlami - Page 36

36 notebooku Elektronická príručka Používanie zariadenia ASUSPRO SensePoint s tlačidlami dotykovej podložky Rolovanie Ak chcete rolovať v zoznamoch, zatlačte a prst podržte na strednom tlačidle dotykovej podložky a potom zatlačte na zariadenie ASUSPRO SensePoint v smere, kde chcete rolovať: hore/dolu, doľava/doprava. Výber položiek na obrazovke Stlačte a podržte ľavé tlačidlo na dotykovej podložke. Ak chcete kurzor posúvať na obrazovke a zvýrazniť položky, ktoré chcete vybrať, ďalším prstom zatlačte na zariadenie ASUSPRO SensePoint.

..

Funkcie kliknutia pravým tlačidlom - Page 37

notebooku Elektronická príručka 37 Funkcia Ako aktivovať tieto funkcie Zobrazenie možností ponuky Kurzor presuňte na položku, ktorú chcete vybrať, a potom raz ťuknite na zariadenie ASUSPRO SensePoint. Uvoľniť a vybrať Kurzor presuňte na položku, ktorú chcete vybrať, a potom vybranú položku aktivujte odtiahnutím prsta od zariadenia ASUSPRO SensePoint. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Uistite sa, že v prenosnom počítači je aktivovaná funkcia Release-to-Select (Uvoľniť a vybrať) . Funkcie kliknutia pravým tlačidlom Pri používaní zariadenia ASUSPRO SensePoint na simulo..

Funkcie kliknutia ľavým tlačidlom - Page 38

38 notebooku Elektronická príručka Funkcie kliknutia ľavým tlačidlom Pri používaní zariadenia ASUSPRO SensePoint na simulovanie funkcií ľavého tlačidla myši si pozrite nasledujúcu tabuľku. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pred aktivovaním nasledujúcich funkcií sa uistite, že v prenosnom počítači je aktivovaná funkcia Left Click (Kliknutie ľavým tlačidlom . Viac podrobností si pozrite v časti Konfigurácia nastavení v tejto príručke. Funkcia Ako aktivovať tieto funkcie Spustenie aplikácií alebo programov Kurzor presuňte na položku, ktorú chcete vybrať, a potom..

Používanie aplikácie ASUS FingerPrint - Page 39

notebooku Elektronická príručka 39 ASUS FingerPrint Pomocou aplikácie ASUS FingerPrint môžete zachytiť biometrické údaje odtlačku prsta na snímači odtlačkov prsta v prenosnom počítači. Táto aplikácia umožňuje používať biometrické údaje odtlačku prsta ako používateľom overený prístup do operačného systému a aplikácií v prenosnom počítači. Pomocou tejto aplikácie možno zapnúť nasledujúce funkcie: • Ak sa chcete prihlásiť do operačného systému Windows® priamo pri štarte bez ručného zadávania hesiel, prst potiahnite po snímači odtlačkov..

notebooku Elektronická príručka - Page 40

40 notebooku Elektronická príručka 2. Kliknutím na tlačidlo OK prejdite k ďalšiemu kroku. 3. Zadajte heslo vášho používateľského konta a potom kliknite na tlačidlo OK .

..

notebooku Elektronická príručka - Page 41

notebooku Elektronická príručka 41 4. Kliknite na ikonu na ilustrácii prsta zodpovedajúcej rovnakému prstu, ktorý chcete použiť ako vaše biometrické údaje odtlačku prsta. 5. Ak chcete vytvoriť biometrické údaje odtlačku svojho prsta, označeným prstom potiahnite dvakrát po snímači odtlačkov prstov.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 42

42 notebooku Elektronická príručka 6. 1 a 2 sa prepnú na modré indikátory, čo znamená, že odtlačok prsta bol úspešne zachytený. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Next (Ďalej) . 7. Heslo spúšťacieho kľúča, ktoré slúži ako záložný prístup k vašim biometrickým údajom odtlačku prsta, si vytvorte v ďalšom okne.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 43

notebooku Elektronická príručka 43 8. Kliknutím na možnosť Enable (Aktivovať) aktivujte používanie aktuálnych biometrických údajov odtlačku prsta na prihlásenie sa do systému. 9. Potom sa zobrazí okno nastavení aplikácie ASUS FingerPrint. Toto okno môžete buď zatvoriť, alebo zmeniť nastavenia biometrických údajov odtlačku vášho prsta. POZNÁMKA: Ďalšie informácie o konfigurácii nastavení biometrických údajov odtlačku vášho prsta nájdete v časti ASUS FingerPrint Settings v tejto príručke.

..

Prístup k nastaveniam ASUS FingerPrint - Page 44

44 notebooku Elektronická príručka Nastavenia ASUS FingerPrint Nastavenia spúšťacieho kľúča a biometrických údajov odtlačku prsta možno konfigurovať pomocou základných a rozšírených možnosti nastavení aplikácie ASUS FingerPrint. Prístup k nastaveniam ASUS FingerPrint Okno s nastaveniami ASUS FingerPrint sa zobrazí hneď po vytvorení biometrických údajov odtlačku prsta. Neskôr môžete do tohto okna vstupovať aj spustením aplikácie ASUS FingerPrint z obrazovky Štart. Basic (Základné) nastavenia Na obrazovke Základné nastavenia aplikácie ASUS FingerPrint..

notebooku Elektronická príručka - Page 45

notebooku Elektronická príručka 45 Advanced (Rozšírené) nastavenia Na obrazovke Rozšírené nastavenia aplikácie ASUS FingerPrint možno nastavovať možnosti zamknutia pri zistí nesprávneho hesla alebo odtlačku prsta, zálohovať a importovať informácie o konte a zo systému odstrániť odtlačok prsta alebo údaje o spúšťacom kľúči.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 46

46 notebooku Elektronická príručka Klávesy funkcií Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné spustiť nasledujúce príkazy: Používanie klávesnice Prepne notebook do režimu sleep mode (režim spánok) Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu airplane mode (režim lietadlo) Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam. Znižuje jas podsvietenia klávesnice Zvyšuje jas podsvietenia klávesnice Znižuje jas displeja Zvyšuje jas displeja Slúži na vypnutie panela displeja Prepí..

notebooku Elektronická príručka - Page 47

notebooku Elektronická príručka 47 Zapína alebo vypína dotykový panel Zapína alebo vypína reproduktor. Znižuje hlasitosť reproduktora. Zvyšuje hlasitosť reproduktora. Zapína alebo vypína snímač okolitého osvetlenia Aktivuje alebo zablokuje kláves Scroll Lock Simuluje kláves Page Up Simuluje kláves Page Down Simuluje kláves Home Simuluje kláves End

..

notebooku Elektronická príručka - Page 48

48 notebooku Elektronická príručka Klávesy Windows® 10 Na klávesnici prenosného počítača sú dva špeciálne klávesy Windows®, ktoré sa používajú tak, ako je uvedené nižšie: Slúži na spustenie ponuky Štart Slúži na zobrazenie rozbaľovacej ponuky Tento prenosný počítač sa dodáva s 15 tlačidlami voľby, ktoré môžete tiež použiť na zadávanie čísiel. Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi používaním týchto tlačidiel ako číselné tlačidlá alebo pôvodnou funkciou klávesnice. Klávesnica ako číslicová klávesnica

..

notebooku Elektronická príručka - Page 49

notebooku Elektronická príručka 49 Kapitola 3: Práca s Windows® 10

..

Všetky snímky obrazovky v tejto kapitole sú iba - Page 50

50 notebooku Elektronická príručka Zapnutie po prvý raz Keď svoj počítač zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktaleboé vás budú viesť pri konfigurovaní základných nastavení vášho operačného systému Windows® 10. Zapnutie prenosného počítača po prvý raz: 1. Na prenosnom počítači stlačte hlavný vypínač. Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Netup (Nastavenie). 2. Na obrazovke Setup (Nastavenia) vyberte región a jazyk, ktoré sa budú používať v prenosnom počítači. 3. Pozalebone si prečítajte licenčné podmienky. Zaš..

notebooku Elektronická príručka - Page 51

notebooku Elektronická príručka 51 Ponuka Štart Ponuka Štart je hlavnou bránou k programom, aplikáciám Windows®, priečinkom a nastaveniam vo vašom prenosnom počítači. Pomocou ponuky Štart môžete vykonávať tieto spoločné aktivity: • spúšťanie programov alebo aplikácií Windows®; • otvárať bežne používané programy alebo aplikácie Windows®; • upravovať nastavenia prenosného počítača; • získať pomoc s ovládaním systému Windows; • vypnúť prenosný počítač; • odhlásiť sa z Windows alebo prepnúť na konto iného používateľa. Zmena ..

notebooku Elektronická príručka - Page 52

52 notebooku Elektronická príručka Spustenie ponuky Štart Kurzor myši umiestnite na tlačidlo Start (Spustiť) v dolnom ľavom rohu pracovnej plochy a potom naň kliknite. Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows . Otváranie programov z ponuky Štart Jedným z najčastejších použití ponuky Štart je otváranie programov nainštalovaných v prenosnom počítači. Kurzor myši umiestnite na program a potom ho spustite kliknutím naň. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať programy. Program spustite stlačením tlačidla . POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť úpln..

notebooku Elektronická príručka - Page 53

notebooku Elektronická príručka 53 Aplikácie Windows® Tieto aplikácie sú pripnuté na pravej table v ponuke Štart a pre ľahký prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní. POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií Windows® sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

..

Spúšťanie aplikácií Windows® z ponuky Štart - Page 54

54 notebooku Elektronická príručka Práca s aplikáciami Windows® Na spustenie, prispôsobenie a zatvorenie vašich aplikácií používajte dotykovú podložku alebo klávesnicu svojho prenosného počítača. Spúšťanie aplikácií Windows® z ponuky Štart Kurzor myši umiestnite na aplikáciu a potom ju spustite kliknutím na ňu. Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať aplikácie. Stlačením tlačidla spustite aplikáciu. Prispôsobenie aplikácií Windows® Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z panela úloh v ponuke Štart pom..

notebooku Elektronická príručka - Page 55

notebooku Elektronická príručka 55 Odopnutie aplikácií Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart). Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie. Stlačte tlačidlo a potom vyberte možnosť Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart). Zmena veľkosti aplikácií Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Resize (Zmeniť veľkosť). Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť d..

Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart - Page 56

56 notebooku Elektronická príručka Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart V možnosti All apps (Všetky aplikácie) umiestnite kurzor myši na ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart). V možnosti All apps (Všetky aplikácie) stlačte ikonu na aplikácii, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom vyberte možnosť Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart). Pripnutie aplikácii na panel úloh Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknit..

notebooku Elektronická príručka - Page 57

notebooku Elektronická príručka 57 Zobrazenie úloh Rýchle prepínanie medzi otvorenými aplikáciami a programami pomocou funkcie Zobrazenie úloh. Pomocou tejto funkcie môžete tiež prepínať medzi jednotlivými pracovnými plochami.k Spustenie funkcie Zobrazenie úloh Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu. Na klávesnici stlačte kláves .

..

notebooku Elektronická príručka - Page 58

58 notebooku Elektronická príručka Funkcia Snap Funkcia Snap slúži na zobrazenie aplikácií vedľa seba, čo vám umožňuje pracovať súčasne s dvoma aplikáciami a prepínať medzi nimi. Aktívne body Snap Ikony aplikácií môžete prichytiť v mieste ich presunutím na tieto aktívne body.

..

Používanie funkcie Snap (Prichytiť) - Page 59

notebooku Elektronická príručka 59 Používanie funkcie Snap (Prichytiť) 1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť. 2. Panel s názvom aplikácie presuňte na okraj obrazovky, kde ju chcete prichytiť. 3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie. 1. Spusťte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť. 2. Stlačte a podržte tlačidlo a potom pomocou kláves so šípkami aplikáciu prichyťte. 3. Spustite ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyťte ďalšie aplikácie.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 60

60 notebooku Elektronická príručka Centrum akcií Centrum akcií zlučuje oznámenia z aplikácií a poskytuje jedno miesto, na ktorom ich môžete používať. V spodnej časti má tiež skutočne užitočnú časť Quick Actions (Rýchle akcie). Spustenie centra akcií Kurzor myši umiestnite na ikonu na paneli úloh a kliknite na ňu. Na klávesnici stlačte kláves .

..

notebooku Elektronická príručka - Page 61

notebooku Elektronická príručka 61 Ďalšie klávesové skratky Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci systému Windows® 10. \ Spúšťa ponuku Štart Spúšťa Action Center (Centrum akcií) V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC (Tento počítač) . Spúšťa aplikáciu File Explorer Otvára panel Share (Zdieľanie) Spúšťa možnosť Settings (Nastavenia) . Spúšťa panel Connect (Pripojiť) Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia Minimalizuje aktívne okno

..

notebooku Elektronická príručka - Page 62

62 notebooku Elektronická príručka Spúšťa možnosť Search (Vyhľadať) Spúšťa panel Project (Projekt) Otvorí okno Spustenie Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start (Start) Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku Slúži na oddialenie vašej obrazovky Otvorí Nastavenia moderátora

..

Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť - Page 63

notebooku Elektronická príručka 63 Pripojenie do bezdrôtových sietí Wi-Fi Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí. DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu WiFi v prenosnom počítači, režim Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v časti Režim Lietadlo v tejto príručke . Pripojenie k sieti Wi-Fi Prenosný počítač pripojte k sieti Wi-Fi vykonaním nasledujúcich krokov: 1. Na paneli úloh vyberte ikonu . 2. Ak chcete ..

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou - Page 64

64 notebooku Elektronická príručka Bluetooth Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth v prenosnom počítači, režim Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v časti Režim Lietadlo v tejto príručke. Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth Ak chcete vykonávať dátové prenosy, musíte spárovať svoj notebook s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Svoje zariadenia pripojte vykonaní..

notebooku Elektronická príručka - Page 65

notebooku Elektronická príručka 65 Režim Lietadlo Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu. POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho notebooku počas letu dodržiavať. Zapnutie režimu Lietadlo 1. Možnosť Action Center (Stredisko akcií) spustiť z panela úloh. 2. Ak chcete zapnúť režim Airplane (Lietadlo), vyberte ikonu . Stlačte . Vypnutie režimu Lietadlo 1...

Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte - Page 66

66 notebooku Elektronická príručka Pripojenie do káblových sietí Cez palebot LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokaleboýchlostné pripojenie na internet. POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu. DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový kábel je zapojený do palebotu LAN v prenosnom p..

notebooku Elektronická príručka - Page 67

notebooku Elektronická príručka 67 Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti 1. Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti Configuring a dynamic IP/PPPoE netwalebok connection (Konfigurácia dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti. 2 Vyberte položku Use the following IP address (Používať nasledujúcu adresu IP) . 3. Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu poskytnutú svojim poskytovateľom služby. 4. V prípade potreby môžete tiež zadať adresu uprednostňovaného servera DNS a alternatívnu adresu servera DNS a potom ťuknite na tlačidlo OK. 7. Vráťte sa do okna..

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a - Page 68

68 notebooku Elektronická príručka Vypnutie prenosného počítača Prenosný počítač môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných postupov: • Spustite ponuku Štart a štandardne vypnite výberom položiek > Shut down (Vypnúť) . • Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku > Shut down (Vypnúť) . • Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel . V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Shut Down (Vypnúť) a potom kliknite na tlačidlo OK. • Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu a..

notebooku Elektronická príručka - Page 69

notebooku Elektronická príručka 69 Prepnutie prenosného počítača do nečinného režimu Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu: • Ak chcete prenosný počítač prepnúť do nečinného režimu, spustite ponuku Štart a vyberte položky > Sleep (Nečinný režim) . • Na prihlasovacej obrazovke vyberte položky > Sleep (Nečinný režim). Okná Shut Down (Vypnúť) spustite stlačením kombinácie tlačidiel . V rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Sleep (Nečinný režim) a potom kliknite na tlačidlo OK. POZNÁMKA: Prenosný počítač môžete ..

notebooku Elektronická príručka - Page 70

70 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 71

notebooku Elektronická príručka 71 Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

..

Používanie POST na vstup do BIOS-u a - Page 72

72 notebooku Elektronická príručka Automatický test po zapnutí (POST) Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadených softvérom, ktoré sa spustia pri zapnutí alebo reštarte prenosného počítača. Softvér, ktorý riadi POST, je inštalovaný ako trvalá súčasť architektúry prenosného počítača. Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť možnosti odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača. Viac podrobno..

notebooku Elektronická príručka - Page 73

notebooku Elektronická príručka 73 Nastavenia BIOS-u POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na porovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí.. Zavádzanie Táto ponuka umožňuje nastaviť priority možnosti zavádzania. Pri nastavovaní priority zavádzania si môžete pozrieť nasledovné postupy. 1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1). →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit..

notebooku Elektronická príručka - Page 74

74 notebooku Elektronická príručka 2. Stlačte tlačidlo a vyberte zariadenie ako Boot Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1). →← : Select Screen : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Sets the system boot order Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option..

notebooku Elektronická príručka - Page 75

notebooku Elektronická príručka 75 Security (Zabezpečenie) Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania (I/O) a rozhrania USB. POZNÁMKA: • Ak vytvoríte User Password (Heslo používateľa) , pred vstupom do operačného systému prenosného počítača budete vyzvaní zadať toto heslo. • Ak vytvoríte Administrator Password (Heslo správcu) , pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto heslo. Password Des..

notebooku Elektronická príručka - Page 76

76 notebooku Elektronická príručka Nastavenie hesla: 1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User Password (Heslo používateľa). 2. Napíšte heslo a stlačte . 3. Opätovne napíšte heslo a stlačte . Vymazat’ heslo: 1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo User Password (Heslo používateľa). 2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo . 3. Políčko Create New Password (Vytvoriť nové heslo) nechajte prázdne a stlačte tlačidlo . 4..

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup - Page 77

notebooku Elektronická príručka 77 Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup Ak chcete zablokovať alebo odblokovať niektoré funkcie rozhrania prenosného počítača, v ponuke Zabezpečenie môžete vstúpiť do okna Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania. Zablokovanie rozhrania vstup/výstup: 1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup . 2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo Zablokovať . 3. Vyberte položku Lock (Zablokovať) . I/O Interface Security LAN Network Interface [UnLock] Wireless Network Int..

notebooku Elektronická príručka - Page 78

78 notebooku Elektronická príručka Zabezpečenie USB rozhrania Ak chcete zablokovať alebo odblokovať porty a zariadenia, prostredníctvom ponuky Zabezpečenie vstupného a výstupného rozhrania môžete tiež vstupovať do možnosti Zabezpečenie rozhrania USB. Zablokovanie USB rozhrania: 1. Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie USB rozhrania . 2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo Zablokovať . POZNÁMKA: Nastavením položky USB Interface (Rozhranie USB) na Lock (Zablokovať) sa tiež z..

Set Master Password (Nastaviť heslo správcu) - Page 79

notebooku Elektronická príručka 79 Nastavenie hesla správcu Ak chcete nastaviť prístup do ovládača pevného disku chráneného heslom, v ponuke Zabezpečenie môžete vybrať položku Set Master Password (Nastaviť heslo správcu) . Dvesto heslo pre pevný disk: 1. Na obrazovke Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť hlavné heslo. 2. vpíšte heslo a stlačte tlačidlo . 3. Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo . 4. Kliknite na možnosť Nastaviť používateľské heslo a na nastavenie používateľského hesla zopakujte predchádzajúce kroky. Se..

Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť) - Page 80

80 notebooku Elektronická príručka Uložiť a ukončiť Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť) . Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit →← : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Options Save Chan..

notebooku Elektronická príručka - Page 81

notebooku Elektronická príručka 81 Aktualizácia BIOS: 1. Overte presný model prenosného počítača a potom si z internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší súbor BIOS pre váš model. 2. Kópiu prevzatého súboru BIOS uložte na kľúč USB. 3. Kľúč USB zapojte do prenosného počítača. 4. Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo počas POST. 5. V programe BIOS Setup kliknite na možnosť Advanced > Start Easy Flash (Rozšírené-Spustiť funkciu Easy Flash) a potom kliknite na tlačidlo . Start Easy Flash Internal Pointing Device [Enab..

notebooku Elektronická príručka - Page 82

82 notebooku Elektronická príručka 6. Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbor BIOS a potom stlačte tlačidlo . 7. Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo Exit > Restore Defaults (Ukončiť - Obnoviť predvolené) . FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> ASUSTek Easy Flash Utility [ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute Current BIOS Platform: BU403U Version: 101 Build Date: Apr 26 2015 Build Time: 11:51:05 New BIOS Platform: Unknown Version: Unknown Build Date: Unkno..

notebooku Elektronická príručka - Page 83

notebooku Elektronická príručka 83 Obnovenie vášho systému Možnosti obnovenia vo vašom prenosnom počítači umožňujú obnoviť systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia na zlepšenie výkonu. DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE! • Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy vo vašom prenosnom počítači si zálohujte súbory s údajmi. • Aby nedošlo k strate údajov, poznačte si dôležité prispôsobené nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a heslá. • Pred resetovaním systému sa uistite, že prenosný počítač..

notebooku Elektronická príručka - Page 84

84 notebooku Elektronická príručka • Go back to an earlier build (Vráťiť sa späť na predchádzajúcu zostavu) - Táto možnosť umožňuje vrátiť sa späť na predchádzajúcu zostavu. Túto možnosť použite v prípade, že zostava vám nefunguje. • Advanced startup (Rozšírené spustenie) - Táto možnosť umožňuje vykonávať iné rozšírené možnosti obnovy vo vašom prenosnom počítači, ako napríklad: - používať mechaniku USB, sieťové pripojenie alebo obnovovací disk DVD pre Windows na spustenie prenosného počítača. - Pomocou možnosti Troubleshoot (Ods..

Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie) - Page 85

notebooku Elektronická príručka 85 2. V možnosti Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie) vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte možnosť obnovenia, ktorú chcete vykonať.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 86

86 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 87

notebooku Elektronická príručka 87 Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača

..

notebooku Elektronická príručka - Page 88

88 notebooku Elektronická príručka Vkladanie jednotky pevného disku Ak potrebujete vymeniť pevný disk v prenosnom počítači, pozrite si nasledujúce kroky. DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pevnej diskovej mechaniky pre Váš prenosný počítač, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu. Pevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko. VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku odpojte všetky pripojen..

notebooku Elektronická príručka - Page 89

notebooku Elektronická príručka 89 A. Uvoľnite skrutku krytu priehradky v prenosnom počítači. B. Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho prenosného počítača.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 90

90 notebooku Elektronická príručka C. Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku pevnú diskovú jednotku k priehradke.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 91

notebooku Elektronická príručka 91 E. (voliteľné) Keď je HDD správne vložená do prenosného počítača, zásuvku HDD odpojte od portu HDD tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku. Zásuvka pre pevnú diskovú jednotku D. Zásuvku HDD vytiahnite z priehradky uchopením za záklopku.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 92

92 notebooku Elektronická príručka F. (voliteľné) Keď je HDD správne pripojená k zásuvke HDD, pozrite si nasledujúce kroky na vyberanie starej HDD: 1. Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky HDD. 2. Starú HDD vyberte zo zásuvky HDD a položte ju na rovný suchý povrch s PCB (doska s plošnými spojmi) smerom hore tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku. stará HDD Zásuvka pre pevnú diskovú jednotku

..

notebooku Elektronická príručka - Page 93

notebooku Elektronická príručka 93 nová HDD Zásuvka pre pevnú diskovú jednotku G. Nový pevný disk umiestnite s jeho doskou PCB (doska s plošnými spojmi) tak, aby smerovala k zásuvke pevného disku. Uistite sa, že konektory na pevnej diskovej jednotke neblokujú žiadnu časť zásuvky pre pevnú diskovú jednotku. H. Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a utiahnite.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 94

94 notebooku Elektronická príručka I. Konektor HDD vyrovnajte s portom HDD a pevne zatlačte na miesto. J. Do priehradky znova vložte jednotku HDD a zatlačte ju, až kým nebude pevne nasadená v mieste.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 95

notebooku Elektronická príručka 95 K. Zásuvku pevného disku upevnite skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali. L. (Voliteľné) Konektor na druhom konci spojovacieho kábla HDD vyrovnajte s doskou plošných spojov systému a pevne zatlačte na miesto.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 96

96 notebooku Elektronická príručka M. Kry vyrovnajte a znova založte na priehradku. N. Kryt znova založte a upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 97

notebooku Elektronická príručka 97 Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM) Zvýšte kapacitu pamäte vášho prenosného počítača nainštalovaním modulu RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce kroky znázorňujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do vášho prenosného počítača: VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériový modul atď.). DÔLEŽITÉ! Ak ..

notebooku Elektronická príručka - Page 98

98 notebooku Elektronická príručka A. Uvoľnite skrutku krytu priehradky v prenosnom počítači. B. Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho prenosného počítača.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 99

notebooku Elektronická príručka 99 C. Modul RAM vyrovnajte a vložte do zásuvky pre modul RAM. D. Modul RAM zasuňte, až kým nezapadne na miesto.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 100

100 notebooku Elektronická príručka E. Kryt vyrovnajte a potom ho zatlačte späť na miesto. F. Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a utiahnite.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 101

notebooku Elektronická príručka 101 Inštalácia karty M.2 Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do vášho prenosného počítača postupujte podľa nasledovných krokov. DÔLEŽITÉ! Aby sa zaistila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť, kartu M.2 si kupujte len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača. VÝSTRAHA ! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériový modul atď.) POZNÁMKY: • ..

notebooku Elektronická príručka - Page 102

102 notebooku Elektronická príručka A. Uvoľnite skrutku krytu priehradky v prenosnom počítači. B. Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho prenosného počítača.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 103

notebooku Elektronická príručka 103 C. So štrbinou modulu karty zarovnajte kartu M.2 a zasuňte ju do štrbiny. D. Kartu M.2 v správnej polohe zaisťte pomocou dodávanej skrutky.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 104

104 notebooku Elektronická príručka E. Kryt vyrovnajte a potom ho zatlačte späť na miesto. F. Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a utiahnite.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 105

notebooku Elektronická príručka 105 Vkladanie karty micro SIM Skôr, ako sa budete môcť pripojiť k sieti LTE alebo 3,5G pomocou prenosného počítača ASUS, musíte nainštalovať kartu micro SIM (Subscriber Identity Module) (Modul na identifikáciu predplatiteľa). Pri vkladaní karty SIM do vášho prenosného počítača postupujte podľa nasledovných krokov: VÝSTRAHA! Skôr, než vyberiete batériový modul, vypnite prenosný počítač a odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor. POZNÁMKA : • Z..

notebooku Elektronická príručka - Page 106

106 notebooku Elektronická príručka A. Uvoľnite skrutku krytu priehradky v prenosnom počítači. B. Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho prenosného počítača.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 107

notebooku Elektronická príručka 107 C. Ručný zámok batériového modulu presuňte do odomknutej polohy. D. Pružinový zámok batérie presuňte do a podržte v odomknutej polohe. E. Zo zásuvky pre batériu vytiahnite starý batériový modul a uvoľnite pridržiavaný pružinový zámok batérie.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 108

108 notebooku Elektronická príručka F. Kartu micro SIM vyrovnajte a vložte do zásuvky, až kým nebude pevne nasadená v mieste.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 109

notebooku Elektronická príručka 109 Tipy a najčastejšie otázky

..

notebooku Elektronická príručka - Page 110

110 notebooku Elektronická príručka Užitočné tipy ohľadne notebooku Aby sme vám pomohli maximalizovať používanie vášho notebooku, zachovať jeho systémový výkon a zabezpečiť všetky vaše dáta, uvádzame niekoľko užitočných tipov: • Systém Windows® pravidelne aktualizujte a zabezpečte, aby všetky vaše aplikácie mali najnovšie nastavenia zabezpečenia. • Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a zachovávajte jeho aktuálnosť. • Ak to nie je nevyhnutné, svoj notebook nevypínajte vynúteným vypnutím. • Svoje údaje vždy zálo..

notebooku Elektronická príručka - Page 111

notebooku Elektronická príručka 111 Časté otázky oh ľ adne hardvéru 1. Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť? Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS. 2. Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť? Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón noteboo..

notebooku Elektronická príručka - Page 112

112 notebooku Elektronická príručka 4. LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba? • Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej zásuvke a notebooku. • Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS. 5. Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje? Stlačením dotykové zariadenie aktivujte. 6. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom? Môžete vysk..

notebooku Elektronická príručka - Page 113

notebooku Elektronická príručka 113 8. Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť? Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie môžete taktiež deaktivovať stlačením . 9. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú čísla. Ako to môžem zmeniť? Na svojom notebooku stlačte kláves alebo (na vybraných modeloch), čím túto funkciu vypnete a uvedené klávesy používajte na písanie písmen.

..

notebooku Elektronická príručka - Page 114

114 notebooku Elektronická príručka Časté otázky ohľadne softvéru 1. Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti, ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť? Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní: • Notebook vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný vypínač stlačíte na dlhšie ako štyri (4) sekundy. Skontrolujte správnosť zapojenia sieťového adaptéra a vloženia batérie a notebook zapnite. • Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko..

notebooku Elektronická príručka - Page 115

notebooku Elektronická príručka 115 4. Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť? Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní: • Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom systém reštartujte. • Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS. 5. Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu spánku alebo dlhodobého spánku? • Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte stlačiť hlavný vypínač. • Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte sieťový adaptér, ..

notebooku Elektronická príručka - Page 116

116 notebooku Elektronická príručka

..

notebooku Elektronická príručka - Page 117

notebooku Elektronická príručka 117 Prílohy

..

Regionálne infalebomácie týkajúce sa prehrávania - Page 118

118 notebooku Elektronická príručka Infalebomácie o DVD-ROM mechanike Pomocou DVD-ROM mechaniky môžete prezerať a vytvárať svoje vlastné disky CD a DVD. Ak si chcete prezerať tituly DVD, môžete si dokúpiť voliteľný softvér DVD Viewer. POZNÁMKA: Mechanika ROM je k dispozícii na vybraných modeloch. Regionálne infalebomácie týkajúce sa prehrávania Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2 videa, digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného CSS. CSS (niekedy sa nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme ochrany obsahu, ktaleb..

notebooku Elektronická príručka - Page 119

notebooku Elektronická príručka 119 Definície regiónov Región 1 Kanada, USA, teritoriálne územia USA Región 2 Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny Perzského zálivu, Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Saudská Arábia, Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie, Slovensko Región 3 Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan, Thajsko, Vietnam Región 4 Austr..

notebooku Elektronická príručka - Page 120

120 notebooku Elektronická príručka Zhoda interného modemu Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC (USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v..

notebooku Elektronická príručka - Page 121

notebooku Elektronická príručka 121 Prehľad 4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované Rozhodnutie Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje v prípade všetkých nie hlasových koncových zariadení s vytáčaním DTMF, ktoré sa nebudú pripájať k analógovej sieti PSTN (verejná komutovaná telefónna sieť). CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek na príslušenstvo, a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem koncových zariadení podporujúcich službu hlasového telefonovania pomocou počítača) k analógov..

notebooku Elektronická príručka - Page 122

122 notebooku Elektronická príručka V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma CTR21. Krajina Vzťahuje sa Viac testovania Rakúsko 1 Áno Nie Belgicko Áno Nie Česká republika Nie Nevzťahuje sa Dánsko 1 Áno Áno Francúzsko Áno Nie Nemecko Áno Nie Grécko Áno Nie Grécko Áno Nie Maďarsko Nie Nevzťahuje sa Island Áno Nie Írsko Áno Nie Taliansko Ešte sa prejednáva Nevzťahuje sa Izrael Nie Nie Lichtenštajnsko Áno Nie Luxembursko Áno Nie Holandsko 1 Áno Nie Nórsko Áno Nie Poľsko Nie Nevzťahuje sa Portugalsko Nie Nevzťahuje sa Španielsko Nie Nevz..

notebooku Elektronická príručka - Page 123

notebooku Elektronická príručka 123 Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www. cetecom.de/technologies/ctr_21.html 1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné). V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a zar..

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa - Page 124

124 notebooku Elektronická príručka • Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač. • Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže. VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariaden..

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) - Page 125

notebooku Elektronická príručka 125 Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce: • Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3] • Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a] • Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950] • Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b] • Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17] • Úči..

notebooku Elektronická príručka - Page 126

126 notebooku Elektronická príručka Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú: • 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz) • 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz. Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre..

notebooku Elektronická príručka - Page 127

notebooku Elektronická príručka 127 Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris ..

notebooku Elektronická príručka - Page 128

128 notebooku Elektronická príručka Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne 300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní elektrických inštalácií v USA (NFPA 70). Pri používaní modemu notebooku je potrebné vžd..

notebooku Elektronická príručka - Page 129

notebooku Elektronická príručka 129 Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 . Upozornenia ohľadne TV tunera Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiál..

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia - Page 130

130 notebooku Elektronická príručka Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr..

notebooku Elektronická príručka - Page 131

notebooku Elektronická príručka 131 Výstražný štítok pre servis VÝSTRAHA : PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV. Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu pre kontrolu potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia týkajúce sa laserových výrobkov. Tieto nariadenia sa vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je povinná pre výrobk..

notebooku Elektronická príručka - Page 132

132 notebooku Elektronická príručka Schválenie podľa CTR 21 (pre notebook so zabudovaným modemom) Danish Dutch English Finnish French

..

notebooku Elektronická príručka - Page 133

notebooku Elektronická príručka 133 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu - Page 134

134 notebooku Elektronická príručka Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům. Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do ..

Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950 - Page 135

notebooku Elektronická príručka 135 Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie. Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariade..

This product is TCO Certified – for Sustainable IT - Page 136

136 notebooku Elektronická príručka Congratulations! This product is TCO Certified – for Sustainable IT TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working condition..

notebooku Elektronická príručka - Page 137

notebooku Elektronická príručka 137 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU403U, B8430U, B8438U conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55024:2010 EN 61000-3-3:2..

notebooku Elektronická príručka - Page 138

138 notebooku Elektronická príručka

..

Sponsored links

Latest Update