Asus Pro B8430ua User Manual Thai (5.29 MB)

PRO B8430UA Language

Download Asus Pro B8430ua User Manual Thai (5.29 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

TH10628 - Page 1

TH10628 การแก ้ไขคร ั ้งที ่ 1 ธันวาคม 2015 ค ู ่มืออ ิเล ็กทรอน ิกส ์

..

2 - Page 2

2 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับลิขสิทธิ ์ ห้ามทำาซ ้ ำา ส ่งต ่อ คัดลอก เก ็บในระบบท ี ่สามารถเรียกกล ับมาได้ หร ือแปลส ่วนหนึ ่งส่วนใดของค ู ่มือฉบ ับนี ้เป ็นภาษาอ ื ่น ซ ึ ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต ..

สารบัญ - Page 3

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 3 สารบัญ เกี ่ยวกับคู ่ม ือฉบับนี ้ ..................................................................... 7 ข ้อก ำาหนดที ่ใช ้ในค ู ่ม ือน ี ้ .................................................................. 9 ไอคอน ........................................................................................ 9 การใช้ต ัวพิมพ์ ................................

® - Page 4

4 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ บทที ่ 3: การท ำางานกับ Windows ® 10 การเร ิ ่มต้นใช ้งานในคร ั ้งแรก ......................................................... 50 เมน ูเร ิ ่ม .................................................................................... 51 แอป Windows ® ....................................................................... 53 การทำางานก ับแอป Windows ® ..........

97 - Page 5

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 5 บทที ่ 5: การอ ัปเกรดโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ การติดต ั ้งฮาร ์ดดิสก ์ไดรฟ ์ ............................................................ 88 การติดต ั ้งโมดูล RAM (หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบส ุ ่ม) .................... 97 การติดต ั ้งการ ์ด M.2 ...................................

6 - Page 6

6 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ เคร ื ่องหมาย CE ............................................................................. 125 แชนเนลการทำางานไร ้สายส ำาหร ับโดเมนต ่างๆ ....................................... 126 แถบความถี ่ไร ้สายที ่ถูกจ ำาก ัดของฝร ั ่งเศส ............................................ 126 ประกาศด ้านความ..

® - Page 7

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 7 เก ี ่ยวก ับค ู ่ม ือฉบ ับนี ้ ค ู ่ม ือน ี ้ให ้ข ้อม ูลเกี ่ยวกับค ุณสมบ ัต ิด ้านฮาร์ดแวร์และซอฟต ์แวร์ของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ โดยจัดหมวดหม ู ่เป ็นบทต ่างๆ ด ังน ี ้: บทที ่ 1: การต ั ้งค ่าฮาร ..

8 - Page 8

8 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ บทที ่ 5: การอัปเกรดโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ บทน ี ้แนะน ำาค ุณถ ึงกระบวนการในการเปล ี ่ยนและการอัปเกรดช ิ ้นส่วนต่างๆ ของโน ้ตบุ ๊ค PC ของคุณ เทคน ิคและค ำาถามท ี ่พบบ ่อยๆ ส ่วนน ี ้น ำาเสนอเทคน ..

ต - Page 9

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 9 ข้อก ำาหนดท ี ่ใช้ในค ู ่มือนี ้ เพ ื ่อเน ้นข ้อม ูลสำาคัญในคู ่ม ือน ี ้ ข ้อความจะถ ูกน ำาเสนอด ังน ี ้: สำาค ัญ! ข ้อความนี ้ประกอบด้วยข ้อมูลส ำาคัญท ี ่คุณต้องท ำาตาม เพ ื ่อท ำางานให ้สม..

ข้อควรระว - Page 10

10 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ค ุณควรใช ้ โน ้ตบุ ๊คพ ีซีเฉพาะในสภาพแวดล ้อมที ่ม ีอุณหภูม ิอยู ่ ระหว ่าง 5˚C (41˚F) ถ ึง 35˚C (95˚F) อย ่าถ ือ หร ือปกคล ุมโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซีในขณะ ท ี ่เปิดเครื ่องอยู ่ด ้วยวัสด ุใดๆ เน ื ่องจาก จะท ำาใ..

11 - Page 11

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 11 ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี ่แพคออก (ถ ้าท ำาได ้) ก่อนทำาความสะอาดโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ ใช ้ฟองน ้ ำาเซลล ูโลสหรือผ้าชาม ัวร์ที ่สะอาด ช ุบสารละลายผงซักฟอกที ่ไม ่ม ีฤทธิ ์กัด ผสมน ้ ำาอุ ่น..

การทิ - Page 12

12 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ อย ่าท ิ ้งโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ ้าน ตรวจ ผลิตภ ัณฑ ์น ี ้ได ้รับการออกแบบเพ ื ่อให ้น ำาช ิ ้นส่วนต ่างๆ มาใช ้ซ ้ ำา และรีไซเค ิลได ้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถ ังขยะต ิดล้..

13 - Page 13

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 13 บทท ี ่ 1: การต ั ้งค ่าฮาร ์ดแวร ์

..

มุมมองด - Page 14

14 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ท ำาความรู ้จ ักโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ มุมมองด ้านบน หมายเหต ุ: ลักษณะของแป ้นพ ิมพ ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหร ือประเทศ รูปล ักษณ ์โน้ตบ ุ ๊คอาจแตกต่างจากน ี ้ ข ึ ้นอยู ่กับร ุ ่นโน ้ตบ ุ ..

หมายเหต - Page 15

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 15 อาเรย์ไมโครโฟน อาเรย ์ไมโครโฟน ม ีค ุณสมบ ัต ิในการต ัดเส ียงก ้อง การต ัดเส ียงรบกวน และฟ ังก ์ช ั ่นบ ีมฟอร ์มม ิ ่ง เพ ื ่อให ้ได ้ย ินและสามารถบ ันท ึกเส ียงได ้ด ีข ึ ้น เซนเซอร ์แสงแวดล..

16 - Page 16

16 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ไฟแสดงสถานะ Capital Lock ไฟแสดงสถานะน ี ้สว ่างข ึ ้นเม ื ่อฟ ังก์ช ั ่นล ็อคต ัวพ ิมพ ์ใหญ ่เป ิดทำางาน การใช ้การล็อคต ัวพ ิมพ ์ใหญ ่ อน ุญาตให ้ค ุณพ ิมพ ์ต ัวพ ิมพ ์ใหญ ่ (เช ่น A, B, C) โดยใช ้แป ้นพ ิมพ..

® - Page 17

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 17 แป ้นพิมพ์เป ็นป ุ ่มกดต ัวเลข ปุ ่มเหล่าน ี ้สลับระหว ่างการทำางานจริงของป ุ ่ม และเป ็นป ุ ่มต ัวเลข หมายเหต ุ: ส ำาหร ับรายละเอียดเพิ ่มเติม ให้ดูส ่วน แป ้นพ ิมพ ์เป ็นป ุ ่มกดต ัวเลข ใ..

ด - Page 18

18 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ด ้านล ่าง หมายเหต ุ: ป ุ ่มด้านล ่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ข ึ ้นอยู ่กับร ุ ่น ค ำาเต ือน! ป ุ ่มของโน้ตบ ุ ๊คพีซ ีสามารถอุ ่นข ึ ้นจนถ ึงร ้อนได้ในขณะท ี ่ใช้ งาน หรือในขณะท ี ่ก ำาล ังชาร ์..

19 - Page 19

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 19 ช ่องเข็มด ็อกก ิ ้งสเตชั ่น ใส ่เข ็มของด ็อกกิ ้งสเตช ั ่นเข ้าไปในช ่องเพ ื ่อยึดเข ้ากับโน ๊ตบ ุ ๊ค PC ของคุณอย ่างแน ่นหนา ช ่องเก ี ่ยวด ็อกก ิ ้งสเตชั ่น จัดต ำาแหน ่งขอเกี ่ยวของด ็อกก..

ด - Page 20

20 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ด ้านขวา สล็อตหน่วยความจำาแฟลช โน ้ตบุ ๊ค PC นี ้ม ีสล็อตเครื ่องอ่านการ์ดหน ่วยความจำาในต ัวที ่สน ับสน ุนรูปแบบ SD การ ์ด พอร ์ต USB 3.0 พอร ์ตบัสอน ุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี ้ให้ความเร ็วการถ ่ายโอนท..

ด - Page 21

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 21 ด ้านซ ้าย พลังงาน (DC) เข้า เส ียบอะแดปเตอร ์เพาเวอร์ที ่มาพร้อมเครื ่องลง ในพอร ์ตน ี ้เพ ื ่อชาร ์จแบตเตอรี ่แพค และจ่ายพล ังงานให ้กับโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณ ค ำาเต ือน! อะแดปเตอร ์อาจอุ ่นห..

22 - Page 22

22 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ พอร ์ต VGA พอร ์ตน ี ้อน ุญาตให้ค ุณเชื ่อมต ่อ โน ้ตบุ ๊คพ ีซ ีของคุณเข ้ากับจอแสดงผลภายนอก Mini DisplayPort (มินิด ิสเพลย์พอร์ต) พอร ์ตน ี ้ อน ุญาตให้ค ุณเชื ่ อมต ่อโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณเข ้ากับจอแสดงผ..

ด - Page 23

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 23 ไฟแสดงสถานะ ต ัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถ ึงสถานะของฮาร ์ดแวร์ของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณในป ัจจุบ ัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างข ึ ้น เม ื ่อโน ้ตบ ุ ๊ค PC เปิดเครื ่อง และกะพ..

ส - Page 24

24 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ส ี สถานะ สีเขียวต ่อเนื ่อง โน ้ตบ ุ ๊ค PC ถ ูกเสียบเข ้ากับแหล ่งพล ังงาน, กำาล ังชาร์จแบตเตอรี ่ และพล ังงานแบตเตอรี ่อยู ่ระหว่าง 95% ถ ึง 100% สีส้มต ่อเนื ่อง โน ้ตบ ุ ๊ค PC ถ ูกเสียบเข ้ากับแห..

25 - Page 25

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 25 บทท ี ่ 2: การใช ้โน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ

..

100–240Vac - Page 26

26 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ เริ ่มต ้นการใช ้งาน ชาร ์จโน ้ตบุ ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั ่วโมง ก่อนที ่จะใช ้ในครั ้ง แรก ชาร ์จโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ A. เช ื ่อมต่อสายไฟ AC เข ้าก ับต ัวแปลง AC-DC B. เส ียบอะแดปเตอร ์เพาเวอร์ AC เข ้ากับแหล..

27 - Page 27

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 27 สำาค ัญ! • ค้นหาฉลากอ ินพ ุต/เอาต์พุตบนโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณ และตรวจดูให ้แน่ใจว ่าตรงกับข ้อมูลอินพุต/ เอาต์พ ุตท ี ่ระบ ุบนอะแดปเตอร ์เพาเวอร ์ของคุณ โน ้ตบ ุ ๊ค PC บางร ุ ่น มี กระแสเอาต์พ ..

28 - Page 28

28 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ยกเพ ื ่อเป ิดหน้าจอแสดงผล กดปุ ่ม Start (เริ ่ม)

..

การใช - Page 29

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 29 เล ื ่อนตามแนวนอน เล ื ่อนตามแนวต ั ้ง เล ื ่อนตามแนวทแยงมุม การเคลื ่อนย้ายต ัวช ี ้ คุณสามารถแทป หร ือคล ิกที ่ใดก็ได ้บนทัชแพด เพื ่อเป ิดท ำางานต ัวชี ้ จากนั ้นเล ื ่อนน ิ ้วของคุณบนท..

เกสเจอร์หนึ - Page 30

30 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ เกสเจอร์หนึ ่งนิ ้ว แทป/ด ับเบ ิลแทป • แทปที ่แอปเพ ื ่อเลือกแอป • ดับเบ ิลแทปที ่แอปเพ ื ่อเรียกใช้งานแอป ลากและปล่อย ด ับเบิลแทปรายการ จากน ั ้นเล ื ่อนน ิ ้วเดียวกันโดยไม ่ต ้องยกออกจ..

เกสเจอร์สองนิ - Page 31

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 31 คล ิกซ ้าย คล ิกขวา คล ิกป ุ ่มน ี ้ เพ ื ่อเป ิดเมน ูคล ิกขวา • แทปที ่แอปเพ ื ่อเลือกแอป • ดับเบ ิลคล ิกที ่แอปเพ ื ่อเร ียกใช้งานแอป หมายเหต ุ: พ ื ้นท ี ่ด้านในเส ้นประ แทนตำาแหน่งของป ุ ่ม..

32 - Page 32

32 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ซ ูมออก ซูมเข ้า ห ุบน ิ ้วทั ้งสองเข ้าหากันบนท ัชแพด แยกน ิ ้วทั ้งสองออกจากกันบนทัช แพด ี ่ ลากและปล่อย เล ือกรายการ จากน ั ้นกดปุ ่มคลิกซ้ายค ้างไว้ ใช้น ิ ้ วอ ื ่ นของค ุณ เลื ่ อนบนท ั..

การใช - Page 33

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 33 การก ำาหนดค ่าการต ั ้งค ่า ด ูข ้อม ูลต ่อไปน ี ้ สำาหร ับรายละเอียดเกี ่ยวกับวิธีการเป ิดทำางานฟ ังก์ช ั ่น คล ิกซ้าย หร ือคลิก ขวา การลาก และฟ ังก์ช ั ่น ปล ่อยเพ ื ่อเล ือก ของ ASUSPRO SensePoint ของ..

34 - Page 34

34 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ 4. เล ือกรายการต ่อไปน ี ้ เพ ื ่อเป ิดทำางานฟ ังก์ช ั ่น: 5. เล ือก OK (ตกลง) เพ ื ่อบ ันทึกและออก หรือ Cancel (ยกเล ิก) เพ ื ่อออกโดยไม ่ม ี การบันทึก Enable Dragging (เป ิดทำางาน การลาก) - ค ุณสมบัติน ี ้อน ุญาตให้..

สำาค - Page 35

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 35 ค ุณสมบ ัต ิของ ASUSPRO Sensepoint การย ้ายเคอร ์เซอร ์บนหน ้าจอ กด ASUSPRO SensePoint ค ้างไว้ จากน ั ้นเล ื ่อนน ิ ้วของคุณไปในท ิศทางที ่ค ุณต ้องการ เล ื ่อนเคอร์เซอร ์บนหน ้าจอ สำาค ัญ! ASUSPRO SensePoint มีความไวต่อแรงก..

36 - Page 36

36 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การใช ้ ASUSPRO SensePoint ก ับปุ ่มต ่าง ๆ บนท ัชแพด การเล ื ่อน ในการเล ื ่อนระหว ่างรายการต่าง ๆ กดป ุ ่มทัชแพดกลางค ้างไว ้ จากน ั ้นออกแรงกดบน ASUSPRO SensePoint ไปในทิศทางท ี ่คุณต ้องการเลื ่อนไปยัง: บน/ล ่า..

37 - Page 37

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 37 คุณสมบัต ิ วิธีการเป ิดใช ้งาน การด ูต ัวเลือกเมนู เลื ่อนต ัวช ี ้บนรายการที ่ค ุณต ้องการเล ือก จากนั ้นแทปบน ASUSPRO SensePoint หน ึ ่งครั ้ง ปล ่อยเพื ่อเลือก เลื ่อนต ัวช ี ้บนรายการที ่ค ุณต ้องก..

การเปิดแอปหร - Page 38

38 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ค ุณสมบัติการคลิกซ ้าย ด ูตารางต ่อไปน ี ้เม ื ่อใช ้ ASUSPRO SensePoint เพ ื ่อจำาลองฟังก์ช ั ่นของปุ ่มเมาส์ซ้าย สำาคัญ! ให ้แน่ใจว ่าคุณสมบัติ Left Click(คลิกซ้าย) เป ิดท ำางานบนโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณก ่อนท ี..

ASUS FingerPrint - Page 39

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 39 ASUS FingerPrint จับภาพลายน ิ ้วม ือบนเซนเซอร ์ลายน ิ ้วม ือของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณโดยใช ้แอพพ ์ ASUS FingerPrint แอพพ ์น ี ้อน ุญาตให้ค ุณใช ้ลายน ิ ้วม ือเพ ื ่อเข ้าถ ึงระบบและแอพพล ิเคช ั ่นของ โน ้ตบ ุ ๊ค PC ขอ..

Register (ลงทะเบ - Page 40

40 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ 2. คล ิก Register (ลงทะเบ ียน) เพ ื ่อสร้างบ ัญช ีรอยน ิ ้วม ือใหม ่ 3. พ ิมพ ์รหัสผ ่านบัญช ีผ ู ้ใช ้ของค ุณ จากน ั ้นคล ิก OK (ตกลง)

..

41 - Page 41

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 41 4. คล ิก บนภาพน ิ ้วม ือท ี ่ตรงกับน ิ ้วเด ียวกับที ่ค ุณต ้องการ ใช้เป็นข ้อม ูลลายน ิ ้วม ือของค ุณ 5. ร ูดนิ ้วท ี ่ค ุณต ้องการใช ้สองครั ้งบนเซนเซอร์ลายน ิ ้วม ือ เพ ื ่อสร ้างข ้อม ูลลายน ิ ..

42 - Page 42

42 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ 6. 1 และ 2 เปลี ่ยนเป็นสีน ้ ำาเง ิน เพ ื ่อระบ ุว่าลายน ิ ้วม ือถ ูกบ ันทึกสำาเร็จ คลิก Next (ถ ัดไป) เพ ื ่อด ำาเน ินการต ่อ 7. สร ้างรหัสผ ่านปุ ่มบูตในหน ้าต ่างถ ัดไป เพ ื ่อใช ้เป็นว ิธ ีการเข ้าถ ..

หมายเหต - Page 43

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 43 8. คล ิก Enable (เป ิดท ำางาน) เพ ื ่อเปิดใช ้งานการใช ้ข ้อม ูลลายน ิ ้วม ือป ัจจุบ ันสำาหรับการเข ้าสู ่ระบบ 9. ต ่อไปหน ้าต ่างการตั ้งค ่า ASUS FingerPrint จะปรากฏข ึ ้น ค ุณสามารถป ิดหน ้าต ่างน ี ้ หร ือเป..

ASUS FingerPrint - Page 44

44 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การต ั ้งค ่า ASUS FingerPrint ก ำาหนดค ่าการตั ้งค ่าปุ ่มบูตและข ้อม ูลลายน ิ ้วม ือของค ุณ โดยใช้ต ัวเลือกพ ื ้นฐาน และตัวเล ือกข ั ้นสูงของการต ั ้งค ่า ASUS FingerPrint การเข้าถ ึงการต ั ้งค ่า ASUS FingerPrint หน ้าต ..

Advanced (ข - Page 45

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 45 Advanced (ข ั ้นสูง) การต ั ้งค ่า ข ั ้นสูง ของ ASUS FingerPrint อน ุญาตให้คุณต ั ้งค ่าตัวเลือกการล ็อคเม ื ่อตรวจพบรห ัสผ่านหรือลายน ิ ้วม ือที ่ผ ิด, ส ำารอง และน ำาเข ้าข ้อม ูลบัญช ีของค ุณ และลบข ้อม ูล..

การใช - Page 46

46 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ปุ ่มฟ ังก ์ชั ่น ปุ ่มฟังก ์ช ั ่นบนแป้นพ ิมพ ์ของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณสามารถทร ิกเกอร ์คำาส ั ่งต ่อไปน ี ้ได ้: การใช ้แป ้นพิมพ์ สั ่งให้โน ้ตบุ ๊ค PC เข ้าสู ่ Sleep mode (โหมดสล ีป) เปิดหร ือปิด Airplane mod..

47 - Page 47

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 47 เปิดท ำางานหรือป ิดทำางานทัชแพด เปิดหร ือปิดล ำาโพง ลดระดับเสียงล ำาโพงลง เร ่งระดับเสียงล ำาโพงข ึ ้น สลับระหว ่างการเป ิดหรือป ิดเซนเซอร์แสงแวดล ้อม เปิดท ำางานหรือป ิดทำางาน Scroll Loc..

48 - Page 48

48 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ปุ ่ม Windows ® 10 ม ีปุ ่ม Windows ® พ ิเศษสองปุ ่มบนแป ้นพ ิมพ ์ของโน ้ตบ ุ ๊ต PC ของค ุณโดยใช ้งานตามท ี ่แสดงด ้านล ่าง: แป้นพ ิมพ์เป ็นป ุ ่มกดต ัวเลข โน ้ตบ ุ ๊ค PC น ี ้มาพร้อมกับป ุ ่มเล ือก 15 ป ุ ่มที ่ค ุ..

Windows® 10 - Page 49

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 49 บทท ี ่ 3: การท ำางานก ับ Windows® 10

..

I accept (ฉันยอมรับ) - Page 50

50 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การเร ิ ่มต ้นใช ้งานในครั ้งแรก เม ื ่อค ุณใช ้เร ิ ่มคอมพ ิวเตอร ์ในครั ้งแรก จะม ีหน ้าจอต ่างๆ ปรากฏข ึ ้นมาเป็นช ุด เพ ื ่อแนะน ำาค ุณในการกำาหนดค ่าการต ั ้งค ่าพ ื ้นฐานต ่างๆ ส ำาหร ับ..

เมนูเร - Page 51

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 51 เมนูเร ิ ่ม เมน ูเร ิ ่ม เป ็นทางเข ้าหลักไปย ังโปรแกรม, แอป Windows ® , โฟลเดอร์ และการตั ้งค ่าต่าง ๆ บนโน ้ตบุ ๊ค PC ของค ุณ ค ุณสามารถใช ้เมน ูเร ิ ่ม เพ ื ่อท ำากิจกรรมต ่าง ๆ เหล ่าน ี ้: • เร ิ ่มโ..

52 - Page 52

52 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การเปิดเมน ูเร ิ ่ม วางต ำาแหน ่งเมาส์เหน ือป ุ ่ม Start (เริ ่ม) ท ี ่ม ุมซ ้ายล่างของเดสก์ทอปของค ุณ จากน ั ้นคล ิกที ่ป ุ ่ม กดปุ ่มโลโก้ Windows บนแป ้นพ ิมพ ์ของค ุณ การเปิดโปรแกรมจากเมน ูเริ ่ม ..

หมายเหต - Page 53

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 53 แอป Windows ® น ี ่ค ือแอปท ี ่อย ู ่ท ี ่แผงด ้านขวาของเมน ูเริ ่ม และแสดงในร ูปแบบสี ่เหลี ่ยมเร ียงต ิดกันเพ ื ่อให ้ง ่ายแก่การเข ้าถ ึง หมายเหต ุ: แอป Windows ® บางตัวจำาเป ็นต้องให้คุณลงชื ่อเข ้..

54 - Page 54

54 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การทำางานกับแอป Windows ® ใช้ทัชสกร ีน, ท ัชแพด หร ือแป้นพ ิมพ ์ของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณเพ ื ่อเรียกใช ้ ปร ับแต ่ง และปิดแอป การเปิดแอป Windows ® จากเมน ูเริ ่ม วางต ำาแหน ่งตัวช ี ้เมาส์ของค ุณเหน ือ..

55 - Page 55

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 55 การเล ิกป ักหมุดแอป วางต ำาแหน ่งตัวช ี ้เมาส์เหน ือแอป และคล ิกขวา จากน ั ้นคล ิก Unpin from Start (เล ิกป ักหม ุดจากหน้าจอเริ ่ม) ใช ้ปุ ่มลูกศรเพ ื ่อเคล ื ่อนที ่ระหว่างแอปต ่าง ๆ กด , จากน ั ้นเล ือ..

56 - Page 56

56 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การปักหมุดแอปมากข ึ ้นบนหน ้าจอเริ ่ม จาก All apps (แอปทั ้งหมด) วางต ำาแหน ่งตัวช ี ้เมาส ์ของค ุณเหน ือแอปที ่ค ุณต ้องการเพ ิ ่มไปยังเมนูเริ ่ม และคลิกขวา จากน ั ้นแทป Pin to Start (ป ักหม ุดไปยังหน้..

การเปิดมุมมองงาน - Page 57

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 57 ม ุมมองงาน สล ับระหว่างแอปและโปรแกรมที ่เป ิดอยู ่โดยใช ้ค ุณสมบ ัต ิม ุมมองงาน นอกจากนี ้ค ุณย ังสามารถใช ้ม ุมมองงานเพ ื ่อสล ับระหว่างเดสก์ทอปต ่าง ๆ ได ้ด ้วย การเปิดมุมมองงาน วางต ..

สแน็ปฮ - Page 58

58 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ค ุณสมบ ัต ิสแน็ป ค ุณสมบัต ิสแน ็ป แสดงแอปเคียงข ้างกัน ช่วยให ้ค ุณท ำางานหร ือสลับไปมาระหว่างแอปต ่าง ๆ ได ้ สแน็ปฮ ็อตสป ็อต ค ุณสามารถลากและปล่อยแอปไปยังฮ็อตสป ็อตเหล ่าน ี ้ เพ ื ่..

การใช - Page 59

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 59 การใช ้สแน ็ป 1. เปิดแอปท ี ่ค ุณต ้องการสแน็ป 2. ลากแถบชื ่อของแอปของค ุณ และปล ่อยแอปไปยังขอบของหน้าจอเพื ่อสแน็ป 3. เปิดอ ีกแอปหนึ ่ง และทำาขั ้นตอนด ้านบนซ ้ ำา เพ ื ่อสแน ็ปอ ีกแอปหนึ ่..

ศูนย์การกระทำา - Page 60

60 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ศูนย์การกระทำา ศ ูนย ์การกระท ำา รวมการแจ้งเต ือนจากแอปต ่าง ๆ เพ ื ่อใส ่ไว้ในสถานท ี ่เดียวซ ึ ่งคุณสามารถด ำาเน ินการต ่าง ๆ ก ับการแจ้งเต ือนเหล่าน ี ้ได้ นอกจากน ี ้ ยังม ีการเล ือก ก..

ทางลัดแป - Page 61

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 61 ทางลัดแป ้นพิมพ์อื ่นๆ นอกจากนี ้ ด ้วยการใช ้แป้นพ ิมพ์ของค ุณ ค ุณย ังสามารถใช ้ทางลัดต ่อไปนี ้เพ ื ่อช ่วยค ุณเป ิดแอพพล ิเคช ั ่น และเคล ื ่อนท ี ่ใน Windows ® 10 ได ้ด ้วย เปิด Start menu (เมนูเริ ่ม)..

62 - Page 62

62 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ เร ียกใช ้ Search (ค ้นหา) เปิดหน ้า Project (โครงการ) เปิดหน ้าต ่าง รัน เปิด ศูนย์การเข ้าถ ึงอย่างง ่าย เปิดเมน ูเน ื ้อหาของป ุ ่ม เริ ่ม เปิดไอคอนแว่นขยาย และซูมในหน ้าจอของค ุณ ซ ูมหน ้าจอของค ุ..

Connect (เชื - Page 63

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 63 การเชื ่อมต ่อไปยังเครือข ่ายไร้สาย การเช ื ่อมต ่อ Wi-Fi เข ้าถ ึงอ ีเมล ท ่องอินเทอร ์เน ็ต และแชร ์แอพพลิเคช ั ่นผ ่านไซต ์เครือข ่ายสังคมออนไลน ์ โดยใช ้โน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณผ่านการเช ื ่อ..

บล - Page 64

64 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ บล ูทูธ ใช้บล ูทูธเพ ื ่อถ ่ายโอนข ้อม ูลไร ้สายแบบง ่ายๆ ก ับอ ุปกรณ ์ท ี ่ม ีคุณสมบัติบลูท ูธอื ่น สำาค ัญ! ให ้แน่ใจว ่า Airplane mode (โหมดการบิน) ป ิด เพ ื ่อเป ิดฟังก ์ช ั ่นบล ูท ูธของโน ้ตบ ุ ๊ค PC ..

โหมดเครื - Page 65

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 65 โหมดเครื ่องบ ิน Airplane mode (โหมดการบ ิน) จะป ิดทำางานการสื ่อสารไร้สาย ช่วยให ้ค ุณใช ้โน ้ตบุ ๊ค PC ได ้อย่างปลอดภัยในระหว่างที ่อยู ่บนเครื ่องบ ิน หมายเหต ุ: ติดต่อพนักงานสายการบ ินของคุณ ..

66 - Page 66

66 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การเชื ่อมต ่อไปยังเครือข ่ายแบบม ีสาย นอกจากนี ้ ค ุณย ังสามารถเช ื ่อมต ่อไปยังเครือข ่ายแบบม ีสาย เช ่น เคร ือข ่ายแลน และการเช ื ่อมต ่ออินเทอร์เน ็ตบรอดแบนด ์ โดยใช้พอร ์ต LAN ของโน ้..

67 - Page 67

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 67 1. ท ำาซ ้ ำาข ั ้นตอนที ่ 1 ถ ึง 5 ภายใต ้ การก ำาหนดค ่าการ เช ื ่อมต ่อเคร ือข ่ายไดนาม ิก IP/PPPoE 2 เลือก Use the following IP address (ใช้ IP แอดเดรสต ่อไปนี ้) 3. พ ิมพ ์ IP แอดเดรส, ซ ับเน ็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ ่มต ้น จาก..

68 - Page 68

68 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การปิดเครื ่องโน้ตบุ ๊ค PC ของค ุณ ค ุณสามารถปิดเครื ่องโน ้ตบุ ๊ค PC ของค ุณโดยการดำาเน ินการอย ่างใดอย่างหน ึ ่งต ่อไปน ี ้: • เป ิดเมน ู Start (เร ิ ่ม) จากน ั ้นเล ือก > Shut down (ป ิดเครื ่อง) เพ ื ่อทำ..

หมายเหต - Page 69

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 69 การสั ่งให้โน้ตบ ุ ๊ค PC เข ้าสู ่โหมดสลีป ในการส ั ่งให้โน ้ตบุ ๊ค PC เข ้าส ู ่โหมดสล ีป: • เปิดเมนู Start (เริ ่ม) จากน ั ้นเล ือก > Sleep (สล ีป) เพ ื ่อสั ่งให ้โน ้ตบ ุ ๊ค PC เข ้าส ู ่โหมดสล ีป • จากหน ้าจ..

70 - Page 70

70 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์

..

71 - Page 71

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 71 บทท ี ่ 4: การทดสอบต ัวเองเม ื ่อเป ิดเคร ื ่อง (POST)

..

ค - Page 72

72 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การทดสอบต ัวเองเม ื ่อเป ิดเครื ่อง (POST) การทดสอบต ัวเองเม ื ่อเปิดเครื ่อง (POST) เป ็นช ุดของการทดสอบว ิน ิจฉ ัยที ่ควบค ุมโดยซอฟต ์แวร์ ซึ ่งร ันเม ือคุณเปิดเครื ่อง หร ือเร ิ ่มโน ้ตบ ุ ๊ค PC ใ..

Driver Option Priorities - Page 73

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 73 1. บนหน ้าจอ Boot (บูต), เล ือก Boot Option #1 (ต ัวเลือกการบูต #1) การต ั ้งค ่า BIOS ค ำาเต ือน: ตำาแหน่งท ี ่แท ้จริงของพอร ์ต LAN แตกต่างก ันในแต่ละรุ ่น ดูบทก่อนหน ้า เพื ่อค้นหาพอร ์ต LAN บูต เมน ูน ี ้อน ุญาตให..

Driver Option Priorities - Page 74

74 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ 2. กด และเลือกอุปกรณ์เป ็น Boot Option #1 (ต ัวเลือกการบูต #1) →← : Select Screen : Select Item Enter: Select +/— : Change Opt. : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Sets the system boot order Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Boot Configuration Fa..

ความปลอดภ - Page 75

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 75 ความปลอดภ ัย เมน ูน ี ้อน ุญาตให้ค ุณต ั ้งค ่ารหัสผ่านผู ้ด ูแลระบบ และรห ัสผ ่านผ ู ้ใช ้ของโน ้ตบุ ๊ต PC ของค ุณ นอกจากนี ้ ย ังอน ุญาตให้ค ุณควบค ุมการเข ้าถ ึงไปยังฮาร์ดด ิสก์ไดรฟ ์, ระบ..

76 - Page 76

76 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ในการต ั ้งค ่ารหัสผ ่าน: 1. บนหน ้าจอ Security (ระบบป ้องก ัน) , เล ือก Setup Administrator Password (ต ั ้งรห ัสผ่านผู ้ด ูแลระบบ) หรือ User Password (รห ัสผ่านผู ้ใช้) 2. เล ือกแต ่ละรายการ และกด เพ ื ่อเล ือกอุปกรณ์ 3. พ ิมพ ์รหัส..

I/O Interface Security - Page 77

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 77 ระบบป ้องก ันอ ินเตอร ์เฟซ I/O ในเมน ู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), ค ุณสามารถเข ้าถ ึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเช ื ่อมต ่อ I/O เพ ื ่อ ล ็อคหร ือปลดล็อคฟังก์ชั ่นระบบเช ื ่อมต ่อบางอย่างของโ..

USB Interface Security - Page 78

78 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ระบบป ้องก ันอ ินเตอร ์เฟซ USB นอกจากน ี ้ คุณย ังสามารถเข ้าถ ึงระบบเช ื ่อมต ่อ USB เพ ื ่อล็อคหร ือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต ่างๆ ผ ่านเมน ู I/O Interface Security (ระบบร ักษาความปลอดภัยระบบเช ื ่อมต ่อ I/O) ..

Security - Page 79

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 79 ต ั ้งรหัสผ ่านหลัก ในเมน ู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), ค ุณสามารถใช ้ Set Master Password (ตั ้งรห ัสผ่านหล ัก) เพ ื ่อต ั ้งค ่ารห ัสผ่านท ี ่ ใช้สำาหร ับเปิดการเข ้าถ ึงไปยังฮาร์ดด ิสก์ไดรฟ ์ของค ุณ ใน..

Launch EFI Shell from filesystem device - Page 80

80 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ บันท ึก & ออก ในการเก ็บการต ั ้งค ่าการกำาหนค่าต ่างๆ ของค ุณ, เล ือก Save Changes and Exit (บ ันท ึกการเปลี ่ยนแปลงและออก) ก่อนที ่จะออกจาก BIOS Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit →← : Select Screen ↑↓ : Select Item En..

การอัปเดต BIOS - Page 81

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 81 การอัปเดต BIOS 1. ตรวจสอบร ุ ่นท ี ่แน ่นอนของโน ้ตบ ุ ๊ค PC จากน ั ้นดาวน ์โหลดไฟล ์ BIOS ล ่าส ุดสำาหร ับร ุ ่นของคุณจากเว็บไซต ์ ASUS 2. บันท ึกสำาเนาของไฟล์ BIOS ที ่ดาวน ์โหลดมาไปย ังแฟลชด ิสก์ไดรฟ ์ 3...

←→]: - Page 82

82 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ 6. ค ้นหาไฟล์ BIOS ท ี ่ดาวน ์โหลดมาในแฟลชด ิสก์ไดรฟ ์ จากน ั ้นกด 7. หล ังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คล ิก Exit (ออก) > Restore Defaults (ก ู ้ค ืนค ่าเร ิ ่มต ้น) เพ ื ่อกู ้ค ืนระบบกล ับเป ็น ค ่าเริ ่มต ้น FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR..

สำาค - Page 83

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 83 การก ู ้ค ืนระบบของค ุณ การใช ้ตัวเล ือกการก ู ้คืนบนโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของคุณ ช ่วยให้คุณก ู ้คืนระบบกล ับเป ็นสถานะ ด ั ้งเด ิม หรือเพ ียงรีเฟรชการตั ้งค่าของระบบเพื ่อช่วยปร ับปร ุงสมรรถนะ..

84 - Page 84

84 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ • Go back to an earlier build (กล ับไปยังบ ิลด ์ก ่อนหน้า) - ต ัวเลือกน ี ้อน ุญาตให้ค ุณกล ับไปยังบ ิลด ์ก่อนหน ้าได ้ ใช ้ต ัวเล ือกน ี ้ ถ ้าบิลด ์น ี ้ไม ่ท ำางานสำาหรับค ุณ • Advanced startup (เริ ่มต ้นข ั ้นส ูง) - การใช ..

85 - Page 85

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 85 2. ภายใต ้ต ัวเลือก Update and security (อ ัปเดตและระบบร ักษาความปลอดภ ัย) เล ือก Recovery (การก ู ้ค ืน) จากน ั ้นเลือกต ัวเล ือก การกู ้ค ืน ท ี ่ค ุณต ้องการด ำาเน ินการ

..

86 - Page 86

86 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์

..

87 - Page 87

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 87 บทท ี ่ 5: การอ ัปเกรดโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ

..

88 - Page 88

88 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การต ิดต ั ้งฮาร์ดด ิสก์ไดรฟ ์ ด ูข ั ้นตอนต ่อไปน ี ้ ถ ้าค ุณจำาเป็นต้องเปลี ่ยนฮาร ์ดด ิสก์ไดรฟ ์ของโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซีของค ุณ สำาค ัญ! ส ำาหรับข ้อมูลเก ี ่ยวกับการอัปเกรด HDD ส ำาหร ับโน ้ตบ ุ..

89 - Page 89

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 89 A. ไขสกร ูของฝาปิดช ่องใส ่ของโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี B. ด ึงฝาปิดช ่องใส ่ออก และน ำาฝาออกจากโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี

..

90 - Page 90

90 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ C. ไขสกร ูท ี ่ย ึดถาด HDD เข ้าก ับช ่องใส ่ออก

..

91 - Page 91

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 91 E. (ทางเลือก) ถ ้าขณะน ี ้ม ี HDD ต ิดต ั ้งอยู ่ในโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณอย ู ่แล้ว ให ้ถอด ช ่องใส่ HDD ออกจากพอร์ต HDD ตามท ี ่แสดงในภาพด้านล่าง D. ใช ้ปีกบนช ่องใส่ HDD เพ ื ่อด ึงออกจากช ่องใส่ ถาด HDD

..

92 - Page 92

92 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ F. (ทางเลือก) ถ ้าขณะน ี ้ม ี HDD ต ่ออยู ่กับช ่องใส่ HDD ให ้ด ูข ั ้นตอนต ่อไปน ี ้ สำาหรับวิธี การถอด HDD เด ิมออก: 1. ถอดสกร ูท ั ้งหมดท ี ่ด้านข ้างของช ่องใส่ HDD ออก 2. ถอด HDD เด ิมออกจากช ่องใส่ HDD จากน ..

93 - Page 93

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 93 G. วาง HDD ใหม ่โดยให้ PCB (แผงวงจร) ห ันเข ้าไปทางถาด HDD ให ้แน ่ใจว ่าข ั ้วต่อพอร ์ตของ HDD ของค ุณไม ่ม ีส ่วนใดๆ ของถาด HDD ขวางกั ้น H. ใส ่ และไขสกร ูท ี ่ค ุณถอดออกมาก่อนหน ้าน ี ้ให ้แน ่น HDD ใหม ่ ถา..

94 - Page 94

94 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ I. จัดข ั ้วต่อ HDD เข ้ากับพอร์ต HDD และกดลงในต ำาแหน ่งให ้แน ่น J. ใส ่โครง HDD กลับลงในช ่องใส่ และกดโครง HDD จนกระทั ่งเข ้าที ่

..

95 - Page 95

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 95 K. ย ึดถาด HDD ด้วยสกร ูท ี ่ค ุณไขออกมาก่อนหน ้าน ี ้ L. (อ ุปกรณ์ซ ื ้อเพ ิ ่ม) จัดปลายอีกด ้านหน ึ ่งของสายเคเบ ิลข ั ้วต ่อ HDD เข ้ากับเมนบอร ์ด และกดลงในต ำาแหน ่งให ้แน ่น

..

96 - Page 96

96 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ M. จัดแนว และใส่ฝาปิดของช ่องใส่กล ับค ืน N. ใส ่ และย ึดฝาปิดด ้วยสกรูที ่ค ุณไขออกมาก่อนหน ้าน ี ้

..

97 - Page 97

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 97 การต ิดต ั ้งโมด ูล RAM (หน่วยความจ ำาการเข ้าถ ึงแบบสุ ่ม) อ ัปเกรดความจุหน ่วยความจำาของโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซีของค ุณโดยการต ิดต ั ้งโมด ูล RAM ลงในช ่องในโมด ูลหน ่วยความจำา ข ั ้นตอนต ่อไปน ี ้แส..

98 - Page 98

98 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ A. ไขสกร ูของฝาปิดช ่องใส ่ของโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี B. ด ึงฝาปิดช ่องใส ่ออก และน ำาฝาออกจากโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี

..

99 - Page 99

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 99 C. จัดแนว และใส่โมด ูล RAM ลงในสล ็อตใส่โมด ูล RAM D. ผลักโมด ูล RAM ลง จนกระทั ่งคล ิกลงในต ำาแหน ่ง

..

100 - Page 100

100 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ E. จัดแนว และใส่ฝาปิดของช ่องใส่กล ับค ืน F. ใส ่ และย ึดฝาปิดด ้วยสกรูที ่ค ุณไขออกมาก่อนหน ้าน ี ้

..

หมายเหต - Page 101

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 101 การต ิดต ั ้งการ์ด M.2 ด ูข ั ้นตอนต ่อไปน ี ้ ในขณะท ี ่ติดต ั ้งการ์ด M.2 คอมแพทิเบ ิลในโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ สำาคัญ! ซื ้อการ์ด M.2 จากร ้านค้าท ี ่ได้ร ับการแต่งตั ้งของโน ้ตบ ุ ๊ค PC น ี ้ เพ ื ่อให ้..

102 - Page 102

102 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ A. ไขสกร ูของฝาปิดช ่องใส ่ของโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี B. ด ึงฝาปิดช ่องใส ่ออก และน ำาฝาออกจากโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี

..

103 - Page 103

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 103 C. จัดแนวและใส่การ ์ด M.2 ลงในสล ็อตเสียบการ์ดโมด ูล D. ย ึดการ ์ด M.2 ให ้เข ้าต ำาแหน ่งโดยใช ้สกรูที ่ให ้มา

..

104 - Page 104

104 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ E. จัดแนว และใส ่ฝาปิดของช ่องใส่กล ับค ืน F. ใส ่ และย ึดฝาปิดด ้วยสกรูที ่ค ุณไขออกมาก่อนหน ้าน ี ้

..

หมายเหต - Page 105

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 105 การต ิดต ั ้งไมโคร SIM การ์ด ก ่อนที ่ค ุณสามารถเช ื ่อมต ่อไปยังเครือข ่าย LTE หรือ 3.5G โดยใช ้ ASUS โน ้ตบุ ๊ค PC ของคุณ ค ุณจำาเป็นต ้องต ิดต ั ้งไมโคร SIM (โมด ูลหมายเลข สมาช ิก) การ ์ดก่อน ด ูข ั ้นตอน..

106 - Page 106

106 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ A. ไขสกร ูของฝาปิดช ่องใส ่ของโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี B. ด ึงฝาปิดช ่องใส ่ออก และน ำาฝาออกจากโน ้ตบ ุ ๊คพ ีซี

..

107 - Page 107

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 107 C. เล ื ่อนล็อคแบตเตอร ี ่ไปย ังต ำาแหน ่งปลดล ็อค D. เล ื ่อนและจับสปร ิงล็อคแบตเตอรี ่ไว้ที ่ต ำาแหน ่งปลดล ็อค E. ด ึงแบตเตอร ี ่แพคเก่าออกจากช ่องใส่แบตเตอรี ่ จากน ั ้นปล่อยสปร ิงล็อคแบ..

108 - Page 108

108 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ F. จัดแนวและเสียบไมโคร SIM การ์ดเข ้าไปในสล ็อตจนสุด จนกระท ั ่งย ึดในตำาแหน ่งอย่างแน ่นหนา

..

109 - Page 109

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 109 เทคน ิคและค ำาถามท ี ่พบบ ่อยๆ

..

110 - Page 110

110 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ เทคนิคที ่ม ีประโยชน์สำาหรับโน้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณ เพ ื ่อช ่วยให้คุณใช ้โน ้ตบุ ๊ค PC ของค ุณให ้เกิดประโยชน ์สูงสุด, คงไว้ซึ ่งสมรรถนะระบบท ี ่สูง และม ั ่นใจว ่าข ้อม ูลท ั ้งหมดของค ุณถ ูก..

111 - Page 111

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 111 ค ำาถามที ่พบบ ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์ 1. จุดสีด ำา หร ือบางคร ั ้งเรียกว ่าจ ุดส ี ปรากฏบนหน้าจอเมื ่อเป ิดโน้ตบ ุ ๊ค PC ควรทำาอย่างไร? แม้ว ่าโดยปกต ิจุดสีเหล่าน ี ้จะปรากฏบนหน ้าจอ แต ่ก็ไม ่ส ..

112 - Page 112

112 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ 4. LED แสดงสถานะแบตเตอรี ่ไม ่ต ิดข ึ ้นมา ม ีอะไรผิดปกต ิ? • ตรวจสอบว ่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หร ือแบตเตอร ี ่แพคต ่ออยู ่อย่างถ ูกต ้อง ค ุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หร ือแบตเตอร ี ่แพคออ..

113 - Page 113

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 113 8. โน้ตบ ุ ๊ค PC ของฉันไม่สามารถรับการกดแป ้นที ่ถ ูกต ้อง เนื ่องจากเคอร ์เซอร ์ของฉ ันเคล ื ่อนที ่ตลอดเวลา ควรท ำาอย่างไร? ตรวจดูให้แน ่ใจว ่าไม ่ม ีอะไรสัมผัสถ ูกหรือกดบนทัชแพด โดยไม ..

114 - Page 114

114 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ค ำาถามที ่พบบ ่อยๆ ของซอฟต ์แวร์ 1. เม ื ่อเป ิดโน้ตบ ุ ๊ค PC ของฉ ัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ต ิดข ึ ้น แต ่ไฟแสดงสถานะก ิจกรรมของไดรฟ์ไม ่ต ิด ระบบไม ่บ ูตด ้วย ต ้องท ำาอย่างไรในการแก ้ไข? ค ุณ..

115 - Page 115

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 115 4. โน้ตบ ุ ๊ค PC ของฉันไม่บูตข ึ ้นมา จะแก ้ไขได ้อย่างไร? ค ุณสามารถลองท ำาตามคำาแนะน ำาต ่อไปน ี ้: • ถอดอุปกรณ์ท ี ่เช ื ่อมต ่ออยู ่กับโน ้ตบ ุ ๊ค PC ของค ุณท ั ้งหมดออก จากน ั ้นเริ ่มระบบของ..

116 - Page 116

116 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์

..

ภาคผนวก - Page 117

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 117 ภาคผนวก

..

ข้อมูลเกี - Page 118

118 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ข้อมูลเกี ่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให ้คุณดูและสร ้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ ค ุณสามารถซื ้อซอฟต์แวร์ส ำาหรับดู DVD เพื ่อดู ภาพยนตร ์บน DVD ได้ หมายเหต ุ: DVD-ROM ไดรฟ ์ม ีในเคร ื ่องบางร..

119 - Page 119

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 119 ข ้อก ำาหนดเก ี ่ยวก ับเขต เขต 1 แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหร ัฐอเมร ิกา เขต 2 เช ็ก, อ ีย ิปต ์, ฟินแลนด์, ฝรั ่งเศส, เยอรมันน ี, กัลฟ ์สเตทส ์, ฮังการ ี, ไอซ ์แลนด ์, อ ิหร่าน, อ ิรัก, ไอร์แลน..

เขต A - Page 120

120 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ข้อมูล บลู-เรย ์ รอม ไดรฟ์ บลูเรย ์ ROM ไดรฟ์ อนุญาตให ้คุณดูว ิดีโอระดับไฮเดฟฟ ิน ิชั ่น (HD) และรูปแบบไฟล ์บนดิสก ์อ ื ่นๆ เช ่น DVD และ CD ได้ หมายเหต ุ: บล ูเรย์ ROM ไดรฟ ์มีในเคร ื ่องบางร ุ ่น ข ้อ..

121 - Page 121

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 121 ภาพรวม ในว ันที ่ 4 สิงหาคม 1998 คำาตัดส ินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี ่ยวกับ CTR 21 ได ้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย ่างเป ็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์ เทอร์ม ินัลท ี ่ไม่ได้เป ็นเส ียงท ุกปร..

122 - Page 122

122 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ตารางนี ้แสดงประเทศต ่างๆ ที ่อย ู ่ภายใต ้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี ้ ประเทศ มีการใช้ ทดสอบเพิ ่มเติม ออสเตรียออสเตรีย1 ใช่ ไม่ เบลเย ี ่ยม ใช่ ไม่ สาธารณร ัฐเชค ไม่ ไม่ใช้ เดนมาร ์ก1 ใช่ ใช่ ฟิ..

123 - Page 123

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 123 ถ ้อยแถลงของคณะกรรมการการส ื ่อสารกลาง อ ุปกรณ์นี ้สอดคล ้องก ับกฎระเบ ียบ FCC ส ่วนท ี ่ 15 การท ำางานต้องเป ็นไปตามเง ื ่อนไขสองข ้อต่อไปน ี ้: • อ ุปกรณ ์ต้องไม่ก ่อให ้เก ิดการรบกวนท ี ่เ..

124 - Page 124

124 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ค ำาเต ือน! จ ำาเป็นต้องใช ้สายไฟชนิดที ่มีฉนวนหุ ้ม เพื ่อให้ข้อจ ำากัดการแผ่พล ังงานตรงตามกฎของ FCC และเพ ื ่อป้องกันการรบกวนต่อการร ับสัญญาณว ิทย ุ และโทรท ัศน์ท ี ่อยู ่ใกล ้เคียง จ ..

125 - Page 125

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 125 ประกาศเกี ่ยวกับความสอดคล ้อง ข้อก ำาหนด R&TTE (199/5/EC) รายการต ่อไปน ี ้ม ีความสมบ ูรณ ์ และได ้ร ับการพ ิจารณาว ่าม ีความเก ี ่ยวข ้อง และเพ ียงพอ: • ข้อก ำาหนดท ี ่ส ำาคัญ ใน [บทความ 3] • ข ้อก ำาห..

หมายเหต - Page 126

126 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ แชนเนลการท ำางานไร้สายส ำาหรับโดเมนต ่างๆ อเมร ิกาเหน ือ 2.412-2.462 GHz Ch01 ถ ึง CH11 ญ ี ่ป ุ ่น 2.412-2.484 GHz Ch01 ถ ึง Ch14 ย ุโรป ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 ถ ึง Ch13 แถบความถี ่ไร้สายท ี ่ถ ูกจ ำากัดของฝรั ่งเศส บางพ ื ้นท ี ่ของประเท..

หมายเหต - Page 127

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 127 เขตซ ึ ่งใช ้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้ร ับอน ุญาต โดย EIRP ในอาคารน้อยกว ่า 100mW และนอกอาคารน ้อยกว ่า 10mW: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyr..

ประกาศด - Page 128

128 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ประกาศด ้านความปลอดภ ัยของ UL บ ังคับใช ้ UL 1459 ซึ ่งครอบคล ุมถึงอุปกรณ์การส ื ่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท ์) ที ่ออกแบบมาเพ ื ่อ เช ื ่อมต่อทางไฟฟ ้าไปยังเคร ือข ่ายการส ื ่อสารโทรคมนาคม ซ ึ ่งม..

129 - Page 129

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 129 ข้อก ำาหนดด ้านความปลอดภ ัยทางไฟฟ้า ผลิตภ ัณฑ์ท ี ่ใช ้กระแสไฟฟ้าส ูงถึง 6A และมีน ้ ำาหน ักมากกว ่า 3 กก. ต ้องใช้สายไฟท ี ่ได้รับการรับรองท ี ่มากกว ่า หร ือเท ่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm 2 ..

130 - Page 130

130 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ข้อควรระว ังของชาวนอร์ด ิก (ส ำาหร ับโน้ตบ ุ ๊คท ี ่ใช้แบตเตอรี ่ล ิเธ ียมอิออน) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostit..

131 - Page 131

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 131 ข้อมูลด ้านความปลอดภ ัยเกี ่ยวกับออปต ิค ัลไดรฟ ข ้อม ูลความปลอดภ ัยจากเลเซอร์ ค ำาเต ือนเพ ื ่อความปลอดภ ัยของ CD-ROM ไดรฟ์ ผล ิตภ ัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1 ค ำาเต ือน! เพ ื ่อป้องกันการส ัมผัสถูก..

132 - Page 132

132 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ การอน ุม ัต ิ CTR 21 (ส ำาหรับโน้ตบ ุ ๊ค PC ท ี ่ม ีโมเด ็มในต ัว) Danish Dutch English Finnish French

..

133 - Page 133

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 133 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish

..

หมายเหต - Page 134

134 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ ผลิตภ ัณฑ ์ที ่สอดคล ้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ENERGY STAR เป ็นโครงการท ี ่ท ำางานร่วมก ันระหว ่างตัวแทนการปกป ้องส ิ ่งแวดล้อมของสหร ัฐอเมร ิกา และกระทรวงพล ังงานของสหรัฐอเมร ิกา เพื ่อช่วยพวกเร..

135 - Page 135

โน้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออ ิเล ็กทรอนิกส ์ 135 การร ีไซเค ิลของ ASUS / บริการนำากล ับ โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากล ับของ ASUS มาจากความมุ ่งมั ่นของเราในการสร้างมาตรฐานส ูงส ุดส ำาหร ับการปกป ้องส ิ ่งแว ดล้อมของเรา เราเช ื ่อว ่าการให ้..

EC Declaration of Conformity - Page 136

136 โน ้ตบ ุ ๊ค PC คู ่มืออิเล็กทรอน ิกส์ EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Notebook PC Model name : BU403U, B8430U, B8438U conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014..

Sponsored links

Latest Update