Lenovo Thinkpad X61 Tablet (swedish) Service And Troubleshooting Guide Manual Swedish

ThinkPad X61 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X61 Tablet (swedish) Service And Troubleshooting Guide Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPad - Page 1

ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

ThinkPad - Page 3

ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Säkerhets- och garantiinformation - Page 4

Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som följer med i samma paket som den här handboken. v Information om trådlösa funktioner finns i hjälpsystemet Access - Hjälp och i Bilaga D, ”Övrig information”, på sidan 57. v Information om bestämmelser som följer med i samma paket som den här handboken. Första utgåvan (April 2007) © Copyright Lenovo 2007. All rights reserved.

..

Innehåll - Page 5

Innehåll Läs detta först . . . . . . . . . . . v Kapitel 1. Hitta information . . . . . . . 1 Denna handbok och andra publikationer . . . 1 Söka efter information med hjälp av ThinkVan- tage-knappen . . . . . . . . . . . . 2 Kapitel 2. Sköta och hantera ThinkPad-da- torn . . . . . . . . . . . . . . . 3 Viktiga tips. . . . . . . . . . . . . 3 Tänk på var och hur du använder datorn . 3 Var försiktig med datorn . . . . . . . 4 Bär datorn på rätt sätt . . . . . . . . 4 Hantera lagringsmedier och skivenheter på rätt sätt . . . . . . . . . . . . . 4 Tänk dig för när du väljer..

ThinkPad - Page 6

Erbjudande om IBM Lotus-programvara . . 61 Varumärken . . . . . . . . . . . . 64 Index . . . . . . . . . . . . . . 65 iv ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Läs detta först - Page 7

Läs detta först När datorn är påslagen eller batteriet laddas kan undersidan, handledsstödet och vissa andra delar bli varma. Undvik att hålla händerna på eller låta någon annan kroppsdel komma i kontakt med någon varm del av datorn under en längre tid och ha inte datorn i knät. När du använder tangentbor- det bör du inte hålla händerna mot handledsstödet under långa tidsperiod. Datorn alstrar värme under normal användning. Värmemängden beror på hur intensivt datorn används och på batteriets laddningsnivå. Om datorn är i kontakt med huden under längre tid kan ..

Läs detta först - Page 8

Dra kablarna från nätadapter, mus, tangentbord, skrivare och alla andra elektroniska enheter och även kommunikationskablar så att de inte kommer i kläm av datorn eller andra föremål. Se också till att kablarna är dragna så att ingen behöver trampa eller snubbla på dem. Utsätt inte kablarna för annan behandling som kan störa datorns funktion. Kablarna kan skadas om de hanteras hårdhänt. Innan du flyttar datorn gör du något av följande: stäng av datorn, tryck på Fn+F4 för att försätta datorn i vänteläge eller tryck på Fn+F12 för att för- sätta datorn i viloläge..

Läs detta först - Page 9

Använd en väska som skyddar datorn. Packa inte datorn i en trång väska. Placera inga vätskor i närheten av datorn och skydda datorn från väta för att förhindra elektriska stötar. Läs detta först Läs detta först vii

..

Läs detta först - Page 10

Läs detta först viii ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Denna handbok och andra publikationer - Page 11

Kapitel 1. Hitta information Denna handbok och andra publikationer Installationsanvisningar ger hjälp när du packar upp din ThinkPad och börjar använda den. Här får du tips för nya användare och en presentation av programva- ran som förinstallerats av Lenovo ™ . I Service och felsökning finns information om hur du sköter din ThinkPad-dator, grundläg- gande felsökning, återställningsprocedurer, hjälp och service samt garantin för datorn. Felsökningsinformationen i den här handboken gäller endast problem som gör att du inte kommer åt den omfattande onlinehandboken Acce..

Hitta information - Page 12

ning.Användarna måste installera och använda sina ThinkPad-datorer i enlighet med respektive lands bestämmelser om radiokommunika- tion. Söka efter information med hjälp av ThinkVantage-knappen Den blå ThinkVantage-knappen kan vara användbar i många lägen när datorn fungerar som den ska, men även när den inte gör det. Tryck på ThinkVantage- knappen så öppnas Productivity Center, där du hittar belysande illustrationer och lättbegripliga anvisningar för att komma igång med datorn. Dessutom kan du använda ThinkVantage-knappen om du vill avbryta datorns vanliga startordnin..

Kapitel 2. Sköta och hantera ThinkPad-datorn - Page 13

Kapitel 2. Sköta och hantera ThinkPad-datorn Datorn är visserligen tålig och fungerar utan problem under normala förhål- landen, men det är ändå några saker du bör tänka på. Om du följer de här skötselråden kommer du att få nytta och nöje av din dator under lång tid framöver. Viktiga tips Tänk på var och hur du använder datorn v När datorn är påslagen eller batteriet laddas kan undersidan, handledsstö- det och vissa andra delar bli varma. Undvik att hålla händerna på eller låta någon annan kroppsdel komma i kontakt med någon varm del av datorn under en läng..

Sköta och hantera ThinkPad-datorn - Page 14

med elektrostatisk energi. Laddningen kan laddas ur via dina händer när du rör vid tangentbordet eller någon annan del av datorn, eller via in- och utmatningsenheter som är anslutna till datorn. Även om den elektrostatiska urladdningen går i motsatt riktning jämfört med urladdning från din kropp eller dina kläder, utgör den ändå en risk för datorns funktion. Datorn är utformad och tillverkad så att effekterna av elektrostatisk ladd- ning ska minimeras. En elektrostatisk laddning ovanför en viss nivå kan dock öka risken för elektrostatisk urladdning. Tänk därför på f..

Kapitel 2. Sköta och hantera ThinkPad-datorn - Page 15

v När du installerar en hårddisk, diskettenhet eller optisk enhet följer du de anvisningar du har fått tillsammans med maskinvaran. Tryck inte på enhe- ten om det inte behövs. Tänk dig för när du väljer lösenord v Kom ihåg dina lösenord. Om du glömmer ett administratörslösenord eller ett lösenord för hårddisken, återställer Lenovos auktoriserade servicecenter inte det och du kan tvingas byta ut systemkortet eller hårddisken. Tips om att använda datorn i tablettläge v När du ska stänga datorns bildskärm ser du till att bildskärmen är vänd mot tangentbordet eller..

Sköta och hantera ThinkPad-datorn - Page 16

v Om du använder fingret för inmatning via skärmen ska du bara röra vid en punkt i taget. Om du rör vid flera punkter samtidigt kommer inte inmat- ningen att bearbetas korrekt. v Med pekskärmen kan det så småningom uppstå en skillnad mellan den punkt som du pekar på och den faktiska positionen på skärmen. Du undvi- ker detta problem genom att regelbundet korrigera exaktheten hos fingerin- matningen genom att använda inställningsverktyget för pekskärmen. Fler viktiga tips v Datorns modem kan bara anslutas till en analog telefonlinje, som allmänna telenätet. Anslut aldrig mo..

Kapitel 2. Sköta och hantera ThinkPad-datorn - Page 17

v När du överför data till eller från ett Flash Media-kort, t.ex. ett SD-kort, ska du inte sätta datorn i vänteläge eller viloläge innan överföringen är klar. Annars finns det risk för att data skadas. Rengöra datorns hölje Rengör datorn då och då på följande sätt: 1. Blanda lite rengöringsmedel (får ej innehålla slipmedel eller starka kemika- lier, t.ex. syror eller baser). Använd 5 delar vatten och 1 del rengöringsme- del. 2. Fukta en svamp med blandningen. 3. Krama ur överflödig vätska ur svampen. 4. Torka ren kåpan med svampen med en cirkelrörelse, och se t..

Sköta och hantera ThinkPad-datorn - Page 18

6. Var noga med att torka av skärmen innan du stänger den. Rengöra pekskärmen 1. Ta bort fingeravtryck m.m. från pekskärmen genom att torka av skärmen med en torr, mjuk och luddfri duk. (En bomullstuss kan också användas.) Fukta inte duken med lösningsmedel. 2. Torka försiktigt bort damm och partiklar från pekskärmen med ena sidan av duken. 3. Torka bort fläckar och fingeravtryck med den andra sidan av duken, eller med en annan ren duk. 4. Tvätta duken efter användning med ett neutralt rengöringsmedel. Sköta om fingeravtrycksläsaren Fingeravtrycksläsaren kan skadas eller..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 19

Kapitel 3. Lösa problem med datorn Vanliga frågor . . . . . . . . . . . 10 Testa datorn . . . . . . . . . . . . 11 Program för testning av hårddisken . . . 11 Felsöka med PC-Doctor från serviceparti- tionen . . . . . . . . . . . . . 12 Felsökning . . . . . . . . . . . . 13 Felmeddelanden . . . . . . . . . 13 Fel utan felmeddelanden . . . . . . . 18 Problem med lösenord . . . . . . . 19 Problem med tangentbord . . . . . . 20 Problem med pekdon . . . . . . . . 20 Problem vid vänteläge eller viloläge . . . 21 Problem med datorns bildskärm . . . . 22 Problem med batteri . . . . . . ..

Lösa problem med datorn - Page 20

Vanliga frågor I det här avsnittet besvaras vanligt förekommande frågor och du får veta var du hittar detaljerade svar. Mer information om de olika publikationer som föl- jer med i förpackningen med ThinkPad-datorn finns i ”Denna handbok och andra publikationer” på sidan 1. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta innan jag börjar använda min Think- Pad-dator? I häftet Säkerhets- och garantiinformation finns detaljerad säkerhetsinfor- mation. Hur kan jag förhindra problem med min ThinkPad-dator? Se ”Läs detta först” på sidan v, och även Kapitel 2, ”Sköta och ha..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 21

Hur kontaktar jag Customer Support Center? Se Kapitel 6, ”Hjälp och service”, på sidan 39 i den här handboken. Telefonnummer till närmaste Customer Support Center finns i ”Tele- fonlista för hela världen” på sidan 41. Var hittar jag garantiinformation? I häftet Säkerhets- och garantiinformation finns detaljerad garantiinfor- mation. Information om tillämplig garanti för din dator, bland annat om garantitid och typ av garantiservice, finns i Bilaga A, ”Garantiinformation”, på sidan 47. Testa datorn Om du har problem med datorn kan du göra en felsökning med hjälp av..

Felsöka med PC-Doctor från servicepartitionen - Page 22

3. När meddelandet “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVan- tage button,” visas längst ned till vänster på skärmen trycker du på F1 så startas BIOS Setup Utility. 4. Välj HDD diagnostic program med piltangenterna och tryck på Enter. Testprogrammets meny öppnas. 5. Välj Main hard disk drive eller Ultrabay hard disk drive med piltangen- terna. Tryck på Enter så startas felsökningsprogrammet. Testprogrammet utför ett lästest och ett hastighetstest av den valda hårddisken och rappor- terar sedan resultaten. 6. Om felsökningsprogrammet returnerar felmeddelande..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 23

Du hittar mer information om PC-Doctor i hjälpen till programmet som du tar fram med F1 och i den elektroniska användarhandboken. Felsökning Om du inte hittar ditt problem här går du till Access - Hjälp . I nästa avsnitt beskrivs endast problem som kan göra att du inte kommer åt hjälpsystemet. Felmeddelanden Anm: 1. I tabellerna kan x stå för vilket tecken som helst. 2. Den version av PC-Doctor som avses här är PC-Doctor for Windows. Meddelande Lösning 0176: System Security - The Sys- tem has been tampered with. Meddelandet visas om du har tagit bort säkerhetskretsen och åt..

Lösa problem med datorn - Page 24

Meddelande Lösning 01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. ThinkPad-datorn har en inbyggd Ethernetfunktion och du kan inte lägga till ytterligare en sådan funktion genom att installera en Ethernetenhet, t.ex. ett Mini-PCI Ethernetkort eller ett Ethernetdotterkort. Om detta felmeddelande visas, tar du bort den Ethernetenhet som du installerade. Tryck annars på Esc om du vill bortse från varningsmeddelandet.Om detta inte löser problemet lämnar du in datorn på service. 0200: Hard disk error Hårddisken fungerar inte. Kontroller..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 25

Meddelande Lösning 0251: System CMOS checksum bad Systemets CMOS har förvanskats av ett tillämpningsprogram. Standardinställningarna används. Kör programmet för BIOS Setup Utility-inställningar och ändra inställningarna. Om samma felkod visas på nytt lämnar du in datorn på service. 0271: Date and time error Datum och klockslag är inte inställda. Ställ in datum och klock- slag i BIOS Setup Utility. 0280: Previous boot incomplete Datorn kunde inte startas vid ett tidigare tillfälle. Stäng av datorn och starta den sedan igen. Kör BIOS Setup Utility. Kontrollera konfiguration..

device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM - Page 26

Meddelande Lösning Symbol för lösenord för start av datorn Ett lösenord för start av datorn eller ett administratörslösenord är inlagt. Skriv lösenordet och tryck på Enter så kommer du åt datorn. Om lösenordet för start av datorn inte godkänns, kan ett administratörslösenord vara inlagt. Skriv administratörslösenordet och tryck på Enter.Om samma felmeddelande visas på nytt lämnar du in datorn på service. Symbol för lösenord för hårddisken Ett lösenord för hårddisken är inlagt. Skriv lösenordet och tryck på Enter så kommer du åt datorn. Om samma felmeddela..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 27

Meddelande Lösning Cannot boot from any device. Kontrollera status för den enhet du vill starta från. Enheten hittades inte Kontrollera den enhet du vill starta från. Enhetsfel Kontrollera den enhet du vill starta från. No valid operating system Kontrollera att det inte är fel på operativsystemet och att det är korrekt installerat. Excluded from boot order Öppna programmet för BIOS-inställningar lägg till enheten i startordningen. Om något av följande meddelanden visas lämnar du in datorn på service: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum..

Lösa problem med datorn - Page 28

Fel utan felmeddelanden Problem: När jag startar datorn är skärmen tom och det hörs ingen startsig- nal. Anm: Om du är osäker på om du har hört några ljudsignaler stänger du av datorn genom att trycka på strömbrytaren i minst 4 sekunder; starta sedan datorn igen och lyssna efter ljudsignalerna. Om du använder en extern bildskärm läser du ”Problem med datorns bildskärm” på sidan 22. Lösning: Om du har lagt in ett lösenord för start av datorn trycker du på val- fri tangent så att lösenordssymbolen visas. Skriv lösenordet och tryck på Enter. Om du inte ser symbolen..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 29

Problem med lösenord Problem: Jag har glömt mitt lösenord. Lösning: Om du har registrerat datorn för tjänsten Återställning av lösenord och du glömmer bort ditt lösenord för start av datorn eller för hård- disken, kan du återställa det genom att trycka på ThinkVantage- knappen när lösenordssymbolen visas. v Om du inte kan återställa ditt lösenord för start av datorn måste du lämna in datorn till en servicetekniker som är auktoriserad av Lenovo eller till en auktoriserad återförsäljare för att få lösenordet borttaget. v Om du inte kan återställa lösenordet ..

Lösa problem med datorn - Page 30

Problem med tangentbord Problem: Vissa eller samtliga tangenter på tangentbordet fungerar inte. Lösning: v Om problemet inträffade omedelbart efter att datorn återgick från vänteläge, skriver du lösenordet för start av datorn (om ett sådant är inlagt). v Om du har anslutit ett externt siffertangentbord eller en mus gör du så här: 1. Stäng av datorn. 2. Koppla loss siffertangentbordet eller musen. 3. Starta datorn och gör ett nytt försök. Om det inte är något fel på tangentbordet ansluter du det externa siffertangentbordet, det externa tangentbordet eller musen igen och ..

Problem vid vänteläge eller viloläge - Page 31

Problem vid vänteläge eller viloläge Problem: Datorn går över i vänteläge direkt efter POST-testet (lampan för vänteläge tänds). Lösning: Kontrollera följande: v Är batteriet laddat? v Ligger omgivningens temperatur inom ett godtagbart intervall? Se ”Specifikationer” på sidan 54. Om ovanstående är OK lämnar du in datorn på service. Problem: Ett felmeddelande om kritisk batterinivå visas och datorn stängs genast av. Lösning: Batteriet börjar ta slut. Anslut nätadaptern till datorn eller byt till ett fulladdat batteri. Problem: Datorn går över från vänteläge e..

Problem med datorns bildskärm - Page 32

Problem: Datorn går oväntat över i vänteläge. Lösning: Om processorn blir för varm går datorn automatiskt över i vänteläge för att svalna så att processorn och andra interna kompo- nenter skyddas. Kontrollera även inställningarna för vänteläget med hjälp av guiden Energispararen. Problem med datorns bildskärm Problem: Fel tecken visas på skärmen. Lösning: Har du installerat operativsystemet eller tillämpningsprogrammet på rätt sätt? Om de är rätt installerade och rätt konfigurerade bör du lämna in datorn på service. Problem: Några bildpunkter på skärmen ..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 33

Problem: Skärmbilden är oläslig eller förvrängd. Lösning: Kontrollera att v bildskärmens drivrutin är rätt installerad v inställningarna för bildskärmens upplösning och färgantal är rätt angivna v bildskärmstypen är rätt Så här kontrollerar du inställningarna: Windows Vista ™ : 1. Högerklicka på skrivbordet, klicka på Anpassa och klicka sedan på Bildskärmsinställningar . 2. Kontrollera att inställningarna för bildskärmens upplösning och färgantal är rätt angivna. 3. Klicka på Avancerade inställningar . 4. Klicka på fliken Kort . 5. Kontrollera att kor..

Lösa problem med datorn - Page 34

Lösning (fortsättning): Windows XP: 1. Högerklicka på skrivbordet, klicka på Egenskaper om du vill öppna fönstret Egenskaper för bildskärm och klicka sedan på fliken Inställningar . 2. Kontrollera att inställningarna för bildskärmens upplösning och färgantal är rätt angivna. 3. Klicka på Avancerat . 4. Klicka på fliken Kort . 5. Kontrollera att korrekt drivrutinsnamn visas i fönstret med kortinformation. Anm: Drivrutinens namn beror på vilket bildskärmskort som är installerat i datorn. 6. Klicka på knappen Egenskaper . Markera rutan ″ Enhetsstatus ″ och kontroll..

Kapitel 3. Lösa problem med datorn - Page 35

Problem med batteri Problem: Batteriet kan inte laddas till full kapacitet i avstängt läge på den standardtid för laddning som anges för datorn. Lösning: Mer information finns under rubriken Batteri och ström i Felsök- ning under avsnittet Problemlösning i Access - Hjälp . Problem: Datorn stängs av innan batteriets statuslampa visar att batteriet är slut, - eller - Datorn fortsätter att fungera trots att statuslampan visar att batteriet är slut. Lösning: Ladda ur och ladda upp batteriet igen. Problem: Drifttiden för ett fulladdat batteri blir allt kortare. Lösning: Mer info..

Lösa problem med datorn - Page 36

Problem med hårddisk Problem: Hårddisken fungerar inte. Lösning: Se till att hårddisken finns med i listan "Boot priority order" på startmenyn i BIOS Setup Utility. Om den finns med i listan "Excluded from boot order" är hårddisken avaktiverad. Markera hårddiskens post i listan och tryck på x-tangenten. Då flytta posten uppåt i "Boot priority order". Problem: Efter att ha bestämt ett hårddisklösenord för datorns hårddisk flyt- tade jag hårddisken till en annan dator. Nu kan jag inte låsa upp hårddisken med hårddisklösenordet. Lösning: Datorn använder en förbättrad l..

Problem med autentisering med fingeravtryck - Page 37

Problem med autentisering med fingeravtryck Problem: Du kan inte registrera eller autentisera fingret på grund av att det är skrynkligt, skrovligt, torrt, skadat, smutsigt, oljigt eller vått, eller också är det ett annat finger än det du registrerat. Lösning: Försök med följande: v Tvätta eller torka händerna rena från smuts och fukt. v Registrera och använd ett annat finger för autentisering. v Smörj in händerna om de är för torra. Problem med start av datorn Problem: Operativsystemet Microsoft ® Windows startar inte. Lösning: Med hjälp av arbetsutrymmet i Rescue and ..

Starta BIOS Setup Utility - Page 38

Starta BIOS Setup Utility Datorn har ett program för BIOS-inställningar (IBM BIOS Setup Utility), där du kan ange olika konfigurationsparametrar. v Config: Ändra datorns konfiguration. v Date/Time: Ställa in datum och tid. v Security: Säkerhetsfunktioner. v Startup: Ställa in startordning. v Restart: Starta om datorn. Så här startar du BIOS Setup Utility: 1. Du kan skydda dig mot oavsiktliga dataförluster genom att säkerhetsko- piera datorns register. Du hittar mer information i avsnittet ”Verktyg för säkerhetskopiering och återställning av data” i Access - Hjälp . 2. Om..

Kapitel 4. Återställningsalternativ - Page 39

Kapitel 4. Återställningsalternativ Introduktion till Rescue and Recovery Om Windows inte fungerar ordentligt kan du försöka lösa eller identifiera problemet genom att använda arbetsutrymmet i Rescue and Recovery. Gör så här: 1. Stäng av datorn och starta den sedan igen. 2. Titta noga på skärmen medan datorn startar. När meddelandet “To inter- rupt normal startup, press the blue ThinkVantage button” visas till vänster på skärmen trycker du på den blå ThinkVantage-knappen. Arbetsutrym- met i Rescue and Recovery öppnas. 3. När arbetsutrymmet i Rescue and Recovery har ..

Återställningsalternativ - Page 40

Anm: 1. Om du använder Windows XP och den optiska enheten inte är ansluten till ThinkPad-datorn under återställningen, installeras inte DVD-program- vara och program för CD-inspelning. Anslut anslut ThinkPad-datorn till ThinkPad X6 Tablet UltraBase ™ och installera den optiska enheten i Ultra- bay Slim innan du utför en återställning om du vill vara säker p att pro- gramvaran installeras korrekt. 2. Det kan ta upp till två timmar att återställa programmen. Varning: Alla filer i den primära hårddiskpartitionen (vanligtvis enhet C) för- svinner under återställningen. Innan ..

Kapitel 5. Uppgradera och byta enheter - Page 41

Kapitel 5. Uppgradera och byta enheter Byta batteri Viktigt Läs Säkerhets- och garantiinformation innan du byter ut batteriet. 1. Stäng av datorn eller låt den gå över i viloläge. Koppla sedan bort näta- daptern och alla kablar från datorn. Anm: Om du använder ett PCMCIA-kort eller SD-kort kan det hända att datorn inte kan gå över i viloläge. Stäng i så fall av datorn. 2. Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt. 3. Skjut batterispärren till olåst läge. © Copyright Lenovo 2007 31

..

Byta batteri - Page 42

4. Skjut och håll batterispärren ±1² . Ta sedan bort batteriet ±2² . 5. Installera ett helt uppladdat batteri 6. Skjut batterispärren till låst läge. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Anm: Beroende på modell kan ditt batteri se något annorlunda ut än det som visas i bilderna ovan. Byta batteri 32 ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Kapitel 5. Uppgradera och byta enheter - Page 43

Uppgradera hårddisken Viktigt Läs Säkerhets- och garantiinformation innan du byter ut hårddisken. Genom att byta ut hårddisken i datorn mot en större får du tillgång till mer lagringsutrymme. Du kan köpa en ny hårddisk från Lenovos återförsäljare. Anm: 1. Byt bara ut hårddisken om du behöver uppgradera eller reparera den. Kontakterna och hårddiskens enhetsfack är inte konstruerade för täta byten. 2. Arbetsutrymmet i Rescue and Recovery och programmet Product Reco- very finns inte med på en hårddisk som du köper som tillbehör. Viktigt Hantera hårddisken v Tappa inte ..

Uppgradera hårddisken - Page 44

4. Ta bort skruven ±1² som håller hårddiskfackets lock på plats. Vik sedan ut och ta bort locket cover ±2² . 5. Ta ut hårddisken genom att dra i fliken. 6. Ta bort gummilisterna från hårddisken. 7. Montera gummilisterna på den nya hårddisken. 8. Sätt in hårddisken i hårddiskfacket och skjut in den ordentligt. Uppgradera hårddisken 34 ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Kapitel 5. Uppgradera och byta enheter - Page 45

9. Sätt i ±1² och sätt tillbaa locket över hårddiskfacket ±2² . Skruva sedan i skruven ±3² . 10. Sätt tillbaka batteriet. 11. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Byta minne Viktigt Läs Säkerhets- och garantiinformation innan du byter ut minnet. Att öka datorns minne är ett effektivt sätt att få program att arbeta snabbare. Du kan öka datorns minnesmängd genom att installera en DDR 2 SDRAM- modul i datorns minneskortplats. Minnesmoduler finns att köpa som tillbehör. Det finns SO-DIMM-moduler med olika kapacitet. Anm: Använd endast minn..

Byta minne - Page 46

6. Om två SO-DIMM-moduler redan är installerade i minneskortplatsen tar du bort en av dem för att ge plats åt den nya modulen. Du tar bort modulen genom att trycka snäpplåsen utåt i sockelns båda ändar samti- digt. Lägg undan den gamla modulen för framtida bruk . 7. Passa in SO-DIMM-modulens kontaktkant i sockeln och för in modulen i sockeln i ungefär 20 graders vinkel ±1² . Vicka sedan på modulen tills den snäpper på plats ±2² . 8. Sätt tillbaka luckan över minneskortplatsen och dra åt skruvarna. 9. Sätt tillbaka batteriet. 10. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätad..

Kapitel 5. Uppgradera och byta enheter - Page 47

Kontrollera att SO-DIMM-modulen är rätt installerad: 1. Starta datorn. 2. När meddelandet ”To interrupt normal startup, press the ThinkVantage button” syns långt ned till vänster på skärmen trycker du på ThinkVan- tage-knappen. Rescue and Recovery-skärmen öppnas. 3. Klicka på Accessa BIOS . Fönstret Datorn måste startas om visas. 4. Klicka på Ja . Datorn startar om och skärmen för BIOS Setup Utility öpp- nas. Alternativet ”Installed memory” visar den totala mängd minne som är installerad i datorn. Byta minne Kapitel 5. Uppgradera och byta enheter 37

..

Byta minne - Page 48

Byta minne 38 ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Kapitel 6. Hjälp och service - Page 49

Kapitel 6. Hjälp och service Hjälp och service Om du behöver hjälp, service, teknisk assistans eller mer information om ThinkPad-datorer finns det en hel rad med informationskällor från Lenovo som kan hjälpa dig. I det här avsnittet får du veta vart du kan vända dig för mer information om ThinkPad-datorer, vad du gör om du får problem med datorn och hur du ringer efter service. De senaste programuppdateringarna för Windows finns som Service Pack från Microsoft. Du kan hämta dem från webben (anslutningsavgifter kan till- komma) eller installera dem från en skiva. Mer inform..

Hjälp och service - Page 50

v Tekniska ändringar - Ibland görs ändringar sedan produkten har sålts. Lenovo eller din återförsäljare, om Lenovo auktoriserat det, gör eventuella uppdateringar av maskinvaran tillgängliga. Följande ingår inte i garantin: v byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller Lenovodelar utan garanti Anm: Alla delar som täcks av garantin har ett ID på sju tecken i formatet FRU XXXXXXX v identifiering av orsaker till programfel v konfigurering av BIOS vid installation eller uppgradering v ändringar eller uppdateringar av drivrutiner v installation oc..

Hjälp var som helst i världen - Page 51

Hjälp var som helst i världen Om du reser med datorn eller flyttar till ett land där din typ av ThinkPad- dator finns till försäljning, är datorn kanske berättigad till internationell garantiservice (International Warranty Service), vilket automatiskt ger dig rätt till garantiservice under hela garantitiden. Service utförs av serviceleverantö- rer som har behörighet att utföra garantiservice. Metoder och rutiner för denna service kan variera i olika länder och vissa tjänster kanske inte finns i alla länder. Internationell garantiservice tillhanda- hålles på det sätt (t.ex..

Hjälp och service - Page 52

Land eller region Telefonnummer Costa Rica 800-011-1029 (spanska) Cypern +357-22-841100 Danmark 4520-8200 (30-dagars komma-igång-support) 7010-5150 (garantiservice och support)(danska) Dominikanska repu- bliken 1-866-434-2080 (spanska) Ecuador 1-800-426911 (spanska) El Salvador 800-6264 (spanska) Estland +372 66 00 800 +372 6776793 Filippinerna 1800-1888-1426 (engelska) 63-2-995-8420 (filippinska) Finland 09-459-6960 (30-dagars komma-igång-support) +358-800-1-4260 (garantiservice och support) (finska) Frankrike Maskinvara 0810-631-213 (garantiservice och support) Programvara 0810-631-020 ..

Kapitel 6. Hjälp och service - Page 53

Land eller region Telefonnummer Japan Avgiftsfritt för ThinkPad-produkter: 0120-20-5550 Internationellt: +81-46-266-4716 Båda dessa nummer besvaras av ett japanskt röstmeddelande. Om du vill ha hjälp på engelska, väntar du tills den inspelade japanska rösten tystnat, och då tar en telefonist över. Säg ″ Eng- lish support please ″ , så kommer ditt samtal att kopplas vidare till en engelsktalande person. Kanada 1-800-565-3344 (engelska, franska) I Toronto enbart 416-383-3344 Kina Teknisk support 800-990-8888 86-10-58851110 (mandarin) Kina (särskilda administrativa regionen Hon..

Hjälp och service - Page 54

Land eller region Telefonnummer Nya Zeeland 0800-733-222 (engelska) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo Customer Support Center - avgiftsfritt) (spanska) Peru 0-800-50-866 (spanska) Polen +48-22-878-6999 Portugal +351-21-892-7147 (portugisiska) Rumänien +4-021-224-4015 Ryssland Moskva: +7 (495) 258-6300 Avgiftsfritt: 8 800 200 6300 (ryska) Schweiz 058-333-0900 (30-dagars komma-igång-support) 0800-55-54-54 (garantiservice och support) (tyska, franska, italienska) Singapore 1800-3172-888 (engelska, bahasa, melayu) Slovakien +421-2-4954-5555 Slovenien +386-1-4796-699 Spanien 91-714-7983..

Kapitel 6. Hjälp och service - Page 55

Land eller region Telefonnummer Uruguay 000-411-005-6649 (spanska) USA 1-800-426-7378 (engelska) Venezuela 0-800-100-2011 (spanska) Vietnam Norra delen och Hanoi: 84-4-843-6675 Södra delen och Ho Chi Minh-staden: 84-8-829-5160 (engelska, vietnamesiska) Österrike 01-24592-5901 (30-dagars komma-igång-support) 01-211-454-610 (garantiservice och support) (tyska) Hjälp och service Kapitel 6. Hjälp och service 45

..

ThinkPad - Page 56

46 ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Säkerhets- och garantiinforma- - Page 57

Bilaga A. Garantiinformation Den här bilagan ger information om den garantitid och typ av garantiservice som gäller för Lenovo-maskinvaruprodukten i ditt land. Information om de bestämmelser i Lenovo Garantivillkoren som gäller för din Lenovo-maskinva- ruprodukt finns i kapitel 3 i Garantiinformation i Säkerhets- och garantiinforma- tion som följde med Lenovo-maskinvaruprodukten. Maskin- typ Land eller region för köp Garantitid Olika typer av garanti- service 7762 USA, Kanada, Mexiko, Brasilien och Australien Delar och arbete - 3 år Batteriet och tablettpennan - 1 år 3 1 Latinam..

Garantiservicealternativ - Page 58

Anm: Din ThinkPad X61 Tablet-dator levereras med fem reservspetsar för tablettpennan. Förvara pennspetsarna på ett säkert ställe för framtida bruk. Pennspetsarna täcks inte av garantin för tablettpennan eller datorn. Garantiservicealternativ 1. CRU-service (av kund utbytbar enhet, Customer Replaceable Unit, CRU Service) Vid CRU-service skickar Serviceleverantören CRU-delen till kunden så att kunden kan installera den. De flesta CRU-delar är enkla att installera medan andra kan kräva vissa tekniska kunskaper och verktyg. CRU-infor- mation och anvisningar för bytet levereras till..

Bilaga A. Garantiinformation - Page 59

plats. När produkten har reparerats eller bytts ut görs den i ordning så att kunden kan hämta den. Om produkten inte avhämtas kan kundens Servi- celeverantör göra sig av med produkten så som den finner lämpligt. Vid Inlämningsservice återsänds produkten till kunden på Lenovos bekostnad, om inte Serviceleverantören anger annat. Bilaga A. Garantiinformation 49

..

ThinkPad - Page 60

50 ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Bilaga B. Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) - Page 61

Bilaga B. Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) Customer Replaceable Units (CRUs) är datordelar som kunden själv kan upp- gradera eller byta ut. Det finns två typer av CRU-delar: interna och externa . Externa CRU-delar är enkla att installera, medan interna CRU-delar kräver vissa tekniska kunskaper och ibland även verktyg, som t.ex. en skruvmejsel. Både och interna och externa CRU-delar kan dock utan risk tas bort av kun- den. Kunderna ansvarar själva för bytet av alla externa CRU-delar. Interna CRU- delar kan tas bort och installeras av kunderna eller av en Lenovo-servic..

Säkerhets- och garantiinformation - Page 62

v Hardware Maintenance Manual och instruktioner på videofilm finns på webbplatsen för support på adressen http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo &lndocid=part-video. v Customer Support Center. Telefonnummer till Support Center i ditt land finns i ”Telefonlista för hela världen” på sidan 41. Anm: Använd endast datordelar som tillhandahålls av Lenovo. I kapitel 3, Garantiinformation, i Säkerhets- och garantiinformation finns garantiin- formation om CRU-delarna för din maskintyp. Följande tabell innehåller en lista över CRU-delar för datorn o..

Bilaga C. Funktioner och specifikationer - Page 63

Bilaga C. Funktioner och specifikationer Funktioner Processor v Se efter i datorns systemegenskaper. Det gör du på följande sätt: Klicka på Start , högerklicka på Dator (i Windows XP, Den här datorn ) och välj sedan Egenskaper från menyn. Minne v DDR SDRAM 2 (double data rate, synchronous dynamic random access memory) Lagringsenhet v 2,5-tums hårddisk Bildskärm Färgskärm med TFT-teknik: v Storlek: 12,1-tumsskärm Upplösning: – LCD: 1024 x 768 eller 1400 x 1050 – Extern bildskärm: upp till 2048 x 1536 v Reglage för ljusstyrka v Fingeravtrycksläsare (vissa modeller) Tang..

Specifikationer - Page 64

PCMCIA-kortplats v PCMCIA-kort av typ II Optisk enhet v CD-ROM-, DVD-ROM-, Combo- eller Multi-Burner-enhet i tillvalet Think- Pad X6 Tablet UltraBase, beroende på modell Funktioner för trådlös anslutning v Inbyggt trådlöst LAN (vissa modeller) v Inbyggd Bluetooth -funktion (vissa modeller) v Inbyggt trådlöst WAN (vissa modeller) Digital medieläsare v SD-kortplats (för Secure Digital-kort) Specifikationer Storlek v Bredd: 27,4 cm v Djup: 24,13 till 26,67 cm, beroende på batterityp v Höjd: 25,4 till 33,0 mm Miljö v Maximal höjd utan tryckutjämning: 3000 m v Temperatur – På h..

Bilaga C. Funktioner och specifikationer - Page 65

Batteri v Litiumjonbatteriet ThinkPad X60 Tablet 4 Cell Lithium-ion (Li-Ion) – Nominell spänning: 14,4 V likström – Kapacitet: 2,0 Ah v Litiumjonbatteriet ThinkPad X60 Tablet 8 Cell Lithium-ion (Li-Ion) – Nominell spänning: 14,4 V likström – Kapacitet: 4,55 Ah Batteritid v Batterimätaren i aktivitetsfältet visar information om batteriets laddning i procent. Operativsystem v Information om vilka operativsystem som kan användas med datorn finns på http://www.lenovo.com/think/support. Specifikationer Bilaga C. Funktioner och specifikationer 55

..

Specifikationer - Page 66

Specifikationer 56 ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

Bilaga D. Övrig information - Page 67

Bilaga D. Övrig information Övrig information Lenovo kanske inte erbjuder de produkter, tjänster eller funktioner som beskrivs i det här dokumentet i alla länder. Ta kontakt med närmaste Lenovo återförsäljare om du vill veta vilka produkter och tjänster som finns där du bor. Hänvisningar till Lenovos produkter (produkter innefattar även program och tjänster) betyder inte att bara Lenovos produkter får användas. Under för- utsättning av att intrång i Lenovos immateriella eller andra skyddade rättighe- ter inte sker, får funktionellt likvärdiga produkter, program eller t..

Anmärkning om elektromagnetisk strålning - Page 68

underförstådd licens eller indemnitetsförklaring under Lenovos eller annan parts immateriella rättigheter. All information i dokumentet har erhållits i spe- cifika miljöer och är avsedd som en illustration. Resultaten i andra operativ- miljöer kan variera. Lenovo förbehåller sig rätten att fritt använda och distribuera användarnas synpunkter. Hänvisningarna till andra webbplatser än Lenovos egna görs endast i infor- mationssyfte och Lenovo ger inga som helst garantier beträffande dessa plat- ser. Material som finns på dessa webbplatser ingår inte i materialet som hör til..

Bilaga D. Övrig information - Page 69

Kablar och kontakter måste vara ordentligt skärmade och jordade för att upp- fylla FCCs gränsvärden. Godkända kablar och kontakter finns hos Lenovos auktoriserade återförsäljare. Lenovo ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakas av användning av andra kablar och kontakter än de rekommen- derade och inte heller för obehöriga ändringar eller modifieringar av utrust- ningen. Otillåtna ändringar kan resultera i att användaren fråntas rätten att utnyttja utrustningen. Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Driften gäller med förbe- håll för neda..

Klass B-deklaration från VCCI (Japan) - Page 70

Kablar och kontakter måste vara ordentligt skärmade och jordade för att minska risken för störningar av radio- och tv-kommunikation och av annan elektrisk eller elektronisk utrustning. Godkända kablar och kontakter finns hos Lenovos auktoriserade återförsäljare. Lenovo ansvarar inte för störningar orsakade av användning av andra kablar och kontakter än de rekommende- rade. Klass B-deklaration från VCCI (Japan) Information om EUs WEEE-märkning WEEE-märkningen är tillämplig enbart i EU-länderna och Norge. Apparater märks i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som ..

Erbjudande om IBM Lotus-programvara - Page 71

Erbjudande om IBM Lotus-programvara Om erbjudandet till kunder som köper ThinkPad-datorer med Windows XP: När du köper en berättigande ThinkPad-dator med operativsystemet Win- dows XP får du en begränsad licens för en användare till en fristående Lotus Notes ® -klient och en licens för en användare till programvaran Lotus ® SmartSuite ® . Licenserna ger dig rätt att installera och använda programvaran på din nya ThinkPad-dator enligt något av följande alternativ: Om erbjudandet till kunder som köper ThinkPad-datorer med Windows Vista: När du köper en berättigande Thin..

ThinkPad - Page 72

Kundsupport: Information om support och telefonnummer för att få hjälp med den första installationen av programvaran finns på webbadressen http:// www.lenovo.com/think/support. Om du vill köpa teknisk support utöver installationssupport är du välkommen att besöka http://www.lotus.com/ passport. Internationellt Programlicensavtal: Den programvara som licensieras till dig enligt detta erbjudande inkluderar inte programuppgraderingar och teknisk support. Programvaran omfattas av IBM Internationellt Programlicensavtal (IPLA), som följer med programvaran. Genom att använda programmen..

Bilaga D. Övrig information - Page 73

Beställa en CD-skiva: Viktigt: Erbjudandet ger dig rätt att beställa en CD-uppsättning per licens. När du beställer måste du uppge det sjusiffriga serienumret på den nyinköpta ThinkPad-datorn. CD-skivan tillhandahålls kostnadsfritt men fraktkostnader, tullavgift och moms kan komma att debiteras enligt nationella bestämmelser. Räkna med att det tar mellan tio och tjugo arbetsdagar från det att vi fått din beställning till leverans. – I USA eller Kanada: Ring 800-690-3899 – I Latinamerika: Via Internet: http://smartsuite.modusmedia.com Postadress: IBM - Lotus Notes and Smar..

Varumärken - Page 74

Varumärken Följande är varumärken som tillhör Lenovo i USA och/eller andra länder: Lenovo ThinkPad PS/2 Rescue and Recovery ThinkVantage ThinkPad TrackPoint Ultrabay UltraBase Följande är varumärken som tillhör International Business Machines Corpora- tion i USA och/eller andra länder: IBM (används under licens) Lotus 1-2-3 Approach Domino Lotus FastSite Freelance Graphics Lotus Notes Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro Passport Advantage Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Andra namn på f..

(forts) - Page 75

Index A Access - Hjälp 1 B batteri byta 31 problem 25 byta batteri 31 minne 35 C CRU-del (Customer Replaceable Unit) reservdelslista 51 Customer Support Center 11, 39, 41 D datorns hölje rengöra 7 datorns skärm problem 22 rengöra 7 E energisparfunktioner problem 21 enheter hantera 4 F fabrikssystemet återställa 29 FCC-information 58 fel utan felmeddelanden 18 felmeddelanden 13 felsökning 13 fingeravtrycksläsare 53 problem 27 skötsel 8 flytta datorn 4 funktioner 53 funktioner och specifikationer 53 förebygga problem 10 G garantiinformation 11, 47 H hitta information 1 hjälp Custo..

66 - Page 76

varumärken 64 viktiga tips 3 viloläge problem 21 vänteläge problem 21 W webben hjälp 39 Å återställa data 30 återställa fabrikssystemet 29 återställningsalternativ 29 återställningsskivor 10 Ö övriga problem 27 66 ThinkPad ® X61 Tablet Service och felsökning

..

(1P) P/N: 42X3521 - Page 78

PN: 42X3521 (1P) P/N: 42X3521

..

Sponsored links

Latest Update