Lenovo Thinkpad X41 Tablet (dutch) Service And Troubleshooting Guide For Manual Dutch

ThinkPad X41 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X41 Tablet (dutch) Service And Troubleshooting Guide For Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

® - Page 1

ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

® - Page 3

ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

- Page 4

Opmerking Lees eerst “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” op pagina v, Bijlage A, “Informatie over draadloze communicatie”, op pagina 47, Bijlage B, “Informatie over de garantie”, op pagina 49 en Bijlage D, “Kennisgevingen”, op pagina 79. Eerste uitgave (November 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright IBM Corp. 2005.

..

Inhoudsopgave - Page 5

Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsvoorschriften . . . v Situaties waarin onmiddellijk handelen vereist is . . . . . . . . . . . . . . . . v Algemene veiligheidsrichtlijnen . . . . . vi Onderhoud . . . . . . . . . . . vii Netsnoeren en voedingsadapters . . . . vii Verlengsnoeren en aanverwante apparaten viii Stekkers en stopcontacten . . . . . . viii Batterijen . . . . . . . . . . . . ix Warmteproductie en ventilatie . . . . . ix Veiligheid van CD- en DVD-stations . . . x Aanvullende veiligheidsinformatie . . . . xi Verklaring van conformiteit met laser- richtlijnen . . . . . . . . . . . ..

iv - Page 6

Verklaring van conformiteit met richtlijnen voor Klasse B van Industry Canada . . . 82 Verklaring van conformiteit met EU-richt- lijnen . . . . . . . . . . . . . 82 Milieukennisgeving voor Japan . . . . . 82 Aanbieding van IBM Lotus-software . . . . 83 Handelsmerken . . . . . . . . . . . 85 Trefwoordenregister . . . . . . . . . 87 iv ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

Belangrijke - Page 7

Belangrijke veiligheidsvoorschriften Opmerking Het is van belang dat u eerst de veiligheidsinformatie leest. Deze informatie helpt u uw ThinkPad-computer veilig te gebruiken. Gebruik en bewaar alle informatie die bij uw ThinkPad-computer is geleverd. De infor- matie in dit document vormt op geen enkele manier een wijziging van de voorwaarden in de koopovereenkomst of de Lenovo Garantieverklaring. De veiligheid van de klant is belangrijk voor Lenovo. Onze producten worden ontworpen met het oog op veiligheid en effectiviteit. Personal computers zijn echter elektronische apparaten. Netsnoeren,..

Algemene - Page 8

Het kan ook zijn dat u een ploppend, krakend of sissend geluid hoort. Dit kan erop wijzen dat een van de interne elektronische componenten op een gecontroleerde manier defect is geraakt. Het kan echter ook een indicatie zijn van een mogelijk gevaarlijke situatie. Neem in dergelijke gevallen nooit risico’s en probeer niet zelf een diagnose te stellen. Controleer de computer en haar componenten regelmatig op schade, slijtage of andere tekenen van gevaar. Mocht u twijfels hebben over de conditie van een bepaalde component, gebruik het product dan niet. Neem contact op met het Customer Suppor..

Belangrijke - Page 9

Onderhoud Probeer niet zelf onderhoud aan het product uit te voeren, tenzij u hiertoe instructies hebt gekregen van het Customer Support Center. Gebruik alleen een serviceverlener die goedkeuring heeft voor het repareren van het desbe- treffende product. Opmerking: Sommige onderdelen kunnen door de gebruiker worden uitge- breid of vervangen. Dergelijke onderdelen worden Customer Replaceable Units of CRU’s genoemd. CRU’s worden uitdrukke- lijk door Lenovo geïdentificeerd en zijn voorzien van documen- tatie met instructies voor vervanging van deze onderdelen door de klant. U dient zich b..

viii - Page 10

Plaats netsnoeren altijd zo, dat niemand er op kan gaan staan of over kan val- len en dat er geen voorwerpen op kunnen worden gezet. Zorg dat snoeren en adapters niet in aanraking komen met vloeistoffen. Laat een snoer of een voedingsadapter nooit achter in de buurt van een gootsteen, een bad of douche, een toilet of vloeren die met vloeibare schoonmaak- middelen worden gereinigd. Vloeistoffen kunnen kortsluiting veroorzaken, met name als het netsnoer of de voedingsadapter slijtage vertoont ten gevolge van verkeerd gebruik. Bovendien kan vloeistof corrosie van de stekkers en/of aansluitpunt..

Belangrijke - Page 11

Zorg dat het netsnoer dat u gebruikt, correct bedraad is, goed bereikbaar is en zich in de buurt van de apparatuur bevindt. Zorg dat het snoer niet helemaal strak staat; hierdoor kan het slijten. Wees altijd zorgvuldig als u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt. Batterijen Alle PC’s die door Lenovo worden gefabriceerd, bevatten een niet oplaadbare knoopcelbatterij die de systeemklok van stroom voorziet. Daarnaast zijn veel mobiele producten, zoals ThinkPad-notebooks, voorzien van een oplaadbare batterij die het systeem van stroom voorziet. De batterijen die door Lenovo voor..

® - Page 12

v Ventilatieopeningen, ventilatoren en/of koelribben maken deel uit van het product omwille van de veiligheid, het comfort en een betrouwbare wer- king. Deze voorzieningen kunnen per ongeluk geblokkeerd raken als u het product op een bed, zitbank, vloerkleed of andere zachte ondergrond plaatst. Zorg dat deze voorzieningen nooit worden geblokkeerd of uitge- schakeld. Het is aan te raden eens per drie maanden uw bureaucomputer te controleren op ophopingen van stof. Schakel de stroom uit en haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de controle start; verwijder alle stof dat zich in openi..

Aanvullende - Page 13

v Haal CD/DVD-discs uit de computer wanneer ze niet worden gebruikt. v Zorg dat CD/DVD-discs niet worden verbogen en plaats ze niet met kracht in de computer of in de verpakking. v Controleer vóór gebruik steeds of de CD/DVD-discs geen barsten vertonen. Is een disc gebarsten of beschadigd, gebruik hem dan niet. Aanvullende veiligheidsinformatie Gevaar Elektrische stroom van net-, telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Ter voorkoming van een elektrische schok dient u bij het installeren, verplaatsen of openen van dit product of van een aangesloten apparaat de kabels op de onder- st..

Gevaar - Page 14

Gevaar Voorkom brand of een elektrische schok en volg altijd de normale veiligheidsvoor- schriften, waaronder de volgende: v Gebruik de computer niet in of nabij het water. v Houd u bij onweer aan de volgende richtlijnen: – Zorg dat de computer niet is aangesloten op het telefoonnet. – Sluit het telefoonsnoer niet aan op de aansluiting in de muur en ontkoppel het niet. xii ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

Belangrijke - Page 15

GEVAAR De batterij moet op kamertemperatuur worden bewaard terwijl hij voor ca. 30 tot 50% is opgeladen. Om te voorkomen dat de batterij te veel ontlaadt, is het aan te bevelen deze één keer per jaar op te laden. GEVAAR De oplaadbare batterij kan exploderen als deze niet op de juiste manier in het apparaat wordt geïnstalleerd. De batterij bevat een kleine hoeveelheid schadelijke stoffen. Om verwondingen te voorkomen, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden: v Vervang de batterij alleen door een batterij van het door Lenovo aanbevolen type. v Houd de batterij uit de buurt van o..

xiv - Page 16

Gevaar Volg de onderstaande aanwijzingen voor het installeren of opnieuw configureren van de optionele CDC of Mini PCI-kaart. Ter voorkoming van een elektrische schok dient u, bij de installatie van de optio- nele CDC of Mini PCI-kaart of het openen van de kap van het systeem of van een aangesloten apparaat, eerst de AC-adapter en alle kabels te ontkoppelen. Elektri- sche stroom van net-, telefoon- en communicatiekabels kan gevaar opleveren. Waarschuwing: Als u een CDC, een Mini PCI-kaart, een geheugenkaart of een upgrade daarvoor hebt geïnstalleerd, gebruik uw computer dan niet voordat u ..

Belangrijke - Page 17

Verklaring van conformiteit met laserrichtlijnen Het optische-schijfstation, bijvoorbeeld een CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM- station of SuperDisk, dat mogelijk in uw ThinkPad-computer is geïnstalleerd, is een laserproduct. Het classificatielabel van het station (zie beneden) bevindt zich op de bovenkant van het station. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Het station is door de fabrikant gewaarmerkt als zijnde in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J van het Am..

Gevaar - Page 18

Gevaar Als u het verpakkingsmateriaal bewaart, houd het dan buiten het bereik van kin- deren. Plastic zakken leveren voor kinderen verstikkingsgevaar op. Veel PC-producten en accessoires bevatten snoeren, kabels en draden, zoals netsnoeren, waarmee de accessoires worden aangesloten op de PC. Als dit product een dergelijke kabel heeft, gelden de volgende waarschuwingen: WAARSCHUWING: Als u in aanraking komt met het snoer van dit product of snoeren van accessoires die voor dit product worden verkocht, kunt u blootgesteld worden aan lood; lood wordt in de staat Californië beschouwd als kanker..

xvii - Page 19

Belangrijke kennisgeving voor gebruikers Belangrijke kennisgeving over regelgeving voor gebruikers Informatie over de capaciteit van de vaste schijf De ThinkPad X41 Tablet-computer voldoet aan de richtlijnen voor radiofrequenties en veiligheid in alle landen en regio’s waar deze is goedgekeurd voor draadloos gebruik. U wordt gevraagd de ThinkPad-computer uitsluitend te installeren en te gebruiken overeenkomstig de lokale wetgeving op het gebeid van radiofrequenties. Voordat u de ThinkPad X41 Tablet-computer gaat gebruiken, is het verstandig de Regulatory Notice for ThinkPad X41 Tablet te ..

xviii - Page 20

xviii ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

Access IBM - Page 21

Informatie zoeken met de Access IBM-knop Access IBM De blauwe Access IBM-knop kan van pas komen in vele situaties waar de computer normaal functioneert, maar ook als dat niet het geval is. Druk op de Access IBM-knop van uw computer om ThinkVantage ™ Productivity Center te openen. ThinkVantage Productivity Center is het online Help-systeem op de computer, waarin u informatieve voorbeelden vindt alsmede heldere instruc- ties om aan de slag te gaan en te blijven. U kunt de Access IBM-knop ook gebruiken om de opstartvolgorde van de computer te onderbreken en het ThinkVantage Rescue and Recove..

Opmerking: - Page 22

vangen van de batterij, het plaatsen van een PC-kaart en het uitbreiden van het geheugen. Met de afgebeelde knoppen kunt u elk videofragment afspelen, op pauze zetten en terugspoelen. Opmerking: Als er op de computer een apparaat is aangesloten waarvan kan worden opgestart en dat apparaat hoger in de opstartvolgorde staat dan het IDE vaste-schijfstation, start de computer op vanaf dat apparaat. xx ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

1 - Page 23

Hoofdstuk 1. Overzicht van de ThinkPad-computer Uw ThinkPad in vogelvlucht . . . . . . . 2 Voorzieningen . . . . . . . . . . . . 4 Specificaties . . . . . . . . . . . . 5 Onderhoud van de ThinkPad-computer . . . 6 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

Voorkant - Page 24

Uw ThinkPad in vogelvlucht Voorkant Aan/uit-knop Beeldscherm Statuslampjes Modemaansluiting Ethernet-aansluiting USB-aansluiting TrackPoint Access IBM-knop Opening voor beveiligingsslot Infraroodpoort SD-kaartsleuf Hoofdtelefoonaansluiting Microfoonaansluiting PC-kaartsleuf Vingerafdruklezer Uw ThinkPad in vogelvlucht 2 ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

Achterkant - Page 25

Achterkant USB 2.0-aansluiting met voeding Beeldschermaansluiting Voedingsaansluiting Digitalisatorpen Uw ThinkPad in vogelvlucht Hoofdstuk 1. Overzicht van de ThinkPad-computer 3

..

Voorzieningen - Page 26

Voorzieningen Processor v Intel ® Pentium ® M processor Geheugen v PC2-4200 double data rate II (DDR2) synchronous dynamic random access memory (DRAM) Opslagapparaat v 1,8-inch vaste-schijfstation Beeldscherm Het kleurenbeeldscherm maakt gebruik van TFT-technologie: v Grootte: 12,1 inch v Resolutie: – LCD: 1024 x 768 – Extern beeldscherm: Maximaal 2048 x 1536 v Tabletdigitalisator v Helderheidsregeling Toetsenbord v 87, 88 of 92 toetsen (inclusief Fn-toets en browserbladertoetsen) v Vingerafdruklezer (bepaalde modellen) v Browserbladertoetsen v TrackPoint ® v Fn-toets v Access IBM-kn..

Specificaties - Page 27

Specificaties Formaat v Breedte: 274 mm v Diepte: – 246 mm als een 4-cels batterij is geïnstalleerd – 269 mm als een 8-cels batterij is geïnstalleerd v Hoogte: 29 mm – 32 mm Omgevingsvoorwaarden v Maximumhoogte zonder kunstmatige luchtdruk: 3048 m v Temperatuur – Op hoogten tot 2438 m - In gebruik zonder disc: 5 tot 35°C - In gebruik met disc: 10 tot 35°C - Niet in gebruik: 5 tot 43°C – Op hoogten boven 2438 m - In gebruik: maximaal 31,3°C Opmerking: Bij het opladen van de batterij moet de temperatuur minimaal 10°C zijn. v Luchtvochtigheid: – In bedrijf zonder disc in sta..

® - Page 28

Onderhoud van de ThinkPad-computer De computer is weliswaar ontworpen op degelijkheid en duurzaamheid in normale werkomgevingen, maar toch zijn er bepaalde dingen die u beter ach- terwege kunt laten. Door de volgende belangrijke tips ter harte te nemen, haalt u het meeste rendement uit uw computer. Belangrijke tips: Let goed op waar en hoe u werkt v Houd de computer niet te lang op schoot als de computer in bedrijf is of de batterij wordt opgeladen. Tijdens normaal functioneren verspreidt de com- puter warmte. Hoeveel warmte dat is, hangt af van de systeemactiviteit en het oplaadniveau van ..

7 - Page 29

v Gebruik een hoogwaardige draagtas die voldoende steun en bescherming biedt. Stop de computer niet in een overvolle koffer of tas. Behandel opslagmedia en -stations naar behoren v Steek diskettes altijd recht in het diskettestation en plak niet meer dan één etiket op elke diskette. Zorg dat het etiket goed vastzit, zodat het niet los- laat in het station. v Als u een CD-ROM-, een DVD- of een CD-RW/DVD-station hebt, raak het oppervlak van de schijven en de lens in het station dan niet aan. v Sluit het station pas als de CD of DVD vastgeklikt zit om de centrale as van het station. v Als u ..

Andere - Page 30

v Gebruik alleen de digitalisatorpen die bij de ThinkPad X41 Tablet-computer is geleverd of die u als optie bij de computer hebt aangeschaft. Alleen deze pen is ontworpen voor gebruik met de ThinkPad X41 Tablet-computer. Een andere pen kan in de houder klem komen te zitten of kan andere pro- blemen veroorzaken. v De The digitalisatorpen is niet waterbestendig. Zorg daarom dat de pen niet nat wordt. Andere belangrijke tips v De modem mag alleen worden aangesloten op het analoge openbare tele- foonnet. Sluit de modem niet aan op een digitaal telefoonnet. In woonhui- zen zijn meestal analoge t..

9 - Page 31

– Geheugenkaart, zoals een SD-kaart, een Memory Stick of een MultiMediaCard – Geheugenmodule – Mini-PCI-kaart – Communication Daughter Card De kap van de computer schoonmaken Maak de computer af en toe als volgt schoon: 1. Maak een mengsel van een mild keukenschoonmaakmiddel (zonder schuurmiddel of sterke chemicaliën als zuren of basen). Gebruik 5 delen water op 1 deel schoonmaakmiddel. 2. Doop een spons in het reinigingsmiddel. 3. Knijp het overtollige water uit de spons. 4. Veeg het deksel met een draaiende beweging van de spons schoon en let goed op dat er geen vocht in de compu..

10 - Page 32

2. Wrijf de vlek voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. 3. Als u de vlek op deze manier niet weg krijgt, maak dan een zachte doek vochtig met kraanwater of een half-om-half mengsel van alcohol en water. 4. Wring de doek zo goed mogelijk uit. 5. Neem het beeldscherm nogmaals af en let goed op dat er geen vocht in de computer druipt. 6. Zorg dat het beeldscherm droog is wanneer u het dichtdoet. Onderhoud van de vingerafdruklezer De volgende handelingen kunnen de vingerafdruklezer beschadigen of er voor zorgen dat deze niet correct werkt: v Krassen op het oppervlak van de lezer met een..

11 - Page 33

Hoofdstuk 2. Computerproblemen oplossen De oorzaak van een probleem opsporen . . . 12 Problemen oplossen . . . . . . . . . 12 Foutberichten . . . . . . . . . . 12 Fouten zonder bericht . . . . . . . . 18 Wachtwoordproblemen . . . . . . . 19 Probleem met de aan/uit-schakelaar . . . 20 Problemen met het toetsenbord . . . . 20 TrackPoint-problemen . . . . . . . . 21 Problemen met Standby en de slaapstand (spaarstand Uitschakelen) . . . . . . 22 Problemen met het LCD-scherm . . . . 25 Batterijproblemen . . . . . . . . . 26 Problemen met het vaste-schijfstation . . 27 Een opstartprobleem . . . ...

Computerproblemen - Page 34

De oorzaak van een probleem opsporen Als u een probleem hebt met uw computer, kunt u proberen dit op te sporen met behulp van het programma PC-Doctor voor Windows. Om het pro- gramma PC-Doctor voor Windows te starten, doet u het volgende: 1. Klik op Start . 2. Klik op Alle programma’s en daarna op PC-Doctor voor Windows . 3. Klik op PC-Doctor . 4. Kies een van de tests onder Apparaatcategorieën of Testscripts . Attentie Een test kan enkele minuten of meer in beslag nemen. Houd er rekening mee dat u de test niet halverwege kunt onderbreken. Zorg er dus voor dat u voldoende tijd hebt. Met ..

Computerproblemen - Page 35

Bericht Oplossing 0176: Systeembeveiliging - Er is geknoeid met het systeem. Dit bericht wordt afgebeeld wanneer u de beveiligings-chip verwijdert en opnieuw plaatst of wanneer u een nieuwe chip installeert. Om de fout te herstellen, gaat u naar BIOS Setup Utility, drukt u op F9 om de standaard- waarden te herstellen en drukt u vervolgens op F10 om de wijzigingen op te slaan. Als het probleem hiermee niet is opgelost, moet de computer worden nagezien. 0177: Foutieve SVP- gegevens, stop POST- taak. Controlegetal van het beheerders- wachtwoord in de EEPROM is onjuist. Controlegetal van het be..

Computerproblemen - Page 36

Bericht Oplossing 0199: Systeembeveiliging - Aantal pogingen voor Security-wachtwoord overschreden. Dit bericht wordt afgebeeld wanneer u meer dan drie keer een foutief beheerderswachtwoord opgeeft. Controleer het beheerderswachtwoord en geef het opnieuw op. Om de fout te herstellen, start u BIOS Setup Utility. 01C8: Meer dan één modemapparaat aange- troffen. Verwijder er een. Druk op <Esc> om door te gaan. Verwijder een Modem Mini-PCI-kaart of een Modem Daughter-kaart. U kunt ook op Esc drukken om het waarschuwingsbericht te negeren. Als het pro- bleem hiermee niet is opgelost, moe..

Computerproblemen - Page 37

Bericht Oplossing 0232: Fout met Extended RAM-geheugen De test van het Extended RAM-geheugen is mislukt. Test het geheugen van de computer met PC-Doctor. Als u zojuist een geheugenmodule hebt geïnstalleerd, voer de installatie ervan dan nogmaals uit. Voer vervolgens een geheugentest uit met het programma PC-Doctor. 0250: Fout met systeem- batterij De geheugenbatterij is leeg. Deze batterij wordt gebruikt om de configuratie- gegevens van de computer, zoals de datum en de tijd, te bewaren terwijl de computer uit staat. Vervang de batterij en voer het programma BIOS Setup Utility uit om de co..

Computerproblemen - Page 38

Bericht Oplossing 1803: Niet-ondersteunde daughter-kaart aange- bracht. Zet de computer uit en verwijder de daughter-kaart. De daughter-kaart wordt niet ondersteund op deze computer. Verwijder de kaart. 1810: Fout in indeling vaste-schijfpartitie Door een probleem bij het herkennen van de indeling van de partitie op de vaste schijf is de opstartprocedure van de computer onderbroken. De Predesktop Area is gewist of de vaste schijf bevat beschadigde gegevens. Om te proberen de computer opnieuw te starten, gaat u op één van de volgende manieren te werk: v Als Predesktop Area is gewist 1. Dru..

Computerproblemen - Page 39

Bericht Oplossing Het symbool van het systeemwachtwoord Er is een systeemwachtwoord of een beheerderswachtwoord ingesteld. Typ het juiste wachtwoord en druk op Enter. Als het systeemwachtwoord niet wordt geaccepteerd, is er mogelijk een beheerderswachtwoord ingesteld. Typ het beheerderswachtwoord en druk op Enter. Als dezelfde foutmelding nu weer verschijnt, laat de computer dan nazien. Het symbool van het vaste-schijfwachtwoord verschijnt Er is een vaste-schijfwachtwoord ingesteld. Typ het juiste wachtwoord en druk op Enter. Als dezelfde foutmelding nu weer verschijnt, laat de computer dan..

Computerproblemen - Page 40

Fouten zonder bericht Probleem: Als ik de computer aanzet, verschijnt er niets op het scherm en er klinkt tijdens het opstarten geen geluidssignaal. Opmerking: Als u niet zeker weet of de computer een geluidssignaal heeft gegeven, zet u de computer uit en vervolgens weer aan. Let goed op de geluidssignalen. Gebruikt u een extern beeld- scherm, raadpleeg dan “Problemen met het LCD-scherm” op pagina 25. Oplossing: Als er een systeemwachtwoord is ingesteld, drukt u op een toets om het symbool voor het systeemwachtwoord op te roepen. Vervolgens typt u het juiste wachtwoord en drukt u op Ent..

Wachtwoordproblemen - Page 41

Oplossing: Installeer het besturingssysteem opnieuw en zet de computer aan. Als er nog steeds alleen een aanwijzer wordt afgebeeld, laat de computer dan nazien. Probleem: Het scherm wordt zwart terwijl de computer aan staat. Oplossing Mogelijk is er een ″ screen saver ″ (schermbeveiligingsprogramma) actief of staat de computer in een spaarstand. Beweeg de TrackPoint of druk op een toets om de screen saver te verlaten, of druk op de aan/uit-knop om de normale werking vanuit Standby of de slaapstand te hervatten. Probleem: DOS-sessie op volledig scherm is te klein. Oplossing: Als u een DO..

Computerproblemen - Page 42

Lenovo geautoriseerde onderhoudstechnicus of dealer brengen om de systeemplaat te laten vervangen. U moet hiervoor het bewijs van aankoop kunnen overleggen. Bovendien kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor onderdelen en service. Probleem met de aan/uit-schakelaar Probleem: Het systeem loopt vast en u kunt de computer niet uitschakelen. Oplossing: Als het systeem vastloopt, kunt u de computer uitschakelen door de aan/uit-knop meer dan vier seconden ingedrukt te houden. Als het sys- teem dan nog steeds niet uit gaat, verwijdert u de AC-adapter en de batte- rij. Problemen met het to..

TrackPoint-problemen - Page 43

Oplossing: Controleer of het externe numerieke toetsenblok goed is aangesloten op de computer. Probleem: Enkele of alle toetsen van het externe PS/2-toetsenbord werken niet. Oplossing: Als u de X4 Dock gebruikt, sluit het toetsenbord dan aan op de toetsenbord/muisaansluiting van de X4 Dock. Als u tegelijk een muis en een extern toetsenbord gebruikt, hebt u de toetsenbord/muisaansluiting nodig. Controleer in dat geval of deze kabel correct op de X4 Dock is aan- gesloten en of de toetsenbordkabel is aangesloten op de juiste aansluiting van de toetsenbord/muiskabel. Als het voorgaande in orde ..

Computerproblemen - Page 44

Opmerking: Meer informatie kunt u vinden in de handleiding bij de muis. Probleem De muisknoppen werken niet. Oplossing Wijzig het stuurprogramma voor de muis in PS/2 compatibele muispoort en installeer PS/2 TrackPoint nogmaals. De stuurprogramma’s bevinden zich in de directory C:\IBMTOOLS\DRIVERS. Als de stuurprogramma’s niet op de vaste schijf staan, gaat u naar de ThinkPad-website. U krijgt toegang tot deze website door op de knop Access IBM te drukken en het ThinkVantage Productivity Center te openen. Probleem De bladerfunctie of het vergrootglas functioneert niet. Oplossing Controle..

Computerproblemen - Page 45

Probleem: Wanneer u de computer uit de spaarstand Standby probeert te halen, blijft het beeldscherm blanco. Oplossing: Ga na of er een extern beeldscherm is ontkoppeld terwijl de computer in de spaarstand Standby stond. Koppel het externe beeldscherm niet los van de computer terwijl de computer in de spaarstand Standby of in de slaap- stand staat. Als er bij het hervatten geen extern beeldscherm op de compu- ter is aangesloten, blijft het LCD-scherm namelijk leeg en wordt er niets afgebeeld. Deze beperking staat geheel los van de waarde die is ingesteld voor de resolutie. Met Fn+F7 kunt u d..

Computerproblemen - Page 46

Probleem: Als de computer niet is aangesloten op het lichtnet, ontwaakt het systeem niet op de tijd die met de time is ingesteld, – of– Het systeem gaat niet vanuit de spaarstand Standby naar de slaapstand als de computer niet is aangesloten op netvoeding. Oplossing: Bij gebruik op de batterij staat de ontwaakfunctie standaard uit. Schakelt u deze functie in, dan kan het gebeuren dat de computer ontwaakt terwijl hij wordt vervoerd; dit kan leiden tot schade aan de vaste schijf. Houd rekening met dit risico als u de functie voor ontwaken bij werking op de batterij inschakelt. 1. Zet de c..

Computerproblemen - Page 47

1. Start het programma ThinkPad Configuratie. 2. Klik op Energiebeheer . 3. Klik op de tab Slaapstand . 4. Selecteer het vakje voor ondersteuning van de slaapstand. 5. Klik op OK. Opmerking: U kunt de slaapstand alleen activeren door op Fn+F12 te drukken als het energiebeheerprogramma op de computer is geïnstalleerd. Problemen met het LCD-scherm Probleem: Er verschijnt niets op het scherm. Oplossing: v Druk op Fn+F7 om de weergave te herstellen. Opmerking: Als u de toetscombinatie Fn+F7 gebruikt voor het activeren van een presentatieschema, druk dan binnen drie seconden ten minste driemaal..

Batterijproblemen - Page 48

6. Klik op de knop Eigenschappen . Controleer in het kader ″ Apparaat- status ″ of het apparaat correct functioneert. Klik op de knop Probleem- oplosser als dat niet het geval is. 7. Klik op de tab Beeldscherm . 8. Controleer of de informatie juist is. 9. Klik op de knop Eigenschappen . Controleer in het kader ″ Apparaat- status ″ of het apparaat correct functioneert. Zo niet, klik dan op de knop Probleemoplosser . Probleem: Het beeldscherm blijft aan staan, zelfs nadat de computer is uitgeschakeld. Oplossing: Houd de aan/uit-knop vier seconden of langer ingedrukt om de computer uit..

Computerproblemen - Page 49

Probleem: De werkingsduur van een volledig opgeladen batterij wordt korter. Oplossing: Ontlaad de batterij en laad hem opnieuw op. Als de werkingsduur van de batterij dan nog steeds kort is, moet u een nieuwe batterij gebruiken. Probleem: De computer werkt niet terwijl de batterij volledig is opgeladen. Oplossing: Mogelijk is de bescherming tegen overbelasting van de batterij geactiveerd. Zet de computer één minuut uit om de bescherming uit te zetten; zet de computer daarna weer aan. Probleem De batterij wordt niet opgeladen. Oplossing Als de batterij te heet is, kan hij niet worden opgel..

Computerproblemen - Page 50

Een opstartprobleem Probleem: Het besturingssysteem Microsoft Windows start niet op. Oplossing: Gebruik het werkgebied van Rescue and Recovery bij het oplossen of iden- tificeren van het probleem. Het starten van het werkgebied van Rescue and Recovery is heel eenvoudig. U opent Rescue and Recovery als volgt: 1. Zet de computer uit en zet hem weer aan. 2. Kijk goed naar het scherm terwijl de computer start. Als het bericht “Druk op de blauwe Access IBM-knop om de normale opstart- procedure te onderbreken” in de linker benedenhoek van het scherm verschijnt,drukt u op de blauwe Access IBM-..

Computerproblemen - Page 51

v Problemen oplossen - Hiermee kunt u de oorzaak van een probleem opsporen. In het bovenste deelvenster van het werkgebied van Rescue and Recovery kunt u op de onderstaande items klikken om andere pagina’s te openen of om het programma te sluiten: Eventviewer geeft algemene informatie over events met betrekking tot programma’s, de beveiliging en het systeem. Daarnaast geeft deze viewer informatie over fouten en waarschuwingen die samenhangen met elk van de events. Met Systeeminformatie kunt u belangrijke informatie over de hardware en software van uw computer bekijken. In geval van prob..

Computerproblemen - Page 52

Oplossing: De computer kan vastlopen als hij tijdens een communicatiebewerking naar de spaarstand Standby gaat. Schakel de timer voor de spaarstand Standby uit als de computer is aangesloten op een netwerk. Om de computer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop vier seconden of langer ingedrukt. Probleem: De computer start niet op vanaf het apparaat waarvan u wilt opstarten. Oplossing: Kijk in het menu Startup van het programma BIOS Setup Utility. Contro- leer of de opstartvolgorde in het programma BIOS Setup Utility zo is inge- steld dat de computer opstart vanaf het gewenste opstartappa..

Computerproblemen - Page 53

Probleem: Een bepaald programma wordt niet goed uitgevoerd. Oplossing: Controleer of het probleem niet door het programma zelf wordt veroor- zaakt. Controleer of in de computer de minimale hoeveelheid geheugen is geïnstalleerd om de toepassing uit te voeren. Raadpleeg daarbij de documentatie van het programma. Controleer of: v Het programma wel geschikt is voor uw besturingssysteem. v Andere programma’s wel goed werken op de computer. v De vereiste stuurprogramma’s geïnstalleerd zijn. v Het programma op een andere computer wel werkt. Als er foutberichten op het scherm verschijnen terw..

Computerproblemen - Page 54

Het programma BIOS Setup Utility starten Op uw computer is een programma met de naam BIOS Setup Utility geïnstal- leerd, waarmee u verschillende parameters kunt selecteren. v Config: Voor het instellen van de configuratie van de computer. v Date/Time: Voor het instellen van de datum en tijd. v Security: Voor het instellen van de beveiligingsvoorzieningen. v Startup: Voor het instellen van het opstartapparaat. v Restart: Voor het opnieuw opstarten van het systeem. Opmerking: Veel van deze parameters kunt u gemakkelijker instellen met behulp van het programma ThinkPad Configuratie. Om het pr..

Computerproblemen - Page 55

Opmerking: Als u de instellingen weer terug wilt zetten op de oorspron- kelijke waarden, drukt u op F9 om de standaardinstellingen te laden. U kunt ook een optie in het vervolgmenu ″ Restart ″ selecteren om de standaardwaarden te laden of de wijzigingen ongedaan te maken. 9. Selecteer Restart en druk op Enter. Plaats de cursor op de gewenste optie voordat u de computer opnieuw opstart; druk daarna op Enter. De com- puter wordt opnieuw opgestart. Vooraf geïnstalleerde software herstellen De vaste schijf van de computer beschikt over een verborgen, beschermd gebied waarin zich backups be..

Computerproblemen - Page 56

Attentie: Bij het herstelproces worden alle bestanden op de primaire partitie van de vaste schijf (meestal station C:) gewist. Voordat er gegevens worden overschreven, wordt u echter in de gelegenheid gesteld om een of meer bestanden op te slaan op een ander medium. 1. Indien mogelijk slaat u alle bestanden op en sluit u het besturingssysteem af. 2. Zet de computer minstens vijf seconden uit. 3. Zet de computer aan. Let goed op het scherm. Druk op de Access IBM- knop zodra het bericht ″ Druk op de blauwe Access IBM-knop om de nor- male opstartprocedure te onderbreken ″ links onder op he..

Het - Page 57

Attentie Behandeling van het vaste-schijfstation v Laat het station nooit vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken. Leg het station op een zachte ondergrond die schokken opvangt. v Oefen nooit druk uit op het omhulsel van het station. v Raak de aansluiting niet aan. Het station is bijzonder gevoelig. Verkeerde behandeling kan ertoe leiden dat het station beschadigd raakt en dat de gegevens op de vaste schijf verloren gaan. Voordat u het vaste-schijfstation verwijdert, moet u een backup maken van al uw bestanden op de vaste schijf. Vervolgens kunt u de computer uitschakelen. Ve..

Het - Page 58

7. Haal het kapje van het vaste-schijfstation af. 8. Plaats het kapje op het nieuwe vaste-schijfstation. 9. Plaats het vaste-schijfstation in het compartiment en zet het stevig vast. 10. Sluit het LCD-scherm en draai de computer om zodat de onderkant boven komt. 11. Breng de schroef weer aan. 12. Berg de pen weer op in de houder. 13. Zet de batterij weer op zijn plaats. 14. Draai de computer weer om. Sluit de AC-adapter en de kabels aan. Het vaste-schijfstation vervangen 36 ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

±1² - Page 59

De batterij vervangen 1. Zet de computer uit of ga naar de slaapstand. Ontkoppel de AC-adapter en alle kabels van de computer. Opmerking: Als u een PC-kaart of een Secure Digital-kaart gebruikt, bestaat de kans dat de computer niet naar de slaapstand kan gaan. Als dat het geval is, zet de computer dan eerst uit. 2. Sluit het LCD-scherm en leg de computer op zijn kop. 3. Zet het batterijslot in de ontgrendelde stand. 4. Verschuif de batterijvergrendeling en houd deze vast ±1² ; verwijder de batterij ±2² . 5. Breng de voorkant van de volledig geladen reservebatterij op één lijn met de v..

38 - Page 60

6. Zet het batterijslot in de vergrendelde stand. 7. Draai de computer weer om. Sluit de AC-adapter en de kabels aan. De Extended Life Battery gebruiken U kunt een ThinkPad X40 Series Extended Life Battery aansluiten op de dockingaansluiting van de computer. Om een Extended Life Battery op de computer aan te sluiten, doet u het vol- gende: 1. Controleer de status van de hoofdbatterij. Als die niet is aangesloten of als de batterij is aangesloten en bijna leeg is, zet u de computer uit of zet u de computer in de slaapstand. Als de hoofdbatterij aangesloten is en vol- doende energie bevat, ze..

39 - Page 61

5. Houd de geleidepennen van de Extended Life Battery met de uitsparingen van de computer. 6. Druk de batterij voorzichtig op zijn plaats totdat hij vastklikt. De batterij wordt aangesloten op de dockingaansluiting van de computer. 7. Schuif de grendel in de richting van de pijl. De Extended Life Battery gebruiken Hoofdstuk 2. Computerproblemen oplossen 39

..

Opmerking: - Page 62

8. Draai de computer weer om. Sluit de AC-adapter en de kabels aan. Om de batterij te verwijderen, doet u het volgende: 1. Controleer de status van de hoofdbatterij. Als die niet is aangesloten of als de batterij is aangesloten en bijna leeg is, zet u de computer uit of zet u de computer in de slaapstand. Als de hoofdbatterij aangesloten is en vol- doende energie bevat, zet u de computer in de spaarstand Standby. Opmerking: Als de hoofdbatterij is aangesloten, maar bijna leeg is en u ontkoppelt de Extended Life Battery terwijl de computer in de spaarstand Standby staat, dan kan de computer ..

±1² - Page 63

5. Druk op de uitwerpgrendel van de batterij ±1² totdat de batterij omhoog komt. Verwijder vervolgens de batterij ±2² . De Extended Life Battery gebruiken Hoofdstuk 2. Computerproblemen oplossen 41

..

42 - Page 64

De Extended Life Battery gebruiken 42 ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

43 - Page 65

Hoofdstuk 3. Hulp en service aanvragen Hulp en service aanvragen . . . . . . . 44 Hulp via internet . . . . . . . . . . 44 Contact opnemen met het Customer Support Center . . . . . . . . . . . . . . 44 Wereldwijde ondersteuning . . . . . . . 46 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 43

..

44 - Page 66

Hulp en service aanvragen Als u hulp, service of technische assistentie nodig hebt, of gewoon meer wilt weten over ThinkPad-computers, staan u legio informatiebronnen van Lenovo ter beschikking. In dit gedeelte leest u waar u meer informatie kunt krijgen over ThinkPad-computers, wat u moet doen als er zich problemen voordoen met uw computer en wie u moet bellen wanneer u hulp nodig hebt. De Microsoft Service Packs zijn de nieuwste softwarebron voor productupdates voor Windows. Ze zijn beschikbaar als download op internet (hieraan kunnen verbindingskosten verbonden zijn) of op CD-ROM. Voor s..

Opmerking: - Page 67

v Wijzigingen in het ontwerp: Een enkele keer komt het voor dat er, na de verkoop, wijzigingen in een product moeten worden aangebracht. Lenovo of uw Lenovo-dealer zal dergelijke technische wijzigingen meestal in uw hardware aanbrengen. De volgende items vallen niet onder de garantie: v Vervanging of gebruik van onderdelen die niet zijn gefabriceerd door Lenovo of van Lenovo-onderdelen zonder garantie. Opmerking: Alle onderdelen onder garantie hebben een uit zeven tekens bestaande identificatiecode met de indeling FRU XXXXXXX v Opsporing van de oorzaak van softwareproblemen v Configuratie v..

Wereldwijde - Page 68

land of regio ontbreekt, neemt u contact op met uw Lenovo- wederverkoper of met uw Lenovo-vertegenwoordiger. Wereldwijde ondersteuning Als u uw computer meeneemt op reis of als u verhuist naar een land waar dit ThinkPad-machinetype wordt verkocht, is de Internationale Garantieservice (IWS) voor uw computer beschikbaar, waardoor u recht heeft op garantieser- vice gedurende de garantieperiode. De service wordt verleend door serviceverleners die zijn gemachtigd om garantieservice te verlenen. Servicemethoden en procedures verschillen per land en sommige services zijn niet in alle landen beschi..

47 - Page 69

Bijlage A. Informatie over draadloze communicatie Compatibiliteit voor draadloze communicatie De Wireless LAN Mini-PCI Adapter is zodanig ontworpen dat deze compati- bel is met elk draadloos-LAN-product dat gebaseerd is op DSSS- (Direct Sequence Spread Spectrum) en/of OFDM- (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) radiotechnologie. De adapter voldoet aan de volgende standaar- den: v De IEEE 802.11a/b/g Standard on Wireless LAN’s, opgesteld en goedge- keurd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers. v De WiFi-certificatie (Wireless Fidelity), opgesteld door de WECA (Wi..

48 - Page 70

Gebruiksomgeving en uw gezondheid De Wireless LAN Mini-PCI Adapter zendt, net als de Bluetooth Daughter Card en net als andere radiozendapparatuur, elektromagnetische energie op radiofrequenties uit. De hoeveelheid energie die wordt uitgezonden, is echter véél geringer dan de hoeveelheid die wordt uitgezonden door andere draad- loze apparatuur, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons. Aangezien de Wireless LAN Mini-PCI Adapter, evenals de Bluetooth Daughter Card, werkt binnen de veiligheidsnormen en -aanbevelingen voor radio- communicatie, is Lenovo ervan overtuigd dat deze kaarten veilig zi..

49 - Page 71

Bijlage B. Informatie over de garantie Lenovo Verklaring van Beperkte Garantie LSOLW-00 05/2005 Deel 1 - Algemene voorwaarden Deze Verklaring van Beperkte Garantie bestaat uit: Deel 1 - Algemene voorwaarden, Deel 2 - Landspecifieke voorwaarden en Deel 3 - Garantie-informatie. De voorwaar- den in Deel 2 kunnen in de plaats treden van of een wijziging vormen op die in Deel 1. De in deze Verklaring van Beperkte Garantie door Lenovo geboden garanties zijn uitsluitend van toepassing op Machines die u koopt voor eigen gebruik en niet om door te verkopen. Een “Machine” is een Lenovo-machine, h..

50 - Page 72

GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE BEPER- KING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS. Wat door deze Garantie niet wordt gedekt Het volgende wordt door deze garantie niet gedekt: v softwareprogramma’s, hetzij vooraf geïnstalleerd, hetzij bij de Machine gele- verd, of later geïnstalleerd; v storingen die voortvloeien uit misbruik, ongelukken, modificaties, onge- schikte fysieke omgeving of gebruiksomgeving, of onjuist onderhoud door u; v storingen die zijn veroorzaakt door een product waarvoor Lenovo niet ver- antwoordelijk is; en v niet-Lenovo producten, met inbegrip van die p..

51 - Page 73

U bent verantwoordelijk voor het downloaden van aangegeven software- updates vanaf een ondersteuningswebsite of vanaf enig ander elektronisch medium, alsmede voor het navolgen van alle instructies die uw Service- verlener verstrekt. Tot de software-updates kunnen behoren basic input/output systeemcode (“BIOS”), hulpprogramma’s, stuurprogramma’s en andere software updates. Indien uw probleem kan worden opgelost middels een Customer Replaceable Unit (“CRU”, door de gebruiker te vervangen eenheid, bijvoorbeeld toetsen- bord, muis, luidspreker, geheugen of vaste-schijfstation), verz..

52 - Page 74

a. de door uw Serviceverlener vastgestelde procedures voor het indienen van een verzoek om serviceverlening te volgen; b. te zorgen voor een backup of veilige opslag van alle programma’s, gegevens, geld en waardepapieren die zich in de Machine bevinden; c. voldoende, vrije en veilige toegang te verlenen om Lenovo in staat te stellen aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 4. (a) ervoor zorg te dragen dat alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen (Persoonlijke Gegevens) van de Machine is gewist (voor zover technisch mogelijk), (b) het de Serviceverlener of een ..

53 - Page 75

DEN TEGEN U INGESTELD (MET UITZONDERING VAN DE HIERBO- VEN ONDER SUB 1 GENOEMDE VORDERINGEN); 2) VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS; 3) BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, OF VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE; of 4) GEDERFDE WINSTEN, BEDRIJFSINKOMSTEN, GOODWILL OF ver- wachte BESPARINGEN. IN SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE UITSLUITING OF BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. Toepasselijk recht Partijen komen overeen dat het recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft van toepassin..

54 - Page 76

CHILI Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin: Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende procedure wordt uitsluitend behandeld door het civiele gerechtshof van de stad Santiago. COLOMBIA Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin: Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende procedure wordt uitsluitend behandeld door de rechters van de republiek Colombia. ECUADOR Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin: Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende procesvoering wordt uitsluitend behandeld d..

55 - Page 77

VENEZUELA Jurisdictie: Het volgende is toegevoegd na de eerste zin: Elke uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende procesvoering wordt uitsluitend behandeld door de ″ Courts of the Metropolitan Area Of the City of Caracas ″ . NOORD-AMERIKA Hoe u garantieservice aanvraagt: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd: Voor het verkrijgen van garantieservice van IBM in Canada of de Verenigde Staten belt u 1-800-IBM-SERV (426-7378). CANADA Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende treedt in de plaats van item 1 van dit gedeelte: 1. lichamelijk letsel (met inbegrip van ove..

″ - Page 78

Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede " recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft ″ in de eerste zin: recht van de staat of het territorium. CAMBODJA EN LAOS Toepasselijk recht: Het volgende treedt in de plaats van de zinsnede "recht van het land waarin u de Machine hebt aangeschaft" in de eerste zin: recht van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika. CAMBODJA, INDONESIË EN LAOS Arbitrage: Het volgende wordt onder dit kopje toegevoegd: Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Verklaring van Beperkte Garantie worden in..

BIJZONDERE - Page 79

1. aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel (met inbegrip van overlijden) of schade aan roerende en onroerende zaken is beperkt tot datgene wat is veroorzaakt door nalatigheid van Lenovo; en 2. voor elke andere werkelijke schade die voortvloeit uit enige niet-nakoming door Lenovo met betrekking tot, of op enige wijze samenhangend met, de inhoud van deze Garantieverklaring, het bedrag dat u hebt betaald voor de individuele Machine waarop de vordering betrekking heeft. Arbitrage: Het volgende wordt onder dit kopje toegevoegd: Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Verklar..

58 - Page 80

De garanties die in dit gedeelte worden genoemd, vormen een aanvulling op de rechten die u zou kunnen hebben op basis van de Consumer Guarantees Act 1993 of andere wetgeving die niet kan worden uitgesloten of beperkt. De Consumer Guarantees Act 1993 is niet van toepassing op zaken die Lenovo aan u levert ten behoeve van de uitoefening van een onderneming zoals gede- finieerd in die Act. Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan dit gedeelte toegevoegd: Indien een Machine niet is verkregen ten behoeve van de uitoefening van een onderneming zoals gedefinieerd in de Consumer Guarant..

59 - Page 81

De volledige behandeling, met inbegrip van alle documenten die daarin wor- den overlegd, vindt plaats in de Engelse taal. De Engelstalige versie van deze Verklaring van Beperkte Garantie prevaleert boven enige versie in een andere taal. SINGAPORE Beperking van aansprakelijkheid: De woorden ″ BIJZONDERE ″ en ″ ECONO- MISCHE ″ onder Sub 3 van de vijfde alinea vervallen. EUROPA, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA (EMEA) DE VOLGENDE BEPALINGEN GELDEN VOOR ALLE EMEA-LANDEN: Deze Garantieverklaring is van toepassing op Machines die van Lenovo of van een Lenovo-wederverkoper zijn gekocht. Hoe u garanti..

60 - Page 82

aanschaf, op voorwaarde dat de Machine door Lenovo is geannonceerd en beschikbaar is gesteld in dat land. In Afrika is garantieservice beschikbaar bin- nen een straal van 50 kilometer van een Serviceverlener. U bent verantwoor- delijk voor de transportkosten voor Machines die zich buiten een straal van 50 kilometer van de Serviceverlener bevinden. Toepasselijk recht: De zinsnede "recht van het land waarin u de machine hebt aangeschaft" wordt vervangen door: 1) ″ het Oostenrijks recht ″ in Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië- Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kazakstan, ..

61 - Page 83

bliek Kongo, Equatoriaal Guinea, Frans-Guyana, Frans-Polynesië, Gabon, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kameroen, Kaapverdië, Liba- non, Madagaskar, Mali, Marokko, Mauritanië, Mauritius, Mayotte, Nieuw- Caledonië, Niger, Réunion, Senegal, Seychellen, Togo, Tsjaad, Tunesië, Vanuatu en Wallis & Futuna worden alle uit deze Verklaring van Beperkte Garantie voortvloeiende of met de schending of uitvoering ervan verband houdende geschillen, met inbegrip van verkorte procesgang, uitsluitend afge- daan door het Handelshof van Parijs; 5) in Rusland worden alle geschillen die voort..

1. - Page 84

In Estland, Letland en Litouwen worden alle geschillen die voortvloeien uit deze Verklaring van Beperkte Garantie in laatste instantie afgedaan in een arbitragezaak die wordt gehouden in Helsinki, Finland, in overeenstemming met de dan geldende Finse wetgeving inzake arbitrage. Elk der partijen benoemt één arbiter. De arbiters benoemen gezamenlijk een voorzitter. Indien de arbiters geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorzitter, wordt de voorzitter benoemd door de Centrale Kamer van Koophandel in Helsinki. EUROPESE UNIE (EU) DE VOLGENDE BEPALINGEN GELDEN VOOR ALLE EU-LANDEN: De g..

63 - Page 85

is) of van die oorzaak, voor een maximumbedrag dat gelijk is aan het bedrag dat u voor de Machine hebt betaald. Deze beperking geldt niet voor lichamelijk letsel (met inbegrip van overlij- den), noch voor schade aan roerende en onroerende zaken waarvoor Lenovo rechtens aansprakelijk is. 2. IN GEEN GEVAL ZIJN LENOVO, HAAR TOELEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS OF SERVICEVERLENERS AANSPRAKELIJK VOOR HET VOLGENDE, ZELFS NIET INDIEN ZIJ VAN DE MOGE- LIJKHEID HIERVAN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD: 1) VERLIES VAN, OF SCHADE AAN, GEGEVENS; 2) INCIDENTELE OF INDI- RECT SCHADE, OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHAD..

64 - Page 86

OOSTENRIJK De bepalingen van deze Verklaring van Beperkte Garantie komen in de plaats van eventueel van toepassing zijnde wettelijke garanties. Wat door deze Garantie wordt gedekt: Het volgende treedt in de plaats van de eerste zin van de eerste alinea van dit gedeelte: Onder de garantie voor een Lenovo Machine valt (1) de functionaliteit van de Machine voor haar normale gebruik, en (2) het voldoen van de Machine aan haar Specificaties. De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd: De beperkte periode waarbinnen de consument een procedure kan starten voor niet-nakoming van de garantie ..

65 - Page 87

zin van de eerste alinea van dit gedeelte: In dergelijke gevallen, ongeacht de grond waarop uw vordering is gebaseerd, is Lenovo uitsluitend aansprakelijk voor: (items 1 en 2 ongewijzigd). DUITSLAND Wat door deze Garantie wordt gedekt: Het volgende treedt in de plaats van de eerste zin van de eerste alinea van dit gedeelte: Onder de garantie voor een Lenovo Machine valt (1) de functionaliteit van de Machine voor haar normale gebruik, en (2) het voldoen van de Machine aan haar Specificaties. De volgende alinea is aan dit gedeelte toegevoegd: De minimumgarantieperiode voor Machines is twaalf ..

66 - Page 88

boek van toepassing is aangezien de aanschafprijs plus andere voordelen die voortvloeien uit deze Verklaring van Beperkte Garantie een compensatie vor- men voor deze beperking van de aansprakelijkheid. IERLAND Wat door deze Garantie wordt gedekt: Het volgende is aan dit gedeelte toege- voegd: Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Garantieverklaring, alle wettelijk voorge- schreven voorwaarden, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties, behou- dens het voorafgaande, worden alle garanties zoals bedoeld in de Sale of Goods Act 1893 of de Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 hierbij..

67 - Page 89

indien Lenovo, haar toeleveranciers, wederverkopers of Serviceverleners van de mogelijkheid van dergelijke verliezen op de hoogte zijn gesteld: 1. verlies van, of schade aan uw gegevens; 2. bijzondere, indirecte of gevolgschade; of 3. gederfde winsten, verlies van klanten, inkomsten, goodwill of verwachte besparingen. SLOWAKIJE Beperking van aansprakelijkheid: Het volgende is aan het eind van de laatste ali- nea toegevoegd: De beperkingen zijn van toepassing voor zover ze niet verboden zijn onder §§ 373-386 van het Slowaaks Wetboek van Handel. ZUID-AFRIKA, NAMIBIË, BOTSWANA, LESOTHO EN S..

Garantieperiode - Page 90

2. Lenovo aanvaardt onbeperkte aansprakelijkheid, echter steeds met inacht- neming van de onderstaande Zaken waarvoor Lenovo niet aansprakelijk is , voor werkelijke schade aan uw tastbare eigendommen die is veroor- zaakt door nalatigheid van Lenovo. 3. Met uitzondering van hetgeen onder Sub 1 en 2 hierboven is vastgelegd, is de totale aansprakelijkheid van Lenovo voor feitelijke schade ten gevolge van ieder afzonderlijk Doen of Nalaten in geen geval groter dan 125% van de totaal te betalen aanschafprijs of de verschuldigde bedragen voor de Machine die direct gerelateerd is aan het Doen of N..

Opmerking: - Page 91

Machine Land of regio van aanschaf Garantieperiode Typen garantie 1866 VS, Canada, Mexico, Brazilië en Australië Onderdelen en arbeid - 3 jaar Batterij en digitalisatorpen - 1 jaar 6 1 Japan Onderdelen en arbeid - 1 jaar Batterij en digitalisatorpen - 1 jaar 6 1 Overige Onderdelen en arbeid - 3 jaar Batterij en digitalisatorpen - 1 jaar 7 1 1867 Alle Onderdelen en arbeid - 3 jaar Batterij - 1 jaar 5 1 1868 VS Onderdelen en arbeid - 1 jaar Batterij en digitalisatorpen - 1 jaar 6 1 Overige Onderdelen en arbeid - 1 jaar Batterij en digitalisatorpen - 1 jaar 7 1 1869 VS Onderdelen en arbeid -..

Typen - Page 92

Typen garantieservice Indien nodig verleent uw Serviceverlener reparatie- of vervangingsservice, afhankelijk van het type garantieservice dat voor uw Machine in de boven- staande tabel is aangegeven en zoals hieronder beschreven. Op welk moment de service wordt uitgevoerd, hangt af van het moment waarop u om service verzoekt en van de beschikbaarheid van onderdelen. De serviceniveaus geven doelstellingen voor de responstijd aan en worden niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat het aangegeven niveau van garantieservice niet op alle locaties wereldwijd beschikbaar is en buiten de normale servi..

″ - Page 93

U draagt zorg voor het afleveren of verzenden zoals door de Service- verlener aangegeven (franco, tenzij anders aangegeven) van de defecte Machine in een geschikte verpakking bij/naar een aangewezen locatie. Nadat de Machine is gerepareerd of vervangen, wordt de Machine gereed gemaakt om te worden opgehaald of, bij Mail-in Service, wordt de Machine aan u teruggezonden op kosten van Lenovo, tenzij uw Service- verlener anders aangeeft. U bent verantwoordelijk voor de daaropvol- gende installatie en verificatie van de Machine. 5. CRU- en On-site-service Dit type Garantieservice is een combinat..

72 - Page 94

Land of regio Telefoonnummer Oostenrijk 01-24592-5901 (30 dagen volledige ondersteuning) 01-211-454-610 (Garantieservice en ondersteuning) (Duits) België 02-210-9820 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 02-225-3611 (Garantieservice en ondersteuning) (Nederlands) 02-210-9800 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 02-225-3611 (Garantieservice en ondersteuning) (Frans) Bolivia 0800-0189 (Spaans) Brazilië Gesprekken uit de regio Sao Paulo: (11) 3889-8986 Gesprekken van buiten de regio Sao Paulo: 0800-7014-815 (Braziliaans Portugees) Canada 1-800-565-3344 (Engels, Frans) In Toronto belt u:..

″ - Page 95

Land of regio Telefoonnummer Frankrijk 0238-557-450 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) Hardware (Garantieservice en ondersteuning) Software (Garantieservice en ondersteuning) (Frans) Duitsland 07032-15-49201 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 01805-25-35-58 (Garantieservice en ondersteuning) (Duits) Griekenland +30-210-680-1700 Guatemala 335-8490 (Spaans) Honduras Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Spaans) Hongarije +36-1-382-5720 India 1600-44-6666 Alternatief gratis: +91-80-26788940 (Engels) Indonesië 800-140-3555 +62-21-251-2955 (Engels, Indon..

74 - Page 96

Land of regio Telefoonnummer Korea 1588-5801 (Koreaans) Letland +386-61-1796-699 Litouwen +386-61-1796-699 Luxemburg +352-298-977-5063 (Frans) Maleisië 1800-88-8558 (Engels, Maleis) Malta +356-23-4175 Mexico 001-866-434-2080 (Spaans) Midden-Oosten +44 (0)1475-555-055 Nederland +31-20-514-5770 (Nederlands) Nieuw-Zeeland 0800-446-149 (Engels) Nicaragua 255-6658 (Spaans) Noorwegen 6681-1100 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) 8152-1550 (Garantieservice en ondersteuning) (Noors) Panama 206-6047 (Spaans) Peru 0-800-50-866 (Spaans) Filippijnen 1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (Engels, Filippijn..

Garantiesupplement - Page 97

Land of regio Telefoonnummer Taiwan 886-2-8723-9799 (Mandarijn) Thailand 1-800-299-229 (Thai) Turkije 00800-211-4032 (Turks) Verenigd Koninkrijk 01475-555-055 (30 dagen Up-and-Running-ondersteuning) Hardware (Garantieservice en ondersteuning) Software (Garantieservice en ondersteuning) (Engels) Verenigde Staten 1-800-426-7378 (Engels) Uruguay 000-411-005-6649 (Spaans) Venezuela 0-800-100-2011 (Spaans) Vietnam Noordelijk gebied en Hanoi: 84-4-8436675 Zuidelijk gebied en Ho Chi Minh City: 84-8-8295160 (Engels, Vietnamees) Garantiesupplement voor Mexico Dit supplement vormt een onderdeel van d..

76 - Page 98

Voor een lijst van Authorized Service Centers kunt u terecht op http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/ servicio_mexico.html Gemaakt door: SCI Systems de México, S.A. de C.V. Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680, Tel. 01-800-3676900 Marketing door: Lenovo de México, Comercialización y Servicios, S. A. de C. V. Alfonso Nápoles Gándara No 3111 Parque Corporativo de Peña Blanca Delegación Álvaro Obregón México, D.F., México C.P. 01210, Tel. 01-800-00-325-00 76 ThinkPad ® X41 Tablet Service ..

77 - Page 99

Bijlage C. Door klant vervangbare eenheden (Customer Replacement Units, CRU’s) Door de klant vervangbare onderdelen (CRU’s) Uw ThinkPad-computer beschikt over de volgende CRU’s (Customer Replaceable Units). Hieronder vindt u de CRU’s en de documentatie waarin u de instructies voor verwijderen en installeren kunt vinden. Service en probleem- oplossing Installa- tie- poster ThinkVantage Productivity Center Online Hardware Maintenance Manual Online Video Groep 1 CRU’s Batterij X X X X AC-adapter en netsnoer X Trackpoint- dopje X X Vaste schijf X X X X Telefoonsnoer X Geheugen X X X X..

78 - Page 100

Als u geen toegang kunt krijgen tot deze instructies of als u problemen hebt bij het vervangen van een CRU, kunt u een van de volgende aanvullende bronnen raadplegen: v De Online Hardware Maintenance Manual en de Online Video’s die beschikbaar zijn op de Support-website http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Het Customer Support Center. Voor telefoonnummers van het Support Cen- ter in uw land of regio raadpleegt u “Internationale lijst van telefoonnummers” op pagina 71. 78 ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

Kennisgevingen - Page 101

Bijlage D. Kennisgevingen Kennisgevingen Verwijzing in deze publicatie naar producten (apparatuur en programmatuur) of diensten van Lenovo houdt niet in dat zij deze ook zal uitbrengen in alle landen waar zij werkzaam is. Uw Lenovo-vertegenwoordiger kan u informe- ren omtrent de producten en diensten die momenteel bij u beschikbaar zijn. Verwijzing naar producten of diensten van Lenovo houdt niet in dat uitslui- tend Lenovo-producten of -diensten kunnen worden gebruikt. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of di..

80 - Page 102

De informatie in dit document heeft geen invloed op Lenovo-product- specificaties of -garanties en wijzigt die niet. Niets in dit document doet dienst als uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie of vrijwaring onder de intellectuele eigendomsrechten van Lenovo of derden. Alle informatie in dit document is afkomstig van specifieke omgevingen en wordt hier uitsluitend ter illustratie afgebeeld. In andere gebruiksomgevingen kan het resultaat anders zijn. Lenovo behoudt zich het recht voor om door u verstrekte informatie te gebruiken of te distribueren op iedere manier die zij relevant acht, zo..

FOR HOME OR OFFICE USE - Page 103

Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC) Uit tests is gebleken dat deze apparatuur voldoet aan de beperkingen die in Deel 15 van de FCC Rules worden opgelegd aan digitale apparaten van Klasse B. Deze beperkingen zijn bedoeld om in een woonomgeving een rede- lijke mate van bescherming te bieden tegen hinderlijke storing. Deze appara- tuur genereert, gebruikt en verzendt energie op radiofrequenties en kan, bij installatie en gebruik anders dan conform de instructies, hinderlijke interferen- tie met radiografische communicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat i..

82 - Page 104

Verklaring van conformiteit met richtlijnen voor Klasse B van Industry Canada Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese richtlijn ICES-003. Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen Dit product voldoet aan de voorwaarden voor bescherming zoals opgenomen in EU-richtlijn 89/336/EU van de Europese Commissie inzake de harmonise- ring van de wetgeving van Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. Lenovo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan deze voorwaarden voor bescherming als dit het gevolg is van het doorvoeren van een niet ..

Bijlage - Page 105

Er bevindt zich een kleine ronde batterij in de systeemplaat van uw ThinkPad-computer als backup voor de hoofdbatterij. Als u deze wilt vervangen door een nieuwe, moet u contact opnemen met uw verkooppunt of met een door IBM geboden herstelservice. Als u de batterij zelf hebt vervangen en de oude lithiumbatterij wilt weggooien, moet u deze omsluiten met vinylband, contact opnemen met uw verkooppunt en de door hen geleverde instructies opvolgen. Als u thuis een ThinkPad-computer gebruikt en de lithiumbatterij wilt weg- gooien, moet u ook de regels van de lokale overheden naleven. Een ThinkPa..

84 - Page 106

Klantenondersteuning: Voor informatie over ondersteuning en telefoonnum- mers voor hulp bij de eerste installatie van de software gaat u naar http://www.pc.ibm.com/support. Voor de aanschaf van technische ondersteu- ning die verder gaat dan deze hulp bij de eerste installatie gaat u naar http://www.lotus.com/passport. Opmerking: Als u Lotus SmartSuite v9.8 gebruikt op uw ThinkPad X41 Tablet-computer, voer dan alle invoer in via het toetsenbord. Invoer van de digitalisatorpen wordt niet correct afgebeeld. Er wordt geen technische ondersteuning geboden voor het gebruik van Lotus SmartSuite v9..

Handelsmerken - Page 107

Via internet: http://smartsuite.modusmedia.com Postadres: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program Modus Media International 501 Innovation Avenue Morrisville, NC, USA 27560 Fax: 919-405-4495 Voor inlichtingen over een bestelling: Smartsuite_ibm@modusmedia.com –In Europese landen: Via internet: http://ibm.modusmedia.co.uk Postadres: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program P.O. Box 3118 Cumbernauld, Scotland, G68 9JX Voor inlichtingen over een bestelling: ibm_smartsuite@modusmedia.com –In landen in het Verre Oosten: Via internet: http://smartsuite.modusmedia.com Postadres: IBM - Lotus N..

86 - Page 108

De volgende benamingen zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen: IBM (gebruikt onder licentie) IBM-logo (gebruikt onder licentie) Approach Domino Freelance Graphics Lotus Lotus Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro 1-2-3 Microsoft, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Intel, Pentium en Intel SpeedStep zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere namen van ondernemingen, producten en diensten kunnen handels- merken zijn van derden. 86 ThinkPad..

Trefwoordenregister - Page 109

Trefwoordenregister A aan/uit-schakelaar, probleem 20 achterkant 2 B batterij Extended Life Battery 38 problemen 26 vervangen 37 belangrijke tips 6 C computerbeeldscherm 25 configuratie-instellingen 32 Customer replaceable unit (CRU) 77 onderdelenlijst 77 D diagnoses maken van proble- men 12 F foutbericht 12 fouten zonder bericht 18 G garantie informatie 49, 77 grotere vaste schijf installeren 34 H Hersteldiskette 33 Herstelprogramma 33 hulp en service 44 per telefoon 44 via Web 44 wereldwijd 46 I Internet, hulp via 44 K Kennisgeving over regelgeving xvii L locaties 2 M meenemen van de comp..

88 - Page 110

88 ThinkPad ® X41 Tablet Service en probleemoplossing

..

(1P) - Page 112

Onderdeelnummer: 39T9273 Printed in China (1P) P/N: 39T9273

..

Sponsored links

Latest Update