Lenovo Thinkpad X41 Tablet (danish) Service And Troubleshooting Guide For Manual Danish

ThinkPad X41 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X41 Tablet (danish) Service And Troubleshooting Guide For Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

- Page 1

ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

- Page 3

ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

- Page 4

Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger i “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v, Tillæg A, “Oplysninger om brug af trådløst udstyr”, på side 47, Tillæg B, “Oplysninger om garanti”, på side 49 og Tillæg D, “Bemærkninger”, på side 77. Første udgave (November 2005) Delvis © Copyright International Business Machines Corporation 2005. © Copyright Lenovo 2005. All rights reserved.

..

Indholdsfortegnelse - Page 5

Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter . . . . . . v Forhold, som kræver øjeblikkelig handling . . v Generelle sikkerhedsforskrifter . . . . . . vi Service . . . . . . . . . . . . . vi Netledninger og omformere . . . . . vii Forlængerledninger og andre enheder . . viii Stik og stikkontakter . . . . . . . . viii Batterier . . . . . . . . . . . . viii Varme og produktventilation . . . . . ix Sikkerhedsforskrifter for cd- og dvd-drev . x Andre sikkerhedsforskrifter . . . . . . . xi Oplysninger om laser . . . . . . . xiv Vigtige oplysninger til brugerne . . . . xvii Vigtige oplysn..

iv - Page 6

iv ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

Vigtige - Page 7

Vigtige sikkerhedsforskrifter Bemærk Læs disse vigtige sikkerhedsforskrifter først. Følg alle de oplysninger, der leveres sammen med ThinkPad-computeren. Oplysningerne i denne bog ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller Lenovo Servicebevis. Kundesikkerhed er vigtig for Lenovo. Vores produkter er udviklet til at være sikre og effektive. Computere er imidlertid elektroniske enheder. Netledninger, omformere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan medføre personskade eller anden ødelæggelse, især hvis det ikke bruges efter forskrifterne. Nedsæt denne risiko..

Generelle - Page 8

Undersøg hyppigt computeren og dens komponenter for skader eller slid eller tegn på fare. Hvis du er i tvivl om, at en komponent er i orden, må du ikke bruge produktet. Kontakt kundesupportcentret eller producenten for at få oplysninger om, hvordan du undersøger produktet og evt. får det repare- ret. Du kan se en liste over service- og supporttelefonnumre i afsnittet “Oversigt over telefonnumre i hele verden” på side 70. Hvis et af nedenstående forhold opstår, eller hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at bruge produktet, skal du holde op med at bruge det, og afmontere..

Netledninger - Page 9

slukket for strømmen, og at produktet er afmonteret fra strømkil- den, før du udskifter delene. Kontakt kundesupportcentret, hvis du har spørgsmål. Selv om der ikke er nogen bevægelige dele i computeren, når netledningen er afmonteret, skal du alligevel være opmærksom på følgende advarsler. Fare Farlige bevægelige dele. Hold fingre og andre legemsdele væk fra dette område. Advarsel: Før du udskifter CRU’er, skal du slukke for computeren. Vent i 3 til 5 minutter, så computeren kan afkøles, inden du åbner dækslet. Netledninger og omformere Brug kun de netledninger og omfo..

viii - Page 10

Brug ikke netledninger, hvor de elektriske kontakter i begge ender viser tegn på tæring eller overophedning, eller hvor netledningen er ødelagt på nogen måde. Forlængerledninger og andre enheder Kontrollér, at de forlængerledninger, de spændingsstabilisatorer, den UPS (Uninterruptible Power Supply) og de multistikdåser, som du bruger, kan håndtere produktets elektriske krav. Du må aldrig overfylde disse enheder. Hvis du bruger multistikdåser, må belastningen aldrig overstige multistikdå- sens inputspecifikation. Kontakt en elektriker, hvis du har spørgsmål vedrø- rende bel..

Vigtige - Page 11

batteriet for vand eller andre væsker. Du må kun genoplade batteriet i nøje overensstemmelse med den vejledning, der findes i produktdokumentationen. Forkert behandling af batterier, kan få dem til at overophedes, hvilket kan for- årsage, at gasser eller flammer kan komme fra batteriet eller systembatteriet. Hvis batteriet er ødelagt, eller hvis batteriet aflades, eller at der opbygges fremmedlegemer på batteriets kontakter, skal du holde op med at bruge batte- riet og få et andet fra producenten. Batteriets levetid kan formindskes, hvis det ikke bruges i længere tid. Hvis visse ge..

x - Page 12

Følg disse grundlæggende forholdsregler. Det øger din egen sikkerhed og for- øger computerens ydeevne. v Sørg for, at dækslet er lukket, når computeren er sat til. v Undersøg regelmæssigt computerens yderside for at se, om der har samlet sig støv. v Fjern støv fra luftgitre og huller i dækslet. Det kan være nødvendigt at ren- gøre computeren oftere, hvis den er placeret på et sted, hvor der er meget støvet eller meget trafik. v Blokér ikke for luftstrømmen ind foran i computeren. v Blokér ikke luftgitrene på bagsiden af computeren. v Benyt ikke computeren, mens den stå..

Ved tilslutning - Page 13

Andre sikkerhedsforskrifter Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Ved installation eller flytning af maskinen eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af maskinens eller udstyrets dæksler skal kabler tilsluttes og afmonteres som vist nedenfor. Hvis dette produkt leveres med en 3-benet netledning, skal den sluttes til et jordforbundet stik. Sluk for alt udstyr. Sluk for alt udstyr. Slut først alle kabler til enhederne. Tag først netledningen ud af stikkontakten. Slut signalkablerne til stikkene. Tag signalkablerne ud af stikkene. Slut netledni..

Fare! - Page 14

Fare! Overhold altid følgende sikkerhedsforanstaltninger: v Benyt ikke computeren i eller nær vand. v I tordenvejr: – Benyt ikke computeren via telefonforbindelsen. – Tilslut og afmontér ikke kablet fra telefonstikket. Fare! Batteriet skal opbevares ved stuetemperatur og være opladet til ca. 30 - 50% af dets kapacitet. Vi anbefaler, at batteriet oplades en gang om året for at forhindre overafladning. Fare! Der er fare for eksplosion, hvis det genopladelige batteri ikke udskiftes korrekt. Batteriet indeholder små mængder skadelige stoffer. Følg nedenstående anvisnin- ger for ikk..

Vigtige - Page 15

Fare! Der er fare for eksplosion, hvis systembatteriet ikke udskiftes korrekt. Litiumbatteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke håndteres eller kasseres korrekt. Udskift kun batteriet med et batteri af samme type. Batteriet må ikke: (1) komme i berøring med vand, (2) udsættes for mere end 100° C eller (3) repareres eller skilles ad. Det skal kasseres i henhold til de lokale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Fare! Følg nedenstående vejledning, når du installerer eller omkonfigurerer kom- munikationssupplements- eller Mini PCI-ko..

Oplysninger - Page 16

Fare! Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk stød eller skader, f.eks.: v Installér aldrig en telefonledning i tordenvejr. v Installér aldrig telefonstik i våde lokaliteter, medmindre jackstikket er beregnet til våde lokaliteter. v Rør aldrig ved ikke-isolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. v Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse. v Anvend ikke en telefon i tordenvejr, medmindre den er trådløs. Der er fare for elektrisk stød fra lynnedslag. v Brug i..

Vigtige - Page 17

Fare! Klasse I laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet i det opti- ske lagerdrev er konstrueret, så der ikke er adgang til laserstråling over klasse 1 ved normal brug, vedligeholdelse eller service. Visse drev indeholder en indbygget klasse 3A laserdiode. Bemærk: Fare! Fare! Plastikposer kan medføre kvælning. Opbevar derfor emballage sikkert uden for børns rækkevidde. Mange pc-produkter og meget udstyr indeholder ledninger eller kabler, f.eks. netledninger eller kabler, der bruges til at slutte udstyret til en pc. Hvis dette produkt indeholder en sådan type led..

Fare! - Page 18

Fare! Sikkerhedsforskrift til brugere i Australien Tilslut ikke telefonledningen i Tablet-tilstand. Gem denne vejledning. xvi ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

xvii - Page 19

Vigtige oplysninger til brugerne Vigtige oplysninger til brugerne Oplysninger om harddiskens kapacitet ThinkPad X41 Tablet-computeren overholder radiofrekvens- og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor den er godkendt til trådløs brug. Du skal installere og bruge ThinkPad-computeren i nøje overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Før du bruger ThinkPad X41 Tablet-computeren, skal du læse Regulatory Notice for ThinkPad X41 Tablet , som leveres sammen med denne bog. I stedet for at levere en retablerings- eller Windows-cd sammen med computeren, stiller Lenovo enklere met..

xviii - Page 20

xviii ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

Access IBM - Page 21

Find oplysninger med Access IBM-knappen Access IBM Den blå Access IBM-knap kan hjælpe dig i mange situationer, hvor compute- ren arbejder normalt, og også når den ikke gør det. Tryk på Access IBM-knap- pen på computeren for at åbne ThinkVantage Productivity Center. ThinkVan- tage Productivity Center er computerens onlinehjælp, som indeholder nyttige illustrationer og instruktioner, der er lette at følge, så du både kan komme godt fra start og blive ved med at få en masse fra hånden. Du kan også bruge Access IBM-knappen til at afbryde computerens startse- kvens og starte Think..

Bemærk: - Page 22

pc-kort eller opgraderer hukommelsen. Brug knapperne til at afspille, holde pause og spole videoklippet tilbage. Bemærk: Hvis der er sluttet en startenhed til computeren, og enhedens start- prioritet er højere end IDE HDD, starter computeren fra enheden. xx ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

1 - Page 23

Kapitel 1. Oversigt over ThinkPad-computeren ThinkPad-computeren - oversigt . . . . . 2 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . 4 Specifikationer . . . . . . . . . . . 5 Pas på ThinkPad-computeren . . . . . . 6 © Copyright Lenovo 2005 1

..

ThinkPad-computeren - Page 24

ThinkPad-computeren - oversigt Set forfra Afbryder LCD-skærm Systemets statusindikatorer Stik til modem Ethernet-stik USB-stik TrackPoint Access IBM-knap Nøglehul til sikkerhedslås Infrarød port Port til SD-kort Jackstik til stereohovedtelefon Jackstik til mikrofon Port til pc-kort Fingeraftrykslæser ThinkPad-computeren - oversigt 2 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

ThinkPad-computeren - Page 25

Set bagfra USB 2.0-stik med egen strømforsyning Skærmstik Jackstik til strøm Tablet-pen ThinkPad-computeren - oversigt Kapitel 1. Oversigt over ThinkPad-computeren 3

..

Faciliteter - Page 26

Udstyr Processor v Intel Pentium M-processor Hukommelse v PC2-4200 DDR2 (Double Data Rate II) SDRAM (Synchronous Dynamic Ran- dom Access Memory) Lagerenhed v 1,8 tommers harddisk Skærm Farveskærmen bruger TFT-teknologi: v Størrelse: 12,1 tommer v Opløsning: – LCD: 1.024 x 768 – Ekstern skærm: Op til 2.048 x 1.536 v Tablet-pen v Lysstyrkeknapper Tastatur v 87 taster, 88 taster eller 92 taster (herunder Fn-tast og Frem- og Tilbage-ta- ster) v Fingeraftrykslæser (på visse modeller) v Frem- og Tilbage-taster v TrackPoint ® v Fn-tastfunktion v Access IBM-knap v Lydstyrkeknapper Ekste..

Specifikationer - Page 27

Specifikationer Størrelse v Bredde: 27,4 cm v Dybde: – 24,6 cm med batteriet med 4 celler – 26,9 cm med batteriet med 8 celler v Højde: 2,9 cm – 3,2 cm Driftsbetingelser v Maks. højde (uden tryk): 3.048 m v Temperatur – Op til 2.438 m - I drift uden disk: 5° til 35°C - I drift med disk: 10° til 35°C - Ikke i drift: 5° til 43°C – Over 2.438 m - Maks. driftstemperatur: 31,3°C Bemærk: Når du oplader batteriet, må dets temperatur ikke være under 10° C. v Relativ fugtighed: – I drift uden disk i drevet: 8% til 90% – I drift med disk i drevet: 8% til 80% Varmeafgivels..

Pas - Page 28

Pas på ThinkPad-computeren Selv om computeren er designet til at fungere pålideligt under normale arbejdsforhold, skal du bruge omtanke og sund fornuft, når du bruger den. Følg disse vigtige tip. Så får du mest mulig nytte og glæde af computeren. Vigtige tip: Vær forsigtig med, hvor og hvordan du arbejder v Lad ikke computeren hvile på dit skød eller andre steder på kroppen i en længere periode, mens computeren er i brug, eller mens batteriet oplades. Computeren udsender en del varme under normal drift. Varmeudviklingen afhænger af systemaktivitetsniveau og batteriopladningsniv..

Pas - Page 29

Håndtér lagermedier og drev korrekt v Du må ikke indsætte disketterne skråt i drevet. Du må heller ikke indsætte disketter, som har flere mærkater, eller hvor mærkaten sidder løst, da den kan sidde fast i drevet. v Hvis computeren leveres med et optisk drev, f.eks. et cd-, dvd- eller cd- RW/dvd-drev, må du ikke berøre overfladen af disken eller linsen i skuffen. v Vent, indtil cd’en eller dvd’en sidder fast i midten af det optiske drev, f.eks. cd-, dvd- eller cd-RW/dvd-drevet, (der lyder et klik), før du lukker skuffen. v Tryk kun der, hvor det er nødvendigt, når du insta..

Pas - Page 30

Tip om brug af Tablet-pennen (digitizer) v Brug kun den Tablet-pen (digitizer), der blev leveret sammen med Think- Pad X41 Tablet-computeren, eller som du har købt som tilbehør til compu- teren. Det er kun denne pen, der er designet til at blive brugt sammen med ThinkPad X41 Tablet-computeren. Andre penne kan sidde fast i holderen eller forårsage andre problemer. v Tablet-pennen er ikke vandtæt. Pas på, du ikke dypper den i vand. Andre vigtige tip v Computerens modem må kun tilsluttes en analog telefonlinje, også kaldet PSTN (Public-Switched Telephone Network). Slut ikke modemet til ..

Pas - Page 31

v Rør ved et metalbord eller et metallisk objekt med jordforbindelse, før du installerer en af følgende enheder. Det reducerer statisk elektricitet fra din krop. Statisk elektricitet kan ødelægge enheden. – Pc-kort – Smart Card – Hukommelseskort, f.eks. et SD-kort, USB-nøglering og et multimediekort – Hukommelsesmodul – Mini-PCI-kort – Kommunikationssupplementskort Rengør computerens dæksel Vi anbefaler, at du nu og da rengør computeren på følgende måde: 1. Klargør en blanding af et mildt rensemiddel, som ikke indeholder slibe- midler eller stærke kemikalier, f.eks..

Pas - Page 32

Rengør LCD-skærmen 1. Tør forsigtigt skærmen af med en blød, tør klud, der ikke fnugger. Hvis der er ridser i skærmen, stammer de måske fra tastaturet eller TrackPoint, hvis der er blevet trykket på låget, når det er lukket. 2. Tør forsigtigt ridsen med en blød, tør klud. 3. Hvis ridserne ikke forsvinder, skal du fugte en blød klud, der ikke fnug- ger, med vand eller en 50-50-blanding af isopropyl-alkohol og vand, som ikke indeholder urenheder. 4. Vrid kluden for at fjerne så meget af væsken som muligt. 5. Tør skærmen igen. Pas på, at der ikke drypper væske ned i comput..

Kapitel - Page 33

Kapitel 2. Problemløsning PC-Doctor . . . . . . . . . . . . . 12 Fejlfinding . . . . . . . . . . . . 12 Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . 12 Fejl uden koder eller meddelelser . . . . 18 Problemer med kodeord . . . . . . . 19 Problemer med afbryderen . . . . . . 19 Tastaturproblemer . . . . . . . . . 20 TrackPointproblemer . . . . . . . . 21 Standby- og dvaletilstandsproblemer . . . 22 Problemer med skærmen . . . . . . . 25 Batteriproblemer . . . . . . . . . 26 Harddiskproblemer . . . . . . . . 27 Startproblemer . . . . . . . . . . 28 Problemer med fingeraftryksgodkendelse 29 Andre probl..

Problemløsning - Page 34

PC-Doctor Hvis der er problemer med computeren, kan du teste den vha. programmet PC-Doctor til Windows. Gør følgende for at starte PC-Doctor til Windows: 1. Klik på Start . 2. Flyt pilmarkøren til Alle programmer og derefter til PC-Doctor til Win- dows . 3. Klik på PC-Doctor . 4. Vælg en af testene fra Device Categories eller Test Scripts . Advarsel! Det kan tage nogle minutter eller længere at udføre en test. Du skal sætte tid af til denne test, da den ikke må afbrydes. System Test i Test Scripts tester mange vigtige hardwarekomponenter, men den udfører ikke alle systemtest i PC..

Problemløsning - Page 35

Meddelelse Løsning 0177: Forkerte SVP-data, stop POST. Kontrolsum- men af administratorkodeordet i EEPROM er forkert. Kontrolsummen af administratorkodeordet i EEPROM er forkert. Systemkortet skal udskiftes. Computeren skal efterses. 0182: Forkert CRC2. Start BIOS- konfigurationsprogram- met, og indlæs standardværdierne. Kontrolsummen af CRC2-indstillingen i EEPROM er forkert. Tryk på F1 for at åbne BIOS-konfigurationsprogrammet. Tryk på F9 og derefter på Enter for at indlæse standardindstillingerne. Tryk på F10 for at genstarte systemet. 0185: Forkert startsekvens. Start BIOS- kon..

Problemløsning - Page 36

Meddelelse Løsning 01C9: Mere end én Ethernet-enhed er fun- det. Afmontér en af dem. Tryk på <Esc> for at fortsætte. ThinkPad-computeren har en indbygget Ethernet-facilitet, og du kan ikke tilføje en tilsvarende facilitet ved at installere en Ethernet-enhed. Hvis denne fejlmeddelelse vises, skal du afmontere den Ethernet-enhed, du har installe- ret. Ellers skal du trykke på Esc for at ignorere advarslen. Hvis det ikke løser problemet, skal computeren efterses. 0200: Harddiskfejl Harddisken fungerer ikke. Kontrollér, at harddisken er tilsluttet korrekt. Start BIOS-konfiguratio..

Problemløsning - Page 37

Meddelelse Løsning 0270: Fejl i systemur Computeren skal efterses. 0271: Fejl ved dato og klokkeslæt Hverken dato eller klokkeslæt er angivet på computeren. Angiv dato og klokkeslæt vha. BIOS-konfigurationsprogrammet. 0280: Foregående start ikke afsluttet Computeren har ikke været i stand til at afslutte den foregående startproces. Sluk for computeren, og start den igen for at starte BIOS- konfigurationsprogrammet. Kontrollér konfigurationen, og genstart herefter computeren ved at vælge muligheden Exit Saving Changes under punktet Restart eller ved at trykke på F10. Hvis samme fe..

Problemløsning - Page 38

Meddelelse Løsning 1810: Forkert layout af harddiskafsnit Computeren kan ikke genkende udformningen af afsnittet på harddisken. Computeren kan ikke starte. Enten er Predesktop-området blevet slettet, eller også indeholder harddisken ødelagte data. Gør et af følgende for at genstarte computeren: v Hvis Predesktop-området er blevet slettet 1. Tryk på F1 for at åbne BIOS-konfigurationsprogrammet. 2. Vælg Security -> Predesktop Area -> Access Predesktop Area . 3. Angiv dette punkt til Disabled . 4. Gem indstillingerne og afslut. v Hvis problemet ikke løses, når du har udført..

Problemløsning - Page 39

Meddelelse Løsning Styresystem ikke fundet Kontrollér følgende: v Harddisken er korrekt installeret. v Der sidder en startdiskette i diskettedrevet. Hvis samme fejlmeddelelse vises igen, skal du kontrollere startsekvensen vha. BIOS-konfigurationsprogrammet. Ventilatorfejl Der er problemer med ventilatoren. Computeren skal efterses. EMM386 er ikke installe- ret - Kan ikke definere basisadressen for sideramme Åbn filen C:\CONFIG.SYS, og ret linjen device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM til device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS og gem filen. Fejl ved CardBus-konfi- guration - Enhed deaktiveret Star..

Problemløsning - Page 40

Fejl uden koder eller meddelelser Problem: Når jeg tænder for computeren, vises der intet på skærmen, og compute- ren bipper ikke under starten. Bemærk: Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren bippede, så sluk for den, tænd den igen, og lyt efter bippet. Hvis du bruger en eks- tern skærm, skal du læse afsnittet “Problemer med skærmen” på side 25 Løsning: Hvis der er angivet et startkodeord, skal du trykke på en tast for at få vist klarmeldingen til startkodeord. Indtast herefter det korrekte kodeord, og tryk på Enter. Hvis startkodeordsklarmeldingen ikke vises, kan lys..

Problemløsning - Page 41

Løsning: Pauseskærmen eller funktionsstyring er måske aktiveret. Bevæg Track- Point, eller tryk på Enter for at afslutte pauseskærmen, eller tryk på afbry- deren for at genoptage normal drift fra Standby- eller dvaletilstand. Problem: DOS-helskærmen ser mindre ud Løsning: Hvis du udfører DOS-programmer, der kun understøtter VGA-tilstand (opløsningsgrad på 640 × 480), kan skærmbilledet forekomme en smule forvrænget eller en lille smule mindre end selve skærmen. Det skyldes ønsket om at bevare kompatibiliteten med DOS-programmer. Hvis du vil udvide skærmbilledet, så det ha..

Tastaturproblemer - Page 42

Tastaturproblemer Problem: Alle eller nogle af tasterne på tastaturet virker ikke. Løsning: Hvis der er tilsluttet et eksternt PS/2-tastatur, fungerer det numeriske tastatur på computeren ikke. Brug det numeriske tastatur på det eksterne tastatur. Gør følgende, hvis der er tilsluttet et eksternt numerisk tastatur eller en mus: 1. Sluk for computeren. 2. Fjern det eksterne numeriske tastatur eller musen. 3. Tænd for computeren og prøv, om tastaturet fungerer. Hvis tastaturproblemet er løst, skal du tilslutte det eksterne numeriske tastatur, det eksterne tastatur eller musen igen, og..

TrackPointproblemer - Page 43

TrackPointproblemer Problem: Markøren flytter sig, når der tændes for computeren, eller når normal drift genoptages. Løsning: Markøren kan godt flytte sig, når du arbejder normalt, men ikke bruger TrackPoint. Det er kendetegnende for TrackPoint og er ikke nogen fejl. Markøren flytter sig i flere sekunder, når: v computeren tændes. v computeren genoptager normal drift. v du trykker på TrackPoint i længere tid. v temperaturen ændres. Problem: Musen eller pegeudstyret fungerer ikke. Løsning: Kontrollér, at TrackPoint er angivet til Automatisk i programmet Think- Pad-konfiguratio..

Problemløsning - Page 44

Standby- og dvaletilstandsproblemer Problem: Computeren skifter uventet til Standby-tilstand. Løsning: Hvis processoren overophedes, skifter computeren automatisk til Standby- tilstand, så computeren kan afkøles, og processoren og andre interne kom- ponenter beskyttes. Kontrollér også indstillingerne for Standby-tilstand vha. Strømstyring. Problem: Computeren skifter til Standby lige efter POST, og indikatoren for Standby lyser. Løsning: Kontrollér, at: v batteriet er opladet. v driftstemperaturen er inden for det acceptable interval. Se afsnittet “Specifikationer” på side 5. H..

Problemløsning - Page 45

Løsning: Hvis systemet ikke returnerer fra Standby-tilstand, er computeren måske skiftet til Standby- eller dvaletilstand automatisk, fordi batteriet er fladt. Kontrollér Standby-indikatoren. v Hvis Standby-indikatoren er tændt, er computeren i Standby-tilstand. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og tryk på Fn-tasten. v Hvis Standby-indikatoren er slukket, er computer i dvaletilstand eller slukket. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og tryk herefter på afbryderen for at genoptage normal drift. Hvis systemet stadigvæk ikke returnerer fra Standby-tilstand, svarer syst..

Problemløsning - Page 46

4. Vælg punktet Config med piltasterne, og tryk på Enter. Undermenuen Power vises. 5. Vælg Timer Wake with Battery Operation ved at trykke på Enter. 6. Vælg punktet Enabled med F5- eller F6-tasten, og tryk herefter på Enter. 7. Tryk på F10 og derefter på Enter for at gemme denne indstilling og afslutte programmet. Du kan få flere oplysninger om BIOS-konfigurationsprogrammet i afsnittet “BIOS-konfigurationsprogram” i onlinehjælpen Access IBM. Problem: Tastkombinationen Fn + F12 får ikke computeren til at skifte til dvaletil- stand. Løsning: Computeren kan ikke skifte til dval..

Problemløsning - Page 47

Problemer med skærmen Problem: Skærmen er sort. Løsning: v Tryk på Fn + F7 for at få vist skærmbilledet. Bemærk: Hvis du bruger tastkombinationen Fn+F7 til at aktivere et præsentationsskema, skal du trykke på Fn+F7 mindst tre gange inden for tre sekunder for at få vist billedet på skær- men. v Hvis du bruger vekselstrømsadapteren eller batteriet, og batteriets statu- sindikator er tændt (er grøn), skal du trykke på Fn + Home for at gøre skærmen lysere. v Hvis statusindikatoren for Standby er tændt (er grøn), skal du trykke på Fn for at genoptage normal drift fra Standby..

Batteriproblemer - Page 48

Problem: Skærmen forbliver tændt, selv om der er slukket for strømmen. Løsning: Tryk på afbryderen i 4 sekunder eller mere for at slukke for computeren. Tænd derefter for den igen. Problem: Der vises hele tiden manglende, misfarvede eller lyse punkter på skær- men. Løsning: Det er karakteristisk for TFT-teknologien. LCD-skærmen indeholder mange TFT’er (Thin-Film Transistors). Der er hele tiden manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen. Batteriproblemer Problem: Batteriet bliver ikke fuldt opladet på computerens standardopladningstid, mens der er slukket for computer..

Harddiskproblemer - Page 49

Løsning: Spændingsstabilisatoren i batteriet er muligvis blevet aktiveret. Sluk for computeren i ét minut for at nulstille funktionen, og tænd derefter for den igen. Problem: Batteriet kan ikke oplades. Løsning: Du kan ikke oplade batteriet, hvis det er for varmt. Hvis batteriet føles varmt, skal du tage det ud af computeren og lade det køle af til almindelig stuetemperatur. Når det har stuetemperatur, skal du geninstallere og oplade det. Hvis du ikke kan oplade det nu, skal batteriet til eftersyn. Harddiskproblemer Problem: Harddisken rasler en gang imellem. Løsning: Der høres mu..

Problemløsning - Page 50

Startproblemer Problem: Windows-styresystemet starter ikke. Løsning: Brug Rescue and Recovery-arbejdsomådet til at identificere og løse proble- met. Det er nemt at starte Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Gør følgende for at åbne Rescue and Recovery: 1. Sluk for computeren, og tænd for den igen. 2. Hold øje med skærmen, mens computeren starter. Tryk på den blå Access IBM-knap, når meddelelsen “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” vises i nederste venstre hjørne af skær- men. Rescue and Recovery-arbejdsområdet åbnes. Der åbnes et vindue, som ..

Problemløsning - Page 51

Logbogen indeholder generelle oplysninger om programmer, sikkerhed og systemaktiviteter. Den indeholder også oplysninger om fejl og advarsler for hver aktivitet. for each event. Systemoplysninger viser centrale hardware- og softwareoplysninger om computeren. Disse oplysninger kan være værdifulde, når du prøver at løse problemer. Garantistatus gør det muligt at få vist, hvornår garantien udløber, service- vilkårene for computeren eller en oversigt over udskiftelige dele. Hjælp giver oplysninger om de forskellige sider på Rescue and Recovery- arbejdsområdet. Genstart lukker Resc..

Problemløsning - Page 52

Problem: Computeren starter ikke fra en ønsket enhed. Løsning: Åbn menuen Startup i BIOS-konfigurationsprogrammet. Kontrollér, at startsekvensen i BIOS-konfigurationsprogrammet er angivet, så compute- ren starter fra den ønskede enhed. Kontrollér også, at den enhed, som computeren starter fra, er aktiveret. Kontrollér, at enheden er inkluderet i listen ″ Boot priority order ″ på start- menuen i BIOS-konfigurationsprogrammet. Hvis den findes på listen ″ Excluded from boot order ″ , er den deaktiveret. Markér indgangen for den, og tryk på x. Herved flyttes indgangen til l..

Problemløsning - Page 53

Kontrollér, at computeren har den hukommelse, der kræves, for at du kan udføre programmet. Du kan finde oplysninger om dette i de bøger, der leveres sammen med programmet. Kontrollér følgende: v Programmet er beregnet til at kunne anvendes på styresystemet. v Andre programmer på computeren fungerer korrekt. v De nødvendige styreprogrammer er installeret. v Programmet fungerer korrekt på en anden computer. Hvis der vises en fejlmeddelelse, mens du bruger et program, skal du læse de bøger, der leveres sammen med programmet. På visse modeller udføres følgende programmer måske i..

Problemløsning - Page 54

Gør følgende for at starte BIOS-konfigurationsprogrammet: 1. Sikkerhedskopiér dine data og registreringsdatabasen for at sikre, at data ikke går tabt. Der er flere oplysninger i afsnittet ″ Værktøjer til sikkerheds- kopiering og retablering af data ″ i onlinehjælpen. 2. Fjern en eventuel diskette fra diskettedrevet, og sluk derefter for compute- ren. 3. Tænd for computeren, og tryk på Access IBM-knappen, mens meddelelsen “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” vises i det nederste venstre hjørne af skærmen. Rescue and Recovery-arbejdsområdet start..

Problemløsning - Page 55

harddiskens indhold på forskellige tidspunkter. Disse sikkerhedskopier findes på harddisken, et netværksdrev eller et flytbart medie, afhængigt af de indstil- linger, du har valgt under sikkerhedskopieringen. Du kan bruge programmet Rescue and Recovery eller Rescue and Recovery- arbejdsområdet til at retablere indholdet af harddisken til en tidligere tilstand vha. en af de gemte sikkerhedskopier. Rescue and Recovery-arbejdsområdet fungerer uafhængigt af Windows-styresystemet. Derfor kan du starte det ved at trykke på den blå Access IBM-knap, når computeren starter. Når Rescue and..

Udskiftning - Page 56

Udskiftning af harddisken Du kan udvide computerens lagerkapacitet ved at udskifte harddisken med én, der har større kapacitet. Du kan købe en ny harddisk hos forhandleren eller en Lenovo-salgskonsulent. Bemærkninger: 1. Du skal kun udskifte harddisken, hvis du vil opgradere den, eller hvis den skal repareres. Harddiskens stik og bås er ikke beregnet til hyppige udskiftninger. 2. Rescue and Recovery-arbejdsområdet og produktretableringsprogrammet findes ikke på den nye harddisk. Advarsel! Håndtering af harddisken v Undlad at tabe drevet eller udsætte det for fysiske stød. Placér ..

Udskiftning - Page 57

5. Fjern den skrue, der holder harddisken på plads. 6. Åbn LCD-skærmlåget, sæt computeren på siden, og fjern harddisken ved at trække dækslet ud af computeren. 7. Afmontér harddiskens dæksel. 8. Sæt dækslet på den nye harddisk. Udskiftning af harddisken Kapitel 2. Problemløsning 35

..

Udskiftning - Page 58

9. Indsæt harddisken og dens dæksel i harddiskbåsen. Sæt dem herefter på plads. 10. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om, så den har bunden i vej- ret. 11. Montér skruen igen. 12. Sæt pennen på plads igen. 13. Installér batteriet igen. 14. Vend computeren om. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til compu- teren. Udskiftning af batteriet 1. Sluk for computeren, eller skift til dvaletilstand. Afmontér derefter vek- selstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. Bemærk: Hvis du bruger et pc- eller SD-kort (Secure Digital), kan compu- teren måske ikke skifte til dval..

Udskiftning - Page 59

4. Skub og hold batterilåsen ±1² , og fjern herefter batteriet ±2² . 5. Placér forsiden af reservebatteriet, så den passer med forsiden af compute- rens batterirum, og skub herefter batteriet forsigtigt på plads. Udskiftning af batteriet Kapitel 2. Problemløsning 37

..

Udskiftning - Page 60

6. Skub batterilåsen til positionen Låst. 7. Vend computeren om. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til compute- ren. Brug af batteri med udvidet driftstid Du kan slutte et ThinkPad X40 Serie-batteri med udvidet driftstid til compute- rens installationsstik. Gør følgende for at slutte batteriet med udvidet driftstid til computeren: 1. Kontrollér status for hovedbatteriet. Hvis det ikke er tilsluttet, eller hvis det er tilsluttet og næsten fladt, skal du slukke for computeren eller skifte til dvaletilstand. Hvis hovedbatteriet er tilsluttet og har nok strøm, skal du skifte til St..

Kapitel - Page 61

5. Justér skinnerne på batteriet med udvidet driftstid med hullerne i compu- teren. 6. Skub forsigtigt batteriet på plads, indtil der lyder et klik. Batteriet er nu tilsluttet computerens installationsstik. Brug af batteri med udvidet driftstid Kapitel 2. Problemløsning 39

..

Bemærk: - Page 62

7. Skub låsen som pilene viser. 8. Vend computeren om igen. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til computeren. Gør følgende for at afmontere batteriet fra computeren: 1. Kontrollér status for hovedbatteriet. Hvis det ikke er tilsluttet, eller hvis det er tilsluttet og næsten fladt, skal du slukke for computeren eller skifte til dvaletilstand. Hvis hovedbatteriet er tilsluttet og har nok strøm, skal du skifte til Standby-tilstand. Bemærk: Hvis hovedbatteriet er tilsluttet og næsten fladt, når du afmonte- rer batteriet med udvidet driftstid fra computeren i Standby- tilstand, lu..

Kapitel - Page 63

5. Skub udløseren til batteriet ±1² , indtil batteriet løftes op. Fjern herefter bat- teriet ±2² . Brug af batteri med udvidet driftstid Kapitel 2. Problemløsning 41

..

42 - Page 64

Brug af batteri med udvidet driftstid 42 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

43 - Page 65

Kapitel 3. Hjælp og service Hjælp og service . . . . . . . . . . 44 Hjælp på internettet . . . . . . . . . 44 Kontakt til kundesupportcentret via telefon 44 Verdensomspændende hjælp . . . . . . 46 © Copyright Lenovo 2005 43

..

Hjælp - Page 66

Hjælp og service Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller bare vil have nogle flere oplysninger om ThinkPad-computere, er der mange muligheder for at få hjælp fra Lenovo. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan få flere oplys- ninger om ThinkPad-computere, hvad du skal gøre, hvis der opstår proble- mer, og hvem du skal tilkalde, hvis det bliver nødvendigt. Microsoft-servicepakker er de nyeste programkilder til Windows-produktop- dateringer. Du kan hente dem via weboverførsel (du skal måske betale for for- bindelsen) eller via cd’er. Du kan finde flere oplysni..

Hjælp - Page 67

v Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, der ikke ydes garanti for. Bemærk: Alle dele, der er dækket af garanti, er mærket med en id på syv tegn i formatet FRU XXXXXXX v Identifikation af kilder til softwareproblemer v Konfiguration af BIOS som en del af en installation eller opgradering v Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af styreprogrammer v Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer v Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer. Du kan se, om din maskine er omfattet af garanti, og hv..

Verdensomspændende - Page 68

Verdensomspændende hjælp Hvis du rejser med computeren eller flytter den til et land, hvor din Think- Pad-maskintype sælges, kan din computer være berettiget til verdensomspæn- dende service, hvilket automatisk berettiger dig til at få garantiservice i garan- tiperioden. Servicen vil blive udført af serviceudbydere, som har autorisation til at udføre garantiservice. Serviceniveauet afhænger af landet, og visse serviceydelser udbydes måske ikke i alle lande. Den verdensomspændende service leveres via den service- metode, f.eks. deponering, indlevering eller reparation på stedet, ..

Trådløs - Page 69

Tillæg A. Oplysninger om brug af trådløst udstyr Trådløs kommunikation Den trådløse LAN Mini-PCI-adapter kan fungere sammen med alle andre trådløse LAN-produkter, der er baseret på DSSS- (Direct Sequence Spread Spectrum) og/eller OFDM-radioteknologien (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), og den overholder: v IEEE 802.802.11a/b/g-standarden for trådløse LAN som defineret og god- kendt af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). v WiFi-certificeringen (Wireless Fidelity) som defineret af WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). Bluetooth -suppleme..

48 - Page 70

Brugsmiljø og din sundhed Trådløse LAN Mini-PCI-adaptere og Bluetooth -supplementskort udsender elek- tromagnetiske stråler som andet radioudstyr. Imidlertid udsendes langt færre elektromagnetiske stråler end andre trådløse enheder, f.eks. mobiltelefoner. Da trådløse LAN Mini-PCI-adaptere og Bluetooth -supplementskort overholder sikkerhedsstandarderne og anbefalingerne inden for radiofrekvenser, anser Lenovo de indbyggede trådløse kort for sikre i brug. Disse standarder og anbefalinger afspejler forskningsresultaterne inden for radiostråling, og revide- res hele tiden af forske..

49 - Page 71

Tillæg B. Oplysninger om garanti Lenovo Servicebevis LSOLW-00 05/2005 Del 1 - Standardvilkår Dette Servicebevis omfatter Del 1 - Standardvilkår, Del 2 - Særlige vilkår for speci- fikke lande og Del 3 - Garantioplysninger. Vilkårene i Del 2 erstatter eller ændrer vil- kårene i Del 1. Servicebeviset gælder kun for Maskiner, De har anskaffet til eget brug fra Lenovo Group Limited eller et af dets datterselskaber (kaldet Lenovo) og ikke med henblik på videresalg. Udtrykket “Maskine” betyder en Lenovo-maskine, med tilhø- rende komponenter, funktioner, konverteringer, opgraderinger..

50 - Page 72

Forhold, garantien ikke dækker Garantien dækker ikke følgende: v Eventuelle programmer, uanset om de er forudinstalleret på Maskinen, leve- res sammen med Maskinen eller installeres senere. v Fejl, der er opstået som følge af forkert brug, ydre omstændigheder, uauto- riseret ændring, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø eller mangelfuld vedli- geholdelse fra Deres side. v Fejl forårsaget af et produkt, som Lenovo ikke er ansvarlig for, og v Eventuelle ikke-Lenovo-produkter, inklusive dem, som Lenovo måtte købe og levere sammen med eller indbygge i en Lenovo-Maskine på Deres a..

51 - Page 73

grundlæggende input/outputsystemkode (kaldet BIOS), hjælpeprogrammer, styreprogrammer og andre softwareopdateringer. Hvis problemet kan løses vha. en CRU (Customer Replaceable Unit, dvs. dele, som kunden selv udskifter), f.eks. tastatur, mus, højtaler, hukommelse eller harddisk, sender Serviceleverandøren Dem sådanne dele, og De foretager der- efter selv udskiftning. Hvis Maskinen ikke fungerer i henhold til garantien i garantiperioden, og pro- blemet ikke kan løses over telefonen eller elektronisk, ved at De installerer programopdateringer eller vha. en CRU, vil Serviceleverandøren..

52 - Page 74

c. at sørge for, at Serviceleverandøren har tilstrækkelig, fri og sikker adgang til Deres faciliteter, til at Lenovo kan opfylde sine forpligtelser. 4. (a) at sørge for, at alle de oplysninger om angivne personer eller om perso- ner, det er muligt at identificere, (kaldet Personoplysninger) er blevet slet- tet fra Maskinen i det omfang, det er teknisk muligt, (b) at tillade Servi- celeverandøren eller en underleverandør på Deres vegne at behandle de Personoplysninger, der eventuelt er tilbage, på en måde, som Serviceleve- randøren anser for at være nødvendig for at kunne opfylde..

53 - Page 75

DØRER ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. VISSE LANDES LOVGIVNING TILLADER IKKE FRA- SKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, OG OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER ELLER FRASKRIVELSER GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE DEM. Gældende lov Både De og Lenovo er indforstået med at være underlagt den gældende lov- givning i det land, hvor De har anskaffet Maskinen, mht. regulering, fortolk- ning og håndhævelse af alle Deres og Lenovos rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af eller på nogen måde vedrører genstanden for dette Ser..

54 - Page 76

Enhver form for tvist, der måtte opstå på grundlag af dette Servicebevis, afgø- res udelukkende af dommerne i Colombia. ECUADOR Lovgivning: Følgende tilføjes efter den første sætning: Enhver form for tvist, der måtte opstå på grundlag af dette Servicebevis, afgø- res udelukkende af dommerne i Quito. MEXICO Lovgivning: Følgende tilføjes efter den første sætning: Enhver form for tvist, der måtte opstå på grundlag af dette Servicebevis, afgø- res udelukkende ved domstolene i Mexico City. PARAGUAY Lovgivning: Følgende tilføjes efter den første sætning: Enhver form for tv..

55 - Page 77

1. erstatning for personskade (herunder død) samt skade på fast ejendom og løsøre forvoldt ved Lenovos forsømmelse, og Gældende lov: Følgende erstatter "den gældende lovgivning i det land, hvor De har anskaffet Maskinen" i første sætning: lovgivningen i provinsen Ontario. USA Gældende lov: Følgende erstatter "den gældende lovgivning i det land, hvor De har anskaffet Maskinen" i første sætning: lovgivningen i staten New York. ASIEN - STILLEHAVSOMRÅDET AUSTRALIEN Garantiens omfang: Følgende sætning føjes til dette afsnit: De i dette afsnit nævnte garantier supplerer eventu..

56 - Page 78

bindende for parterne uden mulighed for appel og skal foreligge skriftligt og angive domstolens resultater og konklusioner. Der skal være tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af sagens parter udpeger én. De to voldgiftsmænd udpeger en tredje, som skal fungere som formand for vold- giftsbehandlingen. En eventuel ledig formandspost besættes af formanden for SIAC. Øvrige ledige poster besættes af den pågældende udpegende part. Voldgiftsbehandlingen skal fortsætte derfra, hvor den var nået til, da posten blev ledig. Hvis en af parterne nægter eller på anden vis undlader at udpege en vold..

SPECIAL - Page 79

Indiens Bar Council. Øvrige ledige poster besættes af den pågældende udpe- gende part. Voldgiftsbehandlingen skal fortsætte derfra, hvor den var nået til, da posten blev ledig. Hvis en af parterne nægter eller på anden vis undlader at udpege en vold- giftsmand inden 30 dage fra den dato, hvor den anden part har udpeget sin, skal den først udpegede voldgiftsmand være enevoldgiftsmand, forudsat at udpegelsen af vedkommende er gyldig og korrekt. Al voldgiftsbehandling skal foregå på engelsk, og alle dokumenter, der frem- lægges herunder, skal være på engelsk. Den engelsksprogede..

58 - Page 80

Voldgift: Følgende tilføjes under overskriften: Uenigheder, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med dette Service- bevis, underkastes endelig og bindende voldgift i Metro Manila i Filippinerne i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Filippinerne. Voldgifts- kendelsen er endelig og bindende for parterne uden mulighed for appel og skal foreligge skriftligt og angive domstolens resultater og konklusioner. Der skal være tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af sagens parter udpeger én. De to voldgiftsmænd udpeger en tredje, som skal fungere som formand for vold- giftsbeh..

Følgende - Page 81

Hvis De køber en Maskine i et af de vesteuropæiske lande, der er nævnt ovenfor, kan De få service i garantiperioden til Maskinen i et hvilket som helst af disse lande fra en Serviceleverandør, forudsat at Lenovo har lanceret Maski- nen i det land, hvor De ønsker at få service. Hvis De har købt en pc i Albanien, Armenien, Bulgarien, Hviderusland, Bosnien/Hercegovina, Kroatien, Tjekkiet, Georgien, Ungarn, Kasakhstan, Kir- gisistan, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Den Tidligere Jugoslaviske Repu- blik Makedonien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Slovakiet eller Ukraine, kan De få ..

60 - Page 82

Lovgivning: Følgende undtagelser føjes til dette afsnit: 1) I Østrig afgøres enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbin- delse med dette Servicebevis, herunder uenigheder om Servicebevisets gyldig- hed, ved den kompetente domstol i Wien i Østrig (Inner-City), 2) i Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egypten, Eritrea, Etiopien, Forenede Arabiske Emirater, Ghana, Jordan, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozam- bique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Vestbredden/Gaza, Yemen, Zam- bia og Zimbab..

1. - Page 83

melse med disse regler. Voldgiften afholdes i Wien i Østrig, og voldgiftsbe- handlingen skal foregå på engelsk. Voldgiftsmændenes kendelse vil være endelige og bindende for begge parter. Parterne fraskriver sig derfor i henhold til paragraf 598 (2) i Austrian Code of Civil Procedure udtrykkeligt anvendel- sen af paragraf 595 (1) figur 7 i Austrian Code of Civil Procedure. Lenovo kan dog anlægge sag ved en kompetent ret i det land, hvor Maskinen er installe- ret. I Estland, Letland og Litauen afgøres enhver tvist, der måtte opstå som følge af dette Servicebevis, endeligt ved en vol..

62 - Page 84

Lenovos side) eller som umiddelbar og direkte følge af sådanne andre årsager. Erstatningen kan ikke overstige det beløb, De har betalt for Maski- nen. Ovennævnte begrænsning gælder ikke erstatning for personskade (herun- der død) samt skade på fast ejendom og løsøre, som er ansvarspådragende for Lenovo. 2. Hverken Lenovo eller Lenovos underleverandører, forhandlere eller Ser- viceleverandører er ansvarlige for følgende: 1) tab af eller skade på data, 2) indirekte tab eller følgeskader eller 3) tabt fortjeneste, selv om tabet er en direkte følge af den begivenhed, der har f..

63 - Page 85

er mindst den lovbestemte periode. Hvis Serviceleverandøren ikke er i stand til at reparere en Lenovo-Maskine, kan De som alternativ anmode om at få en delvis tilbagebetaling, i det omfang det er berettiget på grund af den ikke- reparerede Maskines værdiforringelse, eller om annullering af den pågæl- dende aftale vedrørende en sådan Maskine, og få det beløb, De har betalt, refunderet. Anden sætning gælder ikke. Lenovos handlinger i forbindelse med problemløsning: Følgende føjes til dette afsnit: I garantiperioden godtgør Lenovo Deres omkostninger til transport af den defekte..

64 - Page 86

grund af den ikke-reparerede Maskines værdiforringelse, eller om annullering af den pågældende aftale vedrørende en sådan Maskine, og få det beløb, De har betalt, refunderet. Anden sætning gælder ikke. Lenovos handlinger i forbindelse med problemløsning: Følgende føjes til dette afsnit: I garantiperioden dækker Lenovo omkostninger til transport af den defekte Maskine til Lenovo eller IBM-service. Ansvarsbegrænsning: Følgende sætning føjes til dette afsnit: De begrænsninger og fraskrivelser, der er anført i dette Servicebevis, gælder ikke skader forvoldt af Lenovo som fø..

65 - Page 87

som samlet medfører eller bidrager til stort set samme tab eller skade, skal betragtes som én Misligholdelse, der har fundet sted på datoen for den sidste Misligholdelse. Der kan opstå situationer, hvor De på grund af en Misligholdelse er berettiget til at få tilkendt erstatning fra Lenovo. I dette afsnit angives Lenovos ansvar og Deres rettigheder. 1. Lenovo har det fulde ansvar for død eller personskade forårsaget af for- sømmelighed fra Lenovos side. 2. Med forbehold for afsnittet Forhold, som Lenovo er uden ansvar for nedenfor, har Lenovo det fulde ansvar for fysisk skade på f..

66 - Page 88

uden for kontrakt, er juridisk ansvarlig over for Dem. Et antal Misligholdelser, som samlet medfører eller bidrager til stort set samme tab eller skade, betrag- tes som én Misligholdelse. Der kan opstå situationer, hvor De på grund af en Misligholdelse er berettiget til at få tilkendt erstatning fra Lenovo. I dette afsnit angives Lenovos ansvar og Deres rettigheder. 1. Lenovo har det fulde ansvar for: a. død eller personskade forårsaget af forsømmelighed fra Lenovos side og b. eventuel misligholdelse fra Lenovos side af de forpligtelser, der påhvi- ler Lenovo ifølge paragraf 12 i ..

Garantiperiode - Page 89

Garantiperiode Garantiperiodens varighed kan være forskellig fra land til land. Den fremgår af tabellen nedenfor. Bemærk: ″ Område ″ betyder enten Hong Kong eller Macau Special Administrative Region of China. Der gælder en garantiperiode på tre år for dele og et år for arbejde. Det bety- der, at Lenovo yder service i garantiperioden uden betaling for: a. dele og arbejdskraft det første år af garantiperioden og b. dele i form af udskiftning i garantiperiodens andet og tredje år. Serviceud- byderen kræver betaling for ydelser i forbindelse med reparation af dele i det andet og..

Servicetyper - Page 90

Servicetyper i garantiperioden Serviceleverandøren leverer, hvis det er nødvendigt, reparations- eller udskift- ningsservice afhængig af den type service i garantiperioden, der er anført for Maskinen i oversigten ovenfor og som beskrevet nedenfor. Tidspunktet for service afhænger af, hvornår service tilkaldes, og af om der er de nødvendige dele til rådighed. Reaktionstiderne for service er målsætninger, Lenovo vil bestræbe sig på at overholde. De angivne reaktionstider for service er ikke gældende i alle lande. Yderligere betaling kan være påkrævet uden for Servi- celeverand..

69 - Page 91

medmindre Serviceleverandøren angiver andet. Den efterfølgende installa- tion og funktionskontrol er Deres ansvar. 5. CRU-service og service på kundens adresse Denne type service i garantiperioden er en kombination af type 1 og type 2 (se ovenfor). 6. CRU-service og kurérservice eller indleveringsservice Denne type service i garantiperioden er en kombination af type 1 og type 3 (se ovenfor). 7. CRU-service og indleveringsservice eller indsendelsesservice Denne type service i garantiperioden er en kombination af type 1 og type 4 (se ovenfor). Når der er angivet service af type 5, 6 elle..

Support - Page 92

Oversigt over telefonnumre i hele verden Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. De kan finde de nyeste telefonnumre ved at besøge http://www.lenovo.com/think/support og klikke på Support phone list . Land eller område Telefonnummer Afrika Afrika: +44(0)1475 555 055 South Africa: +27 11 3028888 og 0800110756 Centralafrika: Kontakt den nærmeste IBM Business Partner Argentina 0800-666-0011 (spansk) Australien 131-426 (engelsk) Belgien 02-210-9820 (30 dages klargøringssupport) 02-225-3611 (hollandsk) 02-210-9800 (30 dages klargøringssupport) 02-225-3611 (service og support i g..

″ - Page 93

Land eller område Telefonnummer Finland 09-459-6960 (30 dages klargøringssupport) +358-800-1-4260 (service og support i garantiperioden) (finsk) Frankrig 0238-557-450 (30 dages klargøringssupport) Hardware: 0810-631-213 (service og support i garantiperioden) Software: 0810-631-020 (service og support i garantiperioden) (fransk) Grækenland +30-210-680-1700 Guatemala 335-8490 (spansk) Holland +31-20-514-5770 (hollandsk) Honduras Tegucigalpa og San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (spansk) Indien 1600-44-6666 Alternativt gratisnummer: +91-80-26788940 (engelsk) Indonesien 800-1..

72 - Page 94

Land eller område Telefonnummer Kina (Hong Kong S.A.R.) Hjemme-pc: 852 2825 7799 Virksomheds-pc: 852 8205 0333 ThinkPad og WorkPad: 852 2825 6580 (kantonesisk, engelsk, putonghua) Korea 1588-5801 (koreansk) Kroatien 0800-0426 Letland +386-61-1796-699 Litauen +386-61-1796-699 Luxembourg +352-298-977-5063 (fransk) Malaysia 1800-88-8558 (engelsk, bahasa melayu) Malta +356-23-4175 Mellemøsten +44 (0)1475-555-055 Mexico 001-866-434-2080 (spansk) New Zealand 0800-446-149 (engelsk) Nicaragua 255-6658 (spansk) Norge 6681-1100 (30 dages klargøringssupport) 8152-1550 (service og support i garantip..

73 - Page 95

Land eller område Telefonnummer Storbritannien 01475-555-055 (30 dages klargøringssupport) Hardware: 08705-500-900 (service og support i garantiperioden) Software: 08475-151-516 (service og support i garantiperioden) (engelsk) Sverige 08-477-4420 (30 dages klargøringssupport) 077-117-1040 (service og support i garantiperioden) (svensk) Taiwan 886-2-8723-9799 (mandarin) Thailand 1-800-299-229 (thai) Tjekkiet +420-2-7213-1316 Tyrkiet 00800-211-4032 (tyrkisk) Tyskland 07032-15-49201 (30 dages klargøringssupport) 01805-25-35-58 (service og support i garantiperioden) (tysk) Ungarn +36-1-382-..

Garantitillæg - Page 96

Garantitillæg for Mexico Dette tillæg er en del af Lenovo Servicebevis og gælder udelukkende for pro- dukter, der sælges og markedsføres i Mexico. Hvis der opstår tvister, gælder vilkårene i dette tillæg. Alle softwareprogrammer, der er forudinstalleret på udstyret, har en garanti på kun tredive (30) dage for installationsfejl fra købsdatoen. Lenovo er ikke ansvarlig for oplysningerne i sådanne softwareprogrammer og/eller andre softwareprogrammer, der er installeret af Dem eller installeret efter produktet blev købt. Service, som ikke dækkes af garantien, skal betales af slut..

75 - Page 97

Tillæg C. CRU’er (Customer Replacement Units) CRU’er (Customer Replaceable Units) Til ThinkPad-computeren er følgende dele angivet som CRU-dele (Customer Replaceable Unit). Nedenfor vises CRU’erne og den dokumentation, hvor du kan finde oplysnin- ger om afmontering/udskiftning. Guide til service og fejlfinding Klargørings- vejledning ThinkVantage Productivity Center Online Hardware Maintenance Manual Online- video Niveau-1 CRU’er Batteri X X X X Vekselstrøms- adapter og netledning X TrackPoint-hætte X X Harddisk X X X X Telefonledning X Hukommelse X X X X Tablet-pen (digitizer)..

76 - Page 98

v Online Hardware Maintenance Manual og onlinevideoer findes på support- webstedet http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Kundesupportcenter. Du kan finde telefonnummeret på supportcenteret i dit land eller område, i “Oversigt over telefonnumre i hele verden” på side 70. 76 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

Bemærkninger - Page 99

Tillæg D. Bemærkninger Bemærkninger Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-for- handler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i Deres land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo- ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og ser- viceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar a..

78 - Page 100

tigheder. Alle oplysningerne i dette dokument er opnået i bestemte miljøer og tjener kun som en illustration. Resultater opnået i andre miljøer kan være for- skellige. Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem på en måde som Lenovo finder passende uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem. Henvisninger til ikke-Lenovo websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse web- steder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar..

FOR HOME OR OFFICE USE - Page 101

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Howe- ver, there is no guarantee the interference will not occur in a particular instal- lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the fol- lowing measures: v Reorient or relocate the receiving antenna. v Increase the separation between the equipment and receiver. v Co..

80 - Page 102

Erklæring vedrørende EU-krav Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 89/336/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lov- givning vedrørende elektromagnetiske apparater. Lenovo er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene, der skyldes en ikke anbefalet ændring af produktet, herunder montering af ikke-Lenovo-kort. Dette produkt er testet og overholder grænseværdierne for klasse B-IT-udstyr i henhold til CISPR 22/European Standard EN 55022. Grænseværdierne for klasse B-udstyr er angivet for typiske boligo..

Tillæg - Page 103

Disposing of a disused lithium battery A button-shaped lithium battery is installed on the system board of your ThinkPad computer to back up the main battery. If you want to replace it with a new one, contact your place of purchase or ask for a repair service provided by IBM. If you have replaced it by yourself and want to dispose of the disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase, and follow the instructions. If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a lithium battery, you must comply with local ordinances and regulations. Handli..

82 - Page 104

Kundesupport: Besøg http://www.pc.ibm.com/support for at få oplysninger om support og telefonnumre, hvor du kan få hjælp til førstegangsinstallation af programmerne. Besøg http://www.lotus.com/passport for at købe teknisk support ud over denne support til førstegangsinstallation. Bemærk: Hvis du bruger Lotus SmartSuite v9.8 på din ThinkPad X41 Tablet- computer, skal du bruge tastaturet til al input. Input med Tablet- pennen bliver ikke vist korrekt. Der er ingen teknisk støtte til bru- gen af Lotus SmartSuite v9.8 på en computer, der anvender Windows XP Tablet Edition. Internati..

Tillæg - Page 105

Sådan bestiller du en cd: **Vigtigt! I henhold til dette tilbud kan du bestille én cd pr. licens. Du skal angive ThinkPad-computerens serienummer (7 cifre). Cd’en er gratis. Du kan dog komme til at betale for fragten samt lokale skatter og afgifter. Der går mellem 10 og 20 arbejdsdage, inden du modtager varen. –I USA eller Canada: Ring på 800-690-3899 –I latinamerikanske lande: Via internettet: http://smartsuite.modusmedia.com Postadresse: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program Modus Media International 501 Innovation Avenue Morrisville, NC, USA 27560 Fax: 919-405-4495 Spørgsm..

Varemærker - Page 106

Varemærker Følgende varemærker tilhører Lenovo: Lenovo PS/2 Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation: IBM (anvendt under licens) IBM-logo (anvendt under licens) Approach Domino Freelance Graphics Lotus Lotus Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro 1-2-3 Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows NT tilhører Microsoft Corpo- ration. Varemærkerne Intel, Pentium og Intel SpeedStep tilhører Intel Corporation. Alle andre varemærker anerkendes. 84 ThinkPad X41 ..

Stikordsregister - Page 107

Stikordsregister A afbryderen, problemer med 19 B batteri batteri med udvidet driftstid 38 problemer 26 udskift 36 BIOS-konfigurationsprogram 31 C CRU (Customer replaceable unit) 75 liste over dele 75 D dvaletilstandsproblemer 22 F faciliteter 4 fejl uden meddelelser 18 fejlfinding 12 fejlmeddelelser 12 fingeraftrykslæser behandling 10 godkendelsesproblem 29 G garanti oplysninger 49, 75 H harddisk opgradér 34 problemer 27 hjælp og service 44 på internettet 44 verdensomspændende 46 via telefon 44 K kodeord angiv 7 problemer 19 konfiguration BIOS 31 konfiguration 31 konfiguration, tilpas..

86 - Page 108

86 ThinkPad X41 Tablet Guide til service og fejlfinding

..

Partnummer: - Page 110

Partnummer: 39T9266 (1P) P/N: 39T9266

..

Sponsored links

Latest Update