Lenovo Thinkpad X41 Tablet (bulgarian) Service And Troubleshooting Guide For Manual Czech

ThinkPad X41 Tablet Language

Download Lenovo Thinkpad X41 Tablet (bulgarian) Service And Troubleshooting Guide For Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

® - Page 1

ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

® - Page 3

ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

- Page 4

Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte obecné informace v částech “Důležité bezpečnostní instrukce” na stránce v, Dodatek A, “Informace o bezdrátovém rozhraní”, na stránce 43, Dodatek B, “Informace o záruce”, na stránce 45 a Dodatek D, “Upozornění”, na stránce 73. První vydání (Listopad 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Všechna práva vyhrazena.

..

Obsah - Page 5

Obsah Důležité bezpečnostní instrukce . . . . . v Stavy, které vyžadují okamžitou akci . . . . . v Obecná bezpečnostní ustanovení . . . . . . vi Opravy . . . . . . . . . . . . . vi Napájecí šňůry a napájecí adaptéry . . . . vii Prodlužovací šňůry a podobná zařízení . . . vii Zástrčky a zásuvky . . . . . . . . . viii Baterie . . . . . . . . . . . . . viii Teplo a větrání produktu . . . . . . . viii Bezpečnost jednotek CD a DVD . . . . . ix Další bezpečnostní instrukce . . . . . . . . x Prohlášení o shodě pro lasery . . . . . . xiii Důležité upo..

iv - Page 6

Rejstřík . . . . . . . . . . . . . 81 iv ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

v - Page 7

Důležité bezpečnostní instrukce Poznámka Přečtěte si důležité bezpečnostní instrukce. Tyto informace vám pomohou bezpečně používat váš osobní počítač ThinkPad. Uschoveje si dokumentaci dodanou s počítačem ThinkPad a postupujte podle ní. Informace v tomto dokumentu nemění podmínky, za kterých jste počítač pořídili, a podmínky v prohlášení Lenovo o omezené záruce. Bezpečnost zákazníků je pro Lenovo důležitá. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby byly bezpečné a účinné. Osobní počítače jsou však elektronická zařízení. Napájecí..

vi - Page 8

Počítač a jeho součásti často kontrolujte na známky poškození, opotřebování nebo nebezpečí. Nejsou-li všechny součásti v pořádku, výrobek nepoužívejte. Obraťte se na servisní středisko nebo na výrobce produktu pro návod, jak produkt zkontrolovat a případně opravit. Telefonní čísla na servis a podporu jsou uvedena v části “Celosvětový telefonní seznam” na stránce 65. Pokud dojde k některému z výjimečných případů uvedených níže, přestaňte používat produkt a odpojte ho od zdroje napájení a telekomunikačních linek, dokud nezískáte ..

vii - Page 9

Nebezpečí Nebezpečné pohyblivé součásti. Držte prsty a ostatní části těla stranou. Upozornění: Před výměnou jednotek CRU vypněte počítač a před sejmutím krytu počkejte tři až pět minut, aby se počítač ochladil. Napájecí šňůry a napájecí adaptéry Používejte pouze napájecí šňůry a napájecí adaptéry dodávané výrobcem produktu. Napájecí kabel a napájecí adaptér jsou určeny pouze pro tento produkt. Nemají být nikdy používány s jiným produktem. Nenamotávejte napájecí šňůru na napájecí adaptér nebo jiný předmět. Šňůra se..

viii - Page 10

Zástrčky a zásuvky Pokud zásuvka, kterou chcete použít pro vaše zařízení, vykazuje znaky poškození nebo koroze, nepoužívejte ji, dokud není opravena kvalifikovaným elektrotechnikem. Zástrčku neohýbejte a neupravujte. Je-li zástrčka poškozena, získejte od výrobce náhradu. Některé produkty mají tříkolíkovou zástrčku. Tato zástrčka se používá do uzemněných zásuvek. Tím se zvyšuje bezpečnost. Nedávejte tyto zástrčky do neuzemněných zásuvek. Není-li možné zasunout zástrčku do zásuvky, obraťte se na elektrotechnika, aby vám dodal odpovída..

ix - Page 11

v Když počítač pracuje nebo když se dobíjí baterie, nenechávejte počítač po dlouhou dobu na klíně nebo jiné části těla. Při normální činnosti počítač vytváří teplo. Dlouhodobý kontakt počítače s tělem může být nepříjemný nebo dokonce způsobit popáleniny. v Nepoužívejte počítač a nedobíjejte baterii v blízkosti hořlavých materiálů nebo v prostředí kde hrozí výbuch. v Větrací otvory, větráky a chladiče jsou součástí produktu kvůli bezpečnosti, pohodlí a spolehlivému provozu. Při položení produktu na měkký povrch, jako je ..

NEBEZPEČÍ - Page 12

v Před každým použitím zkontrolujte, zda disk nemá praskliny. Prasklé nebo poškozené disky nepoužívejte. Další bezpečnostní instrukce NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Kvůli ochraně před úrazem elektrickým proudem připojujte a odpojujte kabely při instalaci, přemisťování nebo otvírání krytů tohoto produktu nebo připojených zařízení, jak je ukázáno níže. Pokud se s tímto produktem dodává napájecí šňůra se třemi kolíky, musíte ji připojit do řádně zapojené zásuvky s uzemněn..

NEBEZPEČÍ - Page 13

NEBEZPEČÍ Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem snížíte tím, že budete vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících: v Nepoužívejte počítač ve vodě nebo blízko vody. v Během bouřky: – Nepoužívejte počítač připojený k telefonnímu kabelu. – Kabel nepřipojujte ani neodpojujte z telefonní zásuvky na stěně. NEBEZPEČÍ Baterie mají být uloženy při pokojové teplotě, nabité přibližně na 30 až 50 % kapacity. Doporučuje se baterie přibližně jednou ročně nabít, aby nedošlo k přílišnému vybití. NEB..

xii - Page 14

NEBEZPEČÍ Nesprávnou výměnou záložní baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Lithiová baterie obsahuje lithium a může explodovat, pokud byste s ní nesprávně zacházeli nebo ji nesprávně likvidovali. Používejte pouze baterii stejného typu. K zamezení možného zranění nebo smrti, neprovádějte následující: (1) Neházejte ani nedávejte baterii do vody. (2) Nenechte ji ohřát na teplotu vyšší než 100 °C (212 °F). (3) Nepokoušejte se baterii opravovat ani rozebírat. Při likvidaci baterie dodržuje místní nařízení a předpisy a bezpečnostní pře..

NEBEZPEČÍ - Page 15

NEBEZPEČÍ Ke snížení rizika požáru, úrazu nebo poškození při používání telefonního zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla, jako tato: v Nikdy neinstalujte telefonní kabely za bouřky. v Nikdy neinstalujte telefonní konektory ve vlhkém prostředí, pokud nejsou pro toto prostředí speciálně určeny. v Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních drátů nebo svorek, dokud není telefonní linka odpojena od sítě. v Při instalaci a úpravě telefonních linek buďte opatrní. v Při bouřce nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. H..

xiv - Page 16

NEBEZPEČÍ Laserová zařízení třídy 1 nejsou považována za nebezpečná. Konstrukce laserového systému a optické paměťové jednotky zajišťuje, že při normálním provozu, uživatelské údržbě nebo servisní činnosti není osoba vystavena laserovému záření většímu než je přípustné záření pro laserová zařízení třídy 1. Některé jednotky obsahují laserovou diodu třídy 3A. Dbejte na toto varování: NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ Obaly uložte na bezpečné místo mimo dosah dětí, abyste zabránili riziku udušení plastovými obaly. Mnoho PC produktů a ..

NEBEZPEČÍ - Page 17

NEBEZPEČÍ Bezpečnostní pokyny pro uživatele v Austrálii Nepřipojujte telefonní kabel při použití v režimu tablet. Tyto pokyny si uložte. Důležité bezpečnostní instrukce xv

..

xvi - Page 18

xvi ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

xvii - Page 19

Důležité upozornění pro uživatele Důležité upozornění na předpisy pro uživatele Informace o kapacitě pevného disku Počítač ThinkPad Tablet X41 odpovídá normám pro rádiová zařízení a bezpečnostním normám každé země a oblasti, kde byl schválen pro bezdrátové použití. Počítač ThinkPad musíte používat přesně v souladu s lokálními předpisy pro rádiová zařízení. Než zapnete počítač ThinkPad Tablet X41 vyhledejte si a přečtěte dodatek Regulatory Notice for ThinkPad Tablet X41 , který doplňuje tuto příručku. Tento dodatek je vložen d..

xviii - Page 20

xviii ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

Access IBM - Page 21

Hledání informací pomocí tlačítka Access IBM Access IBM Modré tlačítko Access IBM vám může pomoci v mnoha situacích, když počítač pracuje normálně, i když nepracuje normálně. Stisknutím tlačítka Access IBM na svém počítači otevřete program ThinkVantage ™ Productivity Center. ThinkVantage Productivity Center je centrum nápovědy umístěné v počítači, které uvádí vysvětlující příklady a snadno pochopitelné pokyny, abyste počítač mohli začít používat produktivním způsobem. Tlačítkem Access IBM můžete také přerušit spouštění poč..

Poznámka: - Page 22

Poznámka: Je-li k počítači připojeno zaváděcí zařízení a má-li toto zařízení vyšší prioritu pro zavádění než pevný disk IDE, bude se operační systém zavádět z tohoto zařízení. xx ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

1 - Page 23

Kapitola 1. Základní informace o novém počítači ThinkPad Pohled na počítač ThinkPad . . . . . . . . 2 Vybavení . . . . . . . . . . . . . 4 Technické údaje . . . . . . . . . . . 5 Péče o počítač ThinkPad . . . . . . . . . 6 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

Pohled - Page 24

Pohled na počítač ThinkPad Pohled zepředu Pohled na počítač ThinkPad 2 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

Pohled - Page 25

Pohled zezadu Pohled na počítač ThinkPad Kapitola 1. Základní informace o novém počítači ThinkPad 3

..

Vlastnosti - Page 26

Vybavení Procesor v procesor Intel ® Pentium ® M Paměť v synchronní DRAM (dynamic random access memory) DDR2 (double data rate) PC-4200 Disková jednotka v 1,8palcová jednotka pevného disku Displej barevný displej s technologií TFT: v velikost: 12,1 palce v rozlišení: – LCD: 1024 x 768 – externí monitor: až 2048 na 1536 v digitální pero v ovládání jasu Klávesnice v 87 kláves, 88 kláves nebo 92 kláves (včetně klávesy Fn, a kláves Vpřed a Zpět) v snímač otisku prstu (některé modely) v klávesy Vpřed a Zpět v TrackPoint ® v funkční klávesa Fn v tlač..

5 - Page 27

Technické údaje Rozměry v šířka: 274 mm (10,8 ″ ) v délka: – 246 mm (9,7 ″ ) se čtyřčlánkovou baterií – 269 mm (10,6 ″ ) s osmičlánkovou baterií v výška: 29 mm – 32 mm (1,14 ″ – 1,26 ″ ) Prostředí v maximální nadmořská výška bez vyrovnávání tlaku: 3048 m (10 000 stop) v Teplota – v nadmořských výškách do 2438 m (8000 stop) - provoz bez diskety: 5 ° až 35 °C (41 ° až 95 °F) - provoz s disketou: 10 ° až 35 °C (50 ° až 95 °F) - nezapnutý počítač: 5 ° až 43 °C (41 ° až 110 °F) – v nadmořských výškách nad 2438 m (8..

® - Page 28

Péče o počítač ThinkPad Třebaže počítač je vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně. Počítač budete moci nejlépe využít, pokud uplatníte následující důležité rady. Důležité rady: Dbejte na to, kde a jak pracujete v Když počítač pracuje nebo když se dobíjí baterie, nenechávejte počítač po dlouhou dobu na klíně nebo jiné části těla. Při normální činnosti počítač vytváří teplo. Množství tohoto tepla závisí na úrovni činnosti systému a úrovni nabití baterie. Dlouh..

7 - Page 29

v Je-li počítač vybaven optickou jednotkou, jako je CD, DVD nebo CD-RW/DVD, nedotýkejte se povrchu disků ani čočky v jednotce. v Než jednotku zavřete, musí CD nebo DVD disk zaklapnout na středový čep jednotky CD, DVD nebo CD-RW/DVD. v Při instalaci pevného disku, disketové jednotky, jednotky CD, DVD nebo CD-RW/DVD postupujte podle pokynů dodaných s tímto hardwarem a na jednotku zatlačte pouze tam, kde je to zapotřebí. Informace o výměně jednotky pevného disku naleznete v systému online nápovědy (systém nápovědy ThinkVantage Productivity Center otevřete stisk..

Čistění - Page 30

především v hotelích a kancelářských budovách. Nejste-li si jisti, jaký druh telefonní linky používáte, obraťte se na svého telefonního operátora. v V počítači může být konektor Ethernet i konektor modemu. Pokud je tomu tak, připojte datový kabel do správného konektoru, abyste konektor nepoškodili. Informace o umístění těchto konektorů naleznete v systému online nápovědy (systém nápovědy ThinkVantage Productivity Center otevřete stisknutím tlačítka Access IBM). v Produkty ThinkPad registrujte u Lenovo (na webové stráncewww.lenovo.com/register/). ..

9 - Page 31

5. Odstraňte čisticí prostředek z krytu otřením. 6. Vypláchněte houbičku v čisté vodě. 7. Otřete povrch vypláchnutou houbičkou. 8. Otřete povrch znovu měkkou suchou látkou bez chlupů. 9. Počkejte, až povrch oschne, a odstraňte vlákna z látky, pokud zůstala na povrchu počítače. Čistění klávesnice počítače 1. Nasajte trochu isopropyl alkoholu do měkkého nezaprášeného hadříku. 2. Hadříkem otřete povrch kláves. Otírejte klávesy po jedné, pokud budete otírat více kláves najednou, muže se hadřík zachytit mezi klávesami a poškodit je. Dejte ..

10 - Page 32

v Povrch snímače je vlhký. v Snímač často selhává při ověřování otisku prstu. Péče o počítač ThinkPad 10 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

11 - Page 33

Kapitola 2. Řešení problémů s počítačem Diagnóza problémů . . . . . . . . . . 12 Řešení problémů . . . . . . . . . . . 12 Chybové zprávy . . . . . . . . . . 12 Chyby beze zpráv . . . . . . . . . . 16 Problém s heslem . . . . . . . . . . 18 Problém s hlavním vypínačem . . . . . . 18 Problémy s klávesnicí . . . . . . . . 18 TrackPointproblémy . . . . . . . . . 19 Problémy s pohotovostním režimem a s režimem spánku . . . . . . . . . 20 Problémy s obrazovkou počítače . . . . . 22 Problémy s baterií . . . . . . . . . 24 Problémy s diskovou jednotkou . . . ..

Zpráva - Page 34

Diagnóza problémů Máte-li s počítačem problém, můžete provést test pomocí programu PC-Doctor pro Windows. Program PC-Doctor pro Windows spustíte takto: 1. Klepněte na Start . 2. Přesuňte ukazatel na Všechny programy a pak na PC-Doctor for Windows . 3. Klepněte na PC-Doctor . 4. Vyberte jeden z testů, buď z nabídky Device Categories nebo z nabídky Test Scripts . Upozornění Některé testy mohou trvat několik minut nebo déle. Nespouštějte test, pokud nemáte čas k provedení celého testu, spuštěný test nepřerušujte. Test System Test z nabídky Test Scripts p..

Zpráva - Page 35

Zpráva Řešení 0177: Bad SVP data, stop POST task. Kontrolní součet hesla správce v paměti EEPROM není správný. Kontrolní součet hesla správce v paměti EEPROM není správný. Vyměňte základní desku. Počítač nechte opravit. 0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. Kontrolní součet parametru CRC2 v paměti EEPROM není správný. Stisknutím F1 spustíte program BIOS Setup. Obnovte standardní nastavení stisknutím klávesy F9 a pak klávesy Enter. Pak stisknutím klávesy F10 a klávesy Enter restartujte systém. 0185: Bad startup sequence settings. ..

x: - Page 36

Zpráva Řešení 021 x: Keyboard error Ujistěte se, že na klávesnici, nebo případně externí klávesnici, nejsou umístěny žádné předměty. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení. Zapněte nejdříve počítač a pak připojená zařízení. Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje, postupujte takto: Je-li připojena externí klávesnice, postupujte takto: v Vypněte počítač a odpojte externí klávesnici, pak počítač zapněte. Ověřte, zda vestavěná klávesnice funguje správně. Pokud ano, nechte externí klávesnici opravit. v Ujistěte se, že je e..

15 - Page 37

Zpráva Řešení 02F7: Fail-safe timer NMI failed Počítač nechte opravit. 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. Síťová karta Mini-PCI není na tomto počítači podporována. Odstraňte ji. 1803: Unauthorized daughter card is plugged in-Power off and remove the daughter card. Dceřinná karta není na tomto počítači podporována. Odstraňte ji. 1810: Hard disk partition layout error Problém při rozpoznání rozvržení diskových oblastí ukončil spouštění počítače. Buď byla odstraněna oblast Predesktop Area, nebo..

Zpráva - Page 38

Zpráva Řešení Výzva k zadání hesla pevného disku Je nastaveno heslo pevného disku. Napište heslo a stiskněte klávesu Enter. Jestliže chyba přetrvává, nechte počítač opravit. Hibernation error Nastavení systému se během doby, kdy byl počítač v režimu spánku, změnilo a počítač nemůže pokračovat v normální činnosti. v Obnovte nastavení systému na stav, jaký byl před přechodem do režimu spánku. v Jestliže se změnila velikost paměti, znovu vytvořte soubor používaný při režimu spánku. Operating system not found. Ověřte následující: v Je p..

17 - Page 39

Řešení: Je-li nastaveno heslo pro spuštění, stiskněte libovolnou klávesu, abyste zobrazili výzvu pro zadání hesla pro spuštění. Pak napište správné heslo a stiskněte klávesu Enter. Pokud výzva pro zadání hesla pro spuštění není vidět, je možné, že je jas nastaven na nejnižší úroveň. Upravte úroveň jasu stisknutím kombinace kláves Fn+Home. Jestliže je obrazovka nadále prázdná, ověřte následující: v Je baterie správně instalována? v Je napájecí zdroj připojený k počítači a je napájecí šňůra připojena do fungující elektrické z..

18 - Page 40

DOS. Chcete-li obraz zvětšit na velikost obrazovky, spusťte konfigurační program počítače ThinkPad a klepněte na LCD , pak použijte funkci Screen expansion . (Obraz může být nadále lehce zkreslený.) Poznámka: Má-li počítač funkci zvětšení obrazovky, můžete kombinací kláves Fn+F8 zvětšit obraz. Problém s heslem Problém: Zapomenuté heslo. Řešení: Pokud jste zapomněli heslo pro spuštění, počítač dopravte do servisu nebo prodejny autorizované od Lenovo, aby tam heslo zrušili. Pokud jste zapomněli heslo pevného disku, servis Lenovo neobnoví ani hesl..

19 - Page 41

Pokud klávesnice stále nefunguje, dejte počítač do servisu. Problém: Při psaní písmena se objeví číslo. Řešení: Je zapnutý číselný přesmykač. Vypnete ho stisknutím kombinace kláves Shift a NumLk. Problém: Všechny nebo některé klávesy na externí numerické klávesnici nefungují. Řešení: Ověřte, zda je externí numerická klávesnice správně připojena k počítači. Problém: Některé nebo všechny klávesy na externí klávesnici PS/2 nefungují. Řešení: Používáte-li dok X4, připojte kabel klávesnice ke konektoru klávesnice a myši na doku X4. ..

critical - Page 42

Ujistěte se, že je kabel myši nebo polohovacího zařízení správně připojen k doku X4. Není-li myš kompatibilní s myší PS/2, vypněte TrackPoint pomocí konfiguračního programu ThinkPad. Poznámka: Další informace naleznete v příručce dodávané k myši. Problém Tlačítka myši nefungují. Řešení: Změňte ovladač myši na ovladač Standard PS/2 ® Port Mouse a znovu instalujte PS/2 TrackPoint . Ovladače jsou umístěny v adresáři C:\IBMTOOLS\DRIVERS na pevném disku. Pokud pevný disk neobsahuje ovladače zařízení, vyhledejte je na webové stránce pro poč..

21 - Page 43

Řešení: Baterie je vybitá. Připojte k počítači napájecí zdroj nebo plně nabitou baterii. Problém: Když podniknete akci pro návrat z pohotovostního režimu, displej počítače zůstane prázdný. Řešení: Zkontrolujte, zda nebyl odpojen externí monitor, když byl počítač v pohotovostním režimu. Když je počítač v pohotovostním režimu nebo režimu spánku, neodpojujte externí monitor. Jestliže po obnově činnosti počítače nebude monitor připojen, displej počítače zůstane prázdný a výstup se nezobrazuje. Toto omezení nezávisí na rozlišení. Stiskn..

22 - Page 44

počítač nepřejde do režimu spánku z pohotovostního režimu, pokud není připojen ke zdroji proudu. Řešení: Funkce timer-wake-with-battery-operation je standardně vypnuta. Zapnete-li tuto funkci, může dojít ke spuštění počítače během jeho přenášení, což může způsobit poškození pevného disku. Funkci timer-wake-with-battery-operation můžete zapnout s vědomím tohoto rizika. 1. Počítač vypněte a zapněte. Až se v levé spodní části obrazovky zobrazí zpráva “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button”, stiskněte tlačítko Acc..

″ - Page 45

v Kombinací kláves Fn+F7 zapnete obrazovku. Poznámka: Používáte-li klávesy Fn+F7 pro prezentační schémata, stiskněte kombinaci kláves Fn+F7 alespoň třikrát během tří vteřin, aby se zapnula obrazovka počítače. v Pokud je připojen adaptér napájení, nebo používáte baterii a indikátor stavu baterie je zelený, stisknutím kláves Fn+Home zvýšíte jas obrazovky. v Je-li indikátor stavu pohotovosti zelený, přepnete z pohotovostního režimu stisknutím klávesy Fn. v Pokud problém trvá postupujte podle řešení následujícího problému. Problém: Obrazovka ..

-nebo- - Page 46

Problémy s baterií Problém: Baterii nelze plně nabít při vypnutém počítači během obvyklé doby nabíjení. Řešení: Baterie může být příliš vybitá. Postupujte takto: 1. Vypněte počítač. 2. Ujistěte se, že příliš vybitá baterie je v počítači. 3. Připojte k počítači napájecí zdroj a baterii nechejte nabíjet. Pokud baterii nelze plně nabít do 24 hodin, použijte novou baterii. Pokud je k dispozici volitelná rychlá nabíječka, použijte ji k nabití příliš vybité baterie. Problém: Počítač se vypne dříve, než indikátor stavu baterie ukazuj..

25 - Page 47

v pevný disk začne přistupovat k datům nebo se zastaví. v přenášíte jednotku pevného disku. v přenášíte počítač. Toto je běžná vlastnost jednotky pevného disku a nejedná se o závadu. Problém: Jednotka pevného disku nefunguje. Řešení: V úvodní nabídce programu BIOS Setup ověřte, že je jednotka pevného disku v seznamu ″ Boot priority order ″ . Pokud je v seznamu ″ Excluded from boot order ″ , je jednotka pevného disku vypnuta. Přesuňte je do seznamu ″ Boot priority order ″ . Problémy při spuštění Problém: Operační systém Microsoft ® ..

3. - Page 48

3. Na pracovní ploše Rescue and Recovery lze provádět následující činnosti: v Rescue and Restore - Obnova souborů, adresářů a záloh. v Configure - Nastavení systému a hesel. v Communicate - Použití internetu a odkazu na webovou stránku pro podporu ThinkPad. v Troubleshoot - Řešení problémů pomocí diagnostiky. V horním panelu pracovní plochy Rescue and Recovery můžete program ukončit nebo přejít na další stránky: Events Viewer poskytuje základní údaje o aplikacích, bezpečnosti a systémových udalostech. Také poskytuje chybová hlášení a varování ..

27 - Page 49

Problémy s ověřením otisku prstu Je-li váš prst v některém z uvedených stavů, nemusí se podařit registrovat nebo ověřit otisk prstu: v Prst je zvrásněný. v Prst je zdrsněný nebo poraněný. v Prst je velmi suchý. v Prst je špinavý, zabahněný nebo zamaštěný. v Povrch prstu se značně liší od stavu při registraci otisku prstu. v Prst je mokrý. v Použitý prst nebyl registrován. Situaci se pokuste vyřešit následujícím postupem: v Otřete si ruce nebo je umyjte, abyste se zbavili špíny nebo vlhkosti na prstech. v Pro ověření registrujte a používejte..

28 - Page 50

Řešení: Všechna IRQ pro sběrnici PCI jsou nastavena na hodnotu 11. Počítač neodpovídá, protože nemůže sdílet IRQ s jinými zařízeními. Použijte konfigurační program počítače ThinkPad. Problém: Počítač se nepřipojí k lokální síti, sdíleným zařízením nebo síťovým tiskárnám, ale připojí se k Internetu. Řešení: Klepněte na ikonu Symantec Client Security na pracovní ploše, pak klepněte na ikonu Symantec Home and Office Networking Wizard a postupujte podle pokynů. Problém: Počítač nedokáže přehrát CD disk nebo kvalita zvuku není dobrá...

″ - Page 51

v Drive Fitness Test (v3.99 nebo starší): Nejnovější verze je dostupná na webové stránce http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Poznámky: 1. Lenovo nezaručuje správnou funkci programu Drive Fitness Test. 2. Chcete-li používat další disk, aktualizujte firmware na nejnovější verzi. Pokud aplikace stále nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo na pracovníka servisu. Spuštění programu BIOS Setup Počítač poskytuje program, nazvaný BIOS Setup, který umožňuje nastavit různé parametry. v Config: nastavení konfigurace počítače. v Date/Time: na..

Poznámka: - Page 52

8. Dílčí nabídku opustíte stisknutím klávesy F3 nebo Esc. Pokud jste ve vnořené dílčí nabídce, opakovaně stiskněte klávesu Esc, dokud se nedostanete do hlavní nabídky programu BIOS Setup. Poznámka: Potřebujete-li obnovit nastavení do původního stavu, jaký byl v době pořízení počítače, stiskněte klávesu F9, čímž obnovíte standardní nastavení. V dílčí nabídce Restart je také možné obnovit standardní nastavení nebo zrušit provedené změny. 9. Označte Restart a stiskněte Enter. Kurzor přesuňte na požadovanou volbu pro spuštění počítač..

Výměna - Page 53

2. Vypněte počítač na alespoň 5 vteřin. 3. Zapněte počítač. Pozorně sledujte displej. Až se v levé dolní části obrazovky zobrazí zpráva ″ To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button ″ , stiskněte tlačítko Access IBM. Zobrazí se pracovní plocha Rescue and Recovery. 4. Klepněte na Restore your system . 5. Klepněte na Restore my hard drive to the original factory state a na Next . 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 7. Po dokončení procesu obnovy stiskněte klávesu Enter. Počítač se spustí s předinstalovaným operačním systémem, o..

Výměna - Page 54

5. Vyšroubujte šroub, který zajišťuje jednotku pevného disku. Výměna diskové jednotky 32 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

Výměna - Page 55

6. Otevřete displej počítače, postavte počítač na bok a vytáhněte jednotku pevného disku tahem za kryt směrem od počítače. 7. Oddělte kryt od jednotky pevného disku. 8. Kryt přidělejte k nové diskové jednotce. 9. Vložte jednotku pevného disku a její kryt do pozice jednotky pevného disku, pak je pevně namontujte. 10. Zavřete displej počítače a počítač otočte vzhůru nohama. 11. Šroub našroubujte zpět. 12. Zasuňte digitální pero zpět do pozice. 13. Vložte zpět baterii. 14. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí zdroj a kabely. V..

Poznámka: - Page 56

Poznámka: Pokud používáte kartu PC Card nebo kartu Secure, je možné, že počítač nelze uvést do režimu spánku. V tomto případě počítač vypněte. 2. Zavřete displej počítače a počítač otočte. 3. Posuňte západku baterie do odemknuté pozice. 4. Posuňte a podržte západku ±1² a vyjměte baterii ±2² . Výměna baterie 34 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

Použití - Page 57

5. Přiložte přední část plně nabité náhradní baterie k přední části pozice pro baterii v počítači a baterii jemně zatlačte do její pozice. 6. Posuňte západku baterie do uzamknuté pozice. 7. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí zdroj a kabely. Použití velkokapacitní baterie K počítači je možné připojit velkokapacitní baterii ThinkPad X40 Series Extended Life. Tuto baterii připojíte k počítači následujícím způsobem: 1. Zkontrolujte stav hlavní baterie. Pokud není připojena nebo pokud je téměř vybitá, vypněte počítač ..

Použití - Page 58

4. Připevněte k baterii příchytky, jak ukazuje následující obrázek. 5. Srovnejte vodítka baterie s otvory v počítači. 6. Lehce zatlačte baterii na místo, dokud neuslyšíte zacvaknutí západek. Baterie je připojena ke konektoru počítače. Použití velkokapacitní baterie 36 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

Poznámka: - Page 59

7. Uzamkněte zámek, jak ukazuje šipka. 8. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí zdroj a kabely. Baterii odpojíte od počítače následujícím způsobem: 1. Zkontrolujte stav hlavní baterie. Pokud není připojena nebo pokud je téměř vybitá, vypněte počítač nebo ho přepněte do režimu spánku. Pokud je baterie připojena a dostatečně nabitá, přepněte počítač do pohotovostního režimu. Poznámka: Pokud je hlavní baterie připojena, ale téměř vybitá, může dojít po odpojení velkokapacitní baterie od počítače v pohotovostním režimu ..

Použití - Page 60

5. Stiskněte západku baterie ±1² a uvolněte ji. Poté jí odstraňte ±2² . Použití velkokapacitní baterie 38 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

39 - Page 61

Kapitola 3. Jak získat podporu a servis Jak získat podporu a servis . . . . . . . . 40 Jak získat podporu na webu . . . . . . . . 40 Jak volat servisní středisko . . . . . . . . 40 Jak získat podporu kdekoli na světě . . . . . 41 © Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. 39

..

40 - Page 62

Jak získat podporu a servis Jestliže potřebujete pomoc, servis, technickou podporu nebo chcete získat více informací o počítačích ThinkPad, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů Lenovo, které vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o počítačích ThinkPad, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a kam se obrátit o pomoc, je-li to nutné. Aktualizace Microsoft Service Pack obsahují nejnovější zdroje pro aktualizace produktů Windows. Jsou dostupné na webových stránkách nebo na CD-ROM. Podrobněj..

Poznámka: - Page 63

Poznámka: Všechny součásti, na které se vztahuje záruka, mají sedmimístný kód ve tvaru FRU XXXXXXX. v Identifikaci příčiny softwarových problémů. v Konfiguraci systému BIOS při instalaci nebo upgradu. v Změny, úpravy nebo aktualizaci ovladačů zařízení. v Instalaci a správu síťových operačních systémů. v Instalaci a správu aplikačních programů. Platnost záruky pro stroj a záruční dobu zjistíte na webové stránce www.lenovo.com/think/support/. Klepněte na Warranty a postupujte podle pokynů na obrazovce. Úplné vysvětlení záručních podmínek L..

Warranty - Page 64

možná nebudou schopna poskytovat služby pro všechny modely určitého typu počítače. Takto poskytnuté služby mohou být v některých zemích placené či jinak omezené. Zda váš počítač spadá do programu International Warranty Service, a seznam zemí, v nichž se tato služba poskytuje, naleznete na webové stránce www.lenovo.com/think/support/. Klepněte na Warranty a postupujte podle pokynů na obrazovce. Jak získat podporu a servis 42 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

43 - Page 65

Dodatek A. Informace o bezdrátovém rozhraní Spolupráce bezdrátových zařízení Bezdrátový adaptér LAN Mini-PCI je určen pro spolupráci s libovolným bezdrátovým produktem LAN, který využívá rádiovou technologii DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) nebo ODFM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)), a odpovídá standardům: v Standard bezdrátových LAN IEEE 802.11 (Revize B), definovaný a schválený institutem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). v Certifikát Wireless Fidelity (WiFi) definovaný organizací WECA (Wireless Ethernet Compatibi..

Bluetooth - Page 66

Protože bezdrátový adaptér LAN Mini-PCI a karta Bluetooth pracují v mezích, které jsou uvedeny v bezpečnostních normách a doporučeních pro rádiová zařízení, je firma Lenovo přesvědčena o tom, že tyto integrované bezdrátové karty jsou pro zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení odrážejí shodu vědecké veřejnosti a výsledek porad různých panelů a komisí složených z vědců, kteří v širokém měřítku zkoumají a sledují vědeckou literaturu. V některých situacích nebo prostředích může být použití bezdrátového adaptéru LAN Mini-PC..

45 - Page 67

Dodatek B. Informace o záruce Lenovo - Prohlášení o omezené záruce LSOLW-00 05/2005 Část 1 - Obecná ustanovení Toto Prohlášení o omezené záruce je tvořeno částí 1 - Obecná ustanovení, částí 2 - Specifická ustanovení pro jednotlivé země a částí 3 - Informace o záruce. Podmínky v části 2 nahrazují nebo mění podmínky části 1. Záruka poskytovaná společností Lenovo v rámci tohoto Prohlášení o omezené záruce se vztahuje pouze na stroje, které jste od Lenovo nebo od příslušného prodejce zakoupili pro vlastní použití, nikoli za účelem dal..

46 - Page 68

Co tato záruka nepokrývá Tato záruka nepokrývá: v jakékoliv softwarové programy, ať už předinstalované, dodané se strojem nebo nainstalované později; v selhání, které je důsledkem nesprávného použití, nehody, modifikace, nevhodného fyzického nebo operačního prostředí nebo Vámi provedené nesprávné údržby; v selhání způsobené produktem, za který společnost Lenovo neodpovídá; v jakékoli produkty od jiných dodavatelů, včetně produktů, které může společnost Lenovo opatřit a poskytovat nebo integrovat do stroje Lenovo na základě Vaší objed..

47 - Page 69

Pokud lze Váš problém vyřešit dílem, kterou může zákazník vyměnit samostatně (jednotka“CRU” - Customer Replaceable Unit) (např. klávesnice, myš, reproduktor, paměť, pevný disk), poskytovatel servisu Vám takový díl dodá k samostatné instalaci. Jestliže stroj během záruční doby nepracuje dle záruky a pokud Váš problém nelze vyřešit po telefonu ani elektronicky nebo Vámi provedenými aktualizacemi programového vybavení, ani výměnou dílu CRU, pak poskytovatel servisu na základě vlastního uvážení provede buď 1) jeho opravu za účelem zajištěn..

48 - Page 70

střediska umístěného v jiné oblasti), a (c) zajistíte, aby takové zpracování bylo v souladu s veškerými zákony na ochranu osobních údajů. Omezení odpovědnosti Společnost Lenovo odpovídá za ztrátu nebo škodu na Vašem stroji pouze v době, kdy 1) stroj je v držení Vašeho poskytovatele servisu nebo 2) během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí Lenovo. Společnost Lenovo ani poskytovatel servisu neodpovídají za Vaše důvěrné, chráněné nebo soukromé informace, které jsou obsaženy ve stroji, který z jakéhokoli důvodu vracíte. Všechny ..

49 - Page 71

KROMĚ SPECIFICKÝCH PRÁV, JEŽ VÁM POSKYTUJÍ TYTO ZÁRUKY, MŮŽETE MÍT JEŠTĚ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ ČI JURISDIKCÍ. Jurisdikce Všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy budou řešeny příslušným soudem země, ve které jste stroj získali. Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy AMERIKA ARGENTINA Jurisdikce: Za první větu se přidává následující text: Všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně u Řádného obchodního soudu v Buenos Aires. B..

50 - Page 72

PARAGUAY Jurisdikce: Za první větu se přidává následující text: Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudy města Asunción. PERU Jurisdikce: Za první větu se přidává následující text: Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudci a tribunály soudního okrsku Lima, Cercado. Omezení odpovědnosti: Na konec tohoto oddílu se přidává následující text: V souladu s článkem 1328 občanského zákoníku státu Peru se omezení a vyloučení uvede..

51 - Page 73

ASIE A PACIFICKÁ OBLAST AUSTRÁLIE Na co se tato záruka vztahuje: K tomuto oddílu se přidává následující odstavec: Záruční podmínky stanovené v tomto oddílu doplňují práva, která pro Vás mohou vyplývat ze zákona Trade Practices Act z roku 1974 nebo z jiné podobné legislativy, a jsou omezeny pouze v rozsahu povoleném příslušnou legislativou. Omezení odpovědnosti: K tomuto oddílu se přidává následující text: Jestliže společnost Lenovo poruší podmínky nebo záruky odvozené ze zákona Trade Practices Act z roku 1974 nebo jiné podobné legislativy, je ..

52 - Page 74

Všechna jednání, včetně dokumentace uváděné při těchto jednáních, budou vedena v anglickém jazyce. Anglická verze tohoto Prohlášení o záruce má přednost před všemi ostatními jazykovými verzemi. HONG KONG - Čínská lidová republika a MACAU - Čínská lidová republika Rozhodné právo: Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" z první věty se nahrazuje textem: právními předpisy zvláštní správní oblasti Hong Kong v Číně. INDIE Omezení odpovědnosti: Body 1 a 2 tohoto oddílu se nahrazují textem: 1. odpovědnost za škody na zdr..

ZVLÁŠTNÍ - Page 75

Všechny pochybnosti vztahující se k tomuto Prohlášení o omezené záruce budou smluvní strany nejprve společně řešit v dobré víře a v souladu s principem vzájemné důvěry. MALAJSIE Omezení odpovědnosti: Výraz ″ ZVLÁŠTNÍ ″ uvedený v bodu 3 pátého odstavce je odstraněn. NOVÝ ZÉLAND Na co se tato záruka vztahuje: K tomuto oddílu se přidává následující odstavec: Záruční podmínky stanovené v tomto oddílu jsou dodatkem k právům, která pro vás mohou vyplývat ze zákona Consumer Guarantees Act z roku 1993 nebo jiné podobné legislativy a která n..

54 - Page 76

Pokud jedna strana odmítne nebo z jiného důvodu nezajistí arbitrážního rozhodčího do 30 dnů od doby, kdy jej druhá strana jmenovala, bude prvně zvolený arbitrážní rozhodčí výhradním rozhodčím za předpokladu, že byl platně a řádně jmenován. Všechna jednání, včetně dokumentace uváděné při těchto jednáních, budou vedena v anglickém jazyce. Anglická verze tohoto Prohlášení o záruce má přednost před všemi ostatními jazykovými verzemi. SINGAPUR Omezení odpovědnosti: Výrazy ″ ZVLÁŠTNÍ ″ a ″ EKONOMICKÉ ″ v bodu 3 pátého odstavce ..

55 - Page 77

předpokladu, že společnost Lenovo v této zemi počítač ohlásila a učinila dostupným. Záruční servis v Africe je k dispozici ve vzdálenosti do 50 kilometrů od poskytovatele servisu. Pokud se nacházíte dále než 50 km od autorizovaného servisu, jste odpovědni za uhrazení nákladů na dopravu stroje. Rozhodné právo: Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" se nahrazuje textem: 1) ″ právními předpisy Rakouska ″ v Albánii, v Arménii, v Ázerbajdžánu, v Bělorusku, v Bosně a Hercegovině, v Bulharsku, v Chorvatsku, v Gruzii, v Maďarsku, v..

56 - Page 78

Francouzské Polynésii, v Gabonu, v Gambii, v Guinei, v Guinei-Bissau, v Kamerunu, na Kapverdách, na Komorách, v Kongu, v Libanonu, na Madagaskaru, v Mali, v Maroku, v Mauretánii, na Mauriciu, v Mayotte, v Nové Kaledonii, v Nigeru, na Pobřeží slonoviny, na Reunionu, v Rovníkové Guinei, v Senegalu, na Seychellských ostrovech, ve Středoafrické republice, v Togu, v Tunisku, ve Vanuatu a ve Wallis & Futuna bude všechny pře vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo související s jeho porušením či prováděním, včetně sumárního řízení, řešit výluč..

57 - Page 79

EVROPSKÁ UNIE (EU) NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO VŠECHNY STÁTY EU: Záruka na stroje zakoupené v Evropské unii je platná a použitelná ve všech zemích Evropské unie za předpokladu, že stroje byly ohlášeny a byly v těchto zemích učiněny dostupnými. Jak získat záruční servis: K tomuto oddílu se přidává následující text: Chcete-li získat záruční servis od poskytovatele servisu IBM v zemích EU, viz telefonní seznam v části 3 - Informace o záruce. Servis IBM můžete kontaktovat na níže uvedené adrese: IBM Warranty & Service Quality Dept. PO Bo..

58 - Page 80

KTERÁ GENEROVALA ŠKODU; NEBO 4) ZTRÁTA OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ, VÝNOSU, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR. FRANCIE A BELGIE Omezení odpovědnosti: Podmínky tohoto oddílu v plném rozsahu se nahrazují textem: S výjimkou případů, kdy závazné právní předpisy stanoví jinak: 1. Odpovědnost společnosti Lenovo za jakékoliv škody a ztráty, které mohou vzniknout v důsledku plnění jejích povinností na základě tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo ve spojení s ním, je omezena na náhradu pouze těch škod a ztrát, které byly ověřeny a skutečně ..

59 - Page 81

Co udělá společnost Lenovo pro nápravu problémů: K tomuto oddílu se přidává následující text: Během záruční doby společnost Lenovo bude hradit Vaše náklady na dopravení nefunkčního stroje do servisu IBM. Omezení odpovědnosti: K tomuto oddílu se přidává následující odstavec: Omezení a výjimky stanovené v Prohlášení o omezené záruce se nevztahují na škody způsobené ze strany společnosti Lenovo záměrně nebo hrubou nedbalostí a dále na vyjádřenou záruku. Na konec bodu 2 se přidává následující věta: Odpovědnost společnosti Lenovo v to..

60 - Page 82

Co udělá společnost Lenovo pro nápravu problémů: K tomuto oddílu se přidává následující text: Během záruční doby bude přeprava nefunkčního stroje do servisu Lenovo nebo IBM prováděna na náklady společnosti Lenovo. Omezení odpovědnosti: K tomuto oddílu se přidává následující odstavec: Omezení a výjimky stanovené v Prohlášení o omezené záruce se nevztahují na škody způsobené ze strany společnosti Lenovo záměrně nebo hrubou nedbalostí a dále na vyjádřenou záruku. Na konec bodu 2 se přidává následující věta: Odpovědnost společnosti ..

61 - Page 83

Tento oddíl stanoví rozsah odpovědnosti společnosti Lenovo a Váš výhradní opravný prostředek. 1. Společnost Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobené nedbalostí ze strany společnosti Lenovo. 2. V souladu s položkami, za které společnost Lenovo neodpovídá a které jsou uvedeny níže, společnost Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za fyzické poškození osobního hmotného majetku způsobené nedbalostí ze strany společnosti Lenovo. 3. S výjimkou případů, které jsou uvedeny v bodech 1 a 2 výše, nesmí úplná odpověd..

Záruční - Page 84

Tento oddíl stanoví rozsah odpovědnosti společnosti Lenovo a Váš výhradní opravný prostředek. 1. Společnost Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za: a. smrt nebo újmu na zdraví způsobené nedbalostí ze strany společnosti Lenovo; a b. jakékoliv porušení jejích závazků, které stanoví oddíl 12 zákona Sale of Goods Act z roku 1979 nebo oddíl 2 zákona Supply of Goods and Services Act z roku 1982, nebo jakékoliv zákonné úpravy nebo opětovné uzákonění těchto oddílů. 2. Společnost Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost, a to vždy v souladu s níže uv..

Poznámka: - Page 85

Typ stroje Země nebo region nákupu Záruční doba Typy záručního servisu 1866 USA, Kanada, Mexiko, Brazílie a Austrálie Díly a práce - 3 roky baterie a digitální pero - 1 rok 6 1 Japonsko díly a práce - 1 rok baterie a digitální pero - 1 rok 6 1 Další Díly a práce - 3 roky baterie a digitální pero - 1 rok 7 1 1867 všechny Díly a práce - 3 roky baterie - 1 rok 5 1 1868 USA díly a práce - 1 rok baterie a digitální pero - 1 rok 6 1 Další díly a práce - 1 rok baterie a digitální pero - 1 rok 7 1 1869 USA Díly a práce - 3 roky baterie a digitální pero - 1 r..

64 - Page 86

1. Servis typu CRU (Customer Replaceable Unit) Lenovo vám dodá díly CRU, abyste je mohli vyměnit. CRU kategorie 1 je snadné instalovat, CRU kategorie 2 vyžadují jisté technické schopnosti a nástroje. Informace o CRU a pokyny k výměně jsou dodávány se strojem a na vyžádání je můžete kdykoliv získat od Lenovo. Můžete požádat poskytovatele servisu, aby vám jednotky CRU nainstaloval bezplatně, v souladu s typem záručního servisu, který se na stroj vztahuje. Lenovo v materiálech dodávaných s náhradní jednotkou CRU specifikuje, zda musí být vadná jednotka C..

Celosvětový - Page 87

Chcete-li získat záruční servis, kontaktujte poskytovatel servisu. V Kanadě nebo ve Spojených státech volejte na číslo 1-800-IBM-SERV (426-7378). V ostatních zemích použijte telefonní číslo z uvedeného seznamu. Celosvětový telefonní seznam Telefonní čísla podléhají změnám bez předchozího upozornění. Aktuální telefonní čísla naleznete na adrese http://www.lenovo.com/think/support, kde klepnete na Support phone list . Země nebo region Telefonní číslo Afrika Afrika: +44 (0)1475 555 055 Jižní Afrika: +27 11 3028888 a 0800110756 Střední Afrika: kontaktu..

66 - Page 88

Země nebo region Telefonní číslo Dánsko 4520-8200 (30denní podpora ″ up and running ″ ) 7010-5150 (záruční servis a podpora) (dánština) Dominikánská republika 566-4755 566-5161, linka 8201 Bezplatně v Dominikánské republice: 1-200-1929 (španělština) Ekvádor 1-800-426911 (španělština) Salvador 250-5696 (španělština) Estonsko +386-61-1796-699 Finsko 09-459-6960 (30denní podpora ″ up and running ″ ) +358-800-1-4260 (záruční servis a podpora) (finština) Francie 0238-557-450 (30denní podpora ″ up and running ″ ) Hardware: 0810-631-213 (záruční servi..

67 - Page 89

Země nebo region Telefonní číslo Japonsko Desktop: Bez poplatků: 0120-887-870 Mezinárodní hovory: +81-46-266-4724 ThinkPad: Bez poplatků: 0120-887-874 Mezinárodní hovory: +81-46-266-4724 Na obou výše uvedených číslech se budou ozývat hlasové výzvy v japonštině. Na telefonickou podporu v angličtině laskavě vyčkejte až po skončení japonských hlasových výzev, kdy se Vám ozve operátor. Požádejte ″ English support please ″ a Váš hovor bude přesměrován na anglicky mluvícího operátora. PC Software: 0120-558-695 Mezinárodní hovory: +81-44-200-8666 (ja..

68 - Page 90

Země nebo region Telefonní číslo Ruská federace +7-095-940-2000 (ruština) Singapur 1800-3172-888 (angličtina, bahasa melayu) Slovensko +421-2-4954-1217 Slovinsko +386-1-4796-699 Španělsko 91-714-7983 91-397-6503 (španělština) Srí Lanka +94-11-2448-442 (angličtina) Švédsko 08-477-4420 (30denní podpora ″ up and running ″ ) 077-117-1040 (záruční servis a podpora) (švédština) Švýcarsko 058-333-0900 (30denní podpora ″ up and running ″ ) 0800-55-54-54 (záruční servis a podpora) (němčina, francouzština, italština) Tchaj-wan 886-2-8723-9799 (mandarínština)..

69 - Page 91

nenese odpovědnost za informace obsažené v těchto softwarových programech anebo v jakýchkoliv dalších programech, které jste nainstalovali Vy nebo které byly nainstalovány po zakoupení produktu. Služby nekalkulované v rámci záruky se budou fakturovat konečnému uživateli, a to před autorizací. V případě požadované záruční opravy volejte středisko zákaznické podpory 001-866-434-2080, kde obdržíte kontakt na nejbližší autorizované servisní středisko. Pokud ve Vašem městě, Vašem sídle nebo v okruhu 70 km od nich neexistuje žádné autorizované serv..

70 - Page 92

70 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

71 - Page 93

Dodatek C. Díly vyměnitelné uživatelem CRU (Customer replacement units) Jednotky CRU (Customer replaceable Unit) Následující součásti vašeho počítače ThinkPad jsou určeny jako jednotky CRU (Customer Replaceable Unit). Tabulka uvádí jednotky CRU a dokumentaci pro jejich montáž a demontáž. Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Návod k nast. ThinkVantage Productivity Center Online příručka pro údržbu hardwaru Online video CRU úrovně 1 Baterie X X X X Napájecí zdroj a napájecí šňůra X čepička na Trackpoint X X Pevný disk X X X X Tel..

72 - Page 94

v Online příručka pro údržbu hardwaru a videa jsou dostupná na webových stránkách podpory na adrese http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do? lndocid=part-video v Servisní středisko. Telefonní číslo střediska pro vaši zemi nebo oblast naleznete v části “Celosvětový telefonní seznam” na stránce 65. 72 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

Upozornění - Page 95

Dodatek D. Upozornění Upozornění Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba Lenovo. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující p..

74 - Page 96

vlastnictví Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoliv závazek vůči Vám. Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako ..

Dodatek - Page 97

v Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. v Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. v Zapojit zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než je připojen přijímač. v Požádat o pomoc autorizovaného prodejce nebo pracovníky servisu. Společnost Lenovo nezodpovídá za rušení rozhlasu ani televize způsobené použitím jiných kabelů nebo konektorů než se doporučuje nebo neoprávněnými změnami či modifikacemi tohoto zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy by mohly mít za následek zrušení platnosti oprávnění uživatele k provozov..

76 - Page 98

Ekologické instrukce pro Japonsko Jestliže jste zaměstnanec a potřebujete odstranit počítač ThinkPad, který je majetkem firmy, musíte to provést podle zákona o likvidaci odpadu. Počítač je zařazen do kategorie průmyslového odpadu. Měl by být správně zlikvidován firmou na likvidaci průmyslového odpadu, která má schválení místních úřadů. Podle zákona o likvidaci odpadů poskytuje IBM Japonsko službu sběru, využívání a recyklace použitých počítačů. Podrobnosti naleznete na webové stránce IBM na adrese www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/. Sběr a r..

Dodatek - Page 99

Nabídka softwaru IBM Lotus O nabídce: Jako oprávněný zákazník ThinkPad získáváte limitovanou licenci pro software Lotus Notes “Standalone” Client. Tato licence vás opravňuje k instalaci a používání tohoto softwaru na novém osobním počítači ThinkPad podle jedné z následujících možností: v Médium s tímto softwarem není součástí této nabídky. Pokud příslušné médium se softwarem Lotus Notes Client , můžete si objednat CD a instalovat software na vašem počítači.** Pro objednávku použijte jeden ze způsobů uvedených na následující stránce...

78 - Page 100

Objednání CD: **Důležité: Na základě této nabídky můžete objednat jedno médium CD na jednu licenci. Budete muset poskytnout sedmimístné sériové číslo zakoupeného nového osobního počítače ThinkPad. CD je poskytováno zdarma, je však možné, že podle místních předpisů budete muset uhradit dopravné, daně nebo clo. Doba pro dodání je 10 až 20 pracovních dní od obdržení požadavku. –V USA a Kanadě: Volejte 800-690-3899 –V zemích Latinské Ameriky: Přes internet: http://smartsuite.modusmedia.com Poštovní adresa: IBM - Lotus Notes and SmartSuite Pro..

Dodatek - Page 101

Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraBase UltraNav Následující termíny jsou ochranné známky International Business Machines Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích: IBM (používá se na základě licence) logo IBM (používá se na základě licence) Approach Domino Freelance Graphics Lotus Lotus Notes Lotus Organizer SmartSuite Word Pro 1-2-3 Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích. Intel, Pentium a Intel SpeedStep jsou ochran..

80 - Page 102

80 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

Rejstřík - Page 103

Rejstřík B baterie problémy 24 velkokapacitní 35 výměna 33 bezpečnostní instrukce v BIOS Setup Utility 29 C CRU (Customer replaceable unit) 71 seznam součástí 71 Č čistění počítače 10 D diagnóza problémů 12 digitální pero, tipy 7 disketa Recovery Repair 30 důležité rady 6 H heslo nastavení 7 problémy 18 CH chybové zprávy 12 chyby beze zpráv 16 K klávesnice problémy 18 N nastavení BIOS 29 konfigurace 29 nastavení konfigurace 29 O obnova předinstalovaného softwaru 30 obrazovka počítače 22 P PC-Doctor pro Windows 12 pevný disk problémy 24 upgrade 31 pe..

82 - Page 104

82 ThinkPad ® Tablet X41 Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

..

- Page 106

Číslo položky: 39T9265 Vytištěno v Číně (1P) P/N: 39T9265

..

Sponsored links

Latest Update