Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (turkish) Safety And Setup Guide - Manual Turkish

ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Language

Download Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (turkish) Safety And Setup Guide - Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Güvenlik ve Kurulum - Page 1

Güvenlik ve Kurulum K ı lavuzu ThinkPad X1 Carbon K ı sa kullan ı c ı bildirimleri Makine Tipleri: 20BS ve 20BT http://www.lenovo.com/support

..

çindekiler - Page 2

Merhaba. Yeni ThinkPad ® X1 Carbon bilgisayar ı n ı za ho ş geldiniz. Bilgisayar ı n ı z ı kurmak ve çal ı ş maya ba ş lamak için bu k ı lavuzu okuyun. Keyfinize Bak ı n! İ çindekiler  Paketin içindekiler  Kurtarma çözümleri  İ lk kurulu ş yönergeleri  Denetimler ve göstergeler  ThinkPad OneLink ba ğ lant ı birimi aksesuar ı  Kullanma K ı lavuzunuza eri ş me  Yay ı nlar ı n kar ş ı dan yüklenmesi  Bilgisayar ı n ı z ı kullanmadan önce okuyun  Güvenlik bilgileri  Düzenlemeye ili ş kin bilgiler  Ses tan ı ma  Yasal ..

lk kurulu - Page 3

İ lk kurulu ş yönergeleri Önemli: Kurulum yönergelerine ba ş lamadan önce bu k ı lavuz içindeki güvenlik bilgilerini okuyun. Gösterildi ğ i gibi güç ba ğ lant ı s ı n ı yap ı n. Tüm güç kablosu ba ğ laçlar ı n ı n yuvaya s ı k ı ş ekilde ve iyice tak ı ld ı ğ ı ndan emin olun. Denetimler ve göstergeler Shift Mikrofonlar Kamera Ekran (baz ı modellerde çoklu dokunmaya duyarl ı ekran) Açma/kapama dü ğ mesi TrackPoint ® i ş aretleme çubu ğ u Parmak izi okuyucu TrackPoint dü ğ meleri ThinkPad izleme paneli Fn Kilit göstergesi ile Fn tu ş u Gösterg..

® - Page 4

Göstergeli mikrofon sesini kapama tu ş u Güç ba ğ lac ı Lenovo ® OneLink ba ğ lac ı HDMI TM ba ğ lac ı Mini DisplayPort ® ba ğ lac ı Always On USB 3.0 ba ğ lac ı Ses ba ğ lac ı USB 3.0 ba ğ lac ı Ethernet uzant ı ba ğ lac ı Güvenlik kilidi yuvas ı Micro-SIM kart tepsisi * * Baz ı modellerde bulunur ThinkPad OneLink ba ğ lant ı birimi aksesuar ı

..

Plastik po - Page 5

Çal ı ş ma yetkinli ğ ini art ı rmak için bilgisayar ı n ı za ThinkPad OneLink ba ğ lant ı birimlerinden birini takabilirsiniz. ThinkPad OneLink ba ğ lant ı birimi sat ı n almak için ş u adrese gidin: http://www.lenovo.com/essentials Kullanma K ı lavuzunuza eri ş me Kullanma K ı lavuzu belgeniz, bilgisayar ı n ı zla ilgili ayr ı nt ı l ı bilgiler içerir. Kullanma k ı lavuzunuza eri ş mek için a ş a ğ ı dakilerden birini yap ı n:  http://www.lenovo.com/UserManuals adresine gidin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.  Windows Yard ı m ve Deste ğ ini aç ı ..

PN: SP40G55032 - Page 6

PN: SP40G55032 Printed in China kansere, do ğ um kusurlar ı na yol açabilece ğ i ve di ğ er üreme organlar ı na zarar verebilece ğ i kabul edilen kur ş un maddesine maruz kal ı nmas ı na neden olur. Kablolara dokunduktan sonra ellerinizi dikkatlice y ı kay ı n ı z. Pile ili ş kin genel not TEHL İ KE Ürününüzle kullanman ı z için Lenovo taraf ı ndan sa ğ lanan piller uyumluluk bak ı m ı ndan s ı nanm ı ş t ı r ve yaln ı zca onayl ı parçalarla de ğ i ş tirilebilir. Lenovo taraf ı ndan belirtilen pil d ı ş ı ndaki bir pil veya parçalar ı na ayr ı lm ı..

ğ - Page 7

Yeniden doldurulamayan, madeni para büyüklü ğ ündeki pile ili ş kin not TEHL İ KE Yeniden doldurulamayan, madeni para büyüklü ğ ündeki pili de ğ i ş tirmeyi denemeyin. Pilin de ğ i ş tirilmesi yetkili bir Lenovo onar ı m merkezi taraf ı ndan ya da Lenovo'nun yetkilendirdi ğ i bir teknisyen taraf ı ndan gerçekle ş tirilmelidir. Yetkili Lenovo onar ı m merkezleri ya da teknisyenleri Lenovo pillerini yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak geri dönü ş türmektedir. A ş a ğ ı daki bildirim, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki kullan ı c ı lar içindir. Kaliforniy..

Advertencia: - Page 8

De ğ erleri). EN 50332-1 ile uyumlu olmayan kulakl ı klar ı n kullan ı lmas ı , a ş ı r ı ses bas ı nc ı düzeyleri nedeniyle tehlikeli olabilir. Düzenlemeye ili ş kin bilgiler Kablosuz ileti ş im özellikli bilgisayar modelleri, kablosuz kullan ı m ı n onayland ı ğ ı tüm ülkelerin ya da bölgelerin radyo frekans ı ve güvenlik standartlar ı na uyar. Bilgisayar ı n ı zda bulunan kablosuz ayg ı tlar ı kullanmadan önce ülkeniz ya da bölgeniz için Düzenlemeye İ li ş kin Not belgesini mutlaka okuyun. Regulatory Notice belgesinin PDF sürümüne ula ş mak için ..

Windows 8.1'de sesli komutlar - Page 9

Yard ı m Al  Ne söyleyebilirim?  Takvimde ne söyleyebilirim?  Media'da ne söyleyebilirim?  Skype'ta ne söyleyebilirim? Skype  Skype Aç  Ça ğ r ı yap  Skype <ki ş i ad ı > Ara  Amazon'da ara <aranacak ö ğ e>  eBay'de ara <aranacak ö ğ e>  Pandora'da ara <aranacak ö ğ e>  YouTube'da ara <aranacak ö ğ e> Twitter  Twitter'a gönder <gönderilecek ö ğ e>  Twitter geçmi ş imi denetle  Twitter iletilerimi denetle  Numaraya yan ı tla <n> Ortam  <Sanatç ı ad ı > adl ı sanatç ..

Yasal bildirimler - Page 10

Birinci Bas ı m (Ekim 2014) © Copyright Lenovo 2014. Windows 8.1 i ş letim sistemi için konu ş ma tan ı ma yaz ı l ı m ı yla ilgili daha fazla bilgi almak için a ş a ğ ı dakilerden birini yap ı n:  Ana yard ı m penceresini açmak için “Yard ı m ı Göster”, “Yard ı m ı Aç” veya “Ne söyleyebilirim?” deyin.  Ş u web sitesine gidin: http://dragonassistanthelpqa.nuance.com/products/help/dragon/dra gon-assistant/ Yasal bildirimler Lenovo, For Those Who Do., ThinkPad ve TrackPoint; Lenovo'nun ABD ve/veya di ğ er ülkelerdeki ticari markalar ı d ı r. Micr..

Sponsored links

Latest Update