Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (slovenian) User Guide - Manual Slovenian

ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Language

Download Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (slovenian) User Guide - Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 1

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon Vrstiračunalnikov: 20BS in 20BT

..

Tretjaizdaja(december2015) - Page 2

Opomba: Pred uporabo tega izdelka in informacij, ki ga podpirajo, zagotovite, da ste prebrali in razumeli: • Priročnikzvarnostnimiingarancijskimiinformacijami • RegulatoryNotice • »Pomembne varnostne informacije« na strani vi • Dodatek E »Obvestila« na strani 149 Najnovejši Priročnikzvarnostnimiingarancijskimiinformacijami in dokument RegulatoryNotice najdete na spletnem mestu družbe Lenovo za podporo: http://www.lenovo.com/UserManuals Tretjaizdaja(december2015) ©CopyrightLenovo2014,2015. OBVESTILO O OMEJENIH IN PRIDRŽANIH PRAVICAH: če so podatki (ali programska oprema) d..

Kazalo - Page 3

Kazalo Najprejpreberitenaslednje informacije . . . . . . . . . . . . . . . v Pomembne varnostne informacije . . . . . . . . vi Okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje . vii Servis in nadgraditve . . . . . . . . . . vii Napajalni kabli in napajalniki . . . . . . . viii Podaljški in sorodne naprave . . . . . . . . ix Vtiči in vtičnice . . . . . . . . . . . . . . ix Izjava o napajalniku . . . . . . . . . . . . ix Zunanje naprave . . . . . . . . . . . . . x Splošno obvestilo o akumulatorju . . . . . . x Opomba za vgrajeno baterijo za ponovno polnjenje . . . . . . . . . . . . . . . ...

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 4

Gesla za trdi disk . . . . . . . . . . . . 57 Varnost pogona SSD . . . . . . . . . . . . 60 Nastavljanje varnostnega čipa . . . . . . . . 60 Uporaba bralnika prstnih odtisov . . . . . . . 61 Obvestilo o izbrisu podatkov s pogona SSD . . . 64 Uporaba požarnih zidov . . . . . . . . . . . 65 Zaščita podatkov pred virusi . . . . . . . . . 65 Poglavje 6. Napredna konfiguracija . . . . . . . . . . . . . 67 Namestitev novega operacijskega sistema. . . . 67 Namestitev operacijskega sistema Windows 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Nameščanje operacijskega sistema Windows 8.1 ali Windo..

iii - Page 5

Informacije o skladnosti radijskega vmesnika . . . . . . . . . . . . . . . 137 Iskanje obvestil o predpisih za brezžično omrežje. . . . . . . . . . . . . . . . 137 Informacije glede certifikatov . . . . . . . . . 137 Obvestilo o izvozni razvrstitvi . . . . . . . . . 137 Obvestila o elektronskem sevanju . . . . . . . 137 Izjava Zvezne komisije za komunikacije o skladnosti. . . . . . . . . . . . . . . 137 Izjava o skladnosti emisij s kanadskimi industrijskimi standardi za razred B . . . . . 138 Evropska unija – Skladnost z direktivo o elektromagnetni združljivosti . . . . . . . 138 Izj..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 6

iv Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Najprejpreberitenaslednjeinformacije - Page 7

Najprejpreberitenaslednjeinformacije Če želite kar najbolj uspešno in z zadovoljstvom uporabljati svoj računalnik, upoštevajte pomembne nasvete iz tega dokumenta. Če tega ne storite, vam to lahko povzroči nelagodje ali poškodbo, vaš računalnik pa lahko odpove. Zaščititesepredtoploto,kijoproizvajaračunalnik. Če je vaš računalnik vklopljen in se baterija polni, lahko spodnja stran, naslon za roke in drugi deli postanejo vroči. Temperatura, ki jo bodo dosegli, je odvisna od količine sistemske aktivnosti in ravni napolnjenosti baterije. Daljši stik z vašim telesom, tudi skoz..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 8

Varovanjeračunalnikainpodatkovmedprenašanjem. Preden premaknete računalnik, opremljen s trdim diskom, preverite, ali je gumb za vklop izklopljen oziroma utripa, in naredite naslednje: • Izklopite računalnik. • Preklopite ga v stanje spanja. • Preklopite ga v način mirovanja. S tem boste pomagali preprečiti poškodbe računalnika in morebitno izgubo podatkov. Zračunalnikommorateravnatiprevidno. Ne mečite, suvajte, praskajte, zvijajte, udarjajte, tresite, potiskajte računalnika, zaslona ali zunanjih naprav in nanje ne postavljajte težjih predmetov. Računalnikprenašajtepazlji..

Okoliščine,kizahtevajotakojšnjeukrepanje - Page 9

Okoliščine,kizahtevajotakojšnjeukrepanje Zaradinapačneuporabealizanemarjanjalahkopridedopoškodbizdelkov. Nekaterepoškodbe izdelkovsodovoljresne,daseizdelkanesmeuporabljati,doklerganepregledain,čejepotrebno, popravipooblaščeniserviser. Kotprivsakielektronskinapraviboditezlastipozorni,kojeizdelekvklopljen.Vredkihprimerihse lahkozgodi,dazaznatevonjaliopazitedimaliiskre. Slišitelahkotudizvoke,podobnepokanju, lomljenjualisikanju. Takšneokoliščinemordazgoljnakazujejo,dajeprišlodonenevarnein nadzorovaneokvarenanotranjielektronskikomponenti.Predstavljajolahkotudimoženvarnostni proble..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 10

PREVIDNO: Nevarnipremikajočisedeli.Nedotikajtesesprstiindrugimidelitelesa. PREVIDNO: Računalnikizklopite,predenodpretepokrov,inpočakajtenekajminut,daseohladi. Napajalnikabliinnapajalniki NEVARNOST Uporabljajtesamonapajalnekableinnapajalnike,kijihjedobavilproizvajalecizdelka. Napajalnikablimorajobitivarnostnopreizkušeni.ZaNemčijomorajobitiH05VV-F,3G,0,75mm 2 ali boljši. Vdrugihdržavahuporabitekableprimernevrste. Vnobenemprimerunenavijajtenapajalnegakablaokrognapajalnikaalidrugihpredmetov. To lahkoprenapnekabel,karlahkopovzroči,dasekabelodrgne,razcepialinaguba.Tolahkopovzroči nevarno..

Podaljškiinsorodnenaprave - Page 11

Podaljškiinsorodnenaprave Poskrbite, da so podaljški, prenapetostna zaščita, neprekinjeno napajanje in razdelilniki, ki jih uporabljate, ocenjeni kot primerni glede na električne zahteve izdelka. Nikoli ne preobremenjujte teh naprav. Če uporabljate razdelilnike, obremenitev ne sme presegati nazivnih vhodnih vrednosti razdelilnika. Če imate vprašanja o delovnih obremenitvah, napajalnih zahtevah in nazivnih vhodnih vrednostih, se za dodatne informacije obrnite na elektrikarja. Vtičiinvtičnice NEVARNOST Čejevtičnica,kijonameravateuporabitizračunalniškoopremo,poškodovanaalikorodi..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 12

Zunanjenaprave PREVIDNO: Doklerjeračunalnikvklopljen,nepriključujtealiizključujtenobenihkablovzunanjihnaprav,razen kablovUSB,sicerlahkopridedookvareračunalnika.Čeželitepreprečitimorebitnepoškodbena priključenihnapravah,poizklopuračunalnikapočakajtevsajpetsekund,natopaodklopitezunanje naprave. Splošnoobvestilooakumulatorju NEVARNOST Baterije,kijihskupajzizdelkomdobaviLenovo,sopreizkušenenazdružljivost,zatojihnadomestite izključnozodobrenimideli.Garancijaneveljazabaterije,kinisoizdelekpodjetjaLenovooziroma sorazstavljenealispremenjene. Zlorababaterijealinapačnoravnanjeznjolahk..

Obvestilozagumbastobaterijo,kijenimogočeznovanapolniti - Page 13

Obvestilozagumbastobaterijo,kijenimogočeznovanapolniti NEVARNOST Neposkušajtezamenjatigumbastebaterije,kijenimogočeznovanapolniti. Baterijomora zamenjatipooblaščeniserviseralitehnikdružbeLenovo. PooblaščeniserviserjiintehnikidružbeLenovoreciklirajobaterijevskladuzlokalnozakonodajo inpredpisi. NaslednjaizjavaveljazauporabnikevzveznidržaviKalifornija,ZDA. InformacijeoperkloratuzaKalifornijo: Izdelki,kivključujejolitijevegumbastebaterijezmagnezijevimdioksidom,lahkovsebujejo perklorat. Snovisperkloratom–vveljavijelahkoposebnaobravnava,glejtespletnomesto www.dtsc.ca.gov/hazardouswas..

Varnostneinformacijegledeelektričnegatoka - Page 14

• Neomejujtealiblokirajteventilacijskihodprtin. • Neuporabljajteračunalnikavnotranjostipohištva,sajstempovečatenevarnostpregretja. • Temperaturazraka,kitečevračunalnik,nesmepresegati35°C(95°F). Varnostneinformacijegledeelektričnegatoka NEVARNOST Električnitokiznapajalnih,telefonskihinkomunikacijskihkablovjenevaren. Kakoselahkoizogneteelektričnimudarom: • Neuporabljajteračunalnikamednevihto. • Mednevihtonepriključujtealiodklapljajtekablovinnenameščajte,vzdržujtealirekonfigurirajte tegaizdelka. • Vsenapajalnekablepovežitespravilnopovezanimiinozemljenimielektrični..

Opombaozaslonustekočimikristali - Page 15

Opombaozaslonustekočimikristali PREVIDNO: Zaslonstekočimikristali(LCD)jeizdelanizstekla,zatoselahkoobgrobemravnanjualipadcu računalnikanatlarazbije. ČeLCDpočiintekočina,kiiztečeiznjega,zaidevočialinaroke, nemudomaoperitezadevnaobmočjazvodoinizpirajtevsaj15minut.Čepoizpiranjuzačutitetežave, poiščitezdravniškopomoč. Opomba: Pri izdelkih s fluorescentnimi lučkami, ki vsebujejo živo srebro (na primer s takšnimi, ki niso LED), upoštevajte, da lučka v zaslonu s tekočimi kristali (LCD) vsebuje živo srebro, zato jo morate odvreči v skladu z lokalnimi, državnimi ali zveznim..

NEVARNOST ZADUŠITVE – Izdelek vsebuje majhne dele. - Page 16

Obvestiloonevarnostizadušitve NEVARNOST ZADUŠITVE – Izdelek vsebuje majhne dele. Hranite izven dosega otrok, mlajših od treh let. xiv Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Poglavje1. Pregledizdelka - Page 17

Poglavje1. Pregledizdelka V tem poglavju so informacije o mestih priključkov, mestih pomembnih oznak izdelka, funkcijah računalnika, specifikacijah, operacijskem okolju in predhodno nameščenih programih. • »Položaj kontrolnikov, priključkov in indikatorjev računalnika« na strani 1 • »Iskanje pomembnih podatkov o izdelku« na strani 10 • »Komponente« na strani 12 • »Specifikacije« na strani 13 • »Delovno okolje« na strani 14 • »Programi Lenovo« na strani 15 Položajkontrolnikov,priključkovinindikatorjevračunalnika V tem razdelku so osnovni opis funkcij stroj..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 18

1 Kamera S to kamero lahko fotografirate ali se udeležite video konference. Več informacij poiščite v razdelku »Uporaba kamere« na strani 42. 2 Mikrofona Vgrajena mikrofona zajemata zvok in glas, ko se uporabljata s programom, ki omogoča delo z zvokom. 3 Stikalozavklop Pritisnite gumb za napajanje, da vklopite računalnik ali ga preklopite v način spanja. Če potrebujete navodila za izklop računalnika, glejte razdelek »Pogosto zastavljena vprašanja« na strani 19. Če se računalnik sploh ne odziva, ga lahko izklopite tako, da pritisnete gumb za napajanje in ga pridržite za naj..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 19

Pogledzdesnestrani Slika2. Pogledzdesnestrani 1 Spojnik USB 3.0 2 Razširitveni priključek Ethernet 3 Prezračevalne reže 4 Reža za varnostno ključavnico 1 SpojnikUSB3.0 Priključek USB (Universal Serial Bus) 3.0 se uporablja za priklop združljivih naprav USB, na primer tiskalnika USB ali digitalne kamere. Opozorilo: Ko priklopite kabel USB v priključek USB 3.0, mora biti oznaka USB obrnjena navzgor. Sicer se spojnik lahko poškoduje. 2 RazširitvenipriključekEthernet Zaradi razširitvenega priključka Ethernet na računalniku je vaš računalnik tanjši od računalnikov s standardni..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 20

4 Režazavarnostnoključavnico Če želite zaščititi računalnik pred krajo, lahko kupite varnostno kabelsko ključavnico, ki ustreza reži za varnostno ključavnico, in z njo priklenete računalnik na nepremičen predmet. Opomba: Sami ste odgovorni za oceno, izbiro ter izvedbo naprave za zaklepanje in varnostnih funkcij. Družba Lenovo ne podaja nobenih izjav, ocen ali garancij za delovanje, kakovost oziroma zmogljivost naprave za zaklepanje in varnostne funkcije. 4 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 21

Pogledzlevestrani Slika3. Pogledzlevestrani 1 Napajalni priključek 2 Priključek Lenovo OneLink 3 Priključek HDMI ™ 4 Priključek Mini DisplayPort ® 5 Priključek Always On USB 3.0 6 Priključek za zvok 1 Napajalnipriključek Ko je napajalnik priklopljen v napajalni priključek, se napaja računalnik in polni baterija. 2 PriključekLenovoOneLink Ko je v priključek Lenovo OneLink priklopljena podprta priključitvena enota ThinkPad OneLink Dock ali ThinkPad OneLink Pro Dock, so zmožnosti računalnika razširjene, hkrati pa se napaja računalnik in polni baterija. Če želite uporabiti ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 22

5 PriključekAlwaysOnUSB3.0 Priključek Always On USB 3.0 se uporablja za priklop naprav, ki so združljive s tehnologijo USB, na primer tiskalnika USB ali digitalne kamere. Priključek Always On USB 3.0 privzeto omogoča polnjenje nekaterih mobilnih digitalnih naprav in pametnih telefonov v teh primerih: • Ko je računalnik vklopljen ali v načinu spanja • Ko je računalnik v načinu mirovanja ali izklopljen, vendar priključen na napajanje Če želite polniti te naprave, ko je računalnik v načinu mirovanja ali izklopljen in ni priključen na napajanje, naredite naslednje: • ZaWind..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 23

Pogledodspodaj Slika4. Pogledodspodaj 1 Prezračevalne reže 2 Zvočniki 3 Odprtina za ponovni zagon v sili 1 Prezračevalnereže Prezračevalne reže in notranji ventilator omogočajo kroženje zraka v računalniku ter zagotavljajo ustrezno hlajenje mikroprocesorja. Opomba: Če želite zagotoviti ustrezno kroženje zraka, pred reže ne postavljajte ničesar. 2 Zvočniki Računalnik je opremljen s parom stereo zvočnikov. 3 Odprtinazaponovnizagonvsili Če se računalnik ne odziva več in ga ne morete izklopiti z gumbom za vklop, odstranite napajalnik in vstavite konec poravnane papirne spon..

Pladenj za kartico Micro SIM (pri nekaterih modelih) - Page 24

Pogledodzadaj Slika5. Pogledodzadaj 1 Pladenj za kartico Micro SIM (pri nekaterih modelih) 1 PladenjzakarticoMicroSIM(prinekaterihmodelih) Če računalnik podpira funkcijo brezžične povezave WAN (Wide Area Network), boste za vzpostavitev brezžičnih povezav WAN morda potrebovali kartico mikro SIM (Subscriber Identification Module). Kartica Micro SIM je lahko že nameščena v pladnju za kartico Micro SIM; odvisno od države ali regije. Opomba: uporabite kartico Micro SIM in ne kartice SIM standardne velikosti, ker ni združljiva. Če želite namestiti ali zamenjati kartico Micro SIM, gl..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 25

Indikatorjistanja Indikatorji stanja označujejo trenutno stanje vašega računalnika. Opomba: Vaš računalnik se morda razlikuje od prikazanega na naslednjih slikah. 1 Indikatorizklopazvočnika Ko indikator izklopa zvočnika sveti, so zvočniki izklopljeni. 2 Indikatorizklopamikrofona Ko indikator izklopa mikrofona sveti, so mikrofoni izklopljeni. 3 Indikatorstanjakamere Ko indikator stanja kamere sveti, je kamera v uporabi. 4 IndikatorCapsLock Indikator sveti, kadar je način Caps Lock omogočen. Vse abecedne znake (A–Z) lahko vnesete neposredno z veliki črkami. 5 7 Indikatorjastanjas..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 26

Indikator v logotipu ThinkPad in indikator na sredini gumba za vklop označujeta stanje sistema računalnika. • Lučkatrikrathitroutripne: računalnik je priključen na napajanje. • Sveti: računalnik je vklopljen (v običajnem načinu). • Rdečalučkautripahitro: računalnik preklaplja v način spanja ali mirovanja. • Lučkapočasiutripa: računalnik je v načinu spanja. • Lučkanesveti: računalnik je izklopljen ali v načinu mirovanja. 6 IndikatorFnLock Indikator Fn Lock prikazuje stanje funkcije Fn Lock. Več informacij poiščite v razdelku »Posebne tipke« na strani 25. Isk..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 27

Vsebina te nalepke se razlikuje glede na brezžični modul, s katerim je opremljen računalnik: • Pri vnaprej nameščenem brezžičnem modulu sta na tej nalepki navedeni dejanski številki FCC ID-ja in certifikata IC za brezžični modul, ki ga je namestil Lenovo. Opomba: Vnaprej nameščenega brezžičnega modula ne odstranjujte ali zamenjujte sami. Za zamenjavo modula se morate najprej obrniti na servis Lenovo. Lenovo ni odgovoren za morebitno škodo, povzročeno z nepooblaščeno zamenjavo. • Če imate brezžični modul WAN, ki ga lahko uporabnik zamenja sam, je na nalepki navedeno..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 28

NalepkezaoperacijskesistemeWindows PotrdiloopristnostizaWindows7: modeli računalnikov, v katerih je vnaprej nameščen operacijski sistem Windows 7, imajo na pokrovu ali znotraj prostora za baterijo nameščeno nalepko s potrdilom o pristnosti. Ta potrjuje, da ima računalnik licenco za izdelek Windows 7 in je v njem nameščena originalna različica sistema Windows 7. V nekaterih primerih je v okviru pravic za namestitev starejše različice, ki vam jih daje licenca za Windows 7 Professional, morda nameščena starejša različica sistema Windows. Na potrdilu o pristnosti sta natisnjena r..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 29

Pomnilnik • Sinhroni pomnilnik z dinamičnim naključnim dostopom z dvakratno hitrostjo prenosa podatkov 3 pri nizki napetosti (DDR3 LV SDRAM) Shranjevalnanaprava • Pogon SSD M.2 Zaslon • Barvni zaslon s tehnologijo TFT (Thin Film Transistor) • Velikost zaslona: 355,6 mm (14 palca) • Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 ali 1920 x 1080 (odvisno od modela) • Nastavitev svetlosti • Kamera • Mikrofoni • Tehnologija na večkratni dotik (pri nekaterih modelih) Tipkovnica • 6-vrstična z zadnje strani osvetljena tipkovnica • Kazalna naprava ThinkPad Vmesnik • Priključek za zv..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 30

• Modeli WQHD brez funkcije zaznavanja: - Širina: 331 mm (13,03 palca) - Globina: 226,5 mm (8,92 palca) - Višina: 13,5 mm do 19,5 mm (0,53 palca do 0,77 palca) • Modeli z zaslonom razširjene visoke razločljivosti (Full High Definition oz. FHD) Plus: - Širina: 331 mm (13 palca) - Globina: 226,8 mm (8,92 palca) - Višina: 13,9 mm do 19,95 mm (0,55 palca do 0,79 palca) Oddajanjetoplote • Največ 45 W (154 Btu/h) • Največ 65 W (222 Btu/h) Virnapajanja(napajalnikzaizmeničnitok) • Sinusna napetost: od 50 do 60 Hz • Napetost napajalnika za izmenični tok: od 100 do 240 V AC, od..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 31

ProgramiLenovo Za preprosto in varno delo je v računalniku nameščena programska oprema Lenovo. Opomba: Programi, ki so na voljo, se lahko spremenijo brez obvestila. Če želite izvedeti več o programih in drugih računalniških rešitvah družbe Lenovo, obiščite spletno mesto: http://www.lenovo.com/support DostopdoprogramovLenovo Za dostop do programov Lenovo v računalniku uporabite ta postopek: • Windows7inWindows10 : 1. Kliknite gumb Start, da odprete meni Start. Poiščite program po imenu. 2. Če program ni prikazan v meniju Start, kliknite Allprograms(Vsiprogrami) ali Allapps(..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 32

CommunicationsUtility (Windows 7) S programom Communications Utility lahko konfigurirate nastavitve za vgrajeno kamero in zvočne naprave. FingerprintManagerPro, LenovoFingerprintManagerali TouchFingerprintManager (Windows 7 in Windows 8.1) Če ima računalnik bralnik prstnih odtisov, program Fingerprint Manager Pro, Lenovo Fingerprint Manager ali Touch Fingerprint Manager omogoča vnos prstnega odtisa in njegovo povezavo z gesli. Posledično lahko z overjanjem prstnih odtisov nadomestite gesla ter omogočite preprost in varen uporabniški dostop. HotkeyFeaturesIntegration (Windows 7, Wind..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 33

RecoveryMedia (Windows 7 in Windows 10) S programom Recovery Media lahko obnovite vsebino trdega diska na tovarniško privzete nastavitve. RescueandRecovery ® (Windows 7) Program Rescue and Recovery je rešitev, pri kateri z enim gumbom obnovite sistem. Vključuje nabor samoobnovitvenih orodij, ki so vam v pomoč pri diagnosticiranju težav z računalnikom, pridobivanju pomoči in obnovitvi po zrušitvi sistema, tudi če ne morete zagnati operacijskega sistema Windows. SystemUpdate (Windows 7 in Windows 8.1) Program System Update omogoča posodabljanje programske opreme računalnika s pren..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 34

18 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Poglavje2. Uporabaračunalnika - Page 35

Poglavje2. Uporabaračunalnika V tem razdelku so informacije o uporabi nekaterih komponent računalnika. • »Registriranje računalnika« na strani 19 • »Pogosto zastavljena vprašanja« na strani 19 • »Uporaba zaslona na večkratni dotik« na strani 21 • »Posebne tipke« na strani 25 • »Kazalna naprava ThinkPad« na strani 27 • »Upravljanje napajanja« na strani 31 • »Povezava v omrežje« na strani 36 • »Uporaba zunanjega zaslona« na strani 40 • »Uporaba zvočnih funkcij« na strani 42 • »Uporaba kamere« na strani 42 Registriranjeračunalnika Ko registrirate..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 36

• Windows8.1: naredite nekaj od tega: - Pritisnite tipko Windows, da greste na začetni zaslon, v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite ikono za porabo in nato Shutdown(Zaustavitevsistema) . - Pomaknite kazalko v zgornji ali spodnji desni kot zaslona, da prikažete čarobne gumbe. Nato kliknite Settings(Nastavitve) ➙ Power(Napajanje) ➙ Shutdown(Zaustavitevsistema) . Opomba: Čarobni gumb Settings(Nastavitve) lahko odprete tudi s pritiskom tipke za nastavitve . • Windows10: odprite meni Start, kliknite Power(Napajanje) in nato Shutdown(Zaustavi) . Kakoodpremnadzornoploščo? • Wind..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 37

2. Kliknite Properties(Lastnosti) . Prikaže se okno z lastnostmi opravilne vrstice in krmarjenja. 3. Na zavihku Navigation(Krmarjenje) poiščite razdelek Startscreen(Začetnizaslon) in nato naredite nekaj od naslednjega: - Če želite za privzeti zaslon ob zagonu nastaviti namizje, izberite WhenIsigninorcloseallapps onascreen,gotothedesktopinsteadofStart(Kosevpišemalizapremvseprogramena zaslonu,odprinamizjeinnezačetnegazaslona) , tako da je vidna kljukica. - Če želite nastaviti začetni zaslon za vaš privzeti zaslon ob zagonu, odstranite kljukico iz potrditvenega polja WhenIsigninorc..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 38

Potezasprsti(samopri modelihnadotik) Opis Dotik : tapnite. Miška : kliknite. Funkcija : odpiranje programa ali izvajanje dejanj v odprtem programu, kot so Copy (Kopiraj) , Save(Shrani) in Delete(Izbriši) , odvisno od programa. Dotik : tapnite in pridržite. Miška : klik z desno tipko. Funkcija : odpiranje menija z več možnostmi. Dotik : drsenje. Miška : premaknite miškino kolesce, uporabite drsni trak ali kliknite puščico za drsenje. Funkcija : premikanje po elementih, kot so seznami, strani in fotografije. Dotik : s prstom povlecite element na želeno mesto. Miška : kliknite in ..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 39

V naslednji tabeli so predstavljene poteze s prsti v operacijskem sistemu Windows 8.1. Potezasprsti(samopri modelihnadotik) Opis Dotik : s prstom povlecite od desnega roba proti sredini. Miška : kazalec premaknite v zgornji ali spodnji desni kot zaslona. Funkcija : prikaz čarobnih gumbov s sistemskimi ukazi, kot so Start(Začetek) , Settings(Nastavitve) , Search(Iskanje) , Share(Skupnaraba) in Devices (Naprave) . Dotik : s prstom povlecite od levega roba proti sredini. Miška : kazalec premaknite v zgornji levi kot zaslona in kliknite. Nato večkrat kliknite, da preklopite med odprtimi pr..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 40

V naslednji tabeli so predstavljene nekatere poteze s prsti v operacijskem sistemu Windows 10. Potezasprsti(samopri modelihnadotik) Opis Dotik : s prstom povlecite od desnega roba proti sredini. MIška : v obvestilnem območju sistema Windows kliknite ikono središča za opravila . Funkcija : odprite središče za opravila, v katerem so prikazana obvestila in hitra opravila. Dotik : s prstom povlecite od levega roba proti sredini. Miška : v opravilni vrstici kliknite ikono pogleda opravil. Funkcija : ogled vseh odprtih oken v pogledu opravil. Dotik : s prstom podrsajte od spodnjega do zgor..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 41

Posebnetipke Računalnik ima več posebnih tipk, kar omogoča preprosto in učinkovito delo. Funkcijsketipkeinkombinacijetipk Tipkovnica ima več posebnih tipk, kot so tipka Fn 1 in funkcijske tipke 2 . Tipko Fn in funkcijske tipke lahko z naslednjim postopkom konfigurirate v oknu z lastnostmi tipkovnice: 1. Odprite nadzorno ploščo in spremenite pogled nadzorne plošče s pogleda kategorij na velike ali male ikone. 2. Kliknite možnost Keyboard(Tipkovnica) . V oknu z lastnostmi tipkovnice kliknite zavihek Fnand functionkeys(Fninfunkcijsketipke) ali ThinkPadF1–F12keys(TipkeThinkPadF1–..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 42

• Zmanjša svetlost zaslona. • Poveča svetlost zaslona. • Upravljanje zunanjih zaslonov • Omogoči ali onemogoči brezžične funkcije. • - Windows 7: odpre se ControlPanel(Nadzornaplošča) . - Windows 8.1: odpre se čarobni gumb Settings(Nastavitve) . - Windows 10: odpre se okno Settings (Nastavitve). • - Windows 7: odpre se storitev WindowsSearch . - Windows 8.1: odpre se čarobni gumb Search(Iskanje) . - Windows 10: odpre se iskalno polje funkcije Cortana. • Prikaže vse odprte programe. • - Windows 7: odpre se okno Computer(Računalnik) . - Windows 8.1 in Windows 10: p..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 43

Windows7inWindows10: pritisnite tipko Windows 1 , da odprete meni Start. Windows8.1: pritisnite tipko Windows 1 , da preklopite med trenutnim delovnim prostorom in začetnim zaslonom. Tipko Windows lahko v kombinaciji z drugimi tipkami uporabite tudi za druge funkcije. Če želite več informacij, glejte informacijski sistem pomoči za operacijski sistem Windows. KazalnanapravaThinkPad Kazalna naprava ThinkPad omogoča izvajanje vseh funkcij, za katere bi sicer uporabili miško, kot so kazanje, klikanje in pomikanje. S kazalno napravo ThinkPad lahko izvedete tudi številne poteze s prsti, k..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 44

Kazalna naprava TrackPoint je sestavljena iz štirih delov: 1 Kazalna naprava 2 Levi gumb (primarni gumb) 3 Desni gumb (sekundarni gumb) 4 Drsni trak Če želite uporabljati kazalno napravo TrackPoint, upoštevajte naslednja navodila: Opomba: Dlani postavite v položaj za tipkanje in s kazalcem ali sredincem nežno pritisnite nedrsni pokrovček na kazalni palici. Pritisnite levi ali desni gumb s palcem. • Kazanje S kazalno palico 1 premikajte kazalec po zaslonu. Če želite uporabljati kazalno palico, pritisnite nedrsni pokrovček na kazalni palici v poljubno smer, vzporedno s tipkovnico...

Potezesprstomzasledilnoploščico - Page 45

Sledilno ploščico je mogoče razdeliti na dve območji: 1 Območje za levi klik (primarno območje za klikanje) 2 Območje za desni klik (sekundarno območje za klikanje) Če želite uporabljati sledilno ploščico, upoštevajte naslednja navodila: • Kazanje S prstom povlecite po površini sledilne ploščice, da premaknete kazalec. • Leviklik Pritisnite območje za levi klik 1 , da nekaj izberete ali odprete. Dejanje levega klika lahko izvedete tudi tako, da kjer koli na površini sledilne ploščice tapnete z enim prstom. • Desniklik Pritisnite območje za desni klik 2 , da prika..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 46

Tapkanje Z enim prstom tapnite kjer koli na sledilni ploščici, da izberete ali odprete element. Tapkanjezdvemaprstoma Z dvema prstoma tapnite kjer koli na sledilni ploščici, da prikažete priročni meni. Drsenjezdvemaprstoma Postavite dva prsta na sledilno ploščico in ju povlecite navpično ali vodoravno. S tem dejanjem se lahko pomikate po dokumentu, spletnemu mestu ali aplikacijah. Približevanjedvehprstov Postavite dva prsta na sledilno ploščico in ju približajte, da pomanjšate sliko. Približevanjedvehprstov Postavite dva prsta na sledilno ploščico in ju razmaknite, da pove..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 47

PrilagajanjekazalnenapraveThinkPad Kazalno napravo ThinkPad lahko prilagodite za udobnejšo in učinkovitejšo uporabo. Izberete lahko na primer, da je omogočena kazalna naprava TrackPoint, sledilna ploščica ali obe. Poteze s prsti lahko onemogočite ali omogočite. Če želite prilagoditi kazalno napravo ThinkPad, naredite naslednje: 1. Odprite nadzorno ploščo. 2. Kliknite HardwareandSound(Strojnaopremainzvok) ➙ Mouse(Miška) . Odpre se okno Mouse Properties (Lastnosti miške). 3. Upoštevajte navodila na zaslonu. Zamenjavapokrovčkakazalnepalice Pokrovček 1 na vrhu kazalne palice ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 48

Priključitevnaelektričnonapajanje Če želite računalnik priključiti na omrežno napajanje, uporabite ta postopek: Opozorilo: če uporabite neustrezen napajalni kabel, lahko resno poškodujete računalnik. Opomba: Upoštevajte navodila v istem vrstnem redu, kot so navedena tukaj. 1. Povežite kabel napajalnika z napajalnikom. 2. Napajalnik priključite v napajalni priključek na računalniku. 3. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico. Nasvetigledeuporabenapajalnika • Če ne uporabljate napajalnika za izmenični tok, ga izključite iz električne vtičnice. • Napajalnega ..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 49

Opomba: Če računalnik preklopi v stanje spanja ali mirovanja, ko je baterija skoraj prazna, vendar se opozorilo še ni prikazalo, se bo prikazalo, ko se računalnik ponovno vklopi. Če želite nadaljevati z običajnim delovanjem, ko se prikaže sporočilo, kliknite OK(Vredu) . Polnjenjebaterije Če preverite stanje baterije in ugotovite, da je odstotna vrednost preostale baterijske moči majhna, ali če vas alarm opozori na majhno odstotno vrednost napolnjenosti baterije, napolnite baterijo. Če je omrežno napajanje na voljo, najprej priključite napajalnik v vtičnico in nato priključe..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 50

- Windows7 : odprite meni Start in kliknite puščico zraven gumba Shutdown(Zaustavitevsistema) . V prikazanem meniju kliknite Sleep(Spanje) . - Windows8.1 : pritisnite tipko Windows , da odprete začetni zaslon, kliknite ikono za porabo in nato Sleep(Spanje) . - Windows10: odprite meni Start, kliknite Power(Napajanje) in nato Sleep(Spanje) . • Načinmirovanja S tem načinom lahko računalnik dokončno izklopite, ne da bi bilo treba shranjevati datoteke ali zapirati odprte programe. Ko računalnik preide v način mirovanja, se vsi odprti programi, mape in datoteke shranijo na pogon SSD, r..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 51

NEVARNOST Neposkušajterazstavitialispremenitibaterijskegapaketa. Poskusselahkokončazeksplozijoaliiztekanjemtekočine. Baterijskipaket,kijedrugačenodtistega,kigadoločaLenovo,alirazstavljenoziromaspremenjen baterijskipaket,jeizvzetizgarancije. NEVARNOST Čebaterijskipaketzavečkratnopolnjenjevstavitenepravilno,obstajanevarnosteksplozije. Baterijevsebujejomanjšokoličinozdravjuškodljivihsnovi. Vizogibmorebitnimpoškodbam upoštevajtenaslednje: • Baterijonadomestitesamostipombaterije,kigapriporočaLenovo. • Nepribližujtebaterijskegapaketaognju. • Neizpostavljajtegaprevisokimtempera..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 52

NEVARNOST Čegumbastobaterijovstavitenepravilno,obstajanevarnosteksplozije.Litijevebaterijevsebujejo litijinlahkoeksplodirajo,čeznjimineravnatepravilnoalisejihneznebitenaustrezennačin. Nadomestitejihsamozbaterijamiistegatipa.Dabiseizognilipoškodbamalismrti,ne:(1)vrziteali potapljajtebaterijevvodo;(2)dovolite,dasesegrejenavečkot100°C(212°F)ali(3)poskušajte baterijepopravitialirazstaviti. Znebitesejepolokalnihuredbahalipredpisihtervarnostnih standardihsvojegapodjetja. Povezavavomrežje V računalnik je vgrajena vsaj ena omrežna kartica, ki omogoča vzpostavitev internetne povezave ali..

NasvetizauporabofunkcijebrezžičnegaomrežjaLAN - Page 53

Priključek Ethernet ima dva indikatorja, ki prikazujeta stanje omrežne povezave. Ko se računalnik poveže v krajevno omrežje, zasveti zelena lučka. Lučka utripa rumeno, ko poteka prenos podatkov. Brezžičnepovezave Brezžična povezava pomeni prenos podatkov, pri katerem se ne uporabljajo kabli, temveč samo radijski valovi. Glede na brezžične naprave, nameščene v računalniku, lahko uporabljate te vrste brezžičnih omrežij: • Brezžična povezava LAN • Brezžična povezava WAN • Povezava Bluetooth UporababrezžičnepovezaveLAN Brezžično krajevno omrežje pokriva razmer..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 54

PreverjanjestanjabrezžičnepovezaveLAN Stanje brezžične povezave LAN lahko preverite prek ikone stanja povezave z brezžičnim omrežjem v območju za obvestila sistema Windows. Več kot je črtic, boljši je signal. Pri operacijskem sistemu Windows 7 lahko preverite tudi merilnik Access Connections, ikono stanja Access Connections ali ikono stanja brezžične povezave Access Connections v območju za obvestila sistema Windows. StanjemerilnikaAccessConnections: • Ni napajanja do brezžičnega radia ali ni signala. • Napajanje do brezžičnega radia je vključeno. Moč signala brezži..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 55

• Računalnik naj ne bo v bližini telesa. • Računalnik postavite na ravno podlago in njegov zaslon odprite pod kotom, ki je nekoliko večji od 90 stopinj. • Računalnik naj ne bo v neposredni bližini betonskih ali opečnatih zidov, ki lahko poslabšajo sprejem celičnih signalov. • Najboljši sprejem je zraven oken in drugih mest, na katerih je sprejem za mobilne telefone najboljši. PreverjanjestanjabrezžičnepovezaveWAN Stanje brezžične povezave WAN lahko preverite prek ikone stanja povezave z brezžičnim omrežjem v območju za obvestila sistema Windows. Več kot je črtic..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 56

• Windows7: pritisnite tipko za upravljanje brezžičnih radijskih vmesnikov in vklopite Bluetooth. • Windows8.1: a. Pomaknite kazalko v zgornji ali spodnji desni kot zaslona, da prikažete čarobne gumbe. b. Kliknite Settings(Nastavitve) ➙ ChangePCsettings(Spremeninastavitveračunalnika) ➙ PC anddevices(Računalnikinnaprave) ➙ Bluetooth . c. Vklopite Bluetooth. • Windows10: a. Odprite meni Start in nato kliknite Settings(Nastavitve) . Če ni prikazana možnost Settings (Nastavitve) , kliknite Allapps(Vsiprogrami) , da prikažete vse programe. Nato kliknite Settings (Nastavitve)..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 57

- Windows7inWindows8.1 : z desno miškino tipko kliknite namizje, nato kliknite Screenresolution (Ločljivostzaslona) ➙ Detect(Zaznaj) . - Windows10 : z desno miškino tipko kliknite namizje, nato kliknite Displaysettings(Nastavitve zaslona) ➙ Detect(Zaznaj) . • Priključitevbrezžičnegazaslona Opomba: Če želite uporabljati brezžični zaslon, se prepričajte, da tako računalnik kot zunanji zaslon podpirata funkcijo Wi-Di ali Miracast. - Windows7 Odprite meni Start in kliknite DevicesandPrinters(Napraveintiskalniki) ➙ Addadevice(Dodaj napravo) . - Windows8.1 1. Pomaknite kazalko..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 58

Spreminjanjenastavitevzaslona Nastavitve zaslona računalnika in zunanjega zaslona lahko spremenite. Določite lahko na primer, kateri je glavni in kateri sekundarni zaslon. Spremenite lahko tudi ločljivost in usmeritev. Če želite spremeniti nastavitve zaslona, uporabite ta postopek: 1. Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite ScreenResolution(Ločljivostzaslona) ali Display settings(Nastavitvezaslona) . 2. Izberite zaslon, ki ga želite konfigurirati. 3. Spremenite želene nastavitve zaslona. Opomba: Če za zaslon računalnika nastavite večjo ločljivost kot za zunanji zaslon..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 59

Če želite zagnati kamero, naredite naslednje: • Windows7 : zaženite program Communications Utility. Oglejte si razdelek »Dostop do programov Lenovo« na strani 15. • Windows8.1 : na začetnem zaslonu kliknite Camera(Kamera) . • Windows10: odprite meni Start in na seznamu vseh programov kliknite Camera(Kamera) . Ko se kamera zažene, se vklopi zeleni indikator kamere v uporabi. Vgrajeno kamero lahko uporabljate tudi z drugimi programi, ki omogočajo funkcije, kot so fotografiranje, snemanje in video konference. Če želite vgrajeno kamero uporabljati z drugimi programi, odprite en..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 60

44 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Poglavje3. Nadgrajevanjeračunalnika - Page 61

Poglavje3. Nadgrajevanjeračunalnika V tem poglavju so navodila o uporabi naprav strojne opreme za razširitev zmogljivosti računalnika. Vsebuje naslednje teme: • »Iskanje možnosti ThinkPad« na strani 45 • »Priključitvene enote ThinkPad« na strani 45 IskanjemožnostiThinkPad Če želite razširiti zmogljivosti računalnika, imate na voljo veliko dodatne strojne opreme in posodobitev Lenovo. Med možnosti spadajo pomnilniške naprave, omrežne kartice, priključitvene enote, baterije, napajalniki, tiskalniki, optični bralniki, tipkovnice, miške in drugo. Prek spleta lahko pri dr..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 62

ThinkPadOneLinkDockinThinkPadOneLinkProDock–pogledodspredaj 1 Režazavarnostnoključavnico : varnostna kabelska ključavnica (običajno tipa Kensington), ki se prilagaja reži za varnostno ključavnico in omogoča zaklenitev priključitvene enote na mizo ali kateri koli drug nepremičen predmet, zagotavlja zaščito priključitvene enote pred krajo. 2 PriključekUSB3.0 : omogoča priključitev naprav, ki so združljive s tehnologijo USB 3.0. 3 PriključekAlwaysOnUSB : priključek Always On USB privzeto omogoča polnjenje nekaterih mobilnih digitalnih naprav in pametnih telefonov, tudi ko ..

Poglavje 3. Nadgrajevanje računalnika - Page 63

ThinkPadOneLinkDock–pogledodzadaj 1 PriključekUSB2.0 : omogoča priključitev naprav, ki so združljive s tehnologijo USB 2.0. 2 PriključekEthernet : omogoča povezavo priključitvene enote z omrežjem Ethernet LAN. Indikatorji na tem priključku imajo enako funkcijo kot indikatorji na računalniku. 3 PriključekHDMI : uporablja se za priključitev digitalne zvočne naprave ali video zaslona, ki je združljiv s funkcijo HDMI. 4 Napajalnipriključek : omogoča priključitev napajalnika. 5 PriključekLenovoOneLink : povežite priključek Lenovo OneLink z računalnikom. Poglavje 3. Nadgraj..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 64

ThinkPadOneLinkProDock–pogledodzadaj 1 PriključkiUSB2.0 : omogočajo priključitev naprav, ki so združljive s tehnologijo USB 2.0. 2 PriključkiUSB3.0 : omogočajo priključitev naprav, ki so združljive s tehnologijo USB 3.0 in USB 2.0. 3 PriključekEthernet : omogoča povezavo priključitvene enote z omrežjem Ethernet LAN. Indikatorji na tem priključku imajo enako funkcijo kot indikatorji na računalniku. Priključek Ethernet podpira zagon PXE v računalniku. Več informacij o zagonu PXE najdete v razdelku »Tehnologija Preboot Execution Environment« na strani 85. 4 PriključekDisp..

Poglavje4. Viinvašosebniračunalnik - Page 65

Poglavje4. Viinvašosebniračunalnik V tem poglavju najdete informacije o dostopnosti, udobnem delu z računalnikom ter potovanju z njim. • »Dostopnost in udobje« na strani 49 • »Potovanje z računalnikom« na strani 53 Dostopnostinudobje Da bi v čim večji meri izkoristili svoj računalnik in da bi se ob tem počutili udobno, je pomembna dobra ergonomska praksa. Uredite delovni prostor in opremo, ki jo uporabljate, tako, da bodo ustrezali vašim individualnim potrebam in zvrsti dela, ki ga opravljate. Poleg tega z zdravimi delovnimi navadami med delom z računalnikom stopnjujte svo..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 66

Položajrokindlani : podlahti, zapestja in dlani naj bodo v sproščenem in nevtralnem (vodoravnem) položaju. Tipkajte narahlo, brez tolčenja po tipkah. Položajnog : stegna naj bodo vzporedna s tlemi, stopala pa ravno na tleh ali na naslonu za stopala. Kaj pa, ko potujete? Če uporabljate računalnik, ko ste na poti ali v naključnem okolju, morda ne boste mogli upoštevati najboljših ergonomskih postopkov. Poskusite upoštevati čim več teh nasvetov, ne glede na okolje. Z ustreznim sedenjem in dobro osvetlitvijo boste obdržali želeno stopnjo udobja in učinkovitosti. Imate vprašanj..

Poglavje 4. Vi in vaš osebni računalnik - Page 67

Bližnjičnatipka Funkcija Num Lock za pet sekund Vklop ali izklop preklopnih signalov Leva tipka Alt + leva tipka Shift + Num Lock Vklop ali izklop simulacije miške Leva tipka Alt + leva tipka Shift + PrtScn (ali PrtSc) Vklop ali izklop visokokontrastnega načina Če želite več informacij, pojdite na http://windows.microsoft.com/ in nato za iskanje vnesite eno od teh ključnih besed: bližnjice na tipkovnici , kombinacije tipk , bližnjiˇcne tipke . Središčezadostopnost Središče za dostopnost v operacijskem sistemu Windows omogoča uporabnikom konfiguriranje računalnika ustrezno ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 68

1. Odprite nadzorno ploščo in se prepričajte, da je vklopljen pogled po kategorijah. 2. Kliknite EaseofAccess(Središčezadostopnost) ➙ SpeechRecognition(Prepoznavanjegovora) . 3. Upoštevajte navodila na zaslonu. Tehnologijebralnikovzaslona Tehnologije bralnikov zaslona temeljijo predvsem na vmesnikih programske opreme, informacijskih sistemih pomoči in različnih dokumentih v spletu. Če želite izvedeti več o bralnikih zaslona, glejte: • Uporaba datotek PDF z bralniki zaslona: http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE • Uporaba bralnika zaslona JAWS: http://www.fre..

Poglavje 4. Vi in vaš osebni računalnik - Page 69

Če ima miška kolesce, pritisnite in pridržite Ctrl, nato pa zasukajte kolesce, da spremenite velikost elementa. Standardnipriključki Računalnik ima standardne priključke, na katere lahko priključite naprave za pomoč. Če želite več informacij o tem, kje so priključki in kakšne so njihove funkcije, si oglejte »Položaj kontrolnikov, priključkov in indikatorjev računalnika« na strani 1. Dokumentacijavdostopnihoblikahzapisa Lenovo ponuja elektronsko dokumentacijo v dostopnih oblikah zapisa, kot so ustrezno označene datoteke PDF in datoteke HTML (HyperText Markup Language). Ele..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 70

• Vmesnik Mini DisplayPort v HDMI • Kabel vmesnika Mini DisplayPort v VGA • Zunanja miška, če ste navajeni nanjo • Razširitveni vmesnik Ethernet • Ethernetni kabel • Kakovostna torba, ki je dobro oblazinjena in ima ustrezno zaščito • Zunanji pomnilnik Če potujete v drugo državo, boste morda morali vzeti s seboj napajalnik za državo, v katero potujete. Potovalne pripomočke lahko kupite na spletnem mestu http://www.lenovo.com/accessories. 54 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Poglavje5. Varnost - Page 71

Poglavje5. Varnost V tem poglavju so informacije o zaščiti računalnika pred krajo in nepooblaščeno uporabo. • »Uporaba gesel« na strani 55 • »Varnost pogona SSD« na strani 60 • »Nastavljanje varnostnega čipa« na strani 60 • »Uporaba bralnika prstnih odtisov« na strani 61 • »Obvestilo o izbrisu podatkov s pogona SSD« na strani 64 • »Uporaba požarnih zidov« na strani 65 • »Zaščita podatkov pred virusi« na strani 65 Uporabagesel Z gesli lahko zaščitite računalnik pred nepooblaščeno uporabo. Ko nastavite geslo, se ob vsakem naslednjem vklopu računalnik..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 72

2. S smernimi tipkami izberite Security ➙ Password ➙ Power-onPassword . 3. Glede na svoje potrebe naredite nekaj od tega: • Če želite nastaviti geslo, naredite naslednje: a. V polje EnterNewPassword vnesite želeno geslo in pritisnite Enter. b. V polje ConfirmNewPassword znova vnesite geslo in pritisnite Enter. • Če želite spremeniti geslo, naredite naslednje: a. V polje EnterCurrentPassword vnesite trenutno geslo ob vklopu in pritisnite tipko Enter. b. Vnesite novo geslo ob vklopu v polje EnterNewPassword in pritisnite tipko Enter, nato pa ga vnesite še v polje ConfirmNewPas..

Poglavje 5. Varnost - Page 73

- Vgrajena omrežna naprava - Vgrajena brezžična naprava - Vgrajena naprava Bluetooth - Vgrajena omrežna možnost ROM - Vgrajena brezžična naprava WAN - Varnostni način - Prioriteta bralnika prstnih odtisov Opombe: • Skrbnik sistema lahko nastavi enako nadzorniško geslo v več prenosnih računalnikih ThinkPad in si tako olajša delo. • Če je omogočena možnost LockUEFIBIOSSettings , ni mogoče spremeniti nobene nastavitve BIOS-a. Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete nadzorniško geslo. Nastavljanje,spreminjanjealiodstranjevanjenadzorniškegagesla Preden začnete, nati..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 74

• Uporabniškogeslozatrdidisk Če je uporabniško geslo za trdi disk nastavljeno, glavno geslo za trdi disk pa ne, mora uporabnik za dostop do datotek in aplikacij na pogonu SSD vnesti uporabniško geslo za trdi disk. • Glavnogeslozatrdidisk Glavno geslo za trdi disk zahteva tudi uporabniško geslo za trdi disk. Glavno geslo za trdi disk običajno nastavi in uporablja skrbnik sistema. Skrbniku omogoča dostop do katerega koli pogona SSD v sistemu, prav tako kot glavni ključ. Skrbnik nastavi glavno geslo in nato vsakemu računalniku v omrežju dodeli uporabniško geslo. Uporabnik lahko ..

Poglavje 5. Varnost - Page 75

2. Vnesite novo geslo v polje EnterNewPassword in pritisnite tipko Enter, nato pa ga vnesite še v polje ConfirmNewPassword in pritisnite tipko Enter. 3. Prikaže se okno Setup Notice (Opomba o namestitvi). Za nadaljevanje znova pritisnite tipko Enter. Uporabniško geslo za trdi disk se je spremenilo. Opomba: V načinu UserHDP ni mogoče odstraniti gesla za trdi disk. - Če izberete način MasterHDP , spremenite glavno geslo za trdi disk po naslednjem postopku: 1. V polje EnterCurrentPassword vnesite trenutno glavno geslo za trdi disk in pritisnite tipko Enter. 2. Vnesite novo glavno geslo..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 76

VarnostpogonaSSD Če želite zaščititi gesla pred nepooblaščenimi varnostnimi napadi in hkrati povečati varnost, upoštevajte naslednje nasvete: • Nastavite geslo ob vklopu in geslo za trdi disk za notranji pogon SSD. Glejte postopke v razdelkih »Power-on password« na strani 55 in »Gesla za trdi disk« na strani 57. Zaradi varnosti so priporočljiva daljša gesla. • Če želite zagotoviti zanesljivo varnost za UEFI BIOS, uporabite varnostni čip in varnostno aplikacijo s funkcijo za upravljanje možnosti Trusted Platform Module. Glejte »Nastavljanje varnostnega čipa« na stran..

Uporababralnikaprstnihodtisov - Page 77

• Okrepite krmilne elemente za dostop • Zavarujete komunikacije Preden začnete, natisnite ta navodila. Če želite nastaviti element v podmeniju SecurityChip , upoštevajte spodnja navodila: 1. Izklopite računalnik. Počakajte približno pet sekund in nato znova vklopite računalnik. 2. Ko se prikaže zaslon z logotipom, pritisnite tipko F1, da zaženete program ThinkPad Setup. 3. S smernimi tipkami izberite Security ➙ SecurityChip . 4. Pritisnite Enter. Odpre se podmeni SecurityChip . 5. S smernimi tipkami se pomaknite do elementa, ki ga želite nastaviti. Ko je označen želeni el..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 78

2. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate včlanitev. Potegsprstomprekbralnikaprstnihodtisov Če želite potegniti s prstom prek bralnika prstnih odtisov, naredite naslednje: 1. Položite zgornji členek prsta na senzor. 2. Z rahlim pritiskom potegnite s prstom prek bralnika proti sebi v eni neprekinjeni potezi. Med tem ne dvignite prsta. 62 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Delovanjeindikatorja - Page 79

Delovanjeindikatorjabralnikaprstnihodtisov Delovanjeindikatorja Opis Zelena Bralnik prstnih odtisov je pripravljen za poteg. Rumena Pristnosti prstnega odtisa ni mogoče preveriti. Povezovanjeprstnihodtisovzgeslomobvklopuingeslomzatrdidisk Če želite svoje prstne odtise povezati z geslom ob vklopu in geslom za trdi disk, naredite naslednje: 1. Izklopite računalnik in ga nato znova vklopite. 2. Ob pozivu potegnite s prstom prek bralnika prstnih odtisov. 3. Na zahtevo vnesite geslo ob vklopu, geslo za trdi disk ali obe gesli. Povezava je ustvarjena. Ko računalnik znova zaženete, se lahko ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 80

• ReaderPriority: določi prednost za bralnike prstnih odtisov, če je priklopljen zunanji bralnik prstnih odtisov. • SecurityMode: določi nastavitve varnostnega načina. • PasswordAuthentication: omogoči ali onemogoči preverjanje pristnosti gesla. Opomba: Ta element se prikaže le, če je omogočen način Highsecurity . • ResetFingerprintData: ta element izberite, če želite izbrisati vse podatke prstnih odtisov v notranjem ali zunanjem bralniku prstnih odtisov. Vzdrževanjebralnikaprstnihodtisov Naslednja dejanja lahko poškodujejo bralnik prstnih odtisov ali vplivajo na pravi..

Uporabapožarnihzidov - Page 81

• Formatirajte pogon SSD s programsko opremo za inicializiranje. • Z obnovitvenim programom Lenovo obnovite pogon SSD na tovarniško privzete nastavitve. S temi postopki podatkov ne izbrišete, temveč le spremenite lokacijo datotek. To pomeni, da je pridobivanje podatkov v okviru operacijskega sistema, kot je Windows, onemogočeno. Podatki še vedno obstajajo, čeprav se zdi, da so izgubljeni. Zato je včasih mogoče brati podatke s posebno programsko opremo za obnovitev podatkov. Obstaja tveganje, da bi ljudje zlonamerno brali ali uporabljali pomembne podatke, shranjene na pogonih SSD..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 82

66 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Namestitevnovegaoperacijskegasistema - Page 83

Poglavje6. Naprednakonfiguracija V tem razdelku so naslednje informacije o konfiguriranju računalnika: • »Namestitev novega operacijskega sistema« na strani 67 • »Nameščanje gonilnikov naprav« na strani 69 • »Uporaba programa ThinkPad Setup« na strani 69 • »Uporaba upravljanja sistema« na strani 84 Namestitevnovegaoperacijskegasistema V nekaterih primerih bo treba namestiti nov operacijski sistem. V tem razdelku so navodila za namestitev novega operacijskega sistema. NamestitevoperacijskegasistemaWindows7 Preden začnete, natisnite ta navodila. Opozorilo: V postopku nam..

NameščanjeoperacijskegasistemaWindows8.1aliWindows10 - Page 84

11. Namestite popravke registra, na primer popravek, ki omogoča uporabo funkcije Wake on LAN v stanju pripravljenosti za ENERGY STAR. Če želite prenesti popravke registra, obiščite spletno mesto družbe Lenovo na naslovu: http://www.lenovo.com/support Opomba: Ko je operacijski sistem nameščen, ne spreminjajte začetne nastavitve UEFI/LegacyBoot v programu ThinkPad Setup. V nasprotnem primeru se operacijski sistem ne bo zagnal pravilno. Ko namestite operacijski sistem Windows 7, boste morda potrebovali eno od teh kod države ali regije: Državaaliregija Koda Državaaliregija Koda Kita..

Poglavje 6. Napredna konfiguracija - Page 85

Ko namestite operacijski sistem Windows 8.1 ali Windows 10, boste morda potrebovali eno od teh kod države ali regije: Državaaliregija Koda Državaaliregija Koda Kitajska SC Nizozemska NL Danska DK Norveška NO Finska FI Španija SP Francija FR Švedska SV Nemčija GR Tajvan in Hongkong TC Italija IT Združene države Amerike US Japonska JP Nameščanjegonilnikovnaprav Gonilnik naprave je program, ki upravlja določeno napravo strojne opreme računalnika. Če naprava ne deluje pravilno ali namestite novo napravo, je treba namestiti ali posodobiti ustrezen gonilnik naprave. Če uporabljate ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 86

• Pritisnite tipko F6, če želite povečati vrednost. • Pritisnite tipko F5, če želite zmanjšati vrednost. Opomba: Privzete vrednosti so izpisanekrepko . 4. Če želite spremeniti druge konfiguracije, pritisnite tipko Esc za izhod iz podmenija in vrnitev v nadrejeni meni. 5. Ko dokončate konfiguracijo, pritisnite tipko F10. Prikaže se okno Setup Confirmation. Kliknite Yes , da shranite konfiguracijo in zaprete program ThinkPad Setup. Lahko izberete tudi zavihek Restart v meniju programa ThinkPad Setup in znova zaženete računalnik z eno od podanih možnosti. Opomba: S tipko F..

Poglavje 6. Napredna konfiguracija - Page 87

Tabela2. ElementimenijaConfig Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Wake On LAN • Disabled • ACOnly • AC and Battery Omogočite, da se računalnik vklopi, ko krmilnik Ethernet prejme paket Magic Packet (posebno omrežno sporočilo). Če izberete možnost AC Only , je funkcija Wake on LAN omogočena le, ko je priključen napajalnik. Če izberete možnost AC andBattery , je funkcija Wake on LAN omogočena, ko je priključen kateri koli vir napajanja. Opombe: • Za Magic Packet vrste Wake on LAN potrebujete napajalnik. • Funkcija Wake on LAN ne deluje, če imate nastavlj..

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) - Page 88

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji USB UEFI BIOS Support • Disabled • Enabled Omogočite ali onemogočite podporo za zagon s pomnilniških naprav USB. Always On USB • Disabled • Enabled Če izberete možnost Enabled , je mogoče zunanje naprave USB napajati prek priključkov USB, tudi ko je računalnik v načinu nizke porabe (način spanja, način mirovanja ali izklopljen). Opomba: Če izberete možnost Enabled , funkcija bujenja USB ni podprta v priključku Always On USB. – Charge in Battery Mode • Disabled • Enable..

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) - Page 89

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji TrackPoint • Disabled • Enabled Omogočite ali onemogočite vgrajeno kazalno napravo TrackPoint. Opomba: če želite uporabljati zunanjo miško, izberite Disabled . Trackpad • Disabled • Enabled Omogočite ali onemogočite vgrajeno sledilno ploščico. Opomba: če želite uporabljati zunanjo miško, izberite Disabled . Fn and Ctrl Key swap • Disabled • Enabled Zamenjavo delovanja tipk Fn in Ctrl lahko omogočite v spodnjem levem delu tipkovnice. Disabled : tipki Fn in Ctrl delujeta, k..

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) - Page 90

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Boot Display Device • ThinkPadLCD • HDMI • DisplayPort • Display on dock Izberite prikazovalno napravo, ki naj bo ob zagonu aktivirana. Ta izbira je veljavna ob zagonu, pozivu za geslo in za program ThinkPad Setup. HDMI je priključek HDMI na računalniku. Ko je računalnik priklopljen v priključitveno enoto, ta možnost ni na voljo. DisplayPort je priključek mini DisplayPort na računalniku. Možnost Displayondock prikazuje priključke na priključitveni enoti. Total Graphics Memory ..

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) - Page 91

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Adaptive Thermal Management Scheme for AC • MaximizePerformance • Balanced Scheme for Battery • Maximize Performance • Balanced Izberite shemo za upravljanje temperature. MaximizePerformance: zmanjša dušenje mikroprocesorja. Balanced: uskladi zvok, temperaturo in zmogljivost. Opomba: vsaka shema vpliva na zvok, temperaturo in zmogljivost ventilatorja. CPU Power Management • Disabled • Enabled Omogočite ali onemogočite funkcijo prihranka energije, ki samodejno zaustavi uro mikropro..

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) - Page 92

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Opomba: Baterija bo samodejno ponovno omogočena, ko znova priklopite napajalnik za izmenični tok. Password Beep • Disabled • Enabled Omogočite to možnost, če želite zaslišati pisk, ko sistem čaka na geslo ob vklopu, geslo za trdi disk ali nadzorniško geslo. Če se vneseno geslo ujema s konfiguriranim geslom, se sliši drugačen pisk, kot če vnesete geslo, ki se ne ujema. BeepandAlarm Keyboard Beep • Enabled • Disabled Omogočite ali onemogočite pisk tipkovnice, ko pritisnete n..

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) - Page 93

Tabela2. ElementimenijaConfig(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji privzeto vrednost časovne omejitve. Če izberete možnost 255 , je čas čakanja za vzpostavitev povezave neomejen. Console Type • PC ANSI • VT100+ • PC-ANSI • VT-UTF8 Izberite tip konzole za tehnologijo AMT. Opomba: tip konzole se mora ujemati z oddaljeno konzolo tehnologije Intel AMT. IntelNFF Intel NFF control • Disabled • Enabled S to možnostjo omogočite ali onemogočite funkcijo Intel NFF (Network Frame Forwarder). MeniDate/Time Če želite spremeniti datum ali uro v računaln..

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) - Page 94

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji računalnik nadaljuje in naloži operacijski sistem. Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, nastavite preverjanje pristnosti uporabnika v operacijskem sistemu. Password at Restart • Disabled • Enabled Če izberete in omogočite možnost Passwordat restart , se ob ponovnem zagonu računalnika prikaže poziv za geslo. Če izberete možnost Disabled , se ne prikaže poziv za geslo; računalnik nadaljuje in naloži operacijski sistem. Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, nastav..

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) - Page 95

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Password Authentication • Disabled • Enabled Omogočite ali onemogočite preverjanje pristnosti gesla. Ta element je prikazan samo, če ste za možnost SecurityMode izbrali možnost High . Reset Fingerprint Data • Enter S to možnostjo lahko izbrišete vse podatke o prstnih odtisih, ki so shranjeni v bralniku prstnih odtisov, in ponastavite nastavitve na tovarniško stanje. Posledično varnostne funkcije ob vklopu, ki so bile vnaprej omogočene, ne bodo delovale, dokler jih znova ne omogo..

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) - Page 96

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Security Reporting Options Omogočite ali onemogočite naslednje možnosti varnostnega poročanja: • BIOSROMStringReporting : besedilni niz za BIOS. • SMBIOSReporting : podatki SMBIOS. Možnosti CMOSReporting in NVRAM Reporting sta vedno omogočeni zaradi večje varnosti sistema. Opomba: Te možnosti so prikazane samo, če ste za možnost SecurityChip izbrali Active ali Enabled . Clear Security Chip • Enter Izbrišite ključ za šifriranje. Opomba: Ta element je prikazan samo, če ste za m..

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) - Page 97

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Intel Virtualization Technology • Disabled • Enabled Če izberete možnost Enabled , lahko zaslon VMM (Virtual Machine Monitor) uporablja dodatne zmožnosti strojne opreme, ki jih ponuja Intel Virtualization Technology (Tehnologija za virtualizacijo Intel). Virtualization Intel VT-d Feature • Disabled • Enabled Intel VT-d je tehnologija za virtualizacijo Intel za usmerjeni V/I. Ko je tehnologija omogočena, lahko zaslon VMM infrastrukturo platforme uporablja za virtualizacijo V/I. Ethern..

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) - Page 98

Tabela3. ElementimenijaSecurity(nadaljevanje) Elementmenija Elementpodmenija Vrednost Komentarji Secure Boot • Disabled • Enabled Omogočite ali onemogočite funkcijo UEFI Secure Boot. Če želite preprečiti delovanje nepooblaščenih operacijskih sistemov v času zagona, izberite možnost Enabled . Če želite dovoliti delovanje vseh operacijskih sistemov v času zagona, izberite možnost Disabled . Platform Mode • Setup Mode • UserMode Določite način operacijskega sistema. Secure Boot Mode • StandardMode • Custom Mode Določite način Secure Boot. Reset to Setup Mode S to m..

Poglavje 6. Napredna konfiguracija - Page 99

V spodnji tabeli so navedeni elementi menija Startup . Privzete vrednosti so izpisanekrepko . Menijski elementi se lahko spremenijo brez obvestila. Privzeta vrednost se lahko razlikuje, kar je odvisno od modela. Opomba: Nekateri elementi so v meniju prikazani samo, če računalnik podpira ustrezne funkcije. Tabela4. ElementimenijaStartup Elementmenija Vrednost Komentarji Boot Izberite zagonsko napravo, ko pritisnete gumb za vklop in zaženete računalnik. NetworkBoot Izberete zagonsko napravo, ko se sistem zažene prek omrežja LAN. Če je funkcija WakeOnLAN omogočena, lahko skrbnik omrež..

Tabela4. ElementimenijaStartup(nadaljevanje) - Page 100

Tabela4. ElementimenijaStartup(nadaljevanje) Elementmenija Vrednost Komentarji BootDeviceListF12Option • Disabled • Enabled Če izberete možnost Enabled, sistem prepozna tipko F12 in prikaže se okno menija Boot. BootOrderLock • Disabled • Enabled Če izberete možnost Enabled , je vrstni red zagona zaklenjen za nadaljnjo uporabo. MeniRestart Če želite zapreti program ThinkPad Setup in znova zagnati računalnik, v meniju programa ThinkPad Setup izberite možnost Restart . Prikažejo se naslednji elementi podmenija: • ExitSavingChanges : shranite spremembe in znova zaženite ra..

Poglavje 6. Napredna konfiguracija - Page 101

Vmesnikzaupravljanjenamizja Sistem UEFI BIOS v računalniku podpira vmesnik System Management BIOS (SMBIOS) Reference Specification različice 2.7.1. SMBIOS podaja informacije o komponentah strojne opreme računalnika. UEFI BIOS mora posredovati informacije o sebi in napravah na sistemski plošči. V tej specifikaciji so navedeni standardi za dostop do informacij o BIOS-u. TehnologijaPrebootExecutionEnvironment S tehnologijo Preboot eXecution Environment (PXE) je računalnik lažje upravljati, saj ga je mogoče zagnati iz strežnika. Računalnik podpira računalniške funkcije, ki jih zah..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 102

DoločanjezaporedjaNetworkBoot Ko se računalnik prebudi prek omrežja LAN, se zažene iz naprave, ki je podana v meniju NetworkBoot , in nato sledi seznamu vrstnega reda zagona v meniju Boot . Če želite določiti zaporedje Network Boot, naredite naslednje: 1. Zaženite program ThinkPad Setup. Glejte »Uporaba programa ThinkPad Setup« na strani 69. 2. Izberite Startup ➙ NetworkBoot . Prikaže se seznam zagonskih naprav. 3. Izberite zagonsko napravo, ki bo prednostno zagnana. 4. Pritisnite F10. Prikaže se okno Setup Confirmation. Kliknite Yes , da shranite konfiguracijo in zaprete pr..

Splošninasvetizapreprečevanjetežav - Page 103

Poglavje7. Preprečevanjetežav Pomembno je, da kot lastnik prenosnika ThinkPad napravo vzdržujete. Če boste za prenosnik ustrezno skrbeli, boste preprečili pogoste težave. V tem poglavju so informacije za pomoč, da bo vaše delo z računalnikom potekalo brez težav. • »Splošni nasveti za preprečevanje težav« na strani 87 • »Preverjanje, ali so gonilniki naprave posodobljeni« na strani 88 • »Vzdrževanje računalnika« na strani 89 Splošninasvetizapreprečevanjetežav V tem razdelku so naslednji namigi, ki vam bodo v pomoč pri preprečevanju težav z računalnikom: • ..

Preverjanje,alisogonilnikinapraveposodobljeni - Page 104

- Če so obnovitveni mediji v računalniku diski, ne odstranjujte diska iz pogona, dokler računalnik ne prikaže sporočila, da je odstranjevanje diska varno. • V primeru težav s pogonom SSD si oglejte razdelek »Diagnosticiranje težav« na strani 93 in zaženite diagnostični preizkus pogona, preden pokličete center za podporo strankam. Če se računalnik ne zažene, s spletnega mesta http://www.lenovo.com/hddtest prenesite datoteke za ustvarjanje zagonskega medija s samodejnim preizkusom. Zaženite test in si zapišite vsa sporočila ali kode napak. Če test vrne kode napak ali spor..

Poglavje 7. Preprečevanje težav - Page 105

Vzdrževanjeračunalnika Čeprav je računalnik namenjen zanesljivemu delovanju v normalnih delovnih okoljih, ga uporabljajte razumno. Z upoštevanjem pomembnih nasvetov v tem razdelku lahko kar najbolje in najprijetneje izkoristite zmogljivosti svojega računalnika. Pazljivoizberitedelovnomestoinnačindela • Embalažne materiale hranite na varnem mestu izven dosega otrok, da bi se izognili nevarnosti zadušitve s plastičnimi vrečkami. • Računalnik naj bo od magnetov, aktiviranih mobilnih telefonov, električnih naprav ali zvočnikov oddaljen več kot 13 cm ali 5 palcev. • Računal..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 106

Pazljivodoločitegesla • Zapomnite si gesla. Če pozabite nadzorniško geslo ali geslo za trdi disk, vam družba Lenovo ne bo dodelila novega, zaradi česar boste morda morali zamenjati sistemsko ploščo ali pogon SSD. Ravnanjezbralnikomprstnihodtisov Naslednja dejanja lahko poškodujejo bralnik prstnih odtisov ali vplivajo na pravilnost delovanja: • Praskanje po površini bralnika prstnih odtisov s trdim, koničastim predmetom. • Praskanje po površini bralnika prstnih odtisov z nohti ali trdimi predmeti. • Uporaba ali dotikanje bralnika prstnih odtisov z umazanim prstom. Če na b..

Poglavje 7. Preprečevanje težav - Page 107

3. Počakajte, da se posušijo. 4. Za odstranitev drobtin ali prahu izpod tipk lahko uporabite pihalnik fotoaparata s krtačo ali hladen zrak sušilca za lase. Čiščenjezaslonaračunalnika Če želite očistiti zaslon računalnika, naredite naslednje: 1. Zaslon obrišite s suho, mehko in gladko krpo. Če na zaslonu opazite madež, podoben praski, gre mogoče za madež s tipkovnice ali kazalne palice TrackPoint, ki je nastal ob zunanjem pritisku na pokrov. 2. Madež nežno obrišite z mehko in suho krpo. 3. Če madeža s tem niste odstranili, mehko in gladko krpo navlažite z vodo ali meš..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 108

92 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Poglavje8. Odpravljanjetežavvzvezizračunalnikom - Page 109

Poglavje8. Odpravljanjetežavvzvezizračunalnikom V tem poglavju je opisano, kako ravnate v primeru težav z računalnikom. • »Diagnosticiranje težav« na strani 93 • »Odpravljanje težav« na strani 93 Diagnosticiranjetežav Če naletite na težave z računalnikom, jih najprej poskusite odpraviti s programom Lenovo Solution Center. S programom Lenovo Solution Center lahko odpravite težave z računalnikom. Program vključuje diagnostične preizkuse, zbirko sistemskih informacij, varnostno stanje, informacije o podpori ter namige in nasvete za največjo zmogljivost sistema. Opombe: ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 110

ponovni zagon v sili. Za položaj odprtine za ponovni zagon glejte razdelek »Pogled od spodaj« na strani 7. Ko se računalnik izklopi, znova priklopite napajalnik, nato pa znova zaženite računalnik z gumbom za vklop. Če se računalnik ne vklopi, nadaljujte z 3. korakom. 2. Ko je računalnik izklopljen, iz njega odklopite vse vire napajanja in ponastavite sistem, tako da vstavite konec poravnane papirne sponke v odprtino za ponovni zagon v sili. Znova priklopite napajalnik in nato znova zaženite računalnik. Če se računalnik ne vklopi, nadaljujte s 3. korakom. Opomba: Če se računal..

Poglavje 8. Odpravljanje težav v zvezi z računalnikom - Page 111

• Sporočilo : 0190: Napaka kritičnega stanja baterije Rešitev : računalnik se je izklopil, ker je baterija skoraj izpraznjena. Napajalnik za izmenični tok priključite v računalnik, da se bodo baterije polnile. • Sporočilo : 0191: Varnost sistema - neveljavna zahteva oddaljene spremembe Rešitev : neuspešna sprememba konfiguracije sistema. Potrdite operacijo in poskusite znova. Če želite odpraviti napako, odprite ThinkPad Setup. • Sporočilo : 0199: Varnost sistema - št. dovoljenih ponovnih vnosov varnostnega gesla je preseženo. Rešitev : to sporočilo se prikaže, če v..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 112

»No«, se podatki ohranijo, toda operacijski sistem ali aplikacije ne morejo ustvarjati, spreminjati ali brisati podatkov v pomnilniku. Če se ta napaka pojavi v servisnem centru, bo pooblaščeno servisno osebje Lenovo očistilo spremenljivi pomnilnik UEFI obstojnega sistema po zgornji rešitvi. Napake,javljenespiskom Tabela5. Napake, javljenespiskom Piski Rešitev En kratek pisk, premor, trije kratki piski, premor, še trije kratki piski, premor in en kratek pisk (piski: 1-3-3-1) Težava s pomnilnikom. Takoj zaustavite računalnik in ga odnesite na servisno popravilo. En dolg in dva krat..

Poglavje 8. Odpravljanje težav v zvezi z računalnikom - Page 113

- Uporabljate ustrezen gonilnik naprave. Če želite namestiti ustrezen gonilnik, naredite naslednje: 1. Odprite nadzorno ploščo in kliknite HardwareandSound(Strojnaopremainzvok) ➙ Device Manager(Upraviteljnaprav) . Če se prikaže poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali opravite potrditev. 2. Če je poleg imena omrežne kartice prikazan klicaj ! v možnosti Networkadapters(Omrežne kartice) , morda ne uporabljate ustreznega gonilnika ali pa je gonilnik onemogočen. Če želite gonilnik posodobiti, z desno tipko miške kliknite označen napajalnik. 3. Kliknite ..

Težavestipkovnicoindrugimikazalniminapravami - Page 114

Opomba: Če uporabljate operacijski sistem Windows 7, v opravilni vrstici kliknite Showhiddenicons (Pokažiskriteikone) . Prikaže se ikona Access Connections. Če želite izvedeti več o ikoni, glejte informacijski sistem pomoči za Access Connections. V operacijskem sistemu Windows 7 preverite ime omrežja (SSID) in podatke o šifriranju. Uporabite program Access Connections, da preverite ta podatek, pri katerem je pomembno ločevanje med malimi in velikimi črkami. TežavazbrezžičnimvmesnikomWAN Težava : prikaže se sporočilo, da je nameščena neoverjena kartica WAN. Rešitev : ta r..

Poglavje 8. Odpravljanje težav v zvezi z računalnikom - Page 115

- ko pride do spremembe temperature • Težava : kazalna naprava TrackPoint ali sledilna ploščica ne deluje. Rešitev : preverite, ali je kazalna naprava TrackPoint ali sledilna ploščica v oknu Mouse Properties (Lastnosti miške) omogočena. Težavestipkovnico • Težava : nekatere ali vse tipke tipkovnice ne delujejo. Rešitev : če je priključena zunanja številčna tipkovnica: 1. Izklopite računalnik. 2. Odstranite zunanjo številčno tipkovnico. 3. Vklopite računalnik in znova poskusite uporabljati tipkovnico. Če ste odpravili težavo s tipkovnico, previdno znova priključite ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 116

- Windows 7 in Windows 8.1: kliknite Screenresolution(Ločljivostzaslona) . - Windows 10: kliknite Displaysettings(Nastavitvezaslona) . Prikažite okno, ki se odpre, v celozaslonskem načinu. Nato kliknite Advanceddisplaysettings(Dodatnenastavitvezaslona) . Opomba: če vaš računalnik ne zazna zunanjega zaslona, kliknite gumb Detect(Zaznaj) . 2. Izberite zunanji zaslon in nastavite Resolution(Ločljivost) . 3. Naredite naslednje: - Windows 7 in Windows 8.1: kliknite Advancedsettings(Dodatnenastavitve) . - Windows 10: kliknite Displayadapterproperties(Lastnostigrafičnekartice) . 4. Klikni..

Poglavje 8. Odpravljanje težav v zvezi z računalnikom - Page 117

2. Kliknite HardwareandSound(Strojnaopremainzvok) ➙ PowerOptions(Možnostinapajanja) ➙ Highperformance(Visokaučinkovitostdelovanja) . 3. Odprite dodatne načrte in izberite Highperformance(Visokaučinkovitostdelovanja) . • Težava : ob vklopu računalnika je zaslon prazen in ob zagonu ni zvočnega signala. Opomba: Če niste prepričani, ali ste slišali zvočni signal, izklopite računalnik, tako da pritisnete in vsaj štiri sekunde držite gumb za vklop. Nato znova vklopite računalnik in poslušajte. Rešitev : pazite na naslednje: - Napajalnik za izmenični tok je priklopljen v ra..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 118

- Če zunanji zaslon podpira manjšo ločljivost kot zaslon računalnika, glejte samo zunanji zaslon. (Če gledate oba zaslona – zaslon računalnika in zunanji zaslon, ne bo na zunanjem zaslonu prikazano nič ali pa bo slika popačena.) • Težava : za zunanji zaslon ni mogoče nastaviti večje ločljivosti od trenutne. Rešitev : pazite, da so podatki o zaslonu ustrezni. Naredite naslednje: 1. Z desno miškino tipko kliknite na namizju in naredite naslednje: - Windows 7 in Windows 8.1: kliknite Screenresolution(Ločljivostzaslona) . - Windows 10: kliknite Displaysettings(Nastavitvezaslo..

Poglavje 8. Odpravljanje težav v zvezi z računalnikom - Page 119

• Težava : če uporabljate funkcijo Extend desktop (Razširi namizje), ne morete nastaviti večje ločljivosti ali večje hitrosti osveževanja na sekundarnem zaslonu. Rešitev : spremenite ločljivost in globino barve primarnega zaslona na nižje nastavitve. • Težava : preklapljanje med zasloni ne deluje. Rešitev : če uporabljate funkcijo Extend desktop (Razširi namizje), jo onemogočite in spremenite lokacijo zaslonskega izhoda. Če se predvaja film DVD ali videoposnetek, zaustavite predvajanje, zaprite program in spremenite lokacijo zaslonskega izhoda. • Težava : položaj sl..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 120

1. Odprite nadzorno ploščo in kliknite Hardwareandsound(Strojnaopremainzvok) . 2. Kliknite Sound(Zvok) . 3. V oknu Sound (Zvok) kliknite zavihek Recording(Snemanje) . 4. Izberite Microphone(Mikrofon) in kliknite gumb Properties(Lastnosti) . 5. Kliknite zavihek Levels(Stopnje) in nato premaknite drsnik za Microphone Boost (Izboljšanje delovanja mikrofona) navzgor. 6. Kliknite OK(Vredu) . Opomba: če želite izvedeti več o nadzorovanju glasnosti, glejte zaslonsko pomoč za sistem Windows. • Težava : drsnika za glasnost ali ravnotežje ni mogoče premakniti. Rešitev : drsnik je morda z..

Poglavje 8. Odpravljanje težav v zvezi z računalnikom - Page 121

Če baterije ni mogoče do konca napolniti v 24 urah, jo odnesite na popravilo v servisni center za stranke družbe Lenovo. • Težava : računalnik se izklopi, še preden ikona stanja baterije kaže, da je baterija prazna, ali računalnik deluje tudi po tem, ko ikona stanja baterije kaže, da je baterija prazna. Rešitev : izpraznite in znova napolnite baterijo. • Težava : življenjska doba do konca napolnjene baterije je kratka. Rešitev : izpraznite in znova napolnite baterijo. Če je čas delovanja baterije še vedno kratek, jo odnesite na popravilo v servisni center za stranke dru..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 122

Rešitev : računalnik izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop in ga zadržite vsaj štiri sekunde. Če sistem še vedno ni ponastavljen, odstranite napajalnik in ponastavite sistem, tako da vstavite en konec igle ali zravnane papirne sponke v odprtino za ponovni zagon v sili. Za položaj odprtine za ponovni zagon v sili glejte razdelek »Pogled od spodaj« na strani 7 Težavezzagonom Natisnite ta navodila in jih hranite skupaj z računalnikom za poznejšo uporabo. Če prejmete sporočilo o napaki, preden se operacijski sistem naloži, sledite ustreznim ukrepom, ki veljajo za sporočila..

Poglavje 8. Odpravljanje težav v zvezi z računalnikom - Page 123

Če računalnik še vedno ne preklopi iz načina spanja, se lahko sistem preneha odzivati in računalnika morda ne bo mogoče izklopiti. V tem primeru morate znova zagnati računalnik. Če niste shranili podatkov, jih lahko izgubite. Za ponoven zagon računalnika pritisnite in vsaj štiri sekunde držite gumb za vklop. Če sistem še vedno ni ponastavljen, odstranite napajalnik in ponastavite sistem, tako da vstavite konec poravnane papirne sponke v odprtino za ponovni zagon v sili. Za položaj odprtine za ponovni zagon v sili glejte razdelek »Pogled od spodaj« na strani 7 • Težava : r..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 124

Manager (Upravitelj naprav), odprite nadzorno ploščo in kliknite HardwareandSound(Strojnaopremain zvok) ➙ DeviceManager(Upraviteljnaprav) . Če se prikaže poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali opravite potrditev. Glejte razdelek »Diagnosticiranje težav« na strani 93 in zaženite diagnostični preizkus priključka USB. Težavaspriključitvenoenoto Težava : ko računalnik vklopite, se ta ne zažene in se ne odziva na nobene nadaljnje postopke. Rešitev : pazite na naslednje: • Priključitvena enota ThinkPad OneLink Dock je priključena na napajanje. • ..

PregledobnovitvezaoperacijskisistemWindows7 - Page 125

Poglavje9. Pregledobnovitve V tem poglavju so na voljo informacije o rešitvah za obnovitev. • »Pregled obnovitve za operacijski sistem Windows 7« na strani 109 • »Pregled obnovitve za operacijski sistem Windows 8.1« na strani 114 • »Pregled obnovitve za operacijski sistem Windows 10« na strani 117 PregledobnovitvezaoperacijskisistemWindows7 V tem razdelku so na voljo informacije o rešitvah za obnovitev, ki jih ponuja družba Lenovo za operacijski sistem Windows 7. Opombe: • Ko razmišljate, kako izvesti obnovitev v primeru težave, povezane s programsko ali strojno opremo, i..

Izdelavavarnostnekopijeinizvajanjeobnovitve - Page 126

Če želite ustvariti obnovitveni medij, kliknite Start ➙ AllPrograms(Vsiprogrami) ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Nato sledite navodilom na zaslonu. Uporabaobnovitvenihmedijev Obnovitvene medije lahko uporabite samo za obnovitev računalnika na privzete tovarniške nastavitve. Obnovitveni medij lahko uporabite tudi za preklop računalnika v operacijsko stanje, če ni uspel noben drug način obnovitve. Opozorilo: če z obnovitvenim medijem obnovite računalnik na tovarniško privzete nastavitve, bodo vse datoteke, ki so trenutno na pogonu SSD, izbrisane i..

UporabadelovnegaprostoraRescueandRecovery - Page 127

Postopekobnovitve Če želite izvesti obnovitev s programom Rescue and Recovery v operacijskem sistemu Windows 7, naredite naslednje: 1. Na namizju sistema Windows kliknite Start ➙ AllPrograms(Vsiprogrami) ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ EnhancedBackupandRestore . Odpre se program Rescue and Recovery. 2. V glavnem oknu programa Rescue and Recovery kliknite ikono LaunchadvancedRescueand Recovery(Zagonzahtevnejšegareševanjainobnove) . 3. Kliknite ikono Restoreyoursystemfromabackup(Obnovitevsistemaizvarnostnekopije) . 4. Sledite navodilom na zaslonu, da končate obnovitev. Če ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 128

4. Naredite nekaj od naslednjega: • Če želite rešiti datoteke s pogona SSD ali iz varnostne kopije, kliknite Rescuefiles(Reševanje datotek) in sledite navodilom na zaslonu. • Če želite obnoviti vsebino pogona SSD iz varnostne kopije Rescue and Recovery ali obnoviti pogon SSD na tovarniško privzete nastavitve, kliknite Restoreyoursystem(Obnovitevsistema) in sledite navodilom na zaslonu. Če želite več informacij o drugih funkcijah delovnega prostora Rescue and Recovery, kliknite Help(Pomoč) . Opombe: 1. Po obnovitvi pogona SSD na tovarniško privzete nastavitve boste morda mor..

Poglavje 9. Pregled obnovitve - Page 129

1. Priključite trdi disk USB v enega od spojnikov USB v računalniku. 2. Po vklopu računalnika večkrat pritisnite in spustite tipko F12. Ko se odpre okno Boot Menu, spustite tipko F12. 3. V oknu Boot Menu izberite želeni trdi disk USB kot prvo zagonsko napravo in pritisnite tipko Enter. Zažene se reševalni medij. Ko se zažene reševalni medij, se odpre delovni prostor Rescue and Recovery. Informacije pomoči za vsako od navedenih funkcij so na voljo v delovnem prostoru Rescue and Recovery. Sledite navodilom, da dokončate obnovitveni postopek. Ponovnanamestitevvnaprejnameščenihprog..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 130

Odpravljanjetežavvzvezizobnovitvijo Če ne morete dostopati do delovnega prostora Rescue and Recovery ali okolja Windows, storite nekaj od naslednjega: • Z reševalnim medijem zaženite delovni prostor Rescue and Recovery. Oglejte si razdelek »Izdelava in uporaba reševalnega medija« na strani 112. • Obnovitveni medij uporabite, če ne uspe nobena druga metoda obnovitve in morate pogon SSD obnoviti na tovarniško privzete nastavitve. Oglejte si razdelek »Izdelava varnostne kopije in izvajanje obnovitve« na strani 110. Opomba: Če z reševalnega medija ali obnovitvenega medija ne mo..

Poglavje 9. Pregled obnovitve - Page 131

Ponastavitevračunalnikanatovarniškoprivzetenastavitve Če želite osvežiti računalnik ali omogočiti vnovično uporabo računalnika, ga lahko ponastavite na tovarniške privzete nastavitve. Če računalnik ponastavite, se bo operacijski sistem in programi, ki ste jih prejeli z računalnikom, znova namestili, vse nastavitve pa bodo ponastavljene na tovarniške privzete nastavitve. Opozorilo: Če računalnik ponastavite na tovarniške privzete nastavitve, se bodo izbrisale vse osebne datoteke in nastavitve. Če želite preprečiti izgubo podatkov, naredite varnostno kopijo podatkov, ki ji..

Ustvarjanjeinuporabaobnovitvenihmedijev - Page 132

Ustvarjanjeinuporabaobnovitvenihmedijev Ustvarite lahko obnovitvene medije, ki se uporabljajo kot varnostne kopije za obnovitveno okolje in posnetek za obnovitev sistema Windows. Če ne morete zagnati računalnika, lahko z obnovitvenimi mediji odpravite težave in popravite napake v računalniku. Obnovitvene medije je priporočljivo ustvariti čim prej. Ko ustvarite obnovitvene medije, jih shranite na varno mesto in jih ne uporabljajte za shranjevanje drugih podatkov. Ustvarjanjeobnovitvenihmedijev Če želite ustvariti obnovitvene medije, potrebujete pogon USB z zmogljivostjo najmanj 16 GB..

PregledobnovitvezaoperacijskisistemWindows10 - Page 133

Opomba: Prepričajte se, da je omogočeno napajanje računalnika. 1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Pred zagonom sistema Windows pritiskajte tipko F12. Odpre se okno Boot Menu. 2. Izberite obnovitveni pogon kot zagonsko napravo. 3. Izberite želeni jezik in postavitev tipkovnice. 4. Kliknite Troubleshoot(Odpravljanjetežav) , da prikažete dodatne rešitve za obnovitev. 5. Izberite ustrezno rešitev za obnovitev glede na svoj primer. Če želite na primer ponastaviti računalnik na tovarniške privzete nastavitve, izberite ResetyourPC(Ponastavitevračunalnika) . Če želite več ..

Obnovitevoperacijskegasistema,kadarsesistemWindows10ne - Page 134

3. Izberite poljubno možnost zagona in upoštevajte navodila na zaslonu. Obnovitevoperacijskegasistema,kadarsesistemWindows10ne zažene Obnovitveno okolje Windows v računalniku lahko deluje neodvisno od operacijskega sistema Windows 10, kar pomeni, da lahko obnovite ali popravite operacijski sistem, tudi če ne morete zagnati sistema Windows 10. Obnovitveno okolje Windows se zažene samodejno po dveh zaporednih neuspelih poskusih zagona. Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite ustrezne možnosti obnovitve ali popravila. Opomba: Prepričajte se, da je med postopkom obnovitve omogočen..

Poglavje 9. Pregled obnovitve - Page 135

6. Izberite ustrezno rešitev za obnovitev glede na svoj primer. Nato upoštevajte navodila na zaslonu, da končate postopek. Poglavje 9. Pregled obnovitve 119

..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 136

120 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Preprečevanjestatičneelektrike - Page 137

Poglavje10. Zamenjavanaprav V tem poglavju so obravnavane naslednje teme: • »Preprečevanje statične elektrike« na strani 121 • »Onemogočanje vgrajene baterije« na strani 121 • »Nameščanje ali zamenjava kartice Micro SIM« na strani 122 • »Zamenjava osnovnega pokrova« na strani 123 • »Zamenjava pogona SSD« na strani 124 • »Nameščanje ali zamenjava kartice za brezžično omrežje WAN« na strani 126 Preprečevanjestatičneelektrike Statična elektrika, ki za vas sicer ni škodljiva, lahko resno poškoduje računalniške komponente in opcije. Nepravilno rokovanje z..

NameščanjealizamenjavakarticeMicroSIM - Page 138

5. Počistite polje Turnonfaststartup(Omogočihitrizagon) in kliknite Savechanges(Shrani spremembe) . Če želite onemogočiti vgrajeno baterijo, naredite naslednje: 1. Izklopite računalnik ter z njega odklopite napajalnik za izmenični tok in vse kable. 2. Vklopite računalnik. Ko se prikaže zaslon z logotipom, takoj pritisnite F1 za dostop do programa ThinkPad Setup. 3. Izberite možnost Config ➙ Power . Prikaže se podmeni Power . 4. Izberite meni Disablebuilt-inbattery in pritisnite Enter. 5. V oknu Setup Confirmation (Potrditev nastavitve) izberite Yes . Vgrajena baterija je onem..

Poglavje 10. Zamenjava naprav - Page 139

4. Če želite namestiti kartico Micro SIM, nadaljujte s 5. korakom. Če jo želite zamenjati, najprej previdno odstranite staro kartico Micro SIM iz pladnja. 5. V pladenj namestite novo kartico Micro SIM. Opomba: uporabite kartico Micro SIM in ne kartice SIM standardne velikosti, ker ni združljiva. 6. Pladenj za kartico vstavite v računalnik. 7. Znova priključite napajalnik za izmenični tok in vse kable. Zamenjavaosnovnegapokrova Preden začnete, natisnite ta navodila. Najprej preberite pomembne varnostne informacije. Opomba: Komponente v računalniku se morda razlikujejo od tistih na ..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 140

1. Onemogočite vgrajeno baterijo. Oglejte si razdelek »Onemogočanje vgrajene baterije« na strani 121. 2. Zaprite zaslon in obrnite računalnik. 3. Odstranite 1 in odvijte vijake 2 , s katerimi je pritrjen osnovni pokrov. Nato odstranite osnovni pokrov 3 . 4. Znova namestite nov osnovni pokrov 1 , nato pa privijte vijake 2 in 3 . 5. Računalnik spet obrnite. Priključite napajalnik in vse kable. ZamenjavapogonaSSD Preden začnete, natisnite ta navodila. Najprej preberite pomembne varnostne informacije. Opomba: Komponente v računalniku se morda razlikujejo od tistih na sliki v tem razdel..

Poglavje 10. Zamenjava naprav - Page 141

Opozorilo: Pogon SSD je zelo občutljiv. Z nepravilnim ravnanjem lahko povzročite škodo in trajno izgubo podatkov. Upoštevajte naslednje smernice: • Pogon SSD zamenjajte samo v primeru nadgradnje ali popravila. Priključki in reža pogona SSD niso namenjeni pogostemu spreminjanju ali menjavi. • Pogon SSD ne sme pasti na tla ali biti izpostavljen udarcem. Pogon SSD postavite na material, ki blaži udarce, na primer na mehko krpo. • Ne pritiskajte na pokrov pogona. • Ne dotikajte se priključka. • Preden odstranite pogon SSD, naredite varnostne kopije vseh informacij na pogonu in..

NameščanjealizamenjavakarticezabrezžičnoomrežjeWAN - Page 142

6. Vstavite nov pogon SSD. 7. Privijte vijak, da pritrdite nov pogon SSD. 8. Znova namestite osnovni pokrov. 9. Obrnite računalnik ter priklopite napajalnik in vse kable. NameščanjealizamenjavakarticezabrezžičnoomrežjeWAN Preden začnete, natisnite ta navodila. Najprej preberite pomembne varnostne informacije. Opombe: • Naslednje informacije so samo za module, ki jih lahko namesti uporabnik. • Komponente v računalniku se morda razlikujejo od tistih na sliki v tem razdelku, kar je odvisno od modela. NEVARNOST Mednevihtaminičesarnezamenjujteternepriključujtetelefonskegakablavzidn..

Poglavje 10. Zamenjava naprav - Page 143

Nekateri računalniki imajo kartico za brezžično omrežje WAN. Če želite zamenjati ali namestiti kartico za brezžično omrežje WAN, naredite naslednje: 1. Onemogočite vgrajeno baterijo. Oglejte si razdelek »Onemogočanje vgrajene baterije« na strani 121. 2. Zaprite zaslon in obrnite računalnik. 3. Odstranite osnovni pokrov. Oglejte si razdelek »Zamenjava osnovnega pokrova« na strani 123. 4. Če želite namestiti kartico za brezžično omrežje WAN, nadaljujte s 5. korakom. Če jo želite zamenjati, najprej odstranite staro kartico po spodnjem postopku. a. Če je novi kartici pri..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 144

c. Previdno odstranite brezžično kartico WAN iz reže. 5. Poravnajte del s kontakti nove brezžične kartice WAN s tipko v reži. Nato kartico previdno vstavite v režo pod kotom približno 20 stopinj. 6. Privijte vijak, da pritrdite kartico na svoje mesto. 128 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Poglavje 10. Zamenjava naprav - Page 145

7. Priklopite kable antene na novo brezžično kartico WAN. Oranžni kabel povežite z glavnim priključkom na kartici, modri kabel pa s pomožnim priključkom na kartici. 8. Znova namestite osnovni pokrov. 9. Računalnik spet obrnite. Priključite napajalnik in vse kable. Poglavje 10. Zamenjava naprav 129

..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 146

130 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

PredenseobrnetenadružboLenovo - Page 147

Poglavje11. Pomočuporabnikom V tem poglavju najdete informacije o pomoči in podpori podjetja Lenovo. • »Preden se obrnete na družbo Lenovo« na strani 131 • »Kako dobiti pomoč in servis« na strani 132 • »Nakup dodatnih storitev« na strani 133 PredenseobrnetenadružboLenovo Velikokrat lahko težave z računalnikom odpravite tako, da preberete informacije v opisih kod napak, zaženete diagnostične programe ali si ogledate spletno mesto družbe Lenovo. Registriranjeračunalnika Registrirajte računalnik pri družbi Lenovo. Več informacij poiščite v razdelku »Registriranje r..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 148

Kakodobitipomočinservis Če potrebujete pomoč, servis, tehnično pomoč ali samo informacije o izdelkih družbe Lenovo, boste ugotovili, da družba Lenovo ponuja številne različne vire, ki vam bodo v pomoč. To poglavje vsebuje informacije o tem, kam se obrniti za dodatne informacije o družbi Lenovo in izdelkih, kaj storiti v primeru težav z računalnikom in na koga se obrniti za servisno storitev. Informacije o računalniku in prednameščeni programski opremi so na voljo v dokumentaciji, ki je priložena računalniku. V dokumentaciji so tiskane knjige, elektronske knjige, datoteke R..

Priročnikuzvarnostnimiingarancijskimiinformacijami - Page 149

• Ugotavljanje težav – usposobljeno osebje vam bo pomagalo ugotoviti, ali imate težavo s strojno opremo, in predlagalo, kaj je treba storiti, da se odpravi. • Popravilo strojne opreme Lenovo - če težave povzroča strojna oprema Lenovo v garanciji, vam je na voljo usposobljeno osebje za servisiranje. • Izvedba tehničnih sprememb – občasno je treba izvesti določene spremembe tudi po prodaji izdelka. Podjetje Lenovo ali vaš pooblaščeni prodajalec za podjetje Lenovo bo dal na voljo izbrane tehnične spremembe (EC), ki se nanašajo na vašo strojno opremo. To ne velja za nasl..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 150

134 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Dodatek A. Informacije o predpisih - Page 151

DodatekA. Informacijeopredpisih Najnovejše informacije o skladnosti s predpisi so na voljo na http://www.lenovo.com/compliance. Informacijeobrezžičnihvmesnikih Brezžičnainteroperabilnost Brezžična kartica LAN M.2 lahko deluje skupaj s katerim koli brezžičnim LAN izdelkom, ki temelji na radijski tehnologiji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) in/ali Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ter je v skladu s: • Standardom 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n ali 802.11ac za brezžična krajevna omrežja, kot ga je opredelil in odobril IEEE (I..

LokacijebrezžičnihantenUltraConnect™ - Page 152

• Profil poišči me • Profil takojšnjega opozorila • Profil stanja baterije Uporabniškookoljeinzdravje V tem računalniku so vgrajene brezžične kartice, ki delujejo v okviru smernic, določenih v varnostnih standardih in priporočilih za radijske frekvence (RF), zato Lenovo meni, da je uporaba tega izdelka varna za potrošnike. Ti standardi in priporočila odražajo mnenje znanstvene skupnosti po vsem svetu in so rezultat dela odborov in komisij znanstvenikov, ki stalno preučujejo obsežno raziskovalno literaturo. V nekaterih razmerah ali okoljih lahko lastnik objekta ali odg..

Dodatek A. Informacije o predpisih - Page 153

Informacijeoskladnostiradijskegavmesnika Modeli računalnikov, opremljeni z brezžično komunikacijo, so v skladu z varnostnimi standardi za radijske frekvence vseh držav ali regij, v katerih so bili odobreni za brezžično uporabo. InformacijeoskladnostibrezžičnegaradijskegavmesnikazaBrazilijo Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. This equipment is a secondary type device, that is, it is not pr..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 154

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthoriz..

Dodatek A. Informacije o predpisih - Page 155

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden. Deutschland: EinhaltungdesGesetzesüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitvonBetriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektro..

InformacijeoservisiranjuizdelkovLenovozaTajvan - Page 156

InformacijeoservisiranjuizdelkovLenovozaTajvan ZnakskladnostizaEvrazijskogospodarskoskupnost ObvestilogledezvokazaBrazilijo Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo. 140 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Dodatek B. Izjave WEEE in izjave o recikliranju - Page 157

DodatekB. IzjaveWEEEinizjaveorecikliranju Družba Lenovo vzpodbuja lastnike opreme informacijske tehnologije (IT), da odgovorno reciklirajo svojo opremo, ko je ne potrebujejo več. Lenovo ponuja različne programe in storitve, ki bodo lastnikom opreme v pomoč pri recikliranju izdelkov informacijske tehnologije. Informacije o recikliranju izdelkov Lenovo: http://www.lenovo.com/recycling. Najnovejše okoljske informacije o naših izdelkih najdete na spletnem mestu http://www.lenovo.com/ecodeclaration. PomembneinformacijeoWEEE Oznake WEEE na izdelkih Lenovo veljajo za države z zakonodajo o e..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 158

InformacijeorecikliranjuzaKitajsko http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm InformacijeorecikliranjuzaJaponsko CollectingandrecyclingadisusedLenovocomputerormonitor If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion o..

Dodatek B. Izjave WEEE in izjave o recikliranju - Page 159

InformacijeorecikliranjubaterijevBraziliji DeclaraçõesdeReciclagemnoBrasil DescartedeumProdutoLenovoForadeUso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação d..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 160

Pred odlaganjem električne in elektronske opreme v tok zbiranja odpadkov ali v objektih za zbiranje odpadkov mora končni uporabnik opreme, ki vsebuje baterije in/ali akumulatorje, te baterije in akumulatorje odstraniti za ločeno zbiranje. OdlaganjelitijevihbaterijinbaterijskihsklopovizizdelkovLenovo V izdelku Lenovo je morda nameščena gumbasta litijeva baterija. Podrobnosti o bateriji, ki je v izdelku, so v dokumentaciji izdelka. Če je baterijo treba zamenjati, se za popravilo obrnite na prodajno mesto ali na Lenovo. Če želite odvreči uporabljeno litijevo baterijo, jo izolirajte s ..

DodatekC. Direktivaoomejevanjuuporabenekaterihnevarnih - Page 161

DodatekC. Direktivaoomejevanjuuporabenekaterihnevarnih snovivelektričniinelektronskiopremi(RoHS) Najnovejše okoljske informacije so na voljo na http://www.lenovo.com/ecodeclaration. DirektivaRoHSzaEvropskounijo Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Com..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 162

DirektivaRoHSzaKitajsko 146 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

DodatekD. InformacijeooznakiENERGYSTARzadoločene - Page 163

DodatekD. InformacijeooznakiENERGYSTARzadoločene modele ENERGY STAR ® je skupen program Ameriške agencije za zaščito okolja in ameriškega ministrstva za energijo, katerega namen je prihraniti denar in zaščititi okolje prek energetsko učinkovitih izdelkov in praks. Lenovo svojim strankam z veseljem predstavlja izdelke, opremljene s kvalificirano oznako ENERGY STAR. Na računalniku je morda oznaka ENERGY STAR ali pa je prikazana v vmesniku za nastavitve napajanja. Računalniki Lenovo naslednjih vrst, ki imajo oznako ENERGY STAR, so bili zasnovani in preizkušeni tako, da ustrezajo z..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 164

5. Počistite potrditveno okence Allowthisdevicetowakethecomputer(Dovolitejnapravi,dazbudi računalnik) . 6. Kliknite OK(Vredu) . 148 Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon

..

Dodatek E. Obvestila - Page 165

DodatekE. Obvestila Lenovo v drugih državah lahko ne nudi izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem področju, boste dobili pri svojem Lenovovem predstavniku. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši pravic do intelektualne lastnine Lenovo. Uporabnik je dolžan, da ovrednoti in preveri delovanje vsakega drugega izdelka, progr..

Vodič za uporabnika ThinkPad X1 Carbon - Page 166

Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery Logotip ThinkPad ThinkPad TrackPoint UltraConnect Intel in Intel SpeedStep sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državah. iPhone je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah. Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker in Cortana so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Mini DisplayPort (mDP) in DisplayPort sta blagovni znamki Video Electronics Standards Association. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface sta blagovni ali registrirani blago..

Sponsored links

Latest Update