Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (slovakian) User Guide - Manual Slovak

ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Language

Download Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (slovakian) User Guide - Manual Slovak

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPadX1Carbon–Používateľskápríručka - Page 1

ThinkPadX1Carbon–Používateľskápríručka Typypočítačov: 20BS a 20BT

..

Tretievydanie(December2015) - Page 2

Poznámka: Pred použitím týchto informácií a produktu, na ktorý sa vzťahujú, si prečítajte nasledujúce informácie: • Príručka o bezpečnosti a zárukách • Regulatory Notice • „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke vi • Príloha E „Vyhlásenia“ na stránke 151 Najnovšia Príručka o bezpečnosti a zárukách a vyhlásenie Regulatory Notice sú k dispozícii na webovej lokalitepodporyspoločnostiLenovonaadrese: http://www.lenovo.com/UserManuals Tretievydanie(December2015) ©CopyrightLenovo2014,2015. VYHLÁSENIEOOBMEDZENÝCHPRÁVACH:Aksaúdajealebo..

Obsah - Page 3

Obsah Prečítajtesiakoprvé . . . . . . . . . . v Dôležitébezpečnostnéinformácie . . . . . . . . vi Stavy,ktorévyžadujúokamžitýzásah . . . . vii Servisaaktualizácia . . . . . . . . . . . vii Napájaciekábleanapájacieadaptéry . . . . viii Predlžovaciekábleasúvisiacezariadenia . . . ix Zástrčkyazásuvky . . . . . . . . . . . . ix Vyhlásenieprezdrojnapájania . . . . . . . . x Externézariadenia . . . . . . . . . . . . x Všeobecnéupozornenietýkajúcesabatérie . . x Poznámkaovstavanejnabíjateľnejbatérii . . . xi Poznámka k nenabíjateľnej gombíkovej batérii . ..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 4

Supervisorpassword . . . . . . . . . . 58 Heslápevnéhodisku . . . . . . . . . . 59 ZabezpečeniejednotkySSD . . . . . . . . . 62 Nastaveniebezpečnostnéhočipu . . . . . . . 62 Používaniesnímačaodtlačkovprstov . . . . . . 63 Upozornenie týkajúce sa vymazania údajov z jednotkySSD . . . . . . . . . . . . . . . 66 Používaniebránfirewall . . . . . . . . . . . 67 Ochranaúdajovpredvírusmi . . . . . . . . . 67 Kapitola6. Rozšírenákonfigurácia . 69 Inštalácianovéhooperačnéhosystému . . . . . 69 InštaláciaoperačnéhosystémuWindows7. . 69 Inštaláciaoperačnéhosysté..

iii - Page 5

Umiestnenie antén bezdrôtového pripojenia UltraConnect™ . . . . . . . . . . . . 138 Informácie o súlade s požiadavkami na bezdrôtovérádio . . . . . . . . . . . . 139 Umiestnenie regulačných vyhlásení pre bezdrôtovýadaptér . . . . . . . . . . . 139 Informácieocertifikácii . . . . . . . . . . . 139 Vyhlásenieoklasifikáciipreexport . . . . . . . 139 Vyhláseniekelektronickýmemisiám . . . . . . 139 Deklarácia súladu s normou Federal CommunicationsCommission(FCC) . . . . 139 VyhlásenieosúladesemisiamitriedyBpodľa ministerstvaIndustryCanada . . . . . . . 140 Európs..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 6

iv ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

- Page 7

Prečítajtesiakoprvé Postupujtepodľadôležitýchpokynovuvedenýchvtomtodokumente,abystesvojpočítačmohlipoužívaťčo najefektívnejšieavosvojprospech. Vopačnomprípademôžedôjsťkzraneniualebokzlyhaniupočítača. Chráňtesapredteplom,ktorégenerujepočítač. Keď je počítač zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, základňa, opierka dlaní a niektoré iné časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhšíkontaktstelommôžespôsobiťnepohodliealeboajpopáleniepokožky aj cez odev. • Nemajte svoje ruky, lon..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 8

Priprenášaníchráňtepočítačajuloženéúdaje. Pred premiestnením počítača vybaveného jednotkou pevného disku vykonajte jedenznasledujúcichkrokovauistitesa,žeindikátorvypínačanapájanianesvieti alebo bliká: • Počítač vypnite. • Prepnite počítač do režimu spánku. • Prepnite počítač do režimu dlhodobého spánku. Pomôževámtopredísťpoškodeniupočítačaamožnejstrateúdajov. Spočítačomzaobchádzajteopatrne. Napočítač,obrazovkuaniexternézariadenianeukladajteťažképredmety. Týmito zariadeniaminetraste,zabráňteichpoškriabaniu,spadnutiu,otáč..

- Page 9

internúbatériu,ktoráposkytujenapájaniepresystémovéhodinyajvtedy,keďjepočítačodpojenýodzdroja napájania,takžebezpečnostnéinformácieobatériáchsatýkajúvšetkýchpočítačovýchproduktov. Stavy,ktorévyžadujúokamžitýzásah Nesprávnympoužívanímalebonedbalosťousamôžuproduktypoškodiť. Niektorépoškodenia produktovsúnatoľkozávažné,žeproduktbysanemalnepoužívať,kýmnebudeskontrolovanýav prípadepotrebyopravenývautorizovanomservisnomstredisku. Takakoprivšetkýchelektronickýchzariadeniach,venujteproduktuzvýšenúpozornosťprijeho zapínaní.Voveľmizried..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 10

stav, neznamenáto, ževproduktejenulováúroveňnapätia. Skôrakoodstránitekrytyproduktu, ktorýje vybavený napájacím káblom, presvedčte sa, či je vypnutý a odpojený od zdroja napájania. V prípade akýchkoľvekotázokalebopripomienokkontaktujteCentrumpodporyzákazníkov. Aj keď sa v počítači po odpojení napájacieho kábla od zdroja napájania nenachádzajú žiadne pohyblivé dielce,kvôlizvýšeniuvašejbezpečnostibertenavedomienasledujúcevarovania. VÝSTRAHA: Nebezpečnépohyblivésúčasti. Dbajtenato,abyprstyainéčastitelaboliodnichdostatočne vzdialené. VÝSTRAHA..

Predlžovaciekábleasúvisiacezariadenia - Page 11

Nepoužívajtežiadnenapájaciekáble,uktorýchelektrickékontaktynaniektoromkoncivykazujú známkykoróziealeboprehriatia,aleboakbolitietonapájaciekábleľubovoľnýmspôsobom poškodené. Keďjenapájacíadaptérzapojenýdoelektrickejzásuvky,nezakrývajtehoodevmianiinými predmetmi,abystepredišlijehomožnémuprehriatiu. Predlžovaciekábleasúvisiacezariadenia Uistitesa,žepredlžovaciekáble,odrušovače,neprerušiteľnézdrojenapájaniaazásuvky,ktorépoužívate, spĺňajú elektrické požiadavky produktu. Nikdy nevystavujte tieto zariadenia nadmernému zaťaženiu. Ak používatep..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 12

Vyhlásenieprezdrojnapájania NEBEZPEČENSTVO Nikdyneodstraňujetekrytzozdrojanapájaniaanizožiadnehoinéhodielcaoznačeného nasledujúcimštítkom. Vovnútrikaždéhokomponentu,naktoromjetentoštítok,súnebezpečnéúrovnenapätia,prúdua energie. Vtýchtokomponentochsanenachádzajúžiadneopraviteľnédielce. Akmátepodozrenie, ženiektorýztýchtodielcovnefungujesprávne,kontaktujteservisnéhotechnika. Externézariadenia VÝSTRAHA: NepripájajteaneodpájajtežiadnekábleexternýchzariadeníinéakoUSB,keďjepočítačzapnutý, pretožebystemohlipoškodiťvášpočítač. Abystepredišl..

- Page 13

Poznámkaovstavanejnabíjateľnejbatérii NEBEZPEČENSTVO Vstavanúnabíjateľnúbatériusanepokúšajtevymeniť. Výmenubatériemusívykonaťopravárenské strediskoautorizovanéspoločnosťouLenovoalebotechnikautorizovanýspoločnosťouLenovo. Batériunabíjajtepresnepodľanávoduvdokumentáciiproduktu. OpravárenskéstrediskáalebotechniciautorizovaníspoločnosťouLenovorecyklujúbatérieLenovo vsúladesmiestnymizákonmiapredpismi. Poznámkaknenabíjateľnejgombíkovejbatérii NEBEZPEČENSTVO Nenabíjateľnúgombíkovúbatériusanepokúšajtevymeniť. Výmenubatériemusívykonať oprav..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 14

inýmäkkýpovrchbysatietokomponentymohlizablokovať. Tietočastinikdynezakrývajtea neblokujte. • Napájacíadaptérpripojenýdoelektrickejzásuvkyapočítačaprodukujeteplo. Počaspoužívania bysanemaldostaťdokontaktusožiadnoučasťouvášhotela. Napájacíadaptérnikdy nepoužívajtenazohrievaniesvojhotela. Dlhšíkontaktmôžespôsobiťpopáleninypokožkyaj cezodev. Kvôlizvýšeniuvašejbezpečnosti,priprácispočítačompostupujtepodľatýchtopokynov: • Keďjepočítačpripojenýkzdrojunapájania,neotvárajtejehokryt. • Pravidelnekontrolujte,činiejevonkajšokpočítačazneč..

UpozornenietýkajúcesaobrazoviekLCD - Page 15

Pripojenie: 1. Vypnitevšetkyzariadenia. 2. Najskôrpripojtevšetkykáblekzariadeniam. 3. Pripojtesignálovékáblekukonektorom. 4. Zapojte napájacie káble do elektrických zásuviek. 5. Zapnitezariadenia. Odpojenie: 1. Vypnitevšetkyzariadenia. 2. Najskôrodpojtenapájaciekábleodelektrických zásuviek. 3. Odpojtesignálovékábleodkonektorov. 4. Odpojtevšetkykábleodzariadení. Predinštaláciouinýchelektrickýchkáblovpripojenýchkpočítačumusíteodpojiťnapájacíkábelod elektrickejzásuvky. Napájacíkábelmôžeteznovazapojiťdoelektrickejzásuvkyažvtedy,keďbudúvšetkyostat..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 16

súpravu alebo slúchadlá, skontrolujte, či vyhovujú norme EN 50332-1 (hraničné hodnoty podľa klauzuly 6.5). Používanieslúchadiel,ktorénevyhovujúnormeEN50332-1,môžebyťnebezpečnékvôlinadmerným úrovniam akustického tlaku. Ďalšiebezpečnostnéinformácie Upozornenietýkajúcesaplastovýchobalov NEBEZPEČENSTVO Plastovéobalymôžubyťnebezpečné. Držteichmimodosahdetí,abystepredišlinebezpečenstvu ichzaduseniatýmitoobalmi. Upozornenietýkajúcesasklenenýchčastí VÝSTRAHA: Niektoréčastiproduktumôžubyťvyrobenézoskla. Totosklosamôžerozbiť,akproduktspadnena t..

Kapitola1. Prehľadproduktu - Page 17

Kapitola1. Prehľadproduktu Tátokapitolaobsahujeinformácieoumiestneníkonektorovadôležitýchštítkovproduktu,funkciáchpočítača, špecifikáciách, prevádzkovom prostredí a predinštalovanýchprogramoch. • „Umiestnenieovládacíchprvkov,konektorovaindikátorovpočítača“nastránke1 • „Umiestnenie dôležitých informácií o produkte“ na stránke 10 • „Funkcie“ na stránke 12 • „Špecifikácie“ na stránke 13 • „Prevádzkové prostredie“ na stránke 14 • „Programy od spoločnosti Lenovo“ na stránke 15 Umiestnenieovládacíchprvkov,konektorov..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 18

1 Kamera Kamera umožňuje snímať obrázky alebo uskutočniť videokonferenciu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie kamery“ na stránke 44. 2 Mikrofóny Vstavanémikrofónyzaznamenávajúzvukahlas,keďsapoužívajúsprogramom,ktorýdokážespracovávať zvuk. 3 Tlačidlonapájania Stlačenímtlačidlonapájaniazapnitepočítačalebohoprepnitedorežimuspánku. Spôsobvypnutiapočítača nájdete v časti „Najčastejšie otázky“ na stránke 19. Akpočítačvôbecnereaguje,môžetehovypnúťstlačenímapodržanímtlačidlanapájanianajmenejnaštyri sekundy. Akpočí..

Obrázok 2. Pohľad z pravej strany - Page 19

Pohľadzpravejstrany Obrázok 2. Pohľad z pravej strany 1 Konektor USB 3.0 2 Rozširujúci ethernetový konektor 3 Vetracie štrbiny ventilátora 4 Slot bezpečnostného zámku 1 KonektorUSB3.0 KonektorUSB(UniversalSerialBus)3.0sapoužívanapripojeniezariadeníkompatibilnýchsrozhranímUSB, ako je napríklad tlačiareň USB alebo digitálny fotoaparát USB. Upozornenie: PripripájaníkáblaUSBkukonektoruUSB3.0sauistite,žeoznačenieUSBsmerujenahor. V opačnom prípade by sa konektor mohol poškodiť. 2 Rozširujúciethernetovýkonektor Vďakarozširujúcemuethernetovémukonektorujepočíta..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 20

4 Slotbezpečnostnéhozámku Akchcetepočítačchrániťpredkrádežou,môžetesizakúpiťbezpečnostnýkáblovýzámok,ktorýsazmestí doslotubezpečnostnéhozámkuaslúžinazamknutiepočítačaopevnýpredmet. Poznámka: Za vyhodnotenie, výber a implementáciu uzamykacieho zariadenia a funkcie zabezpečenia ste zodpovední vy. Spoločnosť Lenovo nekomentuje, neposudzuje ani neposkytuje záruky v súvislosti s funkciou,kvalitoualebovýkonomuzamykaciehozariadeniaafunkciezabezpečenia. 4 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Obrázok 3. Pohľad z ľavej strany - Page 21

Pohľadzľavejstrany Obrázok 3. Pohľad z ľavej strany 1 Konektor napájania 2 Konektor Lenovo OneLink 3 Konektor HDMI ™ 4 Konektor Mini DisplayPort ® 5 Konektor Always On USB 3.0 6 Zvukový konektor 1 Konektornapájania Keď je napájací adaptér pripojený ku konektoru napájania, napájací adaptér poskytuje počítaču energiu a nabíja batériu. 2 KonektorLenovoOneLink KeďjepodporovanádokovaciastanicaThinkPadOneLinkDockaleboThinkPadOneLinkProDockpripojená kukonektoruLenovoOneLink, môženielenrozšíriťfunkciepočítača, aletiežposkytovaťpočítačuenergiu a nabíjať bat..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 22

5 KonektorAlwaysOnUSB3.0 KonektorAlwaysOnUSB3.0sapoužívanapripojeniezariadeníkompatibilnýchsrozhranímUSB,akoje napríklad tlačiareň USB alebo digitálny fotoaparát USB. Konektor Always On USB 3.0 umožňuje pri predvolenom nastavení nabíjanie niektorých mobilných digitálnych zariadení a smartfónov v nasledujúcich situáciách: • keď je počítač zapnutý alebo v režime spánku • keďjepočítačvrežimedlhodobéhospánkualebovypnutý,alejepripojenýknapájaniu Ak chcete tieto zariadenia nabíjať, keď je počítač v režime dlhodobého spánku alebo vypnutý a nie j..

Vetracie štrbiny ventilátora - Page 23

Pohľadzospodu Obrázok 4. Pohľad zospodu 1 Vetracie štrbiny ventilátora 2 Reproduktory 3 Otvor núdzového vynulovania 1 Vetracieštrbinyventilátora Vetracie štrbiny ventilátora a vnútorný ventilátor umožňujú prúdenie vzduchu v počítači a zabezpečujú správne chladenie, najmä mikroprocesora. Poznámka: Pred štrbiny ventilátora neumiestňujte žiadne prekážky, aby bolo zabezpečené správne prúdenie vzduchu. 2 Reproduktory Počítač je vybavený dvoma stereofónnymi reproduktormi. 3 Otvornúdzovéhovynulovania Akpočítačprestanereagovaťanemôžetehovypnúťstla..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 24

Pohľadzozadu Obrázok 5. Pohľad zozadu 1 ZásuvkanakartuMicro-SIM(priniektorýchmodeloch) 1 ZásuvkanakartuMicro-SIM(priniektorýchmodeloch) Ak počítač podporuje funkciu pripojenia k bezdrôtovej sieti WAN (Wide Area Network), na pripojenie k bezdrôtovejsietiWANmôžebyťpotrebnákartamicro-SIM(SubscriberIdentificationModule). Vzávislostiod krajinyaleboregiónudodávkymôžebyťkartamicro-SIMužnainštalovanávzásuvkenakartumicro-SIM. Poznámka: Uistitesa, žepoužívatekartumicro-SIM.NepoužívajtekartuSIMštandardnejveľkosti. Karta SIM štandardnej veľkosti nie je kompatibilná..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 25

Indikátorystavu Indikátory stavu zobrazujú aktuálny stav počítača. Poznámka: Váš počítač sa môže mierne líšiť od nasledujúcich obrázkov. 1 Indikátorstlmeniareproduktorov Keď indikátor stlmenia reproduktorov svieti, reproduktory sú stlmené. 2 Indikátorstlmeniamikrofónov Keď indikátor stlmenia mikrofónov svieti, mikrofóny sú stlmené. 3 Indikátorstavukamery Keď indikátor stavu kamery svieti, kamera sa používa. 4 IndikátorfunkcieCapsLock Keď tento indikátor svieti, je zapnutý režim veľkýchpísmen (Caps Lock). Všetky abecedné znaky (A – Z) môžet..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 26

IndikátorvloguThinkPadaindikátorvstredetlačidlanapájaniazobrazujústavsystémupočítača. • Trirýchlebliknutia: Počítač bol pripojený k napájaniu. • Svieti: Počítač je zapnutý (v normálnom režime). • Rýchlobliká: Počítačprechádzadorežimuspánkualeborežimudlhodobéhospánku. • Pomalybliká: Počítač sa nachádza v režime spánku. • Nesvieti: Počítač je vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku. 6 IndikátorfunkcieFnLock Indikátor funkcie Fn Lock zobrazuje stav funkcie Fn Lock. Ďalšie informácie nájdete v časti „Špeciálne klávesy“ na st..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 27

Obsahtohtoštítkasalíšivzávislostiodbezdrôtovýchmodulov,ktorýmijepočítačvybavený: • Pri predinštalovanom bezdrôtovom module obsahuje tento štítok skutočnú identifikáciu FCC a číslo certifikácieICprebezdrôtovýmodulnainštalovanýspoločnosťouLenovo. Poznámka: Predinštalovanýbezdrôtovýmodulsaminevyberajteaninevymieňajte. Privýmenemodulu musítenajprvkontaktovaťservisspoločnostiLenovo. SpoločnosťLenovoniejezodpovednázažiadne škody spôsobené nepovolenou výmenou. • Pri module bezdrôtovej siete WAN vymeniteľnom používateľom obsahuje tento štít..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 28

ŠtítkypreoperačnésystémyWindows CertifikátpravostioperačnéhosystémuWindows7: Počítačovémodelyspredinštalovanýmoperačným systémom Windows 7 majú na kryte počítača alebo v priestore pre batériu štítok Certifikátu pravosti. Certifikát pravosti označuje, že počítač má licenciu pre produkt Windows 7 a obsahuje originálnu verziu predinštalovaného operačného systému Windows 7. V niektorých prípadoch môže byť v počítači predinštalovaná staršia verzia operačného systému Windows na základe práv na staršie verzie v rámci licencienaoperačnýs..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 29

- PravýmtlačidlommyšikliknitenatlačidloŠtart . Potomvybertepoložku Systém . Pamäť • ModulDDR3LVSDRAM(doubledatarate3lowvoltagesynchronousdynamicrandomaccessmemory) Ukladaciezariadenie • Jednotka SSD M.2 Obrazovka • Farebná obrazovka s technológiou TFT (thin-film transistor) • Veľkosť obrazovky: 355,6 mm (14 palcov) • Rozlíšenieobrazovky: 2560x1440alebo1920x1080,vzávislostiodmodelu • Ovládací prvok jasu • Kamera • Mikrofón • Viacdotyková technológia (pri niektorých modeloch) Klávesnica • 6-riadková klávesnica s podsvietením • Ukazovacie zariad..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 30

- Hĺbka: 227,1 mm - Výška: 14,2 až 20,45 mm • Modely WQHD bez dotykovej funkcie: - Šírka: 331 mm - Hĺbka: 226,5 mm - Výška: 13,5 až 19,5 mm • Modely FHD (Full High Definiton) Plus: - Šírka: 331 mm - Hĺbka: 226,8 mm - Výška: 13,9 až 19,95 mm Tepelnývýstup • Maximálne 45 W (154 Btu/h) • Maximálne 65 W (222 Btu/h) Zdrojnapájania(napájacíadaptér) • Sínusový vstup: 50 – 60 Hz • Vstupnénapätienapájaciehoadaptéra: 100–240V(striedavýprúd),50–60Hz Prevádzkovéprostredie Táto časť obsahuje informácie o prevádzkovom prostredí počítača. Prost..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 31

• Kpočítačuajehopripojenýmzariadeniamneukladajtežiadnenápoje. Vyliatatekutinamôževpočítači alebo pripojenom zariadení zapríčiniť skrat alebo iné poškodenie. • Nad klávesnicou počítača nejedzte a nefajčite. Čiastočky padajúce do klávesnice môžu spôsobiť jej poškodenie. ProgramyodspoločnostiLenovo Počítač sa dodáva s programami od spoločnosti Lenovo, ktoré vám pomôžu pracovať jednoduchým a bezpečným spôsobom. Poznámka: Dostupnéprogramysamôžuzmeniťbezpredchádzajúcehoupozornenia. Ak chcete získať ďalšie informácie o programoch a ďal..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 32

(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10) by mohol poškodiť jednotku, ako je napríklad naklonenie, nadmerné otrasy alebo náraz počítača. Interná ukladacia jednotka je menej náchylná na poškodenie, keď nepracuje. Keď totiž interná ukladacia jednotka nepracuje, systém zastaví jej otáčanie a môže tiež presunúť hlavy jednotky na čítanie a zapisovanie do oblastí, ktoré neobsahujú údaje. Keďsenzorotrasovzistí,žeprostrediejeopäťstabilné(zmenanaklonenia,otrasy alebonárazypočítačasúminimálne),okamžitezapneinternúukladaciujednotku. AutoScrollUtility (Windows7a..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 33

LenovoSolutionCenter (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10) Program Lenovo Solution Center umožňuje odstrániť problémy s počítačom. Obsahujediagnostickétesty,zhromažďovanieinformáciíosystéme,informácie ostavezabezpečeniaapodpore,akoajradyatipynadosiahnutieoptimálneho výkonu systému. MobileBroadbandConnect (Windows7aWindows10) Program Mobile Broadband Connect umožňuje pripojiť počítač k mobilnej širokopásmovej sieti prostredníctvom podporovanej karty bezdrôtovej siete WAN. MessageCenterPlus (Windows 7) Program Message Center Plus automaticky zobrazuje správy info..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 34

18 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Kapitola2. Používaniepočítača - Page 35

Kapitola2. Používaniepočítača Vtejtokapitolenájdeteinformácieopoužívaníniektorýchkomponentovpočítača. • „Registrácia počítača“ na stránke 19 • „Najčastejšie otázky“ na stránke 19 • „Používanie viacdotykovej obrazovky“ na stránke 21 • „Špeciálne klávesy“ na stránke 26 • „Ukazovacie zariadenie ThinkPad“ na stránke 28 • „Správa napájania“ na stránke 32 • „Pripojenie k sieti“ na stránke 37 • „Používanie externého zobrazovacieho zariadenia“ na stránke 41 • „Používanie zvukových funkcií“ na stránke 4..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 36

• VsystémeWindows8.1: Použite jeden z nasledujúcich postupov: - PrejditenadomovskúobrazovkustlačenímklávesuslogomWindows, kliknitenaikonunapájaniav pravom hornom rohu obrazovky a potom kliknite na položku Vypnúť . - Presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčovétlačidlá. Potomkliknitenapoložky Nastavenie ➙ Napájanie ➙ Vypnúť . Poznámka: Kľúčovétlačidlo Nastavenie môžeteotvoriťajstlačenímklávesunastavení . • VsystémeWindows10: Otvorte ponuku Štart a kliknite na ikonu Napájanie . Potom kl..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 37

MôžemzmeniťspôsobspúšťaniasystémuWindows8.1tak,abysaotvorilabuďpracovnáplocha, alebodomovskáobrazovka? • V operačnom systéme Windows 8.1 môžete počítač nastaviť tak, aby sa v predvolenom nastavení otvorila buď pracovná plocha, alebo domovská obrazovka. Ak chcete nastaviť predvolenú obrazovku pri spustení, postupujte takto: 1. Napracovnejplochepresuňteukazovateľnapanelúlohvspodnejčastiobrazovkyakliknitepravým tlačidlom myši na panel úloh. 2. Kliknitenapoložku Vlastnosti . Zobrazísaoknosvlastnosťamipanelaúlohanavigácie. 3. Nakarte Navigácia vyhľadajt..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 38

Dotykovégesto(lendotykové modely) Opis Dotyk : Ťuknite. Akciamyši : Kliknite. Funkcia : Otvorenie aplikácie alebo vykonanie akcie v otvorenej aplikácii, ako je napríkladakcia Kopírovať , Uložiť a Odstrániť ,vzávislostiodaplikácie. Dotyk : Ťuknite a podržte. Akciamyši : Kliknite pravým tlačidlom. Funkcia : Otvorenie ponuky s viacerými možnosťami. Dotyk : Posuňte. Akciamyši : Otočtekolieskommyši,posuňteposúvačalebokliknitenaposúvaciu šípku. Funkcia : Prechádzaniepoložkami,akosúnapríkladzoznamy,stránkyafotografie. Dotyk : Presuňte položku na požadovan..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 39

NasledujúcatabuľkaobsahujeniektorédotykovégestávoperačnomsystémeWindows8.1. Dotykovégesto(lendotykové modely) Opis Dotyk : Potiahnite prstom od pravého okraja. Akciamyši : Presuňte ukazovateľ do pravého dolného alebo pravého horného rohu obrazovky. Funkcia : Zobrazenie kľúčových tlačidiel obsahujúcich systémové príkazy, ako sú napríklad kľúčové tlačidlá Štart , Nastavenie , Vyhľadávanie , Zdieľanie a Zariadenia . Dotyk : Potiahnite prstom od ľavého okraja. Akciamyši : Presuňte ukazovateľ do ľavého horného rohu obrazovky a potom kliknite. Postupn..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 40

Dotykovégesto(lendotykové modely) Opis Dotyk : Potiahniteprstomodhornéhoalebodolnéhookrajaotvorenejaplikácie. Akciamyši : Kliknitepravýmtlačidlommyšikamkoľveknaotvorenúaplikáciu. Funkcia : Zobrazenie príkazov otvorenej aplikácie, ako sú napríklad príkazy Kopírovať , Uložiť a Odstrániť , v závislosti od aplikácie. Dotyk : Potiahniteprstomodhornéhookrajaotvorenejaplikáciekdolnémuokraju. Akciamyši : Nahornomokrajiobrazovkykliknite,podržtestlačenétlačidlomyšia presuňteukazovateľkdolnémuokrajuobrazovky. Potomuvoľnitetlačidlomyši. Funkcia : Zatvorenie aktu..

Tipynapoužívanieviacdotykovejobrazovky - Page 41

NasledujúcatabuľkaobsahujeniektorédotykovégestávoperačnomsystémeWindows10. Dotykovégesto(lendotykové modely) Opis Dotyk : Potiahnite prstom od pravého okraja. Akciamyši : Kliknitenaikonucentraakcií voblastioznámenísystémuWindows. Funkcia : Otvoreniecentraakcií,abystevidelioznámeniaarýchleakcie. Dotyk : Potiahnite prstom od ľavého okraja. Akciamyši : Kliknitenaikonuzobrazeniaúlohnapaneliúloh. Funkcia : Zobrazenievšetkýchotvorenýchokienvzobrazeníúloh. Dotyk : Potiahniteprstomoddolnéhookrajakhornému,abysaaplikáciazobrazila na celej obrazovke. Akciamyši : Presuň..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 42

Špeciálneklávesy Počítačobsahujeniekoľkošpeciálnychklávesov, ktorévámpomôžupracovaťjednoduchýmaefektívnym spôsobom. Funkčnéklávesyakombinácieklávesov Klávesnicaobsahujeniekoľkošpeciálnychklávesov. PatriamedzineklávesFn 1 afunkčnéklávesy 2 . KlávesFnafunkčnéklávesymôžetenakonfigurovaťvoknevlastnostíklávesnicenasledujúcimspôsobom: 1. Prejdite do ovládacieho panela a zmeňte zobrazenie ovládacieho panela z nastavenia Kategória na nastavenie Veľké ikony alebo Malé ikony. 2. Kliknite na položku Klávesnica . V okne vlastností klávesnice klikni..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 43

• Zvýšenie hlasitosti reproduktorov. • Stlmeniealebozrušeniestlmeniamikrofónov. Keďsúmikrofónystlmené,indikátornakláveseF4 svieti. • Zníženie jasu obrazovky. • Zvýšenie jasu obrazovky. • Spravovanie externých monitorov. • Zapnutie alebo vypnutie funkcií bezdrôtového pripojenia. • - Windows 7: Otvorenie ovládaciehopanela . - Windows 8.1: Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie . - Windows 10: Otvorenie okna Nastavenie. • - Windows 7: Otvorenie okna WindowsSearch . - Windows 8.1: Otvorenie kľúčového tlačidla Hľadať . - Windows 10: Otvorenie vyhľ..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 44

KlávesslogomWindows VsystémeWindows7aWindows10: StlačenímklávesuslogomWindows 1 otvoríteponukuŠtart. VsystémeWindows8.1: StlačenímklávesuslogomWindows 1 prepínatemedziaktuálnympracovným priestorom a domovskou obrazovkou. KlávesslogomWindowstiežmôžetepoužívaťspolusinýmiklávesminavykonávanieinýchfunkcií. Ďalšie informácienájdetevinformačnomsystémepomocioperačnéhosystémuWindows. UkazovaciezariadenieThinkPad Ukazovacie zariadenie ThinkPad umožňuje vykonávať všetky funkcie tradičnej myši, ako sú napríklad ukazovanie,klikanieaposúvanie. Sukazovacímzar..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 45

UkazovaciezariadenieTrackPointajzariadenietrackpadsúpredvoleneaktívnesozapnutýmidotykovými gestami. Akchcetezmeniťnastavenia,pozritesičasť„PrispôsobenieukazovaciehozariadeniaThinkPad“na stránke 32. UkazovaciezariadenieTrackPoint Ukazovacie zariadenie TrackPoint umožňuje vykonávať všetky funkcie tradičnej myši, ako sú napríklad ukazovanie, klikanie a posúvanie. UkazovaciezariadenieTrackPointsaskladáznasledujúcichštyrochkomponentov: 1 Ukazovaciapáčka 2 Ľavétlačidlonaklikanie(primárnetlačidlonaklikanie) 3 Pravétlačidlonaklikanie(sekundárnetlačidlonaklikanie..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 46

Zariadenie trackpad možno rozdeliť na dve zóny: 1 Zónakliknutiaľavýmtlačidlom(primárnazónanaklikanie) 2 Zóna kliknutia pravým tlačidlom (sekundára zóna na klikanie) Ak chcete používať zariadenie trackpad, pozrite si nasledujúce pokyny. • Ukazovanie Posúvaním jedného prsta po povrchu zariadenia trackpad sa ukazovateľ bude hýbať zodpovedajúcim spôsobom. • Kliknutieľavýmtlačidlom Stlačenímzónykliknutiaľavýmtlačidlom 1 savyberiealebootvorípožadovanápoložka. Kliknutie ľavým tlačidlom môžete vykonať aj ťuknutím na ktorékoľvek miesto na povrchu ..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 47

• Niektorégestániesúkdispozícii,akbolaposlednáakciavykonanázukazovaciehozariadeniaTrackPoint. • Niektoré gestá sú k dispozícii len pri používaní niektorých aplikácií. Ťuknutie Ťuknutím na ktorékoľvek miesto na zariadení trackpad jedným prstom vyberiete alebo otvoríte požadovanú položku. Ťuknutie dvomaprstami Ťuknutím naktorékoľvekmiestona zariadení trackpad dvoma prstami zobrazítekontextovúponuku. Posúvaniedvomaprstami Položte dva prsty na zariadenie trackpad a pohybujte nimi zvislým alebo vodorovným smerom. Týmto spôsobom môžeteprechádzaťdok..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 48

Potiahnutietromaprstami nahor Položte tri prsty na zariadenie trackpadaichposunutímnahor otvortezobrazenieúloh,abyste videlivšetkyotvorenéokná. Potiahnutietromaprstaminadol Položte tri prsty na zariadenie trackpad a potom ich posuňte nadol, aby sa zobrazila pracovná plocha. PrispôsobenieukazovaciehozariadeniaThinkPad Ukazovacie zariadenie ThinkPad môžete prispôsobiť tak, aby ste ho mohli používať ešte pohodlnejšie a efektívnejšie. MôžetesanapríkladrozhodnúťzapnúťukazovaciezariadenieTrackPoint,zariadenietrackpad alebo obe. Môžete tiež vypnúť alebo zapnúť do..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 49

Používanienapájaciehoadaptéra Počítač môže byť napájaný z batérie alebo z elektrickej siete. Keď používate napájací adaptér, batérie sa automaticky nabíjajú. Počítač sa dodáva s napájacím adaptérom a napájacím káblom. • Napájacíadaptér: konvertujeenergiunapoužívanieprenosnéhopočítača. • Napájacíkábel: slúžinapripojenieelektrickejzásuvkyanapájaciehoadaptéra. Pripojeniekelektrickejsieti Akchcetepripojiťpočítačkelektrickejsieti, postupujtenasledujúcimspôsobom: Upozornenie: Použitienesprávnehonapájaciehokáblamôžespôsobiťvážnep..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 50

Ak chcete zapnúť signalizáciu vybitia batérie, postupujte takto: 1. Spustite program Power Manager. 2. Kliknite na kartu Globálnenastavenianapájania . 3. Včasti Signalizáciavybitiabatérie alebo Signalizáciakritickéhovybitiabatérie nastavtepercento úrovne energie a akciu. Poznámka: Akpočítačprejdedorežimuspánkualeborežimudlhodobéhospánku, keďjeúroveňnabitia batérie nízka, no hlásenie signalizácie sa ešte nezobrazilo, hlásenie sa zobrazí po obnovení prevádzky počítača. Akchceteobnoviťnormálnuprevádzku,keďsazobrazíhlásenie,kliknitenatlačidlo OK . Nab..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 51

• Režimspánku V režime spánku sa práca uloží do pamäte a potom sa vypne jednotka SSD, jednotka pevného disku alebo hybridná jednotka a obrazovka počítača. Po prebudení počítača sa práca obnoví v priebehu niekoľkýchsekúnd. Akchceteprepnúťpočítačdorežimuspánku,stlačtekombináciuklávesovFn+4. Počítač môžete prepnúť do režimu spánku aj takto: - VsystémeWindows7 : Otvorte ponuku Štart a potom kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť . V zobrazenej ponuke kliknite na položku Uspať . - VsystémeWindows8.1 : Prejditenadomovskúobrazovkustlačenímk..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 52

Upozornenie: SpoločnosťLenovonenesiežiadnuzodpovednosťzavýkonanibezpečnosťneschválených batériíaneposkytuježiadnezárukynazlyhaniaaniškodyvyplývajúcezichpoužívania. NEBEZPEČENSTVO Batériusanepokúšajterozoberaťaniupravovať. Mohlobytomaťzanásledokexplóziubatériealebovytečenietekutinyzbatérie. Zárukasanevzťahujenabatérie,ktorébolirozoberanéaleboupravované,aninabatérie,ktorénie súschválenéspoločnosťouLenovo. NEBEZPEČENSTVO Pripoužitínesprávnejnabíjateľnejbatériehrozínebezpečenstvovýbuchu. Batériaobsahujemalé množstvoškodlivýchprísad. Aby..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 53

NEBEZPEČENSTVO Akgombíkovúbatériuvložítenesprávnymspôsobom,hrozínebezpečenstvovýbuchu. Lítiová batériaobsahujelítiumaprinesprávnomzaobchádzaníalebolikvidáciimôževybuchnúť. Vymeňte julenzabatériurovnakéhotypu. Abystezabránilimožnýmzraneniamaleboúmrtiu,(1)batériu nehádžteanineponárajtedovody,(2)nedovoľte,abysazohrialanaviacako100°C(212°F),ani(3) sajunepokúšajteopraviťanirozobrať. Zlikvidujtejupodľamiestnychnariadeníalebopredpisov abezpečnostnýchnoriemvašejspoločnosti. Pripojenieksieti Počítač obsahuje jednu alebo viac sieťových kariet umož..

TipynapoužívaniefunkciepripojeniakbezdrôtovejsietiLAN - Page 54

Ethernetovýkonektorobsahujedvaindikátoryzobrazujúcestavsieťovéhopripojenia. Keďzelenýindikátor svieti,počítačjepripojenýksietiLAN.Keďžltýindikátorbliká,prebiehaprenosúdajov. Bezdrôtovépripojenia Bezdrôtovépripojeniepredstavujeprenosúdajovbezpoužitiakáblovibaprostredníctvomrádiovýchvĺn. Vzávislostiodbezdrôtovýchzariadenínainštalovanýchvpočítačimôžebyťmožnépoužívaťnasledujúce bezdrôtové siete: • Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN • Pripojenie k bezdrôtovej sieti WAN • Pripojenie Bluetooth PoužívaniepripojeniakbezdrôtovejsietiLAN Bezd..

PoužívaniepripojeniakbezdrôtovejsietiWAN - Page 55

• Otvorte obrazovku počítača do uhla trochu väčšieho ako 90 stupňov. • Akpoužívatefunkciubezdrôtovéhopripojenia(štandard802.11)počítačasúčasnespripojenímBluetooth, môžesaznížiťrýchlosťprenosuúdajovajvýkonfunkciebezdrôtovéhopripojenia. KontrolastavupripojeniakbezdrôtovejsietiLAN Stav pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN môžete skontrolovať prostredníctvom ikony stavu pripojenia k bezdrôtovej sieti v oblasti oznámení systému Windows. Čím viac pruhov je zobrazených, tým je signál kvalitnejší. V operačnom systéme Windows 7 tiež môžete skontro..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 56

Niektoré prenosné počítače ThinkPad sa dodávajú so vstavanou kartou bezdrôtovej siete WAN, ktorá integrujeniektorétechnológiebezdrôtovejsieteWAN,akosúnapríklad1xEV-DO,HSPA,3G,GPRSalebo LTE.PomocouvstavanejkartybezdrôtovejsieteWANakonfiguračnéhoprogramudodanéhospočítačom môžetevytváraťpripojeniakbezdrôtovejsietiWANamonitorovaťstavpripojenia. Poznámka: Službu bezdrôtovej siete WAN poskytujú v niektorých krajinách autorizovaní poskytovatelia služieb. TipynapoužívaniefunkciepripojeniakbezdrôtovejsietiWAN Akchcetedosiahnuťčonajlepšiepripojenie, postupujt..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 57

PoužívaniepripojeniaBluetooth Technológia Bluetooth umožňuje spájať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v krátkej vzdialenosti od seba, a často sa používa na pripájanie periférnych zariadení k počítaču, na prenos údajov medzi vreckovými zariadeniamiaosobnýmpočítačomalebonadiaľkovéovládanieakomunikáciusrôznymizariadeniami,ako sú napríklad mobilné telefóny. VzávislostiodmodelumôžepočítačpodporovaťfunkciuBluetooth. Akchceteprenášaťúdajepomocou funkcie Bluetooth, postupujte takto: Poznámka: Akpoužívatefunkciubezdrôtovéhopripojenia(štandard802.11)p..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 58

Pripojenieexternéhozobrazovaciehozariadenia Môžete použiť buď drôtovú obrazovku, alebo bezdrôtovú obrazovku. Drôtovú obrazovku možno pripojiť ku konektoru HDMI, VGA alebo Mini DisplayPort pomocou kábla. Bezdrôtovú obrazovku možno pridať prostredníctvom funkcie Wi-Di alebo Miracast. • Pripojeniedrôtovejobrazovky Poznámka: Napripojenieexternéhomonitorasavyžadujevideokábelsferitovýmjadrom. 1. Pripojte externé zobrazovacie zariadenie k vhodnému konektoru videa na počítači, napríklad konektoru VGA, Mini DisplayPort alebo HDMI. 2. Pripojte externé zobrazovacie z..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 59

• Duplikovať : Zobrazenie rovnakého obrazového výstupu na obrazovke počítača aj na externom zobrazovacom zariadení. • Rozšíriť : Rozšírenieobrazovéhovýstupuzobrazovkypočítačanaexternézobrazovaciezariadenie. Medzi týmito dvoma obrazovkami môžete presúvať a premiestňovať položky. • Ibaprojektor : Zobrazenieobrazovéhovýstupulennaexternomzobrazovacomzariadení. Poznámka: Vzávislostiodsituáciesamôžezobraziťpoložka Ibaprojektor alebo Lendruháobrazovka . Poznámka: Ak sa zobrazuje systém DOS alebo programy využívajúce technológiu DirectDraw alebo Dir..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 60

Tabuľka 1. Zoznam zvukových funkcií Konektor Náhlavnásúpravas3,5 mmkonektoromso4 pólmi Bežnéslúchadlá Bežnýmikrofón Kombinovaný zvukový konektor na počítači Podporované sú funkcie slúchadielamikrofónu Podporovaná je funkcia slúchadiel Nepodporované Kombinovaný zvukový konektor na podporovanej dokovacej stanici ThinkPad OneLink Dock Podporované sú funkcie slúchadielamikrofónu Podporovaná je funkcia slúchadiel Nepodporované Ak chcete mikrofón nakonfigurovať na optimálne nahrávanie zvuku, použite program Realtek HD Audio Manager. Akchcetespustiťtentopr..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 61

- Otvorteaplikáciu Fotoaparát akliknitenaikonunastaveniavpravomhornomrohu. Podľapokynovna obrazovke nakonfigurujte požadované nastavenia kamery. - V ponuke Štart kliknite na položku LenovoSettings . Potom kliknite na položku Fotoaparát . Podľa pokynovnaobrazovkenakonfigurujtepožadovanénastaveniakamery. Kapitola 2. Používanie počítača 45

..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 62

46 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Kapitola3. Vylepšeniepočítača - Page 63

Kapitola3. Vylepšeniepočítača Táto kapitola obsahuje pokyny na používanie hardvérových zariadení na rozšírenie funkcií počítača. Obsahuje nasledujúce témy: • „VyhľadanievoliteľnéhopríslušenstvapočítačaThinkPad“nastránke47 • „Dokovacie stanice ThinkPad“ na stránke 47 VyhľadanievoliteľnéhopríslušenstvapočítačaThinkPad Akchceterozšíriťfunkciesvojhopočítača,spoločnosťLenovovámmôžeposkytnúťmnožstvohardvérových arozširujúcichzariadení,ktorésplniavašepožiadavky. Voliteľnépríslušenstvozahŕňaukladaciezariadenia, sieťovékar..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 64

PohľadspredunadokovaciestaniceThinkPadOneLinkDockaThinkPadOneLinkProDock 1 Slotbezpečnostnéhozámku : Akchcetedokovaciustanicuchrániťpredkrádežou, môžetesizakúpiť bezpečnostný káblový zámok, napríklad káblový zámok typu Kensington, ktorý sa zmestí do tohto slotu bezpečnostnéhozámkuaslúžinapripevneniedokovacejstanicekpracovnémustolu, stolualeboinému prenosnému zariadeniu. 2 KonektorUSB3.0 : SlúžinapripojeniezariadeníkompatibilnýchsrozhranímUSB3.0. 3 KonektorAlwaysOnUSB : Pri predvolenom nastavení umožňuje konektor Always On USB nabíjanie niektorýchmobi..

Kapitola 3. Vylepšenie počítača - Page 65

PohľadzozadunadokovaciustanicuThinkPadOneLinkDock 1 KonektorUSB2.0 : SlúžinapripojeniezariadeníkompatibilnýchsrozhranímUSB2.0. 2 Ethernetovýkonektor : SlúžinapripojeniedokovacejstanicekethernetovejsietiLAN.Indikátorynatomto konektore majú rovnaké funkcie ako indikátory na počítači. 3 KonektorHDMI :Slúžinapripojeniedigitálnehozvukovéhozariadeniaalebozobrazovaciehozariadenia kompatibilného s rozhraním HDMI. 4 Konektornapájania : Slúži na pripojenie napájacieho adaptéra. 5 KonektorLenovoOneLink : KonektorLenovoOneLinkpripojtekpočítaču. Kapitola 3. Vylepšenie poč..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 66

PohľadzozadunadokovaciustanicuThinkPadOneLinkProDock 1 KonektoryUSB2.0 : SlúžianapripojeniezariadeníkompatibilnýchsrozhranímUSB2.0. 2 KonektoryUSB3.0 : SlúžianapripojeniezariadeníkompatibilnýchsrozhraniamiUSB3.0aUSB2.0. 3 Ethernetovýkonektor : Slúži na pripojenie dokovacej stanice k ethernetovej sieti LAN. Indikátory na tomtokonektoremajúrovnakéfunkcieakoindikátorynapočítači. Ethernetovýkonektorpodporujespustenie počítača typu PXE. Ďalšie informácie o spustení typu PXE nájdete v časti „Prostredie Preboot Execution Environment“ na stránke 87. 4 KonektorDisp..

Zjednodušenieovládaniaapohodlie - Page 67

Kapitola4. Vyavášpočítač Tátokapitolaobsahujeinformácieozjednodušeníovládania,pohodlíacestovaníspočítačom. • „Zjednodušenie ovládania a pohodlie“ na stránke 51 • „Cestovanie s počítačom“ na stránke 55 Zjednodušenieovládaniaapohodlie Správnaergonomickápraxvámumožnívyťažiťzpočítačamaximumapredchádzaťnepohodliu. Usporiadajte si pracovné prostredie aj používané zariadenia podľa svojich individuálnych požiadaviek a podľa práce, ktorúvykonávate. Osvojtesiajsprávnepracovnénávyky, abystepriprácispočítačomčonajviaczvýšili svoju v..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 68

Poloharamienarúk : Predlaktia, zápästia a ruky majte vo voľnej a neutrálnej (vodorovnej) polohe. Píšte zľahka, neudierajte do klávesov. Polohanôh : Stehnádržtevpoloherovnobežnejspodlahouachodidlápoloženécelouplochounapodlahe alebo na podložke (opierke nôh). Čo ak cestujete? Pri používaní počítača na cestách alebo pri príležitostných podmienkach nemusí byť možné dodržiavať najlepšieergonomicképraktiky. Bezohľadunapodmienkysasnažtedodržiavaťčonajviactýchtorád. Ak budetenapríkladsprávnesedieťapoužívaťprimeranéosvetlenie, pomôževámtodosiahnu..

Kapitola 4. Vy a váš počítač - Page 69

Klávesováskratka Funkcia Kláves s logom Windows + U OtvorenieCentrazjednodušeniaprístupu PravýklávesShiftstlačenýnaosemsekúnd ZapnutiealebovypnutiefunkcieFiltrovanieklávesov Päť stlačení klávesu Shift ZapnutiealebovypnutiefunkcieJednýmprstom KlávesNumLockstlačenýnapäťsekúnd ZapnutiealebovypnutiefunkcieOzvučenieklávesov Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock ZapnutiealebovypnutiefunkcieKlávesymyši ĽavýAlt+ľavýShift+PrtScn(aleboPrtSc) ZapnutiealebovypnutiefunkcieVysokýkontrast Ak potrebujete ďalšie informácie, na stránke http://windows.microsoft.com/ zadajte ..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 70

Lenpomocouhlasumôžetespúšťaťprogramy,otváraťponuky,klikaťnaobjektynaobrazovke,diktovaťtext dodokumentovapísaťaodosielaťe-maily. Všetko,čorobítepomocouklávesniceamyši,môžeteurobiťlen pomocou hlasu. Ak chcete použiť funkciu Rozpoznávanie reči, postupujte takto: 1. Prejditedoovládaciehopanelaauistitesa,žeovládacípaneljezobrazenývrežimeKategória. 2. Kliknite na položky Zjednodušenieprístupu ➙ Rozpoznávaniereči . 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Technológiečítaniaobrazovky Technológie čítania obrazovky sú primárne zamerané na rozhrania so..

Kapitola 4. Vy a váš počítač - Page 71

- Zmena veľkosti všetkých položiek na webovej stránke. StlačteapodržteklávesCtrlapotomstlačteklávessoznamienkomplus(+)nazväčšenietextualebo kláves so znamienkom mínus (–) na zmenšenie textu. - Zmena veľkosti položiek na pracovnej ploche alebo v okne. Poznámka: Tátofunkcianemusívniektorýchoknáchfungovaťsprávne. Ak má vaša myš koliesko, stlačte a podržte kláves Ctrl a potom otočením kolieska zmeňte veľkosť položiek. Štandardnékonektory Počítačobsahuještandardnékonektory,ktoréumožňujúpripojiťpomocnézariadenia. Ďalšieinformácieoumiestnenía..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 72

• Vlietadlesidávajtepozornasedadlo,ktorésanachádzapredvami. Obrazovkupočítačanahnitetak,aby sa nezachytila o sedadlo, keď sa osoba pred vami oprie. • Priodletenezabudnitepočítačvypnúťaleboprepnúťdorežimudlhodobéhospánku. Cestovnépríslušenstvo Nižšiejeuvedenýkontrolnýzoznampríslušenstva,ktorébystesimalivziaťsosebou,akbudetecestovať: • Zdroj napájania ThinkPad • adaptér Mini DisplayPort na HDMI, • kábel s adaptérom Mini-DisplayPort na VGA, • externá myš, ak ju používate, • Rozširujúci ethernetový adaptér • Ethernetový kábel • Kvalit..

Kapitola5. Bezpečnosť - Page 73

Kapitola5. Bezpečnosť Tátokapitolaposkytujeinformácieospôsobeochranypočítačapredkrádežouaneoprávnenýmpoužívaním. • „Používanie hesiel“ na stránke 57 • „Zabezpečenie jednotky SSD“ na stránke 62 • „Nastavenie bezpečnostného čipu“ na stránke 62 • „Používanie snímača odtlačkov prstov“ na stránke 63 • „UpozornenietýkajúcesavymazaniaúdajovzjednotkySSD“nastránke66 • „Používanie brán firewall“ na stránke 67 • „Ochrana údajov pred vírusmi“ na stránke 67 Používaniehesiel Pomocouhesielmôžetezabrániťneoprávneném..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 74

3. V závislosti od vašich potrieb použite jeden z nasledujúcich postupov: • Ak chcete nastaviť heslo, postupujte takto: a. Dopoľa EnterNewPassword zadajtepožadovanéhesloastlačteklávesEnter. b. Dopoľa ConfirmNewPassword znovazadajtehesloastlačteklávesEnter. • Ak chcete zmeniť heslo, postupujte takto: a. Zadajteaktuálnehesloprizapnutídopoľa EnterCurrentPassword astlačteklávesEnter. b. Zadajtenovéhesloprizapnutídopoľa EnterNewPassword astlačteklávesEnter. Potomznova zadajteheslodopoľa ConfirmNewPassword astlačteklávesEnter. • Ak chcete odstrániť heslo, post..

Kapitola 5. Bezpečnosť - Page 75

- Interné bezdrôtové zariadenie - Interné zariadenie Bluetooth - Interná pamäť Network Option ROM - Interné zariadenie na pripojenie k bezdrôtovej sieti WAN - Režim zabezpečenia - Priorita snímača odtlačkov prstov Poznámky: • SprávcasystémumôženastaviťrovnakéheslosprávcunaviacerýchprenosnýchpočítačochThinkPada zjednodušiť tak ich spravovanie. • Keď je možnosť LockUEFIBIOSSettings zapnutá, nastavenia systému BIOS nemožno zmeniť. Ak chcete nastavenia zmeniť, vyžaduje sa heslo správcu. Nastavenie,zmenaaleboodstránenieheslasprávcu Skôr ako začnete,..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 76

Ak je nastavené heslo používateľa pevného disku, ale nie je nastavené hlavné heslo pevného disku, používateľmusízadaťheslopoužívateľapevnéhodisku,abymoholzískaťprístupksúboromaaplikáciám na jednotke SSD. • Hlavnéheslopevnéhodisku Hlavnéheslopevnéhodiskuvyžadujeajheslopoužívateľapevnéhodisku. Hlavnéheslopevnéhodisku zvyčajne nastavuje a používa správca systému. Podobne ako hlavný kľúč umožňuje správcovi získať prístupkuvšetkýmjednotkámSSDvsystéme. Správcanastavíhlavnéhesloapotomkaždémupočítaču vsietipriradíheslopoužívateľa. P..

Kapitola 5. Bezpečnosť - Page 77

2. Zadajtenovéheslodopoľa EnterNewPassword astlačteklávesEnter. Potomznovazadajte heslo do poľa ConfirmNewPassword a stlačte kláves Enter. 3. ZobrazísaoknoSetupNotice. PokračujteopätovnýmstlačenímklávesuEnter. Heslopoužívateľa pevného disku je zmenené. Poznámka: Heslopevnéhodiskunemožnoodstrániťvrežime UserHDP . - Akstevybralirežim MasterHDP ,podľanasledujúcichkrokovzmeňtehlavnéheslopevnéhodisku: 1. Zadajteaktuálnehlavnéheslopevnéhodiskudopoľa EnterCurrentPassword astlačtekláves Enter. 2. Zadajtenovéhlavnéheslopevnéhodiskudopoľa EnterNewPassword ast..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 78

ZabezpečeniejednotkySSD Ak chcete chrániť heslá pred neoprávnenými bezpečnostnými útokmi, pozrite si nasledujúce tipy na maximalizáciu zabezpečenia: • NastavtehesloprizapnutíajheslojednotkypevnéhodiskupreinternújednotkuSSD.Riaďtesapostupmi uvedenými v častiach „Power-on password“ na stránke 57 a „Heslá pevného disku“ na stránke 59. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča použiť dlhšie heslo. • NaspoľahlivézabezpečeniesystémuUEFIBIOSpoužitebezpečnostnýčipabezpečnostnúaplikácius funkciou správy modulu TPM (Trusted Platform Module). Pozrite si..

Používaniesnímačaodtlačkovprstov - Page 79

počítač obsahovať vstavaný bezpečnostný čip, ktorý predstavuje šifrovaný mikroprocesor. Pomocou bezpečnostného čipu môžete vykonávať nasledujúce činnosti: • chrániť údaje a systém, • posilniť ovládacie prvky prístupu, • zabezpečiť komunikáciu. Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. Akchcetenastaviťpoložkuvpodponuke SecurityChip , postupujtetakto: 1. Vypnitepočítač. Počkajtepribližnepäťsekúndapotompočítačznovazapnite. 2. Keďsazobrazíobrazovkaslogom,stlačteklávesF1naspustenieprogramuThinkPadSetup. 3. Pomocoukurzorovýchklávesovvybe..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 80

Ďalšie informácie o používaní snímača odtlačkov prstov nájdete v systéme pomoci pre program Fingerprint Manager Pro. • VsystémeWindows10 1. OtvorteponukuŠtartakliknitenapoložku Nastavenia . Akpoložka Nastavenia niejezobrazená, kliknutím na položku Všetkyaplikácie zobrazte všetky programy. Potom kliknite na položky Nastavenia ➙ Kontá ➙ Možnostiprihlásenia . 2. Podľa pokynov na obrazovke dokončite registráciu. Prejdenieprstomposnímačiodtlačkovprstov Ak chcete prejsť prstom po snímači, postupujte takto: 1. Umiestnite na snímač posledný článok prsta...

Kapitola 5. Bezpečnosť - Page 81

Správanieindikátorasnímačaodtlačkovprstov Správanieindikátora Opis Zelená Snímačodtlačkovprstovjepripravenýnaprechodprstom. Žltá Odtlačok prsta sa nepodarilo autentifikovať. Priradenieodtlačkovprstovkhesluprizapnutíaheslupevnéhodisku Akchcetepriradiťodtlačkyprstovkhesluprizapnutíaheslupevnéhodisku,postupujtetakto: 1. Vypnite počítač a potom ho zapnite. 2. Po zobrazení výzvy prejdite prstom ponad snímač. 3. Podľapotrebyzadajtehesloprizapnutí,heslopevnéhodiskualeboobetietoheslá. Vytvorísaväzba. Poopätovnomzapnutípočítačamôžetenaprihláseniedopočít..

UpozornenietýkajúcesavymazaniaúdajovzjednotkySSD - Page 82

• ReaderPriority: Umožňujedefinovaťprioritusnímačovodtlačkovprstov,akjepripojenýexternýsnímač odtlačkov prstov. • SecurityMode: Určuje nastavenia režimu zabezpečenia. • PasswordAuthentication: Umožňujepovoliťalebozakázaťautentifikáciupomocouhesla. Poznámka: Tátopoložkasazobrazílenvtedy,akjezapnutýrežim Highsecurity . • ResetFingerprintData: Výberomtejtopoložkymožnovymazaťvšetkyúdajeoodtlačkochprstovuložené v internom alebo externom snímači odtlačkov prstov. Údržbasnímačaodtlačkovprstov Nasledujúce činnosti by mohli poškodiť snímač o..

Používaniebránfirewall - Page 83

• odstránenie údajov, • formátovanie jednotky SSD pomocou softvéru na jej inicializáciu, • obnovenie nastavenia jednotky SSD predvoleného výrobcom pomocou programu na obnovenie od spoločnosti Lenovo. Tietooperácievšaklenmeniaumiestneniesúborovsúdajmi–neodstraňujúsamotnéúdaje. Inýmislovami,v operačnom systéme, ako je napríklad operačný systém Windows, sa vypne spracovanie obnovy údajov. Údajesúvšakstálenajednotke,ajkeďsazdá,žesústratené. Pomocoušpeciálnehosoftvérunaobnovenie údajovjepretovniektorýchprípadochmožnéprečítaťdanéúdaje. Existuj..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 84

68 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Kapitola6. Rozšírenákonfigurácia - Page 85

Kapitola6. Rozšírenákonfigurácia Tátokapitolaobsahujenasledujúceinformácie,ktorévámpomôžunakonfigurovaťpočítač: • „Inštalácia nového operačného systému“ na stránke 69 • „Inštalácia ovládačov zariadení“ na stránke 71 • „Používanie programu ThinkPad Setup“ na stránke 71 • „Používanie správy systému“ na stránke 87 Inštalácianovéhooperačnéhosystému Vniektorýchsituáciáchmôžebyťpotrebnénainštalovaťnovýoperačnýsystém. Tátotémaobsahujepokyny na inštaláciu nového operačného systému. Inštaláciaoperačnéhosyst..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 86

11. NainštalujteopravydatabázyRegistry,napríkladopravunapovolenieprebudeniapočítačavyhovujúceho štandarduENERGYSTARzpohotovostnéhorežimupomocoufunkcieWakeonLAN.Akchceteprevziať anainštalovaťopravydatabázyRegistry, prejditenawebovúlokalitupodporyspoločnostiLenovona adrese: http://www.lenovo.com/support Poznámka: Ponainštalovaníoperačnéhosystémunemeňtepočiatočnénastavenie UEFI/LegacyBoot v programeThinkPadSetup. Vopačnomprípadesaoperačnýsystémnespustísprávne. Po nainštalovaní operačného systému Windows 7 pravdepodobne budete potrebovať niektorý z nasled..

Kapitola 6. Rozšírená konfigurácia - Page 87

Poznámka: Ponainštalovaníoperačnéhosystémunemeňtepočiatočnénastavenie UEFI/LegacyBoot v programeThinkPadSetup. Vopačnomprípadesaoperačnýsystémnespustísprávne. PonainštalovaníoperačnéhosystémuWindows8.1aleboWindows10pravdepodobnebudetepotrebovať niektorý z nasledujúcich kódov krajiny alebo regiónu: Krajinaaleboregión Kód Krajinaaleboregión Kód Čína SC Holandsko NL Dánsko DK Nórsko NO Fínsko FI Španielsko SP Francúzsko FR Švédsko SV Nemecko GR TaiwanaHongkong TC Taliansko IT Spojené štáty US Japonsko JP Inštaláciaovládačovzariadení Ovládač zar..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 88

Poznámka: Niektorépoložkyponúksúzobrazenéibavtedy,akpočítačpríslušnúfunkciupodporuje. 3. Hodnotu položky nastavte jedným z nasledujúcich spôsobov: • Stlačením klávesu F6 hodnotu zvýšite. • Stlačením klávesu F5 hodnotu znížite. Poznámka: Predvolené hodnoty sú označené tučnýmpísmom . 4. Ak chcete zmeniť ďalšie konfigurácie, stlačením klávesu Esc zatvorte podponuku a vráťte sa do nadradenej ponuky. 5. Po dokončení konfigurovania stlačte kláves F10. Zobrazí sa okno Setup Confirmation. Kliknutím na tlačidlo Yes uložtekonfiguráciuaukonč..

Kapitola 6. Rozšírená konfigurácia - Page 89

Tabuľka 2. Položky ponuky Config Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky Wake On LAN • Disabled • ACOnly • AC and Battery Povolenie zapnutia počítača, keď ethernetový radič prijme paket magic (špeciálnusieťovúsprávu). Ak vyberiete možnosť AC Only ,funkciaWakeonLAN jezapnutálenvtedy,keďje pripojenýnapájacíadaptér. Ak vyberiete možnosť ACandBattery , funkcia Wake on LAN je zapnutá pri akomkoľvek zdroji napájania. Poznámky: • Pri pakete magic vyžaduje funkcia Wake onLANnapájacíadaptér. • Funkcia Wake on LAN nefunguje, keď je nastavené hesl..

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) - Page 90

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky USBUEFIBIOSSupport • Disabled • Enabled Zapnutie alebo vypnutie podpory zavedenia z ukladacíchzariadeníUSB. Always On USB • Disabled • Enabled Ak vyberiete možnosť Enabled ,externézariadenia USB možno nabíjať cez konektory USB, aj keď je počítač v úspornom režime(režimspánku,režim dlhodobého spánku alebo vypnutie). Poznámka: Ak vyberiete možnosť Enabled , funkcia prebudenia pri pripojení zariadenia USB nie je pri konektore Always On USB podporovaná. –Charg..

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) - Page 91

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky TrackPoint • Disabled • Enabled Zapnutie alebo vypnutie vstavaného ukazovacieho zariadeniaTrackPoint. Poznámka: Ak chcete používať externú myš, vybertemožnosť Disabled . Trackpad • Disabled • Enabled Zapnutie alebo vypnutie vstavaného zariadenia trackpad. Poznámka: Ak chcete používať externú myš, vybertemožnosť Disabled . FnandCtrlKeyswap • Disabled • Enabled Zapnutie výmeny akcií klávesov Fn a Ctrl v ľavej dolnejčastiklávesnice. Disabled : Klávesy Fn a..

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) - Page 92

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky kýmznovanestlačítekláves Fn. BootDisplayDevice • ThinkPadLCD • HDMI • DisplayPort • Display on dock Vyberte zobrazovacie zariadenie, ktoré má byť aktivované pri spustení. Tento výber má účinok pri spustení, výzvenazadanie heslaaprogrameThinkPad Setup. HDMI je konektor HDMI počítača. Táto možnosť nie je k dispozícii, keď je počítač pripojený k dokovacej stanici. DisplayPort je konektor Mini DisplayPort na počítači. Položka Display on dock slúži na v..

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) - Page 93

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky Intel SpeedStep ® technology (iba pri modeloch vybavených technológiou Intel SpeedStep) • Disabled • Enabled Mode for AC • MaximumPerformance • BatteryOptimized Mode for Battery • MaximumPerformance • BatteryOptimized Vyberte režim technológie Intel SpeedStep v režime runtime. MaximumPerformance: Vždynajvyššiarýchlosť. BatteryOptimized: Vždy najnižšia rýchlosť. Disabled: Žiadna podpora režimu runtime, najvyššia rýchlosť. Adaptive Thermal Management Scheme ..

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) - Page 94

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky Intel Rapid Start Technology • Disabled • Enabled Enter after: • Immediately • 1 minute • 2 minutes • 5 minutes • 10 minutes • 15 minutes • 30 minutes • 1 hour • 2 hours • 3hours Napoužívanietejtofunkcie sa vyžaduje špeciálny oddielnajednotkeSSD. Ak je táto funkcia zapnutá, po určenom čase v stave spánku prejde počítač do úsporného režimu. Obnovenie normálnej prevádzku vtedy trvá len niekoľko sekúnd. DisableBuilt-inBattery • Yes • No Dočasn..

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) - Page 95

Tabuľka 2. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky tejto možnosti buďte opatrní. Poznámka: Do ponuky MEBx Setup môžete prejsť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + P v okne Startup Interrupt Menu. Ak chcete zobraziť okno Startup Interrupt Menu, počas testu POST (power-on self-test) stlačte čiernetlačidloalebokláves Enter. CIRA Timeout 0-255 Poznámka: Predvolená hodnotaje60sekúnd. Nastavenie časového limitu pre vytvorenie pripojenia CIRA. Možno vybrať hodnotu 1 až 254 sekúnd. Ak vyberiete hodnotu 0 , použije sa pre..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 96

Upozornenie: Predvolené konfigurácie už sú optimalizované. Nesprávna zmena konfigurácií môže mať neočakávané dôsledky. Tabuľka 3. Položky ponuky Security Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky Supervisor Password • Disabled • Enabled Pozritesičasť„Supervisorpassword“nastránke 58. Lock UEFI BIOS Settings • Disabled • Enabled Zapnutie alebo vypnutie funkcie, ktorá chráni položkyprogramuThinkPadSetuppredzmenou zostranypoužívateľa,ktorýnemáheslosprávcu. Táto položka je predvolene nastavená na možnosť Disabled . Aknastavíteheslosprávc..

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) - Page 97

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky Power-OnPassword • Disabled • Enabled Pozritesičasť„Power-onpassword“nastránke 57. Hard Disk x Password • Disabled • Enabled Pozritesičasť„Heslápevnéhodisku“nastránke 59. Poznámka: Položka HardDisk1 označuje jednotkupevnéhodiskuvstavanúvpočítači. Predesktop Authentication • Disabled • Enabled Zapnutiealebovypnutieautentifikácieodtlačkov prstovprednačítanímoperačnéhosystému. ReaderPriority • External ➙ Internal • InternalOnly Ak vyberiete ..

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) - Page 98

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky Poznámka: Technológiu Intel PTT možno používať v operačnom systéme Microsoft Windows 8 alebo novšom. • Active • Inactive • Disabled (Pre možnosť Discrete TPM) Ak vyberiete možnosť Active , bezpečnostný čipjefunkčný. Akvyberietemožnosť Inactive , bezpečnostnýčipjeviditeľný,aleniejefunkčný. Akvyberietemožnosť Disabled ,bezpečnostný čip je skrytý a nie je funkčný. Poznámka: Táto položka sa zobrazí, keď je položka Security Chip Selection nastaven..

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) - Page 99

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky je zapnutá možnosť Intel PPT. • Táto položka sa zobrazí len vtedy, keď pre možnosť SecurityChip vyberiete položku Active alebo Enabled . • Tátomožnosťjenastavenáakovypnutá,keď je zapnutá možnosť Intel PTT. Physical Presence forProvisioning • Disabled • Enabled Táto možnosť slúži na zapnutie alebo vypnutie potvrdzujúcej správy pri zmene nastavení bezpečnostného čipu. Physical Presence for Clear • Disabled • Enabled Táto možnosť slúži na zapnut..

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) - Page 100

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky IntegratedCamera • Disabled • Enabled Akvyberietemožnosť Enabled ,môžetepoužívať integrovanú kameru. Microphone • Disabled • Enabled Akvyberietemožnosť Enabled ,môžetepoužívať mikrofóny(interný,externýaleboline-in). FingerprintReader • Disabled • Enabled Akvyberietemožnosť Enabled ,môžetepoužívať snímač odtlačkov prstov. Internal Device Access Bottom Cover TamperDetection • Disabled • Enabled Zapnutiealebovypnutiezisťovaniamanipulácie. Aksazis..

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) - Page 101

Tabuľka 3. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Hodnota Poznámky Clear All Secure Boot Keys Táto možnosť slúži na vymazanie všetkých kľúčov a certifikátov v databázach funkcie SecureBoot. Povýberetejtomožnostimôžete nainštalovaťvlastnékľúčeacertifikáty. PonukaStartup Akchcetezmeniťnastaveniaspúšťaniapočítača,vponukeprogramuThinkPadSetupvybertekartu Startup . Upozornenie: • Pozmenepostupnostispúšťacíchzariadenísaprikopírovaní,ukladaníaleboformátovaníuistite,žeste vybralisprávnezariadenie. Vopačnomprípadesa..

Tabuľka 4. Položky ponuky Startup (pokračovanie) - Page 102

Tabuľka 4. Položky ponuky Startup (pokračovanie) Položkaponuky Hodnota Poznámky UEFI/LegacyBoot • Both - UEFI/LegacyBootPriority - UEFI First - LegacyFirst • UEFI Only • Legacy Only CSMSupport (pre možnosť UEFI Only) • Yes • No Výberschopnostizavedeniasystému. • Both : Výber priorít možností zavedenia UEFI a Legacy. • UEFIOnly : Systém sa zavedie z operačnéhosystému,ktorýpodporuje systém UEFI. • LegacyOnly : Systém sa zavedie z ktoréhokoľvek operačného systému, ktorýnepodporujesystémUEFI. Poznámka: Ak vyberiete možnosť UEFIOnly , systémnemožno..

Kapitola 6. Rozšírená konfigurácia - Page 103

Poznámka: Zapnite nastavenie OSOptimizedDefaults , aby boli splnené požiadavky certifikácie systému Windows 8 alebo Windows 10. Pri zmene tohto nastavenia sa automaticky zmenia niektoré ďalšienastavenia,akosúnapríklad CSMSupport , UEFI/LegacyBoot , SecureBoot a SecureRollBack Prevention . • DiscardChanges : Zrušenie zmien. • SaveChanges : Uloženie zmien. AktualizáciasystémuUEFIBIOS UEFIBIOSjeprvýprogram,ktorýpočítačspustípojehozapnutí. SystémUEFIBIOSinicializujehardvérové komponenty a načítava operačný systém a ďalšie programy. Systém UEFI BIOS môžete ..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 104

Aktualizáciemožnovykonávaťpopracovnýchhodináchacezvíkendy,abypoužívatelianebolirušenípočas práce,pričomzaťaženiesieteLANjeminimálne. Šetrísatýmčasazvyšujesaproduktivita. Poznámka: Ak sa počítač zapne prostredníctvom funkcie Wake on LAN, pri jeho spustení sa použije postupnosť spúšťacích zariadení NetworkBoot . AssetIDEEPROM PamäťAssetIDEEPROMobsahujeinformácieokonfiguráciipočítačaasériovéčíslahlavnýchkomponentov. Obsahujeajniekoľkoprázdnychpolí,doktorýchmôžetezaznamenaťinformácieokoncovýchpoužívateľoch v sieti. Nastaveniefunkciísp..

• Počítač musí byť spustený cez sieť LAN. - Page 105

• Počítač musí byť spustený cez sieť LAN. • PočítačmusípodporovaťtechnológiuPXE(PrebooteXecutionEnvironment). • Vpočítačisprávcusietemusíbyťnainštalovanýprogramnasprávusiete. Kapitola 6. Rozšírená konfigurácia 89

..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 106

90 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

- Page 107

Kapitola7. Predchádzanieproblémom DôležitousúčasťouvlastníctvaprenosnéhopočítačaThinkPadjeúdržba. Vďakanáležitejstarostlivostisa môžetevyhnúťbežnýmproblémom. Tátokapitolaobsahujeinformácie,ktorévámmôžupomôcťudržiavať počítač v bezchybnom stave. • „Všeobecné tipy na predchádzanie problémom“ na stránke 91 • „Zabezpečenie aktuálnosti ovládačov zariadení“ na stránke 92 • „Starostlivosť o počítač“ na stránke 93 Všeobecnétipynapredchádzanieproblémom Tátotémaobsahujenasledujúcetipynazabránenieproblémompripoužívanípo..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 108

- Akpočítačpoužívaakomédiáobnovydisky,nevyberajtediskzjednotky,pokiaľnatonebudetevyzvaní. • V prípade podozrenia na problém s jednotkou SSD, skôr než zavoláte Centrum podpory zákazníkov, pozrite si časť „Diagnostika problémov“ na stránke 97 a spustite diagnostický test jednotky. Ak sa počítač nespustí, prevezmite súbory na vytvorenie zavádzacieho média vnútorného testu z adresy http://www.lenovo.com/hddtest. Spustite test a zapíšte si všetky správy a kódy chýb. Ak test vráti akýkoľvek kód chyby alebo správu pri zlyhaní, zavolajte Centrum podpo..

Starostlivosťopočítač - Page 109

ĎalšieinformácieopoužívaníprogramuSystemUpdatenájdetevinformačnomsystémepomocipretento program. Starostlivosťopočítač Hocijepočítačnavrhnutýtak,abyvnormálnompracovnomprostredífungovalspoľahlivo,prijehoobsluhe treba používať zdravý rozum. Ak budete dodržiavať dôležité rady uvedené v tejto téme, počítač budete využívať k plnej spokojnosti. Dbajtenato,kdeaakopracujete • Obalové materiály uložte bezpečne mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku zadusenia spôsobeného plastovými obalmi. • Nedávajtemagnety,zapnutémobilnételefóny,elektrickézar..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 110

Prinastavovaníhesielbuďteopatrní • Zapamätajte si heslá. Ak zabudnete hlavné heslo alebo heslo pevného disku, spoločnosť Lenovo ho nemôževynulovaťabudetemusieťvymeniťsystémovúdoskualebojednotkuSSD. Starostlivosťosnímačodtlačkovprstov Nasledujúce činnosti by mohli poškodiť snímač odtlačkov prstov alebo spôsobiť, že nebude fungovať správne: • Poškriabanie povrchu snímača odtlačkov prstov ostrým predmetom. • Poškriabaniepovrchusnímačaodtlačkovprstovnechtomalebotvrdýmpredmetom. • Používaniealebodotýkaniesasnímačaodtlačkovprstovšpinavýmpr..

Čistenieobrazovkypočítača - Page 111

2. Toutolátkouutritepovrchvšetkýchklávesov. Klávesyutierajtepojednom. Akbudeteutieraťniekoľko klávesovnaraz,látkasamôžezachytiťosusednýklávesamôžehopoškodiť. Dajtesipozor,abysana alebo medzi klávesy nedostali žiadne kvapôčky kvapaliny. 3. Nechajte klávesnicu vyschnúť. 4. Naodstránenieprachuaomrviniekspomedziklávesovmôžetepoužiťkefkunačisteniefotoaparátov alebo studený vzduch zo sušiča vlasov. Čistenieobrazovkypočítača Ak chcete očistiť obrazovku počítača, postupujte takto: 1. Jemne poutierajte obrazovku suchou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa ..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 112

96 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

- Page 113

Kapitola8. Riešenieproblémovspočítačom Tátokapitolaobsahujeinformácieotom,čomáterobiťvprípadeproblémuspočítačom. • „Diagnostika problémov“ na stránke 97 • „Riešenie problémov“ na stránke 97 Diagnostikaproblémov Akmáteproblémyspočítačom,naichvyriešeniepoužiteprogramLenovoSolutionCenter. ProgramLenovoSolutionCenterumožňujeodstrániťproblémyspočítačom. Obsahujediagnostickétesty, zhromažďovanieinformáciíosystéme, informácieostavezabezpečeniaapodpore, akoajradyatipyna dosiahnutie maximálneho výkonu systému. Poznámky: • ProgramLenovoSol..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 114

• Akjepočítačvypnutý,reštartujtehostlačenímtlačidlanapájania. Aksapočítačnezapne,pokračujte krokom 2. • Ak počítač nemôžete vypnúť stlačením a podržaním tlačidla napájania, odpojte od neho všetky zdrojenapájaniaavynulujtesystémvloženímvyrovnanejkancelárskejsponkydootvorunúdzového vynulovania. Otvornúdzovéhovynulovaniavyhľadajtepomocouinformáciíuvedenýchvčasti„Pohľad zospodu“nastránke7. Keďsapočítačvypne,znovaknemupripojtenapájacíadaptérareštartujte hostlačenímvypínačanapájania. Aksapočítačnezapne,pokračujtekrokom3. 2. Kým ..

- Page 115

Riešenie : KontrolnýsúčetpamäteEEPROMjenesprávny(blok#0a1). Trebavymeniťsystémovúdosku a preinštalovať sériové číslo. Počítač dajte opraviť. • Správa : 0189: Neplatná oblasť s konfiguračnými informáciami RFID Riešenie : KontrolnýsúčetpamäteEEPROMjenesprávny(blok#4a5). Trebavymeniťsystémovúdosku apreinštalovaťidentifikátorUUID(universallyuniqueidentifier). Počítačdajteopraviť. • Správa : 0190: Kritická chyba vybitej batérie Riešenie : Počítačsavypolzdôvoduvybitýchbatérií. Pripojtekpočítačunapájacíadaptéranabitebatérie. • Spr..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 116

konfiguračnéúdaječipovejsúpravyaleboplatformy,súuloženévsamostatnomvariabilnomukladacom priestore UEFI. Riešenie : Po zobrazení chybového hlásenia spustite program ThinkPad Setup stlačením klávesu F1. Zobrazí sa dialógové okno s požiadavkou, aby používateľ potvrdil vyčistenie ukladacieho priestoru. Ak používateľ vyberie možnosť „Yes“, všetky údaje, ktoré vytvoril operačný systém alebo aplikácie, sa odstránia okrem globálnych premenných definovaných špecifikáciou jednotného rozšíriteľného firmvérovéhorozhrania. Akpoužívateľvyberiemo..

- Page 117

ProblémysEthernetom • Problém : Počítač sa nemôže pripojiť k sieti. Riešenie : Skontrolujte tieto položky: - Rozširujúci ethernetový adaptér je správne pripojený. SieťovýkábelmusíbyťpevnepripojenýkrozširujúcemuethernetovémuadaptéruajkukonektoruRJ45 rozbočovača. Maximálnapovolenávzdialenosťmedzipočítačomarozbočovačomje100metrov. Ak je kábel pripojený a vzdialenosť je v rámci prijateľného limitu, ale problém pretrváva, skúste použiť iný kábel. - Používatesprávnyovládačzariadenia. Priinštaláciisprávnehoovládačapostupujtetakto: 1. Pre..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 118

Riešenie : Skontrolujte tieto položky: • Režim Lietadlo je vypnutý. • Používanie najnovšej verzie ovládača adaptéra bezdrôtovej siete LAN. • Umiestnenie počítača v dosahu prístupového bodu bezdrôtovej siete. • Bezdrôtový rádiový modul je zapnutý. Poznámka: AkpoužívateoperačnýsystémWindows7,kliknitenapoložku Zobraziťskrytéikony napaneli úloh. ZobrazísaikonaprogramuAccessConnections. Ďalšieinformácieotejtoikonenájdetevinformačnom systéme pomoci pre program Access Connections. V operačnom systéme Windows 7 skontrolujte názov siete (SSID) a info..

Stav zariadenia: Zariadenie pracuje správne. - Page 119

- Pri zapnutí počítača. - Keď počítač obnoví normálnu prevádzku. - Keď je ukazovacie zariadenie TrackPoint dlhší čas stlačené. - Pri zmene teploty. • Problém : UkazovaciezariadenieTrackPointalebozariadenietrackpadnefunguje. Riešenie : VokneVlastnostimyšiskontrolujte, čijeukazovaciezariadenieTrackPointalebozariadenie trackpad zapnuté. Problémysklávesnicou • Problém : Na klávesnici nefungujú žiadne klávesy alebo niektoré z nich. Riešenie : Ak je pripojená externá numerická klávesnica: 1. Vypnite počítač. 2. Odpojte externú numerickú klávesnicu. 3. ..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 120

- Typ monitora je správny. Tieto nastavenia skontrolujte nasledovne: 1. Kliknitepravýmtlačidlommyšinapracovnúplochuapostupujtetakto: - VsystémeWindows7aWindows8.1: Kliknitenapoložku Rozlíšenieobrazovky . - VsystémeWindows10: Kliknitenapoložku Nastavenieobrazovky . Zobrazenéoknozobraztena celejobrazovke. Potomkliknitenapoložku Rozšírenénastaveniazobrazenia . Poznámka: Akpočítačnedokážezistiťexternýmonitor,kliknitenatlačidlo Zistiť . 2. Vyberte externý monitor a nastavte Rozlíšenie . 3. Postupujte takto: - VsystémeWindows7aWindows8.1: Kliknitenapoložku Rozšíre..

- Page 121

- AkjevpočítačipredinštalovanýoperačnýsystémWindows8.1aleboWindows10,postupujtetakto: 1. Prejditedoovládaciehopanelaauistitesa,žeovládacípaneljezobrazenývrežimeKategória. 2. Kliknitenapoložky Hardvérazvuk ➙ Možnostinapájania ➙ Vysokývýkon . 3. Zobrazte ďalšie plány a potom vyberte položku Vysokývýkon . • Problém : Pozapnutípočítačazostávaobrazovkaprázdnaapočítačprispustenínezapípa. Poznámka: Ak si nie ste istí, či ste počuli počítač zapípať, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájanianaviacakoštyrisekundy. Potompočítačz..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 122

- Ak externý monitor podporuje rovnaké alebo vyššie rozlíšenie ako obrazovka počítača, výstup zobraztenaexternommonitorealebonaexternommonitoreajnaobrazovkepočítača. - Ak externý monitor podporuje nižšie rozlíšenie ako obrazovka počítača, výstup zobrazte iba na externom monitore. (Ak výstup zobrazíte na obrazovke počítača aj na externom monitore, obrazovka externého monitora bude prázdna alebo skreslená.) • Problém : Naexternommonitorenemôžetenastaviťvyššierozlíšenieakoaktuálne. Riešenie : Skontrolujte, čisúinformácieomonitoresprávne. Postupujte..

- Page 123

Riešenie : Zapnite funkciu rozšírenia pracovnej plochy. Pozrite si časť „Výber režimu zobrazenia“ na stránke 42. • Problém : Akpoužívatefunkciurozšíreniapracovnejplochy,nasekundárnejobrazovkenemôžetenastaviť vyššie rozlíšenie alebo vyššiu obnovovaciu frekvenciu. Riešenie : Znížte rozlíšenie a farebné rozlíšenie pre primárnu obrazovku. • Problém : Prepínanie zobrazenia nefunguje. Riešenie : Akpoužívatefunkciurozšíreniapracovnejplochy,vypnitejuazmeňteumiestneniezobrazenia výstupu. Ak sa prehráva film alebo videoklip na disku DVD, zastavte pre..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 124

Riešenie : Skontrolujte,čijefunkciaZosilneniemikrofónuzapnutáanastavenánasledovne: 1. Prejditedoovládaciehopanelaakliknitenapoložku Hardvérazvuk . 2. Kliknite na položku Zvuk . 3. V okne Zvuk kliknite na kartu Nahrávanie . 4. Vyberte položku Mikrofón a kliknite na tlačidlo Vlastnosti . 5. Kliknitenakartu Úrovne aposuňteposúvačZosilneniemikrofónusmeromnahor. 6. Kliknite na tlačidlo OK . Poznámka: ĎalšieinformácieoovládaníhlasitostinájdetevPomocníkovionlinesystémuWindows. • Problém : Posúvač hlasitosti alebo vyváženia nemožno posúvať. Riešenie : Posúva..

Príručke o bezpečnosti, zárukách a nastavení - Page 125

2. Pripojte k počítaču napájací adaptér a nechajte batériu nabiť. Akmátekdispozíciirýchlunabíjačku,použitejunanabitieúplnevybitýchbatérií. Aksabatériaplnenenabijepočas24hodín,požiadajteCentrumpodporyzákazníkovspoločnostiLenovo o opravu batérie. • Problém : Počítač sa vypína predtým, ako ikona stavu batérie zobrazí prázdnu batériu, alebo počítač funguje potom, ako ikona stavu batérie zobrazí prázdnu batériu. Riešenie : Batériu vybite a nabite. • Problém : Prevádzkový čas plne nabitej batérie je krátky. Riešenie : Batériuvybiteanabite. ..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 126

2. Ak je batéria nabitá ale počítač sa nespustí, požiadajte Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo o opravu počítača. Problémstlačidlomnapájania Problém : Systém nereaguje a počítač sa nedá vypnúť. Riešenie : Vypnitepočítačstlačenímapodržanímvypínačanapájanianaštyrisekundyalebodlhšie. Aksa systémstálenereštartuje,odpojtenapájacíadaptéravynulujtesystémvloženímjednéhokoncaihlyalebo vyrovnanejkancelárskejsponkydootvorunúdzovéhovynulovania. Otvornúdzovéhovynulovaniavyhľadajte pomocou informácií uvedených v časti „Pohľad zospodu..

- - Page 127

- Ak indikátor stavu systému (osvetlené logo ThinkPad) pomaly bliká, počítač sa nachádza v režime spánku. PripojtekpočítačunapájacíadaptérapotomťuknitenaklávesFn. - Akindikátorstavusystému(osvetlenélogoThinkPad)nesvieti,počítačjevypnutýalebosanachádzav režimedlhodobéhospánku. Pripojtekpočítačunapájacíadaptérapotomstlačtetlačidlonapájaniana obnovenie prevádzky. Aksasystémstálenedokáževrátiťzrežimuspánku,jemožné,žeprestalreagovaťavynebudetemôcť vypnúť počítač. V tomto prípade treba vynulovať počítač. Ak ste neuložili údaje, mô..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 128

ProblémsozariadenímUSB Problém : Zariadenie pripojené ku konektoru USB nefunguje. Riešenie : Otvorte okno Správca zariadení. Skontrolujte, či je zariadenie USB správne nastavené, či sú správne priradené zdroje počítača a či je správne nainštalovaný ovládač zariadenia. Ak chcete otvoriť oknoSprávcazariadení,prejditedoovládaciehopanelaakliknitenapoložky Hardvérazvuk ➙ Správca zariadení . Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte výzvu. Pozritesičasť„Diagnostikaproblémov“nastránke97aspustitediagnost..

Kapitola9. Prehľadobnovy - Page 129

Kapitola9. Prehľadobnovy Táto kapitola obsahuje informácie o riešeniach obnovy. • „Prehľad obnovy pre operačný systém Windows 7“ na stránke 113 • „Prehľad obnovy pre operačný systém Windows 8.1“ na stránke 118 • „Prehľad obnovy pre operačný systém Windows 10“ na stránke 121 PrehľadobnovypreoperačnýsystémWindows7 Táto časť obsahuje informácie o riešeniach obnovy poskytovaných spoločnosťou Lenovo v operačnom systéme Windows 7. Poznámky: • Keď premýšľate nad tým, ako vykonať obnovu v prípade problému súvisiaceho so softvérom alebo..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 130

Upozornenie: Pri vytvorení média obnovy sa odstránia všetky údaje uložené na disku alebo ukladacej jednotkeUSB.Akchcetezabrániťstrateúdajov,vytvortesizáložnékópievšetkýchúdajov,ktorésichcete ponechať. Akchcetevytvoriťmédiumobnovy,kliknitenapoložky Štart ➙ Všetkyprogramy ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Potompostupujtepodľapokynovnaobrazovke. Používaniemédiaobnovy Médium obnovy môžete použiť iba na obnovu nastavení počítača predvolených výrobcom. Po zlyhaní všetkých ostatných záchranných metód môžete počíta..

Kapitola 9. Prehľad obnovy - Page 131

2. V hlavnom okne programu Rescue and Recovery kliknite na šípku Spustiťrozšírenúzáchranua obnovu . 3. Kliknitenapoložku Zálohovaťjednotkupevnéhodisku avybertevoľbyoperáciezálohovania. Potom podľa pokynov na obrazovke dokončite operáciu zálohovania. Vykonanieoperácieobnovy Ak chcete vykonať operáciu obnovy pomocou programu Rescue and Recovery v operačnom systéme Windows 7, postupujte takto: 1. NapracovnejplochesystémuWindowskliknitenapoložky Štart ➙ Všetkyprogramy ➙ LenovoPC Experience ➙ LenovoTools ➙ EnhancedBackupandRestore . Otvorí sa program Rescue an..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 132

3. Ak ste nastavili heslo pre pracovný priestor Rescue and Recovery, po zobrazení výzvy ho zadajte. Pracovný priestor Rescue and Recovery sa otvorí po chvíli čakania. Poznámka: AksapracovnýpriestorRescueandRecoveryneotvorí,pozritesičasť„Riešenieproblémov s obnovou“ na stránke 118. 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov: • AkchcetezachrániťsúboryzjednotkySSDalebozozálohy,kliknitenapoložku Zachrániťsúbory a postupujte podľa pokynov na obrazovke. • AkchceteobnoviťjednotkuSSDzozálohyRescueandRecoveryalebopodľanastavenípredvolených výrobcom,kliknitenapo..

Kapitola 9. Prehľad obnovy - Page 133

2. Pri zapínaní počítača niekoľkokrát stlačte a uvoľnite kláves F12. Po otvorení okna Boot Menu uvoľnite kláves F12. 3. V okne Boot Menu vyberte ako prvé zavádzacie zariadenie požadovanú optickú jednotku. Potom vložtezáchrannýdiskdooptickejjednotkyastlačteklávesEnter. Spustísazáchrannémédium. • AkstezáchrannémédiumvytvorilipomocoujednotkypevnéhodiskuUSB,záchrannémédiumpoužívajte podľa nasledujúcich pokynov: 1. PripojtejednotkupevnéhodiskuUSBkniektorémuzkonektorovUSBpočítača. 2. Pri zapínaní počítača niekoľkokrát stlačte a uvoľnite kláve..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 134

inštaláciukliknitevprogramenapridanienovéhohardvérunatlačidlo Zdiskety apotomnatlačidlo Prehľadávať . Vybertesúborovládačazariadeniavpodadresárizariadenia. • V podadresári zariadenia vyhľadajte spustiteľný súbor (súbor s príponou .exe). Dvakrát kliknite na súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Upozornenie: Ak potrebujete aktualizované ovládače zariadení pre váš počítač, nepreberajte ich z webovej lokality Windows Update. Získajte ich od spoločnosti Lenovo. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zabezpečenie aktuálnosti ovládačov zariadení..

Obnovenienastavenípočítačapredvolenýchvýrobcom - Page 135

2. Včasti Obnovenienastaveniapočítačabezvplyvunasúbory kliknitenapoložku Začíname . 3. Podľa pokynov na obrazovke obnovte počítač. Obnovenienastavenípočítačapredvolenýchvýrobcom Akchcetepočítačopätovnepoužiťalebojednoduchozačaťodznova,môžeteobnoviťnastaveniapočítača predvolené výrobcom. Pri resetovaní počítača sa preinštaluje operačný systém, preinštalujú sa všetky programydodanéspočítačomaobnoviasavšetkynastaveniapredvolenévýrobcom. Upozornenie: Ak obnovíte nastavenia počítača predvolené výrobcom, všetky vaše osobné súbory a nas..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 136

Vytvorenieapoužívaniemédiaobnovy Môžete vytvoriť médium obnovy ako zálohu prostredia na obnovenie systému Windows a obrazu na obnovenie systému Windows. Ak počítač nemôžete spustiť, médium obnovy môžete použiť na riešenie a odstránenie problémov s počítačom. Médium obnovy sa odporúča vytvoriť čo najskôr. Médium obnovy po jeho vytvorení uchovávajte na bezpečnom mieste a nepoužívajte ho na ukladanie iných údajov. Vytvoreniemédiaobnovy Na vytvorenie média obnovy potrebujete jednotku USB s najmenej 16 GB voľného miesta. Požadovaná kapacita zariaden..

Kapitola 9. Prehľad obnovy - Page 137

2. Vyberte jednotku na obnovenie ako zavádzacie zariadenie. 3. Vybertepreferovanýjazykapotomvybertepreferovanérozloženieklávesnice. 4. Kliknutímnatlačidlo Riešenieproblémov zobraztevoliteľnériešeniaobnovy. 5. Vyberte príslušné riešenie obnovy podľa svojej situácie. Ak napríklad chcete obnoviť nastavenia počítačapredvolenévýrobcom,vybertepoložku Vynulovanienastaveniapočítača . ĎalšieinformácieoriešeniachobnovydostupnýchvoperačnomsystémeWindows8.1nájdetenaadrese: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=263800 PrehľadobnovypreoperačnýsystémWindows10 Prog..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 138

Obnovenieoperačnéhosystému,aksasystémWindows10nespustí ProstredienaobnoveniesystémuWindowspočítačadokážefungovaťnezávisleodoperačnéhosystému Windows10. Umožňujevámtoobnoviťaleboopraviťoperačnýsystémajvprípade,žesaoperačnýsystém Windows 10 nespustí. Po dvoch neúspešných pokusoch o zavedenie nasledujúcich za sebou sa automaticky spustí prostredie na obnovenie systému Windows. Potom môžete vybrať možnosti opravy a obnovenia podľa pokynov na obrazovke. Poznámka: Uistitesa,žepočasprocesuobnovyjepočítačpripojenýknapájaciemuadaptéru. Vytvorenieapou..

Ochranapredstatickouelektrinou - Page 139

Kapitola10. Výmenazariadení Táto kapitola obsahuje nasledujúce položky: • „Ochrana pred statickou elektrinou“ na stránke 123 • „Vypnutie vstavanej batérie.“ na stránke 123 • „Inštalácia alebo výmena karty micro-SIM“ na stránke 124 • „Výmena hlavného krytu“ na stránke 125 • „Výmena jednotky SSD“ na stránke 126 • „Inštalácia alebo výmena karty bezdrôtovej siete WAN“ na stránke 128 Ochranapredstatickouelektrinou Hoci je statická elektrina pre človeka neškodná, môže vážne poškodiť komponenty a dielce počítača. Nesprávne zao..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 140

4. Aksazobrazívýzvakontrolypoužívateľskýchkont, kliknitenapoložku Áno . 5. Zruštezačiarknutiepolíčka Zapnúťrýchlespustenie akliknitenapoložku Uložiťzmeny . Ak chcete vypnúť vstavanú batériu, postupujte takto: 1. Vypnite počítač a odpojte od neho napájací adaptér a všetky káble. 2. Zapnite počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžitým stlačením klávesu F1 prejdite do programu ThinkPad Setup. 3. Vyberte položky Config ➙ Power . Zobrazí sa podponuka Power . 4. Vyberte položku DisableBuilt-inBattery a stlačte kláves Enter. 5. VokneSetupCon..

Kapitola 10. Výmena zariadení - Page 141

4. Akkartumicro-SIMinštalujete,prejditenakrok5. Akkartumicro-SIMvymieňate,najprvopatrnevyberte starú kartu micro-SIM zo zásuvky. 5. Do zásuvky vložte novú kartu micro-SIM. Poznámka: Uistite sa, že používate kartu micro-SIM. Nepoužívajte kartu SIM štandardnej veľkosti. Karta SIM štandardnej veľkosti nie je kompatibilná. 6. Vložte zásuvku do počítača. 7. Znova pripojte napájací adaptér a všetky káble. Výmenahlavnéhokrytu Skôrakozačnete,vytlačtesitietopokyny. Akoprvésiprečítajtedôležitébezpečnostnéinformácie. Poznámka: Vzávislostiodmodelusavášpoč..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 142

1. Vypnitevstavanúbatériu. Pozritesičasť„Vypnutievstavanejbatérie.“nastránke123. 2. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač. 3. Odstráňteskrutky 1 auvoľniteskrutky 2 zaisťujúcehlavnýkryt. Potomodstráňtehlavnýkryt 3 . 4. Nainštalujtenovýhlavnýkryt 1 ,utiahniteskrutky 2 apotomznovanainštalujteskrutky 3 . 5. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. VýmenajednotkySSD Skôrakozačnete,vytlačtesitietopokyny. Akoprvésiprečítajtedôležitébezpečnostnéinformácie. Poznámka: Vzávislostiodmodelusavášpočítačmôžemiernel..

Kapitola 10. Výmena zariadení - Page 143

Upozornenie: JednotkaSSDjeveľmicitlivézariadenie. Nesprávnamanipuláciamôžespôsobiťpoškodenie a trvalú stratu údajov. Postupujte podľa týchto pravidiel: • Jednotku SSD vymeňte len z dôvodu jej inovácie alebo opravy. Konektory a slot jednotky SSD nie sú prispôsobené na časté zmeny ani výmeny. • Jednotku SSD nehádžte ani ju nevystavujte fyzickým otrasom. Jednotku SSD položte na podložku z materiálu, ktorý absorbuje fyzické otrasy, napríklad na mäkkú látku. • Netlačte na kryt jednotky SSD. • Nedotýkajte sa konektora. • PredodstránenímjednotkySSDvy..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 144

6. Nainštalujte novú jednotku SSD. 7. Nainštalujte skrutku upevňujúcu novú jednotku SSD. 8. Znova nasaďte hlavný kryt. 9. Počítač otočte a pripojte napájací adaptér a všetky káble. InštaláciaalebovýmenakartybezdrôtovejsieteWAN Skôrakozačnete,vytlačtesitietopokyny. Akoprvésiprečítajtedôležitébezpečnostnéinformácie. Poznámky: • Nasledujúceinformáciesúurčené lenprepoužívateľominštalovateľnémoduly. • Vzávislostiodmodelusavášpočítačmôžemiernelíšiťodobrázkovvtejtotéme. NEBEZPEČENSTVO Počasbúroksbleskaminevykonávajtežiadnuvýmenuan..

Kapitola 10. Výmena zariadení - Page 145

NiektorépočítačesamôžudodávaťskartoubezdrôtovejsieteWAN.Akchcetenainštalovaťalebovymeniť kartu bezdrôtovej siete WAN, postupujte takto: 1. Vypnitevstavanúbatériu. Pozritesičasť„Vypnutievstavanejbatérie.“nastránke123. 2. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač. 3. Odstráňtehlavnýkryt. Pozritesičasť„Výmenahlavnéhokrytu“nastránke125. 4. Ak kartu bezdrôtovej siete WAN inštalujete, prejdite na krok 5. Ak kartu bezdrôtovej siete WAN vymieňate, najprv vyberte starú kartu podľa nasledujúcich pokynov. a. Aksasnovoukartoudodávanástrojnaodpojenie..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 146

c. Opatrne vyberte kartu bezdrôtovej siete WAN zo slotu. 5. Zarovnajte okraj s drážkou na novej karte bezdrôtovej siete WAN s výstupkom v slote. Potom kartu opatrne vložte do slotu v približne 20-stupňovom uhle. 6. Nainštalujte skrutku, ktorou kartu upevníte na jej mieste. 130 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Kapitola 10. Výmena zariadení - Page 147

7. PripojtekábleanténknovejkartebezdrôtovejsieteWAN.Oranžovýkábelpripojtekhlavnémukonektoru na karte a modrý kábel pripojte k pomocnému konektoru na karte. 8. Znova nasaďte hlavný kryt. 9. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Kapitola 10. Výmena zariadení 131

..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 148

132 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

SkôrnežbudetekontaktovaťspoločnosťLenovo - Page 149

Kapitola11. Získaniepodpory TátokapitolaobsahujeinformácieozískanípomociapodporyodspoločnostiLenovo. • „Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo“ na stránke 133 • „Získanie pomoci a servisu“ na stránke 134 • „Nákup ďalších služieb“ na stránke 135 SkôrnežbudetekontaktovaťspoločnosťLenovo Problémyspočítačommôžetečastovyriešiťpomocouinformáciívovysvetleniachkódovchýb,spustením diagnostickýchprogramovalebopomocouwebovejlokalityspoločnostiLenovo. Registráciapočítača ZaregistrujtesvojpočítačvspoločnostiLenovo. Ďalšieinform..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 150

Získaniepomociaservisu Akpotrebujetepomoc, servis, technickúpomocalebopotrebujetezískaťďalšieinformácieoprenosných počítačochThinkPad, spoločnosťLenovoponúkaširokúškáluinformačnýchzdrojov. Tátočasťobsahuje informácieotom,kdezískateďalšieinformácieospoločnostiLenovoanašichproduktoch,čorobiťvprípade výskytu problému s počítačom a komu zavolať v prípade potreby servisu. Prípadnéinformácieovašompočítačiapredinštalovanomsoftvérisúkdispozíciivdokumentáciidodanejs počítačom. Tátodokumentáciazahŕňatlačenéknihy,knihyonline,súboryreadmeas..

Príručke o bezpečnosti a zárukách - Page 151

• Zistenieproblému–Kvalifikovanýpersonálvámpomôžediagnostikovaťproblémaponúknevámmožné spôsoby jeho odstránenia. • OpravahardvéruLenovo–AkjeproblémspôsobenýhardvéromLenovovzáručnejlehote,kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu. • Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou Lenovo, vykoná vybraté technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš dostupný hardvér. Tieto položky nie sú zahrnuté: • Výmena aleb..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 152

136 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Informácieobezdrôtovompripojení - Page 153

PrílohaA. Regulačnéinformácie Aktuálneinformácieosúladesúdostupnénaadresehttp://www.lenovo.com/compliance. Informácieobezdrôtovompripojení Bezdrôtovákomunikácia Karta bezdrôtovej siete LAN M.2 je navrhnutá tak, aby spolupracovala s ľubovoľným produktom pre bezdrôtovúsieťLANzaloženýmnabezdrôtovejtechnológiiDSSS(DirectSequenceSpreadSpectrum),CCK (ComplementaryCodeKeying)aleboOFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing),ajevsúlade: • soštandardmi802.11b/g,802.11a/b/g,802.11nalebo802.11acprebezdrôtovésieteLAN,ktorédefinoval a schválil inštitút IEEE (Instit..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 154

• Proximity Profile • Find Me Profile • Immediate Alert Profile • Battery Status Profile Používateľsképrostredieavašezdravie Tento počítač obsahuje integrované bezdrôtové karty, ktoré fungujú podľa pokynov uvedených v bezpečnostnýchnormáchaodporúčaniachprerádiovéfrekvencie(RF),apretospoločnosťLenovoverí,že používanietohtoproduktujeprezákazníkovbezpečné. Tietonormyaodporúčaniaodzrkadľujúkonsenzus vedeckejkomunitynacelomsveteavýsledkyrokovanískupínakomisiívedcov,ktoríneustáleposudzujúa interpretujú rozsiahlu literatúru o výskume. V nie..

ThinkPad X1 Carbon - Page 155

3 AnténabezdrôtovejsieteWAN(hlavná) 4 AnténabezdrôtovejsieteLAN(hlavná) Informácieosúladespožiadavkaminabezdrôtovérádio Modelypočítačovvybavenébezdrôtovoukomunikáciouvyhovujúnormámurčeným prerádiovéfrekvenciea bezpečnosťvovšetkýchkrajináchaleboregiónoch,vktorýchboloschválenéichbezdrôtovépoužívanie. InformácieosúladespožiadavkaminabezdrôtovérádiopreBrazíliu Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,mesmodeestaçõesdomesmotipo,enãopodecausarinterferênciaasistemasoperan..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 156

interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates, uses, andcanradiateradiofrequency energyand, ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions, maycauseharmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrecttheinterferenceby one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separatio..

- Page 157

HinweisfürGerätederKlasseBEU-RichtliniezurElektromagnetischenVerträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie2004/108/EG(früher89/336/EWG)zur AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanfor..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 158

InformácieoserviseproduktovLenovopreTaiwan Euroázijskáznačkazhody VyhlásenieozvukupreBrazíliu Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 142 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Príloha B. Smernica WEEE a vyhlásenia o recyklácii - Page 159

PrílohaB. SmernicaWEEEavyhláseniaorecyklácii SpoločnosťLenovožiadavlastníkovzariadeníinformačnýchtechnológií(IT)ozodpovednérecyklovanieich zariadenípoukončeníichpoužívania. SpoločnosťLenovoponúkarôzneprogramyaslužby,ktorépomáhajú vlastníkomzariadeníprirecykláciiproduktovIT.InformácieorecykláciiproduktovLenovonájdetenaadrese http://www.lenovo.com/recycling. Aktuálneinformácieoproduktochtýkajúcesaživotnéhoprostrediasú dostupné na adrese http://www.lenovo.com/ecodeclaration. DôležitéinformácieozariadeniachWEEE Označenie WEEE na produktoch Lenovo pla..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 160

InformácieorecykláciipreČínu http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm InformácieorecykláciipreJaponsko CollectingandrecyclingadisusedLenovocomputerormonitor IfyouareacompanyemployeeandneedtodisposeofaLenovocomputerormonitorthatistheproperty of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computersandmonitorsarecategorizedasindustrialwasteandshouldbeproperlydisposed ofbyanindustrialwastedisposalcontractorcertifiedbyalocalgovernment. InaccordancewiththeLaw forPromotionofEffectiveUtilizationofResources,LenovoJapanprovid..

Príloha B. Smernica WEEE a vyhlásenia o recyklácii - Page 161

InformácieorecykláciibatériípreBrazíliu DeclaraçõesdeReciclagemnoBrasil DescartedeumProdutoLenovoForadeUso Equipamentoselétricoseeletrônicosnãodevemserdescartadosemlixocomum,masenviadosàpontosde coleta,autorizadospelofabricantedoprodutoparaquesejamencaminhadoseprocessadosporempresas especializadasnomanuseioderesíduosindustriais,devidamentecertificadaspelosorgãosambientais,de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 162

Predumiestnenímelektrickéhoaelektronickéhozariadenia(EEE)dotokunazberodpadualebozariadenia nazberodpadumusíkoncovýpoužívateľzariadeniaobsahujúcehobatériealeboakumulátoryodstrániťtieto batérie a akumulátory na účely separovaného zberu. LikvidácialítiovýchbatériízproduktovLenovo VnútrivášhoproduktuLenovomôžebyťnainštalovanágombíkoválítiovábatéria. Podrobnostiotejtobatérii nájdete v dokumentácii k produktu. Ak je potrebné batériu vymeniť, so žiadosťou o servis sa obráťte na predajcu alebo spoločnosť Lenovo. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej bat..

PrílohaC. Smernicaoobmedzenípoužívanianebezpečných - Page 163

PrílohaC. Smernicaoobmedzenípoužívanianebezpečných látok(RoHS) Aktuálneinformácieoživotnomprostredísúdostupnénaadresehttp://www.lenovo.com/ecodeclaration. VyhlásenieosmerniciRoHSpreEurópskuúniu LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). FormoreinformationaboutLenovoworldwidecomplianceonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf Vyhlásenieosme..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 164

VyhlásenieosmerniciRoHSpreČínu 148 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Príloha D. Informácie o modeli ENERGY STAR - Page 165

PrílohaD. InformácieomodeliENERGYSTAR ENERGY STAR ® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií. SpoločnosťLenovojehrdánato,žemôžesvojimzákazníkomponúknuťproduktyvyhovujúcepožiadavkám programu ENERGY STAR. Značka ENERGY STAR môže byť pripevnená na počítači alebo zobrazená v rozhranínastavenínapájania. NasledujúcetypypočítačovLenovo,aksúozna..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 166

5. Zrušteoznačeniezačiarkavaciehopolíčka Povoliťprebudeniepočítačatýmtozariadením . 6. Kliknite na tlačidlo OK . 150 ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka

..

Príloha E. Vyhlásenia - Page 167

PrílohaE. Vyhlásenia SpoločnosťLenovonemusíponúkaťprodukty, službyalebokomponentyuvedenévtomtodokumentevo všetkýchkrajinách. Informácieoproduktochaslužbáchdostupnýchvovašejkrajinezískateodmiestneho zástupcuspoločnostiLenovo. Žiadenodkaznaprodukt,programaleboslužbuspoločnostiLenovonieje mienenýtak,žebyvyjadrovalalebonaznačoval,žemožnopoužiťlententoprodukt,programaleboslužbu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program aleboslužba,ktoréneporušujúžiadneintelektuálnevlastníckeprávospoločnostiLe..

ThinkPad X1 Carbon – Používateľská príručka - Page 168

Ochrannéznámky NasledujúcevýrazysúochrannéznámkyspoločnostiLenovovUSAaleboinýchkrajinách: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery Logo ThinkPad ThinkPad TrackPoint UltraConnect IntelaIntelSpeedStepsúochrannéznámkyspoločnostiIntelCorporationvUSAa/aleboinýchkrajinách. iPhonejeochrannáznámkaspoločnostiAppleInc. registrovanávUSAainýchkrajinách. Microsoft,Windows,Direct3D,BitLockeraCortanasúochrannéznámkyskupinyspoločnostíMicrosoft. Mini DisplayPort (mDP) a DisplayPort sú ochranné známky asociácie Video Electronics Standards Associati..

Sponsored links

Latest Update