Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (serbian Latin) User Guide - Manual Serbian

ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Language

Download Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (serbian Latin) User Guide - Manual Serbian

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPadX1Carbonuputstvozakorisnike - Page 1

ThinkPadX1Carbonuputstvozakorisnike Tipovimašina: 20BS i 20BT

..

Trećeizdanje(decembar2015) - Page 2

Napomena: Pre korišćenja ovih informacija i njima podržanih proizvoda, obavezno pažljivo i sa razumevanjem pročitajte: • Uputstvozabezbednostigaranciju • RegulatoryNotice • “Važne bezbednosne informacije” na stranici vi • Dodatak E “Obaveštenja” na stranici 151 Najnovije Uputstvozabezbednostigaranciju i RegulatoryNotice dostupni su na Lenovo veb lokaciji za podrškunaadresi: http://www.lenovo.com/UserManuals Trećeizdanje(decembar2015) ©CopyrightLenovo2014,2015. OBAVEŠTENJE O OGRANIČENIM PRAVIMA: Ukoliko su podaci ili softver isporučeni u skladu sa ugovorom za Adm..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj Prvopročitajteovo . . . . . . . . . . . v Važnebezbednosneinformacije . . . . . . . . . vi Situacijekojezahtevajuneposrednupažnju . vii Servisiranjeinadogradnja . . . . . . . . vii Kablovizanapajanjeiispravljačizastruju . . viii Produžnikabloviisličnidelovi . . . . . . . . ix Utikačiiutičnice . . . . . . . . . . . . . ix Izjavaoizvorunapajanja . . . . . . . . . . ix Spoljniuređaji . . . . . . . . . . . . . . x Opštanapomenaobateriji . . . . . . . . . x Napomenaougrađenojpunjivojbateriji . . . . x Obaveštenjeonepunjivojdugmastojbateriji . . xi Grejanjeiventilacijaproizvo..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 4

Korišćenječitačaotisakaprstiju . . . . . . . . 61 ObaveštenjeobrisanjupodatakasaSSDuređaja . 64 Korišćenjezaštitnogzida . . . . . . . . . . 65 Zaštitapodatakaodvirusa . . . . . . . . . . 65 Poglavlje 6. Napredna konfiguracija . . . . . . . . . . . . . 67 Instaliranjenovogoperativnogsistema . . . . . 67 InstaliranjeoperativnogsistemaWindows7 . 67 Instaliranje operativnog sistema Windows 8.1 iliWindows10 . . . . . . . . . . . . . 68 Instaliranjeupravljačkihprograma . . . . . . . 69 KorišćenjeThinkPadSetupprograma . . . . . . 69 MeniMain . . . . . . . . . . . . . . . 70 MeniCon..

iii - Page 5

Obaveštenjeoelektronskomzračenju . . . . . 139 DeklaracijaoispravnostiFederalnekomisijeza komunikaciju . . . . . . . . . . . . . 139 Izjava o ispravnosti industrijskih emisija klase BuKanadi . . . . . . . . . . . . . . 140 Evropskaunija-usklađenostsaDirektivomza elektromagnetnukompatibilnost . . . . . . 140 Izjava o zakonskoj saglasnosti za klasu B u Nemačkoj . . . . . . . . . . . . . . . 140 Izjava o zakonskoj saglasnosti za klasu B u Koreji . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Izjava o zakonskoj saglasnosti za japansku VCCIklasuB . . . . . . . . . . . . . 141 Japanska izjava o usaglaš..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 6

iv ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Prvopročitajteovo - Page 7

Prvopročitajteovo Obavezno postupajte u skladu sa važnim savetima koji su ovde navedeni kako biste na najbolji način iskoristili mogućnosti koje pruža računar i kako biste uživali u radu na njemu. Ako ne budete postupali u skladusasavetima,možedoćidoneugodnostipriraduilidopovreda,kaoidoprestankaradaračunara. Zaštititeseodtoplotedokojedolaziusledradaračunara. Kada je računar uključen ili se baterija puni, osnovica, podloga za dlan i neki drugi delovi mogu da se zagreju. Temperatura koju mogu dostići zavisi od količine sistemske aktivnosti i stepena napunjenosti baterije. Duž..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 8

Zaštititeračunaripodatkeprilikompremeštanjaračunara. Pre prenošenja računara koji ima hard disk obavite neki od sledećih postupaka i vodite računa da je dugme za napajanje ugašeno ili da ne treperi: • Isključite računar. • Prebacite ga u režim spavanja. • Prebacite ga u režim hibernacije. Naovajnačinćetesprečitioštećenjeračunaraipotencijalnigubitakpodataka. Pažljivorukujteračunarom. Nemojteispuštati,udarati,grebati,savijati,trestiiguratiračunarnitistavljatiteške predmete na računar, monitor i spoljne uređaje. Pažljivonositeračunar. • Koristite kvalitetnu ..

Situacijekojezahtevajuneposrednupažnju - Page 9

Situacijekojezahtevajuneposrednupažnju Usledpogrešnogkorišćenjailinemaraproizvodimogudaseoštete. Nekaoštećenjasutolikoozbiljna daproizvodnebitrebalodasekoristiprenegoštogapregledai,popotrebi,popraviovlašćeni serviser. Naovajproizvod,kaoinasveelektronskeuređaje,trebaobratitiposebnupažnjukadajeuključen. Veomaretkomožeteprimetitičudanmiris,oblačićdimailivarnicedaizbijajuizproizvoda. Možete čutiizvukekaoštosupucketanje,krckanjeilišištanje. Ovislučajevijednostavnomogudaukazujuna todasenekaelektronskakomponentapokvarilanabezbedanikontrolisannačin. Poredtoga,oni bimoglidauk..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 10

Iako u računaru nema pokretnih delova nakon što isključite kabl za napajanje, sledeća upozorenja su potrebna radi vaše bezbednosti. OPREZ: Opasnipokretnidelovi. Nedodirujteprstimanitidrugimdelovimatela. OPREZ: Prenegoštootvoritepoklopacračunara,isključiteračunarisačekajtenekolikominutadoksene ohladi. Kablovizanapajanjeiispravljačizastruju OPASNOST Koristitesamokablovezanapajanjeiispravljačezastrujukojejeisporučioproizvođač. Kablovizanapajanjebitrebalodabudubezbednosnoodobreni. UNemačkojtoćebitiH05VV-F,3G, 0,75mm 2 ilibolji. Udrugimzemljamatrebakoristitidrugeodgovarajućetip..

Produžnikabloviisličnidelovi - Page 11

Dabistesprečilimogućepregrevanje,neprekrivajteadapterzanapajanjeračunaraodećomili drugimpredmetimakadajeadapterzanapajanjeračunarauključenuelektričnuutičnicu. Produžnikabloviisličnidelovi Obratite pažnju na to da produžni kablovi, štitnici od visokih napona, UPS uređaji, spojnice i utičnice koje koristitemogudaodgovorenaelektričnepotrebeproizvoda. Nikadanepreopterećujteoveuređaje. Akose koristenaponskespojnice, opterećenjenebismeloprećigranicunaponskihspojnica. Zavišeinformacijao naponskimopterećenjima, naponskimzahtevimailiulaznimvrednostimaobratiteseelektričaru. Uti..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 12

Unutarkomponentikojeimajuovuoznakupostojiopasannivonapona,strujeienergije. Komponentenesadržedelovezapopravku. Akosumnjatedapostojinekiproblemsaovim komponentama,obratiteseserviseru. Spoljniuređaji OPREZ: Dokjeračunaruključennemojtepriključivatinitiizvlačitikablovespoljnihuređajaosimakoseradio USBkablovimajerbistenatajnačinmoglidaoštetiteračunar. Dabisteizbeglimogućaoštećenja uređajakojisuspojenisaračunarom,sačekajte5sekundinakonštoisključiteračunar,azatim isključitespoljneuređaje. Opštanapomenaobateriji OPASNOST BaterijekojeLenovoisporučujezakorišćenjesaproizvodomt..

Obaveštenjeonepunjivojdugmastojbateriji - Page 13

CentarzapopravkeilitehničarikojiimajuovlašćenjekompanijeLenovoreciklirajuLenovobaterijeu skladusalokalnimzakonimaipropisima. Obaveštenjeonepunjivojdugmastojbateriji OPASNOST Nepokušavajtedazamenitenepunjivedugmastebaterije. Zamenubaterijemoradaobavicentar zapopravkeilitehničarkojiimaovlašćenjekompanijeLenovo. CentarzapopravkeilitehničarikojiimajuovlašćenjekompanijeLenovoreciklirajuLenovobaterijeu skladusalokalnimzakonimaipropisima. SledećanapomenaseodnosinakorisnikeudržaviKalifornija,SAD. InformacijeoperhloratuuKaliforniji: Proizvodikojisadržemangan-dioksidnelitijumskedugmaste..

Bezbednosneinformacijeoelektričnojstruji - Page 14

• Poklopacbitrebalodabudezatvorendokjeračunaruključenustruju. • Redovnoproveravajtedalisenaspoljašnjemdeluračunaranagomilalaprašina. • Otkloniteprašinuizventilaiperforacijanakućištu. Češćečišćenjejepotrebnozaračunarekoji sekoristeuprašnjavimiliveomaprometnimokruženjima. • Nemojteblokiratinitizatvaratiotvorezaventilaciju. • Nemojteraditinaračunarunamekomnameštaju,jertomožepovećatirizikodpregrevanja. • Temperaturavazduhakojaulaziuračunarnebitrebalodaprelazi35°C(95°F). Bezbednosneinformacijeoelektričnojstruji OPASNOST Električnastrujaizkablovazanapajanje,t..

Obaveštenjeoekranusatečnimkristalima - Page 15

OPASNOST Nemojtedaobavljatebilokakvezamene,nemojtepovezivatinitiizvlačitikabliztelefonskeutičnice nazidutokomolujesagrmljavinom. Obaveštenjeoekranusatečnimkristalima OPREZ: Ekransatečnimkristalima(LCD)jenapravljenodstaklatakodamožedaseslomiusledneopreznog rukovanjailiispuštanjaračunara. UkolikoseLCDekranslomiitečnostiznjegoveunutrašnjostidođe ukontaktsaočimailirukama,odmahihisperitevodomutrajanjuodnajmanje15minuta;akojebilo kojisimptomprisutaninakonpranja,potražitemedicinskupomoć. Napomena: Za proizvode sa fluorescentnim lampama koje sadrže živu (na primer, koji nisu LED), ..

OPASNOSTODGUŠENJA–Proizvodsadržimaledelove. - Page 16

ispustinatvrdupovršinuiliizložistalnimudarcima. Ukolikosestakloslomi,nemojtegadiratiili pokušavatidagauklonite. Prestanitedakoristiteproizvoddokstaklonezameniobučenoservisno osoblje. Napomenaoopasnostiodgušenja OPASNOSTODGUŠENJA–Proizvodsadržimaledelove. Držite dalje od dece mlađe od tri godine. xiv ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Nalaženjeračunarskihkontrola,konektoraiindikatora - Page 17

Poglavlje1. Pregledproizvoda U ovom poglavlju nalaze se informacije o položajima konektora, važnih oznaka proizvoda, funkcijama računara, specifikacijama, radnom okruženju i prethodno instaliranim programima. • “Nalaženje računarskih kontrola, konektora i indikatora” na stranici 1 • “Pronalaženje važnih informacija o proizvodu” na stranici 10 • “Karakteristike” na stranici 12 • “Specifikacije” na stranici 13 • “Radno okruženje” na stranici 14 • “Lenovo programi” na stranici 15 Nalaženjeračunarskihkontrola,konektoraiindikatora Ovaj odeljak vas..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 18

1 Kamera Kameru koristite za snimanje slika ili održavanje video konferencije. Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje kamere” na stranici 43. 2 Mikrofoni Ugrađenimikrofoniregistrujuzvukeiglaskadasekoristesaprogramimakojislužezaobraduzvuka. 3 Dugmezauključivanje Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar ili ga stavili u režim spavanja. Za uputstva o uključivanju računara, pogledajte “Često postavljana pitanja” na stranici 19. Ukoliko računar potpuno prestane da reaguje, možete da ga isključite tako što pritisnite i držite dugme za napajanj..

Ilustracija2. Pogledsdesnestrane - Page 19

Pogledsdesnestrane Ilustracija2. Pogledsdesnestrane 1 USB 3.0 konektor 2 Eternet konektor za proširivanje 3 Otvori za ventilator 4 Priključak za bezbednosnu bravu 1 USB3.0konektor Universal Serial Bus (USB) 3.0 se koristi za povezivanje uređaja kompatibilnih sa USB memorijom, kao što su štampač ili digitalni fotoaparat. Pažnja: Kada priključite USB kabl na USB 3.0 konektor, uverite se da je znak USB okrenut nagore. U suprotnom, možete oštetiti konektor. 2 Eternetkonektorzaproširivanje Eternet konektor za proširivanje čini vaš računar tanjim od onih sa standardnim Eternet kone..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 20

4 Priključakzabezbednosnubravu Dabistezaštitiliračunarodkrađe,možetedakupitebezbednosnukablovskubravukojaodgovarapriključku za bezbednosnu bravu da biste zaključali računar za neki nepokretni predmet. Napomena: Za procenu, izbor i ugrađivanje uređaja za zaključavanje i sigurnosne funkcije odgovorni ste sami. Kompanija Lenovo ne izdaje nikakve komentare, sudove ili garancije u vezi sa funkcijom, kvalitetom ili performansama uređaja za zaključavanje ili bezbednosne funkcije. 4 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Ilustracija3. Prikazsalevestrane - Page 21

Prikazsalevestrane Ilustracija3. Prikazsalevestrane 1 Konektor za napajanje 2 Lenovo OneLink konektor 3 HDMI ™ konektor 4 Mini DisplayPort ® konektor 5 Always On USB 3.0 konektor 6 Audio konektor 1 Konektorzanapajanje Kada je adapter za napajanje naizmeničnom strujom povezan sa konektorom za napajanje naizmeničnom strujom, adapter obezbeđuje računaru napajanje i puni bateriju. 2 LenovoOneLinkkonektor Kada su podržane opcije ThinkPad OneLink Dock ili ThinkPad OneLink Pro Dock povezane sa Lenovo OneLink konektorom, tada ne samo da su proširene mogućnosti računara, već je i obezbe..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 22

5 AlwaysOnUSB3.0konektor Always On USB 3.0 konektor se koristi za povezivanje uređaja kompatibilnih sa USB standardom, kao što su USB štampač ili digitalni fotoaparat. Po podrazumevanoj vrednosti, konektor za Always On USB 3.0 konektor vam omogućava punjenje nekih mobilnih digitalnih uređaja i pametnih telefona u sledećim situacijama: • Kada je računar uključen ili je u režimu spavanja • Kadajeračunarjeurežimuhibernacijeilijeisključen,alijepriključennaizvornaizmeničnestruje Ako želite da punite ove uređaje kada je računar u režimu hibernacije ili je isključen, a rač..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 23

Prikazodozdo Ilustracija4. Prikazodozdo 1 Otvori za ventilator 2 Zvučnici 3 Rupica za hitno ponovno pokretanje 1 Otvorizaventilator Otvorizaventilatoriunutrašnjiventilatoromogućavajudavazduhcirkulišeuračunaruiobezbeđujupravilno hlađenje, posebno hlađenje mikroprocesora. Napomena: Da biste osigurali odgovarajući protok vazduha, nemojte ni na koji način blokirati otvore za ventilator. 2 Zvučnici Računar ima par stereo zvučnika. 3 Rupicazahitnoponovnopokretanje Ukolikoračunarprestanedareagujeinemožetedagaisključitepritiskomnadugmezanapajanje,isključite adapter za napajanje nai..

LežištezamikroSIMkarticu(nanekimmodelima) - Page 24

Prikazotpozadi Ilustracija5. Prikazotpozadi 1 LežištezamikroSIMkarticu(nanekimmodelima) 1 LežištezamikroSIMkarticu(nanekimmodelima) Akovašračunarpodržavafunkcijubežičnemrežezavelikeoblasti(WideAreaNetwork,WAN),moždaćemu biti potrebna mikro SIM (Subscriber Identification Module, identifikacioni modul pretplatnika) kartica da bi uspostaviobežičneWANveze. Uzavisnostiodzemljeiliregionagdejeračunarkupljen,mikroSIMkarticaje možda već instalirana u ležištu za mikro SIM karticu. Napomena: Obavezno koristite mikro SIM karticu. Nemojte koristiti SIM karticu standardne veličine. ..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 25

Indikatoristatusa Indikatori statusa prikazuju trenutni status računara. Napomena: Moguće je da vaš računar ima neznatne varijacije u odnosu na sledeće ilustracije. 1 Indikatorpotpunoutišanihzvučnika Kada je indikator potpunog utišavanja zvučnika uključen, zvučnici su potpuno utišani. 2 Indikatorpotpunogutišavanjamikrofona Kada je indikator potpunog utišavanja mikrofona uključen, mikrofoni su potpuno utišani. 3 Indikatorstatusakamere Kada je indikator statusa kamere uključen, kamera je u upotrebi. 4 IndikatortasteraCapsLock Kada je indikator uključen, on ukazuje da je rež..

Pronalaženjevažnihinformacijaoproizvodu - Page 26

IndikatornaThinkPadlogotipuiindikatorucentrudugmetazanapajanjeprikazujustatussistemaračunara. • Brzotrepćetriputa: Računar je inicijalno povezan sa napajanjem. • Uključen: Računar je uključen (u normalnom režimu). • Brzotrepće: Računar ulazi u režim spavanja ili režim hibernacije. • Sporotrepće: Računar je u režimu spavanja. • Nesvetli: Računar je isključen ili u stanju hibernacije. 6 IndikatorfunkcijeFnLock Indikator Fn Lock prikazuje status funkcije Fn Lock. Za više informacija pogledajte odeljak “Specijalni tasteri” na stranici 26. Pronalaženjevažnihinfor..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 27

Sadržaj nalepnice zavisi od bežičnih modula koji dolaze sa računarom: • Zaprethodnoinstaliranbežičnimodul, ovanalepnicaprikazujeFCCIDbrojibrojICsertifikatazabežični modul koji je instalirala kompanija Lenovo. Napomena: Nemojte sami da uklanjate ili menjate prethodno instaliran bežični modul. Za zamenu modula, prvo kontaktirajte Lenovo servis. Kompanija Lenovo nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu neovlašćenom zamenom. • ZakorisničkizamenjivbežičniWANmodul,ovanalepnicavasupućujedapogledateuputstvozakorisnike za FCC ID broj i broj IC sertifikata. NalepnicasaFCCIDbr..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 28

OznakezaWindowsoperativnesisteme Windows7Sertifikatoautentičnosti: Modeli računara sa prethodno instaliranim operativnim sistemom Windows 7 imaju oznaku sertifikata o autentičnosti zalepljenu na poklopcu računara ili unutar odeljka za bateriju. SertifikatoautentičnostijepokazujedajeračunarlicenciranzaWindows7proizvodidajenanjemu prethodno instalirana originalna verzija operativnog sistema Windows 7. U nekim slučajevima, ranija verzija operativnog sistema Windows može biti pomoću prava na prelazak na stariju verziju softvera Windows 7 Professionallicence. Nasertifikatuoautentič..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 29

Memorija • Sinhrona dinamička memorija direktnog pristupa dvostruke brzine prenosa 3 niskog napona (DDR3 LV SDRAM) Uređajzaskladištenjepodataka • M.2 SSD uređaj Ekran • Ekran u boji sa Thin Film Transistor (TFT) tehnologijom • Veličina ekrana: 355,6 mm (14 inča) • Rezolucija ekrana: 2560-puta-1440 ili 1920-puta-1080, u zavisnosti od modela • Kontrola osvetljenja • Kamera • Mikrofoni • Tehnologija višedodirnog ekrana (na nekim modelima) Tastatura • Tastatura sa 6 redova i pozadinskim osvetljenjem • ThinkPad pokazivački uređaj Interfejs • Audio konektor • Le..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 30

• WQHD modeli bez dodirne funkcije: - Širina: 331 mm (13,03 inča) - Dubina: 226,5 mm (8,92 inča) - Visina: od 13,5 do 19,5 mm (od 0,53 do 0,77 inča) • Full High Definition (FHD) Plus modeli: - Širina: 331 mm (13 inča) - Dubina: 226,8 mm (8,92 inča) - Visina: od 13,9 do 19,95 mm (od 0,55 do 0,79 inča) Odavanjetoplote • 45 W (154 Btu/hr) maksimalno • 65 W (222 Btu/hr) maksimalno Izvornapajanja(ispravljačzastruju) • Sinusni ulaz od 50 do 60 Hz • Ulazni napon ispravljača za struju: od 100 do 240 V AC, od 50 do 60 Hz Radnookruženje U ovom odeljku pronaći ćete informacij..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 31

Lenovoprogrami Računar se isporučuje sa Lenovo programima koji će vam olakšati rad i učiniti ga bezbednijim. Napomena: Dostupni programi se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja. DabistesaznalivišeoprogramimaidrugimračunarskimrešenjimakojeobezbeđujeLenovo,iditenastranicu: http://www.lenovo.com/support PristupLenovoprogramima Da biste pristupili Lenovo programima na računaru, uradite sledeće: • ZaWindows7iWindows10 : 1. Kliknite na dugme Start da biste otvorili meni Start. Nađite program po imenu. 2. Ukoliko program nije prikazan u meniju Start, kliknite Allprograms (Svi pro..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 32

Čim šok senzor registruje da je okruženje ponovo stabilno (minimalna promena u nagibu sistema, vibracijama ili udarcima), uključiće unutrašnji uređaj za skladištenje. AutoScrollUtility (Windows 7 i Windows 8.1) Ovajprogrampoboljšavavašdoživljajradauprozoru. Položajprozoraaplikacije u prvom planu se automatski podešava. Traka za pomeranje sadržaja na korisničkom interfejsu se takođe automatski podešava. CommunicationsUtility (Windows 7) Program Communications Utility vam omogućava da konfigurišete postavke za integrisanu kameru i audio uređaj. FingerprintManagerPro, Leno..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 33

PowerManager (Windows 7) Program Power Manager omogućava vam da na jednostavan i fleksibilan način u potpunosti upravljate napajanjem računara koji koristite. Omogućava vam da prilagodite postavke napajanja računara kako biste ostvarili postigli najbolju ravnotežu između performansi i uštede energije. RecoveryMedia (Windows 7 i Windows 10) Program Recovery Media omogućava vam da vratite sadržaj hard diska na fabrički podrazumevane postavke. RescueandRecovery ® (Windows 7) Program Rescue and Recovery predstavlja jednostavno rešenje za oporavak i vraćanje u prethodno stanje. Sa..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 34

18 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Poglavlje2. Upotrebaračunara - Page 35

Poglavlje2. Upotrebaračunara Uovompoglavljućetepronaćiinformacijeotomekakodakoristitenekekomponenteračunara. • “Registrovanje računara” na stranici 19 • “Često postavljana pitanja” na stranici 19 • “Korišćenje višedodirnog ekrana” na stranici 21 • “Specijalni tasteri” na stranici 26 • “ThinkPad pokazivački uređaj” na stranici 28 • “Upravljanje napajanjem” na stranici 32 • “Povezivanje sa mrežom” na stranici 37 • “Korišćenje spoljnog monitora” na stranici 41 • “Korišćenje audio funkcija” na stranici 43 • “Korišćenje ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 36

• ZaWindows8.1: Uradite jedno od sledećeg: - Idite na Ekran Start (Početak) pritiskom na Windows dugme, kliknite na ikonu napajanja u gornjem desnom uglu ekrana, a zatim kliknite na Shutdown (Isključi). - Pomeritepokazivačugornjidesniilidonjidesniugaoekranadabiseprikazaladugmad. Zatimkliknite na Settings(Postavke) ➙ Power(Napajanje) ➙ Shutdown(Isključi) . Napomena: Takođemožeteotvoritidugme Settings (Postavke)pritiskomnadugmepostavki . • ZaWindows10: OtvoritemeniStart,kliknitena Power (Napajanje),azatimna Shutdown (Isključi). Kakodapristupimkontrolnojtabli? • ZaWindows7: O..

DobijanjepomoćiokooperativnogsistemaWindows - Page 37

MogulidapromenimoperativnisistemWindows8.1takodaseprilikompokretanjaotvararadna površinaumestoekranaStart(Početak)? • U operativnom sistemu Windows 8.1 računar možete podesiti tako da ce podrazumevano otvara bilo radna površina ili ekran Start (Početak). Da biste podesili podrazumevani ekran prilikom pokretanja, postupite na sledeći način: 1. Naradnojpovršini,pomeritepokazivačnatrakusazadacimanadnuekranaikliknitedesnimtasterom. 2. Kliknitena Properties (Svojstva). Prikazujusetrakasazadacimaiprozorsasvojstvimanavigacije. 3. Na kartici Navigation (Navigacija), pronađite odeljak S..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 38

Gestdodirom(samomodelisa dodirnomfunkcijom) Opis Dodir : Dodirnite. Radnjemišem : Klik. Funkcija : Otvorite aplikaciju ili obavite radnju nad otvorenom aplikacijom, kao što je Copy (Kopiraj), Save (Sačuvaj)i Delete (Obriši),uzavisnostiodaplikacije. Dodir : Dodirnite i zadržite. Radnjemišem : Desni klik. Funkcija : Otvorite meni sa više opcija. Dodir : Prevuci. Akcijamišem : Okrećite točkić miša, pomerajte traku za pomeranje sadržaja ili kliknite na strelicu za pomeranje sadržaja. Funkcija : Krećite se kroz stavke, kao što su liste, stranice i fotografije. Dodir : Prevucite ..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 39

Sledeća tabela uvodi gestove dodirom za operativni sistem Windows 8.1. Gestdodirom(samomodelisa dodirnomfunkcijom) Opis Dodir : Prevucite prstom od desne ivice. Akcijamišem : Pomeritepokazivačudonjidesniilidonjidesniugaoekrana. Funkcija : Prikaz dugmadi za postavke koja sadrže sistemske komande, kao što su Start (Početak), Settings (Postavke), Search (Pretraga), Share (Deljenje) i Devices (Uređaji). Dodir : Prevucite prst od leve ivice. Akcijamišem : Pomerite pokazivač u gornji levi ugao ekrana, a zatim kliknite. Da bisterazgledaliotvoreneaplikacijenastavitesaklikomkrozsveotvorenea..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 40

Gestdodirom(samomodelisa dodirnomfunkcijom) Opis Dodir : Prevucite prstom od gornje ili donje ivice otvorene aplikacije. Akcijamišem : Desnimtasterommišakliknitebilogdeprekootvoreneaplikacije. Funkcija : Prikažite komande neke otvorene aplikacije, kao što su Copy (Kopiraj), Save (Snimi) i Delete (Obriši), u zavisnosti od aplikacije. Dodir : Prevuciteprstomodgornjedodonjeiviceprekootvoreneaplikacije. Akcijamišem : Pomerajte pokazivač od gornje ivice ekrana, kliknite, zadržite i pomerite do dna ekrana. Zatim, otpustite dugme. Funkcija : Zatvorite aktuelnu aplikaciju. 24 ThinkPad X1 Ca..

Savetizakorišćenjevišedodirnogekrana - Page 41

Sledeća tabela uvodi neke gestove dodirom za operativni sistem Windows 10. Gestdodirom(samomodelisa dodirnomfunkcijom) Opis Dodir : Prevucite prstom od desne ivice. Radnjemišem : Kliknite na ikonu centra aktivnosti na Windows sistemskoj traci poslova. Funkcija : Otvaracentarzaakcijedabistevideliobaveštenjaibrzeradnje. Dodir : Prevucite prst od leve ivice. Akcijamišem : Kliknite na ikonu prikaza zadataka na traci zadataka. Funkcija : Prikazuje sve otvorene prozore u prikazu zadataka. Dodir : Prevuciteprstomodozgonagorezaaplikacijuuprikazuprekocelogekrana. Akcijamišem : Pomerite kursor n..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 42

Specijalnitasteri Na računaru se nalazi nekoliko specijalnih tastera koji će vam obezbediti lak i efikasan rad. Kombinacijefunkcijskihtasteraitastera Tastatura ima nekoliko specijalnih tastera u koje spadaju taster Fn 1 i funkcijski tasteri 2 . MožetedakonfigurišetetasterFnifunkcijsketastereuprozorusasvojstvimatastaturenasledećinačin: 1. Idite na kontrolnu tablu, a zatim promenite prikaz kontrolne table iz prikaza po kategorijama u velike ili male ikone. 2. Kliknitena Keyboard (Tastatura). Uprozorusasvojstvimatastaturekliknitenakarticu Fnandfunction keys (Fn i funkcijski tasteri) il..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 43

• Potpunoutišavailiaktiviramikrofone. Kadasemikrofoniutišaju,uključujeseindikatornatasteruF4. • Smanjuje osvetljenost ekrana. • Povećava osvetljenost ekrana. • Rukuje spoljnim ekranima. • Omogućava ili onemogućava bežične funkcije. • - Za Windows 7: Otvara ControlPanel (Kontrolna tabla). - Za Windows 8.1: Otvara dugme Settings (Postavke). - Za Windows 10: Otvara prozor postavki. • - Za Windows 7: Otvara WindowsSearch (Windows pretraga). - Za Windows 8.1: Otvara dugme Search (Pretraga). - Windows 10: Otvara Cortana okvir za pretragu. • Prikazuje sve programe koje ste ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 44

Windowstaster ZaWindows7iWindows10: PritisnitetasterWindows 1 dabisteotvorilimeniStart. ZaWindows8.1: Pritisnite taster Windows 1 da biste prešli sa aktuelnog radnog prostora na početni ekran i obratno. Windows taster možete da koristite zajedno sa drugim tasterom da biste upotrebili druge funkcije. Više informacija možete pronaći u informacionom sistemu pomoći operativnog sistema Windows. ThinkPadpokazivačkiuređaj ThinkPad pokazivački uređaj vam omogućava da obavite sve funkcije tradicionalnog miša, kao što su pokazivanje,klikoviipomeranje. SaThinkPadpokazivačkimuređajem,mo..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 45

TrackPointpokazivačkiuređaj TrackPoint pokazivački uređaj vam omogućava da obavite sve funkcije tradicionalnog miša, kao što su pokazivanje, klikovi i pomeranje. TrackPoint pokazivački uređaj se sastoji od sledeće četiri komponente: 1 Pokazivač 2 Dugmezaleviklik(dugmezaprimarniklik) 3 Dugmezadesniklik(dugmezasekundarniklik) 4 Traka za pomeranje Da biste koristili TrackPoint pokazivački uređaj, pogledajte sledeća uputstva: Napomena: Stavite ruke u položaj za kucanje i koristite kažiprst ili srednji prst da biste pritiskali neklizeću kapicunapokazivaču. Koristitepalčevedab..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 46

Dodirna pločica se može podeliti na dve zone: 1 Zonalevog(primarnog)klika 2 Zona desnog (sekundarnog) klika Da biste koristili dodirnu pločicu, pogledajte sledeća uputstva: • Pokazivanje Pomerajteprstprekopovršinedodirnepločicedabistepomerilipokazivačuodgovarajućemsmeru. • Leviklik Pritisnitezonuzaleviklik 1 dabisteizabraliiliotvorilistavku. Takođe možete da dodirnete bilo gde na površini dodirne pločice jednim prstom da biste izvršili radnju levog klika. • Desniklik Pritisnitezonuzadesniklik 2 dabiseprikazaomenisaprečicama. Takođe možete da dodirnete bilo gde na povr..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 47

Dodirivanje Dodirnite dodirnu pločicu jednim prstom da biste izabrali ili otvorili stavku. Dodirivanjesadvaprsta Dodirnite dodirnu pločicu bilo gde sadvaprstadabisteprikazalimeni sa prečicama. Pomeranjesadvaprsta Postavite dva prsta na pokaznu pločicu i pomerajte ih u vertikalnom ili horizontalnom pravcu. Ova radnja vam omogućava da se pomerate po dokumentu, veb lokaciji ili kroz aplikacije. Umanjivanjeprikazasadvaprsta Postavite dva prsta na dodirnu pločicu, a zatim ih pomerajte jedan kadrugom,dabisteumanjiliprikaz. Uvećavanje prikaza sa dva prsta Postavite dva prsta na dodirnu plo..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 48

PrilagođavanjeThinkPadpokazivača Možete prilagoditi ThinkPad uređaje za pokazivanje tako da možete da ih koristite udobnije i efikasnije. Na primer,možeteizabratidaomogućiteTrackPointpokazivačkiuređaj,dodirnupločicuilioba. Takođemožete da onemogućite ili omogućite gestove dodirom. Da biste prilagodili ThinkPad pokazivački uređaj, uradite sledeće: 1. Idite na kontrolnu tablu. 2. Kliknitena HardwareandSound(Hardverizvuk) ➙ Mouse(Miš) . Prikazaćeseprozorsasvojstvima miša. 3. Pratite uputstva na ekranu. Zamenakapicepokazivača Kapica 1 na vrhu pokazivača može da se uklo..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 49

Povezivanjesanaizmeničnomstrujom Da biste povezali računar sa naizmeničnom strujom, uradite sledeće: Pažnja: Korišćenjeneodgovarajućegkablazanapajanjemožedaizazoveozbiljnaoštećenjaračunara. Napomena: Obavezno obavljajte radnje redosledom kojim su navedene. 1. Priključite kabl za napajanje u adapter za napajanje naizmeničnom strujom. 2. Priključite adapter za napajanje naizmeničnom strujom u konektor za napajanje računara. 3. Priključite kabl za napajanje u električnu utičnicu. Savetizakorišćenjeadapterazanapajanjenaizmeničnomstrujom • Kada se ispravljač za struju n..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 50

Napomena: Ako računar uđe u režim spavanja ili hibernacije kada je nivo napunjenosti baterije nizak, a porukaalarmasejošuveknijepojavila,taporukaćeseprikazatikadaračunarnastavisanormalnimradom. Da biste nastavili normalan rad kada se prikaže poruka, kliknite na OK (U redu). Punjenjebaterije Kada proverite status baterije i uvidite da je preostali procenat energije nizak ili kada vas alarm napajanja upozori da je preostala količina energije niska, morate da napunite bateriju. Ako je električna utičnica u blizini, priključite ispravljač za naizmeničnu struju u utičnicu i zatim u..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 51

- ZaWindows8.1 : IditenapočetniekranpritiskomnaWindowstaster ,kliknitenaikonunapajanja , a zatim na Sleep (Stanje spavanja). - ZaWindows10: Otvorite meni Start, kliknite na Power (Napajanje), a zatim kliknite na Sleep (Stanje spavanja). • Režimhibernacije Pomoću ovog režima možete u potpunosti da isključite računar bez čuvanja datoteka ili zatvaranja pokrenutih programa. Kada računar uđe u režim hibernacije, sve otvorene programe, fascikle i datoteke se čuvaju na SSD uređaju, a zatim se računar isključuje. Da biste prebacili računar u režim hibernacije, promenite postavke..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 52

OPASNOST Nemojtepokušavatidarastaviteilimenjatekompletbaterija. Akotouradite,možedoćidoeksplozijeilidocurenjatečnostiizkompletabaterija. KompletbaterijakojinijepreporučilakompanijaLenovokaoirastavljeniliizmenjenkomplet baterijanijepokrivengarancijom. OPASNOST Akokompletpunjivihbaterijanijeispravnozamenjen,postojiopasnostdadođedoeksplozije. Kompletbaterijasadržimalukoličinuštetnihsupstanci. Dabisteizbeglipovrede: • BaterijemenjajtesamoonimakojepreporučujekompanijaLenovo. • Čuvajtekompletbaterijadaljeodvatre. • Neizlažitegaprevisokimtemperaturama. • Neizlažitegavodinitiki..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 53

OPASNOST Postojiopasnostdadođedoeksplozijeakodugmastabaterijanijeispravnopostavljena. Litijumska baterijasadržilitijumimožeeksplodiratiakosenekoristiispravno,akosenjomepogrešnorukuje iliakosepogrešnoodloži. Baterijemenjajtesamoonimaistogtipa. Dabisteizbeglimogućnost povredeilismrtnogslučaja,nemojte: (1)bacatinitipotapatiuvodu,(2)dozvoljavatidasezagrejena višeod100°C(212°F)niti(3)pokušavatidajepopraviteilirastavite. Odložitebaterijuuskladusa lokalnimzakonimailipravilimaibezbednosnimstandardimakompanije. Povezivanjesamrežom Računar ima jednu ili više mrežnih kartica koje vam ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 54

Eternetkonektorimadvaindikatorakojipokazujustatusmrežneveze. Kadazeleniindikatorsvetli,računarje povezan sa lokalnom mrežom. Kada žuti indikator treperi, prenose se podaci. Bežičneveze Bežičnavezakoristisezaprenospodatakaisključivoputemradiotalasa, bezupotrebekablova. Uzavisnostiodbežičnihuređajakojisuinstaliraninaračunaru,moždaćetemoćidakoristitesledećebežične mreže: • Bežična LAN veza • Bežična WAN veza • Bluetooth veza KorišćenjebežičneLANveze Bežična LAN mreža pokriva relativno malu geografsku oblast, kao što je poslovna zgrada ili kuća. Uređaji z..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 55

• Otvorite poklopac računara pod uglom malo većim od 90 stepeni. • Ako bežičnu funkciju računara (standardi 802.11) koristite istovremeno sa Bluetooth opcijom, brzina prenosa podataka može da opadne, kao i kvalitet performansi bežične funkcije. ProverastatusabežičneLANveze StatusbežičneLANvezemožetedaproveritepomoćuikonestatusavezesabežičnommrežomnaWindows sistemskoj traci poslova. Što je više traka obuhvaćeno, signal je bolji. ZaoperativnisistemWindows7možetedaproveriteiAccessConnectionspokazivač,AccessConnections ikonustatusailiAccessConnectionsikonustatusabeži..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 56

SavetizakorišćenjebežičneWANfunkcije Da biste ostvarili najbolju vezu, pridržavajte se sledećih smernica: • Ne držite računar uz telo. • Postaviteračunarnaravnupodloguiotvoritepoklopacračunarapoduglommalovećimod90stepeni. • Postavite računar podalje od betonskih ili zidova od cigle jer oni mogu oslabiti signale. • Najbolji prijem je blizu prozora ili drugih mesta na kojima je signal za mobilni telefon najjači. ProverastatusabežičneWANveze StatusbežičneWANvezemožetedaproveritepomoćuikonestatusavezesabežičnommrežomnaWindows sistemskoj traci poslova. Što je više..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 57

• ZaWindows7: Pritisnitedugmezakontrolubežičnogradija iuključiteBluetoothfunkciju. • ZaWindows8.1: a. Pomeritepokazivačugornjidesniilidonjidesniugaoekranadabiseprikazaladugmad. b. Kliknite na Settings(Postavke) ➙ ChangePCsettings(Promenapostavkiračunara) ➙ PC anddevices(Računariuređaji) ➙ Bluetooth . c. Uključite Bluetooth funkciju. • ZaWindows10: a. Otvorite meni Start, a zatim kliknite na Settings (Postavke). Ukoliko stavka Settings (Postavke) nijeprikazana, kliknitena Allapps (Sveaplikacije)dabisteprikazalisveprograme. Zatimkliknite na Settings (Postavke) b. Uradite n..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 58

- ZaWindows7iWindows8.1 : Desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu, a zatim kliknite na Screenresolution(Rezolucijaekrana) ➙ Detect(Otkrij) . - ZaWindows10 : Desnimtasterommišakliknitenaradnupovršinu,azatimkliknitena Displaysettings (Postavkeekrana) ➙ Detect(Otkrij) . • Povezivanjebežičnogekrana Napomena: Da biste koristili bežični ekran, proverite da li i računar i spoljni ekran podržavaju Wi-Di ili Miracast funkcije. - ZaWindows7 Otvorite meni Start i kliknite na DevicesandPrinters(Uređajiištampači) ➙ Addadevice(Dodaj uređaj) - ZaWindows8.1 1. Pomeritepokaziva..

Poglavlje 2. Upotreba računara - Page 59

Promenapostavkiekrana Možete promeniti podešavanja i za ekran računara i za spoljni monitor. Na primer, možete odrediti koji je glavni ekran, a koji je sekundarni. Takođe možete promeniti rezoluciju i orijentaciju. Da biste promenili postavke ekrana, uradite sledeće: 1. Desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu i izaberite ScreenResolution (Rezolucija ekrana) ili Displaysettings (Postavke ekrana). 2. Izaberite ekran koji želite da konfigurišete. 3. Promenite postavke ekrana po želji. Napomena: Akozaekranračunarapodesitevećurezolucijunegozaspoljnimonitor, naspoljnommonit..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 60

Da biste pokrenuli kameru, uradite sledeće: • ZaWindows7 : PokreniteprogramCommunicationsUtility. Pogledajte“PristupLenovoprogramima”na stranici 15. • ZaWindows8.1 : Kliknite na Camera (Kamera) na početnom ekranu. • ZaWindows10: Otvorite meni Start i kliknite na Camera (Kamera) na listi svih aplikacija. Kada je kamera pokrenuta, uključuje se zeleni indikator “kamera u upotrebi”. Integrisanu kameru možete koristiti i sa drugim programima koji pružaju funkcije poput fotografisanja, snimanja video zapisa i obavljanja video razgovora. Da biste integrisanu kameru koristili sa..

Poglavlje3. Poboljšavanjeračunara - Page 61

Poglavlje3. Poboljšavanjeračunara U ovom poglavlju ćete pronaći uputstva o tome kako da koristite hardverske uređaje da biste proširili sposobnosti računara. Ono sadrži sledeće teme: • “Pronalaženje ThinkPad opcija” na stranici 45 • “ThinkPad priključne stanice” na stranici 45 PronalaženjeThinkPadopcija Ukoliko želite da proširite mogućnosti na računaru, korporacija Lenovo nudi brojne dodatne uređaje za hardveriažuriranjakakobizadovoljilavašepotrebe. Uoveopcijespadajuuređajizaskladištenjepodataka, mrežne kartice, priključne stanice, baterije, adapteri za n..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 62

ThinkPadOneLinkDockiThinkPadOneLinkProDockprikazspreda 1 Priključakzabezbednosnubravu : Da biste zaštitili priključnu stanicu od krađe, kupite bezbednosnu kablovsku bravu kao što je kablovska brava Kensington stila, koja odgovara priključku za bezbednosnu bravu da biste zaključali priključnu stanicu za radni sto, sto ili neki drugi čvrsti predmet. 2 USB3.0konektor : KoristisezapovezivanjeuređajakojisukompatibilnisaUSB3.0uređajem. 3 KonektorAlwaysOnUSB : Po podrazumevanoj vrednosti, konektor Always On USB vam omogućava punjenje nekih mobilnih digitalnih uređaja i pametnih telefo..

Poglavlje 3. Poboljšavanje računara - Page 63

ThinkPadOneLinkDockprikazsazadnjestrane 1 USB2.0konektor : KoristisezapovezivanjeuređajakojisukompatibilnisaUSB2.0uređajem. 2 Eternetkonektor : KoristisezapovezivanjepriključnestanicenaEternetLANmrežu. Indikatorinaovom priključku imaju istu funkciju kao i oni na računaru. 3 HDMIkonektor : Koristisezapovezivanjedigitalnogiaudiouređajailivideomonitorakojijekompatibilan sa HDMI tehnologijom. 4 Konektorzanapajanje : Koristisezapovezivanjeadapterazanapajanjenaizmeničnomstrujom. 5 LenovoOneLinkkonektor : Povezuje Lenovo OneLink konektor i računar. Poglavlje 3. Poboljšavanje računara 47..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 64

ThinkPadOneLinkProDockprikazsazadnjestrane 1 USB2.0konektori : KoristisezapovezivanjeuređajakojisukompatibilnisaUSB2.0uređajem. 2 USB3.0konektori : KoristesezapovezivanjeuređajakojisukompatibilnisaUSB3.0iUSB2.0. 3 Eternetkonektor : Koristi se za povezivanje priključne stanice na Eternet LAN mrežu. Indikatori na ovom priključku imaju istu funkciju kao i oni na računaru. Eternet konektor podržava PXE pokretanje vašeg računara. Više informacija o PXE pokretanju pronaći ćete u odeljku “Preboot eXecution Environment” na stranici 85. 4 DisplayPortkonektor : Koristi se za priklju..

Poglavlje4. Viivašračunar - Page 65

Poglavlje4. Viivašračunar Uovompoglavljusenalazeinformacijeopristupačnostiiudobnostiračunaraioputovanjusnjim. • “Pristupačnost i udobnost” na stranici 49 • “Putovanje sa računarom” na stranici 53 Pristupačnostiudobnost Ergonomičnost je važna da biste računar mogli da iskoristite na najbolji način i izbegli neudobnost u radu. Uredite opremu koju koristite i prostor u kome radite onako kako to najbolje odgovara vašim potrebama i poslu koji obavljate. Pored toga, trebalo bi da steknete zdrave radne navike kako biste bili produktivniji i kako bi vam rad na računaru bio ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 66

Položajrukeišake : Držitenadlaktice,zgloboveišakeuopuštenomineutralnom(horizontalnom)položaju. Kucajte lagano bez jakog pritiska na tastere. Položajnogu : Sedite tako da vam butine budu postavljene paralelno sa podom i da su vam stopala ravno postavljena na podu ili da se nalaze na osloncu za stopala. Šta ako putujete? Možda nećete moći da se pridržavate najboljih ergonomskih praksi kada računar koristite u pokretu ili u opuštenom okruženju. Bez obzira na to gde se nalazite, pokušajte da ispoštujete što je moguće više ovih saveta. Pravilno sedenje i odgovarajuće osvetlj..

Poglavlje 4. Vi i vaš računar - Page 67

Prečicenatastaturi Funkcija Taster Shift pet puta Uključuje ili isključuje lepljive tastere Taster Num Lock na pet sekundi Uključuje ili isključuje preklopne tastere Levi taster Alt + levi taster Shift + taster Num Lock Uključuje ili isključuje tastere miša LevitasterAlt+levitasterShift+tasterPrtScn(iliPrtSc) Uključuje ili isključuje visoki kontrast Više informacija potražite na stranici http://windows.microsoft.com/, a zatim upišite bilo koju od sledećih ključnih reči za pretragu: preˇcice na tastaturi , kombinacije tastera , tasterske preˇcice . Centarzalakšekorišćenj..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 68

Postupite na sledeći način da biste koristili program “Prepoznavanje govora”: 1. Idite na kontrolnu tablu i uverite se da je prikaz kontrolne table po kategorijama. 2. Kliknitena EaseofAccess(Jednostavanpristup) ➙ SpeechRecognition(Prepoznavanjegovora) . 3. Pratite uputstva na ekranu. Tehnologiječitačaekrana Tehnologiječitačaekranaseprvenstvenofokusirajunaprogramskeinterfejse,informacionesistemepomoćii raznovrsne dokumente na mreži. Za dodatne informacije o čitaču ekrana, pogledajte sledeće: • KorišćenjePDFdokumentasačitačemekrana: http://www.adobe.com/accessibility.h..

Poglavlje 4. Vi i vaš računar - Page 69

Ukoliko miš ima točkić, pritisnite i zadržite Ctrl, a zatim pomerajte točkić da biste promenili veličinu stavke. Standardnikonektori Vašračunarposedujestandardnekonektorekojivamomogućavajudapovežetepomoćneuređaje. Više informacija o položaju i funkcijama konektora potražite u odeljku “Nalaženje računarskih kontrola, konektora i indikatora” na stranici 1. Dokumentacijaupristupačnimformatima Lenovo obezbeđuje elektronsku dokumentaciju u pristupačnim formatima, kao što su ispravno obeležene datotekeuPDFformatuilidatotekeuformatujezikazaoznačavanjehiperteksta(HTML).L..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 70

• Mini DisplayPort u HDMI adapter • Kabl za Mini-DisplayPort u VGA adapter • Spoljašnji miš, ako ste navikli da ga koristite • Eternet adapter za proširivanje • Eternet kabl • Kvalitetnatorbazanošenjekojapružaodgovarajućuzaštituiimajastučićezaublažavanjepadova • Spoljašnji uređaj za skladištenje Ako putujete u drugu zemlju, možda će vam biti neophodan adapter za naizmeničnu struju koji odgovara zemlji u koju putujete. Da biste kupili pribor za putovanje, idite na http://www.lenovo.com/accessories. 54 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Poglavlje5. Sigurnost - Page 71

Poglavlje5. Sigurnost Uovompoglavljusenalazeinformacijeotomekakodasprečitekrađuineovlašćenuupotreburačunara. • “Korišćenje lozinki” na stranici 55 • “Bezbednost SSD uređaja” na stranici 60 • “Podešavanje sigurnosnog čipa” na stranici 60 • “Korišćenje čitača otisaka prstiju” na stranici 61 • “Obaveštenje o brisanju podataka sa SSD uređaja” na stranici 64 • “Korišćenje zaštitnog zida” na stranici 65 • “Zaštita podataka od virusa” na stranici 65 Korišćenjelozinki Pomoću lozinki možete da sprečite neovlašćeno korišćenje rač..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 72

3. U zavisnosti od vaših potreba, uradite jedno od sledećeg: • Da biste postavili lozinku, uradite sledeće: a. U polje EnterNewPassword unesite željenu lozinku, a zatim pritisnite taster Enter. b. Upolje ConfirmNewPassword ponovounesiteželjenulozinku,azatimpritisnitetasterEnter. • Da biste promenili lozinku, uradite sledeće: a. Upolje EnterCurrentPassword unesiteaktuelnulozinkupouključenjuipritisnitetasterEnter. b. Upolje EnterNewPassword unesitenovulozinkupouključenjuipritisniteEnter. Zatimjeponovo unesite u polje ConfirmNewPassword i pritisnite taster Enter. • Da biste ukl..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 73

- Interni bežični uređaj - Interni Bluetooth uređaj - Interna mrežna opcija ROM - Interni bežični WAN uređaj - Režim sigurnosti - Prioritet čitača otisaka prstiju Napomene: • AdministratorsistemamožedapostaviistulozinkunadzoranavišeThinkPadprenosivihračunarakakobi olakšao administraciju. • Kadajeomogućenaopcija LockUEFIBIOSSettings ,nijemogućepromenitinijednupostavkuzaBIOS. Da biste promenili postavke, obavezna je lozinka nadzora. Postavljanje,promenailiuklanjanjelozinkenadzora Pre početka odštampajte ova uputstva. Lozinku nadzora može da postavi, primeni ili ukloni ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 74

Ukoliko je postavljena korisnička lozinka za hard disk, ali ne i glavna, korisnik mora da unese korisničku lozinku kako bi pristupio datotekama i aplikacijama na SSD uređaju. • Glavnalozinkazaharddisk Glavnalozinkazaharddiskzahtevaikorisničkulozinkuzaharddisk. Glavnulozinkuzaharddiskobično postavljaikoristiadministratorsistema. OnaomogućavaadministratorudapristupibilokomSSDuređaju usistemukaoiglavnomključu. Administratorpostavljaglavnulozinku;Zatimdodeljujekorisničkulozinku za svaki računar na mreži. Korisnik tada može da promeni korisničku lozinku za hard disk po želji, ali..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 75

2. U polje EnterNewPassword unesite novu lozinku i pritisnite Enter. Zatim je ponovo unesite u polje ConfirmNewPassword i pritisnite taster Enter. 3. Prikazaće se prozor Setup Notice. Ponovo pritisnite taster Enter da biste nastavili. Korisnička lozinka za hard disk je promenjena. Napomena: Korisnička lozinka za hard disk se ne može ukloniti u režimu UserHDP . - Akoizabereterežim MasterHDP ,pratitesledećekorakedabistepromeniliglavnulozinkuzaharddisk: 1. U polje EnterCurrentPassword unesite aktuelnu glavnu lozinku za hard disk i pritisnite taster Enter. 2. U polje EnterNewPassword un..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 76

BezbednostSSDuređaja Dabistezaštitililozinkeodneovlašćenihpristupa,pogledajtesledećesavetedabistepojačalibezbednost: • Postavite lozinku po uključenju i lozinku za hard disk za unutrašnji SSD uređaj. Pogledajte postupke u odeljku “Power-on password” na stranici 55 i “Lozinka za hard disk” na stranici 57. Radi sigurnosti preporučuje se duža lozinka. • DabisteobezbedilipouzdanusigurnostzaUEFIBIOS,upotrebitesigurnosničipiaplikacijusafunkcijama za upravljanje programom Trusted Platform Module (TPM – Modul pouzdane platforme). Pročitajte “Podešavanje sigurnosnog či..

Korišćenječitačaotisakaprstiju - Page 77

• Pojačate kontrolu pristupa • Osigurate komunikaciju Pre početka odštampajte ova uputstva. Postupite na sledeći način da biste postavili neku stavku iz podmenija SecurityChip : 1. Isključite računar. Sačekajte oko pet sekundi, a zatim ponovo uključite računar. 2. Kadasepojaviekransalogotipom,pritisnitetasterF1dabistepokrenuliprogramThinkPadSetup. 3. Izaberite Security ➙ SecurityChip pomoću tastera sa strelicama. 4. Pritisnite taster Enter. Otvoriće se podmeni SecurityChip . 5. Pomerite se do stavke koju želite da podesite koristeći tastere sa strelicama. Kada je stavka ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 78

1. Otvorite meni Start, a zatim kliknite na Settings (Postavke). Ukoliko stavka Settings (Postavke) nije prikazana, kliknite na Allapps (Sve aplikacije) da biste prikazali sve programe. Zatim kliknite na Settings(Postavke) ➙ Accounts(Nalozi) ➙ Sign-inoptions(Opcijeprijavljivanja) . 2. Pratite uputstva na ekranu da biste završili registraciju. Prelaženjeprstomprekočitačaotisakaprstiju Da biste prešli prstom preko čitača otisaka prstiju, uradite sledeće: 1. Postavite gornji deo prsta na senzor. 2. Lagano pritisnite i blagim pokretom prevucite prst preko čitača, prema sebi. Ne po..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 79

Ponašanjeindikatorazačitačotiskaprsta Ponašanjeindikatora Opis Zeleno Čitač otisaka prstiju je spreman da pređete prstom preko njega. Tamnožuto Identitet otiska prsta nije potvrđen. Povezivanjeotisakaprstijusalozinkompouključenjuilozinkomzaharddisk Dabistepovezaliotiskeprstijusalozinkompouključenjuilozinkomzaharddisk, uraditesledeće: 1. Isključite računar, a zatim ga ponovo uključite. 2. Kada se od vas zatraži, prevucite prstom preko čitača otisaka prstiju. 3. Unesite lozinku po uključenju, lozinku za hard disk ili obe, na zahtev. Veza je napravljena. Kada ponovo pokrenet..

ObaveštenjeobrisanjupodatakasaSSDuređaja - Page 80

• ReaderPriority: Definišeprioritetčitačaotiskaprstaakojepriključenspoljničitačotiskaprsta. • SecurityMode: Navodi postavke režima sigurnosti. • PasswordAuthentication: Omogućava ili onemogućava proveru autentičnosti lozinke. Napomena: Ova stavka se prikazuje ako je omogućen režim Highsecurity . • ResetFingerprintData: Izaberiteovustavkudabisteizbrisalisvepodatkeootiskuprstakojisusačuvani na unutrašnjem ili spoljašnjem čitaču otiska prsta. Održavanječitačaotiskaprsta Čitač otiska prsta se može oštetiti ili prestati ispravno da radi ako dođe do: • Grebanja..

Korišćenjezaštitnogzida - Page 81

• Formatirajte SSD uređaj pomoću softvera za inicijalizaciju. • Vratite SSD uređaj na fabrički podrazumevane postavke korišćenjem programa za oporavak koji obezbeđuje kompanija Lenovo. Međutim, ove operacije samo obavljaju premeštanje datoteka sa podacima. One ne brišu same podatke. Drugim rečima, proces učitavanja podataka je onemogućen u operativnom sistemu kao što je operativan sistemWindows. Podacisujošuvektu, iakoizgledakaodasuizgubljeni. Natajnačinjeponekadmoguće učitavanjepodatakaupotrebomspecijalnogsoftverazaoporavakpodataka. Postojirizikdanedobronamerni ljudi ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 82

66 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Instaliranjenovogoperativnogsistema - Page 83

Poglavlje6. Naprednakonfiguracija Uovompoglavljućetepronaćisledećeinformacijekojećevampomoćidakonfigurišeteračunar: • “Instaliranje novog operativnog sistema” na stranici 67 • “Instaliranje upravljačkih programa” na stranici 69 • “Korišćenje ThinkPad Setup programa” na stranici 69 • “Korišćenje funkcija za upravljanje sistemom” na stranici 85 Instaliranjenovogoperativnogsistema Unekimsituacijamamoždaćetemoratidainstaliratenovioperativnisistem. Ovatemadajeuputstvaotome kako da instalirate novi operativni sistem. InstaliranjeoperativnogsistemaWindows7 P..

InstaliranjeoperativnogsistemaWindows8.1iliWindows10 - Page 84

Lenovopodrškenaadresi: http://www.lenovo.com/support Napomena: Nakoninstaliranjaoperativnogsistema,nemojtemenjatipočetnupostavku UEFI/LegacyBoot u programu ThinkPad Setup. U suprotnom, operativni sistem se neće pravilno pokrenuti. Kada instalirate operativni sistem Windows 7, možda će vam trebati jedan od sledećih kodova za zemlju ili region: Zemljailiregion Kod Zemljailiregion Kod Kina SC Holandija NL Danska DK Norveška NO Finska FI Španija SP Francuska FR Švedska SV Nemačka GR Tajvan i Hongkong TC Italija IT SjedinjeneAmeričkeDržave US Japan JP InstaliranjeoperativnogsistemaWi..

Poglavlje 6. Napredna konfiguracija - Page 85

Kada instalirate operativni sistem Windows 8.1 ili Windows 10, možda će vam trebati jedan od sledećih kodova za zemlju ili region: Zemljailiregion Kod Zemljailiregion Kod Kina SC Holandija NL Danska DK Norveška NO Finska FI Španija SP Francuska FR Švedska SV Nemačka GR Tajvan i Hongkong TC Italija IT SjedinjeneAmeričkeDržave US Japan JP Instaliranjeupravljačkihprograma Upravljački program je program koji upravlja određenim hardverskim uređajem na računaru. Ako uređaj ne funkcionišekakotrebailiinstaliratenoviuređaj,potrebnojedainstalirateiliažurirateodgovarajućiupravljačk..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 86

• Pritisnite taster F6 da biste promenili vrednost na veću. • Pritisnite taster F5 da biste promenili vrednost na manju. Napomena: Podrazumevane vrednosti su podebljane . 4. Da bi ste promenili ostale konfiguracije, pritisnite taster Esc da biste izašli iz podmenija i vratili se u nadređeni meni. 5. Kada dovršite konfigurisanje, pritisnite taster F10. Prikazaće se prozor Setup Confirmation. Kliknite na Yes dabistesačuvalipromenukonfiguracijeiizašliizprogramaThinkPadSetup. Takođemožeteizabrati karticu Restart uThinkPadSetupmenijuiponovopokrenutiračunarkoristećijednuodposto..

Poglavlje 6. Napredna konfiguracija - Page 87

Tabela2. StavkeConfigmenija Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari Wake On LAN • Disabled • ACOnly • AC and Battery Omogućava funkciju pokretanja računara kada Eternet kontroler primi čarobni paket (specijalnu mrežnu poruku). Ako izaberete opciju AC Only , Wake on LAN je omogućen samo kada je priključen adapter za naizmeničnu struju. Ako izaberete opciju AC andBattery , Wake on LAN je omogućen sa bilo kojim izvorima napajanja. Napomene: • Funkcija Wake on LAN koja funkcioniše preko čarobnogpaketazahteva napajanjenaizmeničnom strujom. • FunkcijaWakeonLANne radi..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 88

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari USBUEFIBIOSSupport • Disabled • Enabled Omogućava ili onemogućava podršku za USBuređajezaskladištenje podataka. Always On USB • Disabled • Enabled Ukoliko izaberete Enabled , spoljašnji USB uređaji se mogu puniti preko USB konektora čak i kada je računar u režimu slabog napajanja (u režimu spavanja, hibernacije ili isključen). Napomena: Ukoliko izaberete Enabled , USB funkcija buđenja nije podržana na Always On USB konektoru. –ChargeinBatteryMode • Disabled • Enabled Ukoliko iz..

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) - Page 89

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari TrackPoint • Disabled • Enabled Omogućava ili onemogućava ugrađeni TrackPoint pokazivački uređaj. Napomena: Ako želite da koristite spoljnog miša, izaberiteopciju Disabled . Trackpad • Disabled • Enabled Omogućava ili onemogućava ugrađenu dodirnu pločicu. Napomena: Ako želite da koristite spoljnog miša, izaberiteopciju Disabled . Fn and Ctrl Key swap • Disabled • Enabled Omogućava zamenu akcija tastera Fn i tastera Ctrl na donjem levom uglu tastature. Disabled : tasteri Fn i Ctrl..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 90

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari pritisnete željeni taster i Fn taster. Ukoliko taster Fn pritisnete dva puta, stanje se zaključava sve dok ponovo ne pritisnete isti taster. Boot Display Device • ThinkPadLCD • HDMI • DisplayPort • Display on dock Izbor ekrana koji će biti aktivan tokom podizanja sistema. Ovaj izbor važi za vreme pokretanja, zahtev za unos lozinke i program ThinkPad Setup. HDMI je HDMI konektor na računaru. Ova opcija je nije dostupna kada je računar povezan na priključnu stanicu. DisplayPort je Mini Displa..

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) - Page 91

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari Intel SpeedStep ® technology (samo modeli na kojima je IntelSpeedStepugrađen) • Disabled • Enabled Mode for AC • MaximumPerformance • Battery Optimized Mode for Battery • MaximumPerformance • BatteryOptimized Izbor režima za Intel SpeedStep tehnologiju u tokuizvršavanjaprograma. MaximumPerformance: Uvek najveća brzina. BatteryOptimized: Uvek najmanja brzina. Disabled: Bez podrške pri izvršavanju,najvišabrzina. Adaptive Thermal Management Scheme for AC • MaximizePerformance • Balanc..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 92

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari Intel Rapid Start Technology • Disabled • Enabled Enter after: • Immediately • 1 minute • 2 minutes • 5 minutes • 10 minutes • 15 minutes • 30 minutes • 1 hour • 2 hours • 3hours Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da na SSD uređaju postoji specijalna particija. Kada je omogućena, računarulaziustanjeniskog napajanjanakonnavedenog vremenaurežimuspavanja. Za obnavljanje normalnog rada potrebno je samo nekoliko sekundi. Disable Built-in Battery • Yes • No Privremeno o..

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) - Page 93

Tabela2. StavkeConfigmenija(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari Intel AMT Control • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Ukoliko izaberete opciju Enabled , konfiguriše se Intel AMT (Tehnologija aktivnog upravljanja) a u MEBx (Management Engine BIOS Extension) podešavanjima pojavljuju se dodatne stavke. Ukoliko izaberete PermanentlyDisabled , nikada više nećete moći ponovo da omogućite. Buditeoprezniakoželiteda upotrebite ovu opciju. Napomena: U meni MEBx Setup možete da uđete pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+P u prozoru Startup Interrupt Menu..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 94

MeniDate/Time Da biste promenili datum ili vreme na računaru, izaberite karticu Date/Time u meniju ThinkPad Setup. Zatim uradite sledeće: 1. Pomoću tastera sa strelicama izaberite SystemDate ili SystemTime . 2. Unesite datum ili vreme. MeniSecurity Dabistepromenilisigurnosnapodešavanjanaračunaru,izaberitekarticu Security umenijuThinkPadSetup. U sledećoj tabeli su navedene stavke menija Security . Podrazumevane vrednosti su podebljane . Stavke menija su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. U zavisnosti od modela, podrazumevana vrednost može biti drugačija. Pažnja: Podrazum..

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) - Page 95

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari Izberite Enabled da biste omogućili bezbednosnu lozinku. Izaberite Disabled da bistenastavilibezbilokakveobavezneradnje. Password Count Exceeded Error • Disabled • Enabled Izaberite Enabled dabiseprikazalaPOST0199 greška i prikazao upit za bezbednosnu lozinku. Izaberite Disabled da biste sakrili POST 0199 greškuinastavilibezbilokakvepotrebneradnje. SetMinimumLength • Disabled • x characters (4≤x≤12) Navediteminimalnudužinulozinkipouključenju i lozinki za hard disk. Ako podesite lozinku n..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 96

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari Security Chip Selection • DiscreteTPM • Intel PTT Ukolikoizabereteopciju DiscreteTPM ,možete da koristite Discrete TPM čip sa TPM 1.2 režimom. Ukoliko izaberete opciju IntelPTT , možete da koristite Intel Platform Trusted Technology sa TPM 2.0 režimom. Ako promenite iz IntelPTT u DiscreteTPM , pojavljuje se iskačuća poruka da će svi ključevi za šifrovanje biti obrisani u sigurnosnom čipu. Ako želite da nastavite, izaberite Yes . Ako promenite iz DiscreteTPM u IntelPTT , pojavljuje se iska..

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) - Page 97

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari ClearSecurityChip • Enter Obriši ključ za šifrovanje. Napomena: Ova stavka će se prikazati samo ako ste izabrali Active ili Enabled za opciju SecurityChip . IntelTXTFeature * Nije moguće odabrati kada je omogućenIntelPPT. • Disabled • Enabled Omogućava ili onemogućava Intel Trusted Execution Technology. Napomene: • Ova stavka će se prikazati samo ako ste izabrali Active ili Enabled zaopciju Security Chip . • Ovo je postavljeno na onemogućeno kada je Intel PTT omogućen. Physical Prese..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 98

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari Ethernet LAN • Disabled • Enabled Ukoliko izaberete opciju Enabled , možete da koristite Ethernet LAN uređaj. Wireless LAN • Disabled • Enabled Ukoliko izaberete Enabled , možete da koristite bežični LAN uređaj. Wireless WAN • Disabled • Enabled Ukoliko izaberete opciju Enabled , možete da koristite bežični WAN uređaj. Bluetooth • Disabled • Enabled Ako izaberete stavku Enabled , možete da koristite Bluetooth uređaje. USB Port • Disabled • Enabled Ukoliko izaberete Enabled..

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) - Page 99

Tabela3. StavkemenijaSecurity(nastavak) Stavkemenija Stavkepodmenija Vrednost Komentari prilagodite Secure Boot baze podataka potpisa u režimu SetupMode . RežimSecureBootćebitipostavljenna Custom Mode . Restore Factory Keys Ovaopcijasekoristizaobnavljanjesvihključeva i sertifikata u Secure Boot bazama podataka u fabričkipodrazumevanostanje. Svaprilagođena podešavanja bezbednosti tokom podizanja sistema biće obrisana i podrazumevani ključ platforme će biti ponovo uspostavljen sa originalnimpotpisombazepodatakauključujući i sertifikat za operativne sisteme Windows 8 i Windows 10..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 100

Tabela4. StavkeStartupmenija Stavkemenija Vrednost Komentari Boot Izaberite uređaj za podizanje sistema kada pritisnete dugme za napajanje da biste uključili računar. NetworkBoot Izaberite uređaj za pokretanje kada se sistem budi preko LAN mreže. Ako je funkcija WakeonLAN omogućena, mrežni administrator može daljinskim putem da uključi sve računare na LAN mreži pomoću softvera za upravljanje mrežom. UEFI/LegacyBoot • Both - UEFI/LegacyBootPriority - UEFI First - LegacyFirst • UEFI Only • Legacy Only CSMSupport (za UEFI Only) • Yes • No Izaberitemogućnostpodizanjasist..

Poglavlje 6. Napredna konfiguracija - Page 101

MeniRestart DabisteizašliizprogramaThinkPadSetupiponovopokrenuliračunar,izaberite Restart umenijuprograma ThinkPad Setup. Prikazuju se sledeće stavke podmenija: • ExitSavingChanges : sačuvajte promene i ponovo pokrenite računar. • ExitDiscardingChanges : odbacite promene i ponovo pokrenite računar. • LoadSetupDefaults : vratite na fabrički podrazumevane postavke. Napomena: Omogućite OSOptimizedDefaults da biste ispunili uslove sertifikacije za Windows 8 ili Windows10. Kadapromeniteovupostavku,automatskisemenjajunekedrugepostavkekaoštosu CSM Support , UEFI/LegacyBoot , Secure..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 102

Napomena: FunkcijaRemoteInitialProgramLoad(RIPLiliRPL)nemožedasekoristinavašemračunaru. WakeonLAN PomoćufunkcijeWakeonLANmrežniadministratormožedauključiračunarizkonzolezaupravljanje. KadajefunkcijaWakeonLANomogućena,mnogeoperacije,poputprenosapodataka,ažuriranjasoftverai ažuriranja(flešovanja)UEFIBIOS-a,mogudaseobavljajudaljinskimputembezdaljinskognadzora. Proces ažuriranja se može obaviti nakon uobičajenog radnog vremena i tokom vikenda kako se korisnici ne bi prekidaliuraduiLANsaobraćajbiosvedennaminimum. Štedivremeipovećavaproduktivnost. Napomena: Akoseračunaruključ..

Poglavlje 6. Napredna konfiguracija - Page 103

Napomena: Pritisnite F9 da biste vratili na fabrički podrazumevane postavke. Proverazahtevazaažuriranje(flešovanje) Mrežni administrator može da ažurira programe na računaru preko konzole za upravljanje, ukoliko su ispunjeni sledeći zahtevi: • Računar mora da se pokrene preko LAN mreže. • Računar mora da se aktivira u okruženju Preboot eXecution Environment (PXE). • Naračunarumrežnogadministratoramoradabudeinstaliranprogramzaupravljanjemrežom. Poglavlje 6. Napredna konfiguracija 87

..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 104

88 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Osnovnisavetizasprečavanjeproblema - Page 105

Poglavlje7. Sprečavanjeproblema Ukoliko imate ThinkPad prenosivi računar, održavanje predstavlja značajnu stavku. Uz odgovarajuću brigu možete izbeći najčešće probleme. U ovom poglavlju nalaze se informacije pomoću kojih ćete računar održavati da radi neometano. • “Osnovni saveti za sprečavanje problema” na stranici 89 • “Proverite da li su upravljački programi aktuelni” na stranici 90 • “Održavanje računara” na stranici 91 Osnovnisavetizasprečavanjeproblema Ova tema pruža sledeće savete koji će vam pomoći u sprečavanju problema u radu računara: ..

Proveritedalisuupravljačkiprogramiaktuelni - Page 106

- Ukoliko računar koristi diskove kao medijume za oporavak, nemojte uklanjati disk iz uređaja dok se to od vas ne zatraži. • Sporna pitanja u vezi sa SSD uređajem možete pronaći u odeljku “Dijagnostikovanje problema” na stranici 95 i pre nego što pozovete Centar za korisničku podršku obavite dijagnostički test diska. Ukoliko se računar ne pokrene, preuzmite datoteke za kreiranje medijuma za samoispitivanje na adresi http://www.lenovo.com/hddtest. Pokrenite test i zabeležite sve poruke i kodove grešaka. Ukoliko test šalje poruke i kodove grešaka, pozovite Centar za koris..

Poglavlje 7. Sprečavanje problema - Page 107

Više informacija o tome kako da koristite program System Update možete pronaći u njegovom sistemu pomoći. Održavanjeračunara Iako je predviđeno da računar funkcioniše pouzdano u normalnom radnom okruženju, prilikom upotrebe morate koristiti zdrav razum. Ako budete pratili važne savete iz ovog odeljka, uspećete iz računara da izvučete maksimum u radu i užitku. Pazitegdeikakoradite • Skladištite materijale za pakovanje na sigurno mesto, van domašaja dece kako biste izbegli mogućnost gušenja od plastičnih vreća. • Držite računar podalje od magneta, aktiviranih mobiln..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 108

• Kada zamenite primarni SSD uređaj, ponovo prikačite poklopac priključka uređaja. • Držite spoljne i prenosive hard diskove ili optičke uređaje u odgovarajućim kutijama ili ambalaži kada ih ne koristite. Pažljivopostavljajtelozinke • Pamtite lozinke. Ako zaboravite lozinku nadzora ili lozinku za hard disk, kompanija Lenovo je neće resetovati i možda ćete morati da zamenite sistemsku ploču ili SSD uređaj. Održavanječitačaotiskaprstiju Čitač otiska prsta se može oštetiti ili prestati ispravno da radi ako dođe do: • Grebanja površine čitača čvrstim, šiljati..

Poglavlje 7. Sprečavanje problema - Page 109

2. Obrišite krpom svaki taster na tastaturi. Obrišite tastere jedan po jedan; ako brišete više tastera odjednom, krpa može da se zakači na susedni taster i da ga ošteti. Obratite pažnju na to da nikakva tečnost ne ukapne između tastera. 3. Pustite da se osuši. 4. Dabisteotkloniliprašinuilimrviceispodtastera, možetekoristitihladanvazduhizfenazakosuilisprej sa kompresovanim vazduhom i četkicu. Čišćenjeekranaračunara Postupite na sledeći način da biste očistili ekran računara: 1. Pažljivo obrišite ekran suvom, mekom krpom. Ako vam se učini da na ekranu ima ogrebotina, ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 110

94 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Poglavlje8. Rešavanjeračunarskihproblema - Page 111

Poglavlje8. Rešavanjeračunarskihproblema Ovo poglavlje sadrži informacije o tome šta treba da uradite ako se javi problem sa računarom. • “Dijagnostikovanje problema” na stranici 95 • “Rešavanje problema” na stranici 95 Dijagnostikovanjeproblema Ukoliko pri radu sa računarom naiđete na probleme, koristite program Lenovo Solution Center kao polaznu tačku za njihovo rešavanje. ProgramLenovoSolutionCentervamomogućavadapronađeteuzrokeproblemasaračunaromidaihrešite. On objedinjava dijagnostičke testove, prikupljanje informacija o sistemu, status bezbednosti i informaci..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 112

“Prikaz odozdo” na stranici 7. Kada se računar isključi, ponovo priključite adapter za napajanje računara naizmeničnom strujom, pokrenite pritiskom na dugme za napajanje. Ukoliko se računar ne uključi, pređite na korak 3. 2. Dokjeračunarisključen,uklonitesveizvorenapajanjaizračunaraiponovopokrenitesistemumetanjem ispravljene spajalice u rupicu za hitno ponovno pokretanje. Ponovo povežite adapter za napajanje računaranaizmeničnomstrujomirestartujteračunar. Ukolikoseračunarneuključi,pređitenakorak3. Napomena: Ako se računar pokrene i uđe u Windows okruženje, koristite..

Poglavlje 8. Rešavanje računarskih problema - Page 113

• Poruka : 0190: Greška u vezi sa pražnjenjem baterije Rešenje : Računar se isključio jer je napajanje baterije na izmaku. Povežite ispravljač za struju sa računarom i napunite baterije. • Poruka : 0191: Bezbednost sistema - Nevažeći zahtev za daljinsku promenu. Rešenje : Promena podešavanja sistema nije uspela. Potvrdite operaciju i pokušajte ponovo. Da biste uklonili grešku, pokrenite ThinkPad Setup. • Poruka : 0199: Bezbednostsistema-Brojpokušajazaunosbezbednosnelozinkejepremašen. Rešenje : Ova poruka se javlja ako unesete pogrešnu lozinku nadzora više od tri put..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 114

Zvučnisignaligreške Tabela5. Zvučnisignaligreške Zvučnisignali Rešenje Jedan kratak zvučni signal, pauza, tri kratka zvučna signala,pauza,joštrikratkazvučnasignala,pauzaijedan kratak zvučni signal (1-3-3-1 zvučnih signala) Problem sa memorijom. Odmah isključite računar i odnesite ga na servis. Jedan dugačak i tri kratka zvučna signala Problem sa videom. Odmah isključite računar i odnesite ga na servis. Tri kratka zvučna signala, pauza, jedan kratak zvučni signal, pauza, jedan kratak zvučni signal, pauza i još tri kratka zvučna signala (3-1-1-3 zvučnih signala) Proble..

Poglavlje 8. Rešavanje računarskih problema - Page 115

1. Idite na kontrolnu tablu i kliknite na HardwareandSound(Hardverizvuk) ➙ DeviceManager (Upravljačuređajima) . Unesiteadministratorskulozinkuilipotvrdu,akotoodvasbudetraženo. 2. Ako je znak uzvika ! prikazan pored naziva adaptera u odeljku Networkadapters (Mrežni adapteri), moždanekoristiteispravanupravljačkiprogramilijeupravljačkiprogramonemogućen. Dabisteomogućiliupravljačkiprogram,kliknitedesnimtasterommišanaoznačeniadapter. 3. Kliknite na UpdateDriverSoftware (Ažuriraj softver upravljačkog programa) i pratite uputstva na ekranu. - Port skretnice i adapter imaju istu pos..

Problemisatastaturomidrugimpokazivačkimuređajima - Page 116

Napomena: Ako koristite operativni sistem Windows 7, kliknite na opciju Showhiddenicons (Prikaži skrivene ikone) na traci zadataka. Pojaviće se ikona Access Connections. Više informacija o ovoj ikoni možete pronaći u informacionom sistemu pomoći za program Access Connections. ZaoperativnisistemWindows7,proveritenazivmreže(SSID)iinformacijeošifrovanju. Oveinformacije,koje razlikuju velika i mala slova, možete da potvrdite pomoću programa Access Connections. ProblemsabežičnomWANvezom Problem : Prikazuje se poruka koja navodi da je instalirana neovlašćena WAN kartica. Rešenje : ..

Poglavlje 8. Rešavanje računarskih problema - Page 117

- pri promeni temperature • Problem : TrackPoint pokazivač ili dodirna pločica ne funkcionišu. Rešenje : Uverite se da su TrackPoint pokazivački uređaj ili dodirna pločica omogućeni u prozoru sa svojstvima miša. Problemisatastaturom • Problem : Svi ili nekoliko tastera na tastaturi ne rade. Rešenje : Ako je priključena spoljašnja numerička tastatura: 1. Isključite računar. 2. Uklonite spoljašnju numeričku tastaturu. 3. Uključite računar, a zatim ponovo isprobajte tastaturu. Ukolikojeproblemsatastaturomotklonjen,ponovopažljivopovežitespoljnunumeričkutastaturuispoljn..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 118

1. Desnim dugmetom miša kliknite na radnu površinu, a zatim uradite sledeće: - Za Windows 7 i Windows 8.1: Kliknite na Screenresolution (Rezolucija krana). - Za Windows 10: Kliknite na Displaysettings (Postavke ekrana). Prikažite prikazani prozor preko celogekrana. Zatimkliknitena Advanceddisplaysettings (Naprednepostavkezaprikaz). Napomena: Ukolikoračunarnemožedaotkrijespoljnimonitor,kliknitenadugme Detect (Otkrij). 2. Izaberite spoljni monitor i podesite Resolution (Rezolucija). 3. Uradite sledeće: - Za Windows 7 i Windows 8.1: Kliknite na Advancedsettings (Napredne postavke). - Za..

Poglavlje 8. Rešavanje računarskih problema - Page 119

- Ako je na vašem računaru prethodno instaliran operativni sistem Windows 8.1 ili Windows 10, uradite sledeće: 1. Idite na kontrolnu tablu i uverite se da je prikaz kontrolne table po kategorijama. 2. Kliknite na HardwareandSound(Hardverizvuk) ➙ PowerOptions(Opcijenapajanja) ➙ Highperformance(Visokeperformanse) . 3. Prikažite dodatne planove, a zatim izaberite Highperformance (Visoke performanse). • Problem : Kada uključim računar, ništa se ne prikazuje na ekranu i ne čuje se nikakav zvuk dok se računar pokreće. Napomena: Akonistesigurnidalistečulizvučnesignale,isključite..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 120

3. Pogledajtepriručnikkojijeisporučenupaketusaspoljnimmonitoromkakobisteproverilirezolucijui podržane brzine osvežavanja. - Ukoliko spoljni monitor podržava istu ili veću rezoluciju od ekrana računara, pogledajte izlaz na spoljnom monitoru ili i na njemu i na ekranu računara. - Ukoliko spoljni monitor podržava manju rezoluciju od ekrana računara, pogledajte izlaz samo na spoljnommonitoru. (Ukolikopogledateizlazinaekranuračunarainaspoljnommonitoru,slikana ekranu spoljnog monitora se gubi ili je izobličena.) • Problem : Na spoljnom monitoru ne možete da postavite veću rezoluci..

Poglavlje 8. Rešavanje računarskih problema - Page 121

Rešenje : Da li ste prilikom instaliranja operativnog sistema ili programa ispravno sledili uputstva? Ako jeste, onda odnesite monitor na servis. • Problem : Ne radi funkcija Extend desktop (Proširena radna površina). Rešenje : Omogućite funkciju Extend desktop (Proširena radna površina). Pogledajte “Biranje režima prikaza” na stranici 42. • Problem : Ukoliko koristite funkciju Extend desktop, ne možete da povećate rezoluciju ili brzinu osvežavanja na sekundarnom ekranu. Rešenje : Promenite rezoluciju i dubinu boja na niže vrednosti za primarni ekran. • Problem : Preb..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 122

Napomena: U prozoru za kombinovanje jačine zvuka u programu RealtekHDManager , oznaka pored unosa za uređaj, kao što su zvučnici uređaja za reprodukciju ili ugrađeni mikrofon uređaja za snimanje, ukazuje na to da je uređaj izabran. • Problem : Snimci napravljeni korišćenjem ulaza za mikrofon nisu dovoljno glasni. Rešenje : Uverite se da je uključena funkcija Microphone Boost (Pojačanje mikrofona) i podesite je na sledeći način: 1. Idite na kontrolnu tablu i kliknite na HardwareandSound(Hardverizvuk) . 2. Kliknite na Sound (Zvuk). 3. U prozoru Sound (Zvuk) kliknite na kartic..

Poglavlje 8. Rešavanje računarskih problema - Page 123

Problemisabaterijom • Problem : Baterijasenemožepotpunonapunitizastandardnovremepunjenjakadajeračunarisključen. Rešenje : Baterija je možda previše ispražnjena. Uradite sledeće: 1. Isključite računar. 2. Povežite ispravljač za struju sa računarom i ostavite ga da se napuni. Ako je dostupan brzi punjač, pomoću njega napunite prekomerno ispražnjene baterije. Ako baterija ne može u potpunosti da se napuni za 24 sata, obratite se Lenovo servisnom centru da bi baterija bila servisirana. • Problem : Računar se gasi pre nego što ikona statusa prikaže da je baterija prazna i..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 124

4. Proverite da li radi izvor napajanja tako što ćete u zidnu utičnicu priključiti drugi uređaj. Ukolikoračunarneradinabateriju,proveritesledećestavke: 1. Ukoliko se baterija isprazni, priključite ispravljač za struju da biste ponovo napunili bateriju. 2. Ako je baterija napunjena ali računar ne radi, obratite se Lenovo servisnom centru da bi baterija bila servisirana. Problemsadugmetomzauključivanje Problem : Sistem ne reaguje i ne možete da isključite računar. Rešenje : Isključiteračunartakoštoćetepritisnutiidržatidugmezauključivanjeutrajanjuodčetirisekunde ili duže..

Poglavlje 8. Rešavanje računarskih problema - Page 125

- Ukoliko indikator statusa sistema (osvetljeni ThinkPad logotip) sporo treperi, računar je u stanju spavanja. Povežite ispravljač za struju sa računarom, a zatim dodirnite taster Fn. - Ukoliko je indikator statusa sistema (osvetljeni ThinkPad logotip) isključen, računar je isključen ili je u stanjuhibernacije. Povežiteispravljačzastrujusaračunarom, azatimpritisnitedugmezauključivanje da biste nastavili rad. Akosesistemnitadanevratiizrežimaspavanja,moždajeprestaodareagujeimoždanećetemoćidaga isključite. U tom slučaju, potrebno je da ponovo pokrenete računar. Podaci koje n..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 126

ProblemsaUSB-om Problem : Uređaj povezan sa USB konektorom ne funkcioniše. Rešenje : Otvorite prozor Device Manager (Upravljač uređajima). Uverite se da je USB uređaj ispravno podešen, kao i da su ispravno dodeljeni resursi računara i da je pravilno instaliran upravljački program uređaja. Dabisteotvoriliprozorzaupravljanjeuređajima,iditenakontrolnutabluikliknitena Hardwareand Sound(Hardverizvuk) ➙ DeviceManager(Upravljačuređajima) . Unesite administratorsku lozinku ili potvrdu, ako to od vas bude traženo. Pogledajte“Dijagnostikovanjeproblema”nastranici95ipokrenitedijagno..

PregledoporavkazaoperativnisistemWindows7 - Page 127

Poglavlje9. Pregledoporavka U ovom poglavlju se nalaze informacije o rešenjima za oporavak. • “Pregled oporavka za operativni sistem Windows 7” na stranici 111 • “Pregled oporavka za operativni sistem Windows 8.1” na stranici 116 • “Pregled oporavka za operativni sistem Windows 10” na stranici 119 PregledoporavkazaoperativnisistemWindows7 UovomodeljkućetepronaćiinformacijeorešenjimazaoporavakkojeLenovoobezbeđujepodoperativnim sistemom Windows 7. Napomene: • Postojinizmetodakojemožeteizabratizaoporavakuslučajusoftverskogilihardverskogproblema. Neke metode se razlik..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 128

Pažnja: Kreiranjem medijuma za oporavak briše se sve što je sačuvano na disku ili USB uređaju za skladištenje. Da biste izbegli gubitak podataka, napravite rezervnu kopiju svih podataka koje želite da sačuvate. Da biste kreirali medijum za oporavak, kliknite na Start ➙ AllPrograms(Sviprogrami) ➙ LenovoPC Experience ➙ LenovoTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Zatim pratite uputstva na ekranu. Upotrebamedijumazaoporavak Možete da koristite medijume za oporavak kako biste računar vratili samo na fabrički podrazumevane postavke. Možetedakoristitemedijumezaoporavakdabisteračunarv..

KorišćenjeradnogprostoraRescueandRecovery - Page 129

2. IzglavnogprozoraprogramaRescueandRecoverykliknitenastrelicu LaunchadvancedRescueand Recovery (Pokreni više Rescue and Recovery opcija). 3. Kliknitena Backupyourharddrive iizaberiteopcijukreiranjasigurnosnekopije. Zatim,pratiteuputstva na ekranu kako biste završili operaciju pravljenja rezervne kopije. Oporavaksistema Postupite na sledeći način da biste izvršili operaciju oporavka pomoću programa Rescue and Recovery pod operativnim sistemom Windows 7: 1. NaWindowsradnojpovršinikliknitena Start ➙ AllPrograms(Sviprogrami) ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ EnhancedBackupand..

Kreiranjeikorišćenjemedijumazaspasavanje - Page 130

3. Ako ste postavili Rescue and Recovery lozinku, unesite je kada budete upitani da je unesete. Radni prostor Rescue and Recovery će se otvoriti nakon kratke pauze. Napomena: Ako se radni prostor Rescue and Recovery ne pokrene, pogledajte odeljak “Rešavanje problema prilikom oporavka” na stranici 116. 4. Postupite na neki od sledećih načina: • Da biste spasili datoteke sa SSD uređaja ili sa rezervne kopije kliknite na Rescuefiles i pratite uputstva na ekranu. • Da biste vratili SSD uređaj sa Rescue and Recovery rezervne kopije ili da biste vratili SSD uređaj na fabričkipodr..

Poglavlje 9. Pregled oporavka - Page 131

3. U prozoru Boot Menu izaberite željeni optički uređaj kao prvi uređaj za podizanje sistema. Zatim, ubacite disk za spasavanje u optički uređaj i pritisnite taster Enter. Medijum za spasavanje će se pokrenuti. • Ako ste kreirali medijum za spasavanje koristeći USB hard disk, pratite sledeća uputstva o tome kako da koristite medijum za spasavanje: 1. Spojite USB hard disk na jedan od USB konektora na računaru. 2. Neprekidno pritiskajte i puštajte taster F12 dok uključujete računar. Kada se otvori prozor Boot Menu, otpustite taster F12. 3. U prozoru Boot Menu izaberite USB har..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 132

upravljački program koji želite da instalirate, kliknite na HaveDisk (Imam disk) i Browse (Pregledaj). Zatim u potfascikli uređaja izaberite datoteku upravljačkog programa. • U potfascikli uređaja potražite izvršnu datoteku (datoteka sa oznakom tipa .exe). Dvaput kliknite na datoteku i pratite uputstva na ekranu. Pažnja: Ako je potrebno da ažurirate upravljačke programe na računaru, nemojte ih preuzimati sa veb lokacije Windows Update. Preuzmite ih od korporacije Lenovo. Za više informacija pogledajte odeljak “Proverite da li su upravljački programi aktuelni” na stranici ..

Poglavlje 9. Pregled oporavka - Page 133

1. Pomerite pokazivač u gornji desni ili donji desni ugao ekrana da bi se prikazala dugmad. Kliknite na Settings(Postavke) ➙ ChangePCsettings(Promenipostavkeračunara) ➙ Updateandrecovery (Ispravkaioporavak) ➙ Recovery(Oporavak) . 2. U odeljku RefreshyourPCwithoutaffectingyourfiles (Osvežavanje računara bez uticaja na datoteke), kliknite na Getstarted (Prvi koraci). 3. Pratite uputstva na ekranu da biste osvežili svoj računar. Vraćanjeračunaranafabričkipodrazumevanepostavke Ako želite da reciklirate računar ili samo da počnete sve ispočetka, možete da vratite računar na..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 134

Nakondvauzastopnapokušajapokretanja,okruženjezaoporavaksistemaWindowsseautomatskipokreće. Zatim možete da odaberete opciju popravke i oporavka prateći uputstva na ekranu. Napomena: Uveritesedajeračunarpriključennanaizmeničnustrujutokomprocesaoporavka. Kreiranjeiupotrebamedijumazaoporavak Možete da kreirate medijum za oporavak kao rezervne kopije za oporavak Windows okruženja i imidž za oporavaksistemaWindows. Akonemožetedapokreneteračunar,možetedakoristitemedijumzaoporavak za rešavanje problema na računaru i njihovo popravljanje. Preporučujemo vam da kreirate medijume za op..

PregledoporavkazaoperativnisistemWindows10 - Page 135

Upotrebamedijumazaoporavak UkolikonemožetedapokreneteračunarilinemožetedapokreneteimidžzaoporavaksistemaWindowsna računaru, koristite medijum za oporavak da biste oporavili računar. Da biste koristili medijume za oporavak, uradite sledeće: Napomena: Uverite se da je računar priključen na naizmeničnu struju. 1. Uključite ili ponovo pokrenite računar. Pre nego što se pokrene operativni sistem Windows, više puta pritisnite F12. Otvoriće se prozor Boot Menu. 2. Izaberite disk za oporavak kao uređaj za pokretanje. 3. Izaberite željeni jezik, a zatim željeni raspored tastature. ..

OporavakoperativnogsistemaukolikoWindows10neuspedase - Page 136

Napomena: GUIstavkeoperativnogsistemasupodložnepromenibezprethodnogobaveštenja. 1. Otvorite meni Start, a zatim kliknite na Settings (Postavke). Ukoliko stavka Settings (Postavke) nije prikazana, kliknite na Allapps (Sve aplikacije) da biste prikazali sve programe, a zatim kliknite na Settings(Postavke) ➙ Update&security(Ispravkaibezbednost) ➙ Recovery(Oporavak) . 2. Uodeljku Advancedstartup (Naprednopokretanje)kliknitena Restartnow(Ponovopokreniodmah) ➙ Troubleshoot(Rešavanjeproblema) ➙ Advancedoptions(Napredneopcije) . 3. Izaberite željenu opciju za pokretanje, a zatim sle..

Poglavlje 9. Pregled oporavka - Page 137

1. Povežite USB uređaj za oporavak sa računarom. 2. Uključite ili ponovo pokrenite računar. Pre nego što se pokrene operativni sistem Windows, više puta pritisnite taster F12. Otvoriće se prozor Boot Menu. 3. Izaberite USB uređaj za oporavak kao uređaj za podizanje sistema. 4. Izaberite željeni raspored tastature. 5. Kliknitena Troubleshoot (Rešavanjeproblema)dabiseprikazalaoptimalnarešenjazaoporavak. 6. Izaberite odgovarajuće rešenje za oporavak u skladu sa vašom situacijom. Pratite zatim uputstva na ekranu kako biste završili proces. Poglavlje 9. Pregled oporavka 121

..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 138

122 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Zaštitaodstatičkogelektriciteta - Page 139

Poglavlje10. Zamenauređaja Poglavlje sadrži sledeće stavke: • “Zaštita od statičkog elektriciteta” na stranici 123 • “Onemogućavanje ugrađene baterije” na stranici 123 • “Instaliranje ili zamena mikro SIM kartice” na stranici 124 • “Zamena poklopca baze” na stranici 125 • “Zamena SSD uređaja” na stranici 126 • “Instaliranje ili zamena kartice za bežični WAN” na stranici 128 Zaštitaodstatičkogelektriciteta Statički elektricitet, iako bezopasan, može znatno oštetiti računarske komponente i delove. Neoprezno rukovanjestatičkiosetljivimdelovi..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 140

5. Uklonite Turnonfaststartup(Uključibrzopokretanje) iz polja za potvrdu, a zatim kliknite na Save changes(Sačuvajpromene) . Da biste onemogućili ugrađenu bateriju, uradite sledeće: 1. Isključite računar; zatim izvadite ispravljač za struju i sve kablove iz računara. 2. Uključiteračunar. Kadaseprikažeekransalogotipom,odmahpritisniteF1dabistepokrenuliThinkPad Setup. 3. Izaberite Config ➙ Power . Prikazuje se podmeni Power . 4. Izaberite DisableBuilt-inBattery i pritisnite Enter. 5. U prozoru Setup Confirmation (Potvrđivanje podešavanja) izaberite opciju Yes . Ugrađena bate..

Poglavlje 10. Zamena uređaja - Page 141

4. AkoinstaliratemikroSIMkarticu,iditenakorak5. AkomenjatemikroSIMkarticu,najprenežnoizvucite mikro SIM karticu iz ležišta. 5. Instalirajte novu mikro SIM karticu u ležište. Napomena: Obavezno koristite mikro SIM karticu. Nemojte koristiti SIM karticu standardne veličine. SIM kartica standardne veličine nije kompatibilna. 6. Vratite ležište u računar. 7. Ponovo priključite ispravljač za struju i sve kablove. Zamenapoklopcabaze Pre početka odštampajte ova uputstva. Prvo pročitajte važne bezbednosne informacije. Napomena: Uzavisnostiodmodula,mogućejedaračunarizgledamalodruga..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 142

1. Onemogućiteugrađenubateriju. Pogledajte“Onemogućavanjeugrađenebaterije”nastranici123. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Uklonitevijke 1 iodvrnitevijke 2 kojipričvršćujupoklopacbaze. Zatimuklonitepoklopacbaze 3 . 4. Ponovopostavitenovipoklopacbaze 1 ,pričvrstitetrivijka 2 ipotomponovopostavitevijke 3 . 5. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. ZamenaSSDuređaja Pre početka odštampajte ova uputstva. Prvo pročitajte važne bezbednosne informacije. Napomena: Uzavisnostiodmodula,mogućejedaračunarizgledamalodrugačijeodonogkojije..

Poglavlje 10. Zamena uređaja - Page 143

Pažnja: SSD uređaj je vrlo osetljiv. Pogrešno rukovanje može dovesti do oštećenja i trajnog gubitka podataka. Pridržavajte se sledećih smernica: • Zamenite SSD uređaj samo ako ga nadograđujete ili servisirate. Nije predviđeno da se konektori i priključak SSD uređaja često menjaju niti zamenjuju. • Nemojte ispustiti SSD uređaj ili ga izlagati fizičkim potresima. Postavite SSD uređaj na materijal, kao što je meka krpa, koji prigušuje sve fizičke potrese. • Nemojte pritiskati spoljnu masku SSD uređaja. • Ne dodirujte priključke. • PreuklanjanjaSSDuređaja,napr..

InstaliranjeilizamenakarticezabežičniWAN - Page 144

6. Postavite novi SSD uređaj. 7. Postavite vijak koji pričvršćuje novi SSD uređaj. 8. Ponovo instalirajte poklopac baze. 9. Okreniteračunaripovežiteadapterzanapajanjeračunaranaizmeničnomstrujomisvekablove. InstaliranjeilizamenakarticezabežičniWAN Pre početka odštampajte ova uputstva. Prvo pročitajte važne bezbednosne informacije. Napomene: • Sledeće informacije se odnose samo na module koje instalira korisnik. • U zavisnosti od modula, moguće je da računar izgleda malo drugačije od onog koji je prikazan na ilustracijama u ovom odeljku. OPASNOST Nemojtedaobavljatebilok..

Poglavlje 10. Zamena uređaja - Page 145

Neki računari se isporučuju sa karticom za bežični WAN. Da biste instalirali ili zamenili karticu za bežični WAN, uradite sledeće: 1. Onemogućiteugrađenubateriju. Pogledajte“Onemogućavanjeugrađenebaterije”nastranici123. 2. Zatvorite ekran i okrenite računar. 3. Uklonite poklopac baze. Pogledajte “Zamena poklopca baze” na stranici 125. 4. Ako instalirate karticu za bežični WAN, idite na korak 5. Ako menjate karticu za bežični WAN, uradite sledeće da biste prvo uklonili staru karticu. a. Ukoliko je sa novom karticom obezbeđena alatka koja će vam pomoći da isključi..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 146

c. Pažljivo uklonite karticu za bežični WAN iz priključka. 5. PoravnajteurezanuivicunovekarticezabežičniWANsaključemnapriključku. Zatimpažljivoumetnite karticu u priključak pod uglom od oko 20 stepeni. 6. Postavite vijak da biste pričvrstili karticu. 130 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Poglavlje 10. Zamena uređaja - Page 147

7. Priključite kablove antene u novu karticu za bežični WAN. Obavezno povežite narandžasti kabl sa glavnim konektorom na kartici, a plavi kabl sa pomoćnim konektorom na kartici. 8. Ponovo instalirajte poklopac baze. 9. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. Poglavlje 10. Zamena uređaja 131

..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 148

132 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

PrenegoštokontaktirateLenovo - Page 149

Poglavlje11. Pristuppodršci Ovo poglavlje sadrži informacije o dobijanju pomoći i podrške od kompanije Lenovo. • “Pre nego što kontaktirate Lenovo” na stranici 133 • “Dobijanje pomoći i usluga” na stranici 133 • “Kupovina dodatnih usluga” na stranici 135 PrenegoštokontaktirateLenovo Probleme sa računarom često možete da rešite tako što ćete odgovarajuće informacije potražiti u objašnjenjimakodovagrešaka, pokrenutidijagnostičkeprogrameiliposetitiLenovoveblokaciju. Registrovanjeračunara RegistrujteračunarkodkompanijeLenovo. Zavišeinformacijapogledajteode..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 150

odeljkućetesaznatigdemožetedapronađetedodatneinformacijeokompanijiLenovoinašimproizvodima, štadauraditeukolikosenaračunarupojavinekiproblemikogadapozoveteakovamjepotrebnoservisiranje. Informacijeoračunaruiunapredinstaliranomsoftveru,ukolikopostoji,dostupnesuudokumentacijikojuste dobili uz računar. Ta dokumentacija obuhvata štampane knjige, knjige na mreži, datoteke sa uputstvima (readme – pročitaj me) i datoteke pomoći. Osim toga, informacije o Lenovo proizvodima su dostupne i na Internetu. Microsoft servisni paketi predstavljaju izvor najnovijeg softvera za ažuriranje Window..

Poglavlje 11. Pristup podršci - Page 151

• PopravkaLenovohardvera–akojeustanovljenodajeproblemnastaozbogLenovohardverakojijepod garancijom, obučeno osoblje će vam pružiti odgovarajući nivo usluge. • Upravljanje inženjerskim promenama – povremeno se mogu javiti potrebe za promenama nakon prodaje proizvoda. Izabrane inženjerske promene (IP) koje se odnose na hardver vašeg računara omogućava kompanija Lenovo ili distributer, ako je ovlašćen od strane kompanije Lenovo. Sledeći delovi nisu obuhvaćeni: • ZamenailikorišćenjedelovakojeilinijeproizvelakompanijaLenovoilinisuproizvedenizatukompaniju • Identifikaci..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 152

136 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Dodatak A. Regulatorne informacije - Page 153

DodatakA. Regulatorneinformacije Najnovijeinformacijeousklađenostidostupnesunastranicihttp://www.lenovo.com/compliance. Informacijeobežičnojvezi Bežičnainteroperabilnost M.2karticazabežičniLANosmišljenajesaciljemdabudemeđuoperativnasasvimproizvodimazabežični LAN zasnovanim na radio tehnologiji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) i/ili Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) i u skladu je: • Standardom802.11b/g,802.11a/b/g,802.11nili802.11acnabežičnimLANmrežama,kaoštojedefinisao i odobrio Institut za električni i elektronski in..

PoložajiUltraConnect™bežičnihantena - Page 154

• Profil utvrđivanja blizine • Profil za pronalaženje • Profil neposrednog upozorenja • Profil statusa baterije Radnookruženjeizdravlje Ovaj računar sadrži integrisane bežične kartice koje rade u skladu sa bezbednosnim smernicama i preporukamazaradiofrekvencijuistogaihLenovosmatrabezbednimzapotrošače. Navedenistandardnii preporuke odražavaju saglasnost svetske naučne zajednice i nastali su po dogovoru grupa učesnika i komisijasastavljenihodnaučnikakojineprestanopregledajuitumačeiscrpnuliteraturuzaistraživačkirad. U pojedinim okolnostima ili okruženjima, vlasnik ..

Dodatak A. Regulatorne informacije - Page 155

4 AntenazabežičniLAN(glavna) Informacijeousaglašenostibežičnogradija Modeli računara opremljeni bežičnim komunikacijama u saglasnosti su sa radio-frekvencijama i bezbednosnim standardima svih zemalja ili regiona u kojima su odobreni za bežičnu upotrebu. InformacijeousaglašenostibežičnogradijazaBrazil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. This equipment is a secondary type device, that ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 156

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrecttheinterferenceby one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connecttheequipmentintoanoutletonacircuitdifferentfromthattowhichthereceiverisconnected. • Consult an authorized dealer or service representative f..

Dodatak A. Regulatorne informacije - Page 157

AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden. D..

ServisneinformacijeoLenovoproizvodimazaTajvan - Page 158

ServisneinformacijeoLenovoproizvodimazaTajvan Oznakausaglašenostisapropisimauevroazijskomregionu AudioobaveštenjezaBrazil Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 142 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Dodatak B. WEEE Direktiva i izjave o recikliranju - Page 159

DodatakB. WEEEDirektivaiizjaveorecikliranju Kompanija Lenovo podstiče vlasnike opreme informacionih tehnologija (IT) da odgovorno recikliraju svoju opremu kada ona više nije potrebna. Kompanija Lenovo nudi raznovrsne programe i usluge za pomoć vlasnicima opreme pri recikliranju IT proizvoda. Informacije o recikliranju Lenovo proizvoda potražite na stranici http://www.lenovo.com/recycling. Najnovije informacije o zaštiti životne sredine u vezi sa našim proizvodima dostupne su na adresi http://www.lenovo.com/ecodeclaration. VažneWEEEinformacije WEEE oznaka na Lenovo proizvodima važi ..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 160

InformacijeorecikliranjuzaKinu http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm InformacijeorecikliranjuzaJapan CollectingandrecyclingadisusedLenovocomputerormonitor If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effec..

Dodatak B. WEEE Direktiva i izjave o recikliranju - Page 161

InformacijeorecikliranjubaterijazaBrazil DeclaraçõesdeReciclagemnoBrasil DescartedeumProdutoLenovoForadeUso Equipamentoselétricoseeletrônicosnãodevemserdescartadosemlixocomum,masenviadosàpontosde coleta,autorizadospelofabricantedoprodutoparaquesejamencaminhadoseprocessadosporempresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 162

Preodlaganjaelektričneielektronskeopreme(EEE)naotpadilipredajenaprocesodlaganjaotpada, krajnji korisnikopremekojasadržibaterijei/iliakumulatoredužanjedauklonitebaterijeiakumulatorenaposebni otpad. OdlaganjelitijumskihbaterijaikompletabaterijasaLenovoproizvoda Litijumske dugmaste baterije mogu biti instalirane unutar vašeg Lenovo proizvoda. Detaljne informacije o bateriji možete naći u dokumentaciji o proizvodu. Ako je potrebno da se baterija ukloni, kontaktirajte vašeg prodavca ili kontaktirajte Lenovo servis. Ako je potrebno da odložite litijumsku bateriju, obložite je izolacionom..

Dodatak C. Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih - Page 163

Dodatak C. Direktiva o ograničenju upotrebe opasnih supstanci(RoHS) Najnovijeinformacijeozaštitiživotnesredinedostupnesunaadresihttp://www.lenovo.com/ecodeclaration. DirektivaoograničenjuupotrebeopasnihsupstanciuEvropskojuniji LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). FormoreinformationaboutLenovoworldwidecomplianceonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communicatio..

DirektivaoograničenjuupotrebeopasnihsupstanciuKini - Page 164

DirektivaoograničenjuupotrebeopasnihsupstanciuKini 148 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Dodatak D. Informacije o modelu ENERGY STAR - Page 165

DodatakD. InformacijeomodeluENERGYSTAR ENERGY STAR ® je uzajamni program Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih Država i Ministarstva Energije Sjedinjenih Država koji za cilj ima uštedu novca i zaštitu životne sredine pomoću energetski efikasnih proizvoda i postupaka. Kompanija Lenovo je ponosna što svojim korisnicima može ponuditi proizvode koji nose oznaku ENERGY STAR. Možda ćete pronaći ENERGY STAR oznaku zalepljenu na računaru ili prikazanu u interfejsu postavki napajanja. UkolikodolenavedenitipoviLenovoračunaranoseoznakuENERGYSTARondasuprojektovanii testirani da zadovo..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 166

5. Uklonite oznaku iz polja za potvrdu Allowthisdevicetowakethecomputer (Dozvoli ovom uređaju da probudi računar). 6. Kliknite na dugme OK (U redu). 150 ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike

..

Dodatak E. Obaveštenja - Page 167

DodatakE. Obaveštenja MogućejedakompanijaLenovonenudiproizvode,uslugeilidrugeopcijekojisenavodeuovomdokumentu u svim zemljama. Obratite se svom lokalnom zastupniku kompanije Lenovo da biste dobili informacije o proizvodimaiuslugamakojesutrenutnodostupneuvašojoblasti. Činjenicadasunekiproizvodi,programi ili usluge kompanije Lenovo pomenuti, ne znači automatski da se oni mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno isti proizvod, program ili usluga koji može da se koristi umesto nekog datog ne narušava bilo koja Lenovo pravanaintelektualnovlasništvo. Ipak,odgovornostjenakorisnikudaproceniip..

ThinkPad X1 Carbon uputstvo za korisnike - Page 168

Zaštitnižigovi Sledeći termini su zaštitni žigovi kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama ili oboma: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad logotip ThinkPad TrackPoint UltraConnect Intel i Intel SpeedStep su zaštitni žigovi korporacije Intel u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. iPhone je zaštitni žig korporacije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama. Microsoft,Windows,Direct3D,BitLockeriCortanapredstavljajuzaštitnežigovegrupekompanijakorporacije Microsoft. MiniDisplayPort(mDP)iD..

Sponsored links

Latest Update