Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (greek) User Guide - Manual Greek

ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Language

Download Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (greek) User Guide - Manual Greek

Sponsored links


Download Request Is In Process

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 1

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon Τύποιμηχανής: 20BSκαι20BT

..

Τρίτηέκδοση(Δεκέμβριος2015) - Page 2

Σημείωση: Πρινχρησιμοποιήσετεαυτέςτιςπληροφορίεςκαιτοπροϊόνστοοποίοαναφέρονται,βεβαιωθείτε ότιδιαβάσατεκαικατανοήσατετοπεριεχόμενοτωνακόλουθωνκεφαλαίων: • Οδηγόςασφάλειαςκαι εγγύησης • RegulatoryNotice • “Σημαντικέςπληροφορίεςγιατηνασφάλεια”στησελίδαvi • ΠαράρτημαE“Ειδικέςπαρατηρήσεις”στησελίδα165 Οπιοπρόσφατος ..

Περιεχόμενα - Page 3

Περιεχόμενα Διαβάστεπρώτααυτό . . . . . . . . . v Σημαντικέςπληροφορίεςγιατηνασφάλεια . . . . vi Καταστάσειςπουπρέπεινααντιμετωπίζονται άμεσα . . . . . . . . . . . . . . . . vii Υπηρεσίεςεπισκευήςκαιαναβαθμίσεις . . . viii Καλώδιαρεύματοςκαιμετασχηματιστές ρεύματος . . . . . . . . . . . . . . . viii Καλώδιαεπέκτασηςκαισχετικέςσυσκευές. . . ix Φιςκαιπρίζες . . . . . . ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 4

Συμβουλέςγιατοταξίδι . . . . . . . . . 58 Εξαρτήματαταξιδιού . . . . . . . . . . 58 Κεφάλαιο5.Ασφάλεια . . . . . . . . 61 Χρήσηκωδικώνπρόσβασης . . . . . . . . . 61 Πληκτρολόγησηκωδικώνπρόσβασης . . . . 61 Power-onpassword . . . . . . . . . . . 61 Supervisorpassword . . . . . . . . . . 62 Κωδικοίπρόσβασηςγιατονσκληρόδίσκο . . 64 ΑσφάλειαμονάδαςSSD . . . . . . . . . . . 66 Ρύθμισητουολοκληρωμένουκυκλώματος α..

iii - Page 5

Κεφάλαιο10.Αντικατάσταση συσκευών . . . . . . . . . . . . . . 137 Προστασίααπόστατικόηλεκτρισμό . . . . . . 137 Απενεργοποίησητηςενσωματωμένης μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Εγκατάστασηήαντικατάστασητηςκάρταςmicro SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Αντικατάστασητουκαλύμματοςτηςβάσης . . . 140 ΑντικατάστασητηςμονάδαςSSD . . . . . . . 141 Εγκατάστασηήαντικατάστ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 6

iv ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

Διαβάστεπρώτααυτό - Page 7

Διαβάστεπρώτααυτό Ακολουθήστετιςσημαντικέςσυμβουλέςπουσαςπαρέχονταιστηνενότητααυτήγιαναεξασφαλίσετετην καλύτερηδυνατήαπόδοσηκαθώςαπολαμβάνετετηχρήσητουυπολογιστήσας.Ημητήρησητωνοδηγιών αυτώνμπορείναέχειωςαποτέλεσματηνταλαιπωρίαήακόμακαιτοντραυματισμόσαςήτηνπρόκληση ζημιάςστονυπολογιστήσας. Προστασίααπ..

Οδηγόασφάλειαςκαιεγγύησης - Page 8

Προστασίατουυπολογιστήκαιτωνδεδομένωντουκατάτημεταφοράτου. Γιαναμετακινήσετεένανυπολογιστήπουδιαθέτειμονάδασκληρούδίσκου, κάντεμίααπότιςακόλουθεςενέργειεςκαιβεβαιωθείτεότιτοκουμπίλειτουργίας έχειτεθείεκτόςλειτουργίαςήαναβοσβήνει: • Απενεργοποιήστετονυπολογιστή. • Θέστετονσεκατάστασηαναστολήςλειτουργίας..

- Page 9

Σημείωση: Οιπληροφορίεςαυτέςπεριέχουναναφορέςσεμετασχηματιστέςρεύματοςκαιμπαταρίες. Πέραντωνφορητώνυπολογιστών,ορισμέναπροϊόντα(π.χ.ηχείακαιοθόνες)παρέχονταιμεεξωτερικούς μετασχηματιστέςρεύματος. Ανέχετεένατέτοιοπροϊόν,οιπληροφορίεςαυτέςισχύουνγιατοπροϊόν σας.Επιπρόσθετα,ταπροϊόνταυπολογιστώνπεριέχουνμιαε..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 10

Υπηρεσίεςεπισκευήςκαιαναβαθμίσεις Μηνεπιχειρήσετεναεπισκευάσετεέναπροϊόνμόνοισας,εκτόςανσαςζητηθείσυγκεκριμένααπότοΚέντρο υποστήριξηςπελατώνήυπάρχειτέτοιαοδηγίαστηντεκμηρίωση. Χρησιμοποιείτεμόνοεξουσιοδοτημένο Πάροχουπηρεσιών,εγκεκριμένογιατηνεπισκευήτουσυγκεκριμένουπροϊόντος. Σημείωση: Ορισμέναεξαρτήμα..

- Page 11

Ναβεβαιώνεστεπάνταότιτακαλώδιαρεύματοςδενπερνούναπόσημείαόπουμπορείνα πατηθούν,ναγίνουναιτίανασκοντάψεικάποιοςήνατρυπηθούναπόαντικείμενα. Ναπροστατεύετετακαλώδιαρεύματοςκαιτουςμετασχηματιστέςρεύματοςαπόυγρά. Για παράδειγμα,μηναφήνετετοκαλώδιορεύματοςήτομετασχηματιστήρεύματοςκοντάσενεροχύτες, μπανιέρεςή..

Δήλωσησχετικάμετοτροφοδοτικό - Page 12

πρίζα. Τοσυνολικόφορτίοτουσυστήματοςδενπρέπειναυπερβαίνειτο80%τουφορτίου πουπροβλέπεταιαπότιςπροδιαγραφέςτουκυκλώματοςδιακλάδωσης. Γιαοποιεσδήποτε ερωτήσειςσχετικάμεταηλεκτρικάφορτίακαιτιςπροδιαγραφέςτουκυκλώματοςδιακλάδωσης, συμβουλευτείτεένανηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτεότιηπρίζαρεύματοςπουχρησιμοποιείτεείν..

- Page 13

• Μηνανοίξετε,αποσυναρμολογήσετεήεπισκευάσετετηνμπαταρία. • Μηνσυνθλίψετεκαιμηντρυπήσετετηνμπαταρία. • Μηνβραχυκυκλώσετετηνμπαταρίακαιμηντηνεκθέσετεσενερόήάλλαυγρά. • Κρατήστετηνμπαταρίαμακριάαπόπαιδιά. • Κρατήστετηνμπαταρίαμακριάαπόφωτιά. Διακόψτετηχρήσητηςμπαταρίαςανέχειυποστείβλάβηήανπαρατηρήσετεοποι..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 14

Υπερχλωρικόυλικό-ίσωςαπαιτείταιειδικόςχειρισμός. Ανατρέξτεστηντοποθεσία www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Θερμότητακαιεξαερισμόςπροϊόντος Κίνδυνος Οιυπολογιστές,οιμετασχηματιστέςεναλλασσόμενουρεύματοςκαιπολλέςπεριφερειακές συσκευέςπαράγουνθερμότηταότανβρίσκονταισελειτουργίακαθώςκαικατάτηφόρτιση μπαταριών.Οιφορητοίυ..

- Page 15

Πληροφορίεςγιατηνασφάλειααπότοηλεκτρικόρεύμα Κίνδυνος Τοηλεκτρικόρεύμαστακαλώδιαρεύματος,τηλεφώνουκαιεπικοινωνίαςείναιεπικίνδυνο. Γιανααποφύγετεπιθανόκίνδυνοηλεκτροπληξίας: • Μηνχρησιμοποιείτετονυπολογιστήκατάτηδιάρκειακαταιγίδας. • Αποφύγετετησύνδεσηήαποσύνδεσηκαλωδίωνκαθώςκαιτηνεγκατάσταση,συντήρησηή ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 16

Σημείωσηγιατηνοθόνηυγρώνκρυστάλλων Προφύλαξη: Ηοθόνηυγρώνκρυστάλλων(LCD)είναικατασκευασμένηαπόγυαλίκαιημηφυσιολογικήχρήσηή ηπτώσητουυπολογιστήμπορείναπροκαλέσειθραύσητηςοθόνηςLCD.ΑνοθόνηLCDσπάσει καιταμάτιαήταχέριασαςέρθουνσεεπαφήμετοεσωτερικόυγρό,ξεπλύνετετιςσυγκεκριμένες περιοχέςαμέσωςμενερόγιατουλάχιστον..

- Page 17

Προειδοποίησησχετικάμετονκίνδυνοασφυξίας ΚΙΝΔΥΝΟΣΑΣΦΥΞΙΑΣ-Τοπροϊόνπεριέχειμικράεξαρτήματα. Κρατήστετομακριάαπόπαιδιάκάτωτωντριώνετών. ©CopyrightLenovo2014,2015 xv

..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 18

xvi ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

Κεφάλαιο1. Επισκόπησηπροϊόντος - Page 19

Κεφάλαιο1. Επισκόπησηπροϊόντος Τοκεφάλαιοαυτόπαρέχειπληροφορίεςσχετικάμετηθέσητωνυποδοχών,τηθέσητωνσημαντικών ετικετώντουπροϊόντος,τιςδυνατότητεςτουυπολογιστή,τιςπροδιαγραφές,τολειτουργικόπεριβάλλον, καθώςκαιταπροεγκατεστημέναπρογράμματα. • “Εντοπισμόςχειριστηρίων,υποδοχώνκαιενδείξεωντουυπολογιστή”στησε..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 20

1 Κάμερα Χρησιμοποιήστετηνκάμεραγιανατραβήξετεφωτογραφίεςήνασυμμετάσχετεσεμιατηλεδιάσκεψη.Για περισσότερεςπληροφορίες,βλ. “Χρήσητηςκάμερας”στησελίδα47. 2 Μικρόφωνα Ταενσωματωμέναμικρόφωνακαταγράφουνήχοκαιφωνήότανχρησιμοποιούνταιμεέναπρόγραμμαμε δυνατότηταχειρισμούτουήχου. 3 Κουμπίλειτουργίας Πατήστετοκουμπί..

Σχήμα2. Δεξιάπλευρά - Page 21

Δεξιάπλευρά Σχήμα2. Δεξιάπλευρά 1 ΥποδοχήσύνδεσηςUSB3.0 2 ΥποδοχήεπέκτασηςEthernet 3 Γρίλιεςεξαερισμού 4 Υποδοχήκλειδαριάςασφαλείας 1 ΥποδοχήσύνδεσηςUSB3.0 ΗυποδοχήUSB(UniversalSerialBus)3.0χρησιμοποιείταιγιατησύνδεσησυσκευώνπουείναισυμβατέςμε μιαδιασύνδεσηUSB,όπωςενόςεκτυπωτήUSBήμιαςψηφιακήςφωτογραφικήςμηχανής. Προσοχή: Ότανσυνδέετεέν..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 22

Σημείωση: Γιαναδιασφαλίζεταιησωστήροήτουαέρα,μηντοποθετείτεεμπόδιαμπροστάαπότιςγρίλιες τουανεμιστήρα. 4 Υποδοχήκλειδαριάςασφαλείας Γιαναπροστατέψετετονυπολογιστήσαςαπόκλοπή,μπορείτενααγοράσετεμιακλειδαριάσυρματόσχοινου ασφαλείαςπουναταιριάζειστηνυποδοχήκλειδαριάςασφαλείας,ώστενακλειδώσετετονυπολογιστήσα..

Σχήμα3. Αριστερήπλευρά - Page 23

Αριστερήπλευρά Σχήμα3. Αριστερήπλευρά 1 Υποδοχήρεύματος 2 ΥποδοχήLenovoOneLink 3 ΥποδοχήHDMI ™ 4 ΥποδοχήMiniDisplayPort ® 5 ΥποδοχήAlwaysOnUSB3.0 6 Υποδοχήήχου 1 Υποδοχήρεύματος Ότανομετασχηματιστήςεναλλασσόμενουρεύματοςείναισυνδεδεμένοςστηνυποδοχήεναλλασσόμενου ρεύματος,τροφοδοτείτονυπολογιστήμερεύμακαιφορτίζειτηνμπαταρία. 2 ΥποδοχήLenovo..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 24

τουυπολογιστήσαςυποστηρίζειροήήχουαλλάκαιβίντεο. Γιαπερισσότερεςπληροφορίες,βλ. “Χρήση εξωτερικήςοθόνης”στησελίδα45. 5 ΥποδοχήAlwaysOnUSB3.0 ΗυποδοχήAlwaysOnUSB3.0χρησιμοποιείταιγιασύνδεσησυσκευώνπουείναισυμβατέςμεUSB,όπως ενόςεκτυπωτήUSBήμιαςψηφιακήςφωτογραφικήςμηχανής. Απόπροεπιλογή,ηυποδοχήAlwaysOnUSB3.0σάςδίνειτηδυνατότητανα..

Γρίλιεςεξαερισμού - Page 25

Κάτωόψη Σχήμα4. Κάτωόψη 1 Γρίλιεςεξαερισμού 2 Ηχεία 3 Οπήεπείγουσαςεπαναφοράς 1 Γρίλιεςεξαερισμού Οιγρίλιεςτουανεμιστήρακαιοεσωτερικόςανεμιστήραςεπιτρέπουντηνκυκλοφορίατουαέραστον υπολογιστήκαιδιασφαλίζουντησωστήψύξη,ειδικότερατηνψύξητουμικροεπεξεργαστή. Σημείωση: Γιαναδιασφαλίζεταιησωστήροήτουαέρα,μηντοποθετ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 26

Πίσωόψη Σχήμα5. Πίσωόψη 1 ΣυρταράκικάρταςmicroSIM(σεορισμέναμοντέλα) 1 ΣυρταράκικάρταςmicroSIM(σεορισμέναμοντέλα) ΕάνουπολογιστήςσαςυποστηρίζειτηδυνατότηταασύρματουWAN(wideareanetwork-δίκτυοευρείας περιοχής),μπορείνααπαιτείταιμιακάρταmicroSIM(SubscriberIdentificationModule-Μονάδα αναγνώρισηςσυνδρομητή)γιατηδημιουργίασυνδέσεωνασύρματουWAN.Ανάλογαμ..

Ενδείξειςκατάστασης - Page 27

Ενδείξειςκατάστασης Οιενδείξειςκατάστασηςδείχνουντηντρέχουσακατάστασητουυπολογιστήσας. Σημείωση: Ουπολογιστήςσαςενδέχεταιναδιαφέρειελαφρώςσεσχέσημετιςπαρακάτωεικόνες. 1 Ένδειξησίγασηςηχείου Ότανηένδειξησίγασηςτωνηχείωνείναιαναμμένη,ταηχείαείναισεκατάστασησίγασης. 2 Ένδειξησίγασηςμικροφώνου Ότανηένδειξησίγ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 28

ΗένδειξηστολογότυποThinkPadκαιηένδειξηστοκέντροτουκουμπιούλειτουργίαςεμφανίζουντην κατάστασησυστήματοςτουυπολογιστή. • Αναβοσβήνειγρήγορατρειςφορές: Ουπολογιστήςμόλιςσυνδέθηκεστορεύμα. • Είναιαναμμένη: Ουπολογιστήςείναιενεργοποιημένος(σεκανονικήλειτουργία). • Αναβοσβήνειγρήγορα: Ουπολογιστήςμεταβαίνεισεκατάστ..

Σημείωση: - Page 29

Τοπεριεχόμενοτηςετικέταςδιαφέρειανάλογαμετιςασύρματεςμονάδεςπουσυνοδεύουντονυπολογιστή σας: • Στηνπερίπτωσημιαςπροεγκατεστημένηςασύρματηςμονάδας,αυτήηετικέταπροσδιορίζειτοναριθμό αναγνωριστικούFCCκαιπιστοποίησηςICγιατηνασύρματημονάδαπουέχειεγκατασταθείαπότηLenovo. Σημείωση: Μηναφαιρέσετεκαιμηναντικαταστήσετ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 30

ΕτικέτεςγιαταλειτουργικάσυστήματαWindows ΠιστοποιητικόαυθεντικότηταςτωνWindows7: Σταμοντέλαυπολογιστήμεπροεγκατεστημένο τολειτουργικόσύστημαWindows7υπάρχειμιαετικέταΠιστοποιητικούαυθεντικότηταςκολλημένη στοκάλυμματουυπολογιστήήστοεσωτερικότουδιαμερίσματοςτηςμπαταρίας. ΤοΠιστοποιητικό αυθεντικότηταςαποτελείένδειξη..

➙ - Page 31

– ΑνοίξτετομενούΈναρξηςκαι,στησυνέχεια,κάντεκλικστις Ρυθμίσεις(Settings) . Ανδεν εμφανίζονταιοι Ρυθμίσεις(Settings) ,κάντεκλικστηνεπιλογή Όλεςοιεφαρμογές(Allapps) για ναεμφανιστούνόλαταπρογράμματακαικατόπινκάντεκλικστιςεπιλογές Ρυθμίσεις(Settings) ➙ Σύστημα(System) ➙ Πληροφορίες(About) . – ΚάντεδεξιόκλικστοκουμπίΈναρξης .Κατόπιν,επιλέ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 32

Προδιαγραφές Μέγεθος • ΜοντέλαWQHD(WideQuadHighDefinition)μεδυνατότητααφής: – Πλάτος: 331mm – Βάθος: 227,1mm – Ύψος: 14,2mmέως20,45mm • ΜοντέλαWQHDχωρίςδυνατότητααφής: – Πλάτος: 331mm – Βάθος: 226,5mm – Ύψος: 13,5mmέως19,5mm • ΜοντέλαFullHighDefinition(FHD)Plus: – Πλάτος: 331mm – Βάθος: 226,8mm – Ύψος: 13,9mmέως19,95mm Παραγόμενηθερμότητα • Μέγιστη45W(154Btu/hr) • Μέγιστη65W(222Btu/hr) Πηγήτροφ..

ΠρογράμματατηςLenovo - Page 33

Εάνείναιδυνατόν,τοποθετήστετονυπολογιστήσαςσεένακαλάαεριζόμενοκαιστεγνόχώροπουδεν εκτίθεταιάμεσαστοφωςτουήλιου. Προσοχή: • Κρατήστεηλεκτρικέςσυσκευές,όπωςηλεκτρικούςανεμιστήρες,ραδιόφωνα,ηχείαμεγάληςισχύος, κλιματιστικάκαιφούρνουςμικροκυμάτων,μακριάαπότονυπολογιστή. Ταισχυράμαγνητικάπεδίαπου δημιουργούνοι..

ΕισαγωγήσταπρογράμματατηςLenovo - Page 34

ΕισαγωγήσταπρογράμματατηςLenovo ΑυτότοθέμαπαρέχειμιασύντομηεισαγωγήσταπρογράμματατηςLenovo. Ανάλογαμετομοντέλοτου υπολογιστήσας,μερικάαπόταπρογράμματαενδέχεταιναμηνείναιδιαθέσιμα. AccessConnections ™ (Windows7) ΤοπρόγραμμαAccessConnectionsείναιέναβοηθητικόπρόγραμμασύνδεσης γιατηδημιουργίακαιτηδιαχείρισηπροφίλθέσης. Κάθεπροφίλθέσης ..

® - Page 35

LenovoCompanion (Windows8.1καιWindows10) Θαπρέπειναμπορείτενααποκτήσετεπρόσβασηκαινακατανοήσετεεύκολα τιςκαλύτερεςλειτουργίεςκαιδυνατότητεςτουυπολογιστήσας.ΜετοLenovo Companion,μπορείτε. ΧρησιμοποιήστετοLenovoCompanionγιανακάνετεταακόλουθα: • Βελτιστοποιήστετηναπόδοσητουυπολογιστήσας,παρακολουθήστετην εύρυθμηλειτουργίατουυπολογιστήσαςκ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 36

SystemUpdate (Windows7καιWindows8.1) ΤοπρόγραμμαSystemUpdateσάςεπιτρέπειναδιατηρείτεενημερωμένο τολογισμικότουυπολογιστήμεταφορτώνονταςκαιεγκαθιστώνταςπακέτα λογισμικού,συμπεριλαμβανομένωνπρογραμμάτωνοδήγησηςσυσκευών, ενημερώσεωντουUEFI(UnifiedExtensibleFirmwareInterface)BIOS(Basic InputOutputSystem)καιπρογραμμάτωνάλλωνκατασκευαστών. WRITEit (Windows8.1καιWindows10) ΤοWRITEi..

Κεφάλαιο2. Χρήσητουυπολογιστή - Page 37

Κεφάλαιο2. Χρήσητουυπολογιστή Σεαυτότοκεφάλαιοπαρέχονταιπληροφορίεςγιατηχρήσηορισμένωνμερώντουυπολογιστήσας. • “Δήλωσητουυπολογιστήσας”στησελίδα19 • “Συχνέςερωτήσεις”στησελίδα19 • “Χρήσητηςοθόνηςπολλαπλήςαφής”στησελίδα22 • “Ειδικάπλήκτρα”στησελίδα28 • “ΣυσκευήκατάδειξηςThinkPad”στησελίδα30 • “Διαχείρισηενέ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 38

Πώςθααπενεργοποιήσωτονυπολογιστήμου; • ΣταWindows7: ΑνοίξτετομενούΈναρξηςκαι,στησυνέχεια,κάντεκλικστοστοιχείο Τερματισμός λειτουργίας(Shutdown) . • ΣταWindows8.1: Κάντεένααπόταεξής: – ΜεταβείτεστηνοθόνηΈναρξηςπατώνταςτοπλήκτροτωνWindows,κάντεκλικστοεικονίδιο τροφοδοσίαςστηνεπάνωδεξιάγωνίατηςοθόνηςκαι,στησυνέχεια,κάντεκλικστ..

➙ - Page 39

Χρησιμοποιώτονυπολογιστήμουεδώκαιαρκετόκαιρόκαιγίνεταιολοένακαιπιοαργός.Τιθα πρέπεινακάνω; • Ακολουθήστετις“Γενικέςσυμβουλέςγιατηναποφυγήπροβλημάτων”στησελίδα99. • Διαγνώστεπροβλήματαμόνοισαςχρησιμοποιώνταςτοπροεγκατεστημένολογισμικόδιαγνωστικών. Ανατρέξτεστηνενότητα“Διάγνωσηπροβλημάτων”στησελίδα105. • ..

Χρήσητηςοθόνηςπολλαπλήςαφής - Page 40

• ΣταWindows10 : ΑνοίξτετομενούΈναρξηςκαι,στησυνέχεια,κάντεκλικστηνεπιλογή Γρήγορα αποτελέσματα(Getstarted) .Επιπλέον,μπορείτεναχρησιμοποιήσετετηνπροσωπικήβοηθόCortana ® , γιανααναζητήσετεβοήθεια,εφαρμογές,αρχεία,ρυθμίσειςκαιάλλα. Χρήσητηςοθόνηςπολλαπλήςαφής Σεαυτότοθέμαπαρέχονταιοδηγίεςσχετικάμετοντρόποχρήσηςτηςοθόνηςπο..

23 - Page 41

Κινήσειςαφής(μόνογια μοντέλααφής) Περιγραφή Άγγιγμα : Ανοίξτεδύοδάχτυλασεδιάσταση. Ενέργειαποντικιού :ΠατήστετοπλήκτροCtrlενώπραγματοποιείτεκύλισητου τροχούτουποντικιούπροςταεμπρός. Λειτουργία : Μεγέθυνση. Άγγιγμα : Τοποθετήστεδύοήπερισσότεραδάχτυλασεέναστοιχείοκαι,στη συνέχεια,περιστρέψτεταδάχτυλάσαςδεξιόστροφα..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 42

Οακόλουθοςπίνακαςπαρουσιάζειτιςκινήσειςαφήςπουείναιδιαθέσιμεςστολειτουργικόσύστημα Windows8.1. Κινήσειςαφής(μόνογια μοντέλααφής) Περιγραφή Άγγιγμα :Σαρώστεπροςταμέσααπότηδεξιάπλευρά. Ενέργειαποντικιού :Μετακινήστετοδείκτηστηνκάτωδεξιάήτηνεπάνωδεξιά γωνίατηςοθόνης. Λειτουργία : Εμφανίστετασύμβολαπουπεριλαμβάνουνε..

25 - Page 43

Κινήσειςαφής(μόνογια μοντέλααφής) Περιγραφή Άγγιγμα :Σαρώστεπροςταμέσααπότηνπάνωήτηνκάτωπλευράμιαςανοιχτής εφαρμογής. Ενέργειαποντικιού : Κάντεδεξιόκλικσεοποιοδήποτεσημείοεπάνωσεμια ανοιχτήεφαρμογή. Λειτουργία :Προβάλετετιςεντολέςεφαρμογήςσεμιαανοιχτήεφαρμογή,όπως τιςεντολές Αντιγραφή(Copy) , Αποθήκευση(Save) και Δι..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 44

Οακόλουθοςπίνακαςπαρουσιάζειμερικέςκινήσειςαφήςπουείναιδιαθέσιμεςστολειτουργικόσύστημα Windows10. Κινήσειςαφής(μόνογια μοντέλααφής) Περιγραφή Άγγιγμα :Σαρώστεπροςταμέσααπότηδεξιάπλευρά. Ενέργειαποντικιού :Κάντεκλικστοεικονίδιοτουκέντρουενεργειών στην περιοχήειδοποιήσεωντωνWindows. Λειτουργία : Ανοίξτετοκέντροενεργει..

27 - Page 45

• Χρησιμοποιήστεέναστεγνό,απαλόύφασμαχωρίςχνούδιαήαπορροφητικόβαμβάκι,γιανακαθαρίσετε τιςδαχτυλιέςήσκόνηαπότηνοθόνηπολλαπλήςαφής.Μηβάλετεδιαλύτεςστούφασμα. • Σκουπίστεαπαλάτηνοθόνημεκινήσειςαπόπάνωπροςτακάτω.Μηνασκείτεπίεσηστηνοθόνη. Κεφάλαιο 2. Χρήση του υπολογιστή 27

..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 46

Ειδικάπλήκτρα Ουπολογιστήςσαςδιαθέτειπολλάειδικάπλήκτραπουθασαςβοηθήσουνναεργαστείτεεύκολακαι αποτελεσματικά. Πλήκτραλειτουργίαςκαισυνδυασμοίπλήκτρων Τοπληκτρολόγιοέχειπολλάειδικάπλήκτρα,ταοποίααποτελούνταιαπότοπλήκτροFn 1 καιταπλήκτρα λειτουργίας 2 . ΜπορείτεναρυθμίσετετοπλήκτροFnκαιταπλήκτραλειτουργίαςστο..

- Page 47

Εάνκάνετεσίγασητουήχουκαιαπενεργοποιήσετετονυπολογιστήσας,οήχοςθαπαραμείνεισεσίγαση ότανανάψετεξανάτονυπολογιστή. Γιαναενεργοποιήσετετονήχο,πατήστετοπλήκτροF2ήF3. • Μείωσητηςέντασηςτουηχείου. • Αύξησητηςέντασηςτουηχείου. • Σίγασηήκατάργησησίγασηςτωνμικροφώνων. Ότανγίνεισίγασητωνμικροφώνων,ανάβει ηενδεικτική..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 48

ΠλήκτροWindows ΣταWindows7καιταWindows10: ΠατήστετοπλήκτροWindows 1 γιαναανοίξετετομενούΈναρξη (Start). ΣταWindows8.1: ΠατήστετοπλήκτροWindows 1 γιαεναλλαγήανάμεσαστοντρέχονταχώροεργασίας καιτηνοθόνηΈναρξης. Επίσης,μπορείτεναχρησιμοποιήσετετοπλήκτροτωνWindowsσεσυνδυασμόμεκάποιοάλλοπλήκτρο,για ναεκτελέσετεάλλεςλειτουργίες. Γιαπερισσότερεςπ..

ΣυσκευήκατάδειξηςTrackPoint - Page 49

Απόπροεπιλογή,τόσοησυσκευήκατάδειξηςTrackPointόσοκαιηεπιφάνειααφήςείναιενεργοποιημένες, μετιςκινήσειςαφήςενεργές. Γιανααλλάξετετιςρυθμίσεις,ανατρέξτεστηνενότητα“Προσαρμογήτης συσκευήςκατάδειξηςThinkPad”στησελίδα34. ΣυσκευήκατάδειξηςTrackPoint ΗσυσκευήκατάδειξηςTrackPointσάςεπιτρέπειναεκτελείτεόλεςτιςλειτουργίεςενόςπαραδο..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 50

Επιφάνειααφής Ολόκληρηηεπιφάνειααφήςείναιευαίσθητηστηναφήκαιτηνκίνηση.Μπορείτεναχρησιμοποιήσετετην επιφάνειααφής,γιαναεκτελέσετεόλεςτιςλειτουργίεςκατάδειξης,κλικκαικύλισηςενόςπαραδοσιακού ποντικιού. Ηεπιφάνειααφήςμπορείναδιαιρεθείσεδύοζώνες: 1 Ζώνηαριστερούκλικ(ζώνηκύριουκλικ) 2 Ζώνηδεξιούκλικ(ζώνηδευτερεύ..

Σημειώσεις: - Page 51

Ηακόλουθηενότηταπαρουσιάζειμερικέςκινήσειςαφήςπουχρησιμοποιούνταισυχνά,όπωςτοελαφρύ κτύπημα,τοσύρσιμοκαιηκύλιση. Γιαπερισσότερεςκινήσεις,ανατρέξτεστοσύστημαπληροφοριών βοήθειαςτηςσυσκευήςκατάδειξηςThinkPad. Σημειώσεις: • Ότανχρησιμοποιείτεδύοήπερισσότεραδάχτυλα,βεβαιωθείτεότιυπάρχειμιαμικρήαπόστασημεταξύ του..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 52

Ηακόλουθηενότηταπαρουσιάζειμερικέςκινήσειςαφήςπουείναιδιαθέσιμεςστολειτουργικόσύστημα Windows10. Σάρωσηπροςταπάνωμετρία δάχτυλα Τοποθετήστετρίαδάχτυλαστην επιφάνειααφήςκαιμετακινήστε ταπροςταπάνω,γιαναανοίξετε τηνπροβολήεργασιώνκαινα δείτεόλαταανοιχτάπαράθυρα. Σάρωσηπροςτακάτωμετρία δάχτυλα Τοποθετήστετρίαδάχ..

Διαχείρισηενέργειας - Page 53

Διαχείρισηενέργειας Ότανχρησιμοποιείτετονυπολογιστήσαςενώβρίσκεστεμακριάαπόπρίζεςηλεκτρικούρεύματος,η διατήρησητουυπολογιστήσαςσελειτουργίαεξαρτάταιαπότηνενέργειατηςμπαταρίας. Ταδιάφορα εξαρτήματατωνυπολογιστώνκαταναλώνουνενέργειαμεδιαφορετικούςρυθμούς. Όσοπερισσότερο χρησιμοποιείτεταεξαρτήματαπουκαταν..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 54

Συμβουλέςγιατηχρήσητουμετασχηματιστήεναλλασσόμενουρεύματος • Ότανομετασχηματιστήςεναλλασσόμενουρεύματοςδενχρησιμοποιείται,αποσυνδέστετοναπότην ηλεκτρικήπρίζα. • Μηντυλίγετεσφιχτάτοκαλώδιορεύματοςγύρωαπότοπακέτοτουμετασχηματιστήεναλλασσόμενου ρεύματοςόταναυτόείναισυνδεδεμένοστομετασχηματιστή. • Προτούφ..

- Page 55

Φόρτισητηςμπαταρίας Εάνελέγξετετηνκατάστασητηςμπαταρίαςκαιδιαπιστώσετεότιτοποσοστότηςενέργειαςπουαπομένει είναιχαμηλόήανακουστείοπροειδοποιητικόςήχοςχαμηλήςστάθμηςτηςμπαταρίας,θαπρέπεινα φορτίσετετηνμπαταρία. Εάνβρίσκεταικοντάσαςμιαπρίζα,συνδέστετομετασχηματιστήεναλλασσόμενουρεύματοςστηνπρίζα και,στησυ..

Χειρισμόςτηςμπαταρίας - Page 56

Γιαναθέσετετονυπολογιστήσαςσεκατάστασηαναστολήςλειτουργίας,πατήστεFn+4. Επίσης,μπορείτεναθέσετετονυπολογιστήσαςσεκατάστασηαναστολήςλειτουργίαςκάνονταςταεξής: – ΣταWindows7 : ΑνοίξτετομενούΈναρξηςκαι,στησυνέχεια,κάντεκλικστοβέλοςδίπλαστο κουμπί Τερματισμόςλειτουργίας(Shutdown) . Κάντεκλικστηνεπιλογή Αναστολή(Sleep) στο εμ..

- Page 57

μηεγκεκριμένεςμπαταρίεςήμπαταρίεςπουέχουνσχεδιαστείγιαάλλασυστήματα. Ανέχειεγκατασταθεί μηεγκεκριμένημπαταρίαήμπαταρίαπουέχεισχεδιαστείγιαάλλοσύστημα,δενθαγίνεταιφόρτισητου συστήματος. Προσοχή: ΗLenovoδενφέρεικαμίαευθύνηγιατηναπόδοσηήτηνασφάλειαμηεγκεκριμένωνμπαταριών καιδενπαρέχειεγγύησηγιασφάλματαήζημιέ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 58

Κίνδυνος Μηνπετάτετηνμπαταρίασεαπορρίμματαπουκαταλήγουνσεχωματερέςήχώρουςυγειονομικής ταφήςαπορριμμάτων. Ηαπόρριψητηςμπαταρίαςπρέπειναγίνεταισύμφωναμετιςτοπικές διατάξειςήκανονισμούςκαιτιςπροδιαγραφέςασφάλειαςτηςεταιρείαςσας. Κίνδυνος Υπάρχεικίνδυνοςέκρηξης,ανημπαταρίασεσχήμανομίσματοςδεντοποθετηθείμετ..

ΧρήσητηςσύνδεσηςασύρματουLAN - Page 59

ΗυποδοχήEthernetέχειδύοενδείξειςπουυποδεικνύουντηνκατάστασητηςσύνδεσηςδικτύου. Ότανη ένδειξηείναιαναμμένημεχρώμαπράσινο,ουπολογιστήςείναισυνδεδεμένοςσεLAN.Ότανηένδειξη αναβοσβήνεισεκίτρινοχρώμα,πραγματοποιείταιμετάδοσηδεδομένων. Ασύρματεςσυνδέσεις Ασύρματησύνδεσηείναιημεταφοράτωνδεδομένωνχωρίςτηχρήσηκαλωδίων..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 60

ΣυμβουλέςγιατηχρήσητηςδυνατότηταςασύρματουLAN Γιαναεπιτύχετετηνκαλύτερηδυνατήσύνδεση,ακολουθήστετιςπαρακάτωοδηγίες: • Τοποθετήστετονυπολογιστήσαςμετέτοιοτρόπο,ώστεναυπάρχουνόσοτοδυνατόλιγότεραεμπόδια μεταξύτουσημείουπρόσβασηςασύρματουLANκαιτουυπολογιστή. • Ανοίξτετοκαπάκιτουυπολογιστήσαςσεγωνίαλίγομεγαλύ..

ΧρήσητηςσύνδεσηςασύρματουWAN - Page 61

ΧρήσητηςσύνδεσηςασύρματουWAN ΤοασύρματοWAN,τοοποίοχρησιμοποιείδίκτυακινητήςτηλεφωνίαςγιατημετάδοσηδεδομένων,σαςδίνει τηδυνατότηταναδημιουργείτεασύρματεςσυνδέσειςμέσωαπομακρυσμένωνδημόσιωνήιδιωτικώνδικτύων. Αυτέςοισυνδέσειςυλοποιούνταισεμεγάλεςγεωγραφικέςπεριοχές,όπωςμιαπόληήμιαολόκληρηχώρα, μετηχρήσηπολλώ..

ΧρήσητηςσύνδεσηςBluetooth - Page 62

• Δενυπάρχεισυνεργασία • Δενυπάρχεισήμα • Αδύναμοσήμα • Μεσαίοσήμα • Δυνατόσήμα ΧρήσητηςσύνδεσηςBluetooth ΗτεχνολογίαBluetoothσυνδέεισυσκευέςπουβρίσκονταισεμικρήαπόστασημεταξύτουςκαι χρησιμοποιείταιευρέωςγιατησύνδεσηπεριφερειακώνσυσκευώνσεένανυπολογιστή,τημετάδοση δεδομένωνμεταξύφορητώνσυσκευώνκαιΗ/Υήγιατονεξαπ..

Χρήσηεξωτερικήςοθόνης - Page 63

Χρήσηεξωτερικήςοθόνης Μπορείτεναχρησιμοποιήσετεμιαεξωτερικήοθόνη,όπωςένανπροβολέαήέναμόνιτορ,γιανακάνετε παρουσιάσειςήγιαναεπεκτείνετετοχώροεργασίαςσας.Αυτότοκεφάλαιοσαςπαρέχειμιαεισαγωγική παρουσίασητουτρόπουσύνδεσηςμιαςεξωτερικήςοθόνης,επιλογήςτωνλειτουργιώνοθόνηςκαιαλλαγής τωνρυθμίσεωνοθόνης. Ουπολο..

Επιλογήλειτουργίαςοθόνης - Page 64

– ΣταWindows10 Κάντεένααπόταακόλουθα: – ΑνοίξτετομενούΈναρξηςκαικάντεκλικστις Ρυθμίσεις(Settings) . Ανδενεμφανίζονταιοι Ρυθμίσεις(Settings) ,κάντεκλικστηνεπιλογή Όλεςοιεφαρμογές(Allapps) γιαναεμφανιστούν όλαταπρογράμματα.Κατόπιν,κάντεκλικσταστοιχεία Ρυθμίσεις(Settings) ➙ Συσκευές(Devices) ➙ Συνδεδεμένεςσυσκευές(Connecteddevices) ➙ Προσθήκησυσκ..

Χρήσηδυνατοτήτωνήχου - Page 65

Χρήσηδυνατοτήτωνήχου Ουπολογιστήςσαςείναιεξοπλισμένοςμεταακόλουθαστοιχεία: • Ενσωματωμέναμικρόφωνα • Ενσωματωμέναηχεία • Υποδοχήήχουcombo,διαμέτρου3,5mm Ουπολογιστήςσαςδιαθέτειεπίσηςchipήχουτοοποίοσαςδίνειτηδυνατότητανααπολαμβάνετεδιάφορες λειτουργίεςήχουπολυμέσων,όπωςοιεξής: • ΣυμβατότηταμεήχοIntelHighDefinitionAudio • Α..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 66

ενσωματωμένηκάμεραμεάλλαπρογράμματα,ανοίξτεένααπόταπρογράμματακαιξεκινήστετηλειτουργία φωτογράφησης,εγγραφήςβίντεοκαιτηλεδιάσκεψης. Στησυνέχεια,ηκάμεραθαξεκινήσειναλειτουργεί αυτόματακαιθαανάψειηπράσινηένδειξηλειτουργίαςτηςκάμερας. Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετηχρήσητηςκάμεραςμεέναπρόγραμμα,ανατ..

ΠροαιρετικάεξαρτήματαThinkPad - Page 67

Κεφάλαιο3. Βελτίωσητουυπολογιστήσας Σεαυτότοκεφάλαιοπαρέχονταιοδηγίεςγιατοντρόποχρήσηςτωνσυσκευώνυλικούεξοπλισμούμεσκοπό τηδιεύρυνσητωνδυνατοτήτωντουυπολογιστήσας.Περιλαμβάνειταακόλουθαθέματα: • “ΠροαιρετικάεξαρτήματαThinkPad”στησελίδα49 • “ΣταθμοίτοποθέτησηςThinkPad”στησελίδα49 ΠροαιρετικάεξαρτήματαThinkPad Εάνθέλ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 68

ΜπροστινήόψητουThinkPadOneLinkDockκαιτουThinkPadOneLinkProDock 1 Υποδοχήκλειδαριάςασφαλείας :Γιαναπροστατέψετετοσταθμότοποθέτησηςαπόκλοπή,μπορείτε νααγοράσετεμιακλειδαριάσυρματόσχοινουασφαλείας,όπωςμιακλειδαριάσυρματόσχοινουτύπου Kensington,πουναταιριάζεισεαυτήντηνυποδοχήκλειδαριάςασφαλείας,ώστενακλειδώσετετοσταθμό τοποθέτησηςσε..

- Page 69

ΠίσωόψητουThinkPadOneLinkDock 1 ΥποδοχήUSB2.0 :ΧρησιμοποιείταιγιατησύνδεσησυσκευώνπουείναισυμβατέςμετοπρότυποUSB2.0. 2 ΥποδοχήEthernet :ΧρησιμοποιείταιγιατησύνδεσητουσταθμούτοποθέτησηςσεέναδίκτυοEthernet LAN.Οιενδεικτικέςλυχνίεςσεαυτήντηνυποδοχήλειτουργούνόπωςεκείνεςστονυπολογιστή. 3 ΥποδοχήHDMI :Χρησιμοποιείταιγιατησύνδεσημιαςψηφιακ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 70

ΠίσωόψητουThinkPadOneLinkProDock 1 ΥποδοχέςUSB2.0 :Χρησιμοποιούνταιγιατησύνδεσησυσκευώνπουείναισυμβατέςμετοπρότυπο USB2.0. 2 ΥποδοχέςUSB3.0 : Χρησιμοποιείταιγιατησύνδεσησυσκευώνπουείναισυμβατέςμετοπρότυπο USB3.0καιUSB2.0. 3 ΥποδοχήEthernet :ΧρησιμοποιείταιγιατησύνδεσητουσταθμούτοποθέτησηςσεέναδίκτυοEthernet LAN.Οιενδεικτικέςλυχνίεςσεαυτήντηνυπ..

Προσβασιμότητακαιάνεση - Page 71

Κεφάλαιο4. Εσείςκαιουπολογιστήςσας Αυτότοκεφάλαιοπαρέχειπληροφορίεςσχετικάμετηνπροσβασιμότητα,τηνάνεσηκαιτηνπραγματοποίηση ταξιδιώνμετονυπολογιστήσας. • “Προσβασιμότητακαιάνεση”στησελίδα53 • “Ταξίδιαμετονυπολογιστήσας”στησελίδα58 Προσβασιμότητακαιάνεση Ησωστήεργονομικήπρακτικήείναισημαντικήγιανααξιοποιή..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 72

Θέσητουκεφαλιού : Ηστάσητουκεφαλιούκαιτουλαιμούσαςπρέπειναείναιάνετηκαιφυσική (κατακόρυφηήευθυτενής). Κάθισμα :Χρησιμοποιήστεμιακαρέκλαπουπροσφέρειεπαρκήστήριξητηςπλάτηςσαςκαιρύθμισητου ύψουςτουκαθίσματος.Χρησιμοποιήστετιςρυθμίσειςτηςκαρέκλας,ώστενατηνπροσαρμόσετεανάλογαμε τηνεπιθυμητήστάσησώματος. Θέσητω..

Συντόμευσηπληκτρολογίου - Page 73

Πληροφορίεςγιατηνπροσβασιμότητα ΗLenovoέχειδεσμευτείναπαρέχειστουςχρήστεςμεπροβλήματαακοής,όρασηςκαικινητικότητας καλύτερηπρόσβασηστιςπληροφορίεςκαιτηντεχνολογία. Αυτήηενότηταπαρέχειπληροφορίεςγιατους τρόπουςμετουςοποίουςαυτοίοιχρήστεςμπορούννααξιοποιήσουνστομέγιστοδυνατότιςδυνατότητες τωνυπολογιστώντους..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 74

Ανπροτιμάτεναπληκτρολογήσετεήνακαταχωρήσετεδεδομέναστονυπολογιστήσαςχωρίςτηχρήση φυσικούπληκτρολογίου,μπορείτεναχρησιμοποιήσετετοπληκτρολόγιοοθόνης. Τοπληκτρολόγιο οθόνηςεμφανίζειέναεικονικόπληκτρολόγιομεόλατατυπικάπλήκτρα.Μπορείτεναεπιλέξετεπλήκτρα χρησιμοποιώνταςτοποντίκιήάλλησυσκευήκατάδειξηςήμπορε..

➙ - Page 75

1. Κάντεδεξιόκλικσεμιακενήπεριοχήστηνεπιφάνειαεργασίαςκαιεπιλέξτε Ανάλυσηοθόνης (Screenresolution) . 2. Ακολουθήστετιςοδηγίεςπουεμφανίζονταιστηνοθόνη. • ΣταWindows10: 1. Κάντεδεξιόκλικσεμιακενήπεριοχήστηνεπιφάνειαεργασίαςκαιεπιλέξτε Ρυθμίσειςοθόνης (Displaysettings) ➙ Ρυθμίσειςοθόνηςγιαπροχωρημένους(Advanceddisplaysettings) . 2. Επιλέξτετηρύθμι..

Ταξίδιαμετονυπολογιστήσας - Page 76

Ταξίδιαμετονυπολογιστήσας Αυτότοθέμαπαρέχειπληροφορίεςπουθασαςβοηθήσουνναεργαστείτεμετονυπολογιστήσαςενώ ταξιδεύετε. Συμβουλέςγιατοταξίδι Χρησιμοποιήστετιςπαρακάτωσυμβουλέςγιατοταξίδι,ώστεναταξιδέψετεμεμεγαλύτερησιγουριάκαι αποτελεσματικότηταμετονυπολογιστήσας. • Παρόλοπουείναιασφαλέςναπεράσετετονυπολο..

59 - Page 77

• ΚαλώδιοEthernet • Ποιοτικήτσάνταμεταφοράςπουπαρέχειεπαρκήμαλακήεπένδυσηκαιπροστασία • Εξωτερικήσυσκευήαποθήκευσης Εάνταξιδεύετεσεάλληχώρα,ενδέχεταιναχρειάζεστεένανμετασχηματιστήεναλλασσόμενουρεύματοςγια τηχώραστηνοποίαταξιδεύετε. Γιανααγοράσετεαξεσουάρταξιδίου,μεταβείτεστηδιεύθυνσηhttp://www.lenovo.com/accessories. Κεφάλ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 78

60 ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

Χρήσηκωδικώνπρόσβασης - Page 79

Κεφάλαιο5. Ασφάλεια Σεαυτότοκεφάλαιομπορείτεναβρείτεπληροφορίεςσχετικάμετηνπροστασίατουυπολογιστήσαςαπό κλοπήκαιμηεξουσιοδοτημένηχρήση. • “Χρήσηκωδικώνπρόσβασης”στησελίδα61 • “ΑσφάλειαμονάδαςSSD”στησελίδα66 • “Ρύθμισητουολοκληρωμένουκυκλώματοςασφάλειας(securitychip)”στησελίδα68 • “Χρήσητουμηχανισμούανάγνωσηςδα..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 80

Ορισμός,αλλαγήήκατάργησηενόςκωδικούπρόσβασηςεκκίνησης Προτούξεκινήσετε,εκτυπώστεαυτέςτιςοδηγίες. Γιαναορίσετε,νααλλάξετεήνακαταργήσετεένανκωδικόπρόσβασηςεκκίνησης,κάντεταεξής: 1. Επανεκκινήστετονυπολογιστή. Ότανεμφανιστείηοθόνημετολογότυπο,πατήστετοπλήκτροF1για ναξεκινήσετετοπρόγραμμαThinkPadSetup. 2. Επιλέξτε Security ..

Κεφάλαιο 5. Ασφάλεια - Page 81

– Αλλαγήήδιαγραφήτουκωδικούπρόσβασηςεκκίνησης – Αλλαγήήδιαγραφήτουκωδικούπρόσβασηςεποπτεύοντος – Αλλαγήημερομηνίαςκαιώρας – Καθορισμόςτουελάχιστουμήκουςγιατονκωδικόπρόσβασηςεκκίνησηςκαιτονκωδικόπρόσβασης γιατονσκληρόδίσκο – Αλλαγήτηςρύθμισηςτουολοκληρωμένουκυκλώματοςασφάλειας(securitychip) – Διαγραφήτωνδεδο..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 82

a. Στοπεδίο EnterCurrentPassword ,πληκτρολογήστετοντρέχοντακωδικόπρόσβασης εποπτεύοντοςκαιπατήστετοEnter. b. Στοπεδίο EnterNewPassword ,πληκτρολογήστετοννέοκωδικόπρόσβασηςεποπτεύοντοςκαι πατήστετοEnter. Στησυνέχεια,πληκτρολογήστεξανάτοννέοκωδικόπρόσβασηςστοπεδίο ConfirmNewPassword καιπατήστετοEnter. • Γιανακαταργήσετεένανκωδικόπρόσβασης,κάντε..

Κεφάλαιο 5. Ασφάλεια - Page 83

User+Master ανθέλετεναορίσετεένανκωδικόπρόσβασηςχρήστηγιατονσκληρόδίσκοκαιέναν κύριοκωδικόπρόσβασηςγιατονσκληρόδίσκο,ανείστεοδιαχειριστήςήοεποπτεύων,γιαπαράδειγμα. • Ανεπιλέξετε User ,κάντεταεξής: a. Ότανανοίξειέναπαράθυροπληκτρολόγησηςτουνέουκωδικούπρόσβασης,πληκτρολογήστετον νέοκωδικόπρόσβασηςστοπεδίο EnterNewPassword κ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 84

3. Θαεμφανιστείέναπαράθυρο“SetupNotice”. ΠατήστετοEnterγιανασυνεχίσετε. Οκύριος κωδικόςπρόσβασηςγιατονσκληρόδίσκοέχειαλλάξει. Σημείωση: Αναφήσετεταπεδία EnterNewPassword και ConfirmNewPassword κενάκαι πατήσετετοEnterδύοφορές,καταργείταικαιοκωδικόςπρόσβασηςχρήστηκαιοκύριοςκωδικός πρόσβασηςγιατονσκληρόδίσκο. • Ανείστεστηλειτουργίασκληρ..

Κεφάλαιο 5. Ασφάλεια - Page 85

• Ορίστεένανκωδικόπρόσβασηςεκκίνησηςκαθώςκαιένανκωδικόπρόσβασηςσκληρούδίσκουγιατην εσωτερικήμονάδαSSD.Ανατρέξτεστιςδιαδικασίεςτωνενοτήτων“Power-onpassword”στησελίδα61 και“Κωδικοίπρόσβασηςγιατονσκληρόδίσκο”στησελίδα64.Γιαασφάλεια,συνιστάταιηχρήσηκωδικού πρόσβασηςμεπερισσότερουςχαρακτήρες. • Γιααξιόπιστηασφάλειαγ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 86

Ρύθμισητουολοκληρωμένουκυκλώματοςασφάλειας(securitychip) Στουςυπολογιστές-πελάτεςδικτύουπουμεταφέρουνεμπιστευτικέςπληροφορίεςμεηλεκτρονικάμέσα επιβάλλονταιαυστηρέςαπαιτήσειςασφαλείας.Ανάλογαμεταπροαιρετικάεξαρτήματατηςπαραγγελίας σας,ουπολογιστήςσαςμπορείναδιαθέτειενσωματωμένοολοκληρωμένοκύκλωμαασφάλειας(securi..

Κεφάλαιο 5. Ασφάλεια - Page 87

Καταχώρησητωνδακτυλικώνσαςαποτυπωμάτων Σαςσυνιστούμενακαταχωρήσετεπερισσότερααπόέναδακτυλικάαποτυπώματα,γιαναμηνέχετε προβλήματααντραυματίσετεταδάκτυλάσας. Γιανακαταχωρήσετεταδακτυλικάσαςαποτυπώματα, κάντεταεξής: • ΣταWindows7καιταWindows8.1 1. ΞεκινήστετοπρόγραμμαFingerprintManagerPro. Γιαοδηγίεςσχετικάμετοντρόποεκκίνησης τ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 88

2. Εφαρμόστεελαφράπίεσηκαισύρετετοδάκτυλόσαςπροςτομέροςσαςκαικατάμήκοςτου μηχανισμούανάγνωσηςμεμιαομαλήκίνηση.Μηνσηκώσετετοδάκτυλόσαςενώτοσύρετε. Συμπεριφοράτηςένδειξηςτουμηχανισμούανάγνωσηςδακτυλικούαποτυπώματος Συμπεριφοράένδειξης Περιγραφή Πράσινη Ομηχανισμόςανάγνωσηςδακτυλικούαποτυπώματοςείναιέτοιμο..

Κεφάλαιο 5. Ασφάλεια - Page 89

3. Πληκτρολογήστετονκωδικόπρόσβασηςεκκίνησης,τονκωδικόπρόσβασηςγιατονσκληρόδίσκοήκαι τουςδύο,αναλόγως. Δημιουργείταιησύνδεση. Ότανενεργοποιήσετεξανάτονυπολογιστή,μπορείτεναχρησιμοποιήσετεταδακτυλικάσαςαποτυπώματα γιανασυνδεθείτεστονυπολογιστή,χωρίςναείναιαπαραίτητοναπληκτρολογήσετετονκωδικόπρόσβασης τωνWin..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 90

• Ηεπιφάνειατουμηχανισμούανάγνωσηςείναιυγρή. • Ομηχανισμόςανάγνωσηςπαρουσιάζεισυχνάπροβλήματακαταγραφήςήαναγνώρισηςτουδακτυλικού σαςαποτυπώματος. Ανισχύειένααπόταακόλουθαγιατηνκατάστασητουδακτύλουσας,μπορείναμηνείναιδυνατήη καταχώρησηήηανάγνωσήτου: • Τοδάκτυλόσαςείναιρυτιδωμένο. • Τοδάκτυλόσαςείναιτραχύ..

Κεφάλαιο 5. Ασφάλεια - Page 91

ΓιατηναπόρριψηδεδομένωνστημονάδαSSD,ηLenovoπαρέχειτοεργαλείοDriveEraseUtilityfor ResettingtheCryptographicKeyandErasingtheSolidStateDrive. ΑνυποστηρίζεταικαιείναιεγκατεστημένηστονυπολογιστήσαςμιακρυπτογραφημένημονάδαSSD, μπορείτενααπορρίψετεμελογικότρόποόλαταδεδομένατηςμονάδαςσεσύντομοχρονικόδιάστημα, διαγράφονταςτοκλειδίκρυπτογράφησης.Ταδεδομέν..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 92

74 ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

➙ - Page 93

Κεφάλαιο6. Προηγμένεςρυθμίσειςπαραμέτρων Σεαυτότοκεφάλαιοπαρέχονταιοιακόλουθεςπληροφορίεςπουθασαςβοηθήσουνναρυθμίσετετις παραμέτρουςτουυπολογιστή: • “Εγκατάστασηνέουλειτουργικούσυστήματος”στησελίδα75 • “Εγκατάστασηπρογραμμάτωνοδήγησηςσυσκευής”στησελίδα77 • “ΧρήσητουπρογράμματοςThinkPadSetup”στησελίδα78 • “Χρ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 94

9. Εγκαταστήστεταπρογράμματαοδήγησηςσυσκευών. Βλ. “Εγκατάστασηπρογραμμάτωνοδήγησης συσκευής”στησελίδα77. 10. ΕγκαταστήστετιςμονάδεςεπιδιόρθωσηςτωνWindows7. Μπορείτεναβρείτετιςμονάδες επιδιόρθωσηςτωνWindows7στονκατάλογο C:\SWTOOLS\OSFIXES\ .Γιαπερισσότερεςπληροφορίες, μεταβείτεστηναρχικήσελίδατηςΓνωσιακήςΒάσηςτηςMicrosoftστηδιεύθυ..

C:\SWTOOLS\DRIVERS - Page 95

6. Συνδέστετημονάδαπουπεριέχειτοπρόγραμμαεγκατάστασηςτουλειτουργικούσυστήματοςστον υπολογιστήκαιεπανεκκινήστετονυπολογιστή. 7. Εγκαταστήστεταπρογράμματαοδήγησηςσυσκευώνκαιτααπαραίτηταπρογράμματα. Βλ. “Εγκατάστασηπρογραμμάτωνοδήγησηςσυσκευής”στησελίδα77. 8. Αφούεγκαταστήσετεταπρογράμματαοδήγησηςσυσκευών,χρησ..

ΧρήσητουπρογράμματοςThinkPadSetup - Page 96

ΧρήσητουπρογράμματοςThinkPadSetup ΤοπρόγραμμαThinkPadSetupσάςεπιτρέπειναεπιλέγετεδιάφορεςρυθμίσειςπαραμέτρωνγιατον υπολογιστήσας,μέσωρύθμισηςπαραμέτρωντουBIOS. ΓιαναρυθμίσετετιςπαραμέτρουςτουBIOSτουυπολογιστήσας,κάντεταεξής: 1. Επανεκκινήστετονυπολογιστή. ΌτανεμφανιστείτολογότυποThinkPad,πατήστετοπλήκτροF1για ναξεκινήσετετοπρό..

ΜενούConfig - Page 97

• UUID • MACAddress(InternalLAN) • Preinstalledoperatingsystemlicense • UEFISecureBoot ΜενούConfig Γιανααλλάξετετηρύθμισηπαραμέτρωντουυπολογιστήσας,επιλέξτετηνκαρτέλα Config απότομενού τουThinkPadSetup. Στονακόλουθοπίνακαπαρουσιάζονταιταστοιχείατουμενού Config . Οιπροεπιλεγμένεςτιμέςείναισε έντονηγραφή .Ταστοιχείαμενούενδέχεταινααλλάξουνχωρίςπροειδοποίηση.Α..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 98

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια UEFI IPv4 Network Stack(γιατηλειτουργία εκκίνησης UEFIOnly ή Both με UEFIfirst ) • Disabled • Enabled Ενεργοποίηση ή απενεργοποίησητου πρωτοκόλλου δικτύου InternetProtocolVersion 4(IPv4)γιατοπεριβάλλον UEFI. UEFIIPv6NetworkStack (για τη λειτουργία εκκίνησης UEFIOnly ή Both με UEFIfirst ) • Disabled • Enabled Ε..

81 - Page 99

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια USB3.0Mode • Disabled • Enabled • Auto Ορισμόςτηςλειτουργίας ελεγκτή USB 3.0 για τις θύρες που χρησιμοποιούνταιαπό κοινούαπότουςελεγκτές USB2.0καιUSB3.0. Αν επιλέξετε Auto , μπορείτενασυνδέσετε καιναδρομολογήσετετις κατάλληλεςυποδοχέςUSB 3.0ήUSB2.0. Ανεπιλέξετε Enabl..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 100

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια Enabled : ΤοπλήκτροFn λειτουργείωςτοπλήκτρο Ctrl. Το πλήκτροCtrl λειτουργείωςτοπλήκτρο Fn. F1–F12asprimaryfunction • Disabled • Enabled Ενεργοποίηση της λειτουργίαςF1-F12ή τηςειδικήςλειτουργίαςπου εμφανίζεταιωςεικονίδιοσε κάθεπλήκτροωςβασικής λειτουργίας. Enabled : ..

® - Page 101

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια συνδεδεμένοςσεσταθμό τοποθέτησης. Τοστοιχείο DisplayPort αναφέρεταιστηνυποδοχή miniDisplayPortτου υπολογιστήσας. Το στοιχείο Display ondock εμφανίζει υποδοχέςσεένανσταθμό τοποθέτησης. TotalGraphicsMemory • 256MB • 512MB Εκχωρήστετησυνολική μνήμηπουμοιράζεται ηεσωτ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 102

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια SchemeforBattery • MaximizePerformance • Balanced MaximizePerformance: Μείωσητηςτροφοδοσίας τουμικροεπεξεργαστή. Balanced: Εξισορρόπηση ήχου,θερμοκρασίαςκαι απόδοσης. Σημείωση: Κάθεσχέδιο επηρεάζειτονήχο, τη θερμοκρασίακαιτην απόδοσητουανεμιστήρα. CPUPowerManagement • Disabled • E..

85 - Page 103

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια • 30minutes • 1hour • 2hours • 3hours καθορισμένοχρονικό διάστημαστηνκατάσταση αναστολήςλειτουργίας. Απαιτούνταιμόνολίγα δευτερόλεπταγιατην επαναφοράτουστην κανονικήλειτουργία. DisableBuilt-inBattery • Yes • No Προσωρινή απενεργοποίηση της εσωτερικής ενσωμ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 104

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια IntelAMTControl • Disabled • Enabled • PermanentlyDisabled Ανεπιλέξετε Enabled , ρυθμίζεταιηIntelAMT (ActiveManagement Technology)καιπαρέχονται πρόσθετα στοιχεία ρύθμισηςστο MEBx (ManagementEngine BIOSExtension)Setup. Ανεπιλέξετε Permanently Disabled , δεν θα μπορέσετε να το ενεργοποιήσετεποτέ ξανά. Δώστειδια..

ΜενούDate/Time - Page 105

Πίνακας2. Στοιχεία τουμενούConfig(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια απομακρυσμένηκονσόλα IntelAMT. IntelNFF IntelNFFcontrol • Disabled • Enabled Αυτήηεπιλογήενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργίαIntelNetwork FrameForwarder(NFF). ΜενούDate/Time Γιανααλλάξετετηνημερομηνίαήτηνώρατουυπολογιστήσας,επιλέξτετηνκαρτέλα Date/Time απότο μενούThinkPadSetup. ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 106

Πίνακας3. Στοιχεία τουμενούSecurity(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια πρόσβαση,ορίστετονέλεγχοταυτότητας χρήστηστολειτουργικόσαςσύστημα. PasswordatRestart • Disabled • Enabled Εάνεπιλέξετεκαιενεργοποιήσετετη δυνατότητα Passwordatrestart ,θαεμφανιστεί έναερώτημακωδικούπρόσβασηςκατάτην επανεκκίνησητουυπολογιστή. Εάνεπιλέξ..

➙ - Page 107

Πίνακας3. Στοιχεία τουμενούSecurity(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια Predesktop Authentication • Disabled • Enabled Ενεργοποίησηήαπενεργοποίησητης εξακρίβωσηςδακτυλικούαποτυπώματοςπριν φορτωθείτολειτουργικόσύστημα. ReaderPriority • External ➙ Internal • InternalOnly Αν επιλέξετε External ➙ Internal , χρησιμοποιείταιεξωτερικόςμηχανισμός ανάγνωση..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 108

Πίνακας3. Στοιχεία τουμενούSecurity(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια κύκλωμαασφάλειαςοριστείσε IntelPTT .Αν θέλετενασυνεχίσετε,επιλέξτε Yes . Σημείωση: ΗτεχνολογίαIntelPTTμπορείνα χρησιμοποιηθείμετολειτουργικόσύστημα Windows8ήνεότερο. • Active • Inactive • Disabled (ΓιαDiscreteTPM) Ανεπιλέξετε Active ,τοολοκληρωμένοκύκλωμα ασφάλεια..

91 - Page 109

Πίνακας3. Στοιχεία τουμενούSecurity(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια δυνατότηταIntel PPT. • Αυτότοστοιχείοεμφανίζεταιμόνοανέχετε επιλέξειτηρύθμιση Active ή Enabled γιατην επιλογή SecurityChip . • Αυτήηεπιλογή έχει ρυθμιστείνα απενεργοποιείται,ότανενεργοποιείταιη δυνατότηταIntelPTT. PhysicalPresence forProvisioning • Disabled • Enabled Αυτήηε..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 110

Πίνακας3. Στοιχεία τουμενούSecurity(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια EthernetLAN • Disabled • Enabled Αν επιλέξετε Enabled , μπορείτενα χρησιμοποιήσετετησυσκευήEthernetLAN. WirelessLAN • Disabled • Enabled Αν επιλέξετε Enabled , μπορείτενα χρησιμοποιήσετετησύνδεσηασύρματουLAN. WirelessWAN • Disabled • Enabled Αν επιλέξετε Enabled , μπορείτενα χρησιμοποιήσετε..

ΜενούStartup - Page 111

Πίνακας3. Στοιχεία τουμενούSecurity(συνέχεια) Στοιχείομενού Στοιχείουπομενού Τιμή Σχόλια καιτηθέσητουσυστήματοςστηλειτουργία SetupMode . Μπορείτεναεγκαταστήσετε τοδικόσαςκλειδίπλατφόρμαςκαινα προσαρμόσετετιςβάσειςδεδομένων υπογραφώνSecureBootστηνεπιλογή Setup Mode . ΗλειτουργίαSecureBootθαοριστείστην επιλογή CustomMode . RestoreFactory Keys Αυτήηεπ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 112

Σημείωση: Ορισμέναστοιχείαεμφανίζονταιστομενούμόνοότανουπολογιστήςυποστηρίζειτιςαντίστοιχες δυνατότητες. Πίνακας 4. Στοιχεία του μενούStartup Στοιχείομενού Τιμή Σχόλια Boot Επιλέξτετησυσκευήεκκίνησηςενώ πατάτετοκουμπίλειτουργίαςγιανα ενεργοποιήσετετονυπολογιστή. NetworkBoot Επιλέξτετησυσκευήεκκίνησηςόταν τοσύστημαενεργ..

ΜενούRestart - Page 113

Πίνακας4. Στοιχεία τουμενούStartup(συνέχεια) Στοιχείομενού Τιμή Σχόλια OptionKeyDisplay • Disabled • Enabled Ανεπιλέξετε Disabled ,τομήνυμα“To interruptnormalstartup,pressEnter.” δενεμφανίζεταικατάτηδιάρκειατου POST. BootDeviceListF12Option • Disabled • Enabled Ανεπιλέξετε Enabled ,τοπλήκτρο F12αναγνωρίζεταικαιεμφανίζεταιτο παράθυρο“BootMenu”. BootOrderLock • Disabled • Enabled Αν επιλέξετε Enabled , ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 114

Αυτήηδιαχειρισιμότητα,γνωστήκαιως“TotalCostofOwnership”(Ολικόκόστοςκτήσης,TCO),σαςδίνειτη δυνατότηταναχειρίζεστευπολογιστές-πελάτεςαπομακρυσμέναμετονίδιοτρόποπουχειρίζεστετονδικό σαςυπολογιστή,όπως,γιαπαράδειγμα,ναενεργοποιείτεένανυπολογιστή-πελάτη,ναδιαμορφώνετετη μονάδαSSDκαιναεγκαθιστάτεέναπρόγραμμα. Μόλιςρυθμιστο..

➙ - Page 115

Σημείωση: Ανέχειοριστείκωδικόςπρόσβασηςεποπτεύοντος,θασαςζητηθείναπληκτρολογήσετετον κωδικόπρόσβασηςεποπτεύοντοςκατάτηνεκκίνησητουπρογράμματοςThinkPadSetup. ΕνεργοποίησηήαπενεργοποίησητηςδυνατότηταςWakeonLAN ΌτανηδυνατότηταWakeonLANείναιενεργοποιημένηκαιουπολογιστήςείναισυνδεδεμένοςσεδίκτυο LAN,οδιαχειριστήςδικτύουμπορ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 116

98 ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

Κεφάλαιο7. Αποφυγήπροβλημάτων - Page 117

Κεφάλαιο7. Αποφυγήπροβλημάτων ΈνασημαντικόκομμάτιτηςκατοχήςφορητούυπολογιστήThinkPadείναιησυντήρηση. Μετησωστή φροντίδα,μπορείτενααποφύγετεσυνηθισμέναπροβλήματα.Σεαυτότοκεφάλαιοπαρέχονταιπληροφορίες πουμπορούννασαςβοηθήσουνναδιατηρήσετετηνομαλήλειτουργίατουυπολογιστήσας. • “Γενικέςσυμβουλέςγιατηναποφυγήπροβ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 118

• Ανπρέπειναεκτελέσετεμιαλειτουργίααποκατάστασηςστονυπολογιστήσαςγιαναεπαναφέρετετα προεγκατεστημέναπεριεχόμεναστομηχάνημα,οιπαρακάτωσυμβουλέςμπορείνασαςβοηθήσουν κατάτηδιαδικασία: – Αφαιρέστεόλεςτιςεξωτερικέςσυσκευέςόπωςεκτυπωτή,πληκτρολόγιοκ.ο.κ. – Βεβαιωθείτεότιημπαταρίαείναιφορτισμένηκαιότιουπολογι..

Κεφάλαιο 7. Αποφυγήπροβλημάτων - Page 119

ΛήψητωνπιοπρόσφατωνπρογραμμάτωνοδήγησηςμεχρήσητουπρογράμματοςSystemUpdate ΤοπρόγραμμαSystemUpdateσάςβοηθάναδιατηρείτεενημερωμένοτολογισμικότουυπολογιστήσας. Ταπακέταενημέρωσηςείναιαποθηκευμέναστουςεξυπηρετητές(servers)τηςLenovoκαιμπορούννα μεταφορτωθούναπότοδικτυακότόπουποστήριξηςτηςLenovo. Ταπακέταενημέρωσηςμπορείνα περιέ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 120

• Αποφεύγετετηνάμεσηέκθεσητουυπολογιστήσαςστοναέραπουπροέρχεταιαπόμιασυσκευήπου μπορείναπαράγειαρνητικάιόντα. • Τοποθετείτετονυπολογιστήκαιτιςπεριφερειακέςτουσυσκευέςόσομακριάγίνεταιαπότέτοιες συσκευές. • Ότανείναιεφικτό,μεριμνήστεγιατηγείωσητουυπολογιστήσας,διευκολύνονταςέτσιτηνασφαλή ηλεκτροστατικήεκ..

Κεφάλαιο 7. Αποφυγήπροβλημάτων - Page 121

Ανπαρατηρήσετεοποιαδήποτεαπότιςπαρακάτωσυνθήκες,καθαρίστεαπαλάτηνεπιφάνειατου μηχανισμούανάγνωσηςδακτυλικούαποτυπώματοςμεέναστεγνό,απαλόπανίπουδενχνουδιάζει: • Ηεπιφάνειατουμηχανισμούανάγνωσηςδακτυλικούαποτυπώματοςείναιβρόμικηήέχειστίγματα. • Ηεπιφάνειατουμηχανισμούανάγνωσηςδακτυλικούαποτυπώματοςείναι..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 122

1. Σκουπίστεπροσεκτικάτηνοθόνημεέναστεγνόκαιμαλακόπανίχωρίςχνούδι.Εάνδείτεκάποιοσημάδι πουμοιάζειμεγρατσουνιάστηνοθόνη,μπορείναείναικηλίδαπουμεταφέρθηκεαπότοπληκτρολόγιο ήτοδείκτηTrackPointόταντοκάλυμμαδέχθηκεεξωτερικήπίεση. 2. Σκουπίστεήξεσκονίστετηνκηλίδαμεπροσοχήμεέναμαλακόκαιστεγνόπανί. 3. Εάνηκηλίδαπαραμέν..

Διάγνωσηπροβλημάτων - Page 123

Κεφάλαιο8. Αντιμετώπισηπροβλημάτωνυπολογιστή Αυτότοκεφάλαιοπαρέχειπληροφορίεςσχετικάμετοτινακάνετεαναντιμετωπίζετεέναπρόβλημαμετον υπολογιστήσας. • “Διάγνωσηπροβλημάτων”στησελίδα105 • “Αντιμετώπισηπροβλημάτων”στησελίδα105 Διάγνωσηπροβλημάτων Εάναντιμετωπίζετεπροβλήματαμετονυπολογιστήσας,χρησιμοποιήστετοπ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 124

Ανουπολογιστήςσαςδεναποκρίνεταικαθόλου(δενμπορείτεναχρησιμοποιήσετετησυσκευήκατάδειξης TrackPointήτοπληκτρολόγιο),κάντεταεξής: 1. Πατήστεπαρατεταμένατοκουμπίλειτουργίαςγιατουλάχιστοντέσσεραδευτερόλεπτα,γιανα απενεργοποιήσετετονυπολογιστή. • Εάναπενεργοποιηθείουπολογιστής,επανεκκινήστετονπατώνταςτοκουμπίλειτου..

- Page 125

Λύση :ΤοελεγκτικόάθροισματουκωδικούπρόσβασηςεποπτεύονταστηνEEPROMείναιεσφαλμένο. Πρέπεινααντικατασταθείηπλακέτασυστήματος. Επισκευάστετονυπολογιστή. • Μήνυμα : 0183: ΕσφαλμένοCRCτωνρυθμίσεωνασφαλείαςστημεταβλητήEFI.Κάντεείσοδοστο ThinkPadSetup. Λύση :ΤοελεγκτικόάθροισματωνρυθμίσεωνασφαλείαςστημεταβλητήEFIείναιεσφαλμένο.Ανο..

Σφάλματαμεηχητικάσήματα - Page 126

• Μήνυμα :2200:Οαριθμόςμηχανήματοςκαιοσειριακόςαριθμόςδενείναιέγκυροι. Λύση :Οαριθμόςμηχανήματοςκαιοαριθμόςσειράςδενείναιέγκυροι.Επισκευάστετονυπολογιστή. • Μήνυμα :2201:ΤοUUIDτουμηχανήματοςδενείναιέγκυρο Λύση :ΤοUUIDτουμηχανήματοςδενείναιέγκυρο. Επισκευάστετονυπολογιστή. • Μήνυμα : Σφάλμαανεμιστήρα. Λύση :Οανεμιστήρας..

Προβλήματαμετιςμονάδεςμνήμης - Page 127

Πίνακας5. Σφάλματαμεηχητικάσήματα(συνέχεια) Ηχητικάσήματα Λύση Τέσσεριςκύκλοιτεσσάρωνσύντομωνηχητικώνσημάτων ΠρόβλημαπουσχετίζεταιμετησυμβατότηταμεTCG * (μπορείναπρόκειταιγιασφάλμαεπαλήθευσηςτου κωδικούBIOS).Απενεργοποιήστεαμέσωςτονυπολογιστή καιπαραδώστετονγιαεπισκευή. * ΤοTCGσημαίνειTrustedComputingGroup. Πέντεσύντομαηχητ..

ΠρόβλημαμετοασύρματοLAN - Page 128

οδήγησηςήτοπρόγραμμαοδήγησηςμπορείναέχειαπενεργοποιηθεί. Γιαναενημερώσετετο πρόγραμμαοδήγησης,κάντεδεξιόκλικστονπροσαρμογέαπουέχειεπισημανθεί. 3. Κάντεκλικστηνεπιλογή Ενημέρωσηλογισμικούπρογράμματοςοδήγησης(UpdateDriver Software) και,στησυνέχεια,ακολουθήστετιςοδηγίεςπουεμφανίζονταιστηνοθόνη. – Ηθύρατουμεταγωγέακαιοπ..

ΠρόβλημαμετοασύρματοWAN - Page 129

Connections.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετοεικονίδιο,ανατρέξτεστοσύστημαπληροφοριών βοήθειαςγιατοAccessConnections. ΣτολειτουργικόσύστημαWindows7,ελέγξτετοόνοματουδικτύου(SSID)καιτιςπληροφορίες κρυπτογράφησήςσας.ΧρησιμοποιήστετοπρόγραμμαAccessConnections,γιαναεπαληθεύσετεαυτάτα στοιχείαμεδιάκρισηπεζών-κεφαλαίων. Πρόβλημαμετοασ..

Προβλήματαπληκτρολογίου - Page 130

– Κατάτηνενεργοποίησητουυπολογιστή – Κατάτηνεπαναφοράτουυπολογιστήστηνκανονικήλειτουργία – ΌτανπατάτετησυσκευήκατάδειξηςTrackPointγιααρκετήώρα – Σεπερίπτωσηαλλαγήςτηςθερμοκρασίας • Πρόβλημα :ΗσυσκευήκατάδειξηςTrackPointήηεπιφάνειααφήςδενλειτουργούν. Λύση :ΒεβαιωθείτεότιησυσκευήκατάδειξηςTrackPointήηεπιφάνειααφήςείναι..

- Page 131

• Πρόβλημα :Οιπληροφορίεςστηνοθόνηείναιδυσανάγνωστεςήδιαστρεβλωμένες. Λύση : Βεβαιωθείτεότι: – Τοπρόγραμμαοδήγησηςοθόνηςέχειεγκατασταθείσωστά. – Ηανάλυσηοθόνηςκαιηποιότηταχρωμάτωνέχουνοριστείσωστά. – Οτύποςοθόνηςείναισωστός. Γιαναελέγξετεαυτέςτιςρυθμίσεις,κάντεταακόλουθα: 1. Κάντεδεξιόκλικστηνεπιφάνειαεργασί..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 132

• Πρόβλημα :Ορισμένεςκουκκίδεςλείπουνήεμφανίζονταιξεθωριασμένεςήπολύέντονεςστηνοθόνη κάθεφοράπουανοίγετετονυπολογιστήσας. Λύση :ΠρόκειταιγιαέναχαρακτηριστικότηςτεχνολογίαςTFT.Ηοθόνητουυπολογιστήσαςπεριέχει πολλάστοιχείατρανζίστορ(thin-film-transistor)(TFT).Έναςμικρόςαριθμόςαυτώντωνστοιχείων τρανζίστορμπορείναμηλειτου..

Προβλήματαεξωτερικήςοθόνης - Page 133

– Ανχρησιμοποιήσατελογισμικόδημιουργίαςδιαμερισμάτων,ελέγξτετοδιαμέρισμαστημονάδα SSDχρησιμοποιώνταςτολογισμικόκαιανακτήστετοδιαμέρισμαανχρειάζεται. – Χρησιμοποιήστετιςλύσειςαποκατάστασης,γιαναεπαναφέρετετοσύστημαστηνεργοστασιακή τουκατάσταση. Αντοπρόβλημαεπιμένει,προσκομίστετονυπολογιστήσαςγιαεπισκευή. ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 134

5. Βεβαιωθείτεότιεμφανίζεταιτοσωστόόνοματουπρογράμματοςοδήγησηςσυσκευήςστοπαράθυρο πληροφοριώντουπροσαρμογέα. Σημείωση: Τοόνοματουπρογράμματοςοδήγησηςσυσκευήςεξαρτάταιαπότοολοκληρωμένο κύκλωμαβίντεοπουέχειεγκατασταθείστονυπολογιστήσας. 6. Πατήστε OK . Εάνοιπληροφορίεςείναιεσφαλμένες,εγκαταστήστεξανάτοπρόγραμ..

Προβλήματαμετονήχο - Page 135

• Πρόβλημα :Ηθέσητηςεικόναςστηνεξωτερικήοθόνηείναιεσφαλμένηότανέχειοριστείυψηλήανάλυση γιααυτήντηνοθόνη. Λύση :Ορισμένεςφορές,ότανχρησιμοποιείτευψηλήανάλυση,όπως1600x1200,ηεικόναμετατοπίζεται προςτααριστεράήταδεξιάστηνοθόνη.Γιανατοδιορθώσετεαυτό,βεβαιωθείτεπρώταότιηεξωτερική σαςοθόνηυποστηρίζειτοσυνδυασμόαπει..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 136

1. ΜεταβείτεστονΠίνακαΕλέγχου(ControlPanel)καικάντεκλικστοστοιχείο ΥλικόκαιΉχος (Hardwareandsound) . 2. Επιλέξτε Ήχος(Sound) . 3. Κάντεκλικστηνκαρτέλα Εγγραφή(Recording) στοπαράθυρο“Ήχος(Sound)”. 4. Επιλέξτε Μικρόφωνο(Microphone) καικάντεκλικστοκουμπί Ιδιότητες(Properties) . 5. Κάντεκλικστηνκαρτέλα Επίπεδα(Levels) καισύρετετορυθμιστικό“Ενίσχυσημικροφώνου (Micro..

Προβλήματαμπαταρίας - Page 137

Προβλήματαμπαταρίαςκαιτροφοδοσίας Αυτότοθέμαπεριέχειπληροφορίεςσχετικάμετηναντιμετώπισηπροβλημάτωνμετηνμπαταρίακαιτην τροφοδοσία. Προβλήματαμπαταρίας • Πρόβλημα :Δενείναιδυνατήηπλήρηςφόρτισητηςμπαταρίαςστοντυπικόχρόνοφόρτισηςότανο υπολογιστήςσαςείναιαπενεργοποιημένος. Λύση :Ημπαταρίαμπορείναέχειαποφορτι..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 138

4. Αντοεικονίδιοτουμετασχηματιστήρεύματοςεξακολουθείναμηνεμφανίζεταιστηνπεριοχή ειδοποιήσεωντωνWindows,τότεομετασχηματιστήςεναλλασσόμενουρεύματοςκαιουπολογιστής χρειάζονταιεπισκευή. Προβλήματατροφοδοσίας Εκτυπώστεαυτέςτιςοδηγίεςτώρακαιφυλάξτετιςμαζίμετονυπολογιστήσαςγιαμελλοντική αναφορά. Ανουπολογιστήςσαςδ..

- Page 139

Λύση : Ανομικροεπεξεργαστήςυπερθερμανθεί,ουπολογιστήςμεταβαίνειαυτόματασεκατάσταση αναστολήςλειτουργίαςώστεναμπορέσεινακρυώσεικαιναπροστατευτείομικροεπεξεργαστήςκαιτα άλλαεσωτερικάεξαρτήματα.Ελέγξτετιςρυθμίσειςγιατηνκατάστασηαναστολήςλειτουργίας. • Πρόβλημα : Ουπολογιστήςμεταβαίνεισεκατάστασηαναστολήςλε..

ΠρόβλημαμετηνυποδοχήUSB - Page 140

Ανουπολογιστήςσαςπροσπαθείναμεταβείσεκατάστασηαναστολήςλειτουργίαςαλλάτοαίτημα απορρίπτεται,ησυσκευήπουείναισυνδεδεμένηστηνυποδοχήUSBμπορείναείναιαπενεργοποιημένη. Ανσυμβείαυτό,αποσυνδέστεκαισυνδέστετησυσκευήUSBενλειτουργία. • Πρόβλημα : Ημπαταρίααποφορτίζεταιελαφρώςενώουπολογιστήςβρίσκεταισεκατάσταση αδρα..

Πρόβλημα - Page 141

Ανατρέξτεστοθέμα“Διάγνωσηπροβλημάτων”στησελίδα105καιεκτελέστεένανδιαγνωστικόέλεγχοτης υποδοχήςUSB. Πρόβλημαμετοσταθμότοποθέτησης Πρόβλημα :Ουπολογιστήςδενεκκινείταιότανπροσπαθείτενατονενεργοποιήσετεκαιδεναποκρίνεται ότανπροσπαθείτενασυνεχίσετετηλειτουργίατου. Λύση : Βεβαιωθείτεότι: • ΟσταθμόςThinkPadOneLinkDockείναι..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 142

124 ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

- Page 143

Κεφάλαιο9. Επισκόπησηαποκατάστασης Σεαυτότοκεφάλαιοπαρέχονταιπληροφορίεςσχετικάμετιςλύσειςαποκατάστασης. • “ΕπισκόπησηαποκατάστασηςγιατολειτουργικόσύστημαWindows7”στησελίδα125 • “ΕπισκόπησηαποκατάστασηςγιατολειτουργικόσύστημαWindows8.1”στησελίδα131 • “ΕπισκόπησηαποκατάστασηςγιατολειτουργικόσύστημαWindows10”στησελίδ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 144

αποθήκευσηςUSBμεχώροαποθήκευσηςτουλάχιστον16GB.Ηαπαιτούμενηχωρητικότητατουδίσκουή τηςμονάδαςUSBεξαρτάταιαπότομέγεθοςτουειδώλουαποκατάστασης. Προσοχή: Ηδημιουργίαμέσωναποκατάστασηςθαδιαγράψειοτιδήποτεείναιαποθηκευμένοστοδίσκοή στημονάδααποθήκευσηςUSB.Γιανααποφύγετετηναπώλειαδεδομένων,δημιουργήστεένααντίγραφο α..

- Page 145

ΜετάτηνεφεδρικήαποθήκευσητωνπεριεχομένωνστημονάδαSSD,μπορείτεναεπαναφέρετεόλατα περιεχόμενατηςμονάδαςSSDήμόνοταεπιλεγμένααρχείαήμόνοτολειτουργικόσύστημαWindowsκαι ταπρογράμματα. Εκτέλεσηδιαδικασίαςεφεδρικήςαποθήκευσης ΓιαναεκτελέσετεμιαδιαδικασίαεφεδρικήςαποθήκευσηςχρησιμοποιώνταςτοπρόγραμμαRescueand Recoveryστολειτ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 146

• ΕπαναφοράτωνεργοστασιακώνρυθμίσεωντηςμονάδαςSSD ΟχώροςεργασίαςτουRescueandRecoveryεπιτρέπειτηνεπαναφοράολόκληρουτουπεριεχομένου τηςμονάδαςSSDστιςεργοστασιακέςρυθμίσεις. Ανυπάρχουνπερισσότερααπόέναδιαμερίσματα στημονάδαSSD,μπορείτεναεπαναφέρετετιςεργοστασιακέςρυθμίσειςστοδιαμέρισμα C: χωρίςνα επηρεαστούνταάλλαδιαμε..

- Page 147

1. Οιδιαδικασίεςαποκατάστασηςπουμπορείτεναεκτελέσετεμεένααποθηκευτικόμέσοέκτακτης ανάγκης,διαφέρουνανάλογαμετολειτουργικόσύστημα. 2. Οδίσκοςέκτακτηςανάγκηςμπορείναενεργοποιηθείαπόοποιαδήποτεμονάδαοπτικούδίσκου. Δημιουργίααποθηκευτικούμέσουέκτακτηςανάγκης Γιαναδημιουργήσετεένααποθηκευτικόμέσοέκτακτηςανάγκ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 148

Επανεγκατάστασηπροεγκατεστημένωνπρογραμμάτωνκαι προγραμμάτωνοδήγησηςσυσκευών Ουπολογιστήςδιαθέτειπρόβλεψηγιατηνεπανεγκατάστασηεπιλεγμένωνεργοστασιακώνπρογραμμάτων καιπρογραμμάτωνοδήγησηςσυσκευών. Επανεγκατάστασηπροεγκατεστημένωνπρογραμμάτων Γιαναεπανεγκαταστήσετεεπιλεγμέναπρογράμματα,κάντεταεξής: 1. Ενε..

➙ - Page 149

Επίλυσηπροβλημάτωναποκατάστασης ΕάνδενείναιδυνατήηπρόσβασηστοχώροεργασίαςτουRescueandRecoveryήστοπεριβάλλονWindows, κάντεένααπόταεξής: • Χρησιμοποιήστεένααποθηκευτικόμέσοέκτακτηςανάγκηςγιαναεκκινήσετετοχώροεργασίαςτου RescueandRecovery. Ανατρέξτεστηνενότητα“Δημιουργίακαιχρήσηενόςαποθηκευτικούμέσου έκτακτηςανάγκης”στησελί..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 150

2. Στηνενότητα Ανανέωσητουυπολογιστήσας,χωρίςναεπηρεαστούντααρχείασας(Refreshyour PCwithoutaffectingyourfiles) ,επιλέξτε Ξεκινήστε(Getstarted) . 3. Ακολουθήστετιςοδηγίεςστηνοθόνη,γιαναανανεώσετετονυπολογιστήσας. Επαναφοράτουυπολογιστήσαςστιςεργοστασιακέςρυθμίσεις Ανθέλετεναεπαναφέρετετονυπολογιστήσαςστιςαρχικέςρυθμίσειςήναξεκινήσετ..

recovery - Page 151

Αποκατάστασητουλειτουργικούσυστήματος,αναποτύχειηεκκίνηση τωνWindows8.1 ΤοπεριβάλλοναποκατάστασηςτωνWindowsστονυπολογιστήσαςμπορείναλειτουργείανεξάρτητααπότο λειτουργικόσύστημαWindows8.1.Αυτόσαςεπιτρέπεινααποκαθιστάτεήναεπιδιορθώνετετολειτουργικό σύστημα,ακόμακιανηεκκίνησητουλειτουργικούσυστήματοςWindows8.1αποτύχει. Μετ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 152

6. Κάντεκλικστηνεπιλογή Δημιουργία(Create) στοπαράθυρο“Μονάδαδίσκουαποκατάστασης (RecoveryDrive)”. Ηδημιουργίατωνμέσωναποκατάστασηςξεκινά. 7. Ότανολοκληρωθείηδημιουργίατωνμέσωαποκατάστασης,κάντεένααπόταεξής: • Γιαναδιατηρήσετετοδιαμέρισμααποκατάστασηςστονυπολογιστήσας,κάντεκλικστοκουμπί Τέλος(Finish) . • Γιαναδιαγράψετετο..

- Page 153

Επαναφοράτουυπολογιστή Ανουπολογιστήςσαςδεναποδίδεισωστά,μπορείτεναδοκιμάσετενατονεπαναφέρετε.Κατάτηδιαδικασία επαναφοράς,μπορείτεναεπιλέξετεναδιατηρήσετετααρχείασαςήνατακαταργήσετεκαικατόπιννα επανεγκαταστήσετετολειτουργικόσύστημαWindows. Γιαναεπαναφέρετετονυπολογιστήσας,κάντεταεξής: Σημείωση: Ταστοιχείατο..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 154

ΔημιουργίακαιχρήσημιαςμονάδαςUSBαποκατάστασης ΜπορείτεναδημιουργήσετεμιαμονάδαUSBαποκατάστασηςωςαντίγραφοασφαλείαςγιαταπρογράμματα αποκατάστασηςτωνWindows. ΜετημονάδαUSBαποκατάστασηςμπορείτενααντιμετωπίσετεκαινα επιλύσετεπροβλήματα,ακόμακιανταπροεγκατεστημέναπρογράμματααποκατάστασηςτωνWindows έχουνκαταστραφεί. Δη..

137 - Page 155

Κεφάλαιο10. Αντικατάστασησυσκευών Αυτότοκεφάλαιοπεριέχειταακόλουθαθέματα: • “Προστασίααπόστατικόηλεκτρισμό”στησελίδα137 • “Απενεργοποίησητηςενσωματωμένηςμπαταρίας”στησελίδα137 • “ΕγκατάστασηήαντικατάστασητηςκάρταςmicroSIM”στησελίδα138 • “Αντικατάστασητουκαλύμματοςτηςβάσης”στησελίδα140 • “Αντικατάστασητηςμονά..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 156

ΣταWindows10,απενεργοποιήστετηΓρήγορηεκκίνηση(FastStartup)προτούαπενεργοποιήσετετην ενσωματωμένημπαταρία. ΓιααπενεργοποιήσετετηΓρήγορηεκκίνηση(FastStartup)σταWindows10,κάντεταεξής: 1. Απότηνεπιφάνειαεργασίας,πληκτρολογήστε E n έ rg ± ia (Power) στοπλαίσιοαναζήτησηςτηςγραμμής εργασιώνκαιεπιλέξτε Επιλογέςενέργειας(PowerOptions) . 2. Επιλέξτε Αλλαγή..

Σημείωση: - Page 157

3. ΕισαγάγετεένανισιωμένοσυνδετήραστηνοπήπουυπάρχειστοσυρταράκιτηςκάρταςmicroSIM 1 .Το συρταράκιτηςκάρταςmicroSIMπετάγεταιέξω.Στησυνέχεια,σύρετεπροσεκτικάτοσυρταράκιτης κάρταςmicroSIMέξωαπότονυπολογιστή 2 . 4. ΑνθέλετεναεγκαταστήσετεμιακάρταmicroSIM,μεταβείτεστοβήμα5.Ανθέλετενααντικαταστήσετε μιακάρταmicroSIM,αφαιρέστεπρώτατηνπα..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 158

6. Σπρώξτετοσυρταράκιμέσαστονυπολογιστή. 7. Συνδέστεξανάτομετασχηματιστήεναλλασσόμενουρεύματοςκαιόλατακαλώδια. Αντικατάστασητουκαλύμματοςτηςβάσης Προτούξεκινήσετε,εκτυπώστεαυτέςτιςοδηγίες. Διαβάστεπρώτατιςσημαντικέςπληροφορίεςγιατην ασφάλεια. Σημείωση: Ανάλογαμετομοντέλο,ουπολογιστήςσαςενδέχεταιναδιαφέρειελ..

ΑντικατάστασητηςμονάδαςSSD - Page 159

4. Επανατοποθετήστετονέοκάλυμματηςβάσης 1 ,σφίξτετιςβίδες 2 και,στησυνέχεια, επανατοποθετήστετιςβίδες 3 . 5. Γυρίστετονυπολογιστήστηνκανονικήτουθέση. Συνδέστετομετασχηματιστήεναλλασσόμενου ρεύματοςκαιόλατακαλώδια. ΑντικατάστασητηςμονάδαςSSD Προτούξεκινήσετε,εκτυπώστεαυτέςτιςοδηγίες. Διαβάστεπρώτατιςσημαντικέςπληρο..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 160

3. Αφαιρέστετοκάλυμματηςβάσης. Ανατρέξτεστηνενότητα“Αντικατάστασητουκαλύμματοςτης βάσης”στησελίδα140. 4. ΑφαιρέστετηβίδαπουασφαλίζειτημονάδαSSD. 5. ΑφαιρέστετημονάδαSSD. 6. ΕγκαταστήστετηνέαμονάδαSSD. 142 ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

- Page 161

7. ΕγκαταστήστετηβίδαγιαναασφαλίσετετηνέαμονάδαSSD. 8. Επανατοποθετήστετοκάλυμματηςβάσης. 9. Αναποδογυρίστετονυπολογιστήκαισυνδέστετομετασχηματιστήεναλλασσόμενουρεύματοςκαι όλατακαλώδια. ΕγκατάστασηήαντικατάστασητηςκάρταςασύρματουWAN Προτούξεκινήσετε,εκτυπώστεαυτέςτιςοδηγίες. Διαβάστεπρώτατιςσημαντικέςπληροφορ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 162

a. Εάνμετηνέακάρταπαραλάβατεέναεργαλείογιατηναποσύνδεσητωνκαλωδίων,χρησιμοποιήστε τοεργαλείογιανααποσυνδέσετετακαλώδιααπότηνπαλιάκάρτα. Εάνδενπαρέχεταιτέτοιο εργαλείο,κρατήστετοβύσματουκαλωδίουμεταδάκτυλάσαςκαιαποσυνδέστεπροσεκτικάκάθε καλώδιοαπότηνπαλιάκάρτα. b. Αφαιρέστετηβίδαπουασφαλίζειτηνκάρταασύρματ..

145 - Page 163

5. ΕυθυγραμμίστετηνάκρημετηνεγκοπήτηςνέαςκάρταςασύρματουWANμετονπείροτηςυποδοχής. Στησυνέχεια,τοποθετήστεπροσεκτικάτηνκάρταστηνυποδοχήυπόγωνία20περίπουμοιρών. 6. Τοποθετήστεκαισφίξτετηβίδαγιαναασφαλίσετετηνκάρταστηθέσητης. 7. ΣυνδέστετακαλώδιατηςκεραίαςστηνέακάρταασύρματουWAN.Συνδέστετοπορτοκαλίκαλώδιο στηνκύρ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 164

146 ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

ΠρινναεπικοινωνήσετεμετηLenovo - Page 165

Κεφάλαιο11. Λήψηυποστήριξης Σεαυτότοκεφάλαιομπορείτεναβρείτεπληροφορίεςσχετικάμετηλήψηβοήθειαςκαιυποστήριξης απότηLenovo. • “ΠρινναεπικοινωνήσετεμετηLenovo”στησελίδα147 • “Λήψηβοήθειαςκαιυπηρεσιών”στησελίδα148 • “Αγοράπρόσθετωνυπηρεσιών”στησελίδα150 ΠρινναεπικοινωνήσετεμετηLenovo Συχνά,θαμπορείτεναεπιλύετεπροβλήμα..

Λήψηβοήθειαςκαιυπηρεσιών - Page 166

Λήψηβοήθειαςκαιυπηρεσιών Εάνχρειάζεστεβοήθεια,εξυπηρέτηση,τεχνικήυποστήριξηήαπλώςθέλετεπερισσότερεςπληροφορίες σχετικάμεταπροϊόντατηςLenovo,θαβρείτεευρείαποικιλίαπηγώνπουείναιδιαθέσιμεςαπότηνLenovo. Αυτήηενότηταπεριέχειπληροφορίεςγιατοπούθαανατρέξετεγιαπρόσθετεςπληροφορίεςσχετικάμετην Lenovoκαιταπροϊόνταμας,τιν..

Κεφάλαιο 11. Λήψη υποστήριξης - Page 167

ΤηλεφωνικήεπικοινωνίαμετηνLenovo Ανέχετεπροσπαθήσειναεπιλύσετετοπρόβλημαμόνοισαςκαιχρειάζεστεβοήθειακατάτηδιάρκειατης περιόδουεγγύησης,μπορείτεναλάβετεβοήθειακαιπληροφορίεςαπότοτηλέφωνομέσωτουΚέντρου υποστήριξηςπελατών(CustomerSupportCenter). Οιακόλουθεςυπηρεσίεςείναιδιαθέσιμεςκατάτη διάρκειατηςπεριόδουεγγύησης: • Ε..

Αγοράπρόσθετωνυπηρεσιών - Page 168

Αγοράπρόσθετωνυπηρεσιών Κατάτηδιάρκειατηςπεριόδουεγγύησηςκαιμετάτηλήξητης,μπορείτενααγοράζετεπρόσθετεςυπηρεσίες, όπωςυποστήριξηγιαυλικόεξοπλισμό,λειτουργικάσυστήματακαιπρογράμματαεφαρμογώντηςLenovoκαι άλλωνκατασκευαστών,υπηρεσίεςεγκατάστασηςκαιρύθμισηςπαραμέτρωνδικτύων,υπηρεσίεςεπισκευής αναβαθμισμένουήεκ..

Ασύρματηδιαλειτουργικότητα - Page 169

ΠαράρτημαA. Πληροφορίεςσυμμόρφωσης Οιπιοπρόσφατεςπληροφορίεςσυμμόρφωσηςείναιδιαθέσιμεςστονδικτυακότόπο http://www.lenovo.com/compliance. Πληροφορίεςσχετικάμετηνασύρματησύνδεση Ασύρματηδιαλειτουργικότητα ΗκάρταασύρματουLANM.2έχεισχεδιαστείώστεναλειτουργείμεοποιοδήποτεπροϊόνασύρματουLAN τοοποίοβασίζεταιστηντεχνολογίαραδιοεπι..

Περιβάλλονχρήσηςκαιυγιεινή - Page 170

• GenericAttributeProfile(GATT) • ProximityProfile • FindMeProfile • ImmediateAlertProfile • BatteryStatusProfile Περιβάλλονχρήσηςκαιυγιεινή Αυτόςουπολογιστήςπεριλαμβάνειενσωματωμένεςασύρματεςκάρτεςπουλειτουργούνσύμφωνα μετιςκατευθυντήριεςγραμμέςπουορίζονταιαπόταπρότυπακαιτιςσυστάσειςασφαλείαςγιατις ραδιοσυχνότητες(RF),επομένως,ηLenovoθεωρείότιαυτότοπρο..

Ονομασίαπροϊόντος - Page 171

2 ΚεραίαασύρματουWAN(βοηθητική) 3 ΚεραίαασύρματουWAN(κύρια) 4 ΚεραίαασύρματουLAN(κύρια) Πληροφορίεςσυμμόρφωσηςγιατηνασύρματηραδιοεπικοινωνία Ταμοντέλαυπολογιστώνπουείναιεξοπλισμέναμεδυνατότητεςασύρματηςεπικοινωνίαςσυμμορφώνονται μεταπρότυπαραδιοσυχνοτήτωνκαιασφάλειαςοποιασδήποτεχώραςήπεριοχήςστηνοποίαέχουν εγκρ..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 172

Σημειώσειςσχετικάμετηνηλεκτρονικήακτινοβολία ΔήλωσησυμμόρφωσηςμετιςπροδιαγραφέςτηςΟμοσπονδιακής ΕπιτροπήςΕπικοινωνιώντωνΗΠΑ ΟιπαρακάτωπληροφορίεςαναφέρονταιστονυπολογιστήThinkPadX1Carbonκαιστουςτύπουςμηχανής 20BSκαι20BT. ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant toPart15oftheFCCRules. Theselimitsaredesignedtoprovidereasonableprotectionagainstharmful interfer..

- Page 173

Μετάαπόκατάλληλουςελέγχους,έχειδιαπιστωθείότιτοπροϊόναυτόλειτουργείεντόςτωνορίωνγιατον τεχνολογικόεξοπλισμόεπεξεργασίαςπληροφοριώνΚατηγορίαςΒσύμφωναμετοΕυρωπαϊκόΠρότυποEN 55022.ΤαόριαγιατονεξοπλισμόΚατηγορίαςBθεσπίστηκανμεσκοπότηνεύλογηπροστασία,σετυπικά οικιακάπεριβάλλοντα,απόπαρεμβολέςπουπροκαλούνταιαπό..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 174

Ιαπωνικήδήλωσησυμμόρφωσηςγιαπροϊόνταπουσυνδέονταισεπρίζα μεονομαστικόρεύμαμικρότεροήίσομε20Αανάφάση ΕιδοποίησηΙαπωνίαςγιατοκαλώδιορεύματος Theacpowercordshippedwithyourproductcanbeusedonlyforthisspecificproduct.Donotusetheac powercordforotherdevices. ΠληροφορίεςυπηρεσιώνγιαπροϊόνταLenovoστηνΤαϊβάν ΣήμασυμμόρφωσηςγιατηνΕυρασία ΠροειδοποίησηγιατονήχογιατηΒραζι..

157 - Page 175

ΠαράρτημαB. Δηλώσειςγιατααπόβληταηλεκτρικούκαι ηλεκτρονικούεξοπλισμού(ΑΗΗΕ)καιτηνανακύκλωση ΗLenovoενθαρρύνειτουςκατόχουςεξοπλισμούτεχνολογίαςτηςπληροφορικής(IT)ναμεριμνούνγιατην υπεύθυνηανακύκλωσητουεξοπλισμούτουςότανδεντονχρειάζονταιπλέον. ΗLenovoπροσφέρειμια ευρείαγκάμαπρογραμμάτωνκαιυπηρεσιώνώστεναβοηθάτους..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 176

ΠληροφορίεςΑΗΗΕγιατηνΟυγγαρία ΗLenovo,ωςκατασκευαστής,βαρύνεταιμετοκόστοςπουθαπροκύψειαπότηνεκπλήρωσητων υποχρεώσεωντηςLenovoπουαπορρέουναπότονουγγρικόνόμοΑρ. 197/2014(VIII.1.),παράγραφοι (1)-(5)τηςενότητας12. ΠληροφορίεςανακύκλωσηςγιατηνΚίνα http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm ΠληροφορίεςανακύκλωσηςγιατηνΙαπωνία CollectingandrecyclingadisusedLenovocompute..

- Page 177

IfyouuseaLenovonotebookcomputerathomeandneedtodisposeofabatterypack,you mustcomplywithlocalordinancesandregulations. Youalsocanrefertotheinstructionsat http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/. ΠληροφορίεςανακύκλωσηςμπαταριώνγιατηΒραζιλία DeclaraçõesdeReciclagemnoBrasil DescartedeumProdutoLenovoForadeUso Equipamentoselétricoseeletrônicosnãodevemserdescartadosemlixocomum,masenviadosàpontosde coleta,autorizadospelofabricantedoprodutoparaquesejamencaminhadoseprocessadosporempresas especializadasnomanuseioderesíduosindustriais,d..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 178

έναχημικόσύμβολοαναφορικάμετομέταλλοπουχρησιμοποιείταιστηνμπαταρία(Pbγιαμόλυβδο,Hg γιαυδράργυροκαιCdγιακάδμιο). Οιχρήστεςμπαταριώνκαισυσσωρευτώνδενπρέπεινααπορρίπτουν τιςμπαταριέςκαιτουςσυσσωρευτέςμαζίμεάλλααπορρίμματα,αλλάναχρησιμοποιούντοδιαθέσιμο πλαίσιοσυλλογήςγιατηνεπιστροφή,ανακύκλωσηκαιδιαχείρισητω..

161 - Page 179

ΠαράρτημαC. ΟδηγίαγιατονΠεριορισμόεπικίνδυνωνουσιών (RestrictionofHazardousSubstancesDirective-RoHS) Οιπιοπρόσφατεςπεριβαλλοντικέςπληροφορίεςείναιδιαθέσιμεςστονδικτυακότόπο http://www.lenovo.com/ecodeclaration. ΕυρωπαϊκήΈνωση-RoHS LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EUontherestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronic equipment(“RoHSrecast”or“RoHS2”). Formoreinforma..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 180

Κίνα-RoHS 162 ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon

..

163 - Page 181

ΠαράρτημαD. Πληροφορίεςγιαμοντέλαπουσυμμορφώνονται μετοπρότυποENERGYSTAR ΤοENERGYSTAR ® είναιένακοινόπρόγραμματηςΥπηρεσίαςΠεριβαλλοντικήςΠροστασίαςκαιτου ΥπουργείουΕνέργειαςτωνΗνωμένωνΠολιτειών.Στόχοςτουπρογράμματοςείναιηεξοικονόμησηχρημάτων καιηπροστασίατουπεριβάλλοντοςμέσωτηςχρήσηςενεργειακάαποδοτικώνπροϊόντων..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 182

ΓιανααπενεργοποιήσετετηρύθμισητουWakeonLANγιατηνκατάστασηαναστολήςλειτουργίας,κάντετα εξής: 1. ΜεταβείτεστονΠίνακαΕλέγχου(ControlPanel)καιεπιλέξτε ΥλικόκαιΉχος(HardwareandSound) ➙ ΔιαχείρισηΣυσκευών(DeviceManager) . 2. ΣτοπαράθυροτηςΔιαχείρισηςσυσκευών,αναπτύξτετηνεπιλογή Προσαρμογείςδικτύου(Network adapters) . 3. Πατήστεμετοδεξίκουμπίτουποντικι..

165 - Page 183

ΠαράρτημαE. Ειδικέςπαρατηρήσεις ΗLenovoενδέχεταιναμηδιαθέτεισεόλεςτιςχώρεςταπροϊόντα,τιςυπηρεσίεςήτιςλειτουργίεςπου περιγράφονταιστοέγγραφοαυτό. Γιαπληροφορίεςσχετικάμεταπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςπου παρέχονταιστηνπεριοχήσας,συμβουλευτείτετοντοπικόεκπρόσωποτηςLenovo. Οποιαδήποτε αναφοράσεπροϊόν,πρόγραμμαήυπηρεσία..

ΟδηγόςχρήσηςThinkPadX1Carbon - Page 184

σεσυστήματασεπεριβάλλονανάπτυξηςκαιδενεγγυόμαστεότιοιμετρήσειςαυτέςθαέχουντοίδιο αποτέλεσμασεγενικώςδιαθέσιμασυστήματα. Επιπλέον,ορισμένεςμετρήσειςμπορείναείναιτο αποτέλεσμασυμπερασματικήςεξαγωγής.Ταπραγματικάαποτελέσματαμπορείναδιαφέρουν.Οιχρήστες αυτούτουεγγράφουθαπρέπειναεπαληθεύσουνταδεδομέναπουισ..

Sponsored links

Latest Update