Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (croatian) User Guide - Manual Croatian

ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) Language

Download Lenovo Thinkpad X1 Carbon (type 20bs, 20bt) (croatian) User Guide - Manual Croatian

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 1

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike Vrste računala: 20BS i 20BT

..

Treće izdanje (prosinac 2015.) - Page 2

Napomena: Prijeupotrebeovihinformacijaiproizvodakojionepodržavajusvakakopročitajtesljedeće: • Vodičzasigurnostijamstvo • RegulatoryNotice • “Važne sigurnosne informacije” na str. vi • Dodatak E “Napomene” na str. 151 Najnoviji Vodičzasigurnostijamstvo idokument RegulatoryNotice dostupnisunaweb-mjestuzapodršku tvrtkeLenovonaadresi: http://www.lenovo.com/UserManuals Treće izdanje (prosinac 2015.) ©CopyrightLenovo2014,2015. OBAVIJESTOOGRANIČENIMPRAVIMA:akosesoftverilipodaciisporučujuuskladusUgovoromoadministracijiopćih usluga(“GSA”),korištenje,reprodukcijailiot..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj Najprijepročitajteovo . . . . . . . . . v Važnesigurnosneinformacije . . . . . . . . . . vi Uvjetikojizahtijevajutrenutnuakciju . . . . vii Servisinadogradnje . . . . . . . . . . vii Naponskežiceinaponskiadaptori . . . . . viii Produžnikabloviisličniuređaji . . . . . . . ix Utikačiiutičnice . . . . . . . . . . . . . ix Izjavaodovodunapajanja . . . . . . . . . ix Vanjskiuređaji . . . . . . . . . . . . . . x Općenitaobavijestobateriji . . . . . . . . . x Napomena vezana uz ugrađenu punjivu bateriju . . . . . . . . . . . . . . . . . x Obavijest o okrugloj litijskoj bateriji..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 4

Postavljanjesigurnosnogčipa . . . . . . . . . 60 Korištenječitačaotiskaprsta . . . . . . . . . 61 Obavijestobrisanjupodatakasastatičkogdiska . 64 Korištenjevatrozida . . . . . . . . . . . . . 65 Zaštitapodatakaodvirusa . . . . . . . . . . 65 Poglavlje6. Dodatnakonfiguracija . 67 Instalacijanovogoperacijskogsustava . . . . . 67 InstalacijaoperacijskogsustavaWindows7 . 67 Instalacija operacijskih sustava Windows 8.1 iliWindows10 .. . . . . . . . . . . . . 68 Instalacijaupravljačkihprogramauređaja . . . . 69 KorištenjeprogramaThinkPadSetup . . . . . . 69 IzbornikMain . . . . . . . ...

iii - Page 5

Pronalaženje pravnih napomena o bežičnoj tehnologiji . . . . . . . . . . . . . . . 139 Informacijeocertifikatu . . . . . . . . . . . 139 Napomenaoklasifikacijiizvoza . . . . . . . . 139 Napomeneoelektroničkomzračenju . . . . . . 139 Izjava o usklađenosti sa zahtjevima agencije Federal Communications Commission (FCC) . . . . . . . . . . . . . . . . 139 IzjavaousklađenostispropisimaMinistarstva gospodarstva Kanade o zračenju za uređaje klaseB . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Europska unija – usklađenost s direktivom o elektromagnetskojkompatibilnosti . . . . . 140 Izjava o su..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 6

iv ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Najprije pročitajte ovo - Page 7

Najprije pročitajte ovo Obavezno slijedite ove važne savjete da biste na najbolji način iskoristili svoje računalo i uživali u njemu. U suprotonom može doći do nezadovoljstva u radu ili ozljede ili do kvara na vašem računalu. Zaštititeseodtoplinekojuvašeračunalogenerira. Kadajevašeračunalouključenoilisebaterijapuni,osnovica,podlogazadlani nekidrugidijelovisemogupregrijati. Temperaturakojudosegnuovisiokoličini aktivnosti sistema i razini napunjenosti baterije. Dugotrajni kontakt s tijelom, čak i preko odjeće, može izazvati nelagodu ili čak i opekline. • Izbjegavajte dug..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 8

Paziteprilikompremještanjaračunalaradimogućeggubitkapodataka. Prijepremještanjaračunalaopremljenogtvrdimdiskomučiniteneštoodsljedećeg te provjerite da je prekidač za napajanje isključen ili trepće: • Isključite ga. • Stavite ga u stanje mirovanja. • Stavite ga u stanje hibernacije. Toćepomoćiusprečavanjuoštećenjanaračunaluimogućeggubitkapodataka. Pažljivo rukujte vašim računalom. Računalo,zaslonivanjskeuređajenemojtebacati,udarati,grepsti,izvrtati,trestini gurati i nemojte stavljati teške predmete na njih. Pažljivo nosite računalo. • Računalonositeukvalit..

Uvjetikojizahtijevajutrenutnuakciju - Page 9

Uvjetikojizahtijevajutrenutnuakciju Proizvodisemoguoštetitizbogpogrešneupotrebeilinemara. Nekaoštećenjaproizvodamogubiti tolikoozbiljnadaseproizvodnebismioupotrebljavatidokganepregledai, akojepotrebno, ne popravi ovlašteni serviser. Kaokodbilokojegelektroničkoguređaja,obratitepažnjunaproizvodkadjeuključen. Urijetkim slučajevima,možeteprimijetitidaizvašegstrojaizlazimirisilimalodimailiiskrica. Moguseipojaviti zvukovinalikpucketanjuilipištanju. Tepojavemoguznačitisamodajenekainternaelektronička komponentapokvarenaivišeneradisigurnoinakontroliraninačin. Ili,onemoguoznačavatim..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 10

Iakonemapokretnihdijelovauvašemračunalunakonštosenaponskikapelodvoji, sljedećasuupozorenja potrebna za vašu sigurnost. OPREZ: Opasnipomičnidijelovi. Nepribližavajteprsteilidrugedijelovetijela. OPREZ: Prijeotvaranjapoklopcaračunalaisključiteračunalopapričekajtenekolikominutadokseneohladi. Naponske žice i naponski adaptori OPASNOST Koristitesamonaponskežiceiadaptorekojejeisporučioproizvođačproizvoda. Naponskežicećedobitiodobrenjezasigurnost. KabelzanapajanjauNjemačkojbitćeH05VV-F, 3G,0,75mm 2 ilibolji. Zaostalezemljesekoristeodgovarajućitipovi. Nikadneomatajtenaponskužic..

Produžni kablovi i slični uređaji - Page 11

Produžni kablovi i slični uređaji Osigurajte da su produžni kablovi, zaštite od preopterećenja, dovodi napona i letve s utičnicama koje koristite odgovarajući i u skladu s električnim zahtjevima proizvoda. Nikad ne preopterećujte te uređaje. Ako se koriste letve s utičnicama, opterećenje ne smije premašiti ulaznu mjeru letve. Posavjetujte se s električaromradivišeinformacija,akoimatepitanjaonaponskimopterećenjima,zahtjevimaimjeramaulaza. Utikači i utičnice OPASNOST Akoutičnicakojunamjeravatekoristitisvašimračunalomizgledaoštećenailikorodirana,nemojte jukoristitidokju..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 12

Vanjski uređaji OPREZ: Dokjeračunalouključeno,nemojtespajatiniodspajatikabelebilokojegvanjskoguređajaakoto nisuUSBkabelijerbistemoglioštetitiračunalo. Daizbjegneteoštećenjanapriključenimuređajima, pričekajtenajmanjepetsekundinakonisključivanjaračunala,aprijeisključivanjavanjskihuređaja. Općenita obavijest o bateriji OPASNOST BaterijamakojedostavljaLenovozakorištenjesvašimproizvodomjetestiranakompatibilnosti onesetrebajuzamijenitisamosodobrenimdijelovima. Baterijadrukčijaodonekojujespecificirao Lenovoilipakrastavljenailimodificiranabaterijanisupokrivenejamstvom. Zloupotr..

- Page 13

Obavijestookruglojlitijskojbaterijikojasenemožeponovnopuniti OPASNOST Tankeokruglebaterijekojenijemogućeponovnopunitinemojtemijenjati. Zamjenubaterijemora obavitiservisilitehničarkojiimaovlaštenjetvrtkeLenovo. ServisiilitehničarikojejeovlastioLenovoreciklirajubaterijetvrtkeLenovouskladuslokalnim zakonima i propisima. SljedećaseizjavaodnosinakorisnikeusaveznojdržaviKalifornijiuSAD-u. Informacije o perkloratu u Kaliforniji: Proizvodi koji sadrže litijske baterije u obliku gumba s mangan-dioksidom mogu sadržavati perklorat. Perkloratni materijali – potrebno je primjenjivati posebne ..

Sigurnosneinformacijeoelektričnojstruji - Page 14

• Pokrenuto računalo ne zatvarajte u dijelove pokućstva jer time možete povećati rizik od pregrijavanja. • Temperaturazrakakojiulaziuračunalonebismjelaprelaziti35°C(95°F). Sigurnosneinformacijeoelektričnojstruji OPASNOST Električnastrujaukabelimazanapajanje,telefonskimikomunikacijskimkabelimaveomajeopasna. Da izbjegnete opasnost od strujnog udara: • Nemojtekoristitiračunalozavrijemegrmljavinskeoluje. • Tijekomolujnognevremenanemojtepovezivatiniodspajatinikakvekabelenivršitiinstaliranje, održavanje ili izmjene konfiguracije proizvoda. • Spojitesveelektričnekablovenapr..

Obavijestozaslonustekućimkristalima - Page 15

Obavijestozaslonustekućimkristalima OPREZ: Zaslonstekućimkristalima(LCD)izrađenjeodstaklapaseuslijedgrubogrukovanjaračunalomili padaračunalamožerazbiti. AkoseLCDrazbijeiunutarnjavamtekućinadospijeuočiilinaruke, odmahihisperitevodominastaviteihispiratibarem15minuta. Akosesimptominastavepojavljivati i nakon ispiranja, potražite liječničku pomoć. Napomena: Kod proizvoda s fluorescentnim svjetiljkama koje sadrže živu (tj. koje nisu LED) fluorescentna svjetiljkauzaslonustekućimkristalima(LCD)sadržiživu;LCDzaslonrazvrstajteuotpaduskladuslokalnim, regionalnim ili državnim propi..

OPASNOSTODGUŠENJA–proizvodsadržimaledijelove. - Page 16

Napomena o opasnosti od gušenja OPASNOSTODGUŠENJA–proizvodsadržimaledijelove. Držite podatlje od djece mlađe od tri godine. xiv ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 17

Poglavlje 1. Pregled proizvoda U ovom ćete poglavlju pronaći informacije o smještaju priključaka, lokaciji važnih oznaka o proizvodu, značajkama računala, specifikacijama, radnom okruženju te unaprijed instaliranim programima. • “Smještaj upravljačkih dijelova računala, priključaka i indikatora” na str. 1 • “Smještaj važnih informacija o proizvodu” na str. 10 • “Značajke” na str. 12 • “Specifikacije” na str. 13 • “Radno okruženje” na str. 14 • “Programi tvrtke Lenovo” na str. 15 Smještajupravljačkihdijelovaračunala,priključakaiindika..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 18

1 Kamera Pomoću kamere možete snimati fotografije ili održavati videokonferencije. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Korištenje kamere” na str. 43. 2 Mikrofoni Ugrađenimikrofonsnimazvukiglaskadasekoristizajednosprogramomkojimožeobrađivatiaudiozapise. 3 Prekidač za uključivanje Pritiskomnagumbzanapajanjeuključiteračunaloiligapostaviteustanjemirovanja. Uputezaisključivanje računala potražite u odjeljku “Često postavljana pitanja” na str. 19. Ako računalo uopće ne reagira, možete ga isključiti tako što ćete pritisnuti i držati gumb za napajanje četiri i..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 19

Pogled zdesna Slika2. Pogledzdesna 1 Priključak USB 3.0 2 Ekstenzijski Ethernet priključak 3 Ventilacijski otvori 4 Utor za sigurnosnu bravu 1 Priključak USB 3.0 UniversalSerialBus(USB)3.0priključakkoristisezapovezivanjeuređajakompatibilnihsUSBsučeljem,kao što su USB pisači i digitalni fotoaparati. Pažnja: Kada u USB 3.0 priključak priključite USB kabel, oznaka USB mora biti okrenuta prema gore. U suprotnom može doći do oštećenja priključka. 2 Ekstenzijski Ethernet priključak Zbog priključka Ethernet ekstenzije vaše je računalo tanje od onoga koja imaju standardni Ethern..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 20

4 Utor za sigurnosnu bravu Kupite zaštitnu kabelsku bravu koja pristaje u utor za sigurnosnu bravu da biste računalo pričvrstili za nepokretni predmet i tako ga zaštitili od krađe. Napomena: Sami ste odgovorni za procjenu, odabir i ugradnju uređaja za zaključavanje i sigurnosnih značajki. Lenovo ne iznosi komentare, prosudbe ili jamstva koji se odnose na funkciju, kvalitetu ili performanse bilo kojeg uređaja za zaključavanje ili sigurnosnih značajki. 4 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 21

Pogled s lijeve strane Slika3. Pogledslijevestrane 1 Priključak napona 2 Priključak Lenovo OneLink 3 HDMI ™ priključak 4 Mini DisplayPort ® priključak 5 Always On USB 3.0 priključak 6 Audiopriključak 1 Priključak napona Kada je u priključak za izmjenični napon priključen prilagodnik izmjeničnog napona, prilagodnik napaja računalo i puni bateriju. 2 Priključak Lenovo OneLink Kada je u priključak Lenovo OneLink priključen podržani ThinkPad OneLink Dock ili ThinkPad OneLink Pro Dock, dodatni uređaj ne samo da proširuje mogućnosti računala, već i omogućuje napajanje ra..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 22

5 Always On USB 3.0 priključak Priključak Always On USB 3.0 koristi se za povezivanje USB uređaja, kao što su USB pisači i digitalni fotoaparati. PriključakAlwaysOnUSB3.0pozadanomomogućujepunjenjenekihmobilnihdigitalnihuređajaipametnih telefona u sljedećim situacijama: • kada je računalo uključeno ili u stanju mirovanja • kadajeračunaloustanjuhibernacijeiliisključeno,alijepriključenouizvorizmjeničnognapajanja Akouređaježelitepunitikadajeračunaloustanjuhibernacijeiliisključeno,aračunalonijepriključenouizvor izmjeničnog napajanja, učinite sljedeće: • UsustavuWind..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 23

Pogled s donje strane Slika4. Pogledsdonjestrane 1 Ventilacijski otvori 2 Zvučnici 3 Rupa za resetiranje u hitnim slučajevima 1 Ventilacijski otvori Ventilacijski otvori i interni ventilator omogućuju strujanje zraka u računalu i pravilno hlađenje, posebice hlađenje mikroprocesora. Napomena: Da biste osigurali pravilan protok zraka, ne stavljajte nikakve prepreke ispred ventilacijskog otvora. 2 Zvučnici Računalo je opremljeno parom stereozvučnika. 3 Rupa za resetiranje u hitnim slučajevima Akoračunaloprestanereagiratiinemožetegaisključitipritiskomnatipkuzanapajanje,isključitep..

LežištezaMicro-SIMkarticu(nanekimmodelima) - Page 24

Pogled sa stražnje strane Slika5. Pogledsastražnjestrane 1 LežištezaMicro-SIMkarticu(nanekimmodelima) 1 LežištezaMicro-SIMkarticu(nanekimmodelima) Ako računalo podržava značajku bežične WAN veze, za uspostavu bežične WAN veze može biti potrebna mikro SIM kartica. Ovisno o državi ili regiji u kojoj se računalo isporučuje, Micro-SIM kartica možda je već umetnuta u ležište za Micro-SIM karticu. Napomena: ObaveznokoristiteMicro-SIMkarticu. NekoristiteSIMkarticustandardneveličine. SIMkartica standardne veličine nije kompatibilna. Informacije o instalaciji ili zamjeni Micro..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 25

Indikatori stanja Indikatori stanja pokazuju trenutno stanje računala. Napomena: Vaše se računalo može malo razlikovati od sljedećih slika. 1 Pokazatelj isključenog zvuka zvučnika Kada pokazatelj isključivanja zvuka zvučnika svijetli, zvučnici su isključeni. 2 Pokazatelj isključenog zvuka mikrofona Kada pokazatelj isključivanja mikrofona svijetli, mikrofoni su isključeni. 3 Pokazatelj statusa kamere Kad pokazatelj statusa kamere svijetli, kamera se koristi. 4 Indikator za tipku Caps Lock Ako pokazatelj svijetli, omogućena je funkcija pisanja samo velikih slova (Caps Lock). Sv..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 26

PokazateljnalogotipuThinkPadipokazateljusredištugumbanapajanjaprikazujustatussustava. • Brzotrepćetriputa: računalo je priključeno u izvor napajanja. • Svijetli: računalo je uključeno (u normalnom načinu rada). • Brzotrepće: računalo prelazi u stanje mirovanja ili hibernacije. • Polako trepće: računalo je u stanju mirovanja. • Isključeno: računalo je isključeno ili u hibernaciji. 6 Pokazatelj tipke Fn Lock PokazateljFnLockpokazujestanjefunkcijetipkeFnLock. Dodatneinformacijepotražiteuodjeljku“Posebne tipke” na str. 25. Smještajvažnihinformacijaoproizvodu Ovaj ..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 27

Sadržaj na naljepnici ovisi o bežičnim modulima koji se isporučuju uz računalo: • Na unaprijed instaliranom bežičnom modulu ta naljepnica navodi stvarni FCC ID i broj IC certifikata za bežični modul koji je instalirao Lenovo. Napomena: Nemojte sami uklanjati ni mijenjati unaprijed instalirani bežični modul. Ako želite zamijeniti modul, najprije se obratite servisu tvrtke Lenovo. Lenovo nije odgovoran za štetu uzrokovanu neovlaštenom zamjenom. • Na korisnički zamjenjivom bežičnom WAN modulu ta naljepnica navodi da informacije o stvarnom FCC ID-u i broju IC certifikata ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 28

OznakezaoperacijskesustaveWindows CertifikatoautentičnostisustavaWindows7: na modelima računala s predinstaliranim operacijskim sustavom Windows 7 oznaka certifikata o autentičnosti nalazi se na poklopcu računala ili u odjeljku za baterije. Certifikat o autentičnosti znak je da je računalo licencirano za Windows 7 te da je na njega predinstalirana originalna verzija sustava Windows 7. U nekim je slučajevima predinstalirana starija verzija sustava Windows prema pravu na prijelaz na staru verziju iz licence za Windows 7 Professional. Na certifikatuoautentičnostiotisnutajeverzijasu..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 29

Memorija • Niskonaponska sinkrona dinamička memorija s izravnim pristupom i dvostrukom brzinom prijenosa podataka vrste 3 (DDR3 LV SDRAM) Uređaj za pohranu • M.2 statički pogon Zaslon • Zaslon u boji s tehnologijom tranzistora s tankim filmom (TFT) • Veličina zaslona: 355,6 mm (14 inča) • Razlučivost zaslona: 2560 x 1440 ili 1920 x 1080, ovisno o modelu • Kontrola svjetline • Kamera • Mikrofoni • Višedodirna tehnologija (na nekim modelima) Tipkovnica • Tipkovnica sa šest redova i pozadinskim osvjetljenjem • Pokazivački uređaj ThinkPad Sučelje • Audioprikl..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 30

- Visina: 14,2 do 20,45 mm (0,56 inča do 0,81 inča) • WQHD modeli bez značajke dodira: - Širina: 331 mm (13,03 inča) - Dubina: 226,5 mm (8,92 inča) - Visina: 13,5 do 19,5 mm (0,53 inča do 0,77 inča) • Full High Definition (FHD) Plus modeli: - Širina: 331 mm (13 inča) - Dubina: 226,8 mm (8,92 inča) - Visina: 13,9 do 19,95 mm (0,55 inča do 0,79 inča) Isijavanje topline • 45 W (154 Btu/h) maksimalno • 65 W (222 Btu/h) maksimalno Izvor napajanja (prilagodnik izmjeničnog napona) • Sine-wave ulaz na 50 do 60 Hz • Nominalni ulazni napon prilagodnika izmjeničnog napona: ..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 31

• Nestavljajtenikakvenapitkenailipokrajračunalailidrugihspojenihuređaja. Akosetekućinaprolijenaili u računalo ili spojeni uređaj, može doći do kratkog spoja ili drugog oštećenja. • Nejediteinepušiteiznadtastature. Česticekojepadnunavašutastaturumoguuzrokovatioštećenje. Programi tvrtke Lenovo Računalo se isporučuje s programima tvrtke Lenovo koji omogućuju jednostavan i siguran rad. Napomena: Dostupni se programi mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Da biste saznali više o programima i drugim računalnim rješenjima tvrtke Lenovo, posjetite sljedeće web-mjesto: h..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 32

pomaknuti glave pogona za čitanje i zapisivanje na područja koja ne sadrže podatke. Čimzaštitnisenzorosjetidajeokruženjeponovnostabilno(minimalnepromjene u zakretanju sustava, vibracijama ili potresanju), on ponovno uključuje interni disk za pohranu. AutoScrollUtility (Windows 7 i Windows 8.1) Ovaj program poboljšava upravljanje prozorima. Položaj prozora aktivne aplikacijeautomatskiseprilagođava. Trakazapomicanjenakorisničkomsučelju također se prilagođava automatski. CommunicationsUtility (Windows 7) Program Communications Utility omogućuje konfiguriranje postavki integrira..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 33

PasswordManager (Windows 7 i Windows 8.1) Program Password Manager automatski bilježi i ispunjava podatke za provjeru autentičnosti za programe sustava Windows i web-mjesta. Power Manager (Windows 7) Program za upravljanje napajanjem Power Manager omogućuje praktično, fleksibilno i potpuno upravljanje napajanjem računala. Pomoću njega možete prilagoditi postavke napajanja da biste postigli najbolju ravnotežu između performansi i uštede energije. Recovery Media (Windows 7 i Windows 10) Program Recovery Media omogućuje vraćanje sadržaja pogona tvrdog diska na tvornički zadane p..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 34

18 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Poglavlje2. Korištenjeračunala - Page 35

Poglavlje2. Korištenjeračunala Ovo poglavlje sadrži informacije o korištenju nekih komponenti računala. • “Registriranje računala” na str. 19 • “Često postavljana pitanja” na str. 19 • “Korištenje višedodirnog zaslona” na str. 21 • “Posebne tipke” na str. 25 • “Pokazivački uređaj ThinkPad” na str. 27 • “Upravljanje napajanjem” na str. 31 • “Povezivanje s mrežom” na str. 36 • “Korištenje vanjskog zaslona” na str. 40 • “Korištenje audioznačajki” na str. 42 • “Korištenje kamere” na str. 43 Registriranje računala Kada ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 36

• UsustavuWindows8.1: učinite nešto od sljedećeg: - Idite na početni zaslon pritiskom na tipku Windows, zatim kliknite ikonu napajanja u gornjem desnom kutu zaslona, a potom kliknite Shutdown (Isključi računalo). - Pomaknite pokazivač do gornjeg desnog ili donjeg desnog kuta zaslona da biste prikazali gumbiće. Zatimkliknite Settings(Postavke) ➙ Power(Napajanje) ➙ Shutdown(Isključiračunalo) . Napomena: Možeteiotvoritigumbić Settings (Postavke)pritiskomnatipkuzapostavke . • UsustavuWindows10: otvorite izbornik Start, kliknite Power (Uključi/isključi), a zatim Shutdown (I..

PristuppomoćizaoperacijskisustavWindows - Page 37

JelimogućepromijenitiponašanjesustavaWindows8.1prilikompokretanjatakodaseotvararadna površina ili početni zaslon? • U operacijskom sustavu Windows 8.1 možete postaviti računalo tako da se po zadanom otvori radna površina ili početni zaslon. Da biste postavili zadani početni zaslon, učinite sljedeće: 1. Na radnoj površini pomaknite pokazivač na programsku traku na dnu zaslona i kliknite je desnom tipkom miša. 2. Kliknite Properties (Svojstva). Prikazujeseprogramskatrakaiprozorsasvojstvimanavigacije. 3. Na kartici Navigation (Navigacija) pronađite odjeljak Startscreen (Počet..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 38

Dodirna gesta (samo dodirni modeli) Opis Dodir : dodirivanje zaslona prstom. Radnja mišem : klikanje. Funkcija : otvaranjeaplikacijenapočetnomzaslonuiliizvršavanjeradnjiuotvorenoj aplikaciji,kaoštosu Copy (Kopiranje), Save (Spremanje)i Delete (Brisanje),ovisno o aplikaciji. Dodir : dodirivanje i držanje. Radnja mišem : desni klik. Funkcija : otvaranje izbornika uz različite mogućnosti. Dodir : povlačenje. Radnjamišem : pomičitekotačićmišailitrakuzapomicanjeilipakkliknitestrelicu za pomicanje. Funkcija : pomicanjepostavkama,npr. popisima,stranicamaifotografijama. Dodir : dovuc..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 39

U sljedećoj su tablici navedene dodirne geste u operacijskom sustavu Windows 8.1. Dodirna gesta (samo dodirni modeli) Opis Dodir : povucite prstom s desnog ruba zaslona. Radnjamišem : postavitepokazivačudonjidesniiligornjidesnikutzaslona. Funkcija : prikazgumbićakojisadrženaredbesustava,kaoštosu Start (Početak), Settings , (Postavke), Search (Pretraživanje), Share (Zajedničko korištenje) i Devices (Uređaji). Dodir : povlačenje prstom s lijevog ruba zaslona. Radnjamišem : postavite pokazivač u gornji lijevi kut zaslona, a zatim kliknite. Nastavite klikati da biste prolazili kro..

Savjeti za korištenje višedodirnog zaslona - Page 40

U sljedećoj su tablici navedene neke dodirne geste u operacijskom sustavu Windows 10. Dodirna gesta (samo dodirni modeli) Opis Dodir : povucite prstom s desnog ruba zaslona. Radnjamišem : u području obavijesti sustava Windows kliknite ikonu akcijskog centra . Funkcija : otvaranje akcijskog centra radi prikaza obavijesti i brzih akcija. Dodir : povlačenje prstom s lijevog ruba zaslona. Radnjamišem : kliknite ikonu prikaza zadatka na programskoj traci. Funkcija : prikaz svih otvorenih prozora u prikazu zadatka. Dodir : povuciteprstomsdnapremagoreradiprikazaaplikacijenacijelomzaslonu. Rad..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 41

Posebne tipke Na računalu se nalazi nekoliko posebnih tipki koje vam omogućuju jednostavan i učinkovit rad. Funkcijske tipke i kombinacije tipki Na tipkovnici se nalazi nekoliko posebnih tipki, a to su tipka Fn 1 i funkcijske tipke 2 . TipkuFnifunkcijsketipkemožetekonfiguriratiuprozorusasvojstvimatipkovniceakoučinitesljedeće: 1. Otvorite upravljačku ploču i prikaz upravljačke ploče promijenite iz prikaza kategorija u prikaz velikih ili malih ikona. 2. Kliknite Keyboard (Tipkovnica). U prozoru sa svojstvima tipkovnice kliknite karticu Fnandfunction keys (Fn i funkcijske tipke) ili..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 42

• Isključujeiliuključujemikrofone. Kadasumikrofoniisključeni,natipkiF4svijetlilampica. • Zatamnjuje zaslon. • Posvjetljuje zaslon. • Upravljanje vanjskim zaslonima. • Omogućuje ili onemogućuje značajke bežične veze. • - Windows 7: otvara ControlPanel (Upravljačka ploča). - Windows 8.1: otvara gumbić Settings (Postavke). - U sustavu Windows 10: otvara prozor Settings (Postavke). • - Windows 7: otvara Windows Search . - Windows 8.1: otvara gumbić Search (Pretraživanje). - U sustavu Windows 10: otvara Cortana okvir za pretraživanje. • Prikaz svih otvorenih program..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 43

Tipka sustava Windows UsustavuWindows7iWindows10: pritisnite tipku s logotipom sustava Windows 1 da biste otvorili izbornikStart. UsustavuWindows8.1: pritisnite tipku s logotipom sustava Windows 1 da biste se prebacivali između trenutnog radnog prostora i početnog zaslona. Tipku Windows možete koristiti u kombinaciji s drugim tipkama radi izvršavanja drugih funkcija. Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći za operacijski sustav Windows. Pokazivački uređaj ThinkPad Pokazivački uređaj ThinkPad obavlja sve funkcije klasičnog miša, kao što su pokazivanje, klikanje i pomicanj..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 44

Prema zadanim postavkama aktivna su oba uređaja, pokazivački uređaj TrackPoint i dodirna pločica, s omogućenim dodirnim gestama. Da biste promijenili te postavke, pročitajte odlomak “Prilagodba pokazivačkog uređaja ThinkPad” na str. 31. Pokazivački uređaj TrackPoint Pokazivački uređaj TrackPoint obavlja sve funkcije tradicionalnog miša, kao što su pokazivanje, klikanje i pomicanje. Pokazivački uređaj TrackPoint sastoji se od sljedećih četiriju komponenti: 1 Pokazivačkištapić 2 Lijevatipka(primarniklik) 3 Desnatipka(sekundarniklik) 4 Traka za pomicanje Da biste koris..

Dodirne geste na dodirnoj pločici - Page 45

Dodirna pločica može se podijeliti u dva područja: 1 Područjelijevogklika(područjeprimarnogklika) 2 Područje desnog klika (područje sekundarnog klika) Da biste koristili dodirnu pločicu, slijedite sljedeće upute: • Pokazivanje Da biste pomakli pokazivač, povucite prstom preko površine dodirne pločice. • Kliklijevomtipkommiša Pritisnitepodručjelijevogklika 1 dabisteodabraliiliotvorilistavku. Radnju klika lijevom tipkom miša možete izvesti i tako da jednim prstom dodirnete površinu dodirne pločice. • Klikdesnomtipkommiša Pritisnitepodručjedesnogklika 2 dabisteprikaza..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 46

Dodir Dodirniteprstomdodirnupločicu za odabir ili otvaranje stavke. Dodirdvamaprstima Dodirnite dodirnu pločicu dvama prstima da bi vam se prikazao izbornik prečaca. Pomicanjedvamaprstima Nadodirnupločicupostavitedva prsta i pomičite ih u okomitom ili vodoravnom smjeru. Tako se možete pomicati po dokumentu, web-mjestu ili aplikaciji. Smanjivanje prikaza dvama prstima Za smanjivanje postavite dva prsta na dodirnu pločicu pa ih približite jedan drugome. Povećavanje prikaza dvama prstima Za uvećavanje postavite dva prsta na dodirnu pločicu pa ih razmaknite. U sljedećem su odjeljku ..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 47

PrilagodbapokazivačkoguređajaThinkPad PokazivačkiuređajThinkPadmogućejeprilagoditiradiugodnijeiučinkovitijeupotrebe. Možete, primjerice, omogućiti pokazivački uređaj TrackPoint, dodirnu pločicu ili oboje. Dodirne geste možete onemogućiti ili omogućiti. Da biste prilagodili postavke pokazivačkog uređaja ThinkPad, učinite sljedeće: 1. Otvorite upravljačku ploču. 2. Kliknite Hardware and Sound (Hardver i zvuk) ➙ Mouse (Miš) . Prikazat će se prozor Mouse Properties (Svojstva miša). 3. Slijedite upute na zaslonu. Zamjenjivanjekapicepokazivačkogštapića Kapica 1 nakraju..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 48

Povezivanje s izvorom izmjeničnog napona Da biste računalo priključili na izvor izmjeničnog napona, učinite sljedeće: Pažnja: Korištenje neispravnog kabela za napajanje može ozbiljno oštetiti računalo. Napomena: Sljedeće radnje obavezno izvršite navedenim redoslijedom. 1. Kabel za napajanje povežite s prilagodnikom izmjeničnog napajanja. 2. Prilagodnik izmjeničnog napona priključite u priključak za napajanje na računalu. 3. Uključite kabel za napajanje u električnu utičnicu. Savjetizakorištenjeprilagodnikaizmjeničnognapona • Kad se prilagodnik za izmjenični napon ..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 49

Napomena: Ako vaše računalo uđe u stanje mirovanja ili hibernacije kada je napunjenost baterije na niskoj razini, a poruka alarma još se ne prikazuje, prikazat će se kada se računalo ponovno aktivira. Da biste nastavili uobičajeni rad, kliknite OK (U redu) kada se poruka prikaže. Punjenje baterije Ako prilikom provjere stanja baterije ustanovite da je postotak napunjenosti baterije nizak ili ako vas alarm napunjenosti upozori da je napunjenost niska, potrebno je napuniti bateriju. Ako se u blizini nalazi utičnica, prilagodnik izmjeničnog napajanja priključite u nju, a zatim u pri..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 50

- UsustavuWindows7 : otvorite izbornik Start pa kliknite strelicu pokraj gumba Shutdown (Isključi računalo). Na prikazanom izborniku kliknite mogućnost Sleep (Stanje mirovanja). - U sustavu Windows 8.1 : idite na početni zaslon pritiskom na tipku Windows , kliknite ikonu napajanja , a zatim Sleep (Spavaj). - UsustavuWindows10: otvorite izbornik Start, kliknite Power (Uključi/isključi), a zatim kliknite Sleep (Stanje mirovanja). • Hibernacija Tajnačinradaomogućujepotpunoisključivanjeračunalabezspremanjadatotekaizatvaranjapokrenutih programa. Kadaračunaloprijeđeustanjehibernacij..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 51

OPASNOST Nemojterastavljatinimodificiratibaterijskiuložak. Timebistemogliizazvatieksplozijuilicurenjetekućineizbaterijskoguloška. BaterijskiuložakdrukčijiodonogkojijespecificiraoLenovo,rastavljeniilimodificiranibaterijski uložak nisu pokriveni jamstvom. OPASNOST Akonepravilnoumetnetepunjivubateriju, postojiopasnostodeksplozije. Baterijasadržimale količine štetnih tvari. Da biste izbjegli ozljede: • ZamijenitesamovrstombaterijekojipreporučujeLenovo. • Držite baterijski uložak daleko od vatre. • Ne izlažite ga visokim temperaturama. • Ne izlažite ga vodi ili kiši. ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 52

OPASNOST Uslučajunepravilnogumetanjabaterijeuoblikugumbapostojiopasnostodeksplozije. Litijska baterijasadržilitijimožeeksplodiratiakosesnjomneispravnorukujeiliakoseispravnonezbrine. Mogućejujezamijenitisamobaterijomistevrste. Dabisteizbjeglimogućeozljedeilismrt,bateriju nemojte: (1)bacatiiuranjatiuvodu,(2)dopustitidasezagrijenavišeod100°C(212°F)niti(3)je pokušavatipopravitiilirastaviti. Baterijuodložiteuskladuslokalnimodredbamailipropisimate sigurnosnim standardima svoje tvrtke. Povezivanje s mrežom Računalo sadrži jednu ili više mrežnih kartica koje omogućuju povezivanje ra..

Savjeti za korištenje značajke bežične LAN veze - Page 53

DvapokazateljanaEthernetpriključkuprikazujustatusmrežneveze. Kadasvijetlizelenipokazatelj,računalo je priključeno na LAN. Kada trepće pokazatelj žute boje, u tijeku je prijenos podataka. Bežične veze Bežična veza omogućuje prijenos podataka putem radiovalova bez korištenja kabela. Ovisnoobežičnimuređajimainstaliranimanaračunalu,možetekoristitisljedećekategorijebežičnihmreža: • Bežična LAN veza • Bežična WAN veza • Bluetooth veza Korištenje bežične LAN veze BežičnaLANmrežapokrivarelativnomalogeografskopodručje,primjericeuredskuzgraduilikuću. Stomse vrst..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 54

• Poklopacračunalaotvoritetakodauodnosunaračunalostojipodkutomneštovećimod90stupnjeva. • Ako na računalu istovremeno koristite značajku bežičnog povezivanja (standard 802.11) i mogućnost Bluetooth, brzina prijenosa podataka može biti sporija, što pak može uzrokovati smanjene performanse bežične veze. Provjera statusa bežične LAN veze Status bežične LAN veze možete provjeriti pomoću ikone statusa bežične mreže u području obavijesti sustava Windows. Veći broj prikazanih crtica označava bolji signal. UoperacijskomsustavuWindows7možeteprovjeritiimjeračprogramaAcc..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 55

Napomena: U nekim državama uslugu bežičnog WAN-a pružaju ovlašteni davatelji usluga. Savjeti za korištenje značajke bežične WAN veze Da biste postigli najbolju vezu, pridržavajte se sljedećih smjernica: • Držite računalo dalje od tijela. • Računalo postavite na ravnu površinu, a poklopac računala otvorite pod kutom nešto većim od 90 stupnjeva. • Računalopostavitedaljeodbetonskihiliciglenihzidovakojibimogliprigušitimobilnesignale. • Najbolji prijem ostvarit ćete blizu prozora i na drugim lokacijama na kojima je signal mobilnih telefona najjači. Provjera statusa ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 56

Napomena: Ako na računalu istovremeno koristite značajku bežičnog povezivanja (standard 802.11) i mogućnost Bluetooth, brzina prijenosa podataka može biti sporija, što pak može uzrokovati smanjene performanse bežične veze. 1. Provjerite je li Bluetooth značajka omogućena. • U sustavu Windows 7: pritisnite kontrolnu tipku bežičnih antena pa uključite značajku Bluetooth. • U sustavu Windows 8.1: a. Pomaknitepokazivačdogornjegdesnogilidonjegdesnogkutazaslonadabisteprikazaligumbiće. b. Kliknite Settings(Postavke) ➙ ChangePCsettings(PromjenapostavkiPC-ja) ➙ PCand device..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 57

1. Vanjski zaslon povežite s računalom putem odgovarajućeg videopriključka, kao što su priključci VGA, mini DisplayPort ili HDMI. 2. Vanjski zaslon priključite u električnu utičnicu. 3. Uključite vanjski zaslon. Ako računalo ne može otkriti vanjski zaslon, učinite sljedeće: - UsustavuWindows7iWindows8.1 : desnom tipkom miša kliknite na radnoj površini pa kliknite Screenresolution(Razlučivostzaslona) ➙ Detect(Otkrij) . - UsustavuWindows10 : desnom tipkom miša kliknite na radnoj površini pa kliknite Displaysettings (Postavke prikaza) ➙ Detect (Otkrij) . • Priključiva..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 58

Napomena: Ovisno o situaciji, vidjet ćete Projector only (Samo projektor) ili Second screen only (Samo drugi zaslon). Napomena: Ako prikazujete DOS ili programe koji koriste DirectDraw ili Direct3D ® preko cijelog zaslona, videozapis se prikazuje samo na glavnom zaslonu. Promjena postavki prikaza Možete promijeniti postavke i za računalni zaslon i za vanjski zaslon. Možete, primjerice, odrediti koji je zaslon glavni, a koji sekundarni. Možete promijeniti i razlučivost i orijentaciju. Da biste promijenili postavke zaslona, učinite sljedeće: 1. Desnomtipkommišakliknitenaradnojpovrš..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 59

Korištenje kamere Ako je računalo opremljeno integriranom kamerom, pomoću nje možete vidjeti pretpregled videozapisa i snimiti sliku koja se trenutačno prikazuje. Da biste pokrenuli kameru, učinite sljedeće: • UsustavuWindows7 : pokreniteprogramCommunicationsUtility. Pogledajte“Pristupanjeprogramima tvrtke Lenovo” na str. 15. • UsustavuWindows8.1 : na početnom zaslonu kliknite Camera (Fotoaparat). • U sustavu Windows 10: otvorite izbornik Start, a zatim na popisu svih aplikacija kliknite Camera (Kamera). Kada se pokrene kamera, uključit će se zeleni pokazatelj koji ozna..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 60

44 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

PronalaženjedodatneopremezauređajThinkPad - Page 61

Poglavlje3. Poboljšavanjeračunala Uovomsupoglavljunavedeneuputezakorištenjehardverskihuređajaradiproširenjamogućnostiračunala. U njemu su navedene sljedeće teme: • “Pronalaženje dodatne opreme za uređaj ThinkPad” na str. 45 • “ThinkPad sidrišta” na str. 45 PronalaženjedodatneopremezauređajThinkPad Akoželiteproširitimogućnostiračunala,Lenovoimanizhardverskihdodatakainadogradnjikojićezadovoljiti vaše potrebe. Dodatna oprema obuhvaća uređaje za pohranu, mrežne kartice, priključne stanice, baterije, prilagodnike napajanja, pisače, skenere, tipkovnice, miševe..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 62

PrikazprednjestraneuređajaThinkPadOneLinkDockiThinkPadOneLinkProDock 1 Utorzasigurnosnubravu : da biste sidrište zaštitili od krađe, kupite zaštitnu kabelsku bravu, na primjer Kensington kabelskubravu, koja pristajeu utor za sigurnosnu bravu papričvrstite sidrište za radni stol, stol ili drugi nepomični predmet. 2 USB3.0priključak : omogućuje priključivanje uređaja kompatibilnih s USB 3.0 priključkom. 3 PriključakAlwaysOnUSB :premazadanimpostavkamapriključakAlwaysOnUSBomogućujepunjenje nekih mobilnih digitalnih uređaja i pametnih telefona bez obzira je li računalo u stanju..

Poglavlje 3. Poboljšavanje računala - Page 63

PrikazstražnjestraneuređajaThinkPadOneLinkDock 1 USB2.0priključak : omogućuje priključivanje uređaja kompatibilnih s USB 2.0 priključkom. 2 Ethernetpriključak : omogućuje priključivanje sidrišta na Ethernet LAN. Pokazatelji na ovom priključku imaju jednaku funkciju kao i oni na računalu. 3 HDMIpriključak : koristi se za povezivanje digitalnog audiouređaja ili videomonitora kompatibilnog s HDMI-jem. 4 Priključaknapajanja : koristi se za priključivanje prilagodnika izmjeničnog napona. 5 PriključakLenovoOneLink : priključite priključak Lenovo OneLink na računalo. Poglavlj..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 64

PrikazstražnjestraneuređajaThinkPadOneLinkProDock 1 USB2.0priključci : omogućuju priključivanje uređaja kompatibilnih s USB 2.0 priključkom. 2 USB3.0priključci : omogućujupriključivanjeuređajakompatibilnihsastandardomUSB3.0iUSB2.0. 3 Ethernetpriključak : omogućuje priključivanje sidrišta na Ethernet LAN. Pokazatelji na ovom priključku imaju jednaku funkciju kao i oni na računalu. Ethernet priključak podržava PXE pokretanje na računalu. DodatneinformacijeoPXEpokretanjupotražiteuodjeljku“PrebooteXecutionEnvironment”nastr. 85. 4 Priključak DisplayPort : omogućuje pri..

Poglavlje 4. Vi i računalo - Page 65

Poglavlje 4. Vi i računalo Uovomsepoglavljunavodeinformacijeoznačajkamapristupačnostitesmjernicezaugodanradikorištenje računala na putovanju. • “Pristupačnost i udobnost” na str. 49 • “Putovanje s računalom” na str. 53 Pristupačnost i udobnost Dobra ergonomija važna je želite li u potpunosti koristiti računalo i pritom izbjeći neudobnost. Prilagodite radnuokolinuiopremukojukoristitevlastitimpotrebamaivrstiposlakojiobavljate. Također,koristitezdrave radne navike kako biste povećali kvalitetu rada i udobnost tijekom korištenja računala. Usljedećimćetečlancimapro..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 66

Položajrukuišaka : podlaktice, zapešća i šake držite u opuštenom i neutralnom (vodoravnom) položaju. Nježno tipkajte i nemojte jako udarati tipke. Položajnogu: bedradržiteparalelnospodom,anogecijelimstopalomnapoduilinaklupicizanoge. Što u slučaju putovanja? Ako računalo koristite na putovanju ili u okruženju koje nije predviđeno za rad, možda se nećete moći pridržavatismjernicazanajboljiergonomskipoložaj. Nobezobziranaokruženje,pokušavajteseuštovećoj mjeri pridržavati ovih savjeta. Pravilno sjedenje i odgovarajuće osvjetljenje, na primjer, pomoći će vam da dosti..

Poglavlje 4. Vi i računalo - Page 67

Tipkovni prečac Funkcija Pritisak na tipku Num Lock tijekom pet sekundi Uključivanjeiisključivanjetipkizauključivanje/isključivanje LijevatipkaAlt+lijevatipkaShift+tipkaNumLock Uključivanje i isključivanje tipki miša LijevatipkaAlt+lijevatipkaShift+tipkaPrtScn(iliPrtSc) Uključivanje i isključivanje visokog kontrasta Dabistesaznalidodatneinformacije,otvoriteweb-mjestohttp://windows.microsoft.com/,azatimupoljeza pretraživanjeupišitenekuodsljedećihključnihriječi: tipkovni preˇcaci , kombinacije tipki , tipke preˇcaca . Centar za olakšani pristup Korisnici putem centra za olak..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 68

2. Kliknite EaseofAccess(Olakšanipristup) ➙ SpeechRecognition(Prepoznavanjegovora) . 3. Slijedite upute na zaslonu. Tehnologije čitača zaslona Tehnologije čitanja zaslona prvenstveno su usmjerene na sučelja softverskih programa, sustave pomoći i razne mrežne dokumente. Dodatne informacije o čitačima zaslona potražite ovdje: • KorištenjePDF-ovasčitačimazaslona: http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE • KorištenječitačazaslonaJAWS: http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp • KorištenječitačazaslonaNVDA: http://www.nvaccess.org/ Razlučivost zaslona..

Poglavlje 4. Vi i računalo - Page 69

Standardni priključci Računalo sadrži standardne priključke koji omogućuju priključivanje uređaja za pomoć. Da biste doznali više o mjestu i funkciji priključaka pročitajte “Smještaj upravljačkih dijelova računala, priključaka i indikatora” na str. 1. Dokumenti u pristupačnim oblicima Lenovo nudi elektroničku dokumentaciju u pristupačnom obliku, kao što su pravilno označene PDF datotekeilidatotekeoblikaHyperTextMarkupLanguage(HTML).ElektroničkadokumentacijatvrtkeLenovo izrađena je tako da korisnici oštećena vida mogu dokumentaciju čitati pomoću čitača zaslona..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 70

• Kabel za prilagodbu Mini DisplayPort/VGA • Vanjski miš, ako ste ga navikli koristiti • Prilagodnik Ethernet ekstenzije • Ethernet kabel • Kvalitetna torba za računalo koja osigurava odgovarajući smještaj i zaštitu • Vanjski uređaj za pohranu Ako putujete u inozemstvo, preporučujemo da nabavite prilagodnik izmjeničnog napona za državu u koju putujete. Dodatnuopremuzaputovanjemožetekupitinaweb-mjestuhttp://www.lenovo.com/accessories. 54 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 71

Poglavlje 5. Sigurnost Ovo poglavlje sadrži informacije o načinu zaštite računala od krađe i neovlaštenog korištenja. • “Upotreba lozinki” na str. 55 • “Zaštita statičkog diska” na str. 60 • “Postavljanje sigurnosnog čipa” na str. 60 • “Korištenje čitača otiska prsta” na str. 61 • “Obavijest o brisanju podataka sa statičkog diska” na str. 64 • “Korištenje vatrozida” na str. 65 • “Zaštita podataka od virusa” na str. 65 Upotreba lozinki Pomoćulozinkidrugimosobamamožeteonemogućitineovlaštenokorištenjevašegračunala. Kadapostavite ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 72

2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Security ➙ Password ➙ Power-onPassword . 3. Ovisno o svojim potrebama učinite nešto od sljedećeg: • Da biste postavili lozinku, učinite sljedeće: a. U polje EnterNewPassword upišite željenu lozinku te pritisnite tipku Enter. b. U polje ConfirmNewPassword ponovno upišite lozinku te pritisnite tipku Enter. • Da biste promijenili lozinku, učinite sljedeće: a. Upolje EnterCurrentPassword upišitetrenutnulozinkuzauključivanjetepritisnitetipkuEnter. b. Upolje EnterNewPassword upišitenovulozinkuzauključivanjeipritisnitetipkuEnter,azati..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 73

- Interni mrežni uređaj - Interni bežični uređaj - Interni Bluetooth uređaj - Interni mrežni neobavezni ROM - Interni bežični WAN uređaj - Sigurnosni način rada - Prioritet čitača otiska prsta Napomene: • Administrator sustava može postaviti istu nadzorničku lozinku na više prijenosnih računala ThinkPad radi pojednostavnjenja administracije. • Kadajemogućnost LockUEFIBIOSSettings omogućena,nijemogućepromijenitisvepostavkeBIOS-a. Da biste promijenili postavke, potrebna vam je nadzornička lozinka. Postavljanje, promjenaiuklanjanjenadzorničkelozinke Prije početka isp..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 74

• Korisnička lozinka za tvrdi disk Ako postavite korisničku lozinku za tvrdi disk, ali ne i glavnu lozinku, korisnik mora unijeti lozinku da bi mogao pristupiti datotekama i aplikacijama na pogonu statičnog diska. • Glavna lozinka za tvrdi disk Za glavnu lozinku za tvrdi disk potrebna je korisnička lozinka za tvrdi disk. Glavnu lozinku za tvrdi disk obično postavlja i koristi administrator sustava. Ona, poput glavnog ključa, administratoru omogućuje pristup svim statičnim diskovima u sustavu. Administrator postavlja glavnu lozinku, a zatim korisničku lozinkuzasvakoračunalonamr..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 75

1. U polje EnterCurrentPassword upišite trenutnu korisničku lozinku za tvrdi disk te pritisnite tipku Enter. 2. U polje EnterNewPassword upišite novu lozinku i pritisnite tipku Enter, a zatim je ponovno upišite u polje ConfirmNewPassword te pritisnite tipku Enter. 3. Prikazat će se prozor s obavijesti o postavkama. Ponovno pritisnite tipku Enter da biste nastavili. Korisnička lozinka za tvrdi disk sada je promijenjena. Napomena: Lozinku za tvrdi disk nije moguće ukloniti u načinu rada UserHDP . - Akosteodabralinačinrada MasterHDP ,pratitesljedećekorakedabistepromijeniliglavnulozi..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 76

Zaštita statičkog diska Da biste zaštitili lozinke od neovlaštenih sigurnosnih napada, pročitajte sljedeće savjete za povećanje sigurnosti: • Postavite lozinku za pokretanje i lozinku za tvrdi disk za interni pogon statičkog diska. Pogledajte postupke opisane u odjeljcima “Power-on password” na str. 55 i “Lozinke za tvrdi disk” na str. 57. Radi sigurnosti preporučuje se dulja lozinka. • Da biste pouzdano zaštitili UEFI BIOS, koristite sigurnosni čip i sigurnosnu aplikaciju sa značajkom upravljanjaTrustedPlatformModule. Pogledajteodjeljak“Postavljanjesigurnosnogčip..

Korištenje čitača otiska prsta - Page 77

• ojačati kontrole pristupa • zaštititi komunikaciju Prije početka ispišite ove upute. Za postavljanje stavke na podizbornik SecurityChip učinite sljedeće: 1. Isključite računalo. Pričekajte otprilike pet sekundi, a potom ponovno uključite računalo. 2. Kadaseprikažezaslonslogotipom,pritisnitetipkuF1dabistepokrenuliprogramThinkPadSetup. 3. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Security ➙ SecurityChip . 4. Pritisnite Enter. Otvara se izbornik Security Chip . 5. Pomaknite se do stavke koju želite postaviti pomoću tipki sa strelicama. Kada je stavka istaknuta, pritisnite tip..

Prelaženje prstom preko čitača otiska prsta - Page 78

2. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili registraciju. Prelaženje prstom preko čitača otiska prsta Da biste prstom prešli preko čitača otiska prsta, učinite sljedeće: 1. Na senzor postavite gornji zglob prsta. 2. Lagano ga pritisnite i jednim glatkim pokretom prijeđite prstom prema sebi preko čitača. Nemojte podizati prst dok njime povlačite. 62 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 79

Značenja indikatora čitača otiska prsta Značenjaindikatora Opis Zelena Čitač otiska prsta spreman je za učitavanje otiska. Žuta Za taj otisak prsta nije moguće provjeriti autentičnost. Povezivanjeotisakaprstaslozinkomzapokretanjesustavailozinkomzatvrdidisk Dabisteotiskeprstapovezalislozinkomzapokretanjesustavailozinkomzatvrdidisk,učinitesljedeće: 1. Isključite, a zatim ponovno uključite računalo. 2. Kada se to zatraži, prijeđite prstom preko čitača otiska prsta. 3. Nazahtjevupišitelozinkuzapokretanjesustava,lozinkuzatvrdidiskiliijednoidrugo. Vezajestvorena. Kada ponovno ..

Obavijestobrisanjupodatakasastatičkogdiska - Page 80

• ReaderPriority: određujeprioritetčitačaotiskaprstaakojepriključenvanjskičitačotiskaprsta. • SecurityMode: određuje postavke sigurnosnog načina. • PasswordAuthentication: omogućujeionemogućujeprovjeruautentičnostipomoćulozinke. Napomena: Ta se stavka prikazuje samo ako je omogućen način Highsecurity . • ResetFingerprintData: odabiromtestavkebrišetesvepodatkeootiskuprstapohranjeneuinternomili vanjskom čitaču otiska prsta. Održavanje čitača otiska prsta Sljedeći bi postupci mogli oštetiti čitač otiska prsta ili uzrokovati njegovu neispravnost: • Grebanje pov..

Poglavlje 5. Sigurnost - Page 81

• Formatirajte statički disk pomoću softvera za njegovo pokretanje. • StatičkidiskvratitenatvorničkizadanepostavkepomoćuprogramazaoporavaktvrtkeLenovo. No tim se operacijama mijenja samo datotečno mjesto podataka, dok se sami podaci ne brišu. Drugim riječima, onemogućuje se dohvaćanje podataka u operacijskom sustavu kao što je Windows. Podaci su i daljeprisutni,iakosenaizgledčineizgubljenima. Zbogtogajekatkadmogućepročitatitepodatkepomoću posebnog softvera za oporavak podataka. Postoji opasnost da netko s nepoštenim namjerama pročita i iskoristi bitne podatke na statič..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 82

66 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Instalacijanovogoperacijskogsustava - Page 83

Poglavlje6. Dodatnakonfiguracija Ovo poglavlje sadrži sljedeće informacije koje će vam pomoći prilikom konfiguriranja računala: • “Instalacija novog operacijskog sustava” na str. 67 • “Instalacija upravljačkih programa uređaja” na str. 69 • “Korištenje programa ThinkPad Setup” na str. 69 • “Korištenje upravljanja sustavom” na str. 85 Instalacijanovogoperacijskogsustava U nekim situacijama možda ćete morati instalirati novi operacijski sustav. Ova tema sadrži upute za instalaciju novog operacijskog sustava. InstalacijaoperacijskogsustavaWindows7 Prije po..

InstalacijaoperacijskihsustavaWindows8.1iliWindows10. - Page 84

adresi: http://support.microsoft.com/ 11. Instalirajtezakrperegistra,naprimjeronuzaomogućivanjefunkcijeWakeonLANizstanjamirovanjaza standard ENERGY STAR. Da biste preuzeli i instalirali zakrpe registra, posjetite web-mjesto za podršku tvrtkeLenovonaadresi: http://www.lenovo.com/support Napomena: Nakoninstalacijeoperacijskogsustavanemojtemijenjatipočetnupostavku UEFI/LegacyBoot u programu ThinkPad Setup. U suprotnom se operacijski sustav neće pravilno pokretati. KadainstalirateoperacijskisustavWindows7,moglabivamzatrebatijednaodsljedećihšifridržavailiregija: Državailiregija Šifra Dr..

Instalacijaupravljačkihprogramauređaja - Page 85

Napomena: Nakoninstalacijeoperacijskogsustavanemojtemijenjatipočetnupostavku UEFI/LegacyBoot u programu ThinkPad Setup. U suprotnom se operacijski sustav neće pravilno pokretati. Kada instalirate operacijski sustav Windows 8.1 ili Windows 10, mogla bi vam zatrebati jedna od sljedećih šifri država ili regija: Državailiregija Šifra Državailiregija Šifra Kina SC Nizozemska NL Danska DK Norveška NO Finska FI Španjolska SP Francuska FR Švedska SV Njemačka GR Tajvan i Hong Kong TC Italija IT Sjedinjene Države US Japan JP Instalacijaupravljačkihprogramauređaja Upravljački program ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 86

Napomena: Neke se stavke na izborniku prikazuju samo ako računalo podržava značajke na koje se te stavke odnose. 3. Postavite vrijednost stavke na jedan od sljedećih načina: • Pritisnite F6 da biste je promijenili u veću vrijednost. • Pritisnite F5 da biste je promijenili u manju vrijednost. Napomena: Zadane su vrijednosti podebljane . 4. Da biste promijenili druge konfiguracije, pritisnite tipku Esc da biste izišli iz podizbornika i vratili se na nadređeni izbornik. 5. Kad dovršite konfiguraciju, pritisnite tipku F10. Prikazat će se prozor za potvrdu postavljanja. Kliknite ..

Poglavlje 6. Dodatna konfiguracija - Page 87

Tablica2. StavkeizbornikaConfig Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Vrijednost Komentari Wake On LAN • Disabled • AC Only • AC and Battery Omogućite uključivanje računala kada kontroler za Ethernet primi paket za aktivaciju (posebnu poruku s mreže). Ako odaberete AC Only , funkcija Wake on LAN bit će omogućena samo kada je priključen prilagodnik izmjeničnog napona. Ako odaberete AC and Battery , funkcija Wake on LAN omogućena je za sve izvore napajanja. Napomene: • Za primanje paketa za aktivaciju funkcije Wake on LAN potreban je izmjenični napon. • Wake on LAN ne funkci..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 88

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Vrijednost Komentari USBUEFIBIOSSupport • Disabled • Enabled Omogućite ili onemogućite podršku za pokretanje za USBuređajezapohranu. Always On USB • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , vanjski USB uređaji mogu se puniti putem USB priključaka čak i kada je računalo u načinu male potrošnje energije (u stanju pripravnosti, hibernacije ili isključeno). Napomena: Akoodaberete Enabled , Always On USB priključak neće podržavati USB funkciju ponovnog pokretanja. –ChargeinBatteryMode • Disa..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 89

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Vrijednost Komentari TrackPoint • Disabled • Enabled Omogućivanje i onemogućivanjeugrađenog pokazivačkog uređaja TrackPoint. Napomena: Ako želite koristiti vanjski miš, odaberite Disabled . Trackpad • Disabled • Enabled Omogućivanje i onemogućivanje ugrađene dodirne pločice. Napomena: Ako želite koristiti vanjski miš, odaberite Disabled . Fn and Ctrl Key swap • Disabled • Enabled Omogućite zamjene radnje tipke Fn i Ctrl u donjem lijevom kutu tipkovnice. Disabled : ponašanje tipke Fnitipk..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 90

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Vrijednost Komentari stanju dok je ponovno ne pritisnete. Boot Display Device • ThinkPadLCD • HDMI • DisplayPort • Display on dock Odabir uređaja za prikaz koji se aktivira tijekom pokretanja. Odabir se odnosi na pokretanje, upit za unos lozinke i program ThinkPad Setup. HDMI je HDMI priključak računala. Tamogućnostnije dostupna kada je računalo priključeno na priključnu stanicu. DisplayPort jest mini DisplayPort priključak računala. Displayondock prikazuje priključke na priključnoj stanici. Tot..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 91

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Vrijednost Komentari Intel SpeedStep ® technology (samo modeli s tehnologijom Intel SpeedStep) • Disabled • Enabled Mode for AC • MaximumPerformance • Battery Optimized Mode for Battery • MaximumPerformance • BatteryOptimized Odabir načina tehnologije Intel SpeedStep prilikom pokretanja. Maximum Performance : uvijek najveća brzina. BatteryOptimized : uvijek najmanja brzina. Disabled: isključena podrška prilikom pokretanja,najvećabrzina. Adaptive Thermal Management Scheme for AC • MaximizePerfor..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 92

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Vrijednost Komentari Intel Rapid Start Technology • Disabled • Enabled Enter after: • Immediately • 1 minute • 2 minutes • 5 minutes • 10 minutes • 15 minutes • 30 minutes • 1 hour • 2 hours • 3 hours Dabistekoristilituznačajku, potrebna vam je posebna particijanastatičkomdisku. Kada je značajka omogućena, računalo nakon određenog vremena u stanju mirovanja prelazi u stanje manje potrošnje energije. Potrebno je samo nekoliko sekundi da biste nastavili uobičajeni rad. Disable Built-i..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 93

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Vrijednost Komentari Intel AMT Control • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Ako odaberete Enabled , konfigurira se Intel AMT (eng. Active Management Technology)tesepojavljuju dodatnestavkenaizborniku MEBx(ManagementEngine BIOS Extension) Setup. Ako odaberete Permanently Disabled , to nikada više nećete moći omogućiti. Oprezno koristite tu mogućnost. Napomena: Izborniku MEBx Setup možete pristupiti tako da u prozoru izbornika Startup Interrupt Menu pritisnete kombinaciju tipki Ctrl+ P. Da biste ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 94

Izbornik Date/Time Da biste promijenili datum ili vrijeme računala, na izborniku programa ThinkPad Setup odaberite karticu Date/Time . Potom učinite sljedeće: 1. Pomoću tipki pokazivača odaberite SystemDate ili SystemTime . 2. Upišite datum ili vrijeme. Izbornik Security Da biste promijenili sigurnosne postavke računala, na izborniku programa ThinkPad Setup odaberite karticu Security . U sljedećoj su tablici navedene stavke izbornika Security . Zadane su vrijednosti podebljane . Stavke izbornika mogu se promijeniti bez prethodne najave. Zadana vrijednost može ovisiti o modelu. Paž..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 95

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavka podizbornika Vrijednost Komentari Password Count Exceeded Error • Disabled • Enabled Odaberite Enabled da bi se prikazala pogreška 0199 prilikom samotestiranja pri pokretanju (POST) i zatražio unos sigurnosne lozinke. Odaberite Disabled za sakrivanje pogreške 0199 prilikom samotestiranja pri pokretanju i nastavak bez intervencije korisnika. SetMinimumLength • Disabled • x characters (4≤x≤12) Navediteminimalnuduljinulozinkizapokretanje i lozinki tvrdog diska. Ako postavite lozinku nadglednikaiodrediteminimalnud..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 96

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavka podizbornika Vrijednost Komentari Security Chip Selection • DiscreteTPM • Intel PTT Ako odaberete DiscreteTPM , možete koristiti Discrete TPM čip uz način TPM 1.2. Ako odaberete IntelPTT , možete koristiti Platform TrustedTechnology(PTT)uznačinTPM2.0. Ako promijenite odabir s IntelPTT na Discrete TPM ,pojavljujeseporukadaćeusigurnosnom čipu svi ključevi za šifriranje biti očišćeni. Ako želite nastaviti, odaberite Yes . Akopromijeniteodabirs DiscreteTPM na Intel PTT , pojavljuje se poruka da će u sigurnosnom..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 97

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavka podizbornika Vrijednost Komentari ClearSecurityChip • Enter Čišćenje ključa za šifriranje. Napomena: Ta se stavka prikazuje samo ako ste odabrali Active ili Enabled za mogućnost Security Chip . IntelTXTFeature * nije ju moguće odabrati dok je omogućenIntelPPT. • Disabled • Enabled Omogućivanje i onemogućivanje tehnologije Intel Trusted Execution Technology. Napomene: • Tasestavkaprikazujesamoakosteodabrali Active ili Enabled za mogućnost Security Chip . • To je onemogućeno dok je omogućen Intel PTT. Ph..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 98

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavka podizbornika Vrijednost Komentari Ethernet LAN • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , možete koristiti uređaj za Ethernet LAN. Wireless LAN • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , možete koristiti bežičnu LAN vezu. Wireless WAN • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , možete koristiti uređaj za bežični WAN. Bluetooth • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , možete koristiti Bluetooth uređaje. USB Port • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , možete koristiti USB priklju..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 99

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavka podizbornika Vrijednost Komentari instalirati vlastiti ključ platforme te prilagoditi baze podataka potpisa za Secure Boot. Način rada Secure Boot postavit će se na Custom Mode . Restore Factory Keys Ta mogućnost služi za vraćanje svih ključeva i certifikata u bazama podataka za Secure Boot na zadane tvorničke postavke. Sve će se prilagođene postavke značajke Secure Boot izbrisatiiponovnoćeseuspostavitizadaniključ platforme zajedno s izvornim bazama podataka potpisa, uključujući certifikat za operacijske sus..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 100

Tablica4. StavkeizbornikaStartup Stavkaizbornika Vrijednost Komentari Boot Kad na računalu pritisnete gumb za uključivanje, odaberite uređaj za pokretanje. Network Boot Odaberite uređaj za pokretanje kada se sustavprobudiizLAN-a. Akojeznačajka Wake On LAN omogućena, mrežni administrator može sva računala u LAN-uuključitidaljinskimputempomoću softvera za upravljanje mrežom. UEFI/LegacyBoot • Both - UEFI/LegacyBootPriority - UEFI First - Legacy First • UEFI Only • Legacy Only CSMSupport (za UEFI Only) • Yes • No Odabirmogućnostipokretanjasustava. • Both : odaberite pr..

Poglavlje 6. Dodatna konfiguracija - Page 101

Izbornik Restart Da biste izišli iz programa ThinkPad Setup i ponovno pokrenuli računalo, na izborniku programa ThinkPad Setup odaberite Restart . Prikazuju se sljedeće stavke podizbornika: • ExitSavingChanges : spremaju se promjene i ponovno pokreće računalo. • ExitDiscardingChanges : odbacuju se promjene i ponovno pokreće računalo. • LoadSetupDefaults : vraćanje na tvorničke zadane postavke. Napomena: Omogućite postavku OSOptimizedDefaults da biste ispunili preduvjete za certifikaciju u sustavu Microsoft Windows 8 ili Windows 10. Kad promijenite tu postavku, automatski ć..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 102

Napomena: FunkcijuRemoteInitialProgramLoad(RIPLiliRPL)nijemogućekoristitinaovomračunalu. Wake on LAN PomoćuznačajkeWakeonLANmrežniadministratormožeuključitiračunalopomoćuupravljačkekonzole. KadajeomogućenaznačajkaWakeonLAN,brojneseradnje–npr. prijenospodataka, ažuriranjesoftverai ažuriranje izbrisive memorije UEFI BIOS-a – mogu izvršavati daljinski i bez nadzora. Postupak ažuriranja možeseprovoditinakonradnogvremenailitijekomvikendapanemaprekidauradukorisnika,amrežniLAN promet minimalan je. Time se štedi vrijeme i povećava produktivnost. Napomena: Akoseračunalouklju..

Poglavlje 6. Dodatna konfiguracija - Page 103

Napomena: Možete pritisnuti tipku F9 da biste se vratili na tvornički zadane postavke. Provjerapreduvjetazaažuriranjaizbrisivememorije Mrežniadministratormožeažuriratiprogramenavašemračunaluputemupravljačkekonzoleakosuispunjeni sljedeći preduvjeti: • Računalo mora biti pokrenuto putem LAN-a. • Računalo mora biti aktivirano u okruženju Preboot eXecution Environment (PXE). • Na računalu mrežnog administratora mora biti instaliran program za upravljanje mrežom. Poglavlje 6. Dodatna konfiguracija 87

..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 104

88 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Općenitisavjetizasprječavanjeproblema - Page 105

Poglavlje7. Sprečavanjeproblema Održavanje je važan aspekt za vlasnike prijenosnog računala ThinkPad. Uz pravilno održavanje mogu se izbjeći uobičajeni problemi. Ovaj odjeljak sadrži informacije koje vam mogu pomoći pri održavanju besprijekornog rada računala. • “Općeniti savjeti za sprječavanje problema” na str. 89 • “Korištenje najnovijih upravljačkih programa uređaja” na str. 90 • “Briga o računalu” na str. 91 Općenitisavjetizasprječavanjeproblema Ovatemasadržisljedećesavjetekojipojednostavnjujusprječavanjeproblemaprilikomkorištenjaračunala: • ..

Korištenjenajnovijihupravljačkihprogramauređaja - Page 106

- Akoračunalokaomedijezaoporavakkoristidiskove,nemojteihuklanjatiizpogonadoksetonezatraži. • Ako smatrate da postoje problemi sa statičkim diskom, prije nego što nazovete centar za podršku korisnicimapogledajteodjeljak“Dijagnosticiranjeproblema”nastr. 95ipokrenitedijagnostičkitest. Ako se računalo ne pokrene, s web-mjesta http://www.lenovo.com/hddtest preuzmite datoteke za stvaranje medijazasamotestiranjeprilikompokretanja. Pokrenitetestizabilježitesveporukeilišifrepogrešaka. Ako senakontestiranjaprikažušifrepogrešakailiporukeopogreškama,nazovitecentarzakorisničkupodrš..

Poglavlje 7. Sprečavanje problema - Page 107

Briga o računalu Iako je vaše računalo oblikovano za pouzdano funkcioniranje u normalnim radnim okruženjima, potrebno je razumno rukovati s njim. Prateći važne savjete navedene u ovoj temi svojim ćete računalom rukovati učinkovitije i uz veći užitak. Pazite na to gdje i kako radite • Spremite materijale za pakiranje daleko od dohvata djece da spriječite rizik od gušenja s plastičnim vrećicama. • Držite računalo podalje od magneta, uključenih mobilnih telefona, električnih uređaja i zvučnika (na udaljenosti većoj od 13 cm ili 5 inča). • Izbjegavajtepodvrgavanjera..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 108

• Nakon zamjene primarnog statičkog diska ponovno pričvrstite poklopac utora za pogon. • Kada se ne koriste, vanjski ili prijenosni pogon tvrdog diska te optičke pogone čuvajte u odgovarajućim spremnicima ili pakiranjima. Budite oprezni pri postavljanju lozinki • Zapamtite lozinke. Ako zaboravite lozinku nadglednika ili lozinku tvrdog diska, Lenovo je neće ponovno postaviti, pa ćete možda morati zamijeniti sistemsku ploču ili statički disk. Održavanje čitača otiska prsta Sljedeći bi postupci mogli oštetiti čitač otiska prsta ili uzrokovati njegovu neispravnost: • Gr..

Poglavlje 7. Sprečavanje problema - Page 109

1. Na mekanu tkaninu na kojoj nije nakupljena prašina nanesite malu količinu izopropilnog alkohola za ribanje. Napomena: Sredstvo za čišćenje nemojte prskati izravno na tipkovnicu. 2. Obrišitesvakupovršinukrpom. Obrišitetipkejednupojednu. Akobrišetenekolikotipkiodjednom,krpa semožeuvućiizmeđususjednihtipkiioštetitiih. Pazitedasetekućinaneprolijeizmeđutipki. 3. Pričekajte da se osuši. 4. Da biste uklonili mrvice ili prašinu s donje strane tipki, možete koristiti ispuhivač s četkicom ili hladan zrak iz sušila za kosu. Čišćenje zaslona na računalu Da biste očistili z..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 110

94 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Poglavlje8. Rješavanjeproblemasračunalom - Page 111

Poglavlje8. Rješavanjeproblemasračunalom U ovom se poglavlju opisuje što učiniti ako naiđete na probleme s računalom. • “Dijagnosticiranje problema” na str. 95 • “Rješavanje problema” na str. 95 Dijagnosticiranje problema Ako naiđete na probleme s vašim računalom, neka vam program Lenovo Solution Center posluži kao početna točka za njihovo rješavanje. Program Lenovo Solution Center omogućuje otkrivanje i rješavanje problema na računalu. Kombinira dijagnostičke testove, prikupljanje podataka o sustavu, sigurnosno stanje i informacije o podršci zajedno s napomen..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 112

• Ako je računalo isključeno, ponovno ga pokrenite pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje. Ako se računalo ne uključi, prijeđite na drugi korak. • Akoračunalonemožeteisključitipritiskomnagumbzauključivanje,odvojitesveizvorenapajanjaod računala i ponovno pokrenite sustav umetanjem izravnate spajalice za papir u rupicu za ponovno pokretanje u hitnim slučajevima. Upute za pronalaženje rupice za ponovno pokretanje potražite u odjeljku“Pogledsdonjestrane”nastr. 7. Nakonisključivanjaračunalaponovnopriključiteprilagodnik napajanja pa ponovno pokrenite računal..

Poglavlje 8. Rješavanje problema s računalom - Page 113

Rješenje : kontrolni zbroj memorije EEPROM nije ispravan (blok # 0 i 1). Potrebna je zamjena matične ploče i ponovna instalacija serijskog broja okvira. Dajte računalo na popravak. • Poruka : 0189: područje informacija za konfiguraciju tehnologije RFID nije valjano Rješenje : kontrolnizbrojmemorijeEEPROMnijetočan(blok#4i5). Potrebnajezamjenamatičnepločei ponovnainstalacijauniverzalnogjedinstvenogidentifikatora(UUID-a). Dajteračunalonapopravak. • Poruka : 0190: kritična pogreška zbog prazne baterije Rješenje : računaloseisključilozatoštosebaterijaispraznila. Priključit..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 114

promjenjivojmemoriji. PodacipotrebnizaPOST,poputpostavkizapostavljanjeBIOS-ailikonfiguracijskih podataka čipova ili platforme, pohranjuju se u zasebnoj promjenjivoj memoriji firmvera UEFI. Rješenje : kada se prikaže poruka o pogrešci, pritisnite tipku F1 da biste otvorili program ThinkPad Setup. Dijaloški okvir zatražit će od korisnika potvrdu za čišćenje pohrane. Ako korisnik odabere “Yes”, izbrisat će se svi podaci koje je stvorio operacijski sustav ili aplikacije osim globalnih varijabli definiranih specifikacijamaUEFI-ja. Akokorisnikodabere“No”, svićesepodacizadr..

Poglavlje 8. Rješavanje problema s računalom - Page 115

Problemi s Ethernet vezom • Problem : računalo se ne uspijeva povezati s mrežom. Rješenje : provjerite sljedeće: - Prilagodnik Ethernet ekstenzije pravilno je priključen na računalo. Mrežni kabel mora biti pravilno priključen i prilagodnik Ethernet ekstenzije i u priključak RJ45 na koncentratoru. Najveća dopuštena udaljenost između računala i čvorišta je 100 metara. Ako je kabel priključen, udaljenost unutar prihvatljivog ograničenja, a problem se i dalje pojavljuje, pokušajte upotrijebiti drugi kabel. - Koristite li odgovarajući upravljački program za uređaj. Da bist..

Problemistipkovnicomiostalimpokazivačkimuređajima - Page 116

Problem s bežičnom LAN mrežom Problem : nije mogućeuspostavitivezu s mrežompomoćuugrađenekarticeza bežičnumrežu. Rješenje : provjerite sljedeće: • Airplane mode (Način rada u zrakoplovu) je isključen. • Provjerite imate li najnoviji upravljački program za bežičnu LAN mrežu. • Provjerite je li računalo u dometu bežične pristupne točke. • Je li omogućen bežični primopredajnik. Napomena: AkokoristiteoperacijskisustavWindows7,kliknite Showhiddenicons (Prikažiskriveneikone) na programskoj traci. Prikazuje se ikona Access Connections. Dodatne informacije o ikoni ..

Poglavlje 8. Rješavanje problema s računalom - Page 117

ProblemispokazivačkimuređajemTrackPoint • Problem : pokazivačsepomičekadaseračunalouključiilinakonštosevratiuuobičajenirad. Rješenje : pokazivač se može pomicati i ako tijekom uobičajenog rada ne koristite pokazivački uređaj TrackPoint. To je uobičajena karakteristika pokazivačkog uređaja TrackPoint te ne predstavlja kvar. Pomicanje pokazivača može se dogoditi tijekom nekoliko sekundi u sljedećim uvjetima: - kada se računalo uključi - kada računalo nastavi s normalnim radom - ako je pokazivački uređaj TrackPoint pritisnut dulje vrijeme - kad se promijeni temperatu..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 118

- Ako se problem i dalje pojavljuje, slijedite rješenje za sljedeći problem. • Problem : zaslon je nečitak ili iskrivljen. Rješenje : provjerite sljedeće: - Je li upravljački program za zaslon ispravno instaliran? - Jesu li razlučivost ekrana i kvaliteta boje ispravno postavljene? - Imate li odgovarajuću vrstu monitora? Da biste provjerili te postavke, učinite sljedeće: 1. Desnom tipkom miša kliknite na radnoj površini i učinite sljedeće: - UsustavuWindows7iWindows8.1: kliknite Screenresolution (Razlučivostzaslona). - U sustavu Windows 10: kliknite Displaysettings (Postavke..

Poglavlje 8. Rješavanje problema s računalom - Page 119

Rješenje : to je sastavna karakteristika TFT tehnologije. Zaslon računala sadrži velik broj tranzistora s tankim filmom (TFT tranzistori). Sa zaslona uvijek mogu nestati neke točkice, a na njemu se uvijek može pojaviti i manji broj bezbojnih ili presvijetlih točkica. • Problem : zaslon se zacrnjuje kada to ne želim. Rješenje : - Ako je na računalo predinstaliran operacijski sustav Windows 7, možete onemogućiti sve mjerače vremena u sustavu, npr. mjerač vremena za isključivanje LCD zaslona ili mjerač vremena za njegovo zacrnjivanje, i to na sljedeći način: 1. Pokrenite Po..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 120

Rješenje : možda je omogućen čuvar zaslona ili funkcija za upravljanje napajanjem. Učinite nešto od sljedećeg: - Dodirnite pokazivački uređaj TrackPoint ili dodirnu površinu, ili pritisnite tipku da biste zatvorili čuvar zaslona. - Pritisnite tipku za napajanje da bi se računalo vratilo iz stanja mirovanja ili hibernacije. Problemi s vanjskim monitorom • Problem : zaslon vanjskog monitora je prazan. Rješenje : da bi se prikazala slika, pritisnite tipku za prebacivanje načina prikaza pa odaberite željeni monitor. Ako se problem nastavi pojavljivati, učinite sljedeće: 1. Pr..

Poglavlje 8. Rješavanje problema s računalom - Page 121

- UsustavuWindows7iWindows8.1: kliknite Screenresolution (Razlučivostzaslona). - UsustavuWindows10: kliknite Displaysettings (Postavkeprikaza). Pokažiteprikazaniprozor prekocijelogzaslona: Kliknitegumb Advanceddisplaysettings (Dodatnepostavkeprikaza). 4. Kliknite ikonu željenog monitora (ikona Monitor-2 predstavlja vanjski monitor). 5. Učinite sljedeće: - UsustavuWindows7iWindows8.1: kliknite Advancedsettings (Dodatnepostavke). - UsustavuWindows10: kliknite Displayadapterproperties (Svojstvagrafičkogprilagodnika). 6. Kliknite karticu Monitor . 7. Odaberite odgovarajuću brzinu osvje..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 122

2. Kliknite ikonu Realtek HD Manager . 3. ProvjeritejeliuprozorusnaprednimpostavkamaDevice(Uređaj)uključennačinradaMULTI-STREAM. 4. UprozoruVolumeMixer(Mikserzaglasnoću)odaberiteželjeniuređaj, primjericezvučnike. 5. Pokrenite reprodukciju zvuka putem programa za glazbu (na primjer, Windows Media Player). Provjerite izlazi li sada zvuk iz zvučnika. 6. Nakon toga, želite li priključiti slušalice, zatvorite program za glazbu. 7. Otvorite prozor Volume Mixer (Mikser glasnoće). Nakon toga odaberite drugi uređaja - sada su to slušalice. 8. Reproducirajtenekizvukputemprogramazaglazbu..

Poglavlje 8. Rješavanje problema s računalom - Page 123

Problemi s čitačem otiska prsta • Problem : površina čitača je prljava, zamrljana ili vlažna. Rješenje : nježnoočistitepovršinučitačasuhom, mekanomtkaninomkojaneostavljadlačice. • Problem : čitač često ne uspijeva upisati ili provjeriti autentičnost otiska prsta. Rješenje : ako je površina čitača prljava, zamrljana ili vlažna, nježno očistite površinu čitača suhom, mekanom tkaninom koja ne ostavlja dlačice. Savjeteoodržavanjučitačaotiskaprstapotražiteuodjeljku“Korištenječitačaotiskaprsta”nastr. 61. Problemivezaniuzbaterijuinapajanje U ovom ćete od..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 124

4. Ako se ikona prilagodnika napajanja i dalje ne prikazuje u području obavijesti sustava Windows, prilagodnik izmjeničnog napona i računalo odnesite na popravak. Problemi s napajanjem Ispišiteoveuputesadaičuvajteihkrajračunalazakasnijureferencu. Akoseračunalouopćenenapaja, provjeritesljedeće: 1. Provjeritetipkuzanapajanje. Pogledajteodjeljak“Indikatoristanja”nastr. 9. Tipkazanapajanjesvijetli uvijek kad je računalo uključeno. 2. Provjerite sve priključke za napajanje. Uklonite sve naponske trake i prenaponske zaštite da biste prilagodnik za izmjenični napon priključili i..

Poglavlje 8. Rješavanje problema s računalom - Page 125

- Baterija je napunjena. - Operativna je temperatura unutar dopuštenog raspona. Pogledajte odjeljak “Radno okruženje” na str. 14. Akojebaterijanapunjena,atemperaturaunutardopuštenograspona,otpremiteračunalouservis. • Problem : prikazujeseporukaokritičnoniskojrazininapunjenostibaterijeiračunaloseodmahisključuje. Rješenje : napunjenost baterije je pri kraju. Priključite prilagodnik izmjeničnog napona u računalo i električnu utičnicu. • Problem : zaslon računala ostaje prazan nakon što dodirnete tipku Fn da biste računalo vratili iz stanja mirovanja. Rješenje : provjer..

Problemispriključnicamaipriključcima - Page 126

Rješenje : provjerite nije li uzrok problem aplikacija. Provjerite ima li računalo minimalnu potrebnu memoriju za pokretanje aplikacije. Pregledajte priručnike isporučene uz aplikaciju. Provjerite sljedeće: • Je li aplikacija namijenjena za rad s vašim operacijskim sustavom. • Izvode li se druge aplikacije na računalu pravilno. • Jesu li instalirani potrebni upravljački programi uređaja. • Radi li aplikacija kada se pokrene na nekom drugom računalu. Ako se tijekom korištenja programa pojavi poruka o pogrešci, pomoć potražite u priručnicima koje ste dobili uz aplikacij..

PregledoporavkauoperacijskomsustavuWindows7 - Page 127

Poglavlje 9. Pregled oporavka U ovom se poglavlju navode informacije o rješenjima za oporavak. • “Pregled oporavka u operacijskom sustavu Windows 7” na str. 111 • “Pregled oporavka u operacijskom sustavu Windows 8.1” na str. 116 • “Pregled oporavka u operacijskom sustavu Windows 10” na str. 119 PregledoporavkauoperacijskomsustavuWindows7 U ovom se odjeljku navode informacije o rješenjima za oporavak koja Lenovo isporučuje uz operacijski sustav Windows 7. Napomene: • Postoje različite metode za oporavak u slučaju softverskog ili hardverskog problema. Neke se metode r..

Izvođenjeoperacijasigurnosnogkopiranjaiobnavljanja - Page 128

Dabistestvorilimedijezaoporavak,kliknite Start ➙ AllPrograms(Sviprogrami) ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Zatim slijedite upute na zaslonu. Korištenje medija za oporavak Mediji za oporavak služe samo za vraćanje računala na zadane tvorničke postavke. Medij za oporavak možetekoristitizastavljanjeračunalauoperativnostanjeakonitijedandruginačinoporavkaneuspije. Pažnja: Kad koristite medije za oporavak za vraćanje računala na tvornički zadane postavke, sve datoteke kojesetrenutnonalazenastatičkomdiskubitćeizbrisaneizamijenjenetvorničkizadanimpo..

KorištenjeradnogprostoraRescueandRecovery - Page 129

Oporavljanje podataka Da biste oporavili podatke pomoću programa Rescue and Recovery u operacijskom sustavu Windows 7, učinite sljedeće: 1. Na radnoj površini sustava Windows kliknite Start ➙ AllPrograms(Svi programi) ➙ LenovoPC Experience ➙ LenovoTools ➙ EnhancedBackupandRestore . Otvorit će se program Rescue and Recovery. 2. U glavnom prozoru programa Rescue and Recovery kliknite strelicu LaunchadvancedRescueand Recovery (Pokreni napredno spašavanje i oporavak). 3. Klikniteikonu Restoreyoursystemfromabackup (Vraćanjesustavaizsigurnosnekopije). 4. Slijedite upute na zaslonu ..

Kreiranjeikorištenjemedijazaspašavanje - Page 130

Napomena: Ako se Rescue and Recovery radno područje ne otvori pogledajte “Rješavanje problema obnavljanja” na str. 116. 4. Učinite nešto od sljedećeg: • Zavraćanjedatotekasastatičkogdiskailiizsigurnosnekopijekliknite Rescuefiles (Vratidatoteke)i zatim slijedite zaslonske upute. • Za vraćanje statičkog diska iz sigurnosne kopije programa Rescue and Recovery ili za vraćanje statičkog diska na tvornički zadane postavke kliknite Restoreyoursystem(Vraćanjesustava) i slijedite zaslonske upute. DodatneinformacijeoznačajkamaradnogprostoraRescueandRecoverypotražiteklikomna He..

Poglavlje 9. Pregled oporavka - Page 131

3. U prozoru Boot Menu (Izbornik pokretanja) odaberite željeni optički pogon kao prvi uređaj za pokretanje. Potom umetnite disk za oporavaku optičkipogoni pritisnite Enter. Medijza spašavanje se pokreće. • AkostestvorilimedijzaspašavanjepomoćuUSBtvrdogdiska,koristitetajmedijzaspašavanjepomoću sljedećih uputa: 1. Umetnite USB tvrdi disk u jedan od USB konektora na računalu. 2. Nekoliko puta pritisnite i otpustite F12 tipku dok uključujete računalo. Kad se prikaže prozor Boot Menu (Izbornik pokretanja), otpustite tipku F12. 3. U prozoru Boot Menu odaberite USB tvrdi disk kao ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 132

programa) pita koji upravljački program želite instalirati, kliknite HaveDisk (Imam disk) i Browse (Pregledaj). Zatimupodmapiuređajaodaberitedatotekuupravljačkogprogramauređaja. • U podmapi uređaja potražite izvršnu datoteku (datoteku s nastavkom .exe). Dvokliknite datoteku i slijedite zaslonske upute. Pažnja: Akosuvampotrebniažuriraniupravljačkiprogramizaračunalo,nemojteihpreuzimatisweb-mjesta Windows Update. Zatražite ih od tvrtke Lenovo. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Korištenje najnovijih upravljačkih programa uređaja” na str. 90. Rješavanje problema o..

Vraćanjeračunalanatvorničkizadanepostavke - Page 133

2. Uodjeljku RefreshyourPCwithoutaffectingyourfiles (OsvježavanjePC-jabezutjecajanadatoteke) kliknite Get started (Početak rada). 3. Slijedite upute na zaslonu da biste osvježili računalo. Vraćanjeračunalanatvorničkizadanepostavke Ako želite reciklirati računalo ili samo početi ispočetka, vratite ga na tvornički zadane postavke. Vraćanjem računala ponovno se instaliraju operacijski sustav te svi programi i postavke koje ste dobili s računalom, a sve se postavke vraćaju na tvornički zadane. Pažnja: Ako postavke računala vratite na tvornički zadane, izbrisat će se sve os..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 134

Stvaranjeikorištenjemedijazaoporavak MedijezaoporavakmožetestvoritikaosigurnosnekopijezaokruženjeoporavkasustavaWindowsislikuza oporavak sustava Windows. Ako ne možete pokrenuti računalo, možete upotrijebiti medije za oporavak da biste otklonili poteškoće i riješili probleme na računalu. Preporučuje se što prije stvoriti medije za oporavak. Kada stvorite medije za oporavak, čuvajte ih na sigurnom i nemojte ih koristiti za pohranu drugih podataka. Kreiranje medija za oporavak Dabistestvorilimedijezaoporavak,potrebanjeUSBpogonsbarem16GBprostorazapohranu. Potrebna količina prosto..

PregledoporavkauoperacijskomsustavuWindows10 - Page 135

1. Uključiteiliponovnopokreniteračunalo. PrijenoštoseoperacijskisustavWindowspokrene, višeputa pritisnite tipku F12. Otvorit će se prozor Boot Menu. 2. Odaberite pogon za oporavak kao uređaj za podizanje. 3. Odaberite preferirani jezik, a zatim raspored tipkovnice. 4. Kliknite Troubleshoot (Otklanjanjepoteškoća)dabisteprikazalidodatnarješenjazaoporavak. 5. Odgovarajućerješenjezaoporavakodaberiteuskladusasituacijom. Odaberite,naprimjer, Resetyour PC (VraćanjePC-janazadanepostavke)akoželiteračunalovratitinatvorničkizadanepostavke. Dodatne informacije o rješenjima za oporavak i..

OporavakoperacijskogsustavaakoseWindows10nemožepokrenuti - Page 136

3. Odaberite željenu mogućnost pokretanja, a zatim slijedite upute na zaslonu. OporavakoperacijskogsustavaakoseWindows10nemožepokrenuti Okruženje oporavka sustava Windows na računalu može funkcionirati neovisno o operacijskom sustavu Windows 10. To vam omogućuje da oporavite ili popravite operacijski sustav čak i ako se operacijski sustav Windows 10 ne može pokrenuti. Okruženje oporavka sustava Windows automatski će se pokrenuti nakon dva uzastopna neuspješna pokušajapokretanja. Slijediteuputenazaslonudabisteodabralimogućnostioporavkaipopravka. Napomena: Provjerite je li raču..

Poglavlje 9. Pregled oporavka - Page 137

6. Odgovarajućerješenjezaoporavakodaberiteuskladusasituacijom. Zatimslijediteuputenazaslonuda biste dovršili postupak. Poglavlje 9. Pregled oporavka 121

..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 138

122 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Zaštita od statičkog elektriciteta - Page 139

Poglavlje 10. Zamjena uređaja Poglavlje sadrži sljedeće stavke: • “Zaštita od statičkog elektriciteta” na str. 123 • “Onemogućivanje ugrađene baterije” na str. 123 • “Umetanje ili zamjena Micro-SIM kartice” na str. 124 • “Zamjena poklopca baze” na str. 125 • “Zamjena statičkog diska” na str. 126 • “Umetanje i zamjena bežične WAN kartice” na str. 128 Zaštita od statičkog elektriciteta Statičkielektricitet, iakobezopasanzavas, možeozbiljnooštetitikomponenteiopcijeračunala. Nepravilno rukovanje sa statički osjetljivim dijelovima može dovest..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 140

5. Poništitepotvrdniokvir Turnonfaststartup (Uključibrzopokretanje)pakliknite Savechanges (Spremi promjene). Da biste onemogućili ugrađenu bateriju, učinite sljedeće: 1. Isključite računalo, a zatim iz njega isključite prilagodnik izmjeničnog napona i sve kabele. 2. Uključite računalo. Kada se pojavi zaslon s logotipom, odmah pritisnite tipku F1 da biste otvorili ThinkPad Setup. 3. Odaberite Config ➙ Power . Prikazuje se podizbornik Power . 4. Odaberite Disablebuilt-inbattery (Onemogući ugrađenu bateriju). i pritisnite Enter. 5. U prozoru za potvrdu postavljanja odaberite Y..

Poglavlje 10. Zamjena uređaja - Page 141

4. Ako umećete Micro-SIM karticu, prijeđite na peti korak. Ako zamjenjujete Micro-SIM karticu, najprije na sljedeći način uklonite staru karticu iz ležišta: 5. Umetnite novu Micro-SIM karticu u ležište. Napomena: Obavezno koristite Micro-SIM karticu. Ne koristite SIM karticu standardne veličine. SIM kartica standardne veličine nije kompatibilna. 6. Ležište umetnite u računalo. 7. Ponovno priključite prilagodnik izmjeničnog napona i sve kabele. Zamjena poklopca baze Prije početka ispišite ove upute. Najprije pročitajte važne informacije o sigurnosti. Napomena: Vašeseraču..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 142

1. Onemogućiteugrađenubateriju. Pogledajte“Onemogućivanjeugrađenebaterije”nastr. 123. 2. Zatvorite zaslon računala i preokrenite računalo. 3. Izvaditevijke 1 iopustitevijke 2 kojimajepričvršćenpoklopacbaze. Zatimuklonitepoklopacbaze 3 . 4. Stavite novi sklop poklopca baze 1 , a zatim zategnite vijke 2 pa vratite vijke 3 . 5. Ponovno preokrenite računalo. Priključite prilagodnik izmjeničnog napona i sve kabele. Zamjena statičkog diska Prije početka ispišite ove upute. Najprije pročitajte važne informacije o sigurnosti. Napomena: Vašeseračunalo,ovisnoomodelu,možedonekl..

Poglavlje 10. Zamjena uređaja - Page 143

Pažnja: Statički disk vrlo je osjetljiv. Uslijed neprimjerena rukovanja može doći do oštećenja te trajnog gubitka podataka. Slijedite ove preporuke: • Zamjenastatičkogdiskapotrebnajesamoprinadogradnjiiliuslučajupopravka. Priključciiutorstatičkog diska nisu predviđeni za česte promjene ili zamjene. • Pazite da ne ispustite statički disk te izbjegavajte fizičke udarce. Statički disk postavite na materijal kao što je mekana tkanina, koja će ublažiti eventualne fizičke udarce. • Nemojte pritiskati poklopac statičkog diska. • Ne dodirujte priključak. • Prije ukla..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 144

6. Ugradite novi statički disk. 7. Pričvrstite novi statički pogon vijcima 8. Ponovno stavite poklopac baze. 9. Preokrenite računalo te priključite prilagodnik izmjeničnog napona i sve kabele. UmetanjeizamjenabežičneWANkartice Prije početka ispišite ove upute. Najprije pročitajte važne informacije o sigurnosti. Napomene: • Sljedeće informacije odnose se samo na module koje korisnici mogu sami instalirati. • Vašeseračunalo, ovisnoomodelu, možedoneklerazlikovatiodonognaslikamauovojtemi. OPASNOST Tijekomgrmljavinskognevremenaneobavljajtenikakvuzamjenuinemojtepriključivatin..

Poglavlje 10. Zamjena uređaja - Page 145

Neka računala isporučuju se s bežičnom WAN karticom. Da biste umetnuli ili zamijenili karticu za bežični WAN, učinite sljedeće: 1. Onemogućiteugrađenubateriju. Pogledajte“Onemogućivanjeugrađenebaterije”nastr. 123. 2. Zatvorite zaslon računala i preokrenite računalo. 3. Uklonite poklopac baze. Pogledajte “Zamjena poklopca baze” na str. 125. 4. Ako umećete bežičnu WAN karticu, prijeđite na peti korak. Ako mijenjate postojeću bežičnu WAN karticu, najprije na sljedeći način uklonite staru. a. Akostesnovomkarticomdobilialatzaodspajanjekabela, odvojitekabelesastarek..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 146

c. Pažljivo izvadite bežičnu WAN karticu iz utora. 5. Rub s urezima nove kartice za bežični WAN poravnajte s ključem u utoru. Zatim pažljivo umetnite karticu u utor pod kutom od približno 20 stupnjeva. 6. Pomoću vijka učvrstite karticu. 130 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Poglavlje 10. Zamjena uređaja - Page 147

7. PriključitekabeleantenenanovukarticuzabežičniWAN.Provjeritejestelinarančastikabelpriključiliu glavni, a plavi kabel u pomoćni priključak na kartici. 8. Ponovno stavite poklopac baze. 9. Ponovno preokrenite računalo. Priključite prilagodnik izmjeničnog napona i sve kabele. Poglavlje 10. Zamjena uređaja 131

..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 148

132 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Prije nego se obratite tvrtki Lenovo - Page 149

Poglavlje 11. Traženje podrške Ovo poglavlje sadrži informacije o pomoći i podršci koju nudi Lenovo. • “Prije nego se obratite tvrtki Lenovo” na str. 133 • “Dobivanje pomoći i servisa” na str. 133 • “Kupnja dodatnih usluga” na str. 135 Prije nego se obratite tvrtki Lenovo Problemi s računalom često se mogu riješiti pregledom informacija u objašnjenjima šifri pogrešaka, pokretanjem dijagnostičkih programa ili posjetom web-mjestu tvrtke Lenovo. Registriranje računala Registrirajte računalo kod tvrtke Lenovo. Dodatne informacije potražite u odjeljku “Registr..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 150

sadrži informacije o tome gdje potražiti dodatne informacije o tvrtki Lenovo i našim proizvodima, što učiniti ako naiđete na problem s računalom i kome se obratiti radi servisa ako je potreban. Informacije o vašem računalu i unaprijed instaliranom softveru, ako takav postoji, možete pronaći u dokumentaciju koju ste primili s računalom. Ta dokumentacija obuhvaća tiskane knjige, internetske knjige, readme datoteke i datoteke pomoći. Osim toga, informacije o proizvodima tvrtke Lenovo dostupne su i na Internetu. Microsoftovi servisni paketi najnoviji su izvor softvera za ažuriran..

Poglavlje 11. Traženje podrške - Page 151

• Popravak hardvera tvrtke Lenovo - Ako se utvrdi da problem uzrokuje hardver tvrtke Lenovo koji je pod jamstvom, obučeno vam je osoblje na raspolaganju za pružanje primjerene razine usluge. • Vođenje tehničkih promjena - povremeno dolazi do promjena koje su nužne nakon što je proizvod prodan. Lenovo ili vaš prodavač, ako ga je Lenovo za to ovlastio, izvršit će određene tehničke promjene (Engineering Changes, EC) koje se odnose na vaš hardver. Sljedeće usluge nisu pokrivene jamstvom: • Zamjena ili upotreba dijelova koje nije proizveo Lenovo ili dijelova koji nisu pod jam..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 152

136 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Interoperabilnost bežičnih uređaja - Page 153

DodatakA. Informacijeopropisima Najnovije informacije o sukladnosti dostupne su na adresi http://www.lenovo.com/compliance. Informacijevezaneuzbežičneuređaje Interoperabilnost bežičnih uređaja M.2 bežična LAN kartica projektirana je za interoperabilnost s bilo kojim bežičnim LAN proizvodom koji se temelji na radiotehnologiji DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) i/iliOFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)tejeusklađenasasljedećimstandardima: • Standardi 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n ili 802.11ac za bežični LAN prema definiciji i odo..

LokacijeantenazabežičnuvezuUltraConnect™ - Page 154

• Proximity Profile • Find Me Profile • Immediate Alert Profile • Battery Status Profile Okruženje korištenja i vaše zdravlje Ovo računalo sadrži integrirane bežične kartice koje rade prema smjernicama sigurnosnih standarda i preporuka za radijske frekvencije, stoga Lenovo smatra da je proizvod siguran za upotrebu. Ti standardi i preporuke odražavaju slaganje i dogovor svjetske znanstvene zajednice i proizlaze iz promišljanja znanstvenika u raznim udruženjima i odborima, koji kontinuirano promatraju i tumače opsežnu istraživačku literaturu. Unekimsituacijamailiokru..

Dodatak A. Informacije o propisima - Page 155

4 Antena za bežični LAN (glavna) Informacijeousklađenostibežičnogradija Modeli računala opremljeni bežičnom vezom u skladu su sa standardima radiofrekvencija i sigurnosti za zemlju ili regiju u kojoj je odobrena njihova bežična upotreba. InformacijeousklađenostibežičnogradijazaBrazil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. This equipment is a secondary type device, that is, it is not pro..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 156

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrecttheinterferenceby one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connecttheequipmentintoanoutletonacircuitdi..

Dodatak A. Informacije o propisima - Page 157

HinweisfürGerätederKlasseBEU-RichtliniezurElektromagnetischenVerträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie2004/108/EG(früher89/336/EWG)zur AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanfor..

ServisneinformacijeLenovoproizvodazaTajvan - Page 158

ServisneinformacijeLenovoproizvodazaTajvan Oznaka usklađenosti za Euroaziju Zvučna obavijest za Brazil Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 142 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

- Page 159

DodatakB. Izjaveootpadnojelektričnojielektroničkojopremi te recikliranju Lenovo potiče vlasnike informatičke (IT) opreme da odgovorno recikliraju opremu koja im više nije potrebna. Lenovo nudi raznolike programe i usluge kao pomoć za vlasnike opreme pri recikliranju njihovih IT proizvoda. Dodatne informacije o recikliranju proizvoda tvrtke Lenovo potražite na adresi http://www.lenovo.com/recycling. Najnovijeinformacijeonašimproizvodimavezaneuzokolišdostupnesu na adresi http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Važneinformacijeoodlaganjuelektričneielektroničkeopreme Oznaka WEEE na pr..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 160

Informacije o recikliranju za Kinu http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm Informacije o recikliranju za Japan CollectingandrecyclingadisusedLenovocomputerormonitor If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion ..

InformacijeorecikliranjubaterijazaBrazil - Page 161

InformacijeorecikliranjubaterijazaBrazil Declarações de Reciclagem no Brasil Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentoselétricoseeletrônicosnãodevemserdescartadosemlixocomum,masenviadosàpontosde coleta,autorizadospelofabricantedoprodutoparaquesejamencaminhadoseprocessadosporempresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue p..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 162

Prije odlaganja električne i elektroničke opreme (EEE) u tok sakupljanja otpada ili u centre za sakupljanje otpadakrajnjikorisnikopremekojasadržibaterijei/iliakumulatoremoratebaterijeiakumulatoreizvaditiradi odvojenog sakupljanja. OdlaganjelitijskihbaterijaibaterijskihuložakaizproizvodatvrtkeLenovo UvašemproizvodutvrtkeLenovomoždasenalazilitijskabaterijauoblikugumba. Detaljeobaterijipotražite u dokumentaciji za proizvod. Ako je morate zamijeniti novom, obratite se osoblju trgovine u kojoj ste kupili proizvod ili se obratite tvrtki Lenovo radi servisiranja. Ako praznu litijsku baterij..

Dodatak C. Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) - Page 163

DodatakC. Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS) Najnovijeinformacijeozaštitiokolišadostupnesunaadresihttp://www.lenovo.com/ecodeclaration. Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS)uEuropskojuniji LenovoproductssoldintheEuropeanUnion,onorafter3January2013meettherequirementsofDirective 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). FormoreinformationaboutLenovoworldwidecomplianceonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf Direktivaoograničenjuopa..

Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS)uKini - Page 164

Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS)uKini 148 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Dodatak D. ENERGY STAR informacije o modelu - Page 165

DodatakD. ENERGYSTARinformacijeomodelu ENERGYSTAR ® zajedničkijeprogramAgencijezazaštituokolišaSjedinjenihAmeričkihDržavaiMinistarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država, namijenjen uštedi novca i zaštiti okoliša putem energetski učinkovitih proizvoda i postupaka. Lenovojeponosanštosvojimkorisnicimamožeponuditiproizvodekojisuuskladusazahtjevimaprograma ENERGY STAR. Oznaku ENERGY STAR možete pronaći na računalu ili na sučelju s postavkama napajanja. Ako imaju oznaku ENERGY STAR, sljedeće vrste računala tvrtke Lenovo projektirane su i ispitane da bi bile usklađene sa..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 166

5. Poništiteokvir Allowthisdevicetowakethecomputer (Omogućiovomuređajupokretanjeračunalaiz stanja mirovanja). 6. Kliknite OK (U redu). 150 ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike

..

Dodatak E. Napomene - Page 167

Dodatak E. Napomene Lenovo možda ne nudi proizvode, usluge i funkcije opisane u ovom dokumentu u svim zemljama. PosavjetujteseslokalnimLenovopredstavnikomuveziinformacijaoproizvodimaiuslugamakojesemogu nabavitiuvašempodručju. BilokojeupućivanjenaLenovoproizvod,programiliuslugunemanamjerutvrditi da se samo taj Lenovo proizvod, program ili usluga mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne narušava nijedno Lenovo pravo na intelektualno vlasništvo može se koristiti kao zamjena. No korisnikova je odgovornost procjena i provjera funkcioniranja ..

ThinkPad X1 Carbon Vodič za korisnike - Page 168

Zaštitni znaci Sljedeći se pojmovi ubrajaju u zaštitne znakove tvrtke Lenovo u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery logotip ThinkPad ThinkPad TrackPoint UltraConnect Intel i Intel SpeedStep zaštitni su znaci tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. iPhonejeregistriranizaštitniznaktvrtkeAppleInc. uSjedinjenimAmeričkimDržavamai/ilidrugimdržavama. Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker i Cortana zaštitni su znakovi grupacije Microsoft. MiniDisplayPort(mDP)iDisplayPortzaštitnisuznaciud..

Sponsored links

Latest Update