Lenovo Thinkpad T410 (slovakian) Service And Troubleshooting Guide Manual Slovak

ThinkPad T410 Language

Download Lenovo Thinkpad T410 (slovakian) Service And Troubleshooting Guide Manual Slovak

Sponsored links


Download Request Is In Process

ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 - Page 1

ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

Poznámka - Page 2

Poznámka Pred použitím týchto informácií a produktu, ktoré podporujú, si prečítajte nasledujúce publikácie: v Príručka o bezpečnosti a zárukách v Informácie o bezdrôtovej technológii v systéme online pomoci Access Help a v časti Príloha C, “Poznámky”, na strane 21. v Regulačné vyhlásenia Príručky Príručka o bezpečnosti a zárukách a Regulačné vyhlásenia sa nachádzajú na webovej stránke. Ak si ich chcete pozrie±, prejdite na http://www.lenovo.com/think/support, kliknite na Troubleshooting a následne kliknite na User’s guides and manuals. Prvé v..

Obsah - Page 3

Obsah Dôležité bezpečnostné informácie . . . . v Stavy, ktoré vyžadujú okamžitý zásah . . . . . v Bezpečnostné pokyny. . . . . . . . . . vi Batérie . . . . . . . . . . . . . vii Poznámka o nabíjate²ných batériách . . . . viii Poznámka o okrúhlej batérii . . . . . . . ix Bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického prúdu . . . . . . . . . . . . . . x Bezpečnostné informácie pre modem . . . . xi Vyhlásenie o laseri . . . . . . . . . xi Kapitola 1. Vyh±adávanie informácií . . . . 1 Lenovo ThinkVantage Toolbox . . . . . . . 1 Často kladené otázky . ..

iv - Page 4

iv ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

Príručka o bezpečnosti a - Page 5

Dôležité bezpečnostné informácie Poznámka: Ako prvé si prečítajte dôležité bezpečnostné informácie. Tieto informácie vám môžu pomôc± bezpečne používa± prenosný počítač. Dodržiavajte všetky pokyny na používanie počítača. Informácie v tomto dokumente neovplyvňujú podmienky v nákupnej zmluve alebo obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo ® . Bližšie informácie nájdete v Kapitole 3: Záručné informácie v príručke Príručka o bezpečnosti a zárukách . Najnovšiu verziu publikácie Príručka o bezpečnosti a zárukách nájdete na našej webove..

Príručka o bezpečnosti a zárukách - Page 6

elektronický komponent zlyhal bezpečným a riadeným spôsobom. Môžu však znamena± potenciálne bezpečnostné riziká. Neriskujte a nepokúšajte sa diagnostikova± situáciu svojpomocne. Požiadajte o pomoc Centrum podpory zákazníkov. Zoznam telefónnych čísel servisu a podpory nájdete na webovej stránke: http://www.lenovo.com/support/phone Pravidelne kontrolujte svoj počítač a jeho komponenty, či nie je poškodený alebo či nenesie znaky prítomného nebezpečenstva. V prípade akýchko²vek pochybností o stave niektorého komponentu prestaňte produkt používa±. Kont..

NEBEZPEČENSTVO - Page 7

Batérie NEBEZPEČENSTVO Osobné počítače vyrobené spoločnos±ou Lenovo obsahujú mincovú batériu, ktorá napája systémové hodiny. Mnohé prenosné produkty, ako napríklad prenosné osobné počítače, používajú aj nabíjate²nú batériovú jednotku, ktorá zabezpečuje napájanie systému v prenosnom režime. Batérie dodávané spoločnos±ou Lenovo na použitie s produktom boli testované oh²adne kompatibility a môžu sa nahradi± len schválenými dielcami. Batérie sa nikdy nepokúšajte rozobera± alebo opravova±. Batérie nestláčajte, neprepichujte a nespa²ujte...

NEBEZPEČENSTVO - Page 8

Poznámka o nabíjate±ných batériách NEBEZPEČENSTVO Batériu sa nepokúšajte rozobera± alebo upravova±. Mohlo by to ma± za následok explóziu batérie alebo vytečenie tekutiny z batérie. Záruka nepokrýva iné batériové jednotky než boli špecifikované spoločnos±ou Lenovo, alebo rozobraté alebo modifikované batériové jednotky. Pri použití nesprávnej nabíjate²nej batériovej jednotky hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériová jednotka obsahuje malé množstvo škodlivých prísad. Aby ste predišli možnému zraneniu: v Batériu nahra³te len batériou s typom, ..

NEBEZPEČENSTVO - Page 9

Poznámka o okrúhlej batérii NEBEZPEČENSTVO Pri nesprávnom spôsobe výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene lítium-iónovej okrúhlej batérie použite iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie, ktorý je odporúčaný výrobcom. Batéria obsahuje lítium a môže vybuchnú±, ak nie je správne používaná alebo zneškodnená. Batériu v žiadnom prípade: v nehádžte a neponárajte do vody v nezohrievajte na viac ako 100°C v neopravujte a nerozoberajte Pri likvidácii batérie postupujte pod²a miestnych nariadení a predpisov. Nasledujúce vyhlásenie sa..

NEBEZPEČENSTVO - Page 10

Bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického prúdu NEBEZPEČENSTVO Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných kábloch je nebezpečný. Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom: v Nepoužívajte počítač počas búrky s bleskami. v Nepripájajte alebo neodpájajte žiadne káble a nevykonávajte inštaláciu, údržbu alebo rekonfiguráciu tohto produktu počas búrky. v Napájacie káble pripájajte len do správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvky. v Všetky zariadenia, ktoré pripájate k tomuto produktu pripojte do správn..

NEBEZPEČENSTVO - Page 11

Bezpečnostné informácie pre modem NEBEZPEČENSTVO Vyhlásenie o laseri Niektoré modely osobných počítačov sú vybavené od výroby jednotkou CD alebo DVD. Jednotky CD a DVD sa tiež predávajú aj samostatne. Jednotky CD a DVD sú laserové produkty. Klasifikačný štítok jednotky (uvedený nižšie) sa nachádza na kryte jednotky. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT Pre Severnú Ameriku: VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko požiaru, používajte iba káble telekomunikačnej linky 26 alebo hrubšie (napríklad..

Príklad štítka - Page 12

Tieto jednotky sú certifikované v USA a sú v súlade so smernicami Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) podkapitola J pre laserové produkty triedy 1. V iných krajinách sú tieto jednotky certifikované a vyhovujú požiadavkám International Electrotechnical Commission (IEC) 60825-1 a CENELEC EN 60825-1 pre laserové produkty triedy 1. Laserové produkty Triedy 1 nie sú považované za nebezpečné. Návrh laserového systému a optickej pamä±ovej jednotky zaručuje, že pri bežnej prevádzke, údržbe užívate²om alebo opravovaní..

Tieto pokyny si uschovajte. - Page 13

Niektoré jednotky CD a DVD obsahujú zabudovanú laserovú diódu triedy 3A alebo 3B. Prečítajte si nasledujúce vyhlásenie. NEBEZPEČENSTVO Tieto pokyny si uschovajte. Nebezpečenstvo laserového ožiarenia pri otvorení. Nepozerajte sa do lúča, nepozorujte ho priamo optickými prístrojmi a vyhnite sa priamemu ožiareniu týmto lúčom. Dôležité bezpečnostné informácie xiii

..

xiv - Page 14

xiv ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

Kapitola 1. Vyh±adávanie informácií - Page 15

Kapitola 1. Vyh±adávanie informácií Lenovo ThinkVantage Toolbox Lenovo ® ThinkVantage ® Toolbox je diagnostický program, ktorý beží v operačnom systéme Windows. Umožňuje vám zobrazi± príznaky problémov s počítačom a ich riešenia. Súčas±ou tohto programu je automatické upozornenie v prípade vyžadovanej akcie, pomoc pri práci s počítačom, rozšírená diagnostika a história diagnostiky. Viac informácií o problémoch diagnostiky obsahuje “Diagnostika problémov použitím Lenovo ThinkVantage Toolbox” na strane 3. Ak chcete spusti± tento program, postupuj..

2 - Page 16

2 ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

Access Help - Page 17

Kapitola 2. Riešenie problémov s počítačom Diagnostika problémov Ak máte problémy so svojim počítačom, použite na ich vyriešenie nasledujúci postup. v Ak môžete spusti± operačný systém, pozrite si “Diagnostika problémov použitím Lenovo ThinkVantage Toolbox”. v Ak nemôžete spusti± operačný systém, pozrite si “Diagnostika problémov použitím PC-Doctor z Pracovná plocha programu Rescue and Recovery”. Diagnostika problémov použitím Lenovo ThinkVantage Toolbox Ak váš počítač nefunguje správne, problém môžete diagnostikova± otestovaním kompone..

Diagnose hardware - Page 18

1. Počítač vypnite a znovu ho zapnite. 2. Ke³ sa zobrazí logo ThinkPad ® , okamžite stlačte tlačidlo ThinkVantage . Otvorí sa pracovná plocha Rescue and Recovery. 3. Kliknite na Diagnose hardware . Viac informácií o aplikácii PC-Doctor nájdete v pomoci tohto programu. 4 ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

Kapitola 3. Pomoc a servis - Page 19

Kapitola 3. Pomoc a servis Pomoc a servis Ak potrebujete pomoc, servis, technickú podporu, alebo potrebujete získa± viac informácií o prenosných počítačoch ThinkPad, širokú škálu informačných zdrojov vám poskytne Lenovo. Táto čas± obsahuje informácie o ³alších informáciách o prenosných počítačoch ThinkPad, postupy pri odstraňovaní problémov vášho počítača a telefónne čísla servisu, na ktoré je možné v prípade potreby vola±. Balíky opráv Microsoft ® sú najnovšími softvérovými zdrojmi aktualizácie produktu Windows. K dispozícii sú na sti..

Príručka o bezpečnosti a zárukách - Page 20

v Manažment inžinierskych zmien - Občas môžu existova± zmeny, ktoré je potrebné vykona± po predaji produktu. Spoločnos± Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnos±ou Lenovo, vykoná na vašom hardvéri vybraté inžinierske zmeny (EC). Nevz±ahuje sa na tieto položky: v Výmena alebo používanie dielcov, ktoré neboli vyrobené pre alebo spoločnos±ou Lenovo alebo dielcov, na ktoré sa nevz±ahuje záruka Poznámka: Všetky dielce, na ktoré sa vz±ahuje záruka, sú označené 7-znakovou identifikáciou v tvare FRU XXXXXXX v Identifikácia zdrojov softvérov..

Kapitola 3. Pomoc a servis - Page 21

Pomoc kdeko±vek na svete Ak s počítačom cestujete, alebo ho preveziete do krajiny, kde sú počítače ThinkPad tohto typu predávané, na tento počítač sa môže vz±ahova± Medzinárodný záručný servis, ktorý vás počas záručnej doby oprávňuje na získanie záručného servisu. Servis bude vykonaný poskytovate²om servisu, ktorý je autorizovaný na vykonanie záručného servisu. Servisné metódy a procedúry sa môžu odlišova± pod²a krajiny a niektoré služby nemusia by± dostupné vo všetkých krajinách. Medzinárodný záručný servis sa poskytuje prostredn..

Krajina alebo región - Page 22

Krajina alebo región Telefónne číslo Kanada 1-800-565-3344 (Anglicky a francúzsky) Karibik (Bermudy, Jamajka a Tortola) 1-877-426-7378 (Anglicky) Čile 800-361-213 188-800-442-488 (Bez poplatku) (Španielsky) Čína Linka technickej podpory 800-990-8888 86-10-58851110 Mandarínska čínština Čína (Hong Kong S.A.R.) ThinkPad (Technická podpora): 2516-3939 (Hongkong) ThinkPad Servisné centrum: 2825-6580 (Hongkong) Multimediálny domáci počítač: 800-938-228 (Hongkong) (Kantonsky, anglicky, mandarínska čínština) Čína (Macao S.A.R.) ThinkPad (Technická podpora): 0800-839 (Ma..

Kapitola 3. Pomoc a servis - Page 23

Krajina alebo región Telefónne číslo Fínsko +358-800-1-4260 (Záručný servis a podpora) (Fínsky) Francúzsko Hardvér 0810-631-213 (Záručný servis a podpora) Softvér 0810-631-020 (Záručný servis a podpora) (Francúzsky) Nemecko 0180 5 - 00 46 18 (Nemecky) Grécko +30-210-680-1700 Guatemala 1800-624-0051 (Španielsky) Honduras Tegucigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Španielsky) Ma³arsko + 36 1 3825716 + 36 1 3825720 (Anglicky a ma³arsky) India 1800-425-2666 alebo +91-80-2535-9182 (Anglicky) Indonézia 021 5238 823 001-803-606-282 (Iba miestne volania) +603 8315 6859..

Krajina alebo región - Page 24

Krajina alebo región Telefónne číslo Malajzia 1800-88-1889 (Iba miestne volania) +603 8315 6855 (DID) (Anglicky a bahasky, malajsky) Malta +35621445566 Mexiko 001-866-434-2080 (Španielsky) Stredný východ +44 (0)1475-555-055 Holandsko +31-20-514-5770 (Holandsky) Nový Zéland 0800-733-222 (Anglicky) Nikaragua 001-800-220-1830 (Španielsky) Nórsko 8152-1550 (Záručný servis a podpora) (Nórsky) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo Centrum podpory zákazníkov- bez poplatku) (Španielsky) Peru 0-800-50-866 (Španielsky) Filipíny 1800-1601-0033 (Iba miestne volania) +603 8315 685..

Kapitola 3. Pomoc a servis - Page 25

Krajina alebo región Telefónne číslo Švajčiarsko 0800-55-54-54 (Záručný servis a podpora) (Nemecky, francúzsky a taliansky) Taiwan 886-2-8723-9799 alebo 0800-000-700 Mandarínska čínština Thajsko 1-800-060-066 (Iba miestne volania) 66 2273 4088 +603 8315 6857 (DID) (Thajsky a anglicky) Trinidad a Tobago 1-800-645-3330 (Anglicky) Turecko 00800-4463-2041 (Turecky) Spojené krá²ovstvo 08705-500-900 (Štandardná záručná podpora) (Anglicky) USA 1-800-426-7378 (Anglicky) Uruguaj 000-411-005-6649 (Španielsky) Venezuela 0-800-100-2011 (Španielsky) Vietnam Severná oblas± a Han..

12 - Page 26

12 ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

Príručke o bezpečnosti a zárukách - Page 27

Príloha A. Informácie o záruke Táto príloha obsahuje informácie o záruke vášho produktu Lenovo, vrátane záručnej lehoty a druhu záručného servisu, platné vo vašej krajine. Podmienky obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo, ktorá sa vz±ahuje na váš hardvérový produkt Lenovo, nájdete v Kapitole 3: Záručné informácie v Príručke o bezpečnosti a zárukách . ThinkPad T410s Typ počítača Krajina alebo región nákupu Záručná lehota Typy záručného servisu 2901, 2907 USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Austrália a Japonsko Dielce a práca - 1 rok 3 Batériová jed..

ThinkPad T410 - Page 28

ThinkPad T410 Typ počítača Krajina alebo región nákupu Záručná lehota Typy záručného servisu 2516, 2519 USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Austrália a Japonsko Dielce a práca - 1 rok 3 Batériová jednotka - 1 rok 1 Ostatné Dielce a práca - 1 rok 4 Batériová jednotka - 1 rok 1 2518, 2522 USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Austrália a Japonsko Dielce a práca - 3 roky 3 Batériová jednotka - 1 rok 1 Ostatné Dielce a práca - 3 roky 4 Batériová jednotka - 1 rok 1 2537 Všetky Dielce a práca - 3 roky 2 Batériová jednotka - 1 rok 1 2538 USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Austrá..

Príloha A. Informácie o záruke - Page 29

Typ počítača Krajina alebo región nákupu Záručná lehota Typy záručného servisu 4484 Všetky Dielce a práca - 4 roky 2 Batériová jednotka - 1 rok 1 4873 USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Austrália a Japonsko Dielce a práca - 4 roky 3 Batériová jednotka - 1 rok 1 Ostatné Dielce a práca - 4 roky 4 Batériová jednotka - 1 rok 1 ThinkPad W510 Typ počítača Krajina alebo región nákupu Záručná lehota Typy záručného servisu 4318, 4387 USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Austrália a Japonsko Dielce a práca - 1 rok 3 Batériová jednotka - 1 rok 1 Ostatné Dielce a práca -..

16 - Page 30

Typy záručného servisu 1. Servis CRU (Výmena dielca zákazníkom) V prípade poskytnutia služby formou zákazníkom vymenite²ného dielca, Poskytovate² služby dodá zákazníkom vymenite²nú jednotku, ktorú si zákazník sám nainštaluje. Informácie o dielcoch CRU a pokyny na ich výmenu sa dodávajú s vašim produktom a sú kedyko²vek k dispozícii na vyžiadanie od Lenovo. Dielce CRU, ktoré si zákazník ²ahko sám nainštaluje sa nazývajú zákazníkom inštalovate²né dielce CRU, kým dielce CRU s volite²ným servisom môžu vyžadova± pri inštalácii určité techn..

Príloha A. Informácie o záruke - Page 31

uváženia. Pri zásielkovej službe bude produkt vrátený zákazníkovi na účet spoločnosti Lenovo, pokia² poskytovate² servisu neurčí inak. 5. Služba výmeny produktu V rámci služby výmeny produktu doručí spoločnos± Lenovo náhradný produkt na vaše pracovisko. Zákazník je zodpovedný za jeho inštaláciu a overenie správnosti fungovania. Náhradný produkt sa stáva vlastníctvom zákazníka a vymenený produkt sa stáva vlastníctvom spoločnosti Lenovo. Poškodený produkt musí zákazník zabali± do prepravného obalu, v ktorom mu bol dodaný náhradný produkt. T..

18 - Page 32

Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite: http://www.lenovo.com/mx/es/servicios Manufactured by one of the following, depending on the model: SCI Systems de México, S.A. de C.V. Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020 Col. Club de Golf Atlas El Salto, Jalisco, México C.P. 45680 Tel. 01-800-3676900 China (IIPC) Shenzhen, China (two plants) ISH2 Building, No. 3 Guanglan Road and Shuncang Building, No. 6 Guanglan Road Futian Free Trade Zone, Shenzhen, P.R. China 518038 Wistron Infocomm (Kunshan) Co., Ltd. No. 168, First Avenue, Kunshan Export Pro..

Príloha B. Dielce CRU - Page 33

Príloha B. Dielce CRU Dielce vymenite²né zákazníkom (Dielce CRU) sú počítačové dielce, ktoré môže zákazník sám rozširova± alebo vymieňa±. Existujú dva druhy dielcov CRU: dielce CRU inštalovate²né zákazníkom a dielce CRU s volite²ným servisom. Dielce CRU inštalovate²né zákazníkom je možné jednoducho nainštalova±. Môžu by± vo²ne stojace, pripojené alebo ich demontáž vyžaduje skrutkovač a povolenie maximálne dvoch skrutiek. Demontáž dielcov s volite²ným servisom už vyžaduje určité technické zručnosti a nástroje, ako je napríklad skrutk..

Príručka o bezpečnosti a zárukách - Page 34

Ak nemáte prístup k týmto pokynom alebo máte problémy s výmenou dielca CRU, môžete použi±: v Centrum podpory zákazníkov. Telefónne číslo Centra podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete v časti “Celosvetový telefónny zoznam” na strane 7. Poznámka: Používajte len počítačové dielce poskytnuté spoločnos±ou Lenovo. Záručné informácie pre dielce CRU, ktoré sú určené pre váš počítač, nájdete v príručke Príručka o bezpečnosti a zárukách , kapitola 3, Záručné informácie. Nasledujúca tabu²ka obsahuje zoznam dielcov Dielce CRU, určen..

Príloha C. Poznámky - Page 35

Príloha C. Poznámky Poznámky Spoločnos± Lenovo nemusí produkty, služby alebo komponenty, o ktorých sa hovorí v tomto dokumente, ponúka± vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách, aktuálne dostupných vo vašej krajine, môžete získa± od zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiadne odkazy na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo neznamenajú, ani z nich nevyplýva, že musí by± použitý len tento produkt, program alebo služba spoločnosti Lenovo. Namiesto nich môže by± použitý akýko²vek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služ..

Vyhlásenie o klasifikácii exportu - Page 36

intelektuálnych vlastníckych práv spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie v tomto dokumente boli získané v špecifických prostrediach a slúžia ako ilustrácia. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu odlišova±. Spoločnos± Lenovo môže použi± alebo distribuova± ²ubovo²né vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby tým voči vám vznikli akéko²vek záväzky. ´ubovo²né odkazy na webové stránky iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len ako doplňujúce informácie a v žiadnom prípade..

Industry Canada Class B emission compliance statement - Page 37

v Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. v Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this devic..

24 - Page 38

Vyhlásenie o zhode pod±a smernica EU-EMC (2004/108/EC) EN 55022, trieda B Deutschsprachiger EU Hinweis Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auc..

Príloha C. Poznámky - Page 39

Vyhlásenia EU WEEE Značka WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) platí len pre krajiny Európskej únie (EÚ) a Nórsko. Zariadenia sú označené pod²a európskej direktívy 2002/96/EC týkajúcej sa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Táto direktíva určuje rámec pre návrat a recyklovanie použitých spotrebičov, ktorý sa používa v celej Európskej únii. šento þtítok sa používa pre rôzne produkty na označenie, že produkt sa nemá zahodi±, ale má by± po skončení životnosti regenerovaný pod²a tejto direktívy. Používatelia elektrických..

® - Page 40

Spoločnos± Lenovo ponúka svojim zákazníkom produkty vyhovujúce štandardu ENERGY STAR. Nasledujúce typy počítačov Lenovo, ktoré sú označené značkou ENERGY STAR, boli navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky programu ENERGY STAR pre počítače a tento súlad bol otestovaný. 2516, 2518, 2519, 2522, 2537, 2538, 2539, 2901, 2904, 2907, 2912, 2924, 2926, 2928, 4313, 4314, 4318, 4319, 4339, 4349, 4384, 4387, 4389, 4391, 4484, 4873, 4875 a 4876 Používaním produktov vyhovujúcich norme ENERGY STAR a využívaním funkcií vášho počítača zabezpečujúcich riadenie napájani..

Vyhlásenie pre informácie o bezpečnosti a zárukách - Page 41

Wake on LAN v režime spánku alebo v pohotovostnom režime. Ak chcete zakáza± túto funkciu, Wake on LAN, otvorte panel Device Manager a vykonajte nasledujúce kroky: Pre systém Windows 7 a Windows Vista: 1. Kliknite na Start → Control panel . 2. Kliknite na Hardware and Sound → Device Manager . 3. V okne Device Manager rozviňte Network adapters . 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie sie±ového adaptéra a kliknite na Properties . 5. Kliknite na záložku Power Management . 6. Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Allow this device to wake the computer . 7. K..

28 - Page 42

28 ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

29 - Page 43

Ochranné známky Nasledujúce pojmy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v Spojených štátoch alebo v iných krajinách: Lenovo ® Pracovná plocha programu Rescue and Recovery ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint ® Ultrabay Wake on LAN je registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation v Spojených štátoch alebo v iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft ® Corporation v Spojených štátoch alebo v iných krajinách. Ostatné názvy spolo..

30 - Page 44

30 ThinkPad T410s, T410, T510 a W510 Príručka o servise a odstraňovaní problémov

..

Sponsored links

Latest Update