Lenovo Thinkpad S440 (slovak) User Guide - Manual Slovak

ThinkPad S440 Language

Download Lenovo Thinkpad S440 (slovak) User Guide - Manual Slovak

Sponsored links


Download Request Is In Process

Používateľská príručka - Page 1

Používateľská príručka ThinkPad S440

..

Piatevydanie(Február2016) - Page 2

Poznámky: Pred použitím týchto informácií a produktu, na ktorý sa vzťahujú, si prečítajte nasledujúce informácie: • Príručkaobezpečnosti,zárukáchanastavení • RegulatoryNotice • „Dôležité bezpečnostné informácie“ na stránke vi • Príloha E „Vyhlásenia“ na stránke 137 Najnovšia Príručkaobezpečnosti,zárukáchanastavení a vyhlásenie RegulatoryNotice sú k dispozícii na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo ® na adrese: http://www.lenovo.com/UserManuals Piatevydanie(Február2016) ©CopyrightLenovo2013,2016. VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PR..

Obsah - Page 3

Obsah Prečítajtesiakoprvé . . . . . . . . . . v Dôležité bezpečnostné informácie . . . . . . . . vi Stavy, ktoré vyžadujú okamžitý zásah . . . . vii Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . vii Kapitola1. Prehľadproduktu . . . . . 1 Umiestnenie ovládacích prvkov, konektorov a indikátorov počítača . . . . . . . . . . . . . 1 Pohľad spredu . . . . . . . . . . . . . . 1 Pohľad z pravej strany . . . . . . . . . . . 3 Pohľad z ľavej strany . . . . . . . . . . . 4 Pohľad zospodu . . . . . . . . . . . . . 6 Indikátory stavu . . . . . . . . . . . . . 7 Umiestnenie dôle..

Používateľská príručka - Page 4

Používanie rozšírených možností spustenia. . 62 Obnovenie operačného systému, ak sa systém Windows 8 alebo Windows 8.1 nespustí . . . 62 Vytvorenie a používanie média obnovy . . . 63 Kapitola6. Výmenazariadení . . . . 65 Ochrana pred statickou elektrinou . . . . . . . 65 Vypnutie vstavanej batérie . . . . . . . . . . 65 Výmena zostavy hlavného krytu . . . . . . . . 66 Výmena jednotky pevného disku alebo jednotky SSD (Solid State Drive) . . . . . . . . . . . 67 Výmena pamäťového modulu . . . . . . . . . 69 Výmena karty Mini PCI ExpressCard na pripojenie k bezdrôto..

iii - Page 5

Informácie o servise produktov Lenovo pre Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Euroázijská značka zhody . . . . . . . . . . 128 Vyhlásenie o zvuku pre Brazíliu . . . . . . . . 128 PrílohaB. Informácieozariadeniach WEEEarecyklácii . . . . . . . . . . 129 Dôležité informácie o zariadeniach WEEE . . . . 129 Informácie o recyklácii pre Japonsko . . . . . . 129 Informácie o recyklácii pre Brazíliu . . . . . . . 130 Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan . . . . 132 In..

Používateľská príručka - Page 6

iv Používateľská príručka

..

- Page 7

Prečítajtesiakoprvé Postupujte podľa dôležitých pokynov uvedených v tomto dokumente, aby ste svoj počítač mohli používať čo najefektívnejšie a vo svoj prospech. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo k zlyhaniu počítača. Chráňtesapredteplom,ktorégenerujepočítač. Keď je počítač zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, základňa, opierka dlaní a niektoré iné časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky aj..

Používateľská príručka - Page 8

Priprenášaníchráňtepočítačajuloženéúdaje. Pred premiestnením počítača vybaveného jednotkou pevného disku vykonajte jeden z nasledujúcich krokov a uistite sa, že indikátor vypínača napájania nesvieti alebo bliká: • Počítač vypnite. • Prepnite počítač do režimu spánku. • Prepnite počítač do režimu dlhodobého spánku. Pomôže vám to predísť poškodeniu počítača a možnej strate údajov. Spočítačomzaobchádzajteopatrne. Na počítač, obrazovku ani externé zariadenia neukladajte ťažké predmety. Týmito zariadeniami netraste, zabráňte ic..

Servisaaktualizácia - Page 9

internú batériu, ktorá poskytuje napájanie pre systémové hodiny aj vtedy, keď je počítač odpojený od zdroja napájania, takže bezpečnostné informácie o batériách sa týkajú všetkých počítačových produktov. Stavy,ktorévyžadujúokamžitýzásah Nesprávnympoužívanímalebonedbalosťousamôžuproduktypoškodiť. Niektorépoškodenia produktovsúnatoľkozávažné,žeproduktbysanemalnepoužívať,kýmnebudeskontrolovanýav prípadepotrebyopravenývautorizovanomservisnomstredisku. Takakoprivšetkýchelektronickýchzariadeniach,venujteproduktuzvýšenúpozornosťprijeho..

Používateľská príručka - Page 10

pokynmi na inštaláciu týchto dielcov, ak je vhodné, aby si tieto dielce vymieňali sami zákazníci. Pri výmene alebo inštalácii dielcov musíte postupovať podľa týchto pokynov. Keď indikátor napájania signalizuje vypnutý stav, neznamená to, že v produkte je nulová úroveň napätia. Skôr ako odstránite kryty produktu, ktorý je vybavený napájacím káblom, presvedčte sa, či je vypnutý a odpojený od zdroja napájania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok kontaktujte Centrum podpory zákazníkov. Aj keď sa v počítači po odpojení napájacieho kábla..

Predlžovaciekábleasúvisiacezariadenia - Page 11

Nepoužívajtežiadnenapájaciekáble,uktorýchelektrickékontaktynaniektoromkoncivykazujú známkykoróziealeboprehriatia, aleboakbolitietonapájaciekábleľubovoľnýmspôsobom poškodené. Keďjenapájacíadaptérzapojenýdoelektrickejzásuvky, nezakrývajtehoodevmianiinými predmetmi,abystepredišlijehomožnémuprehriatiu. Predlžovaciekábleasúvisiacezariadenia Uistite sa, že predlžovacie káble, odrušovače, neprerušiteľné zdroje napájania a zásuvky, ktoré používate, spĺňajú elektrické požiadavky produktu. Nikdy nevystavujte tieto zariadenia nadmernému zaťaženiu. A..

Vyhlásenieprezdrojnapájania - Page 12

Vyhlásenieprezdrojnapájania NEBEZPEČENSTVO Nikdy neodstraňujete kryt zo zdroja napájania ani zo žiadneho iného dielca označeného nasledujúcimštítkom. Vovnútrikaždéhokomponentu,naktoromjetentoštítok,súnebezpečnéúrovnenapätia,prúdua energie. Vtýchtokomponentochsanenachádzajúžiadneopraviteľnédielce. Akmátepodozrenie, ženiektorýztýchtodielcovnefungujesprávne,kontaktujteservisnéhotechnika. Externézariadenia VÝSTRAHA: NepripájajteaneodpájajtežiadnekábleexternýchzariadeníinéakokábleUSB,keďjepočítač zapnutý, pretožebystemohlipoškodiťvášpočíta..

- Page 13

Poznámkaovstavanýchnabíjateľnýchbatériách NEBEZPEČENSTVO Nepokúšajtesavymeniťinternénabíjateľnélítium-iónovébatérie. Akichpotrebujetevymeniť, obráťtesanapodporuspoločnostiLenovo. Poznámkaolítiovejgombíkovejbatérii NEBEZPEČENSTVO Prinesprávnomspôsobevýmenybatériehrozínebezpečenstvovýbuchu. Privýmenelítiovejgombíkovejbatériepoužiteibarovnakýaleboekvivalentnýtypbatérie,ktorý odporúčavýrobca. Batériaobsahujelítiumamôžeexplodovať,aksasprávnenepoužíva,aksas ňousprávnenezaobchádza,aleboaksasprávnenezlikviduje. Batériuvžiadnomprípade: ..

Používateľská príručka - Page 14

inýmäkkýpovrchbysatietokomponentymohlizablokovať. Tietočastinikdynezakrývajtea neblokujte. • Napájacíadaptérpripojenýdoelektrickejzásuvkyapočítačaprodukujeteplo. Počaspoužívania by sa nemal dostať do kontaktu so žiadnou časťou vášho tela. Napájací adaptér nikdy nepoužívajtenazohrievaniesvojhotela. Dlhšíkontaktmôžespôsobiťpopáleninypokožkyaj cez odev. Kvôlizvýšeniuvašejbezpečnosti,priprácispočítačompostupujtepodľatýchtopokynov: • Keďjepočítačpripojenýkzdrojunapájania,neotvárajtejehokryt. • Pravidelnekontrolujte,činiejevonkajšokpo..

UpozornenietýkajúcesaobrazovkyLCD - Page 15

4. Zapojte napájacie káble do elektrických zásuviek. 5. Zapnitezariadenia. 3. Odpojtesignálovékábleodkonektorov. 4. Odpojtevšetkykábleodzariadení. Predinštaláciouinýchelektrickýchkáblovpripojenýchkpočítačumusíteodpojiťnapájacíkábelod elektrickejzásuvky. Napájacíkábelmôžeteznovazapojiťdoelektrickejzásuvkyažvtedy,keďbudúvšetkyostatné elektrickékáblepripojenékpočítaču. UpozornenietýkajúcesaobrazovkyLCD VÝSTRAHA: ObrazovkaLCD(LiquidCrystalDisplay)jevyrobenázoskla,apretomôžehrubézaobchádzanie spočítačomalebojehopádspôsobiťrozbitieobrazovky..

Používateľská príručka - Page 16

Upozornenietýkajúcesasklenenýchčastí VÝSTRAHA: Niektoréčastiproduktumôžubyťvyrobenézoskla. Totosklosamôžerozbiť,akproduktspadnena tvrdýpovrchalebonaňdopadnesilnýúder. Aksasklorozbije,nedotýkajtesahoanepokúšajtesaho odstrániť. Produktnepoužívajte,kýmsklonevymeníkvalifikovanýservisnýpracovník. Tieto pokyny si uschovajte. xiv Používateľská príručka

..

Kapitola1. Prehľadproduktu - Page 17

Kapitola1. Prehľadproduktu Táto kapitola obsahuje informácie o umiestnení konektorov, dôležitých štítkoch produktu, funkciách počítača, špecifikáciách, prevádzkovom prostredí a predinštalovaných programoch. Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy: • „Umiestnenie ovládacích prvkov, konektorov a indikátorov počítača“ na stránke 1 • „Umiestnenie dôležitých informácií o produkte“ na stránke 8 • „Funkcie“ na stránke 10 • „Špecifikácie“ na stránke 11 • „Prevádzkové prostredie“ na stránke 12 • „Programy od spoločnosti ..

Používateľská príručka - Page 18

5 Indikátor stavu systému (osvetlené logo ThinkPad ® ) 11 Obrazovka (pri niektorých modeloch: viacdotyková obrazovka) 6 Ukazovacia páčka TrackPoint ® 1 Kamera Niektoré modely sú vybavené integrovanou kamerou. Kamera umožňuje snímať obrázky alebo uskutočniť videokonferenciu. Podrobnosti nájdete v časti „Používanie kamery“ na stránke 33. 2 Mikrofóny Vstavané mikrofóny zaznamenávajú zvuk a hlas, keď sa používajú s programom, ktorý dokáže spracovávať zvuk. 3 Tlačidlonapájania Stlačením tlačidlo napájania zapnite počítač alebo ho prepnite do re..

Obrázok2. Pohľadzpravejstrany - Page 19

9 JednotkaSSDM.2 Jednotka SSD M.2 je dostupná pri niektorých modeloch. 10 Vetracieštrbinyventilátora Vetracie štrbiny ventilátora a vnútorný ventilátor umožňujú prúdenie vzduchu v počítači na zabezpečenie správneho chladenia, najmä mikroprocesora. Poznámky: • Vetracie štrbiny ventilátora sa nachádzajú za kĺbom. • Pred štrbiny ventilátora neumiestňujte žiadne prekážky, aby bolo zabezpečené správne prúdenie vzduchu. 11 Obrazovka(priniektorýchmodeloch: viacdotykováobrazovka) V závislosti od modelu môže byť počítač vybavený viacdotykovou obrazovk..

Používateľská príručka - Page 20

• Secure Digital (SD) • Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC) • Secure Digital High-Capacity (SDHC) 2 Kombinovanýzvukovýkonektor Ak chcete počúvať zvuk z počítača, ku kombinovanému zvukovému konektoru pripojte slúchadlá alebo náhlavnú súpravu s 3,5 mm konektorom so 4 pólmi. Poznámky: • Ak používate náhlavnú súpravu s prepínačom funkcií, počas používania náhlavnej súpravy nestláčajte tento prepínač. Ak prepínač stlačíte, mikrofón náhlavnej súpravy sa vypne a namiesto neho sa zapne integrovaný mikrofón na počítači. • Kombinovaný zvuko..

Obrázok3. Pohľadzľavejstrany - Page 21

Obrázok3. Pohľadzľavejstrany Poznámka: Váš počítač sa môže mierne líšiť od predchádzajúceho obrázka. 1 Konektor napájania 3 Ethernetový konektor 2 Konektor Lenovo OneLink 4 Konektor Always On USB (USB 3.0) 1 Konektornapájania 2 KonektorLenovoOneLink Keď je napájací adaptér pripojený ku konektoru napájania, počítaču poskytuje energiu a nabíja batériu. Keď je podporovaná dokovacia stanica ThinkPad OneLink Dock alebo ThinkPad OneLink Pro Dock pripojená ku konektoru Lenovo OneLink, môže nielen rozšíriť funkcie počítača, ale tiež poskytovať počítaču..

Používateľská príručka - Page 22

Pohľadzospodu Obrázok4. Pohľadzospodu Poznámka: Váš počítač sa môže mierne líšiť od predchádzajúceho obrázka. 1 Jednotka pevného disku alebo jednotka SSD 4 Integrovaná batéria 2 Slot karty Mini PCI ExpressCard pre kartu bezdrôtovej siete LAN 5 Slot na rozšírenie pamäte 3 Otvor núdzového vynulovania 6 Stereofónne reproduktory 1 JednotkapevnéhodiskualebojednotkaSSD V závislosti od modelu môže byť počítač vybavený veľkokapacitnou jednotkou pevného disku s možnosťou rozšírenia zákazníkom, ktorá môže spĺňať rôzne požiadavky na ukladanie údajov..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 23

6 Stereofónnereproduktory Podrobnosti nájdete v časti „Špeciálne klávesy“ na stránke 22. Indikátorystavu Počítač je vybavený niekoľkými indikátormi stavu, ktoré zobrazujú stav počítača. Poznámka: Váš počítač sa môže mierne líšiť od nasledujúceho obrázka. 1 IndikátorfunkcieFnLock Indikátor funkcie Fn Lock zobrazuje stav funkcie Fn Lock. Ďalšie informácie nájdete v časti „Špeciálne klávesy“ na stránke 22. 2 Indikátorstlmeniareproduktorov Keď indikátor stlmenia reproduktorov svieti, reproduktory sú stlmené. 3 Indikátorstlmeniamikrofóno..

Umiestneniedôležitýchinformáciíoprodukte - Page 24

5 6 Indikátorystavusystému Osvetlené body v logu ThinkPad na vonkajšej strane krytu počítača a na opierke dlaní zobrazujú stav systému počítača: • Trikrátzabliká : Počítač bol pripojený k napájaniu. • Svieti : Počítač je zapnutý (normálne sa používa). • Nesvieti : Počítač je vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku. • Pomalybliká : Počítač sa nachádza v režime spánku. • Rýchlobliká : Počítač prechádza do režimu dlhodobého spánku. Umiestneniedôležitýchinformáciíoprodukte Táto časť obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu v..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 25

Pri niektorých modeloch poskytuje spoločnosť Lenovo informácie o umiestnení štítka s identifikáciou FCC a číslom certifikácie IC na zadnom kryte počítača. Nasledujúci obrázok zobrazuje umiestnenie štítka s identifikáciou FCC a číslom certifikácie IC na počítači. Na nasledujúcom obrázku je zobrazené umiestnenie štítka s identifikáciou FCC a číslom certifikácie IC na počítači: Ak potrebujete z dôvodu opravy alebo výmeny vybrať kartu bezdrôtovej siete LAN, pozrite si časť „Výmena karty Mini PCI ExpressCard na pripojenie k bezdrôtovej sieti L..

Používateľská príručka - Page 26

spoločnosti Microsoft. Obrázky s rôznymi typmi štítkov originálneho softvéru spoločnosti Microsoft nájdete na stránke http://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx. • V Čínskej ľudovej republike musia mať štítok originálneho softvéru spoločnosti Microsoft všetky počítačové modely s akoukoľvek predinštalovanou verziou operačného systému Windows 8 alebo Windows 8.1. • V ostatných krajinách a regiónoch musia mať štítok originálneho softvéru spoločnosti Microsoft len počítače s licenciou pre operačný systém Windows 8 Pro alebo Windows 8.1..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 27

• Mikrofón • Kamera • Viacdotyková technológia (pri niektorých modeloch) Klávesnica • 6-riadková klávesnica • Kláves Fn • Ukazovacie zariadenie ThinkPad (ukazovacie zariadenie TrackPoint a zariadenie ThinkPad trackpad) Rozhranie • Čítačka pamäťových kariet typu 4 v 1 • Kombinovaný zvukový konektor • Konektor HDMI • Ethernetový konektor RJ45 • Jeden konektor USB 3.0 • Jeden konektor Always On USB • Konektor Lenovo OneLink • Konektor napájania Funkciebezdrôtovéhopripojenia • Integrovaná funkcia pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN • Integrov..

Používateľská príručka - Page 28

Prevádzkovéprostredie Táto časť obsahuje informácie o prevádzkovom prostredí počítača. Prostredie: • Maximálna nadmorská výška bez hermetizácie: 3 048 m (10 000 stôp) • Teplota - V nadmorskej výške do 2 438 m - V prevádzke: 5,0 °C až 35,0 °C - Skladovanie: 5,0 °C až 43,0 °C - V nadmorskej výške nad 2 438 m - Maximálna teplota v prevádzke pri normálnom tlaku: 31,3 °C (88 °F) Poznámka: Pri nabíjaní batérie musí byť prevádzková teplota minimálne 10 °C. • Relatívna vlhkosť: - V prevádzke: 8 – 80 % - Skladovanie: 5 – 95 % Ak je to možné, ..

PredstavenieprogramovodspoločnostiLenovo - Page 29

3. Ak program nenájdete ani v zozname programov, vyhľadajte ho pomocou vyhľadávacieho poľa. • VsystémeWindows8aWindows8.1 : 1. Stlačením klávesu s logom Windows otvorte domovskú obrazovku. Podľa názvu programu nájdite daný program. 2. Ak sa program nezobrazí na domovskej obrazovke, kliknutím na ikonu šípky otvorte obrazovku Aplikácie. 3. Ak program nenájdete ani na obrazovke Aplikácie, vyhľadajte ho pomocou vyhľadávacieho poľa. Poznámka: Ak používate operačný systém Windows 7, niektoré programy od spoločnosti Lenovo sú pripravené na inštaláciu. Tieto p..

Používateľská príručka - Page 30

HotkeyFeaturesIntegration (Windows 7 a Windows 8.1) Hotkey Features Integration je balík nástrojov, ktorý umožňuje vybrať a nainštalovať pomocné programy priamo pre špeciálne klávesy a tlačidlá na vašom počítači. Špeciálne klávesy a tlačidlá sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky zjednodušenia ovládania a použiteľnosti. Inštalácia súvisiacich pomocných programov umožňuje plnú funkčnosť špeciálnych klávesov a tlačidiel. LenovoCompanion (Windows 8 a Windows 8.1) Najlepšie funkcie a možnosti počítača by mali byť ľahko dostupné a zrozumite..

Kapitola 1. Prehľad produktu - Page 31

SystemUpdate (Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1) Program System Update umožňuje udržiavať softvér počítača v aktualizovanom stave preberaním a inštaláciou softvérových balíkov vrátane ovládačov zariadení, aktualizácií systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) a ďalších programov tretích strán. Kapitola 1. Prehľad produktu 15

..

Používateľská príručka - Page 32

16 Používateľská príručka

..

Jepoužívateľskápríručkakdispozíciivinomjazyku? - Page 33

Kapitola2. Používaniepočítača V tejto kapitole nájdete informácie o používaní niektorých komponentov počítača. Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy: • „Registrácia počítača“ na stránke 17 • „Najčastejšie otázky“ na stránke 17 • „Používanie viacdotykovej obrazovky“ na stránke 19 • „Špeciálne klávesy“ na stránke 22 • „Používanie ukazovacieho zariadenia ThinkPad“ na stránke 24 • „Správa napájania“ na stránke 25 • „Pripojenie k sieti“ na stránke 28 • „Používanie externého zobrazovacieho zariadenia“ na ..

Používateľská príručka - Page 34

Akovypnúťpočítač? • VsystémeWindows7: Otvorte ponuku Štart a potom kliknite na položku Vypnúť . • VsystémeWindows8aWindows8.1: Použite jeden z nasledujúcich postupov: - Prejdite na domovskú obrazovku stlačením klávesu s logom Windows, kliknite na ikonu napájania v pravom hornom rohu obrazovky a potom kliknite na položku Vypnúť . - Presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá. Potom kliknite na položky Nastavenie ➙ Napájanie ➙ Vypnúť . Poznámka: Kľúčové tlačidlo Nastavenie mô..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 35

Vytlačtesinasledujúcečastiauchovávajteichspoluspočítačompreprípad,ženebudemôcťzískať prístupktejtopoužívateľskejpríručkeonline,akjubudetepotrebovať. • „Inštalácia nového operačného systému“ na stránke 79 • „Počítač nereaguje“ na stránke 101 • „Problémy s napájaním“ na stránke 114 ZískaniepomocitýkajúcejsaoperačnéhosystémuWindows Informačný systém pomoci systému Windows poskytuje podrobné informácie o používaní operačného systému Windows, ktoré vám umožnia vyťažiť zo svojho počítača maximum. Ak chcete získať pr..

Používateľská príručka - Page 36

Dotykovégesto(lendotykové modely) Opis Dotyk : Presuňte položku na požadované miesto. Akciamyši : Kliknite na položku, podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte položku. Funkcia : Premiestnenie objektu. Dotyk : Navzájom priblížte dva prsty. Akciamyši : Stlačte kláves Ctrl a zároveň otáčajte kolieskom myši dozadu. Funkcia : Vzdialenie obrazu. Dotyk : Navzájom vzdiaľte dva prsty. Akciamyši : Stlačte kláves Ctrl a zároveň otáčajte kolieskom myši dopredu. Funkcia : Priblíženie obrazu. Dotyk : Na položku položte dva alebo viac prstov a potom nimi otáčajt..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 37

Dotykovégesto(lendotykové modely) Opis Dotyk : Potiahnite prstom k hornému okraju. Akciamyši : Kliknite na šípku nadol v ľavom dolnom rohu domovskej obrazovky. Funkcia : Zobrazenie všetkých aplikácií na domovskej obrazovke. Dotyk : Potiahnite prstom od horného alebo dolného okraja domovskej obrazovky, ťuknite na položku Prispôsobiť a potom ťuknite na požadovanú ikonu. Akcia myši : Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť domovskej obrazovky, kliknite na položku Prispôsobiť a potom kliknite na požadovanú ikonu. Funkcia : Prispôsobenie dlaždíc na domo..

Používateľská príručka - Page 38

Tipynapoužívanieviacdotykovejobrazovky • Viacdotyková obrazovka je sklenený panel pokrytý plastovou fóliou. Na obrazovku netlačte a neklaďte na ňu žiadne kovové predmety, ktoré by mohli poškodiť dotykový panel alebo spôsobiť jeho poruchu. • Na zadávanie prostredníctvom obrazovky nepoužívajte nechty, prsty v rukaviciach ani neživé predmety okrem schváleného digitalizačného pera. • Pravidelne kalibrujte presnosť vstupu pomocou prstov, aby nedošlo k nesúladu. Tipynačistenieviacdotykovejobrazovky • Pred čistením viacdotykovej obrazovky vypnite počítač..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 39

KeďjefunkciaFnLockvypnutá: Indikátor funkcie Fn Lock nesvieti (predvolený režim). Ak chcete použiť špeciálne funkcie, ktoré sú vo forme ikony vytlačené na jednotlivých klávesoch, priamo stlačte dané funkčné klávesy. Ak chcete zadať kláves F1 – F12, stlačte kláves Fn a príslušný funkčný kláves. • : Stlmenie alebo zrušenie stlmenia reproduktorov. Keď sú reproduktory stlmené, rozsvieti sa indikátor stlmenia reproduktorov. Ak stlmíte zvuk a vypnete počítač, po opätovnom zapnutí počítača zostane zvuk stlmený. Zvuk zapnite stlačením klávesu F1, ..

PoužívanieukazovaciehozariadeniaThinkPad - Page 40

3 KlávesslogomWindows V systéme Windows 7 otvorte stlačením klávesu s logom Windows 3 ponuku Štart. V systéme Windows 8 a Windows 8.1: Stlačením klávesu s logom Windows 3 môžete prepínať medzi aktuálnym pracovným priestorom a domovskou obrazovkou. PoužívanieukazovaciehozariadeniaThinkPad Ukazovacie zariadenie ThinkPad sa skladá z ukazovacej páčky TrackPoint 1 a zariadenia ThinkPad trackpad 2 . Celé zariadenie ThinkPad trackpad je aktívna oblasť citlivá na pohyby prstov. Ľavé zóny na klikanie 3 a pravé zóny na klikanie 5 fungujú ako ľavé a pravé tlačidlo na..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 41

2. Kliknite na položky Hardvérazvuk ➙ Myš ➙ ThinkPad . 3. V okne Vlastnosti myši vykonajte prispôsobenie podľa pokynov na obrazovke. Výmenačiapočky Čiapočku 1 na konci ukazovacej páčky TrackPoint možno vymeniť. Čiapočku môžete po dlhšom používaní vymeniť za novú. Poznámka: Čiapočka zariadenia TrackPoint použitá v počítači obsahuje drážky a , ktoré vidno na nasledujúcom obrázku. Čiapočku zariadenia TrackPoint vymeňte za správnu čiapočku, ktorá obsahuje takéto drážky. Správanapájania Ak potrebujete používať počítač na miestach bez el..

Používateľská príručka - Page 42

ZapnutiesignalizácievybitiabatérievoperačnomsystémeWindows7 V operačnom systéme Windows 7 môžete počítač naprogramovať tak, aby v prípade poklesu energie batérie pod určitú úroveň nastali tri udalosti: vypnutie alarmu, zobrazenie hlásenia a vypnutie obrazovky LCD. Ak chcete zapnúť signalizáciu vybitia batérie, postupujte takto: 1. Spustite program Power Manager. 2. Kliknite na kartu Globálnenastavenianapájania . 3. V časti Signalizáciavybitiabatérie alebo Signalizáciakritickéhovybitiabatérie nastavte percento úrovne energie a akciu. Poznámka: Ak počítač p..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 43

Ak je k dispozícii elektrická zásuvka, zapojte do nej napájací adaptér a potom zapojte jeho konektor do počítača. Batéria sa úplne nabije približne za tri až šesť hodín. Závisí to od veľkosti batérie a fyzického prostredia. Indikátor stavu batérie vás bude informovať o tom, že batéria sa nabíja, a tiež vás upozorní, keď bude batéria plne nabitá. Poznámka: Počítač nezačne batériu nabíjať, ak je jej zostávajúca energia vyššia ako 95 %, aby sa maximalizovala životnosť batérie. Maximalizáciaživotnostibatérie Ak chcete maximalizovať životnos..

Používateľská príručka - Page 44

- VsystémeWindows7 : Otvorte ponuku Štart a potom kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť . V zobrazenej ponuke kliknite na položku Prepnúťdorežimudlhodobéhospánku . - VsystémeWindows8aWindows8.1 : Najprv definujte akciu pre tlačidlo napájania a potom stlačením tlačidla napájania prepnite počítač do režimu dlhodobého spánku. Ak počítač prepnete do režimu dlhodobého spánku a funkcia prebudenia je vypnutá, počítač nespotrebováva žiadnu energiu. Funkcia prebudenia je štandardne vypnutá. Ak počítač prepnete do režimu dlhodobého spánku a funkcia pr..

PoužívaniepripojeniakbezdrôtovejsietiLAN - Page 45

• PripojenieBluetooth • PripojenieNFC PoužívaniepripojeniakbezdrôtovejsietiLAN Bezdrôtová lokálna sieť (LAN) pokrýva relatívne malú geografickú oblasť, ako je napríklad kancelárska budova alebo dom. K tomuto typu siete sa môžu pripájať zariadenia s podporou štandardov 802.11. Počítač sa dodáva so vstavanou kartou bezdrôtovej siete a konfiguračným programom, ktorý vám pomôže vytvárať bezdrôtové pripojenia a monitorovať stav pripojenia. Umožní vám to ostať pripojení k vašej sieti, keď ste v kancelárii, na porade alebo doma, bez potreby drôtov..

PoužívaniepripojeniaBluetooth - Page 46

• Aktuálny profil miesta je odpojený. • Aktuálny profil miesta je pripojený. IkonastavubezdrôtovéhopripojeniaprogramuAccessConnections: • Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je vypnuté. • Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Žiadne spojenie. • Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Žiadny signál. • Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Intenzita signálu bezdrôtového pripojenia je vynikajúca. • Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Intenzita signálu bezdrôtového pripojeni..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 47

Funkcia NFC je predvolene zapnutá. Ak je funkcia NFC počítača vypnutá, zapnite ju takto: • VsystémeWindows7: 1. Spustite program ThinkPad Setup. Pozrite si časť „Ponuka Security“ na stránke 86. 2. Vyberte položky Security ➙ I/OPortAccess . 3. Nastavte položku NFCdevice na možnosť Enabled . • VsystémeWindows8aWindows8.1: 1. Presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá. 2. Postupujte takto: - VsystémeWindows8: Kliknite na položky Nastavenie ➙ ZmeniťnastaveniePC ➙ Bezdrôtové pripojeni..

Používateľská príručka - Page 48

Ak počítač nedokáže zistiť externé zobrazovacie zariadenie, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položky Rozlíšenieobrazovky ➙ Zistiť . • Pripojeniebezdrôtovejobrazovky Poznámka: Pred použitím bezdrôtovej obrazovky sa uistite, že počítač aj externé zobrazovacie zariadenie podporujú funkciu Wi-Di alebo Miracast. - VsystémeWindows7 Otvorte ponuku Štart a kliknite na položky Zariadeniaatlačiarne ➙ Pridaťzariadenie - VsystémeWindows8aWindows8.1 1. Presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazo..

PoužívaniefunkcieSwitchableGraphics - Page 49

PoužívaniefunkcieSwitchableGraphics Niektoré prenosné počítače ThinkPad podporujú funkciu Switchable Graphics. S cieľom dosiahnuť čo najlepšiu rovnováhu medzi výkonom počítača a dlhou výdržou batérie funkcia Switchable Graphics automaticky prepína medzi režimami vysokého výkonu (High Performance Graphics) a energeticky úspornej grafiky (Energy Saving Graphics) v závislosti od požiadavky spusteného programu na kvalitu grafiky a od nastavení používaného plánu napájania, bez nutnosti reštartovania počítača, zatvorenia programov alebo ručného zásahu. P..

Používateľská príručka - Page 50

Keď sa spustí kamera, rozsvieti sa zelený indikátor používania kamery. Integrovanú kameru možno používať aj s inými programami, ktoré poskytujú funkcie, ako je napríklad fotografovanie, snímanie videa a videokonferencie. Ak chcete integrovanú kameru používať s inými programami, otvorte jeden z programov a spustite funkciu fotografovania, snímania videa alebo videokonferencie. Kamera sa automaticky spustí a rozsvieti sa zelený indikátor používania kamery. Ďalšie informácie o používaní kamery s programom nájdete v informačnom systéme pomoci pre daný progra..

Kapitola 2. Používanie počítača - Page 51

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vybratiepamäťovejkarty Upozornenie: • Skôr než kartu vyberiete, najprv ju zastavte. V opačnom prípade sa môžu údaje na karte poškodiť alebo stratiť. • Kartu nevyberajte, keď sa počítač nachádza v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku. V opačnom prípade systém nemusí po obnovení prevádzky reagovať. Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, postupujte nasledovne: 1. Kliknutím na trojuholníkovú ikonu v oblasti oznámení systému Windows zobrazte skryté ikony. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Be..

Používateľská príručka - Page 52

36 Používateľská príručka

..

Zjednodušenieovládaniaapohodlie - Page 53

Kapitola3. Vyavášpočítač Táto kapitola obsahuje informácie o zjednodušení ovládania, pohodlí a cestovaní s počítačom. Zjednodušenieovládaniaapohodlie Správna ergonomická prax vám umožní vyťažiť z počítača maximum a predchádzať nepohodliu. Usporiadajte si pracovné prostredie aj používané zariadenia podľa svojich individuálnych požiadaviek a podľa práce, ktorú vykonávate. Osvojte si aj správne pracovné návyky, aby ste pri práci s počítačom čo najviac zvýšili svoju výkonnosť a pohodlie. Nasledujúce témy ponúkajú informácie o tom, ako us..

Používateľská príručka - Page 54

Polohanôh : Stehná držte v polohe rovnobežnej s podlahou a chodidlá položené celou plochou na podlahe alebo na podložke (opierke nôh). Čo ak cestujete? Pri používaní počítača na cestách alebo pri príležitostných podmienkach nemusí byť možné dodržiavať najlepšie ergonomické praktiky. Bez ohľadu na podmienky sa snažte dodržiavať čo najviac rád. Ak budete napríklad správne sedieť a používať primerané osvetlenie, pomôže vám to dosiahnuť požadovanú úroveň pohodlia a výkonu. Otázky týkajúce sa zraku? Obrazovky prenosných počítačov ThinkPad ..

Kapitola 3. Vy a váš počítač - Page 55

Klávesováskratka Funkcia Kláves Num Lock stlačený na päť sekúnd Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši Ľavý Alt + ľavý Shift + PrtScn (alebo PrtSc) Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast Ak potrebujete ďalšie informácie, na stránke http://windows.microsoft.com/ zadajte niektoré z týchto kľúčových slov na vyhľadanie: klávesové skratky , kombinácie klávesov , prístupové klávesy . Centrumzjednodušeniaprístupu Centrum zjednodušenia prístupu v operačnom s..

Používateľská príručka - Page 56

1. Prejdite do ovládacieho panela a uistite sa, že ovládací panel je zobrazený v režime Kategória. 2. Kliknite na položky Zjednodušenieprístupu ➙ Rozpoznávaniereči . 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Technológiečítaniaobrazovky Technológie čítania obrazovky sú primárne zamerané na rozhrania softvérových programov, informačné systémy pomoci a rôzne dokumenty online. Ďalšie informácie o programoch na čítanie obrazovky nájdete na nasledujúcich webových lokalitách: • Používanie súborov PDF s programami na čítanie obrazovky: http://www.adobe...

Kapitola 3. Vy a váš počítač - Page 57

Ďalšie informácie o umiestnení a funkciách jednotlivých konektorov nájdete v časti „Umiestnenie ovládacích prvkov, konektorov a indikátorov počítača“ na stránke 1. Dokumentáciavprístupnýchformátoch Spoločnosť Lenovo poskytuje elektronickú dokumentáciu v prístupných formátoch, ako sú napríklad súbory PDF so správnymi značkami alebo súbory HTML (HyperText Markup Language). Elektronická dokumentácia spoločnosti Lenovo sa vytvára tak, aby ju mohli používatelia so zrakovým postihnutím čítať prostredníctvom programu na čítanie obrazovky. Každý o..

Používateľská príručka - Page 58

Ak cestujete do inej krajiny, môžete si so sebou vziať aj nasledujúce príslušenstvo: • napájací adaptér určený pre krajinu, do ktorej cestujete, • adaptér na pripojenie k telefónnej linke v danej krajine (pri modeloch vybavených modemom). Ak chcete zakúpiť cestovné príslušenstvo, prejdite na adresu http://www.lenovo.com/accessories. 42 Používateľská príručka

..

Kapitola4. Bezpečnosť - Page 59

Kapitola4. Bezpečnosť Táto kapitola poskytuje informácie o spôsobe ochrany počítača pred krádežou a neoprávneným používaním. • „Používanie hesiel“ na stránke 43 • „Zabezpečenie pevného disku“ na stránke 48 • „Nastavenie bezpečnostného čipu“ na stránke 49 • „Používanie snímača odtlačkov prstov“ na stránke 50 • „Upozornenie týkajúce sa vymazania údajov z jednotky pevného disku alebo z jednotky SSD (solid-state drive)“ na stránke 52 • „Používanie brán firewall“ na stránke 52 • „Ochrana údajov pred vírusmi“ na ..

Používateľská príručka - Page 60

3. Pomocou kurzorových klávesov vyberte položky Security ➙ Password ➙ Power-onPassword . 4. V závislosti od vašich potrieb použite jeden z nasledujúcich postupov: • Ak chcete nastaviť heslo, postupujte takto: a. Do poľa EnterNewPassword zadajte požadované heslo a stlačte kláves Enter. b. Do poľa ConfirmNewPassword znova zadajte heslo a stlačte kláves Enter. • Ak chcete zmeniť heslo, postupujte takto: a. Zadajte aktuálne heslo pri zapnutí do poľa EnterCurrentPassword a stlačte kláves Enter. b. Zadajte nové heslo pri zapnutí do poľa EnterNewPassword a stlačt..

Kapitola 4. Bezpečnosť - Page 61

a. Keď sa otvorí okno na zadanie nového hesla, do poľa EnterNewPassword zadajte nové heslo a stlačte kláves Enter. b. Do poľa ConfirmNewPassword znova zadajte heslo, ktoré ste práve zadali, a stlačte kláves Enter. • Ak ste vybrali položku User+Master , postupujte takto: a. Najprv nastavte heslo používateľa pevného disku. Keď sa otvorí sa okno s hlásením, ktoré vás vyzve na nastavenie hesla používateľa pevného disku, pokračujte stlačením klávesu Enter. Do poľa EnterNewPassword zadajte nové heslo používateľa pevného disku a stlačte kláves Enter. Znova..

Používateľská príručka - Page 62

3. Zadajte nové heslo do poľa EnterNewPassword a stlačte kláves Enter. Potom znova zadajte nové heslo do poľa ConfirmNewPassword a stlačte kláves Enter. 4. Zobrazí sa okno Setup Notice. Pokračujte opätovným stlačením klávesu Enter. Heslo používateľa pevného disku je zmenené. Poznámka: Ak polia EnterNewPassword a ConfirmNewPassword necháte prázdne a dvakrát stlačíte kláves Enter, heslo používateľa pevného disku sa odstráni. Tipynapoužívaniehesielpevnéhodisku • V ponuke Security môžete nastaviť minimálnu dĺžku hesla pevného disku. • Ak nastavít..

Kapitola 4. Bezpečnosť - Page 63

- Boot Device List F12 Option - Boot Order Lock - Flash BIOS Updating by End-Users - Interné sieťové zariadenie - Interné bezdrôtové zariadenie - Interné zariadenie Bluetooth - Interná pamäť Network Option ROM Poznámky: • Správca systému môže nastaviť rovnaké heslo správcu na viacerých prenosných počítačoch ThinkPad a zjednodušiť tak ich spravovanie. • Keď je možnosť LockUEFIBIOSSettings zapnutá, nastavenia systému BIOS nemožno zmeniť. Ak chcete nastavenia zmeniť, vyžaduje sa heslo správcu. Nastavenie,zmenaaleboodstránenieheslasprávcu Skôr ako začn..

Používateľská príručka - Page 64

Zabezpečeniepevnéhodisku Ak chcete chrániť heslá pred neoprávnenými bezpečnostnými útokmi, pozrite si nasledujúce tipy na maximalizáciu zabezpečenia: • Nastavte heslo pri zapnutí aj heslo internej jednotky SSD (Solid State Drive) alebo jednotky pevného disku. Riaďte sa postupmi uvedenými v častiach „Heslo pri zapnutí“ na stránke 43 a „Heslá pevného disku“ na stránke 44. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča použiť dlhšie heslo. • Na spoľahlivé zabezpečenie systému UEFI BIOS použite bezpečnostný čip a bezpečnostnú aplikáciu s funkciou spr..

Kapitola 4. Bezpečnosť - Page 65

Nastaveniebezpečnostnéhočipu Na sieťové klientske počítače, ktoré sa používajú na elektronický prenos dôverných informácií, sa kladú prísne bezpečnostné požiadavky. V závislosti od objednaného voliteľného príslušenstva môže počítač obsahovať vstavaný bezpečnostný čip, ktorý predstavuje šifrovaný mikroprocesor. Kombinácia bezpečnostného čipu a programu Client Security Solution umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti: • chrániť údaje a systém, • posilniť ovládacie prvky prístupu, • zabezpečiť komunikáciu. Nastaveniebezpečnost..

Používaniesnímačaodtlačkovprstov - Page 66

• Ak je bezpečnostný čip neaktívny alebo vypnutý, možnosť ClearSecurityChip sa nezobrazuje. • Keď vymažete bezpečnostný čip, po nastavení položky Security Chip na možnosť Active vypnite a zapnite počítač. V opačnom prípade sa možnosť ClearSecurityChip nebude zobrazovať. Používaniesnímačaodtlačkovprstov V závislosti od modelu môže byť počítač vybavený snímačom odtlačkov prstov. Autentifikácia pomocou odtlačkov prstov môže nahradiť heslo systému Windows. Týmto spôsobom sa môžete jednoducho a bezpečne prihlásiť do počítača. Ak chcete..

Údržbasnímačaodtlačkovprstov - Page 67

Údržbasnímačaodtlačkovprstov Nasledujúce činnosti by mohli poškodiť snímač odtlačkov prstov alebo spôsobiť, že nebude fungovať správne: • Poškriabanie povrchu snímača ostrým predmetom. • Poškriabanie povrchu snímača nechtom alebo tvrdým predmetom. • Používanie alebo dotýkanie sa snímača špinavým prstom. Ak zistíte niektorý z nasledujúcich stavov, jemne očistite povrch snímača suchou, mäkkou, bezprašnou handričkou: • Povrch snímača je znečistený. • Povrch snímača je mokrý. • Snímač často zlyháva pri registrácii alebo autentifi..

Používateľská príručka - Page 68

Upozornenietýkajúcesavymazaniaúdajovzjednotkypevnéhodisku alebozjednotkySSD(solid-statedrive) Niektoré z údajov uložených na jednotke pevného disku alebo jednotke SSD môžu byť citlivé. Ak počítač odovzdáte inej osobe bez toho, aby ste vymazali predinštalovaný softvér, ako sú napríklad operačné systémy a aplikačný softvér, môžete dokonca porušiť podmienky licenčných zmlúv. Skôr než počítač zlikvidujete, predáte alebo odovzdáte, vymažte údaje uložené na jednotke pevného disku alebo jednotke SSD. Na vymazanie údajov z jednotky pevného disku aleb..

Kapitola 4. Bezpečnosť - Page 69

Spoločnosť Lenovo poskytuje plnú verziu antivírusového softvéru vo vašom počítači na 30 dní zadarmo. Po 30 dňoch musíte obnoviť licenciu, aby ste mohli naďalej dostávať aktualizácie antivírusového softvéru. Ďalšie informácie o používaní antivírusového softvéru nájdete v informačnom systéme pomoci pre antivírusový softvér. Kapitola 4. Bezpečnosť 53

..

Používateľská príručka - Page 70

54 Používateľská príručka

..

Kapitola5. Prehľadobnovy - Page 71

Kapitola5. Prehľadobnovy Táto kapitola obsahuje informácie o riešeniach obnovy. • „Prehľad obnovy pre operačný systém Windows 7“ na stránke 55 • „Prehľad obnovy pre operačné systémy Windows 8 a Windows 8.1“ na stránke 61 PrehľadobnovypreoperačnýsystémWindows7 Táto časť obsahuje informácie o riešeniach obnovy poskytovaných spoločnosťou Lenovo v operačnom systéme Windows 7. Poznámky: • Keď premýšľate nad tým, ako vykonať obnovu v prípade problému súvisiaceho so softvérom alebo hardvérom, môžete si vybrať spomedzi niekoľkých metód. Ni..

diskCDbalíkaMicrosoftOffice - Page 72

V operačnom systéme Windows 7 môžete vytvoriť médium obnovy pomocou diskov alebo externých ukladacích zariadení USB. Ak chcete vytvoriť médium obnovy, kliknite na položky Štart ➙ Všetkyprogramy ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Používaniemédiaobnovy Táto časť poskytuje pokyny na používanie média obnovy v iných operačných systémoch. • V operačnom systéme Windows 7 môžete pomocou média obnovy obnoviť iba nastavenia počítača predvolené výrobcom. Po zlyhaní všetkých ostatn..

Vykonávanieoperáciízálohovaniaaobnovy - Page 73

Vykonávanieoperáciízálohovaniaaobnovy Program Rescue and Recovery umožňuje zálohovať celý obsah jednotky pevného disku vrátane operačného systému, súborov s údajmi, softvérových programov a osobných nastavení. Miesto, kam má program Rescue and Recovery uložiť zálohu, môžete vybrať: • Do chránenej oblasti jednotky pevného disku • Na sekundárnu jednotku pevného disku, ak je nainštalovaná v počítači • Na pripojenú externú jednotku pevného disku USB • Na sieťovú jednotku • Na zapisovateľné disky (pre túto možnosť sa vyžaduje zapisovacia e..

diskCDbalíkaMicrosoftOffice - Page 74

• Zachrániťsúboryzpevnéhodiskualebozozálohy Pracovný priestor Rescue and Recovery umožňuje vyhľadať súbory na jednotke pevného disku a presunúť ich na sieťovú jednotku alebo iné záznamové médium, ako napríklad zariadenie alebo disk USB. Toto riešenie je dostupné aj v prípade, ak ste nezálohovali svoje súbory alebo ak od vašej poslednej operácie zálohovania boli v týchto súboroch vykonané zmeny. Zo zálohy Rescue and Recovery umiestnenej na lokálnej jednotke pevného disku, zariadení USB alebo sieťovej jednotke môžete zachrániť aj konkrétne súbory. ..

Kapitola 5. Prehľad obnovy - Page 75

Vytvorenieapoužívaniezáchrannéhomédia Pomocou záchranného média, ako je disk alebo jednotka pevného disku USB, môžete zotaviť počítač po zlyhaniach, ktoré znemožňujú prístup k pracovnému priestoru Rescue and Recovery na jednotke pevného disku. Poznámky: 1. Operácie obnovy, ktoré môžete vykonať pomocou záchranného média, sa líšia v závislosti od operačného systému. 2. Záchranný disk môžete spustiť vo všetkých typoch optických jednotiek. Vytvoreniezáchrannéhomédia Táto časť obsahuje pokyny na vytvorenie záchranného média v iných operačn..

Používateľská príručka - Page 76

Opätovnáinštaláciapredinštalovanýchaplikáciíaovládačovzariadení V súvislosti s týmto počítačom sa uplatňujú ustanovenia umožňujúce znova nainštalovať požadované aplikácie a ovládače zariadení, ktoré nainštaloval výrobca. Opätovnáinštaláciapredinštalovanýchaplikácií Ak chcete znova nainštalovať niektoré predinštalované aplikačné programy, postupujte takto: 1. Zapnite počítač. 2. Prejdite do adresára C:\SWTOOLS . 3. Otvorte adresár APPS. V tomto adresári sa nachádza niekoľko podadresárov pre jednotlivé predinštalované aplikácie. 4. O..

Kapitola 5. Prehľad obnovy - Page 77

Poznámka: Ak nemôžete získať prístup do pracovného priestoru Rescue and Recovery alebo do prostredia Windows zo záchranného média alebo z média obnovy, pravdepodobne nemáte záchranné zariadenie (internú jednotku pevného disku, disk, jednotku pevného disku USB alebo iné externé zariadenia) nastavené v postupnosti spúšťacích zariadení ako prvé zavádzacie zariadenie. Najprv skontrolujte, či je záchranné zariadenie nastavené ako prvé zavádzacie zariadenie v postupnosti spúšťacích zariadení, pomocou programu ThinkPad Setup. Podrobné informácie o dočasnej ..

Používanierozšírenýchmožnostíspustenia - Page 78

1. V závislosti od operačného systému použite jeden z nasledujúcich postupov: • VsystémeWindows8: Presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá. Kliknite na položky Nastavenie ➙ ZmeniťnastaveniePC ➙ Všeobecné . • VsystémeWindows8.1: Presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá. Kliknite na položky Nastavenie ➙ ZmeniťnastaveniePC ➙ Aktualizáciaa obnovenie ➙ Obnovenie . 2. V časti Odstránenievšetkéhoapreinš..

Kapitola 5. Prehľad obnovy - Page 79

Vytvorenieapoužívaniemédiaobnovy Môžete vytvoriť médium obnovy ako zálohu prostredia na obnovenie systému Windows a obrazu na obnovenie systému Windows. Ak počítač nemôžete spustiť, médium obnovy môžete použiť na riešenie a odstránenie problémov s počítačom. Médium obnovy sa odporúča vytvoriť čo najskôr. Médium obnovy po jeho vytvorení uchovávajte na bezpečnom mieste a nepoužívajte ho na ukladanie iných údajov. Vytvoreniemédiaobnovy Na vytvorenie média obnovy potrebujete jednotku USB s najmenej 16 GB voľného miesta. Požadovaná kapacita zariaden..

Používateľská príručka - Page 80

Používaniemédiaobnovy Ak počítač nemôžete spustiť alebo nemôžete spustiť obraz na obnovenie systému Windows v počítači, pomocou média obnovy počítač obnovte. Ak chcete použiť médium obnovy, postupujte takto: Poznámka: Uistite sa, že počítač je pripojený k napájaciemu adaptéru. 1. Počítač zapnite alebo reštartujte. Skôr než sa spustí operačný systém Windows, niekoľkokrát stlačte kláves F12. Otvorí sa okno Boot Menu. 2. Vyberte jednotku na obnovenie ako zavádzacie zariadenie. 3. Vyberte preferovaný jazyk a potom vyberte preferované rozloženie ..

Ochranapredstatickouelektrinou - Page 81

Kapitola6. Výmenazariadení Táto kapitola obsahuje pokyny na výmenu zariadení pre počítač. Táto kapitola obsahuje nasledujúce položky: • „Ochrana pred statickou elektrinou“ na stránke 65 • „Vypnutie vstavanej batérie“ na stránke 65 • „Výmena jednotky pevného disku alebo jednotky SSD (Solid State Drive)“ na stránke 67 • „Výmena pamäťového modulu“ na stránke 69 • „Výmena karty Mini PCI ExpressCard na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN“ na stránke 70 • „Výmena gombíkovej batérie“ na stránke 73 Ochranapredstatickouelektrinou Hoci j..

Používateľská príručka - Page 82

• Neskratujteju. • Batériunenechajtespadnúť,nestláčajte,neprepichujteaninevystavujteveľkýmsilám. Nesprávne používaniebatériemôževiesťkprehriatiubatérie,ktorémôžespôsobiť „ únik “ plynovalebo zapáleniebatérie. Pred výmenou akéhokoľvek dielca CRU sa nasledujúcim spôsobom uistite, že ste vypli vstavanú batériu: 1. Vypnite počítač a odpojte od neho napájací adaptér a všetky káble. 2. Zapnite počítač. Keď sa zobrazí logo ThinkPad, stlačením klávesu F1 prejdite do programu ThinkPad Setup. 3. Vyberte položky Config ➙ Power . Zobrazí sa p..

Kapitola 6. Výmena zariadení - Page 83

4. Nainštalujte novú zostavu hlavného krytu 1 a nainštalujte skrutky 2 . 5. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. VýmenajednotkypevnéhodiskualebojednotkySSD(SolidStateDrive) Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. Upozornenie: Jednotka pevného disku je veľmi citlivá. Nesprávna manipulácia môže spôsobiť poškodenie a trvalú stratu údajov. Postupujte podľa týchto pravidiel: • Jednotku pevného disku alebo jednotku SSD vymeňte, len ak je to potrebné kvôli jej inovácii alebo oprave. Konektory a slot jednotky pevného disku ani j..

Používateľská príručka - Page 84

4. Odstráňte skrutky upevňujúce jednotku pevného disku alebo jednotku SSD. Poznámka: V závislosti od modelu sa môže jednotka pevného disku alebo jednotka SSD mierne líšiť od obrázkov v tejto téme. 5. Nadvihnutím úchytky vyberte jednotku pevného disku alebo jednotku SSD z počítača. 6. Vložte jednotku pevného disku alebo jednotku SSD do slotu 1 a pevne ju zasuňte na miesto 2 . 68 Používateľská príručka

..

Kapitola 6. Výmena zariadení - Page 85

7. Nainštalujte skrutky upevňujúce jednotku pevného disku alebo jednotku SSD. 8. Znova nasaďte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Výmena zostavy hlavného krytu“ na stránke 66. 9. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Výmenapamäťovéhomodulu Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. Zvýšenie kapacity pamäte je účinný spôsob zrýchlenia programov. Ak chcete vymeniť pamäťový modul, prečítajte si nasledujúce opatrenia a potom pokyny. Pri výmene pamäťového modulu dodržujte nasledujúce opatrenia. Poznámka: Pracov..

Používateľská príručka - Page 86

4. Ak je už v pamäťovom slote nainštalovaný pamäťový modul, súčasne otvorte západky na oboch stranách slotu 1 a potom vyberte pamäťový modul 2 . Pamäťový modul si odložte na budúce použitie. 5. S koncom nového pamäťového modulu, na ktorom je drážka, nasmerovaným na stranu pamäťového slotu s kontaktmi vložte pamäťový modul 1 do slotu v približne 20-stupňovom uhle. Otáčajte pamäťový modul smerom nadol, kým nezapadne na miesto 2 . Uistite sa, že pamäťový modul je pevne nainštalovaný v slote a nedá sa ľahko posúvať. Upozornenie: Aby ste predi..

Kapitola 6. Výmena zariadení - Page 87

NEBEZPEČENSTVO Počasbúroksbleskaminevykonávajtežiadnuvýmenuanezapájajtetelefónnykábeldotelefónnej zásuvkyvsteneanihoodnejneodpájajte. NEBEZPEČENSTVO Elektrickýprúdvnapájacích,telefónnychakomunikačnýchkáblochjenebezpečný. Abystesavyhli rizikuzásahuelektrickýmprúdom,predotvorenímkrytutohtoslotuodpojtekáble. Upozornenie: Pred inštaláciou karty Mini PCI ExpressCard sa dotknite kovového stola alebo uzemneného kovového predmetu. Tým odstránite statickú elektrinu zo svojho tela. Statická elektrina by mohla poškodiť kartu. Pri výmene karty bezdrôtovej siete ..

Používateľská príručka - Page 88

5. Odstráňte skrutku 1 . Potom vyberte kartu PCI Express Mini Card 2 . 6. Zarovnajte okraj s kontaktmi na novej karte PCI Express Mini Card so zodpovedajúcim soketom. Potom zasuňte novú kartu PCI Express Mini Card do slotu karty PCI Express Mini Card 1 . Zaistite kartu skrutkou 2 . 7. Pripojte káble antén k novej karte podľa obrázka. 8. Znova nasaďte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Výmena zostavy hlavného krytu“ na stránke 66. 9. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. 72 Používateľská príručka

..

Kapitola 6. Výmena zariadení - Page 89

Výmenagombíkovejbatérie Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. NEBEZPEČENSTVO Pripoužitínesprávnejgombíkovejbatériehrozínebezpečenstvovýbuchu. Gombíkovábatéria obsahujemalémnožstvoškodlivýchlátok. Predchádzaniemožnýmzraneniam: • BatériunahraďteibabatériouschválenouspoločnosťouLenovo. • Batériunehádžtedoohňa. • Batériunevystavujtenadmernémuteplu. • Nevystavujtejuvodeanidažďu. • Neskratujteju. • Batériunenechajtespadnúť,nestláčajte,neprepichujteaninevystavujteveľkýmsilám. Nesprávne používaniebatériemôževiesťkprehriatiubat..

Používateľská príručka - Page 90

4. Odpojte konektor 1 . Potom vyberte gombíkovú batériu 2 . 5. Nainštalujte novú gombíkovú batériu 1 . Potom pripojte konektor 2 . 6. Znova nasaďte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Výmena zostavy hlavného krytu“ na stránke 66. 7. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Po výmene gombíkovej batérie znova nastavte systémový dátum a čas v programe ThinkPad Setup. Pozrite si časť „Ponuka Date/Time“ na stránke 86. 74 Používateľská príručka

..

Kapitola7. Vylepšeniepočítača - Page 91

Kapitola7. Vylepšeniepočítača Táto časť poskytuje informácie o inštalácii zariadení a využívaní výhod, ktoré prinášajú pokročilé technologické funkcie počítača. • „Vyhľadanie voliteľného príslušenstva počítača ThinkPad“ na stránke 75 • „ThinkPad OneLink Dock“ na stránke 75 • „ThinkPad OneLink Pro Dock“ na stránke 77 VyhľadanievoliteľnéhopríslušenstvapočítačaThinkPad Ak chcete rozšíriť funkcie svojho počítača, spoločnosť Lenovo vám môže poskytnúť množstvo hardvérových a rozširujúcich zariadení, ktoré splnia va..

Používateľská príručka - Page 92

bezpečnostného zámku a slúži na pripevnenie dokovacej stanice k pracovnému stolu, stolu alebo inému prenosnému zariadeniu. 2 KonektorUSB3.0 : Slúži na pripojenie zariadení kompatibilných s rozhraniami USB 3.0 a USB 2.0. 3 KonektorAlwaysOnUSB : Pri predvolenom nastavení umožňuje konektor Always On USB nabíjanie niektorých mobilných digitálnych zariadení a smartfónov bez ohľadu na to, či sa počítač nachádza v režime spánku alebo dlhodobého spánku alebo je vypnutý. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s dokovacou stanicou. 4 Kombinovanýzvukový..

Kapitola 7. Vylepšenie počítača - Page 93

ThinkPadOneLinkProDock V závislosti od modelu môže počítač podporovať dokovaciu stanicu ThinkPad OneLink Pro Dock (ďalej nazývanú dokovacia stanica). Ak chcete rozšíriť funkčnosť počítača, pripojte ho k dokovacej stanici. Táto téma obsahuje základné informácie o dokovacej stanici. Podrobné informácie o používaní dokovacej stanice nájdete v dokumentácii dodanej s dokovacou stanicou. Poznámka: V závislosti od modelu sa vaša dokovacia stanica môže mierne líšiť od obrázkov v tejto téme. Pohľad spredu 1 Slotbezpečnostnéhozámku : Ak chcete dokovaciu sta..

Používateľská príručka - Page 94

Pohľadzozadu 1 KonektoryUSB2.0 : Slúžia na pripojenie zariadení kompatibilných s rozhraním USB 2.0. 2 KonektoryUSB3.0 : Slúžia na pripojenie zariadení kompatibilných s rozhraniami USB 3.0 a USB 2.0. 3 Ethernetovýkonektor : Slúži na pripojenie dokovacej stanice k ethernetovej sieti LAN. Indikátory na tomto konektore majú rovnaké funkcie ako indikátory na počítači. 4 KonektorDisplayPort ® : Slúži na pripojenie vysokovýkonného monitora, monitora direct-drive alebo iných zariadení, ktoré používajú konektor DisplayPort. 5 Konektornapájania : Slúži na pripojenie ..

Kapitola8. Rozšírenákonfigurácia - Page 95

Kapitola8. Rozšírenákonfigurácia Hoci je dôležité chrániť súbory, údaje a nastavenia, ktoré sa nachádzajú na jednotke pevného disku alebo jednotke SSD, tiež môže byť potrebné nainštalovať nový operačný systém, nainštalovať nové ovládače zariadení, aktualizovať systém UEFI BIOS alebo obnoviť predinštalovaný softvér. Tieto informácie vám pomôžu zaobchádzať s počítačom s náležitou starostlivosťou a udržiavať ho vo vynikajúcom stave. • „Inštalácia nového operačného systému“ na stránke 79 • „Inštalácia ovládačov zariaden..

Používateľská príručka - Page 96

Poznámky: • Ak spúšťate obraz inštalačného disku DVD z externého zariadenia USB alebo ak má počítač nainštalovanú jednotku NVM Express, pred spustením vykonajte ďalšie konfigurácie. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.lenovo.com/support/installwin7viausb3. • Ak je nainštalovaná jednotka NVM Express, vyžadujú sa aj ďalšie ovládače. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941. 8. Obnovte adresár C:\SWTOOLS , ktorý ste zálohovali pred inštaláciou operačného systému Windows 7. 9. Nainštalu..

Kapitola 8. Rozšírená konfigurácia - Page 97

3. Vyberte jednotku obsahujúcu inštalačný program operačného systému, napríklad jednotku USBHDD . Stlačte kláves Esc. 4. Vyberte položku Restart a uistite sa, že je zapnutá možnosť OSOptimizedDefaults . Stlačením klávesu F9 načítajte predvolené nastavenia. 5. Stlačením kombinácie klávesov Fn + F10 ukončite program ThinkPad Setup. 6. K počítaču pripojte jednotku obsahujúcu inštalačný program operačného systému a potom reštartujte počítač. 7. Nainštalujte ovládače zariadení a potrebné programy. Pozrite si časť „Inštalácia ovládačov zariaden..

PoužívanieprogramuThinkPadSetup - Page 98

PoužívanieprogramuThinkPadSetup Program ThinkPad Setup umožňuje vybrať pre počítač rôzne konfigurácie nastavenia nakonfigurovaním systému BIOS. Ak chcete nakonfigurovať systém BIOS počítača, postupujte takto: 1. Zapnite počítač. Keď sa zobrazí logo ThinkPad, stlačte kláves F1. Spustí sa program ThinkPad Setup. Poznámka: Ak je potrebné zadať heslo správcu, zadajte správne heslo. Tiež môžete stlačiť kláves Enter na preskočenie výzvy na zadanie hesla a spustenie programu ThinkPad Setup. Ak heslo nezadáte, nemôžete meniť konfigurácie chránené hes..

Kapitola 8. Rozšírená konfigurácia - Page 99

PonukaConfig Ak chcete zmeniť konfiguráciu počítača, v ponuke programu ThinkPad Setup vyberte kartu Config . V nasledujúcej tabuľke sú uvedené položky ponuky Config . Predvolené hodnoty sú označené tučným písmom . Položky ponuky sa môžu zmeniť bez upozornenia. V závislosti od modelu sa môžu predvolené hodnoty líšiť. Upozornenie: Predvolené konfigurácie už sú optimalizované. Nesprávna zmena konfigurácií môže mať neočakávané dôsledky. Tabuľka2. PoložkyponukyConfig Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky Wake On LAN • Disabled •..

Tabuľka2. PoložkyponukyConfig(pokračovanie) - Page 100

Tabuľka2. PoložkyponukyConfig(pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky USB UEFI BIOS Support • Disabled • Enabled Zapnutie alebo vypnutie podpory zavedenia z ukladacích zariadení USB. Always On USB • Disabled • Enabled Ak vyberiete možnosť Enabled a systém je pripojený k napájaciemu adaptéru, konektor USB môže nabíjať externé zariadenie, keď sa systém nachádza v pohotovostnom režime alebo režime dlhodobého spánku, alebo je vypnutý. Keď systém používa batériu a nie je pripojený k napájaciemu adaptéru, konektor USB môže nabíja..

Tabuľka2. PoložkyponukyConfig(pokračovanie) - Page 101

Tabuľka2. PoložkyponukyConfig(pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled • Enabled Ak vyberiete možnosť Enabled , kláves Fn bude fungovať ako kláves Ctrl a kláves Ctrl bude fungovať ako kláves Fn. Poznámka: Aj keď je vybratá možnosť Enabled , na obnovenie normálnej prevádzky počítača z režimu spánku je potrebné stlačiť kláves Fn. Boot Display Device • ThinkPadLCD • HDMI Vyberte zobrazovacie zariadenie, ktoré má byť aktivované pri spustení. Tento výber má účinok pri spustení, vý..

Tabuľka2. PoložkyponukyConfig(pokračovanie) - Page 102

Tabuľka2. PoložkyponukyConfig(pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky výbere tejto položky sa systém automaticky vypne. Počítač je pripravený na vykonanie údržby. Poznámka: Ak chcete vykonať túto operáciu, napájací adaptér musí byť odpojený. Pri opätovnom pripojení napájacieho adaptéra sa vstavaná batéria automaticky znova zapne. Password Beep • Disabled • Enabled Ak túto možnosť zapnete, vždy, keď systém čaká na heslo pri zapnutí, heslo pevného disku alebo heslo správcu, ozve sa pípnutie. Ozvú sa rôzne pípnutia podľa ..

Kapitola 8. Rozšírená konfigurácia - Page 103

Tabuľka3. PoložkyponukySecurity Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky Supervisor Password • Disabled • Enabled Pozrite si časť „Heslo správcu“ na stránke 46. Lock UEFI BIOS Settings • Disabled • Enabled Zapnutie alebo vypnutie funkcie, ktorá chráni položky programu ThinkPad Setup pred zmenou zo strany neoprávnených používateľov. Táto položka je predvolene nastavená na možnosť Disabled . Ak nastavíte heslo správcu a zapnete túto funkciu, položky programu ThinkPad Setup nebude môcť zmeniť nikto okrem vás. Password at unattended boot • Disab..

Tabuľka3. PoložkyponukySecurity(pokračovanie) - Page 104

Tabuľka3. PoložkyponukySecurity(pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky Security Chip • Active • Inactive • Disabled Ak vyberiete možnosť Active , bezpečnostný čip je funkčný. Ak vyberiete možnosť Inactive , možnosť SecurityChip je viditeľná, ale bezpečnostný čip nie je funkčný. Ak vyberiete možnosť Disabled , možnosť SecurityChip je skrytá a bezpečnostný čip nie je funkčný. Security Reporting Options Zapnutie alebo vypnutie nasledujúcich možností Security Reporting Options: • BIOSROMStringReporting : Textový reťazec systé..

Tabuľka3. PoložkyponukySecurity(pokračovanie) - Page 105

Tabuľka3. PoložkyponukySecurity(pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky Intel (R) Virtualization Technology • Disabled • Enabled Ak vyberiete možnosť Enabled , funkcia VMM (Virtual Machine Monitor) môže využívať dodatočné hardvérové schopnosti poskytované technológiou Virtualization Technology. Virtualization Intel VT-d Feature • Disabled • Enabled Intel VT-d je virtualizačná technológia spoločnosti Intel pre priamy vstup/výstup. Keď je zapnutá, funkcia VMM môže využívať infraštruktúru platformy na virtualizáciu vstupov a výstu..

Tabuľka3. PoložkyponukySecurity(pokračovanie) - Page 106

Tabuľka3. PoložkyponukySecurity(pokračovanie) Položkaponuky Položkapodponuky Výber Poznámky Computrace • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Zapnutie alebo vypnutie rozhrania systému UEFI BIOS na aktiváciu modulu Computrace. Computrace je voliteľná monitorovacia služba od spoločnosti Absolute Software. Poznámka: Ak nastavíte aktiváciu modulu Computrace na hodnotu Permanently Disabled , toto nastavenie už nebudete môcť zapnúť. Secure Boot • Disabled • Enabled Zapnutie alebo vypnutie funkcie UEFI Secure Boot. Ak chcete zabrániť spusteniu neoprávnených ..

Kapitola 8. Rozšírená konfigurácia - Page 107

Ak chcete postupnosť spúšťacích zariadení zmeniť dočasne, aby sa počítač spustil z požadovanej jednotky, postupujte takto: 1. Vypnite počítač. 2. Zapnite počítač. Keď sa zobrazí logo ThinkPad, stlačte kláves F12. 3. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete počítač spustiť. Poznámka: Ak počítač nemožno spustiť zo žiadneho zariadenia alebo sa nenašiel operačný systém, zobrazí sa ponuka Boot . V nasledujúcej tabuľke sú uvedené položky ponuky Startup . Predvolené hodnoty sú označené tučným písmom . Položky ponuky sa môžu zmeniť bez upozornenia...

Tabuľka4. PoložkyponukyStartup(pokračovanie) - Page 108

Tabuľka4. PoložkyponukyStartup(pokračovanie) Položkaponuky Výber Poznámky BootMode • Quick • Diagnostics Zavedenie Quick je určené na čo najrýchlejšie zavedenie operačného systému pomocou zníženia času potrebného na test POST (power-on self-test). Zavedenie Diagnostics sa používa na zistenie problémov pomocou testovania zariadení. OptionKeyDisplay • Disabled • Enabled Ak vyberiete možnosť Disabled , počas testu POST sa nezobrazí správa „To interrupt normal startup, press Enter“. BootDeviceListF12Option • Disabled • Enabled Ak vyberiete možnosť En..

Kapitola 8. Rozšírená konfigurácia - Page 109

Používaniesprávysystému Táto časť je určená najmä pre správcov siete. Počítač je navrhnutý s ohľadom na spravovateľnosť, aby ste mohli presmerovať viac zdrojov a tým lepšie plniť obchodné ciele. Táto spravovateľnosť alebo „celkové náklady na vlastníctvo“ (TCO) umožňujú na diaľku ovládať klientske počítače rovnakým spôsobom ako vlastný počítač, napríklad zapnúť klientsky počítač, naformátovať jednotku pevného disku alebo nainštalovať softvér. Keď je počítač nakonfigurovaný a funkčný, môžete ho spravovať pomocou softvéru ..

Používateľská príručka - Page 110

Nastaveniefunkciísprávy Ak chcete povoliť správcovi siete vzdialenú správu vášho počítača, musíte nakonfigurovať sieťové rozhranie nastavením funkcií správy systému v programe ThinkPad Setup. V tomto programe môžete nakonfigurovať nasledujúce funkcie: • Wake on LAN • Postupnosť Network Boot • Aktualizácia pamäte flash Ak bolo nastavené heslo správcu, pri spustení programu ThinkPad Setup ho budete musieť zadať, aby ste tieto funkcie mohli používať. Wake on LAN Keď je na počítači pripojenom k sieti LAN zapnutá funkcia Wake on LAN, správca siete..

- - Page 111

Kapitola9. Predchádzanieproblémom Dôležitou súčasťou vlastníctva prenosného počítača ThinkPad je údržba. Vďaka náležitej starostlivosti sa môžete vyhnúť bežným problémom. Táto kapitola obsahuje informácie, ktoré vám môžu pomôcť udržiavať počítač v bezchybnom stave. • „Všeobecné tipy na predchádzanie problémom“ na stránke 95 • „Zabezpečenie aktuálnosti ovládačov zariadení“ na stránke 96 • „Starostlivosť o počítač“ na stránke 97 Všeobecnétipynapredchádzanieproblémom Táto téma obsahuje nasledujúce tipy na zabránenie..

Zabezpečenieaktuálnostiovládačovzariadení - Page 112

- Skontrolujte, či je batéria nabitá a či je k počítaču pripojený napájací adaptér. - Otvorte program ThinkPad Setup a načítajte predvolené nastavenia. - Reštartujte počítač a spustite operáciu obnovy. - Ak počítač používa ako médiá obnovy disky, nevyberajte disk z jednotky, pokiaľ na to nebudete vyzvaní. • V prípade podozrenia na problém s jednotkou pevného disku, skôr než zavoláte Centrum podpory zákazníkov, pozrite si časť „Diagnostika problémov“ na stránke 101 a spustite diagnostický test jednotky. Ak sa počítač nespustí, prevezmite sú..

Starostlivosťopočítač - Page 113

aktualizácie alebo všetky aktualizácie), aby zoznam, z ktorého vyberáte, obsahoval iba tie typy aktualizácií, o ktoré máte záujem. Ďalšie informácie o používaní programu System Update nájdete v informačnom systéme pomoci pre tento program. Starostlivosťopočítač Hoci je počítač navrhnutý tak, aby v normálnom pracovnom prostredí fungoval spoľahlivo, pri jeho obsluhe treba používať zdravý rozum. Ak budete dodržiavať nasledujúce dôležité rady, počítač využijete k vlastnej spokojnosti. Dbajtenato,kdeaakopracujete • Obalové materiály uložte bezpeč..

Používateľská príručka - Page 114

• Ak vymieňate jednotku pevného disku, znova nasaďte kryt slotu jednotky. • Keď externé a vymeniteľné pevné disky práve nepoužívate, majte ich uložené vo vhodných puzdrách alebo obaloch. • Pred nainštalovaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich zariadení sa dotknite kovovej platne alebo uzemneného kovového predmetu. Tým odstránite statickú elektrinu zo svojho tela. Statická elektrina by mohla toto zariadenie poškodiť. - Pamäťový modul - Karta Mini PCI - Pamäťová karta, napríklad SD, SDHC, SDXC alebo MultiMediaCard Poznámka: V počítači sa nenachádzaj..

- Page 115

2. Namočte doň špongiu. 3. Vyžmýkajte prebytočnú tekutinu zo špongie. 4. Krúživým pohybom špongie poutierajte povrch a dbajte na to, aby prebytočná tekutina nekvapkala. 5. Vyutierajte povrch a odstráňte čistiaci prostriedok. 6. Prepláchnite špongiu v čistej tečúcej vode. 7. Poutierajte povrch čistou špongiou. 8. Znova poutierajte povrch suchou mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. 9. Počkajte, kým sa povrch úplne nevysuší, a odstráňte vlákna z tkaniny. Čistenieklávesnicepočítača Ak chcete očistiť klávesnicu počítača, postupujte takto: 1. Nam..

Používateľská príručka - Page 116

100 Používateľská príručka

..

- Page 117

Kapitola10. Riešenieproblémovspočítačom Táto kapitola obsahuje informácie o tom, čo máte robiť v prípade problému s počítačom. Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy: • „Diagnostika problémov“ na stránke 101 • „Riešenie problémov“ na stránke 101 Diagnostikaproblémov Ak máte problémy s počítačom, na ich vyriešenie použite program Lenovo Solution Center. Program Lenovo Solution Center umožňuje odstrániť problémy s počítačom. Obsahuje diagnostické testy, zhromažďovanie informácií o systéme, informácie o stave zabezpečenia a podpore, a..

Používateľská príručka - Page 118

• Ak je počítač vypnutý, reštartujte ho stlačením tlačidla napájania. Ak sa počítač nezapne, pokračujte krokom 2. • Ak počítač nemôžete vypnúť stlačením a podržaním vypínača napájania, odpojte od neho všetky zdroje napájania a vynulujte systém vložením vyrovnanej kancelárskej sponky do otvoru núdzového vynulovania. Keď sa počítač vypne, reštartujte ho stlačením tlačidla napájania. Ak sa počítač nezapne, pokračujte krokom 2. 2. Kým je počítač vypnutý, odpojte od neho všetky zdroje napájania a vynulujte systém vložením vyrovnanej k..

- Page 119

Riešenie : Systémovú pamäť CMOS pravdepodobne poškodil niektorý aplikačný program. Počítač použije predvolené nastavenia. Spustite program ThinkPad Setup a znova nakonfigurujte nastavenia. Ak sa naďalej zobrazuje rovnaký kód chyby, počítač dajte opraviť. • Správa : 0253: Systémová pamäť EFI Variable Block Data bola zničená. Riešenie : Systémová pamäť EFI Variable Block Data bola pravdepodobne poškodená. • Správa : 0271: Chyba dátumu a času. Riešenie : V počítači nie je nastavený dátum ani čas. Nastavte dátum a čas pomocou programu ThinkPad..

Používateľská príručka - Page 120

Riešenie : Je pripojený viac ako jeden externý snímač odtlačkov prstov. Vypnite a odstráňte všetky snímače okrem snímača, ktorý ste nastavili v hlavnom operačnom systéme. • Správa : 2000: Zlyhala diagnostika snímača Active Protection. Riešenie : Snímač Active Protection nefunguje správne. Počítač dajte opraviť. • Správa : 2100: Chyba inicializácie na pevnom disku HDD0 (hlavný pevný disk). Riešenie : Jednotka pevného disku nefunguje. Dajte ju opraviť. • Správa : 2101: Chyba zisťovania jednotky HDD1 (Ultrabay HDD) Riešenie : Jednotka pevného disku U..

Tabuľka5. Chybyspípaním(pokračovanie) - Page 121

Tabuľka5. Chybyspípaním(pokračovanie) Problém Riešenie Päť krátkych pípnutí Nastal problém so systémovou doskou. Počítač dajte opraviť. Päť krátkych pípnutí, odmlka, päť krátkych pípnutí a odmlka Pri zistení chyby bude okamžite pokračovať zavádzanie systému. Problémyspamäťovýmimodulmi Tietopokynyterazvytlačteauchovávajteichspoluspočítačom,abystesiichneskôrmohlipozrieť. Ak pamäťový modul nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce položky: 1. Skontrolujte, či je pamäťový modul v počítači správne nainštalovaný a osadený. Možno bude..

Používateľská príručka - Page 122

Poznámka: Ak používate operačný systém Windows 7, kliknite na položku Zobraziťskrytéikony v oblasti oznámení systému Windows. Zobrazí sa ikona programu Access Connections. Ďalšie informácie o tejto ikone nájdete v informačnom systéme pomoci pre program Access Connections. Ak je v systéme nainštalovaný operačný systém Windows 7, skontrolujte názov siete (SSID) a informácie o šifrovaní. Pomocou programu Access Connections overte tieto informácie, v ktorých sa rozlišujú malé a veľké písmená. ProblémyspripojenímBluetooth • Problém : Z náhlavnej súpra..

Stav zariadenia: Zariadenie pracuje správne. - Page 123

2. Odpojte externú numerickú klávesnicu. 3. Zapnite počítač a znovu skúste použiť klávesnicu. Ak sa problém s klávesnicou vyriešil, znovu opatrne pripojte externú numerickú klávesnicu a externú klávesnicu. Uistite sa, že ste konektory zasunuli správne. Ak problém pretrváva, skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač zariadenia. 1. Otvorte ovládací panel. Zmeňte zobrazenie Ovládacieho panela z nastavenia Kategória na nastavenie Veľké ikony alebo Malé ikony. 2. Kliknite na položku Klávesnica . 3. Vyberte kartu Hardvér . Na table Vlastnostizariaden..

Používateľská príručka - Page 124

- Zadajte správne heslo a stlačte kláves Enter. Ak sú tieto položky nastavené správne a obrazovka zostane naďalej čierna, počítač dajte opraviť. • Problém : Po zapnutí počítača sa na prázdnej obrazovke zobrazí len biely kurzor. Riešenie : Ak ste na jednotke pevného disku upravili oddiel pomocou softvéru na prácu s oddielmi, informácie o tomto oddiele alebo hlavný zavádzací záznam sú pravdepodobne zničené. 1. Počítač vypnite a znovu ho zapnite. 2. Ak na obrazovke stále vidíte len kurzor, postupujte nasledovne: - Ak ste použili softvér na prácu s oddi..

- Page 125

Poznámka: Názov ovládača zariadenia závisí od videočipu nainštalovaného v počítači. 4. Kliknite na kartu Správafarieb , potom kliknite na položky Správafarieb ➙ Spresniť a skontrolujte, či je správne nastavená kvalita farieb a či sú ostatné informácie takisto správne. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte výzvu. • Problém : Na obrazovke sú zobrazené nesprávne znaky. Riešenie : Overte, či ste operačný systém alebo aplikačný program nainštalovali správne. Ak sú správne nainštalované a nakon..

Používateľská príručka - Page 126

1. Pripojte externý monitor ku konektoru pre monitor a potom pripojte monitor k elektrickej zásuvke. 2. Zapnite externý monitor aj počítač. 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Rozlíšenie obrazovky . Poznámka: Ak počítač nedokáže zistiť externý monitor, kliknite na tlačidlo Zistiť . 4. Kliknite na ikonu požadovaného monitora (ikona Monitor-2 predstavuje externý monitor). 5. Kliknite na položku Rozšírenénastavenie . 6. Kliknite na kartu Monitor . V okne s informáciami o monitore skontrolujte, či je typ monitora sprá..

- Page 127

Riešenie : Dodržali ste správny postup pri inštalácii operačného systému alebo aplikačného programu? Ak áno, externý monitor dajte opraviť. • Problém : Funkcia rozšírenia pracovnej plochy nefunguje. Riešenie : Zapnite funkciu rozšírenia pracovnej plochy nasledujúcim spôsobom: 1. Pripojte externý monitor ku konektoru pre monitor a potom pripojte monitor k elektrickej zásuvke. 2. Zapnite externý monitor aj počítač. 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Rozlíšenie obrazovky . 4. Kliknite na ikonu Monitor-2 . 5. Vybe..

Používateľská príručka - Page 128

3. Kliknite na položku Správcazariadení . Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte výzvu. 4. Dvakrát kliknite na položku Zvuk,videoahraciezariadenia . 5. Skontrolujte, či je nasledujúce zariadenie zapnuté a správne nakonfigurované: - Realtek High Definition Audio • Problém : Nahrávky zhotovené pomocou vstupu pre mikrofón nie sú dostatočne hlasné. Riešenie : Skontrolujte, či je funkcia Zosilnenie mikrofónu zapnutá a nastavená nasledovne: 1. Otvorte ovládací panel. 2. Kliknite na položku Hardvérazvuk . 3. Kl..

- Page 129

4. Pozrite si prehrávacie zariadenia. Ak ste pripojili slúchadlá, automaticky sa nastavia ako predvolené zariadenie a ikona pre slúchadlá bude začiarknutá. 5. Ak chcete ako predvolené nastaviť iné zariadenie, dvakrát kliknite na ikonu pre dané zariadenie, napríklad reproduktory. Táto ikona bude teraz začiarknutá. 6. Prehrajte akýkoľvek zvuk pomocou hudobného programu, napríklad Windows Media Player. Skontrolujte, či z reproduktorov vychádza zvuk. Podrobné informácie nájdete v informačnom systéme pomoci pre program SmartAudio. Problémysosnímačomodtlačkovprstov..

Príručkeobezpečnosti,zárukáchanastavení - Page 130

Problémsnapájacímadaptérom Problém : Napájací adaptér je pripojený k počítaču a fungujúcej elektrickej zásuvke, ale v oblasti oznámení systému Windows sa nezobrazuje ikona napájacieho adaptéra (elektrickej zástrčky). Riešenie : Postupujte nasledovne: 1. Presvedčte sa, či je napájací adaptér správne pripojený. Pokyny na pripojenie napájacieho adaptéra nájdete v Príručkeobezpečnosti,zárukáchanastavení dodanej s počítačom. 2. Ak je napájací adaptér pripojený správne, vypnite počítač a potom odpojte napájací adaptér a vyberte hlavnú batériu...

- Page 131

Ak sa pred načítaním operačného systému zobrazí chybové hlásenie, vykonajte príslušné nápravné opatrenia pre chybové hlásenia testu POST. Ak sa chybové hlásenie zobrazí, keď operačný systém načítava konfiguráciu pracovnej plochy po dokončení testu POST, skontrolujte tieto položky: 1. Vyhľadajte dané chybové hlásenie na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support. 2. Vyhľadajte dané chybové hlásenie na domovskej stránke databázy Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/. Problémysrežimom..

Používateľská príručka - Page 132

Riešenie : Skontrolujte, či nebola vybratá voľba, ktorá by zabránila tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. Ak sa počítač pokúsi prejsť do režimu spánku, ale požiadavka je odmietnutá, zariadenie pripojené ku konektoru USB môže byť vypnuté. V takom prípade vykonajte operáciu horúceho odpojenia a pripojenia zariadenia USB. • Problém : Keď je počítač v režime dlhodobého spánku, batéria sa mierne vybíja. Riešenie : Ak je zapnutá funkcia prebudenia, počítač spotrebúva malé množstvo energie. Nie je to porucha...

➙ - Page 133

• Ostatné aplikácie fungujú v počítači správne. • Sú nainštalované potrebné ovládače zariadení. • Aplikácia funguje pri spustení v inom počítači. Ak sa počas používania aplikácie zobrazí chybové hlásenie, pozrite si príručky dodané s aplikáciou. Ak aplikácia stále správne nefunguje, požiadajte o pomoc predajcu alebo servisného zástupcu. Problémysportmiakonektormi Nasledujúca časť sa venuje najčastejším problémom s portmi a konektormi. ProblémsozariadenímUSB Problém : Zariadenie pripojené ku konektoru USB nefunguje. Riešenie : Otvorte ok..

Používateľská príručka - Page 134

118 Používateľská príručka

..

SkôrnežbudetekontaktovaťspoločnosťLenovo - Page 135

Kapitola11. Získaniepodpory Táto kapitola obsahuje informácie o získaní pomoci a podpory od spoločnosti Lenovo. • „Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo“ na stránke 119 • „Získanie pomoci a servisu“ na stránke 120 • „Nákup ďalších služieb“ na stránke 121 SkôrnežbudetekontaktovaťspoločnosťLenovo Problémy s počítačom môžete často vyriešiť pomocou informácií vo vysvetleniach kódov chýb, spustením diagnostických programov alebo pomocou webovej lokality spoločnosti Lenovo. Registráciapočítača Zaregistrujte svoj počítač v s..

Používateľská príručka - Page 136

Získaniepomociaservisu Ak potrebujete pomoc, servis, technickú pomoc alebo potrebujete získať ďalšie informácie o prenosných počítačoch ThinkPad, spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu informačných zdrojov. Táto časť obsahuje informácie o tom, kde získate ďalšie informácie o spoločnosti Lenovo a našich produktoch, čo robiť v prípade výskytu problému s počítačom a komu zavolať v prípade potreby servisu. Prípadné informácie o vašom počítači a predinštalovanom softvéri sú k dispozícii v dokumentácii dodanej s počítačom. Dokumentácia zahŕ..

Príručkeobezpečnosti,zárukáchanastavení - Page 137

• Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia. • Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu. • Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou Lenovo, vykoná vybraté technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš dostupný hardvér. Tieto položky nie sú za..

Používateľská príručka - Page 138

122 Používateľská príručka

..

Informácieobezdrôtovompripojení - Page 139

PrílohaA. Regulačnéinformácie Aktuálne informácie o súlade sú dostupné na adrese http://www.lenovo.com/compliance. Informácieobezdrôtovompripojení Bezdrôtovákomunikácia Karta bezdrôtovej siete LAN je navrhnutá tak, aby spolupracovala s ľubovoľným produktom pre bezdrôtovú sieť LAN založeným na bezdrôtovej technológii DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) alebo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), a je v súlade: • so štandardmi 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n alebo 802.11ac pre bezdrôtové siete LAN, ktoré defin..

Používateľská príručka - Page 140

• Find Me Profile • Immediate Alert Profile • Battery Status Profile Používateľsképrostredieavašezdravie Tento počítač obsahuje integrované bezdrôtové karty, ktoré fungujú podľa pokynov uvedených v bezpečnostných normách a odporúčaniach pre rádiové frekvencie (RF), a preto spoločnosť Lenovo verí, že používanie tohto produktu je pre zákazníkov bezpečné. Tieto normy a odporúčania odzrkadľujú konsenzus vedeckej komunity na celom svete a výsledky rokovaní skupín a komisií vedcov, ktorí neustále posudzujú a interpretujú rozsiahlu literatúru o..

Názovproduktu - Page 141

1 Anténa bezdrôtovej siete LAN (pomocná) 2 Anténa bezdrôtovej siete LAN (hlavná) Umiestnenieregulačnýchvyhláseníprebezdrôtovýadaptér Ďalšie informácie o regulačných vyhláseniach pre bezdrôtový adaptér nájdete vo vyhlásení Regulatory Notice dodanom s počítačom. Ak bol počítač dodaný bez vyhlásenia RegulatoryNotice , nájdete ho na webovej lokalite na adrese: http://www.lenovo.com/UserManuals Informácieocertifikácii Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o názve produktu, ID zhody a typoch počítačov. Názovproduktu IDzhody Typypočítačov ThinkPad ..

Používateľská príručka - Page 142

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the..

- Page 143

Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut ..

InformácieoserviseproduktovLenovopreTaiwan - Page 144

InformácieoserviseproduktovLenovopreTaiwan Euroázijskáznačkazhody VyhlásenieozvukupreBrazíliu Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo. 128 Používateľská príručka

..

Príloha B. Informácie o zariadeniach WEEE a recyklácii - Page 145

PrílohaB. InformácieozariadeniachWEEEarecyklácii Spoločnosť Lenovo žiada vlastníkov zariadení informačných technológií (IT) o zodpovedné recyklovanie ich zariadení po ukončení ich používania. Spoločnosť Lenovo ponúka rôzne programy a služby, ktoré pomáhajú vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese http://www.lenovo.com/recycling. Aktuálne informácie o produktoch týkajúce sa životného prostredia sú dostupné na adrese http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Dôležitéinformácieozariadeni..

InformácieorecykláciipreBrazíliu - Page 146

Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at: http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/pcrecycle/. Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the ..

Príloha B. Informácie o zariadeniach WEEE a recyklácii - Page 147

InformácieorecykláciibatériípreEurópskuúniu Upozornenie: Toto označenie sa používa len v krajinách v rámci Európskej únie (EÚ). Batérie alebo obaly batérií sú označované v súlade s Európskou smernicou 2006/66/EC o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Táto smernica určuje pravidlá pre návrat a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú platné v rámci celej Európskej únie. Toto označenie sa týka rôznych batérií a označuje produkt, ktorý sa nemá zahadzovať, ale má sa po skončení životnosti zozbier..

Používateľská príručka - Page 148

InformácieorecykláciibatériípreTaiwan InformácieorecykláciibatériípreUSAaKanadu InformácieorecykláciipreČínu 132 Používateľská príručka

..

PrílohaC. Smernicaoobmedzenípoužívanianebezpečných - Page 149

PrílohaC. Smernicaoobmedzenípoužívanianebezpečných látok(RoHS) Najnovšie informácie o našich produktoch týkajúce sa životného prostredia sú dostupné na adrese http://www.lenovo.com/ecodeclaration. VyhlásenieosmerniciRoHSpreEurópskuúniu This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to: http://www.lenovo...

VyhlásenieosmerniciRoHSpreČínu - Page 150

VyhlásenieosmerniciRoHSpreČínu 134 Používateľská príručka

..

Príloha D. Informácie o modeli ENERGY STAR - Page 151

PrílohaD. InformácieomodeliENERGYSTAR ENERGY STAR ® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií. Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty vyhovujúce požiadavkám programu ENERGY STAR. Značka ENERGY STAR môže byť pripevnená na počítači alebo zobrazená v rozhraní nastavení napájania. Nasledujúce typy počítačo..

Používateľská príručka - Page 152

136 Používateľská príručka

..

Príloha E. Vyhlásenia - Page 153

PrílohaE. Vyhlásenia Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušuj..

Používateľská príručka - Page 154

Ochrannéznámky Nasledujúce výrazy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery Secure Data Disposal ThinkPad TrackPoint UltraConnect AMD je registrovaná ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Intel a Intel SpeedStep sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a v ďalších krajinách. Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker a Cortana sú ochranné známky skupiny spoločností Mic..

Sponsored links

Latest Update