Lenovo Thinkpad S440 (finnish) User Guide Manual Finnish

ThinkPad S440 Language

Download Lenovo Thinkpad S440 (finnish) User Guide Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Käyttöopas - Page 1

Käyttöopas ThinkPadS440

..

Viides painos (Helmikuu 2016) - Page 2

Huomautuksia: Ennentämänjulkaisunjasiinäkuvattujentuotteidenkäyttöäluehuolellisestiseuraavat tiedot: • Turvaohjeet,takuutiedotjaasennusopas • RegulatoryNotice • ”Tärkeätturvaohjeet”sivullavi • LiiteE”Huomioonotettavaa”sivulla131 Uusimmat Turvaohjeet,takuutiedotjaasennusopas ‑ julkaisunsekämääräyksiäkoskeviatietojasisältävän RegulatoryNotice ‑ julkaisunversiotovatsaatavanaLenovon ® tukisivustossaosoitteessa: http://www.lenovo.com/UserManuals Viides painos (Helmikuu 2016) © Copyright Lenovo 2013, 2016. RAJOITETTUJAOIKEUKSIAKOSKEVAHUOMAUTUS:Jostiedottaiohj..

Sisältö - Page 3

Sisältö Lue tämä ensin . . . . . . . . . . . . . v Tärkeätturvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . vi Välittömiätoimiaedellyttävättapahtumattai tilat . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . vii Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus . . . . . . 1 Tietokoneenliitäntöjen,säädintenjamerkkivalojen sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Laiteedestä . . . . . . . . . . . . . . . 1 Laiteoikealta . . . . . . . . . . . . . . 3 Laitevasemmalta . . . . . . . . . . . . . 4 Laitealta . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Merkkivalot . . . . . . . . . . . ..

Käyttöopas - Page 4

Luku 6. Laitteiden vaihto . . . . . . . 59 Staattiseltasähköltäsuojautuminen . . . . . . 59 Sisäisenakunpoistaminenkäytöstä . . . . . . 59 Tietokoneenpohjakannenvaihto . . . . . . . 60 KiintolevyasemantaiSolidStateDrive-aseman vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Muistimoduulinvaihto . . . . . . . . . . . . 63 LangattomanlähiverkkoyhteydenMiniPCI ExpressCard-kortinvaihto . . . . . . . . . . 64 Nappiparistonvaihtaminen . . . . . . . . . . 67 Luku 7. Tietokoneen toimintojen laajennus . . . . . . . . . . . . . . . 69 ThinkPad-lisävarusteidenhankinta . . . . . . . 69 ThinkPadO..

iii - Page 5

AkkujenkierrätykseenliittyviätietojaEuroopan unionissa . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 AkkujenkierrätykseenliittyviätietojaTaiwanissa. . 126 AkkujenkierrätykseenliittyviätietojaYhdysvalloissa jaKanadassa . . . . . . . . . . . . . . . 126 KierrätykseenliittyviätietojaKiinassa . . . . . . 126 Liite C. Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi (RoHS) . . . . . . . . . . . . . . . . 127 EuroopanunioninRoHS . . . . . . . . . . . 127 TurkinRoHS . . . . . . . . . . . . . . . 127 UkrainanRoHS . . . . . . . . . . . . . . 127 IntianRoHS . . . . . . . . . . . . . . . . 127 K..

Käyttöopas - Page 6

iv Käyttöopas

..

Lue tämä ensin - Page 7

Lue tämä ensin Tässäannettujatärkeitäohjeitanoudattamallavoitkäyttäätietokonettamahdollisimmantehokkaastija turvallisesti.Ohjeidennoudattamattajättäminensaattaaaiheuttaavaivojatailoukkaantumisiataitietokoneesi saattaavioittua. Suojaudu tietokoneen tuottamalta lämmöltä. Kuntietokoneeseenkytketäänvirtataikunakkualadataan,tietokoneenpohja, kämmentukijajotkinmuutosatsaattavatkuumentua. Lämpötilavaihtelee järjestelmäntoimintatasonjaakunvaraustasonmukaan. Pitkäaikainenaltistuminenlämmöllesaattaaaiheuttaaepämukavuuttatailievän palovamman. • Äläpidäkannettavaatietokon..

Turvaohjeet,takuutiedotjaasennusopas - Page 8

Suojaa tietokone ja tiedot tietokoneen siirron ajaksi. Ennenkuinsiirrättietokonetta,jossaonkiintolevyasema,teejokinseuraavista toimistajavarmista,ettävirtakytkimenmerkkivaloeipalataiettäsevilkkuu: • Katkaisetietokoneestavirta. • Asetatietokonelepotilaan. • Asetatietokonehorrostilaan. Muutointietokonesaattaavaurioituajatietojavoikadota. Käsittele tietokonetta varovaisesti. Äläkäsitteletietokonetta,näyttöätaierillisiälaitteitakovakouraisesti(äläpudota, kolhi,naarmuta,väännä,tärisytätaipuserraniitätaiasetaniidenpäällepainavia esineitä). Kuljeta tietokonetta varovais..

Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai tilat - Page 9

Välittömiä toimia edellyttävät tapahtumat tai tilat Tuotteet voivat vahingoittua väärinkäytön tai laiminlyöntien vuoksi. Jotkin vauriot ovat niin vakavia, ettei tuotteen käyttöä saa jatkaa, ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on tarkastanut tuotteen ja tarvittaessa korjannut sen. Kun laitteessa on virta kytkettynä, valvo sen toimintaa aivan samoin kuin muidenkin sähkölaitteiden toimintaa. Erittäin harvinaisissa tilanteissa tuotteesta saattaa lähteä outo haju, savua tai kipinöitä tai siitä saattaa kuulua poksahtelua, rätinää tai sihinää. Tämä saattaa merkitä m..

Verkkojohdot ja verkkolaitteet - Page 10

ennenkuinirrotattuotteenkansia.Jossinullaonaiheeseenliittyviäkysymyksiätaihuolenaiheita,otayhteys asiakastukikeskukseen. Vaikkatietokoneenosateivätliikusenjälkeen,kunverkkojohtoonirrotettu,otaseuraavavaroitushuomioon. VAROITUS: Vaarallisia liikkuvia osia. Varo, etteivät sormet tai muut ruumiinosat kosketa osiin. VAROITUS: Tärkeää: Ennen kuin vaihdat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia, sammuta tietokone ja odota kolmesta viiteen minuuttia jotta tietokone ehtii jäähtyä, ennen kuin avaat tietokoneen kotelon. Verkkojohdot ja verkkolaitteet VAARA Käytä vain tuotteen valmistajan to..

Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet - Page 11

Älä käytä verkkojohtoja, joiden jommankumman pään liittimissä on merkkejä kulumisesta tai ylikuumenemisesta tai jotka näyttävät jollakin tavalla vaurioituneilta. Kun verkkolaite on kytketty pistorasiaan, älä peitä verkkolaitetta vaatteilla tai muilla esineillä, jotta se ei ylikuumene. Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet Varmista,ettäkäytössäolevatjatkojohdot,ylijännitesuojat,UPS-laitteetjajatkopistorasiatpystyvät käsittelemääntuotteenedellyttämiäjännitteitä. Äläkoskaanylikuormitanäitälaitteita. Joskäytät jatkopistorasioita,kuormituseisaaylittääjatko..

Käyttöopas - Page 12

Virtalähteeseen liittyvät turvaohjeet VAARA Älä irrota virtalähteen suojakuorta tai muita osia, joissa on seuraava tarra. Osissa, joissa on tämä tarra, on vaarallinen jännite. Näissä osissa ei ole huollettaviksi tarkoitettuja komponentteja. Jos epäilet näiden osien olevan viallisia, ota yhteys huoltoteknikkoon. Ulkoiset laitteet VAROITUS: Älä kytke tai irrota mitään ulkoisten laitteiden kaapeleita USB-kaapeleita lukuun ottamatta silloin, kun tietokoneessa on virta kytkettynä. Muutoin tietokone saattaa vaurioitua. Odota vähintään viisi sekuntia tietokoneen virran katkaisu..

Litiumnappiparistoon liittyvä turvaohje - Page 13

Litiumnappiparistoon liittyvä turvaohje VAARA Vääräntyyppinen paristo voi asennettuna räjähtää. Litiumnappipariston saa vaihtaa vain samanlaiseen tai vastaavaan valmistajan suosittelemaan litteään nappiparistoon. Paristo sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos sitä ei käytetä, käsitellä tai hävitetä oikein. Älä • Estä paristoa joutumasta kosketukseen veden kanssa • Älä kuumenna yli 100 °C:n lämpötilaan • Älä yritä korjata paristoa tai purkaa sitä osiin Hävitä paristo ongelmajätteistä säädettyjen lakien sekä viranomaisten määräysten mukaises..

Sähköturvaohjeet - Page 14

verkkolaitetta kehosi lämmittämiseen. Pitkäaikainen kosketus saattaa aiheuttaa palovamman jopa vaatteiden läpi. Noudata aina seuraavia perusohjeita oman turvallisuutesi vuoksi: • Pidä tietokoneen kansi suljettuna aina, kun tietokoneen verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan. • Tarkista tietokoneen ulkopinta säännöllisesti pölyn kerääntymisen varalta. • Poista peitelevyn tuuletusaukkoihin kerääntynyt pöly. Pölyisissä ja vilkasliikenteisissä paikoissa olevia tietokoneita pitää mahdollisesti puhdistaa useammin. • Älä rajoita tai peitä tuuletusaukkoja. • Älä k..

Nestekidenäyttöä koskeva huomautus - Page 15

Verkkojohto on irrotettava pistorasiasta tai liitännästä ennen tietokoneen kaikkien muiden sähköjohtojen ja -kaapeleiden kytkemistä. Verkkojohdon saa kytkeä pistorasiaan tai liitäntään vasta, kun kaikki muut sähköjohdot ja -kaapelit on kytketty tietokoneeseen. Nestekidenäyttöä koskeva huomautus VAROITUS: Nestekidenäyttö (LCD) on valmistettu lasista. Jos käsittelet tietokonetta varomattomasti tai pudotat sen, näyttö voi särkyä. Jos näyttö särkyy, varo, ettei sen sisältämää nestettä pääse iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele kosketuskohtaa het..

Käyttöopas - Page 16

xiv Käyttöopas

..

Kuva1. Laiteedestä - Page 17

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus Tässäluvussaontietojatietokoneenliitäntöjenjaporttiensijainnista,tärkeidentuotetunnisteidensijainnista, tietokoneenominaisuuksista,teknisistätiedoista,käyttöympäristöstäjaesiasennetuistaohjelmista. Tämälukusisältääseuraavataiheet: • ”Tietokoneenliitäntöjen,säädintenjamerkkivalojensijainti”sivulla1 • ”Tärkeidentuotteentunnistetietojensijainti”sivulla8 • ”Ominaisuudet”sivulla10 • ”Teknisettiedot”sivulla11 • ”Käyttöympäristö”sivulla11 • ”Lenovo-ohjelmat”sivulla12 Tietokoneen liitäntöjen, säädinten ja ..

Käyttöopas - Page 18

5 Järjestelmäntilanmerkkivalo(valaistuThinkPad ® -logo) 11 Näyttö(monikosketusnäyttöjoissakinmalleissa) 6 TrackPoint ® -paikannustappi 1 Kamera Joissakinmalleissaonsisäinenkamera.Kameranavullavoitottaavalokuviataijärjestäävideoneuvottelun. Lisätietojaonkohdassa”Kamerankäyttö”sivulla31. 2 Mikrofonit Sisäisetmikrofonitäänittävätäänisovelluksiinpuhettajamuitaääniä. 3 Virtapainike Painamallavirtapainikettavoitkytkeätietokoneeseenvirrantaiasettaatietokoneenlepotilaan.Ohjeetvirran katkaisemiseentietokoneestaovatohjeaiheessa”Useinesitettyjäkysymyksiä”sivulla15. ..

Kuva2. Laiteoikealta - Page 19

10 Tuuletusaukot Tietokoneentuuletusaukkojenjatuulettimenansiostailmakiertääkoneensisälläjajäähdyttäätietokonettaja etenkinsuoritinta. Huomautuksia: • Tuuletusaukotovatsaranantakana. • Äläpeitätuuletusaukkoja,jottailmankiertoeiheikkenisi. 11 Näyttö (monikosketusnäyttö joissakin malleissa) Tietokoneenmallinmukaansiinävoiollamonikosketusnäyttö. Lisätietojaonseuraavassajaksossa: ”Monikosketusnäytönkäyttö”sivulla17. Laite oikealta Kuva2. Laiteoikealta Huomautus: Tietokoneesisaattaapoiketaylläolevistakuvista. 1 Muistikortinlukulaitteenpaikka 4 USB3.0-liitäntä 2 ..

Kuva3. Laitevasemmalta - Page 20

• SecureDigitalHigh-Capacity(SDHC) ‑ kortti 2 Yhdistelmä-ääniliitäntä Voitkuunnellatietokoneestatulevaaääntäkytkemälläyhdistelmä-ääniliitäntäänkuulokkeet,joissaon3,5 mm:n4-napainenpistoke. Huomautuksia: • Joskäytössäontoimintokytkimellävarustetutkuulokkeet,äläpainakytkintäkuulokkeidenkäytönaikana. Jospainatkytkintäkuulokemikrofoninkäytönaikana,järjestelmäpoistaakuulokkeenmikrofoninkäytöstä jaottaatietokoneensisäisenmikrofoninkäyttöönsenasemasta. • Yhdistelmä-ääniliitäntäeituetavallistamikrofonia.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:”Äänitoi..

Luku 1 - Page 21

1 Verkkovirranliitäntä 3 Ethernet-liitäntä 2 LenovoOneLink-liitäntä 4 AlwaysOnUSB-liitäntä(USB3.0) 1 Verkkovirran liitäntä 2 Lenovo OneLink -liitäntä Kunverkkolaiteonkytkettyverkkolaitteenliitäntään,tietokonesaasenkauttavirtaa,jasenavullaladataan myöstietokoneenakku.KunThinkPadOneLinkDock-taiThinkPadOneLinkProDock-telakointiasemaon kytkettyLenovoOneLink-liitäntään,tietokonesaavirtaatelakointiasemankauttamyösakunlataamiseen. LenovoOneLink-liitännässäonsuojakansi,jokaonpoistettavaennenliitännänkäyttöä. Huomautus: Pidäliitännänsuojakansitallessa. Asetasetakaisinp..

Kuva4. Laitealta - Page 22

Laite alta Kuva4. Laitealta Huomautus: Tietokoneesisaattaapoiketaylläolevistakuvista. 1 KiintolevyasemataiSolidStateDrive-asema 4 Sisäinenakku 2 LangattomanlähiverkkokortinMiniPCIExpressCard -korttipaikka 5 Lisämuistipaikka 3 Varapalautuspainikkeenreikä 6 Stereokaiuttimet 1 Kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema Tietokoneenmallinmukaantietokoneessaolevakiintolevyasemasaattaaollakäyttäjänvaihdettavissa.Sen tallennustilariittäävaativaankintietojenkäsittelyyn. JoihinkintuotteenmalleihinonesiasennettuSSD(SolidStateDrive)-asematiedontallennukseen. SSD-asemaonkevytjanopea. Huomau..

Merkkivalot - Page 23

6 Stereokaiuttimet Lisätietojaonkohdassa”Erikoisnäppäimet”sivulla20. Merkkivalot Tietokoneessaonuseitamerkkivaloja,jotkailmaisevattietokoneentilan. Huomautus: Tietokoneesisaattaapoiketahiemanseuraavastakuvasta. 1 Fn-lukon merkkivalo Fn-näppäinlukonmerkkivaloilmaiseeFn-näppäinlukontilan. Lisätietojaonseuraavassajaksossa: ”Erikoisnäppäimet”sivulla20. 2 Kaiuttimien mykistyksen merkkivalo Kunmerkkivalopalaa,kaiuttimetonmykistetty. 3 Mikrofonin mykistyksen merkkivalo Kunmerkkivalopalaa,mikrofonitonmykistetty. 4 Kameran tilan merkkivalo Kunkameranmerkkivalopalaa,kameraonkäytös..

Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti - Page 24

5 6 Järjestelmän tilan merkkivalot TietokoneenulkokannessajakämmentuessaolevavalaistuThinkPad-logotoimiijärjestelmäntilan merkkivalona: • Vilkkuu kolme kertaa :Tietokoneonliitettyvirtalähteeseen. • Palaa :Tietokoneenvirtaonkytkettynä(tietokoneonnormaalissatoiminnassa). • Ei pala :Tietokoneenvirtaonkatkaistu,taitietokoneonhorrostilassa. • Vilkkuu hitaasti : Tietokoneonlepotilassa. • Vilkkuu nopeasti :Tietokoneonsiirtymässähorrostilaan. Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti Tämänosantietojenavullavoitpaikantaakoneentyypinjamallitarran,FCC-tunnisteen, IC-laitehyvä..

Windows-käyttöjärjestelmien tarrat - Page 25

SeuraavassakuvassanäkyytietokoneenFCC-jaIC-laitehyväksyntämerkinnänsijainti: WLAN-kortinpoisto-ohjeethuoltoataivaihtoavartenovatkohdassa”Langattomanlähiverkkoyhteyden MiniPCIExpressCard-kortinvaihto”sivulla64. Huomautus: TietokoneessasaakäyttäävainLenovonhyväksymiälangattomiaverkkokortteja. Jos tietokoneeseenasennetaantietoliikennekortti,jotaeiolehyväksyttykäytettäväksikyseisessätietokoneessa, tietokonettakäynnistettäessäkuvaruutuuntuleevirhesanomajatietokoneantaaäänimerkkejä. Windows-käyttöjärjestelmien tarrat Windows 7 Certificate of Authenticity -aitoustodist..

Ominaisuudet - Page 26

asennusohjelmatarkistaakelvollisenvastaavantuotetunnuksentietokoneenlaitteisto-ohjelmistosta aktivoinninviimeistelemiseksi. JoissakintapauksissatietokoneeseenonsaatettuesiasentaaWindowsinaiempiversioWindows8Pro-tai Windows8.1Pro-käyttöoikeussopimuksenedellisenversionoikeuksienmukaan. Ominaisuudet Tässäjaksossaesitellääntietokoneenominaisuudet. Voittarkastellajärjestelmänominaisuuksiaseuraavasti: • Windows 7: AvaaKäynnistä-valikko,napsautahiirenkakkospainikkeella Tietokone -vaihtoehtoaja valitsesitten Ominaisuudet . • Windows 8 ja Windows 8.1: Siirrytyöpöydällejatuooikopolut..

Tekniset tiedot - Page 27

• RJ45-Ethernet-liitäntä • YksiUSB3.0 ‑ liitäntä • YksiAlwaysOnUSB-liitäntä • LenovoOneLink-liitäntä • Verkkolaitteenliitäntä Langattomat verkko-ominaisuudet • Langattomanlähiverkkoyhteydentuki • SisäinenBluetooth • NFC(joissakinmalleissa) Suojausominaisuudet Sormenjälkitunnistin Tekniset tiedot Tässäjaksossakuvataantietokoneenfyysisiäominaisuuksia. Koko • Leveys: 333mm • Syvyys: 225mm • Korkeus: 21–23mm Lämmöntuotto Enintään45tai65W(mallinmukaan) Virtalähde (verkkolaite) • Siniaaltomuotoinentulo,50–60Hz • Verkkolaitteensyöttöjännite: ..

Lenovo-ohjelmat - Page 28

• Suhteellinenkosteus: – Käytössä: 8–80% – Säilytys: 5–95% Asetatietokonekuivaanpaikkaan,jossaonhyväilmanvaihtojajokaeiolealttiinasuoralleauringonpaisteelle. Äläpidämuitasähkölaitteita,kutentuuletinta,radiota,ilmastointilaitettataimikroaaltouunia,liianlähellä tietokonetta,koskalaitteidensynnyttämätmagneettikentätsaattavatvaurioittaakiintolevyasemanmoottoria jatietoja. Äläasetamitäänjuomiatietokoneentaisiihenliitettyjenlaitteidenpäälletailähelle.Tietokoneentaisiihen liitetynlaitteenpäällekaatuvanestevoiaiheuttaaoikosuluntaimuitavaurioita. Äläsyötaitupakoi..

Luku 1 - Page 29

Access Connections ™ (Windows7) AccessConnectionsonyhteyksienmuodostuksessakäytettäväapuohjelma, jollavoidaanluodajahallitasijaintiprofiileja. Kussakinsijaintiprofiilissaon tallennettunakaikkiverkko-jaInternet-kokoonpanoasetukset,joitatarvitaan muodostettaessaverkkoyhteysjostakintietystäsijainnista,esimerkiksikotoatai työpaikalta. Siirtäessäsitietokonettapaikastatoiseenvoitmuodostaaverkkoyhteyden nopeastijahelpostivaihtamallasijaintiprofiilia.Tällöinsinuneitarvitsemäärittää asetuksiauudelleenmanuaalisestijakäynnistäätietokonettauudelleenjoka kerta. Active Protection Sys..

Käyttöopas - Page 30

Lenovo PC Experience (Windows7jaWindows8.1) LenovoPCExperience-ohjelmahelpottaatyöskentelyäjalisääturvallisuutta mahdollistamallahelponpääsynerilaisiinohjelmiin,kutenActiveProtection System-jaLenovoSolutionCenter-ohjelmaan. Lenovo Settings (Windows8jaWindows8.1) LenovoSettings-ohjelmanavullavoitlaajentaatietokoneenkäyttöä.Voitmuun muassamuuttaatietokoneenkannettavaksiliityntäpisteeksi,muokatakamera- jaääniasetuksia,optimoidavirrankäyttösuunnitelmanasetuksetsekäluodaja hallitauseitaverkkoprofiileita. Lenovo Solution Center (Windows7,Windows8ja Windows8.1) LenovoSolutionCenter..

Voinko saada käyttöoppaan jollakin toisella kielellä? - Page 31

Luku 2. Tietokoneen käyttö Tässäluvussaontietojatietokoneenjoidenkinosienkäyttämisestä. Tämälukusisältääseuraavataiheet: • ”Tietokoneenrekisteröinti”sivulla15 • ”Useinesitettyjäkysymyksiä”sivulla15 • ”Monikosketusnäytönkäyttö”sivulla17 • ”Erikoisnäppäimet”sivulla20 • ”ThinkPad-paikannuslaitteenkäyttö”sivulla22 • ”Virranhallinta”sivulla23 • ”Verkkoyhteydenmuodostus”sivulla26 • ”Erillisennäytönkäyttäminen”sivulla29 • ”SwitchableGraphics-toiminnonkäyttö”sivulla30 • ”Äänitoimintojenkäyttö”sivulla30 • ..

Käyttöopas - Page 32

Tietokoneen virran katkaiseminen? • Windows 7: AvaaKäynnistä-valikkojavalitsesitten Sammuta . • Windows 8 ja Windows 8.1: Toimijollakinseuraavistatavoista: – SiirryaloitusnäyttöönpainamallaWindows-näppäintä,napsauttamallanäytönoikeassayläkulmassa olevaavirtakuvakettajavalitsemallasitten Sammuta . – Siirräosoitinnäytönoikeaanylä-taialakulmaan,jottaoikopoluttulevatnäkyviin. Valitsesitten Asetukset ➙ Virta ➙ Sammuta . Huomautus: Voitavata Asetukset -oikopolunmyöspainamallaasetusnäppäintä . Ohjauspaneelin avaus? • Windows 7: Avaaaloitusvalikkojavalitsesitten Oh..

Windows-käyttöjärjestelmän ohjeiden saanti - Page 33

• ”Uudenkäyttöjärjestelmänasennus”sivulla73 • ”Tietokoneeivastaa”sivulla97 • ”Virtahäiriöt”sivulla109 Windows-käyttöjärjestelmän ohjeiden saanti WindowsinohjejärjestelmässäontietojaWindows-käyttöjärjestelmänkäytöstäjasenominaisuuksien hyödyntämisestä.VoitkäynnistääWindowsinohjejärjestelmäntekemälläjonkinseuraavistatoimista: • Windows 7 :AvaaKäynnistä-valikkojavalitsesitten Ohje ja tuki . • Windows 8 tai Windows 8.1 :Tuooikopolutnäkyviinviemälläosoitinnäytönoikeaanylä-taialakulmaan. Valitsesitten Asetukset ➙ Ohje .LisäksiWindows8..

Käyttöopas - Page 34

Kosketusliike (vain kosketusnäytölliset mallit) Kuvaus Kosketus :liikutakahtasormeatoisiaankohti. Hiiren toiminto :pidäCtrl-näppäintäpainettunajapyöritähiirenrullaataaksepäin. Toiminto : loitontaminen. Kosketus :liikutakahtasormeatoisistaanpoispäin. Hiiren toiminto :pidäCtrl-näppäintäpainettunajapyöritähiirenrullaaeteenpäin. Toiminto : lähentäminen. Kosketus :asetavähintäänkaksisormeakohteenpäällejakierräsormiamyötä- taivastapäivään. Hiiren toiminto :jossovellustukeekiertoa,napsautavastaavaakuvaketta. Toiminto : kohteenkierto. Windows8-jaWindows8.1-käyttöjär..

Monikosketusnäytön käyttövihjeitä - Page 35

Kosketusliike (vain kosketusnäytölliset mallit) Kuvaus Kosketus : sipaisealoitusnäytönylä-taialareunastakohtikeskustaa,napauta Mukauta janapautasittenhaluamaasikuvaketta. Hiiren toiminto :napsautahiirenkakkospainikkeellaaloitusnäytöntyhjääkohtaa, napsauta Mukauta janapsautasittenhaluamaasikuvaketta. Toiminto :mukautaaloitusnäytönruutujataipoistasovelluksenasennus. Kosketus : sipaisealoitusnäytöntaiavoimensovelluksenylä-taialareunasta kohtikeskustaa. Hiiren toiminto : napsautahiirenkakkospainikkeellamitätahansaavoimen sovelluksenkohtaa. Toiminto : tuonäkyviinavoinnaolevansove..

Erikoisnäppäimet - Page 36

• Tämänvälttämiseksimonikosketusnäyttökannattaakalibroidasäännöllisesti. Monikosketusnäytön puhdistusvihjeitä • Katkaisetietokoneestavirtaennenmonikosketusnäytönpuhdistamista. • Poistasormenjäljettaipölymonikosketusnäytöstäkuivalla,pehmeälläjanukkaamattomallaliinallatai pumpulilla. Äläkäytäliuotinaineita. • Pyyhinäyttökevyestiylhäältäalassuuntautuvillaliikkeillä.Äläpainanäyttöä. Erikoisnäppäimet Tietokoneessaonuseitaerikoisnäppäimiä 1 ja 2 ,joidenavullatyöskentelysujuuhelpostijatehokkaasti. Seuraavassakuvassanäkyväterikoisnäppäintensijai..

Luku 2 - Page 37

Joskatkaisettietokoneestavirran,kunäänentoistoonvaimennettuna,äänentoistoonedelleen vaimennettuna,kunkäynnistättietokoneenuudelleen. OtaäänetkäyttöönpainamallaF1,F2-tai F3-näppäintä. • : Vähentääkaiuttimenäänenvoimakkuutta. • : Lisääkaiuttimenäänenvoimakkuutta. • :Mykistäämikrofonittaipoistaamykistyksen.Kunmikrofonitonmykistetty,mykistyksenmerkkivalo palaa. Joskatkaisettietokoneestavirran,kunmikrofonitonmykistetty,mikrofonitovatedelleenmykistettyinä, kunkäynnistättietokoneenuudelleen.VoitpoistaamikrofonienmykistyksenpainamallaF4-näppäintä. • : Vähent..

ThinkPad-paikannuslaitteen käyttö - Page 38

ThinkPad-paikannuslaitteen käyttö ThinkPad-paikannuslaitekoostuuTrackPoint-paikannustapista 1 jaThinkPad-kosketuslevystä 2 . Koko ThinkPad-kosketuslevyonaktiivinenalue,jokatunnistaasormenliikkeet.Vasen 3 jaoikea 5 aluetoimivat tavallisenhiirenykkös-jakakkospainikkeentavoin. Vieritysalueen 4 avullavoitvierittääverkkosivujaja asiakirjojahaluamaasisuuntaan. Huomautus: Tietokoneesinäppäimistösaattaapoiketaseuraavastakuvasta. TrackPoint-paikannustapin käyttö VoitkäyttääTrackPoint-paikannustappiapainamallatapinkarhennettuapäätähaluamaasisuuntaan.Tappiin kohdistuvapaineohjaaosoiti..

Virranhallinta - Page 39

Huomautus: TietokoneessakäytettävänTrackPoint-paikannustapinpäässäonuurteita a kutenseuraavassa kuvassa.Varmista,ettäpaikannustapinpääonoikeanlainen,kunoletvaihtamassasitä. Virranhallinta Kunhaluatkäyttäätietokonettaverkkovirranulottumattomissa,tietokoneentoimintaedellyttääakkuvirtaa. Tietokoneeneriosienvirrankulutusvaihtelee.Suuritehoistenosienrunsaskäyttökuluttaaakkuvirtaanopeasti. KäyttämälläThinkPad-akkujakäytättietokonettaakkuvirrallaentistäpidempään.Langatontietojenkäsittely onmullistanutliiketoiminnanmahdollistamallatöidenottamisenmukaanminnetahansa.ThinkP..

Verkkolaitteen käyttö - Page 40

Huomautus: Jostietokonesiirtyylepo-taihorrostilaanakunvarauksenvähyydenvuoksi,ennenkuin varoitussanomaennättäätullakuvaruutuun,sanomatuleenäkyviintietokoneenpalatessanormaaliin toimintaan.Voitpalauttaatietokoneennormaaliintoimintaannapsauttamalla OK -painiketta. Verkkolaitteen käyttö Tietokoneenvirtalähteenävoiollajokolitium-ioniakkutaiverkkovirta,jokavälittyyverkkolaitteenkautta. Verkkovirtaakäytettäessäakkulatautuuautomaattisesti. Tietokoneenmukanatoimitetussaverkkolaitteessaonkaksiperusosaa: • Muuntaja,jokamuuntaavaihtovirrantietokoneellesopivaksi. • Verkkojohto,jokakytk..

Akun varauksen hallinta - Page 41

• Lataaakkutäyteen,ennenkuinkäytätsitä.AkunvaraustilanäkyyWindowsinilmoitusalueellaolevassa akuntilakuvakkeessa. • Käytäainavirransyötönhallintatoimintoja,kutenvirransäästötiloja. Akun varauksen hallinta Kunhaluat,ettäsuorituskykyonmahdollisimmanhyväjavirtaakuluumahdollisimmanvähän,säädä virrankäyttösuunnitelmanasetuksia. Pääsetvirrankäyttösuunnitelmanasetuksiinseuraavasti: 1. AvaaOhjauspaneelijavaihdaOhjauspaneelinnäyttötapaLuokka-asetuksestaSuuretkuvakkeet-tai Pienetkuvakkeet-asetukseksi. 2. Valitse Virranhallinta-asetukset . 3. Noudatanäyttööntuleviaohje..

Langattoman lähiverkkoyhteyden käyttö - Page 42

3. Valitse Tehtävien ajoitus -vaihtoehto.Josjärjestelmäpyytääpääkäyttäjänsalasanaataivahvistusta, kirjoitasalasanataivahvistavalinnat. 4. ValitsevasemmastaruudustaTehtävät-kansio,jollehaluatmäärittääherätystoiminnon.Kuvaruutuun tulevatajoitetuttehtävät. 5. Napsautaajoitettuatehtävääjasitten Ehdot -välilehteä. 6. Valitse Virta -kohdasta Aktivoi tietokone suorittamaan tämä tehtävä -valintaruutu. Langattomat ominaisuudet pois käytöstä Kunetkäytälangattomiaominaisuuksia,esimerkiksiBluetooth-yhteyttätailangatontalähiverkkoyhteyttä, poistanekäytöstä.Näinvoi..

Luku 2 - Page 43

1. NapsautalangattomanverkkoyhteydentilankuvakettaWindowsinilmoitusalueella. Näyttööntulee käytettävissäolevienlangattomienverkkojenluettelo. 2. Muodostayhteysverkkoonkaksoisnapsauttamallasitä.Annapyydettävättiedottarvittaessa. Tietokonemuodostaayhteydenkäytettävissäolevaanlangattomaanverkkoonautomaattisesti,kunsijainti vaihtuu. SaatlisätietojaWindowsinohjejärjestelmästä. Vihjeitä langattoman lähiverkkoyhteyden käyttäjille Parhaanyhteydensaamiseksinoudataseuraaviaohjeita: • Sijoitatietokonesiten,ettäsenjalangattomanverkonliityntäpisteenvälissäonmahdollisimmanvähä..

Bluetooth-yhteyden käyttö - Page 44

• Langattomanyhteydenradiolaitteenvirtaonkytkettynä.Langattomanyhteydensignaalinvoimakkuus onmelkoheikko. • Langattomanyhteydenradiolaitteenvirtaonkytkettynä.Langattomanyhteydensignaalinvoimakkuus onheikko. Voitlisätäsignaalinvoimakkuuttasiirtämällätietokoneenlähemmäslangattomanverkon liityntäpistettä. Bluetooth-yhteyden käyttö Bluetooth-yhteydenavullavoiyhdistäätoisiaanlähelläolevialaitteita,jasenavullayhdistetäänusein oheislaitteitatietokoneeseen,siirretääntietojakäsissäpidettävienlaitteidenjatietokoneenvälillätai kauko-ohjataanlaitteita,kutenmatkapuhelimia,s..

Erillisen näytön käyttäminen - Page 45

– Windows 8.1: valitse Asetukset ➙ Muuta tietokoneen asetuksia ➙ Verkko ➙ Lentotila ja siirräsittenLentotilansäädintävasemmalle. 3. OtaNFC-toimintokäyttöönsiirtämällä NFC -valitsinoikealle. JosNFC-toiminnonkäyttöönottoeionnistu,tarkistaseuraavastiThinkPadSetup-ohjelman NFC device -asetus: 1. KäynnistäThinkPadSetup-ohjelma.Katsokohta”Security-valikko”sivulla81. 2. Valitse Security ➙ I/O Port Access . 3. Aseta NFC device -vaihtoehdonasetukseksi Enabled . Erillisen näytön käyttäminen Voitnäyttääesityksiätailaajentaatyötilaakäyttämälläerillistäprojekto..

Käyttöopas - Page 46

Näyttötilan valinta Voitnäyttäätyöpöydänjasovelluksentietokoneennäytössä,erillisessänäytössätaimolemmissa.Voitvalita lähtevänkuvannäyttötavanpainamallanäyttötilanvaihtonäppäintä javalitsemallasittenhaluamasi näyttötilan. Näyttötilojaonneljä: • Katkaise yhteys :näyttäälähtevänkuvanvaintietokoneennäytössä. Huomautus: Tilanteenmukaantämävoiolla Katkaise yhteys , Vain tietokoneen näyttö , Vain tietokone tai Katkaise yhteys projektoriin . • Monista :näyttääsamanlähtevänkuvansekätietokoneennäytössäettäerillisessänäytössä. • Laajenna :la..

Taulukko1. Äänitoimintojenluettelo - Page 47

• YhteensopivaIntelHighDefinitionAudio-toiminnonkanssa • MIDI-jaMP3-tiedostojentoisto • PCM-jaWAV-tiedostojenäänitysjatoisto • Äänityseriäänilähteistä,kutenerillisestäkuulokemikrofonista Huomautus: Yhdistelmä-ääniliitäntäeituetavallistamikrofonia. Seuraavassataulukossaesitetään,mitkätietokoneentaiThinkPadOneLinkDock-taiThinkPadOneLinkPro Dock-telakointiasemanliitäntöihinliitettyjenäänilaitteidentoiminnotovattuettuja. Taulukko1. Äänitoimintojenluettelo Liitäntä Kuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n nelinapainen pistoke Tavalliset kuulokkeet Tavallinen mikrofoni Yhd..

Muistikortin käyttö - Page 48

Muistikortin käyttö TietokoneessaonmuistikortinlukulaitteeneliMediaCardReader-lukulaitteenkorttipaikka. Muistikortin lukulaitteenkorttipaikkatukeeneljäntyyppisiäkortteja: • SecureDigital(SD) ‑ kortti • SecureDigitalHigh-Capacity(SDHC) ‑ kortti • SecureDigitaleXtended-Capacity(SDXC) ‑ kortti • MultiMediaCard(MMC) Huomautus: Kunsiirrättietojamuistikorttiin,kutenSD-korttiin,taisiitäpois,äläsiirrätietokonettalepo-tai horrostilaan,ennenkuintietojensiirtoonvalmis.Muutointietosivoivatvahingoittua. Lisätietojamuistikorteistasaatnapsauttamallajotakinseuraavistaaiheista: Muist..

Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus - Page 49

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä Tässäluvussaontietojatietokoneenhelppokäyttötoiminnoista,käyttömukavuudestajatietokoneenkäytöstä matkoilla. Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus Ergonomisestioikeidentyöskentelytapojennoudattaminentehostaatietokoneenkäyttöäjavähentää epämukavuutta. Järjestätyöpisteesijasenlaitteettarpeisiisijatyöhösisopivallatavalla. Noudatamyös terveellisiätyötapoja,silläneparantavattehokkuuttajamukavuutta. Seuraavissaohjeaiheissaontietojatyöympäristönjärjestelystä,tietokonelaitteistonsijoittelustaja terveellisistätyötavoista. Lenovop..

Väliaikainen työympäristö - Page 50

Väliaikainen työympäristö Kunkäytättietokonettamatkallataiväliaikaisessatyöympäristössä,eioleainamahdollistatoimiakaikkien työskentelymukavuusvaatimustenmukaisesti. Yritäsoveltaaohjeitamahdollisuuksienmukaankaikissa työympäristöissä.Esimerkiksioikeaistuma-asentojasopivavalaistusovattärkeitätavoitteita. Näköön liittyviä asioita KannettavienThinkPad-tietokoneidennäytötovatvaativienstandardienmukaisia. Selkeitä,suuriaja kirkkaitanäyttöjäonhelppokatsella,eivätkänerasitasilmiä. Pitkäaikainenjatiiviskuvaruudunkatselu voikuitenkinollaväsyttävää.Jossilmäsiväsy..

näppäimistön pikanäppäimet - Page 51

Lisätietojaonosoitteessahttp://windows.microsoft.com/. Kirjoitahakukenttäänjokinseuraavista avainsanoista: näppäimistön pikanäppäimet , näppäinyhdistelmät tai pikanäppäimet . Helppokäyttökeskus Windows-käyttöjärjestelmänHelppokäyttökeskuksenavullakäyttäjätvoivatmäärittäätietokoneenomien fyysistenjakognitiivistentarpeidensamukaiseksi. VoitkäyttääHelppokäyttökeskustaseuraavasti: 1. AvaaOhjauspaneelijavarmista,ettätarkasteletOhjauspaneelialuokittain. 2. Napsauta Helppokäyttötoiminnot ➙ Helppokäyttökeskus . 3. Käytätyökalujanoudattamallanäytönohjeita..

Käyttöopas - Page 52

• NäytönlukuohjelmienkäyttöPDF-tiedostoissa: http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE • JAWS-näytönlukuohjelmankäyttö: http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp • NVDA-näytönlukuohjelmankäyttö: http://www.nvaccess.org/ Näytön tarkkuus Voitparantaatekstinluettavuuttajakuviennäkyvyyttämuuttamallatietokoneennäytöntarkkuutta. Voitmuuttaanäytöntarkkuuttaseuraavasti: 1. Napsautatyöpöydäntyhjääaluettahiirenkakkospainikkeellajavalitse Näytön tarkkuus . 2. Noudatanäyttööntuleviaohjeita. Huomautus: Josnäytöntarkkuusmääritetäänliianpieneksi,jo..

Tietokoneen käyttö matkoilla - Page 53

liittyyvaihtoehtoinenteksti,jonkaansiostanäkörajoitteisetsaavatkäsityksenkuvansisällöstäkäyttäessään näytönlukuohjelmaa. Tietokoneen käyttö matkoilla Tämäaihesisältäätietoja,jotkaauttavattietokoneenkäytössämatkoilla. Vihjeitä matkakäyttöä varten Seuraaviavihjeitänoudattamallavarmistattietokoneenmatkakäytönturvallisuudenjatehokkuuden. • Vaikkatietokonekestäähyvinlentoasemienturvatarkastuksenläpivalaisulaitteidenlähettämän röntgensäteilyn,pidäkuitenkintietokonettasilmälläkokotarkastusvaiheenajan.Näinvarmistat,etteisitä varasteta. • Otatietokoneese..

Käyttöopas - Page 54

38 Käyttöopas

..

Salasanojen käyttö - Page 55

Luku 4. Suojaus Tässäjaksossaonohjeitatietokoneensuojaamiseksivarkaudeltajaluvattomaltakäytöltä. • ”Salasanojenkäyttö”sivulla39 • ”Kiintolevynsuojaus”sivulla44 • ”Turvapiirinasetus”sivulla44 • ”Sormenjälkitunnistimenkäyttö”sivulla45 • ”Kiintolevy-taiSSD-asemantietojenpoistoakoskevahuomautus”sivulla47 • ”Palomuurienkäyttö”sivulla48 • ”Tietojensuojaaminenviruksilta”sivulla48 Salasanojen käyttö Salasanojenavullavoitehkäistätietokoneenluvatontakäyttöä. Kunoletasettanutesimerkiksi käynnistyssalasanan,näyttööntuleekehoteaina,tietoko..

Kiintolevysalasanat - Page 56

3. Valitsenuolinäppäintenavullavaihtoehdot Security ➙ Password ➙ Power-on Password . 4. Teetarpeenmukaanjokinseuraavista: • Voitasettaasalasananseuraavasti: a. Kirjoita Enter New Password -kenttäänhaluamasisalasanajapainaEnter-näppäintä. b. Kirjoitasalasanauudelleen Confirm New Password -kenttäänjapainaEnter-näppäintä. • Voitmuuttaasalasanaaseuraavasti: a. Kirjoitanykyinenkäynnistyssalasana Enter Current Password -kenttäänjapainaEnter-näppäintä. b. Kirjoitauusikäynnistyssalasana Enter New Password -kenttäänjapainaEnter-näppäintä.Kirjoita sittensalasanauudell..

Luku 4 - Page 57

• Josvalitsetvaihtoehdon User ,toimiseuraavasti: a. Kunuudensalasananikkunatuleenäkyviin,kirjoitauusisalasana Enter New Password -kenttään japainaEnter-näppäintä. b. Kirjoitasalasanauudelleen Confirm New Password -kenttäänjapainaEnter-näppäintä. • Josvalitsetvaihtoehdon User + Master ,toimiseuraavasti: a. Asetaensinkäyttäjänkiintolevysalasana. Kunsaatkehotteenasettaakäyttäjän kiintolevysalasanan,jatkapainamallaEnter-näppäintä.Kirjoitauusikäyttäjänkiintolevysalasana Enter New Password -kenttäänjapainaEnter-näppäintä.Kirjoitasalasanauudelleen Confirm New Pass..

Pääkäyttäjän salasana - Page 58

3. Kirjoitauusisalasana Enter New Password -kenttäänjapainaEnter-näppäintä.Kirjoitasittenuusi salasanauudelleen Confirm New Password -kenttäänjapainaEnter-näppäintä. 4. NäkyviintuleeSetupNotice-ikkuna. JatkapainamallaEnter-näppäintäuudelleen. Käyttäjän kiintolevysalasanavaihdetaan. Huomautus: Josjätät Enter New Password -ja Confirm New Password -kentäntyhjäksijapainat Enter-näppäintäkahdesti,käyttäjänkiintolevysalasanapoistuukäytöstä. Kiintolevysalasanojen käyttövihjeitä • VoitasettaaHardDiskPassword-kiintolevysalasananvähimmäispituuden Security -valik..

Luku 4 - Page 59

– BootDeviceListF12Option – BootOrderLock – FlashBIOSUpdatingbyEnd-Users – Sisäinenverkkolaite – Sisäinenlangatonlaite – SisäinenBluetooth-laite – SisäisenverkkosovittimenROM-muisti Huomautuksia: • Huomautus:Pääkäyttäjävoihallinnanhelpottamiseksiasettaasamanpääkäyttäjänsalasananuseisiin kannettaviinThinkPad-tietokoneisiin. • Jos Lock UEFI BIOS Settings -asetusonkäytössä,kaikkiaBIOS-asetuksiaeivoimuuttaa.Asetusten muuttamiseentarvitaanpääkäyttäjänsalasana. Pääkäyttäjän salasanan asetus, vaihto tai poisto Tulostanämäohjeetennenaloitusta. Ainoasta..

Kiintolevyn suojaus - Page 60

Kiintolevyn suojaus Seuraaviatehostetuntietoturvanvihjeitänoudattamallavoitsuojatasalasanojaluvattomaltakäytöltäja hyökkäyksiltä: • AsetasisäisenSolidStateDrive-taikiintolevyasemankäynnistyssalasanajaHardDiskPassword -kiintolevysalasana.Ohjeetovatkohdissa”Käynnistyssalasana”sivulla39ja”Kiintolevysalasanat”sivulla 40. Turvallisuussyistäkannattaakäyttääpitkiäsalasanoja. • LuotettavanUEFIBIOS-suojauksenvuoksikannattaakäyttääturvapiiriäjasuojaussovellustaTrusted PlatformModule(TPM)-moduulinhallintatoiminnonavulla.Lisätietojaonkohdassa”Turvapiirinasetus” sivul..

Sormenjälkitunnistimen käyttö - Page 61

• vahvistaatietokoneenkäytönhallintaa • suojatatietoliikennettä Turvapiirin asetus ThinkPadSetup-ohjelman Security -valikon Security Chip -alivalikossavoivalitaseuraavatvaihtoehdot: • Security Chip :aktivoiturvapiirintaipoistaasenaktivoinnintaipoistaaturvapiirinkäytöstä. • Security Reporting Options :ottaasuojausraportointitoiminnonkäyttööntaipoistaasenkäytöstä. • Clear Security Chip : poistaasalausavaimen. Tulostanämäohjeetennenaloitusta. Joshaluatmuuttaa Security Chip -alivalikossaolevanvaihtoehdonasetusta,toimiseuraavasti: 1. Katkaisetietokoneestavirta.Odotanoinvi..

Käyttöopas - Page 62

1. KäynnistäLenovoFingerprintManager-ohjelma. OhjeetLenovoFingerprintManager-ohjelman käynnistämiseenovatkohdassa”Lenovo-ohjelmat”sivulla12. 2. AnnatarvittaessaWindows-salasana. 3. Napsautarekisteröitävänsormenkuvaketta,japyyhkäisekyseiselläsormellasormenjälkitunnistinta tasaisesti,kunnesrekisteröintionvalmis. 4. Valitse Valmis -painike. Sormenjälkionnytrekisteröity. LisätietojasormenjälkitunnistimenkäytöstäonLenovonFingerprintManager-ohjelmanohjetoiminnossa. Huomautus: Onsuositeltavaarekisteröidäuseammankuinyhdensormensormenjälkiesimerkiksisormien vahingoittumisenv..

Sormenjälkitunnistimen ylläpito - Page 63

Sormenjälkitunnistimen ylläpito Seuraavattoimetsaattavatvahingoittaasormenjälkitunnistintataiaiheuttaasiinätoimintahäiriöitä: • tunnistimenpinnannaarmuttaminenkovilla,terävilläesineillä • tunnistimenpinnannaarmuttaminenkynnellätaikovallaesineellä • tunnistimenkäyttötaikoskettelulikaisinsormin Puhdistatunnistimenpintavarovastikuivalla,pehmeälläjanukkaamattomallakangasliinalla,joshuomaat, että: • tunnistimenpintaonlikainentaisiinäontahroja. • tunnistimenpintaonmärkä. • tunnistineiuseinrekisteröisormenjälkeätaitunnistasitä. Etehkäpystyrekisteröimäänsorme..

Palomuurien käyttö - Page 64

kiintolevyasemantaivoimakkaanmagneettikentänavulla. Onkuitenkinsuositeltavaakäyttäätietojen lopulliseenpoistoontarkoitettujaohjelmiataipalveluja.Nämäohjelmattaipalvelutovatyleensämaksullisia. Prosessisaattaakestääuseitatunteja. LenovotoimittaaDriveEraseUtilityforResettingtheCryptographicKeyandErasingtheSolidState Drive-työkalunSSD-asemantietojenpoistoavarten.LenovotoimittaaSecureDataDisposal ™ -työkalun kiintolevyasemantietojenpoistoavarten.Voitnoutaatyökalutosoitteestahttp://www.lenovo.com/support. JostietokonetukeeSSD-asemantaikiintolevyasemansalakirjoitusominaisuuttajasiihe..

Luku 5. - Page 65

Luku 5. Yleiskuvaus elvytyksestä Tässäluvussaontietojaelvytysratkaisuista. • ”YleiskuvauselvytyksestäWindows7-käyttöjärjestelmässä”sivulla49 • ”YleiskuvauselvytyksestäWindows8-jaWindows8.1-käyttöjärjestelmässä”sivulla55 Yleiskuvaus elvytyksestä Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Tässä jaksossa on tietoja Lenovon toimittavista elvytysratkaisuista Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. • Ohjelmienelvytykseenohjelmisto-tailaitteistohäiriönjälkeenonkäytettävissäuseitaerimenetelmiä. Käytettävissäolevatmenetelmätsaattavatvaihdellakäytössäolevankäytt..

MicrosoftOffice - Page 66

Voitluodaelvytystietovälineennapsauttamalla Aloita ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo PC Experience ➙ Lenovo Tools ➙ Factory Recovery Disks .Noudatasittenkuvaruutuuntuleviaohjeita. Elvytystietovälineiden käyttö Tässäosiossakerrotaan,mitenelvytystietovälineitäkäytetäänerikäyttöjärjestelmissä. • Windows7-käyttöjärjestelmässäelvytystietovälineillävoivainpalauttaatietokoneentehdasasetusten mukaiseksi.Elvytystietovälineidenavullaonmahdollistapalauttaatietokonevielätoimintakuntoon,jos kaikkimuutelvytyskeinotovatepäonnistuneet. Huomio: Kunpalautattietokoneentehdasasetust..

Varmuuskopiointi ja elvytys - Page 67

Varmuuskopiointi ja elvytys RescueandRecovery-ohjelmanavullavoittehdävarmuuskopionkiintolevynkokosisällöstä (käyttöjärjestelmä,datatiedostot,ohjelmatjahenkilökohtaisetasetuksetmukaanluettuina). Voitvalita RescueandRecovery-ohjelmallatehtyjenvarmuuskopioidentallennuskohteeksi: • kiintolevyasemassasijaitsevansuojatunalueen • toissijaisenkiintolevyaseman,jostietokoneeseenonasennettutoissijainenkiintolevyasema • tietokoneeseenliitetynerillisenUSB-kiintolevyaseman • verkkoaseman • tallennustatukevantietolevyn(edellyttää,ettäkäytettävissäontallennustatukevaerillinenoptine..

Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö - Page 68

RescueandRecovery-työtilanavullatiedostotvoidaanpaikantaakiintolevyasemastajasiirtää verkkoasemaantaimuuhuntallennustatukevaantietovälineeseen,esimerkiksiUSB-laitteeseentai tietolevyyn.Tämäratkaisuonkäytettävissä,vaikkatiedostoistaeiolisitehtyvarmuuskopioitataivaikka tiedostoihinolisitehtymuutoksiaviimeisimmänvarmuuskopioinninjälkeen.Onmyösmahdollistapelastaa yksittäisiätiedostojapaikallisessakiintolevyasemassa,USB-laitteessataiverkkoasemassasijaitsevasta RescueandRecovery-ohjelmallatehdystävarmuuskopiosta. • Kiintolevyn sisällön palautus Rescue and Recovery -ohjelmalla t..

Luku 5 - Page 69

Huomautuksia: Huomautuksia: Huomautuksia: 1. Elvytystoimet,joitavoitoteuttaapelastamistietovälineenavulla,vaihtelevatkäyttöjärjestelmänmukaan. 2. Pelastamistietolevynavullajärjestelmävoidaankäynnistääkaikentyyppisistäoptisistaasemista. Pelastamistietovälineen luonti Tässäjaksossakerrotaan,mitenpelastamistietovälineluodaanerikäyttöjärjestelmissä. • VoitluodapelastamistietovälineenWindows7-käyttöjärjestelmässäseuraavasti: 1. ValitseWindowsintyöpöydältä Aloita ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo PC Experience ➙ Lenovo Tools ➙ Enhanced Backup and Restore .Kuvaruutu..

Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu - Page 70

Esiasennettujen sovellusten uudelleenasennus Voitasentaaesiasennettujaohjelmiauudelleenseuraavasti: 1. Kytketietokoneeseenvirta. 2. Siirryhakemistoon C:\SWTOOLS . 3. AvaaAPPS-kansio. Kansiossaonuseitaalihakemistoja,jotkaonnimettyesiasennettujenohjelmien mukaisesti. 4. Avaauudelleenasennettavaaohjelmaavastaavaalikansio. 5. Kaksoisnapsauta Setup -tiedostoajanoudatasittenkuvaruutuuntuleviaohjeita. Esiasennettujen laiteajurien uudelleenasennus Huomio: Tietokoneenkokoonpanomuuttuulaiteajurienuudelleenasennuksenyhteydessä. Asenna laiteajureitauudelleenvain,josuudelleenasennuskorjaatietokoneessai..

Luku 5 - Page 71

Yksityiskohtaisiatietojakäynnistysjärjestyksentilapäisestätaipysyvästämuuttamisestaonkohdassa ”Startup-valikko”sivulla85. Pelastamistietovälinejaelvytystietovälineetontärkeääluodamahdollisimmanpianjatallettaaturvalliseen paikkaanmyöhempääkäyttöävarten. Yleiskuvaus elvytyksestä Windows 8- ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä TässäjaksossaontietojaWindows8-jaWindows8.1-käyttöjärjestelmääntarkoitetuistaelvytysratkaisuista. TietokoneenelvytysosioononesiasennettuWindowsinpalautusnäköistiedosto. Windowsin palautusnäköistiedostonavullavoitsiivotatietokoneentai..

Käyttöopas - Page 72

• Windows 8.1: Siirräosoitinnäytönoikeaanylä-taialakulmaan,jottaoikopoluttulevatnäkyviin.Valitse Asetukset ➙ Muuta tietokoneen asetuksia ➙ Päivitys ja palautus ➙ Palauttaminen . 2. Valitse Poista kaikki ja asenna Windows uudelleen -kohdassa Aloittaminen . Vahvistatoiminto valitsemalla Seuraava . 3. Teetarpeidenmukaanjokinseuraavista: • Joshaluattehdäpika-alustuksen,aloitasevalitsemalla Poista vain tiedostot .Tämäprosessikestää useitaminuutteja. • Joshalutatehdätäydenalustuksen,aloitasevalitsemalla Puhdista asema kokonaan . Prosessi kestääuseitatunteja. 4. Palautas..

recovery - Page 73

Elvytystietovälineiden luonti Tarvitsetelvytystietovälineidenluontiinvähintään16gigatavunUSB-aseman.TarvittavanUSB-tallennustilan määrävaihteleepalautusnäköistiedostonkoonmukaan. Huomio: Kunelvytystietovälineetluodaan,kaikkiUSB-asemaanaiemmintallennetuttiedotkatoavat.Vältä tietojenhäviäminenvarmuuskopioimallakaikkisäilytettävättiedot. Voitluodaelvytystietovälineetseuraavasti: Huomautus: Varmista,ettätietokoneonkytkettyverkkovirtaan. 1. Siirräosoitinnäytönoikeaanylä-taialakulmaan,jottaoikopoluttulevatnäkyviin.Valitsesitten Hae . 2. Teekäyttöjärjestelmänversionmuk..

Vianmääritys - Page 74

4. Tuoelvytysvaihtoehdotnäkyviinvalitsemalla Vianmääritys . 5. Valitsetilanteenmukainenelvytysratkaisu.Joshaluatesimerkiksipalauttaatietokoneentehdasasetusten mukaiseksi,valitse Palauta tietokoneen oletusasetukset . LisätietojaWindows8-jaWindows8.1-käyttöjärjestelmäänsisältyvistäelvytysratkaisuistaonosoitteessa: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=263800 58 Käyttöopas

..

Staattiselta sähköltä suojautuminen - Page 75

Luku 6. Laitteiden vaihto Tämälukusisältäätietokoneenlaitteidenvaihto-ohjeet. Tämälukusisältääseuraavatkohdat: • ”Staattiseltasähköltäsuojautuminen”sivulla59 • ”Sisäisenakunpoistaminenkäytöstä”sivulla59 • ”KiintolevyasemantaiSolidStateDrive-asemanvaihto”sivulla61 • ”Muistimoduulinvaihto”sivulla63 • ”LangattomanlähiverkkoyhteydenMiniPCIExpressCard-kortinvaihto”sivulla64 • ”Nappiparistonvaihtaminen”sivulla67 Staattiselta sähköltä suojautuminen Staattisestasähköstäeiolevaaraaihmiselle,muttasesaattaavioittaatietokoneenosiajalisävarust..

Tietokoneen pohjakannen vaihto - Page 76

• Älä aiheuta akkuun oikosulkua. • Älä pudota akkua, litistä sitä tai tee siihen reikiä äläkä käytä voimaa sen käsittelyssä. Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa akun tai pariston ylikuumenemisen, minkä vuoksi akusta tai paristosta saattaa ” purkautua ” kaasuja tai liekkejä. Varmistaennenasiakkaanvaihdettavissaolevanosanvaihtamista,ettäsisäinenakkuonpoistettukäytöstä, toimimallaseuraavasti: 1. Katkaisetietokoneestavirtajairrotasittenverkkovirtalaitesekäkaikkitietokoneeseenliitetytjohdot jakaapelit. 2. Kytketietokoneeseenvirta. AvaaThinkPadSetup-ohjelmapainamallaF..

Kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman vaihto - Page 77

4. Asetauusipohjakansi 1 paikalleenjaasennaruuvit 2 . 5. Käännätietokoneoikeinpäin.Liitäverkkovirtalaitejakaikkikaapelittakaisintietokoneeseen. Kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman vaihto Tulostanämäohjeetennenaloitusta. Huomio: Kiintolevyonerittäinherkkä.Varomatonkäsittelysaattaavaurioittaaasemaajaaiheuttaatietojen katoamisen. Noudataseuraaviaohjeita: • VaihdatietokoneenkiintolevyasemataiSolidStateDrive-asemavain,kunhankituudenasemantai huollatataseman. KiintolevyasemantaiSolidStateDrive-asemanliittimetjaasemapaikkaeivätkestä jatkuvaaasemienvaihtoa. • Äläpudotak..

Käyttöopas - Page 78

4. IrrotakiintolevyasemantaiSSD-asemankiinnitysruuvit. Huomautus: TietokoneesikiintolevyasemataiSSD-asemasaattaanäyttäähiemanerilaiseltakuin allaolevassakuvassa. 5. NostakiintolevyasemataiSSD-asematietokoneestavetämälläkielekkeestä. 6. AsetakiintolevyasemataiSSD-asemaasemapaikkaan 1 jatyönnäasematiukastipaikalleen 2 . 62 Käyttöopas

..

Muistimoduulin vaihto - Page 79

7. AsennakiintolevyasemantaiSSD-asemankiinnitysruuvitpaikalleen. 8. Asennatietokoneenpohjakansitakaisinpaikalleen. Katsokohta”Tietokoneenpohjakannenvaihto” sivulla60. 9. Käännätietokoneoikeinpäin.Liitäverkkovirtalaitejakaikkikaapelittakaisintietokoneeseen. Muistimoduulin vaihto Tulostanämäohjeetennenaloitusta. Tietokoneenmuistinlisääminennopeuttaaohjelmienajoa.Joshaluatvaihtaamuistimoduulin,lueseuraavat edellytyksetjasittenohjeet. Kunvaihdatmuistimoduulin,noudataseuraaviaturvaohjeita. Huomautus: Muistimoduulintoimintanopeusmääräytyyjärjestelmänkokoonpanonmukaan. Joissakin ..

Käyttöopas - Page 80

4. Josmuistipaikassaonjomuistimoduuli,avaamuistipaikankummassakinreunassaolevatsalvat samanaikaisesti 1 japoistaasennettumuistimoduuli 2 .Säilytäpoistettumuistimoduulimyöhempää käyttöävarten. 5. Asetauusimuistimoduuli 1 lovettupääedellämuistipaikkaannoin20asteenkulmassa. Käännä muistimoduuliaalaspäin,kunnessenapsahtaapaikalleen 2 .Varmista,ettämuistimoduuliontiukasti asennettueikälähdehelpostiirti. Huomio: Äläkosketamuistimoduulinliitäntäreunaa,jottaseeivaurioidu. 6. Asennatietokoneenpohjakansitakaisinpaikalleen. Katsokohta”Tietokoneenpohjakannenvaihto” sivulla60. ..

Luku 6 - Page 81

VAARA Älä suorita mitään vaihtoja äläkä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä ukonilman aikana. VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Vältät sähköiskuvaaran irrottamalla kaapelit, ennen kuin avaat korttipaikan kannen. Huomio: EnnenkuinaloitatMiniPCIExpressCard-kortinasennuksen,kosketametallipöytäätai maadoitettuametalliesinettä. Näinvoitpoistaastaattisensähkönkehostasi. Staattinensähkövoi vahingoittaakorttia. Voitvaihtaalangattomanlähiverkkokortinseuraavasti: 1. Poistasisäinenakkukäyt..

Käyttöopas - Page 82

5. Irrotaruuvi 1 . PoistasittenPCIExpressMini-kortti 2 . 6. AsetauusiPCIExpressMini-korttipaikalleensiten,ettäkortinliitäntäreunaosuusilletarkoitettuun liitäntään.AsetasittenuusiPCIExpressMini-korttiPCIExpressMini-korttipaikkaan 1 .Kiinnitäkortti paikalleenruuvilla 2 . 7. Liitäantennikaapelituuteenkorttiinkuvassaesitetyllätavalla. 8. Asennatietokoneenpohjakansitakaisinpaikalleen. Katsokohta”Tietokoneenpohjakannenvaihto” sivulla60. 9. Käännätietokoneoikeinpäin.Liitäverkkovirtalaitejakaikkikaapelittakaisintietokoneeseen. 66 Käyttöopas

..

Nappipariston vaihtaminen - Page 83

Nappipariston vaihtaminen Tulostanämäohjeetennenaloitusta. VAARA Nappiparisto voi räjähtää, jos se asennetaan väärin. Nappiparisto sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita. Voit vähentää onnettomuusriskiä noudattamalla seuraavia ohjeita: • Akun saa vaihtaa vain Lenovon suosittelemaan akkuun. • Älä vie akkua tulen lähelle. • Estä akkua joutumasta kosketuksiin liiallisen lämmön kanssa. • Estä akkua joutumasta kosketuksiin veden kanssa. • Älä aiheuta akkuun oikosulkua. • Älä pudota akkua, litistä sitä tai tee siihen reikiä äläkä käytä voimaa ..

Käyttöopas - Page 84

4. Irrotapistoke 1 . Poistasittenparisto 2 . 5. Asennauusiparisto 1 . Kiinnitäpistoke 2 . 6. Asennatietokoneenpohjakansitakaisinpaikalleen. Katsokohta”Tietokoneenpohjakannenvaihto” sivulla60. 7. Käännätietokoneoikeinpäin.Liitäverkkovirtalaitejakaikkikaapelittakaisintietokoneeseen. Kunoletvaihtanutnappipariston,asetajärjestelmänpäivämääräjakellonaikaThinkPadSetup-ohjelmassa. Katsokohta”Date/Time-valikko”sivulla80. 68 Käyttöopas

..

ThinkPad-lisävarusteiden hankinta - Page 85

Luku 7. Tietokoneen toimintojen laajennus Tämäjaksosisältäätietojalaitteidenasennuksestajatietokoneenedistyksellistenominaisuuksienkäytöstä. • ”ThinkPad-lisävarusteidenhankinta”sivulla69 • ”ThinkPadOneLinkDock”sivulla69 • ”ThinkPadOneLinkProDock”sivulla70 ThinkPad-lisävarusteiden hankinta Lenovoltaonsaatavanajoukkolisälaitteitajapäivitysosia,joidenavullatietokoneenominaisuuksiavoi laajentaajamukauttaatarpeitavastaaviksi. Tällaisialisävarusteitaovatmuunmuassamuistimoduulit, tallennuslaitteet,verkkokortit,porttitoistimet,akut,verkkolaitteet,tulostimet,skannerit..

ThinkPad OneLink Pro Dock - Page 86

2 USB 3.0 -liitäntä :TähänliitäntäänvoikytkeäUSB3.0-jaUSB2.0-yhteensopivialaitteita. 3 Always On USB -liitäntä :OletusarvonmukaanAlwaysOnUSB-liitännänavullavoiladatakannettavia digitaalisialaitteitajaälypuhelimia,vaikkatietokoneolisilepo-taihorrostilassataisiitäolisikatkaistuvirta. Lisätietojaontelakointiasemanmukanatoimitetuissaohjeissa. 4 Yhdistelmä-ääniliitäntä :Voitkuunnellatietokoneestatulevaaääntäkytkemälläyhdistelmä-ääniliitäntään kuulokkeet,joissaon3,5mm:n4-napainenpistoke. 5 Järjestelmän tilan merkkivalo :ThinkPad-logonvalaistupistetoimiijärjestelm..

Luku7 - Page 87

Laite edestä 1 Turvalukon paikka : VoitsuojatatelakointiasemaavarkaudeltaesimerkiksiKensington-lukolla taivastaavallavaijerilukolla,jokasopiitähänturvalukonpaikkaan. Vaijerilukonavullavoitkiinnittää telakointiasemantyöpöytääntaimuuhunkalusteeseen. 2 USB 3.0 -liitäntä :TähänliitäntäänvoikytkeäUSB3.0-jaUSB2.0-yhteensopivialaitteita. 3 Always On USB -liitäntä :OletusarvonmukaanAlwaysOnUSB-liitännänavullavoiladatakannettavia digitaalisialaitteitajaälypuhelimia,vaikkatietokoneolisilepo-taihorrostilassataisiitäolisikatkaistuvirta. Lisätietojaontelakointiasemanmukanatoimite..

Käyttöopas - Page 88

1 USB 2.0 -liitännät :NäihinliitäntöihinvoiliittääUSB2.0-yhteensopivialaitteita. 2 USB 3.0 -liitännät :NäihinliitäntöihinvoikytkeäUSB3.0-jaUSB2.0-yhteensopivialaitteita. 3 Ethernet-liitäntä :TälläliitännällävoiliittäätelakointiasemanEthernet-lähiverkkoon. Tämänliitännän merkkivalotoimiisamoinkuintietokoneenliitännänmerkkivalo. 4 DisplayPort ® -liitäntä :Tähänliitäntäänvoiliittäätehokkaannäyttölaitteen,DirectDrive-näytöntaimuun DisplayPort-liitäntääkäyttävänlaitteen. 5 Verkkovirran liitäntä :Tähänliitäntäänliitetäänverkkolaite. 6 DVI-..

Uuden käyttöjärjestelmän asennus - Page 89

Luku 8. Kokoonpanon lisäasetukset OntärkeääsuojatakiintolevyasemassataiSolidStateDrive-asemassaolevattiedostot,tiedotjaasetukset. Lisäksisaatatjoutuaasentamaanuudenkäyttöjärjestelmäntaiuusialaiteajureita,päivittämäänjärjestelmän UEFIBIOS-järjestelmäntaielvyttämäänesiasennetunohjelmiston.Nämätiedotauttavatsinuakäsittelemään tietokonettaoikeinjapitämäänsenhyvässätoimintakunnossa. • ”Uudenkäyttöjärjestelmänasennus”sivulla73 • ”Laiteajurienasennus”sivulla75 • ”ThinkPadSetup-ohjelmankäyttö”sivulla75 • ”Järjestelmänhallinnanominaisuuksie..

Käyttöopas - Page 90

7. AsetaWindows7-käyttöjärjestelmänasennus-DVD-levyoptiseenasemaanjakäynnistätietokone uudelleen. Huomautuksia: • JosoletaloittamassaDVD-näköistiedostonasennuksenulkoisestaUSB-laitteestataijos tietokoneessaonasennettunaNVMExpress-asema,määritälisäasetuksetennenaloittamista. Lisätietojaonosoitteessahttp://www.lenovo.com/support/installwin7viausb3. • JosasennettunaonNVMExpress-asema,asennukseentarvitaanmyöslisäajureita.Lisätietojaon osoitteessahttps://support.microsoft.com/fi-fi/kb/2990941. 8. Palauta C:\SWTOOLS -hakemisto,jonkavarmuuskopioitennenWindows7-käyttöjärjes..

Laiteajurien asennus - Page 91

4. Valitse Restart javarmista,että OS Optimized Defaults -asetukseksionvalittuEnabled.Lataasitten oletusasetuksetpainamallaF9-näppäintä. 5. PoistuThinkPadSetup-ohjelmastapainamallaFn+F10-näppäinyhdistelmää. 6. Liitätietokoneeseenkäyttöjärjestelmänasennusohjelmansisältäväasemajakäynnistätietokone uudelleen. 7. Asennalaiteajuritjatarvittavatohjelmat.Katsokohta”Laiteajurienasennus”sivulla75. 8. Kunoletasentanutlaiteajurit,noudauusimmatmoduulit,kutentietoturvakorjaukset,WindowsUpdaten avulla. 9. AsennaLenovo-ohjelmatvalintasimukaan. LisätietojaLenovo-ohjelmistaonkohdassa ..

Käyttöopas - Page 92

VoitmäärittäätietokoneenBIOS-asetuksiaseuraavasti: 1. Kytketietokoneeseenvirta. KunThinkPad-logotuleenäkyviin,painaF1-näppäintä. ThinkPadSetup -ohjelmakäynnistyy. Huomautus: Josjärjestelmäpyytääpääkäyttäjänsalasanaa,annaoikeasalasana. Voitohittaa salasanakehotteenjakäynnistääThinkPadSetup-ohjelmanmyöspainamallaEnter-näppäintä.Tällöin etvoikuitenkaanmuuttaapääkäyttäjänsalasanansuojaamiakokoonpanoasetuksia. Lisätietojaon kohdassa ”Salasanojenkäyttö”sivulla39. 2. Nuolinäppäimienavullavoitvalitavälilehdentaisiirtyähaluamaasiasetukseen.Valitsekohdepaina..

Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot - Page 93

Seuraavassataulukossaonesitetty Config -valikonsisältö.Oletusarvoton lihavoitu .Valikkokohteetvoivat muuttuailmanerillistäilmoitusta. Oletusarvovoivaihdellamallinmukaan. Huomio: Oletusasetuksetovatoptimaaliset. Virheellisilläkokoonpanoasetustenmuutoksillavoiolla odottamattomiaseurauksia. Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys WakeOnLAN • Disabled • AC Only • ACandBattery Määrittää järjestelmän käynnistymään, kun Ethernet-ohjainvastaanottaa lähiverkkokäynnistyksen komennon (tietynlaisen verkkoviestin). Jos valitset AC O..

Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 94

Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys USBUEFIBIOSSupport • Disabled • Enabled Ottaakäyttööntaikäytöstä USB-tallennuslaitteiden käynnistystuen. AlwaysOnUSB • Disabled • Enabled Josvalitsetvaihtoehdon Enabled jatietokoneon liitettyverkkolaitteeseen, ulkoisiaUSB-laitteitavoi ladataUSB-liitännästä,vaikka järjestelmäonvalmius-tai horrostilassataitietokoneestaon katkaistuvirta.Jostietokonetta käytetäänakkuvirrallaja verkkolaitettaeioleliitetty, ulkoisiaUSB-laitteitavoiladata USB-liitännästä,kunjärjestelmä onva..

Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 95

Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Keyboard/Mouse FnandCtrlKeyswap • Disabled • Enabled Jos valitset Enabled -vaihtoehdon, Fn-näppäin toimii Ctrl-näppäimenäjapäinvastoin. Huomautus: Vaikka Enabled -vaihtoehtoolisi valittuna,tietokoneenpalautus lepotilasta(valmiustilasta) edellyttääFn-näppäimen painamista. BootDisplayDevice • ThinkPad LCD • HDMI Tämänasetuksenavulla voit valita tietokoneen käynnistyksenyhteydessä käyttööntulevannäyttölaitteen. Tämäasetusonkäytössä käynnistyksenyhteydessä, salasan..

Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 96

Taulukko2. Config-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys CPUPowerManagement • Disabled • Enabled Otakäyttööntaipoista käytöstä asetus, joka pysäyttää suorittimen toiminnanautomaattisestivirran säästämiseksi,kunjärjestelmää eikäytetä. DisableBuilt-inBattery Tällätoiminnollavoitpoistaa sisäisenakuntilapäisesti käytöstä. Järjestelmänvirta katkeaaautomaattisesti,kun valitsettämänvaihtoehdon. Senjälkeentietokoneonvalmis huoltoon. Huomautus: Verkkolaite onirrotettava, jottatämä toimintovoidaansuorittaa. Sisäinenakkuoteta..

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot - Page 97

2. Kirjoitapäivämäärätaikellonaika. Security-valikko Joshaluatmuuttaatietokoneensuojausasetuksia,valitseThinkPadSetup-ohjelmanvaihtoehto Security . Seuraavassataulukossaonesitetty Security -valikonsisältö.Oletusarvoton lihavoitu .Valikkokohteetvoivat muuttuailmanerillistäilmoitusta. Oletusarvovoivaihdellamallinmukaan. Huomio: Oletusasetuksetovatoptimaaliset. Virheellisilläkokoonpanoasetustenmuutoksillavoiolla odottamattomiaseurauksia. Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys SupervisorPassword • Disabled • Enabled Lisätietoja o..

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 98

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Power-OnPassword • Disabled • Enabled Lisätietoja on kohdassa ”Käynnistyssalasana”sivulla 39. HardDisk1Password • Disabled • Enabled Lisätietoja on kohdassa ”Kiintolevysalasanat”sivulla 40. HardDisk2Password • Disabled • Enabled Lisätietoja on kohdassa ”Kiintolevysalasanat”sivulla 40. SecurityChip • Active • Inactive • Disabled Josvalitset Active -vaihtoehdon, turvapiirionkäytössä. Jos valitset Inactive -vaihtoehdon, Security Chip -vaihtoehtonäkyy järjest..

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 99

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys FlashBIOSUpdatingby End-Users • Disabled • Enabled Kuntämänasetuksenarvona on Enabled ,kaikkikäyttäjät voivatpäivittääUEFIBIOS -laiteohjelmiston. Josvalitset asetukseksi Disabled ,UEFIBIOS -laiteohjelmistonpäivitystävarten onannettavapääkäyttäjänsalasana. UEFI BIOS Update Option Secure RollBack Prevention • Disabled • Enabled Josvalitset Disabled ,voitpalata aikaisempaanUEFIBIOS-versioon. Memory Protection ExecutionPrevention • Disabled • Enabled Jotkintietokoneviruk..

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 100

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Microphone • Disabled • Enabled Josvalitsetvaihtoehdon Enabled , voitottaakäyttöönmikrofonin (sisäinen,erillinentailinjasisään). FingerprintReader • Disabled • Enabled Josvalitsetvaihtoehdon Enabled , voitottaasormenjälkitunnistimen käyttöön. NFCDevice • Disabled • Enabled Josvalitsetvaihtoehdon Enabled , voitkäyttääNFC-laitetta. IntelATModuleActivation • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Tämänasetuksenavullavoit aktivoidaIntelAT-moduulin, jokaonIntelin..

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 101

Taulukko3. Security-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys jasertifikaatitoletusasetuksiin. Kaikki mukautetut Secure Boot-asetuksetpoistetaan,ja käyttöympäristönoletusavainsekä alkuperäisetallekirjoitustietokannat, mukaanlukienWindows8 -käyttöjärjestelmänsertifikaatti, otetaanuudelleenkäyttöön. Startup-valikko VoitmuuttaatietokoneenkäynnistysasetuksiavalitsemallaThinkPadSetup-ohjelmanvalikosta Startup -välilehden. Huomio: • Varmistakäynnistysjärjestyksenmuuttamisenjälkeen,ettävalitsetoikeanlaitteenkopioinnin,tallennuksen taialus..

Taulukko4. Startup-valikonvaihtoehdot(jatkoa) - Page 102

Taulukko4. Startup-valikonvaihtoehdot(jatkoa) Valikkovaihtoehto Arvo Selitys UEFI/Legacy Boot • Both • UEFIOnly • LegacyOnly UEFI/Legacy Boot Priority • UEFIFirst • Legacy First CSM Support (UEFIOnly) • No • Yes Valitse järjestelmän käynnistysvaihtoehto. • Both : Järjestelmäkäynnistyy UEFI/Legacy Boot Priority -asetuksenmukaan. • UEFI Only : Järjestelmäkäynnistyy käyttöjärjestelmään,jossaon käytössäUEFI. • Legacy Only :Järjestelmäkäynnistyy mihintahansakäyttöjärjestelmään, jossaeiolekäytössäUEFI. Huomautus: Josvalitset UEFI Only -vaihtoehdon,j..

Järjestelmän UEFI BIOSin päivitys - Page 103

• Exit Discarding Changes :Muutostenhylkäysjatietokoneenuudelleenkäynnistys. • Load Setup Defaults :Tietokoneenpalautustehdasasetustenmukaiseksi. Huomautus: Ottamalla OS Optimized Defaults -asetuksenkäyttöönvoitvarmistaaWindows8 -laitehyväksyntävaatimustentäyttymisen. Kunmuutattätäasetusta,esimerkiksiseuraavatasetukset muuttuvatautomaattisesti: CSM Support , UEFI/Legacy Boot , Secure Boot ja Secure RollBack Prevention . • Discard Changes : Muutostenpoisto. • Save Changes : Muutostentallennus. Järjestelmän UEFI BIOSin päivitys UEFIBIOSonensimmäinenohjelma,jonkatietokone..

Hallintaominaisuuksien asetus - Page 104

Wake on LAN Lähiverkkokäynnistystoiminnon(WakeonLAN)avullaverkonpääkäyttäjävoikytkeätietokoneeseenvirran verkonvälityksellähallintapäätteestä. Kunlähiverkkokäynnistystä(WakeonLAN)käytetäänyhdessäverkonhallintaohjelmistojenkanssa,monet toiminnot,kutentiedostonsiirrot,ohjelmistopäivityksetjaUEFIBIOSinFlash-päivitykset,voidaantehdä verkonvälitykselläilmanetävalvontaa.Päivityksetvoidaantehdätyöajanulkopuolellaöisinjaviikonloppuisin, mikäsäästääaikaajaparantaatuottavuutta. Käyttäjiäeihäiritätyöaikanajalähiverkkoliikennevoidaan pitäävähäisenä. Jostie..

Huomautus: - Page 105

3. Määritälaiteensisijaiseksikäynnistyslaitteeksivalitsemallaseluettelosta. 4. TallennamuutoksetjapoistuohjelmastapainamallaF10-näppäintä. Huomautus: Joshaluatpalauttaakäynnistysjärjestyksenoletusasetukset,painaF9-näppäintä. Oletusasetuksetpalautetaanautomaattisesti. Flash-päivitys Verkonpääkäyttäjävoipäivittäätietokoneenjärjestelmäohjelmatetätietokoneesta. Tällöinonotettava huomioonseuraavatseikat: • Tietokoneonkäynnistettävälähiverkonvälityksellä. • PXE-ympäristön(PrebooteXecutionEnvironment)onoltavamääritettynä. • Verkonpääkäyttäjäntietokon..

Käyttöopas - Page 106

90 Käyttöopas

..

Yleisiä vihjeitä häiriöiden ennaltaehkäisyyn - Page 107

Luku 9. Häiriöiden ennaltaehkäisy YlläpitoontärkeäosakannettavanThinkPad-tietokoneenkäyttöä,koskasitenvälttyytavallisimmilta ongelmilta.Tässäluvussaontietoja,joidenavullatietokonepidetäänhyvässäkunnossa. • ”Yleisiävihjeitähäiriöidenennaltaehkäisyyn”sivulla91 • ”Laiteajureidenajantasaisuudentarkistus”sivulla92 • ”Tietokoneenhoito”sivulla93 Yleisiä vihjeitä häiriöiden ennaltaehkäisyyn Tässäjaksossaonyleisvihjeitäongelmienvälttämiseentietokonettakäytettäessä. • JostietokoneessaonsekäkiintolevyasemaettäM.2SolidStateDrive-asema,M.2SSD-asema..

Laiteajureiden ajantasaisuuden tarkistus - Page 108

– Käynnistätietokoneuudelleenjaaloitaelvytystoiminta. – Jostietokonekäyttääelvytykseenelvytystietovälineitä,äläpoistatietolevyäasemasta,ennenkuin järjestelmäpyytääniintekemään. • Joskyseessäonkiintolevyasemanhäiriö,luekohdan”Häiriöidensyynselvitys”sivulla97ohjeetjaaja asemassavianmääritystesti,ennenkuinotatyhteydenasiakastukeen. Jostietokoneeikäynnisty, noudaseuraavastaverkkosivustostatiedostot,joidenavullaluotkäynnistystätukevan,testausohjelman sisältäväntietovälineenhttp://www.lenovo.com/hddtest. Ajatestausohjelmajakirjaaylösmahdolliset sanomatjavi..

Tietokoneen hoito - Page 109

LisätietojaSystemUpdate-ohjelmankäytöstäonohjelmanohjetoiminnossa. Tietokoneen hoito Vaikkatietokoneesionkinkestävälaite,jokatoimiiluotettavastitavallisessatyöympäristössä,sen käsittelyssäkannattaamuistaaseuraavatseikat.Tässäjaksossaannettujaohjeitanoudattamallavoitkäyttää tietokonettasimahdollisimmantehokkaastijaturvallisesti. Oikeanlainen työympäristö ja työskentelytavat • Säilytäpakkausmateriaalitlastenulottumattomissa,jottamuovipussiteivätaiheuttaisitukehtumisvaaraa. • Äläsijoitatietokonettalähellemagneetteja,toiminnassaoleviamatkapuhelimia,sähkölaitteit..

Tietokoneen ulkokuoren puhdistus - Page 110

• Säilytäerillisetjairrotettavatkiintolevyasematasianmukaisissasäilytyskoteloissaan,kunasemateivät olekäytössä. • Ennenkuinaloitatseuraavienlaitteidenasennuksen,kosketametallipöytäätaimaadoitettua metalliesinettä.Näinvoitpoistaastaattisensähkönkehostasi.Staattinensähkövoivahingoittaalaitteita. – Muistimoduuli – Mini-PCI-kortti – Muistikortti,esimerkiksiSD-,SDHC-,SDXC-taiMultiMediaCard-kortti. Huomautus: Tietokoneeisisälläkaikkiaseuraavassalueteltujalaitteita. Näinvoitpoistaastaattisensähkönkehostasi.Staattinensähkövoivahingoittaalaitteita. • Kunsiirrättie..

Luku 9 - Page 111

6. Huuhdopesusienipuhtaallajuoksevallavedellä. 7. Pyyhitietokoneenulkokuoripuhtaallapesusienellä. 8. Pyyhipintavieläkuivalla,puhtaallajanukkaamattomallaliinalla. 9. Odota,ettäpintaontäysinkuivajapoistakaikkikankaastairronneetkuidut. Tietokoneen näppäimistön puhdistus Voitpuhdistaatietokoneennäppäimistönseuraavasti: 1. Kostutapehmeä,nukkaamatonliinapienellämäärälläisopropyylialkoholia. 2. Pyyhinäppäimistönpintaliinalla.Puhdistanäppäimetyksitellen;jospyyhituseitanäppäimiäkerralla, liinasaattaatakertualähelläolevaannäppäimeenjavahingoittaasitä.Varmista,etteinäpp..

Käyttöopas - Page 112

96 Käyttöopas

..

Häiriöiden syyn selvitys - Page 113

Luku 10. Tietokoneeseen liittyvien ongelmien vianmääritys Tässäluvussaonohjeitatietokoneessailmenevienongelmienratkaisemiseksi. Tämälukusisältääseuraavataiheet: • ”Häiriöidensyynselvitys”sivulla97 • ”Vianmääritys”sivulla97 Häiriöiden syyn selvitys Jostietokoneentoiminnassaesiintyyhäiriöitä,kokeileratkaistaongelmatensinLenovoSolutionCenter -ohjelmanavulla. LenovoSolutionCenter-ohjelmanavullavoittehdätietokoneongelmienvianmäärityksiäsekäratkaista ongelmia.Seyhdistäävianmääritystestit,järjestelmätietojenkeräämisen,suojaustilansekätukitiedotjavinkit j..

Näppäimistön kastuminen - Page 114

• Josvirtaeikatkeapitämällävirtapainikettapainettuna,irrotakaikkivirtalähteettietokoneestaja palautajärjestelmätyöntämälläneulataisuoristettupaperiliitinvarapalautuspainikkeenreikään.Kun tietokoneonsammunut,käynnistäseuudelleenpainamallavirtapainiketta. Josvirtaeikytkeydy tietokoneeseen,siirrykohtaan2. 2. Kuntietokoneestaonkatkaistuvirta,irrotatietokoneestakaikkivirtalähteetjapalautajärjestelmä työntämälläsuoristetunpaperiliittimenpäävarapalautuspainikkeenreikään. Pidäsittenvirtakytkintä painettuna10sekunninajan.Kytkeverkkolaite.Jostietokoneeikäynnisty,siirryko..

Luku10 - Page 115

Selitys ja toimet : SovellusohjelmaonsaattanuttallentaajärjestelmänEFI-muuttujanlohkotietoihin virheellisiäasetuksia. • Sanoma : 0271: Päivämääränjakellonajanvirhe. Selitys ja toimet :Päivämäärääjakellonaikaaeiolemääritetty.AvaaThinkPadSetup-ohjelmajaaseta päivämääräjakellonaika. • Sanoma :0177:Pääkäyttäjänsalasanatietovirhe,POST-tehtävänlopetus. Selitys ja toimet : PääkäyttäjänsalasananEEPROM-tarkistussummaonvirheellinen. Emolevyon vaihdettava. Huollatatietokone. • Sanoma :0183:SuojausasetustenCRC-arvoEFI-muuttujassaonvirheellinen. AvaaThinkPadSetup -..

Taulukko5. Äänimerkkivirheet - Page 116

Selitys ja toimet :ActiveProtection-tunnistineitoimioikein.Huollatatietokone. • Sanoma :2100:KäynnistysvirhekiintolevylläHDD0(pääkiintolevy). Selitys ja toimet :kiintolevyasemaeitoimi. Huollatakiintolevyasema. • Sanoma :2101:HavaitsemisvirhekiintolevylläHDD1(Ultrabay-kiintolevy) Selitys ja toimet :Ultrabay-kiintolevyasemaeitoimi.HuollataUltrabay-kiintolevyasema. • Sanoma :2102:HavaitsemisvirhekiintolevylläHDD2(MiniSATA) Selitys ja toimet :MiniSATA-laiteeitoimi. HuollataMiniSATA-laite. • Sanoma :2110:LukuvirhekiintolevylläHDD0(pääkiintolevy) Selitys ja toimet :Pääkiintolev..

Muistimoduulien häiriöt - Page 117

Muistimoduulien häiriöt Tulosta nämä ohjeet nyt ja pidä ne tietokoneen mukana mahdollista myöhempää tarvetta varten. Josmuistimoduulieitoimioikein,teeseuraavattarkistustoimet: 1. Tarkista,ettämuistimoduulionasennettujaettäseonasetettuoikeinpaikoilleen. Kaikkilisätytmuistimoduulitonehkäpoistettava,jottatietokoneentoimintaavoidaantestatasilloin,kun siinäonvainesiasennettumuistimoduuli.Tämänjälkeenmuistimoduulitonasennettavatakaisinyksi kerrallaansenvarmistamiseksi,ettäneosuvatkunnollamuistivastakkeeseen. 2. Seuraa,tuleekokäynnistyksenaikananäkyviinvirhesanomia. Toimiautomaa..

Näppäimistön ja muiden paikannuslaitteiden häiriöt - Page 118

Selitys ja toimet : Teeseuraavattoimet: 1. Poistuäänilaitettakäyttävästäsovelluksesta(esimerkiksiWindowsMediaPlayer-ohjelmasta). 2. Avaaohjauspaneeli.Valitse Laitteisto ja äänet ➙ Ääni ➙ Toistaminen . 3. JoskäytössäonKuulokkeetjamikrofoni-profiilivalitse Bluetooth Hands-free-äänilaite -vaihtoehtojanapsauta Aseta oletusasetukseksi -painiketta. JoskäytössäonAV-profiili,valitse Stereoääni -vaihtoehtojanapsauta Aseta oletukseksi -painiketta. 4. Suljeikkunavalitsemalla OK . • Tilanne : PIM-tietojenlähetystoisenBluetooth-laitteenosoitekirjaaneionnistuWindows7 -käytt..

Laitteen tila: Tämä laite toimii oikein. - Page 119

3. Valitse Laitteisto -välilehti.Varmista,että Laitteen ominaisuudet -ruudussaonseuraavasanoma: Laitteen tila: Tämä laite toimii oikein. Josnäppäimistönnäppäimeteivätvieläkääntoimi,huollatatietokone. • Tilanne :Jokinerillisennumeronäppäimistönnäppäimistätaiyksikäänniistäeitoimi. Selitys ja toimet :Varmista,ettäerillinennumeronäppäimistöonliitettytietokoneeseenoikein. Näytön ja multimedialaitteiden häiriöt Tässäaiheessaontietojayleisimmistänäyttö-jamultimedialaitteisiinelitietokoneennäyttöön,erilliseen näyttöönjaäänilaitteisiinliittyvistäongelmis..

Käyttöopas - Page 120

– Josoletkäyttänytosiointiohjelmistoa,tutkikiintolevyasemanosiojaelvytäosiotarvittaessa. – Palautajärjestelmätehdasasetustenmukaiseksielvytysratkaisujenavulla. Joshäiriöeipoistu,huollatatietokone. • Tilanne :Kuvaruutupimeneetietokoneenkäytönaikana(kuntietokoneessaonvirtakytkettynä). Selitys ja toimet :Käytössäonsaattanutollanäytönsäästäjätaivirransäästötoiminto.Teejompikumpi seuraavistatoimista: – LopetanäytönsäästäjäkoskettamallaTrackPoint-paikannuslaitettataiThinkPad-kosketuslevyätai painamallajotainnäppäintä. – Palautatietokonelepo-taihorrostilas..

Erillisen näytön häiriöt - Page 121

• Tilanne :Näytöstäpuuttuupisteitä,taipisteetovatvääränvärisiätailiiankirkkaita. Selitys ja toimet :TämäonTFT-tekniikanominaisuus.Tietokoneennäyttökoostuuohutkalvotransistoreista (TFT:istä).Tällaisessanestekidenäytössäonainamuutamiavirheellisiätransistoreita,eivätkämuutamat puuttuvattaivirheellisetpisteetmerkitsenäytönvirhettä. Erillisen näytön häiriöt • Tilanne : Erillisennäytönkuvaruutuontyhjä. Selitys ja toimet : TuokuvanäkyviinpainamallaF7-näppäintäjavalitsemallahaluamasinäyttö. Jos häiriöeikorjaannu,toimiseuraavasti: 1. Varmistaerillisennäyt..

Käyttöopas - Page 122

8. Valitse Ominaisuudet . Josjärjestelmäpyytääpääkäyttäjänsalasanaataivahvistusta,kirjoita salasanataivahvistavalinnat. 9. Valitse Ohjain -välilehti. 10. Napsauta Päivitä ohjain -painiketta. 11. Valitse Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta -vaihtoehtojasitten Valitsen laiteohjaimen tietokoneen luettelosta -vaihtoehto. 12. Poista Näytä yhteensopivat laitteet -valintaruudunvalinta. 13. Valitsenäytönvalmistajajamalli. 14. Kunlaiteohjaimenpäivitysonvalmis,napsauta Sulje -painiketta. 15. Aseta Tarkkuus -kohdanarvo. Huomautus: Joshaluatmuuttaaväriasetuksia,valitse Näyttölaite ..

Äänitoimintojen häiriöt - Page 123

10. Voitmäärittäänäyttöjensuhteellisensijainnintoisiinsanähdenvetämällänäyttölaitteidensymboleja. Näyttölaitteidensymboliensijaintitoisiinsanähdensaavaihdella,kunhansymbolitkoskettavat toisiaan. 11. Napsauta OK -painiketta,jottamuutoksettulisivatvoimaan. Huomautus: Joshaluatmuuttaaväriasetuksia,napsautatyöpöytäähiirenkakkospainikkeellaja valitsekohovalikonvaihtoehto Näytön tarkkuus . Napsauta Lisäasetukset -painiketta,valitse Näyttö -välilehtijamääritä Värit . • Tilanne : Joskäytättyöpöydänlaajennustoimintoa,etvoiasettaasuurempaaerotuskykyätai virkistys..

Sormenjälkitunnistimen häiriöt - Page 124

Huomautus: LisätietojaäänenvoimakkuudensäädöstäonWindowsinkäytönaikaisessaohjeessa. • Tilanne :Äänenvoimakkuudentaibalanssinliukusäädintäeivoikäyttää. Selitys ja toimet :Liukusäädinsaattaanäkyäkuvaruudussaharmaana.Tämätarkoittaasitä,ettäsäätimen asetusmääräytyylaitteistonmukaaneikäsäädintänäinvoisiirtää. • Tilanne :Äänenvoimakkuusikkunanliukusäätimeteivätpysypaikallaanjoidenkinäänisovellustenkäytön aikana. Selitys ja toimet :Liukusäätimienasennonmuuttuminenonnormaaliatiettyjenäänisovellustenkäytön aikana.SovelluksetvoivatsäätääÄä..

Turvaohjeet,takuutiedotjaasennusopas - Page 125

Lisätietojasormenjälkitunnistimenylläpidostaonkohdassa”Sormenjälkitunnistimenylläpito”sivulla47. Akun ja virransyötön häiriöt Tässäjaksossaonohjeetakunjavirransyötönvianmääritykseen. Akun häiriöt • Tilanne :Akkueilataudutäyteenvaraukseennormaalissalatausajassa,kuntietokoneenvirtaonkatkaistu. Selitys ja toimet :Akkuvoiollaylipurkautunut. Toimiseuraavasti: 1. Katkaisetietokoneestavirta. 2. Varmista,ettäylipurkautunutakkuontietokoneessa. 3. Liitätietokoneeseenverkkolaitejalataaakku. Joskäytettävissäonpikalaturi,lataaakkusillä. Josakkueilataudutäyteenvaraukseen24t..

Virtakytkimeen liittyvien häiriöiden poisto - Page 126

Jos tietokone ei saa lainkaan virtaa, tee seuraavat tarkistustoimet: 1. Tarkistakaikkivirtaliitännät.Poistakaikkijatkopistorasiatjaylijännitesuojatjakytkeverkkolaitesuoraan pistorasiaan. 2. Tarkistaverkkolaite. Tarkista,etteilaiteolevahingoittunutfyysisesti,javarmista,ettäverkkojohtoon tiukastikiinniverkkolaitteessajatietokoneessa. 3. Varmistaverkkovirtalähteentoimintakytkemälläjokinmuulaitepistorasiaan. 4. Irrotakaikkilaitteetjatestaasittenjärjestelmänvirransaantiminimikokoonpanolla. a. Irrotaverkkovirtalaitesekäkaikkitietokoneeseenliitetytjohdotjakaapelit. b. Painatietokoneenkan..

Asemien ja muiden tallennuslaitteiden häiriöt - Page 127

Josakkuonladattujasenlämpötilaonsuositustenmukainen,huollatatietokone. • Tilanne : Näyttööntuleeakunliianvähäisestävarauksestavaroittavavirhesanomajatietokoneesta katkeaahetivirta. Selitys ja toimet : Akunvarausonvähissä. Liitätietokoneeseenverkkolaitejakytkeverkkolaite pistorasiaan. • Tilanne :Tietokoneennäyttöpysyypimeänä,kuntietokonepalautetaanlepotilastanormaaliintoimintaan Fn-näppäimellä. Selitys ja toimet :Tarkista,onkoerillinennäyttöirrotettutaisenvirtakatkaistulepotilanaikana. Jos erillinennäyttöonirrotettutaisiitäonkatkaistuvirtalepotilanaikana,liitänäy..

SSD-aseman häiriöiden poisto - Page 128

• Tilanne : Kiintolevyasemaeitoimi. Selitys ja toimet :Varmista,ettäkiintolevyasemaonThinkPadSetup-ohjelman Boot -valikon Boot priority order -laiteluettelossa.Joslaiteon Excluded from boot order -luettelossa,seeiolekäytettävissä.Valitse laiteluettelostajapainavaihtonäppäintäja1-näppäintä.Tällöinlaitesiirtyy Boot priority order -luetteloon. • Tilanne :Oletasettanuttietokoneenkiintolevyasemaankiintolevynsalasananjasiirtänytkiintolevyaseman sittentoiseentietokoneeseen.Nytetpystypoistamaankiintolevynlukitustasalasananavulla. Selitys ja toimet :Tietokoneesitukeeparannettuasalas..

Ennen yhteydenottoa Lenovon tukeen - Page 129

Luku 11. Tukipalvelut TässäluvussaontietojaohjeidenjatuensaannistaLenovontuotteille. • ”EnnenyhteydenottoaLenovontukeen”sivulla113 • ”Tuki-jahuoltopalvelut”sivulla113 • ”Lisäpalvelujenhankinta”sivulla115 Ennen yhteydenottoa Lenovon tukeen Voituseinratkaistatietokoneeseenliittyvätongelmattutustumallavirhekoodienselityksiin,suorittamalla vianmääritysohjelmiataitutustumallaLenovo-sivustonohjeisiin. Tietokoneen rekisteröinti RekisteröitietokoneesiLenovolle.Lisätietojaonseuraavassajaksossa:”Tietokoneenrekisteröinti”sivulla15. Järjestelmäpäivitysten lataaminen P..

Vianmääritysohjelmien käyttö - Page 130

Lenovontietokoneestajasiihenmahdollisestiesiasennetustaohjelmistostaontietojatietokoneenmukana toimitetuissajulkaisuissakutenpainetuissaoppaissa,käytönaikaisissaoppaissa,readme-tiedostoissaja ohjetiedostoissa.LisäksisaattietojaLenovontuotteistaLenovonverkkosivustoista. MicrosoftServicePack-paketitsisältävätuusimmatWindows-tuotepäivitykset. Neovatsaatavissa Web-sivustosta(yhteyssaattaaollamaksullinen)taitietolevystä. Lisätietojajalinkkejäonosoitteessa http://www.microsoft.com.LenovotarjoaakäyttöönottotukeaLenovonesiasentamanMicrosoftWindows -tuotteenServicePack-pakettienasennuks..

Turvaohjeet,takuutiedotjaasennusopas - Page 131

Tämäntuotteentakuuseeneivätsisällyseuraavatpalvelut: • muidenkuinLenovonvalmistamientaivalmistuttamientaitakuunpiiriinkuulumattomienosienvaihtotai käyttö Huomautus: KaikissatakuunpiiriinkuuluvissaosissaonkymmenenmerkinpituinentunnusFRU XXXXXXXXXX. • ohjelmistohäiriöidensyidentunnistus • UEFIBIOS-asetustenmääritysasennuksentaipäivityksenyhteydessä • laiteajurienvaihto,muutoksettaipäivitykset • verkonkäyttöjärjestelmienasennusjaylläpito • sovellusohjelmienasennusjaylläpito LenovonlaitteistotuotettakoskevatLenovonrajoitetuntakuunehdotovattietokoneenmukanatoimitetu..

Käyttöopas - Page 132

116 Käyttöopas

..

Yhteentoimivuus muiden langattomien laitteiden kanssa - Page 133

Liite A. Tietoja määräyksistä Uusimmatvaatimustenmukaisuustiedotovatosoitteessahttp://www.lenovo.com/compliance. Langattomissa yhteyksissä käytettäviä laitteita koskevia lisätietoja Yhteentoimivuus muiden langattomien laitteiden kanssa WLAN-korttionsuunniteltutoimimaanyhdessäkaikkien(DSSS)-,ComplementaryCodeKeying(CCK)-ja/tai OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing(OFDM)-radiotekniikkaanperustuvien,langattomiayhteyksiä muodostavienlähiverkkolaitteidenkanssa.Seonseuraavienstandardienjamääritystenmukainen: • InstituteofElectricalandElectronicsEngineers-instituutinmäärittäm..

Tiedot langattoman yhteyden vaatimustenmukaisuudesta - Page 134

• ImmediateAlertProfile • BatteryStatusProfile Käyttöympäristö ja terveysseikat Koskatämäntietokoneenlangattomienyhteyksienkortittoimivatradiosäteilyäkoskevienturvastandardienja -suositustenmukaisesti,Lenovokatsootämäntuotteenolevanturvallinenkuluttajille.Nämäturvastandardit ja-suosituksetonlaadittumaailmanlaajuisissakomiteoissajalautakunnissa,joidentiedemiesjäsenet jatkuvastitutkivatjatulkitsevattutkimuskirjallisuutta,janeovattiedeyhteisönyleisestihyväksymiä. Joissakintilanteissataiympäristöissärakennuksenomistajataijonkinvastuuorganisaationedustajasaattaa rajoitta..

Liite A. Tietoja määräyksistä - Page 135

1 Langattomanlähiverkkoyhteydenantenni(lisäantenni) 2 Langattomanlähiverkkoyhteydenantenni(pääantenni) Langattomia verkkoja koskevien määräysten paikantaminen Lisätietojalangattomiaverkkojakoskevistamääräyksistäontietokoneenmukanatoimitetussa Regulatory Notice -asiakirjassa. Jostietokoneenmukanaeitoimitettu RegulatoryNotice -asiakirjaa,voitnoutaasenosoitteesta: http://www.lenovo.com/UserManuals Laitehyväksyntään liittyvät tiedot Seuraavassataulukossaontietojatuotteennimestä,yhdenmukaisuustunnuksestajakonetyypeistä. Tuotteen nimi Yhdenmukaisuustunnus Konetyypit ThinkPadS44..

Käyttöopas - Page 136

ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant toPart15oftheFCCRules. Theselimitsaredesignedtoprovidereasonableprotectionagainstharmful interferenceinaresidentialinstallation.Thisequipmentgenerates,uses,andcanradiateradiofrequency energyand,ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions,maycauseharmfulinterference toradiocommunications. However,thereisnoguaranteethatinterferencewillnotoccurinaparticular installation.Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuser..

Liite A. Tietoja määräyksistä - Page 137

Ilmoitus Saksan luokan B mukaisuudesta Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie2004/108/EG(früher89/336/EWG)zur AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten undhältdieGrenzwertederEN55022KlasseBein. Umdiesessicherzustellen,sinddieGerätewieindenHandbüchernbeschriebenzuinstallierenundzu betreiben. DesWeiterendürfenauchnurvonderLenovoempfohleneKabelangeschlossenwerden. LenovoübernimmtkeineVerantwo..

Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa - Page 138

Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa Euraasialainen vaatimustenmukaisuusmerkki Äänilaitteita koskeva huomautus (Brasilia) Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 122 Käyttöopas

..

Unkaria koskevat WEEE-tiedot - Page 139

Liite B. WEEE-direktiiviin ja kierrätykseen liittyviä tietoja Lenovorohkaiseetietotekniikkalaitteidenomistajiakierrättämäänlaitteensavastuullisesti,kunniitäeienää tarvita. Lenovotarjoaauseitaohjelmiajapalveluja,joidentarkoituksenaonauttaalaitteidenomistajia kierrättämääntietotekniikkatuotteensa. LisätietojaLenovontuotteidenkierrättämisestäonosoitteessa http://www.lenovo.com/recycling. Uusimmattuotteitammekoskevatympäristötiedotovatsaatavilla osoitteessahttp://www.lenovo.com/ecodeclaration. Tärkeitä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämisestä Lenovo-t..

Kierrätykseen liittyviä tietoja Japanissa - Page 140

Kierrätykseen liittyviä tietoja Japanissa Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor IfyouareacompanyemployeeandneedtodisposeofaLenovocomputerormonitorthatistheproperty ofthecompany,youmustdosoinaccordancewiththeLawforPromotionofEffectiveUtilizationof Resources.Computersandmonitorsarecategorizedasindustrialwasteandshouldbeproperlydisposed ofbyanindustrialwastedisposalcontractorcertifiedbyalocalgovernment.InaccordancewiththeLaw forPromotionofEffectiveUtilizationofResources,LenovoJapanprovides,throughitsPCCollectingand RecyclingServices,forthecollecting,reuse,andrecyclin..

- Page 141

reciclar@lenovo.com,informandoomodelo,númerodesérieecidade,afimdeenviarmosasinstruções paraocorretodescartedoseuprodutoLenovo. Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Euroopan unionissa Huomautus: TämämerkkikoskeevainEuroopanunionin(EU)jäsenmaita. Akuttaiakkujenpakkauksetonmerkittyakkujajaparistojasekähävitettäviäakkujajaparistojakoskevan Euroopanunionindirektiivin2006/66/ECmukaisesti.KyseinendirektiivimäärittääEuroopanunioninalueella käytössäolevatkäytettyjenakkujenjaparistojenpalautus-jakierrätyskäytännöt. Tämämerkintäakuissa osoittaa,ettäakkuaeitulesenelinka..

Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa - Page 142

Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa Kierrätykseen liittyviä tietoja Kiinassa 126 Käyttöopas

..

Liite C. - Page 143

Liite C. Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi (RoHS) Uusimmattuotteidemmeympäristötiedotovatosoitteessahttp://www.lenovo.com/ecodeclaration. Euroopan unionin RoHS ThisLenovoproduct,withincludedparts(cables,cords,andsoon)meetstherequirementsofDirective 2011/65/EUontherestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronic equipment(“RoHSrecast”or“RoHS2”). FormoreinformationaboutLenovoworldwidecomplianceonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf Turkin RoHS TheLenovoproductmeetstherequirementsoftheRepublic..

Käyttöopas - Page 144

Kiinan RoHS 128 Käyttöopas

..

Virrankäyttösuunnitelma: oletusasetus - Page 145

Liite D. ENERGY STAR -merkin käyttöön oikeutetut tietokoneen mallit ENERGYSTAR ® onYhdysvaltainympäristönsuojeluviraston(U.S.EnvironmentalProtectionAgency, EPA)jaenergiaministeriön(U.S.DepartmentofEnergy)yhteistyöohjelma,jonkatavoitteenaonvähentää kustannuksiajaedistääympäristönsuojeluaenergiaasäästävientuotteidenjamenettelytapojenavulla. LenovotarjoaaasiakkailleenENERGYSTAR-vaatimustenmukaansuunniteltujatuotteita.ENERGYSTAR -merkkionkiinnitettytietokoneeseen,taisenäkyyvirta-asetustenkäyttöliittymässä.Seuraavienlaitetyyppien mukaisetLenovo-tietokoneetovatENERGYSTAR-oh..

Käyttöopas - Page 146

130 Käyttöopas

..

Liite E. - Page 147

Liite E. Huomioon otettavaa Lenovoeiehkätarjoatässäjulkaisussamainittujatuotteita,palvelujataiominaisuuksiakaikissamaissa.Saat lisätietojaSuomessasaatavanaolevistatuotteistajapalveluistaLenovolta.ViittauksiaLenovontuotteisiin, ohjelmiintaipalveluihineipidätulkitaniin,ettäainoastaannäitätuotteita,ohjelmiataipalvelujavoidaan käyttää.Niidenasemestaonmahdollistakäyttäämitätahansatoiminnaltaanvastaavaatuotetta,ohjelmaatai palvelua,jokaeiloukkaaLenovontekijänoikeuttataimuitalaillasuojattujaoikeuksia.Haluttaessakäyttää yhdessätämäntuotteenkanssamuitakuinLenovonnimeämiätuott..

Tavaramerkit - Page 148

tuloksetvoivatpoiketailmoitetuistaarvoista.Julkaisunkäyttäjientuleetarkistaatietojensoveltuvuusomassa erityisympäristössään. Tavaramerkit SeuraavatnimetovatLenovotavaramerkkejäYhdysvalloissaja/taimuissamaissa: Lenovo AccessConnections ActiveProtectionSystem RescueandRecovery SecureDataDisposal ThinkPad TrackPoint UltraConnect AMDonAdvancedMicroDevices,Inc:nrekisteröitytavaramerkki. InteljaIntelSpeedStepovatIntelCorporationintaisentytäryhtiöidentavaramerkkejätairekisteröityjä tavaramerkkejäYhdysvalloissajamuissamaissa. Microsoft,Windows,Direct3D,BitLockerjaCortanaovatMicrosofti..

Sponsored links

Latest Update