Lenovo Thinkpad S440 (dutch) User Guide Manual Dutch

ThinkPad S440 Language

Download Lenovo Thinkpad S440 (dutch) User Guide Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

Gebruikershandleiding - Page 1

Gebruikershandleiding ThinkPad S440

..

Vijfdeuitgave(februari2016) - Page 2

Opmerkingen: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt: • Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie • RegulatoryNotice • “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” op pagina vi • Bijlage E “Kennisgevingen” op pagina 139 Ga voor de nieuwste Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie en de RegulatoryNotice naar de Lenovo ® Support-website: http://www.lenovo.com/UserManuals Vijfdeuitgave(februari2016) ©CopyrightLenovo2013,2016. KENNISGEVINGBEGRENSDEENBEPERKTERECHTEN:alsgegevensofsoftwareword(t)(en)geleverd..

Inhoud - Page 3

Inhoud Leesditeerst . . . . . . . . . . . . . . v Belangrijkeveiligheidsvoorschriften . . . . . . . vi Situatieswaarinonmiddellijkhandelenvereist is . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Veiligheidsrichtlijnen . . . . . . . . . . . vii Hoofdstuk1.Productoverzicht . . . . . 1 Deplaatsvanknoppen,aansluitingenenlampjes . . 1 Voorkant . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rechterkant . . . . . . . . . . . . . . . 3 Linkerkant . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Onderkant . . . . . . . . . . . . . . . 6 Statuslampjes . . . . . . . . . . . . . . 7 Deplaatsvanbelangrijkeproductinformatie . . . . 9 Mac..

Gebruikershandleiding - Page 4

Fabrieksinstellingen van uw computer terugzetten . . . . . . . . . . . . . . 62 Geavanceerdeopstartoptiesgebruiken . . . 62 UwbesturingssysteemherstellenalsWindows 8ofWindows8.1nietopstart . . . . . . . 63 Herstelmediamakenengebruiken . . . . . 63 Hoofdstuk6.Apparatenvervangen. . 65 Voorkomingvanstatischeelektriciteit . . . . . . 65 Ingebouwdebatterijuitschakelen . . . . . . . 65 De klep aan de onderkant van de computer terugplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . 66 Hetvaste-schijfstationofSSD-stationvervangen . 67 Eengeheugenmodulevervangen . . . . . . . 69 Een PCI ExpressCard-kaart voor d..

iii - Page 5

nominalestroomkleinerdanofgelijkaan20A perfase . . . . . . . . . . . . . . . 129 De kennisgeving van Japan voor netsnoeren . . . . . . . . . . . . . . 129 Informatie over Lenovo-productservice voor Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . 130 NalevingskeuringvoorEurazië . . . . . . . . 130 AudiokennisgevingBrazilië . . . . . . . . . . 130 BijlageB.WEEE- en recyclinginformatie . . . . . . . . . 131 BelangrijkeWEEE-informatie . . . . . . . . . 131 RecyclinginformatievoorJapan . . . . . . . . 132 RecyclinginformatievoorBrazilië . . . . . . . 132 Informatieoverhetrecyclenvanbatterijenvoorde Eu..

Gebruikershandleiding - Page 6

iv Gebruikershandleiding

..

Leesditeerst - Page 7

Leesditeerst Als u zich de volgende belangrijke tips ter harte neemt, haalt u het meeste rendement uit uw computer. Doetuditniet, dankanditleidentotongemakenzelfsletsel. Bovendienkandecomputerdanstoringen vertonen en schade oplopen. Beschermuzelfgoedtegendewarmtediedoordecomputerwordtgegenereerd. Als de computer aan staat of als de batterij wordt opgeladen, kunnen de onderkant, de polssteun en bepaalde andere onderdelen warm worden. De temperatuur die wordt bereikt, hangt af van de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau van de batterij. Bij langdurig contact met uw lichaam kunnen er..

Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie - Page 8

Alsudecomputerverplaatst,zorgdandatdezegoedbeschermdis(inclusiefdegegevens). Alsueencomputerverplaatstdieisuitgerustmeteenvaste-schijfstation,voert u één van de volgende handelingen uit om te zorgen dat het lampje in de aan/uit-knop uit is of knippert: • Zet de computer uit. • Zet de computer in de slaapstand. • Zet de computer in de sluimerstand. Hierdoorhelptuschadeaandecomputerenverliesvangegevenstevoorkomen. Gateallentijdevoorzichtigommetuwcomputer. Voorkom het vallen, stoten, bekrassen, verdraaien, trillen en indrukken van de computer,enplaatsgeenzwarevoorwerpenopdecomputer,het..

Situatieswaarinonmiddellijkhandelenvereistis - Page 9

van toepassing. Bovendien kunnen er in computerproducten interne batterijen ter grootte van een munt (“knoopcellen”)zijnverwerkt,waarmeedesysteemklokinstandwordtgehoudenwanneerdestekkernietin hetstopcontactzit. Deveiligheidsvoorschriftenvoorbatterijengeldendusvoorallecomputerproducten. Situatieswaarinonmiddellijkhandelenvereistis Doormisbruikofachteloosheidkunnenproductenbeschadigdraken. Bepaaldeschadeaan producteniszoernstigdathetproductnietmeermagwordengebruiktvoordathetisgeïnspecteerd en,indiennodig,gerepareerddooreengeautoriseerdeonderhoudstechnicus. Netalsbijandereelektronischepro..

Netsnoerenenvoedingsadapters - Page 10

Opmerking: Sommige onderdelen van de computer kunnen door de gebruiker worden uitgebreid of vervangen. Upgradeswordenmeestal“opties”genoemd. Vervangendeonderdelendiezijngoedgekeurd om door de klant zelf te worden geïnstalleerd, worden Customer Replaceable Units of CRU's genoemd. CRU'szijndoorLenovovoorzienvandocumentatiemetinstructiesvoorvervangingvandezeonderdelen door de klant. Volg bij het installeren of vervangen van dergelijke onderdelen steeds de instructies. Dat het aan/uit-lampje niet brandt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het spanningsniveau binnenin een productnulis. Vo..

Verlengsnoerenenvergelijkbareaccessoires - Page 11

Sluitdenetsnoerenensignaalkabelsaltijdindejuistevolgordeaanenzorgdatdestekkersaltijd steviginhetstopcontactzitten. Gebruikgeenvoedingsadapterdiesporenvertoontvancorrosieaandeinvoerpennenofsporen van oververhitting (zoals vervormd plastic) bij de aansluiting of op een ander deel van de voedingsadapter. Maaknooitgebruikvaneennetsnoerwaarvandecontactpuntensporenvanroest,corrosieof oververhittingvertonenofwaarvanhetsnoerofdestekkeropwelkemanierdanookbeschadigdis. Ommogelijkeoververhittingtevoorkomenmagudevoedingsadapternietbedekkenmetkledingof anderevoorwerpen,wanneerdevoedingsadapterineenstopc..

Kennisgevingvoedingseenheid - Page 12

Kennisgevingvoedingseenheid GEVAAR Verwijdernooitdekapvandevoedingseenheidofvanenigecomponentwaarophetvolgende labelisbevestigd. Gevaarlijkespanning-,stroom-,enenergieniveauszijnaanweziginiederecomponentwaaropdit etiketisgeplakt. Dezecomponentenbevattengeenonderdelendiekunnenwordenvervangen ofonderhouden. Alsuvermoedtdatermeteenvandezeonderdeleneenprobleemis,neem dancontactopmeteenonderhoudstechnicus. Externeapparatuur WAARSCHUWING: Sluit,alsdecomputeraanstaat,geenandereexternekabelsofsnoerenaandaneenUSB-kabel, anderskandecomputerbeschadigdraken. Omschadeaandeaangeslotenapparatentevoorkomen..

Kennisgevingvooringebouwdeoplaadbarebatterijen - Page 13

Kennisgevingvooringebouwdeoplaadbarebatterijen GEVAAR Probeernietzelfdeoplaadbareinternelithium-ionbatterijentevervangen. Neemtucontactop metLenovoSupportvoorfabrieksvervanging. Kennisgevinglithium-knoopcelbatterij GEVAAR Alsdebatterijoponjuistewijzewordtvervangen,bestaaterexplosiegevaar. Vervangdelithium-knoopbatterijalleendoorhetzelfdetypeofdooreengelijkwaardigtypedatwordt aanbevolendoordefabrikant. Debatterijbevatlithiumenkanbijverkeerdgebruikexploderen. Houduaanhetvolgende: • Gooiofdompeldebatterijnietinhetwater • Letopdatdebatterijnietwarmerwordtdan100°C • Haaldebatterijnietuite..

Veiligheidsvoorschriftenvoorelektriciteit - Page 14

• Gebruikdecomputernietenlaaddebatterijennietopindebuurtvanlichtontvlambareof explosievematerialen. • Ventilatieopeningen,ventilatorenen/ofkoelribbenmakendeeluitvanhetproductomwillevande veiligheid,hetcomforteneenbetrouwbarewerking. Dezevoorzieningenkunnenperongeluk geblokkeerdrakenalsuhetproductopeenbed,zitbank,vloerkleedofanderezachteondergrond plaatst. Zorgervoordatdezevoorzieningennooitgeblokkeerd,bedektofuitgeschakeldraken. • Alsdecomputerviadewisselstroomadapterisaangeslotenophetstopcontact,wordtde adapterwarm. Zorgdatdeadapteropdergelijkemomentenniettegenuwlichaamkomt. Gebruikd..

KennisgevingLCD - Page 15

GEVAAR Alsuditproductofeenaangeslotenapparaatinstalleert,verplaatstofopent,hoududanbijhet aansluitenenloskoppelenvandekabelsaandevolgendeprocedures. Aansluiten: 1. ZetallesUIT. 2. Sluiteerstallekabelsaanopdeapparaten. 3. Sluitdesignaalkabelsaan. 4. Steekdestekkersinhetstopcontact. 5. ZetdeapparatenAAN. Ontkoppelen: 1. ZetallesUIT. 2. Haaleerstdestekkersuithetstopcontact. 3. Ontkoppeldesignaalkabels. 4. Ontkoppelallekabelsvandeapparaten. Voordatubegintmethetaansluitenvanandereelektrischekabelsensnoerenopdecomputer, moetuzorgendatdestekkeruithetstopcontactisgehaald. Destekkermagpasinhetstopco..

Aanvullendeveiligheidsvoorschriften - Page 16

Aanvullendeveiligheidsvoorschriften Kennisgevingoverplasticzakken GEVAAR Plasticzakkenkunnengevaarlijkzijn. Houdplasticzakkenuitdebuurtvanbaby'senkinderenom dekansopverstikkingtevoorkomen. Kennisgevingglazenonderdelen WAARSCHUWING: Bepaaldeonderdelenvanuwproductzijnmogelijkvanglas. Ditglaskanbrekenalshetproduct opeenhardeondergrondvaltofeenhardeklapkrijgt. Alshetglasbreekt,raakhetdannietaan enprobeerhetnietteverwijderen. Stopmetuwproducttegebruikentothetglasdoorbevoegd onderhoudspersoneelwordtvervangen. Bewaar deze instructies. xiv Gebruikershandleiding

..

Deplaatsvanknoppen,aansluitingenenlampjes - Page 17

Hoofdstuk1. Productoverzicht In dit hoofdstuk staat informatie over de locaties van aansluitingen, belangrijke productlabels, computerfuncties,specificaties,debedrijfsomgevingenvoorafgeïnstalleerdeprogramma's. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: • “De plaats van knoppen, aansluitingen en lampjes” op pagina 1 • “De plaats van belangrijke productinformatie” op pagina 9 • “Functies” op pagina 11 • “Specificaties” op pagina 12 • “Gebruiksomgeving” op pagina 12 • “Lenovo-programma's” op pagina 13 Deplaatsvanknoppen,aansluitingenenlampjes Ditged..

Gebruikershandleiding - Page 18

5 Systeemstatuslampje(verlichtThinkPad ® -logo) 11 Scherm(multitouch-schermopbepaaldemodellen) 6 TrackPoint ® -aanwijsknopje 1 Camera In sommige modellen is een camera ingebouwd. Gebruik de camera om foto's te maken en videovergaderingentehouden. Zie“Decameragebruiken”oppagina34voormeerinformatie. 2 Microfoons Metdegeïntegreerdemicrofoonskuntugeluidenenspraakvastleggenmeteensoftwareprogrammavoor audio. 3 Aan/uit-knop Drukopdeaan/uit-knopomdecomputerinteschakelenofomdecomputerinslaapstandtezetten. Voor informatieoverhoeudecomputeruitschakelt,gaatunaar“Veelgesteldevragen”oppagina17..

Figuur2. Rechterkant - Page 19

9 M.2SSD-station Een M.2 SSD-station is in bepaalde modellen beschikbaar. 10 Ventilatieopeningen De ventilatieopeningen en de interne ventilator laten lucht in de computer circuleren en zorgen voor een goede koeling, met name om de microprocessor te koelen. Opmerkingen: • De ventilatieopeningen bevinden zich achter de scharnier. • Vooreengoedeluchtcirculatieplaatstugeenobstakelsvoordeventilatieopeningen. 11 Scherm(multitouch-schermopbepaaldemodellen) Afhankelijkvanhetmodelwordtuwcomputergeleverdmeteenmultitouch-scherm. Meerinformatievindtu in “Werken met het multitouch-scherm” op pa..

Gebruikershandleiding - Page 20

In de mediakaartlezer kunt u de volgende typen kaarten kwijt: • MultiMediaCard (MMC) • SD-kaart (Secure Digital) • Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC)-kaart • SDHC-kaart (Secure Digital High-Capacity) 2 Gecombineerdeaudioaansluiting Sluiteenhoofdtelefoonofheadsetmeteenvierpolige3,5mmstekkeraanopdecomboaudio-aansluiting om naar geluid op de computer te luisteren. Opmerkingen: • Als u een headset met een functieschakelaar gebruikt, druk dan niet op die schakelaar terwijl u de headset gebruikt. Doet u dat wel, dan wordt de microfoon van de headset uitgeschakeld en wordt in plaats..

Figuur3. Linkerkant - Page 21

Linkerkant Figuur3. Linkerkant Opmerking: Mogelijkzietuwcomputererenigszinsandersuitdandecomputerdieindebovenstaande afbeelding wordt getoond. 1 Netvoedingsaansluiting 3 Ethernetpoort 2 Lenovo OneLink-aansluiting 4 AlwaysOnUSB-aansluiting(USB3.0) 1 Netvoedingsaansluiting 2 LenovoOneLink-aansluiting Als de netvoedingsadapter wordt aangesloten op de netvoedingsaansluiting, wordt de computer van netvoeding voorzien en de batterij opgeladen. Als er een ondersteund ThinkPad OneLink Dock of ThinkPadOneLinkProDockwordtaangeslotenopdeLenovoOneLink-aansluiting, kanhetnietalleende mogelijkheden van u..

Gebruikershandleiding - Page 22

De Ethernet-aansluiting heeft twee indicatielampjes die de status van de netwerkaansluiting aanduiden. Wanneer het lampje linksboven groen oplicht, betekent dit dat de computer is aangesloten op een LAN en er een netwerksessie beschikbaar is. Wanneer het lampje rechtsboven geel knippert, betekent dit dat er gegevens worden overgedragen. 4 AlwaysOnUSB-aansluiting(USB3.0) MetdeAlwaysOnUSB-aansluitingkuntustandaardsommigemobieledigitaleapparatenensmartphones opladen. Dit geldt in de volgende situaties: • Als de computer is ingeschakeld of in de slaapstand staat • Alsdecomputerindesluimerst..

Statuslampjes - Page 23

1 Vaste-schijfstationofSSD-station Afhankelijkvanhetmodelheeftdecomputermogelijkeenvaste-schijfstationmeteengrotecapaciteitdieu zelf kunt upgraden, die kan voldoen aan talloze opslagwensen. SommigemodellenhebbeneenSSD-stationvoorgegevensopslag. HetSSD-stationmaaktuwcomputer licht en snel. Opmerking: De verborgen servicepartitie is de reden dat er op uw vaste-schijf- of SSD-station minder ruimte beschikbaar is dan u zou verwachten. Bij het SSD-station is dit verschil duidelijker, omdat de capaciteit van dit station kleiner is. 2 Mini-PCIExpressCard-sleufvooreendraadloos-LAN-kaart Uwcomputerb..

Gebruikershandleiding - Page 24

1 FNLock-lampje HetFnLock-lampjetoontdestatusvandeFnLock-functie. Meerinformatievindtuin“Specialetoetsen”op pagina 22. 2 Indicatorvoordempengeluid Alsdeindicatorvoordempengeluidbrandt,danishetgeluidvandeluidsprekersuitgeschakeld. 3 Indicatorvoordempenmicrofoon Alsdeindicatorvoordempenmicrofoonbrandt,danishetgeluidvandemicrofoonuitgeschakeld. 4 Camerastatuslampje Als het camerastatuslampje brandt, is de camera in gebruik. 5 6 Systeemstatuslampjes DeverlichtepunteninhetThinkPad-logoaandebuitenkantvandeklepvandecomputerenopdepolssteun geven de systeemstatus van uw computer weer: • Knippe..

Deplaatsvanbelangrijkeproductinformatie - Page 25

Deplaatsvanbelangrijkeproductinformatie In dit gedeelte vindt u informatie over de plaats van het apparaattype- en modellabel, het FCC ID en IC Certification-label,hetWindowsCertificaatvanEchtheid-labelenhetLegitiemMicrosoft ® -label. Machinetypeenmodelnummer Hetmachinetypeenmodelnummerindentificeertuwcomputer. WanneeruLenovobeltomhulp, kunnen deondersteuningstechnicivanLenovoaandehandvanhetmachinetypeendemodelinformatieprecies vaststellenwelktypecomputeruhebt,zodatzijdesnelsteservicekunnenverlenen. Indeonderstaandeafbeeldingzietudelocatievanhetmachinetypeenmodelnummervanuwcomputer: Lab..

LabelsvoordeWindows-besturingssystemen - Page 26

In de onderstaande afbeelding ziet u de locatie van het FCC-ID en het IC-certificeringsnummer van uw computer: Zie “Een PCI ExpressCard-kaart voor draadloos LAN vervangen” op pagina 70 voor het repareren of vervangen van de kaart voor draadloos LAN. Opmerking: GebruikalleendoorLenovogeautoriseerdedraadlozecommunicatiekaartenvoordecomputer. Als u een niet-toegestane draadloze communicatiekaart in deze computer installeert, start de computer nietop, maarverschijntereenfoutberichtenklinktereenreeksgeluidssignalenwanneerudecomputer inschakelt. LabelsvoordeWindows-besturingssystemen Windows..

Hoofdstuk 1 - Page 27

In tegenstelling tot Windows 7-producten zijn er geen externe, visuele indicaties van de product-id of de Windows-versie waarvoor de computer een licentie heeft. In plaats daarvan is de product-id vastgelegd indecomputerfirmware. Hetinstallatieprogrammacontroleertofereengeldige, bijbehorendeproduct-id in de computerfirmware aanwezig is om de activering te voltooien, ongeacht of er een Windows 8- of Windows 8.1-product is geïnstalleerd. In sommige gevallen kan er onder de voorwaarden van downgraderechten van een Windows 8 Pro- of Windows 8.1 Pro-licentie een oudere Windows-versie zijn ge..

Gebruikershandleiding - Page 28

• Gecombineerde audioaansluiting • HDMI-poort • RJ45 Ethernet-poort • Eén USB 3.0-aansluiting • Eén Always On USB-aansluiting • Lenovo OneLink-aansluiting • Netvoedingsaansluiting Draadlozevoorzieningen • Ingebouwd draadloos LAN • Ingebouwde Bluetooth • NFC (op bepaalde modellen) Beveiligingsvoorzieningen Vingerafdruklezer Specificaties In dit gedeelte vindt u de fysieke specificaties van uw computer. Afmetingen • Breedte: 333 mm • Diepte: 225 mm • Hoogte: 21 tot 23 mm Warmte-afgifte Maximaal45W(154Btu/hr)of65W(222Btu/hr)(afhankelijkvanhetmodel) Voedingsbron(ne..

Lenovo-programma's - Page 29

Opmerking: Bijhetopladenvandebatterijmoetdetemperatuurminimaal10°Czijn. • Relatieve vochtigheid: – In bedrijf: 8% tot 80% – Opslag: 5% tot 95% Plaatsuwcomputerindienmogelijkineengoedgeventileerde,drogeruimteenzethemnietindezon. Houdelektrischeapparaten,zoalselektrischeventilatoren,radio's,airconditioningsystemenenmagnetrons uit de buurt van uw computer, omdat de sterke magnetische velden die door deze apparaten worden gegenereerdschadekunnentoebrengenaandemotorendegegevensophetvaste-schijfstation. Plaats nooit vloeistoffen op of naast de computer of de aangesloten apparatuur. Als er ..

KennismakingmetLenovo-programma's - Page 30

KennismakingmetLenovo-programma's InditonderwerpvindtueenkorteintroductievanLenovo-programma's. Afhankelijkvanuwcomputermodel zijn sommige programma's mogelijk niet beschikbaar. AccessConnections ™ (Windows 7) HetAccessConnections-programmaiseenhulpprogrammavoorverbindingen voor het maken en beheren van locatieprofielen. In elk locatieprofiel zijn alle configuratie-instellingenvoorhetnetwerkeninternetopgeslagendienodigzijn omvanafeenspecifiekelocatie(bijvoorbeeldthuisofopkantoor)eenverbinding tot stand te brengen met een netwerkinfrastructuur. Dooreenanderlocatieprofieltekiezenwannee..

Hoofdstuk 1 - Page 31

LenovoCompanion (Windows8enWindows8.1) De beste functies en mogelijkheden van uw computer moeten eenvoudig toegankelijkenmakkelijktebegrijpenzijn. MetLenovoCompanionzijnzedat. Gebruik Lenovo Companion voor het volgende: • Optimaliseren van de prestaties van uw computer, controleren van de gezondheidvanuwcomputerenbeherenvanupdates. • Openenvandegebruikershandleiding,garantiestatuscontrolerenenbekijken van voor uw computer aangepaste accessoires. Lezenvaninstructies,verkennenvanLenovo-forumsenopdehoogteblijven vantechnologienieuwsviaartikelenenblogsvanbetrouwbarebronnen. LenovoCompanioni..

Gebruikershandleiding - Page 32

16 Gebruikershandleiding

..

Kanikmijngebruikershandleidingineenanderetaalkrijgen? - Page 33

Hoofdstuk2. Decomputergebruiken Indithoofdstukvindtuinformatieoverhetgebruikvanenkelefunctiesvandecomputer. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: • “De computer registreren” op pagina 17 • “Veelgestelde vragen” op pagina 17 • “Werken met het multitouch-scherm” op pagina 19 • “Speciale toetsen” op pagina 22 • “Het ThinkPad-aanwijsapparaat gebruiken” op pagina 24 • “Energiebeheer” op pagina 26 • “Verbinding maken met het netwerk” op pagina 29 • “Een extern beeldscherm gebruiken” op pagina 32 • “De functie Switchable Graphics gebru..

Gebruikershandleiding - Page 34

Hoeschakelikdecomputeruit? • Windows7: open het menu Start en klik vervolgens op Afsluiten . • Windows8enWindows8.1: ga als volgt te werk: – GanaarhetStartschermdooropdeWindows-toetstedrukken,klikinhetnetvoedingpictograminde rechterbovenhoek van het scherm en klik dan op Afsluiten . – Plaatsdeaanwijzeropderechterboven-ofrechterbenedenhoekvanhetschermomdecharmsweerte geven. Klik vervolgens op Instellingen ➙ Energie ➙ Afsluiten . Opmerking: Ukuntookdecharm Instellingen openendooropdetoetsInstellingen tedrukken. HoeopenikhetConfiguratiescherm? • Windows7: open het menu Start en ..

HulpvoorhetWindows-besturingssysteem - Page 35

Maakeenafdrukvandevolgendegedeeltenenbewaarzebijuwcomputer,voorhetgevalhetuniet meerluktomtoegangtekrijgentotdezeonlinegebruikersgids. • “Een nieuw besturingssysteem installeren” op pagina 79 • “De computer reageert niet meer” op pagina 103 • “Problemen met de voeding” op pagina 117 HulpvoorhetWindows-besturingssysteem Het Help-informatiesysteem van Windows geeft gedetailleerde informatie over het gebruik van het Windows-besturingssysteem om het beste uit uw computer te halen. Ga als volgt te werk om het Help-informatiesysteem van Windows te openen: • Windows7 : openhetm..

Gebruikershandleiding - Page 36

Beweging op het aanraakscherm (alleen aanraakmodellen) Beschrijving Aanraken : sleep een item naar de gewenste locatie. Muisactie : een item aanklikken, vasthouden en slepen. Functie : een voorwerp verplaatsen. Aanraken : beweeg twee vingers dichter bij elkaar. Muisactie : houdtdeCtrl-toetsingedruktterwijluhetmuiswielachteruitbeweegt. Functie : uitzoomen. Aanraken : beweeg twee vingers verder uit elkaar. Muisactie : houdtdeCtrl-toetsingedruktterwijluhetmuiswielvooruitbeweegt. Functie : inzoomen. Aanraken : plaatstweeofmeervingersopeenitemendraaivervolgensuwvingers linksom of rechtsom. Muisa..

Hoofdstuk 2 - Page 37

Beweging op het aanraakscherm (alleen aanraakmodellen) Beschrijving Aanraken : veegmetuwvingersvanafdelinkerrandenweerterug. Muisactie : beweeg de aanwijzer naar de linkerbovenhoek van het scherm en beweeg de aanwijzer vervolgens omlaag langs de linkerrand. Om een keuze te maken, klikt u op de gewenste toepassing. Functie : bekijk recent geopende toepassingen of een selecteer een actieve toepassing uit de lijst. Aanraken : veeg naar de bovenrand. Muisactie : klikopdepijlomlaag bijdelinkerbenedenhoekvanhetStartscherm. Functie : bekijk alle toepassingen op het Startscherm. Aanraken : veeg van..

Tipsvoorhetwerkenmethetmultitouch-scherm - Page 38

Beweging op het aanraakscherm (alleen aanraakmodellen) Beschrijving Aanraken : veegmetuwvingersvanafdeboven-ofonderrandentikop Alleapps . Muisactie : klikmetderechtermuisknopopeenleeggedeeltevanhetstartscherm en klik vervolgens op Alleapps . Functie : bekijk alle toepassingen op het Startscherm Aanraken : verplaats het gewenste pictogram naar beneden totdat er een pictogrammeteenvinkje( )wordtweergegevenenlaatvervolgensuwvingerlos. Muisactie : klikmetderechtermuisknopophetgewenstepictogram. Functie : pastegelsophetStartschermaanofverwijdereentoepassing. Tipsvoorhetwerkenmethetmultitouch-sch..

Hoofdstuk 2 - Page 39

1 2 FunctietoetsenenFn-toets Hettoetsenbordheeftmeerderespecialetoetsen,namelijkdefunctietoetsen 1 endeFn-toets 2 . UkuntalsvolgtdetoetsFnendefunctietoetsenconfigurereninhetvensterEigenschappenvanToetsenbord: 1. GanaarhetConfiguratieschermenwijzigdeweergavehiervanvanCategorieinGrotepictogrammenof Kleine pictogrammen. 2. Klik op Toetsenbord . In het venster Eigenschappen van Toetsenbord klikt u op het tabblad Fn-en functietoetsen of ThinkPadtoetsenF1-F12 . 3. Selecteer de gewenste opties. • + Hiermee schakelt u de Fn Lock-functie in of uit. WanneerdeFnLock-functieingeschakeldis: hetFnLoc..

HetThinkPad-aanwijsapparaatgebruiken - Page 40

U kunt de helderheid van het beeldscherm tijdelijk wijzigen door op een van de twee toetsen te drukken. Om het standaardhelderheidsniveaute wijzigen, klikt u in het systeemvak van Windows met derechtermuisknopophetbatterijstatuspictogram. Klikvervolgensop Helderheidvanbeeldscherm instellen om de wijzigingen naar wens door te voeren. • : Beeldschermuitvoertussencomputerbeeldschermenexternbeeldschermschakelen. Leesvoor meer informatie “Een extern beeldscherm gebruiken” op pagina 32. Opmerking: Voor het wisselen tussen het computerbeeldscherm en het externe beeldscherm is ook de toetsenc..

Hoofdstuk 2 - Page 41

Opmerking: Mogelijk ziet het toetsenbord van uw computer er enigszins anders uit dan in de volgende afbeelding wordt getoond. HetTrackPoint-aanwijsknopje OmhetTrackPoint-aanwijsknopjetegebruiken,oefentudrukuitophetantislipdopjevanhetaanwijsknopje ineenrichtingparallelaanhettoetsenbord. Vervolgenskuntudecursorverplaatsen. Hetaanwijsknopjezelf wordtnietverplaatst. Desnelheidwaarmeedecursorwordtverplaatst,wordtbepaalddoordedrukdieop de knop wordt uitgeoefend. DeThinkPad-trackpadgebruiken De ThinkPad-trackpad van uw computer werkt met multitouch. Dit betekent dat u tijdens het surfen op interne..

Gebruikershandleiding - Page 42

Energiebeheer Als u met uw computer wilt werken terwijl er geen stopcontact in de buurt is, bent u voor de voeding van uw computer afhankelijk van de batterij. Verschillende componenten van de computer hebben een verschillend stroomverbruik. Als u componenten met een hoog stroomverbruik vaker gebruikt, raakt de batterij uiteraard sneller leeg. DoemeerenwerklangeropdebatterijenvanuwThinkPad. Mobiliteitheefteenrevolutieteweeggebracht doordat mensen hun werk overal mee naar toe kunnen nemen. Met ThinkPad-batterijen kunt u langer werken zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. Deoplaadstatu..

Dewisselstroomadaptergebruiken - Page 43

Opmerking: Alsuwcomputernaardesluimerstandofnaardeslaapstandgaat,omdatdebatterijnogmaar weinigenergieheeft,maarhetwaarschuwingsberichtnognietisweergegeven,wordtditweergegevenzodra decomputerweeringebruikwordtgenomen. Omdenormalewerkingweertehervatten,kliktuop OK . Dewisselstroomadaptergebruiken Alsenergiebronvoordecomputerkandelithium-ionenbatterij(Li-ion)vanuwcomputerwordengebruiktof kandecomputermetdenetvoedingsadapterwordenaangeslotenophetlichtnet. Terwijlugebruikmaakt van de AC-adapter, wordt de batterij automatisch opgeladen. Dewisselstroomadapterdiebijuwcomputerwordtgeleverd,bestaatui..

Dewerkingsduurvandebatterijverlengen - Page 44

Dewerkingsduurvandebatterijverlengen Vooreenmaximalewerkingsduurvandebatterijhoudtuzichaandevolgenderichtlijnen: • Gebruik de batterij totdat deze helemaal leeg is. • Laad de batterij helemaal op voordat u hem gebruikt. Klik op het batterijstatuspictogram in het systeemvakvanWindowsomtecontrolerenofdebatterijvollediggeladenis. • Maakaltijdgebruikvandevoorzieningenvoorenergiebeheer,zoalsenergiebesparendestanden. Energiebeheer Wijzig de instellingen van uw energiebeheerschema om de beste balans te vinden tussen snelheid en energiebesparing. Gaalsvolgttewerkomdeinstellingenvanhetenergieb..

Verbindingmakenmethetnetwerk - Page 45

Alsuuwcomputerindesluimerstandzetendaarbijdeontwaakfunctieuitschakelt,verbruiktdecomputer geenstroom. Deontwaakfunctieisstandaarduitgeschakeld. Alsdeontwaakfunctieingeschakeldisenu decomputerindesluimerstandzet,gebruiktdecomputereenkleinbeetjeenergie. Om de ontwaakfunctie in te schakelen, doet u het volgende: 1. Open het Configuratiescherm en klik op Systeemenbeveiliging . 2. Klik op Systeembeheer . 3. Klikop Taakplanner . Wanneererwordtgevraagdomeenbeheerderswachtwoordofeenbevestiging, typt u dat wachtwoord of geeft u die bevestiging. 4. Selecteerinhetlinkerdeelvensterdetaakmapwaarvoorude..

DedraadlozeLAN-verbindinggebruiken - Page 46

DedraadlozeLAN-verbindinggebruiken Een draadloos Local Area Network (LAN) bestrijkt een relatief klein gebied, zoals een kantoorgebouw of eenwoonhuis. Apparatendiewerkenopbasisvande802.11-standaardenkunnenverbindingmakenmet dit netwerktype. Uwcomputerisnamelijkuitgerustmeteendraadloos-netwerkkaarteneenconfiguratieprogrammawaarmee u draadloze verbindingen tot stand kunt brengen en de status van die verbindingen in de gaten kunt houden. Ukuntopdezemanieropkantoor,invergaderruimtenofthuisverbindingmetuwnetwerkhouden zonder kabels te gebruiken. U kunt als volgt een draadloze LAN-verbinding tot..

DeBluetooth-verbindinggebruiken - Page 47

• Er is verbinding via het huidige locatieprofiel. StatuspictogramvoordraadlozeverbindingvanAccessConnections: • Draadloze radio ontvangt geen stroom. • De radio voor draadloze communicatie staat aan. Geen koppeling. • De radio voor draadloze communicatie staat aan. Geen signaal. • Deradiovoordraadlozecommunicatiestaataan. Designaalsterktevandedraadlozeverbindingis uitstekend. • De radio voor draadloze communicatie staat aan. De signaalsterkte van de draadloze verbinding is redelijk. • De radio voor draadloze communicatie staat aan. De signaalsterkte van de draadloze verbindi..

Eenexternbeeldschermgebruiken - Page 48

DeNFC-functieisstandaardingeschakeld. GaalsvolgttewerkomdeNFC-functieinteschakelen,alsde NFC-functie niet is ingeschakeld: • Windows 7: 1. StarthetprogrammaThinkPadSetup. Zie“MenuSecurity”oppagina87. 2. Selecteer Security ➙ I/OPortAccess . 3. Stel de optie NFCdevice in op Enabled . • Windows8enWindows8.1: 1. Plaats de aanwijzer op de rechterboven- of rechterbenedenhoek van het scherm om de charms weer te geven. 2. Doe het volgende: – Windows8: klikop Instellingen ➙ Pc-instellingenwijzigen ➙ Draadloos . – Windows8.1: klikop Instellingen ➙ Pc-instellingenwijzigen ➙ Netwe..

Eenweergavestandkiezen - Page 49

2. Sluit het externe beeldscherm aan op een stopcontact. 3. Zet het externe beeldscherm aan. Alsuwcomputerhetexternebeeldschermnietkandetecteren, kliktumetderechtermuisknopophet bureaublad en klikt u vervolgens op Schermresolutie ➙ Detecteren . • Eendraadloosbeeldschermaansluiten Opmerking: Alsueendraadloosbeeldschermwiltgebruiken,zorgdandatuwcomputerenhetexterne beeldscherm de functie Wi-Di of Miracast ondersteunen. – Windows 7 OpenhetmenuStartenklikop Apparatenenprinters ➙ Eenapparaattoevoegen – Windows8enWindows8.1 1. Plaatsdeaanwijzeropderechterboven-ofrechterbenedenhoekvanhet..

DefunctieSwitchableGraphicsgebruiken - Page 50

Opmerking: Als u een hogere resolutie instelt voor het computerbeeldscherm dan voor het externe beeldscherm,kanslechtseendeelvanhetschermophetexternebeeldschermwordenafgebeeld. DefunctieSwitchableGraphicsgebruiken SommigeThinkPad-notebooksbiedenondersteuningvoordefunctieSwitchableGraphics. Omdebestebalansteverkrijgentussendecomputerprestatieseneenlangelevensduurvandebatterij, afhankelijk van de kwaliteit van de gewenste grafische kwaliteit van het werkende programma en de instellingen van het energieschema dat u gebruikt, schakelt de functie Switchable Graphics automatisch tussenGrafische..

Eenmediakaartgebruiken - Page 51

Ga als volgt te werk om de camera te starten: • Windows7 : open het programma Communication Utility. • Windows8enWindows8.1 : klik in het startscherm op Camera . Alsdecameragestartis, gaathetgroenecamera-in-gebruik-lampjebranden. U kunt de ingebouwde camera ook met andere programma´s gebruiken die functies bieden zoals fotograferen,videocapturingenvideoconferencing. Omdeingebouwdecamerametandereprogramma´s tegebruiken, opentueenvandeprogramma´senstartudefunctievoorfotograferen, videocapturingof videoconferencing. Vervolgens wordt de camera automatisch gestart en gaat het groene lampj..

Eenmediakaartverwijderen - Page 52

1. Ga naar het Configuratiescherm. Klik op Hardwareengeluid ➙ Apparaatbeheer . Wanneer er wordtgevraagdomeenbeheerderswachtwoordofeenbevestiging,typtudatwachtwoordofgeeftu die bevestiging. 2. Selecteer in het menu ActieLegacyhardwaretoevoegen . De Wizard Hardware Toevoegen wordt gestart. 3. Volg de aanwijzingen op het scherm. Eenmediakaartverwijderen Attentie: • Voordatudekaartverwijdert,dientudekaarteersttestoppen. Doetudatniet,dankunnendegegevens op de kaart beschadigd raken. • Verwijdernooitdekaart,alsdecomputerindesluimerstand(stand-by)ofindeslaapstandstaat. Anders loopthetsystee..

Hoofdstuk3. Uenuwcomputer - Page 53

Hoofdstuk3. Uenuwcomputer Indithoofdstukkrijgtuinformatieoverhoeutoegangtotuwcomputerkrijgt, overcomfortenoverhoeu met uw computer op reis gaat. Toegankelijkheidencomfort Ergonomische gewoonten zijn belangrijk, niet alleen om zo veel mogelijk uit uw pc te halen, maar vooral ookomongemaktevoorkomen. Richtuwwerkplekzodanigindatdeopstellingvandeapparatuuraansluit bijuwindividuelewensenenbijhetsoortwerkdatudoet. Denkbijhetwerkenmetdecomputeraanuw gezondheid, dat verhoogt uw prestaties én uw comfort. In de volgende onderwerpen vindt u informatie over het inrichten van de werkplek, het opstellen..

Gebruikershandleiding - Page 54

Deplaatsvanarmenenhanden : houduwonderarmen, polsenenhandenineenontspannen, neutrale (horizontale) positie. Typ met een zachte aanslag. Bovenbenen : houduwbovenbenenhorizontaalenzetuwvoetenplatopdegrondofopeenvoetensteun. En onderweg? Alsuonderwegbentofineenminder“formele”omgevingwerkt, ishetnietaltijdmogelijkderegelsvoor prettig en comfortabel werken helemaal na te leven. Probeer dan toch deze ergonomische tips zoveel mogelijkinachttenemen. Eenjuistehoudingengebruikvanadequateverlichtingzijnuitermatebelangrijk voor uw werktempo, maar ook voor uw comfort. Vragen op visueel gebied Bij he..

toegangstoetsen - Page 55

Sneltoets Functie Toets met het Windows-logo+U Het Toegankelijkheidscentrum openen RechterShift-toetsgedurendeachtsecondeningedrukt houden De filtertoetsen in- of uitschakelen Vijf keer op Shift drukken DePlaknotitietoetsenin-ofuitschakelen NumLockgedurendevijfsecondeningedrukthouden De wisseltoetsen in- of uitschakelen LinkerAlt-toets+LinkerShift-toets+NumLockindrukken De muistoetsen in- of uitschakelen Linker Alt-toets+Linker Shift-toets+PrtScn (of PrtSc) indrukken Hoog contrast in- of uitschakelen Gavoormeerinformatienaarhttp://windows.microsoft.com/entypeenvandevolgendetrefwoordeninom ..

Gebruikershandleiding - Page 56

Spraakherkenning Metspraakherkenningkuntuuwcomputerbesturenmetbehulpvanuwstem. Alleenalmetuwstemkuntuprogramma'sstarten,menu'sopenen,opvoorwerpenophetschermklikken, tekst dicteren in documenten, en e-mails schrijven en verzenden. Alles wat u doet met het toetsenbord en de muis kunt u ook met alleen uw stem doen. U gebruikt Spraakherkenning als volgt: 1. GanaarhetConfiguratieschermenzorgervoordatuhetConfiguratieschermopCategoriebekijkt. 2. Klik op Toegankelijkheid ➙ Spraakherkenning . 3. Volg de aanwijzingen op het scherm. Schermleestechnologie Schermleestechnologierichtzichindeeerstepla..

Decomputermeenemenopreis - Page 57

– Wijzig de grootte van de items op het bureaublad of in een venster. Opmerking: Deze functie werkt mogelijk niet in alle vensters. Als uw muis een wiel heeft, houdt u Ctrl ingedrukt en bladert u met het wieltje om de itemgrootte te wijzigen. Aansluitingenmetindustriëlestandaard Uwcomputerbeschiktoveraansluitingenmetindustriëlestandaardwaaropuhulpapparatenkuntaansluiten. Ga voor meer informatie over de locatie en functies van de aansluitingen naar “De plaats van knoppen, aansluitingen en lampjes” op pagina 1. Documentatieintoegankelijkeindelingen Lenovo biedt elektronische documenta..

Gebruikershandleiding - Page 58

• ThinkPad wisselstroomadapter • ThinkPad AC/DC Combo Adapter • Externe muis (als u gewend bent om hiermee te werken) • Ethernet-kabel • Extra batterij, opgeladen • Een hoogwaardige draagtas die voldoende steun en bescherming biedt • Externe opslagapparatuur Alsunaarhetbuitenlandreist, zijndevolgendeitemsookhetoverwegenwaard: • Een netvoedingsadapter voor het land van bestemming • Eenadaptervoordetelefoonaansluitingindatland(voormodellendiezijnuitgerustmeteenmodem) Omaccessoiresvooropreisaanteschaffen,gaatunaarhttp://www.lenovo.com/accessories 42 Gebruikershandleiding

..

Hoofdstuk4. Beveiliging - Page 59

Hoofdstuk4. Beveiliging In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de computer beschermt tegen diefstal en gebruik door onbevoegden. • “Wachtwoorden gebruiken” op pagina 43 • “Beveiliging van de vaste schijf” op pagina 48 • “De beveiligingschip instellen” op pagina 49 • “De vingerafdruklezer gebruiken” op pagina 50 • “Kennisgevinginzakehetwissenvangegevensvanuwvaste-schijf-ofSSD-station”oppagina52 • “Firewalls gebruiken” op pagina 53 • “Gegevens beschermen tegen virussen” op pagina 53 Wachtwoordengebruiken Ukuntvoorkomendatuwcomputerongeoorloofdwordtge..

Vaste-schijfwachtwoorden - Page 60

2. Wanneerhetlogoschermwordtgetoond,druktuopF1omhetprogrammaThinkPadSetuptestarten. 3. Selecteer Security ➙ Password ➙ Power-onPassword metbehulpvandecursortoetsen. 4. Afhankelijk van uw behoefte doet u één van de volgende dingen: • Om het wachtwoord in te stellen, doet u het volgende: a. Typeengewenstwachtwoordinhetveld EnterNewPassword endrukvervolgensopEnter. b. Typinhetveld ConfirmNewPassword opnieuwuwwachtwoordendrukopEnter. • Om een wachtwoord te wijzigen, doet u het volgende: a. Geefhethuidigesysteemwachtwoordopinhetveld EnterCurrentPassword endrukopEnter. b. Typ het nieuw..

Hoofdstuk 4 - Page 61

3. Selecteer Security ➙ Password ➙ Harddisk1Password metbehulpvandecursortoetsen. 4. Eenwachtwoordvensterwordtweergegeven. Uwordtnugevraagdomtekiezentussen User of User +Master . Selecteer User als u slechts één vaste-schijfwachtwoord wilt instellen. Selecteer User+ Master alsueengebruikerswachtwoordeneenmasterwachtwoordvoordevasteschijfwiltinstellen, bijvoorbeeld als u een beheerder of toezichthouder bent. • Als u User hebt geselecteerd, doet u het volgende: a. Alshetvenstervoorhetinstellenvaneennieuwwachtwoordwordtgeopend,typtuhetnieuwe wachtwoordinhetveld EnterNewPassword endrukt..

Gebruikershandleiding - Page 62

3. HetvensterSetupNoticewordtgeopend. DrukopEnteromdoortegaan. Hetmasterwachtwoord voor de vaste schijf is gewijzigd. Opmerking: Als u de velden EnterNewPassword en ConfirmNewPassword leeg laat en twee keer op Enter drukt, worden zowel het gebruikerswachtwoord als het masterwachtwoord voor de vaste schijf verwijderd. • Als u in de vaste-schijfmodus User bent, volgt u de volgende stappen om het gebruikerswachtwoord voor de vaste schijf te wijzigen: 1. Volg stap 1 tot en met 6 in “Een vaste-schijfwachtwoord instellen” op pagina 44 en typ uw wachtwoord om het programma ThinkPad Setup op..

Hoofdstuk 4 - Page 63

• De systeembeheerder kan met het beheerderswachtwoord toegang krijgen tot een computer, zelfs wanneer de gebruiker van de computer een systeemwachtwoord heeft ingesteld. Het beheerderswachtwoord gaat namelijk vóór het systeemwachtwoord. • Alserzoweleenbeheerders-alseensysteemwachtwoordisingesteld,kuntuhetvolgendealleendoen als u het beheerderswachtwoord kent: – Het systeemwachtwoord wijzigen of verwijderen – Het beheerderswachtwoord wijzigen of wissen – Datum en tijd wijzigen – Deminimumlengtevooreensysteemwachtwoordenvaste-schijfwachtwoordopgeven – De instelling van de bev..

Beveiligingvandevasteschijf - Page 64

b. Typhetnieuwebeheerderswachtwoordinhetveld EnterNewPassword endrukopEnter. Typ vervolgenshetwachtwoordnogmaalsinhetveld ConfirmNewPassword endrukopEnter. • Om een wachtwoord te verwijderen, doet u het volgende: a. Geefhethuidigebeheerderswachtwoordopinhetveld EnterCurrentPassword endrukop b. Laat het veld EnterNewPassword leeg en ConfirmNewPassword leeg. Druk twee keer op Enter. 5. HetvensterSetupNoticewordtgeopend. DrukopEnteromdoortegaan. 6. Druk op F10. Het venster Setup Confirmation wordt geopend. Selecteer Yes om de configuratiewijzigingen op te slaan en af te sluiten. Opmerkin..

Debeveiligingschipinstellen - Page 65

BitLocker maakt voor het beveiligen van uw gegevens en voor het bewaken van de integriteit van de “early boot”-component gebruik van een Trusted Platform Module (TPM). Een compatibele TPM wordt gedefinieerd als een V 1.2 TPM. UkuntdestatusvanBitLockeralsvolgtcontroleren: ganaarhetConfiguratieschermenklikop Systeemen beveiliging ➙ BitLocker-stationsversleuteling . VoormeerinformatieoverBitLocker-stationsversleutelinggaatunaarhetHelp-informatiesysteemvanhet Windows-besturingssysteemofzoektuopdewebsitevanMicrosoftnaar“MicrosoftWindowsBitLocker Drive Encryption Step-by-Step Guide”. ..

Devingerafdruklezergebruiken - Page 66

Opmerking: AlsClientSecuritySolutionnietvoorafopuwcomputerisgeïnstalleerd,kuntuhetdownloaden eninstallerenviahttp://www.lenovo.com/support. Volgdaarnadeaanwijzingenophetscherm. Tipsvoorhetgebruikvandebeveiligingschip • HetbeheerderswachtwoordmoetzijningesteldinhetprogrammaThinkPadSetup. Alsditniethetgeval is, kaniedereenzomaardeinstellingenvoordebeveiligings-chipwijzigen. • AlsuhetprogrammaClientSecuritySolutiongebruikt,behandeldebeveiligings-chipdanalsvolgt: – Wisdebeveiligings-chipniet. Alsudatweldoet, wordendefunctiesgewistdieaandetoetsenzijn toegewezen. – Schakeldebeveiligings-..

Devingerafdruklezeronderhouden - Page 67

2. Haaluwvingeronderlichtedrukinéénbewegingoverdevingerafdruklezernaarutoe. Tiluwvinger niet op als u deze beweegt. Devingerafdruklezeronderhouden De volgende acties kunnen ertoe leiden dat de vingerafdruklezer beschadigd raakt of dat de lezer niet meer goed werkt: • Krassen op het oppervlak van de lezer met een hard, gepunt voorwerp. • Overhetoppervlakvandelezerschurenmetuwnagelofeenhardvoorwerp. • Aanraken of gebruiken van de lezer met een verontreinigde vinger. In de volgende situaties maakt u het oppervlak van de lezer voorzichtig schoon met een droge, zachte, vezelvrije doek: ..

Gebruikershandleiding - Page 68

• Als uw vinger gerimpeld is. • Als uw vinger ruw, droog of verwond is. • Als er vlekken (aarde, olie etc.) op de vinger zitten. • Alsdehuidvanuwvingerandersisdanophetmomentwaaropuuwvingerafdrukhebtgeregistreerd. • Als de vinger nat is. • Als u een vinger gebruikt die niet is geregistreerd. Om dit te verbeteren, kunt u het volgende proberen: • Maakuwhandenschoon, omvuilenvochtvanuwvingersteverwijderen. • Registreer een andere vinger voor verificatie. • Als uw handen droog zijn, kunt u wat lotion gebruiken. Kennisgevinginzakehetwissenvangegevensvanuwvaste-schijf-of SSD-sta..

Firewallsgebruiken - Page 69

sleutelwarenbeveiligd,wordennietfysiekgewistenblijvengewoonophetstationaanwezig,maarzonder desleutelkunnenzenietmeerwordengedecodeerd(“decrypted”). Dezefunctieisookbeschikbaarinhet hulpprogrammaDriveEraseUtilityforResettingtheCryptographicKeyandErasingtheSolidStateDrive. Firewallsgebruiken Als er op uw computer vooraf een firewall-programma is geïnstalleerd, beschermt dit programma uw computer tegen aanvallen vanuit internet, tegen toegang door onbevoegden, inbreuk of uw privacy. Het beschermt bovendien uw privacy. Meer informatie over het gebruik van het firewallprogramma vindt u in..

Gebruikershandleiding - Page 70

54 Gebruikershandleiding

..

Hoofdstuk5. Overzichtvangegevensherstel - Page 71

Hoofdstuk5. Overzichtvangegevensherstel In dit hoofdstuk vindt u informatie over hersteloplossingen. • “OverzichtvanherstelproceduresvoorhetWindows7-besturingssysteem”oppagina55 • “OverzichtvanherstelproceduresvoorhetWindows8-enWindows8.1-besturingssysteem”oppagina61 OverzichtvanherstelproceduresvoorhetWindows7-besturingssysteem In dit gedeelte vindt u informatie over door Lenovo geleverde hersteloplossingen op computers waarop het Windows 7-besturingssysteem geïnstalleerd is. Opmerkingen: • Alsereenprobleemmetdesoftwareofdehardwareisenhetisnodigditprobleemteherstellen,dankun..

Gebruikershandleiding - Page 72

Herstelmediamaken In dit gedeelte vindt u instructies voor het maken van noodherstelmedia. OnderWindows7kuntuherstelmediamakenmetschijvenofmetexterneUSB-opslagapparaten. Voor het maken van herstelmedia klikt u op Start ➙ Alleprogramma's ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Volgdaarnadeinstructiesophetscherm. Herstelmediagebruiken Inditgedeeltevindtuinstructiesoverhetwerkenmetherstelmediaonderverschillendebesturingssystemen. • Onder Windows 7 kunt u herstelschijven alleen gebruiken om de computer te herstellen naar de fabrieksinstellingen. U kunt herstelschij..

Backup-enherstelbewerkingenuitvoeren - Page 73

– BijbepaaldecomputersisMicrosoftOfficeofMicrosoftWorksbijleveringalgeïnstalleerd. Alsude bestandenvanMicrosoftOfficeofMicrosoftWorksopnieuwmoetinstalleren,gebruiktudaarvoorde MicrosoftOfficeCD of MicrosoftWorksCD . Deze schijven worden alleen geleverd bij computers waarop Microsoft Office of Microsoft Works vooraf is geïnstalleerd. Backup-enherstelbewerkingenuitvoeren MethetprogrammaRescueandRecoverykuntueenbackupmakenvandeheleinhoudvanuwvasteschijf, inclusiefhetbesturingssysteem,gegevensbestanden,softwareprogramma'senpersoonlijkeinstellingen. U kuntaangevenwaarhetprogrammaRescuean..

WerkenmethetwerkgebiedvanRescueandRecovery - Page 74

WerkenmethetwerkgebiedvanRescueandRecovery Het werkgebied van Rescue and Recovery bevindt zich in een beschermd en verborgen gebied op het vaste-schijfstationdatonafhankelijkvanWindowswerkt. Hierdoorkuntuherstelbewerkingenuitvoerenook alsWindowsnietgestartkanworden. Ukuntdevolgendeherstelbewerkingenuitvoereninhetwerkgebied van Rescue and Recovery: • Bestandenveiligstellenvanafdevasteschijfofvanafeenbackup Met het werkgebied van Rescue and Recovery kunt u bestanden op uw vaste schijf opzoeken en overbrengennaareennetwerkwerkstationofanderebeschrijfbaremedia,zoalseenUSB-apparaatofeen schijf..

Noodherstelmediamakenengebruiken - Page 75

1. Nadat u het vaste-schijfstation hebt hersteld naar de fabrieksinstellingen, kan het nodig zijn om de stuurprogramma's voor een aantal apparaten opnieuw te installeren. Zie “Vooraf geïnstalleerde toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren” op pagina 60. 2. Bij bepaalde computers is Microsoft Office of Microsoft Works bij levering al geïnstalleerd. Als u de bestandenvanMicrosoftOfficeofMicrosoftWorksopnieuwmoetinstalleren,gebruiktudaarvoorde MicrosoftOfficeCD of MicrosoftWorksCD .Dezeschijvenwordenalleengeleverdbijcomputerswaarop Microsoft Office of Microsoft Works voor..

Gebruikershandleiding - Page 76

2. Druk herhaaldelijk op de toets F12 wanneer u de computer aanzet. Zodra het venster Boot Menu wordt geopend, laat u F12 weer los. 3. InhetvensterBootMenuselecteertuhetUSB-vaste-schijfstationalsheteersteopstartapparaaten drukt u op Enter. Het noodherstelmedium wordt gestart. • Alsuhetnoodherstelmediumhebtgemaaktmeteentweedeinternvaste-schijfstation,steltuhettweede internevaste-schijfstationinalsheteersteopstartapparaatvoorhetherstelmediumindeopstartvolgorde van apparaten. BijhetopstartenvanafhetnoodherstelmediumverschijntRescueandRecovery. Voorelkvandefuncties in het werkgebied van Rescu..

Hoofdstuk 5 - Page 77

Attentie: Alsubijgewerktestuurprogramma'snodighebtvooruwcomputer,downloaddiedannietvanafde WindowsUpdate-website. Ukuntdestuurprogramma'sverkrijgenbijLenovo. Meerinformatievindtuin “Stuurprogramma's up-to-date houden” op pagina 98. Problemenmetherstelproceduresoplossen AlsunietnaarhetwerkgebiedvanRescueandRecoveryofnaardeWindows-omgevingkuntgaan, kunt u het volgende doen: • Gebruik een noodherstelmedium om het werkgebied van Rescue and Recovery te starten. Zie “Herstelmedia maken en gebruiken” op pagina 63. • U kunt de herstelschijven gebruiken als alle andere herstelmethoden mi..

Fabrieksinstellingenvanuwcomputerterugzetten - Page 78

Plaatsdeaanwijzeropderechterboven-ofrechterbenedenhoekvanhetschermomdecharmsweer tegeven. Klikop Instellingen ➙ Pc-instellingenwijzigen ➙ Algemeen . • Windows 8.1: Plaats de aanwijzer op de rechterboven- of rechterbenedenhoek van het scherm om de charms weer te geven. Klik op Instellingen ➙ Pc-instellingenwijzigen ➙ Bijwerkenenherstellen ➙ Systeemherstel . 2. Klikinhetgedeelte Uwpcvernieuwenzonderdatditinvloedheeftopuwbestanden op Aandeslag . 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw computer te vernieuwen. Fabrieksinstellingenvanuwcomputerterugzetten Alsuuwcomputerwiltrecycle..

UwbesturingssysteemherstellenalsWindows8ofWindows8.1niet - Page 79

Plaatsdeaanwijzeropderechterboven-ofrechterbenedenhoekvanhetschermomdecharmsweer tegeven. Klikop Instellingen ➙ Pc-instellingenwijzigen ➙ Algemeen . • Windows 8.1: Plaats de aanwijzer op de rechterboven- of rechterbenedenhoek van het scherm om de charms weer te geven. Klik op Instellingen ➙ Pc-instellingenwijzigen ➙ Bijwerkenenherstellen ➙ Systeemherstel . 2. Klikinhetgedeelte Geavanceerdeopstartopties op Nuopnieuwopstarten ➙ Problemenoplossen ➙ Geavanceerdeopties . 3. Selecteereengewensteopstartoptieenvolgdeinstructiesophetscherm. UwbesturingssysteemherstellenalsWindows8ofW..

Gebruikershandleiding - Page 80

4. Zorgervoordatudeoptie Kopieerdeherstelpartitievanafdepcnaarhetherstelstation. selecteert. Klik daarna op Volgende . Belangrijk: Alsudeoptie Kopieerdeherstelpartitievanafdepcnaarhetherstelstation. uitschakelt, maaktuherstelmediazonderdeinhoudvandeherstelpartitie. Ukuntdecomputernogsteedsopstarten via de herstelmedia, maar u kunt mogelijk uw computer niet herstellen als de herstelpartitie op uw computer is beschadigd. 5. Sluit een geschikte USB-schijf aan en klik vervolgens op Volgende . 6. KlikinhetvensterHerstelschijfop Maken . Hetherstelmediumwordtgemaakt. 7. Wanneer het herstelmedium i..

Voorkomingvanstatischeelektriciteit - Page 81

Hoofdstuk6. Apparatenvervangen Indithoofdstukvindtuinstructiesvoorhetinstallerenenvervangenvandeapparatuurinuwcomputer. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: • “Voorkoming van statische elektriciteit” op pagina 65 • “Ingebouwde batterij uitschakelen” op pagina 65 • “Het vaste-schijfstation of SSD-station vervangen” op pagina 67 • “Een geheugenmodule vervangen” op pagina 69 • “EenPCIExpressCard-kaartvoordraadloosLANvervangen”oppagina70 • “De knoopcelbatterij vervangen” op pagina 73 Voorkomingvanstatischeelektriciteit Statische elektriciteit is o..

Deklepaandeonderkantvandecomputerterugplaatsen - Page 82

• Steldebatterijnietblootaanovermatigewarmte. • Steldebatterijnietblootaanwaterofregen. • Sluitdebatterijnietkort. • Laatdebatterijnietvallenenzorgdathijnietbeklemdraakt, doorboordwordtofwordt blootgesteldaangrotekrachten. Verkeerdenondeskundiggebruikvandebatterijkanerde oorzaakvanzijndatdezeoververhitraakt,hetgeengasvormingofvlammenkanveroorzaken. Voordat u een CRU vervangt, zorgt u ervoor dat u de ingebouwde batterij hebt uitgeschakeld door het volgende te doen: 1. Zetuwcomputeruitenontkoppeldewisselstroomadapterenallekabelsvandecomputer. 2. Zet de computer aan. Druk, zodra het sc..

Hetvaste-schijfstationofSSD-stationvervangen - Page 83

4. Plaatsdenieuweklepaandeonderkantvandecomputer 1 enmonteerdeschroeven 2 . 5. Draaidecomputerweerom. Sluitdenetvoedingsadapterenallekabelsaan. Hetvaste-schijfstationofSSD-stationvervangen Druk deze aanwijzingen af voordat u begint. Attentie: Het vaste-schijfstation is bijzonder gevoelig. Bij verkeerde behandeling kan er schade aan het stationontstaanenkunnenergegevensverlorengaan. Houduaandevolgenderichtlijnen: • Vervanghetvaste-schijfstationofSSD-stationalleenalsueenupgradewiltaanbrengenofalsreparatie noodzakelijkis. Deaansluitingenenhetcompartimentvanhetvaste-schijfstationofSSD-station..

Gebruikershandleiding - Page 84

4. Verwijderdeschroevenwaarmeehetvaste-schijfstationofSSD-stationvastgeschroefdzit. Opmerking: Afhankelijkvanhetmodelkanuwvaste-schijfstationofSSD-stationerandersuitziendan in de afbeeldingen in dit onderwerp. 5. Tilhetlipjeopomhetvaste-schijfstationofhetSSD-stationuitdecomputerteverwijderen. 6. Plaats het SSD- of vaste-schijfstation in het compartiment 1 en schuif het vaste-schijfstation of het SSD-station stevig op zijn plaats 2 . 68 Gebruikershandleiding

..

Eengeheugenmodulevervangen - Page 85

7. Plaatsdeschroevenwaarmeehetvaste-schijfstationofSSD-stationvastgeschroefdwordt. 8. Plaats de klep aan de onderkant van de computer terug. Zie “De klep aan de onderkant van de computer terugplaatsen” op pagina 66. 9. Draaidecomputerweerom. Sluitdenetvoedingsadapterenallekabelsaan. Eengeheugenmodulevervangen Druk deze aanwijzingen af voordat u begint. Het vergroten van de geheugencapaciteit van de computer is een effectieve manier om te zorgen dat uw programma's sneller worden uitgevoerd. Als u een geheugenmodule wilt vervangen, lees dan de onderstaande vereisten en daarna de instructi..

EenPCIExpressCard-kaartvoordraadloosLANvervangen - Page 86

4. Als de geheugenmodule in het geheugencompartiment is geïnstalleerd, verwijdert u deze door de klemmetjesaanweerszijdenvanhetcompartimenttegelijkertijdteopenen 1 enverwijdervervolgensde geheugenmodule 2 . Bewaardeoudeverwijderdegeheugenmodulevoortoekomstiggebruik. 5. Plaats de nieuwe geheugenmodule met de uitsparing in de richting van de contactrand van de geheugenmodule, en steek de geheugenmodule 1 onder een hoek van 20 graden in het geheugencompartiment. Kanteldegeheugenmoduleomlaagtotdatdezevastklikt 2 . Zorgervoordatde geheugenmodulesteviginhetcompartimentwordtgeplaatstennietgemakke..

Hoofdstuk 6 - Page 87

GEVAAR Tijdensonweerdientugeenvervangingenuittevoerenendientuhettelefoonsnoernietaante sluitenofteontkoppelen. GEVAAR Elektrischestroomvanlichtnet-,telefoon-encommunicatiekabelsisgevaarlijk. Tervoorkoming vaneenelektrischeschokdientu,voordatuhetafdekplaatjevanditcompartimentopent,de kabelsteontkoppelen. Attentie: Raak altijd een geaard metalen voorwerp aan voordat u een Mini PCI ExpressCard-kaart gaat installeren. Op die manier kunt u statische elektriciteit uit uw lichaam laten wegvloeien. Door statische elektriciteit kan de kaart beschadigd raken. U kunt de draadloze LAN-kaart als volgt v..

Gebruikershandleiding - Page 88

5. Verwijderdeschroef 1 . VerwijderdaarnadePCIExpressMini-kaart 2 . 6. BrengdecontactrandvandenieuwePCIExpressMini-kaarttegenoverdecorresponderendeaansluiting indecomputer. PlaatsvervolgensdenieuwePCIExpressMini-kaartindePCIExpressMini-kaartsleuf 1 . Zet de kaart vast met de schroef 2 . 7. Sluit de antennekabels aan op de nieuwe kaart, zoals afgebeeld. 8. Plaats de klep aan de onderkant van de computer terug. Zie “De klep aan de onderkant van de computer terugplaatsen” op pagina 66. 9. Draaidecomputerweerom. Sluitdenetvoedingsadapterenallekabelsaan. 72 Gebruikershandleiding

..

Deknoopcelbatterijvervangen - Page 89

Deknoopcelbatterijvervangen Druk deze aanwijzingen af voordat u begint. GEVAAR Alsdeknoopcelbatterijnietopdejuistemanierinhetapparaatwordtgeïnstalleerd, kanhij ontploffen. Deknoopcelbatterijbevateenkleinehoeveelheidschadelijkestoffen. Omverwondingen tevoorkomen,dientuzichaandevolgenderichtlijnentehouden: • VervangdebatterijalleendooreendoorLenovoaanbevolenbatterijvanhetzelfdetype. • Houddebatterijuitdebuurtvanopenvuur. • Steldebatterijnietblootaanovermatigewarmte. • Steldebatterijnietblootaanwaterofregen. • Sluitdebatterijnietkort. • Laatdebatterijnietvallenenzorgdathijnietbekl..

Gebruikershandleiding - Page 90

4. Maak de stekker 1 los. Verwijder vervolgens de knoopcelbatterij 2 . 5. Plaatsdenieuweknoopcelbatterij 1 . Sluitvervolgensdestekker 2 aan. 6. Plaats de klep aan de onderkant van de computer terug. Zie “De klep aan de onderkant van de computer terugplaatsen” op pagina 66. 7. Draaidecomputerweerom. Sluitdenetvoedingsadapterenallekabelsaan. Nadatudeknoopcelbatterijhebtvervangen,steltudesysteemdatumen-tijdopnieuwinviahetprogramma ThinkPad Setup. Zie “Menu Date/Time” op pagina 87 74 Gebruikershandleiding

..

Hoofdstuk7. Decomputeruitbreiden - Page 91

Hoofdstuk7. Decomputeruitbreiden Inditgedeeltevindtuinformatieoverhetinstallerenvanextrahardware,zodatuoptimaalprofiteertvande moderne technologie van uw computer. • “Opties voor de ThinkPad zoeken” op pagina 75 • “ThinkPad OneLink Dock” op pagina 75 • “ThinkPad OneLink Pro Dock” op pagina 77 OptiesvoordeThinkPadzoeken Als u de mogelijkheden van uw computer wilt uitbreiden, heeft Lenovo allerlei hardwaretoebehoren en upgrades om aan uw wensen tegemoet te komen. Onder de opties vallen geheugenmodules, opslagapparaten, netwerkkaarten, poortreplicatoren, batterijen, stroomad..

Gebruikershandleiding - Page 92

1 Veiligheidsslot : ukunteenbijpassendkabelslotaanschaffen, zoalseenKensington-kabelslot, omuw dockingstation vast te maken aan een bureau, tafel of een ander niet vast voorwerp en zo tegen diefstal te beschermen. 2 USB3.0-aansluiting : wordt gebruikt om apparaten aan te sluiten die compatibel zijn met USB 3.0 en USB 2.0. 3 AlwaysOnUSB-aansluiting : ookalsdecomputerindesluimer-ofslaapstandstaatofisuitgeschakeld, kuntustandaardviadeAlwaysOnUSB-aansluitingbepaaldemobieledigitaleapparatenensmartphones opladen. Raadpleegvoormeerinformatiededocumentatiediebijhetdockingstationisgeleverd. 4 Comboa..

ThinkPadOneLinkProDock - Page 93

ThinkPadOneLinkProDock AfhankelijkvanhetcomputermodelbiedtuwcomputermogelijkondersteuningvoorThinkPadOneLinkPro Dock (hierna wordt dit het dockingstation genoemd). Sluit uw computer aan op het dockingstation om het werkende vermogen uit te breiden. Indithoofdstukvindtubasisinformatieoverhetdockingstation. Meerinformatieoverhetgebruikvanhet dockingstation vindt u in de documentatie bij het dockingstation. Opmerking: Mogelijk ziet uw dockingstation er enigszins anders uit dan het dockingstation dat in dit hoofdstuk wordt getoond. Dit hangt af van het model. Voorkant 1 Veiligheidsslot : ukunte..

Gebruikershandleiding - Page 94

Achterkant 1 USB2.0-aansluitingen : wordengebruiktomapparatenaantesluitendiecompatibelzijnmetUSB2.0. 2 USB3.0-aansluitingen : worden gebruikt om apparaten aan te sluiten die compatibel zijn met USB 3.0 en USB 2.0. 3 Ethernet-poort : sluit het dockingstation aan op een Ethernet-LAN. De lampjes op deze aansluiting hebben dezelfde functie als die op de computer. 4 DisplayPort ® -aansluiting : wordt gebruikt om een high-performance beeldscherm, een direct-drive beeldschermofeenanderapparaatdatgebruikmaaktvaneenMiniDisplayPort-aansluitingaantesluiten. 5 Voedingsaansluiting : sluit de netvoeding..

Hoofdstuk8. Geavanceerdeconfiguratie - Page 95

Hoofdstuk8. Geavanceerdeconfiguratie Hetisaltijdvanhetgrootstebelangomuwbestanden,gegevenseninstellingenophetvaste-schijfstationof hetSSD-stationzorgvuldigtebeschermen, maarhetkanooknodigzijneennieuwbesturingssysteemof nieuwestuurprogramma'steinstalleren,hetUEFIBIOSvanhetsysteembijtewerkenofvoorafgeïnstalleerde softwareteherstellen. Deinformatieindithoofdstukhelptudecomputergoedtegebruiken. • “Een nieuw besturingssysteem installeren” op pagina 79 • “Stuurprogramma's installeren” op pagina 81 • “Het programma ThinkPad Setup gebruiken” op pagina 82 • “Systeembeheer geb..

HetbesturingssysteemWindows8ofWindows8.1installeren - Page 96

7. PlaatsdedvdvoorWindows7inhetoptischestationenstartdecomputeropnieuwop. Opmerkingen: • Als u de image van de installatie-dvd start vanaf een extern USB-apparaat start of als op uw computer een Express-station met en permanent geheugen is geïnstalleerd, moet u extra configuraties uitvoeren voordat u begint. Voor meer informatie gaat u naar http://www.lenovo.com/support/installwin7viausb3. • Als er een Express-station met een permanent geheugen is geïnstalleerd, zijn er ook extra stuurprogramma's vereist. Ga voor meer informatie naar https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941. 8...

Stuurprogramma'sinstalleren - Page 97

1. StarthetprogrammaThinkPadSetup. Zie“HetprogrammaThinkPadSetupgebruiken”oppagina82. 2. Selecteer Startup ➙ Boot omhetsubmenu BootPriorityOrder weertegeven. 3. Selecteerhetstationwaarophetinstallatieprogrammavanhetbesturingssysteemstaat, bijvoorbeeld USBHDD . Druk vervolgens op Esc. 4. Selecteer Restart enzorgervoordat OSOptimizedDefaults isingeschakeld. DrukdanopF9omde standaardinstellingen te laden. 5. Druk op Fn+F10 om het ThinkPad Setup-programma af te sluiten. 6. Verbindhetstationwaarophetinstallatieprogrammavanhetbesturingssysteemstaatmetdecomputer en start de computer opnieuw ..

HetprogrammaThinkPadSetupgebruiken - Page 98

Als u het besturingssysteem Windows 7 gebruikt, kunt u de stuurprogramma´s ook vinden in de directory C:\SWTOOLS\DRIVERS ofuwvaste-schijfstationofSSD-station. Meerinformatievindtuin“Vooraf geïnstalleerdetoepassingenenstuurprogramma'sopnieuwinstalleren”oppagina60. HetprogrammaThinkPadSetupgebruiken MethetprogrammaThinkPadSetupkuntudiverseinstelconfiguratiesvooruwcomputerselecterendoorhet BIOS te configureren. U kunt het BIOS van uw computer als volgt configureren: 1. Zetdecomputeraan. DrukzodrahetThinkPad-logoverschijntopF1. HetprogrammaThinkPadSetup start. Opmerking: Alsueenbeheerd..

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig - Page 99

• MAC address (Internal LAN) • Preinstalled operating system license • UEFI Secure Boot MenuConfig Als u de configuratie van de computer wilt wijzigen, selecteert u het tabblad Config in het menu van het programma ThinkPad Setup. In de onderstaande tabel worden de menuopties van Config opgesomd. De standaardwaarden zijn vetgedrukt . Demenuoptieskunnenzonderkennisgevingwordengewijzigd. Afhankelijkvanhetmodelkan de standaardwaarde afwijken. Attentie: De standaardconfiguraties zijn in de fabriek al voor u gekozen. Verkeerde wijzigingen van de configuraties kunnen onverwachte gevolg..

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) - Page 100

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen UEFIIPv6NetworkStack (voor opstartmodus UEFI Only of Both met UEFI first ) • Disabled • Enabled Schakel UEFI IPv6 Network StackvoordeUEFI-omgevingin of uit UEFI/PXEBootPriority (voor opstartmodus UEFI Only of Both met UEFI first ) • IPv6 First • IPv4First Selecteer de Network Stack PriorityvoorUEFIPXEBoot. USBUEFIBIOSSupport • Disabled • Enabled De opstartondersteuning van USB-opslagapparaten in- of uitschakelen. Always On USB • Disabled • Enabled Als u Enabled selecteert en het systeem is a..

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) - Page 101

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen besturingssysteem Windows 7 kanwordenondersteund. Als u Disabled selecteert, wordt de USB 3.0-controller uitgeschakeld en verborgen, en zullen de USB 3.0-aansluitingen werken alsUSB2.0-aansluitingen. Keyboard/Mouse FnandCtrlKeyswap • Disabled • Enabled Alsu Enabled selecteert, werkt de Fn-toets als Ctrl-toets en werktdeCtrl-toetsalsFn-toets. Opmerking: Ook als Enabled is geselecteerd, moet u op de Fn-toets drukken om de computeruitdesluimerstandte halenennaardenormalemodus terug te keren. BootDisplayDevic..

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) - Page 102

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen Intel (R) SpeedStep ® technology • Disabled • Enabled De stand voor de Intel SpeedStep-technologie kunt u kiezen. Als u Enabled selecteert, kan de CPU op een lagere snelheid werkenomenergietebesparen. Alsu Disabled selecteert,werkt de CPU altijd op de hoogste snelheid. CPUPowerManagement • Disabled • Enabled Schakel de energiebesparingsfunctie in of uit, waardoor de microprocessorklokautomatisch wordt uitgeschakeld wanneer hetsysteemnietactiefis. Power DisableBuilt-inBattery Gebruik deze functie om d..

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) - Page 103

Tabel2. OptiesinhetmenuConfig(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen CoreMulti-Processing • Disabled • Enabled Schakel extra kerneenheden (core units) binnen een CPU in- of uit. Opmerking: Als uw computer met een single-core processor werkt, is deze optie niet beschikbaar. CPU Intel Hyper-Threading Technology • Disabled • Enabled Schakel aanvullende logische processors binnen een processorcorein-ofuit. MenuDate/Time Alsudedatumoftijdvanuwcomputerwiltwijzigen, kiestuhettabblad Date/Time inhetmenuvanhet programma ThinkPad Setup. Daarna doet u het volgende: 1. Gebruikdecu..

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) - Page 104

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen uitgeschakelde toestand of de slaapstand, wordt aangezet. Als u Disabled selecteert, wordt er geen wachtwoordprompt afgebeeld en gaat de computer verder met het laden van het besturingssysteem. Om toegang door onbevoegden te voorkomen, kunt u dan de gebruikersverificatie (een wachtwoord) van het besturingssysteeminstellen. Passwordatrestart • Disabled • Enabled Als u Password at restart selecteert en inschakelt, wordt er een wachtwoordprompt afgebeeld als u de computer opnieuw opstart. Als u Disabled se..

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) - Page 105

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen • CMOS Reporting : CMOS-gegevens • NVRAM Reporting : beveiligingsgegevens opgeslagenindeAssetID • SMBIOS Reporting : SMBIOS-gegevens ClearSecurityChip Enter Decodeersleutelwissen. Opmerking: Deze optie wordt weergegeven als u alleen Active hebt geselecteerd voor de optie SecurityChip . Physical Presence for Provisioning • Disabled • Enabled Deze optie schakelt het bevestigingsbericht in of uit, wanneer u de instellingen van de Security Chip wijzigt. Physical Presence for Clear • Disabled • Enab..

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) - Page 106

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen Intel (R) Virtualization Technology • Disabled • Enabled Als u Enabled selecteert, kan een VMM (Virtual Machine Monitor) (VMM) gebruikmaken van de extra mogelijkheden van de hardware die door Virtualization Technology worden geleverd. Virtualization IntelVT-dFeature • Disabled • Enabled Intel VT-d betekent Intel Virtualization Technology for directed I/O. Als dit ingeschakeld is, kan een VMM deplatforminfrastructuurgebruiken voor I/O-virtualisatie. Ethernet LAN • Disabled • Enabled Alsu Enabled s..

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) - Page 107

Tabel3. OptiesinhetmenuSecurity(vervolg) Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen Opmerking: Alsudeactiveringvan de computrace-module instelt op PermanentlyDisabled , is het niet meer mogelijk om deze instelling later nog te activeren. Secure Boot • Disabled • Enabled Hiermee kunt u de functie UEFI Secure Boot in- of uitschakelen. Selecteer Enabled om te voorkomen dat onbevoegde besturingssystemen tijdens het opstarten worden uitgevoerd. Selecteer Disabled om besturingssystemen toe te staan tijdens het opstarten te worden uitgevoerd. Platform Mode UserMode SecureBootMode StandardMode ..

Tabel4. OptiesinhetmenuStartup - Page 108

Om de opstartvolgorde tijdelijk te wijzigen, zodat de computer opstart vanaf een ander station, doet u het volgende: 1. Zet de computer uit. 2. Zetdecomputeraan. DrukzodrahetThinkPad-logoverschijntopdetoetsF12. 3. Selecteer het apparaat waarvan u de computer wilt opstarten. Opmerking: Hetmenu Boot wordtweergegeven,wanneerdecomputernietkanopstartenvanafeen apparaat of een besturingssysteem niet kan worden gevonden. In de onderstaande tabel worden de menuopties voor Startup weergegeven. De standaardwaarden zijn vetgedrukt . Demenuoptieskunnenzonderkennisgevingwordengewijzigd. Afhankelijkvanhe..

Tabel4. OptiesinhetmenuStartup(vervolg) - Page 109

Tabel4. OptiesinhetmenuStartup(vervolg) Menu-item Waarden Opmerkingen BootMode • Quick • Diagnostics Het Quick opstarten is bedoeld om hetbesturingssysteemzosnelmogelijk op te starten door de verstreken tijd voor POST (power-on self-test) te verminderen. Het Diagnostics opstarten is bedoeld om gebruikt te worden voor de bepaling van het probleemdoordeapparatentetesten. OptionKeyDisplay • Disabled • Enabled Als u Disabled selecteert, wordt het bericht “To interrupt normal startup, press Enter” niet weergegeven tijdens de zelftest. BootDeviceListF12Option • Disabled • Enabled ..

Systeembeheergebruiken - Page 110

Systeembeheergebruiken Dit gedeelte is in de eerste plaats bedoeld voor netwerkbeheerders. Uwcomputerisontworpenvooroptimaalbeheer. Ubentflexibelinhettoewijzenvanresources,waardooru eenidealeuitgangspositiehebtomuwcomputeraantepassenaandeeisenvanuwbedrijf. Viadezebeheerfuncties,ofwel“TotalCostofOwnership”(TCO),kuntudecomputeropafstandbedienen, de vaste schijf formatteren, software installeren en een client computer op dezelfde manier opstarten en gebruiken als een normale computer. Als de computer eenmaal geconfigureerd en operationeel is, hebt u dankzij de software- en beheervoorzien..

Functiesvoorsysteembeheerinstellen - Page 111

Functiesvoorsysteembeheerinstellen Alsuwiltdatdenetwerkbeheerderuwcomputeropafstandkanbedienen,dientudenetwerkinterfacete configurerendoordevoorzieningenvoorsysteembeheerinhetThinkPadSetup-programmaintestellen. U kunt de volgende functies configureren in het programma: • Wake on LAN • Network Boot volgorde • Flash-update Als er een beheerderswachtwoord is ingesteld, kunt u deze functies alleen gebruiken als u dit beheerderswachtwoordhebtgespecificeerdbijhetstartenvanThinkPadSetup. Wake on LAN Als de functie Wake on LAN is ingeschakeld en de computer is aangesloten op het LAN, kan d..

Gebruikershandleiding - Page 112

96 Gebruikershandleiding

..

Hoofdstuk9. Problemenvoorkomen - Page 113

Hoofdstuk9. Problemenvoorkomen GoedonderhoudishetbehoudvanuwThinkPad-notebookcomputer. Demeesteproblemenkunnenworden voorkomen door het juiste onderhoud. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u uw computer het beste kunt onderhouden. • “Algemene voorzorgsmaatregelen” op pagina 97 • “Stuurprogramma's up-to-date houden” op pagina 98 • “Onderhoud van de computer” op pagina 99 Algemenevoorzorgsmaatregelen Indithoofdstukstaandevolgendetipsomutehelpenmethetvoorkomenvancomputerproblemen: • Alsuwcomputerisuitgerustmetzoweleenvaste-schijfstationalseenM.2SSD-station,wordtafgeraden..

Stuurprogramma'sup-to-datehouden - Page 114

• Hierondervindtuenkeletipsvoorhetgevalueenherstelprocedureopuwsysteemmoetuitvoerenomde vooraf geïnstalleerde software weer te herstellen: – Verwijderalleexterneapparatuur, zoalseenprintereneentoetsenbord. – Zorgervoordatdebatterijisopgeladenendatdenetvoedingisaangeslotenopuwcomputer. – Open de ThinkPad Setup en laad de standaardinstellingen. – Herstart de computer en start de herstelprocedure. – Als uw computer gebruikmaakt van schijven om de herstelprocedure uit te voeren, mag u de schijf niet uit het station verwijderen voordat u hierom wordt gevraagd. • Als u vermoedt dat..

Onderhoudvandecomputer - Page 115

modelvanuwcomputeris,welkbesturingssysteemerisgeïnstalleerdenwelketaalhetbesturingssysteem heeft. Op die manier kan worden vastgesteld welke updates er voor uw computer beschikbaar zijn. Vervolgenswordterdaneenlijstvanupdatepakkettenafgebeeld,waarbijvoorelkpakketwordtaangegeven ofhetcruciaal,aanbevolenofoptioneelis;opbasisdaarvankuntuhetbelangvanelkeupdateinschatten. U kunt helemaal zelf bepalen welke updates u wilt downloaden en installeren. Nadat u de gewenste updatepakketten hebt geselecteerd, zorgt het programma System Update ervoor dat die updates automatischwordengedownloadengeïnsta..

Gebruikershandleiding - Page 116

• HetLCD-schermisbedoeldomtewordengeopendengebruiktbijeenhoekvanietsmeerdan90graden. Openhetbeeldschermvandecomputernietverderdan180graden,omschadeaandescharnierente voorkomen. • Draai uw computer niet om wanneer de wisselstroomadapter is aangesloten omdat de adapterplug kan breken. Omgaanmetuwcomputer • Voordatudecomputerverplaatst,moetualleverwisselbareopslagmediaverwijderen,alleaangesloten apparatuur uitschakelen en alle kabels en snoeren ontkoppelen. • Als u de computer in geopende toestand optilt, houd hem dan bij de onderkant vast. Til de computer nooit op aan het LCD-scherm. ..

Dekapvandecomputerschoonmaken - Page 117

• Het oppervlak van de lezer is nat. • De lezer slaagt er vaak niet in uw vingerafdruk te herkennen. Uwcomputerregistreren • Registreer uw ThinkPad-computer bij Lenovo op http://www.lenovo.com/register. Zie “Uw computer registreren” op pagina 17 voor meer informatie. Brenggeenveranderingenindecomputeraan • De computer mag alleen uit elkaar worden gehaald en gerepareerd door een geautoriseerde ThinkPad-onderhoudstechnicus. • Rommelnietmetdegrendelsvanhetbeeldschermomhetschermopenofdichttehouden. Dekapvandecomputerschoonmaken Maak de computer af en toe als volgt schoon: 1. Maake..

4. Wring zoveel mogelijk vocht uit de doek. - Page 118

4. Wring zoveel mogelijk vocht uit de doek. 5. Veeghetschermopnieuw;laathierbijgeendruppelsindecomputerterechtkomen. 6. Zorg dat het beeldscherm droog is wanneer u het dichtdoet. 102 Gebruikershandleiding

..

Hoofdstuk10. Computerproblemenoplossen - Page 119

Hoofdstuk10. Computerproblemenoplossen Dithoofdstukgeeftinformatieoverwatumoetdoenalsereenprobleemmetuwcomputeroptreedt. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: • “De oorzaak van een probleem opsporen” op pagina 103 • “Problemen oplossen” op pagina 103 Deoorzaakvaneenprobleemopsporen Als er problemen zijn met de computer, kunt u het beste het programma Lenovo Solution Center als uitgangspunt nemen voor het oplossen ervan. U gebruikt het programma Lenovo Solution Center voor het opsporen en oplossen van problemen met uw computer. Met het programma kunt u diagnosetests ui..

Wattedoenalsuophettoetsenbordhebtgemorst - Page 120

• Alsdecomputerisuitgeschakeld,kuntudecomputeropnieuwopstartendooropdeaan/uit-knopte drukken. Als de computer niet opstart, ga dan door met stap 2. • Alsudecomputernietkuntuitschakelendoorhetingedrukthoudenvandeaan/uit-knop,verwijdert u alle stroombronnen aangesloten op de computer en reset u het systeem door een uitgebogen paperclipinhetnoodresetgaatjetesteken. Nadatdecomputerisuitgeschakeld,kuntudecomputer opnieuwopstartendooropdeaan/uit-knoptedrukken. Alsdecomputernietopstart,gadandoor met stap 2. 2. Wanneerdecomputeruitstaat,verwijdertuallestroombronnenvandecomputerenvervolgensreset..

Foutberichten - Page 121

Foutberichten • Bericht : 0251: Ongeldig controlegetal systeem-CMOS. Oplossing : Hetsysteem-CMOSismogelijkbeschadigddooreentoepassingsprogramma. Decomputer gebruiktdestandaardinstellingen. StartThinkPadSetupomdeinstellingenopnieuwteconfigureren. Als dezelfde foutcode nu weer verschijnt, laat dan de computer nazien. • Bericht : 0253: Blokgegevens van EFI-variabele zijn beschadigd. Oplossing : Desysteem-blokgegevensvandeEFI-variabelezijnmogelijkbeschadigd. • Bericht : 0271: Onjuiste datum en tijd. Oplossing : De datum en tijd zijn niet op de computer ingesteld. Stel de datum en tijd in..

Gebruikershandleiding - Page 122

Oplossing : DeMiniPCIExpress-netwerkkaartwordtnietondersteundopdezecomputer. Verwijderde kaart. • Bericht : 1820: Erismeerdanéénexternevingerafdruklezeraangesloten. Schakelallevingerafdruklezers uitenverwijderdeze,behalvedelezerdieuinuwhoofdbesturingssysteemwiltinstellen. Oplossing : Erismeerdanéénexternevingerafdruklezeraangesloten. Schakelallevingerafdruklezersuit enverwijderdeze,behalvedelezerdieuinuwhoofdbesturingssysteemwiltinstellen. • Bericht : 2000: Diagnostiek van Active Protection-sensor is mislukt. Oplossing : deActiveProtection-sensorwerktnietcorrect. Laatdecomputernazie..

Tabel5. Foutenwaarbijereengeluidssignaalklinkt - Page 123

Foutenwaarbijereengeluidssignaalklinkt Tabel5. Foutenwaarbijereengeluidssignaalklinkt Probleem Oplossing Een kort signaal, pauze, drie korte signalen, pauze, nog drie korte signalen en één kort signaal Controleer of de geheugenmodules correct zijn geïnstalleerd. Is dat het geval en klinken er nog steeds geluidssignalen,laatdecomputerdannazien. Driekortesignalen, pauze, éénkortsignaal, pauze, nog één kort signaal en drie korte signalen Resourcetoewijzing van PCI is mislukt. Schakel de computer uit en verwijder de PCI-apparaten. Als het signaal blijft bestaan, moet de computer worden n..

ProblemenmetdraadloosLAN - Page 124

ProblemenmetdraadloosLAN Probleem : Ukuntgeenverbindingmakenmethetnetwerkviadegeïntegreerdedraadlozenetwerkkaart. Oplossing : Controleer of: • De Vliegtuigstand is uitgeschakeld. • VanhetstuurprogrammavooruwdraadlozeLANdemeestrecenteversiegeïnstalleerdis. • Uwcomputerzichbinnenhetbereikvaneentoegangspuntvoordraadlozecommunicatiebevindt. • Controleer of de draadloze radio ingeschakeld is. Dubbelklik hiertoe op het pictogram van Access Connections in het meldingengebied van Windows. Opmerking: Klik in het besturingssysteem Windows 7 op Verborgenpictogrammentonen in het systeemvak va..

Problemenmethetbeeldschermenmultimedia-apparaten - Page 125

– WanneerhetTrackPoint-aanwijsapparaatvoorlangeretijdwordtingedrukt – Als de temperatuur verandert • Probleem : HetTrackPoint-aanwijsapparaatofdeThinkPad-trackpadwerktniet. Oplossing : controleerinhetThinkPad-apparaatinstellingenvensterofhetTrackPoint-aanwijsapparaatof de ThinkPad trackpad wel is ingeschakeld. Problemenmethettoetsenbord • Probleem : Alle of enkele toetsen van het toetsenbord werken niet. Oplossing : Alsereenexternnumeriektoetsenblokisaangesloten,doetuhetvolgende: 1. Zet de computer uit. 2. Ontkoppel het externe numerieke toetsenblok. 3. Zet de computer weer aan en p..

Gebruikershandleiding - Page 126

• Probleem : Wanneer ik de computer aanzet, wordt er niets op het scherm weergegeven en klinkt er tijdens het opstarten geen geluidssignaal. Opmerking: Alsunietzekerweetofdecomputereengeluidssignaalheeftgegeven,zetudecomputer uit door de aan/uit-knop meer dan vier seconden ingedrukt te houden. Zet de computer weer aan en luister goed. Oplossing : controleer of: – De batterij goed is geïnstalleerd. – Dewisselstroomadapterisaangeslotenopdecomputerenofdestekkerineenwerkendstopcontact zit. – Decomputeraanstaat. (Druknogmaalsopdeaan/uit-knopomdittecontroleren.) Als er een systeemwachtwo..

Problemenmeteenexternbeeldscherm - Page 127

• Probleem : De weergave op het scherm is onleesbaar of vervormd. Oplossing : Controleer of: – het beeldschermstuurprogramma op de juiste manier is geïnstalleerd. – de schermresolutie en de kleurdiepte goed zijn ingesteld. – het beeldschermtype goed is ingesteld. U kunt deze instellingen als volgt controleren: 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad. Klik op Schermresolutie en klik vervolgens op Geavanceerdeinstellingen 2. Klikopdetab Adapter omtecontrolerenofhetjuistestuurprogrammainhetinformatievenstervan de adapter wordt weergegeven. Klik vervolgens op de knop Eigenscha..

Gebruikershandleiding - Page 128

3. Raadpleeg de handleiding van het externe beeldscherm om te controleren welke resoluties en verversingsfrequenties worden ondersteund. – Alshetexternebeeldschermdezelfderesolutieondersteuntalshetbeeldschermvandecomputer of als het externe beeldscherm een hogere resolutie ondersteunt, bekijkt u de uitvoer op het externebeeldschermofophetexternebeeldschermenhetbeeldschermvandecomputer. – Alshetexternebeeldschermeenlagereresolutieondersteuntdanhetbeeldscherm,bekijktude uitvoeralleenophetexternebeeldscherm. (Alsudeuitvoeropzowelhetbeeldschermalsophet externebeeldschermbekijkt,ishetexterne..

Hoofdstuk 10 - Page 129

11. Klikop Bladerenopmijncomputernaarstuurprogramma's enklikdaarnaop Kiezenuiteen lijstvanstuurprogramma'sopmijncomputer . 12. Schakel het selectievakje Compatibelehardwareweergeven uit. 13. Selecteer de fabrikant en het model van het beeldscherm. 14. Nadat het stuurprogramma is bijgewerkt, klikt u op Sluiten . 15. Stel de Resolutie in. Opmerking: Als u de kleurinstellingen wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Monitor en stelt u de Kleuren in. 16. Klik op OK . • Probleem : De weergave op het scherm is onleesbaar of vervormd. Oplossing : Controleer of: – De beeldscherminformatie is jui..

Gebruikershandleiding - Page 130

11. Klik op OK om de wijzigingen door te voeren. Opmerking: Omdekleurinstellingentewijzigen,kliktumetderechtermuisknopophetbureaublad enkliktuop Schermresolutie . Klikop Geavanceerdeinstellingen , ganaarhettabblad Monitor en stel de Kleuren in. • Probleem : Alsugebruikmaaktvandefunctievoorschermuitbreiding, kuntugeenhogereresolutieof hogere verversingsfrequentie instellen op het secundaire beeldscherm. Oplossing : Wijzigderesolutieendekleurendiepteomdeinstellingenvanhetprimairebeeldschermte wijzigen. Raadpleeg de oplossing voor het bovenstaande probleem. • Probleem : Het schakelen tusse..

Problemenmetdevingerafdruklezer - Page 131

Opmerking: Raadpleegvoormeerinformatieoverdevolume-instellingendeonlineHelpvanWindows. • Probleem : Eenbepaaldeschuifregelaarvoorvolumeofbalanskannietwordenbewogen. Oplossing : Deschuifregelaarwordtgrijsweergegeven. Ditbetekentdatdepositieervanisvastgesteld door de hardware en niet kan worden gewijzigd. • Probleem : Bijgebruikvansommigeaudioprogramma'sblijvendevolumeregelaarsnietophunplaats. Oplossing : Hetisnietongebruikelijkdatschuifregelaarsvanplaatsveranderenbijgebruikvanbepaalde audioprogramma's. Deprogramma'smakengebruikvandeinstellingenvandeVolumemixerenkunnen deschuifregelaarsve..

Handleidingvoorveiligheid,garantieeninstallatie - Page 132

Raadpleeg “De vingerafdruklezer onderhouden” op pagina 51 voor tips over het onderhouden van de vingerafdruklezer. Problemenmetdebatterijendevoeding Inditonderwerpvindtuinstructiesvoorhetoplossenvanproblemenmetbatterijenennetvoeding. Problemenmetdebatterij • Probleem : De batterij wordt niet volledig worden opgeladen in de standaardlaadtijd als de computer is uitgeschakeld. Oplossing : De batterij is te veel ontladen. Doe het volgende: 1. Zet de computer uit. 2. Controleer of de te ver ontladen batterij zich in de computer bevindt. 3. Sluitdewisselstroomadapteraanopdecomputerenlaatdeb..

Hoofdstuk 10 - Page 133

Opmerking: Als u het stekkerpictogram wilt weergeven, klikt u in het systeemvak van Windows op Verborgenpictogrammenweergeven . Problemenmetdevoeding Drukdezeaanwijzingennuafenbewaardieafdrukkenbijuwcomputer,zodatuzeindetoekomst kuntraadplegen. Alsdecomputerhelemaalgeenenergiekrijgt,controleertuhetvolgende: 1. Controleerallevoedingsaansluitingen. Verwijderallestekkerdozenenpiekspanningsbeveiligingenen steekdestekkervandewisselstroomadapterrechtstreeksinhetstopcontact. 2. Controleerdewisselstroomadapter. Controleerofhetapparaatbeschadigdisenofhetnetsnoergoedis aangesloten op de adapter en op..

Gebruikershandleiding - Page 134

Oplossing : Als de microprocessor oververhit raakt, schakelt de computer automatisch over naar de sluimerstandzodatdecomputerkanafkoelenomdemicroprocessorenandereinterneonderdelente beschermen. Controleer de instellingen voor de slaapstand. • Probleem : decomputerschakeltovernaardesluimerstand(hetsysteemstatuslampjeknippertlangzaam) vlak na de power-on self-test. Oplossing : Controleer of: – De batterij is opgeladen. – Detemperatuurvandeomgevingbinnendetoegestanewaardenligt. Raadpleeg“Gebruiksomgeving” op pagina 12 . Als de batterij is opgeladen en de temperatuur binnen het toeges..

Problemenmetstationsenandereopslagapparaten - Page 135

Oplossing : alsdeontwaakfunctieingeschakeldis,gebruiktdecomputereenkleinbeetjeenergie. Ditis geendefect. Voormeerinformatiegaatunaar“Spaarstanden”oppagina28. Problemenmetstationsenandereopslagapparaten Dezesectiebevatproblemenmetvaste-schijfstationsenmetSSD-stations. Problemenmethetvaste-schijfstation • Probleem : Het vaste-schijfstation maakt af en toe een ratelend geluid. Oplossing : Het ratelende geluid is te horen als: – het vaste-schijfstation begint en stopt met het lezen van gegevens – u het vaste-schijfstation optilt – u de computer optilt Ditiseennormaleeigenschapvanhet..

Problemenmetpoortenenaansluitingen - Page 136

Als er een foutbericht op het scherm verschijnt, terwijl u het programma gebruikt, raadpleegt u de handleidingen die bij het programma zijn geleverd. Alsalhetvoorgaandeinordeisenhetprobleemnognietisopgelost,neemtucontactopmetuwleverancier of met een onderhoudstechnicus. Problemenmetpoortenenaansluitingen Devolgendeproblemenkomenhetvaakstvoorbijpoortenenaansluitingen. ProblemenmetUSB Probleem : Een apparaat dat is aangesloten op de USB-poort werkt niet. Oplossing : Open het venster Apparaatbeheer. Controleer of het USB-apparaat correct is ingesteld, of de resources correct zijn toegewezen en..

Hoofdstuk11. Ondersteuning - Page 137

Hoofdstuk11. Ondersteuning IndithoofdstukvindtuinformatieoverdehulpenondersteuningdieLenovotebiedenheeft. • “Voordat u Lenovo belt” op pagina 121 • “Hulp en service” op pagina 121 • “Extra services aanschaffen” op pagina 123 VoordatuLenovobelt Vaak kunt u computerproblemen oplossen door de informatie bij de uitleg van foutcodes te lezen, diagnoseprogramma´s uit te voeren of de Lenovo-website te raadplegen. Decomputerregistreren RegistreeruwcomputerbijLenovo. Meerinformatievindtuin“Decomputerregistreren”oppagina17. Systeemupdatedownloaden Door bijgewerkte software te d..

Diagnoseprogramma'sgebruiken - Page 138

meerinformatieoverLenovoenonzeproducten,watumoetdoenalserproblemenmetdecomputerzijnen wie u kunt bellen als er onderhoud of service moet worden uitgevoerd. Informatie over uw Lenovo-computer en over de eventueel vooraf geïnstalleerde software vindt u in de documentatie die bij de computer wordt geleverd. Het gaat daarbij om gedrukte boeken, elektronische boeken, readme-bestanden en Help-bestanden. Bovendien is er informatie over Lenovo-producten beschikbaar op internet. DeMicrosoftServicepackszijndenieuwstesoftwarebronvoorproductupdatesvoorWindows. Ukuntdeze ServicePacksdownloadenviaintern..

Handleidingvoorveiligheid,garantie - Page 139

• Probleembepaling: Speciaalopgeleidpersoneelstaattotuwbeschikkingomutehelpenvasttestellenof ersprakeisvaneenhardwareprobleemenzoja, watergedaanmoetworden. • ReparatievanLenovo-hardware: Alserisvastgestelddathetprobleemeenhardwareprobleemisvaneen Lenovo-product dat onder de garantie valt, staat ons personeel klaar om u te helpen met reparatie of onderhoud. • Wijzigingen in het ontwerp: Een enkele keer komt het voor dat er, na de verkoop, wijzigingen in een productmoetenwordenaangebracht. LenovoofuwLenovo-dealerzaldergelijketechnischewijzigingen meestal in uw hardware aanbrengen. De vo..

Gebruikershandleiding - Page 140

124 Gebruikershandleiding

..

Compatibiliteitvandraadlozeapparatuur - Page 141

BijlageA. Regelgeving Denieuwstenalevingsinformatieisbeschikbaarophttp://www.lenovo.com/compliance. Informatieoverdraadlozecommunicatie Compatibiliteitvandraadlozeapparatuur Dedraadloos-LAN-kaartisvolgensontwerpcompatibelmetalledraadloos-LAN-productendiegebaseerd zijnopdevolgenderadiotechnologieën: DirectSequenceSpreadSpectrum(DSSS),ComplementaryCode Keying(CCK)en/ofOrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing(OFDM).Dekaartvoldoetaan: • Destandaarden802.11b/g,802.11a/b/g,802.11nof802.11acvoordraadlozeLAN's,zoalsgedefinieerd engoedgekeurddoorhetInstituteofElectricalandElectronicsEngineers. ..

Informatieovernalevingregelsvoordraadlozeradio's - Page 142

• Profiel Mij zoeken • Profiel Directe waarschuwing • Profiel Batterijstatus Gebruiksomgevingenuwgezondheid Deze computer bevat ingebouwde draadloos-netwerkkaarten die werken binnen de grenzen van de veiligheidsrichtlijnen voor radiostraling (RF), zoals vastgelegd in diverse standaarden en aanbevelingen. Lenovo is er daarom van overtuigd dat dit product veilig is voor de consument. Deze normen en aanbevelingen zijn een afspiegeling van de consensus die binnen de globale wetenschappelijke wereld heerst. Zezijnopgestelddoorwetenschappelijkepanelsencommissiesdiedewetenschappelijkelite..

Bijlage A. Regelgeving - Page 143

1 Draadloos LAN-antenne (hulpantenne) 2 Draadloos LAN-antenne (hoofdantenne) Deplaatsvankennisgevingenoverregelgevingvoordraadloos Raadpleeg voor meer informatie over de kennisgevingen voor regelgeving over draadloos de Regulatory Notice die met uw computer werd meegeleverd. Alsuwcomputerzonderde RegulatoryNotice isgeleverd,vindtudezeopdewebsite: http://www.lenovo.com/UserManuals Informatieovercertificering Indevolgendetabelvindtuinformatieoverdeproductnaam,denalevings-IDenmachinetypen. Productnaam Nalevings-ID Machinetypen ThinkPadS440 ThinkPad S3–S440 TP00056A 20AY, 20BB Kennisgevingcl..

DeutschsprachigerEUHinweis: - Page 144

energyand, ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions, maycauseharmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrecttheinterferenceby one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connecttheequipmentintoanoutletonacircuitdifferentfromth..

Bijlage A. Regelgeving - Page 145

HinweisfürGerätederKlasseBEU-RichtliniezurElektromagnetischenVerträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie2004/108/EG(früher89/336/EWG)zur AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanfor..

InformatieoverLenovo-productservicevoorTaiwan - Page 146

InformatieoverLenovo-productservicevoorTaiwan NalevingskeuringvoorEurazië AudiokennisgevingBrazilië Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 130 Gebruikershandleiding

..

BijlageB. WEEE-enrecyclinginformatie - Page 147

BijlageB. WEEE-enrecyclinginformatie Lenovomoedigteigenarenvan(IT)-apparatuuraanomhunapparatuur,wanneerdezenietmeernodigis,op een verantwoorde manier te laten recyclen. Lenovo kent een veelheid aan programma's en services om eigenaren te helpen bij de recycling van hun IT-producten. Ga voor meer informatie over het recyclen van Lenovo-producten naar http://www.lenovo.com/recycling. De nieuwste milieu-informatie over onze producten is beschikbaar op http://www.lenovo.com/ecodeclaration. BelangrijkeWEEE-informatie DeWEEE-markeringopLenovo-productenheeftbetrekkingoplandenwaarregelgevingophetge..

RecyclinginformatievoorJapan - Page 148

RecyclinginformatievoorJapan CollectingandrecyclingadisusedLenovocomputerormonitor IfyouareacompanyemployeeandneedtodisposeofaLenovocomputerormonitorthatistheproperty of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computersandmonitorsarecategorizedasindustrialwasteandshouldbeproperlydisposed ofbyanindustrialwastedisposalcontractorcertifiedbyalocalgovernment. InaccordancewiththeLaw forPromotionofEffectiveUtilizationofResources,LenovoJapanprovides,throughitsPCCollectingand RecyclingServices,forthecollecting,reuse,andrecyclingofd..

InformatieoverhetrecyclenvanbatterijenvoordeEuropeseUnie - Page 149

reciclar@lenovo.com, informandoomodelo, númerodesérieecidade, afimdeenviarmosasinstruções para o correto descarte do seu produto Lenovo. InformatieoverhetrecyclenvanbatterijenvoordeEuropeseUnie Kennisgeving: DitpictogramgeldtalleenvoorlandenbinnendeEuropeseUnie(EU). BatterijenofbatterijverpakkingenzijnvoorzienvaneenlabelovereenkomstigEuropeseRichtlijn2006/66/EC inzake batterijen en accu's en afgedankte batterijen en accu's. Deze richtlijn bepaalt het raamwerk voor hetretournerenenrecyclenvangebruiktebatterijenenaccu'szoalsvantoepassingbinnendeEuropese Unie. Ditlabelwordtaangebrachtopdi..

Gebruikershandleiding - Page 150

InformatieoverhetrecyclenvanbatterijenvoorTaiwan InformatieoverhetrecyclenvanbatterijenvoordeVerenigdeStaten enCanada RecyclinginformatievoorChina 134 Gebruikershandleiding

..

BijlageC. Kennisgevingbeperkingvanschadelijkestoffen - Page 151

BijlageC. Kennisgevingbeperkingvanschadelijkestoffen (RestrictionofHazardousSubstances,RoHS) Denieuwstemilieu-informatieoveronzeproductenisbeschikbaarophttp://www.lenovo.com/ecodeclaration. EuropeseUnieRoHS This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). FormoreinformationaboutLenovoworldwidecomplianceonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf Tur..

Gebruikershandleiding - Page 152

Beperkingvanschadelijkestoffen(RoHS,RestrictionofHazardous Substances)voorChina 136 Gebruikershandleiding

..

BijlageD. InformatieoverENERGYSTAR-modellen - Page 153

BijlageD. InformatieoverENERGYSTAR-modellen ENERGYSTAR ® iseengezamenlijkprogrammavandeU.S.EnvironmentalProtectionAgencyendeU.S. Department of Energy, bedoeld voor het besparen van kosten en het beschermen van het milieu door middel van energiezuinige producten en procedures. MettrotsbiedtLenovohaarklantenproductenaandiezijnonderscheidenmeteenENERGYSTAR.Uvindt mogelijk een ENERGY STAR-teken op de computer is bevestigd of weergegeven op de interface van de netvoedingsinstellingen. Lenovo-computersmetdevolgendemachinetypeszijn,indienzezijnvoorzienvan eenENERGYSTAR-logo,ontworpenengetestvolge..

Gebruikershandleiding - Page 154

138 Gebruikershandleiding

..

BijlageE. Kennisgevingen - Page 155

BijlageE. Kennisgevingen MogelijkbrengtLenovodeinditdocumentgenoemdeproducten,dienstenofvoorzieningennietuitinalle landen. NeemcontactopmetuwplaatselijkeLenovo-vertegenwoordigervoorinformatieoverdeproducten endienstendieinuwregiobeschikbaarzijn. Verwijzingindezepublicatienaarproductenofdienstenvan LenovohoudtnietindatuitsluitendLenovo-productenof-dienstengebruiktkunnenworden. Functioneel gelijkwaardigeproductenofdienstenkunneninplaatsdaarvanwordengebruikt,mitsdergelijkeproducten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Lenovo. De gebruikerisvera..

Gebruikershandleiding - Page 156

meetresultatenverkregendoormiddelvanextrapolatie. Werkelijkeresultatenkunnenafwijken. Gebruikers van dit document dienen de gegevens voor hun omgeving te verifiëren. Handelsmerken DevolgendebenamingenzijnhandelsmerkenvanLenovoindeVerenigdeStatenen/ofanderelanden: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery Secure Data Disposal ThinkPad TrackPoint UltraConnect AMD is een geregistreerd handelsmerk van Advanced Micro Devices, Inc. Intel en Intel SpeedStep zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere lande..

Sponsored links

Latest Update