Lenovo Thinkpad S440 (czech) User Guide Manual Czech

ThinkPad S440 Language

Download Lenovo Thinkpad S440 (czech) User Guide Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uživatelská příručka - Page 1

Uživatelská příručka ThinkPad S440

..

Poznámky: - Page 2

Poznámky: Před použitímtěchtoinformacíaproduktu,kterýpopisují,sinezapomeňtepřečíst následující informace: • Bezpečnostnípokynyainformaceozáruceanastavení • RegulatoryNotice • „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce vi • Dodatek E „Upozornění“ na stránce 133 Aktuální dokumenty Bezpečnostnípokynyainformaceozáruceanastavení a RegulatoryNotice jsou k dispozicinawebovýchstránkáchpodporyLenovo ® naadrese: http://www.lenovo.com/UserManuals Páté vydání (únor 2016) © Copyright Lenovo 2013, 2016. UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud j..

Obsah - Page 3

Obsah Důležité informace . . . . . . . . . . . v Důležitébezpečnostníinstrukce . . . . . . . . . vi Stavy,kterévyžadujíokamžitouakci . . . . vii Bezpečnostnípokyny . . . . . . . . . . vii Kapitola 1. Přehled produktu . . . . . 1 Umístění ovládacíchprvků,konektorůakontrolek počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pohledzepředu . . . . . . . . . . . . . 1 Pohledzpravéstrany . . . . . . . . . . . 3 Pohledzlevéstrany . . . . . . . . . . . . 4 Pohledzespodu . . . . . . . . . . . . . 6 Kontrolkystavu . . . . . . . . . . . . . 7 Nalezenídůležitýchinformacíop..

Uživatelská příručka - Page 4

Vytvořeníapoužitímédiaproobnovu . . . . 59 Kapitola 6. Výměna zařízení . . . . . 61 Jakzabránitvýbojistatickéelektřiny . . . . . . 61 Vypnutívestavěnébaterie . . . . . . . . . . 61 Výměnasestavyzadníhokrytu . . . . . . . . 62 Výměna jednotky pevného disku nebo jednotky SSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Výměnapaměťovéhomodulu . . . . . . . . . 65 Výměna karty Mini PCI ExpressCard pro bezdrátovépřipojeníksítiLAN . . . . . . . . 66 Výměnaknoflíkovébaterie . . . . . . . . . . 69 Kapitola 7. Rozšíření funkcí počítače . . . . . . . . . . ..

iii - Page 5

InformaceorecyklaciodpadůproJaponsko . . . 126 InformaceorecyklaciodpadůproBrazílii . . . . 126 InformaceorecyklacibateriíproEvropskouunii. . 127 InformaceorecyklacibateriíproTchaj-wan . . . 128 Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 InformaceorecyklaciodpadůproČínu . . . . . 128 Dodatek C. Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS) . . . . 129 SměrniceRoHSproEvropskouunii . . . . . . 129 SměrniceRoHSproTurecko . . . . . . . . . 129 SměrniceRoHSproUkrajinu . . . . . . . . . 129 IndickásměrniceRoHS . . . . . . . ...

Uživatelská příručka - Page 6

iv Uživatelská příručka

..

- Page 7

Důležité informace Níže jsou uvedeny důležité rady, které vám pomohou řádně zacházet s vaším počítačem. Nebudete-li postupovatpodlenich,můžetovéstknepříjemnostemčizraněnímnebopočítačmůžeselhat. Ochrana osob před teplem generovaným počítačem. Když je počítač zapnutý nebo když se nabíjí baterie, může se spodní část nebo opěrky pro ruce zahřívat. Teplota, které tyto části dosáhnou, závisí na systémové aktivitě a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobýkontaktstělem, dokonceipřes oděv,můžebýtnepříjemnýnebo způsobit i popále..

Bezpečnostnípokynyainformaceozáruceanastavení - Page 8

Ochrana počítače a dat při přemístění počítače. Před přesunutím počítačevybavenéhojednotkoupevnéhodiskuproveďtejeden znásledujícíchkrokůazkontrolujte,zdajehlavnívypínačvypnutýnebobliká: • Vypněte počítač. • Převeďte počítač do spánkového režimu. • Převeďte počítač do režimu hibernace. Tak předejdete poškození počítače a možné ztrátě dat. Opatrné zacházení s počítačem. Počítačnevystavujtenárazům,poškrábání,namáháníkrutem,vibracímanitlaku. Napočítač,displejneboexternízařízenínepokládejtetěžképředmět..

Servis a upgrady - Page 9

Stavy, které vyžadují okamžitou akci K poškození produktu může dojít nesprávným používáním nebo zanedbáním údržby. Některé poškození může být natolik závažné, že by produkt neměl být používán, dokud není zkontrolován a případně opraven autorizovaným servisem. Při zapínání věnujte výrobku, jako každému elektronickému zařízení, pozornost. Ve výjimečných případech můžete ucítit či uvidět dým nebo jiskry vyletující z ventilačních otvorů produktu. Nebo můžete uslyšet zvuk, jako je praskání nebo zasyčení. Tyto jevy mohou ..

Napájecí šňůry a napájecí zdroje - Page 10

že je napájení vypnuté a že je produkt odpojen od všech zdrojů napájení. S jakýmikoliv otázkami se obraťte na servisní středisko. Ačkolivpoodpojenínapájecíšňůrynejsouvpočítačižádnépohyblivédíly,provašibezpečnostjsounutná následující varování. POZOR: Nebezpečné pohyblivé díly. Nedotýkejte se prsty ani jinými částmi těla. POZOR: Před výměnou jednotky CRU vypněte počítač a než otevřete kryt, počkejte tři až pět minut, aby se počítač ochladil. Napájecí šňůry a napájecí zdroje NEBEZPEČÍ Používejte pouze napájecí kabely a ..

Prodlužovací kabely a podobná zařízení - Page 11

Nepoužívejte napájecí kabely, jejichž kolíky na zástrčce nebo konektoru vykazují známky koroze nebo přehřátí, nebo které jsou jakýmkoliv způsobem poškozeny. Nezakrývejte napájecí adaptér připojený do elektrické zásuvky látkovými nebo jinými objekty, aby nedošlo k přehřátí. Prodlužovací kabely a podobná zařízení Ověřte, že prodlužovací kabely, chrániče přepětí, nepřerušitelné zdroje napájení a zásuvky odpovídají požadavkům produktu na elektrický příkon. Tato zařízení nikdy nepřetěžujte. Používáte-li napájecí lišty, ne..

Uživatelská příručka - Page 12

Uvnitř komponent, na kterých je připevněn tento štítek, je nebezpečné napětí, proud a úroveň energie. Uvnitř takových komponent nejsou žádné opravitelné díly. Máte-li podezření, že takový díl způsobuje problém, obraťte se na servisního technika. Externí zařízení POZOR: Během doby, kdy je počítač zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely externích zařízení, kromě kabelu rozhraní USB, jinak může dojít k poškození počítače. Chcete-li zabránit potenciálnímu poškození připojených zařízení, počkejte po vypnutí počítač..

- Page 13

Poznámka k lithiové knoflíkové baterii NEBEZPEČÍ Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí exploze. K náhradě lithiové knoflíkové baterie používejte pouze stejný či ekvivalentní typ, jako je typ doporučený výrobcem. Baterie obsahuje lithium a při nesprávném používání, zacházení nebo likvidaci může explodovat. Je zakázáno: • Nechat baterii přijít do styku s vodou • Zahřívat baterii na více než 100 °C (212 °F) • Opravovat nebo rozebírat baterii Likvidace baterie musí být provedena podle místních předpisů a nařízení. Níže ..

Uživatelská příručka - Page 14

Z důvodu bezpečnosti při práci s počítačem vždy dodržujte tyto základní pokyny: • Je-li počítač zapojen do zásuvky, musí být kryt počítače vždy zavřený. • Je nezbytně nutné kontrolovat vnější stranu počítače, zda se na ní nenahromadila prachová vrstva. • Je nutné odstraňovat prach z ventilátorů a větracích otvorů. U počítačů, které jsou provozovány v oblastech s vyšším provozem nebo s vyšší prašností, může být zapotřebí provádět čištění častěji. • Nezakrývejte ani neblokujte žádné větrací otvory. • Počítač..

Poznámka týkající se obrazovky LCD - Page 15

Napájecí šňůru lze znovu připojit do zásuvky až po připojení všech ostatních kabelů k počítači. Poznámka týkající se obrazovky LCD POZOR: Obrazovka LCD je vyrobena ze skla a hrubé zacházení s počítačem nebo jeho pád může obrazovku LCD poškodit. V případě, že se obrazovka LCD rozbije a vnitřní tekutina zasáhne oči nebo ruce, musíte potřísněná místa okamžitě opláchnout vodou. Oplachování provádějte nejméně po dobu 15 minut. Pokud po omytí přetrvávají nějaké problémy, vyhledejte lékařskou pomoc. Poznámka: V případě produktů s ..

Uživatelská příručka - Page 16

xiv Uživatelská příručka

..

Obrázek1. Pohledzepředu - Page 17

Kapitola 1. Přehled produktu Vtétokapitolejsouuvedenyinformaceoumístění konektorů,umístění důležitýchštítkůproduktu,funkcích počítače,technickýchparametrech,prostředí operačníhosystémuapředinstalovaných programech. Tato kapitola obsahuje následující části: • „Umístění ovládacíchprvků, konektorůakontrolekpočítače“nastránce1 • „Nalezení důležitých informací o produktu“ na stránce 8 • „Vlastnosti“ na stránce 10 • „Technické údaje“ na stránce 11 • „Provozní prostředí“ na stránce 11 • „Programy od společn..

Uživatelská příručka - Page 18

5 Kontrolkastavusystému(aktivnílogoThinkPad ® ) 11 Obrazovka(uněkterýchmodelůvícedotyková) 6 Kolík zařízení TrackPoint ® 1 Fotoaparát Některé modely mají integrovanou kameru. Pomocí této kamery lze pořizovat obrázky a účastnit se videokonferencí. Podrobnostinaleznetevčásti„Použitíkamery“nastránce31. 2 Mikrofony Vestavěnémikrofonynahrávajízvukahlas,pokudjsoupoužitysprogramemschopnýmpracovatsezvukem. 3 Hlavní vypínač Stiskemhlavníhovypínačepočítačzapnětenebohopřepnětedorežimuspánku. Postupvypnutípočítače naleznete v části „Časté d..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 19

10 Mřížka ventilátoru Mřížky ventilátoru a vnitřní ventilátor umožňují cirkulaci vzduchu v počítači za účelem zajištění řádného chlazení, zejména chlazení procesoru. Poznámky: • Mřížka ventilátoru je umístěna za závěsy víka displeje. • Před mřížkyventilátoruneumisťujtežádnépřekážky, kterébymohlybránitprouděnívzduchu. 11 Obrazovka (u některých modelů vícedotyková) Vzávislostinamodelujevášpočítačdodávánsvícedotykovouobrazovkou. Dalšíinformacenaleznetev části „Použití vícedotykové obrazovky“ na stránce 17. Poh..

Uživatelská příručka - Page 20

• Karta SDXC (Secure Digital eXtended-Capacity) • Kartu SDHC (Secure Digital High-Capacity) 2 Kombinovaný zvukový konektor Chcete-li z počítače poslouchat zvuk, připojte do kombinovaného audio konektoru sluchátka s 3,5mm (0,14") 4pólovou zástrčkou. Poznámky: • Používáte-lisluchátkaspřepínačemfunkce,připoužívánísluchátektentopřepínačnemačkejte. Pokudjej stisknete,vypnesemikrofonsluchátekamístoněhosezapnouvestavěnémikrofonypočítače. • Kombinovanýzvukovýkonektornepodporujeklasickýmikrofon. Dalšíinformacenaleznetevčásti„Použití funkcí zvu..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 21

Poznámka: Váš počítač se může od výše uvedeného obrázku mírně lišit. 1 Napájecí konektor 3 Konektor Ethernet 2 Konektor Lenovo OneLink 4 Konektor Always On USB (USB 3.0) 1 Napájecí konektor 2 Konektor Lenovo OneLink Když je napájecí adaptér připojen k napájecímu konektoru, napájí počítač a dobíjí baterii. Když je podporované volitelné zařízení ThinkPad OneLink Dock nebo ThinkPad OneLink Pro Dock připojeno ke konektoruLenovoOneLink,nejenžerozšiřujemožnostipočítače,aletakénapájípočítačadobíjíbaterii. Chcete-lipoužítkonektorLenovoOneLink..

Uživatelská příručka - Page 22

Pohled zespodu Obrázek4. Pohledzespodu Poznámka: Váš počítač se může od výše uvedeného obrázku mírně lišit. 1 JednotkapevnéhodiskunebojednotkaSSD 4 Integrovaná baterie 2 SlotprokartuMiniPCIExpressCardprobezdrátovou kartu LAN 5 Pozice pro upgrade paměti 3 Otvor pro nouzový reset 6 Stereofonní reproduktory 1 Jednotka pevného disku nebo jednotka SSD Vzávislostinamodelumůžebýtpočítačvybavenvelkokapacitním,upgradovatelnýmpevnýmdiskem,který splňuje požadavky na nejrůznější způsoby využití úložného prostoru. Některémodelymajíproukládánídatjednotk..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 23

Kontrolky stavu Vášpočítačjevybavenněkolikakontrolkamistavu, kterézobrazujístavpočítače. Poznámka: Váš počítač se může od následujícího obrázku poněkud lišit. 1 Indikátor funkce Fn Lock IndikátorfunkceFnLockukazujestavfunkceFnLock. Dalšíinformacenaleznetevčásti„Speciálníklávesy“ na stránce 20. 2 Indikátor vypnutí zvuku Když svítí indikátor vypnutí zvuku, zvuk je vypnutý. 3 Indikátor vypnutí mikrofonu Když svítí indikátor vypnutí mikrofonu, mikrofon je vypnutý. 4 Indikátor stavu kamery Když svítí indikátor stavu kamery, kamera je sp..

Nalezení důležitých informací o produktu - Page 24

• Svítí : Počítač je zapnutý (v normálním režimu). • Vypnuto : Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace. • Pomalu bliká : Počítač je ve spánkovém režimu. • Bliká rychle : Počítač přechází do režimu hibernace. Nalezení důležitých informací o produktu V této části naleznete informace, které vám pomohou zjistit typ zařízení a označení modelu, štítek s certifikacíICaúdajemFCCID,štítekscertifikátempravostisystémuWindows(COA)aštítekGML(Genuine Microsoft ® Label). Štítek s modelem a typem zařízení Štítekstypemamodelempočít..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 25

NásledujícíobrázekzobrazujeumístěníštítkusčíslemcertifikaceICaFCCIDnavašempočítači: Jestliže potřebujete vyjmout bezdrátovou kartu LAN kvůli opravě nebo výměně, postupujte podle části „VýměnakartyMiniPCIExpressCardprobezdrátovépřipojeníksítiLAN“nastránce66. Poznámka: Spočítačempoužívejtepouzebezdrátovoukomunikačníkartuověřenou společnostíLenovo. Pokudinstalujeteneověřenou kartubezdrátovékomunikace,kteráneníschválenáprovášpočítač,počítač po zapnutí zobrazí chybovou zprávu a bude vydávat zvukové signály. Štítky operač..

Uživatelská příručka - Page 26

VněkterýchpřípadechmůžebýtvrámcilicencenaoperačnísystémWindows8ProneboWindows8.1Pro, kteráumožňujeprovedenídowngradu, instalovánaistaršíverzeWindows. Vlastnosti V této části jsou uvedeny funkce vašeho počítače. Chcete-li znovu zobrazit vlastnosti systému, postupujte takto: • Ve Windows 7: Otevřete nabídku Start, pravým tlačítkem klikněte na volbu Počítač a poté na volbu Vlastnosti . • Ve Windows 8 a Windows 8.1: Přejděte na pracovní plochu a následným přesunutím ukazatele do pravého horního nebo pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovlá..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 27

• Jeden konektor USB 3.0 • Jeden konektor Always On USB • Konektor Lenovo OneLink • Napájecí konektor Funkce bezdrátového připojení • Integrované rozhraní bezdrátové sítě LAN • Integrované rozhraní Bluetooth • NFC (některé modely) Funkce zabezpečení Snímač otisku prstu Technické údaje Tato část obsahuje technické údaje počítače. Rozměry • Šířka: 333 mm (13,11") • Hloubka: 225 mm (8,86") • Výška: 21 až 23 mm (0,83 až 0,91") Vytvářené teplo Maximálně45W(154Btu/h)nebomaximálně65W(222Btu/h), podlemodelu Napájecí zdroj (adaptér n..

Programy od společnosti Lenovo - Page 28

- Provozní: 8 % až 80 % - Skladovací: 5 % až 95 % Je-litomožné,umístětepočítačnadobře větranéasuchémístobezpřístupupříméhoslunečníhozáření. Do blízkosti počítače neumísťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, klimatizace a mikrovlnná trouba, protože silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou poškodit monitor nebo data na pevném disku. Na počítač (nebo další připojená zařízení) nebo vedle něho nepokládejte žádné nápoje. Dojde-li k vylití kapalinydopočítačenebopřipojenéhozařízení,..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 29

Access Connections ™ (Windows 7) ProgramAccessConnectionsjeprogramasistencepřipojeníprotvorbuasprávu profilů umístění. Každý profil umístění má uložena veškerá nastavení síťové a internetové konfigurace potřebná k připojení k síťové infrastruktuře z určitého umístění, např. z domova nebo z kanceláře. Kdyžsespočítačempřesouvátezmístanamísto,stačípřepnout najinýmístní profil a můžete se snadno připojit k síti, aniž byste pokaždé museli manuálně měnit konfiguraci nebo restartovat počítač. Active Protection System ™ (Windo..

Uživatelská příručka - Page 30

Lenovo Settings (Windows8aWindows8.1) ProgramLenovoSettingsvámzpříjemníprácispočítačem. Proměnívášpočítač v přenosný hotspot, upraví nastavení kamery a zvuku, optimalizuje nastavení napájeníarovněždokáževytvořitaspravovatněkoliksíťovýchprofilů. Lenovo Solution Center (Windows7,Windows8aWindows 8.1) PomocíprogramuLenovoSolutionCentermůžeteodstraňovatařešit problémy s počítačem. Kombinuje diagnostické testy, systémové informace, nastavení zabezpečení a informace o technické podpoře s tipy a radami pro optimální výkon systému. Mobile Broad..

Registrace počítače - Page 31

Kapitola 2. Použití počítače Vtétokapitolenalezneteinformaceopoužitíněkterýchpočítačovýchkomponent. Tato kapitola obsahuje následující části: • „Registrace počítače“ na stránce 15 • „Časté dotazy“ na stránce 15 • „Použití vícedotykové obrazovky“ na stránce 17 • „Speciální klávesy“ na stránce 20 • „Použití polohovacího zařízení ThinkPad“ na stránce 22 • „Řízení spotřeby“ na stránce 23 • „Připojení k síti“ na stránce 26 • „Použití externího displeje“ na stránce 29 • „Používání techno..

Uživatelská příručka - Page 32

Postup vypnutí počítače? • Ve Windows 7: Otevřete nabídku Start a klepněte na položku Vypnout . • Ve Windows 8 a Windows 8.1: Proveďte jednu z těchto činností: - PřejdětenaúvodníobrazovkustiskemtlačítkaWindows. Klepnětenaikonunapájenívpravémhorním rohu obrazovky a poté klepněte na položku Vypnout . - Přesunutím ukazateledopravéhohorníhonebopravéhodolníhorohuobrazovkyzobrazíteovládací tlačítka. Potéklepnětenapoložky Nastavení ➙ Napájení ➙ Vypnout . Poznámka: Můžetetakéaktivovatovládacítlačítko Nastavení stiskemklávesy . Otevření ..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 33

• „Počítač neodpovídá“ na stránce 97 • „Problémy s napájením“ na stránce 110 Získání nápovědy k operačnímu systému Windows Systém nápovědy Windows poskytuje podrobné informace o používaní operačního systému, které vám pomohouoptimálněvyužívatpočítač. SystémnápovědyWindowsspustítejednímznásledujícíchpostupů: • Ve Windows 7 : OtevřetenabídkuStartakliknětenavolbu Nápověda a podpora . • Ve Windows 8 a Windows 8.1 : Přesunutím ukazateledopravéhohorníhonebopravéhodolníhorohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka. Poté kl..

Uživatelská příručka - Page 34

Dotykové gesto (pouze u dotykových modelů) Popis Dotyk : Posuňte dva prsty k sobě. Akce myši : PodržteklávesuCtrlapohnětekolečkemmyšisměremvzad. Funkce : Zmenšení pohledu. Dotyk : Posuňte dva prsty od sebe. Akce myši : PodržteklávesuCtrlapohnětekolečkemmyšisměremvpřed. Funkce : Zvětšení pohledu. Dotyk : Položtealespoňdvaprstynapoložkuanáslednějimiotočteponeboproti směru hodinových ručiček. Akce myši : Jestližeaplikacepodporujefunkciotočení,klepnětenaikonuotočení. Funkce : Otočení položky. Následující tabulka popisuje některá dotyková gesta..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 35

Dotykové gesto (pouze u dotykových modelů) Popis Dotyk : Přetáhněte prst od horního nebo spodního okraje úvodní obrazovky a klepnětenamožnost Přizpůsobit . Potéklepnětenapožadovanouikonu. Akce myši : Naúvodníobrazovceklepnětepravýmtlačítkemdoprázdnéoblasti, klepnětenamožnost Přizpůsobit apoténapožadovanouikonu. Funkce : Přizpůsobení dlaždicnaúvodníobrazovceneboodinstalováníaplikace. Dotyk : Přetáhněteprstodhorníhonebospodníhookrajeotevřené aplikace. Akce myši : Klepnětepravýmtlačítkemkamkolivnaotevřenou aplikaci. Funkce : Zobrazení pří..

Uživatelská příručka - Page 36

• Dotykovouobrazovkunelzeovládatneživýmipředměty,nehtyaniprstyvrukavici,svýjimkouschválených digitálních per. • Pravidelněkalibrujtepřesnost ovládáníprstem, abystepředešli odchylkám. Tipy pro čištění vícedotykové obrazovky • Před čištěním vícedotykové obrazovky vypněte počítač. • Otisky prstů nebo prach z vícedotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupůnebokusemhygroskopickévaty. Nenamáčejtehadříkdočistidel. • Opatrně otřete obrazovku shora dolů. Na obrazovku netlačte. Speciální klávesy Napočíta..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 37

Pokudvypnetezvukanásledněvypnetepočítač,zůstanezvukvypnutipoopětovnémzapnutípočítače. Stiskem klávesy F1, F2 nebo F3 zvuk opět zapnete. • : Sníží hlasitost reproduktorů. • : Zvýší hlasitost reproduktorů. • : Vypnenebozapnemikrofony. Kdyžjsoumikrofonyvypnuté,svítíindikátorvypnutímikrofonu. Pokudvypnetemikrofonanásledněvypnetepočítač,zůstanemikrofonvypnutipoopětovnémzapnutí počítače. Chcete-li zapnout mikrofon, stiskněte klávesu F4. • : Snížení jasu displeje. • : Zvýšení jasu displeje. Stiskemtěchtoklávesmůžetedočasnězměnitúrov..

Použití polohovacího zařízení ThinkPad - Page 38

Použití polohovacího zařízení ThinkPad PolohovacízařízeníThinkPadseskládázpolohovacíhokolíkuTrackPoint 1 adotykovéploškyThinkPad 2 . Celá dotyková ploška ThinkPad je aktivní oblastí citlivou na pohyb prstů. Oblasti levého 3 a pravého 5 tlačítkanadotykovéplošceodpovídajífunkcímlevéhoapravéhotlačítkaobvyklémyši. Oblastposouvání 4 umožňujeposouvatwebovéstránkynebodokumentylibovolnýmsměrem. Poznámka: Klávesnicevašehopočítačesemůžeodnásledujícíhoobrázkuponěkudlišit. Použití polohovacího kolíku TrackPoint Chcete-li použít polohovac..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 39

Výměna čepičky Čepička 1 na konci kolíku zařízení TrackPoint je odnímatelná. Jestliže čepičku používáte delší dobu, můžete ji vyměnit za novou. Poznámka: ČepičkakolíkuTrackPointjeopatřena drážkami a ,jakjeznázorněnonanásledujícímobrázku. Ujistětese,žečepičkuzařízeníTrackPointnahrazujetesprávnoučepičkousestejnýmidrážkami. Řízení spotřeby Pokudpočítačpotřebujetepoužítmimodosahelektrickýchzásuvek,jejehofungovánízávislénanapájení z baterie. Různé komponenty počítače spotřebovávají různé množství energie. Čím více ..

Uživatelská příručka - Page 40

Chcete-li zapnout varování při nízkém stavu baterie, postupujte takto: 1. Spusťte program Power Manager. 2. Klepněte na kartu Obecná nastavení napájení . 3. Vpoložkách Varování při nízkém stavu baterie nebo Varování při kritickém stavu baterie nastavte procento nabití a nastavte akci. Poznámka: Pokudpočítačpřejde dospánkovéhorežimučirežimuhibernaceanabitíbateriejenanízké úrovni, přestožeseještě varovnázprávanezobrazila, objevísetatozprávaihnedpoté, cosespočítačem začne znovu pracovat. K běžné práci se vrátíte klepnutím na tlačítko O..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 41

Pokud jste v blízkosti zásuvky, zapojte do ní adaptér napájení a poté připojte jeho konektor k počítači. Bateriebudeplněnabitapřibližnězatřiažšesthodin. Dobanabíjenízávisínakapacitě baterieaokolním prostředí. Kontrolkastavubaterievásupozorní,žesebaterienabíjínebožejezcelanabitá. Poznámka: Kvůli prodloužení životnosti baterie počítač nezačne baterii nabíjet, pokud zbývá více než 95 % energie. Maximalizace výdrže baterie Životnost baterie můžete maximalizovat takto: • Používejte baterii až do jejího úplného vybití. • Před použit..

Uživatelská příručka - Page 42

- Ve Windows 7 : OtevřetemenuStartaklepnětenašipkuvedletlačítka Vypnout . Vzobrazenénabídce klepněte na volbu Režim hibernace . - Ve Windows 8 a Windows 8.1 : Nejprve nastavte funkci hlavního vypínače, pak tímto vypínačem přepněte počítač do režimu hibernace. Pokudpočítačpřevedetedorežimuhibernaceafunkceprobuzeníjevypnuta, počítačnespotřebovává žádnou energii. Funkce probuzení je standardně vypnuta. Je-li funkce probuzení povolena, počítač spotřebovává malémnožstvíenergie, ikdyžhopřepnetedorežimuhibernace. Funkci probuzení povolíte takto: ..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 43

Použití bezdrátového připojení k síti LAN Bezdrátová síť LAN (local area network) pokrývá relativně malou zeměpisnou oblast, např. kancelářskou budovunebodům. Ktomutotypusítěsemohoupřipojovatzařízenífungujícívestandardu802.11. Váš počítač je dodáván s vestavěnou kartou pro bezdrátové připojení a konfiguračním obslužným programem, pomocíkteréhosemůžetepřipojitkbezdrátovésítiamonitorovatstavpřipojení. Budetetak mocizůstatpřipojeníksíti,aťužbudetevkanceláři,zasedacímístnostinebodoma,anižbystepotřebovali kabelové připojení. K ..

Použití připojení Bluetooth - Page 44

• Napájení bezdrátové sítě je vypnuto. • Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Žádná asociace. • Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Žádný signál. • Napájeníbezdrátovésítě jezapnuto. Sílasignálubezdrátovéhopřipojeníjevynikající. • Napájeníbezdrátovésítějezapnuto. Sílasignálubezdrátovéhopřipojeníjenamezníúrovni. • Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Síla signálu bezdrátového připojení je nízká. Chcete-li zvýšit úroveňsignálu,přesuňtesvůjpočítačblížepřístupovémubodubezdrátovésítě. Použití př..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 45

2. Postupujte takto: - Ve Windows 8: Klepnětenanabídku Nastavení ➙ Změnit nastavení počítače ➙ Bezdrátové připojení . - Ve Windows 8.1: Klepnětenavolbu Nastavení ➙ Změnit nastavení počítače ➙ Síť ➙ Režim v letadle a poté posuňte posuvník Režimu v letadle doleva. 3. Posunutím přepínače NFC doprava povolte funkci NFC. PokudstálenemůžetezapnoutfunkciNFC,zkontrolujtenásledujícímzpůsobemnastavení NFC device v programu ThinkPad Setup: 1. SpusťteprogramThinkPadSetup. Viz„NabídkaSecurity“nastránce82. 2. Vyberte volbu Security ➙ I/O Port Acces..

Uživatelská příručka - Page 46

2. Klepnětenapoložku Zařízení ➙ Projektor ➙ Přidat bezdrátový displej . 3. Vybertepožadovanýbezdrátovýmonitorapostupujtepodlepokynůnaobrazovce. Další informace naleznete v nápovědě systému Windows. Nastavení režimu zobrazení Pracovní plochu a aplikace můžete zobrazit na displeji počítače, na externím monitoru nebo na obojím. Chcete-livybratzařízení,naněmžmábýtvýstupzobrazen,stiskněteklávesuvýběrurežimuzobrazení a vyberte požadovaný režim. Existují čtyři režimy zobrazení: • Odpojeno : Obrazový výstup je zobrazován pouze na displeji..

tabulka1. Seznamzvukovýchfunkcí - Page 47

• Mikrofon • Reproduktory • Kombinovaný audio konektor, průměr 3,5 mm (0,14") Váš počítač je vybaven rovněž zvukovým čipem, díky kterému si můžete užívat různých multimediálních zvukových funkcí, jako jsou například tyto: • Kompatibilní s technologií Intel High Definition Audio • Přehrávání souborů MIDI (Musical Instrument Digital Interface) a MP3 (Moving Picture Experts Group Audio Layer-3) • NahráváníapřehrávánísouborůPCM(Pulse-CodeModulation)aWAV(WaveformAudioFileFormat) • Nahrávánízrůznýchzvukovýchzdrojů, napříkladzpřipoj..

Uživatelská příručka - Page 48

• Ve Windows 7 : SpusťteprogramCommunicationsUtilityaproveďtepožadovanoukonfiguracinastavení kamery. • Ve Windows 8 a Windows 8.1 : Proveďte jednu z těchto činností: - Nastaveníkameryupravtepřímovprogramu,kterýkameruvyužívá. Dalšíinformaceotomtoprogramu získáte v informačním systému nápovědy programu. - VnabídceStartkliknětenapoložku Lenovo Settings . Potéklepnětenapoložku Kamera . Dlepokynů na obrazovce v případě potřeby upravte nastavení kamery. Použití paměťové karty Váš počítač má k dispozici jednu pozici pro čtečku karet. Pozice pro..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 49

3. Zatlačte na kartu a karta se vysune z počítače. 4. Vyjměte kartu z počítače a bezpečně ji uložte pro budoucí použití. Poznámka: Pokud kartu odeberete ze systému Windows, ale nevyjmete ji z počítače, přístup ke kartě nebudemožný. Chcete-likníznovumítpřístup, musítejivyjmoutaznovuvložit. Kapitola 2. Použití počítače 33

..

Uživatelská příručka - Page 50

34 Uživatelská příručka

..

Přístupnost a pohodlí - Page 51

Kapitola 3. Vy a váš počítač Tatokapitolaobsahujeinformaceousnadnění,pohodlíacestovánísvašímpočítačem. Přístupnost a pohodlí Chcete-li se vyhnout nepohodlí a využít svůj počítač na maximum, dbejte o dobré ergonomické návyky. Uspořádejtesipracovištěazařízenítak,abypřiprácivyhovovalovašimpotřebám. Chcete-limaximalizovat efektivituakomfortpřipráci,dodržujtepřiprácispočítačemzdravépracovnínávyky. Následující části obsahují informace o uspořádání pracoviště, umístění zařízení a o zavedení zdravých pracovních návyků. Lenovo..

Jak dosáhnout co největšího pohodlí - Page 52

Co dělat, když cestujete? Jestliže cestujete, není vždy možné dodržovat zásady ergonomické práce na počítači. Bez ohledu na prostředí se snažte dodržovat co nejvíce uvedených rad. Správným sezením a přiměřeným osvětlením docílíte vyšší úrovně pohodlí i výkonu. Otázky týkající se zraku? Displeje notebooků ThinkPad jsou navrženy v souladu s nejpřísnějšími normami a poskytují čistý a ostrý obraz. Displeje jsou navíc velké, jasné a dobře čitelné, a proto neunavují oči. Intenzivní a trvalá vizuální aktivitavšaksamozřejmě způsob..

Kapitola 3. Vy a váš počítač - Page 53

Potřebujete-lidalšíinformace,přejdětenaadresuhttp://windows.microsoft.com/apotédovyhledávacího polezadejtejednoznásledujícíchklíčovýchslov: klávesové zkratky , kombinace kláves , zkratkové klávesy . Centrum usnadnění přístupu CentrumusnadněnípřístupuvoperačnímsystémuWindowsuživatelůmumožňujenastavitpočítačtak,aby vyhovoval jejich fyzickým a kognitivním potřebám. Centrum usnadnění přístupu otevřete takto: 1. OtevřetenabídkuOvládacípanelyazkontrolujte,zdajejejichzobrazeníuspořádáno podlekategorií. 2. Kliknětenapoložku Usnadnění přís..

Uživatelská příručka - Page 54

Technologie čtecích zařízení Technologiečtecíchzařízeníjsouzaměřeny především narozhraníprogramů,informačnísystémynápovědy arůznéon-linedokumenty. Dalšíinformaceočtečkáchobrazovkynaleznetevnásledujícím: • ČtenísouborůPDFpomocíčtečekobrazovky: http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE • PoužitíčtečkyobrazovkyJAWS: http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp • PoužitíčtečkyobrazovkyNVDA: http://www.nvaccess.org/ Rozlišení obrazovky Přizpůsobením rozlišeníobrazovkypočítačesimůžeteusnadnitčtenídokumentůaprohlížen..

Cestování s vaším počítačem - Page 55

Dokumentace v přístupných formátech Společnost Lenovo poskytuje elektronickou dokumentaci v přístupných formátech, například jako souboryPDFvybavenésprávnýmiznačkaminebosouboryvjazykuHTML(HyperTextMarkupLanguage). Tato elektronická dokumentace je vytvářena s cílem umožnit zrakově postiženým uživatelům přečíst si dokumentacipomocíčtečkyobrazovky. Každýobrázekvdokumentacitakéobsahujevhodnýalternativní text,takžezrakověpostiženíuživatelépoužívajícíčtečkuobrazovkyobrázkuporozumí. Cestování s vaším počítačem Informace v této části vám..

Uživatelská příručka - Page 56

Cestovnípříslušenstvímůžetezakoupitnastránkáchhttp://www.lenovo.com/accessories. 40 Uživatelská příručka

..

Používání hesel - Page 57

Kapitola 4. Zabezpečení Tatokapitolaobsahujeinformaceotom,jakchránitpočítačpřed krádežíaneoprávněnýmpoužitím. • „Používání hesel“ na stránce 41 • „Zabezpečení pevného disku“ na stránce 46 • „Nastavení bezpečnostního čipu“ na stránce 46 • „Použití snímače otisku prstu“ na stránce 47 • „UpozorněníosmazánídatzjednotkypevnéhodiskunebojednotkySSD“nastránce49 • „Použití bran Firewall“ na stránce 50 • „Ochrana dat před viry“ na stránce 50 Používání hesel Pomocíheselmůžetezabránitneoprávněnémupoužití..

Uživatelská příručka - Page 58

4. Podle vašich potřeb proveďte jednu z těchto akcí: • Heslo nastavíte takto: a. Dopole Enter New Password zadejtepožadovanéhesloastiskněteklávesuEnter. b. Dopole Confirm New Password zadejtehesloznovuastiskněteklávesuEnter. • Heslo změníte takto: a. Zadejtestávajícíhesloprospuštěnídopole Enter Current Password astiskněteklávesuEnter. b. Dopole Enter New Password zadejtenovéhesloprospuštění astiskněteklávesuEnter. Poté heslozadejteznovudopole Confirm New Password astiskněteklávesuEnter. • Heslo odstraníte takto: a. Zadejtestávajícíhesloprospuštěn..

Kapitola 4. Zabezpečení - Page 59

a. Jakmile se otevře okno pro zadání nového hesla, zadejte nové heslo do pole Enter New Password a stiskněte klávesu Enter. b. Dopole Confirm New Password vložtezadanéhesloznovuastiskněteklávesuEnter. • Pokud vyberete položku User + Master , postupujte takto: a. Nejprvenastavteuživatelskéheslopevnéhodisku. Kdyžseotevře oknosezprávouvyzývajícívás kzadáníuživatelskéhoheslapevnéhodisku, pokračujtestisknutímklávesyEnter. Zadejtenové uživatelskéheslopevnéhodiskudopole Enter New Password apotomstiskněteklávesuEnter. Dopole Confirm New Password zadejtehesloz..

Uživatelská příručka - Page 60

3. Dopole Enter New Password zadejtenovéhesloastiskněteklávesuEnter. Poténovéheslonapište znovu do pole Confirm New Password a stiskněte klávesu Enter. 4. Zobrazí se okno s upozorněním Setup Notice. Pokračujte opětovným stisknutím klávesy Enter. Uživatelské heslo pevného disku bude změněno. Poznámka: Pokudponechátepole Enter New Password a Confirm New Password prázdnáastisknete klávesuEnterdvakrát, dojdekodebráníuživatelskéhoheslapevnéhodisku. Tipy k používání hesel pevného disku • Minimálnídélkuheslapevnéhodiskumůžetenastavitvnabídce Security..

Kapitola 4. Zabezpečení - Page 61

- Password at unattended boot - Boot Device List F12 Option - Boot Order Lock - Flash BIOS Updating by End-Users - Interní síťové zařízení - Interní bezdrátové zařízení - Interní zařízení Bluetooth - Interní síťová možnost ROM Poznámky: • Administrátor systému může nastavit stejné heslo administrátora na více noteboocích ThinkPad, čímž zjednoduší jejich správu. • Když je povolena volba Lock UEFI BIOS Settings , nelze měnit žádná nastavení systému BIOS. Ke změně nastavení je potřeba heslo administrátora. Nastavení, změna nebo odebrání ..

Uživatelská příručka - Page 62

Zabezpečení pevného disku S ochranou hesel před pokusy o neoprávněný přístup a útoky vám pomohou následující tipy zvyšující úroveň zabezpečení: • Nastavte heslo pro spuštění i heslo pevného disku pro jednotku SSD či jednotku pevného disku. Tyto postupynaleznetevčástech„Hesloprospuštění“nastránce41a„Heslopevnéhodisku“nastránce42. Doporučena jsou delší hesla zaručující vyšší zabezpečení. • Chcete-li zajistit spolehlivou ochranu systému UEFI BIOS, použijte bezpečnostní čip a aplikaci zabezpečenísfunkcísprávyTPM(TrustedPlatformM..

Použití snímače otisku prstu - Page 63

• Chránit svoje data a systém • Zvýšit zabezpečení a kontrolu přístupu • Zabezpečit komunikaci Nastavení bezpečnostního čipu Volbynabízenévdílčínabídce Security Chip vnabídce Security programuThinkPadSetup: • Security Chip : Aktivovat, deaktivovat nebo vypnout bezpečnostní čip. • Security Reporting Options : Povolitnebozakázatjednotlivévolbyfunkcetýkajícísebezpečnostních hlášení. • Clear Security Chip : Vyčistit šifrovací klíč. Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Chcete-linastavitpoložkyvdílčínabídce Security Chip ,proveďtenásl..

Uživatelská příručka - Page 64

jednodušeabezpečně. Chcete-lizapnoutfunkciověření pomocíotiskuprstu,musítenejdřívezaregistrovat své otisky prstu. Registrace otisků prstu Otisky prstu zaregistrujete takto: 1. SpusťteprogramLenovoFingerprintManager. PokynytýkajícísespuštěníprogramuLenovoFingerprint Managernaleznetevčásti„ProgramyodspolečnostiLenovo“nastránce12. 2. V případě potřeby zadejte heslo systému Windows. 3. Klepnětenaikonuprstu,jehožotiskchcetezaregistrovat,apříslušnýprstpřetáhnětepřessnímačotisku prstu, dokud nebude registrace otisku dokončena. 4. Klepnětenatlačítko D..

Kapitola 4. Zabezpečení - Page 65

Péče o snímač otisku prstu Následujícíakcemohoupoškoditsnímačotiskuprstunebozpůsobit,ženebudesprávněfungovat: • Poškrábání povrchu snímače tvrdým ostrým předmětem. • Poškrábání povrchu snímače nehtem nebo čímkoliv tvrdým. • Dotýkání se snímače špinavými prsty. Dojde-likněkterémuznásledujícíchstavů, jemněotřetepovrchsnímačesuchýmměkkýmhadříkembez chlupů: • Povrch snímače je zašpiněný. • Povrch snímače je vlhký. • Snímač často selhává při registrování či ověřování otisku prstu. Je-livášprstvněkterémzn..

Uživatelská příručka - Page 66

DatauloženánajednotcepevnéhodiskunebojednotceSSDmůžetesmazattěmitozpůsoby: • Přesuňte data do Koše a ten poté vysypte. • Odstraňte data. • ZformátujtepevnýdisknebojednotkuSSDpomocípříslušnéhosoftwaru. • PomocíprogramuproobnoveníposkytovanéhospolečnostíLenovouveďtejednotkupevnéhodiskunebo jednotku SSD zpět do výchozího stavu z výroby. Tytooperacevšakjenzměníumístěnísouborůdat. Nesmažousamotnádata. Jinýmislovy,procesobnovení datjenemožnývoperačnímsystému,jakojenapř. Windows. Datatamstálejsou,přestoževypadajíjako ztracená. Protojeněk..

Kapitola 5. - Page 67

Kapitola 5. Obnova – přehled Tato kapitola popisuje prostředky pro obnovení. • „InformaceoobnovenívoperačnímsystémuWindows7“nastránce51 • „InformaceoobnovenívoperačníchsystémechWindows8aWindows8.1“nastránce57 Informace o obnovení v operačním systému Windows 7 Tato část popisuje řešení obnovení od Lenovo, která jsou k dispozici na počítačích s předinstalovaným operačním systémem Windows 7. Poznámky: • Existujírůznémetodyproobnovuvpřípaděproblémůsesoftwaremnebohardwarem. Některémetody závisí na typu operačního systému. • Produ..

Uživatelská příručka - Page 68

Médiaproobnovenívytvořítekliknutímnatlačítko Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo PC Experience ➙ Lenovo Tools ➙ Factory Recovery Disks . Dálepostupujtepodlepokynůnaobrazovce. Použití média pro obnovu Tatočástobsahujepokynypropoužitímédiaproobnovuvrůznýchoperačníchsystémech. • V systému Windows 7 lze použít média pro obnovu pouze pro obnovu počítače do výchozího stavu (výrobní nastavení). Médium pro obnovu je vhodné pro zprovoznění počítače, když selhaly všechny ostatní metody obnovy. Upozornění: Při obnově z média pro obnovu do stavu..

Provádění operací zálohování a obnovy - Page 69

Provádění operací zálohování a obnovy ProgramRescueandRecoveryumožňujezálohovatcelýobsahjednotkypevnéhodiskuvčetněoperačního systému, datových souborů, programů a vlastního nastavení. Můžete určit, kam program Rescue and Recovery zálohu uloží: • Na chráněnou oblast vašeho pevného disku • Na druhou jednotku pevného disku, pokud je v počítači nainstalována • Na připojený externí disk USB • Na síťovou jednotku • Nazapisovatelnédisky(vpřípadětétomožnostijenutnázapisovatelnáexterníoptickájednotka) Po vytvoření zálohy jednotky pevn..

Uživatelská příručka - Page 70

PracovníplochaRescueandRecoveryumožňujevyhledatsouborynapevnémdiskuazkopírovatjena síťový disk nebo jiné zapisovatelné médium, jako je zařízení USB nebo disk. Tato operace je možná, i kdyžsouborynebylyzálohoványnebobylypozálohovánízměněny. Takéjemožnézachránitjednotlivé soubory ze zálohy provedené programem Rescue and Recovery uložené na místní jednotce pevného disku, zařízení USB nebo na síťové jednotce. • Obnova jednotky pevného disku ze zálohy Rescue and Recovery Po provedení zálohy pevného disku pomocí programu Rescue and Recovery může..

Kapitola 5. Obnova – přehled - Page 71

Vytvoření a použití záchranného média Záchranné médium, jako je CD, DVD nebo USB disk, umožňuje provést obnovu při selhání, které brání v přístupukpracovníplošeRescueandRecoverynajednotcepevnéhodisku. Poznámky: 1. Operaceobnovy,kterémůžeteprovéstpomocízáchrannéhomédia,závisínaoperačnímsystému. 2. Záchranné médium lze spustit z jakéhokoliv typu optické mechaniky. Vytvoření záchranného média Tatočástobsahujepokynyprovytvoření záchrannéhomédiavrůznýchoperačníchsystémech. • Záchranné médium vytvoříte v systému Windows 7 takto: ..

Uživatelská příručka - Page 72

Opětovná instalace předinstalovaných aplikací a ovladačů zařízení Vášpočítačmáprostředky, kterévámumožníznovunainstalovatpožadovanéaplikaceaovladačezařízení instalované z výroby. Opětovná instalace předinstalovaných aplikací Některépředem nainstalovanéaplikaceaprogramyznovunainstalujetetakto: 1. Zapněte počítač. 2. Přejděte do adresáře C:\SWTOOLS . 3. Přejděte do adresáře APPS. Složka obsahuje několik podadresářů pojmenovaných dle různých předinstalovaných aplikací. 4. Otevřete podadresář aplikace, kterou chcete znovu nainstalo..

Kapitola 5. Obnova – přehled - Page 73

spouštěcíposloupnosti. Nejprvesiověřte,zdajezáchrannézařízenínastavenojakoprvnízaváděcízařízenív programuThinkPadSetup. Podrobnéinformaceotom,jakmůžetedočasněnebotrvalezměnitspouštěcí posloupnost, najdete v části „Nabídka Startup“ na stránce 86. Je důležité co nejdříve vytvořit záchranné médium a sadu médií pro obnovu a uložit je na bezpečném místě pro budoucí použití. Informace o obnovení v operačních systémech Windows 8 a Windows 8.1 Tatočástpopisujeřešení obnovení,kterájsoukdispozicinapočítačíchsoperačnímisystémyWindo..

Použití spuštění s upřesněným nastavením - Page 74

1. Podle operačního systému proveďte jednu z těchto akcí: • Ve Windows 8: Přesunutím ukazateledopravéhohorníhonebopravéhodolníhorohuobrazovkyzobrazíteovládací tlačítka. Klepnětenanabídku Nastavení ➙ Změnit nastavení počítače ➙ Obecné . • Ve Windows 8.1: Přesunutím ukazateledopravéhohorníhonebopravéhodolníhorohuobrazovkyzobrazíteovládací tlačítka. Klepnětenanabídku Nastavení ➙ Změnit nastavení počítače ➙ Aktualizace a obnovení ➙ Obnovení . 2. Včásti Úplné smazání a přeinstalace Windows klepnětenamožnost Začínáme . Poté..

Kapitola 5. Obnova – přehled - Page 75

Vytvoření a použití média pro obnovu Jako zálohu prostředí Windows Recovery Environment a obrazu pro obnovu systému Windows můžete vytvořitmédiumproobnovu. Pokudnenímožnépočítačspustit, můžeteproblémyspočítačemvyřešit a opravit pomocí média pro obnovu. Médium pro obnovu doporučujeme vytvořit co nejdříve. Po vytvoření média pro obnovu si jej bezpečně uschovejte a nepoužívejte jej k ukládání jiných dat. Vytvoření média pro obnovu Kvytvoření médiaproobnovupotřebujetejednotkuUSBskapacitoualespoň16GB.Požadovanákapacita jednotky USB záleží..

Uživatelská příručka - Page 76

Použití média pro obnovu PokudnemůžetespustitpočítačnebonapočítačinemůžetespustitobrazproobnovusystémuWindows, proveďte obnovení počítače pomocí média pro obnovu. Média pro obnovu použijte takto: Poznámka: Zkontrolujte, zda je počítač připojen k napájecímu adaptéru. 1. Zapněteneborestartujtepočítač. Před spuštěním operačníhosystémuWindowsopakovaněstiskněte klávesu F12. Otevře se okno Boot Menu. 2. Vyberte jednotku pro obnovu jako spouštěcí zařízení. 3. Zvoltepreferovanýjazykapotévybertepreferovanérozvrženíklávesnice. 4. Klepnutímna ..

Kapitola 6. - Page 77

Kapitola 6. Výměna zařízení Tato část popisuje instalaci a výměnu zařízení počítače. Tato kapitola obsahuje následující části: • „Jak zabránit výboji statické elektřiny“ na stránce 61 • „Vypnutí vestavěné baterie“ na stránce 61 • „Výměna jednotky pevného disku nebo jednotky SSD“ na stránce 63 • „Výměna paměťového modulu“ na stránce 65 • „VýměnakartyMiniPCIExpressCardprobezdrátovépřipojeníksítiLAN“nastránce66 • „Výměna knoflíkové baterie“ na stránce 69 Jak zabránit výboji statické elektřiny Statická..

Výměna sestavy zadního krytu - Page 78

• Baterii nezkratujte. • Neupusťte ji, nemačkejte, nepropíchávejte, ani ji nevystavujte násilnému zacházení. Nesprávné zacházení s baterií může způsobit, že se baterie přehřeje, dojde k „ úniku plynu “ z baterie nebo baterie vzplane. Před výměnousoučástiCRUseujistěte,žejstetímtozpůsobemvypnulivestavěnoubaterii: 1. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny kabely. 2. Zapnětepočítač. JakmilesezobrazílogoThinkPad,spusťtestisknutímklávesyF1programThinkPad Setup. 3. Zvolte možnost Config ➙ Power . Zobrazí se nabídka P..

Kapitola 6. Výměna zařízení - Page 79

4. Nainstalujte novou sestavu zadního krytu 1 a nasaďte šrouby 2 . 5. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Výměna jednotky pevného disku nebo jednotky SSD Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Upozornění: Jednotka pevného disku je velmi citlivá. Nesprávné zacházení může způsobit poškození a trvalou ztrátu dat. Řiďte se následujícími pokyny: • Jednotku pevného disku nebo jednotku SSD vyměňte pouze tehdy, pokud provádíte upgrade, nebo při opravě jednotky. Konektory a pozice jednotky pevného disku nebo jednotky SSD n..

Uživatelská příručka - Page 80

4. Vyšroubujtešrouby,kterézajišťujíjednotkupevnéhodiskunebojednotkuSSD. Poznámka: Vzávislostinamodeluvašehopočítačemůžeoznačeníkonektorůnajednotcepevného diskunebojednotceSSDvypadatmírněodlišněnežnauvedenémobrázku. 5. ZvednutímzadržátkovytáhnětejednotkupevnéhodiskunebojednotkuSSDzpočítače. 6. Vložte jednotku pevného disku nebo jednotku SSD do pozice 1 a zasuňte jednotku pevného disku nebo jednotku SSD pevně na místo 2 . 64 Uživatelská příručka

..

Kapitola 6. Výměna zařízení - Page 81

7. Zašroubujtešrouby,kterézajišťujíjednotkupevnéhodiskunebojednotkuSSD. 8. Vraťtezpětsestavuzadníhokrytu. Viz„Výměnasestavyzadníhokrytu“nastránce62. 9. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Výměna paměťového modulu Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Zvýšenímkapacitypamětilzeefektivnězrychlitběhprogramů. Chcete-livyměnitpaměťovýmodul,přečtěte si následující nezbytné předpoklady a pokyny. Při výměně paměťového modulu dodržujte tato bezpečnostní opatření. Poznámka: Rychlost paměťového modulu ..

Uživatelská příručka - Page 82

4. Je-li již v paměťovém slotu nainstalován paměťový modul, otevřete současně obě západky po obou stranách slotu 1 . Poté paměťový modul 2 odeberte. Odstraněný paměťový modul uschovejte pro další použití. 5. Konecnovéhopaměťovéhomoduluopatřenýzářezemnasměrujtekokrajipaměťovéhoslotuskontaktní ploškouapotépaměťovýmodul 1 vložtedoslotupodúhlem20stupňů. Přikloptepaměťovýmodul směremdolů,abyzapadlnamísto 2 . Ujistětese,žepaměťovýmoduljepevněnainstalovánvpozicia že s ním nelze snadno pohnout. Upozornění: Abynedošlokpoškozenípam..

Kapitola 6. Výměna zařízení - Page 83

NEBEZPEČÍ Za bouřky neprovádějte žádné výměny, nepřipojujte telefonní kabel do telefonní zásuvky ve zdi ani ho z ní nevypojujte. NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích, telefonních a komunikačních kabelech je nebezpečný. Abyste předešli úrazu způsobenému elektrickým proudem, odpojte kabely před otevřením krytu této pozice. Upozornění: Než začnete s instalací karty Mini PCI ExpressCard, dotkněte se kovového stolu nebo uzemněného kovového předmětu. Tím vybijete elektrostatický náboj vašeho těla. Statická elektřina by mohla kartu poškodit..

Uživatelská příručka - Page 84

5. Vyšroubujte šroub 1 . Poté odeberte kartu PCI Express Mini 2 . 6. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini na odpovídající pozici. Poté vložte novou kartu PCI ExpressMinidoslotuprokartuPCIExpressMini 1 . Zajistětekartupomocíšroubu 2 . 7. Připojte anténní kabely k nové kartě, jak ukazuje obrázek. 8. Vraťtezpětsestavuzadníhokrytu. Viz„Výměnasestavyzadníhokrytu“nastránce62. 9. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. 68 Uživatelská příručka

..

Kapitola 6. Výměna zařízení - Page 85

Výměna knoflíkové baterie Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. NEBEZPEČÍ Při nesprávné výměně knoflíkové baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Knoflíková baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste vyloučili možnost úrazu: • Nahraďte baterii jen doporučeným typem baterie. • Chraňte baterii před ohněm. • Nevystavujte baterii nadměrným teplotám. • Chraňte baterii před vodou a deštěm. • Baterii nezkratujte. • Neupusťte ji, nemačkejte, nepropíchávejte, ani ji nevystavujte násilnému zacházení. Nesprávné zacházení s..

Uživatelská příručka - Page 86

4. Odpojte konektor 1 . Poté vyjměte knoflíkovou baterii 2 . 5. Nainstalujte novou knoflíkovou baterii 1 . Poté připojte konektor 2 . 6. Vraťtezpětsestavuzadníhokrytu. Viz„Výměnasestavyzadníhokrytu“nastránce62. 7. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. PovýměněknoflíkovébaterieobnovtesystémovédatumačasvprogramuThinkPadSetup. Viz„Nabídka Date/Time“ na stránce 82 70 Uživatelská příručka

..

Zjišťování možností ThinkPad - Page 87

Kapitola 7. Rozšíření funkcí počítače Vtétočástijsouobsaženyinformaceoinstalacizařízeníavyužívánívýhodšpičkovýchfunkcípočítače. • „Zjišťování možností ThinkPad“ na stránce 71 • „ThinkPad OneLink Dock“ na stránce 71 • „ThinkPad OneLink Pro Dock“ na stránce 72 Zjišťování možností ThinkPad Chcete-li rozšířit možnosti svého počítače, nabízí společnost Lenovo velké množství hardwarového příslušenství a upgradů, které budou vyhovovat vašim potřebám. Patří mezi ně paměti, úložná zařízení, síťovékarty,r..

ThinkPad OneLink Pro Dock - Page 88

pro bezpečnostní zámek na vaší dokovací stanici, abyste mohli počítač pomocí zámku připevnit k lavici, stolu nebo jinému pevnému předmětu. 2 Konektor USB 3.0 : SloužíkpřipojenízařízeníkompatibilníchsrozhranímUSB3.0aUSB2.0. 3 Konektor Always On USB :Standardněplatí,žeikdyžjepočítačvespánkovémrežimu,režimuhibernace nebojevypnutý,umožňujekonektorAlwaysOnUSBnabíjetněkterámobilnízařízeníachytrételefony. Více informací naleznete v dokumentaci dodané s dokovací stanicí. 4 Kombinovaný audio konektor : Používásekpřipojeníslucháteks3,5mm(0,14..

Kapitola 7. Rozšíření funkcí počítače - Page 89

Poznámka: Vzávislostinamodelumůževašedokovacístanicevypadatmírněodlišněnežnaobrázcích v tomto tématu. Pohled zepředu 1 Slot pro bezpečnostní zámek : Chcete-li svoji dokovací stanici ochránit proti krádeži, můžete si zakoupit bezpečnostní kabelový zámek, jako je kabelový zámek typu Kensington, který se hodí ke slotu pro bezpečnostní zámek na vaší dokovací stanici, abyste mohli počítač pomocí zámku připevnit k lavici, stolu nebo jinému pevnému předmětu. 2 Konektor USB 3.0 : SloužíkpřipojenízařízeníkompatibilníchsrozhranímUSB3.0aUSB2.0. ..

Uživatelská příručka - Page 90

Pohled zezadu 1 Konektory USB 2.0 : SloužíkpřipojenízařízeníkompatibilníchsrozhranímUSB2.0. 2 Konektory USB 3.0 : SloužíkpřipojenízařízeníkompatibilníchsrozhranímUSB3.0aUSB2.0. 3 Konektor Ethernetu : Umožňuje připojení dokovací stanice k síti Ethernet LAN. Kontrolky na tomto konektoru mají stejnou funkci jako kontrolky na počítači. 4 Konektor DisplayPort ® : Sloužíkpřipojenívysocevýkonnéhomonitoru,přímoovládanéhomonitorunebo jiného zařízení, které používá konektor DisplayPort. 5 Konektor napájecího adaptéru: Sloužíkpřipojenínapájecíhoa..

Kapitola 8. - Page 91

Kapitola 8. Pokročilá konfigurace V případě, že je nutné chránit soubory, data a nastavení uložené na jednotce pevného disku nebo jednotceSSD,budetemožnámusetnainstalovatnovýoperačnísystém,instalovatnovéovladačezařízení, aktualizovat systém UEFI BIOS nebo obnovit předinstalovaný software. Tyto informace vám pomohou zvládnout údržbu počítače a zachovat jej v nejlepším stavu. • „Instalace nového operačního systému“ na stránce 75 • „Instalace ovladačů zařízení“ na stránce 77 • „Použití programu ThinkPad Setup“ na stránce 77 ..

Uživatelská příručka - Page 92

• PokudinstalačníobrazDVDspouštítezexterníhozařízeníUSBnebopokudvášpočítačobsahuje jednotkuNVMExpress,jetřeba před začátkemprovéstdalšínastavení. Dalšíinformacenaleznete na adrese http://www.lenovo.com/support/installwin7viausb3. • Je-liinstalovánajednotkaNVMExpress,jsoupotřeba idalšíovladače. Dalšíinformacenaleznetena adrese https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941. 8. Obnovteadresář C:\SWTOOLS ,kterýjstezálohovalipřed instalacíoperačníhosystémuWindows7. 9. Nainstalujteovladačezařízení. Viz„Instalaceovladačůzařízení“nastránce77..

Kapitola 8. Pokročilá konfigurace - Page 93

5. Stiskem klávesy Fn+F10 ukončíte program ThinkPad Setup. 6. Připojtekpočítačijednotkuobsahujícíinstalačníprogramoperačníhosystémuarestartujtepočítač. 7. Nainstalujteovladačezařízeníanezbytnéprogramy. Viz„Instalaceovladačůzařízení“nastránce77. 8. Po instalaci ovladačů zařízení pomocí programu Windows Update stáhněte nejaktuálnější moduly, například bezpečnostní záplaty. 9. Podle svého přání nainstalujte programy od společnosti Lenovo. Informace o programech od společnostiLenovonaleznetevčásti„ProgramyodspolečnostiLenovo“nastrán..

Uživatelská příručka - Page 94

1. Zapnětepočítač. Při zobrazenílogaThinkPadstiskněteklávesuF1. SpustíseprogramThinkPadSetup. Poznámka: Je-lipotřebazadathesloadministrátora,zadejtejej. StiskemklávesyEntermůžetezadávání heslaadministrátorapřeskočitaspustitprogramThinkPadSetup. Pokudvšakheslonezadáte,nemůžete měnitkonfigurace,kteréjsouchráněnyheslemadministrátora. Dalšíinformacenaleznetevčásti „Používání hesel“ na stránce 41. 2. Pomocíkurzorovýchklávesvybertekartunebopomocínichoznačtepožadovanoupoložkuavyberteji stiskem klávesy Enter. Poté se zobrazí dílčí nabídka. P..

Kapitola 8. Pokročilá konfigurace - Page 95

Upozornění: Standardnějsouprováspředvybrányoptimalizovanékonfigurace. Nesprávnázměnanastavení může způsobit neočekávané následky. tabulka2. PoložkynabídkyConfig Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Wake On LAN • Disabled • AC Only • ACandBattery Povolit spuštění systému, jakmile řadič Ethernet obdrží paket magic (speciální síťový paket). Pokudzvolítemožnost AC Only , funkce Wake on LAN bude fungovat pouze v případě, že budepřipojennapájecíadaptér. Pokud zvolíte možnost AC and Battery, funkce Wake on LAN bude povo..

tabulka2. PoložkynabídkyConfig(pokračování) - Page 96

tabulka2. PoložkynabídkyConfig(pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky USBUEFIBIOSSupport • Disabled • Enabled Zapnutí nebo vypnutí podpory spouštění z úložných zařízení USB. Always On USB • Disabled • Enabled Pokud zvolíte možnost Enabled a systém je připojen k napájecímu adaptéru, externí zařízení USB lze nabíjet přes konektor USB i v případě, že systém je v pohotovostním režimu, režimu hibernace nebo jevypnutý. Kdyžsystémpracuje na baterii a není připojen k napájecímu adaptéru, externí zařízení ..

tabulka2. PoložkynabídkyConfig(pokračování) - Page 97

tabulka2. PoložkynabídkyConfig(pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Keyboard/Mouse FnandCtrlKeyswap • Disabled • Enabled Pokud vyberete Enabled , klávesa Fn bude fungovat jako klávesaCtrlaklávesaCtrlbude fungovatjakoklávesaFn. Poznámka: I v případě, že jste zvolili možnost Enabled , je při přechodu zespánkovéhorežimu do normálního provozu nutné stisknout klávesu Fn. BootDisplayDevice • ThinkPad LCD • HDMI Vyberte obrazovku, která bude aktivována při spuštění. Tato volba platí pro čas spuštění, výzvukzadání..

tabulka2. PoložkynabídkyConfig(pokračování) - Page 98

tabulka2. PoložkynabídkyConfig(pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky automaticky vypne. Systém je potépřipravennaservis. Poznámka: Napájecí adaptér musí být při tomto postupu odpojen. Vestavěná baterie bude automaticky zapnuta po opětovnémpřipojenínapájecího adaptéru. Password Beep • Disabled • Enabled Povolte tuto možnost, pokud chcete, aby se ozval zvukový signál, když systém čeká na heslo pro spuštění, heslo pevného disku nebo heslo správce. Při zadání platného nebo neplatného hesla zazní různézvukové..

Kapitola 8. Pokročilá konfigurace - Page 99

tabulka3. PoložkynabídkySecurity Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky SupervisorPassword • Disabled • Enabled Údaje naleznete v části „Heslo administrátora“nastránce44. LockUEFIBIOSSettings • Disabled • Enabled Zapíná nebo vypíná funkci, která chránípoložkyvprogramuThinkPad Setuppřed změnouneoprávněným uživatelem. Standardně je tato položka nastavena na hodnotu Disabled . Pokud nastavíte heslo administrátoraazapnetetutofunkci, nebude moci položky v programu ThinkPadSetupměnitnikdokromě vás. Password at unattended boot • Di..

tabulka3. PoložkynabídkySecurity(pokračování) - Page 100

tabulka3. PoložkynabídkySecurity(pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Security Chip • Active • Inactive • Disabled Pokud zvolíte možnost Active , bezpečnostní čip bude funkční. Pokud zvolíte možnost Inactive , volba Security Chip budeviditelná, ale bezpečnostní čip nebude funkční. Pokud zvolíte možnost Disabled , volba Security Chip bude skrytá a bezpečnostní čip nebude funkční. Security Reporting Options Povolí nebo zakáže následující možnosti Security Reporting Options: • BIOS ROM String Reporting : Textový..

tabulka3. PoložkynabídkySecurity(pokračování) - Page 101

tabulka3. PoložkynabídkySecurity(pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Intel (R) Virtualization Technology • Disabled • Enabled Pokud zvolíte možnost Enabled , monitor virtuálního počítače VMM (Virtual Machine Monitor) může využít další možnosti hardwaru nabízenétechnologiívirtualizace. Virtualization IntelVT-dFeature • Disabled • Enabled Intel VT-d značí technologii virtualizace Intel pro směřované vstupy a výstupy. Je-li povolena, VMM dokáže použít platformu infrastrukturyprovirtualizacivstupů a výstupů. Ethe..

tabulka3. PoložkynabídkySecurity(pokračování) - Page 102

tabulka3. PoložkynabídkySecurity(pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Poznámka: Pokud nastavíte aktivaci modulu Computrace na možnost Permanently Disabled , toto nastavení již nebudete moci nastavit. Secure Boot • Disabled • Enabled PovolenínebozakázánífunkceUEFI Secure Boot. Chcete-li zabránit spouštění neautorizovaných operačních systémů, zvolte Enable . Chcete-lipovolitspouštění jakýchkoli operačních systémů, zvolte Disabled . Platform Mode User Mode SecureBootMode Standard Mode ResettoSetupMode • Enter Tato volb..

Kapitola 8. Pokročilá konfigurace - Page 103

Vnásledujícítabulcejeuvedenseznampoložeknabídky Startup . Výchozíhodnotyjsouzobrazeny tučným písmem . Položky nabídky se mohou bez předchozího upozornění změnit. Podle konkrétního modelu se může výchozí hodnota lišit. Poznámka: Některépoložkysevnabídcezobrazí,pouzepokudpočítačpodporujeodpovídajícífunkce. tabulka4. PoložkynabídkyStartup Položka nabídky Výběr Poznámky Boot Spouštěcí zařízení vyberte poté, co počítačspustítepomocíhlavnívypínače. Network Boot Vybertespouštěcí zařízení,kteréchcete spustitpřipoužitífunkceWakeonLA..

tabulka4. PoložkynabídkyStartup(pokračování) - Page 104

tabulka4. PoložkynabídkyStartup(pokračování) Položka nabídky Výběr Poznámky Boot Device List F12 Option • Disabled • Enabled Pokudzvolítemožnost Enabled ,klávesa F12 je rozpoznána a zobrazí se okno nabídky Boot . Boot Order Lock • Disabled • Enabled Pokud zvolíte Disabled , počítač se spustípodlevýchozípriorityspouštění. Pokudzvolíte Enabled ,počítačsespustí podlepřizpůsobenépriorityspouštění. Nabídka Restart Chcete-li zavřít program ThinkPad Setup a restartovat počítač, vyberte v nabídce programu ThinkPad Setup položku Restart . Zobrazí..

Kapitola 8. Pokročilá konfigurace - Page 105

Správa systému Chcete-lisedozvědětvíceinformacíofunkcíchsprávysystému,pročtětesinásledujícíčást: Rozhraní DMI (Desktop Management Interface) Systém UEFI BIOS ve vašem počítači podporuje rozhraní, které se nazývá System Management BIOS ReferenceSpecification(SMBIOS)V2.6.1. SMBIOSposkytujeinformaceohardwarovýchsoučástechvašeho systému. SystémBIOSdotétodatabázedodáváinformaceosoběaozařízeníchnazákladnídesce. Tato specifikacedokumentujestandardyprozískávánípřístupukinformacímsystémuBIOS. Funkce Preboot eXecution Environment TechnologiePreboote..

Uživatelská příručka - Page 106

1. Spusťte ThinkPad Setup. 2. Zvolte možnost Config . Zobrazí se dílčí nabídka Config . 3. Vyberte Network . Zobrazí se dílčí nabídka Network item . 4. U funkce Wake On LAN vyberte jednu z následujících možností: AC Only , AC and Battery nebo Disabled . 5. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete program. Sekvence Network Boot Kdyžsepočítačzapnevzdáleně,systémsepokusíspustitzezařízení,kteréjezvolenovnastavení Network Boot ,apotébudepostupovatpodlepořadí spouštěcích zařízenívnabídce Boot . Spouštěcí sekvenci nastavíte takto:..

Kapitola 9. - Page 107

Kapitola 9. Prevence problémů DůležitousoučástípoužívánínotebookuThinkPadjeúdržba. Správnýmzacházenímmůžetepředejít mnoha běžným problémům. Tatokapitolaobsahujeinformace, kterévámmohoupomocizajistitbezproblémový provoz vašeho počítače. • „Obecné rady, jak předcházet problémům“ na stránce 91 • „Zajištění aktuálnosti ovladačů zařízení“ na stránce 92 • „Péče o počítač“ na stránce 93 Obecné rady, jak předcházet problémům Vtomtotématunalezneterady, jakzabránitproblémůmspoužívánímpočítače. • Pokudjevášpo..

Zajištění aktuálnosti ovladačů zařízení - Page 108

- Spusťte aplikaci ThinkPad Setup a nahrajte výchozí nastavení. - Restartujte počítač a spusťte obnovení. - Pokudvášpočítačpoužívájakomédiaproobnovudisky,nevyjímejtedisky,dokudktomunebudete vyzváni. • Máte-li podezření na problém s jednotkou pevného disku, přečtěte si část „Diagnóza problémů“ na stránce 97 a proveďte diagnostický test, ještě než budete kontaktovat servisní středisko. Pokud se váš počítač nezapne, stáhněte si na této adrese http://www.lenovo.com/hddtest soubory k vytvoření zaváděcíhotestovacíhomédia. Spusťtetesta..

- Page 109

Plánované aktualizace si můžete také předdefinovat tak, aby se vyhledávaly podle závažnosti (důležité aktualizace, důležitéadoporučenéaktualizacenebovšechnyaktualizace), takžeseznamprovýběrbude obsahovat pouze ty typy aktualizací, které vás zajímají. DalšíinformaceopoužíváníprogramuSystemUpdatenaleznetevinformačnímsystémunápovědyprogramu. Péče o počítač Třebažejepočítačvyrobentak, abyfungovalvnormálnímpracovnímprostředí, musítepřijehopoužívání jednatrozumně. Počítačbudetemocinejlépevyužít,pokuduplatnítenásledujícídůleži..

Čistění krytu počítače - Page 110

• Před instalací kteréhokoliv z následujících zařízení se dotkněte kovového stolu nebo kovového uzemněnéhopředmětu. Tímvybijeteelektrostatickýnábojvašehotěla. Statickáelektřinamůžezpůsobit poškození zařízení. - Paměťový modul - Karta Mini PCI - Paměťovákarta,jakojekartaSD,kartaSDHC,kartaSDXCaMultiMediaCard Poznámka: Váš počítač neobsahuje všechna uvedená zařízení. Tímvybijeteelektrostatickýnábojvašehotěla. Statickáelektřinamůžezpůsobitpoškozenízařízení. • Při přenosu dat z karty nebo na paměťovou kartu, například kartu..

- Page 111

8. Otřete povrch znovu měkkou suchou látkou bez chlupů. 9. Počkejte,ažpovrchoschne,aodstraňtevláknazlátky,pokudzůstalanapovrchupočítače. Čistění klávesnice počítače Klávesnici počítače čistěte následujícím způsobem: 1. Naneste trochu isopropyl alkoholu na měkký nezaprášený hadřík. 2. Hadříkemotřetepovrchkláves. Otírejteklávesypojedné, pokudbudeteotíratvíceklávesnajednou, hadříksemůžezachytitnasousedníkláveseapoškoditji. Dejtepozor,abyčistícíprostředekneukáplna klávesy nebo mezi ně. 3. Nechte klávesnici oschnout. 4. Drobečky nebo..

Uživatelská příručka - Page 112

96 Uživatelská příručka

..

Kapitola 10. - Page 113

Kapitola 10. Řešení problémů s počítačem Tatokapitolaposkytujeinformaceotom,codělatvpřípaděproblémůspočítačem. Tato kapitola obsahuje následující části: • „Diagnóza problémů“ na stránce 97 • „Řešení problémů“ na stránce 97 Diagnóza problémů Máte-lispočítačemproblém, použijtenejdříveprogramLenovoSolutionCenter. PomocíprogramuLenovoSolutionCentermůžeteodstraňovatařešit problémyspočítačem. Kombinuje diagnostickétesty,systémovéinformace,nastavenízabezpečeníainformaceotechnicképodpoře stipya radami pro maximální výkon sy..

Rozlití tekutiny na klávesnici - Page 114

• Pokud se počítač vypne, restartujte jej stiskem hlavního vypínače. Pokud se počítač nezapne, pokračujte krokem 2. • Pokud počítač nelze vypnout stisknutím a podržením hlavního vypínače, odpojte od počítače všechnyzdrojenapájeníaresetujtesystémzasunutímnarovnanékancelářskésponkydootvorupro nouzový reset. Po vypnutí počítače jej restartujte stiskem hlavního vypínače. Pokud se počítač nezapne, pokračujte krokem 2. 2. Jakmile je počítač vypnutý, odpojte od něho všechny zdroje napájení a resetujte systém zasunutím narovnanékancelářsk..

- Page 115

Řešení : AplikačníprogrammožnápoškodilsystémEFIVariableBlockData. • Zpráva : 0271: Chybné datum a čas. Řešení : V počítači není nastaveno datum ani čas. Spusťte program ThinkPad Setup a nastavte čas a datum. • Zpráva : 0177: Chybná SVP data, zastavte úlohu POST. Řešení : Kontrolní součet hesla správce v paměti EEPROM není správný. Vyměňte základní desku. Počítač nechte opravit. • Zpráva : 0183: ChybnéCRCnastavenízabezpečenívEFIVariable. SpusťteprogramThinkPadSetup. Řešení : KontrolnísoučetnastavenízabezpečenívpamětiEFIVariablene..

Uživatelská příručka - Page 116

Řešení : DiagnostikasnímačeActiveProtectionnefungujesprávně. Počítačnechteopravit. • Zpráva : 2100: Chyba inicializace na HDD0 (hlavní HDD). Řešení: Jednotkapevnéhodiskunefunguje. Nechtejednotkupevnéhodiskuopravit. • Zpráva : 2101: Chybná detekce na HDD1 (Ultrabay HDD) Řešení: JednotkapevnéhodiskuUltrabaynefunguje. NechejtejednotkupevnéhodiskuUltrabayopravit. • Zpráva : 2102: Chybná detekce na HDD2 (Mini SATA) Řešení : Zařízení Mini SATA nefunguje. Nechejte ho opravit. • Zpráva : 2110: Chyba čtení na HDD0 (hlavní HDD) Řešení : Hlavníjednotkape..

Připojení k síti Ethernet - Page 117

Problémy s paměťovými moduly Vytiskněte si tyto pokyny a uschovejte je u svého počítače pro budoucí použití. Pokud paměťový modul nefunguje správně, postupujte takto: 1. Ověřte, zdajepaměťovýmodulvpočítačisprávněnainstalovánausazen. Chcete-li zajistit správné připojení, bude pravděpodobně nutné odebrat všechny přidané paměťové moduly, otestovat počítač pouze s paměťovými moduly nainstalovanými z výroby, a pak paměťové moduly znovu instalovat jeden po druhém. 2. Zkontrolujte, zda se během spouštění nezobrazují chybové zprávy. Vpří..

Uživatelská příručka - Page 118

1. Ukončeteaplikaci,kterápoužívázvukovézařízení(napříkladWindowsMediaPlayer). 2. OtevřetenabídkuOvládacípanely. Klepnětenapoložku Hardware a zvuk ➙ Zvuk ➙ Přehrávání . 3. Pokud používáte profil sluchátek, vyberte Bluetooth Hands-free Audio a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí . PokudpoužíváteprofilAV,vyberte Stereo Audio aklepnětenatlačítko Nastavit výchozí . 4. Klepnutím na tlačítko OK okno Zvuk zavřete. • Problém : Položky PIM odeslané z operačního systému Windows 7 do adresáře nedokáže správně přijmout žádné zařízení..

- Page 119

Jestliženějakéklávesynaklávesnicistálenefungují, nechtepočítačopravit. • Problém : Všechnyneboněkteréklávesynaexternínumerickéklávesnicinefungují. Řešení : Ověřte,zdajeexternínumerickáklávesnicesprávněpřipojenakpočítači. Problémy s displejem a multimediálními zařízeními Tatočástpopisujenejobvyklejšíproblémysdisplejiamultimediálnímizařízeními,včetněobrazovkypočítače, externího monitoru a zvukových zařízení. Problémy s obrazovkou počítače • Problém : Moje obrazovka se neustále zatemňuje proti mé vůli. Řešení : - Pokudj..

Uživatelská příručka - Page 120

- Pokudjstepoužilisoftwarekvytvářenídiskovýchoblastí,prozkoumejtediskovouoblastvjednotce pevnéhodiskupomocítohotosoftwaruavpřípaděpotřeby jiobnovte. - Pomocířešení proobnoveníobnovtesystémdovýchozíhostavuzvýroby. Jestliže problém přetrvává, nechejte počítač opravit. • Problém : Obrazovka přestane zobrazovat při zapnutém počítači. Řešení : Možná došlo k aktivaci spořiče obrazovky nebo systému řízení spotřeby. Proveďte jednu z následujících akcí: - Dotkněte se polohovacího zařízení TrackPoint nebo dotykové plošky ThinkPad, nebo st..

- Page 121

Řešení : Instalovali jste operační systém nebo aplikační program správně? Jsou-li systém i aplikace správně instalovány a nastaveny, nechejte počítač opravit. • Problém : Obrazovka zůstává zapnuta, i když vypnete počítač. Řešení : Stisknutímhlavníhovypínačenačtyřisekundynebodélevypnětepočítač;potéhoznovuzapněte. • Problém : Vždy po zapnutí počítače na obrazovce chybějí body, mají vybledlou barvu nebo jsou příliš jasné. Řešení : TotojevlastnosttypickáprotechnologiiTFT.Displejpočítačeobsahujevelkémnožstvítranzistorů (TFT).Ma..

Uživatelská příručka - Page 122

4. Klepnětenaikonupožadovanéhomonitoru(ikona Monitor-2 jeproexternímonitor). 5. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení . 6. Klepněte na kartu Monitor . Zkontrolujte okno s informacemi o monitoru a ujistěte se, že je nastaven správný typ monitoru. Pokud ano, klepněte na tlačítko OK a okno se zavře; jinak postupujte následovně. 7. Pokudsezobrazívícenežjedenmonitor, zvolte Generic PnP Monitor nebo Generic Non-PnP Monitor . 8. Klepnětena Vlastnosti . Pokudsezobrazívýzvaprohesloadministrátoranebopotvrzení,zadejte heslo nebo potvrďte akci. 9. Klepněte na kartu Ovlad..

- - Page 123

5. Vyberte položku Rozšířit tato zobrazení pro více obrazovek. 6. Klepněte na ikonu Monitor-1 (primární, počítačový displej). 7. Nastavte rozlišení pro primární displej. 8. Klepněte na ikonu Monitor-2 (pro externí monitor). 9. Nastavte rozlišení obrazovky pro sekundární displej. 10. Nastavte relativní pozici každého monitoru přetažením jeho ikony. Monitory můžete nastavit do jakékoliv pozice, ale jejich ikony se musí vzájemně dotýkat. 11. Změny potvrdíte klepnutím na tlačítko OK . Poznámka: Chcete-liprovéstzměnynastaveníbarev,klepnětepravýmtla..

Uživatelská příručka - Page 124

4. Klepněte na kartu Záznam v okně Zvuk. 5. Vyberte Mikrofon a klepněte na tlačítko Vlastnosti . 6. Klepnětenakartu Úrovně aposuňteposuvníkfunkceZesílenímikrofonunahoru. 7. Klepněte na tlačítko OK . Poznámka: PodrobnostioovládáníhlasitostinaleznetevonlinenápověděsystémuWindows. • Problém : Posuvník hlasitosti nebo vyvážení nelze posunout. Řešení : Posuvníkmůžebýtšedý. Toznamená,žejehopoziciurčil hardwareanelzejizměnit. • Problém : Při použitíněkterýchaplikacíprozpracovánízvukuměníposuvníkyhlasitostisvojipozici. Řešení : Uposuvník..

Bezpečnostnípokynyainformaceozáruceanastavení - Page 125

Řešení: Je-li povrch snímače zašpiněný, mokrý nebo jsou-li na něm šmouhy, jemně otřete povrch snímače suchým měkkým hadříkem bez chloupků. Radytýkajícíseúdržbysnímačeotiskuprstunaleznetevčásti„Péčeosnímačotiskuprstu“nastránce49. Problémy s baterií a napájením Tatočástobsahujepokynyproodstraňováníproblémůsbateriíanapájením. Problémy s baterií • Problém : Bateriinelzeplněnabítpřivypnutémpočítačiběhemobvyklédobynabíjení. Řešení : Baterie může být příliš vybitá. Postupujte takto: 1. Vypněte počítač. 2. Ujistěte ..

Uživatelská příručka - Page 126

Poznámka: Chcete-lizobrazitikonunapájecíhoadaptéru(zástrčka), klepnětenapoložku Zobrazit skryté ikony v oznamovací oblasti systému Windows. Problémy s napájením Vytiskněte si tyto pokyny a uschovejte je u svého počítače pro budoucí použití. Pokud není do vašeho počítače přiváděna žádná energie, postupujte takto: 1. Zkontrolujte všechny přívody energie. Odstraňte všechny prodlužovací šňůry a přepěťové ochrany a připojte napájecí adaptér přímo do zásuvky. 2. Zkontrolujtenapájecíadaptér. Zkontrolujtejakékolivfyzicképoškozeníaujistět..

- Page 127

Řešení : Pokud se mikroprocesor přehřeje, počítač automaticky přejde do spánkového režimu, aby vychladl, a tím ochránil mikroprocesor a jiné vnitřní komponenty. Zkontrolujte nastavení spánkového režimu. • Problém : Počítač vstoupí do spánkového režimu (kontrolka stavu systému pomalu bliká) hned po provedení testu POST (Power-on self-test). Řešení : Ověřte, že: - Baterie je nabitá. - Pracovní teplota je v přijatelném rozsahu. Další informace naleznete v části „Provozní prostředí“ na stránce 11. Je-libaterienabitáateplotajevpřijatelné..

Uživatelská příručka - Page 128

Problémy s jednotkou pevného disku • Problém : Jednotka pevného disku občas vydává rachotivý zvuk. Řešení : Rachotivý zvuk je slyšet: - Když pevný disk začíná nebo končí přístup k datům. - Když přenášíte jednotku pevného disku. - Když přenášíte počítač. Toto je běžná vlastnost jednotky pevného disku a nejedná se o závadu. • Problém : Jednotka pevného disku nefunguje. Řešení : Vnabídce Boot programuThinkPadSetupověřte,žejednotkapevnéhodiskujevseznamu Boot priority order . Je-livseznamu Excluded from boot order ,jevypnuta. Označtejivse..

➙ - Page 129

Řešení : Otevřete okno Správce zařízení. Ověřte, zda je zařízení USB správně nastaveno, zda je správné přiřazenízdrojepočítačeazdajeovladačzařízenísprávněnainstalován. OtevřetenabídkuOvládacípanely. Klepněte na Hardware a zvuk ➙ Správce zařízení . Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. Viz„Diagnózaproblémů“nastránce97aproveďtediagnostickýtestkonektoruUSB. Kapitola 10. Řešení problémů s počítačem 113

..

Uživatelská příručka - Page 130

114 Uživatelská příručka

..

Než budete kontaktovat Lenovo - Page 131

Kapitola 11. Získání podpory Vtétokapitolenalezneteinformaceotom,jakzískatpomocapodporuodspolečnostiLenovo. • „Než budete kontaktovat Lenovo“ na stránce 115 • „Jak získat podporu a servis“ na stránce 116 • „Zakoupení dalších služeb“ na stránce 117 Než budete kontaktovat Lenovo Problémyspočítačemmůžetečastovyřešit nazákladěinformacíuvedenýchvchybovýchzprávách,když využijetediagnosticképrogramyneboinformacenawebovéstránceLenovo. Registrace počítače ZaregistrujtesvůjpočítačuspolečnostiLenovo. Dalšíinformacenaleznetevčásti„Reg..

Uživatelská příručka - Page 132

Jak získat podporu a servis Jestliže potřebujete pomoc, servis, technickou podporu nebo chcete získat více informací o produktech Lenovo, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů Lenovo, které Vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o Lenovo a našich produktech, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a kam se obrátit o pomoc, je-li to nezbytné. Informaceopočítačiapředinstalovaném softwaru,pokudbylpoužit,naleznetevdokumentaci,kterábyla dodánaspočítačem. Tatodokumentacezahrnujetištěné knihy, onli..

Bezpečnostnípokynyainformaceozáruceanastavení - Page 133

• Zjištěníproblému–kdispozicijsoukvalifikovanípracovníci,kteřívámpomohousidentifikacíproblémuv případěpotížíshardwaremakteřívámbudounápomocnipřirozhodováníoakcinezbytnéprovyřešení problému. • OpravahardwaruLenovo–vpřípadězjištěníproblémuzpůsobenéhohardwaremLenovovzáručnídobě Vámbudoukdispozicikvalifikovaníservisnípracovníci,kteříVámposkytnouslužbyodpovídajícíúrovně. • ŘízenízměnEC–příležitostněsemohoupoprodejiproduktuvyskytnoutnezbytnézměny. Lenovonebo prodejce,je-liktomuoprávněnspolečnostíLenovo,vtakovémp..

Uživatelská příručka - Page 134

118 Uživatelská příručka

..

Spolupráce bezdrátových zařízení - Page 135

Dodatek A. Předpisy Nejaktuálnější informace o souladu s předpisy naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/compliance. Informace o bezdrátovém rozhraní Spolupráce bezdrátových zařízení BezdrátovákartaLANjeurčena prospoluprácislibovolnýmbezdrátovýmproduktemLAN,kterývyužívá technologiipřipojeníDSSS(DirectSequenceSpreadSpectrum),CCK(ComplementaryCodeKeying)nebo OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)aodpovídástandardům: • Standard bezdrátových připojení LAN 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n nebo 802.11ac, definovaný a schválenýinstitutemI..

Uživatelská příručka - Page 136

• Find Me Profile • Immediate Alert Profile • Battery Status Profile Uživatelské prostředí a vaše zdraví Tento počítač obsahuje integrovanou bezdrátovou síťovou kartu, která splňuje bezpečnostní standardy a doporučeníprozařízenípoužívajícíradiovéfrekvence(RF).ProtojespolečnostLenovopřesvědčena, žeje tento produkt pro spotřebitele bezpečný. Tyto normy a doporučení odrážejí shodu vědecké veřejnosti a výsledekporadrůznýchpanelůakomisísloženýchzvědcůzceléhosvěta,kteřívširokémměřítkuzkoumají a sledují vědeckou literaturu. V ..

Dodatek A. Předpisy - Page 137

1 Bezdrátová anténa LAN (přídavná) 2 Bezdrátová anténa LAN (hlavní) Nalezení předpisů ohledně bezdrátové sítě Podrobnějšíinformaceopředpisech týkajícíchsebezdrátovésítěnaleznetevdokumentu RegulatoryNotice dodaném s počítačem. Pokudbylpočítačdodánbezdokumentu RegulatoryNotice ,naleznetejejnawebovéstránce: http://www.lenovo.com/UserManuals Informace o certifikaci Vnásledujícítabulcejsouuvedenyinformaceonázvuproduktu,IDprohlášeníoshoděatypechpočítačů. Název výrobku ID prohlášení o shodě Typy počítačů ThinkPadS440 ThinkPad S3–S440 ..

Deutschsprachiger EU Hinweis: - Page 138

interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates, uses, andcanradiateradiofrequency energyand, ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions, maycauseharmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrecttheinterferenceby one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separatio..

Dodatek A. Předpisy - Page 139

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie2004/108/EG(früher89/336/EWG)zur AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Sc..

Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu - Page 140

Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu Eurasijská známka prohlášení o shodě Audio oznámení pro Brazílii Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 124 Uživatelská příručka

..

Dodatek B. OEEZ a informace o recyklaci - Page 141

Dodatek B. OEEZ a informace o recyklaci Lenovopodporujevlastníkyzařízeníinformačníchtechnologií(IT)vodpovědnérecyklacijižnepotřebného zařízení. Lenovo nabízí řadu programů a služeb sběru produktů, které pomáhají vlastníkům zařízení s recyklací jejich produktů IT. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/recycling. Nejaktuálnější informace o našich produktech naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Důležité informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektroni..

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko - Page 142

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor IfyouareacompanyemployeeandneedtodisposeofaLenovocomputerormonitorthatistheproperty of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computersandmonitorsarecategorizedasindustrialwasteandshouldbeproperlydisposed ofbyanindustrialwastedisposalcontractorcertifiedbyalocalgovernment. InaccordancewiththeLaw forPromotionofEffectiveUtilizationofResources,LenovoJapanprovides,throughitsPCCollectingand RecyclingServices,forthecollecting..

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii - Page 143

reciclar@lenovo.com, informandoomodelo, númerodesérieecidade, afimdeenviarmosasinstruções para o correto descarte do seu produto Lenovo. Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii Upozornění: Tato značka se týká pouze zemí Evropské Unie (EU). Baterie a jejich obaly jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/EC, která se týká baterií a akumulátorů a likvidace starých baterií a akumulátorů. Směrnice určuje pravidla pro vracení a recyklaci použitýchbateriíaakumulátorů,kterájsouplatnávEvropskéunii. Tímtoštítkemseoznačujírůznébaterie. ..

Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan - Page 144

Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu Informace o recyklaci odpadů pro Čínu 128 Uživatelská příručka

..

Dodatek C. - Page 145

Dodatek C. Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS) Nejaktuálnější informace týkající se ohleduplnosti našich produktů k životnímu prostředí naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Směrnice RoHS pro Evropskou unii This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). FormoreinformationaboutLenovoworldwidecomplianceonRoHS,goto: http://www.lenovo...

Směrnice RoHS pro Čínu - Page 146

Směrnice RoHS pro Čínu 130 Uživatelská příručka

..

Dodatek D. Informace o modelu ENERGY STAR - Page 147

Dodatek D. Informace o modelu ENERGY STAR ENERGY STAR ® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí pomocí energeticky úsporných produktů a metod. Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači může být upevněno logo ENERGY STAR, případně se může zobrazovat v rozhranínastavenínapájení. PočítačespolečnostiLenovonížeuvedenýchtypů(nachází-lisenanic..

Uživatelská příručka - Page 148

132 Uživatelská příručka

..

Dodatek E. Upozornění - Page 149

Dodatek E. Upozornění SpolečnostLenovonemusívevšechzemíchnabízetprodukty,službyafunkcepopsanévtomtodokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo službyspolečnostiLenovoneznamená,aniznějnelzevyvozovat,žesmíbýtpoužitpouzeuvedenýprodukt, programneboslužbaspolečnostiLenovo. Použítlzejakýkolifunkčněekvivalentníprodukt,programčislužbu neporušujícíprávaLenovokduševnímuvlastnictví. Zavyh..

Uživatelská příručka - Page 150

Ochranné známky NásledujícítermínyjsouochrannýmiznámkamispolečnostiLenovovUSAapřípadněvdalšíchjinýchzemích: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery Secure Data Disposal ThinkPad TrackPoint UltraConnect AMDjeregistrovanáochrannáznámkaspolečnostiAdvancedMicroDevices,Inc. Intel a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel CorporationnebojejíchpříbuznýchspolečnostívUSAapřípadněvdalšíchzemích. Microsoft,Windows,Direct3D,BitLockeraCortanajsouochrannéznámkyspolečnostískupinyMicros..

Sponsored links

Latest Update