Lenovo Thinkpad S440 (croatian) User Guide Manual Croatian

ThinkPad S440 Language

Download Lenovo Thinkpad S440 (croatian) User Guide Manual Croatian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Vodič za korisnike - Page 1

Vodič za korisnike ThinkPad S440

..

Peto izdanje (Veljača 2016.) - Page 2

Napomene: Prijeupotrebeovihinformacijaiproizvodakojionepodržavajusvakakopročitajtesljedeće: • Vodičzasigurnost,jamstvoipostavljanje • RegulatoryNotice • “Važne sigurnosne informacije” na str. vi • Dodatak E “Napomene” na str. 135 Najnoviji vodičzasigurnost,jamstvoipostavljanje i dokument RegulatoryNotice s pravnim napomenama dostupnisunaweb-mjestuzapodrškutvrtkeLenovo ® : http://www.lenovo.com/UserManuals Peto izdanje (Veljača 2016.) ©CopyrightLenovo2013,2016. OBAVIJESTOOGRANIČENIMPRAVIMA:akosesoftverilipodaciisporučujuuskladusUgovoromoadministracijiopćih usluga..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj Najprijepročitajteovo . . . . . . . . . v Važnesigurnosneinformacije . . . . . . . . . . vi Uvjetikojizahtijevajutrenutnuakciju . . . . vii Sigurnosneupute . . . . . . . . . . . . vii Poglavlje1. Pregledproizvoda . . . . . 1 Smještajupravljačkihdijelovaračunala,priključaka iindikatora . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pogledsprijeda . . . . . . . . . . . . . 1 Pogledzdesna . . . . . . . . . . . . . . 3 Pogledslijevestrane . . . . . . . . . . . 5 Pogledsdonjestrane . . . . . . . . . . . 6 Indikatoristanja . . . . . . . . . . . . . 7 Smještajvažnihinformacijaoproizvodu . . ..

Vodič za korisnike - Page 4

Oporavak operacijskog sustava ako se Windows 8 ili Windows 8.1 ne može pokrenuti . . . . . . . . . . . . . . . 60 Stvaranjeikorištenjemedijazaoporavak . . 61 Poglavlje6. Zamjenauređaja . . . . 63 Zaštitaodstatičkogelektriciteta . . . . . . . . 63 Onemogućivanjeugrađenebaterije . . . . . . 63 Zamjenasklopapoklopcapostolja . . . . . . . 64 Zamjenatvrdogdiskailistatičkog(SSD)diska . . 65 Zamjenamemorijskogmodula . . . . . . . . 67 ZamjenakarticeMiniPCIExpressCardzabežične LANveze . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Zamjenabaterijeuoblikugumba . . . . . . . 70 Poglavlje 7. Poboljšav..

iii - Page 5

Servisne informacije Lenovo proizvoda za Tajvan . . . . . . . . . . . . . . . . 126 OznakausklađenostizaEuroaziju . . . . . . . 126 ZvučnaobavijestzaBrazil . . . . . . . . . . 126 Dodatak B. WEEE i informacije o recikliranju . . . . . . . . . . . . . 127 Važne informacije o odlaganju električne i elektroničkeopreme . . . . . . . . . . . . 127 InformacijeorecikliranjuzaJapan . . . . . . . 127 InformacijeorecikliranjuzaBrazil . . . . . . . 128 Informacije o recikliranju baterija za Europsku uniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 InformacijeorecikliranjubaterijazaTajvan . . . . 1..

Vodič za korisnike - Page 6

iv Vodič za korisnike

..

Najprije pročitajte ovo - Page 7

Najprije pročitajte ovo Obaveznoslijediteovevažnesavjetedabistenanajboljinačiniskoristilisvojeračunaloiuživaliunjemu. U suprotonommožedoćidonezadovoljstvauraduiliozljedeilidokvaranavašemračunalu. Zaštititeseodtoplinekojuvašeračunalogenerira. Kadajevašeračunalouključenoilisebaterijapuni,osnovica,podlogazadlani nekidrugidijelovisemogupregrijati. Temperaturakojudosegnuovisiokoličini aktivnosti sistema i razini napunjenosti baterije. Dugotrajni kontakt s tijelom, čak i preko odjeće, može izazvati nelagodu ili čak i opekline. • Izbjegavajtedugotrajandodirruku,krilailibiloko..

Vodičazasigurnost,jamstvoipostavljanje - Page 8

Paziteprilikompremještanjaračunalaradimogućeggubitkapodataka. Prijepremještanjaračunalaopremljenogtvrdimdiskomučiniteneštoodsljedećeg teprovjeritedajetipkazanapajanjeisključenailitrepće: • Isključite ga. • Stavite ga u stanje mirovanja. • Stavite ga u stanje hibernacije. Toćepomoćiusprečavanjuoštećenjanaračunaluimogućeggubitkapodataka. Pažljivo rukujte vašim računalom. Računalo,zaslonivanjskeuređajenemojtebacati,udarati,grepsti,izvrtati,trestini gurati i nemojte stavljati teške predmete na njih. Pažljivo nosite računalo. • Računalonositeukvalitetnojtorbiso..

Uvjetikojizahtijevajutrenutnuakciju - Page 9

Uvjetikojizahtijevajutrenutnuakciju Proizvodisemoguoštetitizbogpogrešneupotrebeilinemara. Nekaoštećenjaproizvodamogubiti tolikoozbiljnadaseproizvodnebismioupotrebljavatidokganepregledai, akojepotrebno, ne popravi ovlašteni serviser. Kaokodbilokojegelektroničkoguređaja,obratitepažnjunaproizvodkadjeuključen. Urijetkim slučajevima,možeteprimijetitidaizvašegstrojaizlazimirisilimalodimailiiskrica. Ilimožetečuti zvukovekaopucketanjeilipištanje. Tepojavemoguznačitisamodajenekainternaelektronička komponentapokvarenaivišeneradisigurnoinakontroliraninačin. Ili,onemoguoznačavatimog..

Naponske žice i naponski adaptori - Page 10

Iakonemapokretnihdijelovauvašemračunalunakonštosenaponskikapelodvoji,sljedećasuupozorenja potrebna za vašu sigurnost. OPREZ: Opasnipomičnidijelovi. Nepribližavajteprsteilidrugedijelovetijela. OPREZ: PrijezamjeneCRU-ovaisključiteračunaloipričekajtetridopetminutadaseohladiprijeotvaranja poklopca. Naponske žice i naponski adaptori OPASNOST Koristitesamonaponskežiceiadaptorekojejeisporučioproizvođačproizvoda. Naponskežicećedobitiodobrenjezasigurnost. KabelzanapajanjauNjemačkojbitćeH05VV-F, 3G,0,75mm 2 ilibolji. Zaostalezemljesekoristeodgovarajućitipovi. Nikadneomatajtenapons..

Produžni kablovi i slični uređaji - Page 11

Produžni kablovi i slični uređaji Osigurajte da su produžni kablovi, zaštite od preopterećenja, dovodi napona i letve s utičnicama koje koristite odgovarajući i u skladu s električnim zahtjevima proizvoda. Nikad ne preopterećujte te uređaje. Ako se koriste letve s utičnicama, opterećenje ne smije premašiti ulaznu mjeru letve. Posavjetujte se s električaromradivišeinformacija,akoimatepitanjaonaponskimopterećenjima,zahtjevimaimjeramaulaza. Utikači i utičnice OPASNOST Akoutičnicakojunamjeravatekoristitisvašimračunalomizgledaoštećenailikorodirana,nemojte jukoristitidokju..

Vodič za korisnike - Page 12

Vanjski uređaji OPREZ: Dokjeračunalouključeno,nemojtepriključivatiiliisključivatikabelevanjskihuređaja,akotonisu USBkablovi,jertimemožeteoštetitiračunalo. Daizbjegneteoštećenjanapriključenimuređajima, pričekajtenajmanjepetsekundinakonisključivanjaračunala,aprijeisključivanjavanjskihuređaja. Općenita obavijest o bateriji OPASNOST U osobnim računalima koja je proizveo Lenovo nalazi se baterija u obliku gumba koja napaja sistemskisat. Dodatno,mnogiprenosiviproizvodi,kaonotebookračunalaimajubaterijskiuložak, kojisemožepuniti,kojiosiguravanapajanjesistemakadjeuprijenosnomn..

Toplina i ventilacija proizvoda - Page 13

• Zagrijavatinatemperaturuvećuod100°C(212°F) • Popravljati i rastavljati bateriju Zbrinitebaterijusukladnomjesnimuredbamaipropisima. SljedećaseizjavaodnosinakorisnikeusaveznojdržaviKalifornijiuSAD-u. Informacije o perkloratu u Kaliforniji: Proizvodi koji sadrže litijske baterije u obliku gumba s mangan-dioksidom mogu sadržavati perklorat. Perkloratnimaterijal–prirukovanjujepotrebnopoduzetiposebnemjere. Dodatneinformacije potražitenaweb-mjestuwww.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Toplina i ventilacija proizvoda OPASNOST Računala,prilagodniciizmjeničnognaponaimnogidodacim..

Sigurnosneinformacijeoelektričnojstruji - Page 14

Sigurnosneinformacijeoelektričnojstruji OPASNOST Električnastrujaukabelimazanapajanje,telefonskimikomunikacijskimkabelimaveomajeopasna. Da izbjegnete opasnost od strujnog udara: • Nemojtekoristitiračunalozavrijemegrmljavinskeoluje. • Tijekomolujnognevremenanemojtepovezivatiniodspajatinikakvekabelenivršitiinstaliranje, održavanje ili izmjene konfiguracije proizvoda. • Spojitesveelektričnekablovenapropisnouzemljenuelektričnuutičnicu. • Spojitenaispravneutičnicesvuopremukojaćebitipripojenanaovajproizvod. • Kadgodjetomoguće,pripovezivanjuiisključivanjusignalnihkabelakoris..

Upotreba slušalica - Page 15

Upotreba slušalica OPREZ: Glasnoslušanjenaslušalicamamožedovestidooštećenjasluha. Postavljanjemekvilizatorana maksimalnurazinupovećavateizlazninaponslušalicairazinuzvučnogpritiska. Zatoradizaštite sluhapostaviteekvilizatornaodgovarajućurazinu. Prekomjerna upotreba slušalica tijekom duljeg razdoblja i pri jakoj glasnoći može biti opasna ako izlaz konektora za slušalice ne odgovara specifikacijama norme EN 50332-2. Izlazni konektor za slušalice na računaluuskladujesnormomEN50332-2,potklauzulom7. Timsespecifikacijamamaksimalnapojasna širinaRMSizlaznognaponaračunalaogranič..

Vodič za korisnike - Page 16

xiv Vodič za korisnike

..

Poglavlje1. Pregledproizvoda - Page 17

Poglavlje1. Pregledproizvoda Uovomćetepoglavljupronaćiinformacijeopoložajupriključaka,važnimoznakamaproizvoda,značajkama računala,specifikacijama,radnomokruženjuteunaprijedinstaliranimprogramima. Poglavlje sadrži informacije o sljedećim temama: • “Smještajupravljačkihdijelovaračunala, priključakaiindikatora”nastr. 1 • “Smještaj važnih informacija o proizvodu” na str. 8 • “Značajke” na str. 10 • “Specifikacije” na str. 12 • “Radno okruženje” na str. 12 • “Programi tvrtke Lenovo” na str. 13 Smještajupravljačkihdijelovaračunala,priklju..

Vodič za korisnike - Page 18

5 Pokazatelj stanja sustava (osvijetljeni logotip ThinkPad ® ) 11 Zaslon(nanekimmodelimavišedodirnizaslon) 6 Pokazivački štapić TrackPoint ® 1 Kamera Neki modeli imaju integriranu kameru. Pomoću kamere možete snimati fotografije ili održavati videokonferencije. Pojedinostipotražiteuodjeljku“Korištenjekamere”nastr. 33. 2 Mikrofoni Ugrađenimikrofonsnimazvukiglaskadasekoristizajednosprogramomkojimožeobrađivatiaudiozapise. 3 Prekidač za uključivanje Pritiskomnagumbzanapajanjeuključiteračunaloiligapostaviteustanjemirovanja. Uputezaisključivanje računala potražite u odje..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 19

9 M.2 statički pogon Statički disk M.2 dostupan je na nekim modelima. 10 Ventilacijski otvori Ventilacijski otvori i interni ventilator omogućuju strujanje zraka u računalu i pravilno hlađenje, posebice hlađenje mikroprocesora. Napomene: • Ventilacijski otvori nalaze se iza šarke. • Dabisteosiguralipravilanprotokzraka,nestavljajtenikakvepreprekeispredventilacijskogotvora. 11 Zaslon(nanekimmodelimavišedodirnizaslon) Uzračunalo, ovisnoomodelu, moždaseisporučujeivišedodirnizaslon. Dodatneinformacijepotražiteu odjeljku “Korištenje višedodirnog zaslona” na str. 19. Pogled ..

Vodič za korisnike - Page 20

• MultiMediaCard (MMC) • Secure Digital (SD) kartica • Kartica Secure Digital Extended-Capacity (SDXC) • Secure Digital High-Capacity (SDHC) kartica 2 Kombinirani priključak za zvuk Dabistečulizvukizračunala,ukombiniraniaudiopriključakpriključiteslušaliceilislušalicesmikrofonoms 4-polnim priključkom promjera 3,5 mm (0,14 inča). Napomene: • Ako koristite slušalice s ugrađenim mikrofonom, nemojte istovremeno pritisnuti taj prekidač. Ako pritisneteprekidač,onemogućitćesemikrofonnaslušalicama,aumjestonjegaomogućitćeseintegrirani mikrofoni na računalu. • Kombiniran..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 21

Pogled s lijeve strane Slika3. Pogledslijevestrane Napomena: Vašeseračunalomožedjelomičnorazlikovatiodilustracijaunastavku. 1 Naponski priključak 3 Ethernet priključak 2 Priključak Lenovo OneLink 4 Always On USB priključak (USB 3.0) 1 Naponskipriključak 2 Priključak Lenovo OneLink Kada je na priključak za izmjenični napon priključen prilagodnik napajanja, on omogućuje izmjenično napajanje računala i punjenje baterije. Kada je u priključak Lenovo OneLink uključen podržani ThinkPad OneLink Dock ili ThinkPad OneLink Pro Dock, uređaj ne samo što proširuje mogućnosti raču..

Slika4. Pogledsdonjestrane - Page 22

4 Always On USB priključak (USB 3.0) PriključakAlwaysOnUSBpozadanomomogućujepunjenjenekihmobilnihdigitalnihuređajaipametnih telefona u sljedećim situacijama: • kada je računalo uključeno ili u stanju mirovanja • kadajeračunaloustanjuhibernacijeiliisključeno,alijepriključenouizvorizmjeničnognapajanja Akouređaježelitepunitikadajeračunaloustanjuhibernacijeiliisključenoadanijepriključenonaprilagodnik izmjeničnog napona, učinite sljedeće: • UsustavuWindows ® 7 : pokrenite program Power Manager i kliknite karticu GlobalPowerSettings (Globalne postavke napajanja), a zatim..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 23

2 UtorzakarticuMiniPCIExpressCardzabežičniLAN U utoru za karticu Mini PCI ExpressCard može se nalaziti kartica za bežični LAN za uspostavu bežičnih LAN veza. 3 Rupa za resetiranje u hitnim slučajevima Akoračunaloprestanereagiratiinemožetegaisključitipritiskomnatipkuzanapajanje,isključiteprilagodnik izmjeničnog napona i ponovno pokrenite računalo umetanjem izravnate spajalice u rupicu za ponovno pokretanje u hitnim slučajevima. 4 Integrirana baterija Kadgodizmjeničninaponnijedostupan,koristitenapajanjeputembaterijeračunala. 5 Utor za nadogradnju memorije Količinu memorije n..

Smještajvažnihinformacijaoproizvodu - Page 24

1 Pokazatelj tipke Fn Lock PokazateljFnLockpokazujestanjefunkcijetipkeFnLock. Dodatneinformacijepotražiteuodjeljku“Posebne tipke” na str. 22. 2 Pokazatelj isključenog zvuka zvučnika Kadapokazateljisključivanjazvukazvučnikasvijetli, zvučnicisuisključeni. 3 Pokazatelj isključenog zvuka mikrofona Kada pokazatelj isključivanja mikrofona svijetli, mikrofoni su isključeni. 4 Pokazatelj statusa kamere Kad pokazatelj statusa kamere svijetli, kamera se koristi. 5 6 Pokazatelji statusa sustava OsvijetljenetočkenalogotipuThinkPadnavanjskompoklopcuračunalainaodmorištuzadlanovepokazuju ..

OznakasFCCID-jemibrojemICcertifikata - Page 25

Nasljedećojjesliciprikazanpoložajoznakezavrstuuređajaimodelračunala: OznakasFCCID-jemibrojemICcertifikata Na kućištu računala ne nalaze se ni FCC ID ni broj IC certifikata za kartice za bežičnu komunikaciju 1 . Naljepnica s FCC ID-om i brojem IC certifikata pričvršćena je na karticu instaliranu u utor za karticu za bežičnu komunikaciju na računalu. NanekimmodelimaLenovonudiinformacijeopoložajunaljepnicesFCCID-jemibrojemICcertifikatana poleđini računala. Na sljedećoj je slici prikazano gdje možete pronaći informacije o položaju naljepnice s FCC ID-jem i brojem IC ce..

OznakezaoperacijskesustaveWindows - Page 26

InformacijeouklanjanjukarticezabežičniLANradipopravkailizamjenepotražiteuodjeljku“Zamjenakartice Mini PCI ExpressCard za bežične LAN veze” na str. 68. Napomena: U računalu koristite samo kartice za bežičnu komunikaciju koje je odobrio Lenovo. Ako instalirateneovlaštenukarticuzabežičnukomunikacijukojanijeodobrenazakorištenjeuračunalu,prikazat ćeseporukaopogrešci,aračunaloćereproduciratizvučnesignalekadagauključite. OznakezaoperacijskesustaveWindows CertifikatoautentičnostisustavaWindows7: modeliračunalaspredinstaliranimoperacijskimsustavom Windows 7 imaju oznaku s c..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 27

DDR3L SDRAM (niskonaponski sinkroni dinamički memorijski moduli s izravnim pristupom i dvostrukom brzinom prijenosa podataka vrste 3) Uređaj za pohranu • 2,5-inčni tvrdi disk debljine 7 mm • 2,5-inčni statički disk debljine 7 mm • M.2 statički pogon samo za predmemoriju (na nekim modelima) Zaslon Zaslon u boji koristi tehnologiju tranzistora s tankim filmom (TFT). • Veličina: 355,60 mm (14 inča) • Razlučivost: - LCD: 1366 x 768 ili 1600 x 900, ovisno o modelu - Vanjski monitor: do 1920 x 1200 • Kontrola svjetline • Mikrofoni • Kamera • Višedodirna tehnologija (n..

Vodič za korisnike - Page 28

Specifikacije U ovom se odjeljku navode fizičke specifikacije računala. Veličina • Širina: 333 mm (13,11 inča) • Dubina: 225 mm (8,86 inča) • Visina: 21 mm do 23 mm (0,83 inča do 0,91 inča) Isijavanje topline Maksimalno45W(154Btu/h)ilimaksimalno65W(222Btu/h), ovisnoomodelu Izvor napajanja (prilagodnik izmjeničnog napona) • Sine-wave ulaz na 50 do 60 Hz • Nominalni ulazni napon prilagodnika izmjeničnog napona: od 100 do 240 V izmjeničnog napona, od 50 do 60 Hz Radno okruženje U ovom se odjeljku nalaze informacije o radnom okruženju računala. Okruženje: • Maksima..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 29

Programi tvrtke Lenovo RačunaloseisporučujesprogramimatvrtkeLenovokojiomogućujujednostavanisiguranrad. Dostupnise programimogurazlikovatiovisnoopredinstaliranomoperacijskomsustavuWindows. Da biste saznali više o programima i drugim računalnim rješenjima tvrtke Lenovo, posjetite sljedeće web-mjesto: http://www.lenovo.com/support PristupanjeprogramimatvrtkeLenovo DabisteprogramimatvrtkeLenovopristupilinaračunalu, učinitesljedeće: • U sustavu Windows 7 : 1. DabisteotvoriliizbornikStart,kliknitegumbStart. Pronađiteprogrampremanazivu. 2. AkoseprogramneprikazujenaizbornikuStart,klikn..

Vodič za korisnike - Page 30

Čimzaštitnisenzorosjetidajeokruženjeponovnostabilno(minimalnepromjene u zakretanju sustava, vibracijama ili potresanju), on ponovno uključuje interni disk za pohranu. AutoScrollUtility (Windows7iWindows8.1) Ovaj program poboljšava upravljanje prozorima. Položaj prozora aktivne aplikacijeautomatskiseprilagođava. Trakazapomicanjenakorisničkomsučelju također se prilagođava automatski. CommunicationsUtility (Windows 7) ProgramCommunicationsUtilityomogućujekonfiguriranjepostavkiintegrirane kamere i audiouređaja. FingerprintManagerPro, LenovoFingerprintManagerili TouchFingerprintMan..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 31

PasswordManager (Windows7,Windows8iWindows 8.1) ProgramPasswordManagerautomatskibilježiiispunjavapodatkezaprovjeru autentičnostizaprogramesustavaWindowsiweb-mjesta. Power Manager (Windows 7) Program za upravljanje napajanjem Power Manager omogućuje praktično, fleksibilno i potpuno upravljanje napajanjem računala. Pomoću njega možete prilagoditi postavke napajanja da biste postigli najbolju ravnotežu između performansi i uštede energije. Recovery Media (Windows 7) Program Recovery Media omogućuje vraćanje sadržaja pogona tvrdog diska na tvornički zadane postavke. RescueandReco..

Vodič za korisnike - Page 32

16 Vodič za korisnike

..

Jelivodičzakorisnikemogućepreuzetinanekomdrugomjeziku? - Page 33

Poglavlje2. Korištenjeračunala Ovo poglavlje sadrži informacije o korištenju nekih komponenti računala. Poglavlje sadrži informacije o sljedećim temama: • “Registriranje računala” na str. 17 • “Često postavljana pitanja” na str. 17 • “Korištenje višedodirnog zaslona” na str. 19 • “Posebne tipke” na str. 22 • “Korištenje pokazivačkog uređaja ThinkPad” na str. 24 • “Upravljanje napajanjem” na str. 25 • “Povezivanje s mrežom” na str. 28 • “Korištenje vanjskog zaslona” na str. 31 • “Korištenje značajke Switchable Graphics” ..

Vodič za korisnike - Page 34

Kako isključiti računalo? • UsustavuWindows7: otvoriteizbornikStart,zatimkliknite Shutdown (Isključiračunalo). • UsustavimaWindows8iWindows8.1: učinite nešto od sljedećeg: - IditenapočetnizaslonpritiskomnatipkuWindows,zatimklikniteikonunapajanjaugornjemdesnom kutu zaslona, a potom kliknite Shutdown (Isključi računalo). - Pomaknitepokazivačdogornjegdesnogilidonjegdesnogkutazaslonadabisteprikazaligumbiće. Zatimkliknite Settings(Postavke) ➙ Power(Napajanje) ➙ Shutdown(Isključiračunalo) . Napomena: Možeteiotvoritigumbić Settings (Postavke)pritiskomnatipkuzapostavke . Kak..

PristuppomoćizaoperacijskisustavWindows - Page 35

• “Instalacija novog operacijskog sustava” na str. 77 • “Računalo ne reagira” na str. 99 • “Problemi s napajanjem” na str. 112 PristuppomoćizaoperacijskisustavWindows InformacijskisustavzapomoćsustavaWindowspružadetaljneinformacijeokorištenjuoperacijskogsustava Windowsdabisteupotpunostiiskoristilisvojeračunalo. DabistepristupilisustavupomoćizaWindows, učinite nešto od sljedećeg: • UsustavuWindows7 : otvoriteizbornikStart,azatimkliknite HelpandSupport (Pomoćipodrška). • UsustavuWindows8iWindows8.1 : pokazivačpomaknitedogornjegdesnogilidonjegdesnogkuta zaslo..

Vodič za korisnike - Page 36

Dodirna gesta (samo dodirni modeli) Opis Dodir : dovucite stavku na željeno mjesto. Radnjamišem : kliknite, držite i vucite stavku. Funkcija : premještanje objekta. Dodir : približite dva prsta. Radnjamišem : pritisnitetipkuCtrldokkotačićmišapomičetepremanatrag. Funkcija : smanjivanje. Dodir : udaljite dva prsta. Radnjamišem : pritisnitetipkuCtrldokkotačićmišapomičetepremanaprijed. Funkcija : uvećavanje. Dodir : postavitedvaprsta(ilivišenjih)nastavkuizakrećiteihusmjeruilisuprotno od smjera kazaljke na satu. Radnjamišem : akoaplikacijapodržavazakretanje,klikniteikonuzakre..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 37

Dodirna gesta (samo dodirni modeli) Opis Dodir : povucite do gornjeg ruba. Radnjamišem : kliknite strelicu dolje koja se nalazi blizu donjeg lijevog kuta početnog zaslona. Funkcija : prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu. Dodir : povucitesgornjegilidonjegrubapočetnogzaslona,dodirnite Customize (Prilagodi), a zatim dodirnite željenu ikonu. Radnjamišem : desnom tipkom miša kliknite na prazno područje na početnom zaslonupakliknite Customize (Prilagodi),azatimklikniteželjenuikonu. Funkcija : prilagodbapločicanapočetnomzaslonuilideinstaliranjeaplikacije. Dodir : povuciteprstomsg..

Vodič za korisnike - Page 38

Savjeti za korištenje višedodirnog zaslona • Višedodirnizaslonstaklenajepločaprekrivenaplastičnimfilmom. Nemojtepritiskatizaslonnitinanjega postavljatimetalnepredmetejertomožeoštetitidodirnupločuiliuzrokovatikvar. • Za unos na zaslon nemojte se služiti noktima, prstima u rukavicama ni nijednim predmetom osim odobrene digitalne olovke. • Redovnokalibrirajtepreciznostunosaprstimadabisteizbjeglineslaganje. Savjeti za čišćenje višedodirnog zaslona • Isključite računalo prije čišćenja višedodirnog zaslona. • Otiskeprstijuiliprašinusvišedodirnogzaslonauklonitesuhom..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 39

KadajefunkcijaFnLockonemogućena: pokazateljFnLocknesvijetli(zadaninačinrada). Dabiste aktiviraliposebnufunkcijuispisanukaoikonunasvakojtipki,izravnopritisnitefunkcijsketipke. Dabiste dobilistandardnefunkcijetipkiF1–F12,pritisnitekombinacijutipkeFniodgovarajućefunkcijsketipke. • : isključuje ili ponovno uključuje zvuk zvučnika. Kad je isključen zvuk zvučnika, svijetli pokazatelj isključivanja zvuka zvučnika. Ako isključite zvuk, a zatim isključite računalo, zvuk će nakon ponovnog uključivanja računala ostati isključen. Pritisnite tipku F1, F2 ili F3 da biste uključili z..

KorištenjepokazivačkoguređajaThinkPad - Page 40

3 Tipka s logotipom sustava Windows UsustavuWindows7pritisnitetipkuslogotipomsustavaWindows 3 dabisteotvoriliizbornikStart. UsustavimaWindows8iWindows8.1pritisnitetipkuslogotipomsustavaWindows 3 dabistenaizmjenično koristili trenutni radni prostor i početni zaslon. KorištenjepokazivačkoguređajaThinkPad PokazivačkiuređajThinkPadsastojiseodpokazivačkogštapićaTrackPoint 1 idodirnepločiceThinkPad 2 . CijelajedodirnapločicaThinkPadaktivnopodručjeosjetljivonapokreteprstiju. Lijevo 3 idesno 5 područje zaklikanjefunkcionirajukaolijevaidesnatipkanaobičnommišu. Zonazalistanje 4 omogu..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 41

1. Otvorite upravljačku ploču. 2. Kliknite HardwareandSound(Hardverizvuk) ➙ Mouse(Miš) ➙ ThinkPad . 3. Dabisteprilagodilipostavke,uprozoruMouseProperties(Svojstvamiša)slijediteuputenazaslonu. Zamjena kapice Kapica 1 nakrajupokazivačkogštapićaTrackPointmožeseukloniti. Kapicuzamijenitenakonodređenog vremena korištenja. Napomena: KapicazaTrackPointkojasekoristinaračunaluimautore a kaoštojeprikazanonasljedećoj slici. KapicuzaTrackPointobaveznozamijeniteodgovarajućomkojaimatakveutore. Upravljanje napajanjem Kada računalo morate koristiti daleko od električnih utičnica, oslan..

Korištenjeprilagodnikazaizmjeničninapon - Page 42

OmogućivanjealarmabaterijeuoperacijskomsustavuWindows7 UoperacijskomsustavuWindows7možeteprogramiratiračunalotakodase, kadasnagabaterijepadne ispododređenerazine,dogodesljedećetristvari: uključisealarm,prikažeseporukaiisključiseLCDzaslon. Da biste omogućili upozorenja za bateriju, učinite sljedeće: 1. Pokrenite Power Manager. 2. Kliknite karticu GlobalPowerSettings (Globalne postavke napajanja). 3. Upostavkama Lowbatteryalarm (Alarmpraznebaterije)ili Criticallylowbatteryalarm (Alarmkritično prazne baterije) postavite postotak razine napajanja i odredite akciju. Napomena: Akovaš..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 43

Punjenje baterije Akoprilikomprovjerestanjabaterijeustanovitedajepostotaknapunjenostibaterijenizakiliakovasalarm napunjenostiupozoridajenapunjenostniska, potrebnojenapunitibateriju. Akovamjeubliziniutičnica, uključiteprilagodnikzaizmjeničninaponunju, azatimumetnitepriključaku računalo. Baterijaćeseupotpunostinapunitiza3–6sati. Natoutječeveličinabaterijeifizičkookruženje. Pokazateljstanjabaterijeobavijestitćevasdasebaterijapuni,kaoiotomedajebaterijadokrajanapunjena. Napomena: Radimaksimalnogproduljenjavijekatrajanjabaterije,računalojunećepočetiponovnopuniti ako je preostalo ..

Povezivanje s mrežom - Page 44

programa. Kadaračunaloprijeđeustanjehibernacije,sviseotvoreniprogrami,mapeidatotekespremaju na tvrdi ili statički disk, a potom se računalo isključuje. Da biste računalo prebacili u stanje hibernacije, učinite sljedeće: - UsustavuWindows7 : otvoriteizbornikStartpakliknitestrelicupokrajgumba Shutdown (Isključi računalo). Naprikazanomizbornikukliknitemogućnost Hibernate (Hibernacija). - UsustavimaWindows8iWindows8.1 : najprije odredite funkciju gumba napajanja, a zatim ga pritisnite da biste računalo prebacili u stanje hibernacije. Akojeračunalounačinuhibernacije,aonemogućenaje..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 45

• Bežična LAN veza • Bluetooth veza • NFC veza Korištenje bežične LAN veze Bežičnalokalnamreža(LAN)pokrivarazmjernomalenogeografskopodručje,primjericeuredskuzgraduili kuću. Stomsevrstommrežemogupovezatiuređajikojisetemeljenastandardima802.11. Uz računalo dobivate i ugrađenu bežičnu mrežnu karticu i uslužni konfiguracijski program koji pojednostavnjujeuspostavubežičnihvezainadzorstatusaveze. Tovamomogućujedabudetepovezanis mrežomdoksteuuredu,usobizasastankeilikodkuće. Pritomnemoratekoristitiožičenuvezu. Da biste uspostavili bežičnu LAN vezu, učinite sljede..

Korištenje Bluetooth veze - Page 46

• Trenutni profil mjesta nije povezan. • Trenutni je profil mjesta povezan. IkonastatusabežičnevezeprogramaAccessConnections: • Isključeno je napajanje antene za bežičnu vezu. • Uključenojenapajanjeantenezabežičnuvezu. Nemapridruženemreže. • Uključeno je napajanje antene za bežičnu vezu. Nema signala. • Uključenojenapajanjeantenezabežičnuvezu. Jačinasignalazabežičnuvezuodličnaje. • Uključenojenapajanjeantenezabežičnuvezu. Jačinasignalazabežičnuvezugraničnaje. • Uključeno je napajanje antene za bežičnu vezu. Jačina signala za bežičnu vezu sl..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 47

• U sustavu Windows 7: 1. PokreniteprogramThinkPadSetup. Pogledajte“IzbornikSecurity”nastr. 84. 2. Odaberite Security ➙ I/O Port Access . 3. Mogućnost NFC device postavite na Enabled . • U sustavima Windows 8 i Windows 8.1: 1. Pokazivačpomakniteugornjidesniilidonjidesnikutzaslonadabiseprikazaligumbići. 2. Učinite sljedeće: - UsustavuWindows8: kliknite Settings(Postavke) ➙ ChangePCsettings(Promjenapostavki PC-ja) ➙ Wireless (Bežična veza) . - U sustavu Windows 8.1: kliknite Settings (Postavke) ➙ Change PC settings (Promjena postavkiPC-ja) ➙ Network(Mreža) ➙ Airpla..

Odabiranje načina prikaza - Page 48

Napomena: Dabistemoglikoristitibežičnizaslon,iračunaloivanjskizaslonmorajupodržavatiznačajku Wi-Di ili Miracast. - U sustavu Windows 7 OtvoriteizbornikStartikliknite DevicesandPrinters(Uređajiipisači) ➙ Addadevice(Dodavanje uređaja) - U sustavima Windows 8 i Windows 8.1 1. Pomaknitepokazivačdogornjegdesnogilidonjegdesnogkutazaslonadabisteprikazaligumbiće. 2. Kliknite Devices (Uređaji) ➙ Projector (Projektor) ➙ Add a wireless display (Dodavanje bežičnog zaslona) . 3. Odaberite željeni bežični zaslon i slijedite upute na zaslonu. Dodatne informacije potražite u sustavu ..

KorištenjeznačajkeSwitchableGraphics - Page 49

KorištenjeznačajkeSwitchableGraphics NekaprijenosnaračunalaThinkPadpodržavajuznačajkuSwitchableGraphics. Dabistepostiglinajboljuravnotežuizmeđuperformansiračunalaiduljegvijekatrajanjabaterije, značajka SwitchableGraphics,ovisnoozahtjevnostigrafikeaktivnogprogramaipostavkamaplanauštedeenergijekoji koristite,automatskiprebacujeračunalosgrafikevisokihperformansinagrafikuzaušteduenergijeiobrnuto, pričemunemapotrebezaponovnimpokretanjemračunala,zatvaranjemprogramailiručnomintervencijom. Korištenje audioznačajki Na vašem se računalu nalazi sljedeća oprema: • Mikrofon • ..

Korištenje medijske kartice - Page 50

Integriranukamerumožetekoristitiiudrugimprogramimakojisadržeznačajkezafotografiranje,snimanje videozapisaivideokonferencije. Dabisteintegriranukamerukoristilisdrugimprogramima,otvoriteprogram te pokrenite funkciju fotografiranja, snimanja videozapisa ili videokonferencije. Kamera će se automatski pokrenuti i uključit će se zeleni pokazatelj koji označava da se kamera koristi. Dodatne informacije o korištenjukamereunekomprogramupotražiteusustavupomoćizaprogram. Konfiguracija postavki kamere Postavkekamere,primjerice,kvalitetuvideozapisamožeteprilagoditivlastitimpotrebama. Da bi..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 51

Uklanjanje medijske kartice Pažnja: • Prije no što uklonite karticu, najprije je zaustavite. U suprotnom se podaci na kartici mogu oštetiti ili izgubiti. • Ne uklanjajte karticu dok je računalo u stanju mirovanja ili hibernacije. U suprotnome sustav možda neće reagirati kada pokušate nastaviti s radom. Da biste uklonili medijsku karticu, učinite sljedeće: 1. KliknitetrokutastuikonuupodručjuobavijestisustavaWindowsdabisteprikazaliskriveneikone. Potom desnom tipkom miša kliknite ikonu SafelyRemoveHardwareandEjectMedia (Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija). 2. Odabe..

Vodič za korisnike - Page 52

36 Vodič za korisnike

..

Poglavlje 3. Vi i računalo - Page 53

Poglavlje 3. Vi i računalo Uovomsepoglavljunavodeinformacijeoznačajkamapristupačnostitesmjernicezaugodanradikorištenje računala na putovanju. Pristupačnost i udobnost Dobraergonomijavažnaježeliteliupotpunostikoristitiračunaloipritomizbjećineudobnost. Prilagodite radnuokolinuiopremukojukoristitevlastitimpotrebamaivrstiposlakojiobavljate. Također,koristitezdrave radnenavikekakobistepovećalikvaliteturadaiudobnosttijekomkorištenjaračunala. Usljedećimćetečlancimapronaćiinformacijeoprilagodbiradnogprostora,postavljanjuračunalneopremei usvajanju zdravih radnih navika. Lenovo pre..

Što u slučaju putovanja? - Page 54

Položajnogu: bedradržiteparalelnospodom,anogecijelimstopalomnapoduilinaklupicizanoge. Što u slučaju putovanja? Ako računalo koristite na putovanju ili u okruženju koje nije predviđeno za rad, možda se nećete moći pridržavatismjernicazanajboljiergonomskipoložaj. Nobezobziranaokruženje,pokušavajtesepridržavati što više savjeta. Pravilno sjedenje i odgovarajuće osvjetljenje, na primjer, pomoći će vam da dostignete željenu razinu ugode i performansi. Pitanja o vidu? Zasloni prijenosnih računala ThinkPad izrađeni su prema najvišim standardima, stoga omogućuju jasne i bis..

Poglavlje 3. Vi i računalo - Page 55

Dabistesaznalidodatneinformacije,otvoriteweb-mjestohttp://windows.microsoft.com/,azatimupoljeza pretraživanjeupišitenekuodsljedećihključnihriječi: tipkovni preˇcaci , kombinacije tipki , tipke preˇcaca . Centar za olakšani pristup Korisnici putem centra za olakšani pristup operacijskog sustava Windows mogu konfigurirati računala u skladu sa svojim fizičkim i kognitivnim potrebama. Da biste koristili centar za olakšani pristup, učinite sljedeće: 1. Otvoriteupravljačkupločuiprovjeritejeliuključenprikazpokategorijama. 2. Kliknite EaseofAccess(Olakšanipristup) ➙ EaseofAcce..

Vodič za korisnike - Page 56

• KorištenjePDF-ovasčitačimazaslona: http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE • KorištenječitačazaslonaJAWS: http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp • KorištenječitačazaslonaNVDA: http://www.nvaccess.org/ Razlučivost zaslona Prilagodbomrazlučivostizaslonaračunalamožetepoboljšatičitljivosttekstaislika. Da biste prilagodili razlučivost zaslona, učinite sljedeće: 1. Desnomtipkommišakliknitepraznopodručjenaradnojpovršini,azatimodaberite Screenresolution (Razlučivost zaslona). 2. Slijedite upute na zaslonu. Napomena: Akopostavitepreniskurazlučivost..

Poglavlje 3. Vi i računalo - Page 57

Putovanje s računalom Uovojteminavodesekorisneinformacijezaradsračunalomdokstenaputu. Savjeti za putovanje Dabistesračunalomputovalisigurnijeiučinkovitije,pridržavajtesesljedećihsavjetazaputovanje. • Iakomožesigurnoproćikrozrendgenskeuređajenasigurnosnimtočkamazračnihluka,računalojevažno imati na oku u svakom trenutku da biste spriječili krađu. • Savjetujemovamidaponeseteelektričniprilagodnikzakorištenjeuzrakoplovuiliautomobilu. • Akonositeprilagodnikizmjeničnognapona,isključitekabeliznjegadabisteizbjeglioštećivanjekabela. Savjeti za putovanje zrakoplovom Ako unos..

Vodič za korisnike - Page 58

42 Vodič za korisnike

..

Poglavlje 4. Sigurnost - Page 59

Poglavlje 4. Sigurnost Ovopoglavljesadržiinformacijeonačinuzaštiteračunalaodkrađeineovlaštenogkorištenja. • “Upotreba lozinki” na str. 43 • “Sigurnost tvrdog diska” na str. 48 • “Postavljanje sigurnosnog čipa” na str. 48 • “Korištenje čitača otiska prsta” na str. 49 • “Obavijestobrisanjupodatakastvrdogdiskailistatičkogdiska”nastr. 51 • “Korištenje vatrozida” na str. 52 • “Zaštita podataka od virusa” na str. 52 Upotreba lozinki Pomoćulozinkidrugimosobamamožeteonemogućitineovlaštenokorištenjevašegračunala. Kadapostavite lozinku, n..

Lozinke za tvrdi disk - Page 60

4. Ovisno o svojim potrebama učinite nešto od sljedećeg: • Da biste postavili lozinku, učinite sljedeće: a. Upolje EnterNewPassword upišiteželjenulozinkutepritisnitetipkuEnter. b. Upolje ConfirmNewPassword ponovnoupišitelozinkutepritisnitetipkuEnter. • Da biste promijenili lozinku, učinite sljedeće: a. Upolje EnterCurrentPassword upišitetrenutnulozinkuzauključivanjetepritisnitetipkuEnter. b. Upolje EnterNewPassword upišitenovulozinkuzauključivanjeipritisnitetipkuEnter,azatimje ponovnoupišiteupolje ConfirmNewPassword tepritisnitetipkuEnter. • Da biste uklonili lozinku,..

Poglavlje 4. Sigurnost - Page 61

a. Kadaseotvoriprozorzaunosnovelozinke,upolje EnterNewPassword unesitenovulozinkute pritisnite tipku Enter. b. U polje Confirm New Password ponovno upišite lozinku koju ste upravo unijeli te pritisnite tipku Enter. • Akoodaberetemogućnost User+Master , učiniteneštoodsljedećeg: a. Najprije postavite korisničku lozinku za tvrdi disk. Kada se u prozoru s porukom zatraži da postavite korisničku lozinku za tvrdi disk, pritisnite tipku Enter da biste nastavili. U polje Enter NewPassword upišitenovukorisničkulozinkuzatvrdidisk,azatimpritisnitetipkuEnter. Upolje ConfirmNewPassword pon..

Lozinka nadglednika - Page 62

2. Upolje EnterCurrentPassword upišitetrenutnukorisničkulozinkuzatvrdidisktepritisnitetipku Enter. 3. Upolje EnterNewPassword upišitenovulozinkuipritisnitetipkuEnter,azatimjeponovnoupišiteu polje ConfirmNewPassword te pritisnite tipku Enter. 4. Prikazat će se prozor s obavijesti o postavkama. Ponovno pritisnite tipku Enter da biste nastavili. Korisnička lozinka za tvrdi disk sada je promijenjena. Napomena: Ako polja EnterNewPassword i ConfirmNewPassword ostavite praznima i dva puta pritisnete tipku Enter, korisnička lozinka za tvrdi disk bit će uklonjena. Savjeti za korištenje lo..

Poglavlje 4. Sigurnost - Page 63

- Boot Device List F12 Option - Boot Order Lock - Flash BIOS Updating by End-Users - Interni mrežni uređaj - Interni bežični uređaj - Interni Bluetooth uređaj - Interni mrežni neobavezni ROM Napomene: • Administrator sustava može postaviti istu nadzorničku lozinku na više prijenosnih računala ThinkPad radi pojednostavnjenja administracije. • Kadajemogućnost LockUEFIBIOSSettings omogućena,nijemogućepromijenitisvepostavkeBIOS-a. Da biste promijenili postavke, potrebna vam je nadzornička lozinka. Postavljanje, promjenaiuklanjanjenadzorničkelozinke Prije početka ispišite o..

Sigurnost tvrdog diska - Page 64

Sigurnost tvrdog diska Da biste zaštitili lozinke od neovlaštenih sigurnosnih napada, pročitajte sljedeće savjete za povećanje sigurnosti: • Postavite lozinku za pokretanje te lozinku za tvrdi disk, za interni pogon SSD diska ili tvrdog diska. Pogledajtepostupkeopisaneuodjeljcima“Lozinkazauključivanje”nastr. 43i“Lozinkezatvrdidisk”na str. 44. Radi sigurnosti preporučuje se dulja lozinka. • Da biste pouzdano zaštitili UEFI BIOS, koristite sigurnosni čip i sigurnosnu aplikaciju sa značajkom upravljanjaTrustedPlatformModule. Pogledajteodjeljak“Postavljanjesigurnosnogči..

Korištenje čitača otiska prsta - Page 65

• zaštititi podatke i sustav • ojačati kontrole pristupa • zaštititi komunikaciju Postavljanje sigurnosnog čipa Na podizborniku Security Chip izbornika Security programa ThinkPad Setup ponuđene su sljedeće mogućnosti: • SecurityChip : aktivacija, deaktivacijailionemogućivanjesigurnosnogčipa. • Security Reporting Options : omogućivanje i onemogućivanje svake mogućnosti izvješćivanja o sigurnosti. • Clear Security Chip : čišćenje ključa za šifriranje. Prije početka ispišite ove upute. Za postavljanje stavke na podizbornik SecurityChip učinite sljedeće: 1. Is..

Vodič za korisnike - Page 66

Prijava otisaka prstiju Da biste prijavili otiske prstiju, učinite sljedeće: 1. Pokrenite program Lenovo Fingerprint Manager. Upute za pokretanje programa Lenovo Fingerprint Manager potražite u odjeljku “Programi tvrtke Lenovo” na str. 13. 2. Kada se to zatraži, unesite lozinku za Windows. 3. Klikniteikonuzaprstkojiželiteprijavititeneprestanopovlačiteodgovarajućimprstompočitačuotiska prsta dok se prijava ne dovrši. 4. Kliknite Finish (Završi). Otisak prsta uspješno je prijavljen. DodatneinformacijeonačinukorištenjačitačaotiskaprstapotražiteusustavupomoćiprogramaLenovo ..

Obavijestobrisanjupodatakastvrdogdiskailistatičkogdiska - Page 67

Održavanje čitača otiska prsta Sljedećibipostupcimoglioštetitičitačotiskaprstailiuzrokovatinjegovuneispravnost: • Grebanje površine čitača tvrdim, oštrim predmetom. • Struganje površine čitača noktom ili bilo čim tvrdim. • Korištenje ili diranje čitača prljavim prstom. Akoprimijetitebiloštoodsljedećeg,nježnoočistitepovršinučitačasuhom,mekanomkrpombezdlačica: • Površina čitača je prljava ili zamrljana. • Površina čitača je mokra. • Čitač često ne uspijeva upisati ili provjeriti autentičnost otiska prsta. Akovamjeprstujednomodsljedećihstanja,mo..

Korištenje vatrozida - Page 68

Izbrišite podatke sa statičkog diska ili tvrdog diska na sljedeće načine: • Premjestite podatke u koš za smeće, a potom ga ispraznite. • Izbrišite podatke. • Formatirajtetvrdidiskilistatičkidiskpomoćusoftverazanjegovuinicijalizaciju. • Koristite program za oporavak tvrtke Lenovo za vraćanje tvrdog diska ili statičkog diska na tvornički zadane postavke. No tim se operacijama mijenja samo datotečno mjesto podataka, dok se sami podaci ne brišu. Drugim riječima, onemogućujesedohvaćanjepodatakauoperacijskomsustavukaoštojeWindows. Podacisui daljeprisutni,iakosenaizgledč..

PregledoporavkauoperacijskomsustavuWindows7 - Page 69

Poglavlje 5. Pregled oporavka U ovom se poglavlju navode informacije o rješenjima za oporavak. • “Pregled oporavka u operacijskom sustavu Windows 7” na str. 53 • “PregledoporavkauoperacijskimsustavimaWindows8iWindows8.1”nastr. 59 PregledoporavkauoperacijskomsustavuWindows7 U ovom se odjeljku navode informacije o rješenjima za oporavak koja Lenovo isporučuje uz operacijski sustav Windows 7. Napomene: • Postojerazličitemetodezaoporavakuslučajusoftverskogilihardverskogproblema. Nekesemetode razlikuju ovisno o vrsti operacijskog sustava koji imate. • Proizvodnamedijuzaopora..

Vodič za korisnike - Page 70

Dabistestvorilimedijezaoporavak,kliknite Start ➙ AllPrograms(Sviprogrami) ➙ LenovoPCExperience ➙ LenovoTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Zatimslijediteuputenazaslonu. Korištenje medija za oporavak Ovajodjeljaksadržiuputezakorištenjemedijazaoporavaknarazličitimoperacijskimsustavima. • UoperacijskomsustavuWindows7medijezaoporavakmožetekoristitisamodabisteračunalovratili na tvornički zadane postavke. Medij za oporavak možete koristiti za stavljanje računala u operativno stanje ako niti jedan drugi način oporavka ne uspije. Pažnja: Kad koristite medije za oporavak za vraćanje..

Izvođenjeoperacijasigurnosnogkopiranjaiobnavljanja - Page 71

Izvođenjeoperacijasigurnosnogkopiranjaiobnavljanja Program Rescue and Recovery omogućuje vam kopiranje čitavog sadržaja tvrdog diska, uključujući operacijskisustav,datotekespodacima,softverskeprogrameiosobnepostavke. Možeteodreditigdjeće Rescue and Recovery program pohraniti sigurnosnu kopiju: • na zaštićeno područje pogona tvrdog diska • na sekundarnom tvrdom disku ako je on instaliran u računalo • na povezani vanjski USB pogon tvrdog diska • na mrežni pogon • nadiskovezasnimanje(tamogućnostzahtijevavanjskioptičkipogonsmogućnošćusnimanja) Nakon što na tvrdom di..

Kreiranjeikorištenjemedijazaspašavanje - Page 72

• Vratitidatotekeizpogonatvrdogdiskailiizsigurnosnekopije Radno područje Rescue and Recovery omogućuje vam pronalazak datoteka na tvrdom disku i njihov prijenos na mrežni pogon ili druge medije za snimanje, primjerice USB uređaj ili disk. To je rješenje dostupno čak i ako niste stvorili sigurnosnu kopiju datoteka ili ako ste nakon posljednjeg stvaranja sigurnosnekopijeunijelipromjeneudatoteke. Možetevratitiipojedinačnedatotekeizsigurnosnekopije RescueandRecoverykojasenalazinavašemlokalnomčvrstomdisku,USBuređajuilimrežnompogonu. • VratitipogontvrdogdiskaizRescueandRecoverykop..

Poglavlje 5. Pregled oporavka - Page 73

Napomene: 1. Operacijeoporavkakojemožeteizvoditipomoćumedijazaspašavanjeoviseooperacijskomsustavu. 2. Diskzaspašavanjemogućejepokrenutiusvimvrstamaoptičkihpogona. Stvaranje medija za spašavanje Ovajodjeljaksadržiuputezastvaranjemedijazaspašavanjeurazličitimoperacijskimsustavima. • DabistekreiralimedijzaspašavanjeusustavuWindows7, učinitesljedeće: 1. NaradnojpovršinisustavaWindowskliknite Start ➙ AllPrograms(Sviprogrami) ➙ LenovoPC Experience ➙ LenovoTools ➙ EnhancedBackupandRestore . OtvoritćeseprogramRescueand Recovery. 2. UglavnomprozoruprogramaRescueandRecoverykl..

Rješavanje problema obnavljanja - Page 74

1. Uključite računalo. 2. Idite u direktorij C:\SWTOOLS . 3. Otvorite mapu APPS. U mapi se nalazi nekoliko podmapa koje nose nazive različitih predinstaliranih aplikacija. 4. Otvorite podmapu aplikacije koju želite ponovno instalirati. 5. Dvokliknitedatoteku Setup islijediteuputenazaslonudabisteponovnoinstaliraliprogram. Ponovnoinstaliranjeupravljačkihprogramauređaja Pažnja: Prilikom ponovnog instaliranja upravljačkih programa uređaja mijenjate trenutnu konfiguraciju računala. Ponovno instalirajte upravljačke pogone uređaja samo ako je to potrebno da biste ispravili problem s r..

PregledoporavkauoperacijskimsustavimaWindows8iWindows8.1 - Page 75

Važnojeizraditimedijzaspašavanjeiskupmedijazaoporavakštojeprijemogućeipohranitiihnasigurno mjesto za kasniju upotrebu. PregledoporavkauoperacijskimsustavimaWindows8iWindows8.1 U ovom se odjeljku navode informacije o rješenjima za oporavak za operacijske sustave Windows 8 i Windows 8.1. SlikazaoporavaksustavaWindowspredinstaliranajenaparticijizaoporavaknaračunalu. Slikazaoporavak operacijskogsustavaWindowsomogućujeosvježavanjeračunalailivraćanjenatvorničkizadanepostavke. MedijezaoporavakmožetestvoritikaosigurnosnekopijeilizamjenezaslikuzaoporavaksustavaWindows. Medijizaoporavakom..

Korištenjemogućnostinaprednogpokretanja - Page 76

Pomaknitepokazivačdogornjegdesnogilidonjegdesnogkutazaslonadabisteprikazaligumbiće. Kliknite Settings (Postavke) ➙ Change PC settings (Promjena postavki PC-ja) ➙ General (Općenito) . • U sustavu Windows 8.1: Pomaknitepokazivačdogornjegdesnogilidonjegdesnogkutazaslonadabisteprikazaligumbiće. Kliknite Settings(Postavke) ➙ ChangePCsettings(PromjenapostavkiPC-ja) ➙ Updateand recovery(Ažuriranjeioporavak) ➙ Recovery(Oporavak) . 2. Uodjeljku RemoveeverythingandreinstallWindows (UklonisveiponovnoinstalirajsustavWindows) kliknite Getstarted (Početakrada). Zatimkliknite Next (Dalj..

Stvaranjeikorištenjemedijazaoporavak - Page 77

Stvaranjeikorištenjemedijazaoporavak MedijezaoporavakmožetestvoritikaosigurnosnekopijezaokruženjeoporavkasustavaWindowsislikuza oporavaksustavaWindows. Akonemožetepokrenutiračunalo,možeteupotrijebitimedijezaoporavakda biste otklonili poteškoće i riješili probleme na računalu. Preporučuje se što prije stvoriti medije za oporavak. Kada stvorite medije za oporavak, čuvajte ih na sigurnom i nemojte ih koristiti za pohranu drugih podataka. Kreiranje medija za oporavak Dabistestvorilimedijezaoporavak,potrebanjeUSBpogonsbarem16GBprostorazapohranu. Potrebna količina prostora na USB po..

Vodič za korisnike - Page 78

Korištenje medija za oporavak Ako računalo ne možete pokrenuti ili ako ne možete pokrenuti sliku za oporavak sustava Windows na računalu, upotrijebite medije za oporavak da biste oporavili računalo. Da biste koristili medije za oporavak, učinite sljedeće: Napomena: Provjerite je li računalo priključeno na izmjenični napon. 1. Uključiteiliponovnopokreniteračunalo. PrijepokretanjaoperacijskogsustavaWindowspritišćitetipku F12. Otvorit će se prozor Boot Menu. 2. Odaberite pogon za oporavak kao uređaj za podizanje. 3. Odaberite preferirani jezik, a zatim raspored tipkovnice. 4. ..

Zaštita od statičkog elektriciteta - Page 79

Poglavlje 6. Zamjena uređaja Ovo poglavlje sadrži upute za zamjenu uređaja na vašem računalu. Poglavlje sadrži sljedeće stavke: • “Zaštita od statičkog elektriciteta” na str. 63 • “Onemogućivanje ugrađene baterije” na str. 63 • “Zamjena tvrdog diska ili statičkog (SSD) diska” na str. 65 • “Zamjena memorijskog modula” na str. 67 • “ZamjenakarticeMiniPCIExpressCardzabežičneLANveze”nastr. 68 • “Zamjena baterije u obliku gumba” na str. 70 Zaštita od statičkog elektriciteta Statičkielektricitet,iakobezopasanzavas,možeozbiljnooštetitikomponen..

Zamjena sklopa poklopca postolja - Page 80

• Ne izazivajte na njemu kratki spoj. • Nemojtegabacati, drobiti, bušitiniizlagativelikimsilama. Pogrešnorukovanjesbaterijom možeuzrokovatipregrijavanje,atomožeuzrokovatipojavuplinovailiplamenana“otvoru”od baterijskog uloška ili male baterije. PrijenoštozamijeniteCRU-ove,provjeritejestelionemogućiliugrađenubaterijutakodaučinitesljedeće: 1. Isključiteračunalo,azatimiznjegaisključiteprilagodnikizmjeničnognaponaisvekabele. 2. Uključiteračunalo. KadasepojavilogotipThinkPad,pritiskomnatipkuF1otvoriteThinkPadSetup. 3. Odaberite Config ➙ Power . Prikazuje se podizbornik ..

Zamjenatvrdogdiskailistatičkog(SSD)diska - Page 81

4. Umetnite novi sklop poklopca postolja 1 i vijke 2 . 5. Ponovnopreokreniteračunalo. Priključiteprilagodnikizmjeničnognaponaisvekabele. Zamjenatvrdogdiskailistatičkog(SSD)diska Prije početka ispišite ove upute. Pažnja: Pogon tvrdog diska vrlo je osjetljiv. Uslijed neprimjerena rukovanja može doći do oštećenja te trajnog gubitka podataka. Slijedite ove preporuke: • Tvrdidiskilistatičkidiskmijenjajtesamoakoganadograđujeteiligadajetenapopravak. Priključciiležište tvrdogilistatičkogdiskanisupredviđenizačestepromjeneilizamjenepogona. • Pazitedaneispustitetvrdiilistatički..

Vodič za korisnike - Page 82

4. Uklonite vijke koji učvršćuju pogon tvrdog ili statičkog diska. Napomena: Ovisno o modelu, vaš tvrdi ili statički disk može izgledati neznatno drukčije od onog što je prikazano na slikama u sklopu ove teme. 5. Podignite jezičac da biste izvadili statički ili tvrdi disk iz računala. 6. Umetnitestatičkiilitvrdidiskuutor 1 pagagurajtedokčvrstonesjednenasvojemjesto 2 . 66 Vodič za korisnike

..

Poglavlje 6. Zamjena uređaja - Page 83

7. Umetnite vijke da biste učvrstili tvrdi ili statički disk. 8. Ponovnopostaviteskloppoklopcapostolja. Pogledajte“Zamjenasklopapoklopcapostolja”nastr. 64. 9. Ponovnopreokreniteračunalo. Priključiteprilagodnikizmjeničnognaponaisvekabele. Zamjena memorijskog modula Prije početka ispišite ove upute. Povećanje kapaciteta memorije učinkovit je način ubrzavanja programa. Da biste zamijenili memorijski modul, pročitajte sljedeće preduvjete, a potom upute. Prilikom zamjene memorijskog modula pridržavajte se mjera opreza. Napomena: Radnabrzinamemorijskogmodulaovisiosistemskojkonfi..

ZamjenakarticeMiniPCIExpressCardzabežičneLANveze - Page 84

4. Akoseumemorijskomutoruvećnalazimemorijskimodul, istovremenootvoritezasunenaobakraja utora 1 , a potom uklonite memorijski modul 2 . Spremite uklonjeni memorijski modul za buduću upotrebu. 5. Stranu novog memorijskog modula s urezom okrenite prema strani utora na kojoj su kontakti pa umetnitememorijskimodul 1 uutorpodkutomodotprilike20stupnjeva. Zakrećitememorijskimodul premadoljedoknesjednenamjesto 2 . Provjeritejelimemorijskimodulčvrstoumetnutuutorteda se ne može lako pomaknuti. Pažnja: Danebisteoštetilimemorijskimodul, nedirajtestranuskontaktima. 6. Ponovnopostaviteskloppoklopca..

Poglavlje 6. Zamjena uređaja - Page 85

OPASNOST Tijekomgrmljavinskognevremenaneobavljajtenikakvuzamjenuinemojteuključivatitelefonski kabeluzidnutelefonskuutičnicunitigaisključivati. OPASNOST Električnastrujaukabelimazanapajanje,telefonskimikomunikacijskimkabelimaveomajeopasna. Dabisteizbjegliopasnostodstrujnogudara,prijeotvaranjapoklopcautoraisključitekabele. Pažnja: Prije umetanja kartice Mini PCI ExpressCard dodirnite metalni stol ili uzemljeni metalni predmet. Timesesmanjujestatičkielektricitetuvašemtijelu. Statičkielektricitetmožeoštetitikarticu. Da biste zamijenili karticu za bežični LAN, učinite sljedeće: 1...

Zamjena baterije u obliku gumba - Page 86

6. RubnovekarticePCIExpressMiniskontaktimaporavnajtesodgovarajućimutorom. Zatimumetnite novukarticuPCIExpressMiniuutorzakarticuPCIExpressMini 1 . Karticupričvrstitevijkom 2 . 7. Povežite kabele antene s novom karticom u skladu s crtežom. 8. Ponovnopostaviteskloppoklopcapostolja. Pogledajte“Zamjenasklopapoklopcapostolja”nastr. 64. 9. Ponovnopreokreniteračunalo. Priključiteprilagodnikizmjeničnognaponaisvekabele. Zamjena baterije u obliku gumba Prije početka ispišite ove upute. OPASNOST Uslučajunepravilnezamjenebaterijeuoblikugumbapostojiopasnostodeksplozije. Baterijau oblikugumb..

Poglavlje 6. Zamjena uređaja - Page 87

• Ne izazivajte na njemu kratki spoj. • Nemojtegabacati, drobiti, bušitiniizlagativelikimsilama. Pogrešnorukovanjesbaterijom možeuzrokovatipregrijavanje,atomožeuzrokovatipojavuplinovailiplamenana“otvoru”od baterijskog uloška ili male baterije. Da biste zamijenili bateriju u obliku gumba, učinite sljedeće: 1. Onemogućiteugrađenubateriju. Pogledajte“Onemogućivanjeugrađenebaterije”nastr. 63. 2. Zatvorite zaslon računala i preokrenite računalo. 3. Ukloniteskloppoklopcabaze. Pogledajte“Zamjenasklopapoklopcapostolja”nastr. 64. 4. Odvojite priključak 1 . Zatim izvadit..

Vodič za korisnike - Page 88

72 Vodič za korisnike

..

PronalaženjedodatneopremezauređajThinkPad - Page 89

Poglavlje7. Poboljšavanjeračunala Uovomseodjeljkunalazeinformacijeoinstaliranjuuređajaiiskorištavanjuprednostitehnološkinaprednih značajki računala. • “Pronalaženje dodatne opreme za uređaj ThinkPad” na str. 73 • “ThinkPad OneLink Dock” na str. 73 • “ThinkPad OneLink Pro Dock” na str. 74 PronalaženjedodatneopremezauređajThinkPad Akoželiteproširitimogućnostiračunala,Lenovoimanizhardverskihdodatakainadogradnjikojićezadovoljiti vaše potrebe. Dodatna oprema obuhvaća memorijske module, uređaje za pohranu, mrežne kartice, replikatorepriključaka,baterije,pril..

ThinkPad OneLink Pro Dock - Page 90

2 USB3.0priključak : omogućujepriključivanjeuređajakompatibilnihsastandardomUSB3.0iUSB2.0. 3 PriključakAlwaysOnUSB :premazadanimpostavkamapriključakAlwaysOnUSBomogućujepunjenje nekih mobilnih digitalnih uređaja i pametnih telefona bez obzira je li računalo u stanju mirovanja, stanju hibernacijeilijeisključeno. Dodatnepojedinostipotražiteudokumentacijikojustedobiliuzsidrište. 4 Kombinirani audiopriključak : omogućuje priključivanje slušalica ili slušalica s mikrofonom s četveropolnim priključkom promjera 3,5 mm (0,14 inča). 5 Pokazateljstanjasustava : pokazateljnaosvijetl..

Poglavlje 7. Poboljšavanje računala - Page 91

Napomena: Ovisnoomodelu,vašesesidrištemoženeznatnorazlikovatiodonognaslikama. Pogled sprijeda 1 Utorzasigurnosnubravu : dabistesidrištezaštitiliodkrađe,kupitezaštitnukabelskubravu,naprimjer Kensingtonkabelskubravu,kojapristajeuutorzasigurnosnubravupapričvrstitesidrištezaradnistol,stol ili drugi nepomični predmet. 2 USB3.0priključak : omogućujepriključivanjeuređajakompatibilnihsastandardomUSB3.0iUSB2.0. 3 PriključakAlwaysOnUSB :premazadanimpostavkamapriključakAlwaysOnUSBomogućujepunjenje nekih mobilnih digitalnih uređaja i pametnih telefona bez obzira je li računalo u stan..

Vodič za korisnike - Page 92

Pogled sa stražnje strane 1 USB2.0priključci : omogućujupriključivanjeuređajakompatibilnihsUSB2.0priključkom. 2 USB3.0priključci : omogućujupriključivanjeuređajakompatibilnihsastandardomUSB3.0iUSB2.0. 3 Ethernetpriključak : omogućujepriključivanjesidrištanaEthernetLAN.Pokazateljinaovompriključku imaju jednaku funkciju kao i oni na računalu. 4 PriključakDisplayPort ® : omogućuje priključivanje monitora visokih performansi, monitora izravnog pogona ili drugih uređaja koji koriste priključak DisplayPort. 5 Priključaknapajanja : koristisezapriključivanjeprilagodnikaizmje..

Instalacijanovogoperacijskogsustava - Page 93

Poglavlje8. Dodatnakonfiguracija Iako je važno zaštititi datoteke, podatke i postavke na tvrdom ili statičkom disku, možda ćete morati i instalirati novi operacijski sustav, nove upravljačke programe uređaja, ažurirati UEFI BIOS sustava ili oporavitipredinstaliranisoftver. Sljedećiodjeljcisadržeinformacijeoodgovarajućemupravljanjuračunalomi održavanju računala u najboljem radnom stanju. • “Instalacija novog operacijskog sustava” na str. 77 • “Instalacija upravljačkih programa uređaja” na str. 79 • “Korištenje programa ThinkPad Setup” na str. 80 • “Kor..

InstalacijaoperacijskihsustavaWindows8iliWindows8.1. - Page 94

Napomene: • AkoslikuinstalacijskogDVD-apokrećetesvanjskogUSBuređajailiakovašeračunaloimapogon NVM Express, prije početka konfigurirajte dodatne postavke. Dodatne informacije potražite na web-mjestu http://www.lenovo.com/support/installwin7viausb3. • Ako je ugrađen pogon NVM Express, također su potrebi dodatni upravljački programi. Dodatne informacijepotražitenaweb-mjestuhttps://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941. 8. Vratitedirektorij C:\SWTOOLS kojistesigurnosnokopiraliprijeinstaliranjaoperacijskogsustavaWindows7. 9. Instalirajte upravljačke programe uređaja. Pogledajte..

Instalacijaupravljačkihprogramauređaja - Page 95

4. Odaberite Restart teprovjeritejeliuključenamogućnost OSOptimizedDefaults . Zatimpritisnitetipku F9 da biste učitali zadane postavke. 5. Pritisnite tipke Fn+F10 da biste izašli iz programa ThinkPad Setup. 6. Priključite pogon koji sadrži instalacijski program operacijskog sustava na računalo pa ponovno pokrenite računalo. 7. Instalirajte upravljačke programe uređaja i potrebne programe. Pogledajte “Instalacija upravljačkih programa uređaja” na str. 79. 8. NakoninstaliranjaupravljačkihuređajaprimijeniteWindowsUpdatedabistenabavilinajnovijemodule, na primjer sigurnosne zak..

KorištenjeprogramaThinkPadSetup - Page 96

KorištenjeprogramaThinkPadSetup ProgramThinkPadSetupomogućujeodabirrazličitihkonfiguracijapostavljanjaračunalaputemkonfiguriranja BIOS-a. Da biste konfigurirali BIOS računala, učinite sljedeće: 1. Uključite računalo. Kada se prikaže logotip ThinkPad, pritisnite tipku F1. Pokrenut će se program ThinkPad Setup. Napomena: Akoseodvastražidaunesetenadzorničkulozinku,unesiteodgovarajućulozinku. Možete i pritisnuti Enter da biste preskočili upit za unos lozinke i pokrenuli program ThinkPad Setup. Ako ne unesete lozinku, nećete moći mijenjati konfiguracije zaštićene nadzorni..

Poglavlje 8. Dodatna konfiguracija - Page 97

• Preinstalled operating system license • UEFI Secure Boot Izbornik Config Dabistepromijenilikonfiguracijuračunala,naizbornikuprogramaThinkPadSetupodaberitekarticu Config . Usljedećojsutablicinavedenestavkeizbornika Config . Zadanesuvrijednosti podebljane . Stavkeizbornika mogusepromijenitibezprethodnenajave. Zadanavrijednostmožeovisitiomodelu. Pažnja: Zadanesukonfiguracijevećoptimizirane. Provođenjemnepravilnihpromjenakonfiguracijamogući su neočekivani rezultati. Tablica2. StavkeizbornikaConfig Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari Wake On LAN • Disabled ..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 98

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari USBUEFIBIOSSupport • Disabled • Enabled Omogućite ili onemogućite podršku za pokretanje s USB uređaja za pohranu. Always On USB • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , a sustav je povezan s prilagodnikom izmjeničnog napona, USB priključak može puniti vanjski uređaj dok je sustav u stanju mirovanja, hibernacije ili pak dok je isključen. Akosesustavnapaja iz baterije i nije povezan s prilagodnikom izmjeničnog napona, USB priključak može puniti vanjski uređaj dok je sustavus..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 99

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari BootDisplayDevice • ThinkPadLCD • HDMI Odaberiteuređajzaprikazkojiće se aktivirati tijekom pokretanja. Odabirseodnosinapokretanje, upit za unos lozinke i program ThinkPad Setup. Graphics Device • IntegratedGraphics • Switchable Graphics Način rada Integrated Graphics omogućujeduljetrajanjebaterije. NačinradaSwitchableGraphics pokreće se kao način rada Integrated Graphics, a Discrete Graphics omogućuje se na zahtjev. Napomena: Način rada Switchable Graphics odaberite samo ako koris..

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) - Page 100

Tablica2. StavkeizbornikaConfig(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari ponovno priključite prilagodnik izmjeničnog napona. Password Beep • Disabled • Enabled Ako omogućite tu mogućnost, oglasitćesezvučnisignalkada sustav očekuje unos lozinke za uključivanje, tvrdi disk ili lozinke nadglednika. Kada unesete lozinku koja odgovara konfiguriranoj lozinki začut će sezvučnisignalkojiserazlikuje odonogkojiseoglašavanakon unosanepodudarnelozinke. BeepandAlarm Keyboard Beep • Disabled • Enabled Omogućite ili onemogućite oglašavanje zvučnog signala tip..

Poglavlje 8. Dodatna konfiguracija - Page 101

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari SupervisorPassword • Disabled • Enabled Pogledajte odjeljak “Lozinka nadglednika” na str. 46. LockUEFIBIOSSettings • Disabled • Enabled Omogućite i onemogućite funkciju kojom se sprječava promjena stavki programa ThinkPad Setup od strane neovlaštenih korisnika. Ta je mogućnost po zadanom postavljena na Disabled . Ako postavite nadzorničku lozinku i omogućite tu funkciju, nitko osim vas neće moći mijenjati stavke u programuThinkPadSetup. Password at unattended boot • Disabled • Enab..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 102

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari Security Chip • Active • Inactive • Disabled Ako odaberete Active , sigurnosni je čip u funkciji. Ako odaberete Inactive ,mogućnost SecurityChip je vidljiva, ali nije u funkciji. Ako odaberete Disabled , mogućnost Security Chip je skrivena, a sigurnosničipnefunkcionira. Security Reporting Options Omogućivanje i onemogućivanje sljedećih mogućnosti za Security Reporting Options: • BIOS ROM String Reporting : tekstni niz BIOS-a • CMOS Reporting : podaci iz CMOS-a • NVRAM Reportin..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 103

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari Intel (R) Virtualization Technology • Disabled • Enabled Ako odaberete Enabled , Virtual Machine Monitor (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje omogućuje virtualizacijskatehnologija. Virtualization IntelVT-dFeature • Disabled • Enabled Intel VT-d naziv je Intelove virtualizacijske tehnologije za usmjereni ulaz/izlaz. Kada je omogućena, VMM može koristiti infrastrukturu platforme za virtualizacijuulazaiizlaza. Ethernet LAN • Disabled • Enabled Ako odaberete Enable..

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) - Page 104

Tablica3. StavkeizbornikaSecurity(nastavak) Stavkaizbornika Stavkapodizbornika Odabir Komentari Permanently Disabled , nećete ponovno moći omogućiti tu postavku. Secure Boot • Disabled • Enabled Omogućuje ili onemogućuje značajku UEFI Secure Boot. Da biste spriječili pokretanje neovlaštenih operacijskih sustava tijekom pokretanja računala, odaberite Enable . Dabistedopustili pokretanje bilo kojeg operacijskog sustavatijekompokretanjaračunala, odaberite Disabled . Platform Mode UserMode SecureBootMode StandardMode ResettoSetupMode • Enter Ta mogućnost služi za čišćenje t..

Poglavlje 8. Dodatna konfiguracija - Page 105

Napomena: Akoseračunalonemožepokrenutinisjednoguređajailinijemogućepronaćioperacijski sustav, prikazat će se izbornik Boot . U sljedećoj su tablici navedene stavke izbornika Startup . Zadane su vrijednosti podebljane . Stavke izbornikamogusepromijenitibezprethodnenajave. Zadanavrijednostmožeovisitiomodelu. Napomena: Neke se stavke na izborniku prikazuju samo ako računalo podržava značajke na koje se te stavke odnose. Tablica4. StavkeizbornikaStartup Stavka izbornika Odabir Komentari Boot Kad na računalu pritisnete gumb za uključivanje, odaberite uređaj za pokretanje. Network B..

Tablica4. StavkeizbornikaStartup(nastavak) - Page 106

Tablica4. StavkeizbornikaStartup(nastavak) Stavka izbornika Odabir Komentari BootDeviceListF12Option • Disabled • Enabled Akoodaberete Enabled ,prepoznajese tipka F12, a kada je pritisnete, prikazat ćeseprozorizbornika Boot . Boot Order Lock • Disabled • Enabled Ako odaberete Disabled , računalo će pokrenuti sustav prema zadanom prioritetu. Ako odaberete Enabled , računalo će pokrenuti sustav prema prilagođenom prioritetu. Izbornik Restart DabisteizišliizprogramaThinkPadSetupiponovnopokrenuliračunalo,naizbornikuprogramaThinkPad Setup odaberite Restart . Prikazuju se sljedeć..

Poglavlje 8. Dodatna konfiguracija - Page 107

Kadakonfigurirateistaviteračunaloufunkciju, njimeupravljatepomoćusoftveraiznačajkizaupravljanje koje su već integrirane u klijentski sustav i mrežu. Upravljanje sustavom Dodatneinformacijeoznačajkamaupravljanjasustavompotražiteuovojtemi: Desktop Management Interface UEFI BIOS sustava na računalu podržava sučelje koje se naziva System Management BIOS Reference Specification (SMBIOS) V2.6.1. SMBIOS sadrži podatke o hardverskim komponentama sustava. BIOS tu bazu podataka popunjava podacima o samom BIOS-u i uređajima na matičnoj ploči. U tim se specifikacijama bilježe standard..

Vodič za korisnike - Page 108

Wake on LAN Ako je na računalu koje je povezano s LAN mrežom omogućena značajka Wake on LAN, administrator mrežemožeračunalopokrenutinadaljinu, putemkonzolezaupravljanje, pomoćusoftverazaupravljanje mrežom na daljinu. Ako vaše računalo nije uključeno u upravljanje sustavom od strane administratora mreže, možete onemogućiti značajku Wake on LAN. Da biste omogućili ili onemogućili Wake on LAN, učinite sljedeće: 1. Pokrenite ThinkPad Setup. 2. Odaberite Config . Prikazuje se podizbornik Config . 3. Odaberite Network . Prikazuje se podizbornik Networkitem . 4. Za WakeOnLAN..

Općenitisavjetizasprječavanjeproblema - Page 109

Poglavlje9. Sprečavanjeproblema Održavanje je važan aspekt za vlasnike prijenosnog računala ThinkPad. Uz pravilno održavanje mogu se izbjeći uobičajeni problemi. Ovaj odjeljak sadrži informacije koje vam mogu pomoći pri održavanju besprijekornog rada računala. • “Općeniti savjeti za sprječavanje problema” na str. 93 • “Provjera ažurnosti upravljačkih programa uređaja” na str. 94 • “Briga o računalu” na str. 95 Općenitisavjetizasprječavanjeproblema Ovatemasadržisljedećesavjetekojipojednostavnjujusprječavanjeproblemaprilikomkorištenjaračunala: • Ako..

Provjeraažurnostiupravljačkihprogramauređaja - Page 110

- Pristupite programu ThinkPad Setup i učitajte zadane postavke. - Ponovno pokrenite računalo i započnite postupak oporavka. - Akoračunalokaomedijezaoporavakkoristidiskove,nemojteihuklanjatiizpogonadoksetonezatraži. • Akosmatratedapostojeproblemispogonomtvrdogdiska, prijenegoštonazovetecentarzapodršku korisnicima,pročitajteodjeljak“Dijagnosticiranjeproblema”nastr. 99ipokrenitedijagnostičkitest. Ako seračunalonepokrene,sweb-mjestahttp://www.lenovo.com/hddtestpreuzmitedatotekezastvaranje medijazasamotestiranjeprilikompokretanja. Pokrenitetestizabilježitesveporukeilišifrepogr..

Poglavlje 9. Sprečavanje problema - Page 111

možete i unaprijed definirati prema značaju (kritična ažuriranja, kritična i preporučena ažuriranja ili sva ažuriranja),štoznačidaćepopiskojisteodabralisadržavatisamoonuvrstuažuriranjakojavaszanimaju. DodatneinformacijeotomekakokoristitiprogramSystemUpdatepotražiteusustavupomoćiprograma. Briga o računalu Iakojevašeračunalooblikovanozapouzdanofunkcioniranjeunormalnimradnimokruženjima,potrebnoje razumnorukovatisnjim. Uzovećetevrijednesavjetesvojimračunalomrukovatiučinkovitijeiuzvećiužitak. Pazite na to gdje i kako radite • Spremite materijale za pakiranje daleko od ..

Čišćenje poklopca na računalu - Page 112

• IsključiteračunaloakonamjeravatezamijenitipogontvrdogdiskailiM.2statičkogdiska. • Prilikomzamjenepogonatvrdogdiskaponovnopričvrstitepoklopacutorapogona. • Kadasenesekoriste, vanjskiiprijenosnipogontvrdogdiskačuvajteuodgovarajućimspremnicimaili pakiranjima. • Prijenegoinstaliratebilokojiodsljedećihuređaja,dotaknitemetalnupovršinuiliuzemljenimetalniobjekt. Timesesmanjujestatičkielektricitetuvašemtijelu. Statičkielektricitetmožeoštetitiuređaj. - Memorijski modul - Mini PCI kartica - Memorijske kartice, kao što su SD, SDHC, SDXC i MultiMediaCard Napomena: Nisu svi nave..

Poglavlje 9. Sprečavanje problema - Page 113

4. Kružnim pokretima i uz poseban oprez da nigdje ne ostane previše tekućine prebrišite poklopac spužvom. 5. Obrišite površinu da uklonite deterdžent. 6. Isperite spužvu čistom tekućom vodom. 7. Obrišite poklopac čistom spužvom. 8. Ponovno obrišite površinu suhom, mekanom krpom. 9. Pričekajtedasepovršinapotpunoosušiiuklonitemrvicevlaknaodtkanine. Čišćenje računalne tipkovnice Da biste očistili tipkovnicu računala, učinite sljedeće: 1. Na mekanu tkaninu na kojoj nije nakupljena prašina nanesite malu količinu izopropilnog alkohola za ribanje. 2. Obrišitesvakupovr..

Vodič za korisnike - Page 114

98 Vodič za korisnike

..

Poglavlje10. Rješavanjeproblemasračunalom - Page 115

Poglavlje10. Rješavanjeproblemasračunalom Uovomsepoglavljuopisuještoučinitiakonaiđetenaproblemesračunalom. Poglavlje sadrži informacije o sljedećim temama: • “Dijagnosticiranje problema” na str. 99 • “Rješavanje problema” na str. 99 Dijagnosticiranje problema Ako naiđete na probleme s vašim računalom, neka vam program Lenovo Solution Center posluži kao početna točka za njihovo rješavanje. Program Lenovo Solution Center omogućuje otkrivanje i rješavanje problema na računalu. Kombinira dijagnostičketestove,prikupljanjepodatakaosustavu,sigurnosnostanjeiinformaci..

Prolivena tekućina na tipkovnicu - Page 116

• Akojeračunaloisključeno, ponovnogapokrenitepritiskomnatipkuzauključivanjeiisključivanje. Ako se računalo ne uključi, prijeđite na drugi korak. • Akoračunalonemožeteisključitipritiskomnaprekidačnapajanja,odspojitesveizvorenapajanjaod računalaiponovnopokrenitesustavumetanjemizravnanespajalicezapapirurupicuzaponovno pokretanjeuhitnimslučajevima. Kadaseračunaloisključi,ponovnogapokrenitepritiskomnatipku za napajanje. Ako se računalo ne uključi, prijeđite na drugi korak. 2. Dokjeračunaloisključeno,uklonitesveizvorenapajanjaizračunalaiponovnogapokreniteumetanjem izravna..

Poglavlje 10. Rješavanje problema s računalom - Page 117

Rješenje : CMOS senzor sustava možda je oštećen uslijed rada neke od aplikacija. Računalo radi na temeljuzadanihpostavki. PokreniteThinkPadSetupdabisteponovnokonfiguriralipostavke. Akosei dalje pojavljuje pogreška s istom šifrom, dajte računalo na popravak. • Poruka : 0253: Podaci bloka varijable EFI su uništeni. Rješenje : podaci bloka varijable EFI sustava možda su oštećeni. • Poruka : 0271: pogreška datuma i vremena. Rješenje : niti datum niti vrijeme nisu podešeni u računalu. Upišite ThinkPad Setup da biste postavili datum i vrijeme. • Poruka : 0177: nepravilniS..

Tablica5. Porukesazvučnimsignalima - Page 118

Rješenje : postoji više vanjskih čitača otiska prsta. Isključite i uklonite sve čitače osim onog koji je postavljen u glavnom operacijskom sustavu. • Poruka : 2000: dijagnostikapomoćusenzorasustavaActiveProtectionnijeuspjela. Rješenje : senzorsustavaActiveProtectionneradiispravno. Dajteračunalonapopravak. • Poruka : 2100: pogreškapriinicijalizacijisuređajaHDD0(glavnogpogonatvrdogdiska) Rješenje : pogontvrdogdiskanefunkcionira. Odnesitetvrdidisknaservis. • Poruka : 2101: pogreška pri otkrivanju na uređaju HDD1 (Ultrabay HDD) Rješenje : pogontvrdogdiskaUltrabaynefunkcion..

Poglavlje 10. Rješavanje problema s računalom - Page 119

Tablica5. Porukesazvučnimsignalima(nastavak) Problem Rješenje Pet kratkih zvučnih signala Problemumatičnojploči. Dajteračunalonapopravak. Pet kratkih zvučnih signala, pauza, pet kratkih zvučnih signala i pauza Nastavite s postupkom pokretanja čim se pogreška otkrije. Problemi s memorijskim modulom Ispišiteoveuputesadaičuvajteihkrajračunalazakasnijureferencu. Ako memorijski modul ne funkcionira ispravno, provjerite sljedeće: 1. Provjeritejelimemorijskimodulispravnoinstaliranipostavljenuračunalo. Moždaćetemoratiuklonitisvedodanememorijskemoduledabistetestiraliračunalosamostv..

Problemistipkovnicomiostalimpokazivačkimuređajima - Page 120

Napomena: Ako koristite operacijski sustav Windows 7, u području obavijesti sustava Windows kliknite Showhiddenicons (Prikažiskriveneikone). PrikazujeseikonaAccessConnections. Dodatneinformacijeo ikoni potražite u sustavu pomoći za program Access Connections. AkojeusustavinstaliranoperacijskisustavWindows7,provjeritenazivmreže(SSID)ipodatkezašifriranje. PomoćuprogramaAccessConnectionsprovjeritevaljanostpodatakakojioviseounosumalihivelikihslova. Problemi sa značajkom Bluetooth • Problem : iakosuBluetoothslušalicepriključenepomoćuprofilaSlušaliceiliAV,zvukneizlaziizBluetooth sl..

Device Status: This device is working properly. - Page 121

2. Iskopčajte vanjsku numeričku tipkovnicu. 3. Uključite računalo i pokušajte ponovo koristiti tipkovnicu. Akojeproblemstipkovnicomriješen,opreznoponovnopriključitevanjskunumeričkutipkovnicuivanjsku tipkovnicu. Provjerite jeste li pravilno postavili priključke. Akoseproblemnastavipojavljivati,provjeritejeliinstaliranpravilanupravljačkiprogramzauređaj. 1. Otvorite upravljačku ploču. Prikaz upravljačke ploče promijenite iz Category (Kategorija) u Large icons (Velike ikone) ili Small icons (Male ikone). 2. Kliknite Keyboard (Tipkovnica). 3. Odaberite karticu Hardware (Hardver). ..

Vodič za korisnike - Page 122

Ako je postavljena lozinka za pokretanje: - Pritisnitebilokojutipkuzaprikazodzivnikazalozinkuzapokretanje. Akojerazinasvjetlinezaslona preniska, povećajte je pritiskom na tipku F6. - Upišite ispravnu lozinku i pritisnite Enter. Akosutestavkeispravnopostavljene,azaslonjeidaljeprazan,dajteračunalonapopravak. • Problem : kadauključimračunalo,prikazujesesamobijelipokazivačnapraznomzaslonu. Rješenje : akosteizmijeniliparticijunapogonutvrdogdiskapomoćusoftverazapostavljanjeparticija, informacije o toj particiji ili glavni zapis za podizanje možda su uništeni. 1. Isključite računalo ..

Poglavlje 10. Rješavanje problema s računalom - Page 123

3. Kliknitekarticu Monitor dabisteprovjerilijeliuprozorusvrstamamonitoraodabranaodgovarajuća vrstamonitora. Potomkliknitegumb Properties (Svojstva). Akosezatražiadministratorskalozinkaili potvrda, upišite lozinku ili potvrdite akciju. Kliknite potvrdni okvir Devicestatus (Stanje uređaja) i provjeriteradiliuređajispravno. Akouređajneradiispravno,kliknitegumb Troubleshoot (Otklanjanje poteškoća) i slijedite upute na zaslonu. Napomena: Naziv upravljačkog programa za uređaj ovisi o videočipu koji je instaliran na vašem računalu. 4. Kliknitekarticu ColorManagement (Upravljanjebojama..

Vodič za korisnike - Page 124

4. Kliknite karticu Adapter (Prilagodnik). 5. Provjerite prikazuje li se u prozoru s informacijama o prilagodniku naziv odgovarajućeg upravljačkog programa za uređaj. Napomena: Nazivupravljačkogprogramazauređajovisiovideočipukojijeinstalirannavašem računalu. 6. Kliknite OK (U redu). Akosuinformacijenetočne,ponovnoinstalirajteupravljačkiprogramuređaja. - Provjeritevrstumonitoraipotrebiažurirajteupravljačkiprogram,nasljedećinačin: 1. Povežitevanjskimonitorspriključkomzamonitor,azatimselektričnomutičnicom. 2. Uključite vanjski monitor i računalo. 3. Desnom tipkom miša kli..

Poglavlje 10. Rješavanje problema s računalom - Page 125

Napomena: Akoračunalonemožeotkritivanjskimonitor,kliknitegumb Detect (Otkrij). 4. Klikniteikonuželjenogmonitora(ikona Monitor-2 predstavljavanjskimonitor). 5. Kliknite Advancedsettings (Dodatne postavke). 6. Kliknite karticu Monitor . 7. Odaberite odgovarajuću brzinu osvježavanja zaslona. • Problem : na zaslonu se prikazuju pogrešni znakovi. Rješenje : jeste li slijedili pravilan postupak instalacije operacijskog sustava ili aplikacije? Ako jeste, otpremite vanjski monitor u servis. • Problem : Funkcija proširene radne površine ne radi. Rješenje : nasljedećinačinomogućitefu..

Vodič za korisnike - Page 126

Problemi sa zvukom • Problem : zvukovi u wave ili MIDI obliku ne reproduciraju se pravilno. Rješenje : provjerite je li ugrađeni audiouređaj pravilno konfiguriran. 1. Otvorite upravljačku ploču. 2. Kliknite Hardware and Sound (Hardver i zvuk). 3. Kliknite DeviceManager (Upravitelj uređaja). Ako se zatraži administratorska lozinka ili potvrda, upišite lozinku ili potvrdite akciju. 4. Dvokliknite Sound,videoandgamecontrollers (Kontrolerizazvuk,videoiigre). 5. Provjerite je li sljedeći uređaj omogućen i ispravno konfiguriran: - Realtek High Definition Audio • Problem : snimke..

Poglavlje 10. Rješavanje problema s računalom - Page 127

Rješenje : idaljesečujeslabzvuk,čakiakoseglavnakontrolaglasnoćepostavinaminimalnurazinu. Da biste potpuno isključili zvuk, idite na glavnu kontrolu glasnoće i odaberite Mutespeakers (Isključi zvuk zvučnika). • Problem : kadasetijekomreprodukcijezvukanaračunalopriključeslušalice,zvučniknereproducirazvuk. Rješenje : popriključenjuslušalicazvukseautomatskipreusmjeravaunjih. Želitelizvukponovoslušatiiz zvučnika,nezaboravitetezvučnikepostavitikaozadaniuređaj. Postupakjesljedeći: 1. Otvorite Control Panel (Upravljačka ploča). 2. Kliknite AllControlPanelItems (Sve stavke k..

Vodičuzasigurnost,jamstvoipostavljanje - Page 128

Rješenje : ispraznite bateriju i ponovno je napunite. Ako je vrijeme rada baterije još uvijek kratko, upotrijebite novu bateriju. • Problem : računalo ne radi s potpuno napunjenom baterijom. Rješenje : moždajeaktiviranazaštitaodelektričnogizbojaubateriji. Isključiteračunalonajednuminutu dabistezaštituvratilinapočetnepostavke, apotomgaponovnouključite. • Problem : baterija se ne može napuniti. Rješenje : baterijunemožetepunitikadjeprevruća. Akojebaterijavruća,uklonitejeizračunalaiostavite da se ohladi do sobne temperature. Kad se ohladi, ponovno je umetnite i napunite. ..

Poglavlje 10. Rješavanje problema s računalom - Page 129

g. Potomponovnoinstalirajtejedanpojedanuređajkojisteukloniliuprethodnimkoracima. Problem s gumbom za napajanje Problem : sustav ne reagira i ne možete isključiti računalo. Rješenje : Isključiteračunalonanačindapritisnetegumbzanapajanjeidržitegapritisnutim4sekundeili više. Akosesustavjošnijeponovnopokrenuo,ukloniteprilagodniknapajanjaibateriju. Problemi s pokretanjem Ispišite ove upute sada i čuvajte ih kraj računala za kasniju referencu. Akoseporukaopogrešcipojaviprijenoštoseoperacijskisustavučita,slijediteodgovarajućepostupkeza rješavanjeproblemavezanihuzporukeopogreška..

Problemivezaniuzupravljačkepogoneidrugeuređajezapohranu - Page 130

- Ako pokazatelj stanja sustava (osvijetljeni logotip ThinkPad) polako trepće, računalo je u stanju mirovanja. Naračunalopriključiteprilagodnikizmjeničnognapona,apotompritisniteFn. - Akojepokazateljstanjasustava(osvijetljenilogotipThinkPad)isključen,računalojeisključenoilijeu stanjuhibernacije. Povežiteprilagodnikizmjeničnognaponasračunalom,apotompritisnitetipkuza napajanje da biste nastavili s radom. Akosesustavidaljenevraćaizstanjamirovanja,sustavjemoždaprestaoreagiratiinećetemoćiisključiti računalo. Utomjeslučajupotrebnoponovnopokrenutiračunalo. Akonistespremilipodatke..

Poglavlje 10. Rješavanje problema s računalom - Page 131

Problem sa softverom Problem : aplikacija se ne izvodi pravilno. Rješenje : provjerite nije li uzrok problema aplikacija. Provjerite ima li računalo minimalnu potrebnu memoriju za pokretanje aplikacije. Pregledajte priručnike isporučene uz aplikaciju. Provjerite sljedeće: • Je li aplikacija namijenjena za rad s vašim operacijskim sustavom. • Izvode li se druge aplikacije na računalu pravilno. • Jesu li instalirani potrebni upravljački programi uređaja. • Radi li aplikacija kada se pokrene na nekom drugom računalu. Ako se tijekom korištenja programa pojavi poruka o pogreš..

Vodič za korisnike - Page 132

116 Vodič za korisnike

..

Prije nego se obratite tvrtki Lenovo - Page 133

Poglavlje11. Traženjepodrške Ovo poglavlje sadrži informacije o pomoći i podršci koju nudi Lenovo. • “Prije nego se obratite tvrtki Lenovo” na str. 117 • “Dobivanje pomoći i servisa” na str. 117 • “Kupnja dodatnih usluga” na str. 119 Prije nego se obratite tvrtki Lenovo Problemi s računalom često se mogu riješiti pregledom informacija u objašnjenjima šifri pogrešaka, pokretanjemdijagnostičkihprogramailiposjetomweb-mjestutvrtkeLenovo. Registriranje računala RegistrirajteračunalokodtvrtkeLenovo. Dodatneinformacijepotražiteuodjeljku“Registriranjeračunala”..

Korištenjeprogramazadijagnostiku - Page 134

sadržiinformacijeotomegdjepotražitidodatneinformacijeotvrtkiLenovoinašimproizvodima,štoučiniti akonaiđetenaproblemsračunalomikomeseobratitiradiservisaakojepotreban. Informacije o vašem računalu i unaprijed instaliranom softveru, ako takav postoji, možete pronaći u dokumentaciju koju ste primili s računalom. Dokumentacija obuhvaća tiskane knjige, internetske knjige, readme datoteke i datoteke pomoći. Osim toga, informacije o proizvodima tvrtke Lenovo dostupne su i na Internetu. Microsoftovi servisni paketi najnoviji su izvor softvera za ažuriranja proizvoda sustava Windows. On..

Vodičazasigurnost,jamstvoipostavljanje - Page 135

• PopravakhardveratvrtkeLenovo-AkoseutvrdidaproblemuzrokujehardvertvrtkeLenovokojijepod jamstvom,obučenovamjeosobljenaraspolaganjuzapružanjeprimjerenerazineusluge. • Vođenje tehničkih promjena - povremeno dolazi do promjena koje su nužne nakon što je proizvod prodan. Lenovoilivašprodavač,akogajeLenovozatoovlastio,izvršitćeodređenetehničkepromjene (Engineering Changes, EC) koje se odnose na vaš hardver. Sljedeće usluge nisu pokrivene jamstvom: • ZamjenailikorištenjedijelovakojenijeproizveoLenovoilidijelovakojinisuobuhvaćenijamstvom Napomena: Svidijelovisjamstvomimajuide..

Vodič za korisnike - Page 136

120 Vodič za korisnike

..

Interoperabilnost bežičnih uređaja - Page 137

DodatakA. Napomeneopropisima Najnovijeinformacijeosukladnostidostupnesunaadresihttp://www.lenovo.com/compliance. Informacijevezaneuzbežičneuređaje Interoperabilnost bežičnih uređaja BežičnaLANkarticaprojektiranajezameđuoperabilnostsasvimbežičnimLANproizvodimakojisetemelje naradiotehnologijiDSSS(DirectSequenceSpreadSpectrum),CCK(ComplementaryCodeKeying)i/iliOFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) i u skladu je sa sljedećim: • Standardi 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n ili 802.11ac za bežični LAN prema definiciji i odobrenju Udruženja inženjera elektrotehnike i ele..

Informacijeousklađenostibežičnogradija - Page 138

• Find Me Profile • Immediate Alert Profile • Battery Status Profile Okruženje korištenja i vaše zdravlje Ovo računalo sadrži integrirane bežične kartice koje rade prema smjernicama sigurnosnih standarda i preporuka za radijske frekvencije, stoga Lenovo smatra da je proizvod siguran za upotrebu. Ti standardi i preporuke odražavaju slaganje i dogovor svjetske znanstvene zajednice i proizlaze iz promišljanja znanstvenikauraznimudruženjimaiodborima,kojikontinuiranopromatrajuitumačeopsežnuistraživačku literaturu. Unekimsituacijamailiokruženjimavlasnikzgradeiliovlaštenip..

Dodatak A. Napomene o propisima - Page 139

1 Antena za bežični LAN (dodatna) 2 Antena za bežični LAN (glavna) Pronalaženjepravnihnapomenaobežičnojtehnologiji Dodatneinformacijeopropisimavezanimauzbežičnetehnologijepotražiteudokumentu RegulatoryNotice koji ste dobili s računalom. Akojeračunaloisporučenobezdokumenta RegulatoryNotice ,možetegapronaćinaweb-mjestunaadresi: http://www.lenovo.com/UserManuals Informacije o certifikatu Usljedećojsutablicinavedeneinformacijeonazivuproizvoda,ID-uusklađenostiivrstamaračunala. Ime proizvoda ID usklađenosti Vrste računala ThinkPadS440 ThinkPad S3 – S440 TP00056A 20AY, 20BB ..

Deutschsprachiger EU Hinweis: - Page 140

interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates, uses, andcanradiateradiofrequency energyand, ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions, maycauseharmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuserisencouragedtotrytocorrecttheinterferenceby one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separatio..

Dodatak A. Napomene o propisima - Page 141

HinweisfürGerätederKlasseBEU-RichtliniezurElektromagnetischenVerträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie2004/108/EG(früher89/336/EWG)zur AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanfor..

ServisneinformacijeLenovoproizvodazaTajvan - Page 142

ServisneinformacijeLenovoproizvodazaTajvan Oznaka usklađenosti za Euroaziju Zvučna obavijest za Brazil Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 126 Vodič za korisnike

..

Dodatak B. WEEE i informacije o recikliranju - Page 143

DodatakB. WEEEiinformacijeorecikliranju Lenovo potiče vlasnike informatičke (IT) opreme da odgovorno recikliraju opremu koja im više nije potrebna. Lenovo nudi raznolike programe i usluge kao pomoć za vlasnike opreme pri recikliranju njihovih IT proizvoda. Dodatne informacije o recikliranju proizvoda tvrtke Lenovo potražite na adresi http://www.lenovo.com/recycling. Najnovijeinformacijeonašimproizvodimavezaneuzokolišdostupnesu na adresi http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Važneinformacijeoodlaganjuelektričneielektroničkeopreme OznakaWEEEnaproizvodimatvrtkeLenovoodnosisenadržave..

Informacije o recikliranju za Brazil - Page 144

ofbyanindustrialwastedisposalcontractorcertifiedbyalocalgovernment. InaccordancewiththeLaw forPromotionofEffectiveUtilizationofResources,LenovoJapanprovides,throughitsPCCollectingand RecyclingServices,forthecollecting,reuse,andrecyclingofdisusedcomputersandmonitors. Fordetails, visittheLenovoWebsiteat: http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/pcrecycle/. Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charg..

InformacijeorecikliranjubaterijazaEuropskuuniju - Page 145

InformacijeorecikliranjubaterijazaEuropskuuniju Obavijest: taseoznakaodnosisamonadržaveunutarEuropskeunije(EU). Baterijeilinjihoviomotioznačavajuseuskladuseuropskomdirektivom2006/66/ECvezanomuzbaterije i akumulatore te istrošene baterije i akumulatore. Direktiva određuje okosnicu za povrat i recikliranje iskorištenihbaterijaiakumulatora,kojavrijediucijelojEuropskojuniji. Taseoznakaprimjenjujenarazličite baterijeteoznačavadasebaterijanesmijebaciti,većzbrinutiuskladusovomDirektivomnakrajuvijeka upotrebe. Baterijeiakumulatorioznačavajuseuskladuseuropskomdirektivom2006/66/EC.Oznakaupu..

Vodič za korisnike - Page 146

InformacijeorecikliranjubaterijazaTajvan Informacije o recikliranju baterija za Sjedinjenje Američke Države i Kanadu Informacije o recikliranju za Kinu 130 Vodič za korisnike

..

Dodatak C. Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) - Page 147

DodatakC. Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS) Najnovije informacije o našim proizvodima vezane uz okoliš dostupne su na adresi http://www.lenovo.com/ecodeclaration. Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS)uEuropskojuniji This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). FormoreinformationaboutLenovoworldwidecomplianceonRoHS,goto: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_..

Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS)uKini - Page 148

Direktivaoograničenjuopasnihtvari(RoHS)uKini 132 Vodič za korisnike

..

Dodatak D. ENERGY STAR informacije o modelu - Page 149

DodatakD. ENERGYSTARinformacijeomodelu ENERGYSTAR ® zajedničkijeprogramAgencijezazaštituokolišaSjedinjenihAmeričkihDržavaiMinistarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država, namijenjen uštedi novca i zaštiti okoliša putem energetski učinkovitih proizvoda i postupaka. Lenovojeponosanštosvojimkorisnicimamožeponuditiproizvodekojisuuskladusazahtjevimaprograma ENERGYSTAR.OznakuENERGYSTARmožetepronaćinaračunaluilinasučeljuspostavkamanapajanja. AkoimajuoznakuENERGYSTAR,sljedećevrsteračunalatvrtkeLenovoprojektiranesuiispitanedabibile usklađene sa zahtjevima programa ENERGY ST..

Vodič za korisnike - Page 150

6. Kliknite OK (U redu). 134 Vodič za korisnike

..

Dodatak E. Napomene - Page 151

Dodatak E. Napomene Lenovo možda ne nudi proizvode, usluge i funkcije opisane u ovom dokumentu u svim zemljama. PosavjetujteseslokalnimLenovopredstavnikomuveziinformacijaoproizvodimaiuslugamakojesemogu nabavitiuvašempodručju. BilokojeupućivanjenaLenovoproizvod,programiliuslugunemanamjerutvrditi da se samo taj Lenovo proizvod, program ili usluga mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne narušava nijedno Lenovo pravo na intelektualno vlasništvo može se koristitikaozamjena. Nokorisnikovajeodgovornostprocjenaiprovjerafunkcioniranjabilokojegd..

Vodič za korisnike - Page 152

Zaštitni znaci SljedećisepojmoviubrajajuuzaštitneznakovetvrtkeLenovouSjedinjenimDržavama,drugimzemljamaili oboje: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery Secure Data Disposal ThinkPad TrackPoint UltraConnect AMD je registrirani zaštitni znak tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Intel i Intel SpeedStep zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Intel Corporation ili njezinih podružnica u Sjedinjenim Državama i drugim državama. Microsoft,Windows,Direct3D,BitLockeriCortanazaštitnisuznakovigrupacijeMicrosoft. PojmoviHDMIiHDMIHigh-Definitio..

Sponsored links

Latest Update