Lenovo Thinkpad S440 (bulgarian) User Guide Manual Bulgarian

ThinkPad S440 Language

Download Lenovo Thinkpad S440 (bulgarian) User Guide Manual Bulgarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Ръководствотозапотребителя - Page 1

Ръководствотозапотребителя ThinkPadS440

..

Пето издание (Февруари 2016) - Page 2

Забележки: Предидаизползватетазиинформацияиподдържанияотнеяпродукт, задължително прочететеиразберетеследното: • Ръководствозабезопасност, гаранцияинастройка • RegulatoryNotice • “Важнаинформациязабезопасността”настраницаvi • ПриложениеE“Бележки”настраница141 Най-новите Ръководствозабезопасност,гаранцияинастройка и R..

Съдържание - Page 3

Съдържание Прочетете първо . . . . . . . . . . . . v Важнаинформациязабезопасността . . . . . vi Условия, коитоизискватнезабавни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . vii Насокизабезопасност . . . . . . . . . vii Глава 1. Общ преглед на продукта . . 1 Намираненаорганите зауправление, съединителитеииндикаторите . . . . . . . . 1 Изгледотпред . . . . . . . . . . . . . . 1 Изгледотдясн..

Ръководствотозапотребителя - Page 4

Създаванеиизползваненаспасителен носител . . . . . . . . . . . . . . . 59 Преинсталираненапредварително инсталираниприложенияидрайверина устройства . . . . . . . . . . . . . . 60 Разрешаване на проблеми с възстановяването . . . . . . . . . . . 61 Общ преглед за възстановяване за операционнисистемиWindows8иWindows 8.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Обновяваненакомпютъра..

iii - Page 5

Информация, свързана със сертифицирането . . . . . . . . . . . 129 Забележказакласификациязаизнос . . . . 129 Забележкизаелектронноизлъчване . . . . . 129 Декларация за съответствие за Федералнатакомисияпокомуникации . . 129 Изявлениезасъответствиесизискванията заизлъчванеКласBнаIndustryCanada. . 130 Европейскисъюз–Съответствие надирективатазае..

Ръководствотозапотребителя - Page 6

iv Ръководствотозапотребителя

..

Прочетете първо - Page 7

Прочетете първо Непременноследвайтеважнитесъвети,даденитук,задасевъзползватеизабавляватемаксимално свашиякомпютър.Аконегонаправите,товаможедадоведедонеудобстваилинаранявания,илида причиниотказнавашиякомпютър. Предпазвайте се от топлината, произвеждана от вашия компютър. Когатокомпютърътвиевключенилибатерията..

Ръководствотозапотребителя - Page 8

Пазете вашия компютър и данните ви, когато го премествате. Предидапреместитекомпютър,оборудванствърддиск,направетеедно отследнитенещаисеуверете,чебутонътзазахранванетоеизключен илипримигва: • Изключетего. • Превключетеговрежимназаспиване. • Превключетегонарежимнахибернация. Товащевипомогнедапредотвратитеповре..

- Page 9

Забележка: Тази информациявключваспоменаванияназахранващиадаптериибатерии. Освен преносимитекомпютри,някоипродукти(катовисокоговорителиилимонитори)седоставятсвъншни захранващиадаптери. Акоиматетакъвпродукт, тазиинформацияеприложимазанего. Освен товакомпютърнитепродуктисъдържатвътрешнабатериясразмернамонета..

Ръководствотозапотребителя - Page 10

Сервиз и надстройвания Несеопитвайтедапоправитесамостоятелнопродукта,освенаконестеинструктиранитакаот Центъразаподдръжканаклиентиилиотдокументациятави.Използвайтесамосервизендоставчик, одобрензапоправканаконкретнияпродукт. Забележка: Някоикомпютърничастимогатдабъдатнадстройваниилиподменяниотклиента. Надс..

- Page 11

Предпазвайте захранващите кабели и захранващите адаптери от течности. В частност, не оставяйте захранващия кабел или захранващия адаптер до мивки, вани, тоалетни или на подове, които се почистват с течности. Течностите могат да причинят късо съединение, особено ако захранващият кабел или захранващият адаптер са увредени от..

Изявление за захранващия блок - Page 12

разпределителната мрежа. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси относно натоварванията и номиналната мощност на разпределителната мрежа. Убедете се, че контактът, който използвате, е правилно свързан, леснодостъпен и разположен близо до оборудването. Не опъвайте напълно захранващите кабе..

- Page 13

вода или други течности. Презареждайте батерийния модул само в стриктно съответствие с инструкциите, включени в документацията на продукта. Злоупотребата или неправилната употреба на батерия могат да причинят прегряване, което да предизвика “изхвърляне” на газ или пламъци от батерийния модул или батерията с размер на мо..

Ръководствотозапотребителя - Page 14

Топлина и вентилация на продукта ОПАСНОСТ Компютрите, адаптерите на захранване и много от аксесоарите генерират топлина, когато са включени и когато се зареждат батерии. Преносимите компютри могат да генерират значителни количества топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези прости предпазни мерки: • Когат..

- Page 15

Информация за безопасност на електрически ток ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете риска от електрически удар: • Не използвайте компютъра по време на гръмотевична буря. • Не включвайте или изключвайте кабели или извършвайте инсталиране, поддръжка или п..

Ръководствотозапотребителя - Page 16

Забележка: Запродуктисфлуоресцентнилампи,съдържащиживак(например,различниот LED),флуоресцентнаталампавдисплеястечникристали(LCD)съдържаживак;изхвърляйтев съответствиесместните,държавниилифедералнизакони. Използване на слушалки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прекомерното звуково налягане от слушалки може да причини загуба на слух. ..

Фигура1. Изгледотпред - Page 17

Глава 1. Общ преглед на продукта Тазиглавасъдържаинформациязаважнитеетикетисинформациязапродукта,местоположенията насъединителите, характеристикитенакомпютъра,спецификациите,работнатасредаи предварителноинсталиранитепрограми. Тази главасъдържаследнитетеми: • “Намираненаорганитезауправление,съединителитеиинд..

Ръководствотозапотребителя - Page 18

5 Индикаторзасъстояниетонасистемата(светеща емблеманаThinkPad ® ) 11 Екран(сензоренекраннанякоимодели) 6 ПоказалкаTrackPoint ® 1 Камера Някоимоделиразполагатсвграденакамера. Използвайтекамератазазаснеманенаснимкиили провежданенавидеоразговори.Заподробностивж.“Използваненакамерата”настраница35. 2 Микрофони Вграденитемикроф..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 19

7 Сензорна точка за NFC (на някои модели) АкокомпютърътеоборудванскартаNFC(комуникациявблизкополе),точкатазадокосваненаNFC сенамиравърхуThinkPadтрекпада.ЗаповечеинформацияотноснофункциятаNFCвж.“Използване наNFCвръзка”настраница32. 9 M.2 SSD устройство M.2SSDустройствоеналичносамонанякоимодели. 10 Отвори за вентилация Отворитезавен..

Ръководствотозапотребителя - Page 20

1 Гнездо за четец на картови носители Взависимостотмоделавашияткомпютърможедаразполагасгнездозачетецнакартовиносители. Поставетевашияфлашкартовносителвтовагнездо,задапрочететеданнитевкартата. Гнездото зачетецанакартовиносителиподдържаследнитекарти: • MultiMediaCard(MMC) • SecureDigital(SD)карта • КартаSecureDigitaleXtended-Capacity(SDXC) • Ка..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 21

Изглед отляво Фигура3. Изгледотляво Забележка: Вашияткомпютърможедаизглеждаразличнооттозинагорнатаилюстрация. 1 Съединителзапроменливотоковозахранване 3 Ethernetсъединител 2 LenovoOneLinkсъединител 4 AlwaysOnUSBсъединител(USB3.0) 1 Cъединител за променливотоково захранване 2 Lenovo OneLink съединител Когатозахранващиятадаптерзапроменливтоке..

Ръководствотозапотребителя - Page 22

Ethernetсъединителятимадваиндикатора,коитопоказватсъстояниетонамрежоватавръзка.Когато горниятлявиндикаторсветивзелено,товаозначава,чекомпютърътсесвързвасдаденаLANи еналичнасесиясмрежата. Когатогорниятдесениндикаторпримигвавжълто,товаозначава,че сепрехвърлятданни. 4 Always On USB съединител (USB 3.0) ПоподразбиранечрезAlwaysOnUS..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 23

1 Твърд диск или SSD диск Взависимостотмодела,компютърътможедаразполагаствърддисксголямкапацитети възможностизанадстройванеотпотребителя,задапокриваразличнитеизискваниязамястоза съхранение. НякоимоделисаоборудванисъсSSDустройствозасъхранениенаданни. SSDустройствата сапо-лекиипо-бързи. Забележка: Скритиятслужебенд..

Ръководствотозапотребителя - Page 24

1 Индикатор за Fn Lock ИндикаторътFnLockпоказвасъстояниетонафункциятаFnLock. Заповечеинформациявж. “Специалниклавиши”настраница22. 2 Индикатор за заглушаване на високоговорителя Когатоиндикаторътзазаглушаваненависокоговорителяевключен,високоговорителитеса заглушени. 3 Индикатор за заглушаване на микрофона Когатоиндикатор..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 25

Намиране на важна информация за продукта Този разделсъдържаинформация,коятощевипомогнеданамеритеетикетастипаимоделана машината,етикетасFCCIDиICсертификата,етикетанасертификатазаавтентичностнаWindowsи етикетазаоригиналенсофтуеротMicrosoft ® . Етикет за типа и модела на машината Етикетътзатипаимоделанамашинатаидентифицира..

Ръководствотозапотребителя - Page 26

Следнатафигурапоказваместоположението наетикетазаFCCIDиномернаICсертификация навашиякомпютър: ЗадаотстранитебезжичнатаLANкартазапоправкаилиподмяна,вж. “ПодмянанаMiniPCI ExpressCardкартатазабезжичнаLANвръзка”настраница72. Забележка: ИзползвайтесамоодобрениотLenovoкартизабезжичнакомуникациянатози компютър.Акоинсталиратенеото..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 27

предварителноинсталираниятвипродуктWindowsеоригиналенвижтеинформацията,предоставена отMicrosoftнаадресhttp://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx. ЗаразликаотпродуктитеWindows7,нямавъншнивизуалнииндикаторинаИДнапродукта иливерсиятанаWindows,закоятокомпютърътелицензиран. ВместотоваИДнапродуктае записанвъвфърмуеранакомпютъра. Приинстали..

Ръководствотозапотребителя - Page 28

Интерфейс • Четецнакартовиносители4в1 • Комбиниранаудиосъединител • HDMIсъединител • RJ45Ethernetсъединител • ЕдинUSB3.0съединител • ЕдинAlwaysOnUSBсъединител • LenovoOneLinkсъединител • Cъединителзапроменливотоковозахранване Безжични характеристики • ИнтегриранабезжичнаLAN • ИнтегриранBluetooth • NFC(нанякоимодели) Защитни характеристик..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 29

– Работна: от5,0°Cдо35,0°C(от41°Fдо95°F) – Съхранение: от5,0°Cдо43,0°C(от41°Fдо109°F) – Нависочининад2438м(8000фута) – Максималнатемператураприработавнехерметизиранасреда: 31,3°C(88°F) Забележка: Когатозареждатебатерийниямодул,температуратамутрябвадабъденай-малко 10°C(50°F). • Относителнавлажност: – Приработа: от8%до80% – Съхранение: от5%до95% А..

Въведение в програмите на Lenovo - Page 30

3. Аковсеощененамиратепрограматанаекранасприложения,потърсетепрограматав полетозатърсене. Забележка: АкоизползватеоперационнатасистемаWindows7,някоипрограминаLenovoсаготови заинсталиране. Неможетеданамеритетезипрограмичрезгорепосоченитеметоди,освенако първонестегиинсталирали. ЗадаинсталиратетезипрограминаLenovo,осъщ..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 31

Hotkey Features Integration (Windows7иWindows8.1) HotkeyFeaturesIntegrationепакетспомощнипрограми,койтопозволява даизберетеиинсталиратепомощнипрограмиконкретнозаспециалните клавишиибутонинакомпютъра. Специалнитеклавишиибутони сасъздаденитака,чедапокриятизискваниятазадостъпности използваемост. Инсталиранетонасроднипомощнипрограмипозволява п..

Ръководствотозапотребителя - Page 32

Rescue and Recovery ® (Windows7) ПрограматаRescueandRecoveryерешениезаспасяванеивъзстановяване снатисканенаединбутон: Тя включванаборотсредстваза самовъзстановяване,коитовипомагатдадиагностициратепроблеми скомпютъра,даполучитепомощидавъзстановитекомпютъраслед системенсривдориаконеможетедастартиратеоперационнатасистема Windows. System ..

Регистриране на компютъра - Page 33

Глава 2. Използване на компютъра Тазиглавапредоставяинформацияотносноизползванетонакомпонентитенакомпютъра. Тази главасъдържаследнитетеми: • “Регистрираненакомпютъра”настраница17 • “Честозадаванивъпроси”настраница17 • “Използваненаекранасъссензорнасистема”настраница19 • “Специалниклавиши”настраница22 • “И..

Ръководствотозапотребителя - Page 34

• За да изтеглите ръководството за потребителя на друг език, отидете на: http://www.lenovo.com/support. Следтоваследвайтеинструкциитенаекрана. Как да изключа компютъра си? • За Windows 7: Отворетеменюто“Старт”,следкоетощракнетевърху Изключване . • За Windows 8 и Windows 8.1: Изпълнетеедноотследнитедействия: – Отидетенастартовияекран,катонатисне..

➙ - Page 35

• Следвайте“Общисъветизапредотвратяваненапроблеми”настраница99. • Можетесамидадиагностициратепроблемиспомощтанапредварителноинсталирания диагностиченсофтуер. • ПроверетезарешениязавъзстановяваневГлава 5“Общпрегледнавъзстановяването”на страница55. Отпечатайте посочените по-долу раздели и ги съхранявайте при ..

Ръководствотозапотребителя - Page 36

Жест с докосване (само за моделите със сензорен екран) Описание Сензорен екран : Плъзнете. Действие с мишка :Превъртетеколелцетонамишката,преместетеплъзгача илищракнетевърхустрелкатазапревъртане. Функция : Превъртанепрезелементи,катонапримерсписъци,страниции снимки. Сензорен екран :Плъзнетедаденелементдожеланотомест..

21 - Page 37

Жест с докосване (само за моделите със сензорен екран) Описание Сензорен екран : Плъзнетенавътреотдесниякрай. Действие с мишка : Преместетепоказалецавдолнияилигорниядесен ъгълнаекрана. Функция : Показваненапрепратките,коитосъдържатсистемникоманди, катонапример Старт , Настройки , Търсене , Споделяне и Устройства . Сензор..

Ръководствотозапотребителя - Page 38

Втаблицатапо-долусапредставенижестовесдокосваневоперационнатасистемаWindows8. Жест с докосване (само за моделите със сензорен екран) Описание Докосване :Плъзнетебързонавътреотгорнияилидолниякрайидокоснете Всички приложения . Действие с мишка : Щракнетесдесниябутонвърхупразномястона стартовияекран,следкоетощракнетевъ..

- Page 39

1 2 Функционални клавиши и клавиш Fn Клавиатуратаразполагасняколкоспециалниклавиша,коитосесъстоятотфункционалнитеклавиши 1 иклавишаFn 2 . МожедаконфигуриратеклавишаFnифункционалнитеклавишивпрозорецасъссвойствана клавиатурата,катонаправитеследното: 1. Влезтевконтролнияпанел,следкоетопроменетеизгледанаконтролнияпан..

Ръководствотозапотребителя - Page 40

• : Увеличаваяркосттанадисплея. Можетевременнодапроменитеяркосттазадисплеянакомпютъра,катонатиснетедватаклавиша. Задапроменитенивотонаяркостпоподразбиране,щракнетесдесенбутонвърхуиконатана състояниетонабатериятавобласттазауведомяваненаWindows. Следтоващракнетевърху Регулиране на яркостта на екрана инаправетеж..

➙ - Page 41

Забележка: Клавиатуратанакомпютъраможедаизглеждапо-различноотследнатаилюстрация. Използване на показалката TrackPoint ЗадаизползватеTrackPointпоказалката,приложетенатисквърхунеплъзгащатасекапачкана показалкатавъввсякауспореднанаклавиатуратапосока.Следтоваможетедазадвижитекурсора. Показалкатаотсвоястрананеседвижи. С..

Ръководствотозапотребителя - Page 42

Управление на захранването Когатоенеобходимодаизползватекомпютъранаместа,къдетонямаелектрическиконтакти, работатанакомпютъразависиотзахранванетоотбатерията. Различнитекомпонентинакомпютъра консумиратразличноколичествоенергия. Колкотоповечекомпонентисвисокаконсумацияна енергияизползвате,толковапо-бързощес..

- Page 43

3. За Аларма за ниско ниво на батерията или Аларма за критично ниско ниво на батерията задайтепроцентананивотоназахранванеисъответнотодействие. Забележка: Акокомпютърътпреминеврежимназаспиванеилихибернация,когатонивотона батериятаениско,новсеощенесеепоказалоаларменосъобщение,тощесепокаже,когато компютърътвъзобн..

Ръководствотозапотребителя - Page 44

Аковблизостимаконтактспроменливток,включетеадаптеразапроменливтоквнего,следкоето свържетесъединителяскомпютъра. Батериятащесезарединапълнозаоколотридошестчаса. Товазависиотразмеранабатериятаиоколнатасреда.Индикаторътзасъстояниетонабатериятаще обозначизарежданетонабатерията,следкоетощевиизвести,когатобат..

Свързване с мрежата - Page 45

• Режим на хибернация Стозирежимможедаизключитекомпютъранапълно,бездазаписватефайловетеилида излизатеотпрограмите,коитосеизпълняват. Когатокомпютърътвлезеврежимнахибернация, всичкиотворенипрограми,папкиифайловесезаписватнатвърдиядискилиSSDустройството, следкоетокомпютърътсеизключва. Задапревключитекомпютър..

Ръководствотозапотребителя - Page 46

Всамолетенрежимвсичкибезжичнифункциисеизключват. Задазабранитесамолетниярежим воперационнатасистемаWindows8илиWindows8.1,плъзнетебързонавътреотдесниякрайна екрана,задасепокажатпрепратките,докоснете Настройки ➙ Промяна на настройките на компютъра ➙ Мрежа ,следкоетоплъзнетеконтролатазасамолетенрежимналяво. Взависимос..

Използване на Bluetooth връзка - Page 47

• Захранванетонабезжичноторадиоевключено. Силатанасигналанабезжичната връзкаениска.Задаподобритесилатанасигнала,преместетекомпютърапо-близодоточката забезжичендостъп. • Захранванетонабезжичноторадиоевключено.Силатанасигналанабезжичната връзкаепериферна. • Захранванетонабезжичноторадиоевключено.Силатанаси..

Използване на външен дисплей - Page 48

c. ВключетефункциятазаBluetooth. 2. Щракнетесдесниябутонвърхуданните,коитоискатедаизпратите. 3. Изберете Изпращане до ➙ Bluetooth устройства . 4. ИзберетеBluetoothустройство,следкоетоследвайтеинструкциитенаекрана. Заповечеинформациявж.системитезапомощнаинформациянаWindowsизаBluetooth. Използване на NFC връзка Комуникациятавблизкополееви..

Свързване на външен дисплей - Page 49

Свързване на външен дисплей Можедаизползватеилисвързанскабелдисплей,илибезжичендисплей. Свързаниятскабел дисплейможедасесвържесHDMI,VGAилиminiDisplayPortсъединителпосредствомкабел. БезжичниятдисплейможедасесвържечрезфункциятаWi-DiилиMiracast. • Свързване на дисплей чрез кабел Забележка: Когатосвързватевъншендисплей,енеобходи..

Ръководствотозапотребителя - Page 50

Забележка: АкопоказватеDOSилипрограми,използващиDirectDrawилиDirect3D ® ,врежимнацял екран,изходящиятвидеосигналщесепоказвасамонаосновниядисплей. Промяна на настройките на дисплея Можетедапроменитенастройкитекактонадисплеянакомпютъра,такаинавъншниядисплей. Напримерможедазададетекойотдватадаеосновниятдисплейикойдаевто..

Таблица 1. Списъксаудиофункции - Page 51

Таблица 1. Списъксаудиофункции Съединител Слушалки с 3,5 мм (0,14-инча), 4-полюсен жак Обикновени слушалки Обикновен микрофон Комбиниран аудио съединител Функциитезаслушалки и микрофон се поддържат Функциятазаслушалки сеподдържа Несеподдържа Задаконфигуриратемикрофоназаоптималнозаписваненазвук,използвайтепрограматаRealtek..

Ръководствотозапотребителя - Page 52

• КартаSecureDigitaleXtended-Capacity(SDXC) • MultiMediaCard(MMC) Забележка: Повременапрехвърляненаданникъмилиоткартовносител,катонапримерSDкарта, непоставяйтекомпютъраврежимназаспиванеилихибернация,предипрехвърлянетонаданнида завърши;впротивенслучайданнитевиможедасеповредят. Заповечеинформацияотноснокартовитеносителивж. еднаотследн..

Достъпност и комфорт - Page 53

Глава 3. Вие и вашият компютър Тазиглавапредоставяинформацияотноснодостъпността,удобствотоипътуванетоскомпютъра. Достъпност и комфорт Добратаергономичнапрактикаеважназапълноценнотоизползваненакомпютъраи предотвратяванетонадискомфорт. Подредетеработнотосипространствоиоборудването,което използвате,такачедаотг..

Ръководствотозапотребителя - Page 54

Стол : Използвайтестолсдобраопоразагърбаирегулираненависочинатанаседалката. Използвайтерегулиранетонастола,задагопригодитенай-добрезажеланатаотвасстойка. Позиция на ръцете и дланите : Дръжтеръцете,киткитеидланитесивотпуснатаинеутрална (хоризонтална)позиция.Въвеждайтеслекодокосване,бездаудрятеклавишите. Позици..

Глава 3. Вие и вашият компютър - Page 55

Клавишни комбинации Таблицата по-долусъдържаклавишнитекомбинации,коитоможедаулеснятизползванетонавашия компютър. Забележка: Взависимостотвашатаклавиатуранякоиотпосоченитепо-долуклавишникомбинации можеданесадостъпни. Клавишна комбинация Функция КлавишсемблематанаWindows+U Отваряненацентъразаулеснендостъп Натиска..

Ръководствотозапотребителя - Page 56

Регулирайтенастройкитенаклавиатурата,задаулеснитеизползванетонаклавиатурата. Напримерможедаизползватеклавиатурата,задаконтролиратепоказалецаидаулесните въвежданетонаопределениклавишникомбинациисклавиатурата. • Персонализиранамишка Регулирайтенастройкитенамишката,задаулеснитеизползванетонамишката. Наприм..

Глава 3. Вие и вашият компютър - Page 57

1. Влезтевконтролнияпанелипрегледайтеконтролнияпанелпокатегория. 2. Щракнетевърху Облик и персонализиране ➙ Дисплей . 3. Променетеразмеранаелементите,катоследватеинструкциитенаекрана. 4. Щракнетевърху Прилагане . Тазипромянащевлезевсилаприследващотовивлизанев операционнатасистема. – Променетеразмеранаелементитена..

Ръководствотозапотребителя - Page 58

разрешетесамолетниярежим,предидасекачитенасамолета. Всамолетенрежимвсички безжичнифункциисеизключват. ЗадаразрешитесамолетниярежимвоперационнатасистемаWindows8илиWindows8.1, плъзнетебързонавътреотдесниякрайнаекрана,задасепокажатпрепратките,докоснете Настройки ➙ Промяна на настройките на компютъра ➙ Мрежа ,следкоетоп..

Използване на пароли - Page 59

Глава 4. Защита Тази главаосигуряваинформациязаначинанапредпазваненакомпютъраоткражбаи неоторизираноизползване. • “Използваненапароли”настраница43 • “Защитанатвърдиядиск”настраница48 • “Настройканазащитниячип”настраница49 • “Използваненачетецанапръстовиотпечатъци”настраница50 • “Забележказаизтриванетона..

Ръководствотозапотребителя - Page 60

1. Изключетевашиякомпютър. Изчакайтеоколопетсекунди,следкоетовключетеотново компютъра. 2. Когатосепокажеекранътсемблемата,натиснетеF1,задасестартирапрограматаThinkPad Setup. 3. Изберете Security ➙ Password ➙ Power-on Password спомощтанастрелките. 4. Взависимостотвашитенуждинаправетеедноотследните: • Задазададетепарола,направетеследното: a..

Глава 4. Защита - Page 61

Задазададетепаролазатвърддиск,направетеследното: 1. Изключетевашиякомпютър. Изчакайтеоколопетсекунди,следкоетовключетеотново компютъра. 2. Когатосепокажеекранътсемблемата,натиснетеF1,задасестартирапрограматаThinkPad Setup. 3. Изберете Security ➙ Password ➙ Hard disk 1 Password спомощтанастрелките. 4. Показвасепрозорецзапарола. Получаватепо..

Ръководствотозапотребителя - Page 62

1. Въведететекущатаглавнапаролазатвърдиядисквполето Enter Current Password и натиснетеEnter. 2. Въведетеноватаглавнапаролазатвърдиядисквполето Enter New Password инатиснете Enter,следкоетовъведетеотновоноватапарола,коятотоку-щовъведохте,вполето Confirm New Password инатиснетеEnter. 3. Показвасепрозорецсъсзабележказанастройката. НатиснетеклавишаEnter,..

Глава 4. Защита - Page 63

• Акоезададенасамопаролананадзорник,приопитзастартираненапрограматаThinkPadSetup сепоказваподканазапарола.НеоторизиранипотребителиняматдостъпдопрограматаThinkPad Setupбезпаролата. • Системниятадминистраторможедаизползвапаролатананадзорникзадостъпдодаден компютърдориакопотребителятнасъответниякомпютърезадалпаролапр..

Ръководствотозапотребителя - Page 64

a. Вполето Enter New Password въведетежеланатапарола,следкоетонатиснетеEnter. b. Вполето Confirm New Password въведетеповторнопаролата,следкоетонатиснетеEnter. • Задапроменитедаденапарола,направетеследното: a. Вполето Enter Current Password въведететекущатапаролананадзорник,следкоето натиснетеEnter. b. Вполето Enter New Password въведетеноватапаролананадзорни..

Настройка на защитния чип - Page 65

ШифрованетонаустройствасBitLockerнаWindowsесъщественкомпонентотзащитатавнякои изданиянаоперационнатасистемаWindows. Този компонентможедазащитиоперационната системаиданните,съхраненивкомпютъра,дориакокомпютърътеизгубенилиоткраднат. BitLocker шифровавсичкипотребителскиисистемнифайлове,включителнофайловетезавиртуалнапамет..

Ръководствотозапотребителя - Page 66

6. Настройтеостаналитежеланиелементи. 7. НатиснетеF10. Показвасепрозорецзапотвърждениенанастройката. Изберете Yes ,зада запишетепроменитевконфигурациятаидаизлезете. Заданастроитезащитниячип,трябвадастартиратеClientSecuritySolutionидаизпълните инструкциитенаекрана. Забележка: АкопрограматаClientSecuritySolutionнеепредварителноинсталир..

Глава 4. Защита - Page 67

1. Поставетегорнатаставанапръстасивърхусензора. 2. Слекнатискпрокарайтепръстакъмсебесипрезчетецаснепрекъснатоплавнодвижение. Не повдигайтепръстаси,докатогопрекарватепрезчетеца. Поддържане на четеца на пръстови отпечатъци Следнитедействиябихамоглидаповредятчетецанапръстовиотпечатъциилидапричинят неправилнотом..

Ръководствотозапотребителя - Page 68

Акопръстътвиевнякоеотследнитесъстояния,евъзможноданеможетедагорегистрирате илиразпознаете: • Пръстътвиенабръчкан. • Пръстътвиеграпав,сухилинаранен. • Пръстътвиезацапанспрах,калилимазнина. • Повърхносттанавашияпръстеразличнаспрямомомента,когатостерегистриралипръстовияси отпечатък. • Пръстътвиемокър. • Изпол..

Използване на защитните стени - Page 69

АконакомпютърасеподдържаиеинсталираношифрованоSSDустройствотоилитвърд диск,можетелогическиибързодапремахнетевсичкиданнинаустройството,катоизтриете криптографскияключ.Данните,шифрованисъсстарияключ,несеизтриватфизически,аоставатв устройството,нонемогатдаседешифриратбезстарияключ.Тазифункцияеналичнасъщотак..

Ръководствотозапотребителя - Page 70

54 Ръководствотозапотребителя

..

Глава 5. - Page 71

Глава 5. Общ преглед на възстановяването Тазиглаваосигуряваинформациязарешениятазавъзстановяване. • “ОбщпрегледзавъзстановяванезаоперационнасистемаWindows7”настраница55 • “ОбщпрегледзавъзстановяванезаоперационнисистемиWindows8иWindows8.1”настраница 61 Общ преглед за възстановяване за операционна система Windows 7 Този разделп..

Ръководствотозапотребителя - Page 72

данни.ВашиятлиценззаMicrosoftWindowsвипозволявадасъздадетесамоединносителзаданни, затоваеважнодасъхраняватеносителитезавъзстановяваненасигурномястоследсъздаванетоим. Създаване на носител за възстановяване Тозиразделпредоставяинструкцииотносносъздаванетонаносителзавъзстановяване. НаоперационнасистемаWindows7можетеда..

MicrosoftOfficeCD - Page 73

7. Изберетежеланотоустройствозастартиранеищракнетевърху Напред . 8. Следвайтеинструкциитенаекрана,задазавършитеоперацията. Забележки: – Следвъзстановяванетонавашиякомпютърдофабричнитенастройкипоподразбиране можедасеналожидаинсталиратеотноводрайверинаустройствазанякоиустройства. Вж. “Преинсталираненапредвари..

Ръководствотозапотребителя - Page 74

1. ОтработнияплотнаWindowsщракнетевърху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo PC Experience ➙ Lenovo Tools ➙ Enhanced Backup and Restore .ОтварясепрограматаRescue andRecovery. 2. ВглавнияпрозорецнаRescueandRecoveryщракнетенастрелката Launch advanced Rescue and Recovery . 3. Щракнетевърхуиконата Restore your system from a backup . 4. Следвайтеинструкциитенаекрана,задазавършитеоперациятаповъзстановяван..

MicrosoftOfficeCD - Page 75

3. АкостезадалипароланаRescueandRecovery,въведетевашатапаролапринапомняне. РаботнотопространствонаRescueandRecoveryсеотваряследкраткозабавяне. Забележка: АкоработнотопространствонаRescueandRecoveryнесеотвори,вж. “Разрешаваненапроблемисвъзстановяването”настраница61. 4. Направетеедноотследните: • Задаспаситефайловеоттвърдиядискилиотар..

Ръководствотозапотребителя - Page 76

Използване на спасителен носител Тозиразделосигуряваинструкциизаизползваненасъздаденияотвасспасителенносител. • Акостесъздалиспасителенносител,катостеизползвалидиск,използвайтеследнитеинструкции заупотребанаспасителнияносител: 1. Изключетевашиякомпютър. 2. МногократнонатискайтеиотпускайтеклавишаF12привключва..

C:\SWTOOLS - Page 77

2. Отидетедодиректорията C:\SWTOOLS . 3. ОтворетепапкатаDRIVERS.Папкатасъдържаняколкоподпапкисименатанаразличните устройства,инсталиранинакомпютъра(катонапримерAUDIOиVIDEO). 4. Отворетеподпапкатанаустройството. 5. Преинсталирайтедрайверанаустройствоточрезединотследнитеметоди: • Вподпапкатанаустройствотопотърсететекстовфайл(ф..

Ръководствотозапотребителя - Page 78

СистеменобраззавъзстановяваненаWindowsепредварителноинсталиранвделаза възстановяваненакомпютъра. СистемниятобраззавъзстановяваненаWindowsвипозволявада обновитекомпютъраилидавъзобновитефабричнитенастройкипоподразбираненакомпютъра. Можедасъздадетеносителзавъзстановяванекатоархивииликатоподмянанасистемнияобраз ..

- Page 79

Преместетепоказалецавгорниядесенъгълиливдолниядесенъгълнаекрана,зада сепокажатпрепратките. Щракнетевърху Настройки ➙ Промяна на настройките на компютъра ➙ Актуал. и възст. ➙ Възстановяване . 2. Враздела Премахване на всичко и преинсталиране на Windows щракнетевърху Първи стъпки . Следтоващракнетевърху Напред ,задапотвър..

Ръководствотозапотребителя - Page 80

Създаване и използване на носители за възстановяване МожедасъздадетеносителзавъзстановяванекатоархивизасредатазавъзстановяваненаWindows изасистемнияобраззавъзстановяваненаWindows.Аконеможетедастартиратекомпютъра,може даизползватеносителзавъзстановяване,задаотстраняватеикоригиратепроблеминакомпютъра. Препоръчите..

- Page 81

дасесъхраняваповеченавашиякомпютърищевиенеобходимносителятзавъзстановяване, задаобновитеиливъзобновитекомпютъра. 8. ПремахнетеUSBустройството. Носителятзавъзстановяванеесъздаденуспешно. Използване на носител за възстановяване Аконеможедастартиратекомпютъраилинеможедастартиратесистемнияобразза възстановяване..

Ръководствотозапотребителя - Page 82

66 Ръководствотозапотребителя

..

Глава 6. - Page 83

Глава 6. Подмяна на устройства Тазиглавапредоставяинструкциикакдаподменятеустройствазавашиякомпютър. Тази главасъдържаследнитеелементи: • “Предпазванеотстатичноелектричество”настраница67 • “Деактивираненавграденатабатерия”настраница67 • “ПодмянанатвърдиядискилиSSDдиска”настраница69 • “Подмянанамодулпамет”..

Ръководствотозапотребителя - Page 84

• Пазете батерията далеч от огън. • Не я излагайте на прекомерна топлина. • Не излагайте на вода или дъжд. • Не предизвиквайте късо съединение в него. • Не изпускайте, смачквайте, пробивайте или подлагайте на груба сила. Злоупотребата или неправилната употреба на батерия могат да причинят прегряване, което да предизвика “и..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 85

4. Поставетеновиямодулнаосновниякапак 1 ипоставетевинтовете 2 . 5. Включетеотновокомпютъра. Свържетеадаптеразапроменливтокивсичкикабели. Подмяна на твърдия диск или SSD диска Предидазапочнете,отпечатайтетезиинструкции. Внимание: Устройствотоствърддискемногочувствително. Неправилнотоборавенеможеда доведедоповредииок..

Ръководствотозапотребителя - Page 86

4. Отделетевинтовете,коитоприкрепяттвърдиядискилиSSDустройството. Забележка: ВзависимостотмоделатвърдиядискилиSSDдискътможедаизглеждапомалко по-различенначинотпоказаниянаилюстрациятавтазитема. 5. Издърпайтенавънзъбеца,задаизвадитетвърдиядискилиSSDдискаоткомпютъра. 6. ПоставететвърдиядискилиSSDдискавгнездото 1 ипост..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 87

7. Поставетевинтовете,задаприкрепитетвърдиядискилиSSDдиска. 8. Поставетеобратномодуланаосновниякапак. Вж. “Подмянанамодуланаосновниякапак” настраница68. 9. Включетеотновокомпютъра. Свържетеадаптеразапроменливтокивсичкикабели. Подмяна на модул памет Предидазапочнете,отпечатайтетезиинструкции. Увеличаванетонакапацит..

Ръководствотозапотребителя - Page 88

4. Аковгнездотозапаметвечеимамодулспамет, отворетеедновременнолостчетатаотдвете странинагнездото 1 ,следкоетоизвадетемодуласпамет 2 . Запазетепремахнатиямодул паметзабъдещаупотреба. 5. Поставетеновиямодулспаметтака,честранатамусжлебадаеоткъмконтактнияръбна гнездотозапамет,ивкарайтемодуласпамет 1 вгнездотоподъгъ..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 89

ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не извършвайте подмяна на части и не включвайте или изключвайте телефонния кабел от телефонната розетка на стената. ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете опасност от електрически удар, изключете кабелите, преди да о..

Ръководствотозапотребителя - Page 90

5. Отстранетевинта 1 . СледтоваотделетекартатаPCIExpressMiniCard 2 . 6. ПодравнетеконтактниякрайнановатаPCIExpressMiniCardкартасъссъответнияцокъл.След товавкарайтеноватакартаPCIExpressMiniCardвгнездотозакартиPCIExpressMiniCard 1 . Затегнетекартатасвинта 2 . 7. Свържетекабелитенаантенатасноватакарта,кактоепоказанонаилюстрацията. 8. Поставетеобратномоду..

Глава 6. Подмяна на устройства - Page 91

Подмяна на клетъчната батерия с размер на монета Предидазапочнете,отпечатайтетезиинструкции. ОПАСНОСТ Ако клетъчната батерия с размер на монета бъде подменена неправилно, има опасност от експлозия. Клетъчната батерия с размер на монета съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете потенциални наранявания: • ..

Ръководствотозапотребителя - Page 92

4. Откачетесъединителя 1 .Следтоваотстранетеклетъчнатабатериясразмернамонета 2 . 5. Поставетеноватаклетъчнатабатериясразмернамонета 1 .Следтоваприкрепетесъединителя 2 . 6. Поставетеобратномодуланаосновниякапак. Вж. “Подмянанамодуланаосновниякапак” настраница68. 7. Включетеотновокомпютъра. Свържетеадаптеразапроменливт..

Намиране на опции на ThinkPad - Page 93

Глава 7. Подобряване на вашия компютър Този разделпредоставяинформацияотносноинсталиранетонаустройстваивъзползванетоот високотехнологичнитефункциинакомпютъра. • “НамираненаопциинаThinkPad”настраница77 • “ThinkPadOneLinkDock”настраница77 • “ThinkPadOneLinkProDock”настраница79 Намиране на опции на ThinkPad Акоискатедаразширитевъзможности..

Ръководствотозапотребителя - Page 94

1 Гнездо за защитна ключалка :Задазащититедокингстанциятаоткражба,можетедазакупите защитнакабелнаключалка,катонапримеркабелнаключалкаKensington,коятодамонтиратев гнездотозазащитнаключалканадокингстанциятаидаязаключитекъмбюро,масаилидруг солиденобект. 2 USB 3.0 съединител :Служизасвързваненаустройства,съвместимисUSB3.0иUS..

ThinkPad OneLink Pro Dock - Page 95

ThinkPad OneLink Pro Dock ВзависимостотмоделанакомпютъратойможедаподдържаThinkPadOneLinkProDock(наричан по-долу“докингстанцията”). Свържетекомпютъракъмдокингстанцията,задаразширите възможноститезаработа. Тазитемасъдържаосновнаинформациязадокингстанцията. Заподробнаинформацияотносно използванетонадокингстанциятавж. нейнатадокуме..

Ръководствотозапотребителя - Page 96

Изглед отзад 1 USB 2.0 съединители :Служатзасвързваненаустройства,съвместимисUSB2.0. 2 USB 3.0 съединители :Служатзасвързваненаустройства,съвместимисUSB3.0иUSB2.0. 3 Ethernet съединител :СлужизасвързваненадокингстанциятакъмEthernetLAN.Индикаторитена тозисъединителиматсъщитефункции,катотезинакомпютъра. 4 DisplayPort ® съединител : Служизасвързван..

Глава 8. - Page 97

Глава 8. Разширено конфигуриране Въпрекичееважнодазащититефайловете,даннитеинастройките,коитосасъхраненинатвърдия дискилинаSSDдиска,вероятнощесеналожидаинсталиратесъщотакаиноваоперационна система,новидрайверизаустройства,даобновитесистемнияUEFIBIOSилидавъзстановите предварителноинсталирансофтуер.Тазиинформация..

Ръководствотозапотребителя - Page 98

• ЗадаинсталиратеоперационнатасистемаWindows7(64-битоваверсия)врежимUEFI, изберете UEFI Only . 6. НатиснетеклавишаF10,задаизлезетеотпрограматаThinkPadSetup. 7. ПоставетеинсталационнияDVDдискзаоперационнатасистемаWindows7воптичното устройство,следкоеторестартирайтекомпютъра. Забележки: • АкостартиратеобразанаинсталационнияDVDдискотвъншн..

➙ - Page 99

• Акокомпютърътеоборудванкактоствърддиск,такаисM.2SSDустройство,неизползвайте M.2SSDустройствотокатоустройствозапървоначалнозареждане. M.2SSDустройствотосе използвазафункцията“кеширане”изаподдръжканаIntelRapidStartTechnology. ЗадаинсталиратеоперационнатасистемаWindows8илиWindows8.1,изпълнетеследното: 1. СтартирайтепрограматаThinkPadSetup. В..

Ръководствотозапотребителя - Page 100

2. Изберетепродуктовотоимезапрегледнавсичкидрайверинаустройствазакомпютъра. 3. Изберетедрайверитенаустройствата,откоитоиматенужда,иследвайтеинструкциитена екрана. Внимание: Неизтегляйте драйверитенаустройстваотуебсайтанаWindowsUpdate. Винаги изтегляйтедрайверитенаустройстватаот: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Акоизползватеопе..

Таблица 2. ЕлементинаменютоConfig - Page 101

• System-unitserialnumber • Systemboardserialnumber • Assettag • CPUtype • CPUspeed • Installedmemory • UUID • MACaddress(InternalLAN) • Preinstalledoperatingsystemlicense • UEFISecureBoot Меню Config Задапроменитеконфигурациятанакомпютъра,изберетераздела Config отменютонаThinkPad Setup. Таблицата по-долуизброяваелементитеотменюто Config . Стойноститепоподразбиранесав получер . Елементитеотменютоможедас..

Ръководствотозапотребителя - Page 102

Таблица2. ЕлементинаменютоConfig(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Only или Both с Legacy first ) стартиране от вградено мрежовоустройство. UEFIIPv4NetworkStack (за режима за стартиране UEFI Only или Both с Legacy first ) • Disabled • Enabled EnableorDisableUEFIIPv4 Network Stack for UEFI environment UEFIIPv6NetworkStack (за режима за стартиране UEFI Only или Both с UEFI first ) •..

87 - Page 103

Таблица2. ЕлементинаменютоConfig(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари • Auto споделенимеждуUSB2.0и USB3.0контролера. Акоизберете Auto ,товави позволявадасвързватеи насочватесъответнитеUSB 3.0илиUSB2.0съединители. Акоизберете Enabled ,това активирарежимазаUSB3.0 ипозволяваUSB3.0дасе поддържавоперационната систем..

Ръководствотозапотребителя - Page 104

Таблица2. ЕлементинаменютоConfig(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Switchable Graphics ,ако операционната система поддържатазифункция,и на Integrated Graphics ,ако операционнатасистемане поддържатазифункция. Intel(R)SpeedStep ® technology • Disabled • Enabled ИзберетережиманаIntel SpeedStepтехнологията по временастартиране. Ако изб..

Меню Date/Time - Page 105

Таблица2. ЕлементинаменютоConfig(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари наневалидниклавишни комбинации. CoreMulti-Processing • Disabled • Enabled Активиранеилидеактивиране надопълнителноизпълнение наядренимодули вдаден процесор. Забележка: Акоизползвате компютър седноядрен процесор,тозиелементнее достъпен..

Ръководствотозапотребителя - Page 106

Таблица3. ЕлементиотменютоSecurity(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Passwordatunattended boot • Disabled • Enabled Акоизберете иактивирате Password at unattended boot , сепоказваподканазапарола, когатокомпютърътсевключи отизключеносъстояниеили отрежимнахибернация. Ако изберете Disabled ,несепоказва подканазапарола,компют..

91 - Page 107

Таблица3. ЕлементиотменютоSecurity(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари SecurityChip • Active • Inactive • Disabled Акоизберете Active ,защитният чипставаактивен. Акоизберете Inactive ,опцията Security Chip евидима,нозащитниятчипнее активен. Акоизберете Disabled , опцията Security Chip ескритаи защитниятчипнееактивен. Security Reporting Options ..

Ръководствотозапотребителя - Page 108

Таблица3. ЕлементиотменютоSecurity(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Intel(R)Virtualization Technology • Disabled • Enabled Акоизберете Enabled ,Virtual MachineMonitor(VMM)може даизползвавъзможностите задопълнителен хардуер, предоставениотIntelVirtualization Technology. Virtualization IntelVT-dFeature • Disabled • Enabled IntelVT-dесъкращениена IntelVirtualizationTechnology заdirecte..

93 - Page 109

Таблица3. ЕлементиотменютоSecurity(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари IntelATModuleActivation • Disabled • Enabled • Permanently Disabled Активиранеилидеактивиране наинтерфейсанаUEFIBIOSза активираненаIntelATмодул, койтоеуслуга зазащитаот кражбипожеланиеотIntel. Забележка: Акозададете активиранетонаIntelATмодула на Permanently Disabled ..

Ръководствотозапотребителя - Page 110

Таблица3. ЕлементиотменютоSecurity(продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Всички персонализирани настройкинаSecureBootще бъдатизтрити,аключътпо подразбираненаплатформата щебъдевъзстановензаеднос оригиналнитеподписинабази данни,включителносертификата заоперационната система Windows8. Меню Startup Зада..

95 - Page 111

Таблица4. ЕлементиотменютоStartup(продължение) Елемент на менюто Избор Коментари отдалеченоспомощтанасофтуерза управлениенамрежата. UEFI/Legacy Boot • Both • UEFIOnly • LegacyOnly UEFI/Legacy Boot Priority • UEFIFirst • Legacy First CSM Support (заUEFIOnly) • No • Yes Изборнавъзможностзастартиране насистемата. • Both : Систематащесестартира всъответствие снастройката UEFI/Legacy ..

Ръководствотозапотребителя - Page 112

Меню Restart ЗадаизлезетеотпрограматаThinkPadSetupидарестартиратекомпютъра,изберете Restart от менютонаThinkPadSetup. Показватсеследнитеелементиотподменю: • Exit Saving Changes :Записваненапроменитеирестартираненакомпютъра. • Exit Discarding Changes :Отмянанапроменитеирестартираненакомпютъра. • Load Setup Defaults :Възстановяваненафабричнитенастройкипоподра..

Preboot eXecution Environment - Page 113

Preboot eXecution Environment PrebooteXecutionEnvironment(PXE)технологиятаправикомпютърапо-лесноуправляем(съвместима есPXE2.1),катомуразрешавадасестартира(дазареждаоперационнасистемаилидруго изпълнимоизображение)отдаденсървър. Компютърътподдържафункциитенаперсоналния компютър,коитосеизискватотPXE.Например,сподходящатаLANкартакомпютърътможед..

Ръководствотозапотребителя - Page 114

3. Изберете Network . Показвасеподменюто Network item . 4. За Wake On LAN изберетеединотследнитеелементи: AC Only , AC and Battery или Disabled . 5. НатиснетеF10,задазапишетепроменитеидаизлезете. Последователност на Network Boot Приотдалеченовключваненакомпютърасистематащеопитадасестартираотустройството, определеновнастройката Network Boot ,следкоетощеследвас..

Глава 9. - Page 115

Глава 9. Предотвратяване на проблеми ПоддръжкатаеважначастотпритежаванетонапреносимкомпютърThinkPad.Справилнитегрижи можетедаизбегнетечестосрещанипроблеми. Главата предоставяинформация,коятоможедави помогнедаподдържатебезпроблемнатаработанакомпютъра. • “Общисъветизапредотвратяваненапроблеми”настраница99 • “Пр..

Ръководствотозапотребителя - Page 116

• Съхранявайтекнигасрегистри. Записитемогатдавключватосновнихардуерниилисофтуерни промени,обновяваниянадрайвери,малкипроблеми,коитостесрещали,кактоирешениетона тезипроблеми. • Аконякогаенеобходимодаизпълнитевъзстановяваненакомпютъра,задавърнете предварителноинсталиранотосъдържаниенамашината,евъзможнослед..

- Page 117

Изтегляне на най-новите драйвери с помощта на System Update ПрограматаSystemUpdateподдържаактуализирансофтуеранакомпютъра.Пакетитезаобновяване сесъхраняватвсървъритенаLenovoимогатдасеизтеглятотуебсайтазаподдръжканаLenovo. Пакетитезаобновяванеможедасъдържатприложения,драйверинаустройства,обновленияза UEFIBIOSисофтуерниактуализац..

Ръководствотозапотребителя - Page 118

• Къдетоевъзможно,заземетекомпютъраси,задаулеснитебезопасноторазрежданена електростатичнизаряди. Забележка: Невсичкиподобниуредипроизвеждатзначителенелектростатичензаряд. Бъдете внимателни към компютъра си • Избягвайтедапоставятепредмети(включителнохартия)междудисплеяиклавиатуратаили опоратазакитки. • Диспл..

- Page 119

• Остъргваненаповърхносттаначетецаснокътилинещотвърдо. • Използванеилидокосваненачетецасмръсенпръст. Акозабележитенякоеотследнитеусловия,внимателнопочистетеповърхносттаначетецасъс суха,мекаинемъхестакърпа: • Повърхносттаначетецаемръснаилиизцапана. • Повърхносттаначетецаевлажна. • Четецътчестоотказвадапри..

Ръководствотозапотребителя - Page 120

1. Лекоизбършетедисплеясмекасухакърпабезвласинки. Аковидитеподобнанадраскотина следанадисплеяси,тяможедаепетно,пренесеноотклавиатуратаилиTrackPointпоказалката, когатокапакътебилнатиснатотвън. 2. Избършетепетнотолекосмекасухакърпа. 3. Акопетнотоостане,навлажнетемека,немъхестакърпасчиставодаилисмеснаравничасти водаи..

Диагностициране на проблеми - Page 121

Глава 10. Отстраняване на проблеми с компютъра Втазиглаваеописанокакводаправите,акоиматепроблемскомпютъра. Тази главасъдържаследнитетеми: • “Диагностицираненапроблеми”настраница105 • “Отстраняваненапроблеми”настраница105 Диагностициране на проблеми Акосрещатепроблемисвашиякомпютър,използвайтепрограматаLenovoSolutionC..

Течности върху клавиатурата - Page 122

• Акокомпютърътеизключен,гостартирайтечрезнатисканенабутоназазахранването. Ако компютърътнесевключи,продължетесъсстъпка2. • Аконеможедаизключитекомпютърачрезнатисканеизадържаненапревключвателяна захранването,премахнетевсичкиизточнициназахранванеоткомпютъраирестартирайте системата,катовкаратеизправенклам..

Съобщения за грешки - Page 123

Съобщения за грешки • Съобщение :0251:КонтролнатасуманасистемнатаCMOSенеправилна. Решение :ВъзможноесистемниятCMOSдаебилповреденотприложнапрограма.Компютърът използванастройкитепоподразбиране. СтартирайтеThinkPadSetup,задаконфигурирате настройкитеотново.Акоощевиждатесъщиякоднагрешка,занесетекомпютъравсервиз. • Съобщение..

Ръководствотозапотребителя - Page 124

• Съобщение : 1802: Поставенаенеоторизиранамрежовакарта–Изключетекомпютъраи премахнетемрежоватакарта. Решение :MiniPCIExpressмрежоватакартанесеподдържаоттозикомпютър.Отстранетея. • Съобщение :1820:Свързанисаповечеотединвъншенчетецнапръстовиотпечатъци.Изключете компютъраипремахнетевсичкичетци,сизключениеначетеца,койтое..

Таблица 5. Грешки сбипкания - Page 125

Грешки с бипкания Таблица 5. Грешки сбипкания Проблем Решение Еднокъсобипкане,пауза,трикъсибипкания,пауза, ощетрикъсибипканияиеднокъсобипкане Уверете се,чемодулите паметсаинсталирани правилно. Акосаипродължаватедачувате бипканията,занесетекомпютъравсервиз. Трикъсибипкания,пауза,еднокъсобипкане,пауза, ощееднокъсоб..

Ръководствотозапотребителя - Page 126

Проблем с безжичната LAN Проблем :Неможетедасесвържетесмрежатачрезвграденатабезжичнамрежовакарта. Решение : Проверетедали: • Самолетниятрежимеизключен. • ДрайверътзабезжичнаLANеснай-новатаверсия. • Компютърътевдиапазонанабезжичнаточказадостъп. • Безжичноторадиосеактивира,катощракнетедвукратновърхуиконатаAccessConnecti..

Проблеми с клавиатурата - Page 127

– Когатокомпютърътподновяванормалнаработа – КогатоTrackPointпосочващотоустройствобъденатиснатозапродължителенпериодотвреме – Припромянанатемпературата • Проблем :TrackPointпосочващотоустройствоилиThinkPadтрекпадътнеработи. Решение :Уверетесе,чеTrackPointпосочващотоустройствоилиThinkPadтрекпадътсаразрешени впрозорецананастройв..

Ръководствотозапотребителя - Page 128

• Проблем : Когатовключакомпютъра,нищонесепоказванаекранаикомпютърътнеиздава звуковсигналпристартиране. Забележка: Аконестесигурнидалистечулизвуковсигнал,изключетекомпютъра,като натиснетеизадържитебутонаназахранванетозачетирисекундиилиповече. Включетегои слушайтеотново. Решение : Уверетесе,че: – Батериятаеинс..

Проблеми при външен монитор - Page 129

• Проблем : Екранътенечетливилиизкривен. Решение : Уверетесе,че: – Драйверътзадисплеяеправилноинсталиран. – Разделителнатаспособностицветоватадълбочинасаправилнозададени. – Типът монитореправилният. Задапроверитетезинастройки,направетеследното: 1. Щракнетесдесенбутонвърхуработнияплот. Щракнетевърху Разделителна..

Ръководствотозапотребителя - Page 130

3. Прегледайте ръководството,предоставеносвъншниямонитор,задапроверитекакви разделителнаспособностичестотанаопресняванесеподдържат. – Аковъншниятмониторподдържасъщатаилипо-високаразделителнаспособностот дисплеянакомпютъра,прегледайтеизображениетонавъншниямониторилинавъншния мониторинадисплеянакомпютъра. ..

- Page 131

8. Щракнетевърху Свойства . Аковибъденапомненозапароланаадминистраторили потвърждение,въведетепаролатаилиосигуретепотвърждението. 9. Щракнетевърхураздела Драйвер . 10. Щракнетевърху Актуализиране на драйвера . 11. Щракнетевърху Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери ,аследтовавърху Искам да избера от списък с драй..

Ръководствотозапотребителя - Page 132

5. Изберете Разшири тези дисплеи замножестводисплеи. 6. Щракнетевърхуиконата Монитор-1 (заосновниядисплей,компютърниядисплей). 7. Задайтеразделителнаспособностзаосновниядисплей. 8. Щракнетевърхуиконата Монитор-2 (завъншниямонитор). 9. Задайтеразделителнаспособностзавториядисплей. 10. Настройтеправилнатапозициянавсекимон..

- Page 133

1. Отворетеконтролнияпанел. 2. Щракнетевърху Хардуер и звук . 3. Щракнетевърху Звук . 4. Щракнетевърхураздела Запис впрозорецазазвук. 5. Изберете Микрофон ,следкоетощракнетевърхубутона Свойства . 6. Щракнетевърхураздела Нива ,следкоетопреместетеплъзгача“MicrophoneBoost” (Подсилваненамикрофона)нагоре. 7. Щракнетевърху OK . Забележка: ..

Ръководствотозапотребителя - Page 134

5. Задазададетедругоустройствопоподразбиране,щракнетедвукратновърхуиконатаза въпроснитевисокоговорители. Сегатазииконащеимаотметка. 6. Изпълнетенякакъвзвукотмузикалнапрограма,катонапримерWindowsMediaPlayer.Уверете се,чезвукътидваотвисокоговорителите. Заподробностивж. систематазапомощнаинформациянаSmartAudio. Проблеми с чет..

- Page 135

катосеохлади,япоставетеотновоияпрезаредете. Аковсеощенеможедабъдезаредена, занесетеявсервиз. Проблем с адаптера за променлив ток Проблем :Захранващиятадаптерзапроменливтокесвързанскомпютъраисработещелектрически контакт, ноиконатаназахранващияадаптер(захранващиящепсел)несепоказвавобласттаза уведомяваненаWindows. ..

Ръководствотозапотребителя - Page 136

Решение :Изключетекомпютъра,катонатиснетеизадържитебутонаназахранванетоза4секунди илиповече.Акосистематанесеизключи,отстранетеадаптеразапроменливтокибатерията. Проблеми при стартиране Отпечатайтетезиинструкцииигизапазетевкомпютъразасправкапо-късно. Акополучитесъобщениезагрешка,предидасезаредиоперационната..

Проблеми с твърдия диск - Page 137

– Акоиндикаторътзасъстояниетонасистемата(светещатаемблеманаThinkPad)примигвабавно, компютърътеврежимназаспиване. Свържетеадаптеразапроменливтоккъмкомпютъра, следкоетонатиснетеклавишаFn. – Акоиндикаторътзасъстояниетонасистемата(светещатаемблеманаThinkPad)еизключен, компютърътеизключениливрежимнахибернация.Свържетеа..

Ръководствотозапотребителя - Page 138

Решение : ПриложетесредствотозадефрагментираненадисквWindowsзапо-бърздостъпдо данните. Софтуерен проблем Проблем : Даденоприложениенесеизпълняваправилно. Решение :Проверетедалипроблемътнеепричиненотприложението. Проверетедаликомпютърътразполагасизискванияминималенобемпаметзаизпълнениена приложението. Прегледайт..

Преди да се свържете с Lenovo - Page 139

Глава 11. Получаване на поддръжка ТазиглаваосигуряваинформациязаполучаваненапомощиподдръжкаотLenovo. • “ПредидасесвържетесLenovo”настраница123 • “Получаваненапомощиобслужване”настраница124 • “Закупуваненадопълнителниуслуги”настраница126 Преди да се свържете с Lenovo Обикновеноможетедарешитепроблемитескомпютъра,катопре..

Ръководствотозапотребителя - Page 140

Получаване на помощ и обслужване Аковиенеобходимапомощ,сервиз,техническосъдействиеилипростосенуждаетеотдопълнителна информациязапродуктитенаLenovo,щенамеритеголямомногообразиеотизточници,предоставени навашеразположениеотLenovo. Този разделсъдържауказаниязатовакъдедапотърсите допълнителнаинформацияотносноLenovoинаш..

Връзка с Lenovo - Page 141

Връзка с Lenovo Акостеопиталисамостоятелнодакоригиратепроблемаиощесенуждаетеотпомощ,повреме нагаранционнияпериодможетедаполучитепомощиинформацияпотелефоначрезЦентъраза поддръжканаклиенти.Повременагаранционнияпериодсадостъпниследнитеуслуги: • Определяненапроблеми–достъпенеобученперсонал,койтодависъдействап..

Ръководствотозапотребителя - Page 142

Закупуване на допълнителни услуги Повременаиследгаранционнияпериодможетедазакупуватедопълнителниуслуги,катонапример поддръжказахардуернаLenovoидругипроизводители,операционнисистемииприложнипрограми; услугизамрежованастройкаиконфигурация;услугизапоправкананадстроенилиразширен хардуериуслугизаинсталиранепоиз..

Приложение A. - Page 143

Приложение A. Информация за разпоредби Най-актуалнатаинформациязасъответствиееналичнанаадресhttp://www.lenovo.com/compliance. Информация за безжичната връзка Взаимодействие с безжична връзка БезжичнатаLANкартаеразработенадавзаимодействасвсекибезжиченLANпродукт, койтое базираннарадиотехнологияDirectSequenceSpreadSpectrum(DSSS),ComplementaryCodeKeying (CCK)и/и..

Ръководствотозапотребителя - Page 144

• Профил“Открийме” • Профилзанезабавноизвестяване • Профилзасъстояниенабатерията Работното обкръжение и здравето ви Този компютърсъдържавграденибезжичникарти,коитоработятспоредуказанията,описаниот стандартитеипрепоръкитезарадиочестотна(РЧ)безопасност;следователноLenovoсчита,че тозипродуктебезопасензаупотреба..

Име на продукта - Page 145

1 Антена(спомагателна)забезжичнаLAN 2 Антена(главна)забезжичнаLAN Намиране на регулативните бележки за безжични устройства Заповечеинформацияотноснозабележкатазаразпоредбизабезжичниустройствавж. Regulatory Notice ,предоставенаскомпютъра. Акостезакупиликомпютърабез RegulatoryNotice ,можедаянамеритевуебсайтанаадрес: http://www.lenovo.com/UserManual..

Ръководствотозапотребителя - Page 146

ThisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywiththelimitsforaClassBdigitaldevice,pursuant toPart15oftheFCCRules. Theselimitsaredesignedtoprovidereasonableprotectionagainstharmful interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates,uses,andcanradiateradiofrequency energyand,ifnotinstalledandusedinaccordancewiththeinstructions,maycauseharmfulinterference toradiocommunications. However,thereisnoguaranteethatinterferencewillnotoccurinaparticular installation.Ifthisequipmentdoescauseharmfulinterferencetoradioortelevisionreception,whichcanbe determinedbyturningtheequipmentoffandon,theuse..

- Page 147

Декларация за съответствие клас B за Германия Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie2004/108/EG(früher89/336/EWG)zur AngleichungderRechtsvorschriftenüberdieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaaten undhältdieGrenzwertederEN55022KlasseBein. Umdiesessicherzustellen,sinddieGerätewieindenHandbüchernbeschriebenzuinstallierenundzu betreiben. DesWeiterendürfenauchnurvonderLenovoempfohleneKabelanges..

Ръководствотозапотребителя - Page 148

Забележка за Япония за захранващия кабел за променлив ток Theacpowercordshippedwithyourproductcanbeusedonlyforthisspecificproduct.Donotusetheac powercordforotherdevices. Сервизна информация за Lenovo продукт за Тайван Знак за съответствие за Евразия Забележката за аудиото за Бразилия Ouvirsonscommaisde85decibéisporlongosperíodospodeprovocardanosaosistemaauditivo. 132 Ръководствотозапотребителя

..

Важна информация относно WEEE - Page 149

Приложение B. WEEE и информация за рециклиране Lenovoнасърчавапритежателитенаоборудванеотсфератанаинформационнитетехнологии(IT) дарециклиратотговорнооборудванетоси,когатоповеченесенуждаятотнего. Lenovoпредлага множествопрограмииуслугизаподпомаганенапритежателитенаоборудванеприрециклирането натехнитеITпродукти.Задопъ..

Ръководствотозапотребителя - Page 150

Информация за рециклиране за Япония Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor IfyouareacompanyemployeeandneedtodisposeofaLenovocomputerormonitorthatistheproperty ofthecompany,youmustdosoinaccordancewiththeLawforPromotionofEffectiveUtilizationof Resources.Computersandmonitorsarecategorizedasindustrialwasteandshouldbeproperlydisposed ofbyanindustrialwastedisposalcontractorcertifiedbyalocalgovernment. InaccordancewiththeLaw forPromotionofEffectiveUtilizationofResources,LenovoJapanprovides,throughitsPCCollectingand RecyclingServices,forthecoll..

- Page 151

reciclar@lenovo.com,informandoomodelo,númerodesérieecidade,afimdeenviarmosasinstruções paraocorretodescartedoseuprodutoLenovo. Информация относно повторното използване на батериите за Европейския съюз Забележка: ТазимаркировкасеприлагасамовстранитеотЕвропейскиясъюз(ЕС). БатериитеиопаковкитезабатериисаетикиранивсъответствиесЕвропейскатадиректива 2006/66/ЕCотноснобатериии..

Ръководствотозапотребителя - Page 152

Заправилносъбиранеиобработкаотидетена: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Информация относно повторното използване на батериите за Тайван Информация относно повторното използване на батериите за САЩ и Канада Информация за рециклиране за Китай 136 Ръководствотозапотребителя

..

Приложение C. - Page 153

Приложение C. Директива за ограничаване на опасни вещества (RoHS) Най-актуалнатаинформациязаоколнатасредаотноснонашитепродуктиеналичнанаадрес: http://www.lenovo.com/ecodeclaration. RoHS за Европейския съюз ThisLenovoproduct,withincludedparts(cables,cords,andsoon)meetstherequirementsofDirective 2011/65/EUontherestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronic equipment(“RoHSrecast”or“RoHS2”). FormoreinformationaboutLenovowor..

Ръководствотозапотребителя - Page 154

RoHS за Китай 138 Ръководствотозапотребителя

..

Приложение D. - Page 155

Приложение D. Информация за ENERGY STAR модел ENERGYSTAR ® есъвместнапрограманаАгенциятазаопазваненаоколнатасреданаСАЩина Държавниядепартаментзаенергия,насоченакъмспестяваненапариипредпазваненаоколната средачрезенергоефективнипродуктиипрактики. LenovoсегордеедапредложинанашитеклиентипродуктисобозначениетозаENERGYSTAR квалиф..

Ръководствотозапотребителя - Page 156

3. Щракнетесдесниябутоннавашиямрежовадаптерищракнетена Свойства . 4. Щракнетенаетикета Управление на захранването . 5. Премахнетеотметкатаотполето Разреши на това устройство да събужда компютъра . 6. Щракнетевърху OK . 140 Ръководствотозапотребителя

..

Приложение E. - Page 157

Приложение E. Бележки ВъзможноеLenovoданепредлагапродуктите,услугитеиликомпонентите,разискванивтози документ,въввсичкистрани. КонсултирайтесесместнияпредставителнаLenovoзаинформация относнопродуктитеиуслугите,достъпнипонастоящемвъввашатаобласт. Всякоспоменаванена Lenovoпродукт,програмаилиуслуганямазацелдазаявииливн..

Ръководствотозапотребителя - Page 158

показателимогатдасаизведеничрезекстраполиране. Възможноедействителнитерезултати даварират. Потребителитенатозидокументтрябвадапроверятприложимитеданнизатяхната конкретнасреда. Търговски марки СледнитетерминисатърговскимаркинаLenovoвСъединенитещати,вдругистраниилиидвете: Lenovo AccessConnections ActiveProtectionSystem RescueandRecovery SecureDa..

Sponsored links

Latest Update