Philips Snp3000/10 User Manual Estonian

SNP3000/10 Language

Download Philips Snp3000/10 User Manual Estonian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Philips Presenter SNP3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome ET Kasutusjuhend

..

1 - Page 2

a b c d e f g h 1

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Complies with - Page 4

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Complies with IDA Standards DB100486 Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

..

Pärast patarei paigaldamist: - Page 5

ET 1 Tähtis! Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada. Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu tooteid koos muu olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele..

• - Page 6

timispulti ja seejärel eemaldage USB-vastuvõtja selle küljest. Kaugjuhtimispuldi väljalülitamiseks vajutage USB-vastuvõtja lõpuni sisse. • 4 Automaatne ühendamistoiming 1 Kontrollige, kas sülearvuti on sisse lülitatud ja aktiivne. 2 Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on sisse lülitatud. Kui USB-vastuvõtja on sisestatud kaugjuhtimispulti, eemaldage • USB-vastuvõtja kaugjuhtimispuldi küljest (joon 3). 3 Sisestage USB-vastuvõtja oma sülearvuti USB-liidese külge. Käivitatakse automaatne ühendamistoiming. » Kui ühendamistoiming oli edukas, vilgub LED-märgutuli üks » ko..

5 - Page 7

5 Veaotsing Edastamist ei toimu. Kontrollige, kas kasutate kaugjuhtimis- pulti kehtivas toimimispiirkonnas. Kaugjuhtimispuldi märgutuli vilgub kolm korda. Asendage kaugjuhtimispuldi patarei. Kaugjuhtimispuldi märgutuli ei vilgu üldse. Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on sisse lülitatud. Asendage kaugjuhtimispuldi patarei.

..

fi - Page 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V2. 3

..

Sponsored links

Latest Update