Philips Snp3000/10 User Manual Bulgarian

SNP3000/10 Language

Download Philips Snp3000/10 User Manual Bulgarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Register your product and get support at - Page 1

Philips Presenter SNP3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG Ръководство за потребителя

..

1 - Page 2

a b c d e f g h 1

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Complies with - Page 4

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Complies with IDA Standards DB100486 Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

..

BG - Page 5

BG 1 Важно Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти , които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно . Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта , това означава , че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ ЕО : Информирайте се за местната система ..

Автоматично - Page 6

2 Поставете 1 батерия AAA с правилен поляритет (+/-), както е посочено . 3 Натиснете селекторния плъзгач в положение ON . 4 Затворете отделението за батерията . Когато батерията е поставена : За да включите Presenter, натиснете USB приемника в • Presenter и след това извадете от него USB приемника . За да изключите Presenter, натиснете USB приемника до •..

Отстраняване - Page 7

5 Отстраняване на неизправности Няма предаване Погрижете се Presenter да е в диапа - зона на действие . Светлината на Presenter мига 3 пъти . Сменете батерията на Presenter. Светлината на Presenter не мига . Уверете се , че Presenter е включен . Сменете батерията на Presenter.

..

fi - Page 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V2. 3

..

Sponsored links

Latest Update