Philips Snp3000/10 User Manual Slovenian

SNP3000/10 Language

Download Philips Snp3000/10 User Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Philips Presenter - Page 1

Philips Presenter SNP3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome SK Príru č ka užívate ľ a

..

1 - Page 2

a b c d e f g h 1

..

2 - Page 3

2 3 4

..

Complies with - Page 4

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS Complies with IDA Standards DB100486 Wavelength : 645 - 660nm Maximum Power < 1mW IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT

..

SK - Page 5

SK 1 Dôležité upozornenie Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklova ť a znova využi ť . Ke ď sa na produkte nachádza symbol pre č iarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vz ť ahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabráni ť možný..

• - Page 6

4 Zatvorte prie č inok na batériu. Ke ď je nainštalovaná batéria: Ak chcete ovláda č na prezentáciu zapnú ť , zatla č te prijíma č • USB do ovláda č a na prezentáciu a potom z neho prijíma č USB vyberte. Ak chcete ovláda č na prezentáciu vypnú ť , zatla č te prijíma č USB • až na doraz. 4 Automatické pripojenie 1 Uistite sa, že je váš notebook zapnutý a aktívny. 2 Uistite sa, že je ovláda č na prezentáciu zapnutý. Ak je prijíma č USB zasunutý do ovláda č a na prezentáciu, vysu ň te • prijíma č USB von z ovláda č a (obr. 3). 3 Prijíma ..

5 - Page 7

5 Riešenie problémov Spojenie nefunguje Uistite sa, že ovláda č na prezentáciu používate v oblasti ú č inného dosahu. Svetlo na ovláda č i na prezen- táciu bliká 3-krát po sebe. Vyme ň te batériu v ovláda č i na prezentáciu. Svetlo na ovláda č i na prezen- táciu vôbec nebliká. Uistite sa, že je ovláda č na prezen- táciu zapnutý. Vyme ň te batériu v ovláda č i na prezentáciu.

..

fi - Page 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Speci fi cations are subject to change without notice.Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. UM_V2. 3

..

Sponsored links

Latest Update