Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Strøm Manual Norwegian (474.08KB)

Presario V3000 Notebook PC series Language

Download Hp Presario V3000 Notebook Pc Series Strøm Manual Norwegian (474.08KB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Brukerhåndbok - Page 1

Strøm Brukerhåndbok

..

- Page 2

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Mai 2006 Delenummer for dokument: 412265-091

..

Innhold - Page 3

Innhold 1 Plassering av av/på-brytere og -lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren ...................................................................................................................... 4 3 Ventemodus og dvalemodus Ventemodus ......................................................................................................................................... 5 Dvalemodus ......................................................................................................................................... 6 Velge ventemodus eller dvalemodus eller slå av maskinen..

Stikkordregister - Page 4

Varsler om lav batterispenning .......................................................................................... 24 Lav batterispenning ........................................................................................... 24 Kritisk lav batterispenning ................................................................................. 24 Tiltak ved lav batterispenning ............................................................................................ 25 Hvis en ekstern strømkilde er tilgjengelig .......................................................... 25 Hvis et opp..

Komponent - Page 5

1 Plassering av av/på-brytere og -lamper Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver de ulike av/på-bryterne og -lampene, og viser hvor de er plassert. Merk Utseendet på datamaskinen din kan avvike litt fra illustrasjonene i dette kapitlet. Komponent Beskrivelse (1) Av/på-knapp Når datamaskinen er ● av, trykker du på denne knappen for å slå på maskinen. ● på, trykker du på denne knappen for å gå inn i dvalemodus. NOWW 1

..

Komponent - Page 6

Komponent Beskrivelse ● i ventemodus, trykker du raskt på denne knappen for å avslutte denne modusen. ● i dvalemodus, trykker du raskt på denne knappen for å avslutte denne modusen. Hvis maskinen ikke reagerer og du ikke kan slå av maskinen via Microsoft® Windows®, trykker du på av/på-knappen i minst 5 sekunder for å slå av maskinen. (2) Av/på-lamper* (2) På: Maskinen er på. Blinker: Maskinen er i ventemodus. Av: Maskinen er av eller i dvalemodus. (3) fn+f5 Starter ventemodus. (4) Batterilampe På: Et batteri lades. Blinker: Et batteri som er eneste tilgjengelige strømkil..

Oppgave - Page 7

2 Strømkilder Maskinen kan kjøre på intern vekselstrøm fra et batteri eller på ekstern vekselstrøm fra en annen strømkilde. Tabellen nedenfor beskriver hvilken strømkilde du bør velge for de mest vanlige oppgavene. Oppgave Anbefalt strømkilde Arbeide med et vanlig dataprogram ● Ladet batteri i datamaskinen ● En av følgende eksterne enheter: ● Strømdapter følger med datamaskinen ● Valgfri utvidelsesprodukt ● En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Lade eller kalibrere et batteri i datamaskinen Ekstern strømforsyning fra: ● Strømdapter følger med datamaskinen ● V..

Koble til strømadapteren - Page 8

Koble til strømadapteren ADVARSEL Slik reduserer du faren for elektrisk støt og skader på utstyret: Koble strømledningen til en lett tilgjengelig stikkontakt. Koble strømledningen fra stikkontakten og deretter fra datamaskinen. (Ikke koble strømmen fra datamaskinen ved å dra strømledningen ut av kontakten på datamaskinen.) Hvis strømledningen har et støpsel med tre pinner, må du koble strømledningen til et jordet strømuttak av en type som er konstruert for slike støpsler. Ikke koble fra jordingen. Jordingspinnen er viktig av hensyn til sikkerheten. Hvis maskinen ikke er jorde..

Ventemodus - Page 9

3 Ventemodus og dvalemodus Ventemodus og dvalemodus er strømsparingsfunksjoner som også reduserer oppstartstiden. De kan startes manuelt av deg, eller automatisk av maskinen. Ventemodus FORSIKTIG For å unngå at batteriet lades helt ut, bør du ikke la maskinen stå i ventemodus over lengre perioder. Koble datamaskinen til en ekstern strømkilde. Ventemodus reduserer strømforbruket i systemkomponenter som ikke er i bruk. Når maskinen går i ventemodus, lagres arbeidet i minnet, og skjermen slår seg av. Mens maskinen er i ventemodus, blinker av/på-lampene. Når du avslutter ventemodus..

Dvalemodus - Page 10

Dvalemodus FORSIKTIG Hvis du endrer konfigurasjonen av maskinen mens den er i dvalemodus, er det ikke sikkert at du kan gjenoppta arbeidet fra dvalemodus. Pass på følgende mens maskinen er i dvalemodus: Ikke koble til datamaskinen til eller koble fra en valgfri utvidelsesprodukt. Ikke legg til eller ta ut minnemoduler. Ikke ta ut eller sett inn harddisker eller optiske stasjoner. Ikke koble til eller fra eksterne enheter. Ikke sett inn eller fjern eksterne minnekort. Når maskinen går i dvalemodus, lagres først det som er i minnet i datamaskinen, i en egen dvalemodusfil på harddisken. ..

Velge ventemodus eller dvalemodus eller slå av maskinen - Page 11

Velge ventemodus eller dvalemodus eller slå av maskinen De neste avsnittene beskriver når du bør starte ventemodus eller dvalemodus, og når du bør slå av maskinen. Merk Du kan ikke kommunisere via nettverk eller bruke andre funksjoner på maskinen mens maskinen er i ventemodus eller dvalemodus. Når du forlater maskinen Når maskinen går i ventemodus, lagres arbeidet i minnet, og skjermen slår seg av. Hvis maskinen er i ventemodus, bruker den mindre strøm. Det du arbeidet med, vises umiddelbart på skjermen når du avslutter ventemodus. Når maskinen går i dvalemodus, lagres førs..

NOWW - Page 12

Ventemodus og dvalemodus kan forstyrre bruken av trådløs kommunikasjon, infrarød og medier. Legg merke til følgende: ● Hvis maskinen er i ventemodus eller dvalemodus, kan du ikke starte en infrarød overføring eller en trådløs overføring. ● Hvis du starter ventemodus eller dvalemodus ved et uhell mens du spiller av et medium (for eksempel en CD, en DVD eller et eksternt minnekort), kan følgende skje: ● Avspillingen kan bli avbrutt. ● Du kan få følgende advarsel: ”Hvis du setter datamaskinen i dvalemodus eller ventemodus, kan avspillingen stoppe. Vil du fortsette?” Kli..

Slå maskinen eller skjermen på eller av - Page 13

4 Strøminnstillinger fra fabrikken Disse avsnittene beskriver fabrikkmetodene for å starte dvalemodus og ventemodus og for å slå av maskinen. Slå maskinen eller skjermen på eller av Oppgave Slik går du frem Resultat Slå på maskinen. Trykk på av/på-knappen. ● Av/på-lampene begynner å lyse. ● Operativsystemet lastes inn. Slå av datamaskinen.* 1. Lagre arbeidet ditt og avslutt alle åpne programmer. 2. Slå av maskinen via operativsystemet ved å velge Start > Slå av datamaskinen > Slå av .* ● Av/på-lampene slår seg av. ● Operativsystemet avsluttes. ● Maskinen..

Starte eller avslutte ventemodus - Page 14

Starte eller avslutte ventemodus Oppgave Slik går du frem Resultat Starte ventemodus. ● Trykk på fn+f5 mens datamaskinen er på. ● Velg Start > Slå av datamaskinen > Ventemodus .* Hvis du bruker Windows XP Professional og Ventemodus ikke vises: a. Klikk på pil ned. b. Velg Ventemodus fra listen. c. Klikk på OK . ● Av/på-lampene blinker. ● Skjermen slår seg av. La maskinen gå i ventemodus. Ingen handling er nødvendig. ● Hvis maskinen kjører på batteristrøm, vil maskinen starte ventemodus automatisk hvis den ikke har vært brukt på 10 minutter (fabrikkinnstilling)..

Start > Kontrollpanel > Ytelse og - Page 15

Starte eller avslutte dvalemodus Dvalemodus må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert. Hvis du vil kontrollere om dvalemodus er aktivert, velger du Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Dvalemodus -kategorien. Dvalemodus er aktivert hvis det er merket av i feltet Aktiver dvalemodus . Oppgave Slik går du frem Resultat Start dvalemodus. ● Trykk på av/på-knappen. – eller – ● Velg Start > Slå av datamaskinen .* Deretter holder du nede skift -tasten mens du velger Dv..

NOWW - Page 16

12 Kapittel 4 Strøminnstillinger fra fabrikken NOWW

..

Vise vinduet Egenskaper for Strømalternativer - Page 17

5 Strømalternativer Du kan endre mange av fabrikkinnstillingene for strøm i kontrollpanelet i Windows. Du kan for eksempel velge å bli varslet med en lydalarm når batteriet har lite strøm, eller du kan endre fabrikkinnstillingene for av/på-knappen. Når datamaskinen er slått på: ● Du kan starte ventemodus ved å trykke på fn+f5 (kalt ventemodusknappen i operativsystemet). ● Skjermbryteren slår av skjermen og starter ventemodus. Skjermbryteren aktiveres når du lukker skjermen. Vise vinduet Egenskaper for Strømalternativer Slik viser du vinduet Egenskaper for Strømalternative..

Vise Strømmåler-ikonet - Page 18

Vise Strømmåler-ikonet Strømmåler-ikonet er fra fabrikken satt til å vises i systemstatusfeltet, helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. Ikonet endrer form for å vise om maskinen kjører på batteri eller på ekstern strøm. Slik fjerner du Strømmåler-ikonet fra systemstatusfeltet: 1. Høyreklikk på Strømmåler -ikonet i systemstatusfeltet, og klikk på Juster strømegenskaper . 2. Klikk på Avansert -kategorien. 3. Fjern avmerkingen i feltet Vis alltid ikon på oppgavelinjen . 4. Klikk på Bruk og deretter på OK . Slik viser du Strømmåler-ikonet i systemstatusfeltet: 1. V..

Velge eller endre et strømoppsett - Page 19

Velge eller endre et strømoppsett I kategorien Strømoppsett i dialogboksen Egenskaper for Strømalternativer kan du angi hvor mye strøm de ulike systemkomponentene skal bruke. Du kan lage ulike oppsett avhengig av om maskinen kjører på batteri eller på ekstern strøm. Du kan også velge et strømoppsett som starter ventemodus eller slår av skjermen eller harddisken etter et valgt tidsintervall. Slik velger du et strømoppsett: 1. Høyreklikk på Strømmåler -ikonet i systemstatusfeltet, og klikk på Juster strømegenskaper . 2. Klikk på kategorien Strømoppsett . 3. Velg strømopps..

NOWW - Page 20

16 Kapittel 5 Strømalternativer NOWW

..

Strømoppsett - Page 21

6 Prosessorytelse FORSIKTIG Ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til på grunn av faren for overoppheting. Plasser maskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ikke harde overflater, for eksempel en skriver, eller myke overflater, for eksempel en duk, sperrer for luftstrømmen. Overoppheting kan skade datamaskinen og redusere prosessorytelsen. Merk I noen tilfeller kan en datamaskin jobbe raskere når den er koblet til en ekstern strømkilde i stedet for et batteri. Hvis det er svært lite strøm igjen i batteriet, kan det hende at datamaskinen prøver å spare ..

NOWW - Page 22

18 Kapittel 6 Prosessorytelse NOWW

..

Merk - Page 23

7 Batterier Når det er et oppladet batteri i maskinen og den ikke er koblet til ekstern strøm, kjører maskinen på batteristrøm. Hvis maskinen er koblet til ekstern strøm, kjører maskinen på vekselstrøm. Hvis maskinen har et oppladet batteri og kjører på ekstern strøm via strømadapteren, skifter maskinen til batteristrøm hvis du kobler strømadapteren fra maskinen. Merk Lysstyrken på skjermen reduseres automatisk for å forlenge batterilevetiden når du kobler maskinen fra strømnettet. Hvis du vil øke lysstyrken for skjermen, kan du bruke direktetasten fn +f8 eller koble til..

Sette inn eller ta ut et batteri - Page 24

Sette inn eller ta ut et batteri FORSIKTIG For å unngå at du mister data når du bytter et batteri som er den eneste strømkilden, må du starte dvalemodus eller slå av maskinen før du tar ut batteriet. Merk Batterier kan ha forskjellig utseende avhengig av modell. Slik setter du inn et batteri: 1. Snu maskinen opp-ned på en flat overflate slik at batteribrønnen vender mot venstre. 2. Sett inn batteriet i batteribrønnen (1) og vri nedover til det sitter på plass (2) . Batterilåsen (3) vil automatisk låse batteriet på plass. Slik tar du ut et batteri: 1. Snu maskinen opp-ned på e..

NOWW - Page 25

3. Vipp batteriet (2) opp og ta det ut av maskinen (3) . NOWW Sette inn eller ta ut et batteri 21

..

Overvåke ladingen av et batteri - Page 26

Lade et batteri Slik forlenger du batterilevetiden og viser ladenivået mer nøyaktig: ADVARSEL Ikke lad batteriet ombord i fly. ● Hvis du lader et nytt batteri: ● Lad batteriet mens maskinen er koblet til ekstern strøm via strømadapteren. ● Lad batteriet helt opp før du slår på datamaskinen. ● Hvis du lader et batteri som er i bruk: ● Når du lader batteriet, lader du det til batteriladelampen slukkes. Merk Hvis datamaskinen er på mens batteriet lades, kan strømmåleren vise 100 prosent lading før batteriet er fullt oppladet. ● La batteriet lades ut ved vanlig bruk til ..

hvis strømforbruket fortsetter på - Page 27

Vise ladeopplysninger på skjermen Dette avsnittet beskriver hvordan du viser og tolker ladeindikatorene. Vise ladestatus Slik viser du ladestatusen for batteriet som står i maskinen: ● Dobbeltklikk på Strømmåler -ikonet i systemstatusfeltet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. – eller – ● Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Strømmåler . Tolke ladeindikatorene Ladestatusen oppgis som regel i form av en prosentsats og antall minutter med lading som gjenstår. ● Prosentsatsen viser omtrent hvor mye strøm som er igjen i..

Varsler om lav batterispenning - Page 28

Håndtere lav batterispenning Dette avsnittet beskriver fabrikkinnstillingene for varsling og automatiske tiltak ved lav batterispenning. Du kan endre noen av disse varslene og tiltakene ved hjelp av Strømalternativer i kontrollpanelet i Windows. Innstillingene i vinduet Strømalternativer har ingen innvirkning på lampene på maskinen. Varsler om lav batterispenning Dette avsnittet beskriver hvordan du identifiserer lav og kritisk lav batterispenning. Lav batterispenning Når et batteri som eneste strømkilde når en lav batterispenning, blinker batterilampen. Kritisk lav batterispenning ..

Tiltak ved lav batterispenning - Page 29

Tiltak ved lav batterispenning FORSIKTIG For å redusere faren for å miste data når maskinen har nådd kritisk lav batterispenning og har gått over i dvalemodus, venter du til av/på-lampene slår seg av før du kobler maskinen til strøm eller setter inn et oppladet batteri. Hvis en ekstern strømkilde er tilgjengelig Hvis maskinen har lav batterispenning og ekstern strøm er tilgjengelig, kobler du maskinen til en ekstern strømkilde ved hjelp av én av følgende adaptere: ● Vekselstrømadapter ● Valgfritt utvidelsesprodukt ● En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Hvis et opplad..

Trinn 1: Lade batteriet - Page 30

Kalibrere et batteri Når skal du kalibrere Det skal ikke være nødvendig å kalibrere batteriet mer enn én gang i måneden, selv om det brukes ofte. Du behøver ikke å kalibrere et nytt batteri. Kalibrer batteriet i følgende situasjoner: ● Når visningen av batteriladenivået virker unøyaktig. ● Hvis kjøretiden mellom hver ny lading endres betraktelig. ● Hvis batteriet ikke har vært brukt på én måned eller lengre tid. Slik kalibrerer du Kalibrering av et batteri utføres i tre trinn: full opplading, full utlading og deretter en ny full opplading. Trinn 1: Lade batteriet Et ..

Trinn 2: Lade ut batteriet - Page 31

Trinn 2: Lade ut batteriet Før du starter utladingen av batteriet, må du deaktivere dvalemodus. Slik deaktiverer du dvalemodus: 1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Dvalemodus - kategorien. 2. Opphev avmerkingen av feltet Aktiver dvalemodus . 3. Klikk på Bruk . Maskinen må være påslått mens batteriet lades ut. Batteri lades ut både mens maskinen er i bruk og mens den ikke er i bruk, men lades raskere ut hvis maskinen er i bruk. ● Hvis du ikke har tenkt å bruke maskinen mens batteripakken lades ut, lagrer du arbeidet før du star..

Trinn 3: Lade opp batteri igjen - Page 32

Trinn 3: Lade opp batteri igjen Slik lader du batteriet: 1. Koble maskinen til ekstern strøm og la den være tilkoblet til batteriet er helt oppladet. Når batteriet er fulladet, slukkes batterilampen på maskinen. Du kan bruke maskinen mens batteriet lades opp, men batteriet lades opp raskere hvis maskinen er slått av. 2. Hvis maskinen er slått av, slår du den på når batteriet er helt oppladet og batterilampen ikke lenger lyser. 3. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer . 4. Legg inn innstillingene du noterte for feltene under Går på strøm..

Spare strøm mens du arbeider - Page 33

Spare batteri Ved å bruke fremgangsmåtene og innstillingene som er beskrevet i dette avsnittet, kan du spare strøm og sørge for at batteriet varer lengst mulig før du må lade det. Spare strøm mens du arbeider Slik sparer du strøm mens du bruker maskinen: ● Avslutt modemprogrammer og slå av nettverkstilkoblinger når du ikke bruker dem. ● Koble fra eksterne enheter som du ikke bruker, og som ikke er koblet til en ekstern strømkilde. ● Stopp, deaktiver eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk. ● Deaktiver eller fjern et digitalkort som er satt inn. ● Br..

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø - Page 34

Oppbevare et batteri ADVARSEL Av hensyn til sikkerheten bør datamaskinen bare brukes sammen med batteriet som leveres med datamaskinen, et nytt batteri som er levert av HP, eller et kompatibelt batteri som er kjøpt som ekstrautstyr fra HP. FORSIKTIG Batteriet kan skades hvis det utsettes for høye temperaturer over lang tid. Hvis en datamaskin skal stå ubrukt og koblet fra strømforsyningen i mer enn to uker, bør batteriet tas ut og oppbevares separat. Batteriet beholder ladingen best hvis det oppbevares tørt og kjølig. Kalibrer et batteri før du tar det i bruk hvis det har stått ub..

Stikkordregister - Page 35

Stikkordregister A av/på-knapp, plassering 1 av/på-lampe, plassering 2 avslutte 9 B batteri batteri/strømnett 19 bruke 19 fjerne 20 kalibrere 26 kaste 30 lade 22, 26, 28 lav batterispenning 24 oppbevare 30 overvåke lading 22 sette inn 20 spare strøm 29 batterilampe 2, 22, 24 batteriutløser 20 D dvalemodus aktivere/deaktivere 6 aktivert pga. kritisk lav batterispenning 24 avslutte 11 definisjon 6 når bruke 6 starte 11 dvalemodusfil 6 E ekstra strømadapter 3, 26 F fn+f5-tast, plassering 2 I infrarød kommunikasjon 8 K kalibrere, batteri 26 knapp, av/på 1 koble til ekstern strømkilde..

NOWW - Page 36

32 Stikkordregister NOWW

..

Sponsored links

Latest Update