Samsung Np940x3gi User Manual Slovenian (15.84 MB)

NP940X3GI Language

Download Samsung Np940x3gi User Manual Slovenian (15.84 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Návod na použitie - Page 1

www.samsung.com Návod na použitie

..

O tejto príručke - Page 2

2 O tejto príručke • Táto používateľská príručka je špeciálne navrhnutá tak, aby podrobne popisovala funkcie a vlastnosti počítača. • Používateľské príručky dodávané s počítačom sa môžu v závislosti od modelu líšiť. • Aby sa zaistilo bezpečné a adekvátne použitie, pred použitím počítača si prosím prečítajte túto príručku. • Voliteľné položky, niektoré zariadenia a softvér, ktoré sú uvedené v tejto používateľskej príručke, nemožno poskytnúť ani meniť aktualizáciami. Prostredie počítača, ktoré sa uvádza v používat..

O tejto príručke - Page 3

O tejto príručke 3 Autorské práva © 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií. Špecifikácie počítača alebo obsah tejto príručky s..

O tejto príručke - Page 4

O tejto príručke 4 HDMI , logo HDMI a termín High Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC . Ako partner značky ENERGY STAR ® spoločnosť Samsung stanovila, že tento výrobok spĺňa smernice pre energetickú účinnosť ENERGY STAR ® . Ochranné známky • Samsung a logo Samsung sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics. • Intel a Core sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation . • Microsoft, MS-DO..

Znázornenie úložnej kapacity - Page 5

O tejto príručke 5 Znázornenie kapacity produktu Znázornenie úložnej kapacity Kapacita úložného zariadenia (HDD, SSD) výrobcu sa vypočítava za predpokladu, že 1 KB=1000 bajtov. Avšak operačný systém (Windows) kapacitu úložného zariadenia vypočítava za predpokladu, že 1 KB=1024 bajtov, a preto je hodnota kapacity HDD v rámci operačného systému Windows menšia, ako aktuálna kapacita, pretože spôsob výpočtu kapacity je odlišný. Napríklad v prípade 80 GB úložného zariadenia HDD systém Windows uvádza kapacitu 74,5 GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 bajtov/ ( 102..

Obsah - Page 6

6 Obsah Začíname 7 Rozloženie 14 Nabíjanie batérie 17 Zapnutie a vypnutie počítača 19 Uzamknutie obrazovky Windows 20 O operačnom systéme Windows 23 Obrazovka Štart 25 Pracovná plocha 27 Kľúčové tlačidlá 30 Aplikácie 36 Konto Microsoft 36 Obchod Základné informácie 37 Dotykový displej 46 Klávesnica 49 Dotyková podložka 53 Jas LCD displeja 55 Hlasitosť 56 Pomocná aplikácia inštalácie/nastavenia (BIOS ) Sieť a Internet 62 Káblová sieť LAN 65 Bezdrôtová sieť LAN 67 Mobilné široké pásmo (bezdrôtová sieť WAN, voliteľné) Aplikácie 69 Používanie ap..

Pohľad spredu - Page 7

7 Začíname Rozloženie • Funkcie, vlastnosti alebo možnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. • Voliteľné súčasti, uvedené v príručke, sa nemusia dodávať alebo ich výrobca môže zmeniť. Pohľad spredu Číslo/Názov Opis Fotoaparát • Zaznamenáva fotografie alebo video. • Použite aplikáciu pre fotoaparát na obrazovke Štart na fotografovanie alebo natočenie videí. Svetelný snímač • Tento snímač rozpoznáva osvetlenie okolia počítača. Ak osvetlenie okolia stmavne, LCD sa stlmí a zapne sa podsvietenie klávesnice. Ak sa však, naopak, osvetlen..

Začíname - Page 8

Začíname 8 Číslo/Názov Opis LCD /Dotykový displej • Zobrazuje používateľské rozhranie. • Rozpoznáva dotyky na obrazovke. (Len pre modely s dotykovým displejom.) Tlačidlo napájania • Stlačením počítač zapnete. Dotyková podložka • Pohyb kurzorom a klikanie na možnosti. • Rovnaká činnosť ako v prípade myši. Klávesnica • Dáta sa zadávajú stláčaním kláves. Mikrofón • Používanie vstavaného mikrofónu. Svetelný indikátor fotoaparátu • Ukazuje stav fotoaparátu.

..

Prevádzková kontrolka - Page 9

Začíname 9 Číslo/Názov Opis Indikátor LED napájania • Rozsvieti sa, keď sa zapne počítač. Stav nabitia • Ukazuje stav nabitia batérie. – Červená alebo Oranžová : Keď prebieha nabíjanie – Zelená : Keď sa nabíjanie ukončí alebo, keď batéria nie je vložená – Vypnuté : Keď je sieťový adaptér odpojený a počítač je napájaný z batérie Prevádzková kontrolka 2 1

..

Pohľad sprava - Page 10

Začíname 10 Číslo/Názov Opis Port monitora • Na pripojenie externých zobrazovacích zariadení, ktoré podporujú 15-kolíkový analógový konektor. • Môžete pripojiť adaptér VGA (voliteľný). Konektor slúchadiel/ hlavovej súpravy • Na pripojenie slúchadiel alebo slúchadiel s mikrofónom. Port USB 3.0 • Slúži na pripojenie zariadenia USB. Tenký bezpečnostný slot • Zabezpečenie počítača pripojením voliteľného zámku a kábla. Pohľad sprava 1 2 3 4

..

Pohľad zľava - Page 11

Začíname 11 Číslo/Názov Opis Konektor jednosmerného prúdu • Pripojenie sieťového adaptéra poskytujúceho počítaču napájanie elektrickým prúdom. Nabíjací port USB 3.0 (voliteľný) • Na pripojenie a nabíjanie zariadenia USB. Port Micro HDMI • Slúži na pripojenie externých zobrazovacích zariadení, ktoré podporujú rozhranie HDMI. Port káblovej siete LAN • Keď sa pripájate k internetu prostredníctvom káblovej siete LAN, pripojte ethernetový kábel do tohto portu. Na pripojenie ku káblovej sieti LAN použite adaptér siete LAN (voliteľný). Slot na pamä..

O nabíjacom porte USB - Page 12

Začíname 12 O nabíjacom porte USB • Keď sa nabíja zariadenie USB, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie. • Keď je počítač napájaný z batérie, úroveň nabitia batérie sa počas nabíjania zariadenia USB môže znížiť. • Stav nabitia zariadenia USB sa na počítači nezobrazuje. • Zapnutie funkcie nabíjania, keď je počítač vypnutý: Otvorte aplikáciu Settings a postupne vyberte položky Správa napájania → Nabíjanie prostredníctvom rozhrania USB → ZAP. . • Na niektorých zariadeniach USB nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

..

Pohľad zospodu - Page 13

Začíname 13 Číslo/Názov Opis Vetracie otvory • Cez tieto otvory sa odvádza vnútorné teplo počítača. • Ak sa otvory zablokujú, počítač sa môže prehriať. Dbajte na to, aby sa otvory nezablokovali, pretože to môže byť nebezpečné. Vnútorná batéria • Je zdrojom elektrického napájania počítača, keď nie je pripojený sieťový adaptér. • Ak chcete vybrať alebo vymeniť internú batériu, zariadenie vezmite do servisného centra Samsung. Táto služba je však spoplatnená. Reproduktor • Vydáva zvuk z počítača. Po výmene spodnej časti počítača u..

Začíname - Page 14

Začíname 14 3 Napájací kábel zasuňte do elektrickej zásuvky. 1 2 3 Nabíjanie batérie Batériu pred prvým použitím nabite. Na nabíjanie batérie používajte sieťový adaptér. • Používajte iba sieťové adaptéry, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené adaptéry alebo káble môžu spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie počítača. • Nesprávne zapojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie počítača. Ak chcete obnoviť napájanie batérie po jej odpojení, pripojte sieťový adaptér. 1 Napájací kábel pripojte do ..

Začíname - Page 15

Začíname 15 4 Po ukončení nabíjania sieťový adaptér odpojte od počítača. 5 Vytiahnite ho z elektrickej zásuvky. • Tento počítač je vybavený internou batériou. Servis alebo výmenu tejto batérie nesmie vykonávať používateľ. • Ak ju chcete bezpečne vybrať alebo vymeniť, vezmite zariadenie do servisného strediska Samsung. Táto služba je však spoplatnená. • Počas nabíjania môžete počítač používať, avšak čas nabitia batérie sa tak môže predĺžiť. Ak sa teplota batérie príliš zvýši, nabíjanie sa môže v rámci bezpečnostného opatrenia..

Zostáva 5 h 21 min. (64%) - Page 16

Začíname 16 Čas použitia batérie Batérie sú vymeniteľné položky a schopnosť zachovať si kapacitu úrovne nabitia časom klesá. Keď si batéria dokáže kapacitu úrovne svojho nabitia zachovať už iba na polovičný čas z pôvodného, keď bola nová, odporúča sa kúpiť novú a starú nahradiť. Ak batériu nebudete dlhší čas používať, pred uskladnením ju nabite na 30 – 40 % jej plnej kapacity. Predlžuje to životnosť batérie. Stav batérie Po odpojení sieťového adaptéra od počítača presuňte kurzor nad ikonu batérie na paneli úloh a zobrazí sa aktu..

Zapnutie a vypnutie počítača - Page 17

Začíname 17 3 Stlačte tlačidlo napájania. Rozsvieti sa kontrolka napájania. 4 Aktivujte operačný systém Windows podľa zobrazených pokynov. Obrazovka aktivácie systému Windows sa zobrazí iba pri prvom zapnutí počítača. • Informácie o nastavení jasu displeja nájdete v časti Jas LCD displeja. • Informácie o nastavení zvuku nájdete v časti Hlasitosť. Zapnutie a vypnutie počítača Zapnutie 1 Pred zapnutím počítača nabite batériu. 2 Otvorte panel LCD.

..

Začíname - Page 18

Začíname 18 • Pred vypnutím počítača si všetky dáta uložte. • Pretože spôsoby vypnutia počítača sa môžu v závislosti od nainštalovaného operačného systému líšiť, počítač vypínajte spôsobom príslušným zakúpenému operačnému systému. Vypínanie 1 Kľúčové tlačidlá môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov: • Dotykový displej : potiahnite prstom z pravého okraja dotykového displeja smerom dovnútra. • Dotyková podložka / Myš : posuňte kurzor do pravého horného alebo dolného okraja obrazovky. Štart Štart 2 Zvoľte kľúčo..

Vypínanie obrazovky - Page 19

Začíname 19 Vypínanie obrazovky 1 Tlačidlo Štart vyberiete jedným z nasledujúcich spôsobov: • Dotykový displej : dotknite sa tlačidla Štart ( ) v ľavom dolnom okraji pracovnej plochy a podržte ho. • Myš : kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Štart ( ) v ľavom dolnom okraji pracovnej plochy. 2 Vyberte možnosť Vypnúť alebo sa odhlásiť → Vypnúť . Uzamknutie obrazovky Obrazovku uzamknutia odomknete tak, že vykonáte jeden z nasledovných úkonov: • Dotykový displej : Potiahnutím po obrazovke uzamknutia zospodu nahor. • Myš : Kliknite na obrazovku zámky..

Pomocník - Page 20

20 Windows O operačnom systéme Windows Microsoft Windows je operačný systém, ktorý sa používa na ovládanie počítača. Kvôli optimálnemu využitiu počítača sa naučte správne používať operačný systém. Najlepšie sa operačný systém Windows naučíte používať rostredníctvom Pomoc a technická podpora pre systém Windows a Help+Tips (Pomocník a tipy). • Obrázky a dostupné funkcie sa môžu v závislosti od operačného systému líšiť. • Tento návod je určený pre operačný systém Windows 8.1 a obsah môže líšiť v závislosti od verzie OS. • Obr..

Help+Tips - Page 21

Windows 21 Help+Tips Na obrazovke Štart vyberte možnosť Help+Tips (Pomocník a tipy). Štart Ponuky systému Windows môžete ovládať pomocou myši alebo gestami.

..

1.1.2014 - Page 22

Windows 22 Obrazovky v operačnom systéme Windows 8.1 K dispozícii máte nasledujúce dve obrazovky: obrazovka Štart a pracovná plocha. Štart Obrazovka Štart 10:00 1.1.2014 SLK Pracovná plocha

..

Obrazovka Štart - Page 23

Windows 23 Číslo/Názov Opis Otvoriť Kľúčové tlačidlá • Otvoria sa Kľúčové tlačidlá, ktoré sú skryté na pravej strane obrazovky. • Kľúčové tlačidlá môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov: – Dotykový displej : potiahnite prstom z pravého okraja dotykového displeja smerom dovnútra. – Dotyková podložka / Myš : posuňte kurzor do pravého horného alebo dolného okraja obrazovky. Používateľský účet • Vzťahuje sa na v súčasnosti používaný používateľský účet. Kľúčové tlačidlá • Vzťahujú sa na ponuku, ktorá umožň..

Windows - Page 24

Windows 24 Číslo/Názov Opis Tlačidlo Štart • K tlačidlo Štart sa dostanete iba prostredníctvom myši. Posuňte kurzor do ľavého dolného okraja obrazovky, čím sa zobrazí tlačidlo Štart ( ). Kliknite na toto tlačidlo, čím prepnete na obrazovku poslednej aplikácie alebo pracovnej plochy. Kliknutím pravého tlačidla myši sa dostanete k ďalším funkciám systému Windows, ako je vypnutie systému alebo otvorenie ovládacieho panela. • Zobrazí sa obrazovka aplikácií so zoznamom aplikácií nainštalovaných na počítači. K obrazovke aplikácií sa dostanete iba p..

Pracovná plocha - Page 25

Windows 25 Číslo/Názov Opis Otvoriť Kľúčové tlačidlá • Otvoria sa Kľúčové tlačidlá, ktoré sú skryté na pravej strane obrazovky. • Kľúčové tlačidlá môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov: – Dotykový displej : potiahnite prstom z pravého okraja dotykového displeja smerom dovnútra. – Dotyková podložka / Myš : posuňte kurzor do pravého horného alebo dolného okraja obrazovky. Kľúčové tlačidlá • Vzťahujú sa na ponuku, ktorá umožňuje vyhľadávať, zdieľať, pripojiť sa k zariadeniam, konfigurovať nastavenia alebo prepnúť ..

Používanie tlačidla Štart - Page 26

Windows 26 Číslo Názov • Ovládací panel • Prieskumník • Ponuka Napájanie • Tlačidlo štart Používanie tlačidla Štart Dotknite sa tlačidla Štart ( ) a podržte ho alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, čím získate rýchly a pohodlný prístup k rôznym funkciám systému Windows.

..

Windows - Page 27

Windows 27 • Klávesnica : Podržte stlačený kláves Windows ( ) a stlačte kláves C . + • Dotyková podložka : Potiahnite prstom od pravého okraja do stredu dotykovej podložky. Štart Kľúčové tlačidlá Kľúčové tlačidlá umožňujú vyhľadávať, zdieľať odkazy a fotografie, pripájať zariadenia a meniť nastavenia. Dostupné funkcie Kľúčové tlačidlá sa môžu medzi obrazovkou Štart a pracovnou plochou alebo aplikáciami líšiť. Otváranie Kľúčové tlačidlá Kľúčové tlačidlá otvoríte tak, že vykonáte jeden z nasledovných úkonov: • Myš : Pre..

Windows - Page 28

Windows 28 Poznávanie Kľúčové tlačidlá Na ovládanie počítača používajte nasledovné Kľúčové tlačidlá : Kľúčové tlačidlá Opis Vyhľadávanie • Vyhľadávanie aplikácií, súborov alebo webových lokalít zadávaním kľúčových slov. Zdieľanie • Zdieľanie rôznych súborov s ostatnými používateľmi. Štart • Návrat na obrazovku Štart alebo otvorenie naposledy použitej aplikácie. Zariadenia • Pripájanie zariadení, ako tlačiarní alebo displejov alebo synchronizácia súborov s mobilným zariadením. Nastavenie • Konfigurácia počítača, nast..

Windows - Page 29

Windows 29 Kľúčové tlačidlo Nastavenie Počítač nakonfigurujete tak, že otvoríte Kľúčové tlačidlá a potom zvolíte kľúčové tlačidlo Nastavenie → možnosť. Možnosť Opis Siete • Aby bolo možné používať Internet alebo zdieľať súbory s ostatnými zariadeniami, pripojte počítač k sieti. Zväzok • Úprava úrovne hlasitosti. Jas • Nastavenie jasu obrazovky. Oznámenia • Nastavte interval, v priebehu ktorého aplikácia posiela oznámenia. Napájanie • Vypnite počítač alebo zvoľte možnosti napájania. Klávesnica • Nastavte jazyk zadávania text..

Otváranie a zatváranie aplikácií - Page 30

Windows 30 Zatvorenie aplikácie Spustenie viacerých aplikácií naraz môže spomaliť výkon niektorých aplikácií alebo môže dôjsť k rýchlemu vybitiu batérie. Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate, aby ste šetrili batériu a zachovali výkon. 1 Posuňte kurzor do vrchnej časti obrazovky danej aplikácie, až kým nezmení svoj tvar na tvar ruky. 2 Kliknite na tvar ruky a potiahnite ho do spodnej časti obrazovky. Aplikácie Otváranie a zatváranie aplikácií Na obrazovke Štart kliknite na ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť. • Dotyková podložka / Myš : vyberte..

Dlaždice aplikácií - Page 31

Windows 31 Dlaždice aplikácií Pozícia dlaždice Pozíciu dlaždice aplikácie na obrazovke Štart zmeníte tak, že dlaždicu uchopíte a potiahnete na nové miesto. Štart Otvorenie nových aplikácií 1 Na obrazovke Štart umiestnite kurzor do ľavého horného rohu obrazovky tak, aby sa zobrazil malý obrázok danej aplikácie. Presuňte sa z ľavého okraja dotykovej podložky alebo displeja smerom do stredu dotykovej podložky alebo displeja, čím otvoríte novú aplikáciu. 2 Posuňte kurzor smerom dole a zobrazí sa zoznam nedávno použitých aplikácií. 3 Vyberte aplikáciu, ..

Zoskupovanie dlaždíc - Page 32

Windows 32 Zoskupovanie dlaždíc Dlaždice sa zoskupujú tak, že dlaždicu označíte, uchopíte a potiahnete do otvoreného priestoru. Potom do novej skupiny potiahnite ostatné dlaždice. Štart Pomenovanie skupiny 1 Položky ponuky otvoríte jedným z nasledujúcich spôsobov: • Dotykový displej : Na obrazovke Štart potiahnite prstom smerom hore z dolného okraja dotykového displeja. • Dotyková podložka / Myš : Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné miesto. 2 Vyberte položku Prispôsobiť . 3 Vyberte položku Pomenovať skupinu pri každej skupine. 4..

Používanie rozdelených obrazoviek - Page 33

Windows 33 4 Potiahnite Rozdeľovací pruh obrazovky , čím zmeníte pomer rozdelenia obrazovky. Aplikácia obchod Rozdeľovací pruh obrazovky Aplikácia Počasie Príklad: Ak máte súčasne spustenú aplikáciu Počasie a Obchod Používanie rozdelených obrazoviek 1 Na obrazovke Štart vyberte aplikáciu. 2 Do režimu rozdelenej obrazovky sa dostanete jedným z nasledujúcich spôsobov: • Dotykový displej : dajte prst na horný okraj obrazovky a potiahnite ho doľava alebo doprava. • Dotyková podložka / Myš : dajte kurzor do horného rohu obrazovky. Tvar kurzora sa zmení na ru..

Používanie aplikácie fotoaparát - Page 34

Windows 34 Používanie aplikácie fotoaparát Použite aplikáciu fotoaparát v systéme Windows na fotografovanie alebo úpravu fotografií. 1 Na obrazovke Štart vyberte položku Fotoaparát ( ). 2 Vyberte možnosť na fotografovanie alebo možnosť na natočenie videí. Pridávanie alebo odstraňovanie aplikácie na obrazovke Štart 1 Na obrazovku s aplikáciami sa presuniete jedným z nasledujúcich spôsobov: • Dotykový displej : na obrazovke Štart potiahnite prstom smerom hore. • Dotyková podložka / Myš : vyberte položku v ľavom dolnom rohu obrazovky Štart . 2 Dotknite sa..

Úprava fotografií - Page 35

Windows 35 Úprava fotografií 1 Vyberte fotografiu. 2 Potiahnite prstom od okrajov obrazovky smerom dolu alebo hore. Prípadne kliknite na fotografiu pravým tlačidlom myši. 3 Vyberte možnosť Upraviť a upravte fotografiu. Etiketa pri používaní fotoaparátu • Nefotografujte a nenatáčajte ľudí bez ich povolenia. • Nefotografujte a nenatáčajte tam, kde je to zakázané. • Nefotografujte a nenatáčajte tam, kde by ste mohli narušiť súkromie ľudí. Prezeranie fotografií alebo videí Fotografie alebo videá si môžete prezerať jedným z nasledujúcich spôsobov: • D..

Prepnutie na lokálne konto - Page 36

Windows 36 Obchod Pre daný počítač si kúpte a stiahnite aplikácie. Ak chcete použiť túto funkciu, vytvorte si Konto Microsoft. Pozrite si Konto Microsoft. Na obrazovke Štart vyberte možnosť Obchod . • Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, závisí to od operačného systému. • Spoločnosť Samsung nedokáže vyriešiť problémy s aplikáciami nainštalovanými z časti Obchod. Pre danú aplikáciu kontaktujte zákaznícku podporu. Konto Microsoft Niektoré služby od spoločnosti Microsoft, ako napríklad Obchod , vyžadujú Konto Microsoft. Maximum z počítača vyťa..

Dotykový displej - gestá - Page 37

37 Základné informácie Dotykový displej Pri používaní dotykového displeja používajte iba prsty. Dotykový displej - gestá Potiahnutie • Kľúčové tlačidlá otvoríte tak, že potiahnete prstom od pravého okraja do stredu dotykového displeja. Štart • Naposledy použitú aplikáciu otvoríte tak, že potiahnete prstom od ľavého okraja do stredu dotykového displeja. Štart • Ak chcete vyvolať príkazy aplikácií, potiahnite prstom nadol z horného okraja dotykového displeja alebo potiahnite prstom nahor zo spodného okraja dotykového displeja. Štart Štart alebo<..

Štart - Page 38

Základné informácie 38 • Aplikáciu zatvoríte, ak potiahnete prstom z horného okraja obrazovky smerom dolu k spodnému okraju dotykového displeja. • Ak si chcete pozrieť všetky nainštalované aplikácie, potiahnite na obrazovke Štart prstom smerom hore. Štart • Z obrazovky s aplikáciami prepnete na obrazovku Štart , ak na obrazovke aplikácií potiahnete prstom smerom dolu.

..

alebo - Page 39

Základné informácie 39 Dvojité ťuknutie Keď sa dvakrát ťukne na dotykový displej, obraz sa priblíži alebo sa vykoná dvojité kliknutie. Podržanie ťuknutia Kliknutie pravým tlačidlom myši sa vykonáva podržaním ťuknutia na položku na dotykovom displeji. • Nahor, nadol, doľava alebo doprava sa obraz posúva potiahnutím dvoch prstov po dotykovom displeji. alebo Ťukanie Aplikáciu otvoríte tak, že zvolíte položku ponuky, na displeji stlačíte tlačidlo, alebo pomocou klávesnice na displeji zadáte znak (písmeno) a prstom ťuknete na dotykový displej.

..

Stiahnutie prstov - Page 40

Základné informácie 40 Stiahnutie prstov Webovú lokalitu, mapu alebo obrázok priblížite tak, že na zobrazení rozťahujete dva prsty od seba. Priblíženie oddialite stiahnutím prstov k sebe. Ťahanie Ikona, dlaždica aplikácie alebo náhľad sa premiestňuje tak, že podržíte ťuknutie na objekte a ťaháte ho po dotykovom displeji na cieľové miesto.

..

41 - Page 41

Základné informácie 41 • Keď sa zapnutý dotykový displej nechá dlhší čas bez zásahu, môže to mať za následok anomálie v podobe paobrazov (doznievanie obrazu na displeji) alebo tieňového zdvojovania obrazu. Keď počítač nepoužívate, dotykový displej vypnite. • Dotykového displeja sa dotýkajte čistými a suchými rukami. Pred použitím dotykového displeja si osušte ruky a prípadne aj samotný dotykový displej. • Predchádzajte kontaktu počítača s cudzími látkami. Dotykový displej by mohol prestať fungovať. • Veľmi jemné dotyky dotykový disple..

Kalibrácia obrazovky - Page 42

Základné informácie 42 1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Hardvér a zvuk → Nastavenie počítača Tablet PC → Kalibrovať… . Kalibrácia obrazovky Nastavenia dotyku treba kalibrovať, aby obrazovka na dotyk prsta reagovala presne. Táto funkcia sa v závislosti od operačného systému môže líšiť alebo nemusí byť k dispozícii vôbec.

..

Zadávanie textu - Page 43

Základné informácie 43 Zadávanie textu Na zadávanie textu používajte virtuálnu klávesnicu. • V niektorých jazykoch nie je zadávanie textu možné. Pred zadaním textu zmeňte jazyk na niektorý z podporovaných jazykov. • Keď sa počítač používa dlhšiu dobu, text zadajte klávesnicou. 2 Keď sa zobrazí okno s hlásením, vyberte možnosť Áno . 3 Na kalibračnej obrazovke sa dotknite položky . • sa postupne bude na obrazovke zobrazovať od horného ľavého rohu po dolný pravý roh. Vždy, keď sa zobrazí symbol dotknite sa ho. • K poslednému kalibračnému bo..

Zmena rozloženia klávesnice - Page 44

Základné informácie 44 Číslo Opis • Vymazať predošlý znak. • Zalomiť na ďalší riadok. • Zápis veľkými písmenami. Ak chcete zadať všetky veľké písmená, tlačidlo stlačte a podržte. • Zmeniť rozloženie klávesnice. • Presunúť kurzor. • Zadať medzeru. • Vložiť emočné ikonky. • Zadávanie číslic a interpunkčných znamienok. Zmena rozloženia klávesnice Rozloženie klávesnice zmeníte tak, že ťuknete na a zvolíte jednu z nasledovných položiek: • : Z jednodušená Qwerty klávesnica. • : Rozdelená Qwerty klávesnica na zadávanie tex..

45 - Page 45

Základné informácie 45 Kopírovanie a vkladanie 1 Text vyznačíte tak, že sa ho dotknete a prstom potiahnete. 2 Okno s možnosťami otvoríte tak, že dotyk na texte podržíte. 3 Ťuknite na Kopírovať alebo Vystrihnúť . 4 Podržte dotyk na poli zadávania textu a potom ťuknite na Prilepiť . Zápis veľkými písmenami Pred zadaním znaku ťuknite na . Ak chcete zadávať iba veľké písmená, na symbol ťuknite dvakrát. Zmena jazyka klávesnice Na zadávanie textu v iných jazykoch možno pridať ďalšie klávesnice. Otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčový kláve..

Používanie prístupových klávesov - Page 46

Základné informácie 46 Používanie prístupových klávesov (klávesových skratiek) Aby ste mohli používať prístupové klávesy (klávesové skratky), vykonajte jeden z nasledovných úkonov: • Podržte stlačený kláves Fn a stlačte prístupový kláves. + • Stlačte kláves Fn Lock . Keď sa rozsvieti kontrolka LED klávesu Fn Lock , stlačte prístupový kláves. ª Keď svieti kláves Fn Lock , prístupové klávesy sú aktivované aj bez nutnosti stlačenia klávesu Fn . Klávesnica Zadajte text alebo funkcie počítača sprístupníte klávesnicou. • Obrázky a dostup..

Funkcie prístupových klávesov - Page 47

Základné informácie 47 Kláves/Ikona Opis F7 • Ovládanie hlasitosti : Úprava úrovne hlasitosti. F8 F9 • Ovládanie podsvietenia klávesnice : Úprava jas podsvietenia klávesnice. F10 F11 • Tichý režim : Zníženie hlučnosti ventilátora. F12 • Režim Lietadlo : Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi . Fn + • Kliknutie pravým tlačidlom : Vykonanie funkcie kliknutia pravým tlačidlom . • Otvorenie príkazov aplikácií vybranej aplikácie na obrazovke Štart . Ak prístupové klávesy nefungujú správne, nainštalujte aplikáciu Settings . Funkcie prístupových kláves..

Alt - Page 48

Základné informácie 48 Klávesové skratky systému Windows V operačnom systéme Windows sú funkcie pohodlne dostupné prostredníctvom prístupových klávesov (klávesových skratiek). Súčasne stlačte kláves Windows ( ) alebo kláves Alt a prístupový kláves. Kláves Opis Kláves Windows ( ) • Prepnúť na obrazovku Štart alebo na naposledy použitú aplikáciu. Kláves Windows ( )+ D • Prepnúť na pracovnú plochu. Kláves Windows ( )+ C • Otvoriť Kľúčové tlačidlá . Kláves Windows ( )+ L • Zamknutie obrazovky. Kláves Windows ( )+ U • Otvoriť Centrum zjedn..

Dotyková podložka - Page 49

Základné informácie 49 Funkcia kliknutia Ťuknite na dotykovú podložku alebo stlačte ľavé tlačidlo dotykovej podložky. Ťuknutie Kliknite alebo Funkcia dvojitého kliknutia Dvakrát ťuknite na dotykovú podložku alebo stlačte ľavé tlačidlo dotykovej podložky. Ťuk-ťuk alebo Klik-klik Dotyková podložka Na pohyb kurzorom alebo výber položky používajte dotykovú podložku. Ľavé a pravé tlačidlo dotykovej podložky funguje rovnako, ako ľavé a pravé tlačidlo myši. • Dotykovú podložku používajte iba prstami. Dotyková podložka nerozpozná pôsobenie iných ..

Gestá - funkcie - Page 50

Základné informácie 50 Gestá - funkcie Potiahnutie • Kľúčové tlačidlá otvoríte tak, že potiahnete prstom od pravého okraja do stredu dotykovej podložky. • Naposledy použitú aplikáciu otvoríte tak, že potiahnete prstom od ľavého okraja do stredu dotykovej podložky. Funkcia kliknutia pravým tlačidlom Ak chcete na položku kliknúť pravým tlačidlom, stlačte pravé tlačidlo dotykovej podložky. Kliknite Funkcia presunutia Ak chcete presunúť ikonu alebo dlaždicu aplikácie na nové miesto, stlačte ľavé tlačidlo dotykovej podložky, stlačte položku, podr..

Stiahnutie prstov - Page 51

Základné informácie 51 Stiahnutie prstov Webovú lokalitu, mapu alebo obrázok priblížite tak, že na zobrazení rozťahujete dva prsty od seba. Priblíženie oddialite stiahnutím prstov k sebe. • Nahor, nadol, doľava alebo doprava sa obraz posúva potiahnutím dvoch prstov po dotykovej podložke. alebo

..

Zámok dotykovej podložky - Page 52

Základné informácie 52 Zámok dotykovej podložky Podržte stlačený kláves Fn a stlačte kláves F5 . Dotykovú podložku môžete zablokovať. + Automatické vypnutie dotykovej podložky Keď sa k počítaču pripojí USB myš, počítač môže dotykovú podložku automaticky vypnúť. 1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Hardvér a zvuk → Touchpadu . 2 Zaškrtnite políčko Deaktivovať, keď je pripojená externá USB myš . Konfigurácia gest dotykovej podložky Aby ste dotykovú podložku..

Ovládanie pomocou kľúčových tlačidiel - Page 53

Základné informácie 53 Ovládanie pomocou kľúčových tlačidiel Otvorte Kľúčové tlačidlá, vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie → , a potiahnite posúvač. • Po pripojení sieťového adaptéra si displej LCD úroveň jasu nastaví automaticky. Aby sa šetrila batéria, po pripojení sieťového adaptéra si displej LCD úroveň jasu automaticky stlmí. • Počítač disponuje funkciou automatického nastavenia jasu displeja, vďaka ktorej možno predĺžiť čas výdrže batérie. V prípade potreby sa jas displeja nastavuje postupne. Ak chcete túto funkciu vypnúť, p..

Zmena režimu zobrazenia - Page 54

Základné informácie 54 Zmena režimu zobrazenia Na základe činnosti môžete nastaviť optimálne podmienky displeja. 1 Na obrazovke Štart vyberte možnosť . 2 Vyberte možnosť Settings . 3 Vyberte položku Displej → Farba displeja → možnosť. • Štandardné : Vhodný pre bežné prostredie a vyhovujúci pre väčšinu situácií. • Film : Vhodný pre tmavé okolie alebo pri sledovaní filmu. • Film (svetlé) : Nastavenie farieb a jasu pre lepšie zobrazenie najmä tmavých scén vo filmoch. • Dynamické : Živšie a jasnejšie zobrazenie scén. • Režim čítania : V..

Ovládanie pomocou kľúčových tlačidiel - Page 55

Základné informácie 55 • Pre stlmenie hlasitosti a zrušenie stlmenia podržte stlačený kláves Fn a stlačte kláves F6 . + Ovládanie pomocou kľúčových tlačidiel Otvorte Kľúčové tlačidlá, vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie → , a potiahnite posúvač. Hlasitosť Pri prehrávaní hudby alebo videa upravte hlasitosť systému alebo zvuku. Ovládanie pomocou klávesnice • Hlasitosť stíšite, ak podržíte stlačený kláves Fn a stlačíte kláves F7 . + • Hlasitosť zvýšite, ak podržíte stlačený kláves Fn a stlačíte kláves F8 . +

..

Pomocná aplikácia inštalácie/ - Page 56

Základné informácie 56 Pomocná aplikácia inštalácie/ nastavenia ( BIOS ) Definujte heslo spúšťania, zmeňte prioritu spúšťania alebo konfigurujte inštalovanú čipovú súpravu. • Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť poruchu alebo zlyhanie systému. • Obrazovky, ponuky a položky systému BIOS sa môžu v závislosti od modelu a systému BIOS zobrazovať odlišne. • Funkcie nastavenia systému BIOS sa môžu aktualizovať. Vstup do zobrazenia systému BIOS 1 Zapnite počítač. 2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 . ..

BIOS - Page 57

Základné informácie 57 Číslo Názov • Ponuka nastavenia – SysInfo : Zobrazenie základných špecifikácií počítača. – Advanced : Konfigurácia čipovej súpravy. – Security : Konfigurácia funkcií zabezpečenia. – Boot : Konfigurácia nastavení periférnych zariadení a nastavení súvisiacich so spúšťaním . • Obrazovka s nastaveniami systému BIOS sa zobrazuje iba v angličtine. • Keď sa používa klávesnica, obrazovka s nastaveniami systému BIOS sa ovláda iba určitými klávesmi. Oboznámenie sa s obrazovkou systému BIOS Obrazovka s nastaveniami systém..

Heslo spúšťania - Page 58

Základné informácie 58 Heslo spúšťania Nastavenie hesla prostredníctvom systému BIOS zvyšuje ochranu voči vírusom a hakerským útokom. • Heslo nezabudnite ani ho neprezrádzajte iným ľuďom. • Ak zabudnete heslo Supervisor Password alebo heslo HDD Password , požiadajte o pomoc servisné stredisko. V takom prípade bude účtovaný servisný poplatok. • Ak zabudnete heslo User Password , deaktivujte heslo Supervisor Password a heslo User Password sa taktiež automaticky deaktivuje. Klávesy nastavovania systému BIOS Kláves Opis / • Zmena hodnôt. / • Prejsť na in..

Nastavenie hesla spúšťania - Page 59

Základné informácie 59 Nastavenie hesla spúšťania 1 Zapnite počítač. 2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 . 3 Vstúpte do ponuky Security . 4 Vyberte typ hesla ( Supervisor Password , User Password alebo HDD Password ). Ak nemožno vybrať položku alebo ak sa zobrazí hlásenie HDD Password Frozen , reštartujte počítač. Potom, pred zobrazením hesla Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 a vstúpite do nastavení systému BIOS . 5 Zadajte heslo a vyberte možnosť Ok . Heslo môže mať až 20 znakov. Nastavovanie hesiel..

Odstránenie hesla - Page 60

Základné informácie 60 Odstránenie hesla 1 Zapnite počítač. 2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 . 3 Vstúpte do ponuky Security . 4 Vyberte typ hesla ( Supervisor Password , User Password alebo HDD Password ). 5 Zadajte aktuálne heslo a vyberte možnosť Ok . 6 Nezadávajte žiadne znaky, ale postupne vyberte možnosti Ok → Ok . V prípade niektorých modelov, keď chcete zrušiť heslo, vyberte položku Cancel v okne Setup Notice . 6 Opätovným zadaním hesla ho potvrďte a potom vyberte možnosť Ok . 7 Postupným výberom po..

Priorita spúšťania - Page 61

Základné informácie 61 Priorita spúšťania Priorita spúšťania sa mení v nastaveniach systému BIOS . 1 Zapnite počítač. 2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 . 3 Vstúpte do ponuky Boot . 4 Vyberte možnosť Boot Device Priority . 5 Kliknutím na ponuku možností otvorte zoznam. 6 Vyberte možnosť. 7 Postupným výberom položiek Save → Yes nastavenia uložte a obnovte. Postupným výberom možností Exit → Yes nastavenia obnovíte bez zmien. Keď používate zariadenie USB, systém DOS spustíte tak, že vstúpite do nast..

Káblová sieť LAN - Page 62

62 Sieť a Internet Káblová sieť LAN Aby bol Internet prístupný aj doma, s poskytovateľom internetových služieb (ISP) nastavte účet. Ohľadom zakúpenia internetovej služby a modemu kontaktujte miestneho ISP. • Niektoré funkcie, vlastnosti alebo procedúry sa môžu v závislosti od modelu líšiť. • Tieto popisy sú písané pre Windows 8.1, niektoré obrázky a popisy sa preto môžu od vášho operačného systému líšiť. Keďže sú postupy pre iné operačné systémy Windows podobné, počítač používajte podľa tohto postupu. Káblová sieť LAN 1 Adaptér siet..

Sieť a Internet - Page 63

Sieť a Internet 63 5 Zo zoznamu sieťových nastavení vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Vlastnosti . • Názov sieťového komponentu sa môže v závislosti od nainštalovaného operačného systému líšiť. • Sieťovú položku, ako klient, služba alebo protokol pridáte tak, že pod zoznamom sieťových položiek zvolíte Inštalovať . 3 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Sieť a internet → Centrum sietí → Zmeniť nastavenie adaptéra . 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na..

Funkcia spúšťania cez LAN (WOL) - Page 64

Sieť a Internet 64 Funkcia spúšťania cez LAN (WOL) Keď sa káblovou sieťou LAN prijme signál, ako napríklad ping alebo povel magického paketu, aktivujte systém z režimu spánku na diaľku. 1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Sieť a internet → Centrum sietí → Zmeniť nastavenie adaptéra . 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Ethernet a vyberte možnosť Vlastnosti . 3 Zvoľte Konfigurovať… → Správa napájania → Povoliť prebudenie počítača týmto zariadením → OK . 4..

Bezdrôtová sieť LAN - Page 65

Sieť a Internet 65 Bezdrôtová sieť LAN Pripojte počítač k bezdrôtovej sieti, aby ste mohlo používať Internet. Nižšie uvedené popisy sú pre počítačové modely s kartou alebo zariadením bezdrôtovej siete LAN. Zariadenie bezdrôtovej siete LAN je voliteľné. Obrázky v tejto príručke sa od aktuálneho produktu môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia bezdrôtovej siete LAN. O prístupovom bode Prístupový bod je sieťové zariadenie, ktoré premosťuje káblové a bezdrôtové siete LAN a zodpovedá bezdrôtovému rozbočovaču v káblovej sieti. K prístupov..

Sieť a Internet - Page 66

Sieť a Internet 66 2 Vyberte sieť zo zoznamu zistených bezdrôtových sietí → Pripojiť automaticky → Pripojiť . Siete Pripojiť automaticky Pripojiť Režim Lietadlo Vypnutý Wi-Fi Zapnutý 3 V prípade potreby zadajte heslo a vyberte položku Ďalej . Po pripojení počítača k bezdrôtovej sieti, sa k nej bude pokúšať automaticky pripojiť vždy, keď bude k dispozícii. Ohľadom sieťového kľúča sa informujte u správcu siete. Wi-Fi siete 1 Otvorte Kľúčové tlačidlá a potom vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie → . Siete Wi-Fi Zapnutý Zoznam AP Režim Lietadl..

Sieť a Internet - Page 67

Sieť a Internet 67 Mobilné široké pásmo (bezdrôtová sieť WAN, voliteľné) Bezdrôtová široko-oblastná sieť (WWAN) je mobilná široko-pásmová sieť, ktorá je k dispozícii v oblastiach služieb mobilných telefónov. • Nižšie uvedené popisy sú pre počítačové modely s mobilnými široko-pásmovými zariadeniami. Mobilné široko-pásmové zariadenie je voliteľné. • Ak potrebujete servis počítačového modelu so zariadením širokopásmového mobilného pripojenia, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung. • V závislosti od verzie operačného sy..

Sieť a Internet - Page 68

Sieť a Internet 68 • Aby ste mohli využívať služby mobilného širokopásmového pripojenia, musíte sa prihlásiť na ich odber. Ďalšie informácie získate, ak otvoríte Kľúčové tlačidlá a vyberiete kľúčový kláves Nastavenie → Zmeniť nastavenie PC → Zobraziť informácie o hardvéri na mobilné širokopásmové pripojenie pod položkou Bezdrôtové pripojenie/Bezdrôtové . Pozrieť si môžete aj informácie o čísle IMEI, telefónnom čísle a číslo SIM karty ICC ID. Sériové číslo nosiča nájdete na spodnej časti počítača (iba príslušné modely). ..

Používanie aplikácií - Page 69

69 Aplikácie Používanie aplikácií Aplikácie zahŕňajú softvér, ktorý vytvára operačný systém. Systém Windows 8 poskytuje základné aplikácie pre často vykonávané úlohy. • Niektoré aplikácie sú k dispozícii len v režime pracovnej plochy systému Windows 8.1. • Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a verzie aplikácie. • Služby týkajúce sa softvéru tretích strán Ak potrebujete popis a požiadavky na služby pre aplikácie tretích strán, kontaktujte príslušného výrobcu. Niektoré kroky pri riešení problémov v súvislosti s ..

Aplikácie - Page 70

Aplikácie 70 Ponuka Opis Všeobecne • Úprava všeobecných nastavení. Správa napájania • Úprava nastavení týkajúcich sa napájania. Sieť • Úprava funkcií a nastavení siete. Displej • Nastavenie jasu a farby obrazovky. Zvuk • Nastavenie funkcií a nastavení zvuku. Vstupné zariadenie • Nastavenie funkcií a nastavení vstupu. Settings Settings , zabudovaná aplikácia od spoločnosti Samsung na vykonanie nastavení, ponúka rôzne funkcie nastavenia. Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a verzie aplikácie. 1 Na obrazovke Štart kliknite na ..

Aplikácie - Page 71

Aplikácie 71 2 Prečítajte si a vyjadrite svoj súhlas s licenčnou zmluvou používateľa. Tento krok sa zobrazí len pri prvom spustení aplikácie. 3 Vyberte možnosť Inštalovať a aktualizovať . 4 Vyberte položky, ktoré chcete aktualizovať → OK . Aktualizácia softvéru Jednoducho a pohodlne nainštalujte a aktualizujte v počítači aplikácie a ovládače od spoločnosti Samsung. Táto aplikácia umožňuje používateľovi vyhľadávať a sťahovať BIOS, ovládače a aplikácie z internetu. Počítač bude pracovať lepšie a bude stabilnejší s aplikáciou SW Update . ..

Support Center - Page 72

Aplikácie 72 1 Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji a vyberte položku Support Center . 2 Výberom možnosti Vyriešiť odstráňte problémy. Support Center Diagnostikujte výkon, bezpečnosť a stav počítača a ak sa vyskytnú nejaké problémy, odstráňte ich. Prípadne prejdite do časti FAQ (Často kladené otázky) a vyhľadajte možnosti riešenia problémov. • Aplikácia Support Center nemusí byť k dispozícii alebo môže byť inej verzie, závisí to od daného modelu. • Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a verzie a..

Samsung Kies - Page 73

Aplikácie 73 Samsung Kies Samsung Kies je aplikácia, ktorá slúži na prenos hudby, kontaktov a fotografií alebo na synchronizáciu súborov medzi mobilným zariadením značky Samsung a počítačom značky Samsung. Táto aplikácia tiež umožňuje používateľovi aktualizovať firmvér pripojeného mobilného zariadenia, aby bol aktuálny. Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji a vyberte položku Samsung Kies . • Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a verzie aplikácie. • Pozrite si pomocníka danej aplikácie, kde nájdete via..

Aplikácie - Page 74

Aplikácie 74 SideSync SideSync umožňuje používateľovi ovládať mobilné zariadenie značky Samsung z počítača značky Samsung alebo zdieľať medzi nimi súbory. Používajte klávesnicu alebo myš z mobilného zariadenia. Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji a vyberte položku SideSync . Pozrite si pomocníka danej aplikácie, kde nájdete viac informácií. HomeSync Lite Aplikácia HomeSync Lite umožňuje používateľovi používať počítač ako ukladací priestor typu cloud a získať k nemu prístup cez mobilné zariadenie značky Samsung. Nast..

1. krok: Spustenie čipu TPM - Page 75

Aplikácie 75 Konfigurácia bezpečnostného riešenia Ak chcete použiť bezpečnostné riešenie TPM, spustite čip TPM v časti BIOS Setup (Nastavenie BIOS), spustite riešenie TPM a potom zaregistrujte používateľa. Ak chcete použiť funkciu TPM, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 1. krok: Spustenie čipu TPM Ak používate riešenie TPM prvýkrát alebo znovu registrujete používateľa, spustite čip TPM. • Spustenie čipu TPM, vymaže overovacie údaje na čipe. • Ak sa čip TPM spustí po nakonfigurovaní bezpečnostného riešenia, dešifrovanie všetkých existujúcic..

Aplikácie - Page 76

Aplikácie 76 9 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 . 10 Na obrazovke nastavenia systému BIOS prejdite do ponuky Security . 11 Vyberte možnosť TPM Configuration . 12 Nastavte možnosť TPM State na možnosť Enable and Activate . 13 Vyberte možnosť Save . Počítač sa reštartuje. 14 Po obnovení systému stlačte zodpovedajúce klávesy, postupujte pritom podľa pokynov na obrazovke. 15 Vyberte možnosť Save . Počítač sa reštartuje. 4 Vyberte možnosť TPM Configuration . 5 Nastavte TPM Device na možnosť Enabled . 6 Nastavte T..

3. krok: Registrácia používateľa - Page 77

Aplikácie 77 3. krok: Registrácia používateľa Používateľa zaregistrujte podľa postupu nižšie. 1 Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji. 2 Vyberte možnosť Manage Security Platform (Správa platformy zabezpečenia) → User Settings (Používateľské nastavenia). 3 Keď sa zobrazí sprievodca spustením, vyberte spôsob spustenia → jednotka → Ďalej . • Vytvorte zálohu núdzového obnovovacieho súboru na externom pamäťovom zariadení podľa pokynov v sprievodcovi spustením, aby ste mohli bezpečnostné zariadenie TPM používať ešte bezpe..

Aplikácie - Page 78

Aplikácie 78 4 Keď sa zobrazí obrazovka bezpečnostnej platformy, vyberte možnosť Ďalej . 5 Vyberte funkciu bezpečnostnej platformy a nastavte heslo používateľa. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste ukončili registráciu. Ak chcete použiť virtuálnu funkciu jednotky, vyberte možnosť Security Platform Features (Funkcie platformy zabezpečenia) a potom vyberte možnosť Personal Secure Drive (PSD) (Osobná zabezpečovacia jednotka (PSD)).

..

Šifrovanie priečinkov a súborov - Page 79

Aplikácie 79 2 Vyberte typ bezpečnosti → OK . Šifrovanie priečinkov a súborov Priečinky a súbory môžete šifrovať pomocou Systém pre šifrovanie súborov (EFS). EFS je k dispozícii v nasledujúcich operačných systémoch: • Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate • Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise • Windows 8.1 1 Kliknite pravým tlačidlom na priečinok alebo súbor a potom vyberte možnosť Šifrovať .

..

Otvorenie šifrovaných priečinkov a súborov - Page 80

Aplikácie 80 Otvorenie šifrovaných priečinkov a súborov 1 Dvakrát kliknite na šifrovaný priečinok alebo súbor. 2 Zadajte základné heslo používateľa v ovládacom okne používateľského konta a vyberte možnosť OK . 3 Farba šifrovaného priečinku alebo názov šifrovaného súboru sa zmení na zelenú.

..

Použitie virtuálnej jednotky (Personal - Page 81

Aplikácie 81 Použitie virtuálnej jednotky (Personal Secure Drive (PSD) – Osobná bezpečnostná jednotka) Virtuálna jednotka je miestom, kde sa ukladajú a kde sa spravujú dôverné údaje. Vo vytvorenej virtuálnej jednotke (PSD) je možné vytvárať súbory a priečinky ako na bežnej jednotke a používať dôverné údaje uložené na inej jednotke tak, že sa skopírujú na virtuálnu jednotku (PSD). Ak chcete použiť virtuálnu jednotku, vyberte možnosť Personal Secure Drive (PSD) (Osobná zabezpečovacia jednotka (PSD)), keď registrujete bezpečnostné riešenie, a potom ..

Keď sa nezobrazí virtuálna jednotka (PSD) - Page 82

Aplikácie 82 Keď sa nezobrazí virtuálna jednotka (PSD) Virtuálna jednotka (PSD) je k dispozícii len vtedy, ak možnosť Personal Secure Drive (PSD) vyberiete počas registrácie programu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov a vyberte možnosť Personal Secure Drive z používateľských nastavení. 1 Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji. 2 Vyberte možnosť Manage Security Platform (Správa platformy zabezpečenia) → User Settings (Používateľské nastavenia). 3 Vyberte možnosť Configure… (Konfigurovať) v časti Security Platform Features (Fun..

1. krok: Vymazanie virtuálnej jednotky - Page 83

Aplikácie 83 1. krok: Vymazanie virtuálnej jednotky Ak ste vytvorili virtuálnu jednotku, vymažte ju ešte pred vymazaním existujúcich overovacích informácií uložených na čipe TPM. 1 Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Personal Secure Drive (Osobná zabezpečovacia jednotka) → Create/Manag ... (Vytvoriť/Spravovať). 2 Vyberte možnosť Ďalej . 3 Zadajte aktuálne heslo a vyberte možnosť Ďalej . 4 Vyberte možnosť Delete selected PSD (Odstrániť vybranú Osobnú zabezpečovaciu jednotku) → Ďalej . 5 Vyberte typ vymazania a potom vyberte mož..

Aplikácie - Page 84

Aplikácie 84 7 Postupne vyberte položky Zobrazenie → Možnosti → Zobrazenie → Skryté súbory a priečinky . 8 Vyberte možnosť Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky a potom vyberte možnosť OK . 9 Otvorte okno Počítač a vyberte možnosť Lokálny disk (C:) → ProgramData . 10 Odstráňte priečinok Infineon . Bezpečnostné riešenie je vymazané. 3. krok: Konfigurácia bezpečnostného riešenia (TPM) Ak chcete použiť bezpečnostné riešenie TPM, pozrite si časť Konfigurácia bezpečnostného riešenia. 2. krok: Vymazanie overovacích informácií Ak chcete..

Externá jednotka CD/DVD - Page 85

85 Externé zariadenia Externá jednotka CD/DVD Tento počítač podporuje externé jednotky CD/DVD s rozhraním USB (voliteľné). Overte, či je typ rozhrania externej jednotky CD-ROM typ USB. Pripájanie jednotky Pripájanie jednotky k portu USB počítača. Vkladanie a vysúvanie CD alebo DVD 1 Otvorte mechaniku stlačením tlačidla Vysunúť. Číslo Opis • Núdzový otvor • Tlačidlo Vysunúť • Stavová kontrolka 2 Vložte CD alebo DVD. 3 Zásuvku zatlačte dovnútra, kým za zvuku kliknutia nezapadne na svoje miesto. Rozsvieti sa stavová kontrolka.

..

86 - Page 86

Externé zariadenia 86 • Nevkladajte zdeformované, prasknuté alebo nadmerne poškriabané disky. Jednotka by sa takto mohla poškodiť. • Disky nevysúvajte, kým svieti stavová kontrolka. • Vaša externá jednotka sa od ilustrácií v tejto príručke môže líšiť. • Ak sa jednotka po vypnutí elektrického napájania neotvorí, do núdzového otvoru zasuňte koniec spinky na papier ( ) a zásuvku otvorte ručne. • Keď CD alebo DVD disk čistíte, utierajte ho jemnou handričkou od stredu smerom k vonkajšiemu okraju. • Rýchlosť čítania a zápisu sa môže líšiť v..

Pamäťová karta - Page 87

Externé zariadenia 87 • Niektoré pamäťové karty nemusia byť s počítačom úplne kompatibilné. Použitie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť počítač alebo pamäťovú kartu, alebo poškodiť dáta na nej uložené. • Dávajte pozor, aby ste pamäťovú kartu vložili naznačeným smerom. • Kartu skladujte samostatne, aby sa predišlo strate, keď sa počítač premiestňuje. • Rýchlosti pamäťových kariet sa líšia. Pamäťová karta Na prenos dát do iných zariadení, ako sú napríklad digitálne fotoaparáty alebo MP3 prehrávače, používajte pam..

Vyberanie pamäťovej karty - Page 88

Externé zariadenia 88 3 Zvoľte okno so správou a otvorte priečinok pamäťovej karty. Ak sa zobrazí okno so správou, kliknite na príslušné okno → Pokračovať bez kontroly . 4 Zvoľte Otvoriť priečinok a zobraziť súbory . 5 Ukladanie, presun alebo mazanie dát na pamäťovej karte. Priečinok pamäťovej karty sa otvorí iba na pracovnej ploche. Vyberanie pamäťovej karty Uchopte koniec karty a vytiahnite ju zo slotu. Vkladanie pamäťovej karty 1 Ak je v slote na pamäťové karty vložený kryt, vyberte ho. 2 Pamäťovú kartu vkladajte do slotu na pamäťové karty nazna..

Formátovanie pamäťovej karty - Page 89

Externé zariadenia 89 • Ak chcete pamäťovú kartu používať na výmenu dát s digitálnym zariadením, ako digitálny fotoaparát, odporúča sa naformátovať dáta s daným digitálnym zariadením. • Keď sa pokúšate formátovanú pamäťovú kartu použiť v inom digitálnom zariadení, pamäťovú kartu naformátujte znovu v danom zariadení. • Opakované zasúvanie a vyberanie pamäťovej karty môže pamäťovú kartu poškodiť. • Zabezpečený vstup/výstup secure digital (SDIO) nie je podporovaný. • Ak je uško ochrany proti zápisu v uzamknutej polohe, kartu nemo..

Pripojenie k displeju - Page 90

Externé zariadenia 90 Pripojenie k displeju 1 Do príslušného portu počítača pripojte VGA alebo micro HDMI kábel. Keď používate VGA kábel, k počítaču pripojte najprv VGA adaptér. Adaptér VGA je voliteľná položka a pri niektorých modeloch nemusí byť k dispozícii. Externý displej Pripojenie počítača k externému zobrazovaciemu zariadeniu môže byť užitočné pri prezentáciách alebo sledovaní filmu. Káble potrebné na pripojenie externého displeja sa predávajú samostatne. Počítač podporuje buď VGA alebo micro HDMI káble. VGA kábel Micro HDMI kábel ..

<Pri použití kábla VGA> - Page 91

Externé zariadenia 91 3 Zapojte kábel elektrického napájania do externého displeja. 4 Zapnite displej a jeho zobrazovací režim zmeňte na taký, aký podporuje externý vstup. 5 Na počítači otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové tlačidlo Zariadenia → Pomocník → Druhá obrazovka . 6 Zvoľte režim. • Iba obrazovka počítača : Rozhranie zobraziť iba na monitore počítača. • Duplikovať : Rozhranie zobraziť na počítači aj na externom displeji. • Rozšíriť : Rozšírenie obrazovky na externý displej. • Iba druhá obrazovka : Rozhranie zobraziť ..

Tenký bezpečnostný slot - Page 92

Externé zariadenia 92 Tenký bezpečnostný slot Počítač môžete pripevniť k predmetu pripojením bezpečnostného zámku (voliteľné) do bezpečnostného slotu. Bezpečnostný slot je určený len pre Bezpečnostné zámky Samsung, ktoré sa predávajú samostatne. Iné bezpečnostné zámky do tohto slotu nepasujú. Bezpečnostný zámok Samsung oviňte okolo bezpečného predmetu a pripojte ho do bezpečnostného slotu na počítači. 1 2

..

Obnoviť/Zálohovať - Page 93

93 Riešenie problémov Obnoviť/Zálohovať Keď sa na počítači vyskytne problém, pomocou aplikácie Recovery (Recover/Backup) je na počítači možné jednoducho obnoviť pôvodné výrobné nastavenia. Počítač je možné obnoviť aj na predošlý záložný bod. Dôležité údaje si však aj tak pravidelne zálohujte, skôr, ako by sa na počítači nejaký problém vyskytol. • Aplikácia Recovery nemusí byť k dispozícii na modeloch s pamäťou menej, než 64 GB. V prípade modelov s pamäťou menej, než 64 GB, sa pôvodné výrobné nastavenia počítača obnovujú prein..

94 - Page 94

Riešenie problémov 94 2 Zvoľte Obnovenie . Obnova na pôvodné výrobné nastavenia Obnova počítača na pôvodné výrobné nastavenia. Ak je to potrebné, dôležité dáta si pred obnovením systému zálohujte na externé úložné zariadenie. Pozrite si Zálohovanie súčasného systému. 1 Keď počítač spustí operačný systém Windows : Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji a vyberte položku Recovery . Keď počítač nespustí operačný systém Windows : Zapnite počítač a pred zobrazením loga Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F4 .

..

Zálohovať - Page 95

Riešenie problémov 95 Zálohovanie súčasného systému Dôležité dáta si pravidelne zálohujte na alternatívnu internú jednotku alebo na externé úložné zariadenie, aby ste predišli ich strate. 1 Pred zálohovaním na externé úložné zariadenie, pripojte toto zariadenie k počítaču. 2 Na prvej obrazovke v rámci Obnovenia vyberte možnosť Zálohovať . 3 Zvoľte prvý bod → Obnovenie . Z výroby nastavený východiskov ý bod Zachovať používateľské údaje nastavte na ZAP. , aby sa počas obnovovania súčasné dáta používateľa zachovali. 4 Obnovu dokončite pod..

Obnova po zálohovaní - Page 96

Riešenie problémov 96 Obnova po zálohovaní Zvoľte záložný bod uložený na alternatívnej internej jednotke alebo externom úložnom zariadení a počítač obnovte na tento bod. 1 Pred zálohovaním na externé úložné zariadenie, pripojte toto zariadenie k počítaču. 2 Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji a vyberte položku Recovery . 3 Zvoľte Obnovenie . 3 V časti Uložená jednotka → Zálohovať zvoľte jednotku. • Pred zálohovaním na externé úložné zariadenie, pripojte toto zariadenie k počítaču a potom zvoľte externé zariadenie..

Záložný bod - Page 97

Riešenie problémov 97 Kopírovanie pevného disku (vytvorenie obrazu disku) Pred výmenou pevného disku, vytvorením obrazu disku presuňte dáta na novú jednotku. Nová jednotka musí byť dostatočne veľká, aby sa na ňu dáta zo súčasnej jednotky zmestili. Na pripojenie novej jednotky k počítaču si zakúpte samostatnú prípojku externého pevného disku. 1 Prostredníctvom samostatnej prípojky externého pevného disku pripojte novú jednotku k počítaču. 2 Na obrazovke Štart kliknite na možnosť v ľavom spodnom okraji a vyberte položku Recovery . 3 Zvoľte Kopírovani..

Bod obnovenia disku - Page 98

Riešenie problémov 98 5 Po uložení dát na inú jednotku otvorte kryt na spodku počítača a vymeňte súčasnú jednotku za novú. Ak vám otvorenie krytu spôsobuje problémy, kontaktujte servisné centrum Samsung a požiadajte o pomoc. Táto služba je však spoplatnená. 4 Vyberte položku v časti Bod obnovenia disku → Kopírovanie disku . Dáta sa zo súčasného pevného disku prekopírujú na nový pevný disk.

..

Vytvorenie obrazu disku s pôvodnými - Page 99

Riešenie problémov 99 5 Vytvorenie obrazu disku dokončite podľa pokynov na obrazovke . 6 Externé úložné zariadenie odpojte a uložte ho na bezpečnom mieste. Keď budete chcieť počítač obrazom z výroby obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia, pripojte externé úložné zariadenie. Spustite aplikáciu Recovery a vľavo hore zvoľte Obnovenie → bod obnovenia pôvodných výrobných nastavení → vpravo dole Obnovenie . Vytvorenie obrazu disku s pôvodnými výrobnými nastaveniami Vytvorte si obraz pôvodného disku z výroby a proces obnovy si zjednodušte. 1 Pripojte ext..

Kde je tlačidlo Vypnúť? - Page 100

Riešenie problémov 100 Otázky a odpovede V prípade problémov s počítačom skúste tieto riešenia. Windows Kde je tlačidlo Vypnúť? Dotykový displej : • Otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčový kláves Nastavenie → Napájanie → Vypnúť . • Dotknite sa tlačidla Štart a podržte ho, potom vyberte možnosť Vypnúť alevo sa odhlásiť → Vypnúť . Myš : • Otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčový kláves Nastavenie → Napájanie → Vypnúť . • Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart, a potom kliknite na možnosť Vypnúť ale..

Dotykový displej - Page 101

Riešenie problémov 101 Môžem použiť pracovnú plochu systému Windows 7? Ak chcete nastaviť pracovnú plochu, aby vyzerala ako štandardná pracovná plocha systému Windows 7, postupujte takto: Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh pracovnej plochy a vyberte možnosť Vlastnosti → záložka Navigácia → Po prihalásení alebo zatvorení všetých aplikácií na obrazovke prejst' na pracovnú plochu namiesto domovskej obrazovky → Použiť . Ako odinštalovať aplikáciu? 1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie ...

102 - Page 102

Riešenie problémov 102 Ako svoj počítač spustiť v systéme DOS ? Spustenie počítača v systéme DOS prostredníctvom zariadenia USB: 1 Zapnite počítač. 2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 . 3 Vyberte ponuku Boot . 4 Nastavte položku Fast BIOS Mode na možnosť Off . 5 Nastavte položku Secure boot Control na možnosť Off. 6 Nastavte položku OS Mode Selection na možnosť CSM mode a reštartujte počítač. Ako zmeniť nastavenie obrazovky, nastavenie prostredia, farbu atď? Obrazovka zámky, obrazovka Štart a obrázok účt..

Rozlíšenie dotykovej obrazovky - Page 103

Riešenie problémov 103 Prečo hodnotu kapacity jednotky pevného disku ( HDD) operačný systém Windows uvádza inak ako špecifikácie produktu? Kapacita úložného zariadenia ( HDD alebo SSD) výrobcu sa vypočítava za predpokladu, že 1 KB=1000 Bytov. Avšak operačný systém (Windows) kapacitu úložného zariadenia vypočítava za predpokladu, že 1 KB=1024 Bytov, a preto je hodnota kapacity HDD v OS Windows menšia, ako aktuálna kapacita. Operačný systém Windows môže kapacitu uvádzať menšiu, než je aktuálna kapacita, pretože niektoré aplikácie obsadzujú určitú o..

Čo je to obraz obnovenia? - Page 104

Riešenie problémov 104 Čo je to obraz obnovenia? Týka sa to špecifikácií operačného systému, ovládačov a softvéru, ktoré sa prevádzajú na dátový obraz. Vyžaduje si obnovu počítača a je súčasťou HDD počítača. Neposkytuje sa však úložným zariadeniam s kapacitou menšou, než 64 GB, práve kvôli ich malým kapacitám. Ako obnoviť počítač, ktorý nemá aplikáciu Recovery? Počítač obnovte pomocou funkcie obnovy systému, ktorá je k dispozícii v systéme Windows. Viac podrobností nájdete v Pomocníkovi, v položke Obnoviť funkčnosť.

..

Špecifikácia produktu - Page 105

105 Príloha Špecifikácia produktu Špecifikácie systému sa môžu líšiť v závislosti od odvodených modelov. Podrobnosti o špecifikáciách systému nájdete v produktovom katalógu. Položka Špecifikácia Hlavný procesor (CPU) • Procesor Intel Core i3/i5/i7 Operačná pamäť • Typ pamäte: DDR3L SDRAM Úložné zariadenie • SSD Grafika • Grafika Intel HD (interná) Prevádzkové prostredie • Teplota: -5–40 °C pri skladovaní, 10–32 °C počas prevádzkovania • Vlhkosť: 5–90 % pri skladovaní, 20–80 % počas prevádzkovania Klasifikácia AC/DC • Vstup: 1..

Chrbát a krk - Page 106

Príloha 106 • Používajte nastaviteľnú stoličku s pevnou a pohodlnou podperou. • Nastavte výšku stoličky tak, aby ste mali stehná rovnobežne s podlahou a aby ste mali celé chodidlá na podlahe. • Operadlo stoličky by malo podopierať dolnú časť chrbta. Opierku chrbta nastavte tak, aby správne podopierala vaše telo. • Posaďte sa úplne na stoličku a narovnajte chrbát a krk. Vyhýbajte sa tomu, že sa budete nakláňať dopredu alebo že budete naťahovať hlavu k obrazovke počítača. • Počítač nepoužívajte, ak ležíte alebo ak ho máte v lone. Ak sa zvý..

Ramená a ruky - Page 107

Príloha 107 • Počas používania klávesnice a dotykovej podložky by mali byť plecia uvoľnené. Horná časť ramena a predlaktie majú vytvárať uhol, ktorý je o niečo väčší ako pravý uhol tak, že zápästie a ruka budú v takmer v priamej línii. • Pri písaní využívajte jemné dotyky alebo používajte dotykovú podložku a majte ruky a prsty uvoľnené. Vyhýbajte sa tomu, že budete mať palce zohnuté pod dlaňami alebo že budete mať počas písania podopreté zápästie. • Ak budete počítač používať dlho, použite externú klávesnicu a myš. Ak použij..

Sluch a ovládanie hlasitosti - Page 108

Príloha 108 Sluch a ovládanie hlasitosti HLASITOSŤ Skontrolujte hlasitosť! • Ešte pred použitím slúchadiel sa uistite, že hlasitosť nie je príliš vysoká. • Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel. • Východiskové nastavenia zvuku sa môžu zmeniť počas aktualizácie softvéru a jednotky bez toho, aby ste o tom vedeli. Pred počúvaním zvukových súborov vždy najprv skontrolujte zosilňovač a nastavenia hlasitosti. • Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo zvuky nastavené na najvyššiu hlasitosť. Poloha očí a osvetle..

Príloha - Page 109

Príloha 109 Prevádzkové podmienky • Každú hodinu si dajte aspoň 10-minútovú prestávku. • Vyhýbajte sa používaniu počítača na tmavých miestach. Počítač používajte pri takom okolitom svetle, ako keby ste čítali knihu. • Odporúča sa nepriame osvetlenie. Použite záves, aby ste zabránili odrazom a lesku na obrazovke. • Ak pracujete na počítači a zároveň telefonujete, použite slúchadlá. Súčasné používanie počítača a telefónu na vašom pleci alebo krku môže viesť k vzniku svalového napätia alebo k vzniku zranenia. • Predmety, ktoré čast..

Použite AC (jednosmernej) zástrčky - Page 110

Príloha 110 Kontrolka indikátora napájania (LED) Stredné otvory Zásuvka elektrického napájania 220V Zásuvka elektrického napájania 110V Dobrý príklad O Zlý príklad X Batéria Nabíjanie batérie v lietadle Zásuvky sa môžu v jednotlivých lietadlách líšiť. Vyberte si taký spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje daným okolnostiam. Obrázky zástrčky a adaptéra sa môžu líšiť od skutočných produktov. Použite AC (jednosmernej) zástrčky Vložte kolíky zástrčky do stredu zásuvky. • Ak kolíky nevložíte do stredu otvorov, úplne sa nepripoja. V takomto prípad..

Používanie konvertora nabíjania v lietadle - Page 111

Príloha 111 Používanie konvertora nabíjania v lietadle V závislosti od typu lietadla, ktorým cestujete, použite príslušný adaptér do auta a nabíjací konvertor. Vložte konektor výkonu na vstupe v lietadle do zásuvky v lietadle. 1 Pripojte DC zásuvku adaptéra do auta do počítača. 2 Pripojte konvertor napájania v lietadle (voliteľný) do adaptéru do auta (voliteľný) . 3 Vložte konektor výkonu na vstupe v lietadle do zásuvky. Auto adaptér Konvertor nabíjania Napájacia zásuvka lietadla Zásuvka jednosmerného prúdu Cigaretová zásuvka Konektor jednosmerného pr..

Súvisiace s inštaláciou - Page 112

Príloha 112 Upozornenie Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže viesť k osobnému zraneniu a dokonca aj k smrti. Súvisiace s inštaláciou 15cm Počítač udržujte minimálne vo vzdialenosti 15 cm od iných predmetov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zlyhaniu počítača alebo k zraneniu. Neklaďte počítač na šikmé alebo vibrujúce miesta ani ho na takýchto miestach nepoužívajte. Ak tak urobíte, môže dôjsť k zlyhaniu počítača alebo k zraneniu. Ak chcete zabrániť nebezpečenstvu zadusenia sa, plastové vrecka držte mimo dosahu batoliat a detí. Pril..

Súvisiace s napájaním - Page 113

Príloha 113 Sieťový kábel pevne pripojte k adaptéru striedavého prúdu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru spôsobené neúplným kontaktom. Používajte výlučne adaptér striedavého prúdu dodaný s produktom. Používanie iného adaptéru môže spôsobiť blikanie obrazovky. Používajte iba správne uzemnené elektrické zásuvky alebo predlžovacie káble. Pripojenie do uzemnených elektrických zásuviek alebo predlžovacích káblov nechráni používateľov pred zemným skratom. Neuzemnené elektrické zásuvky alebo predlžovacie káble môžu spôsobiť z..

Príloha - Page 114

Príloha 114 Dávajte pozor, aby sa k pólu batérie (k jej kovovým častiam) nedostali kovové predmety, napr. kľúče alebo sponka. Mohlo by to zapríčiniť vznik nadmerného prúdu a požiar, popáleniny alebo poškodenie batérie. Ak produkt presakuje, vydáva zvláštne pachy alebo sa nadúva, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru. Ak chcete počítač používať bezpečne, vymeňte vybitú batériu za novú, schválenú batériu. Pri vyberaní batérie hodín reálneho..

Súvisiace s používaním - Page 115

Príloha 115 Produkt nesmiete vystavovať teplu ani dávať do ohňa. Neumiestňujte produkt na miesto s vysokou teplotou, ako je sauna, vnútro vozidla vystavené teplu a pod. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru. Pred čistením počítača odpojte všetky káble pripojené k počítaču. Pri notebookoch, ktoré sú vybavené externou odoberateľnou batériou, vyberte aj batériu. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k požiaru. Počítač uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od vody a iných kvapalín. Ak do počítača vnikne voda alebo ..

Súvisiace s inováciou - Page 116

Príloha 116 Riaďte sa pokynmi tak, ako sú uvedené v používateľskej príručke. Nerozoberajte žiadne časti svojpomocne. Ak tak urobíte, môže dôjsť k zlyhaniu počítača, k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k požiaru. Za žiadnych okolností nerozoberajte napájací zdroj, AC adaptér ani batérie. Ak tak urobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom, k požiaru alebo výbuchu. Pred rozobratím počítač vypnite a odpojte všetky káble. Ak ide o notebook, ktorý má externú odoberateľnú batériu, vyberte ju. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnut..

Súvisiace so skladovaním a premiestňovaním - Page 117

Príloha 117 Ak nesiete notebook s inými predmetmi, ako sú adaptér, myš, knihy a pod., dávajte pozor, aby na notebook nič netlačilo. Ak sa k notebooku pritlačí ťažký predmet, na LCD paneli sa môže objaviť biely bod alebo škvrna. Preto dávajte pozor, aby ste na notebook nevyvíjali žiadny tlak. V takomto prípade dajte notebook do osobitnej priehradky mimo dosahu iných predmetov. Súvisiace so skladovaním a premiestňovaním Ak sa počítač stále používa, nezatvárajte jeho LCD panel a nedávajte ho do tašky. Počítač sa môže prehriať a hrozí nebezpečenstvo po..

Príslušná inštalácia - Page 118

Príloha 118 Nedávajte ťažké predmety na daný produkt. Môže to spôsobiť problémy s počítačom. Okrem toho predmet môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo môže poškodiť počítač. Počas inštalácie počítača zapojte prívodný kábel do bližšej zásuvky. Ak sa vyskytne nejaký problém s počítačom a jeho odpojenie bude trvať dlhšie, hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiar. Opotrebované batérie likvidujte správnym spôsobom. • Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. • Spôsob likvidácie batérie sa môže líšiť ..

Príloha - Page 119

Príloha 119 Príslušné používanie Pero používajte len na určené účely. Nesprávne používanie pera môže spôsobiť fyzické zranenie. Nad produkt neumiestňujte sviečky, nezapaľujte si pri ňom cigaru a pod. Hrozí nebezpečenstvo požiaru. Uistite sa, že po oprave produktu ho skontroloval bezpečnostný technik. Autorizované opravné strediská spoločnosti Samsung po oprave vykonávajú bezpečnostné kontroly. Používanie opraveného produktu bez kontroly jeho bezpečnosti môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Používajte len batériu schv..

Príloha - Page 120

Príloha 120 Počítač chráňte pred pádom, nárazom alebo pôsobením nadmernej sily. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k fyzickému zraneniu alebo k strate údajov. Nedotýkajte sa antény pomocou elektrického zariadenia, akým je napr. zásuvka. Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Keď manipulujete s časťami počítača, postupujte podľa pokynov v príručke, ktorá sa k týmto častiam dodáva. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu produktu. Ak z počítača vychádza dym alebo ak zacítite zápach spáleniny, odpojte zástrčku zo stenovej zásuvky..

Príslušná aktualizácia - Page 121

Príloha 121 Produkt uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od magnetických polí. • Magnetické materiály môžu spôsobiť zlyhanie produktu alebo vybitie batérie. • Magnetizmus v počítači môže poškodiť informácie na kartách s magnetickými pásmi, ako sú kreditné karty. Príslušná aktualizácia Dávajte pozor, keď sa budete dotýkať produktu alebo jeho častí. Zariadenie sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k zraneniu. Časti počítača alebo zariadenia neodhadzujte a chráňte ich pred pádom. Toto môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie produktu. Nevkl..

Súvisiace so skladovaním a premiestňovaním - Page 122

Príloha 122 Súvisiace so skladovaním a premiestňovaním Pred presunutím počítača ho správne vypnite, odpojte a zaistite jeho káble. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu počítača alebo sa môže stať, že niekto zakopne o uvoľnený kábel. Ak notebook nebudete používať dlhší čas, nechajte vybiť batériu a potom ju uložte odpojenú. (Pri externých odoberateľných batériách) Batéria bude takto uchovaná v čo najlepšom stave. Počas riadenia vozidla počítač nepoužívajte ani sa na neho nepozerajte. Hrozí nebezpečenstvo dopravnej nehody. Sústreďte..

Upozornenia týkajúce sa straty údajov (spravovanie - Page 123

Príloha 123 Príčiny, ktoré vedú k poškodeniu údajov v jednotke pevného disku a k poškodeniu samotnej jednotky pevného disku. • Údaje sa môžu stratiť, ak počas rozoberania alebo skladania počítača dôjde k nárazu na disk zvonku. • Údaje sa môžu stratiť, keď sa počítať vypne alebo reštartuje z dôvodu výpadku prúdu počas prevádzkovania jednotky pevného disku. • Údaje sa môžu stratiť a nebude možné ich znovu obnoviť, ak sa do počítača dostane vírus. • Údaje sa môžu stratiť, ak sa odpojí napájanie počas toho, ako bude spustená určitá..

Princíp zlých pixlov na LCD paneli počítača - Page 124

Príloha 124 Princíp zlých pixlov na LCD paneli počítača Spoločnosť Samsung dodržuje prísne špecifikácie týkajúce sa kvality a spoľahlivosti LCD panelov. Takže je len malá pravdepodobnosť, že budú nejaké pixle poškodené. Vysoký počet poškodených pixlov môže spôsobiť problémy s displejom, ale ich nízky počet vo všeobecnosti neovplyvňuje výkon počítača. Normy kvality spoločnosti Samsung pre poškodené pixle sú nasledujúce: • Svetlý bod: 2 alebo menej • Čierny bod: 4 alebo menej • Kombinácia (svetlý a čierny bod): 4 alebo menej Čistenie LC..

Príloha - Page 125

Príloha 125 Príprava systému • Prečítajte si pokyny vyznačené na produkte a dokumentáciu ešte pred uvedením systému do prevádzky. Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny uschovajte pre budúce použitie. • Tento produkt nepoužívajte v blízkosti vodného alebo tepelného zdroja, napr. pri radiátore. • Systém položte na pevný pracovný povrch. • Produkt sa môže prevádzkovať len s takým typom napájacie zdroja, ktorý je vyznačený na štítku. • Uistite sa, že elektrický výstup pre napájanie zariadenia je ľahko dostupný aj v prípade požiaru ale..

Starostlivosť počas používania - Page 126

Príloha 126 Starostlivosť počas používania • Neprechádzajte sa po prívodnom kábli ani na neho nič nepoložte. • Na systém nič nevylejte. Najlepším spôsob, ako sa vyhnete poliatu systému, je nič nejesť a nepiť v jeho blízkosti. • Niektoré produkty majú vymeniteľnú CMOS batériu na systémovej doske. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak sa CMOS batéria umiestni nesprávne. Vymeňte batériu za rovnaký alebo ekvivalentný typ, ktorý odporúča výrobca. Batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcov. Ak je potrebné vymeniť CMOS batériu, zabezpečte, aby tú..

Pokyny týkajúce sa bezpečnej prevádzky počítača - Page 127

Príloha 127 Pokyny týkajúce sa bezpečnej prevádzky počítača 1 Pri inštalácii a prevádzke zariadení sa riaďte bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v tomto používateľskom návode. 2 Zariadenia sa môžu používať len s takými prístrojmi, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii daných zariadení. 3 Ak spozorujete akýkoľvek zápach alebo dym vychádzajúci z počítača, musíte jednotku vypnúť a vybrať z nej batériu. Pred opätovným použitým musí jednotku skontrolovať kvalifikovaný technik. 4 Servis a opravu zariadení môžu vykonávať len autori..

Príloha - Page 128

Príloha 128 Likvidácia batérie Nevyhadzujte do odpadu dobíjateľné batérie alebo produkty napájané z neodnímateľných dobíjateľných batérií. Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung, kde vám poskytnú informácie o likvidácii batérií, ktoré nie je možné dobiť alebo viackrát použiť. Pri likvidácii starých batérií sa riaďte miestnymi smernicami. AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI. Náhradné diely a príslušenstvo Používajte len také náhradné časti a doplnky, ktor..

Príloha - Page 129

Príloha 129 Pripojenie a odpojenie sieťového adaptéra Zariadenie musí byť umiestnené v blízkosti jednoducho prístupnej elektrickej zásuvky. Neodpájajte napájací kábel ťahaním za kábel. Pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Požiadavky na prívodný kábel Súprava prívodného kábla (celá zásuvka, kábel a zásuvka AC adaptéru), ktorú ste dostali spolu s počítačom, spĺňa požiadavky na používanie v tej krajine, kde ste ju zakúpili. Súpravy prívodných káblov pre použitie v iných krajinách musia spĺňať požiadavky tých krajín, kde sa p..

Ustanovenia regulačnej zhody - Page 130

Príloha 130 Ustanovenia regulačnej zhody Bezdrôtové poučenie (Ak je súčasťou pásmo 2,4 G alebo 5 G) Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/ 5 GHz. Nasledovná časť je všeobecným prehľadom okolností, ktoré by ste mali pri používaní bezdrôtového zariadenia zvážiť. Ďalšie obmedzenia, upozornenia a záležitosti pre konkrétne krajiny sú uvedené v častiach venovaných konkrétnym krajinám (ale..

Príloha - Page 131

Príloha 131 • Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže zasahovať do zariadení na komerčných lietadlách. Aktuálne letecké predpisy vyžadujú vypnutie bezdrôtových zariadení počas cestovania lietadlom. Komunikačné zariadenia 802.11ABGN (taktiež známe ako bezdrôtová sieť Ethernet alebo Wifi) a Bluetooth sú príklady zariadení, ktoré poskytujú bezdrôtovú komunikáciu. • V prostrediach, kde je riziko interferencie s inými zariadeniami alebo službami škodlivé alebo považované za škodlivé, možnosť používania bezdrôtového zariadenia môže byť..

Použitie v špeciálnych prostrediach: - Page 132

Príloha 132 Spojené štáty americké Bezpečnostné požiadavky a poznámky pre USA a Kanadu Antény sa nedotýkajte a nepresúvajte ju, keď zariadenie vysiela alebo prijíma. Žiadneho komponentu obsahujúceho rádio sa počas vysielania nedotýkajte tak, že anténa je veľmi blízko alebo sa dotýka ktorejkoľvek nechránenej časti tela, najmä očí. Pokým nie je anténa pripojená, rádio nepoužívajte alebo sa nepokúšajte prenášať údaje. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu rádia. Použitie v špeciálnych prostrediach: Použitie bezdrôtových zariadení na ..

Neúmyselný vysielač podľa FCC časť 15 - Page 133

Príloha 133 Rádiové zariadenie podľa časti 15 pracuje s ostatnými zariadeniami pracujúcimi na tejto frekvencii bez interferencií. Akékoľvek zmeny alebo úpravy uvedeného produktu, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Intel, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie. Neúmyselný vysielač podľa FCC časť 15 Toto zariadenie spĺňa časť 15 smerníc FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nemôže spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijímané r..

Príloha - Page 134

Príloha 134 V prípade potreby by sa používateľ mal pre získanie ďalších možností obrátiť na predajcu alebo skúseného technika pre oblasť rozhlasu/ televízie. Používateľovi môže pomôcť nasledovná brožúra: ,,Niečo o rušení”, ktoré sú k dispozícii v miestnych regionálnych kanceláriách FCC. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne rádiové alebo televízne rušenia spôsobené neautorizovanými úpravami tohto zariadenia alebo nahradením, prípadne pripojením iných pripájacích káblov a zariadenia, aké stanovila naša spoločnosť. Náprava j..

Úmyselný vysielač podľa FCC časť 15 - Page 135

Príloha 135 Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte. Upravenie bezdrôtového zariadenia bude mať za následok zrušenie autorizácie na jeho používanie. Pre vykonanie servisu sa obráťte na výrobcu. Úmyselný vysielač podľa FCC časť 15 (Ak je súčasťou pásmo..

Vystavenie rádiofrekvenčným (RF) signálom - Page 136

Príloha 136 Úroveň limitu pre vystavenie stanovená komisiou FCC pre bezdrôtové zariadenia využíva jednotku merania známu ako merný absorpčný index (MAI). MAI je jednotka merania množstva RF energie, ktorú absorbuje ľudské telo, a vyjadruje sa vo wattoch na kilogram (W/kg). FCC vyžaduje, aby bezdrôtové zariadenia spĺňali bezpečnostný limit 1,6 wattov na kilogram (1,6 W/kg). Úroveň limitu pre vystavenie stanovená komisiou FCC predstavuje dôležité bezpečnostné rozpätie, ktoré verejnosti poskytuje dodatočnú ochranu a počíta s akýmikoľvek odchýlkami v mera..

Neúmyselný vysielač podľa ICES-003 - Page 137

Príloha 137 Kanada Neúmyselný vysielač podľa ICES-003 Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre emisie rádiového šumu z digitálnych prístrojov, ako sú uvedené v predpisoch o rádiovom rušení organizácie Industry Canada. Úmyselný vysielač podľa RSS 210 Toto zariadenie dosahuje súlad so štandardom RSS 210 od spoločnosti Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzk..

Príloha - Page 138

Príloha 138 (Ak je súčasťou pásmo 2,4 G alebo 5 G) Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/ 5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na systémovom štítku. Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom systéme, sú na používanie v Kanade spôsobilé len v prípade, že sa na systémovom štítku nachádza ident..

Príloha - Page 139

Príloha 139 Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú dostatočne pod úrovňou limitov pre vystavenie RF, ktoré stanovila organizácia Industry Canada. Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. Kvôli zabráneniu rádiového rušenia licencovaných služieb je toto zariadenie určené pre pou..

Európska únia - Page 140

Príloha 140 Informácie o európskom rádiovom schválení (pre produkty obsahujúce rádiové zariadenia schválené v EÚ) Produkt je prenosný počítač. Vo vašom prenosnom počítači určenom na použitie v domácnosti alebo v kancelárii sa môžu nachádzať (byť zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na systémovom štítku. Bezdrôtové zariad..

Prehlásenia o zhode s R&TTE pre EÚ - Page 141

Príloha 141 Štát Opis Eesti[Estonian] Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. English Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Español[Spanish] Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Prehlásenia o zhode s R&..

Príloha - Page 142

Príloha 142 Štát Opis Latviski[Latvian] Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių[Lithuanian] Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Nederlands[Dutch] Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Malti[Maltese] Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenz..

Príloha - Page 143

Príloha 143 Štát Opis Slovensko[Slovenian] Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Slovensky[Slovak] Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Suomi[Finnish] Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Svenska[Swedish] Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de v..

Informácie o výrobcovi - Page 144

Príloha 144 Ak chcete pre tento produkt zobraziť EÚ prehlásenie o zhode (len v angličtine), prejdite na stránku: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do http://www.samsung.com/uk/support a tam vyhľadajte číslo modelu produktu. Ak prehlásenie o zhode pre želaný model nie je na našej webovej stránke k dispozícii, kontaktujte, prosím, nášho distribútora alebo sa obráťte na adresu uvedenú nižšie. doc.eu@samsung.com Informácie o výrobcovi Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea Samsung Electron..

Obmedzenia Európskeho hospodárskeho priestoru - Page 145

Príloha 145 Európsky variant je určený pre použitie v celej Európskej hospodárskej oblasti. V určitých krajinách alebo regiónoch v rámci krajín je ale autorizácia na používanie ďalej obmedzená nasledovne: Všeobecne Európske štandardy prikazujú maximálnu vyžiarenú energiu vysielania 100 mW efektívnej izotropnej energie (EIRP) a frekvenčný rozsah 2400–2483,5 MHz. Spodné pásmo 5,15–5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri. Obmedzenia Európskeho hospodárskeho priestoru Miestne obmedzenia rádiového používania 802.11b/802.11g Poznámka pre kompletizuj..

Upozornenie týkajúce sa RTC - Page 146

Príloha 146 Upozornenie týkajúce sa RTC UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batériu vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ odporúčaný výrobcom. Použité batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcu. Belgicko Na súkromné používanie v exteriéri na verejných priestranstvách do vzdialenosti 300 m nie je potrebná registrácia. Pre vzdialenosti väčšie ako 300 m je potrebná registrácia na Belgickom inštitúte pre poštové služby a telekomunikácie (BIPT). Na komerčné používanie v exteriéri je potrebné získať licenciu ..

WEEE symbol information - Page 147

Príloha 147 Pb Correct disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems) Toto označenie na batérii, v príručke alebo na balení označuje, že batérie v tomto produkte po uplynutí ich životnosti nesmiete likvidovať s ostatným domácim odpadom. Tam, kde je to označené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb označujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo nad referenčné úrovne v smernici ES 2006/66. Ak batérie nezlikvidujete správne, tieto látky môžu spôsobiť poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia. ..

S certifikáciou TCO (len pre - Page 148

Príloha 148 Využiteľnosť – vyrobený pre vás • Dobrá vizuálna ergonómia a kvalita obrazu, zabezpečenie najvyššieho výkonu a zníženia rizika deformácie očí. Niekoľko požiadaviek týkajúcich sa jasu, kontrastu, rozlíšenia a farby • Ponúka možnosť pripojenia externého displeja, klávesnice a myši (odporúča sa pri dlhodobejšej práci s prenosným počítačom alebo netbookom) • Ergonomický dizajn klávesnice – pre ľahké používanie a dobrú čitateľnosť • Kompletne otestovaný podľa prísnych bezpečnostných noriem • Nízke emisie elektrickéh..

Príloha - Page 149

Príloha 149 Životné prostredie – vyrobený pre našu planétu • Značka predstavuje sociálnu zodpovednosť spoločnosti a má certifikovaný systém riadenia ochrany životného prostredia (EMAS alebo ISO 14001) • Veľmi nízka spotreba energie v režime nečinnosti alebo pohotovostnom režime, čím sa znižuje vplyv na ovzdušie • Obmedzenia týkajúce sa nebezpečného materiálu: chlórované a brómované spomaľovače horenia, zmäkčovadlá, plasty a ťažké materiály, ako sú kadmium, merkúr, olovo a šesťmocný chróm (zákaz používania merkúru a obmedzenia použ..

- Page 150

Niektorý obsah sa môže líšiť od počítača v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo modelu počítača a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Slovak. 11/2013. Rev. 1.1 www.samsung.com

..

Sponsored links

Latest Update