Samsung Np-rv518e User Manual (freedos) Hebrew (6.76 MB)

NP-RV518E Language

Download Samsung Np-rv518e User Manual (freedos) Hebrew (6.76 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

BA68-07324X10 - Page 1

BA68-07324X10 110315

..

83 - Page 3

83 םימושר םיירחסמ םינמיס .Samsung Co., Ltd לש םושר ירחסמ ןמיס אוה Samsung .Intel Corporation לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה Pentium/Celeron ,Intel .Microsoft Corporation לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה Windows -ו MS-DOS ,Microsoft .המאתהב תורבחה לש םימושר םיירחסמ םינמיס םה תאזב םיניוצמה םירחאה תורבחה תומש וא םירצומה לכ שותפות עם ENERGY STAR® ± כשותפה של ENERGY STAR®±, ²SAMSUNG החליטה שמוצר זה יפעל בהת..

NP-RV413/RV418/RV513/RV518/RV709/RV718 - Page 4

82 רצומה יטרפמ ןייע ,םיטרופמ תכרעמ יטרפמ תלבקל .םירזגנה םילדומל םאתהב תונתשהל םייושע תכרעמה יטרפמ .םירצומה גולטקב NP-RV413/RV418/RV513/RV518/RV709/RV718 Intel i3/i5/i7 (Core) / Pentium Dual Core Processor AMD Dual Core Processor )ילנויצפוא( CPU DDR3 SODIMM :ןורכיז גוס ישאר ןורכיז Intel HM55 Intel HM65 AMD A50M תישאר םיבבש תצובק )ילנויצפוא( 9.5mmH SATA HDD )ילנויצפוא( חישק קסיד ןנוכ )ימינפ( Intel HD Graphics )ינוציח( n..

רצומה יטרפמ - Page 5

.4 קרפ חפסנ 82 רצומה יטרפמ

..

80 - Page 6

80

..

79 - Page 7

79 החטבאה לוענמ תאיציב שומיש םהבש םירקמב בשחמה לש הבינג עונמל ידכ החטבאה לוענמ תאיציל Kensington לוענמ רבחל ןתינ .ירוביצ םוקמב וב שמתשהל ךירצ התא ,Kensington לוענמב שמתשהל ידכ .דרפנב Kensington לוענמ שוכרל ךילע ,הז ןייפאמב שמתשהל ידכ .רצומה ךירדמל הנפ לוענמ תאיציל לבכה לש ינשה הצקה תא רבחו עבוקמ טקייבואל Kensington -ה לוענמ לש לבכה תא רושק .החטבאה

..

78 - Page 8

78 הללוסה לויכ תייצקנופב שומיש הניעטהמ תקתנתמו תנעטנ הללוסה םהבש םירקמב לולע הללוסב שומישה ןמז ,דבלב רצק ןמזל בושו בוש הללוסה תניעט תגוצת ןיב שרפהל םאתהב רצקתהל .תרתונה הניעטה תגוצתו לעופב תגוצתו לעופב הללוסה תניעט תגוצת ,הזכ הרקמב קתונת הללוסה םא תוהז ויהי תרתונה הניעטה הללוסה לויכ תייצקנופ תועצמאב ןיטולחל הניעטהמ .בוש הניעט..

הללוסה תניעט תומכ תדידמ - Page 9

77 הללוסה תניעט תומכ תדידמ .תרתונה תמלשה ידי-לע הללוסה תניעט בצמ תא גיצהל ןתינ .םיאבה םיכילהה רוציקה שקמ תועצמאב הגצה תנקתה רחאל קר וז היצקנופב שמתשהל ןתינ Windows XP/Windows Vista/Windows 7 Easy Display Manager תינכותה תנקתהו System Software Media רוטילקת תועצמאב Windows XP/Windows Vista/ רובע( . Disk )דבלב Windows 7 חולב + םישקמה ףוריצ לע שקה .םישקמה גצוי הללוסה לש האלמ הניעטל דע ר..

הללוסה תניעט - Page 10

76 3 ךות לא התוא זזה ,הללוסה תא בוש ןיקתהל ידכ .תכרעמה הללוסה תא םיעבקמו המינפ םיענ הללוסה יספת .יטמוטוא ןפואב .םינפ יפלכ זזוה הללוסה ספת םא קודב הללוסה תניעט 1 עקשל AC -ה םאתמ תא רבחו הללוסה תא דמצה ליחתת הללוסה הז בלשב .בשחמב DC תסינכ .ןעטיהל 2 לש LED -ה תירונ ,המלשוה הניעטהש רחאל .המודאל תכפוה הללוסה תניעט תניעט לש LED תירונ הללוסה בצמ םוד..

תוריהז יעצמא - Page 11

75 הללוס למשח תא רבחל ילבמ הללוס למשח תועצמאב בשחמה תלעפה תעב תואבה תוארוהל םאתהב לעפ .AC -ה .ןוי-םויתיל גוסמ המכח הללוס םע עיגמ הז בשחמ !ליחתתש ינפל .םהל םאתהב לעפו הללוסה לע םיספדומה תוריהזה יעצמא תא ןויעב ארק ,הללוסב שומישה ינפל  .ירמגל הללוסה תא ןעט ,ותשיכר רחאל הנושארה םעפב בשחמב שומישה ינפל  תוריהז יעצמא .שמתשמל ךירדמב םיטרו..

ןורכיז לודומ תרסה - Page 12

74 3 אוהש ךכ הטמ יפלכ ןורכיזה לודומ תא ץחל סנכנ אל ןורכיזה םא .טלחומ ןפואב עבקתי ךות הטמ יפלכ ןורכיזה לודומ תא ץחל ,תולקב .ץוח יפלכ ןורכיזה לודומ לש םיספתה תכישמ 4 .גרובה תא קדהו ןורכיזה את הסכמ תא רוגס ןורכיז לודומ תרסה .ןורכיזה לודומ יספת תא ץוח יפלכ ךושמ .הצוחה ץופקי ןורכיזה לודומ 30 לש תיווזב ןורכיזה לודומ תא רסה .תולעמ

..

עוביק גרוב - Page 13

73 ןורכיז גורדש .רתוי וא דחא ןורכיז לודומ ןקתומ בשחמב .שדח ןורכיז ףיסוהל וא ןקתומה ןורכיזה תא ףילחהל םילוכי םישמתשמהו ןורכיז יצירח ינש םימייק !ליחתתש ינפל .בשחמה לש טלחומ יוביכ רחאל קר שדחה ןורכיזה תא ףלחה  .(Sleep ( הניש בצמב אצמנ בשחמהשכ ןורכיז ףילחהל ןיא .ךישמתש ינפל הללוסה תא רסהו ישארה למשחה עקת תא קתנ  התואב( םיטרפמ םתוא םע ןו..

Boot Device Priority - Page 14

72 לוחתאה תופידע יוניש ןנוכ ןכמ רחאלו ףלשנ ןקתה ,םירוטילקת ןנוכ איה בשחמה לש לדחמ תרירבכ תרדגומה לוחתאה תופידע .הז רדס יפל ,חישקה קסידה ,המגוד רותב . DVD /םירוטילקתה ןנוכ אוה רתויב ההובגה לוחתאה תופידע םע ןקתהה ,לדחמ תרירבכ .ןלהל םיראותמ חישקה קסידה ןנוכל רתויב ההובגה לוחתאה תופידע םע ןקתהה יונישל םיכילהה 1 .'BIOS -ה תורדגה'ב Boot טירפתב ..

BIOS - Page 15

71 תמסיס רידגהל שי ,שמתשמ תמסיס תרדגה ינפל תא םג התיבשמ להנמה תמסיס לש התבשה .להנמ .שמתשמה תמסיס > Enter < לע שקה , Set User Password טירפב תמסיס תרדגה' לש 3 בלשמ םיכילהל םאתהב לעפו .'להנמ חישק קסיד ןנוכ תמסיס תרדגה )ילנויצפוא( ןתינ אל ,חישק קסיד ןנוכ רובע המסיס הרדגוה םא .רחא בשחממ וילא תשגל רדגהו Set HDD Password טירפב Enter שקה .'להנמה תמסיס תרדגה' לש 3 ..

לוחתא תמסיס תרדגה - Page 16

70 להנמ תמסיס תרדגה וא בשחמה תלעפה םשל השורד להנמ תמסיס .'תכרעמה תורדגה' םניאש םישמתשמ ,להנמ תמסיס תרדגומ רשאכ .בשחמב שמתשהל םילוכי אל םילהנמ 1 .'BIOS -ה תורדגה'ב Security טירפתב רחב 2 שקה , Set Supervisor Password טירפב .> Enter < לע 3 תא ןזה ,> Enter < לע שקה ,המסיס ןזה .> Enter < לע בוש שקהו רושיאל תינש המסיסה .םיירמונאפלא םיוות 8 דע ליכהל הלוכי המסיסה .םי..

69 - Page 17

69 'תכרעמה תורדגה'ב םישקמ .םישקמה חולב שמתשהל שי ,'תורדגה'ב .'תורדגה'ה לש הרזעה תא גיצהל ידכ שקה F1 .הטמלו הלעמל רובעל ידכ שקה הטמלו הלעמל ישקמ .טירפה ךרע תא תונשל ידכ שקה F5/F6 .לדחמ תרירב תווהמה 'תורדגה'ה תורדגה תא ןועטל ידכ שקה F9 רובעל ידכ וא רתוי ההובג המרב טירפתל רוזחל ידכ שקה .האיציה טירפתל ESC .רחא טירפתל רובעל ידכ שקה הנימיו הלאמש יש..

BIOS-ה תורדגה' ךסמ - Page 18

68 ' BIOS-ה תורדגה' ךסמ רואית 'תורדגה' טירפת .בשחמה לש םייסיסבה םיטרפמה לש רואית והז SysInfo תויצקנופו תוירקיעה םיבבשה תוצובק לש הרוצתה תא עובקל ןתינ ,הז טירפת תועצמאב .תופסונ Advanced .תואמסיס תוברל ,החטבא תויצקנופ לש הרוצת תרדגהל שמשמ Security תופידע ןוגכ ,לוחתאל תורושקה תורדגהו יפקיה דויצ לש הרוצת עובקל ךל רשפאמ הז טירפת .לוחתאה Boot .םייוניש ת..

BIOS-ה תורדגה'ל הסינכ - Page 19

67 BIOS-ה תורדגה .ךלש םיכרצל םאתהב בשחמה תרמוח לש הרוצתה תא רידגהל ךל רשפאמ ' BIOS -ה תורדגה' !ליחתתש ינפל ףיסוהל וא לוחתאה תופידע תא תונשל ,לוחתא תמסיס רידגהל ידכ ’ BIOS -ה תורדגה’ב שמתשה  .שדח ןקתה תרדגה תעב תוריהז הנשמב טוקנ ,תכרעמב הסירק וא הלקתל םורגל תולולע תויוגש תורדגהו ליאוה .BIOS -ה לש הרוצתה .רצומה תייצקנופ רופיש תורטמל ’ BIOS -ה תו..

LCD-ה גצ תוריהב לע הרקב - Page 20

66 LCD-ה גצ תוריהב לע הרקב .LCD -ה גצ תוריהב תמאתהל תומר 8 תומייק !ליחתתש ינפל תמעמעתמ תוריהבהו , AC חתמ תרזעב לעופ בשחמה רשאכ ) 8 המר( רתויב ההובג LCD -ה גצ תוריהב .הללוסה חתמ תרזעב הלעפה תעב םישקמה חול תועצמאב תוריהבה לע הטילש Easy Display-ו Windows תנקתה רחאל ךסמה תוריהב לש הרקבה ישקמב שמתשהל ךתורשפאב .Manager םישקמה ףוריצ לע וא + םישקמה ףוריצ לע השקה י..

קרפ - Page 21

.3 קרפ גורדשו תורדגה 66 LCD-ה גצ תוריהב לע הרקב 67 BIOS-ה תורדגה 67 'BIOS -ה תורדגה'ל הסינכ 68 'BIOS -ה תורדגה' ךסמ 70 לוחתא תמסיס תרדגה 72 לוחתאה תופידע יוניש 73 ןורכיז גורדש 75 הללוס 75 הללוסה לש הרסה/הנקתה 76 הללוסה תניעט 77 .תרתונה הללוסה תניעט תומכ תדידמ 77 הללוסב שומישה ןמז תכראה 79 החטבאה לוענמ תאיציב שומיש

..

64 - Page 22

64

..

לוקה תמצוע ןונווכ - Page 23

63 לוקה תמצוע ןונווכ .לוקה תמצוע תרקבל תינכותהו םישקמה חול תועצמאב לוקה תמצוע תא ןנווכל ךתורשפאב חול תועצמאב לוקה תמצוע ןונווכ םישקמה ףוריצ לע וא + םישקמה ףוריצ לע שקה .לוקה תמצוע תא ןנווכל ידכ + םישקמה ליעפהל ידכ + םישקמה ףוריצ לע שקה .לוקה תמצוע תא תובכל וא קר וז תורשפאב שמתשהל ךתורשפאב Windows XP/Windows תנקתה רחאל .Vista/Windows 7 תינכותה תועצ..

ןורכיז סיטרכ איצוהל ידכ - Page 24

62 RS-MMC-ו Mini SD-ב שומיש ןתינ אל ,ידמ םינטק הלא םיסיטרכו ליאוה .רישי ןפואב ץירחה ךותל םתוא סינכהל ןימז( ידועיי םאתמל סיטרכה תא סנכה רחאלו )הקינורטקלאה יקוושמה בור לצא ץירח ךותל םאתמה תא סנכה ןכמ .Multi Card -ה בכרומ ונממש רמוחל םאתהב ,תאז םע RS-MMC יסיטרכש ןכתיי ,םאתמה ףוג .יוארכ והוזי אל םימיוסמ םא קודבתש הצילממ Samsung .ותשיכר ינפל יוארכ ההוזמ סי..

דוגמה( כרטיס SD - Page 25

61 )ילנויצפוא( Multi Card ץירח SD -ו SDXC, MMC ,SDHC יסיטרכמ םינותנ בותכלו אורקל ךתורשפאב , Multi Card ץירח תועצמאב .םהילאו המלצמ ןוגכ םיילטיגיד םינקתה םע תוחונב םינותנ ףילחהלו ףלשנ קסיד רותב סיטרכב שמתשהל ןתינ .דועו MP3 ןקתה ,ואדיו תמלצמ ,תילטיגיד .Windows XP/Windows Vista/Windows 7 תנקתה רחאל קר וז תורשפאב שמתשהל ךתורשפאב !ליחתתש ינפל .תושירדל םאתהב הצוחנה תלוביק..

DVD - Page 26

60 2 .השיקנ עמשיתש דע DVD וא רוטילקת סנכה ,הצוחה ףלשנ רוטילקתה שגמ רשאכ 3 .לעפוי םירוטילקתה ןנוכ לש בצמה ןווחמ .השיקנ עמשיתש דע המינפ רוטילקתה שגמ תא ףוחד .הידמה לש גוסלו בצמל םאתהב תונתשהל היושע םירוטילקתה ןנוכ לש הביתכהו האירקה תוריהמ  ריינ קדהמ הצק סנכה ,יובכ בשחמהש וא לעופ וניא םירוטילקתה ןנוכש ןמזב רוטילקת איצוהל ידכ  .רוטילק..

)ילנויצפוא ,יטפוא קסיד ןנוכ( - Page 27

59 )ילנויצפוא ,יטפוא קסיד ןנוכ( םירוטילקת ןנוכ .ךתושרבש בשחמה םגדל םאתהב תונתשהל יושעו ילנויצפוא אוה יטפואה קסידה ןנוכ .גולטקב ןייע ,םיטרופמ םיטרפמ תלבקל יטפואה קסידה ןנוכל קזנ םורגלו רבשיהל לולע רוטילקתה ,תרחא .טורש וא קודס רוטילקת סינכת לא  .ההובג תוריהמב בבותסמ רוטילקתה רשאכ .ץוח יפלכ ימינפה קלחהמ הנידע תילטמ תרזעב בגנ , DVD וא..

עגמ חול - Page 28

58 עגמ חול ההז דיקפת םיאלממ עגמה חולב ילאמשהו ינמיה םינצחלהו רבכעה לש וזל ההז היצקנופ אלממ עגמה חול .רבכעה לש ילאמשהו ינמיה םינצחלה לש הזל !ליחתתש ינפל .עגמה חולל קזנ םורגל לולע דח ץפחב שומיש .תועבצאה תועצמאב עגמה חולב שמתשה  לולע Windows לוחתא ךשמ ,לוחתאה ךלהמב ולש םינצחלה לע ץחלת וא עגמה חולב עגית םא  .ךראתהל רצומהמ תונוש תויהל תו..

57 - Page 29

57 ךסמ תוריהב תרקב . + םישקמה ףוריצ וא + םישקמה ףוריצ לע שקה , LCD -ה גצ תוריהב תא ןנווכל ידכ .דחא עגרל ךסמה זכרמב תגצומ התנתשהש ךסמה תוריהב Easy Display -ו Windows תנקתה רחאל ךסמה תוריהב לש הרקבה ישקמב שמתשהל ךתורשפאב .Manager לוק תמצוע תרקב . + םישקמה ףוריצ וא + םישקמה ףוריצ לע שקה ,לוקה תמצועב טולשל ידכ . + םישקמה ףוריצ לע הציחל ידי-לע הקתשהה תייצקנו..

56 - Page 30

56 היצקנופ םש .תיטוחלא תשר ןקתהב דיוצמה םגדב תיטוחלאה תשרה ןקתה תא הבכמ וא ליעפמ Windows XP/Windows Vista/ תנקתה רחאל קר וז היצקנופב שמתשהל ןתינ LAN -ה לש ןקתהה להנמו Magic Keyboard תינכותה תנקתהו Windows 7 . System Software Media Disk רוטילקתה תועצמאב יטוחלאה Wireless network תשר( )תיטוחלא .עגמה חול תייצקנופ תא הבכמ וא ליעפמ .עגמה חול תא תובכל ןתינ ,דבלב ינוציח רבכעב שומישה ..

Easy - Page 31

55 היצקנופ םש .LCD -ה גצ לש תירוחאה הרואתה תא הבכמ וא ליעפמ Windows 7/ וא Windows XP תנקתה רחאל קר וז היצקנופב שמתשהל ןתינ System רוטילקת תועצמאב Easy Display Manage r תינכותה תנקתהו Vista . Software Media Disk הרואת תירוחא .הקתשהה תא לטבמ וא קיתשמ Windows 7/ וא Windows XP תנקתה רחאל קר וז היצקנופב שמתשהל ןתינ System רוטילקת תועצמאב Easy Display Manager תינכותה תנקתהו Vista . Software Media Disk הקתש..

54 - Page 32

54 םישקמ חול .םישקמ ירוציק לש םיכילהבו תויצקנופב םינד םיאבה םיפיעסה .םישקמה חול לש םיוסמה םגדל םאתהב תונתשהל היושע םישקמה חול תנומת  םישקמ ירוציק ראתמ אבה ןכותה .אצמנ התא הבש הנידמל םאתהב תונתשהל יושע םישקמה חול  .רקיעב ,םושיי שקמ , Windows שקמ( שארמ ורדגוהש רוציקה ישקמבו םימחה םישקמב שמתשהל ןתינ  .Windows XP/Windows Vista/Windows 7 תנקתה רחאל ק..

קרפ - Page 33

.2 קרפ בשחמב שומיש 54 םישקמ חול 58 עגמ חול 59 )ילנויצפוא ,יטפוא קסיד ןנוכ( םירוטילקת ןנוכ 59 רוטילקת לש האצוהו הסנכה 61 )ילנויצפוא( Multi Card ץירח 63 לוקה תמצוע ןונווכ

..

Sleep - Page 34

52 הניש בצמב שומיש .Windows XP/Windows Vista/Windows 7 תנקתה רחאל הניש בצמב שמתשהל ןתינ רשפאלו למשחה תכירצ תא םצמצל ידכ הנתמה בצמל בשחמה תא ריבעהל רשפאמ הניש בצמ .םישקמה חולב וא רבכעב והשלכ שקמ לע השקה ידי-לע ידיימ ןפואב בשחמב שמתשהל םישמתשמל Windows Vista/7-ב הניש בצמב שומיש . Start > > Sleep לע ץחל Windows XP-ב הנתמה בצמב שומיש . Start > Turn Off Computer > Stand By לע ץחל

..

System Software Media Disk - Page 35

51 בשחמה תלעפה .הנושארה םעפב בשחמב שומיש תעב האולמב הללוסה תא ןעט 1 .LCD -ה גצ תא םרה 2 .בשחמה תא ליעפהל ידכ הלעפה ןצחל לע ץחל 3 .לעפומ בשחמה רשאכ תקלדנ הלעפה ןצחל לש LED -ה תירונ .LCD -ה גצ תוריהב תא ריבגהל ידכ + שקמ לע שקה תנקתהו Windows XP/Windows Vista/Windows 7 תנקתה רחאל קר וז היצקנופב שמתשהל ןתינ . System Software Media Disk רוטילקת תועצמאב Easy Display Manager תינכותה z x נ..

הללוסה תחנה - Page 36

50 בשחמה תלעפה הללוסה תחנה 1 .הללוסה תנכה 2 .הללוסה תחנה AC-ה םאתמ תא רבח 1 .AC -ה םאתמ תא רבח 2 .למשחה לבכ תא רבח .הנושארה םעפב בשחמב שומיש תעב האולמב הללוסה תא ןעט  .ףוסה דע סנכנ אוהש אדוו AC -ה םאתמל חתמה לבכ תא סנכה ,חתמה לבכב שומיש תעב  הנוש תויהל יושע םימיוסמ םיטירפ לש עבצהו םימוד םירצומב הפלחהל םינתינ םיטירפהמ קלח  .הז ךמסמב עיפומש..

תיתחתה לע טבמ - Page 37

49 תיתחתה לע טבמ 1 הללוס .בשחמל למשח תקפסמה ןוי-םויתיל גוסמ תנעטנ הללוס יהוז 2 הללוס יספת .הללוסה לש הסנכהל וא האצוהל שמשמה ספת 3 /ןורכיז את יוסיכ חישקה קסידה ןנוכ לש את יוסיכ .הז יוסיכל תחתמ םינקתומ חישקה קסידה ןנוכו ישארה ןורכיזה 1 2 3

..

48 - Page 38

48 לאמש דצ לע טבמ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 DC עקש .בשחמל למשח קפסמה AC -ה םאתמ רוביחל עקש 2 יווק LAN תאיצי .וז האיציל טנרתאה לבכ תא רבח 3 USB תאיצי )ילנויצפוא( המלצמ ,רבכע/םישקמ חול ןוגכ USB -ה תאיציל USB ינקתה רבחל ןתינ .ילוכו תילטיגיד 4 גצ תאיצי D-USB קשממב םיכמותה ןרקמ וא היזיוולט ,גצ רוביחל תשמשמה האיצי .םיניפ 15 ןב 5 ילטיגיד עמש/ואדיו תאיצי )ילנויצפוא( )HDMI( תונה..

ןימי דצ לע טבמ - Page 39

47 ןימי דצ לע טבמ 1 םירוטילקת ןנוכ )יטפוא קסיד ןנוכ( )ילנויצפוא( אוה ) ODD ( יטפואה קסידה ןנוכו ליאוה . DVD וא םירוטילקת ליעפמ .בשחמה םגדב יולת ןקתומה ןנוכה ,ילנויצפוא 2 )ילנויצפוא( USB תאיצי המלצמ ,רבכע/םישקמ חול ןוגכ USB -ה תאיציל USB ינקתה רבחל ןתינ .ילוכו תילטיגיד 3 החטבא תליענ תאיצי תא עונמל ידכ החטבאה תליענ תאיציל Kensington לוענמ רבחל ןתינ .בש..

בצמ ינווחמ - Page 40

46 בצמ ינווחמ 1 Caps Lock לש הדלקה רשפאל ידכ Caps Lock שקמ לע השקה תעב קלדנ הז ןווחמ .ץוחל Shift שקמ תא קיזחהל ילבמ תוישיר תויתוא 2 קסיד ןנוכ/חישק קסיד ןנוכ יטפוא ןנוכל וא חישקה קסידה ןנוכל השיג תעצבתמ רשאכ קלדנ הז ןווחמ .יטפואה קסידה 3 יטוחלא LAN .לעופ יטוחלאה LAN -ה רשאכ קלדנ הז ןווחמ 4 הניעט בצמ .הללוסה לש הניעטה בצמו למשחה רוקמ תא גיצמ הז ןווחמ .ת..

יתיזח טבמ - Page 41

45 יתיזח טבמ הריקס !ליחתתש ינפל .בשחמה םגדל םאתהב ,ופרוצי אל וא ונתשי םיילנויצפואה םיטירפהש ןכתיי  .הז ךירדמב תועיפומה תונומתהמ הנוש תויהל יושע בשחמה לש לעופב הארמהו עבצה  1 )ילנויצפוא( המלצמ תשדע .ואדיו טילקהלו תונומת םלצל ןתינ ,וז השדע תועצמאב 2 LCD .ןאכ תוגצומ ךסמה תונומת 3 לוקמר .לוק תקפהל שמתשמה ןקתה 4 )הלעפה( Power ןצחל .בשחמה תא ה..

םייסיסב םיטירפ - Page 42

44 םייסיסב םיטירפ םיטירפהמ קלח .תרחבש םיילנויצפואה םיטירפל םאתהב תונתשהל םייושע הליבחב םילולכה םיטירפה ךמסמב עיפומש עבצהמ הנוש תויהל יושע םימיוסמ םיטירפ לש עבצהו םימוד םירצומב הפלחהל םינתינ .הז חתמ לבכ .הנושארה םעפב בשחמב שומיש תעב האולמב הללוסה תא ןעט בשחמ AC םאתמ הליגר הללוס

..

למס לע עדימ - Page 43

43 WEEE למס לע עדימ הז רצומ לש תמלוה הכלשה )רתוימ ינורטקלאו ילמשח דויצ( ).תודרפנ ףוסיא תוכרעמ םע תורחא תויפוריא תונידמבו יפוריאה דוחיאב םישי( ולש םיינורטקלאה םירזיבאהו רצומה תא ךילשהל ןיאש ןייצמ דועיתה וא םירזיבאה ,רצומה יבג-לע הז ןומיס הביבסל ירשפא קזנ עונמל ידכ .םהלש הדובעה ייח ףוסב תיתיבה הפשאה םע דחי ) USB לבכ ,תוינזוא ,ןעטמ( רזחמו ..

42 - Page 44

42 רובע( הפוריאב היצקינומוקלט לע עדימ ידי-לע םירשואמה םימדומ םע םירצומ )יפוריאה דוחיאה לש היחנהל הז רצומ לש תומיאת ןייצמ ןומיסה הז ןומיס . 1999/5/EC םוקלטו וידר לש ףוסמ דויצ וא םיאבה םיינכטה םינקתב דמוע הז דויצש ןייצמ :םהילע הלוע יפוריא-ללכ רושיא רובע ףוריצ תושירד - CTR 21 יגולנא ירוביצ גותימ לש ןופלט תותשרל רוביחל תילוק הינופלט יתורישל ..

LAN - Page 45

41 יפוריאה ילכלכה רוזאה לש תולבגה גוסמ וידרב שומישה לש תימוקמ הלבגה 802.11b/802.11g תואבה תורהצהה תא םסרפל שי :קדובל הרעה[ שמתשמל דועיתה לכב תימוקמ תולבגהל עגונב תא םיליכמה רצומל וא תכרעמל ףרוצמש הצקה ].יטוחלאה רצומה םיאצמנש םירדתהש ןכתייו ליאוה גוסמ יטוחלא LAN ינקתה לש שומישב ןיידע םיננווכמ םניא 802.11b/802.11g 802.11b/802.11g ירצומ ,תונידמה לכב םיר..

40 - Page 46

40 Malti [Maltese] Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid- .Dirrettiva 1999/5/EC Magyar [Hungarian] Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb . elõírásainak Polski [Polish] Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi . postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC Português [Portuguese] Samsung declara que este Notebook PC está conforme c..

R&TTE - Page 47

39 יפוריאה דוחיאה לש R&TTE לש תומיאת תורהצה Česky [Czech] Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice .1999/5/ES Dansk [Danish] Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv .1999/5/EF Deutsch [German] Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den . übrigen einschlägigen Bestimmungen der Rich..

Samsung Electronics Co., Ltd. - Page 48

38 לש תומיאתו CE ןומיס לע תועדוה יפוריאה דוחיאה יפוריאה דוחיאה ךותב הריכמל ודעונש םירצומ ,) CE( Conformité Européene ןומיסב םינמוסמ םינקתלו תומישיה תויחנהל תומיאת ןייצמ רשא אשונ םג הז דויצ .ןלהל םיניוצמה םייפוריאה םייונישלו .Class 2 ההזמ תא CE ןומיסב תונמוסמה תוכרעמ לע לח אבה עדימה . דבלב תויפוריא תויחנה אוה יכ אצמנו קדבנ עדימ תייגולונכט לש הז ..

DOC-ל םאתהב היצקינומוקלט תעדוה - Page 49

37 DOC-ל םאתהב היצקינומוקלט תעדוה ) IC םאות םדומ םע םירצומ רובע( רושיא .השרומ דויצ ההזמ Industry Canada תיוות לש תומיוסמ תושירדב דמוע דויצהש ושוריפ הז .היצקינומוקלט תותשר לש תוחיטבו הלעפה ,הנגה םנוצר תועיבשל לעפי דויצהש חיטבמ וניא דרשמה .םישמתשמה לש יכ אדוול םיכירצ םישמתשמה ,הז דויצ תנקתה ינפל היצקינומוקלטה תרבח לש םינקתמל רבחתהל רתומ תטי..

36 - Page 50

36 הז ןקתה םע שומישל רתומה יברמה הנטנאה חוור חווט רובע E.I.R.P תלבגמל תייצל ידכ 6dBi אוה 5.85 GHz דע 5.725 -ו 5.35 דע 5.25 םירדתה .הדוקנל הדוקנמ הלעפהב קחרמ לע רומשל ללכ ךרדב שי ,תיללכ היחנה רותב שומישה תעב ףוגל יטוחלאה ןקתהה ןיב מ"ס 20 לש שי .)םייפגל טרפ( ףוגה תברקב יטוחלא ןקתהב מ"ס 20 לע הלועש קחרמב הז ןקתהב שמתשהל .םילעופ םייטוחלא םינקתה רשאכ ףוגהמ ,)..

םאתהב תנווכמ אל הטילפ - Page 51

35 םאתהב תנווכמ אל הטילפ ICES-003-ל Class B תולבגממ גרוח וניא ילטיגידה רישכמה יפכ ,םיילטיגיד םירישכממ וידר ישער תוטילפל Industry לש וידרה תוערפה תונקתב ועבקנש .Canada Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par .Industrie Canada RSS 210-ל םאתהב תנווכמ הטילפ התקן זה תואם להנחי..

FCC Part 68 - Page 52

34 FCC Part 68 ).םדומ ןקתה ללוכ םא( רצומה בגב . FCC -ה יללכמ קלחל תייצמ הז רצומ םושירה רפסמ תא ,ראשה ןיב ,הליכמה תיוות תאצמנ דויצ רובע ) REN ( לוצלצה ינקתה רפסמו FCC -ה לש .ןופלטה תרבחל הז עדימ קפס ,שקבתת םא .הז RJ11C :םיאבה USOC יעקשב שמתשמ הז דויצ םימאותה ירלודומ עקתו ןופלט לבכ ללוכ הז דויצ וא ןופלטה תשרל תורבחתהל דעונ הז דויצ . FCC -ל םאותה םיאתמ ירלודו..

FCC Part-ל םאתהב תנווכמ הטילפ - Page 53

33 FCC Part-ל םאתהב תנווכמ הטילפ 15 ) 5G וא 2.4G לש רדת ללוכ םא( ינקתה( ךומנ חתמב וידר LAN גוסמ םינקתה םילעופה ,)) RF ( וידר רדת םע תיטוחלא תרושקת תכרעמב אצמיהל םייושע , 2.4GHz/5GHz רדתב םינקתה םא קר םישי הז ףיעס .דיינה בשחמה תא תמאל ידכ תכרעמה תיוותב ןייע .םיאצמנ הלא .םייטוחלא םינקתה לש םתוחכונ תכרעמב אצמיהל םייושעש םייטוחלא םינקתה עיפומ םא קר תירבה ת..

FCC-ל םאתהב תנווכמ אל הטילפ - Page 54

32 FCC-ל םאתהב תנווכמ אל הטילפ Part 15 .FCC -ה תונקת לש Part 15 -ל תייצמ הז ןקתה הז ןקתה ) 1 ( :םיאבה םיאנתה ינשל הפופכ ותלעפה בייח הז ןקתה ) 2 ( ןכו ,הקיזמ הערפהל םורגי אל הלולעש הערפה תוברל ,תלבקתמש הערפה לכ לבקל .היוצר אל הלעפהל םורגל תייצמ אוה יכ אצמנו קדבנ הז דויצ םינקתה לע תולחה תולבגמל םאתהב Class B גוסמ םיילטיגיד תולבגמ . FCC -ה יללכ לש Part 15 -ל ינפמ..

םיציפנ םינקתהל הברק תרהזא - Page 55

31 תירבה תוצרא לש תוחיטב אשונב תועדוהו תושירד הדנקו תירבה תוצרא הדיחיה רשאכ התוא זיזת לאו הנטנאב עגית לא .תטלוק וא תרדשמ ןוגכ ,וידרה תא ליכמה והשלכ ביכר קיזחת לא עגמב וא והשלכ ףושח רביאל דואמ בורק ,הנטנאה .רודישה תעב ,םייניעה וא םינפה רקיעב ,ותיא אלא םינותנ רדשל הסנת וא וידרה תא ליעפת לא קזנ םורגל לולע התא ,תרחא ;תרבוחמ הנטנאה םא .וי..

Bluetooth - Page 56

30 תויחכונה הפועתה תונקת .תוירחסמ תוסיטב דויצל עירפהל הלולע וידר רדתב תיטוחלא תרושקת  .תוסיט ךלהמב םייטוחלא םינקתה לש יוביכ תושרוד םה Bluetooth -ו )Wifi וא יטוחלא טנרתא רותב םג רכומ( 802.11ABGN גוסמ תרושקת ינקתה .תיטוחלא תרושקת םיקפסמה םינקתהל תואמגוד ןכתיי ,הקיזמל תבשחנ וא הקיזמ איה םירחא םיתוריש וא םינקתהל הערפהה תנכס ןהבש תוביבסב  תו..

הניקתל תומיאת תורהצה - Page 57

29 הניקתל תומיאת תורהצה טוחלא אשונב הכרדה ) 5G וא 2.4G לש רדת ללוכ םא( רדתב םילעופה ,)) RF ( וידר רדת םע תיטוחלא תרושקת ינקתה( ךומנ חתמב וידר LAN גוסמ םינקתה םילוקישה לש תיללכ הריקס עיצמ אבה ףיעסה .דיינה בשחמה תכרעמב אצמיהל םייושע , 2.4GHz/5GHz .םייטוחלא םינקתה תלעפהל יפיעסב וא( תויפיצפסה תונידמה יפיעסב םיטרופמ תויפיצפס תונידמ רובע םיפסונ תושש..

 - Page 58

28 למשחה לבכ לש תושירד ) AC םאתמ לש עקתו לבכ ,עקת( למשחה לבכ תכרע הנידמב שומישה תושירדב תדמוע בשחמל הפרוצש .דויצה תא תשכר הבש תובייח תורחא תונידמב שומישל למשח ילבכ תוכרע היהי בשחמה הבש הנידמה לש תושירדב דומעל תוכרע לש תושירדה לע ףסונ עדימ תלבקל .שומישב תוריש קפס וא קוושמ ,רכומל הנפ ,למשח ילבכ .השרומ תויללכ תושירד :תונידמה לכ לע תולח ן..

:רזייל תוחיטב לע העדוה - Page 59

27 הללוסה תכלשה םירצומ וא תונעטנ תוללוס ךילשת לא תונעטנ תוללוס תועצמאב םילעפומה .הפשאל תועבוקמו לע עדימ תלבקל Samsung לש הרזעה וקל הנפ שמתשהל דוע ןתינ אלש תוללוס לש הכלשהה ןפוא .ןתוא ןועטל וא ןהב תכלשה תעב תוימוקמה תונקתה לכל םאתהב לעפ .תונשי תוללוס ליבוהל הלולע יוגש גוסב הללוס תפלחה .ץוציפל םאתהב תושמושמ תוללוס ךלשה .תוארוהל רזייל ..

26 - Page 60

26 שומישה תעב תוריהז והשלכ ץפח חינת לאו למשחה לבכ לע ךורדת לא  .וילע ךרדה .תכרעמה לע והשלכ לזונ ךופשת לא  וא לוכאל אל איה תאז עונמל רתויב הבוטה .תכרעמה תברקב תותשל תנתינה CMOS תללוס םיללוכ םימיוסמ םירצומ  םא ץוציפ תנכס תמייק .תכרעמה חולב הפלחהל ףלחה .יוארכ תפלחומ הניא CMOS -ה תללוס ץלמומה ךרע-הווש וא ההז גוסב הללוסה תא .ןרציה ידי-לע ..

ידכ הלא תוארוהל םאתהב דימת לעפ - Page 61

25 תוחיטב תודוא בושח עדימ תוחיטב תוארוה דומעל ידכ הקדבנו הננכות ךלש תכרעמה דויצ לש תוחיטבל רתויב םיינכדעה םיטרדנטסב שומיש חיטבהל ידכ ,תאז םע .עדימ תויגולונכט תוחיטבה תוארוה רחא אלמל בושח ,הז רצומב חוטב .דועיתב תועיפומהו רצומה יבג-לע תונמוסמה ידכ הלא תוארוהל םאתהב דימת לעפ .תכרעמל קזנו תינפוג העיצפ עונמל תכרעמה תנקתה רצומה יבג-ל..

תא קודב - Page 62

24 )םילוקמרו תוינזוא( לוק תמצוע תרקב ןיזאהל ידכ לוקה תמצוע תא הליחת קודב .הקיסומל תא קודב !לוקה תמצוע שומישה ינפל ידמ ההובג לוקה תמצוע םא קודב  .תוינזואב .ץלמומ וניא תוינזואב ךשוממ שומיש  רזיילוקאה לש לדחמה תרירב תרדגהמ הייטס לכ  .העימשב העיגפל םורגל הלולע תועצמאב לדחמה תרירב תרדגה תא תונשל ןתינ  .ךדצמ תוברעתה אלל ןקתה ילהנמ..

םייניעה תחונת - Page 63

23 םייניעה תחונת וא גצה ןיב תוחפל מ”ס 50 לש קחרמ לע רומש .םייניעה ןיבל LCD-ה ךסמ מ"ס 50 ךכ LCD -ה ךסמו גצה לש הבוגה תא ןנווכ  וא םייניעה הבוגב אצמנ םהלש ןוילעה הצקהש .ויתחתמ הריהב הרדגהל LCD -ה ךסמו גצה תא רידגת לא  .ידמ .LCD -ה ךסמו גצה לש ןויקינה לע רומש  ינפל םתוא הקנ ,םייפקשמ ביכרמ התא םא  .בשחמב שומישה ,בשחמה ךותל ריינ לע ספדומה ןכות תנ..

הנוכנ הביצי - Page 64

22 בשחמב שומישה תעב הנוכנ הביצי .תינפוג העיגפ תעינמל דואמ הבושח בשחמב שומישה ךלהמב הנוכנ הביצי לע הרימש תסדנה תועצמאב וחתופ בשחמב שומישה ךלהמב הנוכנ הביצי לע הרימשל תועגונה תואבה תוארוהה .בשחמב שומישה תעב ןהיפל לועפל דפקהו ןתוא ארק .שונא קזנמ לובסל לולע התאו תורזוח תולועפ בקע )רזוח ץמאמ לשב העיצפ( RSI -ל תוריבסה רבגת ,תרחא .רומח ינ..

חורים מרכזיים - Page 65

21 תוריהז .רצומל קזנל וא הלק העיצפל ליבוהל לולע הז למסב תונמוסמה תוארוהל תויצ-יא שימוש בספק החשמל במטוס דוגמה טובה חורים מרכזיים מחוון מתח )LED( תקע חשמל 220V תקע חשמל 110V מתאם אוטומטי תקע מצת תקע DC שקע מצת לשימוש בטיסות ממיר טעינה 1 חבר קצה זה למתאם האוטומטי. חבר את תקע החשמל למטוס אל שקע החשמל של המטוס. 2 דוגמה גרועה גוסל םאתהב הנתשמ למ..

תוריהז - Page 66

20 םינותנ ןדבוא תעינמל תוריהז יעצמא )חישק קסיד לוהינ( .חישקה קסידה ןנוכבש םינותנב עוגפל אלש דפקה וזכש השיגפ לכש תינוציח העיגפל םישיגר ךכ לכ חישק קסיד יננוכ  .קסידה חטשמ יבג-לע םינותנ ןדבואל םורגל הלולע אוה רשאכ וב העיגפ וא בשחמה תרבעהו ליאוה תוריהז הנשמב טוקנ  .חישקה קסידה ןנוכב םינותנל קזנ םורגל הלולע לעופ יתלב שומיש בקע םרגנ..

תוריהז - Page 67

19 גורדשל םירושקה תוריהז יעצמא וא רצומה םע עגמה תעב רהזיה .ויקלח וא רצומל קזנ םורגל לולע התא .עצפיהל טימשהל וא קורזל אלש דפקה .והשלכ ןקתה וא בשחמ קלח קזנל וא העיצפל םורגל לולע רבדה .רצומל בשחמה הסכמ תא רוגסל דפקה רחאל למשחל רוביחה ינפל .שדחמ בשחמה תבכרה םא תולמשחתה לש הנכס תמייק .ימינפ קלחב עגיי ךפוג םישרומה םיקלחב שמתשה Samsung ידי-לע..

תוריהז - Page 68

18 שומישל םירושקה תוריהז יעצמא תוריהז .רצומל קזנל וא הלק העיצפל ליבוהל לולע הז למסב תונמוסמה תוארוהל תויצ-יא ןכו רגיס קילדת ,רנ חינת לא .ויבג-לע וא רצומה לעמ האלה .הפירש תנכס תמייק לצפמב וא ריקב עקשב שמתשה .הקראה ביכר לעב לולע רבדה ,תאז השעת אל םא .תולמשחתהל םורגל הקידבל רצומה תא רוסמל דפקה רחאל תוחיטב תוריש סדנהמ לש .רצומה ןוקית לש ..

תוריהז - Page 69

17 תוריהז .רצומל קזנל וא הלק העיצפל ליבוהל לולע הז למסב תונמוסמה תוארוהל תויצ-יא הללוסב שומישל םירושקה תוריהז יעצמא .הכלהכ תושמושמ תוללוס ךלשה וא הפירש לש הנכס תמייק  .ץוציפ היושע הללוסה תכלשה תטיש  הנידמל םאתהב תונתשהל הללוסה תא ךלשה .רוזאלו .םלוה ןפואב תשמושמה הללוסה תא קרפת וא קורזת לא .םימב התוא לובטת לאו הפירש ,העיצפל םורג..

הרהזא - Page 70

16 דחי דיינ בשחמ תאישנ תעב ,םאתמ ןוגכ םירחא םיטירפ םע םושש דפקה ,ילוכו םירפס ,רבכע .דיינה בשחמה לע ץחלי אל רבד בשחמה לע ץחלי דבכ ץפח םא הדוקנ עיפוהל םילולע ,דיינה .LCD -ה גצ יבג-לע םתכ וא הנבל לע ץחל ליעפהל אלש דפקה ,ךכיפל .דיינה בשחמה בשחמה תא חנה ,הז הרקמב םיצפחהמ קחרה ,דרפנ אתב דיינה .םירחאה דבלב םישרומ םיקלחב שמתשה םלועלו )ןורכיזו הלל..

הרהזא - Page 71

15 רשאכ רישי שמש רואמ ענמיה ןוגכ ,םוטא םוקמב אצמנ בשחמה .בכר ילכ ךותב תמייק .הפירש תנכס תמייק לש רתי תוממחתה לש תורשפא .הבינג וא בשחמה ךשמל דיינ בשחמב שמתשת לא רביא רשאכ םיכשוממ ןמז יקרפ .ותיא רישי עגמב אצמנ והשלכ תולעל הלולע רצומה תרוטרפמט .הליגר הלועפ ךלהמב היווכ וא העיגפל םורגל לולע רבדה .רועב קפס תא קרפל ןיא םלועל . AC-ה םאתמ תא וא..

הרהזא - Page 72

14 הרהזא .תוומל וליפאו העיצפל ליבוהל לולע הז למסב תונמוסמה תוארוהל תויצ-יא םירבוחמה םילבכה לכ תא קתנ םא .ולש יוקינה ינפל בשחמל הללוס ללוכ דיינה בשחמה תא אצוה ,תפלשנו תינוציח .תינוציחה הללוסה וא תולמשחתה לש הנכס תמייק .רצומל קזנ רבוחמה ןופלט וק רבחת לא .םדומל ילטיגיד ןופלטל ,תולמשחתה לש הנכס תמייק .רצומל קזנ וא הפירש םירושקה תוריהז..

הרהזא - Page 73

13 וא( רצומהמ ףלוד והשלכ לזונ םא רזומ חיר הלועש וא )הללוסהמ תא אצוה ,)הללוסהמ וא( רצומהמ בשחמהמ )הללוסה תא וא( רצומה .תוריש זכרמל הנפו .הפירש וא ץוציפ לש הנכס תמייק ,החטבב בשחמב שמתשהל ידכ הרמגנש הללוסה תא ףלחה .השדח תישרומ הללוסב האולמב הללוסה תא ןעט בשחמב שמתשתש ינפל .הנושארה םעפב וא( רצומה תא םמחת לא םלועל וא( רצומה תא חינת וא )הללוס..

הרהזא - Page 74

12 הללוסב שומישל םירושקה תוריהז יעצמא תוטועפמ הללוסה תא קחרה םילולע םהו ליאוה ,דמחמ תויחמו .הפל התוא סינכהל .קנח וא תולמשחתה תנכס תמייק םישרומ םיקלח AC םאתמבו הללוסב שמתשה .דבלב םישרומ םישרומ םאתמבו הללוסב שמתשה Samsung ידי-לע שומישל ורשואש .Electronics םישרומ אל םימאתמו תוללוס תושירדב דומעל אלש םילולע םורגלו תומיאתמה תוחיטבה ץוציפל ולי..

הרהזא - Page 75

11 לאו םידבכ םיצפח חינת לא םאתמ וא למשחה לבכ לע ךורדת .קזנ םהל םורגל אלש ידכ AC-ה תמייק ,םוגפ למשחה לבכ םא .הפירש וא תולמשחתה לש הנכס למשחה לבכ תא בטיה רבח . AC-ה םאתמל לשב הפירש תנכס תמייק ,תרחא .אלמ אל עגמ ףרוצש AC-ה םאתמב שמתשה .דבלב הז רצומל םורגל לולע רחא םאתמב שומישה .ךסמה לש בוהבהל AC-ה םאתמב שומישל תוריהז יעצמא עקשל ורדח רז רמוח וא םי..

הרהזא - Page 76

10 למשחל םירושקה תוריהז יעצמא .רצומה םגדלו הנידמה יטרפמל םאתהב תונתשהל םייושע ריקב םיעקשהו למשחה עקת ינותנ לבכב וא ישארה עקתב עגית לא .תובוטר םיידיב למשחה .תולמשחתה תנכס תמייק תיטרדנטסה תלוביקהמ גורחת לא וא והשלכ לצפמ לש )םרז/טלוו( וב שומישה תעב ךיראמ לבכ לש .רצומה םע וא תולמשחתה תנכס תמייק .הפירש למשחה עקש וא למשחה לבכ םא לבכ תא ק..

תוריהז יעצמא - Page 77

9 הנקתהל םירושקה תוריהז יעצמא תומוקמב רצומה תא ןיקתת לא ירדח ןוגכ תוחלל םיפושחה .היטבמא שמתשה .תולמשחתה תנכס תמייק הלעפהה יאנת תרגסמב רצומב לש שמתשמל ךירדמב םיניוצמה .ןרציה .םידלימ קיטסלפ תויקש קחרה .קנח תנכס תמייק מ"ס 15 לש קחרמ לע רומש לאו ריקהו בשחמה ןיב תוחפל .םהיניב םהשלכ םיצפח חינת תא תולעהל לולע רבדה בשחמה לש תימינפה הרוטרפ..

8 - Page 78

8 רצומה תלוביק לש גוצייה ןקת תודוא ) HDD( חישקה קסידה ןנוכ לש תלוביקה גוציי תודוא 1KB=1,000-ש החנהב תבשוחמ ןרציה לש )קצומ ןורכיז ןנוכ ,חישק קסיד ןנוכ( ןוסחאה ןקתה לש תלוביקה .םיתב ןכלו ,םיתב 1KB=1,024-ש החנהב ןוסחאה ןקתה תלוביק תא תבשחמ ) Windows ( הלעפהה תכרעמ ,תאז םע .תלוביקה בושיחב לדבהה לשב לעופב תלוביקהמ ןטק Windows -ב חישקה קסידה ןנוכ לש תלוביקה ..

תוריהז יעצמאל עגונב תורעה - Page 79

7 ליחתתש ינפל .אבה עדימב הליחת ןייע ,שמתשמל ךירדמה לש האירקה ינפל תוריהז יעצמאל עגונב תורעה רואית הרעה למס .תוומל וא העיצפל ליבוהל לולע הז למסב תונמוסמה תוארוהל תויצ-יא הרהזא וא הלק העיצפל ליבוהל לולע הז למסב תונמוסמה תוארוהל תויצ-יא .שוכרל קזנל תוריהז טסקט תורעה רואית הרעה למס .היצקנופב שומישה ינפל שרדנש עדימ ללוכ הז ףיעסב לולכ..

Windows - Page 80

6 הלעפה תוכרעמב הכימתל עגונב תוריהז יעצמא .הז בשחמ םע דחי קפוסמ וא ןקתומ וניא Windows z ןיקתהלו Windows XP/Windows Vista/Windows 7 לש הנכות ןוישר שוכרל םישרדנ תוחוקלה ,ךכיפל x .רחא בשחמב ןקתוה רבכש קתוע וא יקוח אל קתוע ןיקתת לא .הנכותה תא ,קפסמ וניא Samsung לש בשחמהש םימושייה וא הלעפהה תוכרעמב היעב לכלו הנקתהה יכילה תלבקל c .המיאתמה הנכותה תרבחל הנפ ךילא ..

הדובעה תליחת - Page 81

.1 קרפ הדובעה תליחת 6 הלעפה תוכרעמב הכימתל עגונב תוריהז יעצמא 7 ליחתתש ינפל 9 תוריהז יעצמא 22 בשחמב שומישה תעב הנוכנ הביצי 25 תוחיטב תודוא בושח עדימ 27 םירזיבאו ףוליח יקלח 29 הניקתל תומיאת תורהצה 43 WEEE למס לע עדימ 44 םייסיסב םיטירפ 45 הריקס 45 יתיזח טבמ 46 בצמ ינווחמ 47 ןימי דצ לע טבמ 48 לאמש דצ לע טבמ 49 תיתחתה לע טבמ 50 בשחמה תלעפה 50 הללוסה תחנה ..

4 - Page 82

4

..

םיניינע ןכות - Page 83

3 םיניינע ןכות הדובעה תליחת . 1 קרפ תוכרעמב הכימתל עגונב תוריהז יעצמא 6 הלעפה 7 ליחתתש ינפל 9 תוריהז יעצמא 22 בשחמב שומישה תעב הנוכנ הביצי 25 תוחיטב תודוא בושח עדימ 27 םירזיבאו ףוליח יקלח 29 הניקתל תומיאת תורהצה 43 WEEE למס לע עדימ 44 םייסיסב םיטירפ 45 הריקס 45 יתיזח טבמ 46 בצמ ינווחמ 47 ןימי דצ לע טבמ 48 לאמש דצ לע טבמ 49 תיתחתה לע טבמ 50 בשחמה תלעפ..

2 - Page 84

2

..

RV413/RV418/RV513/ - Page 85

שמתשמל ךירדמ SAMSUNG RV413/RV418/RV513/ RV518/RV709/RV718

..

Sponsored links

Latest Update