Dell Latitude 10e St2e (early 2013) User Manual Norwegian

Latitude 10e ST2E (Early 2013) Language

Download Dell Latitude 10e St2e (early 2013) User Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Forskriftsmessig modell: T05G - Page 1

Dell Latitude 10 – ST2e Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T05G Forskriftmessig type: T05G001

..

Merknader, forholdsregler og advarsler - Page 2

Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet. ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, for personskade eller for død. © 2013 Dell Inc. Varemerker brukt i denne teksten: Dell ™ , the DELL logo, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ , Vostro ™ og Wi-Fi Catcher ™ er varemerk..

Innholdsfortegnelse - Page 3

Innholdsfortegnelse Merknader, forholdsregler og advarsler .................................................................................... 2 Kapittel 1: Arbeide inne i datamaskinen ..................................................................................... 5 Gjør følgende før du foretar arbeid inne i datamaskinen: ......................................................................................... 5 Slå av datamaskinen ................................................................................................................................................. 6 Et..

- Page 4

Kjøre diagnostiseringsverktøyet ePSA ................................................................................................................... 27 Signalkoder ............................................................................................................................................................. 29 LED-feilkoder .......................................................................................................................................................... 30 Kapittel 5: Spesifikasjoner ....................................................................

Arbeide inne i datamaskinen - Page 5

1 Arbeide inne i datamaskinen Gjør følgende før du foretar arbeid inne i datamaskinen: Følg disse sikkerhetsreglene for å beskytte datamaskinen mot mulig skade og ivareta din egen sikkerhet. Hvis ikke annet er angitt, forutsetter hver av prosedyrene i dette dokumentet følgende: • Du har utført trinnene i Arbeide på datamaskinen. • Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. • En komponent kan byttes ut eller--hvis enheten er kjøpt separat--settes inn ved å utføre trinnene for demontering av komponenten i motsatt rekkefølge. ADVARSEL: Før du arbeider in..

Slå av datamaskinen - Page 6

MERK: For å unngå skade på hovedkortet må du ta ut hovedbatteriet før du reparerer datamaskinen. 7. Ta ut hovedbatteriet. 8. Snu datamaskinen opp-ned. 9. Trykk på strømknappen for å jorde hovedkortet. FORSIKTIG: For å unngå elektriske støt må du alltid koble maskinen fra stikkontakten før du åpner dekselet. FORSIKTIG: Før du berører noe inne i datamaskinen bør du jorde deg selv ved å berøre en ulakkert metallflate, f.eks metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider bør du ved jevne mellomrom berøre en ulakkert metallflate for å utlade statisk elektrisitet so..

Fjerne og installere komponenter - Page 7

2 Fjerne og installere komponenter Denne delen gir detaljert informasjon om hvordan du kan fjerne og installere komponentene i datamaskinen. Anbefalte verktøy Veiledningene i dette dokumentet kan kreve at du bruker følgende verktøy: • En liten skrutrekker med vanlig blad • Nr. 0 stjernetrekker • Nr. 1 stjernetrekker • Liten plasspiss Sett innenfra Figur 1. Sett innenfra 1. hovedkort 2. kamera foran 3. bakre kamera 4. batteri 7

..

Før du arbeider inne i datamaskinen - Page 8

5. Volumknapp 6. høyttaler 7. batteri 8. dokkingmodul 9. knappcellebatteri 10. høyttaler Ta av bunndekselet 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Lirk løst bunndekslet fra datamaskinen ved å følge sekvensen av piler i diagrammet. Sette på bunndekslet 1. Fest bunndekselet til datamaskinen. 2. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . Ta ut batteriet 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Ta av bunndekselet. 3. Fjern skruen som fester batteriet til datamaskinen, og løft batteriet ut av datamaskinen. 8

..

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen - Page 9

Sette inn batteriet 1. Stram til skruene som fester batteriet til datamaskinen. 2. Sett på bunndekselet. 3. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . Fjerne det framre kameraet 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Ta av: a) bunndeksel b) batteri 3. Løft opp kontaktlåsen og kobel deretter fra kamerakabelen. Fjern skruen som holder kameramodulen festet til datamaskinen. Fjern kameramodulen fra datamaskinen. 9

..

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen - Page 10

Montere det framre kameraet 1. Plasser kameramodulen i sporet på datamaskinen. 2. Trekk til skruen som fester kameramodulen til datamaskinen. 3. Koble kamerakabelen til kontakten. 4. Sett på plass: a) batteri b) bunndeksel 5. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . Ta av høyttalerne 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Fjern a) bunndeksel b) batteri 3. Løfty klokkebatteriet opp fra sporet og frigjør kablene til dette fra under høyttaleren. Koble høyttalerstøpslet fra kontakten på hovedkortet. 4. Skru ut skruene som holder høyt..

- Page 11

5. Frigjør høyttalerkablene fra den høyre siden av datamaskinen, og løft den høyre høyttaleren fra datamaskinen. 6. Frigjør høyttalerkablene fra den høyre siden av datamaskinen, og løft den høyre høyttaleren fra datamaskinen. 11

..

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen - Page 12

Montere høyttalerne 1. Sett høyre og venstre høyttaler ned i de tiltenkte sporene. 2. Før høyttalerkablene langs kabinettet. 3. Stram til skruene for å feste høyttalerne til datamaskinen. 4. Sett klokkebatteriet på plass og før kabelen til det. 5. Koble til høyttalerens støpsel til den rette kontakten på hovedkortet. 6. Sett på plass: a) batteri b) bunndeksel 7. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . Ta ut forankringsenhetskortet 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Ta av: a) bunndeksel b) batteri c) høyttaler d) kamera f..

Montere forankringsenhetskortet - Page 13

4. Skru ut skruene som fester dokkingmodulen til datamaskinen. 5. Fjern dokkingmodulen fra datamaskinen og koble fra kabelen til hjemmeknappen. Montere forankringsenhetskortet 1. Koble kabelen til hjemmeknappen til kontakten på fdokkingmodulen, og sett deretter dokkingmodulen inn i rett plass i datamaskinen. 2. Stram til skruene som fester dokkingmodulen til datamaskinen. 3. Koble strømkontakten til kontakten på dokkingmodulen. 4. Sett på plass: a) kamera foran b) høyttaler c) batteri d) bunndeksel 13

..

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen - Page 14

5. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . Ta ut hovedkortet 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Ta av: a) bunndeksel b) batteri c) høyttaler d) kamera foran e) dokkingmodul 3. Koble fra de fleksible kalene til LVDS og dokkingkortet. 4. Skru ut skruene som fester hovedkortet til datamaskinen. 5. Løft hovedkortet opp i en vinkel på 45°, og trekk det bort fra datamaskinen. Sette inn hovedkortet 1. Sett Sniffer-kortet ned på tiltenkt sted i datamaskinen. 2. Trekk til skruene som fester hovedkortet til datamaskinen. 14

..

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen - Page 15

3. Koble LVDS- og dokkingkabelen til hovedkortet. 4. Sett på plass: a) dokkingmodul b) kamera foran c) høyttaler d) batteri e) bunndeksel 5. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . Fjerne det bakre kameraet 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Ta av: a) bunndeksel b) batteri c) høyttaler d) kamera foran e) hovedkort 3. Ta vekk harddiskmodulen fra hovedkortet. Montere det bakre kameraet 1. Plasser kameramodulen i sporet på hovedkortet. 2. Sett på plass: a) hovedkort b) kamera foran c) høyttaler d) batteri e) bunndeksel 3. Følg pro..

Før du arbeider inne i datamaskinen - Page 16

Ta ut klokkebatteriet 1. Følg prosedyrene i Før du arbeider inne i datamaskinen . 2. Ta av: a) bunndeksel b) batteri c) høyttaler d) kamera foran e) hovedkort 3. Koble fra kabelen til klokkebatteriet og fjern det fra nettbrettet. Sette inn klokkebatteriet 1. Koble kabelen til klokkebatteriet til hovedkortet. 2. Sett på plass: a) hovedkort b) kamera foran c) høyttaler 3. Sett inn knappcellebatteriet i det tilhørende sporet i datamaskinen. 4. Sett på plass: a) batteri b) bunndeksel 5. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . Fjerne hovedkortet til Volume-Butto..

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen - Page 17

b) batteri 3. Koble kabelen til volumknappens kort fra kontakten. Løft deretter opp kabelen til volumknappens kort fra hovedkortet. 4. Tving sidene på volumknappens kort fra hverandre met ett flatt skruhjern, slik at det løsner fra fra datamaskinen. Fjern deretter kortet til volumknappen fra datamaskinen Montere kortet til volumbryteren 1. Sett kortet til volumbryteren ned på tiltenkt sted i datamaskinen. 2. Før kabelen til kortet til volumbryteren til kontakten. 3. Sett på plass: a) batteri b) bunndeksel 4. Følg prosedyrene i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen . 17

..

18 - Page 18

18

..

Gå inn på systemoppsettet (BIOS) - Page 19

3 Systemoppsett Systemoppsettet gir deg muligheten til å administrere datamaskinens maskinvare og spesifisere BIOS-alternativer. Fra systemoppsettet kan du: • Endre NVRAM-innstillingene etter at du har lagt til eller fjernet maskinvare. • Se på systemets maskinvarekonfigurering • Aktivere eller deaktivere integrerte enheter • Sette ytelses- og strømadministrasjonsgrenser • Administrere datamaskinens sikkerhet Gå inn på systemoppsettet (BIOS) MERK: Før du kan åpne System Setup (Systemoppsett), må du koble et USB-tastatur til USB-porten på venstre side av datamaskinen, elle..

Tabell 1. Systeminformasjon - Page 20

Tastetrykk Handling tilkoblet et valgfritt eksternt USB-basert tastatur) Muspeker på skjermen Bruk denne til å navigere deg rundt i systemoppsettet ved hjelp av fingeren din eller en interaktiv penn. Bruk-ikonet Lagre den gjeldende konfigurasjonen. Standard-ikonet Last systemstandardene. Avsluttningsikon Avslutter systemoppsettet. Oppstartsmeny Trykk på <F12> når Dell-logoen vises for å åpne en engangs oppstartsmeny som viser en liste over gyldige oppstartsenheter for systemet. Alternativene Harddisk Nettverk Diagnostikk og Åpne Setup (Systemoppsett) finnes på denne menyen. Hv..

- Page 21

Tabell 3. Oppstartssekvens Alternativ Funksjon File Browser Add Boot Option Viser rekkefølgen som BBIOS søker igjennom enhetene etter et operativsystem som kan startes. Her kan du legge til en ny oppstartsenhet. File Browser Del Boot Option En av de tilgjengelige oppstartsenhetene kan her fjernes fra oppstartsrekkefølgen. Tabell 4. Date/Time (dato/klokkeslett) Alternativ Funksjon System Date Viser systemdatoen. System Time Viser systemets klokkeslett. Tabell 5. System Configuration (Systemkonfigurasjon) Alternativ Funksjon USB Configuration Aktiverere ller deaktiverer oppstart fra USB-ba..

- Page 22

Alternativ Beskrivelse • Enter the new password (Skriv inn det nye passordet) • Confirm the new password (Bekreft det nye passordet) Klikk på OK når du har angitt passordinformasjonen. System Password Her kan du angi, endre eller slette passordet for datamaskinen (tidligere kalt det primære passordet). Harddisken har ingen passord som standard. Slik legger du til et nytt passord: • Enter the old password (Skriv inn det gamle passordet) • Enter the new password (Skriv inn det nye passordet) • Confirm the new password (Bekreft det nye passordet) Klikk på OK når du har angitt pa..

Tabell 8. Secure Boot - Page 23

Alternativ Beskrivelse Computrace (R) Dette feltet kan brukes til å aktivere eller deaktivere BIOS-modulgrensesnittet til det valgfrie Computrace Service fra Absolute Software . • Deactivate (standard) • Disable (deaktiver) • Activate (aktiver) Admin Setup Lockout Her kan du aktivere eller deaktivere alternativet for å gå inn i oppsettet når et administratorpassord er valgt. • Enable Admin Setup Lockout (Default) (aktiver utlåsing fra admin.oppsettet) Tabell 8. Secure Boot Alternativ Funksjon Secure Boot Aktiverer eller deaktiverer funksjonen sikker oppstart. Standard: Disabled..

- Page 24

Tabell 10. Power Management (Strømstyring) Alternativ Beskrivelse AC Behavior Her kan du angi at datamaskinen skal slås på automatisk når en vekselstrømadapter kobles til. Alternativet er deaktivert. • Wake on AC (vekking fra vekselstrøm) Wake on LAN Dette alternativet lar datamaskinen starte fra av-tilstand ved hjelp av et spesielt LAN-signal. Vekking fra ventemodus påvirkes ikke av denne innstillingen og må aktiveres i operativsystemet. Denne funksjonen virker bare når datamaskinen er koblet til vekselstrøm. • Disabled (deaktivert) - Tillater ikke at systemet slås på av sp..

Tabell 14. Maintenance (vedlikehold) - Page 25

Tabell 14. Maintenance (vedlikehold) Alternativ Beskrivelse Service Tag Viser datamaskinens servicekode. Asset Tag Her kan du opprette en utstyrskode for systemet hvis det ikke allerede er gjort. Dette alternativet er ikke angitt som standard. Tabell 15. System Logs (systemlogger) Alternativ Beskrivelse BIOS events Viser systemhendelseslogger og gir deg mulighet til å tømme loggen. • Clear Log (Tøm logg) 25

..

26 - Page 26

26

..

Feilsøke datamaskinen din - Page 27

4 Feilsøke datamaskinen din Du kan feilsøke datamaskinen ved hjelp av diagnoselysene, pipekoder og feilmeldinger som vises/høres mens datamaskinen er i bruk. Utvidet systemanalyse før oppstart (Enhanced Pre-boot System Assessment, ePSA) Du har diagonostiseringsverktøyet ePSA tilgjengelig på datamaskinen. Verktøyet omfatter en serie av tester for maskinvaren. Du kan kjøre disse testene selv når datamaskinen ikke inneholder noen medier (harddisk, CD-stasjon osv.). Hvis en ePSA-testet komponent ikke godkjennes, viser systemet en feilkode og genererer en signalkode. Funksjoner • Graf..

- Page 28

2. Datamaskinen startes og begynner å kjøre diagnostiseringsverktøyet ePSA automatisk. 3. I løpet av prosessen blir du bedt om å svare på et ja/nei-spørsmål. Svar ved å trykke på volum opp = JA eller volum ned = NEI. 28

..

Signalkoder - Page 29

4. Trykk på Windows-sikkerhetsknappen (Ctrl + Alt + Delete) for å velge OK når testene er utført. 5. Knappene for volum opp og volum ned kan også brukes på samme måte som tabulatortasten for å veksle mellom alternativene. Signalkoder Datamaskinen kan sende ut en rekke lydsignaler under oppstart hvis skjermen ikke kan vise feil eller problemer. Disse lydsignalene, som kalles signalkoder, identifiserer ulike problemer. Forsinkelsen mellom hvert signal er 300 ms, forsinkelsen mellom hvert sett med signaler er 3 sek, og lydsignalet varer i 300 ms. Etter hvert lydsignal og hvert sett med..

LED-feilkoder - Page 30

Kode Årsak og feilsøkingstrinn 1 BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes Hovedkortfeil, dekker ødelagt BIOS eller ROM-feil 2 Finner ingen RAM Finner ikke noe minne 3 Feil på brikkesett (North and South Bridge Chipset, DMA/IMR/ timer-feil), test for tidsuret i datamaskinen mislyktes, feil på port A20, super I/U-brikkefeil, testfeil i tastaturkontroller Feil på hovedkortet 4 Lese- eller skrivefeil i RAM Minnefeil 5 Strømbrudd i sanntidsklokke CMOS-batterifeil 6 Video-BIOS-test mislyktes Skjermkortfeil 7 Testfeil på CPU-hurtigbuffer Feil på prosessoren 8 Skjerm Feil på skjermen ..

- Page 31

Kode Årsak og feilsøkingstrinn 6 Video-BIOS-test mislyktes Skjermkortfeil 7 Testfeil på CPU-hurtigbuffer Feil på prosessoren 8 Skjerm Feil på skjermen 31

..

32 - Page 32

32

..

Spesifikasjoner - Page 33

5 Spesifikasjoner Spesifikasjoner MERK: Tilbudet kan variere fra sted til sted. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på Start → Hjelp og støtte, og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen. Systeminformasjon Brikkesett Intel Atom Z2760 DRAM-bussbredde 32-bit Flash EPROM SPI 4M bits Prosessor Type Intel Atom Z2760 Ekstern busshastighet 800 MHz Minne Minnekapasitet 2 GB Minnetype LPDDR2 Lyd Type Tokanals I2S-kodek Kontroller Realtek ALC3261 Stereo..

- Page 34

Skjermkort Videokontroller Intel Graphics Media Accelerator Kommunikasjon Nettverksadapter USB 2.0-basert Gigabit LAN via dokk Porter og kontakter Lyd én kombinert mikrofoninngang og stereo hodeletefon-/ høyttalerutgang Skjermkort én mini HDMI-kontakt USB Én USB 2.0-kontakt Minnekortleser én 3-i-1-minnekortleser Skjerm Type HD IPS LED Størrelse 10,1 tommers høydefinisjon (HD) Dimensjoner: Høyde 125,11 mm (4,93 tommer) Bredde 222,52 mm (8,76 tommer) Diagonalt 255,28 mm (10,05 tommer) Aktivt område (X/Y) 222,52 mm / 125,11 mm Maksimal oppløsning 1366 x 768 piksler Typisk lysstyrke 4..

- Page 35

Batteri Spenning 7,4 VDC Temperaturområde Ved bruk 0 °C til 50 °C (32 °F til 158 °F) Ikke i bruk -20 °C til 65 °C (-4 °F til 149 °F) Knappcellebatteri 3 V CR2025 litium-ion Vekselstrømadapter Type Inngangsspenning 100 VAC til 240 VAC Inngangsstrøm (maks.) 0,87 A Inngangsfrekvens 50 Hz til 60 Hz Utgangseffekt 30 W Utgangsstrøm (30 W) 1,54 A Nominell utgangsspenning 19 Vdc/1,58 A; 19,5 Vdc/1,54 A Temperaturområde: Ved bruk 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) Ikke i bruk –40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F) Fysiske mål Høyde 10,50 mm (0,41 tommer) Bredde 274 mm (10,79 t..

- Page 36

Omgivelser Luftforurensningsnivå G1 som definert i ISA-71.04–1985 36

..

Kontakte Dell - Page 37

6 Kontakte Dell kontakte Dell MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog. Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice: 1. Gå til dell.com/support 2. Velg din støttekategori. 3. Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen Choose..

Sponsored links

Latest Update