Dell Inspiron 5160 Setup Guide Manual Hebrew

Inspiron 5160 Language

Download Dell Inspiron 5160 Setup Guide Manual Hebrew

Sponsored links


Download Request Is In Process

Setting Up Your Computer - Page 1

w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m 1. AC adapter connector 2. S-Video TV-out connector 3. modem connector 4. USB connectors (2) 5. video connector 6. IEEE 1394 connector 7. network connector 8. PC Card slot 9. hard drive bay 10. audio connectors (2) 11. optical drive 12. power button 13. touch pad 14. touch pad buttons 15. battery bay 1. Óýíäåóìïò ðñïóáñìïãÝá Åíáëëáóóüìåíïõ Ñåýìáôïò 2. Óýíäåóìïò S-Video TV-out 3. Óýíäåóìïò ìüíôåì 4. Óýíäåóìïé USB(2) 5. Óýíäåóìïò âßíôåï 6. Óýíä..

תא זזה ,הללוסה תא ריסהל ידכ - Page 2

Information in this document is subject to change without notice. © 2004 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Dell , the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others. June 2004 Ïé ðëçñïöïñßåò áõôïý ôïõ åããñÜöïõ ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. © 2004 Dell Inc. Ìå ôçí å..

Sponsored links

Latest Update