Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Polish

Inspiron 17 (N7010, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 17 (n7010, Mid 2010) User Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 1

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Uwagi, przestrogi i ostrze ż enia Informacje zawarte w tym dokumencie mog ą zosta ć zmienione bez uprzedzenia. © 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż one. Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione. Znaki handlowe u ż yte w tek ś cie: Dell , logo DELL i Inspiron s ą znakami handlowymi firmy Dell Inc.; Bluetooth jest zastrze ż onym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc. u ż ywanym przez firm ę Dell na podstawie licencji; Microsoft , Windows , Windows Vista i logo przycis..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 2

Powrót do spisu tre ś ci Z łą cze zasilacza pr ą du zmiennego Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie z łą cza zasilacza sieciowego Wymiana z łą cza zasilacza sieciowego Wymontowywanie z łą cza zasilacza sieciowego 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 3 do krok 17 w sekcji Wyjmowanie p ł yty systemowej . 4. Wymontuj zespół wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 5. Wyjmij pokryw ę ś rodkow ą (zo..

PRZESTROGA: - Page 3

3. Wkr ęć wkr ę t mocuj ą cy z łą cze zasilacza pr ą du zmiennego do podstawy komputera. 4. W łóż p ł yt ę rozszerze ń (zobacz Monta ż p ł yty rozszerzenia ). 5. Zainstaluj pokryw ę ś rodkow ą (zobacz Zak ł adanie pokrywy ś rodkowej ). 6. Zainstaluj zespół wy ś wietlacza (zobacz Instalowanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 7. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 7 do krok 22 w sekcji Wymiana p ł yty systemowej . 8. Zainstaluj akumulator (zobacz Wymiana akumulatora ). Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 4

Powrót do spisu tre ś ci Akumulator Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie baterii Wymiana akumulatora Wyjmowanie baterii 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wy łącz komputer i odwróć go spodem do góry. 3. Przesu ń d ź wigni ę blokady akumulatora do po ł o ż enia odblokowania. 4. Odci ą gnij zwalniacz zatrzasku wn ę ki akumulatora na bok. 5. Wysu ń i wyjmij akumulator z wn ę ki. Wymiana akumulatora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Dopasuj otwory na akumulatorze z zatrzaskami we wn ..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 6

Powrót do spisu tre ś ci Zanim zaczniesz Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Zalecane narz ę dzia Wy łą czanie komputera Przed wykonaniem pracy we wn ę trzu komputera W niniejszym podr ę czniku opisano instrukcje monta ż u i demonta ż u podzespo łów komputera. O ile nie podano inaczej, każ da procedura zak ł ada spe ł nienie nast ę puj ących warunków: l U ż ytkownik wykona ł czynno ś ci opisane w podrozdzia ł ach Wy łą czanie komputera i Przed wykonaniem pracy we wn ę trzu komputera . l U ż ytkownik zapozna ł si ę z informacjami dotycz ą cymi bezpiecze..

Wyjmowanie baterii - Page 7

1. Aby uchroni ć obudow ę komputera przed zarysowaniami, nale ż y sprawdzi ć , czy powierzchnia robocza jest p ł aska i czysta. 2. Wy łą cz komputer (zobacz Wy łą czanie komputera ) i wszelkie urz ą dzenia peryferyjne. 3. Od łą cz od komputera wszelkie kable telefoniczne oraz sieciowe. 4. Naci ś nij i wysu ń wszystkie zainstalowane karty z czytnika kart pami ę ci typu „ 7 w 1 ” . 5. Od łą cz komputer oraz wszystkie pod łą czone urz ą dzenia od gniazd elektrycznych. 6. Od łą cz wszystkie urz ą dzenia peryferyjne od komputera. 7. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 8

Powrót do spisu tre ś ci Ł adowanie systemu BIOS Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 1. W łą cz komputer. 2. Przejd ź do witryny support.dell.com/support/downloads. 3. Kliknij polecenie Select Model (Wybierz model). 4. Odszukaj aktualizacj ę systemu BIOS dla swojego komputera: Je ś li kod Service Tag komputera jest dost ę pny: a. Kliknij pozycj ę Enter a Service Tag (Wprowad ź kod Service Tag). b. Wpisz kod Service Tag komputera w polu Enter a service tag (Wprowad ź kod Service Tag), kliknij przycisk Go (Przejd ź ), a nast ę pnie wykonaj krok 5 . Je ś li kod Servic..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 9

Powrót do spisu tre ś ci Wewn ę trzna karta z interfejsem bezprzewodowym Bluetooth ® Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie karty Bluetooth Wymiana karty Bluetooth Je ż eli karta wewn ę trzna z technologi ą bezprzewodow ą Bluetooth zosta ła zamówiona wraz z komputerem, jest ona zainstalowana fabrycznie. Wyjmowanie karty Bluetooth 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zob..

PRZESTROGA: - Page 10

1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyrównaj złą cze karty Bluetooth ze z łą czem na p ł ycie systemowej i wci ś nij kart ę Bluetooth, aby j ą osadzi ć . 3. Wkr ęć wkr ę t mocuj ą cy kart ę Bluetooth do p ł yty systemowej. 4. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 5. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 6. Zainstaluj nap ęd dysków optycznych (zobacz Instalowanie nap ę du dysków optycznych ). 7. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 5 do krok 7 w sekcji Instalowanie dysku twardeg..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 11

Powrót do spisu tre ś ci Modu ł kamery Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie modu ł u kamery Monta ż modu ł u kamery Wyjmowanie modu ł u kamery 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 5. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 6. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wyjmo..

PRZESTROGA: - Page 12

Monta ż modu ł u kamery 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Pod łą cz kabel kamery do z łą cza na module kamery. 3. U ż yj nowej ta ś my, aby przymocowa ć kabel kamery do modu ł u kamery. 4. Wyrównaj moduł kamery z wypustkami ustalaj ą cymi w pokrywie wy ś wietlacza. 5. Naci ś nij modu ł kamery, aby przymocowa ć go do pokrywy wy ś wietlacza. 6. Zainstaluj panel wy ś wietlacza (zobacz Wymiana panelu wy ś wietlacza ). 7. Zainstaluj opraw ę wy ś wietlacza (zobacz Wymiana oprawy wy ś wietlacza ). 8. Zainstaluj zespół wy ś wietlacza (..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 13

Powrót do spisu tre ś ci Bateria pastylkowa Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie baterii pastylkowej Instalowanie baterii pastylkowej Wyjmowanie baterii pastylkowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 5. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 6. Wymontuj klawiatur..

PRZESTROGA: - Page 14

4. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 5. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 6. Zainstaluj nap ęd dysków optycznych (zobacz Instalowanie nap ę du dysków optycznych ). 7. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 5 do krok 7 w sekcji Instalowanie dysku twardego . 8. Za łóż pokryw ę modu ł u (zobacz Zak ł adanie pokrywy modu ł u ). 9. Zainstaluj akumulator (zobacz Wymiana akumulatora ). Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż ..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 15

Powrót do spisu tre ś ci Pokrywa modu ł u Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Zdejmowanie pokrywy modu ł u Zak ł adanie pokrywy modu ł u Zdejmowanie pokrywy modu ł u 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Poluzuj dwie ś ruby mocuj ą ce os ł on ę modu ł u do podstawy komputera. 4. Unie ś os ł on ę modu ł u i zwolnij zaczepy w gniazdach na podstawie komputera. 5. Podnie ś os ł on ę modu ł u z podstawy komputera. Zak ł adanie pokrywy modu ł u 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ..

Powrót do spisu tre - Page 16

Powrót do spisu tre ś ci

..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 17

Powrót do spisu tre ś ci Modu ł procesora Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Demonta ż modu ł u procesora Instalowanie modu ł u procesora Demonta ż modu ł u procesora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 3 do krok 18 w sekcji Wyjmowanie p ł yty systemowej . 4. Wymontuj radiator procesora (zobacz Wyjmowanie radiatora procesora ). 5. Do poluzowania gniazda ZIF mo ż na u ż y ć niewielkiego wkr ę taka z p ł askim grotem. Wkr ę t w gnie ź ..

Instalowanie modu - Page 18

6. Zdejmij modu ł procesora z gniazda ZIF. Instalowanie modu ł u procesora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Dopasuj naro ż nik procesora z wtykiem nr 1 do naro ż nika gniazda ZIF z otworem nr 1, a nast ę pnie w łóż modu ł procesora w odpowiednie miejsce. Po prawid ł owym umieszczeniu modu ł u procesora wszystkie cztery naro ż niki znajduj ą si ę na tej samej wysoko ś ci. Je ś li jeden lub kilka naro żników moduł u znajduje si ę wy ż ej ni ż pozosta ł e, modu ł nie jest prawid ł owo zamontowany. 3. Umocuj gniazdo ZIF, obracaj ą..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 19

Powrót do spisu tre ś ci Radiator procesora Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie radiatora procesora Wymiana radiatora procesora Wyjmowanie radiatora procesora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 3 do krok 18 w sekcji Wyjmowanie p ł yty systemowej . 4. Poluzuj ś ruby mocuj ą ce radiator procesora do p ł yty systemowej w odpowiedniej kolejno ś ci (pokazanej na radiatorze procesora). 5. Wyjmij radiator procesora z p ł yty systemowej. ..

UWAGA: - Page 20

wskazanej na radiatorze procesora. 3. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 6 do krok 22 w sekcji Wymiana p ł yty systemowej . 4. Zainstaluj akumulator (zobacz Wymiana akumulatora ). Powrót do spisu tre ś ci UWAGA: Wygl ą d i liczba wkr ętów na radiatorze procesora zależą od modelu komputera. PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 21

Powrót do spisu tre ś ci P ł yta rozszerzenia Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Demonta ż p ł yty rozszerzenia Monta ż p ł yty rozszerzenia Demonta ż p ł yty rozszerzenia 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 3 do krok 17 w sekcji Wyjmowanie p ł yty systemowej . 4. Wykr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce p ł yt ę rozszerzenia do podstawy komputera. 5. Poluzuj mocowania z łą czy na p ł ycie rozszerzenia i unie ś p ł yt ę z podstawy kompu..

Powrót do spisu tre - Page 22

Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 23

Powrót do spisu tre ś ci Wy ś wietlacz Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Zespó ł wy ś wietlacza Oprawa wy ś wietlacza Panel wy ś wietlacza Zawiasy wy ś wietlacza Os ł ony zawiasów Zespół wy ś wietlacza Wymontowywanie zespo ł u wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 4. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 5. Wykonaj instrukcje podane w punktach..

Instalowanie zespo - Page 24

11. Umie ść zespół wy ś wietlacza na miejscu i wykr ęć cztery wkr ę ty (po dwa z ka ż dej strony) mocuj ące zespół wy ś wietlacza do podstawy komputera. 12. Wyjmij zestaw wy ś wietlacza z wyst ępów dopasowują cych na podstawie komputera. Instalowanie zespo ł u wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Dopasuj zestaw wy ś wietlacza do wyst ępów dopasowują cych w podstawie komputera. 3. Wkr ęć cztery wkr ę ty mocuj ące zespół wy ś wietlacza do podstawy komputera. 4. Pod łą cz kabel wy ś wietlacza do z łą cza na p ..

PRZESTROGA: - Page 25

Oprawa wy ś wietlacza Wymontowywanie oprawy wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wymontuj zespół wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 3. Delikatnie podwa ż palcami wewn ę trzn ą kraw ę d ź oprawy wy ś wietlacza. 4. Zdejmij opraw ę wy ś wietlacza. Wymiana oprawy wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Dopasuj os ł on ę wy ś wietlacza do panelu wy ś wietlacza i delikatnie zatrza ś nij j ą na miejscu. 3. Zainstaluj zespół wy ś wietlacza (zobacz ..

- Page 26

5. Unie ś panel wy ś wietlacza i wyjmij go z pokrywy. 6. Odwróć panel wy ś wietlacza i u łóż na czystej powierzchni. 7. Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą kabel wy ś wietlacza do z łą cza zespo ł u wy ś wietlacza, a nast ę pnie od łą cz kabel wy ś wietlacza. 8. Wykr ęć osiem wkr ętów (cztery po każ dej stronie) mocuj ą cych wsporniki panelu wy ś wietlacza do panelu wy ś wietlacza. 1 wkr ę ty (8) 2 panel wy ś wietlacza 3 pokrywa wy ś wietlacza 1 z łą cze karty wy ś wietlacza 2 kabel wy ś wietlacza 3 ta ś ma 1 panel wy ś wietlacza 2 wsporniki panelu wy ś wietl..

PRZESTROGA: - Page 27

Wymiana panelu wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wkr ęć osiem wkr ętów (cztery po każ dej stronie) mocuj ą cych wsporniki panelu wy ś wietlacza do panelu wy ś wietlacza. 3. Pod łą cz kabel wy ś wietlacza do z łą cza karty wy ś wietlacza i zabezpiecz go ta ś m ą . 4. U ż ywaj ą c wyst ępów dopasowują cych, prawid ł owo umie ść panel wy ś wietlacza w pokrywie wy ś wietlacza. 5. Wkr ęć osiem wkr ętów mocują cych panel wy ś wietlacza do pokrywy wy ś wietlacza. 6. Zainstaluj opraw ę wy ś wietlacza (zobacz Wy..

łony zawiasów - Page 28

6. Zainstaluj zespół wy ś wietlacza (zobacz Instalowanie zespo ł u wy ś wietlacza ). Os łony zawiasów Zdejmowanie os łon zawiasów 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wymontuj zespół wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 3. Wymontuj opraw ę wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie oprawy wy ś wietlacza ). 4. Wymontuj panel wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie panelu wy ś wietlacza ). 5. Wymontuj zawiasy wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie zawiasów wy ś wietlacza ). 6. Naci ś nij os ł on ę zawiasu, aby zw..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 29

Powrót do spisu tre ś ci Wentylator procesora Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie zespo ł u wentylatora Instalowanie zespo ł u wentylatora Wymontowywanie zespo ł u wentylatora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 5. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 6...

Instalowanie zespo - Page 30

Instalowanie zespo ł u wentylatora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Umie ść wentylator procesora w podstawie komputera. 3. Wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce wentylator procesora do podstawy komputera. 4. Pod łą cz kabel wentylatora procesora do z łą cza na p ł ycie systemowej. 5. Wsu ń kabel p ł yty we/wy do z łą cza na p ł ycie systemowej i naci ś nij zatrzask na z łą czu, aby zabezpieczy ć kabel. 6. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 7. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 8. Za..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 31

Powrót do spisu tre ś ci Dysk twardy Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie dysku twardego Instalowanie dysku twardego Wymontowywanie dysku twardego 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykr ęć cztery wkr ę ty mocuj ące zespół dysku twardego do podstawy komputera. 5. Przesu ń zestaw dysku twardego w lew ą stron ę i unie ś , aby od łą czy ć dysk twardy od z łą cza na p ł ycie systemowej. 6. Wyjm..

Instalowanie dysku twardego - Page 32

8. Wyjmij dysk twardy ze wspornika. Instalowanie dysku twardego 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij nowy dysk twardy z opakowania. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek, gdyby trzeba by ł o w przysz ł o ś ci przechowywa ć lub transportowa ć dysk twardy. 3. Umie ść dysk twardy we wsporniku dysku twardego. 4. Wkr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce wspornik do dysku twardego. 5. Umie ść zespół dysku twardego w podstawie komputera. 6. Przesu ń zespół dysku twardego w prawo, aby po łą czy ć go z p ł yt ą systemow ą . 7. Wkr ęć c..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 33

Powrót do spisu tre ś ci Pokrywa ś rodkowa Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Zdejmowanie pokrywy ś rodkowej Zak ł adanie pokrywy ś rodkowej Zdejmowanie pokrywy ś rodkowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 4. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 5. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 6. Wykr ęć dzies..

PRZESTROGA: - Page 34

Zak ł adanie pokrywy ś rodkowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyrównaj zaczepy na pokrywie ś rodkowej z gniazdami na podstawie komputera, a nast ę pnie delikatnie wci ś nij pokryw ę ś rodkow ą na miejsce. 3. Odwróć komputer i wkr ęć dziesi ęć wkr ętów mocują cych pokryw ę ś rodkow ą do podstawy komputera. 4. Zainstaluj zespół wy ś wietlacza (zobacz Instalowanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 5. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 6. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 7. W..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 35

Powrót do spisu tre ś ci P ł yta we/wy Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie p ł yty we/wy Wymiana p ł yty we/wy Wyjmowanie p ł yty we/wy 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 5. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 6. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wyjmowanie k..

PRZESTROGA: - Page 36

Wymiana p ł yty we/wy 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyrównaj złą cza na p ł ycie we/wy z gniazdami w podstawie komputera, a nast ę pnie doci ś nij p ł yt ę we/wy tak, aby zosta ł a ona prawid ł owo osadzona w gnie ź dzie. 3. Zainstaluj pokryw ę ś rodkow ą (zobacz Zak ł adanie pokrywy ś rodkowej ). 4. Zainstaluj zespół wy ś wietlacza (zobacz Instalowanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 5. Za łóż z powrotem wentylator procesora (zobacz Instalowanie zespo ł u wentylatora ). 6. Po łą cz kabel p ł yty we/wy do z łą cza na p ł ..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 37

Powrót do spisu tre ś ci Klawiatura Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie klawiatury Wymiana klawiatury Wyjmowanie klawiatury 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wykr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce klawiatur ę do podstawy komputera. 4. Odwróć komputer i otwórz wyś wietlacz, odchylaj ą c go najdalej, jak to mo ż liwe. 5. Naci ś nij klawiatur ę i przesu ń j ą maksymalnie w dół . 6. Wsu ń plastikowy rysik pomi ę dzy klawiatur ę a podparcie d ł oni, a nast ę pnie podwa ..

Wymiana klawiatury - Page 38

7. Podnie ś klawiatur ę i wysu ń pi ęć zaczepów w dolnej częś ci klawiatury z gniazd w podparciu d ł oni. 8. Skieruj klawiatur ę w stron ę wy ś wietlacza, nie ci ą gn ą c zbyt mocno. 9. Unie ś zatrzask z łą cza, a nast ę pnie poci ą gnij zaczep, aby od łą czy ć kabel klawiatury od z łą cza na p ł ycie systemowej. 10. Zdejmij klawiatur ę z komputera. Wymiana klawiatury 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wsu ń kabel klawiatury do z łą cza na p ł ycie systemowej i naci ś nij zatrzask na z łą czu, aby zabezpieczy ć kabel. 3...

Powrót do spisu tre - Page 39

Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 40

Powrót do spisu tre ś ci P ł ytka lampek stanu urz ą dze ń Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie p ł ytki lampek stanu urz ą dze ń Wymiana p ł ytki lampek stanu urz ą dze ń Wyjmowanie p ł ytki lampek stanu urz ą dze ń 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 4. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 5. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok ..

PRZESTROGA: - Page 41

1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyrównaj otwór wkrę tu p ł ytki lampek stanu z otworem wkr ę tu na podstawie komputera. 3. Wkr ęć wkr ę t mocuj ą cy p ł ytk ę lampek stanu urz ą dze ń do podstawy komputera. 4. Wsu ń kabel p ł ytki lampek stanu do z łą cza na p ł ycie systemowej i naci ś nij zatrzask na z łą czu, aby zabezpieczy ć kabel. 5. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 6. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 7. Zainstaluj nap ęd dysków optycznych (zobacz Instalowanie n..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 42

Powrót do spisu tre ś ci Modu ł y pami ę ci Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Demonta ż modu ł ów pami ę ci Instalowanie modu ł ów pami ę ci Pojemno ść pami ę ci w komputerze mo ż na zwi ę kszy ć przez zainstalowanie na p ł ycie systemowej modu łów pamię ci. Zobacz sekcj ę „ Podstawowe dane techniczne ” w Podr ę czniku instalacyjnym pod adresem support.dell.com/manuals w celu uzyskania informacji o pami ę ci obs ł ugiwanej przez komputer. Komputer jest wyposa ż ony w dwa gniazda pami ę ci SODIMM dost ę pne dla u żytkownika, oznaczone jako DIMM A..

Instalowanie modu - Page 43

Instalowanie modu łów pamię ci 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Ustaw szczelin ę na kraw ę dzie modu ł u pami ęci równo z wystę pem w z łą czu modu ł u pami ę ci. 3. Zdecydowanie wsu ń modu ł pami ę ci do z łą cza pod k ątem 45 stopni i obróć go w dół , a ż zostanie osadzony. Je ś li nie us ł yszysz klikni ę cia, wyjmij modu ł pami ę ci i zainstaluj go ponownie. 4. Za łóż pokryw ę modu ł u (zobacz Zak ł adanie pokrywy modu ł u ). 5. Zainstaluj akumulator (zobacz Wymiana akumulatora ) lub przy łą cz zasilacz do komp..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 44

Powrót do spisu tre ś ci Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie karty Mini - Card Wymiana karty Mini - Card Je ś li kart ę Mini- Card zamówiono z komputerem, jest zainstalowana fabrycznie. Ten komputer obs ł uguje: l Jedno po łówkowe gniazdo karty Mini -Card — do obs ł ugi bezprzewodowej sieci rozleg ł ej (WLAN), Wi-Fi lub sieci standardu Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) Wyjmowanie karty Mini-Card 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowa..

Wymiana karty Mini-Card - Page 45

10. Wyjmij kart ę Mini-Card ze z łą cza na p ł ycie rozszerze ń . Wymiana karty Mini-Card 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij now ą kart ę Mini-Card z opakowania. 3. W łóż z łą cze karty Mini-Card pod k ą tem 45 stopni do z łą cza na p ł ycie rozszerze ń . 4. Wci ś nij drugi koniec karty Mini-Card do gniazda na p ł ycie rozszerze ń i dokr ęć wkr ę ty mocuj ą ce kart ę do z łą cza na p ł ycie rozszerze ń . 5. Pod łą cz odpowiednie kable antenowe do instalowanej karty Mini-Card. W poni ższej tabeli przedstawiono schema..

Przewodnikiem po - Page 46

6. Nieu ż ywane kable antenowe zabezpiecz nak ł adk ą ochronn ą z mylaru. 7. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 8. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 9. Zainstaluj nap ęd dysków optycznych (zobacz Instalowanie nap ę du dysków optycznych ). 10. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 5 do krok 7 w sekcji Instalowanie dysku twardego . 11. Za łóż pokryw ę modu ł u (zobacz Zak ł adanie pokrywy modu ł u ). 12. Zainstaluj akumulator (zobacz Wymiana akumulatora ). 13. Zainstaluj wymagane sterowniki i oprogramowanie narz ..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 47

Powrót do spisu tre ś ci Nap ę d optyczny Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych Instalowanie nap ę du dysków optycznych Wymontowywanie nap ędu dysków optycznych 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wykr ęć wkr ę ty mocuj ą ce nap ę d optyczny do podstawy komputera. 4. Wysu ń nap ęd dysków optycznych z gniazda napędu dysków optycznych. Instalowanie nap ędu dysków optycznych 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczni..

Powrót do spisu tre - Page 48

Powrót do spisu tre ś ci

..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 49

Powrót do spisu tre ś ci Podparcie d ł oni Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Demonta ż podparcia d ł oni Instalowanie podparcia d ł oni Demonta ż podparcia d ł oni 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 4. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 5. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 6. Wykr ęć osiemna ś ..

Instalowanie podparcia d - Page 50

Instalowanie podparcia d ł oni 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Przesu ń zaczepy na podparciu d łoni tak, aby wyrównać je z gniazdami w podstawie komputera, a nast ę pnie delikatnie wci ś nij podparcie d ł oni na miejsce. 3. Wsu ń kabel tabliczki dotykowej i kabel przycisku zasilania do z łą czy na p ł ycie systemowej, a nast ę pnie naci ś nij zatrzaski z łą cza, aby zabezpieczy ć kable. 4. Wkr ęć siedem wkr ętów mocują cych podparcie d ł oni. 5. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 6. Wkr ęć osiemna ś cie wkr..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 51

Powrót do spisu tre ś ci Zespół ch ł odz ą cy Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie zespo ł u ch ł odz ą cego Monta ż zespo ł u ch ł odz ą cego Wymontowywanie zespo ł u ch ł odz ą cego 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 3 do krok 18 w sekcji Wyjmowanie p ł yty systemowej . 4. Poluzuj dwa wkr ę ty mocuj ące zespół ch ł odz ą cy do p ł yty systemowej. 5. Unosz ąc zespół ch ł odz ą cy, od łą cz go od p ł yty..

Powrót do spisu tre - Page 52

Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 53

Powrót do spisu tre ś ci P ł ytka przycisku zasilania Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie p ł yty przycisku zasilania Instalowanie p ł ytki przycisku zasilania Wymontowywanie p ł yty przycisku zasilania 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 5. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę..

Instalowanie p - Page 54

Instalowanie p ł ytki przycisku zasilania 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Ustaw gniazda na p ł ytce przycisku zasilania zgodnie z prowadnicami na podparciu d ł oni i ostro ż nie umie ść p ł ytk ę przycisku zasilania. 3. Wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce p ł ytk ę przycisku zasilania do podparcia d ł oni. 4. Przyklej p ł ytk ę przycisku zasilania do podparcia d ł oni. 5. Odwróć podparcie d ł oni. 6. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 7. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 8. Zain..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 55

Powrót do spisu tre ś ci G ł o ś niki Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie g ł o ś ników Instalowanie g ł o ś ników Wymontowywanie g ł o śników 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 5. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 6. Wymontuj klawiatur ę (z..

PRZESTROGA: - Page 56

1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Umie ść g ł o ś niki na podstawie komputera. 3. U łóż kabel g ł o ś nika w prowadnicy na podstawie komputera. 4. Pod łą cz ponownie kabel g ł o ś nika do z łą cza na p ł ycie systemowej. 5. Wkr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce g ł o ś niki do podstawy komputera. 6. Zamontuj p ł ytk ę lampki stanu (zobacz Wymiana p ł ytki lampek stanu urz ą dze ń ). 7. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 8. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 9. Zainstaluj nap..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 57

Powrót do spisu tre ś ci Zespół g ł o ś nika niskotonowego Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wymontowywanie zespo ł u g ł o ś nika niskotonowego Instalowanie zespo ł u g ł o ś nika niskotonowego Wymontowywanie zespo ł u g ł o ś nika niskotonowego 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 4. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywanie dysku twardego . 5. Wymontuj nap ęd dysków ..

PRZESTROGA: - Page 58

1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Umie ść zespół g ł o ś nika niskotonowego na podstawie komputera. 3. Wkr ęć trzy wkr ę ty mocuj ące zespół g ł o ś nika niskotonowego do podstawy komputera. 4. Pod łą cz kabel g ł o ś nika niskotonowego do z łą cza na p ł ycie systemowej. 5. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Instalowanie podparcia d ł oni ). 6. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Wymiana klawiatury ). 7. Zainstaluj nap ęd dysków optycznych (zobacz Instalowanie nap ę du dysków optycznych ). 8. Wykonaj instrukcje podane w punktac..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 59

Powrót do spisu tre ś ci P ł yta systemowa Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Wyjmowanie p ł yty systemowej Wymiana p ł yty systemowej Wprowadzanie numeru seryjnego w systemie BIOS Wyjmowanie p ł yty systemowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wyjmowanie baterii ). 3. Wymontuj nap ęd dysków optycznych (zobacz Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych ). 4. Wymontuj pokryw ę modu ł u (zobacz Zdejmowanie pokrywy modu ł u ). 5. Wykonaj instrukcje podane w punktach od krok 4 do krok 6 w sekcji Wymontowywan..

- Page 60

16. Wykr ęć osiem wkr ętów mocujących zespół p ł yty systemowej do podstawy komputera. 17. Ostro ż nie poluzuj z łą cza zespo ł u p ł yty systemowej i wyjmij p ł yt ę systemow ą z podstawy komputera. 18. Odwróć zespół p ł yty systemowej. 19. Poluzuj dwa wkr ę ty mocuj ą ce wentylator koncentratora kontrolera platformy (PCH) do p ł yty systemowej. 20. Unie ś wentylator PCH nad p ł yt ę systemow ą . 1 wkr ę t uziemiaj ą cy kabla wy ś wietlacza 2 kabel wy ś wietlacza 3 kabel z łą cza zasilacza sieciowego 4 kabel g ł o ś nika niskotonowego 5 kabel g ł o ś n..

Wymiana p - Page 61

21. Wymontuj radiator procesora (zobacz Wyjmowanie radiatora procesora ). 22. Wymontuj modu ł procesora (patrz Demonta ż modu ł u procesora ). Wymiana p ł yty systemowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Zamontuj modu ł procesora (zobacz Instalowanie modu ł u procesora ). 3. Zainstaluj radiator procesora (zobacz Wymiana radiatora procesora ). 4. Dopasuj cztery wkr ę ty mocuj ą ce wentylator modu łu PCH do otworów na pł ycie systemowej. 5. Dokr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce modu ł wentylatora PCH do p ł yty systemowej. 6. Odwróć p ł yt ..

Wprowadzanie numeru seryjnego w systemie BIOS - Page 62

22. Zamontuj nap ę d optyczny (zobacz Instalowanie nap ę du dysków optycznych ). 23. Zainstaluj akumulator (zobacz Wymiana akumulatora ). 24. W łą cz komputer. 25. Wprowad ź znacznik serwisowy (zobacz Wprowadzanie numeru seryjnego w systemie BIOS ). Wprowadzanie numeru seryjnego w systemie BIOS 1. Pod łą cz zasilacz do komputera i sprawd ź , czy akumulator jest prawid ł owo zainstalowany. 2. W łą cz komputer. 3. Naci ś nij klawisz <F2> podczas testu POST, aby przej ść do programu konfiguracji systemu. 4. Na karcie Security (Zabezpieczenia) wprowad ź kod Service Tag (zn..

Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 - Page 63

Powrót do spisu tre ś ci Instrukcja serwisowa Dell™ Inspiron™ N7010 Informacje zawarte w tym dokumencie mog ą zosta ć zmienione bez uprzedzenia. © 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż one. Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione. Znaki handlowe u ż yte w tek ś cie: Dell , logo DELL i Inspiron s ą znakami handlowymi firmy Dell Inc.; Bluetooth jest zastrze ż onym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc. u ż ywanym przez firm ę Dell na podstawie licencji; Microsoft , Windows , Windows Vista i logo przycisku Start..

Sponsored links

Latest Update