Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Romanian

Inspiron 15R (5537, Mid 2013) Language

Download Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Modelul computerului: Inspiron 3521/5521/5537 - Page 1

Dell Inspiron 15/15R Manual de utilizare Modelul computerului: Inspiron 3521/5521/5537 Model de reglementare: P28F Tip de reglementare: P28F001/P28F003

..

____________________ - Page 2

Note, aten ţ ion ă ri ş i avertismente NOT Ă : O NOT Ă indic ă informa ţ ii importante care v ă ajut ă s ă optimiza ţ i utilizarea computerului. ATEN Ţ IE: O ATEN Ţ IONARE indic ă un pericol poten ţ ial de deteriorare a componentelor hardware sau de pierdere a datelor dac ă nu sunt urmate instruc ţ iunile. AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indic ă un pericol poten ţ ial de deteriorare a bunurilor, de v ă t ă mare corporal ă sau de deces. ____________________ © 2012–2013 Dell Inc. M ă rcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL ş i Inspiron™ sunt m ..

Cuprins - Page 3

Cuprins | 3 Cuprins Înainte de a începe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oprirea computerului ş i a dispozitivelor conectate . . . . . 7 Instruc ţ iuni de siguran ţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Instrumente recomandate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Scoaterea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Remontarea bateriei . . . . . . ...

Cuprins - Page 4

4 | Cuprins Remontarea ansamblului hard diskului . . . . . . . 21 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Cerin ţ e ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Scoaterea tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Cerin ţ e prealabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Remontarea tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Cerin ţ e ul..

Cuprins - Page 5

Cuprins | 5 Remontarea pl ă cii de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Cerin ţ e ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Introducerea etichetei de service în configurarea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Scoaterea bateriei rotunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Cerin ţ e prealabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Remontarea bateriei rotunde . . . . . . . . . ..

Cuprins - Page 6

6 | Cuprins Remontarea ansamblului afi ş ajului . . . . . . . . . . . 56 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Cerin ţ e ulterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Scoaterea cadrului afi ş ajului . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Cerin ţ e prealabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Remontarea cadrului afi ş ajului . . . . . . . . . . . . . . 59 Procedur ă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Cerin ţ e ul..

Înainte de a începe - Page 7

Înainte de a începe | 7 Înainte de a începe Oprirea computerului ş i a dispozitivelor conectate ATEN Ţ IE: Pentru a evita pierderea datelor, salva ţ i ş i închide ţ i toate fi ş ierele deschise ş i ie ş i ţ i din toate programele deschise înainte s ă opri ţ i computerul. 1 Salva ţ i ş i închide ţ i toate fi ş ierele deschise ş i ie ş i ţ i din toate programele deschise. 2 Urma ţ i instruc ţ iunile pentru a închide computerul în func ţ ie de sistemul de operare instalat pe computer. • Windows 8: Deplasa ţ i indicatorul mouse-ului în col ţ ul din dreapta sus..

Instruc - Page 8

8 | Înainte de a începe Instruc ţ iuni de siguran ţă Utiliza ţ i urm ă toarele instruc ţ iuni de siguran ţă pentru a v ă proteja computerul împotriva eventualelor deterior ă ri ş i a v ă asigura siguran ţ a personal ă . AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea cu reglement ă rile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. AV..

Instrumente recomandate - Page 9

Înainte de a începe | 9 Instrumente recomandate Procedurile din acest document pot necesita urm ă toarele instrumente: • Ş urubelni ţă Phillips • Ş tift de plastic

..

• - Page 10

10 | Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului Dup ă ce a ţ i finalizat procedurile de remontare, asigura ţ i-v ă c ă : • Remonta ţ i toate ş uruburile ş i asigura ţ i-v ă c ă nu r ă mâne niciun ş urub r ă t ă cit în interiorul computerului. • Conecta ţ i toate dispozitivele externe, cablurile, cardurile ş i orice alte componente pe care le-a ţ i scos înainte de a efectua lucr ă ri pe computer. • Conecta ţ i calculatorul ş i toate dispozitivele ata ş ate la prizele electric..

dispozitive de blocare baterie (2) - Page 11

Scoaterea bateriei | 11 Scoaterea bateriei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea cu reglem..

Remontarea bateriei - Page 12

12 | Remontarea bateriei Remontarea bateriei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea cu regl..

urub prizonier - Page 13

Înl ă turarea modulelor de memorie | 13 Înl ă turarea modulelor de memorie AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de por..

cleme de fixare (2) - Page 14

14 | Înl ă turarea modulelor de memorie 3 Utiliza ţ i vârfurile degetelor pentru a îndep ă rta cu aten ţ ie clemele de fixare de la fiecare cap ă t al conectorului modulului de memorie pân ă când modulul de memorie sare din pozi ţ ie. 4 Scoate ţ i modulul de memorie din conectorul modulului de memorie. 1 cleme de fixare (2) 2 conector modul de memorie 3 modul de memorie 1 3 2

..

Remontarea modulelor de memorie - Page 15

Remontarea modulelor de memorie | 15 Remontarea modulelor de memorie AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privi..

Scoaterea ansamblului unit - Page 16

16 | Scoaterea ansamblului unit ăţ ii optice Scoaterea ansamblului unit ăţ ii optice AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pag..

| - Page 17

Scoaterea ansamblului unit ăţ ii optice | 17 3 Scoate ţ i ş uruburile care fixeaz ă suportul unit ăţ ii optice pe ansamblul unit ăţ ii optice. 4 Scoate ţ i suportul unit ăţ ii optice de pe ansamblul unit ăţ ii optice. 5 Desprinde ţ i cu aten ţ ie cadrul unit ăţ ii optice ş i scoate ţ i-l de pe ansamblul unit ăţ ii optice. 1 cadru unitate optic ă 2 unitatea optic ă 3 ş uruburi (2) 4 suport unitate optic ă 3 1 2 4

..

Remontarea ansamblului unit - Page 18

18 | Remontarea ansamblului unit ăţ ii optice Remontarea ansamblului unit ăţ ii optice AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i p..

Scoaterea ansamblului hard diskului - Page 19

Scoaterea ansamblului hard diskului | 19 Scoaterea ansamblului hard diskului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de porni..

20 - Page 20

20 | Scoaterea ansamblului hard diskului 3 Utilizând lamela de tragere, scoate ţ i prin ridicare ansamblul hard diskului de pe baza computerului. 4 Scoate ţ i ş uruburile care fixeaz ă suportul hard diskului pe hard disk. 5 Ridica ţ i suportul hard diskului de pe hard disk. 1 ansamblu hard disk 2 lamel ă de tragere 1 ş uruburi (2) 2 suport hard disk 2 1 2 1

..

Remontarea ansamblului hard diskului - Page 21

Remontarea ansamblului hard diskului | 21 Remontarea ansamblului hard diskului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de por..

Scoaterea tastaturii - Page 22

22 | Scoaterea tastaturii Scoaterea tastaturii AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea cu re..

dispozitiv de blocare conector - Page 23

Scoaterea tastaturii | 23 3 Ridica ţ i ş i glisa ţ i tastatura spre afi ş aj pentru a o elibera din ansamblul zonei de sprijin pentru mâini. 4 Întoarce ţ i tastatura invers ş i a ş eza ţ i-o pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini. 5 Ridica ţ i dispozitivul de blocare a conectorului ş i deconecta ţ i tastatura de la conectorul de pe placa de sistem. 6 Ridica ţ i tastatura de pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini. 1 dispozitiv de blocare conector 2 cablu tastatur ă 3 tastatur ă 1 2 3

..

Remontarea tastaturii - Page 24

24 | Remontarea tastaturii Remontarea tastaturii AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea cu ..

Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini - Page 25

Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini | 25 Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagin..

cablu touchpad - Page 26

26 | Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini 3 Întoarce ţ i calculatorul invers ş i deschide ţ i afi ş ajul la un unghi cât mai larg. 4 Ridica ţ i dispozitivele de blocare a conectorilor ş i trage ţ i de lamelele de tragere pentru a deconecta cablul touchpadului ş i cablul butonului de alimentare de la placa de sistem. 1 cablu touchpad 2 cablu buton de alimentare 3 dispozitive de blocare conectori (2) 1 2 3

..

uruburi (7) - Page 27

Scoaterea zonei de sprijin pentru mâini | 27 5 Scoate ţ i ş uruburile care fixeaz ă zona de sprijin pentru mâini pe placa de sistem. 6 Utilizând un ş tift de plastic, ridica ţ i cu aten ţ ie ş i elibera ţ i lamelele de pe zona de sprijin pentru mâini din sloturile de pe baza computerului. ATEN Ţ IE: Separa ţ i cu aten ţ ie ansamblul zonei de sprijin pentru mâini de ansamblul afi ş ajului pentru a evita deteriorarea ansamblului afi ş ajului. 7 Ridica ţ i zona de sprijin pentru mâini de pe baza computerului. 1 ş uruburi (7) 2 zon ă de sprijin pentru mâini 1 2

..

Remontarea zonei de sprijin pentru mâini - Page 28

28 | Remontarea zonei de sprijin pentru mâini Remontarea zonei de sprijin pentru mâini AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pag..

Scoaterea mini-cardului wireless - Page 29

Scoaterea mini-cardului wireless | 29 Scoaterea mini-cardului wireless AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire pri..

mini-card wireless - Page 30

30 | Scoaterea mini-cardului wireless 3 Glisa ţ i ş i scoate ţ i mini-cardul wireless din conectorul pl ă cii de sistem. 1 mini-card wireless 2 conector plac ă de sistem 1 2

..

Remontarea mini-cardului wireless - Page 31

Remontarea mini-cardului wireless | 31 Remontarea mini-cardului wireless AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire p..

Demontarea pl - Page 32

32 | Demontarea pl ă cii I/O Demontarea pl ă cii I/O AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitat..

Procedur - Page 33

Demontarea pl ă cii I/O | 33 Procedur ă 1 Scoate ţ i ş urubul care fixeaz ă placa I/O pe baza computerului. 2 Utiliza ţ i lamela de tragere pentru a deconecta cablul pl ă cii I/O de la conectorul de pe placa de sistem. 3 Ridica ţ i u ş or ş i scoate ţ i placa I/O de pe baza computerului. 1 placa I/O 2 cablu plac ă I/O 3 ş urub 2 1 3

..

Remontarea pl - Page 34

34 | Remontarea pl ă cii I/O Remontarea pl ă cii I/O AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitat..

Scoaterea pl - Page 35

Scoaterea pl ă cii de sistem | 35 Scoaterea pl ă cii de sistem AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind c..

Procedur - Page 36

36 | Scoaterea pl ă cii de sistem Procedur ă 1 Desprinde ţ i banda care fixeaz ă cablul afi ş ajului pe placa de sistem. 2 Deconecta ţ i cablul afi ş ajului de la conectorul de pe placa de sistem. 3 Deconecta ţ i cablul portului adaptorului de alimentare, cablul boxelor ş i cablul pl ă cii I/O de la placa de sistem. 1 cablu afi ş aj 2 band ă 3 cablu port adaptor de alimentare 4 cablu boxe 5 cablu plac ă I/O 1 2 3 4 5

..

plac - Page 37

Scoaterea pl ă cii de sistem | 37 4 Scoate ţ i ş urubul care fixeaz ă placa de sistem pe baza computerului. 5 Ridica ţ i placa de sistem de pe baza computerului. 1 plac ă de sistem 2 ş urub 2 1

..

Remontarea pl - Page 38

38 | Remontarea pl ă cii de sistem Remontarea pl ă cii de sistem AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind..

Introducerea etichetei de service în configurarea - Page 39

Remontarea pl ă cii de sistem | 39 Introducerea etichetei de service în configurarea sistemului 1 Porni ţ i computerul. 2 Ap ă sa ţ i pe <F2> în timpul secven ţ ei POST pentru a accesa configurarea sistemului. 3 Naviga ţ i la fila Main (Principal) ş i introduce ţ i eticheta de service a computerului în câmpul Service Tag Input (Introducere etichet ă de service).

..

Scoaterea bateriei rotunde - Page 40

40 | Scoaterea bateriei rotunde Scoaterea bateriei rotunde AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conform..

tift de plastic - Page 41

Scoaterea bateriei rotunde | 41 Procedur ă 1 Întoarce ţ i placa de sistem invers ş i a ş eza ţ i-o pe o suprafa ţă plan ă . 2 Utilizând un ş tift de plastic, desprinde ţ i u ş or bateria rotund ă din soclul bateriei de pe placa de sistem. 1 ş tift de plastic 2 baterie rotund ă 1 2

..

Remontarea bateriei rotunde - Page 42

42 | Remontarea bateriei rotunde Remontarea bateriei rotunde AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind confo..

Scoaterea radiatorului - Page 43

Scoaterea radiatorului | 43 Scoaterea radiatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea c..

Procedur - Page 44

44 | Scoaterea radiatorului Procedur ă 1 Întoarce ţ i placa de sistem invers ş i a ş eza ţ i-o pe o suprafa ţă plan ă . 2 Succesiv (în ordinea indicat ă pe radiator), scoate ţ i ş uruburile care fixeaz ă radiatorul pe placa de sistem. 3 Ridica ţ i radiatorul de pe placa de sistem. 1 ş urub (6) 2 ventilator 1 2

..

Remontarea radiatorului - Page 45

Remontarea radiatorului | 45 Remontarea radiatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea..

Scoaterea ventilatorului - Page 46

46 | Scoaterea ventilatorului Scoaterea ventilatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitat..

Procedur - Page 47

Scoaterea ventilatorului | 47 Procedur ă 1 Întoarce ţ i placa de sistem invers ş i a ş eza ţ i-o pe o suprafa ţă plan ă . 2 Deconecta ţ i cablul ventilatorului de la conectorul de pe placa de sistem. 3 Scoate ţ i ş urubul care fixeaz ă ventilatorul pe placa de sistem. 4 Ridica ţ i ventilatorul de pe placa de sistem. 1 ş urub 2 ventilator 3 cablu ventilator 3 2 1

..

Remontarea ventilatorului - Page 48

48 | Remontarea ventilatorului Remontarea ventilatorului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformit..

Scoaterea boxelor - Page 49

Scoaterea boxelor | 49 Scoaterea boxelor AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea cu reglemen..

Procedur - Page 50

50 | Scoaterea boxelor Procedur ă 1 Desprinde ţ i banda care fixeaz ă tuburile de silicon LED pe baza computerului. 2 Ridica ţ i ş i scoate ţ i tuburile de silicon LED de pe baza computerului. 1 band ă 2 tuburi de silicon LED 1 2

..

orientarea cablului boxelor - Page 51

Scoaterea boxelor | 51 3 Re ţ ine ţ i orientarea cablului boxelor ş i scoate ţ i cablul din ghidajele de orientare de pe baza computerului. 4 Ridica ţ i difuzoarele, împreun ă cu cablul difuzoarelor, de pe baza computerului. 1 orientarea cablului boxelor 2 boxe (2) 1 2

..

Remontarea boxelor - Page 52

52 | Remontarea boxelor Remontarea boxelor AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind conformitatea cu reglem..

Scoaterea ansamblului afi - Page 53

Scoaterea ansamblului afi ş ajului | 53 Scoaterea ansamblului afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de porni..

cablu afi - Page 54

54 | Scoaterea ansamblului afi ş ajului Procedur ă 1 Desprinde ţ i banda care fixeaz ă cablul afi ş ajului pe placa de sistem. 2 Deconecta ţ i cablul afi ş ajului de la conectorii de pe placa de sistem. 3 Deconecta ţ i cablurile mini-cardului wireless de la conectorii de pe mini-cardul wireless. 1 cablu afi ş aj 2 cabluri mini-card wireless (2) 1 2

..

| - Page 55

Scoaterea ansamblului afi ş ajului | 55 4 Îndep ă rta ţ i cablul portului adaptorului de alimentare fa ţă de ş uruburi. 5 Scoate ţ i ş uruburile care fixeaz ă ansamblul afi ş ajului pe baza computerului. 6 Ridica ţ i ansamblul afi ş ajului de pe baza computerului. 1 ansamblu de afi ş aj 2 ş uruburi (3) 3 cablu port adaptor de alimentare 1 2 3

..

Remontarea ansamblului afi - Page 56

56 | Remontarea ansamblului afi ş ajului Remontarea ansamblului afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de por..

Scoaterea cadrului afi - Page 57

Scoaterea cadrului afi ş ajului | 57 Scoaterea cadrului afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire pri..

capace balamale (2) - Page 58

58 | Scoaterea cadrului afi ş ajului Procedur ă 1 Ap ă sa ţ i pe p ă r ţ ile laterale ale capacelor balamalelor ş i ridica ţ i capacele balamalelor pentru a le scoate de pe ansamblul afi ş ajului. 2 Cu ajutorul degetelor, desprinde ţ i cu aten ţ ie marginea interioar ă a cadrului afi ş ajului. 3 Scoate ţ i cadrul afi ş ajului de pe capacul din spate al afi ş ajului. 1 capace balamale (2) 1 cadrul afi ş ajului 1 1

..

Remontarea cadrului afi - Page 59

Remontarea cadrului afi ş ajului | 59 Remontarea cadrului afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire p..

Scoaterea balamalelor afi - Page 60

60 | Scoaterea balamalelor afi ş ajului Scoaterea balamalelor afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de porni..

uruburi (8) - Page 61

Scoaterea balamalelor afi ş ajului | 61 Procedur ă 1 Scoate ţ i ş uruburile care fixeaz ă balamalele afi ş ajului pe panoul afi ş ajului. 2 Ridica ţ i balamalele afi ş ajului de pe capacul din spate al afi ş ajului. 1 ş uruburi (8) 2 balamale afi ş aj (2) 2 1

..

Remontarea balamalelor afi - Page 62

62 | Remontarea balamalelor afi ş ajului Remontarea balamalelor afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de por..

Scoaterea panoului afi - Page 63

Scoaterea panoului afi ş ajului | 63 Scoaterea panoului afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire pri..

Procedur - Page 64

64 | Scoaterea panoului afi ş ajului Procedur ă 1 Scoate ţ i ş uruburile care fixeaz ă panoul afi ş ajului pe capacul din spate al afi ş ajului. 2 Ridica ţ i cu aten ţ ie panoul afi ş ajului ş i întoarce ţ i-l invers. 1 capac spate afi ş aj 2 panou afi ş aj 3 ş uruburi (4) 3 2 1

..

cablu afi - Page 65

Scoaterea panoului afi ş ajului | 65 3 Desprinde ţ i banda care este lipit ă pe cablul afi ş ajului. 4 Deconecta ţ i cablul afi ş ajului de la conectorul de pe panoul afi ş ajului. 1 cablu afi ş aj 2 band ă 2 1

..

Remontarea panoului afi - Page 66

66 | Remontarea panoului afi ş ajului Remontarea panoului afi ş ajului AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire p..

Scoaterea modulului camerei - Page 67

Scoaterea modulului camerei | 67 Scoaterea modulului camerei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind confo..

Procedur - Page 68

68 | Scoaterea modulului camerei Procedur ă 1 Scoate ţ i ş urubul care fixeaz ă modulul camerei pe capacul din spate al afi ş ajului. 2 Deconecta ţ i cablul camerei de la conectorul de pe modulul camerei. 3 Desprinde ţ i banda care fixeaz ă modulul camerei pe capacul din spate al afi ş ajului. 4 Ridica ţ i modulul camerei de pe capacul din spate al afi ş ajului. 1 ş urub 2 modul camer ă 3 band ă 4 cablu camer ă 1 4 3 2

..

Remontarea modulului camerei - Page 69

Remontarea modulului camerei | 69 Remontarea modulului camerei AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucr ă ri în interiorul computerului, citi ţ i instruc ţ iunile de siguran ţă livrate împreun ă cu computerul ş i urma ţ i pa ş ii din „Înainte de a începe” la pagina 7. Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului, urma ţ i instruc ţ iunile din „Dup ă ce a ţ i efectuat lucr ă ri în interiorul computerului” la pagina 10. Pentru informa ţ ii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguran ţ a, consulta ţ i pagina de pornire privind con..

Actualizarea sistemului BIOS - Page 70

70 | Actualizarea sistemului BIOS Actualizarea sistemului BIOS Este posibil ca sistemul BIOS s ă necesite actualizare atunci când este disponibil ă o actualizare sau când înlocui ţ i placa de sistem. Pentru a actualiza sistemul BIOS: 1 Porni ţ i computerul. 2 Accesa ţ i dell.com/support . 3 Dac ă ave ţ i eticheta de service a computerului, introduce ţ i eticheta de service a computerului ş i face ţ i clic pe Submit (Trimitere). Dac ă nu ave ţ i eticheta de service a computerului, face ţ i clic pe Detect Service Tag (Detectare etichet ă de service) pentru a permite detectare..

Sponsored links

Latest Update