Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Polish

Inspiron 15R (5537, Mid 2013) Language

Download Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Model komputera: Inspiron 3521/5521/5537 - Page 1

Dell Inspiron 15/15R Instrukcja u ż ytkownika Model komputera: Inspiron 3521/5521/5537 Model wg normy: P28F Typ wg normy: P28F001/P28F003

..

Uwagi, przestrogi i ostrze - Page 2

Uwagi, przestrogi i ostrze ż enia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje wa ż n ą informacj ę , która pozwala lepiej wykorzysta ć posiadany komputer. PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których post ę powanie niezgodne z instrukcjami mo ż e doprowadzi ć do uszkodzenia sprz ę tu lub utraty danych. OSTRZE Ż ENIE: Napis OSTRZE Ż ENIE informuje o sytuacjach, w których wyst ę puje ryzyko uszkodzenia sprz ę tu, obra ż e ń ciaLa lub ś mierci. ____________________ © 2012–2013 Dell Inc. Znaki towarowe u ż yte w tek ś cie: Dell™, logo DELL i Inspiron™ s ą znakami ..

Spis tre - Page 3

Spis tre ś ci | 3 Spis tre ś ci Przed rozpocz ę ciem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wy± ą cz komputer i pod± ą czone do niego urz ą dzenia . . . . 7 Instrukcje dotycz ą ce bezpiecze ń stwa . . . . . . . . . . . . . 8 Zalecane narz ę dzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Po zako ń czeniu serwisowania komputera . . . . . 10 Wyjmowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Instalowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Procedura . . . . . . . . ..

Spis tre - Page 4

4 | Spis tre ś ci Instalowanie zestawu dysku twardego . . . . . . . . 21 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Po wykonaniu procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wymontowywanie klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Przed wykonaniem procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Instalowanie klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Po wykonaniu procedury . . . . . . . . . . ...

Spis tre - Page 5

Spis tre ś ci | 5 Instalowanie pLyty systemowej . . . . . . . . . . . . . . 39 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Po wykonaniu procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wprowadzanie znacznika serwisowego w programie konfiguracji systemu . . . . . . . . . . . . . . . 40 Wymontowywanie baterii pastylkowej . . . . . . . . 41 Przed wykonaniem procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Instalowanie baterii pastylkowej . . . . . . . . . . . . . 43 Procedura . . . . . . ..

Spis tre - Page 6

6 | Spis tre ś ci Instalowanie zestawu wy ś wietlacza . . . . . . . . . . 57 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Po wykonaniu procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Wymontowywanie osLony wy ś wietlacza . . . . . . . 58 Przed wykonaniem procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Instalowanie osLony wy ś wietlacza . . . . . . . . . . . . 60 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Po wykonaniu procedury . . . . . . . . . . . . . ..

Przed rozpocz - Page 7

Przed rozpocz ę ciem pracy | 7 Przed rozpocz ę ciem pracy WyL ą cz komputer i podL ą czone do niego urz ą dzenia PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, nale ż y zapisa ć i zamkn ąć wszystkie otwarte pliki i zako ń czy ć wszystkie programy. 1 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a tak ż e zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Wy± ą cz komputer, wykonuj ą c procedur ę odpowiedni ą do zainstalowanego systemu operacyjnego. • Windows 8: Umie ść wska ź nik myszy w prawym górnym lub prawym dolnym rogu ekranu, aby otworzy ć panel, a nast ę pnie kliknij kolejno Ustawi..

Instrukcje dotycz - Page 8

8 | Przed rozpocz ę ciem pracy Instrukcje dotycz ą ce bezpiecze ń stwa Aby uchroni ć komputer przed uszkodzeniem i zapewni ć sobie bezpiecze ń stwo, nale ż y przestrzega ć nast ę puj ą cych zalece ń dotycz ą cych bezpiecze ń stwa. OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce bezpiecze ń stwa mo ż na znale źć na stronie internetowej Regulatory Compliance (Informacje o zgodno ..

Zalecane narz - Page 9

Przed rozpocz ę ciem pracy | 9 Zalecane narz ę dzia Procedury przedstawione w tym dokumencie mog ą wymaga ć u ż ycia nast ę puj ą cych narz ę dzi: • Wkr ę tak krzy ż akowy • Rysik z tworzywa sztucznego

..

Po zako - Page 10

10 | Po zako ń czeniu serwisowania komputera Po zako ń czeniu serwisowania komputera Po zako ń czeniu wymiany i instalacji podzespo±ów nale ż y wykona ć nast ę puj ą ce czynno ś ci: • Przykr ęć wszystkie ś ruby i sprawd ź , czy ż adne nieu ż ywane ś ruby nie pozosta±y wewn ą trz komputera. • Pod± ą cz wszelkie urz ą dzenia zewn ę trzne, kable, karty i inne elementy od± ą czone przed przyst ą pieniem do pracy. • Pod± ą cz komputer i wszystkie urz ą dzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych. PRZESTROGA: Przed wL ą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci..

zatrzaski akumulatora (2) - Page 11

Wyjmowanie akumulatora | 11 Wyjmowanie akumulatora OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Regulato..

Instalowanie akumulatora - Page 12

12 | Instalowanie akumulatora Instalowanie akumulatora OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Regu..

Wymontowywanie moduLów pami - Page 13

Wymontowywanie modu±ów pami ę ci | 13 Wymontowywanie moduLów pami ę ci OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stro..

14 - Page 14

14 | Wymontowywanie modu±ów pami ę ci 3 Ostro ż nie rozci ą gnij palcami zatrzaski zabezpieczaj ą ce znajduj ą ce si ę na ko ń cach ka ż dego gniazda modu±u pami ę ci, a ż modu± odskoczy. 4 Wyjmij modu± pami ę ci z gniazda. 1 zaciski mocuj ą ce (2) 2 gniazdo modu±u pami ę ci 3 modu± pami ę ci 1 3 2

..

Instalowanie moduLów pami - Page 15

Instalowanie modu±ów pami ę ci | 15 Instalowanie moduLów pami ę ci OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie ..

Przed wykonaniem procedury - Page 16

16 | Wymontowywanie zestawu nap ę du dysków optycznych Wymontowywanie zestawu nap ę du dysków optycznych OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych pro..

| - Page 17

Wymontowywanie zestawu nap ę du dysków optycznych | 17 3 Wykr ęć ś ruby mocuj ą ce wspornik nap ę du dysków optycznych do zestawu nap ę du dysków optycznych. 4 Zdejmij wspornik nap ę du dysków optycznych z zestawu nap ę du dysków optycznych. 5 Ostro ż nie podwa ż opraw ę nap ę du dysków optycznych i zdejmij j ą z zestawu nap ę du dysków optycznych. 1 os±ona nap ę du dysków optycznych 2 nap ę d dysków optycznych 3 ś ruby (2) 4 wspornik nap ę du dysków optycznych 3 1 2 4

..

Instalowanie zestawu nap - Page 18

18 | Instalowanie zestawu nap ę du dysków optycznych Instalowanie zestawu nap ę du dysków optycznych OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedu..

Wymontowywanie zestawu dysku twardego - Page 19

Wymontowywanie zestawu dysku twardego | 19 Wymontowywanie zestawu dysku twardego OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na..

20 - Page 20

20 | Wymontowywanie zestawu dysku twardego 3 Poci ą gaj ą c za uchwyt, wyjmij zestaw dysku twardego z podstawy komputera. 4 Wykr ęć ś ruby mocuj ą ce wspornik do dysku twardego. 5 Oddziel wspornik od dysku twardego. 1 zestaw dysku twardego 2 uchwyt 1 ś ruby (2) 2 wspornik dysku twardego 2 1 2 1

..

Instalowanie zestawu dysku twardego - Page 21

Instalowanie zestawu dysku twardego | 21 Instalowanie zestawu dysku twardego OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na str..

rysik z tworzywa sztucznego - Page 22

22 | Wymontowywanie klawiatury Wymontowywanie klawiatury OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Re..

| - Page 23

Wymontowywanie klawiatury | 23 3 Unie ś i przesu ń klawiatur ę w stron ę wy ś wietlacza, aby j ą z zestawu podparcia d±oni. 4 Odwró ć klawiatur ę i umie ść j ą na zestawie podparcia d±oni. 5 Podnie ś d ź wigni ę z± ą cza i od± ą cz klawiatur ę od z± ą cza na p±ycie systemowej. 6 Wyjmij klawiatur ę z zestawu podparcia d±oni. 1 zatrzask z± ą cza 2 kabel klawiatury 3 klawiatura 1 2 3

..

Instalowanie klawiatury - Page 24

24 | Instalowanie klawiatury Instalowanie klawiatury OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Regula..

Wymontowywanie podparcia dLoni - Page 25

Wymontowywanie podparcia d±oni | 25 Wymontowywanie podparcia dLoni OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie inte..

Wymontowywanie podparcia d±oni - Page 26

26 | Wymontowywanie podparcia d±oni 1 ś ruby (12) 1

..

| - Page 27

Wymontowywanie podparcia d±oni | 27 3 Odwró ć komputer i otwórz wy ś wietlacz, odchylaj ą c go najdalej, jak to mo ż liwe. 4 Unie ś d ź wignie z± ą czy i poci ą gnij za uchwyt, aby od± ą czy ć kabel tabliczki dotykowej i kabel przycisku zasilania od p±yty systemowej. 1 kabel tabliczki dotykowej 2 kabel przycisku zasilania 3 d ź wignie z± ą czy (2) 1 2 3

..

ruby (7) - Page 28

28 | Wymontowywanie podparcia d±oni 5 Wykr ęć ś ruby mocuj ą ce podparcie d±oni do p±yty systemowej. 6 Rysikiem z tworzywa sztucznego podwa ż podparcie d±oni i uwolnij zaczepy w podparciu d±oni ze szczelin w podstawie komputera. PRZESTROGA: Ostro ż nie oddziel zestaw podparcia dLoni od zestawu wy ś wietlacza, uwa ż aj ą c, aby nie uszkodzi ć zestawu wy ś wietlacza. 7 Wyjmij podparcie d±oni z podstawy komputera. 1 ś ruby (7) 2 podparcie d±oni 1 2

..

Instalowanie podparcia dLoni - Page 29

Instalowanie podparcia d±oni | 29 Instalowanie podparcia dLoni OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internet..

Wymontowywanie karty Mini-Card sieci - Page 30

30 | Wymontowywanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej Wymontowywanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych pro..

Wymontowywanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej - Page 31

Wymontowywanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej | 31 3 Wyjmij kart ę Mini-Card sieci bezprzewodowej z gniazda na p±ycie systemowej. 1 karta Mini-Card sieci bezprzewodowej 2 gniazdo na p±ycie systemowej 1 2

..

Instalowanie karty Mini-Card sieci - Page 32

32 | Instalowanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej Instalowanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedu..

Wymontowywanie karty we/wy - Page 33

Wymontowywanie karty we/wy | 33 Wymontowywanie karty we/wy OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej ..

karta we/wy - Page 34

34 | Wymontowywanie karty we/wy Procedura 1 Wykr ęć ś rub ę mocuj ą c ą p±yt ę we/wy do podstawy komputera. 2 Poci ą gnij za uchwyt, aby wyj ąć kabel p±yty we/wy ze z± ą cza na p±ycie systemowej. 3 Delikatnie zdejmij p±yt ę we/wy z podstawy komputera. 1 karta we/wy 2 kabel p±yty we/wy 3 ś ruba 2 1 3

..

Instalowanie karty we/wy - Page 35

Instalowanie karty we/wy | 35 Instalowanie karty we/wy OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Regu..

Wymontowywanie pLyty systemowej - Page 36

36 | Wymontowywanie p±yty systemowej Wymontowywanie pLyty systemowej OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie in..

Procedura - Page 37

Wymontowywanie p±yty systemowej | 37 Procedura 1 Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą kabel wy ś wietlacza do p±yty systemowej. 2 Od± ą cz kabel wy ś wietlacza od z± ą cza na p±ycie systemowej. 3 Od± ą cz kabel z± ą cza zasilacza, kabel g±o ś ników i kabel p±yty we/wy od p±yty systemowej. 1 kabel wy ś wietlacza 2 ta ś ma 3 kabel z± ą cza zasilacza 4 kabel g±o ś nika 5 kabel p±yty we/wy 1 2 3 4 5

..

p±yta systemowa - Page 38

38 | Wymontowywanie p±yty systemowej 4 Wykr ęć ś rub ę mocuj ą c ą p±yt ę systemow ą do podstawy komputera. 5 Wyjmij p±yt ę systemow ą z komputera. 1 p±yta systemowa 2 ś ruba 2 1

..

Instalowanie pLyty systemowej - Page 39

Instalowanie p±yty systemowej | 39 Instalowanie pLyty systemowej OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie intern..

Wprowadzanie znacznika serwisowego w programie - Page 40

40 | Instalowanie p±yty systemowej Wprowadzanie znacznika serwisowego w programie konfiguracji systemu 1 W± ą cz komputer. 2 Naci ś nij klawisz <F2> podczas testu POST, aby przej ść do programu konfiguracji systemu. 3 Przejd ź do karty Main (Ekran g±ówny) i wprowad ź znacznik serwisowy komputera w polu Service Tag Input (Ustaw znacznik serwisowy).

..

Wymontowywanie baterii pastylkowej - Page 41

Wymontowywanie baterii pastylkowej | 41 Wymontowywanie baterii pastylkowej OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stron..

rysik z tworzywa sztucznego - Page 42

42 | Wymontowywanie baterii pastylkowej Procedura 1 Odwró ć p±yt ę systemow ą i po±ó ż na p±askiej powierzchni. 2 Rysikiem z tworzywa sztucznego delikatnie podwa ż bateri ę pastylkow ą i wyjmij j ą z gniazda na p±ycie systemowej. 1 rysik z tworzywa sztucznego 2 bateria pastylkowa 1 2

..

Instalowanie baterii pastylkowej - Page 43

Instalowanie baterii pastylkowej | 43 Instalowanie baterii pastylkowej OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie i..

Przed wykonaniem procedury - Page 44

44 | Wymontowywanie radiatora Wymontowywanie radiatora OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Regu..

Procedura - Page 45

Wymontowywanie radiatora | 45 Procedura 1 Odwró ć p±yt ę systemow ą i po±ó ż na p±askiej powierzchni. 2 Wykr ęć ponumerowane ś ruby mocuj ą ce radiator do p±yty systemowej w kolejno ś ci wskazanej na radiatorze. 3 Zdejmij radiator z p±yty systemowej. 1 ś ruba (6) 2 wentylator 1 2

..

Instalowanie radiatora - Page 46

46 | Instalowanie radiatora Instalowanie radiatora OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Regulato..

Wymontowywanie wentylatora - Page 47

Wymontowywanie wentylatora | 47 Wymontowywanie wentylatora OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej ..

Procedura - Page 48

48 | Wymontowywanie wentylatora Procedura 1 Odwró ć p±yt ę systemow ą i po±ó ż na p±askiej powierzchni. 2 Od± ą cz kabel wentylatora od z± ą cza na p±ycie systemowej. 3 Wykr ęć ś rub ę mocuj ą c ą wentylator do p±yty systemowej. 4 Zdejmij wentylator z p±yty systemowej. 1 ś ruba 2 wentylator 3 kabel wentylatora 3 2 1

..

Instalowanie wentylatora - Page 49

Instalowanie wentylatora | 49 Instalowanie wentylatora OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej Regu..

Przed wykonaniem procedury - Page 50

50 | Wymontowywanie g±o ś ników Wymontowywanie gLo ś ników OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internet..

Procedura - Page 51

Wymontowywanie g±o ś ników | 51 Procedura 1 Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą silikonowe rurki wska ź ników LED do podstawy komputera. 2 Wyjmij silikonowe rurki wska ź ników LED z podstawy komputera. 1 ta ś ma 2 silikonowe rurki wska ź ników LED 1 2

..

52 - Page 52

52 | Wymontowywanie g±o ś ników 3 Zanotuj sposób poprowadzenia kabla g±o ś ników i wyjmij kabel z prowadnic w podstawie komputera. 4 Wyjmij g±o ś niki razem z kablem z podstawy komputera. 1 przebieg kabla g±o ś ników 2 g±o ś niki (2) 1 2

..

Instalowanie gLo - Page 53

Instalowanie g±o ś ników | 53 Instalowanie gLo ś ników OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej..

Przed wykonaniem procedury - Page 54

54 | Wymontowywanie zestawu wy ś wietlacza Wymontowywanie zestawu wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć ..

Procedura - Page 55

Wymontowywanie zestawu wy ś wietlacza | 55 Procedura 1 Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą kabel wy ś wietlacza do p±yty systemowej. 2 Od± ą cz kabel wy ś wietlacza od z± ą czy na p±ycie systemowej. 3 Od± ą cz kable karty Mini-Card sieci bezprzewodowej od z± ą czy karty Mini-Card. 1 kabel wy ś wietlacza 2 kable karty Mini-Card sieci bezprzewodowej (2) 1 2

..

56 - Page 56

56 | Wymontowywanie zestawu wy ś wietlacza 4 Odsu ń kabel z± ą cza zasilacza na bok, aby ods±oni ć ś ruby. 5 Wykr ęć ś ruby mocuj ą ce zestaw wy ś wietlacza do podstawy komputera. 6 Wyjmij zestaw wy ś wietlacza z podstawy komputera. 1 zestaw wy ś wietlacza 2 ś ruby (3) 3 kabel z± ą cza zasilacza 1 2 3

..

Instalowanie zestawu wy - Page 57

Instalowanie zestawu wy ś wietlacza | 57 Instalowanie zestawu wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na s..

Przed wykonaniem procedury - Page 58

58 | Wymontowywanie os±ony wy ś wietlacza Wymontowywanie osLony wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć n..

pokrywy zawiasów (2) - Page 59

Wymontowywanie os±ony wy ś wietlacza | 59 Procedura 1 Naci ś nij pokrywy zawiasów po bokach i zdejmij je z zestawu wy ś wietlacza. 2 Delikatnie podwa ż palcami wewn ę trzn ą kraw ę d ź os±ony wy ś wietlacza. 3 Zdejmij os±on ę wy ś wietlacza z pokrywy wy ś wietlacza. 1 pokrywy zawiasów (2) 1 oprawa wy ś wietlacza 1 1

..

Instalowanie osLony wy - Page 60

60 | Instalowanie os±ony wy ś wietlacza Instalowanie osLony wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na st..

Wymontowywanie zawiasów wy - Page 61

Wymontowywanie zawiasów wy ś wietlacza | 61 Wymontowywanie zawiasów wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale ..

Procedura - Page 62

62 | Wymontowywanie zawiasów wy ś wietlacza Procedura 1 Wykr ęć ś ruby mocuj ą ce zawiasy wy ś wietlacza do panelu wy ś wietlacza. 2 Zdejmij zawiasy z tylnej pokrywy wy ś wietlacza. 1 ś ruby (8) 2 zawiasy wy ś wietlacza (2) 2 1

..

Instalowanie zawiasów wy - Page 63

Instalowanie zawiasów wy ś wietlacza | 63 Instalowanie zawiasów wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć ..

Przed wykonaniem procedury - Page 64

64 | Wymontowywanie panelu wy ś wietlacza Wymontowywanie panelu wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na..

Procedura - Page 65

Wymontowywanie panelu wy ś wietlacza | 65 Procedura 1 Wykr ęć ś ruby mocuj ą ce panel wy ś wietlacza do pokrywy tylnej wy ś wietlacza. 2 Ostro ż nie zdejmij panel wy ś wietlacza i odwró ć go. 1 pokrywa wy ś wietlacza 2 panel wy ś wietlacza 3 ś ruby (4) 3 2 1

..

66 - Page 66

66 | Wymontowywanie panelu wy ś wietlacza 3 Oderwij ta ś m ę mocuj ą c ą kabel wy ś wietlacza. 4 Od± ą cz kabel wy ś wietlacza od z± ą cza w panelu wy ś wietlacza. 1 kabel wy ś wietlacza 2 ta ś ma 2 1

..

Instalowanie panelu wy - Page 67

Instalowanie panelu wy ś wietlacza | 67 Instalowanie panelu wy ś wietlacza OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na str..

Wymontowywanie moduLu kamery - Page 68

68 | Wymontowywanie modu±u kamery Wymontowywanie moduLu kamery OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internet..

Procedura - Page 69

Wymontowywanie modu±u kamery | 69 Procedura 1 Wykr ęć ś rub ę mocuj ą c ą modu± kamery do pokrywy wy ś wietlacza. 2 Od± ą cz kabel kamery od z± ą cza w module kamery. 3 Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą modu± kamery do pokrywy wy ś wietlacza. 4 Wyjmij modu± kamery z pokrywy wy ś wietlacza. 1 ś ruba 2 modu± kamery 3 ta ś ma 4 kabel kamery 1 4 3 2

..

Instalowanie moduLu kamery - Page 70

70 | Instalowanie modu±u kamery Instalowanie moduLu kamery OSTRZE Ż ENIE: Przed przyst ą pieniem do wykonywania czynno ś ci wymagaj ą cych otwarcia obudowy komputera nale ż y zapozna ć si ę z instrukcjami dotycz ą cymi bezpiecze ń stwa dostarczonymi z komputerem i wykona ć procedur ę przedstawion ą w sekcji „Przed rozpocz ę ciem pracy” na stronie 7. Po zako ń czeniu pracy wykonaj procedur ę przedstawion ą w sekcji „Po zako ń czeniu serwisowania komputera” na stronie 10. Dodatkowe zalecenia dotycz ą ce zalecanych procedur mo ż na znale źć na stronie internetowej..

±adowanie systemu BIOS - Page 71

²adowanie systemu BIOS | 71 ±adowanie systemu BIOS ²adowanie systemu BIOS mo ż e by ć konieczne, kiedy jest dost ę pna aktualizacja lub podczas wymiany p±yty systemowej. Procedura ±adowania systemu BIOS: 1 W± ą cz komputer. 2 Przejd ź do strony internetowej dell.com/support . 3 Je ś li masz znacznik serwisowy komputera, wpisz go i kliknij przycisk Submit (Wprowad ź ). Je ś li nie masz znacznika serwisowego, kliknij przycisk Detect Service Tag (Wykryj znacznik serwisowy), aby umo ż liwi ć automatyczne wykrycie znacznika. UWAGA: Je ś li próba automatycznego wykrycia znacznik..

Sponsored links

Latest Update