Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Croatian

Inspiron 15R (5537, Mid 2013) Language

Download Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Croatian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Dell Inspiron 15/15R - Page 1

Dell Inspiron 15/15R Uputstvo za vlasnika Model ra č unara: Inspiron 3521/5521/5537 Regulatorni model: P28F Regulatorni tip: P28F001/P28F003

..

Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam - Page 2

Napomene, mere opreza i upozorenja NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite ra č unar. OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na mogu ć a ošte ć enja hardvera ili gubitak podataka u slu č aju nepoštovanja uputstava. UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od ošte ć enja opreme, telesnih povreda ili smrti. ____________________ © 2012–2013 Dell Inc. Zaštitni žigovi koriš ć eni u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip i Inspiron™ su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc.; Microsoft ® , Windows ® i logotip Windows dugmeta za pokretanje su..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj | 3 Sadržaj Pre po č etka rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Isklju č ite ra č unar i povezane ure đ aje . . . . . . . . . . . . . . 7 Bezbednosna uputstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Preporu č eni alati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Posle rada u unutrašnjosti ra č unara . . . . . . . . . . . 9 Uklanjanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zamena baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4 - Page 4

4 | Sadržaj Uklanjanje tastature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zamena tastature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Završni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Uklanjanje oslonca za dlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Procedura..

Sadržaj - Page 5

Sadržaj | 5 Uklanjanje coin-cell baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zamena coin-cell baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Završni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 UKlanjanje rashladnog elementa . . . . . . . . . . . . . 41 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Procedura . . . . . . . ...

č - Page 6

6 | Sadržaj Uklanjanje okna ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Zamena okna ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Završni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Uklanjanje zglobova ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pripremni koraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Procedura . . . . ...

Windows 8: - Page 7

Pre po č etka rada | 7 Pre po č etka rada Isklju č ite ra č unar i povezane ure đ aje OPREZ: Da bi se izbegao gubitak podataka, sa č uvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe pre nego što isklju č ite ra č unar. 1 Sa č uvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe. 2 Pratite uputstva za isklju č ivanje ra č unara u zavisnosti od operativnog sistema instaliranog na ra č unaru. • Windows 8: Pomerite pokaziva č miša u gornji desni ili donji desni ugao ekrana da biste otvorili bo č nu traku sa dugmadima, a zatim kli..

Preporu - Page 8

8 | Pre po č etka rada OPREZ: Samo ovlaš ć eni serviser može uklanjati poklopac ra č unara i pristupati bilo kojoj komponenti unutar ra č unara. Pogledajte bezbednosna uputstva radi dobijanja potpunih informacija o merama predostrožnosti, radu u unutrašnjosti ra č unara i zaštiti od elektrostati č kog pražnjenja. OPREZ: Pre nego što dodirnete bilo koji deo unutar vašeg ra č unara, uzemljite telo dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani ra č unara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu da biste rasipali stati č ki el..

Posle rada u unutrašnjosti ra - Page 9

Posle rada u unutrašnjosti ra č unara | 9 Posle rada u unutrašnjosti ra č unara Nakon što završite sa postupcima zamene, proverite slede ć e: • Zamenite sve zavrtnje i uverite se da se unutar ra č unara ne nalaze zaostali zavrtnji. • Povežite sve spoljne ure đ aje, kablove, kartice i i sve druge delove koje ste uklonili pre rada na ra č unaru. • Priklju č ite ra č unar i sve priklju č ene ure đ aje na odgovaraju ć e elektri č ne uti č nice. OPREZ: Pre uklju č ivanja ra č unara, zamenite sve zavrtnje i uverite se da se unutar ra č unara ne nalaze zaostali ra č una..

Uklanjanje baterije - Page 10

10 | Uklanjanje baterije Uklanjanje baterije UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Zatvorite ekran i okrenite ra č unar naopako. 2 Gurnite reze baterije ..

Zamena baterije - Page 11

Zamena baterije | 11 Zamena baterije UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura Poravnajte drža č e na bateriji sa otvorima na ležištu za bateriju i utisnite..

Uklanjanje memorijskog(ih) modula - Page 12

12 | Uklanjanje memorijskog(ih) modula Uklanjanje memorijskog(ih) modula UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanja..

13 - Page 13

Uklanjanje memorijskog(ih) modula | 13 3 Vrhovima prstiju pažljivo razdvojite spojnice za pri č vrš ć ivanje sa obe strane konektora memorijskog modula dok memorijski modul ne isko č i. 4 Uklonite memorijski modul iz konektora memorijskog modula. 1 spojnice za pri č vrš ć ivanje (2) 2 konektor memorijskog modula 3 memorijski modul 1 3 2

..

Zamena memorijskog(ih) modula - Page 14

14 | Zamena memorijskog(ih) modula Zamena memorijskog(ih) modula UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte urez na memorijskom modulu sa drža č e..

Uklanjanje sklopa opti - Page 15

Uklanjanje sklopa opti č ke disk jedinice | 15 Uklanjanje sklopa opti č ke disk jedinice UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci Uklonite bateriju. P..

16 - Page 16

16 | Uklanjanje sklopa opti č ke disk jedinice 3 Uklonite zavrtnje koji pri č vrš ć uju ležište opti č ke disk jedinice za sklop opti č ke disk jedinice. 4 Uklonite ležište opti č ke disk jedinice iz sklopa opti č ke disk jedinice. 5 Pažljivo odvojite okno opti č ke disk jedinice i skinite ga sa sklopa opti č ke disk jedinice. 1 okno opti č kog diska 2 opti č ka disk jedinica 3 zavrtnji (2) 4 ležište opti č ke disk jedinice 3 1 2 4

..

Zamena sklopa opti - Page 17

Zamena sklopa opti č ke disk jedinice | 17 Zamena sklopa opti č ke disk jedinice UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte drža č e na oknu opt..

Uklanjanje sklopa - Page 18

18 | Uklanjanje sklopa č vrstog diska Uklanjanje sklopa č vrstog diska UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. OPREZ: Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte uklan..

19 - Page 19

Uklanjanje sklopa č vrstog diska | 19 3 Pomo ć u drža č a podignite i izvadite sklop č vrstog diska iz osnove ra č unara. 4 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju ležište č vrstog diska za č vrsti disk. 5 Podignite ležište č vrstog diska sa č vrstog diska. 1 sklop č vrstog diska 2 drža č 1 zavrtnji (2) 2 ležište č vrstog diska 2 1 2 1

..

Zamena sklopa - Page 20

20 | Zamena sklopa č vrstog diska Zamena sklopa č vrstog diska UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. OPREZ: Č vrsti diskovi su izuzetno lomljivi. Budite pažljivi ..

Uklanjanje tastature - Page 21

Uklanjanje tastature | 21 Uklanjanje tastature UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na strani 10..

reza konektora - Page 22

22 | Uklanjanje tastature 3 Podignite i gurnite tastaturu prema ekranu da biste oslobodili tastaturu sa sklopa oslonca za dlan. 4 Okrenite tastaturu i postavite je na sklop oslonca za dlan. 5 Podignite rezu konektora i oslobodite tastaturu iz konektora na mati č noj plo č i. 6 Podignite tastaturu sa sklopa oslonca za dlan. 1 reza konektora 2 kabl tastature 3 tastatura 1 2 3

..

Zamena tastature - Page 23

Zamena tastature | 23 Zamena tastature UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Gurnite kabl tastature u konektor na mati č noj plo č i i pritisnite nadole..

Uklanjanje oslonca za dlan - Page 24

24 | Uklanjanje oslonca za dlan Uklanjanje oslonca za dlan UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije..

25 - Page 25

Uklanjanje oslonca za dlan | 25 3 Okrenite ra č unar naopako i otvorite ekran što je više mogu ć e. 4 Podignite reze konektora povucite drža č da biste odvojili kabl ta č peda i kabl dugmeta za napajanje sa mati č ne plo č e. 1 kabl ta č peda 2 kabl dugmeta za napajanje 3 reze konektora (2) 1 2 3

..

zavrtnji (7) - Page 26

26 | Uklanjanje oslonca za dlan 5 Uklonite zavrtnje koji pri č vrš ć uju oslonac za dlan za mati č nu plo č u. 6 Pomo ć u plasti č ne olovke pažljivo odignite i oslobodite drža č e na osloncu za dlan iz otvora na osnovi ra č unara. OPREZ: Pažljivo razdvojite sklop oslonca za dlan sa sklopa ekrana da biste izbegli ošte ć enja sklopa ekrana. 7 Podignite oslonac za dlan sa osnove ra č unara. 1 zavrtnji (7) 2 oslonac za dlan 1 2

..

Zamena oslonca za dlan - Page 27

Zamena oslonca za dlan | 27 Zamena oslonca za dlan UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte oslonac za dlan preko osnove ra č unara. 2 Pritisnite..

Uklanjanje beži - Page 28

28 | Uklanjanje beži č ne mini-card kartice Uklanjanje beži č ne mini-card kartice UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pog..

29 - Page 29

Uklanjanje beži č ne mini-card kartice | 29 3 Gurnite i uklonite beži č nu mini-card karticu iz konektora na mati č noj plo č i. 1 beži č na mini-card kartica 2 konektor mati č ne plo č e 1 2

..

Zamena beži - Page 30

30 | Zamena beži č ne mini-card kartice Zamena beži č ne mini-card kartice UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura OPREZ: Da biste izbegli ošte ć enje b..

Uklanjanje U/I plo - Page 31

Uklanjanje U/I plo č e | 31 Uklanjanje U/I plo č e UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na s..

Procedura - Page 32

32 | Uklanjanje U/I plo č e Procedura 1 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje U/I plo č u za osnovu ra č unara. 2 Koristite drža č za odvajanje kabla U/I plo č e iz konektora na mati č noj plo č i. 3 Pažljivo podignite i uklonite U/I plo č u sa osnove ra č unara. 1 U/I plo č a 2 kabl U/I plo č e 3 zavrtanj 2 1 3

..

Zamena U/I plo - Page 33

Zamena U/I plo č e | 33 Zamena U/I plo č e UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Pažljivo gurajte U/I plo č u ispod drža č a koji je u č vrš ć uj..

Pripremni koraci - Page 34

34 | Uklanjanje mati č ne plo č e Uklanjanje mati č ne plo č e UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg ra č unara nalazi se na mat..

Procedura - Page 35

Uklanjanje mati č ne plo č e | 35 Procedura 1 Odlepite traku koja pri č vrš ć uje kabl ekrana za mati č nu plo č u. 2 Isklju č ite kabl ekrana iz konektora na mati č noj plo č i. 3 Odvojite kabl porta adaptera za napajanje, kabl zvu č nika i kabl U/I plo č e sa mati č ne plo č e. 1 kabl ekrana 2 traka 3 kabl priklju č ka adaptera za napajanje 4 kabl zvu č nika 5 kabl U/I plo č e 1 2 3 4 5

..

36 - Page 36

36 | Uklanjanje mati č ne plo č e 4 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje mati č nu plo č u za osnovu ra č unara. 5 Podignite mati č nu plo č u sa osnove ra č unara. 1 mati č na plo č a 2 zavrtanj 2 1

..

Zamena mati - Page 37

Zamena mati č ne plo č e | 37 Zamena mati č ne plo č e UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg ra č unara nalazi se na mati č noj..

Uklanjanje coin-cell baterije - Page 38

38 | Uklanjanje coin-cell baterije Uklanjanje coin-cell baterije UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. UPOZORENJE: Coin-cell baterija može eksplodirati ako se instal..

Procedura - Page 39

Uklanjanje coin-cell baterije | 39 Procedura 1 Okrenite mati č nu plo č u i postavite je na ravnu površinu. 2 Pomo ć u plasti č ne olovke pažljivo odvojite coin-cell bateriju iz priklju č ka za bateriju na mati č noj plo č i. 1 plasti č na olovka 2 coin-cell baterija 1 2

..

Zamena coin-cell baterije - Page 40

40 | Zamena coin-cell baterije Zamena coin-cell baterije UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. UPOZORENJE: Baterija može eksplodirati ako se instalira nepravilno. Za..

UKlanjanje rashladnog elementa - Page 41

UKlanjanje rashladnog elementa | 41 UKlanjanje rashladnog elementa UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje ..

zavrtanj (6) - Page 42

42 | UKlanjanje rashladnog elementa Procedura 1 Okrenite mati č nu plo č u i postavite je na ravnu površinu. 2 Pratite redosled (nazna č en na rashladnom elementu) i uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju rashladni element za mati č nu plo č u. 3 Podignite rashladni element sa mati č ne plo č e. 1 zavrtanj (6) 2 ventilator 1 2

..

Zamena rashladnog elementa - Page 43

Zamena rashladnog elementa | 43 Zamena rashladnog elementa UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 O č istite termalnu mast sa donje strane rashladnog elem..

Uklanjanje ventilatora - Page 44

44 | Uklanjanje ventilatora Uklanjanje ventilatora UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na str..

Procedura - Page 45

Uklanjanje ventilatora | 45 Procedura 1 Okrenite mati č nu plo č u i postavite je na ravnu površinu. 2 Isklju č ite kabl ventilatora iz konektora na mati č noj plo č i. 3 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje ventilator za mati č nu plo č u. 4 Podignite ventilator sa mati č ne plo č e. 1 zavrtanj 2 ventilator 3 kabl ventilatora 3 2 1

..

Zamena ventilatora - Page 46

46 | Zamena ventilatora Zamena ventilatora UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte otvore za zavrtnje na ventilatoru sa otvorima za zavrtnje na m..

Pripremni koraci - Page 47

Uklanjanje zvu č nika | 47 Uklanjanje zvu č nika UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na str..

Procedura - Page 48

48 | Uklanjanje zvu č nika Procedura 1 Odlepite traku koja u č vrš ć uje LED silikonske cev č ice za osnovu ra č unara. 2 Podignite i uklonite LED silikonske cev č ice sa osnove ra č unara. 1 traka 2 LED silikonske cev č ice 1 2

..

49 - Page 49

Uklanjanje zvu č nika | 49 3 Zabeležite putanju kabla zvu č nika i izvadite kabl iz vo đ ica za usmeravanje na osnovi ra č unara. 4 Podignite zvu č nike zajedno sa kablom zvu č nika sa osnove ra č unara. 1 putanja kabla zvu č nika 2 zvu č nici (2) 1 2

..

Zamena zvu - Page 50

50 | Zamena zvu č nika Zamena zvu č nika UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte zvu č nike na osnovi ra č unara. 2 Provucite kabl zvu č nik..

Uklanjanje sklopa ekrana - Page 51

Uklanjanje sklopa ekrana | 51 Uklanjanje sklopa ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na..

kabl ekrana - Page 52

52 | Uklanjanje sklopa ekrana Procedura 1 Odlepite traku koja pri č vrš ć uje kabl ekrana za mati č nu plo č u. 2 Isklju č ite kabl ekrana iz konektora na mati č noj plo č i. 3 Isklju č ite kablove beži č ne mini-card kartice iz konektora na beži č noj mini-card kartici. 1 kabl ekrana 2 kablovi beži č ne mini-card kartice (2) 1 2

..

sklop ekrana - Page 53

Uklanjanje sklopa ekrana | 53 4 Pomerite kabl porta adaptera za napajanje od zavrtnjeva. 5 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju sklop ekrana za osnovu ra č unara. 6 Podignite sklop ekrana sa osnove ra č unara. 1 sklop ekrana 2 zavrtnji (3) 3 kabl porta adaptera za napajanje 1 2 3

..

Zamena sklopa ekrana - Page 54

54 | Zamena sklopa ekrana Zamena sklopa ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Postavite sklop ekrana na osnovu ra č unara i poravnajte otvore zavr..

Uklanjanje okna ekrana - Page 55

Uklanjanje okna ekrana | 55 Uklanjanje okna ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na str..

poklopci zglobova (2) - Page 56

56 | Uklanjanje okna ekrana Procedura 1 Pritisnite poklopce zglobova na stranama i podignite poklopce da biste ih uklonili sa sklopa ekrana. 2 Vrhovima prstiju pažljivo odvojite i podignite unutrašnju ivicu okna ekrana. 3 Uklonite okno ekrana sa poklopca ekrana 1 poklopci zglobova (2) 1 okno ekrana 1 1

..

Zamena okna ekrana - Page 57

Zamena okna ekrana | 57 Zamena okna ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte okno ekrana sa poklopcem ekrana i pažljivo utisnite okno ekra..

Uklanjanje zglobova ekrana - Page 58

58 | Uklanjanje zglobova ekrana Uklanjanje zglobova ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije..

zavrtnji (8) - Page 59

Uklanjanje zglobova ekrana | 59 Procedura 1 Uklonite zavrtnje koji pri č vrš ć uju zglobove ekrana za plo č u ekrana. 2 Podignite zglobove ekrana sa poklopca ekrana. 1 zavrtnji (8) 2 zglobovi ekrana (2) 2 1

..

Zamena zglobova ekrana - Page 60

60 | Zamena zglobova ekrana Zamena zglobova ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima ekrana sa otvorima za..

Pripremni koraci - Page 61

Uklanjanje plo č e ekrana | 61 Uklanjanje plo č e ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije..

Procedura - Page 62

62 | Uklanjanje plo č e ekrana Procedura 1 Uklonite zavrtnje koji u č vrš ć uju plo č u ekrana za poklopac ekrana. 2 Pažljivo podignite i okrenite plo č u ekrana. 1 poklopac ekrana 2 plo č a ekrana 3 zavrtnji (4) 3 2 1

..

kabl ekrana - Page 63

Uklanjanje plo č e ekrana | 63 3 Odlepite traku koja je zalepljena preko kabla ekrana. 4 Isklju č ite kabl ekrana iz konektora na plo č i ekrana. 1 kabl ekrana 2 traka 2 1

..

Zamena plo - Page 64

64 | Zamena plo č e ekrana Zamena plo č e ekrana UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Povežite kabl ekrana sa konektorom na plo č i ekrana. 2 Zalepit..

Uklanjanje modula kamere - Page 65

Uklanjanje modula kamere | 65 Uklanjanje modula kamere UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Pripremni koraci 1 Uklonite bateriju. Pogledajte "Uklanjanje baterije" na..

Procedura - Page 66

66 | Uklanjanje modula kamere Procedura 1 Uklonite zavrtanj koji u č vrš ć uje modul kamere za poklopac ekrana. 2 Odspojite kabl kamere sa konektora na modulu kamere. 3 Odlepite traku koja u č vrš ć uje modul kamere za poklopac ekrana. 4 Podignite modul kamere iz poklopca ekrana. 1 zavrtanj 2 modul kamere 3 traka 4 kabl kamere 1 4 3 2

..

Zamena modula kamere - Page 67

Zamena modula kamere | 67 Zamena modula kamere UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti ra č unara, pro č itajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz ra č unar i pratite korake navedene u "Pre po č etka rada" na strani 7. Nakon rada u unutrašnjosti ra č unara, pratite uputstva navedena u "Posle rada u unutrašnjosti ra č unara" na strani 9. Dodatne informacije o najboljim bezbednosnim praksama potražite na po č etnoj stranici za uskla đ ivanje sa propisima na adresi dell.com/regulatory_compliance. Procedura 1 Poravnajte modul kamere na poklopcu ekrana. 2 Postavite zavrtanj koji..

Ako nemate servisnu oznaku raèunara, kliknite na - Page 68

68 | Flešovanje BIOS-a Flešovanje BIOS-a BIOS-u može biti neophodno flešovanje kada postoji njegova dopuna ili prilikom zamene mati č ne plo č e. Da biste flešovali BIOS: 1 Uklju č ite ra č unar. 2 Idite na dell.com/support . 3 Ako imate servisnu oznaku ra č unara, unesite je i kliknite na Submit (Pošalji). Ako nemate servisnu oznaku raèunara, kliknite na Detect Service Tag (Otkrij servisnu oznaku) da biste omoguæili automatsko otkrivanje servisne oznake raèunara. NAPOMENA: Ako se servisna oznaka ne može otkriti automatski, izaberite proizvod iz kategorije proizvoda. 4 Klikni..

Sponsored links

Latest Update