Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Turkish

Inspiron 15R (5537, Mid 2013) Language

Download Dell Inspiron 15r (5537, Mid 2013) User Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Bilgisayar modeli: Inspiron 3521/5521/5537 - Page 1

Dell Inspiron 15/15R Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: Inspiron 3521/5521/5537 Yasal model: P28F Yasal tip: P28F001/P28F003

..

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar - Page 2

Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: Bu metinde kullanılan ticari markalar: D İ KKAT: D İ KKAT, yönergelere uyulmadı ğ ında donanımın zarar görebilece ğ ini veya veri kaybı olabilece ğ ini belirtir. UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, ki ş isel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. ____________________ © 2012–2013 Dell Inc. Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc. ş irketinin ticari markalarıdır; Microsoft ® , Windows ® ve Windows ba ş lat dü ğ mesi logosu Microsoft Corporation'..

çerik - Page 3

İ çerik | 3 İ çerik Ba ş lamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bilgisayarınızı ve Ba ğ lı Cihazları Kapatma . . . . . . . . . . 7 Güvenlik Talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Önerilen Araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra . . . 9 Pili Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pili Takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

İ - Page 4

4 | İ çerik Klavyeyi Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ön ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Klavyeyi Takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Son ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Avuç İ çi Dayana ğ ını Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ön ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

çerik - Page 5

İ çerik | 5 Dü ğ me Pili Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ön ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dü ğ me Pilin Yerine Takılması . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Son ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Isı Emicisini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ön ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

İ - Page 6

6 | İ çerik Ekran Çerçevesini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ön ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ekran Çerçevesini Yerine Takma . . . . . . . . . . . . . 57 Yordam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Son ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ekran Mente ş elerini Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ön ko ş ullar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Yor..

Bilgisayarınızı ve Ba - Page 7

Ba ş lamadan Önce | 7 Ba ş lamadan Önce Bilgisayarınızı ve Ba ğ lı Cihazları Kapatma D İ KKAT: Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve tüm açık programlardan çıkın. 1 Tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve tüm açık programlardan çıkın. 2 Bilgisayarınızı kapatmak için bilgisayarınızda kurulu i ş letim sistemini baz alarak talimatları izleyin. • Windows 8: Charms yan çubu ğ unu açmak için farenizin imlecini ekranın üst sa ğ tarafına veya alt sa ğ tarafına do ğ ru hareket ett..

Güvenlik Talimatları - Page 8

8 | Ba ş lamadan Önce Güvenlik Talimatları Bilgisayarınızı olası hasarlardan korumak ve kendi ki ş isel güvenli ğ inizi sa ğ lamak için a ş a ğ ıdaki güvenlik ilkelerini kullanın. UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Bilgisayarın kapa ğ ını veya panelleri açmadan önce, tüm güç kaynaklarını ayırın. Bilgisayarın içinde çalı ş mayı tamamlad..

Bilgisayarın - Page 9

Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra | 9 Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra De ğ i ş tirme i ş lemlerini tamamladıktan sonra, ş unlardan emin olun: • Tüm vidaları yerlerine takın ve bilgisayarınızın içine kaçmı ş bir vida kalmadı ğ ından emin olun. • Bilgisayarınızda çalı ş madan önce, tüm harici cihazları, kabloları, kartları ve çıkardı ğ ınız parçaları yerlerine ba ğ layın. • Bilgisayarınızı ve tüm ba ğ lı aygıtları elektrik prizlerine takın. D İ KKAT: Bilgisayarınızı çalı ş tırmadan ön..

pil mandalları (2) - Page 10

10 | Pili Çıkarma Pili Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekranı kapatın ve bilgisayarı ters çevirin. 2 Pil yuvasının iki..

Pili Takma - Page 11

Pili Takma | 11 Pili Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam Pil üzerindeki tırnakları pil yuvası üzerindeki yuvalarla hizalayın ve pi..

Bellek Modüllerini Çıkarma - Page 12

12 | Bellek Modüllerini Çıkarma Bellek Modüllerini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çı..

sabitleme klipsleri (2) - Page 13

Bellek Modüllerini Çıkarma | 13 3 Bellek modülü konnektörünün her iki ucundaki emniyet klipslerini modül çıkana kadar dikkatlice ayırmak için parmak uçlarınızı kullanın. 4 Bellek modülünü bellek modülü konnektöründen çıkarın. 1 sabitleme klipsleri (2) 2 bellek modülü konnektörü 3 bellek modülü 1 3 2

..

Bellek Modüllerini Yerine Takma - Page 14

14 | Bellek Modüllerini Yerine Takma Bellek Modüllerini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Bellek modülün üstündeki çen..

Optik Sürücü Aksamını Çıkarma - Page 15

Optik Sürücü Aksamını Çıkarma | 15 Optik Sürücü Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar Pili çıkarın. B..

16 - Page 16

16 | Optik Sürücü Aksamını Çıkarma 3 Optik sürücü braketini optik sürücü aksamına sabitleyen vidaları sökün. 4 Optik sürücü braketini optik sürücü aksamından çıkarın. 5 Optik sürücü çerçevesini dikkatle kaldırın ve optik sürücü aksamından çıkarın. 1 optik sürücü çerçevesi 2 sırasını görüntüler 3 vidalar (2) 4 optik sürücü braketi 3 1 2 4

..

Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma - Page 17

Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma | 17 Optik Sürücü Aksamını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Optik sürücü çe..

Sabit Sürücü Aksamını Çıkarma - Page 18

18 | Sabit Sürücü Aksamını Çıkarma Sabit Sürücü Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Veri kaybını önlemek..

19 - Page 19

Sabit Sürücü Aksamını Çıkarma | 19 3 Çekme tırna ğ ını kullanarak, sabit sürücü aksamını bilgisayar tabanından kaldırın ve çıkarın. 4 Sabit sürücü dirse ğ ini sabit sürücüye sabitleyen vidaları çıkarın. 5 Sabit sürücü braketini sabit sürücüden kaldırın. 1 sabit sürücü aksamı 2 çekme tırna ğ ı 1 vidalar (2) 2 sabit sürücü dirse ğ i 2 1 2 1

..

Sabit Sürücü Aksamını Geri Takma - Page 20

20 | Sabit Sürücü Aksamını Geri Takma Sabit Sürücü Aksamını Geri Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. D İ KKAT: Sabit sürücüler a ..

Klavyeyi Çıkarma - Page 21

Klavyeyi Çıkarma | 21 Klavyeyi Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma", sayfa 10. Yord..

konektör mandalı - Page 22

22 | Klavyeyi Çıkarma 3 Klavyeyi avuç içi dayana ğ ı aksamından serbest bırakmak için klavyeyi yükseltin ve kaydırın. 4 Klavyeyi ters çevirin ve avuç içi dayana ğ ı aksamının üzerine yerle ş tirin. 5 Konnektör mandalını kaldırın ve klavyeyi sistem kartı üzerindeki konnektörden çıkarın. 6 Klavyeyi avuç içi dayana ğ ı aksamından kaldırarak çıkarın. 1 konektör mandalı 2 klavye kablosu 3 klavye 1 2 3

..

Klavyeyi Takma - Page 23

Klavyeyi Takma | 23 Klavyeyi Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Klavye kablosunu sistem kartındaki konnektöre kaydırın ve kabloyu..

vidalar (12) - Page 24

24 | Avuç İ çi Dayana ğ ını Çıkarma Avuç İ çi Dayana ğ ını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkar..

25 - Page 25

Avuç İ çi Dayana ğ ını Çıkarma | 25 3 Bilgisayarı ters çevirin ve ekranı mümkün oldu ğ unca açın. 4 Konnektör mandallarını kaldırın ve dokunmatik yüzey kablosu ile güç dü ğ mesi kablosunu sistem kartından çıkarmak için çekme tırna ğ ını çekin. 1 dokunmatik yüzey kablosu 2 güç dü ğ mesi kablosu 3 konnektör mandalları (2) 1 2 3

..

vidalar (7) - Page 26

26 | Avuç İ çi Dayana ğ ını Çıkarma 5 Avuç içi dayana ğ ını sistem kartına sabitleyen vidaları çıkarın. 6 Plastik bir çubukla avuç içi dayana ğ ı üzerindeki tırnakları bilgisayar tabanındaki yuvalardan yava ş ça kaldırıp bırakın. D İ KKAT: Ekran aksamına zarar vermemek için avuç içi dayana ğ ı aksamını ekran aksamından dikkatli bir ş ekilde çıkarın. 7 Avuç içi dayana ğ ını bilgisayarın tabanından kaldırın. 1 vidalar (7) 2 avuç içi dayana ğ ı 1 2

..

Avuç - Page 27

Avuç İ çi Dayana ğ ını Yerine Takma | 27 Avuç İ çi Dayana ğ ını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Avuç içi daya..

Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması - Page 28

28 | Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarı..

Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması - Page 29

Kablosuz Mini Kartın Çıkarılması | 29 3 Kablosuz mini kartı sistem kartı konektöründen kaydırarak çıkarın. 1 kablosuz mini kart 2 sistem kartı konnektörü 1 2

..

Kablosuz Mini Kartın Yerine Takılması - Page 30

30 | Kablosuz Mini Kartın Yerine Takılması Kablosuz Mini Kartın Yerine Takılması UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam DÝKKAT: Kablosuz m..

G/Ç Kartını Çıkarma - Page 31

G/Ç Kartını Çıkarma | 31 G/Ç Kartını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma", ..

G/Ç Kartı - Page 32

32 | G/Ç Kartını Çıkarma Yordam 1 G/Ç kartını bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı sökün. 2 G/Ç kartı kablosunu sistem kartındaki konnektörden çıkarmak için çekme tırna ğ ını kullanın. 3 G/Ç kartını yava ş ça kaldırarak bilgisayarın tabanından çıkarın. 1 G/Ç Kartı 2 G/Ç kartı kablosu 3 vida 2 1 3

..

G/Ç Kartını Yerine Takma - Page 33

G/Ç Kartını Yerine Takma | 33 G/Ç Kartını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 G/Ç kartını, kartı sabitleyen tırna ğ..

Sistem Kartını Çıkarma - Page 34

34 | Sistem Kartını Çıkarma Sistem Kartını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. NOT: Bilgisayarınızın Servis Etiketi sistem kartın..

Yordam - Page 35

Sistem Kartını Çıkarma | 35 Yordam 1 Ekran kablosunu sistem kartına sabitleyen bandı soyarak çıkarın. 2 Ekran kablosunu sistem kartının üzerindeki konektörden ayırın. 3 Güç adaptörü ba ğ lantı noktası kablosunu, hoparlör kablosunu ve G/Ç kartı kablosunu sistem kartından çıkarın. 1 ekran kablosu 2 bant 3 güç adaptörü ba ğ lantı noktası kablosu 4 hoparlör kablosu 5 G/Ç kartı kablosu 1 2 3 4 5

..

sistem kartı - Page 36

36 | Sistem Kartını Çıkarma 4 Sistem kartını bilgisayar tabanına sabitleyen vidayı çıkarın. 5 Sistem kartını kaldırarak bilgisayar tabanından çıkarın. 1 sistem kartı 2 vida 2 1

..

Sistem Kartını Yerine Takma - Page 37

Sistem Kartını Yerine Takma | 37 Sistem Kartını Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. NOT: Bilgisayarınızın Servis Etiketi sistem k..

Ön ko - Page 38

38 | Dü ğ me Pili Çıkarma Dü ğ me Pili Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Yanlı ş takılırsa, dü ğ me pil patlayabilir. ..

plastik çubuk - Page 39

Dü ğ me Pili Çıkarma | 39 Yordam 1 Sistem kartını ters çevirin ve düz bir yüzeye yerle ş tirin. 2 Plastik bir çizici kullanarak, dü ğ me pili yava ş ça sistem kartının üzerindeki pil soketinden çıkarın. 1 plastik çubuk 2 dü ğ me pil 1 2

..

Yordam - Page 40

40 | Dü ğ me Pilin Yerine Takılması Dü ğ me Pilin Yerine Takılması UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. UYARI: Yanlı ş takılırsa, pil patl..

Isı Emicisini Çıkarma - Page 41

Isı Emicisini Çıkarma | 41 Isı Emicisini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma", ..

vida (6) - Page 42

42 | Isı Emicisini Çıkarma Yordam 1 Sistem kartını ters çevirin ve sistem kartını düz bir yüzeye yerle ş tirin. 2 Sıralı bir ş ekilde (ısı emicisi üzerinde gösterilen), ısı emicisini sistem kartına sabitleyen vidaları çıkarın. 3 Isı emiciyi kaldırarak sistem kartından çıkarın. 1 vida (6) 2 fan 1 2

..

Isı Emicinin Yerine Takılması - Page 43

Isı Emicinin Yerine Takılması | 43 Isı Emicinin Yerine Takılması UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Isı emicinin altından termal gr..

Fanı Çıkarma - Page 44

44 | Fanı Çıkarma Fanı Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma", sayfa 10. 2 "Belle..

Yordam - Page 45

Fanı Çıkarma | 45 Yordam 1 Sistem kartını ters çevirin ve sistem kartını düz bir yüzeye yerle ş tirin. 2 Fan kablosunu sistem kartındaki konnektörden ayırın. 3 Fanı sistem kartına ba ğ layan vidayı sökün. 4 Fanı sistem kartından kaldırarak çıkarın. 1 vida 2 fan 3 fan kablosu 3 2 1

..

Fanı Takma - Page 46

46 | Fanı Takma Fanı Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Fan üzerindeki vida deliklerini sitem kartı üzerindeki vida delikleriyle..

Hoparlörleri Çıkarma - Page 47

Hoparlörleri Çıkarma | 47 Hoparlörleri Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma", sa..

Yordam - Page 48

48 | Hoparlörleri Çıkarma Yordam 1 LED silikon tüpleri bilgisayarın tabanına sabitleyen bandı çıkarın. 2 LED silikon tüpleri kaldırarak bilgisayarın tabanından çıkarın. 1 bant 2 LED silikon tüpler 1 2

..

hoparlör kablosu yolu - Page 49

Hoparlörleri Çıkarma | 49 3 Hoparlör kablosu yerle ş imini not edin ve kabloyu bilgisayar tabanındaki yönlendirme kılavuzlarından çıkarın. 4 Hoparlörleri kablosuyla birlikte kaldırarak bilgisayar tabanından ayırın. 1 hoparlör kablosu yolu 2 hoparlörler (2) 1 2

..

Hoparlörleri Yerine Takma - Page 50

50 | Hoparlörleri Yerine Takma Hoparlörleri Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Hoparlörleri bilgisayar tabanıyla hizalayı..

Ekran Aksamını Çıkarma - Page 51

Ekran Aksamını Çıkarma | 51 Ekran Aksamını Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarm..

ekran kablosu - Page 52

52 | Ekran Aksamını Çıkarma Yordam 1 Ekran kablosunu sistem kartına sabitleyen bandı soyarak çıkarın. 2 Ekran kablosunu sistem kartının üzerindeki konnektörlerden ayırın. 3 Kablosuz mini kart kablolarını, kablosuz mini kartın üzerindeki konektörlerden ayırın. 1 ekran kablosu 2 kablosuz mini kart kabloları (2) 1 2

..

53 - Page 53

Ekran Aksamını Çıkarma | 53 4 Güç adaptörü ba ğ lantı noktası kablosunu vidaların kenarına alın. 5 Ekran aksamını bilgisayar tabanına sabitleyen vidaları çıkarın. 6 Ekran aksamını bilgisayarın tabanından kaldırarak çıkarın. 1 ekran aksamı 2 vidalar (3) 3 güç adaptörü ba ğ lantı noktası kablosu 1 2 3

..

Ekran Aksamını Takma - Page 54

54 | Ekran Aksamını Takma Ekran Aksamını Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran aksamını bilgisayar tabanına yerle ş tirin ..

Ekran Çerçevesini Çıkarma - Page 55

Ekran Çerçevesini Çıkarma | 55 Ekran Çerçevesini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Ç..

Yordam - Page 56

56 | Ekran Çerçevesini Çıkarma Yordam 1 Yanlardaki mente ş e kapaklarına basarak mente ş e kapaklarını kaldırın ve ekran aksamından çıkarın. 2 Parmak uçlarınızı kullanarak ekran çerçevesinin iç kenarını dikkatlice kaldırın. 3 Ekran çerçevesini ekranın arka kapa ğ ından dı ş arıya do ğ ru kaldırın. 1 mente ş e kapakları (2) 1 ekran çerçevesi 1 1

..

Ekran Çerçevesini Yerine Takma - Page 57

Ekran Çerçevesini Yerine Takma | 57 Ekran Çerçevesini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran çerçevesini ekranın arka..

Ekran Mente - Page 58

58 | Ekran Mente ş elerini Çıkarma Ekran Mente ş elerini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "P..

vidalar (8) - Page 59

Ekran Mente ş elerini Çıkarma | 59 Yordam 1 Ekran mente ş elerini ekran paneline sabitleyen vidaları çıkarın. 2 Ekran mente ş elerini ekranın arka kapa ğ ından dı ş arıya do ğ ru kaldırın. 1 vidalar (8) 2 ekran mente ş eleri (2) 2 1

..

Ekran Mente - Page 60

60 | Ekran Mente ş elerini Yerine Takma Ekran Mente ş elerini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran mente ş elerindeki v..

Ekran Panelini Çıkarma - Page 61

Ekran Panelini Çıkarma | 61 Ekran Panelini Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çıkarma", ..

Yordam - Page 62

62 | Ekran Panelini Çıkarma Yordam 1 Ekran panelini ekranın arka kapa ğ ına sabitleyen vidaları çıkarın. 2 Ekran panelini yava ş ça kaldırıp ters çevirin. 1 ekran arka kapa ğ ı 2 ekran paneli 3 vidalar (4) 3 2 1

..

ekran kablosu - Page 63

Ekran Panelini Çıkarma | 63 3 Ekran kablosuna yapı ş tırılmı ş olan bandı çıkarın. 4 Ekran kablosunu ekran panelindeki konnektörden çıkarın. 1 ekran kablosu 2 bant 2 1

..

Ekran Panelini Yerine Takma - Page 64

64 | Ekran Panelini Yerine Takma Ekran Panelini Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Ekran panelindeki konnektöre ekran kablosu..

Kamera Modülünü Çıkarma - Page 65

Kamera Modülünü Çıkarma | 65 Kamera Modülünü Çıkarma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Ön ko ş ullar 1 Pili çıkarın. Bkz. "Pili Çı..

Yordam - Page 66

66 | Kamera Modülünü Çıkarma Yordam 1 Kamera modülünü ekranın arka kapa ğ ına sabitleyen vidayı çıkarın. 2 Kamera kablosunu kamera modülü üzerindeki konnektörden çıkarın. 3 Kamera modülünü ekranın arka kapa ğ ına sabitleyen bandı çıkarın. 4 Kamera modülünü ekranın arka kapa ğ ından kaldırın. 1 vida 2 kamera modülü 3 bant 4 kamera kablosu 1 4 3 2

..

Kamera Modülünü Yerine Takma - Page 67

Kamera Modülünü Yerine Takma | 67 Kamera Modülünü Yerine Takma UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalı ş madan önce, bilgisayarınızla birlikte gönderilen emniyet bilgilerini okuyun ve "Ba ş lamadan Önce", sayfa 7 içerisinde belirtilen adımları izleyin. Bilgisayarınızın içinde çalı ş tıktan sonra, "Bilgisayarın İ çinde Çalı ş manız Bittikten Sonra", sayfa 9 kısmındaki talimatları izleyin. Ek güvenlik en iyi uygulama bilgileri için dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasına bakın. Yordam 1 Kamera modülünü ekranın arka ka..

BIOS'u Sıfırlama - Page 68

68 | BIOS'u Sıfırlama BIOS'u Sıfırlama Güncelle ş tirme yayınlandı ğ ında veya sistem kartı yerine takılırken BIOS'un sıfırlanması gerekebilir. BIOS'u sıfırlamak için: 1 Bilgisayarı açın. 2 support.dell.com adresine gidin. 3 Bilgisayarınızda Servis Etiketi varsa, bilgisayarınızın Servis Etiketini girin ve Submit (Gönder) dü ğ mesini tıklatın. Bilgisayarınızın servis etiketi yoksa, servis etiketinin otomatik olarak algılanması için Detect Service Tag (Servis Etiketini Algıla) dü ğ mesini tıklatın. NOT: Servis Etiketi otomatik olarak algılanamıyors..

Sponsored links

Latest Update