Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Polish

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ - Page 1

Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Uwagi, przestrogi i ostrze ż enia Informacje zawarte w tym dokumencie mog ą zosta ć zmienione bez uprzedzenia. © 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeż one. Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione. Znaki handlowe u ż yte w tek ś cie: Dell , logo DELL i Inspiron s ą znakami handlowymi firmy Dell Inc.; Bluetooth jest zastrze ż onym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc. u ż ywanym przez firm ę Dell na podstawie licencji; Microsoft, Windows , Windo..

Zanim zaczniesz - Page 2

Powrót do spisu tre ś ci Zanim zaczniesz Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Zalecane narz ę dzia Wy łą czanie komputera Przed wykonaniem pracy we wn ę trzu komputera W niniejszym podr ę czniku opisano instrukcje monta ż u i demonta ż u podzespo łów komputera. O ile nie podano inaczej, każ da procedura zak ł ada spe ł nienie nast ę puj ących warunków: l U ż ytkownik wykona ł czynno ś ci opisane w podrozdzia ł ach Wy łą czanie komputera i Przed wykonaniem pracy we wn ę trzu komputera . l U ż ytkownik zapozna ł si ę z informacjami ..

Wymontowywanie akumulatora - Page 3

1. Aby uchroni ć obudow ę komputera przed zarysowaniami, nale ż y sprawdzi ć , czy powierzchnia robocza jest p ł aska i czysta. 2. Wy łą cz komputer (zobacz Wy łą czanie komputera ) i wszelkie urz ą dzenia peryferyjne. 3. Od łą cz od komputera wszelkie kable telefoniczne oraz sieciowe. 4. Naci ś nij i wysu ń wszelkie karty pami ę ci znajduj ą ce si ę w czytniku kart pami ę ci. 5. Od łą cz komputer oraz wszystkie pod łą czone urz ą dzenia od gniazd elektrycznych. 6. Od łą cz wszystkie urz ą dzenia peryferyjne od komputera. 7. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie..

adowanie systemu BIOS - Page 4

Powrót do spisu tre ś ci Ł adowanie systemu BIOS Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wpisanie nowego systemu BIOS mo ż e by ć konieczne, je ś li jest dost ę pna aktualizacja lub w trakcie wymiany p ł yty systemowej. W celu aktualizacji systemu BIOS: 1. W łą cz komputer. 2. Przejd ź do witryny support.dell.com/support/downloads . 3. Odszukaj aktualizacj ę systemu BIOS dla swojego komputera: Je ś li kod Service Tag komputera jest dost ę pny: a. Kliknij pozycj ę Enter a Service Tag (Wprowad ź kod Service Tag). b. Wpisz kod Service Tag komputer..

Wymontowywanie akumulatora - Page 5

Powrót do spisu tre ś ci Wewn ę trzny modu ł z interfejsem bezprzewodowym Bluetooth ® Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie modu ł u Bluetooth Monta ż modu ł u Bluetooth Je ś li karta z technologi ą bezprzewodow ą Bluetooth ® zosta ła zamówiona wraz komputerem, jest zainstalowana fabrycznie. Wymontowywanie modu ł u Bluetooth 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podpa..

PRZESTROGA: - Page 6

4. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Monta ż podparcia d ł oni ). 5. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Monta ż klawiatury ). 6. Zainstaluj akumulator (zobacz Monta ż akumulatora ). Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Wymontowywanie akumulatora - Page 7

Powrót do spisu tre ś ci Modu ł kamery Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie modu ł u kamery Monta ż modu ł u kamery Wymontowywanie modu ł u kamery 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 5. Wymontuj zespół wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 6. Wymontuj opraw ę wy ś wietlacza (..

PRZESTROGA: - Page 8

5. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Monta ż podparcia d ł oni ). 6. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Monta ż klawiatury ). 7. Zainstaluj akumulator (zobacz Monta ż akumulatora ). Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Wymontowywanie baterii pastylkowej - Page 9

Powrót do spisu tre ś ci Bateria pastylkowa Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie baterii pastylkowej Monta ż baterii pastylkowej Wymontowywanie baterii pastylkowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 5. Przy u ż yciu plastikowego rysika podwa ż i wyjmij bateri ę pastylkow ą z gniazda na p ł ycie systemowej. M..

Wymontowywanie akumulatora - Page 10

Powrót do spisu tre ś ci Modu ł procesora Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie modu ł u procesora Monta ż modu ł u procesora Wymontowywanie modu ł u procesora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 5. Wymontuj radiator procesora (zobacz Wymontowywanie radiatora procesora ). 6. Do poluzowania gniazda ZIF mo ż na ..

Monta - Page 11

7. Zdejmij modu ł procesora z gniazda ZIF. Monta ż modu ł u procesora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Dopasuj naro ż nik procesora z wtykiem nr 1 do naro ż nika gniazda ZIF z otworem nr 1, a nast ę pnie w łóż modu ł procesora. Po prawid ł owym umieszczeniu modu ł u procesora wszystkie cztery naro ż niki znajduj ą si ę na tej samej wysoko ś ci. Je ś li jeden lub kilka naro żników moduł u znajduje si ę wy ż ej ni ż pozosta ł e, modu ł nie jest prawid ł owo zamontowany. 3. Umocuj gniazdo ZIF, obracaj ą c wkr ę t w prawo, aby p..

Wymontowywanie radiatora procesora - Page 12

Powrót do spisu tre ś ci Radiator procesora Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie radiatora procesora Monta ż radiatora procesora Wymontowywanie radiatora procesora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 5. Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą kabel wy ś wietlacza do radiatora procesora. 6. Od łą cz kabel wentylatora i..

UWAGA: - Page 13

Monta ż radiatora procesora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Umie ść radiator na p ł ycie systemowej. 3. Wyrównaj cztery ś ruby mocuj ą ce na radiatorze procesora z otworami na wkr ę ty na p ł ycie systemowej, a nast ę pnie dokr ęć je w kolejno ś ci wskazanej na radiatorze procesora. 4. Przeci ą gnij kabel przez prowadnice. Pod łą cz kabel wentylatora i kabel wy ś wietlacza do z łą czy na p ł ycie systemowej. 5. Naklej ponownie ta ś m ę mocuj ą c ą kabel wy ś wietlacza do radiatora procesora. 6. Zainstaluj podparcie d ł oni (z..

Wymontowywanie akumulatora - Page 14

Powrót do spisu tre ś ci Wy ś wietlacz Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Zespó ł wy ś wietlacza Oprawa wy ś wietlacza Panel wy ś wietlacza Zespół wy ś wietlacza Wymontowywanie zespo ł u wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wykr ęć dwa wkr ę ty mocuj ące zespół wy ś wietlacza na spodzie komputera. 5. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł on..

PRZESTROGA: - Page 15

Monta ż zespo ł u wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Umie ść zespół wy ś wietlacza na miejscu i wkr ęć dwa wkr ę ty (po jednym z ka ż dej strony) mocuj ące zespół wy ś wietlacza do podstawy komputera. 3. Poprowad ź kabel wy ś wietlacza wewn ą trz prowadnicy i pod łą cz go do z łą cza na p ł ycie systemowej. 4. Poprowad ź kabel antenowy karty Mini-Card wewn ą trz prowadnicy i pod łą cz go do z łą cza na p ł ycie systemowej. 5. Odwróć komputer i przykr ęć dwa wkr ę ty na spodzie komputera. 6. Zainstaluj po..

Panel wy - Page 16

Monta ż oprawy wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Dopasuj opraw ę wy ś wietlacza do panelu wy ś wietlacza i delikatnie zatrza ś nij j ą na miejscu. 3. Zainstaluj zespół wy ś wietlacza (zobacz Monta ż zespo ł u wy ś wietlacza ). Panel wy ś wietlacza Wymontowywanie panelu wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wymontuj zespół wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie zespo ł u wy ś wietlacza ). 3. Wymontuj opraw ę wy ś wietlacza (zobacz Wymontowywanie oprawy wy ś wietlacza )...

Zanim zaczniesz - Page 17

6. Unie ś panel wy ś wietlacza i wyjmij go z pokrywy. 7. Odwróć panel wy ś wietlacza i u łóż na czystej powierzchni. 8. Zdejmij ta ś m ę mocuj ą c ą kabel wy ś wietlacza do z łą cza zespo ł u wy ś wietlacza, a nast ę pnie od łą cz kabel wy ś wietlacza. 9. Od łą cz kabel kamery z ty ł u panelu wy ś wietlacza. 10. Wykr ęć cztery wkr ę ty (po dwa z ka żdej strony), które mocują wsporniki panelu wy ś wietlacza do panelu. Monta ż panelu wy ś wietlacza 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 1 kabel wy ś wietlacza 2 wkr ę ty (8) 3 p..

PRZESTROGA: - Page 18

2. Wykr ęć cztery wkr ę ty (po dwa z ka ż dej strony) mocuj ą ce wsporniki panelu wy ś wietlacza do panelu wy ś wietlacza. 3. Pod łą cz kabel wy ś wietlacza do z łą cza karty wy ś wietlacza i zabezpiecz go ta ś m ą . 4. Przyklej kabel kamery z ty ł u panelu wy ś wietlacza. 5. Umie ść panel wy ś wietlacza na pokrywie wy ś wietlacza i pod łą cz kabel kamery do z łą cza w module kamery. 6. Wyrównaj otwory wkrętów w panelu wyś wietlacza z otworami w pokrywie wy ś wietlacza. 7. Wkr ęć osiem wkr ętów mocują cych panel wy ś wietlacza do pokrywy wy ś wietlacza. ..

Wymontowywanie dysku twardego - Page 19

Powrót do spisu tre ś ci Dysk twardy Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie dysku twardego Monta ż dysku twardego Wymontowywanie dysku twardego 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Odkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce dysk twardy do obudowy komputera. 5. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 6. Od łą cz dysk twardy ze z łą cza dysku twardego znajduj ..

PRZESTROGA: - Page 20

Monta ż dysku twardego 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij nowy dysk twardy z opakowania. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek, gdyby trzeba by ł o w przysz ł o ś ci przechowywa ć lub transportowa ć dysk twardy. 3. Umie ść dysk twardy we wn ę ce dysku twardego, a nast ę pnie doci ś nij dysk do z łą cza, aby go dok ł adnie zamocowa ć . 4. Obróć komputer, a nast ę pnie wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce dysk twardy do podstawy komputera. 5. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Monta ż podparcia d ł oni ). 6. Zainstaluj klawi..

Wymontowywanie akumulatora - Page 21

Powrót do spisu tre ś ci Modu ł przycisku zasilania Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie modu ł u przycisku zasilania Monta ż modu ł u przycisku zasilania Wymontowywanie modu ł u przycisku zasilania 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 5. Odwróć podparcie d ł oni. 6. Wykr ęć wkr ę t mocuj ą cy modu ł pr..

PRZESTROGA: - Page 22

3. Wkr ęć wkr ę t mocuj ą cy modu ł przycisku zasilania do podparcia d ł oni. 4. Przymocuj modu ł przycisku zasilania do podpórki dł oni. 5. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Monta ż podparcia d ł oni ). 6. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Monta ż klawiatury ). 7. Zainstaluj akumulator (zobacz Monta ż akumulatora ). Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć usz..

Wymontowywanie klawiatury - Page 23

Powrót do spisu tre ś ci Klawiatura Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie klawiatury Monta ż klawiatury Wymontowywanie klawiatury 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wykr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce klawiatur ę do podstawy komputera. 4. Odwróć komputer i otwórz wyś wietlacz, odchylaj ą c go najdalej, jak to mo ż liwe. 5. Wsu ń plastikowy rysik pomi ę dzy klawiatur ę i podpórkę d ł oni. Podwa ż klawiatur ę i unie ś j ą , oddziel..

Zanim zaczniesz - Page 24

7. Skieruj klawiatur ę w stron ę wy ś wietlacza, nie ci ą gn ą c zbyt mocno. 8. Unie ś zatrzask z łą cza znajduj ą cy si ę na przewodzie klawiatury, aby od łą czy ć j ą od z łą cza p ł yty systemowej. 9. Zdejmij klawiatur ę z komputera. Monta ż klawiatury 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wsu ń kabel klawiatury do z łą cza na p ł ycie systemowej i naci ś nij zatrzask na z łą czu, aby zamocowa ć kabel. 3. Wsu ń pi ęć wyst ępów w dolnej częś ci klawiatury do gniazd w podparciu d ł oni. 4. Delikatnie doci ś nij kraw ę d..

Powrót do spisu tre - Page 25

Powrót do spisu tre ś ci

..

Wymontowywanie akumulatora - Page 26

Powrót do spisu tre ś ci Modu ł y pami ę ci Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie modu ł ów pami ę ci Monta ż modu ł ów pami ę ci Pojemno ść pami ę ci w komputerze mo ż na zwi ę kszy ć przez zainstalowanie na p ł ycie systemowej modu łów pamię ci. Informacje na temat pami ę ci obs ł ugiwanych przez komputer zamieszczono w rozdziale „ Dane techniczne ” w Podr ę czniku konfiguracji systemu. Komputer jest wyposa ż ony w dwa dost ę pne dla u ż ytkownika gniazda SODIMM. Wymontowywanie modu łów pamię ci 1. Wykonaj p..

UWAGA: - Page 27

1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Ustaw szczelin ę modu ł u pami ęci równo z wystę pem w z łą czu modu ł u pami ę ci. 3. Zdecydowanie wsu ń modu ł pami ę ci do z łą cza pod k ątem 45 stopni i obróć go w dół , a ż zostanie osadzony. Je ś li nie us ł yszysz klikni ę cia, wyjmij modu ł pami ę ci i zainstaluj go ponownie. 4. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Monta ż klawiatury ). 5. Zainstaluj akumulator (zobacz Monta ż akumulatora ). 6. W łą cz komputer. Podczas uruchamiania komputera zainstalowana pami ęć zostanie wykryta i na..

Wymontowywanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej - Page 28

Powrót do spisu tre ś ci Karta Mini-Card sieci bezprzewodowej Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie karty Mini - Card sieci bezprzewodowej Monta ż karty Mini - Card sieci bezprzewodowej Je ś li kart ę Mini- Card zamówiono z komputerem, jest zainstalowana fabrycznie. Komputer jest wyposa ż ony w jedno gniazdo karty Mini-Card — WLAN (Wireless Local Area Network), Wi-Fi lub WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Wymontowywanie karty Mini-Card sieci bezprzewodowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim ..

Monta - Page 29

Monta ż karty Mini-Card sieci bezprzewodowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij now ą kart ę sieci bezprzewodowej Mini-Card z opakowania. 3. W łóż z łą cze karty sieci bezprzewodowej Mini-Card pod k ą tem 45 stopni do z łą cza na p ł ycie systemowej. 4. Wci ś nij drugi koniec karty sieci bezprzewodowej Mini-Card do gniazda na p ł ycie systemowej i dokr ęć wkr ę t mocuj ą cy kart ę do z łą cza na p ł ycie systemowej. 5. Pod łą cz czarny kabel antenowy do z łącza oznaczonego czarnym trójką tem na karcie sieci bezprzewodow..

Wymontowywanie akumulatora - Page 30

Powrót do spisu tre ś ci Nap ęd dysków optycznych Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie nap ę du dysków optycznych Monta ż nap ę du dysków optycznych Wymontowywanie nap ędu dysków optycznych 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wykr ęć wkr ę ty mocuj ą ce nap ę d optyczny do podstawy komputera. 5. Wysu ń nap ęd dysków optycznych z gniazda napędu dysków optycznych. Monta..

Powrót do spisu tre - Page 31

Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Wymontowywanie akumulatora - Page 32

Powrót do spisu tre ś ci Podparcie d ł oni Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie podparcia d ł oni Monta ż podparcia d ł oni Wymontowywanie podparcia d ł oni 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wykr ęć dziesi ęć wkr ętów mocują cych podparcie d ł oni do podstawy komputera. 4. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 5. Od łą cz kabel g ł o ś nika od z łą cza na p ł ycie systemowej. 6. Unie ś zatrzaski z łą c..

PRZESTROGA: - Page 33

7. Wsu ń plastikowy rysik pomi ę dzy podstaw ę komputera a podparcie d ł oni i podwa ż podparcie d ł oni. Monta ż podparcia d ł oni 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Przesu ń zaczepy na podparciu d łoni tak, aby wyrównać je z gniazdami w podstawie komputera, a nast ę pnie delikatnie wci ś nij podparcie d ł oni na miejsce. 3. Pod łą cz ponownie kabel g ł o ś nika do z łą cza na p ł ycie systemowej. 4. Wsu ń kabel tabliczki dotykowej i kabel przycisku zasilania do z łą czy na p ł ycie systemowej, a nast ę pnie naci ś nij zatrza..

Powrót do spisu tre - Page 34

Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Wymontowywanie akumulatora - Page 35

Powrót do spisu tre ś ci Akumulator Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie akumulatora Monta ż akumulatora Wymontowywanie akumulatora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wy łącz komputer i odwróć go spodem do góry. 3. Przesu ń d ź wigni ę blokady akumulatora do po ł o ż enia odblokowania. 4. Odci ą gnij zwalniacz zatrzasku wn ę ki akumulatora na bok. 5. Przesu ń akumulator i unosz ą c go, wyjmij z wn ę ki. Monta ż akumulatora 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zacznies..

Wymontowywanie akumulatora - Page 37

Powrót do spisu tre ś ci G ł o ś niki Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie g ł o ś ników Monta ż g ł o ś ników Wymontowywanie g ł o śników 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 5. Odwróć podparcie d ł oni. 6. Wykr ęć cztery wkr ę ty mocuj ą ce g ł o ś niki do podparcia d ł oni. 7. Zwróć uwag ..

PRZESTROGA: - Page 38

4. Poprowad ź kabel g ł o ś nika, a nast ę pnie przyklej ponownie ta ś m ę mocuj ą c ą . 5. Zainstaluj podparcie d ł oni (zobacz Monta ż podparcia d ł oni ). 6. Zainstaluj klawiatur ę (zobacz Monta ż klawiatury ). 7. Zainstaluj akumulator (zobacz Monta ż akumulatora ). Powrót do spisu tre ś ci PRZESTROGA: Przed w łą czeniem komputera nale ż y przykr ę ci ć wszystkie wkr ę ty i sprawdzi ć , czy ż adne nieu ż ywane wkr ę ty nie pozosta ł y wewn ą trz komputera. Pomini ę cie tej czynno ś ci mo ż e spowodowa ć uszkodzenie komputera.

..

Wymontowywanie akumulatora - Page 39

Powrót do spisu tre ś ci P ł yta systemowa Instrukcja serwisowa komputerów Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Wymontowywanie p ł yty systemowej Monta ż p ł yty systemowej Wprowadzanie znacznika serwisowego w systemie BIOS Wymontowywanie p ł yty systemowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyjmij akumulator (zobacz Wymontowywanie akumulatora ). 3. Wymontuj klawiatur ę (zobacz Wymontowywanie klawiatury ). 4. Wymontuj podparcie d ł oni (zobacz Wymontowywanie podparcia d ł oni ). 5. Wyjmij modu ł (modu ł y) pami ę ci (patrz Wymontowywanie m..

PRZESTROGA: - Page 40

15. Wyjmij p ł yt ę systemow ą z podstawy komputera. Monta ż p ł yty systemowej 1. Wykonaj procedur ę przedstawion ą w rozdziale Zanim zaczniesz . 2. Wyrównaj złą cza na p ł ycie systemowej z gniazdami na podstawie komputera i umie ść p ł yt ę w podstawie komputera. 3. Wkr ęć dwa wkr ę ty mocuj ą ce p ł yt ę systemow ą do podstawy komputera. 4. Umie ść ponownie w czytniku kart pami ę ci uprzednio wyj ę t ą kart ę . 5. Zainstaluj bateri ę pastylkow ą (zobacz Monta ż baterii pastylkowej ). 6. Zainstaluj modu ł procesora (patrz Monta ż modu ł u procesora ). 7...

Wprowadzanie znacznika serwisowego w systemie BIOS - Page 41

Wprowadzanie znacznika serwisowego w systemie BIOS 1. Pod łą cz zasilacz do komputera i sprawd ź , czy akumulator jest prawid ł owo zainstalowany. 2. W łą cz komputer. 3. Naci ś nij klawisz <F2> podczas testu POST, aby przej ść do programu konfiguracji systemu. 4. Na karcie Security (Zabezpieczenia) wprowad ź kod Service Tag (znacznik serwisowy) w polu Set Service Tag (Ustaw kod Service Tag). Powrót do spisu tre ś ci

..

Sponsored links

Latest Update