Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Norwegian

Inspiron 15 (M5030, Mid 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (m5030, Mid 2010) User Manual Norwegian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 1

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Merknader, forholdsregler og advarsler Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. © 2010 Dell Inc. Med enerett. Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. Varemerker som brukes i denne teksten: Dell , DELL -logoen og Inspiron er varemerker for Dell Inc. Bluetooth er et registrert varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc., og som brukes av Dell under lisens. Microsoft , Windows , Windows Vista og Windows Vista -startknapplogoen er enten varemerker eller regi..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 2

Tilbake til innholdssiden Før du begynner Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Anbefalte verktøy Slå av datamaskinen Før du arbeider inne i datamaskinen Denne håndboken inneholder fremgangsmåter for hvordan du tar ut og installerer komponenter i datamaskinen. Med mindre noe annet blir angitt, forutsetter hver av veiledningene følgende: l Du har utført trinnene i Slå av datamaskinen og Før du arbeider inne i datamaskinen . l Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen . l En komponent kan skiftes ut eller – hvis enheten kjøpes separat – ..

Slå av datamaskinen - Page 3

1. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i dekslet. 2. Slå av datamaskinen (se Slå av datamaskinen ) og alle tilkoblede enheter. 3. Koble alle telefon- eller nettverkskablene fra datamaskinen. 4. Trykk inn og løs ut eventuelle kort fra mediekortleseren. 5. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene. 6. Koble alt tilkoblet utstyr fra datamaskinen. 7. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 8. Snu datamaskinen opp ned, åpne skjermen og trykk på strømknappen for å jorde hovedkortet. Tilbake til innholdssiden kontaktene vender riktig ..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 4

Tilbake til innholdssiden Flash-oppdatere BIOS Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Det kan hende at BIOS krever flashing når en oppdatering er tilgjengelig eller systemkortet blir byttet ut. Slik flasher du BIOS: 1. Slå på datamaskinen. 2. Gå til support.dell.com/support/downloads . 3. Finn BIOS-oppdateringsfilen for din datamaskin: Hvis du har datamaskinens servicekode: a. Klikk på Enter a Service Tag (Oppgi en servicekode). b. Skriv inn datamaskinens servicekode i feltet Enter a service tag: (Oppgi en servicekode:), klikk på Go (Gå) før du går videre til tri..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 5

Tilbake til innholdssiden Intern modul med Bluetooth ® trådløsteknologi Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut Bluetooth - modulen Sette inn Bluetooth - modulen Hvis du bestilte et kort med trådløs Bluetooth ® -teknologi sammen med datamaskinen, er kortet allerede installert. Ta ut Bluetooth-modulen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Skru ut skruen som fester Bluetooth- modulen til kontakten på hovedko..

Sett på plass håndleddsstøtten (se - Page 6

4. Sett på plass håndleddsstøtten (se Sette på plass håndleddsstøtten ). 5. Sett på plass tastaturet (se Sette på tastaturet ). 6. Sett inn batteriet (se Sette inn batteriet ). Tilbake til innholdssiden FORSIKTIG: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 7

Tilbake til innholdssiden Kameramodul Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut kameramodulen Sette på plass kameramodulen Ta ut kameramodulen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Ta av skjermenheten (se Ta av skjermenheten ). 6. Ta av skjermrammen (se Ta av skjermrammen ). 7. Løsne kameramodulen fra hakene som fester den til skjermdekselet. 8. Løft kameramodulen ut av skjermdekselet. Sette på plass kameramodu..

Sett på plass håndleddsstøtten (se - Page 8

5. Sett på plass håndleddsstøtten (se Sette på plass håndleddsstøtten ). 6. Sett på plass tastaturet (se Sette på tastaturet ). 7. Sett inn batteriet (se Sette inn batteriet ). Tilbake til innholdssiden FORSIKTIG: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 9

Tilbake til innholdssiden Klokkebatteri Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut klokkebatteriet Sette inn klokkebatteriet Ta ut klokkebatteriet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Bruk en plastspiss og lirk klokkebatteriet ut av sporet på hovedkortet. Sette inn klokkebatteriet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Hold klokkebatteriet med den positive siden vendt opp. 3. Skyv klokkebatteriet inn i sp..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 10

Tilbake til innholdssiden Prosessormodul Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut prosessormodulen Sette inn prosessormodulen Ta ut prosessormodulen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Ta av prosessorens varmeavleder (se Ta av prosessorens varmeavleder ). 6. For å løsne ZIF - sokkelen må du bruke en liten skrutrekker med flatt blad og rotere kamskruen på ZIF - sokkelen mot urviseren helt til den når kamsper..

Sette inn prosessorens varmeavleder - Page 11

7. Løft prosessormodulen ut av ZIF -sokkelen. Sette inn prosessormodulen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Juster hjørnet med pinne 1 på prosessormodulen etter hjørnet med pinne 1 på ZIF -sokkelen, og sett deretter inn prosessormodulen. Når prosessormodulen er riktig plassert, er alle fire hjørnene i samme høyde. Hvis ett eller flere hjørner av modulen er høyere enn de andre, er ikke modulen satt inn på riktig måte. 3. Trekk til ZIF- sokkelen ved å skru kamskruen med urviseren for å feste prosessormodulen til hovedkortet. 4. Sett prosessorens varmeavleder på pla..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 12

Tilbake til innholdssiden Prosessorens varmeavleder Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta av prosessorens varmeavleder Sette inn prosessorens varmeavleder Ta av prosessorens varmeavleder 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Fjern den selvklebende tapen som fester skjermkabelen til prosessorens varmeavleder. 6. Koble viftekabelen og skjermkabelen fra kontaktene på hovedkortet. 7. Løsne i rekkefølge (angitt på ..

Sette inn prosessorens varmeavleder - Page 13

Sette inn prosessorens varmeavleder 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Plasser prosessorens varmeavleder på hovedkortet. 3. Juster de fire festeskruene på prosessorens varmeleder etter skruehullene på hovedkortet, og skru dem fast i rekkefølge (angitt på prosessorens varmeleder). 4. Før kabelen gjennom kabelføringssporene. Koble viftekabelen og skjermkabelen til kontaktene på hovedkortet. 5. Sett på den selvklebende tapen som fester skjermkabelen til prosessorens varmeavleder. 6. Sett på plass håndleddsstøtten (se Sette på plass håndleddsstøtten ). 7. Sett på pl..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 14

Tilbake til innholdssiden Skjerm Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Skjermenhet Skjermramme Skjermpanel Skjermenhet Ta av skjermenheten 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Skru ut de to skruene som fester skjermenheten til datamaskinen. 5. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 6. Snu datamaskinen og åpne skjermen så langt som mulig. 7. Merk deg hvordan antennekabelen til det trådløse minikortet er rutet, og koble antennekabelen til det trådløse m..

Sette på skjermenheten - Page 15

Sette på skjermenheten 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Sett skjermenheten på plass, og skru inn igjen de to skruene (én på hver side) som fester skjermenheten til datamaskinkabinettet. 3. Før skjermkabelen inn i kabelføringen, og koble skjermkabelen til kontakten på hovedkortet. 4. Før antennekabelen til minikortet inn i kabelføringen, og koble antennekabelen til kontakten på minikortet. 5. Snu datamaskinen og skru inn de to skruene i datamaskinen. 6. Sett på plass håndleddsstøtten (se Sette på plass håndleddsstøtten ). 7. Sett på plass tastaturet (se Sette ..

Sette på skjermrammen - Page 16

Sette på skjermrammen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Juster skjermrammen over skjermpanelet og klikk den forsiktig på plass. 3. Sett på plass skjermenheten (se Sette på skjermenheten ). Skjermpanel Ta av skjermpanelet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta av skjermenheten (se Ta av skjermenheten ). 3. Ta av skjermrammen (se Ta av skjermrammen ). 4. Koble kamerakabelen fra kontakten på kameramodulen. 5. Skru ut de åtte skruene som fester skjermpanelet til skjermdekselet. 1 skjermramme

..

Sette på skjermpanelet - Page 17

6. Løft skjermpanelet av skjermdekselet. 7. Snu skjermpanelet opp ned, og plasser det på en ren overflate. 8. Løft tapen som fester skjermkabelen til skjermkortkontakten, og koble fra skjermkabelen. 9. Løsne kamerakabelen fra baksiden av skjermpanelet. 10. Skru ut de fire skruene (to på hver side) som fester skjermpanelbrakettene til skjermpanelet. Sette på skjermpanelet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 1 skjermkabel 2 skruer (8) 3 skjermpanel 4 kamerakabelkontakt 1 tape 2 skjermkortkontakt 3 skjermkabel 4 baksiden av skjermpanelet 1 skjermpanelbraketter (2) 2 skruer (4)Tilbake til innholdssiden - Page 18

2. Skru inn de fire skruene (to på hver side) som fester skjermpanelbrakettene til skjermpanelet. 3. Koble skjermkabelen til skjermkortkontakten, og fest den med tapen. 4. Fest kamerakabelen til baksiden av skjermpanelet. 5. Plasser skjermpanelet på skjermdekselet, og koble kamerakabelen til kontakten på kameramodulen. 6. Juster skruehullene på skjermpanelet etter hullene på skjermdekselet. 7. Skru inn de åtte skruene som fester skjermpanelet til skjermdekslet. 8. Sett på plass skjermrammen (se Sette på skjermrammen ). 9. Sett på plass skjermenheten (se Sette på skjermenheten ). T..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 19

Tilbake til innholdssiden Harddisk Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut harddisken Sette inn harddisken Ta ut harddisken 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Skru ut de to skruene som fester harddisken til datamaskinbasen. 5. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 6. Skyv harddisken vekk fra harddiskkontakten på hovedkortet. 7. Løft harddisken ut av harddiskbrønnen. ADVARSEL: Før du arbeider inne i datamaskinen, må du lese sikkerhetsinformasjone..

Sette inn harddisken - Page 20

Sette inn harddisken 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta den nye harddisken ut av emballasjen. Ta vare på originalemballasjen til oppbevaring eller frakt av harddisken. 3. Plasser harddisken i harddiskbrønnen og skyv den mot kontakten til den sitter på plass. 4. Snu datamaskinen og skru inn de to skruene som fester harddisken til datamaskinen. 5. Sett på plass håndleddsstøtten (se Sette på plass håndleddsstøtten ). 6. Sett på plass tastaturet (se Sette på tastaturet ). 7. Sett inn batteriet (se Sette inn batteriet ). 8. Installer operativsystemet på datamaskinen h..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 21

Tilbake til innholdssiden Strømknappmodul Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut strømknappmodulen Sette inn strømknappmodulen Ta ut strømknappmodulen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Snu håndleddsstøtten. 6. Skru ut skruen som fester strømknappmodulen til håndleddsstøtten. 7. Løsne strømknappkabelen fra håndleddsstøtten. 8. Løft og skyv strømknappmodulen fra under sperren. Sette inn strømkn..

Sette på plass håndleddsstøtten - Page 22

3. Skru inn skruen som fester strømknappmodulen til håndleddsstøtten. 4. Fest strømknappkabelen til håndleddsstøtten. 5. Sett på plass håndleddsstøtten (se Sette på plass håndleddsstøtten ). 6. Sett på plass tastaturet (se Sette på tastaturet ). 7. Sett inn batteriet (se Sette inn batteriet ). Tilbake til innholdssiden FORSIKTIG: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 23

Tilbake til innholdssiden Tastatur Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta av tastaturet Sette på tastaturet Ta av tastaturet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Skru ut de to skruene som fester tastaturet til datamaskinbasen. 4. Snu datamaskinen og åpne skjermen så langt som mulig. 5. Skyv en plastspiss mellom tastaturet og håndleddsstøtten. Løsne og løft opp tastaturet fra de tre tappene på håndleddsstøtten. 6. Lirk tastaturet opp, og skyv de fem tappene nederst på tastaturet ut av sporene på håndledd..

Sette på tastaturet - Page 24

7. Skyv tastaturet mot skjermen uten å trekke hardt i det. 8. Løft kontaktlåsen og dra i tastaturkabelen for å koble den fra kontakten på hovedkortet. 9. Løft tastaturet av datamaskinen. Sette på tastaturet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Skyv tastaturkabelen inn i kontakten på hovedkortet, og trykk ned på kontaktlåsen for å feste kabelen. 3. Skyv de fem tappene nederst på tastaturet inn i sporene på håndleddsstøtten. 4. Trykk forsiktig rundt kantene på tastaturet for å feste det under de tre tappene på håndleddsstøtten. 5. Lukk skjermen og snu datamaskin..

Tilbake til innholdssiden - Page 25

Tilbake til innholdssiden

..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 26

Tilbake til innholdssiden Minnemodul(er) Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut minnemodulen(e) Sette inn minnemodulen(e) Du kan utvide datamaskinens minnekapasitet ved å installere minnemoduler på hovedkortet. Se Spesifikasjoner i Setup Guide (Installeringsveiledningen) angående informasjon om hvilken type minne som støttes av datamaskinen. Datamaskinen har to brukertilgjengelige SODIMM-kontakter. Ta ut minnemodulen(e) 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Bruk fing..

Sette inn batteriet - Page 27

1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Juster hakket på minnemodulen etter tappen på minnemodulkontakten. 3. Skyv minnemodulen inn i sporet i 45 graders vinkel, og trykk modulen ned til den klikker på plass. Hvis du ikke hører et klikk, må du ta ut minnmemodulen og sette den inn på nytt. 4. Sett på plass tastaturet (se Sette på tastaturet ). 5. Sett inn batteriet (se Sette inn batteriet ). 6. Slå på datamaskinen. Når datamaskinen starter opp, finner den minnemodulen og oppdaterer automatisk systemkonfigurasjonsinformasjonen. Slik bekrefter du mengden minne som er install..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 28

Tilbake til innholdssiden Trådløst minikort Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut det trådløse minikortet Sette inn det trådløse minikortet Hvis du bestilte et trådløst minikort sammen med datamaskinen, er kortet allerede installert. Datamaskinen støtter ett minikortspor med halv høyde: WLAN (Wireless Local Area Network), Wi -Fi eller WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Ta ut det trådløse minikortet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. ..

Sette inn det trådløse minikortet - Page 29

Sette inn det trådløse minikortet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta det nye trådløse minikortet ut av emballasjen. 3. Skyv minikortkontakten i 45 graders vinkel inn i kontakten på hovedkortet. 4. Trykk den andre enden av det trådløse minikortet ned i sporet på hovedkortet, og skru inn skruen som fester minikortet til kontakten på hovedkortet. 5. Koble den svarte antennekabelen til kontakten som er merket med en svart trekant på det trådløse minikortet. 6. Sett på plass tastaturet (se Sette på tastaturet ). 7. Sett inn batteriet (se Sette inn batteriet ). 8. In..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 30

Tilbake til innholdssiden Optisk stasjon Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut den optiske stasjonen Sette inn den optiske stasjonen Ta ut den optiske stasjonen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Skru ut skruen som fester den optiske stasjonen til datamaskinbasen. 5. Skyv den optiske stasjonen ut av stasjonsbrønnen. Sette inn den optiske stasjonen 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Skyv den optiske stasjonen inn i stasjonsbrønnen til den sitter helt p..

Tilbake til innholdssiden - Page 31

Tilbake til innholdssiden FORSIKTIG: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 32

Tilbake til innholdssiden Håndleddsstøtte Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta av håndleddsstøtten Sette på plass håndleddsstøtten Ta av håndleddsstøtten 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Skru ut de ti skruene som fester håndleddsstøtten til datamaskinbasen. 4. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 5. Koble høyttalerkabelen fra kontakten på hovedkortet. 6. Løft opp kontaktlåsene og trekk i uttrekkstappene for å koble styreplatekabelen og strømknappkabelen fra kontaktene på hovedkortet. ADVA..

Sette på plass håndleddsstøtten - Page 33

7. Skyv en plastspiss inn mellom datamaskinbasen og håndleddsstøtten, og lirk av håndleddsstøtten. Sette på plass håndleddsstøtten 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Skyv tappene på håndleddsstøtten inn i sporene på datamaskinen, og klikk den forsikig på plass. 3. Sett kontakten til høyttalerkabelen inn i kontakten på hovedkortet. 4. Skyv styreplatekabelen og strømknappkabelen inn i kontaktene på hovedkortet, og trykk ned på kontaktlåsene for å feste kablene. 5. Lukk skjermen og snu datamaskinen opp-ned. 6. Skru inn de ti skruene som fester håndleddsstøtten..

Tilbake til innholdssiden - Page 34

Tilbake til innholdssiden

..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 35

Tilbake til innholdssiden Batteri Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut et batteri Sette inn batteriet Ta ut et batteri 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Slå av datamaskinen og snu den opp ned. 3. Skyv batterilåsehaken til ulåst posisjon. 4. Skyv batteriutløserlåsen til siden. 5. Skyv og løft batteriet ut av batterirommet. Sette inn batteriet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Juster tappene på batteriet etter sporene i batterirommet. 3. Skyv batteriet inn i batterirommet til det klikker på plass. 4. Skyv batterilåsehaken til lå..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 36

Tilbake til innholdssiden Høyttalere Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Demontere høyttalerne Sette inn høyttalerne Demontere høyttalerne 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Snu håndleddsstøtten. 6. Skru ut de fire skruene som fester høyttalerne til håndleddsstøtten. 7. Merk deg kabelføringen. Fjern festetapen og løft høyttalerne sammen med kabelen vekk fra håndleddsstøtten. Sette inn høyttalerne ..

Sett på plass håndleddsstøtten (se - Page 37

5. Sett på plass håndleddsstøtten (se Sette på plass håndleddsstøtten ). 6. Sett på plass tastaturet (se Sette på tastaturet ). 7. Sett inn batteriet (se Sette inn batteriet ). Tilbake til innholdssiden FORSIKTIG: Før du slår på maskinen må du skru inn alle skruer og kontrollere at det ikke ligger igjen løse skruer inni datamaskinen. Ellers kan det oppstå skade på datamaskinen.

..

Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 - Page 38

Tilbake til innholdssiden Hovedkort Servicehåndbok for Dell™ Inspiron™ N5020/M5030/N5030 Ta ut hovedkortet Sette inn hovedkortet Legge inn servicekoden i BIOS Ta ut hovedkortet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Ta ut batteriet (se Ta ut et batteri ). 3. Ta av tastaturet (se Ta av tastaturet ). 4. Ta av håndleddsstøtten (se Ta av håndleddsstøtten ). 5. Ta ut minnemodulen(e) (se Ta ut minnemodulen(e) ). 6. Ta ut harddisken (se Ta ut harddisken ). 7. Ta ut den optiske stasjonen (se Ta ut den optiske stasjonen ). 8. Ta ut minikortet (se Ta ut det trådløse minikortet ). ..

Sette inn hovedkortet - Page 39

15. Løft hovedkortet ut av datamaskinbasen. Sette inn hovedkortet 1. Følg instruksjonene i Før du begynner . 2. Juster kontaktene på hovedkortet etter sporene på datamaskinbasen, og plasser det på datamaskinbasen. 3. Skru inn de to skruene som fester hovedkortet til datamaskinbasen. 4. Sett på plass eventuelle kort eller blinddeksel som du fjernet fra mediekortleseren. 5. Sett klokkebatteriet på plass (se Sette inn klokkebatteriet ). 6. Sett på plass prosessormodulen (se Sette inn prosessormodulen ). 7. Sett prosessorens varmeavleder på plass (se Sette inn prosessorens varmeavlede..

Legge inn servicekoden i BIOS - Page 40

Legge inn servicekoden i BIOS 1. Forsikre deg om at strømadapteren er koblet til, og at hovedbatteriet er satt inn på riktig måte. 2. Slå på datamaskinen. 3. Trykk på <F2> under POST for å starte systemoppsettprogrammet. 4. Naviger til sikkerhetskategorien, og skriv inn servicekoden i feltet Set Service Tag (Angi servicekode). Tilbake til innholdssiden

..

Sponsored links

Latest Update