Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Turkish

Inspiron 15 (1564, Early 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 1

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Not, Dikkat ve Uyar ı lar Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değ i ş tirilebilir. © 2009 Dell Inc. Tüm hakları sakl ı d ı r. Dell Inc. ı n yaz ı l ı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğ alt ı lmas ı kesinlikle yasakt ı r. Bu metinde kullan ı lan ticari markalar: Dell , DELL logosu ve Inspiron , Dell Inc. ı n ticari markalar ı d ı r; Bluetooth , Bluetooth SIG, Inc.a ait olan ve Dell taraf ı ndan lisansla kullan ı lan tescilli markad ı r; Microsoft, Windows , Windows Vista ve Windows Vista ba şl..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 2

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön AC Adaptörü Konnektörü Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı AC Adaptörü Konnektörünü Ç ı karma AC Adaptörü Konnektörünü Takma AC Adaptörü Konnektörünü Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 5. Güç düğmesi panelini çı kar ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Ç ı karma ). 6. Klavyeyi çı..

İ - Page 3

1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. AC adaptörü konnektörünü bilgisayar tabanı na yerle ş tirin. 3. AC adaptörü konnektörünü bilgisayar tabanı na sabitleyen viday ı tak ı n. 4. AC adaptörü konnektörünün kablosunu sistem kartındaki konnektöre takı n. 5. Avuç içi dayanağı n ı tak ı n (bkz. Avuç İ çi Dayana ğı n ı Takma ). 6. Klavyeyi tak ı n (bkz. Klavyeyi Takma ). 7. Güç düğ mesi panelini tak ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Takma ). 8. Modül kapağı n ı tak ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Takma ). 9. Optik sürücüy..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 4

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Pil Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Pili Ç ı karma Pili Takma Pili Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Bilgisayar ı temiz, düz bir yüzeye ters biçimde yerleş tirin. 3. Pil serbest b ı rakma mandal ı n ı çı t sesini duyana kadar kayd ı r ı n. 4. Pili yuvan ı n d ışı na kayd ı r ı n. Pili Takma 1. Pili yuvas ı na kayd ı r ın ve çıt sesini duyana kadar yerine oturtmak üzere bastı r ı n. İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön UYARI: Bilgisayar ı n ı z ın içinde çalışmadan önc..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 5

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Ba şlamadan Önce Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Önerilen Araçlar Bilgisayar ı Kapatma Bilgisayar ı n İ çinde Çal ış maya Ba ş lamadan Önce Bu el kitab ı nda bilgisayar ı n ı zdaki bile ş enlerin tak ı lmas ı ya da çı kar ı lmas ıyla ilgili prosedürler anlatı lmaktad ır. Aksi belirtilmedikçe, her yordamda aş a ğı daki ş artlar ın geçerli olduğ u varsay ı l ı r: l Bilgisayar ı Kapatma ve Bilgisayar ı n İ çinde Çal ış maya Ba ş lamadan Önce bölümlerindeki adı mlar ı gerçekleş tirdi ğ iniz. l B..

Bilgisayar - Page 6

1. Bilgisayar kapa ğı n ın çizilmesini önlemek üzere çalışma yüzeyinin düz ve temiz olması n ı sa ğ lay ı n. 2. Bilgisayar ı ve ba ğ l ı tüm aygı tlar ı kapat ı n (bkz. Bilgisayar ı Kapatma ). 3. Tüm telefon veya ağ kablolar ı n ı bilgisayar ı n ızdan çı kar ı n. 4. 7-in-1 bellek kart ı okuyucusunda kart varsa çı kar ı n. 5. Bilgisayar ı n ı z ı ve tüm bağ l ı ayg ı tlar ı elektrik prizlerinden çı kar ı n. 6. Bilgisayara ba ğ l ı tüm aygı tlar ı n bilgisayarla ba ğ lant ı s ı n ı kesin. 7. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 8..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 7

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön BIOS'u S ı f ı rlama Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı 1. Bilgisayar ı açı n. 2. support.dell.com/support/downloads adresine gidin. 3. Modeli Seç 'i t ı klat ı n. 4. Bilgisayar ı n ı z ın BIOS güncelleş tirme dosyas ı n ı bulun: Bilgisayar ı n ı z ı n Service Tag (Servis Etiketi) bilgisine sahipseniz: a. Enter a Service Tag (Bir Servis Etiketi Girin) öğ esini t ı klat ı n. b. Enter a service tag: (Bir servis etiketi girin) alan ı na bilgisayar ı n ı z ı n Servis Etiketini girin, Go (Ba şla) öğ esini t ı klat ı p a..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 8

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Bluetooth ® Kablosuz Teknolojisi Bulunan Dahili Kart Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Bluetooth Kart ı n ı Ç ı karma Bluetooth Kart ı n ı Takma Bilgisayar ı n ı zla Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bir kart sipari ş ettiyseniz, kart zaten tak ı l ı d ı r. Bluetooth Kart ı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ..

Bluetooth Kart - Page 9

Bluetooth Kart ı n ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Bluetooth kart ındaki konnektörle sistem kartındaki konnektörü hizalayı n ve Bluetooth kart ı n ı sistem kart ına takmak için bastı r ı n. 3. Bluetooth kart ı n ı sistem kart ı na ba ğ layan viday ı tak ı n. 4. Avuç içi dayanağı n ı tak ı n (bkz. Avuç İ çi Dayana ğı n ı Takma ). 5. Klavyeyi tak ı n (bkz. Klavyeyi Takma ). 6. Güç düğ mesi panelini tak ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Takma ). 7. Optik sürücüyü takı n (bkz. Optik Sürücüyü Takma ). 8. Mod..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 10

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Kamera Modülü Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Kamera Modülünü Ç ı karma Kamera Modülünü Takma Kamera Modülünü Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Ekran aksam ı n ı çı kar ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ı Ç ı karma ). 4. Ekran çerçevesini çı kar ı n (bkz. Ekran Çerçevesini Ç ı karma ). 5. Ekran panelini çı kar ı n (bkz. Ekran Panelini Ç ı karma ). 6. Kamera modülünü ekran kapağı ndan s ı y ırarak çı kar ı n. 7. Kamera k..

Kamera Modülünü Takma - Page 11

Kamera Modülünü Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Kamera kablosunu kamera modülü üzerindeki konnektöre takı n. 3. Kamera kablosunu kamera modülüne sabitleyen bandı yap ış t ı r ı n. 4. Kamera modülünü ekran kapağı na yerle ştirmek için hizalama direklerini kullanı n. 5. Ekran kapa ğına sabitlemek için kamera modülünü aş a ğı do ğ ru bast ı r ı n. 6. Ekran panelini tak ı n (bkz. Ekran Panelini Takma ). 7. Ekran çerçevesini takı n (bkz. Ekran Çerçevesini Takma ). 8. Ekran aksam ı n ı tak ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 12

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Düğ me Pil Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Dü ğ me Pili Ç ı karma Dü ğ me Pili Takma Düğme Pili Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 4. Düğ me pili, sistem kart ındaki pil soketinden çıkarmak için plastik çubuk kullanı n. Düğ me Pili Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Art ı ucu yukar ı bakacak şekilde düğ me pili, sistem kart ..

İ - Page 13

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön D İ KKAT: Bilgisayar ı çalış t ırmadan önce tüm vidaları yerine tak ı n ve bilgisayar ın içine kaçmış vida kalmad ığı ndan emin olun. İçeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 14

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Modül Kapağı Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma Modül Kapa ğı n ı Takma Modül Kapağı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Modül kapağı n ı bilgisayar taban ına sabitleyen üç tutucu vidayı gev ş etin. 4. Modül kapağı n ı bilgisayar taban ından dikkatlice çı karabilece ğiniz bir açı yla kald ı r ı n. Modül Kapağı n ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Modül k..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 16

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön İşlemci Modülü Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı İş lemci Modülünü Ç ı karma İş lemci Modülünü Takma İşlemci Modülünü Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Sistem Kart ı n ı Ç ı karma bölümündeki ad ı m 3 - ad ı m 20 aras ındaki yönergeleri uygulayı n. 4. İş lemci ı s ı emicisini çı kar ı n (bkz. İş lemci Is ı Emicisini Ç ı karma ). 5. ZIF soketini gev şetmek için, düz uçlu küçük bir tornavida kullanı n ve ZIF ..

İşlemci Modülünü Takma - Page 17

6. İşlemci modülünü ZIF soketinden kaldı r ı n. İşlemci Modülünü Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. İşlemci modülünün pin - 1 köş esini ZIF soketinin pin- 1 köş esi ile hizalay ı n, sonra i şlemci modülünü yerleş tirin. İşlemci modülü uygun ş ekilde yerle ş tirildi ğinde dört köşenin tümü aynı yükseklikte hizalanır. Modülün bir veya daha fazla köş esi di ğ erlerinden daha yüksek olursa, modül uygun ş ekilde yerle ş tirilemez. 3. Sistem kart ı na i şlemci modülünü takmak için kam vidası n ı saat yön..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 18

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön İş lemci Is ı Emicisi Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı İş lemci Is ı Emicisini Ç ı karma İş lemci Is ı Emicisini Takma İş lemci Is ı Emicisini Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Sistem Kart ı n ı Ç ı karma bölümündeki ad ı m 3 - ad ı m 20 aras ındaki yönergeleri uygulayı n. 4. İş lemci ı s ı emiciyi sistem kart ı na sabitleyen tutucu vidalar ı s ı ras ı yla gev ş etin (bu s ı ra i ş lemci ı s ı emicisinin üzerinde belir..

üzerinde gösterilmektedir). - Page 19

üzerinde gösterilmektedir). 3. Sistem Kart ı n ı Takma bölümündeki ad ı m 4 - ad ı m 24 aras ındaki yönergeleri uygulayı n. İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön D İ KKAT: Bilgisayar ı çalış t ırmadan önce tüm vidaları yerine tak ı n ve bilgisayar ın içine kaçmış vida kalmad ığı ndan emin olun. İçeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 20

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Ekran Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Ekran Aksam ı Ekran Çerçevesi Ekran Paneli Ekran Paneli Dirsekleri Ekran Mente ş eleri Ekran Kablosu Ekran Aksam ı Ekran Aksam ı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 4. Mini Kart anten kablolar ı n ı sökün (bkz. ad ı m 4 - Mini Kart ı Ç ı karma ). 5. Mini Kart anten kablolar ı n ın yönlendirme yolunu not edin ve kabloları b..

- Page 21

9. Mini Kart anten kablolar ı n ı bilgisayar taban ındaki delikten çekin. 10. Mini Kart anten kablolar ı n ın yönlendirme yolunu not edin ve kabloları avuç içi dayanağındaki yönlendirme kı lavuzlar ından sökün. 11. Ekran kablosunu sistem kart ındaki konnektörden çı kar ı n ve ekran kablosu topraklama vidas ı n ı sökün. 12. Ekran aksam ı n ı yerinde tutarak ekran aksam ı n ı bilgisayar taban ına tutturan üç vidayı sökün. 13. Ekran aksam ı n ı bilgisayar taban ı ndaki hizalama direklerinden kald ırarak çı kar ı n. 1 Mini Kart anten kablosu yolu 2 ekr..

Ekran Çerçevesi - Page 22

Ekran Aksam ı n ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Ekran aksam ı n ı bilgisayar taban ı na yerle ştirmek için hizalama direklerini kullanı n. 3. Ekran aksam ı n ı bilgisayar taban ına sabitleyen üç vidayı yerine tak ı n. 4. Ekran kablosunu sistem kart ındaki konnektöre bağ lay ı n ve ekran kablosu topraklama vidas ı n ı yerine tak ı n. 5. Mini Kart anten kablolar ı n ı avuç içi dayanağındaki yönlendirme kı lavuzlar ından geçirin. 6. Mini Kart anten kablolar ı n ı bilgisayar taban ındaki delikten geçirin. 7. Bilgisayar ı..

Ekran Çerçevesini Takma - Page 23

Ekran Çerçevesini Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Kablolar ı ekran çerçevesinden uzak tutmak için ekran kablosu ve Mini Kart anten kabloları n ı n sol mente şedeki çentikten geçtiğ inden emin olun. 3. Öncelikle ekran çerçevesini menteşelerin üzerine yerleş tirin. 4. Yerine oturtmak için ekran çerçevesine yavaşça bastı r ı n. 5. Ekran aksam ı n ı tak ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ı Takma ). 6. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma ). Ekran Paneli Ekran Panelini Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Ekra..

Ekran Paneli Dirseklerini Çı - Page 24

Ekran Panelini Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Ekran kablosunu, ekran panelinin arkas ındaki konnektöre bağ lay ı n ve ekran kablosunu ekran paneline sabitleyen band ı yap ış t ı r ı n. 3. Ekran panelini ekran kapa ğı na do ğru biçimde yerleştirmek için hizalama direklerini kullanı n. 4. Ekran panelini ekran kapa ğı na sabitleyen alt ı viday ı yerine tak ı n. 5. Ekran çerçevesini takı n (bkz. Ekran Çerçevesini Takma ). 6. Ekran aksam ı n ı tak ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ı Takma ). 7. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma ). Ekran Pa..

Ekran Paneli Dirseklerini Takma - Page 25

Ekran Paneli Dirseklerini Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Ekran paneli dirseklerini ekran paneline sabitleyen sekiz viday ı tak ı n. 3. Ekran panelini tak ı n (bkz. Ekran Panelini Takma ). 4. Ekran çerçevesini takı n (bkz. Ekran Çerçevesini Takma ). 5. Ekran aksam ı n ı tak ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ı Takma ). 6. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma ). Ekran Mente ş eleri Ekran Mente şelerini Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Ekran aksam ı n ı çı kar ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ı Ç ı karma ). 3. Ekran..

Ekran Kablosu - Page 26

Ekran Mente ş elerini Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Ekran mente ş elerini ekran kapa ğı na yerle ştirmek için hizalama direklerini kullanı n. Viday ı s ıkmadan önce Mini Kart anten kabloları n ı n ve ekran kablosunun sol mente ş enin alt ından geçtiğ inden emin olun. 3. Ekran mente ş elerini ekran kapa ğı na sabitleyen iki viday ı tak ı n. 4. Ekran panelini tak ı n (bkz. Ekran Panelini Takma ). 5. Ekran çerçevesini takı n (bkz. Ekran Çerçevesini Takma ). 6. Ekran aksam ı n ı tak ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ı Takma ). 7. Pil..

İ - Page 27

1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Ekran kablosunu, ekran kapa ğındaki yönlendirme kı lavuzlar ından geçirin. 3. Ekran mente ş elerini tak ı n (bkz. Ekran Mente ş elerini Takma ). 4. Ekran panelini tak ı n (bkz. Ekran Panelini Takma ). 5. Ekran çerçevesini takı n (bkz. Ekran Çerçevesini Takma ). 6. Ekran aksam ı n ı tak ı n (bkz. Ekran Aksam ı n ı Takma ). 7. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma ). İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön D İ KKAT: Bilgisayar ı çalış t ırmadan önce tüm vidaları yerine tak ı n ve bilgisayar ın içine kaçmış..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 28

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön İş lemci Fan ı Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı İş lemci Fan ı n ı Ç ı karma İş lemci Fan ı n ı Takma İş lemci Fan ı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 5. Güç düğmesi panelini çı kar ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Ç ı karma ). 6. Klavyeyi çı kar ı n (bkz. Klavyeyi Ç ı..

İ - Page 29

2. İş lemci fan ı n ı bilgisayar taban ı na yerle ş tirin. 3. İş lemci fan ı n ı bilgisayar taban ı na sabitleyen iki viday ı tak ı n. 4. İş lemci fan kablosunu sistem kart ındaki konnektöre takı n. 5. Avuç içi dayanağı n ı tak ı n (bkz. Avuç İ çi Dayana ğı n ı Takma ). 6. Klavyeyi tak ı n (bkz. Klavyeyi Takma ). 7. Güç düğ mesi panelini tak ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Takma ). 8. Modül kapağı n ı tak ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Takma ). 9. Optik sürücüyü takı n (bkz. Optik Sürücüyü Takma ). 10. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma )...

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 30

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Sabit Sürücü Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Sabit Sürücüyü Ç ı karma Sabit Sürücüyü Takma Sabit Sürücüyü Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 4. Sabit sürücü aksamı n ı bilgisayar taban ına sabitleyen dört vidayı çı kar ı n. 5. Çekme tı rna ğı n ı kullanarak sabit sürücü aksamı n ı sola do ğ ru kayd ı r ı n ve sistem kart ındaki konnektörde..

Sabit Sürücüyü Takma - Page 31

8. Sabit sürücüyü kaldırarak sabit sürücü dirseğinden çı kar ı n. Sabit Sürücüyü Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Yeni sürücüyü ambalajından çı kar ı n. Sabit sürücüyü saklamak veya nakletmek için orijinal ambalajı n ı saklay ı n. 3. Sabit sürücüyü sabit sürücü dirseğ ine yerle ş tirin. 4. Sabit sürücüyü, sabit sürücü dirseğine sabitleyen dört vidayı yerine tak ı n. 5. Optik sürücü aksamı n ı bilgisayar taban ı na yerle ş tirin. 6. Sabit sürücü aksamı n ı sistem kart ındaki konnektöre oturtm..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 32

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Klavye Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Klavyeyi Ç ı karma Klavyeyi Takma Klavyeyi Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Güç düğmesi panelini çı kar ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Ç ı karma ). 4. Klavyeyi bilgisayar taban ına sabitleyen üç vidayı çı kar ı n. 5. Klavyeyi dikkatlice kald ı r ıp avuç içi dayanağı ndaki t ı rnaklardan kurtar ı n. 6. Klavye üzerindeki tı rnaklar ı avuç içi dayanağı ndaki yuvalardan kayd ırarak ..

Klavyeyi Takma - Page 33

9. Klavyeyi avuç içi dayanağı ndan kald ırarak çı kar ı n. Klavyeyi Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Klavyeyi ba ş a ş a ğı avuç içi dayanağı n ın üstüne koyun. 3. Klavye kablosunu sistem kart ındaki konnektöre kaydı rarak tak ın ve kabloyu sabitlemek için konnektör mandalı n ı kapat ı n. 4. Klavye üzerindeki tı rnaklar ı avuç içi dayanağı ndaki yuvalara kayd ı rarak yerle ş tirin ve klavyeyi yerine oturtun. 5. Klavyeyi avuç içi dayanağı ndaki t ı rnaklar ı n alt ında sabitlemek için klavyenin kenarları na yava..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 34

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Pil Mandal ı Aksam ı Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Pil Mandal ı Aksam ı n ı Ç ı karma Pil Mandal ı Aksam ı n ı Takma Pil Mandal ı Aksam ı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Sistem Kart ı n ı Ç ı karma bölümündeki ad ı m 3 - ad ı m 19 aras ındaki yönergeleri uygulayı n. 4. Pil serbest b ı rakma mandal ı n ı pil mandal ı aksam ı na sabitleyen viday ı sökün. 5. Pil mandal ı yay ı n ı pil mandal ı aksam ı ndan ve bilgi..

İ - Page 35

4. Pil serbest b ı rakma mandal ı n ı sabit tutarak pil serbest b ı rakma mandal ı n ı pil mandal ı aksam ı na ba ğ layan viday ı tak ı n. 5. Sistem Kart ı n ı Takma bölümündeki ad ı m 5 - ad ı m 24 aras ındaki yönergeleri uygulayı n. İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön D İ KKAT: Bilgisayar ı çalış t ırmadan önce tüm vidaları yerine tak ı n ve bilgisayar ın içine kaçmış vida kalmad ığı ndan emin olun. İçeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 36

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Bellek Modülleri Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Bellek Modüllerini Ç ı karma Bellek Modüllerini Takma Sistem kart ı n ıza bellek modülleri takarak bilgisayarı n ı z ı n belle ğ ini art ı rabilirsiniz. Bilgisayar ı n ı z ı n destekledi ğ i bellek hakk ında bilgi edinmek için Kurulum K ı lavuzu 'ndaki ve support.dell.com/manuals adresindeki Kapsaml ı Teknik Özellikler 'de bulunan "Temel Özellikler" bölümüne bakı n. Bilgisayar ı n ızda iki adet SODIMM konnektörü bulunur. Bu konnektörler bilgisayarı n alt k ı sm..

NOT: - Page 37

1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Modülün altındaki çentiği, bellek modülü konnektöründeki çı k ı nt ı yla ayn ı hizaya getirin. 3. Bellek modülünü 45 derecelik açı ile düz biçimde yuvaya kaydı r ı n ve yerine oturana kadar a ş a ğı do ğ ru bast ı r ı n. T ı k sesi duymazsan ız, bellek modülünü çı kar ı p yeniden tak ı n. 4. Modül kapağı n ı tak ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Takma ). 5. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma ). AC adaptörünü bilgisayarı n ı za ve elektrik prizine tak ı n. 6. Bilgisayar ı açı n. Bilgis..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 38

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Mikrofon Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Mikrofonu Ç ı karma Mikrofonu Takma Mikrofonu Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 5. Güç düğmesi panelini çı kar ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Ç ı karma ). 6. Klavyeyi çı kar ı n (bkz. Klavyeyi Ç ı karma ). 7. Avuç içi dayanağı n ı çı kar..

İ - Page 39

1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Mikrofonu bilgisayar taban ı ndaki yuvaya kayd ı rarak yerle ş tirin. 3. Mikrofon kablosunu sistem kart ındaki konnektöre takı n. 4. Avuç içi dayanağı n ı tak ı n (bkz. Avuç İ çi Dayana ğı n ı Takma ). 5. Klavyeyi tak ı n (bkz. Klavyeyi Takma ). 6. Güç düğ mesi panelini tak ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Takma ). 7. Modül kapağı n ı tak ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Takma ). 8. Optik sürücüyü takı n (bkz. Optik Sürücüyü Takma ). 9. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma ). İ çindekiler Sayf..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 40

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Kablosuz Mini Kart Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Mini Kart ı Ç ı karma Mini Kart ı Takma Bilgisayar ı n ı zla birlikte bir kablosuz Mini Kart sipari ş ettiyseniz, kart zaten yüklenmiş tir. Bilgisayar ı n ı z, Kablosuz Yerel A ğ ( WLAN) için bir adet yarı m Mini Kart yuvas ı n ı destekler. Mini Kart ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 4. Anten kablolar ı n ı Mi..

Mini Kart - Page 41

Mini Kart ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Yeni Mini Kart ı ambalaj ından çı kar ı n. 3. Mini Kart üzerindeki etiket üste gelecek ş ekilde Mini Kart ı 45 derecelik bir açı yla sistem kart ındaki ilgili konnektöre takı n. 4. Mini Kart ı n di ğ er ucunu sistem kart ı ndaki yuvan ın içine doğ ru bast ı r ı n ve Mini Kart ı sistem kart ı na sabitleyen viday ı yerine tak ı n. 5. Beyaz anten kablosunu, üzerinde beyaz üçgen işareti bulunan ana Mini Kart konnektörüne bağ lay ın. Siyah anten kablosunu, üzerinde siyah üçgen i ..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 42

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Optik Sürücü Kartı Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Optik Sürücü Kart ı n ı Ç ı karma Optik Sürücü Kart ı n ı Takma Optik Sürücü Kartı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 5. Güç düğmesi panelini çı kar ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Ç ı karma ). 6. Klavyeyi çı kar ı ..

Optik Sürücü Kartı - Page 43

Optik Sürücü Kartı n ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Optik sürücü kartı n ı do ğru biçimde yerleştirmek için bilgisayar tabanı ndaki hizalama direklerini kullan ı n. 3. Optik sürücü kartı n ı bilgisayar taban ı na sabitleyen iki viday ı tak ı n. 4. Optik sürücü kartı kablosunu optik sürücü kartındaki konnektöre kaydı rarak tak ın ve kabloyu sabitlemek için konnektör mandalı n ı kapat ı n. 5. Avuç içi dayanağı n ı tak ı n (bkz. Avuç İ çi Dayana ğı n ı Takma ). 6. Klavyeyi tak ı n (bkz. Klavyeyi Takma )..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 44

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Optik Sürücü Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Optik Sürücüyü Ç ı karma Optik Sürücüyü Takma Optik Sürücüyü Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü bilgisayar tabanı na sabitleyen viday ı çı kar ı n. 4. Optik sürücüyü optik sürücü yuvası n ı n d ışı na kayd ı r ı n. Optik Sürücüyü Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Optik sürücüyü optik sürücü yuvası na kayd ı rarak ..

- Page 45

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön

..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 46

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Avuç İçi Dayanağı Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Avuç İ çi Dayana ğı n ı Ç ı karma Avuç İ çi Dayana ğı n ı Takma Avuç İçi Dayanağı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 5. Mini Kart anten kablolar ı n ı sökün (bkz. ad ı m 4 - Mini Kart ı Ç ı karma ). 6. Mini Kart anten kab..

Avuç İçi Dayanağı - Page 47

13. Avuç içi dayanağı n ı bilgisayar taban ı na sabitleyen alt ı viday ı çı kar ı n. 14. Avuç içi dayanağı n ı n sa ğı ndan veya solundan ba ş layarak ve parmaklar ı n ı z ı kullanarak, avuç içi dayanağı n ı bilgisayar taban ı ndan ay ı r ı n. 15. Avuç içi dayanağı n ı bilgisayar ı n taban ı ndan kald ı r ı n. Avuç İçi Dayanağı n ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Avuç içi dayanağı n ı bilgisayar taban ı na hizalay ı n ve yerine oturtun. 3. Dokunmatik yüzey kablosunu sistem kartındaki konnektöre kaydı..

İ - Page 48

4. Avuç içi dayanağı n ı bilgisayar taban ı na sabitleyen alt ı viday ı tak ı n. 5. Mini Kart anten kablolar ı n ı avuç içi dayanağındaki yönlendirme kı lavuzlar ından geçirin. 6. Mini Kart anten kablolar ı n ı bilgisayar taban ındaki delikten geçirin. 7. Avuç içi dayanağı n ı bilgisayar taban ına sabitleyen on dört vidayı tak ı n. 8. Klavyeyi tak ı n (bkz. Klavyeyi Takma ). 9. Güç düğ mesi panelini tak ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Takma ). 10. Mini Kart anten kablolar ı n ı yönlendirip takı n (bkz. ad ı m 5 - Mini Kart ı Takma ). 11. Mod..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 49

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Güç Düğ mesi Paneli Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Güç Dü ğ mesi Panelini Ç ı karma Güç Dü ğ mesi Panelini Takma Güç Düğmesi Panelini Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Güç düğ mesi panelini bilgisayar taban ına sabitleyen üç vidayı çı kar ı n. 4. Bilgisayar ı ters çevirin ve ekranı mümkün olduğunca açı n. 5. T ı rnaklar ı avuç içi dayanağından kurtarmak için güç düğ mesi panelini iki mente ş e aras ı ndan y..

mesi Panelini Takma - Page 50

Güç Düğ mesi Panelini Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Güç düğ mesi kablosunu sistem kart ındaki konnektöre kaydı rarak tak ın ve kabloyu sabitlemek için konnektör mandalı n ı kapat ı n. 3. Güç düğ mesi panelindeki t ı rnaklar ı avuç içi dayanağı ndaki yuvalara hizalay ın ve güç düğmesi panelini çı t sesi duyulana kadar dikkatlice yerine oturtun. 4. Bilgisayar ı kapat ın ve ters çevirin. 5. Güç düğ mesi panelini bilgisayar taban ına sabitleyen üç vidayı tak ı n. 6. Pili tak ı n (bkz. Pili Takma ). İ çindekil..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 51

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Hoparlörler Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Hoparlörleri Ç ı karma Hoparlörleri Takma Hoparlörleri Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Sistem Kart ı n ı Ç ı karma bölümündeki ad ı m 3 - ad ı m 19 aras ındaki yönergeleri uygulayı n. 4. İki hoparlörü bilgisayar tabanı na sabitleyen be ş viday ı çı kar ı n. 5. Hoparlör kablosunun yolunu not edin ve hoparlörlerle birlikte hoparlör kablosunu da bilgisayar tabanından çı kar ı n. Ho..

bölümündeki - Page 52

5. Sistem Kart ı n ı Takma bölümündeki ad ı m 5 - ad ı m 24 aras ındaki yönergeleri uygulayı n. İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön D İ KKAT: Bilgisayar ı çalış t ırmadan önce tüm vidaları yerine tak ı n ve bilgisayar ın içine kaçmış vida kalmad ığı ndan emin olun. İçeride unutulan vida bilgisayara zarar verebilir.

..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 53

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Sistem Kart ı Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Sistem Kart ı n ı Ç ı karma Sistem Kart ı n ı Takma BIOS'a Servis Etiketini Girme Sistem Kart ı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 5. Düğme pili çı kar ı n (bkz. Dü ğ me Pili Ç ı karma ). 6. Bellek modüllerini çı kar ı n (bkz. Bellek Mo..

Sistem Kart - Page 54

18. Sistem kart ı n ı bilgisayar taban ı na tutturan alt ı viday ı çı kar ı n. 19. Konnektörleri bilgisayardaki yuvalardan kurtulana kadar dikkatlice hareket ettirin ve sistem kartı n ı bilgisayar taban ı ndan kald ırarak çı kar ı n. 20. Sistem kart ı n ı ters çevirin. 21. İş lemci ı s ı emicisini çı kar ı n (bkz. İş lemci Is ı Emicisini Ç ı karma ). 22. İşlemci modülünü çı kar ı n (bkz. İş lemci Modülünü Ç ı karma ). Sistem Kart ı n ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 1 AC adaptörü konnektör kablosu 2 ekran k..

BIOS'a Servis Etiketini Girme - Page 55

2. İşlemci modülünü takı n (bkz. İş lemci Modülünü Takma ). 3. İş lemci ı s ı emicisini tak ı n (bkz. İş lemci Is ı Emicisini Takma ). 4. Sistem kart ı n ı ters çevirin. 5. Sistem kart ındaki konnektörleri bilgisayar tabanı ndaki yuvalara hizalay ı n. 6. Sistem kart ı n ı do ğru biçimde yerleştirmek için bilgisayar tabanı ndaki hizalama direklerini kullan ı n. 7. Sistem kart ı n ı bilgisayar taban ı na tutturan alt ı viday ı yerine tak ı n. 8. Optik sürücü kartı kablosunu sistem kart ındaki konnektöre kaydı rarak tak ın ve kabloyu sabitlemek i..

Güvenlik sekmesine gidin ve - Page 56

4. Güvenlik sekmesine gidin ve Servis Etiketini Belirle alan ı na servis etiketini girin. İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön

..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 57

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değ i ş tirilebilir. © 2009 Dell Inc. Tüm hakları sakl ı d ı r. Dell Inc. ı n yaz ı l ı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğ alt ı lmas ı kesinlikle yasakt ı r. Bu metinde kullan ı lan ticari markalar: Dell , DELL logosu ve Inspiron , Dell Inc. ı n ticari markalar ı d ı r; Bluetooth , Bluetooth SIG, Inc.a ait olan ve Dell taraf ı ndan lisansla kullan ı lan tescilli markad ı r; Microsoft, Windows , Windows Vista ve Windows V..

Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı - Page 58

İ çindekiler Sayfas ı na Geri Dön USB/Ses Kart ı Dell™ Inspiron™ 1564 Servis El Kitabı USB/Ses Kart ı n ı Ç ı karma USB/Ses Kart ı n ı Takma USB/Ses Kart ı n ı Çı karma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. Pili çı kar ı n (bkz. Pili Ç ı karma ). 3. Optik sürücüyü çı kar ı n (bkz. Optik Sürücüyü Ç ı karma ). 4. Modül kapağı n ı çı kar ı n (bkz. Modül Kapa ğı n ı Ç ı karma ). 5. Güç düğmesi panelini çı kar ı n (bkz. Güç Dü ğ mesi Panelini Ç ı karma ). 6. Klavyeyi çı kar ı n (bkz. Klavyeyi Ç ı karma )..

USB/Ses Kart - Page 59

USB/Ses Kart ı n ı Takma 1. Ba ş lamadan Önce bölümündeki yordamları izleyin. 2. USB/ses kart ındaki konnektörleri bilgisayar tabanı ndaki yuvalara hizalay ı n. 3. USB/ses kart ı n ı do ğru biçimde yerleştirmek için bilgisayar tabanı ndaki hizalama direklerini kullan ı n. 4. USB/ses kart ı n ı bilgisayar taban ı na sabitleyen viday ı yerine tak ı n. 5. USB/ses kablosunu USB/ses kart ındaki konnektöre kaydı rarak tak ın ve kabloyu sabitlemek için konnektör mandalı n ı kapat ı n. 6. Avuç içi dayanağı n ı tak ı n (bkz. Avuç İ çi Dayana ğı n ı Takma..

Sponsored links

Latest Update