Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Slovenian

Inspiron 15 (1564, Early 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 1

Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. © 2009 Dell Inc. Vse pravice pridrž ane. Vsakr š no razmno ž evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru ž be Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke, navedene v tem besedilu: Dell , logotip DELL in Inspiron so blagovne znamke dru ž be Dell Inc.; Bluetooth je registrirana blagovna znamka v lasti dru ž be Bluetooth SIG, Inc. in jo dru ž ba Dell uporablja pod licenco; Microsoft, Windows , Windows Vista..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 2

Nazaj na stran z vsebino Priklju č ek za napajalnik Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje priklju č ka za napajalnik Ponovna namestitev priklju č ka za napajalnik Odstranjevanje priklju č ka za napajalnik 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 5. Odstranite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Odstranjevanje plo šč e gumba za vklop ). 6. O..

PREVIDNO: - Page 3

1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Priklju č ek za napajalnik namestite v ohi š je ra č unalnika. 3. Ponovno namestite vijak, s katerim je priklju č ek za napajalnik pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 4. Kabel napajalnika priklopite na priklju č ek na sistemski plo šč i. 5. Ponovno namestite naslon za dlani (glejte Ponovna namestitev naslona za dlani ). 6. Ponovno namestite tipkovnico (glejte Ponovna namestitev tipkovnice ). 7. Ponovno namestite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Ponovna namestitev plo šč e gumba za vklop ). 8. Ponovno namestite pokrov modu..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 4

Nazaj na stran z vsebino Baterija Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje baterije Ponovna namestitev baterije Odstranjevanje baterije 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Ra č unalnik z zgornjo stranjo navzdol postavite na č isto in ravno podlago. 3. Potisnite in pritisnite zaklep za sprostitev baterije. 4. Baterijo izvlecite iz le ž i šč a. Ponovna namestitev baterije 1. Potisnite baterijo v le ž i šč e, dokler se ne zasko č i. Nazaj na stran z vsebino OPOZORILO: Preden pri č nete z delom v notranjosti ra č unalnika, preberite va..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 5

Nazaj na stran z vsebino Preden za č nete Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Priporo č ena orodja Izklop ra č unalnika Pred posegom v notranjost ra č unalnika V tem priro č niku so opisani postopki za odstranitev in namestitev komponent v ra č unalnik. Č e ni ozna č eno druga č e, se pred postopki predpostavlja, da: l ste opravili korake v razdelkih Izklop ra č unalnika in Pred posegom v notranjost ra č unalnika . l ste prebrali varnostna navodila, prilo ž ena ra č unalniku . l je komponento mogo č e zamenjati ali - č e ste jo kupili posebej - namestiti z..

Odstranjevanje baterije - Page 6

2. Izklopite ra č unalnik (glejte Izklop ra č unalnika ) in vse nanj priklju č ene naprave. 3. Izklopite vse telefonske ali omre ž ne kable iz ra č unalnika. 4. Kartico odstranite iz bralnika pomnilni š kih kartic 7 v 1, č e je to mogo č e. 5. Odklopite va š ra č unalnik in vse priklju č ene naprave z elektri č nih vti č nic. 6. Vse priklju č ene naprave izklopite iz ra č unalnika. 7. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 8. Odprite ra č unalnik in pritisnite gumb za vklop, da ozemljite sistemsko plo šč o. Nazaj na stran z vsebino PREVIDNO: Č e ž elite i..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 7

Nazaj na stran z vsebino Posodabljanje BIOS-a Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 1. Vklopite ra č unalnik. 2. Obi šč ite support.dell.com/support/downloads . 3. Kliknite Select Model (Izbira modela) . 4. Poi šč ite datoteko za posodobitev BIOS-a za va š ra č unalnik. Č e imate servisno š tevilko svojega ra č unalnika: a. Kliknite Enter a Service Tag (Vnos servisne š tevilke) . b. Vnesite servisno š tevilko v polje Enter a service tag: (Vnos servisne š tevilke) , kliknite Go (Pojdi) , in pojdite na koraku 5 . Č e nimate servisne š tevilke svojega ra č una..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 8

Nazaj na stran z vsebino Notranja kartica z brez ž i č no tehnologijo Bluetooth ® Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje kartice Bluetooth Ponovna namestitev kartice Bluetooth Č e ste pri nakupu ra č unalnika naro č ili kartico z brez ž i č no tehnologijo Bluetooth, je ta ž e name šč ena. Odstranjevanje kartice Bluetooth 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranj..

Ponovna namestitev kartice Bluetooth - Page 9

Ponovna namestitev kartice Bluetooth 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Priklju č ek na kartici Bluetooth poravnajte s priklju č kom na sistemski plo šč i, nato pa kartico Bluetooth pritisnite navzdol, da jo priklopite na sistemsko plo šč o. 3. Namestite vijak, s katerim je kartica Bluetooth pritrjena na sistemsko plo šč o. 4. Ponovno namestite naslon za dlani (glejte Ponovna namestitev naslona za dlani ). 5. Ponovno namestite tipkovnico (glejte Ponovna namestitev tipkovnice ). 6. Ponovno namestite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Ponovna namestitev plo šč ..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 10

Nazaj na stran z vsebino Modul kamere Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje modula kamere Ponovna namestitev modula kamere Odstranjevanje modula kamere 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite sklop zaslona (glejte Odstranjevanje sklopa zaslona ). 4. Odstranite okvir zaslona (glejte Odstranjevanje okvirja zaslona ). 5. Odstranite plo šč o zaslona (glejte Odstranjevanje plo šč e zaslona ). 6. Modul kamere odlepite s pokrova zaslona. 7. Odstranite lepilni trak, s katerim je ..

Ponovna namestitev modula kamere - Page 11

Ponovna namestitev modula kamere 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Pove ž ite kabel kamere s priklju č kom za modul kamere. 3. Z lepilnim trakom ponovno pritrdite kabel kamere na modul kamere. 4. Z vodiloma za poravnavo postavite modul kamere na pokrov zaslona. 5. Pritisnite modul kamere, da ga pritrdite na pokrov zaslona. 6. Ponovno namestite plo šč o zaslona (glejte Ponovna namestitev plo šč e zaslona ). 7. Ponovno namestite okvir zaslona (glejte Ponovna namestitev okvirja zaslona ). 8. Ponovno namestite sklop zaslona (glejte Ponovna namestitev sklopa zaslona )...

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 12

Nazaj na stran z vsebino Gumbna baterija Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje gumbne baterije Ponovna namestitev gumbne baterije Odstranjevanje gumbne baterije 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 4. S plasti č no konico dvignite gumbno baterijo iz le ž i šč a na sistemski plo šč i. Ponovna namestitev gumbne baterije 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. S pozitivno stranjo navzgor potisnite gumbno bater..

Nazaj na stran z vsebino - Page 13

Nazaj na stran z vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik.

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 14

Nazaj na stran z vsebino Pokrov modula Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje pokrova modula Ponovna namestitev pokrova modula Odstranjevanje pokrova modula 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odvijte tri zasko č ne vijake, s katerimi je pokrov modula pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 4. Pokrov modula dvignite pod kotom in ga pazljivo lo č ite od ohi š ja ra č unalnika. Ponovna namestitev pokrova modula 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Jezi č ke na pokr..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 16

Nazaj na stran z vsebino Modul procesorja Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje modula procesorja Zamenjava modula procesorja Odstranjevanje modula procesorja 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Sledite navodilom od koraka 3 do koraka 20 v razdelku Odstranjevanje sistemske plo šč e . 4. Odstranite toplotni odvod procesorja (glejte Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja ). 5. Podno ž je ZIF sprostite z majhnim plo šč atim izvija č em. Vrtite vijak podno ž ja ZIF v nasprot..

Zamenjava modula procesorja - Page 17

6. Modul procesorja dvignite iz podno ž ja ZIF. Zamenjava modula procesorja 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Vogal no ž ice 1 modula procesorja poravnajte z vogalom no ž ice 1 podno ž ja ZIF in nato vstavite modul. Č e je modul procesorja pravilno name šč en, so vsi š tirje vogali poravnani na enako vi š ino. Č e je en ali ve č vogalov modula vi š je od drugih, modul ni pravilno vstavljen. 3. Privijte podno ž je ZIF s sukanjem vijaka v smeri urnega kazalca in tako pritrdite modul procesorja na sistemsko plo šč o. 4. Ponovno namestite toplotni odvod proce..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 18

Nazaj na stran z vsebino Toplotni odvod procesorja Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja Ponovna namestitev toplotnega odvoda procesorja Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Sledite navodilom od koraka 3 do koraka 20 v razdelku Odstranjevanje sistemske plo šč e . 4. Zasko č ne vijake, s katerimi je toplotni odvod procesorja pritrjen na sistemsko plo šč o, odvijte v pravilnem vrstnem redu (ozna č eno na top..

Ponovna namestitev sistemske plo - Page 19

2. Zasko č ne vijake na toplotnem odvodu procesorja poravnajte z luknjami za vijake na sistemski plo šč i in jih privijte v pravilnem vrstnem redu (ozna č eno na toplotnem odvodu procesorja). 3. Sledite navodilom od koraka 4 do koraka 24 v razdelku Ponovna namestitev sistemske plo šč e . Nazaj na stran z vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik.

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 20

Nazaj na stran z vsebino Zaslon Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Sklop zaslona Okvir zaslona Plo šč a zaslona Nosilca zaslona Te č aja zaslona Kabel zaslona Sklop zaslona Odstranjevanje sklopa zaslona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 4. Odklopite kable anten kartice Mini-Card (glejte koraku 4 v razdelku Odstranjevanje kartice Mini - Card ). 5. Zabele ž ite napeljavo kablov anten kartice Mini-Card in ju odstranite iz usme..

- Page 21

9. Kabla anten kartice Mini-Card povlecite skozi re ž o na ohi š ju ra č unalnika. 10. Zabele ž ite napeljavo kablov anten kartice Mini-Card in jih odstranite iz usmerjevalnih vodil na naslonu za dlani. 11. Kabel zaslona odklopite od priklju č ka na sistemski plo šč i, nato pa odstranite ozemljitveni vijak kabla zaslona. 12. Sklop zaslona dr ž ite na ustreznem mestu in odstranite tri vijake, s katerimi je sklop pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 13. Sklop zaslona dvignite z vodil za poravnavo na ohi š ju ra č unalnika. 1 napeljava kablov za anteni kartice Mini-Card 2 ozemljitve..

Ponovna namestitev sklopa zaslona - Page 22

Ponovna namestitev sklopa zaslona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Z vodili za poravnavo sklop zaslona postavite na ohi š je ra č unalnika. 3. Ponovno namestite tri vijake, s katerimi je sklop ekrana pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 4. Kabel zaslona priklopite na priklju č ek na sistemski plo šč i, nato pa ponovno namestite ozemljitveni vijak kabla zaslona. 5. Kabla anten kartice Mini-Card usmerite skozi vodila na naslonu za dlani. 6. Kabla anten kartice Mini-Card napeljite skozi re ž o na ohi š ju ra č unalnika. 7. Obrnite ra č unalnik in ponovno namesti..

Ponovna namestitev okvirja zaslona - Page 23

Ponovna namestitev okvirja zaslona 1. Sledite postopkom v Preden za č nete . 2. Preverite, da kabel zaslona in kabla anten Mini-Card potekajo skozi zarezo na levem te č aju in tako ne ovirajo okvirja zaslona. 3. Najprej okvir zaslona postavite prek te č ajev. 4. Ne ž no pritiskajte po robovih okvirja zaslona, da ga pritrdite na ustrezno mesto. 5. Ponovno namestite sklop zaslona (glejte Ponovna namestitev sklopa zaslona ). 6. Ponovno namestite baterijo (glejte Ponovna namestitev baterije ). Plo šč a zaslona Odstranjevanje plo šč e zaslona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č ..

Ponovna namestitev plo - Page 24

Ponovna namestitev plo šč e zaslona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Kabel zaslona priklopite na priklju č ek na zadnji strani plo šč e zaslona, nato pa ponovno namestite trak, s katerim je kabel pritrjen na plo šč o zaslona. 3. Z vodiloma za poravnavo plo šč o zaslona pravilno postavite na pokrov zaslona. 4. Ponovno namestite š est vijakov, s katerimi je zaslon pritrjen na okvir. 5. Ponovno namestite okvir zaslona (glejte Ponovna namestitev okvirja zaslona ). 6. Ponovno namestite sklop zaslona (glejte Ponovna namestitev sklopa zaslona ). 7. Ponovno namestite..

Ponovna namestitev nosilcev zaslona - Page 25

Ponovna namestitev nosilcev zaslona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Ponovno namestite osem vijakov, s katerimi sta nosilca zaslona pritrjena na plo šč o zaslona. 3. Ponovno namestite plo šč o zaslona (glejte Ponovna namestitev plo šč e zaslona ). 4. Ponovno namestite okvir zaslona (glejte Ponovna namestitev okvirja zaslona ). 5. Ponovno namestite sklop zaslona (glejte Ponovna namestitev sklopa zaslona ). 6. Ponovno namestite baterijo (glejte Ponovna namestitev baterije ). Te č aja zaslona Odstranjevanje te č ajev zaslona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden ..

Kabel zaslona - Page 26

Ponovna namestitev te č ajev zaslona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Z vodiloma za poravnavo te č aja zaslona postavite na pokrov zaslona. Pred ponovno namestitvijo vijaka preverite, da kabla anten Mini-Card in kabel zaslona potekajo pod levim te č ajem. 3. Ponovno namestite dva vijaka, s katerima sta te č aja zaslona pritrjena na pokrov zaslona. 4. Ponovno namestite plo šč o zaslona (glejte Ponovna namestitev plo šč e zaslona ). 5. Ponovno namestite okvir zaslona (glejte Ponovna namestitev okvirja zaslona ). 6. Ponovno namestite sklop zaslona (glejte Ponovna ..

PREVIDNO: - Page 27

1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Kabel zaslona napeljite skozi vodila na pokrovu zaslona. 3. Ponovno namestite te č aja ekrana (glejte Ponovna namestitev te č ajev zaslona ). 4. Ponovno namestite plo šč o zaslona (glejte Ponovna namestitev plo šč e zaslona ). 5. Ponovno namestite okvir zaslona (glejte Ponovna namestitev okvirja zaslona ). 6. Ponovno namestite sklop zaslona (glejte Ponovna namestitev sklopa zaslona ). 7. Ponovno namestite baterijo (glejte Ponovna namestitev baterije ). Nazaj na stran z vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namesti..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 28

Nazaj na stran z vsebino Ventilator procesorja Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje ventilatorja procesorja Ponovna namestitev ventilatorja procesorja Odstranjevanje ventilatorja procesorja 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 5. Odstranite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Odstranjevanje plo šč e gumba za vklop ). 6. Odstranite tipkovni..

PREVIDNO: - Page 29

2. Ventilator procesorja postavite na ohi š je ra č unalnika. 3. Ponovno namestite vijaka, s katerima je ventilator procesorja pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 4. Kabel ventilatorja procesorja priklopite na priklju č ek na sistemski plo šč i. 5. Ponovno namestite naslon za dlani (glejte Ponovna namestitev naslona za dlani ). 6. Ponovno namestite tipkovnico (glejte Ponovna namestitev tipkovnice ). 7. Ponovno namestite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Ponovna namestitev plo šč e gumba za vklop ). 8. Ponovno namestite pokrov modula (glejte Ponovna namestitev pokrova modula ). 9..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 30

Nazaj na stran z vsebino Trdi disk Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje trdega diska Ponovna namestitev trdega diska Odstranjevanje trdega diska 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 4. Odstranite š tiri vijake, s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na ra č unalnik. 5. Sklop trdega diska potisnite levo s pritrdilno zanko in ga dvignite, da sklop trdega diska odklopite od priklju č ka na sistemski plo šč i. 6. ..

Ponovna namestitev trdega diska - Page 31

8. Trdi disk dvignite iz nosilca trdega diska. Ponovna namestitev trdega diska 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Vzemite novi trdi disk iz embala ž e. Shranite originalno embala ž o za shranjevanje ali po š iljanje trdega diska. 3. Trdi disk namestite v nosilec. 4. Zamenjajte š tiri vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen na trdi disk. 5. Sklop trdega diska namestite v ra č unalnik. 6. Sklop trdega diska potisnite v priklju č ek na sistemski plo šč i s pritrdilno zanko. 7. Ponovno namestite š tiri vijake, s katerem je sklop trdega diska pritrjen na ..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 32

Nazaj na stran z vsebino Tipkovnica Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje tipkovnice Ponovna namestitev tipkovnice Odstranjevanje tipkovnice 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Odstranjevanje plo šč e gumba za vklop ). 4. Odstranite tri vijake, s katerimi je tipkovnica pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 5. Dvignite tipkovnico in jo previdno lo č ite od jezi č kov na naslonu za dlani. 6. Jezi č ke na tipkovnici izvlecite iz re ..

Ponovna namestitev tipkovnice - Page 33

9. Tipkovnico dvignite z naslona za dlani. Ponovna namestitev tipkovnice 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Tipkovnico z zgornjo stranjo navzdol polo ž ite na naslon za dlani. 3. Kabel tipkovnice potisnite v priklju č ek na sistemski plo šč i, nato pa zapah priklju č ka pritisnite navzdol, da pritrdite kabel. 4. Jezi č ke tipkovnice potisnite v re ž e na naslonu za dlani in tipkovnico spustite na pravo mesto. 5. Ne ž no pritisnite robove tipkovnice, da jo pritrdite pod jezi č ke na naslonu za dlani. 6. Odstranite tri vijake, s katerimi je tipkovnica pritrjena na..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 34

Nazaj na stran z vsebino Zapah za baterijo Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje zapaha za baterijo Ponovna namestitev sklopa zaklepa baterije Odstranjevanje zapaha za baterijo 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Sledite navodilom od koraka 3 do koraka 19 v razdelku Odstranjevanje sistemske plo šč e . 4. Odstranite vijak, s katerim je zapah za sprostitev baterije pritrjen na sklop zapaha baterije. 5. Vzmet zapaha baterije odstranite iz sklopa zapaha baterije in ohi š ja ra č una..

Ponovna namestitev sistemske plo - Page 35

4. Zapah za sprostitev baterije dr ž ite na ustreznem mestu in ponovno namestite vijak, s katerim je zapah za sprostitev baterije pritrjen na sklop zapaha za baterijo. 5. Sledite navodilom od koraka 5 do koraka 24 v razdelku Ponovna namestitev sistemske plo šč e . Nazaj na stran z vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik.

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 36

Nazaj na stran z vsebino Pomnilni š ki moduli Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje pomnilni š kega modula Ponovna namestitev pomnilni š kih modulov Koli č ino pomnilnika v svojem ra č unalniku lahko pove č ate z namestitvijo dodatnih pomnilni š kih modulov na sistemsko plo šč o. Informacije o pomnilniku, ki ga podpira ra č unalnik, si lahko ogledate v razdelku « Osnovni tehni č ni podatki » v namestitvenem priro č niku ali v iz č rpnih tehni č nih podatkih na spletni strani support.dell.com\manuals . V ra č unalniku sta dva priklju č ka SO..

OPOMBA: - Page 37

1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Zarezo v pomnilni š kem modulu poravnajte z jezi č kom v priklju č ku pomnilni š kega modula. 3. Pomnilni š ki modul potisnite v re ž o pod kotom 45 stopinj in ga pritisnite navzdol, dokler se ne zasko č i. Č e ne sli š ite klika, odstranite pomnilni š ki modul in ga ponovno namestite. 4. Ponovno namestite pokrov modula (glejte Ponovna namestitev pokrova modula ). 5. Ponovno namestite baterijo (glejte Ponovna namestitev baterije ). Napajalnik priklopite v ra č unalnik in elektri č no vti č nico. 6. Vklopite ra č unalnik. O..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 38

Nazaj na stran z vsebino Mikrofon Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje mikrofona Ponovna namestitev mikrofona Odstranjevanje mikrofona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 5. Odstranite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Odstranjevanje plo šč e gumba za vklop ). 6. Odstranite tipkovnico (glejte Odstranjevanje tipkovnice ). 7. Odstranite n..

PREVIDNO: - Page 39

1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Mikrofon potisnite v re ž o na ohi š ju ra č unalnika. 3. Priklju č ite kabel mikrofona na priklju č ek na sistemski plo šč i. 4. Ponovno namestite naslon za dlani (glejte Ponovna namestitev naslona za dlani ). 5. Ponovno namestite tipkovnico (glejte Ponovna namestitev tipkovnice ). 6. Ponovno namestite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Ponovna namestitev plo šč e gumba za vklop ). 7. Ponovno namestite pokrov modula (glejte Ponovna namestitev pokrova modula ). 8. Ponovno namestite opti č ni pogon (glejte Ponovna namestitev ..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 40

Nazaj na stran z vsebino Brez ž i č na kartica Mini-Card Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje kartice Mini - Card Ponovna namestitev kartice Mini - Card Č e ste poleg ra č unalnika naro č ili brez ž i č no kartico Mini-Card, je ta ž e name šč ena. Ra č unalnik podpira eno re ž o polovi č ne velikosti za kartice Mini-Card za brez ž i č no lokalno omre ž je (WLAN). Odstranjevanje kartice Mini-Card 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite pokrov modula (glejte Od..

Ponovna namestitev kartice Mini-Card - Page 41

Ponovna namestitev kartice Mini-Card 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite novo kartico Mini-Card iz embala ž e. 3. Z nalepko kartice Mini-Card obrnjeno navzgor jo v ustrezni priklju č ek na sistemski plo šč i vstavite pod kotom 45 stopinj. 4. Drugi konec kartice Mini-Card potisnite v re ž o na sistemski plo šč i in ponovno namestite vijak, s katerim je kartica pritrjena na sistemsko plo šč o. 5. Bel antenski kabel priklopite na glavni priklju č ek Mini-Card, ki je ozna č en z belim trikotnikom. Č rn antenski kabel priklopite na pomo ž ni priklju č ..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 42

Nazaj na stran z vsebino Plo šč a opti č nega pogona Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje plo šč e opti č nega pogona Ponovna namestitev plo šč e opti č nega pogona Odstranjevanje plo šč e opti č nega pogona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 5. Odstranite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Odstranjevanje plo šč e gumba za v..

Ponovna namestitev plo - Page 43

Ponovna namestitev plo šč e opti č nega pogona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Z vodili za poravnavo na ohi š ju ra č unalnika pravilno postavite plo šč o opti č nega pogona. 3. Ponovno namestite vijaka, s katerima je plo šč a opti č nega pogona pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 4. Kabel plo šč e opti č nega pogona potisnite v priklju č ek na plo šč i opti č nega pogona, nato pa zapah priklju č ka pritisnite navzdol, da pritrdite kabel. 5. Ponovno namestite naslon za dlani (glejte Ponovna namestitev naslona za dlani ). 6. Ponovno namestite tipk..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 44

Nazaj na stran z vsebino Opti č ni pogon Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje opti č nega pogona Ponovna namestitev opti č nega pogona Odstranjevanje opti č nega pogona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite vijak, s katerim je opti č ni pogon pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 4. Opti č ni pogon izvlecite iz le ž i šč a. Ponovna namestitev opti č nega pogona 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Opti č ni pogon potisnite v le ž i šč e opti..

Nazaj na stran z vsebino - Page 45

Nazaj na stran z vsebino

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 46

Nazaj na stran z vsebino Naslon za dlani Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje naslona za dlani Ponovna namestitev naslona za dlani Odstranjevanje naslona za dlani 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 5. Odklopite kabla anten kartice Mini-Card (glejte koraku 4 v razdelku Odstranjevanje kartice Mini - Card ). 6. Zabele ž ite napeljavo kablov a..

Ponovna namestitev naslona za dlani - Page 47

13. Odstranite š est vijakov, s katerimi je naslon za dlani pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 14. Za č nite na desni ali levi strani naslona za dlani in s prsti lo č ite naslon za dlani od ohi š ja ra č unalnika. 15. Dvignite naslon za dlan iz ohi š ja ra č unalnika. Ponovna namestitev naslona za dlani 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Naslon za dlani poravnajte z ohi š jem ra č unalnika in ga pritrdite na ustrezno mesto. 1 naslon za dlani 2 vijaki (6) 3 napeljava kablov za anteni kartice Mini- Card 4 re ž a na ohi š ju ra č unalnika 5 kabel sledilne plo..

PREVIDNO: - Page 48

3. Kabel sledilne plo šč ice potisnite v priklju č ek na sistemski plo šč i, nato pa zapah priklju č ka pritisnite navzdol, da pritrdite kabel. 4. Ponovno namestite š est vijakov, s katerimi je naslon za dlani pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 5. Kabla anten kartice Mini-Card usmerite skozi vodila na naslonu za dlani. 6. Kabla anten kartice Mini-Card napeljite skozi re ž o na ohi š ju ra č unalnika. 7. Ponovno namestite š tirinajst vijakov, s katerimi je naslon za dlani pritrjen na ohi š je ra č unalnika. 8. Ponovno namestite tipkovnico (glejte Ponovna namestitev tipkovnice..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 49

Nazaj na stran z vsebino Plo šč a gumba za vklop Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje plo šč e gumba za vklop Ponovna namestitev plo šč e gumba za vklop Odstranjevanje plo šč e gumba za vklop 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite tri vijake, s katerimi je plo šč a gumba za vklop pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 4. Obrnite ra č unalnik in odprite zaslon, kolikor je mogo č e. 5. Plo šč o z gumbom za vklop dvignite med dvema te č ajema, da jezi č ke lo ..

Ponovna namestitev plo - Page 50

Ponovna namestitev plo šč e gumba za vklop 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Kabel gumba za vklop potisnite v priklju č ek na sistemski plo šč i, nato pa zapah priklju č ka pritisnite navzdol, da kabel pritrdite. 3. Jezi č ke na plo šč i gumba za vklop poravnajte z re ž ami na naslonu za dlani in gumb za vklop previdno pritrdite na ustrezno mesto. 4. Zaprite ra č unalnik in ga obrnite. 5. Ponovno namestite tri vijake, s katerimi je plo šč a gumba za vklop pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 6. Ponovno namestite baterijo (glejte Ponovna namestitev baterij..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 51

Nazaj na stran z vsebino Zvo č niki Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje zvo č nikov Ponovna namestitev zvo č nikov Odstranjevanje zvo č nikov 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Sledite navodilom od koraka 3 do koraka 19 v Odstranjevanje sistemske plo šč e . 4. Odstranite pet vijakov, s katerimi sta zvo č nika pritrjeni na ohi š je ra č unalnika. 5. Zabele ž ite napeljavo kabla zvo č nikov, nato pa zvo č nike in kabel odstranite iz ohi š ja ra č unalnika. Ponovna nam..

Ponovna namestitev sistemske plo - Page 52

5. Sledite navodilom od koraka 5 do koraka 24 v razdelku Ponovna namestitev sistemske plo šč e . Nazaj na stran z vsebino PREVIDNO: Preden vklopite ra č unalnik, znova namestite vse vijake in se prepri č ajte, da v notranjosti ra č unalnika ni neuporabljenih vijakov. V nasprotnem primeru lahko po š kodujete ra č unalnik.

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 53

Nazaj na stran z vsebino Sistemska plo šč a Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranjevanje sistemske plo šč e Ponovna namestitev sistemske plo šč e Vnos servisne š tevilke v BIOS Odstranjevanje sistemske plo šč e 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 5. Odstranite gumbno baterijo (glejte Odstranjevanje gumbne baterije ). 6. Odstranite pomnilni ..

Ponovna namestitev sistemske plo - Page 54

18. Odstranite š est vijakov, s katerimi je sistemska plo šč a pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 19. Priklju č ke previdno dvignite iz re ž ra č unalnika, nato pa sistemsko plo šč o dvignite iz ohi š ja ra č unalnika. 20. Obrnite sistemsko plo šč o. 21. Odstranite toplotni odvod procesorja (glejte Odstranjevanje toplotnega odvoda procesorja ). 22. Odstranite modul procesorja (glejte Odstranjevanje modula procesorja ). Ponovna namestitev sistemske plo šč e 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 1 kabel priklju č ka za napajalnik 2 kabel zaslona 3 kabel plo š..

Vnos servisne - Page 55

2. Ponovno namestite modul procesorja (glejte Zamenjava modula procesorja ). 3. Ponovno namestite toplotni odvod procesorja (glejte Ponovna namestitev toplotnega odvoda procesorja ). 4. Obrnite sistemsko plo šč o. 5. Priklju č ke na sistemski plo šč i poravnajte z re ž ami na ohi š ju ra č unalnika. 6. Z vodili za poravnavo na ohi š ju ra č unalnika pravilno postavite sistemsko plo šč o. 7. Namestite š est vijakov, s katerimi je sistemska plo šč a pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 8. Kabel plo šč e opti č nega pogona potisnite v priklju č ek na sistemski plo šč i, ..

Set Service Tag (Nastavitev servisne - Page 56

4. Pojdite do zavihka z varnostnimi nastavitvami in v polje Set Service Tag (Nastavitev servisne š tevilke) vnesite servisno š tevilko. Nazaj na stran z vsebino

..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 57

Nazaj na stran z vsebino Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. © 2009 Dell Inc. Vse pravice pridrž ane. Vsakr š no razmno ž evanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja dru ž be Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke, navedene v tem besedilu: Dell , logotip DELL in Inspiron so blagovne znamke dru ž be Dell Inc.; Bluetooth je registrirana blagovna znamka v lasti dru ž be Bluetooth SIG, Inc. in jo dru ž ba Dell uporablja pod licenco; Microsoft, Windows , Windows Vista in logotip gumb..

čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 58

Nazaj na stran z vsebino Plo šč a za USB in zvok Priro čnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 1564 Odstranitev plo šč e za USB in zvok Ponovna namestitev plo šč e za USB in zvok Odstranitev plo šč e za USB in zvok 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Odstranite baterijo (glejte Odstranjevanje baterije ). 3. Odstranite opti č ni pogon (glejte Odstranjevanje opti č nega pogona ). 4. Odstranite pokrov modula (glejte Odstranjevanje pokrova modula ). 5. Odstranite plo šč o z gumbom za vklop (glejte Odstranjevanje plo šč e gumba za vklop ). 6. Odstranite tipk..

Ponovna namestitev plo - Page 59

Ponovna namestitev plo šč e za USB in zvok 1. Sledite postopkom v razdelku Preden za č nete . 2. Priklju č ke na plo šč i za USB in zvok poravnajte z re ž ami na ohi š ju ra č unalnika. 3. Z vodili za poravnavo na ohi š ju ra č unalnika pravilno postavite plo šč o za USB in zvok. 4. Ponovno namestite vijak, s katerim je plo šč a za USB in zvok pritrjena na ohi š je ra č unalnika. 5. Kabel USB/zvo č ni kabel potisnite v priklju č ek na plo šč i za USB in zvok, nato pa zapah priklju č ka pritisnite navzdol, da pritrdite kabel. 6. Ponovno namestite naslon za dlani (glejte..

Sponsored links

Latest Update