Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Czech

Inspiron 15 (1564, Early 2010) Language

Download Dell Inspiron 15 (1564, Early 2010) User Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 1

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Poznámky, varování a výstrahy Zm ěna informací v tomto dokumentu je vyhrazena bez předchozího upozornění. © 2009 Dell Inc. V šechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společ nosti Dell Inc. je p řísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Dell , logo DELL a Inspiron jsou ochranné známky společ nosti Dell Inc.; Bluetooth je registrovaná ochranná známka společ nosti Bluetooth SIG, Inc. a spole č nost Dell ji pou žívá v rámci licence; Microsoft, Windows ..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 2

Zp ě t na stránku s obsahem Konektor adaptéru střídavého proudu Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí konektoru adaptéru st ř ídavého proudu Zapojení konektoru adaptéru st ř ídavého proudu Vyjmutí konektoru adaptéru střídavého proudu 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 5. Vyjm ě te panel tla čítka napájení (viz část Demontá ž pa..

VAROVÁNÍ: - Page 3

1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vlo žte konektor adaptéru střídavého proudu do základny počítač e. 3. Na š roubujte šroub, který upevňuje konektor adaptéru střídavého proudu k základně po čítač e. 4. Zapojte kabel konektoru adaptéru střídavého proudu do konektoru na systémové desce. 5. Namontujte op ě rku rukou (viz část Montá ž op ě rky rukou ). 6. Vlo žte klávesnici (viz část Montá ž klávesnice ). 7. Namontujte zp ě t panel tla čítka napájení (viz část Montá ž panelu tla č ítka napájení ). 8. Namontujte kry..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 4

Zp ě t na stránku s obsahem Baterie Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí baterie Nasazení baterie Vyjmutí baterie 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Polo ž te po čítač spodní stranou vzhů ru na čistý rovný povrch. 3. Odsu ň te a zaklapn ěte západku pro uvolnění baterie. 4. Vysu ňte baterii z přihrádky. Nasazení baterie 1. Zasu ň te baterii do p řihrádky a zatlačením ji zaklapněte na místo. Zp ě t na stránku s obsahem VÝSTRAHA: P řed manipulací uvnitř po čítač e si p ř e č t ě te bezpe čnostní informace d..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 5

Zp ě t na stránku s obsahem Ne ž za č nete Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Doporu č ené nástroje Vypnutí po č íta č e P ř ed manipulací uvnit ř po č íta č e V této příručce jsou uvedeny pokyny pro odebrání a instalaci komponent do počítače. Není -li uvedeno jinak, u ka ždého postupu se předpokládá, ž e jsou spln ěny následující podmínky: l Provedli jste kroky v částech Vypnutí po č íta č e a P ř ed manipulací uvnit ř po č íta č e . l Prostudovali jste si bezpe čnostní informace dodané s počítač em . l Komponenta m ůže ..

Vyjmutí baterie - Page 6

1. Ujist ě te se, že je pracovní povrch plochý a čistý, aby nedošlo k poškrábání krytu počítač e. 2. Vypn ě te po čítač (viz část Vypnutí po č íta č e ) a vš echna p řipojená zařízení. 3. Odpojte od po čítač e ve škeré telefonní a síťové kabely. 4. Je-li to mo žné, vysuň te kartu ze č te č ky pam ěťových karet 7 -v-1. 5. Odpojte po čítač a v š echna p řipojená zařízení z elektrických zásuvek. 6. Odpojte v š echna za řízení připojená k počítač i. 7. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 8. Otev ř ete po čítač..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 7

Zp ě t na stránku s obsahem Aktualizace systému BIOS Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 1. Zapn ě te po čítač . 2. P ř ejd ě te na web support.dell.com/support/downloads . 3. Klikn ě te na tla čítko Vybrat model . 4. Vyhledejte soubor aktualizace systému BIOS pro váš po čítač : Pokud máte k dispozici servisní štítek počítač e: a. Klikn ě te na polo ž ku Enter a Service Tag (Zadat servisní štítek). b. Zadejte servisní štítek do pole Enter a service tag: (Zadejte servisní štítek:), klikně te na tla čítko Go (P řejít) a pokračujte k části..

Interní karta s bezdrátovou technologií Bluetooth® - Page 8

Zp ě t na stránku s obsahem Interní karta s bezdrátovou technologií Bluetooth® Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž karty rozhraní Bluetooth Montá ž karty rozhraní Bluetooth Pokud jste si objednali po čítač s bezdrátovou technologií Bluetooth, je příslušná karta v počítač i ji ž nainstalovaná. Demontáž karty rozhraní Bluetooth 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz ..

Montáž karty rozhraní Bluetooth - Page 9

Montáž karty rozhraní Bluetooth 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyrovnejte konektor na kart ě Bluetooth s konektorem na systémové desce a zatlačením karty Bluetooth ji připojte k systémové desce. 3. Namontujte šroub, který př ipev ňuje kartu Bluetooth k systémové desce. 4. Namontujte op ě rku rukou (viz část Montá ž op ě rky rukou ). 5. Vlo žte klávesnici (viz část Montá ž klávesnice ). 6. Namontujte zp ě t panel tla čítka napájení (viz část Montá ž panelu tla č ítka napájení ). 7. Nasa ď te optickou jednotku (viz čá..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 10

Zp ě t na stránku s obsahem Modul kamery Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí modulu kamery Montá ž modulu kamery Vyjmutí modulu kamery 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Odmontujte sestavu displeje (viz část Vyjmutí sestavy displeje ). 4. Odmontujte rámeč ek displeje (viz část Vyjmutí ráme č ku displeje ). 5. Vyjm ě te panel displeje (viz část Vyjmutí panelu displeje ). 6. Sejm ěte modul kamery z krytu displeje. 7. Odstra ňte pásku, kterou je kabel kamery př ipevn ěn k..

modulu kamery - Page 11

Montáž modulu kamery 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. P ř ipojte kabel kamery ke konektoru na modulu kamery. 3. P ř ipevn ěte páskou kabel kamery k modulu. 4. Pomocí zarovnávacích otvorů umístě te modul kamery na kryt displeje. 5. Zatla čením př ipevn ě te modul kamery ke krytu displeje. 6. Namontujte panel displeje (viz část Montá ž panelu displeje ). 7. Namontujte rámeč ek displeje (viz část Nasazení ráme č ku displeje ). 8. Namontujte sestavu displeje (viz část Montá ž sestavy displeje ). 9. Vlo ž te baterii (viz část Nasazen..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 12

Zp ě t na stránku s obsahem Knoflíková baterie Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí knoflíkové baterie Instalace knoflíkové baterie Vyjmutí knoflíkové baterie 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 4. Pomocí plastové jehly vyjměte knoflíkovou baterii z patice na systémové desce. Instalace knoflíkové baterie 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vlo žte knoflíkovou baterii znakem + nahoru ..

VAROVÁNÍ: - Page 13

Zp ě t na stránku s obsahem VAROVÁNÍ: P řed zapnutím počítač e na š roubujte v š echny š rouby zp ě t a zajist ě te, aby žádné nezů staly voln ě uvnit ř po čítač e. Pokud tak neu činíte, m ůže dojít k poškození počítač e.

..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 14

Zp ě t na stránku s obsahem Kryt modul ů Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž krytu modul ů Montá ž krytu modul ů Demontáž krytu modul ů 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Povolte t ř i šrouby, které upevňují kryt modulu k základně po čítač e. 4. Nadzvedn ě te kryt modulu ze strany a opatrn ě jej uvoln ěte ze základny počítač e. Montáž krytu modul ů 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyrovnejte výč n ělky na krytu modulu se sloty v ..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 16

Zp ě t na stránku s obsahem Modul procesoru Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž modulu procesoru Montá ž modulu procesoru Demontáž modulu procesoru 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Postupujte podle pokyn ů krok 3 a ž krok 20 v části Vyjmutí systémové desky . 4. Vyjm ě te chladi č procesoru (viz část Vyjmutí chladi č e procesoru ). 5. Patici ZIF uvolníte malým plochým šroubovákem. Otáč ejte va čkovým š roubem patice ZIF proti sm ěru hodinových ruč i č ek, ..

modulu procesoru - Page 17

6. Modul procesoru zvedn ěte z patice ZIF. Montáž modulu procesoru 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Roh modulu procesoru s kolíkem 1 srovnejte s rohem 1 patice ZIF a poté umístě te modul procesoru. Jakmile je procesor správně usazen, v š echny č ty ři rohy budou vyrovnány do stejné výš ky. Pokud je n ěkterý z rohů modulu výš e ne ž ostatní, modul není usazen správně . 3. Otáčením vačkového š roubu ve sm ěru hodinových ruč i ček dotáhně te patici ZIF a modul procesoru zajist ěte k systémové desce. 4. Vlo ž te chladi č pro..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 18

Zp ě t na stránku s obsahem Chladi č procesoru Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí chladi č e procesoru Nasazení chladi č e procesoru Vyjmutí chladič e procesoru 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Postupujte podle pokyn ů krok 3 a ž krok 20 v části Vyjmutí systémové desky . 4. Povolte jisticí š rouby upev ňující chladič procesoru k systémové desce (v pořadí vyznačeném na chladič i procesoru). 5. Sejm ě te chladi č procesoru ze systémové desky. Nasazení chladi..

VAROVÁNÍ: - Page 19

procesoru). 3. Postupujte podle pokyn ů krok 4 a ž krok 24 v části Nasazení systémové desky . Zp ě t na stránku s obsahem VAROVÁNÍ: P řed zapnutím počítač e na š roubujte v š echny š rouby zp ě t a zajist ě te, aby žádné nezů staly voln ě uvnit ř po čítač e. Pokud tak neu činíte, m ůže dojít k poškození počítač e.

..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 20

Zp ě t na stránku s obsahem Displej Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Sestava displeje Ráme č ek displeje Panel displeje Dr ž áky panelu displeje Záv ě sy displeje Kabel displeje Sestava displeje Vyjmutí sestavy displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 4. Odpojte anténní kabely karty Mini -Card (viz část krok 4 v kapitole Vyjmutí karty Mini - Card ). 5. Prohlédněte si vedení kabelu antény karty Mini - Card a odpo..

- Page 21

9. Vytáhněte anténní kabely karty Mini - Card ze slotu v základně po čítač e. 10. Prohlédněte si vedení anténního kabelu karty Mini - Card a odpojte je z vodítek na opě rce rukou. 11. Odpojte kabel displeje od konektoru na systémové desce a vyš roubujte uzem ňovací š roub kabelu displeje. 12. Podr žte sestavu displeje ve správné poloze a vyš roubujte t ř i šrouby, které sestavu př ipev ňují k základně po čítač e. 13. Vyjm ěte sestavu displeje ze zarovnávacích otvorů v základně po čítač e. 1 vedení anténního kabelu karty Mini - Card 2 uzem ňo..

sestavy displeje - Page 22

Montáž sestavy displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Pomocí zarovnávacích otvorů umístěte sestavu displeje na základnu počítač e. 3. Za š roubujte t ř i šrouby, které př ipev ňují sestavu displeje k základně po čítač e. 4. Odpojte kabel displeje od konektoru na systémové desce a př i š roubujte uzem ňovací š roub kabelu displeje. 5. Zave ďte anténní kabely karty Mini - Card do vodítek na opě rce rukou. 6. Zave ďte anténní kabely karty Mini - Card do slotu v základně po čítač e. 7. Oto č te po čítač a za š roubu..

Nasazení rámeč - Page 23

Nasazení rámeč ku displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Zkontrolujte, zda kabel displeje a anténní kabely karty Mini - Card prochází výřezem na levém závěsu a nedotýkají se rámeč ku displeje. 3. Nejprve nasa ďte rámeček displeje na závě sy. 4. Mírným zatlačením po celé délce zasuňte rámeček na správné místo. 5. Namontujte sestavu displeje (viz část Montá ž sestavy displeje ). 6. Vlo ž te baterii (viz část Nasazení baterie ). Panel displeje Vyjmutí panelu displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete..

žáky panelu displeje - Page 24

Montáž panelu displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. P řipojte kabel displeje ke konektoru na zadní straně panelu displeje a p ř ipevn ěte páskou kabel displeje k panelu displeje. 3. Pomocí zarovnávacích otvorů umístěte panel na správné místo na krytu displeje. 4. Nasa ď te š est š roub ů p ř ipev ňujících panel displeje ke krytu displeje. 5. Namontujte rámeč ek displeje (viz část Nasazení ráme č ku displeje ). 6. Namontujte sestavu displeje (viz část Montá ž sestavy displeje ). 7. Vlo ž te baterii (viz část Nasazení bat..

sy displeje - Page 25

Montáž dr žáků panelu displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Namontujte osm š roub ů p ř ipev ňujících držáky panelu displeje k panelu displeje. 3. Namontujte panel displeje (viz část Montá ž panelu displeje ). 4. Namontujte rámeč ek displeje (viz část Nasazení ráme č ku displeje ). 5. Namontujte sestavu displeje (viz část Montá ž sestavy displeje ). 6. Vlo ž te baterii (viz část Nasazení baterie ). Závě sy displeje Demontáž závě s ů displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Odmontujte sestavu ..

Kabel displeje - Page 26

Montáž závě s ů displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Pomocí zarovnávacích otvorů umístěte závě sy na kryt displeje. P řed montáží šroubu zkontrolujte, zda anténní kabely karty Mini -Card a kabel displeje prochází pod levým závě sem. 3. Namontujte dva šrouby, které př ipev ňují závě sy displeje ke krytu. 4. Namontujte panel displeje (viz část Montá ž panelu displeje ). 5. Namontujte rámeč ek displeje (viz část Nasazení ráme č ku displeje ). 6. Namontujte sestavu displeje (viz část Montá ž sestavy displeje ). 7. V..

kabelu displeje - Page 27

Montáž kabelu displeje 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Zave ďte kabel displeje do vodítek na krytu displeje. 3. Namontujte závě sy displeje (viz část Montá ž záv ě s ů displeje ). 4. Namontujte panel displeje (viz část Montá ž panelu displeje ). 5. Namontujte rámeč ek displeje (viz část Nasazení ráme č ku displeje ). 6. Namontujte sestavu displeje (viz část Montá ž sestavy displeje ). 7. Vlo ž te baterii (viz část Nasazení baterie ). Zp ě t na stránku s obsahem VAROVÁNÍ: P řed zapnutím počítač e na š roubujte v š echny ..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 28

Zp ě t na stránku s obsahem Ventilátor procesoru Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž sestavy ventilátoru procesoru Montá ž sestavy ventilátoru procesoru Demontáž sestavy ventilátoru procesoru 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 5. Vyjm ě te panel tla čítka napájení (viz část Demontá ž panelu tla č ítka napájení ). 6. Demontujte k..

VAROVÁNÍ: - Page 29

2. Umístěte ventilátor procesoru na základnu počítač e. 3. P ř i š roubujte dva š rouby p ř ipev ňující ventilátor procesoru k základně po čítač e. 4. P řipojte kabel ventilátoru procesoru ke konektoru na systémové desce. 5. Namontujte op ě rku rukou (viz část Montá ž op ě rky rukou ). 6. Vlo žte klávesnici (viz část Montá ž klávesnice ). 7. Namontujte zp ě t panel tla čítka napájení (viz část Montá ž panelu tla č ítka napájení ). 8. Namontujte kryt modul ů (viz část Montá ž krytu modul ů ). 9. Nasa ď te optickou jednotku (viz část ..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 30

Zp ě t na stránku s obsahem Pevný disk Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž pevného disku Montá ž pevného disku Demontáž pevného disku 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 4. Demontujte č ty ř i šrouby, které upevňují sestavu pevného disku k základně po čítač e. 5. Pomocí poutka posuňte sestavu pevného disku smě rem vlevo a vyta žením odpojte pevný disk od konektoru na systémové desce. 6. Vyjm ě..

ční příruč - Page 31

8. Vytáhněte pevný disk z držáku. Montáž pevného disku 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ěte nový pevný disk z obalu. P ůvodní balení uschovejte pro případnou pozdě j ší úschovu č i p ř evoz disku. 3. Vlo žte pevný disk do držáku. 4. Na š roubujte č ty ř i š rouby upev ňující pevný disk k držáku pevného disku. 5. Vlo žte sestavu pevného disku do základny počítač e. 6. Pomocí poutka zatlačte sestavu pevného disku do konektoru na systémové desce. 7. Namontujte č ty ř i šrouby, které upevňují sestavu pevného..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 32

Zp ě t na stránku s obsahem Klávesnice Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí klávesnice Montá ž klávesnice Vyjmutí klávesnice 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te panel tla čítka napájení (viz část Demontá ž panelu tla č ítka napájení ). 4. Vy š roubujte t ř i šrouby, které př ipev ňují klávesnici k základně po čítač e. 5. Nadzvedn ěte klávesnici a opatrně ji uvoln ěte ze západek na opě rce rukou. 6. Vysu ňte západky na klávesnici ze slotů na..

Montáž klávesnice - Page 33

9. Vyjm ěte klávesnici z opě rky rukou. Montáž klávesnice 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Polo žte klávesnici spodní stranou vzhů ru na op ě rku rukou. 3. Zasu ňte kabel klávesnice do konektoru na systémové desce a stlačením západky konektoru kabel zajistě te. 4. Zasu ňte západky na klávesnici do slotů na op ě rce rukou a spus ťte klávesnici na své místo. 5. Mírným zatlačením po celé délce okrajů zajist ěte klávesnici pod západkami na opě rce rukou. 6. P ř i š roubujte t ř i šrouby, které př ipev ňují klávesnici k ..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 34

Zp ě t na stránku s obsahem Sestava západky baterie Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž sestavy západky baterie Montá ž sestavy západky baterie Demontáž sestavy západky baterie 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Postupujte podle pokyn ů krok 3 a ž krok 19 v části Vyjmutí systémové desky . 4. Vy š roubujte š roub p ř ipev ňující západku pro uvolnění baterie k sestavě západky baterie. 5. Vyjm ě te pru žinu západky ze sestavy západky baterie a základny počít..

VAROVÁNÍ: - Page 35

4. Podr žte západku pro uvolnění baterie na místě a vym ěň te š roub upev ňující západku k sestavě . 5. Postupujte podle pokyn ů krok 5 a ž krok 24 v části Nasazení systémové desky . Zp ě t na stránku s obsahem VAROVÁNÍ: P řed zapnutím počítač e na š roubujte v š echny š rouby zp ě t a zajist ě te, aby žádné nezů staly voln ě uvnit ř po čítač e. Pokud tak neu činíte, m ůže dojít k poškození počítač e.

..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 36

Zp ě t na stránku s obsahem Pam ěťové moduly Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí pam ěť ových modul ů Nasazení pam ěť ových modul ů Pam ěť po čítač e m ůžete navýšit instalací paměťových modulů na systémovou desku. Informace o pamětech podporovaných vaším počítačem naleznete v části „Základní specifikace" v Instala ční příruč ce nebo v části Podrobné technické údaje na stránkách support.dell.com\manuals . Po čítač je vybaven dv ěma konektory SODIMM, ke kterým lze získat přístup na spodní straně po čítač e..

POZNÁMKA: - Page 37

1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Zarovnejte zář ez na hran ě pam ěťového modulu se západkou na slotu konektoru paměťového modulu. 3. Tlakem zasu ňte modul pod úhlem 45 stupňů do slotu a poté jej zatlač te sm ě rem dol ů , dokud nezapadne na místo. Pokud neuslyšíte cvaknutí, modul vyjm ě te a instalaci zopakujte. 4. Namontujte kryt modul ů (viz část Montá ž krytu modul ů ). 5. Vlo ž te baterii (viz část Nasazení baterie ). P řipojte adaptér střídavého proudu k počítači a do elektrické zásuvky. 6. Zapn ě te po čítač . ..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 38

Zp ě t na stránku s obsahem Mikrofon Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí mikrofonu Nasazení mikrofonu Vyjmutí mikrofonu 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 5. Vyjm ě te panel tla čítka napájení (viz část Demontá ž panelu tla č ítka napájení ). 6. Demontujte klávesnici (viz část Vyjmutí klávesnice ). 7. Demontujte op ě rku rukou (viz..

VAROVÁNÍ: - Page 39

1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Zasu ňte mikrofon do slotu v základně po čítač e. 3. P řipojte kabel mikrofonu ke konektoru na systémové desce. 4. Namontujte op ě rku rukou (viz část Montá ž op ě rky rukou ). 5. Vlo žte klávesnici (viz část Montá ž klávesnice ). 6. Namontujte zp ě t panel tla čítka napájení (viz část Montá ž panelu tla č ítka napájení ). 7. Namontujte kryt modul ů (viz část Montá ž krytu modul ů ). 8. Nasa ď te optickou jednotku (viz část Instalace optické jednotky ). 9. Nasa ď te baterii (viz část..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 40

Zp ě t na stránku s obsahem Bezdrátová karta Mini -Card Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí karty Mini - Card Vlo ž ení karty Mini - Card Pokud jste si objednali po čítač s bezdrátovou kartou Mini -Card, je karta ji ž nainstalovaná. Po čítač je vybaven jedním slotem poloviční velikosti pro kartu Mini - Card bezdrátové místní sítě (WLAN). Vyjmutí karty Mini -Card 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 4. Od..

žení karty Mini - Page 41

Vlo žení karty Mini -Card 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te novou kartu Mini- Card z obalu. 3. Vlo ž te kartu Mini-Card štítkem vzhůru pod úhlem 45 stupňů do p říslušného konektoru na systémové desce. 4. Zatla čte druhý konec karty Mini - Card do slotu na systémové desce a naš roubujte zaji šťovací šroub, který upevň uje kartu Mini- Card k systémové desce. 5. P řipojte bílý anténní kabel k hlavnímu konektoru karty Mini -Card ozna čenému bílým trojúhelníkem. Př ipojte černý anténní kabel k pomocnému konektoru..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 42

Zp ě t na stránku s obsahem Deska optické jednotky Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí desky optické jednotky Montá ž desky optické jednotky Vyjmutí desky optické jednotky 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 5. Vyjm ě te panel tla čítka napájení (viz část Demontá ž panelu tla č ítka napájení ). 6. Demontujte klávesnici (viz část V..

VAROVÁNÍ: - Page 43

Montáž desky optické jednotky 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Pomocí zarovnávacích otvorů v základně po čítače umístěte desku optické jednotky na správné místo. 3. Na š roubujte dva šrouby, které upevňují desku optické jednotky k základně po čítač e. 4. Zasu ňte kabel desky optické jednotky do konektoru na desce optické jednotky a stlačením západky konektoru kabel zajistě te. 5. Namontujte op ě rku rukou (viz část Montá ž op ě rky rukou ). 6. Vlo žte klávesnici (viz část Montá ž klávesnice ). 7. Namontujte zp ě t..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 44

Zp ě t na stránku s obsahem Optická jednotka Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí optické jednotky Instalace optické jednotky Vyjmutí optické jednotky 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vy š roubujte šroub, který př ipev ňuje optickou jednotku k základně po čítač e. 4. Vysu ňte optickou jednotku ze zásuvky pro optickou jednotku. Instalace optické jednotky 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Zasu ňte optickou jednotku do zásuvky. 3. Za š roubujte ..

Zp - Page 45

Zp ě t na stránku s obsahem

..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 46

Zp ě t na stránku s obsahem Op ě rka rukou Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž op ě rky rukou Montá ž op ě rky rukou Demontáž op ě rky rukou 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 5. Odpojte anténní kabely karty Mini -Card (viz část krok 4 v kapitole Vyjmutí karty Mini - Card ). 6. Prohlédněte si vedení kabelu antény karty Mini - Card a..

VAROVÁNÍ: - Page 47

13. Vy š roubujte š est š roub ů p ř ipev ňujících opěrku rukou k základně po čítač e. 14. Ve sm ěru od pravého či levého okraje opě rky odd ělte svými prsty opěrku rukou od základny počítač e. 15. Vyjm ě te op ěrku rukou ze základny počítač e. Montáž op ě rky rukou 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyrovnejte op ěrku rukou se základnou počítač e a zatla čte ji na místo. 3. Zasu ňte kabel dotykové podložky do konektoru na systémové desce a stlačením západky konektoru kabel zajistě te. 1 op ě rka rukou 2 š rouby ..

VAROVÁNÍ: - Page 48

4. Na š roubujte š est š roub ů p ř ipev ňujících opěrku rukou k základně po čítač e. 5. Zave ďte anténní kabely karty Mini - Card do vodítek na opě rce rukou. 6. Zave ďte anténní kabely karty Mini - Card do slotu v základně po čítač e. 7. Na š roubujte čtrnáct š roub ů p ř ipev ňujících opěrku rukou k základně po čítač e. 8. Vlo žte klávesnici (viz část Montá ž klávesnice ). 9. Namontujte zp ě t panel tla čítka napájení (viz část Montá ž panelu tla č ítka napájení ). 10. Zave ď te a p řipojte anténní kabely karty Mini -Card ..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 49

Zp ě t na stránku s obsahem Panel tla čítka napájení Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Demontá ž panelu tla č ítka napájení Montá ž panelu tla č ítka napájení Demontáž panelu tla čítka napájení 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vy š roubujte t ř i šrouby, které upevňují panel tlačítka napájení k základně po čítač e. 4. Oto č te po čítač vzh ů ru nohama a otev řete displej, co nejvíce je to možné. 5. Zata žením za panel tlačítka napájení mezi dv..

VAROVÁNÍ: - Page 50

Montáž panelu tla čítka napájení 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Zasu ň te kabel tla čítka napájení do konektoru na systémové desce a stlačením západky konektoru kabel zajistě te. 3. Vyrovnejte západky na panelu tlačítka napájení se sloty na opě rce rukou a opatrn ě panel zasu ňte na místo. 4. Zav ř ete po čítač a obra ť te jej. 5. Namontujte t ř i šrouby, které upevňují panel tlačítka napájení k základně po čítač e. 6. Vlo ž te baterii (viz část Nasazení baterie ). Zp ě t na stránku s obsahem 1 kabel tla čítk..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 51

Zp ě t na stránku s obsahem Reproduktory Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí reproduktor ů Zasazení reproduktor ů Vyjmutí reproduktorů 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Postupujte podle pokyn ů krok 3 a ž krok 19 v části Vyjmutí systémové desky . 4. Vy š roubujte p ě t š roub ů p ř ipev ňujících reproduktory k základně po čítač e. 5. Prohlédněte si vedení kabelu reproduktorů a vyjm ěte reproduktory a kabel ze základny počítač e. Zasazení reproduktorů 1. ..

VAROVÁNÍ: - Page 52

5. Postupujte podle pokyn ů krok 5 a ž krok 24 v části Nasazení systémové desky . Zp ě t na stránku s obsahem VAROVÁNÍ: P řed zapnutím počítač e na š roubujte v š echny š rouby zp ě t a zajist ě te, aby žádné nezů staly voln ě uvnit ř po čítač e. Pokud tak neu činíte, m ůže dojít k poškození počítač e.

..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 53

Zp ě t na stránku s obsahem Systémová deska Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí systémové desky Nasazení systémové desky Zadání kódu servisního š títku do systému BIOS Vyjmutí systémové desky 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 5. Vyjm ěte knoflíkovou baterii (viz část Vyjmutí knoflíkové baterie ). 6. Vyjm ě te pam ěťové modu..

- Page 54

18. Vy š roubujte š est š roub ů , které př ipev ňují systémovou desku k základně po čítač e. 19. Opatrn ě uvoln ě te konektory ze slot ů v počítač i a vyjm ěte systémovou desku ze základny počítač e. 20. Oto čte systémovou desku vzhů ru nohama. 21. Vyjm ě te chladi č procesoru (viz část Vyjmutí chladi č e procesoru ). 22. Demontujte modul procesoru (viz část Demontá ž modulu procesoru ). Nasazení systémové desky 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 1 kabel konektoru adaptéru střídavého proudu 2 kabel displeje 3 kabel desky ..

VAROVÁNÍ: - Page 55

2. Namontujte modul procesoru (viz část Montá ž modulu procesoru ). 3. Vlo ž te chladi č procesoru (viz část Nasazení chladi č e procesoru ). 4. Oto čte systémovou desku vzhů ru nohama. 5. Srovnejte konektory na systémové desce se sloty v základně po čítač e. 6. Pomocí zarovnávacích otvorů v základně po čítače umístěte systémovou desku na správné místo. 7. Namontujte š est š roub ů , které př ipev ňují systémovou desku k základně po čítač e. 8. Zasu ňte kabel desky optické jednotky do konektoru na systémové desce, stlačením západky kone..

Set Service Tag - Page 56

4. P ř ejd ě te na kartu Security (Zabezpe čení) a zadejte kód servisního štítku do pole Set Service Tag (Nastavit servisní štítek). Zp ě t na stránku s obsahem

..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 57

Zp ě t na stránku s obsahem Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Zm ěna informací v tomto dokumentu je vyhrazena bez předchozího upozornění. © 2009 Dell Inc. V šechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společ nosti Dell Inc. je p řísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Dell , logo DELL a Inspiron jsou ochranné známky společ nosti Dell Inc.; Bluetooth je registrovaná ochranná známka společ nosti Bluetooth SIG, Inc. a spole č nost Dell ji pou žívá v rámci licence; Microsoft, Windows , Wi..

Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 - Page 58

Zp ě t na stránku s obsahem Panel USB/audio Servisní příručka Dell™ Inspiron™ 1564 Vyjmutí panelu USB/audio Vrácení panelu USB/audio Vyjmutí panelu USB/audio 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Vyjm ě te baterii (viz část Vyjmutí baterie ). 3. Vyjm ě te optickou jednotku (viz část Vyjmutí optické jednotky ). 4. Demontujte kryt modul ů (viz část Demontá ž krytu modul ů ). 5. Vyjm ě te panel tla čítka napájení (viz část Demontá ž panelu tla č ítka napájení ). 6. Demontujte klávesnici (viz část Vyjmutí klávesnice ). 7. Dem..

Vrácení panelu USB/audio - Page 59

Vrácení panelu USB/audio 1. Postupujte podle pokyn ů v části Ne ž za č nete . 2. Srovnejte konektory na panelu USB/audio se sloty v základně po čítač e. 3. Pomocí zarovnávacích otvorů v základně po čítače umístěte panel USB/audio na správné místo. 4. Nasa ď te šroub, který př ipev ňuje desku USB k základně po čítač e. 5. Zasu ň te kabel USB/audio do konektoru na panelu USB/audio a stla čením západky konektoru kabel zajistě te. 6. Namontujte op ě rku rukou (viz část Montá ž op ě rky rukou ). 7. Vlo žte klávesnici (viz část Montá ž klávesn..

Sponsored links

Latest Update